KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou)"

Transkript

1 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 aktualizace na období (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) Cílem plánování sociálních služeb je vytvořit prostředí pro život sebevědomých, soběstačných a nezávislých lidí, kteří v případě sociálních potíží naleznou služby, jež jim umožní se zapojit do běžného života v komunitě, spokojeně žít ve svém bydlišti a mezi svými blízkými.

2 Obsah A) Obecná a analytická část TÝM KPSS VYMEZENÍ ÚZEMÍ METODIKA PRÁCE ORGANIZACE PROCESU KPSS ROZSAH ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY ČASOVÝ ROZSAH REALIZACE A HODNOCENÍ PLÁNU SWOT ANALÝZY... 7 B) Strategická část KPSS OD VIZE K FORMULOVÁNÍ STRATEGIE STANOVENÍ OBECNÉ VIZE ROZPRACOVÁNÍ: PŘEDPOKLADY VÝVOJE V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OBČANY PRAHY POPIS OPATŘENÍ A AKTIVIT KPSS OPATŘENÍ A AKTIVITY KPSS - CHARAKTERISTIKY FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ REALIZACE KPSS

3 Úvod Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou Komunitní plán sociálních služeb aktualizovaný pro období Cílem dokumentu je zajistit rozvoj sítě sociálních a návazných služeb pro občany MČ Praha 14, kteří čelí zdravotnímu nebo sociálnímu znevýhodnění a kteří si sami nemohou pomoci. Účelem plánu pak je zformulovat dohodu zúčastněných partnerů a specifikovat cílový stav systému sociálních a návazných služeb na konci jeho platnosti. Jde o nástroj, který nám pomůže zvýšit samostatnost a nezávislost a snížit riziko sociálního vyloučení ohrožených lidí na Praze 14. Zpracovaný aktualizovaný dokument navazuje na plán zpracovaný v roce 2009, který prošel předchozí aktualizaci v roce V rámci aktualizace dokumentu bylo potřeba ověřit platnost zjištěných oprávněných potřeb občanů v nepříznivé sociální situaci a reagovat na zjištěné změny. Celý tento postup byl opět realizován ve spolupráci s našimi partnery z neziskového sektoru (poskytovateli sociálních a návazných služeb), uživateli sociálních služeb a širokou veřejností. Koordinací procesu plánování je pověřena komise pro komunitní plánování, dílčí úkoly a potřeby jednotlivých cílových skupin byly diskutovány v příslušných pracovních skupinách. V červnu 2013 proběhlo veřejné setkání s partnery z neziskového sektoru a veřejností, zaměřené na definování problémových oblastí v sociálních a návazných službách. Pro potřeby aktualizace plánu jsme provedli také šetření mezi příslušníky menšin a mezi uživateli pečovatelské služby. Společně vytvořený návrh aktualizovaného Komunitního plánu sociálních služeb byl dne připomínkován zájemci z řad veřejnosti i našich partnerů. Dovolte mi proto na tomto místě poděkovat všem lidem, kteří nám se zpracováním Komunitního plánu sociálních služeb pomohli, bez jejich času a práce bychom tento dokument nemohli vytvořit v takové kvalitě. Zpracovaný Komunitní plán sociálních služeb chápeme jako závazek, jehož naplňování bude předmětem naší činnosti v následujících třech letech. Plnění plánu budeme pravidelně vyhodnocovat a sledovat, zda stanovené cíle jsou stále relevantní a zda není třeba reagovat na nově zjištěné oprávněné potřeby. Ing. Mgr. Lucie Svobodová 1. zástupkyně starosty MČ Praha 14 3

