SeniorCentrum Skuteč. Domov pro seniory, Domov pro osoby se zdravotním postižením, Pečovatelská služba, Denní stacionář. Smetanova 946, Skuteč,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SeniorCentrum Skuteč. Domov pro seniory, Domov pro osoby se zdravotním postižením, Pečovatelská služba, Denní stacionář. Smetanova 946, Skuteč, 539 73"

Transkript

1 SeniorCentrum Skuteč Domov pro seniory, Domov pro osoby se zdravotním postižením, Pečovatelská služba, Denní stacionář Smetanova 946, Skuteč, Výroční zpráva za rok 2009

2 Obsah Obsah str. 1 Charakteristika organizace str. 2 Struktura organizace str. 3 Domov pro seniory str. 4 Domov pro osoby se zdravotním postiţením Aktivizace větší akce str. 5 Pečovatelská sluţba str. 6 Poděkování sponzorům str. 7 Vzdělávání zaměstnanců SeniorCentra Skuteč str Praxe studentů škol v SeniorCentru str. 11 Zpráva o hospodaření za rok 2009 náklady str. 12 výnosy str. 13 1

3 Charakteristika organizace Organizace: SeniorCentrum Skuteč Smetanova , Skuteč IČO: tel.: fax: mobil: ředitel Josef Tumpach Zřizovatel: Město Skuteč Palackého nám Skuteč IČO: Tel.: Město Skuteč zřídilo SeniorCentrum Skuteč jako příspěvkovou organizaci za účelem zajištění sociální pomoci starým a zdravotně postiţeným občanům a občanům, kteří se ocitli v obtíţné ţivotní situaci nebo v ní ţijí. SeniorCentrum Skuteč vystupuje v právních vztazích jako samostatná jednotka s vlastní právní subjektivitou, v rozsahu daném zřizovací listinou a jejími doplňky. Při plnění svých úkolů se řídí obecně závaznými právními předpisy, pokyny a usneseními zřizovatele. Svými souhrnnými finančními prostředky je SeniorCentrum Skuteč napojeno na rozpočet města Skuteč. Předmětem činnosti SeniorCentra Skuteč je poskytovat sluţby sociální péče v tomto rozsahu: 1. poskytování pobytové péče starým občanům města Skutče a integrovaných obcí a se souhlasem zřizovatele i ostatních obcí 2. poskytování sluţeb pečovatelskou sluţbou v terénu a poskytovat sluţby v denním stacionáři 2

4 Struktura organizace SeniorCentra Skuteč Ředitel Ekonom Účetní Hospodářka Personalista Údrţbář Sociální pracovnice Vrchní sestra Staniční sestra Středisko Domov důchodců středisko Penzion Hospodářka 1x Hospodářka 1x Zdravotní sestry 8x Sociální pracovnice 1x Pracovnice sociální péče (PSP) 16x Terénní pečovatelka 1x Uklízečky 4x Pracovnice sociální péče 6x Pradleny 2x Uklízečky 3x PSP nepedagogická činnosti 3x PSP nepedagogická činnost 1x Vedoucí kuchyně 1x Vrátní 2x Kuchařky 5x Pomocná síla 1x Vrátní 3x 3

5 Domov pro seniory a domov pro osoby se zdravotním postižením Cílová skupina: Domov pro seniory a domov pro osoby se zdravotním postiţením jsou pobytovými sluţbami. Jsou určeny osobám, které potřebují pomoc druhé fyzické osoby a nejsou schopny za pomoci rodiny a dostupných terénních a ambulantních sluţeb zůstat ve svém domácím prostředí. Kapacita: Ubytování poskytujeme je ve dvou budovách, a to ve středisku DD a ve středisku PE. Celková kapacita je 145 lůţek, z toho je 115 lůţek určeno pro domov pro seniory a 30 lůţek pro domov pro osoby se zdravotním postiţením. Ve středisku DD je 40 lůţek na jednolůţkových pokojích a 40 lůţek ve dvoulůţkových pokojích. Pokoje jsou koncipovány jako bytové buňky, kaţdá buňka je tvořena dvěma pokoji, je obsazena 2 3 obyvateli a je vybavena sociálním zařízením. Ve středisku PE je 23 lůţek na jednolůţkových pokojích, 30 lůţek na dvoulůţkových pokojích a 12 lůţek na apartmánových pokojích. Kaţdý pokoj má vlastní sociální zařízení. Stravování zajišťujeme vlastním stravovacím provozem, v rozsahu tří hlavních jídel a dvou svačin denně. Zdravotní péče je zajištěna formou zvláštní ambulantní péče, ošetřovatelská péče a ošetřovatelská rehabilitace je zajištěna především prostřednictvím vlastních kvalifikovaných zaměstnanců. Klienti se mohou podle svých schopností a zájmů zapojovat do cvičení, ručních prací, pečení. Mohou se účastnit různých kulturních akcí, soutěţí, výletů, přednášek, navštěvovat kinokavárnu. Statistiky k : počet klientů 136 z toho ţen 103 muţů 33 věkové sloţení: let 8 klientů let 28 klientů let 67 klientů let 31 klientů nad 95 let průměrný věk 2 klienti 76,0 (domov pro osoby se zdravotním postiţením) 81,2 (domov pro seniory) 4