4 A) Obecná a analytická část 1. TÝM KPSS Na tvorbě dokumentu se podíleli členové komise pro komunitní plánování a pracovních skupin: Komise pro komunitní plánování PhDr. Eva Nováková předsedkyně Komise Mgr. David Beňák vedoucí ÚMČ Praha 14, PS Cizinci a menšiny Ing., Mgr. Marie Nováková vedoucí MC Klubíčko, PS Rodina, děti a mládež Mgr. Lucie Kádnerová vedoucí Centra Slunečnice o.p.s., PS Osoby se zdravotním postižením Ivana Kadlečková ředitelka Oblastní spolek ČČK Praha 9, PS Senioři Jiří Lichý zástupce veřejnosti, PS Rodina, děti, mládež PhDr. Zuzana Jelenová předsedkyně Sdružení pro pomoc dětem s handicapy, PS Rodina, děti, mládež Mgr. Markéta Kalinová ředitelka JAHODA, o.p.s. PS Rodina, děti, mládež Mgr. Jitka Žáková členka zastupitelstva MČ Praha 14 Mgr. Linda Kroupová členka Rady MČ Praha 14 JUDr. Jana Bašná pracovnice ÚMČ Praha 14, zástupkyně pečujících osob, PS Osoby se zdravotním postižením František Bradáč, DiS. tajemník komise Tajemnice pracovních skupin Zíková Helena, DiS. Holíková Irena Mgr. Kadlecová Martina Hrušková Dana Organizace zapojené v PS Senioři Oblastní spolek ČČK Praha 9 Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice o.s. Život 90 Farní Charita Praha 14 Černý Most, Kyje PS Senioři PS Osoby se zdravotním postižením PS Rodina, děti, mládež PS Cizinci a menšiny Organizace zapojené v PS Osoby se zdravotním postižením Centrum Slunečnice o.p.s., středisko Diakonie Církve bratrské o.s. Sdružení na pomoc dětem s handicapy o.s. APPN Farní charita Praha 14 Kyje, Černý Most Organizace zapojené v PS Rodina, děti, mládež MC Klubíčko, YMCA Praha JAHODA, o.p.s. Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice 4

5 o.s. HoSt - Home Start o.s. Neposeda Praha 14 Kulturní, Plechárna Černý Most Organizace zapojené v PS Cizinci a menšiny Integrační centrum Praha, o.p.s. o.s. Organizace pro pomoc uprchlíkům Farní charita Praha 14 Kyje, Černý Most Jahoda, o.p.s. Sociální podnik ČM, s.r.o. Zpracování Ing. Mgr. Lucie Svobodová zástupkyně starosty pro sociální oblast Mgr. David Beňák odborný garant, ved ÚMČ Praha 14 František Bradáč, DiS. koordinátor KPSS, ÚMČ Praha VYMEZENÍ ÚZEMÍ Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb pro období je platný pro území Městské části Praha METODIKA PRÁCE Při zpracování aktualizace komunitního plánu bylo vycházeno z Metodik pro plánování sociálních služeb a Kritérií kvality pro plánování sociálních služeb. 4. ORGANIZACE PROCESU KPSS Pro tvorbu komunitního plánu je nezbytné organizační zajištění procesu. To je rozpracováno v Řádu KPSS: V tomto materiálu lze nalézt všechny potřebné informace o složkách týmu KPSS a jejich úkolech a činnosti i postavení jednotlivých aktérů v rámci procesu tvorby KPSS. 5. ROZSAH ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY V rámci aktualizovaného plánu bude řešena problematika sociálních služeb definovaných zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále služeb návazných, které s řešením nepříznivé sociální situace občanů souvisí. Jsou jimi: Vzdělávací aktivity pro dospělé (50+ a rodiny s dětmi) a aktivizace pracovního potenciálu Informační systém Prahy 14 Rozvoj občanské společnosti podpora dobrovolnictví, podpora komunitního života a osvětová činnost napříč všemi cílovými skupinami Vybrané aktivity dětí, mládeže, seniorů a občanů se ZP volnočasového typu mající přímý dopad na zlepšení situace občanů v nepříznivé sociální situaci Podpora poradenství pro pečující osoby jako návazná služba Podpora vzniku podpůrných skupin rodičů v krizi a pečujících osob Aktivity typu trávení volného času, řešení bariér, dětská hřiště či bezpečnost obyvatel není možné řešit prostřednictvím KPSS, podklady však byly předány kompetentním členům 5

6 vedení MČ a odborům ÚMČ pro další řešení, především v rámci tzv. Komunitního plánu Zdravé MČ, který obsahuje všechny oblasti rozvoje MČ. 6. ČASOVÝ ROZSAH Plán je zpracován na tříleté časové období. Po dvou letech byla provedena aktualizace plánu na základě hodnocení a monitorování procesu tvorby plánu, jeho realizace a ověřovacímu zjišťování potřeb občanů v nepříznivé sociální situaci. 7. REALIZACE A HODNOCENÍ PLÁNU Realizaci plánu zajišťují u jednotlivých aktivit uvedené zodpovědné subjekty, zejména ÚMČ Praha 14. Sledováním naplňování plánu je městskou částí Praha 14 pověřena komise pro komunitní plánování. 6

7 8. SWOT ANALÝZY Tab. 1 S Obecné fungování systému sociálních služeb W Podpora sociálních a návazných služeb v grantovém řízení Spolupráce mezi poskytovateli, občany a obcí Existence dobré sítě poskytovatelů sociálních a následných služeb v Praze 14 Nejvyšší míra nezaměstnanosti v Praze Nestabilita systému sociálních služeb obecně Nedostatek prostředků na poskytování sociálních služeb obecně Plánování sociálních služeb na úrovni města Prahy Bariérovovost (jazyková, fyzická, architektonická, apod.) O T Rozvoj občanské vybavenosti Spolupráce se zainteresovanými partnery Nesystematické kroky ve financování sociálních služeb na úrovni kraje (hl.m. Praha) a státu Nejasnost ve financování sociálních služeb do budoucna z hlediska kraje a státu Hrozba růstu sociálně vyloučených lokalit Hrozba růstu sociálně slabých rodin Změna politické reprezentace a s tím spojena nestabilita personálního zastoupení 7

8 Rodina, děti a mládež Tab. 2 S W Existence kvalitních poskytovatelů sociálních a návazných služeb Dostatečná nabídka služeb pro rodiny s dětmi Aktivní přístup rodin s dětmi Podpora ve dvouletém grantovém řízení Podpora terénní práce s mládeží Rodiny s rozdílným sociálním statusem Zvyšující se trestná činnost mládeže Snižování věku členů u dětských gangů Přítomnost drogové scény Sociálně vyloučené rodiny Špatný stav dětský hřišť Nedostatek veřejně přístupných sportovišť Nedostatek kroužků pro děti za přijatelné ceny Nedostatek služeb pro rodiče 50+ O T Rozvoj spolupráce se školami Podpora mezigenerační a občanské soudržnosti Podpora dobrovolnictví Využití stávajících sportovišť škol a tělovýchovných jednot Rozvoj chráněného bydlení pro matky s dětmi Podpora volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi v nepříznivé životní situaci Zvýšená kriminalita Xenofobní tendence Náhlá změna priorit v důsledku politických změn Silný pokles finančních prostředků Finanční nejistota poskytovatelů sociálních služeb Nárůst počtu rodin s nízkým sociálním statusem 8

9 Senioři Tab. 3 S W Nízký počet seniorů ve srovnání s jinými MČ v Praze Preference terénních služeb před pobytovými službami Existence klubu seniorů a jeho kvalitní nabídka Kvalitní pečovatelská služba s provozem o víkendech a svátcích Existence senior dopravy za přijatelné ceny Rozvoz kvalitních a cenově dostupných jídel Existence dostupné pobytové sociální služby pro seniory Existence terénní poradenské péče o seniory poskytované pracovníky ÚMČ Ne-Dostupnost srozumitelných informací Chybí osvěta o nabídce sociálních služeb a co je jejich obsahem Nerovnoměrnost občanské vybavenosti Chybí týdenní stacionář pro seniory Chybí informace o nepobytových odlehčovacích službách pro pečující rodiny Chybí podpora samostatného bydlení pro seniory Nedostatečná kapacita domova pro seniory a dostupného bydlení s návaznými službami pro seniory Chybí informace o dostupné tísňové péči Nedostatečná kapacita služeb pro lidi s Alzheimerovou chorobou a pečující osoby Problém s bariérami Absence jednolůžkového pokoje v DSS Požadovaná úhrada za prostory pro klub seniorů O T Mezigenerační soudržnost Strategický přístup k přípravě stárnutí obyvatelstva Dostatečnou osvětou docílit kvalitní nabídky sociálních služeb, které budou odrážet skutečné potřeby seniorů Rozšíření nabídky sociálních služeb pro setrvání seniorů v přirozeném prostředí Možnost navázání spolupráce s poskytovateli tísňové péče Rozšíření kapacity domova pro seniory, a výstavba dostupného bydlení pro seniory s návaznými službami Cílené služby pro os. s Alzheimerovou chorobou a pečující osoby Pokles finančních prostředků na sociální služby Stárnutí obyvatelstva Absence alternativy v poskytování pečovatelské služby v plném rozsahu 9