6 Přehled akcí uspořádaných v roce 2009 leden hudební vystoupení dětí z MŠ Osady Leţáků únor hudební vystoupení dětí ze ZŠ Komenského březen maškarní besídka výlet na Betlém Hlinsko hudební vystoupení dětí ze ZŠ Komenského duben velikonoční výstava v Nasavrkách Trampské písničky pro naše babičky výlet na hrad Rychmburk vystoupení ilustrátora Adolfa Dudka divadelní představení ZŠ Krouna pálení čarodějnic květen přednáška o Indii hudební vystoupení dětí ze MŠ Poršova přednáška paní Procházková Škroup, Smetana návštěva hudebního festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč Májové koulení v Heřmanově Městci návštěva jihlavské ZOO hudební vystoupení dětí z MŠ Poršova červen hudební vystoupení dětí ze ZUŠ Skuteč srpen opékání klobás v pergolách září účast na shromáţdění na náměstí u příleţitosti návštěvy pana prezidenta Václava Klause den otevřených dveří, hudební vystoupení Ševcovanky hudební vystoupení dua Kondor říjen den otevřených dveří hudební vystoupení dětí ze ZŠ Komenského listopad přednáška paní Procházková K. H. Borovský hudební vystoupení dětí ze ZUŠ Skuteč Zámecký šotek v Heřmanově Městci prodejní vánoční výstava prosinec výlet na Veselý kopec zdobení vánočních stromečků děti ze skutečských základních škol mikulášská besídka vánoční besídka, hudební pásmo ZŠ Komenského divadelní představení souboru Kvítko z Mladoňovic 5

7 Pečovatelská služba Cílová skupina: Pečovatelská sluţba je terénní sluţba, jejímţ cílem je umoţnit uţivatelům zůstat co nejdéle v jejich přirozeném sociálním prostředí. Pečovatelská sluţba je určena seniorům města Skuteč a přidruţený obcí (Hněvětice, Laţany, Lešany, Lhota u Skutče, Nová Ves, Přibylov, Radčice, Skutíčko, Štěpánov, Zboţnov, Zhoř, Ţďárec u Skutče), kteří: - reálně potřebují z důvodu vysokého věku pomoc další osoby k zajištění svých potřeb (péče o vlastní osobu, domácnost, stravování, kontakt se společenským prostředím) a ţijí ve svém přirozeném prostředí - potřebují v průběhu své rekonvalescence pomoc další osoby k zajištění svých základních ţivotních potřeb a ţijí osaměle Kapacita: Kapacita pečovatelské sluţby je 60 klientů. Prostřednictvím pečovatelské sluţby zajišťujeme pomoc při zvládání běţných úkonů, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovody k lékaři, na úřady apod.). Pečovatelská sluţba je poskytována v pracovní dny od 6.00 do Rozvoz obědů je od do Sluţba je poskytována buď v domácím prostředí u klientů, nebo ve středisku osobní hygieny. Středisko osobní hygieny poskytuje hygienické sluţby a praní prádla. Rozsah sluţeb je sjednán s klientem individuálně, vychází z potřeb klienta, ale vţdy s ohledem na moţnosti Poskytovatele. Statistiky k : počet klientů 67 z toho ţen 37 muţů 30 věkové sloţení: let 7 klientů let 18 klientů let 32 klientů let 10 klientů průměrný věk 77,7 6

8 Sponzoři za rok 2009 Jméno částka Kňavová Hana, Moravany finanční dar ,- Kč ProjectSoft Hradec Králové finanční dar ,- Kč Novotná Ivana, Hlinsko finanční dar ,- Kč Krňák Jiří, Hlinsko finanční dar ,- Kč Martek Medical Třinec zdravotnický materiál ,- Kč celkem ,- Kč 7