10 Lidé se zdravotním postižením Tab. 4 S Existence odborníků na sociální služby na MČ Praha 14 Existence kvalitní nabídky sociálních služeb Přítomnost uživatelů v procesu plánování Vstřícný a transparentní přístup MČ Praha 14 k poskytovatelům soc. služeb W Chybí nabídka respitních služeb pro osoby pečující o OZP Nedostatečná podpora dobrovolnictví v sociálních službách Nedostatek prostředků na poskytování potřebných sociálních služeb pro OZP Nedostatek pracovních příležitostí pro OZP Nedostatečná kapacita pobytových služeb typu chráněného bydlení Bariéry O T Odstraňování bariér Zachování a potřebné rozšíření sociálních služeb Zachování a potenciální navýšení finančních zdrojů na potřebné sociální služby Zlepšení informovanosti o sociálních službách Mapování ubytoven vhodných pro OZP dostupných z MČP14 Nesystematické kroky ve financování sociálních služeb na úrovni kraje (hl. m. Praha) a státu Nejasnost ve financování sociálních služeb do budoucna Hrozba ukončení poskytovaných sociálních služeb z finančních důvodů Nízká flexibilita kraje na potřeby MČ Praha 14 Hrozba snížení kvality pečovatelské služby z důvodu snížení počtu poskytovatelů služby Zhoršující se finanční situace OZP, kteří přicházejí o bydlení a nejsou vhodní pro pobytové sociální služby zaměřené na cílovou skupinu 10

11 Cizinci a menšiny Tab. 5 S W Podpora v grantovém řízení MČ Spolupráce mezi poskytovateli, občany a obcí Kvalitně zmapována potřebnost cílové skupiny Terénní práce s romskou menšinou a cizinci se zapojením členů cílových skupin Dostupnost odborného sociálního poradenství v rodném jazyce Dostupnost škol z hlediska kapacit Kvalitní nabídka volnočasových aktivit Fungující spolupráce s ICP o.p.s. na území MČ MČ realizuje kulturní akce zaměřené na setkávání různých skupin občanů O Existence vyloučených lokalit Vysoká nezaměstnanost Nedostatek míst pro interkulturní setkávání Nedostatečná osvěta směrem k majoritě Chybí pracovní integrace ÚP, agentury, cesta rekvalifikace z hlediska státu Nedostatečná informovanost cizinců o dostupných službách (poradenství, kurzy ČJ, ) Nedostatečně reprezentativní zastoupení cizinců a menšin v procesu KPSS T Podpora rodin cizinců od předškolního věku Vytvoření podmínek pro rozšíření nabídky kurzů českého jazyka Poradenství pro pedagogické pracovníky Rozšíření multikulturních aktivit Rozvoj sociální ekonomiky Rozvinutí komunitní práce Podpora kulturního sebeurčení cizinců a menšin Růst rasistických a xenofobních tendencí Nepochopení rozdílnosti kultur Nedostatek pracovních příležitostí Nedostatek a nestabilita grantových příležitostí pro MČ Potenciální hrozba konfliktů mezi skupinami mladých cizinců 11

12 B) Strategická část KPSS 1. OD VIZE K FORMULOVÁNÍ STRATEGIE KPSS představuje dohodu o tom, čeho hodlá Městská část Praha 14 v oblasti sociálních služeb (a návazných služeb) dosáhnout, na jaké problémy se zaměřit, jaké nástroje zvolit k jejich řešení. Obecným záměrem strategické části je stanovení základní VIZE jako primární ideje vedoucí ke stanovení cílů. Prioritní oblasti jsou rozpracovány v jednotlivá opatření, jež jsou naplňována konkrétními aktivitami, zároveň je stanovena role městské části a dalších aktérů, garanta opatření a zdrojů financování. KPSS vychází především z analytických poznatků shrnutých ve SWOT analýze, na jejichž základě jsou definovány specifické cíle. Prostřednictvím této analýzy byly utříděny poznatky získané z průzkumů zaměřených zejména na poskytovatele a uživatele sociálních služeb v klíčových skupinách občanů: 1) zdravotně postižení, 2) senioři, 3) rodina, děti a mládež a 4) cizinci a menšiny. Analýza pomohla identifikovat silné a slabé stránky, příležitosti i ohrožení v systému sociálních služeb na území Městské části Prahy 14. Cílem KPSS je rozvíjení silných stránek a využití příležitostí a eliminovat vliv stránek slabých a nedopustit realizaci hrozeb. Výrazným základním limitujícím faktorem jsou zdroje - finanční, materiální, lidské apod. Je třeba určit potřeby, které budou postupně řešeny. Sekundárním limitujícím faktorem je reálnost a měřitelnost cílů. Původní plán byl zpracován jako střednědobý na období let s tím, že v roce 2011 byl aktualizován na období V tomto roce byla provedena aktualizace na období STANOVENÍ OBECNÉ VIZE Cílem plánování sociálních služeb je vytvořit prostředí pro život sebevědomých, (co nejvíce) soběstačných a nezávislých lidí, kteří v případě sociálních potíží naleznou služby, jež jim umožní (co nejvíce) se zapojit do běžného života v komunitě, spokojeně žít ve svém bydlišti a mezi svými blízkými. 3. ROZPRACOVÁNÍ: Základním předpokladem je, že v roce 2016 bude na území městské části plně fungovat systém sociálních služeb adekvátně reagující na uspokojování oprávněných potřeb svých obyvatel. Tyto služby budou moderní, kvalitní, dostupné, efektivní a ekonomicky udržitelné. Pro udržení tohoto systému budou pravidelně zjišťovány potřeby občanů a bude běžná přímá spoluúčast občanů v plánovacím procesu, včetně fáze rozhodování. Lidé mají dostatečné a přehledné informace o sociálních službách, které získají na úřadech i u poskytovatelů sociálních služeb. Lidé se zdravotním handicapem a senioři žijí v přátelském prostředí, kde jsou odstraňovány bariéry ve fyzickém prostředí města, ve veřejných prostorech i ve svých domovech. Jsou zajištěny dostupné služby osobám formou, která v co nejvyšší míře odpovídá životu jejich vrstevníků v přirozeném prostředí běžné společnosti. Služby jsou zaměřeny na to, aby napomáhaly lidem zajistit co největší soběstačnost. 12

13 Prostředí na dotčeném území je také domovem občanů z minoritních skupin obyvatel. Tito občané mají specifické potřeby. V tomto ohledu dochází k postupné konsolidaci a omezování sociálního vyloučení těchto občanů, včetně zamezení možného vytváření lokalit s koncentrací sociálně vyloučených občanů. Využívají se k tomu zejména ty metody sociální práce, které účinně pracují se sociálně vyloučenými občany (nebo tímto ohroženými), tj. pomáhají jim k plnému přístupu k sociálním službám a k jejich začleňování. Pro mladé (děti, mládež i rodiny) jsou k dispozici služby, jež pomáhají zejména zdravému vývoji dětí a mladistvých. Je zajištěna především terénní práce v bezprostředním kontaktu s ohroženými skupinami, poradenská činnost a jsou zajištěny možnosti pro řešení krizových situací, v nichž se někteří občané mohou ocitnout. Rodiny se nacházejí v přívětivém prostředí, které dokáže skloubit rodinný a pracovní život včetně růstu možností uplatnění na trhu práce. 13