9 Vzdělávání zaměstnanců odborné kurzy doklad Pracovní setkání pracov. DPS a DPOSZP ČAS/KK/2830/2009 Šikana v pobytových zařízeních soc. sluţby OZ 782/09 K Komunikační dovednosti - součást profesní kompetence, Specifika komunikace se seniory Chr. - 8/2009 "Novela zákona sociálních sluţeb" Pečovatelská sluţba v roce 2010 APSS OK systém Slevy na pojistném zaškolení - zacházení s defibrilátorem konference pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty zaškolení - zacházení s defibrilátorem Individuální plánování péče 25/2009 konference pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty

10 zaškolení - zacházení s defibrilátorem Akreditace, kvalita a bezpečí při poskytování péče XXVIII.VÝROČNÍ KONFERENCE SVL ČLS JEP ČAS/KK/3601/2009 Prevence následků imobility OZ 486/09 K seminář Současnost a perspektiva sociální péče Litomyšl konference pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty Konference "NEJEN O KOMUNIKACI" Akreditace, kvalita a bezpečí při poskytování péče zaškolení - zacházení s defibrilátorem topič zápis o školení obsluha plyn. Zařízení zápis o školení obsluha tlak. Nádob zápis o školení Konference "NEJEN O KOMUNIKACI" konference pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty Slevy na pojistném Individuální plánování péče 25/2009 seminář Současnost a perspektiva sociální péče Litomyšl Péče o seniory na téma Geriatrizace ošetřovatel. ČAS/KK/1014/2009 zaškolení - zacházení s defibrilátorem zaškolení - zacházení s defibrilátorem

11 Péče o seniory na téma Geriatrizace ošetřovatel. ČAS/KK/1014/2009 zaškolení - zacházení s defibrilátorem Pracovní setkání pracov. DPS a DPOSZP ČAS/KK/2830/2009 Motivace a hodnocení pracovníků OZ 610/09 K Šikana v pobytových zařízeních soc. sluţby OZ 782/09 K IP a tvorba SQ 5 v zařízeních soc. sluţeb KK/3684/

12 Praxe studentů škol v SeniorCentru Skuteč Stření zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod Lucie Holečková Jana Hrouzková Hana Koupilová Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové Ivana Málková Libuše Kallasová Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice Barbora Vagenknechtová Eva Jirsáková společnost Marlin, s.r.o. akreditované vzdělávací zařízení Pavlína Mlejnková Denisa Sodomková Věra Hauptmanová Michaela Boušková 11

13 Přehled hospodaření náklady Náklady Počet lůţek k Materiálové náklady potraviny kancelářské potřeby vybavení DDHM pohonné hmoty vybavení ostatní odborné knihy, časopisy mycí a čistící prostředky prací a šicí prostředky zdravotnický materiál materiál aktivizaci ochranné pomůcky nedaňové náklady 449 elektřina plyn vodné a stočné teplo Opravy a udrţování budov (malování) aut zařízení revize Cestovné reprezentace telefony + mobily poštovné ostatní spoje-televize,rádio nájemné právní a ekonomic sluţby, programové poradenství školení a kurzy pořízení DNM,DHM odvoz odpadu drobné sluţby lékařské prohlídky odpisy aktivizace sluţby pojistné silniční daň, správní poplatky pokuty a penále Ostatní sociální náklady FKSP mzdy DPP,DPČ pojistné Kooperativa SP, ZP Celkem náklady Zpracoval: Boušková Helena Schválil: Tumpach Josef 12

14 Přehled hospodaření výnosy Výnosy dotace MPSV dotace - jiný resort státní správy 0 dotace - úřad práce 0 dotace - navýšení dotace obec úhrady uţivatel - úhrady úhrady uţivatel -příspěvek na péči úhrady uţivatel - sluţby+obědy PS úhrady obědů - zaměstnanci fondy zdravotních pojišťoven dotace - strukturální fondy EU 0 jiné - pronájmy, VČ, atd rezervní fond, fond odměn 0 celkem Hospodářský výsledek Zpracoval: Boušková Helena Schválil: Tumpach Josef Skuteč

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2011 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 DOMOV PRO SENIORY HEŘMANŮV MĚSTEC ZŘIZOVATEL HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MASARYKOVO NÁM. 37, 538 03 HEŘMANŮV MĚSTEC VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 IČO 70876258 tel. 469 695 121, 469 695 683, e-mail: domov@domov-hm.cz,

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Český Brod 24.2.2014 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

Pístina - domov pro osoby se zdravotním postižením. o b s a h

Pístina - domov pro osoby se zdravotním postižením. o b s a h Pístina - domov pro osoby se zdravotním postižením www.domovpistina.c z Pístina - domov pro osoby se zdravotním postiţením je příspěvková organizace zřízená Jihočeským krajem. o b s a h úvodní slovo 1