14 4. PŘEDPOKLADY VÝVOJE V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Strategický plán hl. m. Prahy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy na léta Programové prohlášení Rady MČ Praha 14 pro volební období Systém sociálních služeb prodělal zásadní změnu přijetím zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který zavedl řadu změn. Tento zákon klade důraz na individuální potřeby uživatelů sociálních služeb a poskytuje mu prostor pro nakupování těch služeb, které potřebuje. Ačkoliv městská část nemá povinnost sestavovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, účasti při formulování takového plánu na úrovni kraje se vyhnout nemůže. Trendy v oblasti sociálních služeb však obce vedou k vytváření plánů rozvoje sociálních služeb. Hnací silou tohoto trendu jsou: racionalizace a efektivita sociálních služeb posílení postavení uživatele sociálních služeb důraz na integraci a aktivizaci občanů s handicapem a seniorů do společnosti (cílem tedy je, aby i tito občané žili obyčejným životem ve svém domově, měli přístup na trh práce, mohli vykonávat co nejvíce dalších aktivit) Při plánování rozvoje sociálních služeb je vytvořen soulad s regionálními či celostátními strategickými dokumenty, na úrovni hl. m. Prahy jde zejména o Strategický plán hl. m. Prahy a Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy na období V sociální oblasti lze identifikovat priority: podpora účinného systému sociální práce a péče s ohledem na demografické a socioekonomické trendy (princip nezastupitelnosti a jedinečnosti sociálních služeb a princip připravenosti) preferování alternativních způsobů sociální péče (princip práva na důstojný život) integrování lidí se ZP mezi zdravou populaci a handicapovaných dětí do škol (princip práva na důstojný život) Plán dále zdůrazňuje: potřebu zapojovat veřejnost do řešení problémů rozvoje města potřebu koordinovat a propojovat strategické dokumenty z různých oblastí na území hl. m. Prahy Programové prohlášení Rady MČ Praha 14 pro volební období vychází z volebních programů a snaží se odpovídat na potřeby obyvatel Prahy 14. V oblasti sociálních a zdravotních služeb budou rozvíjeny sociální a návazné služby a bude pokračováno v jejich systematické podpoře v návaznosti na KPSS. Dále bude vytvářeno prostředí a podmínky pro integraci cizinců, bude podporována domácí péče pro potřebné občany. 14

15 5. SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OBČANY PRAHY 14 Pro vytvoření kvalitního plánu byly zpracovány tyto analytické podklady: 1. Mapování potřeb uživatelů sociálních služeb v Praze 14 (2008, Agora-CE) 2. Mapování potřeb příslušníků romského etnika v Praze 14 (2008, Agora-CE) 3. Sociodemografická studie pro účely KPSS (2007, KS ÚMČ Praha 14) 4. Analýza poskytovatelů, analýza zdrojů realizování sociálních služeb a kvantitativní analýza uživatelů sociálních služeb v Praze 14 (2008, OÚR KS ÚMČ Praha 14) 5. Syntetická analýza SWOT (2008, tým KPSS) 6. Mapování potřeb příslušníků romského etnika v Praze 14 (2011, MČ Praha 14) 7. Mapování potřeb pečujících osob (2011, CpKP a MČ Praha 14) 8. Závěrečná zpráva z kulatého stolu na Praze 14 (2011, Agora-CE) 9. Syntetická analýza SWOT (2011, tým KPSS) Při aktualizaci plánu byly zpracovány tyto analytické dokumenty: Mapování potřeb seniorů (2013, MČ Praha 14) Analýza potřeb příslušníků romského etnika v Městské části Praha 14 (2013, CpKP) Syntetická analýza SWOT (2013, tým KPSS) Použity byly další podklady: 1. KPSS Praha 14 na období KPSS Praha 14 aktualizace na období Grantové žádosti 2009, 2010, 2011, 2012, Závěrečné zprávy 2012 jednoleté granty 5. Závěrečné zprávy 2012 dvouleté granty 6. Demografická studie ve správním obvodu Praha 14 na roky (Burcin, Čermák, Kučera, 2007) 7. Zápis z KOMISE KPSS a PS 8. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy na léta (2013, MHMP) 9. Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením (2010, VÚPS) 10. Zmapování nejzávažnějších problémů ve financování ošetřovatelské a rehabilitační péče v ústavech sociálních služeb (2009, VÚPS) 11. Poskytování ošetřovatelské a rehabilitační zdravotní péče uživatelům pobytových sociálních služeb v pobytových zařízeních sociálních služeb a v lůžkových zdravotnických zařízeních (2009, VÚPS) 12. Struktura spotřeby domácností zaměstnanců a důchodců v letech , sociálněekonomické souvislosti na začátku 21. Století (2010, VÚPS) 13. Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty (2010, VÚPS) 14. Trendy v příjmech, vydáních a spotřebě domácností s nízkými příjmy a dětmi podle statistiky rodinných účtů v letech (2010, VÚPS) 15. Životní podmínky a potřeby rodin v hlavním městě Praze (2009, VÚPS) 16. Závěrečná zpráva o monitoringu užívání návykových látek na území Městské části Praha 14 za rok 2012 (2012, Eset-Help) 15

16 17. Černý Most: Analýza trendů vývoje sociálního klimatu se zaměřením na životní styl dětí a mládeže. (2002, MCSSP) 18. Emergentní projekt MVČR Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 14 (2010, 2011, 2012, MVČR, 31 s.) 19. Metodika sledování a hodnocení integrace cizinců z třetích zemí v České republice (2010, VÚPS) 20. Vybrané aspekty života cizinců v České republice (2010, VÚPS) Tab. 6: Sociální služby pro potřeby občanů Prahy 14 Sociální služby ZP a senioři Rodina, děti, mládež Cizinci a menšiny 1) Rozvojové aktivity Služby typu A služby typu 1 odlehčovací služby Služba typu denní stacionář Azylové domy Terénní práce s cizinci 2) Podpora základní sítě služeb v rámci opatření a aktivit dané prioritní oblasti 3) Služby celoměstského charakteru Osobní asistence Centra denních služeb (CDS) Pečovatelská služba Odborné sociální poradenství chráněné bydlení pro OZP Sociálně zdravotní služby Služby rané péče Denní a týdenní stacionáře Domovy pro osoby se ZP Odlehčovací služby Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba Domov pro seniory NZDM Odborné sociální poradenství Terénní programy Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Domy na půli cesty Kontaktní centra Telefonická krizová intervence Nízkoprahová denní centra Noclehárny Služby následné péče Terapeutické komunity Krizová pomoc Terénní programy Odborné sociální poradenství NZDM Kontaktní centra Telefonická krizová intervence intervenční centra Azylové domy Nízkoprahová denní centra 1 služba typu tímto termínem plán reaguje na potřeby poskytování určitých činností v rámci sociálních služeb, které však mohou být zajištěny různými způsoby 16