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace

Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, 2014 Obsah 1. ÚVOD 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 3. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 5 4. POPIS REALIZACE SLUŽBY ORGANIZACE, PERSONÁL, VZDĚLÁVÁNÍ, FKSP 8 5. PŘEHLED KLIENTŮ STAVY,

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČ: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:reditel@domovdknl.cz www.domovdknl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 Domov seniorů Nové Strašecí, poskytovatel sociálních sluţeb Křivoklátská 417 271 01 Nové Strašecí OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI 3. SOCIÁLNÍ PÉČE 4. ZDRAVOTNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2008 SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace ZA HUMNY 2292, 688 01 UHERSKÝ BROD VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 ZPRACOVALA: ING. MARIE VAŠKOVICOVÁ 1 OBSAH Část I. Základní údaje o organizaci str. 3

Více

Centrum Dominika Kokory, p. o. Výroční zpráva za rok 2011

Centrum Dominika Kokory, p. o. Výroční zpráva za rok 2011 Centrum Dominika Kokory, p. o. Výroční zpráva za rok 2011 O B S A H 1. Úvod 2 2. Kontaktní údaje 3 3. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace 4 4. Informace o klientkách 5 5. Úseky organizace

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

DOMOV PRO SENIORY BAŽANTNICE, příspěvková organizace Tř. Bří Čapků 1, Hodonín

DOMOV PRO SENIORY BAŽANTNICE, příspěvková organizace Tř. Bří Čapků 1, Hodonín DOMOV PRO SENIORY BAŽANTNICE, příspěvková organizace Tř. Bří Čapků 1, Hodonín Zpracovala: Vladimíra Křížková 1 Dobrý den, každý rok v organizaci začíná z hlediska ekonomického a managementu čekáním na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Prostějov, příspěvková organizace, Lidická 86, 796 01 PROSTĚJOV, IČ:479 21 293;zapsáno:OR Brno,vl. 1273 tel.:582 321 111,fax 582 321 420 e-mail-reditel@csspv.cz;www.csspv.cz reg.č.poskytovatele

Více

Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace

Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2007 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické

Více

Domova Na Hrádku, poskytovatele sociálních služeb IČO 00873624

Domova Na Hrádku, poskytovatele sociálních služeb IČO 00873624 Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření organizace Domova Na Hrádku, poskytovatele sociálních služeb IČO 00873624 zastoupeném ředitelkou Mgr. Janou Pilnou v roce 2010 Ι. Základní informace o organizaci

Více

přehled nákladů, výnosů, hospodářský výsledek přehled provedených oprav a údržby, zdroje financování finanční fondy, sponzorské dary

přehled nákladů, výnosů, hospodářský výsledek přehled provedených oprav a údržby, zdroje financování finanční fondy, sponzorské dary přehled o počtech klientů složení klientů dle krajů věkové složení klientů zdravotní stav klientů přiznání příspěvku na péči způsob ubytování klientů členění zaměstnanců podle věku a pohlaví členění zaměstnanců

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, ředitel DD Borohrádek Podpis : e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

DOMOV PRO SENIORY BAŽANTNICE, příspěvková organizace Tř. Bří Čapků 1, Hodonín

DOMOV PRO SENIORY BAŽANTNICE, příspěvková organizace Tř. Bří Čapků 1, Hodonín DOMOV PRO SENIORY BAŽANTNICE, příspěvková organizace Tř. Bří Čapků 1, Hodonín Zpracovala: Vladimíra Křížková Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace Slovo na úvod Jaký byl rok v naší organizaci?

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti organizace za rok 2009 Domov V Podzámčí Chlumec nad Cidlinou 503 51 příspěvková organizace Královéhradeckého kraje Zpráva o činnosti organizace za rok 2009 Organizace: Domov V Podzámčí Palackého 165 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Více

Výroční zpráva 2010. Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace. Alejní 375/22, 747 21 Kravaře IČ 4715868

Výroční zpráva 2010. Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace. Alejní 375/22, 747 21 Kravaře IČ 4715868 Výroční zpráva 2010 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Alejní 375/22, 747 21 Kravaře IČ 4715868 Druh sluţby: domov pro seniory Identifikátor sluţby: 2651592 Zřizovatel Město

Více

o činnosti a hospodaření organizace

o činnosti a hospodaření organizace Domov pro seniory Trutnov R. Frimla 936 541 01 Trutnov IČO 701 53 906 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace rok 2014 1 1. Zhodnocení činnosti organizace Organizace byla zřízena jako samostatný

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 , Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Název organizace: Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Sídlo: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ organizace: 45671702 Číslo účtu: 29537-741/0100 Telefon/fax:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2014

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více