17 Výše uvedená tabulka třídí služby do čtyř základních skupin z hlediska jejich dostupnosti a poptávky: 1. rozvojové služby služby zařazené v této skupině na Praze 14 nejsou dostupné a jejich přítomnost je považována za důležitou, neboť efektivním způsobem vedou k posílení samostatnosti a nezávislosti klientů a příp. omezují rizika jejich sociálního vyloučení a ohrožení negativními jevy. Podporováno u těchto služeb bude významné rozšíření kapacit služby (o více než 50 % současného stavu) či zřízení nového subjektu provozujícího požadované služby. 2. základní síť služeb skupina těchto služeb je na Praze 14 zastoupena a některé z nich nemají dostatečnou kapacitu. Tyto služby (lokálně vázané) pomáhají klientům zajistit jejich základní potřeby. Podpora bude zaměřena na udržení stávajícího rozsahu služeb směřováním podpory, nepředpokládá se rozvoj nových zařízení (přípustné je rozšíření kapacity služby ne o více než 50 %). 3. služby celoměstského charakteru tyto služby mají celoměstský (krajský) rozsah a ze své povahy nejsou vázány na lokalitu, kde uživatel bydlí, provoz takové služby na úrovni Prahy 14 by byl neefektivní a nehospodárný. Plánování rozvoje takových služeb je nutné provádět na regionální úrovni. Do této kategorie spadají i dlouhodobá pobytová zařízení (Domovy pro občany se ZP a Domovy se zvláštním režimem). Podpora služeb celoměstského charakteru je možná jen okrajově příspěvky menšího rozsahu v případě potřeb jednotlivých klientů (občanů Prahy 14). Níže jsou podrobně uvedena zjištění u jednotlivých zařízení sociálních služeb a to ve třech základních oblastech: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence (dle zákona o sociálních službách). Podpůrným zdrojem byly žádosti podané v rámci grantového řízení Prahy 14, včetně žadatelů, kteří neuspěli. Dále byly podkladem informace zjištěné v rámci aktualizace KPSS. 37 Sociální poradenství Tato sociální služba je na MČ Praha14 dostatečně zastoupena pro všechny CS. Je potřeba jí podporovat nadále, zdůraznit potřebu terénního sociálního poradenství a poradenství specificky zaměřeno na potřebné cílové skupiny. Odborné sociální poradenství poskytují ve zvýšené míře zaměstnanci ÚMČ Praha 14 Služby sociální péče 39 Osobní asistence Služby osobní asistence jsou podporovány MČ Praha 14 dostatečně, jsou nabízeny hned několika organizacemi, v řadě případu v rámci příspěvku na poskytnutí služby přímo konkrétním uživatelům. V rámci jednání s uživateli byla zjištěna nespokojenost s kvalitou nabízené služby u některých poskytovatelů sociálních služeb tohoto typu. Zmiňována byla především nízká odbornost či úzká specifikace na jeden typ zdravotního postižení. Nově identifikovaným problémem byla nedostupnost osobní asistence v nočních hodinách (od 21:00). Možným řešením je například zajištění pohotovosti ve spolupráci s více poskytovateli služby. 17

18 40 Pečovatelská služba Pečovatelská služba je ve značné míře podporována přímo MČ, mimo grantové řízení. Služby jsou nabízeny i organizacemi se sídlem mimo MČ. Služba je hodnocena jako potřebná, její provozování je třeba zajistit nejméně v současném rozsahu. Jde o službu s výrazně lokálním charakterem. Vzhledem k zániku jednoho z poskytovatelů se sídlem mimo MČ si aktuálně uživatelé nemohou vybrat z více poskytovatelů rozvážejících obědy. 41 Tísňová péče Potřeba služby nebyla přímo identifikována. Jedná se o službu celoměstského charakteru. Pro případné uživatele z Prahy 14 je potřeba zajistit dostupnost informací o poskytovatelích sociální služby. 42 Průvodcovské a předčitatelské služby Potřeba služby nebyla přímo identifikována. Jedná se o službu celoměstského charakteru. Pro případné uživatele z Prahy 14 je potřeba zajistit dostupnost informací o poskytovatelích sociální služby. 43 Podpora samostatného bydlení Potřeba služby byla identifikována uživateli. Jedná se o službu celoměstského charakteru pro osoby s duševním onemocněním. Pro případné uživatele z Prahy 14 je potřeba zajistit dostupnost informací o poskytovatelích sociální služby. 44 Odlehčovací služby Tato služba byla identifikována jako zvláště potřebná u pečujících osob a u seniorů. Do budoucna je potřeba zvážit podporu této služby či vznik na MČ Praha 14. Jistou alternativou je také analýza současného stavu nabídky této služby v rámci celé Prahy a její dostupnost pro obyvatele MČ Prahy 14. Další možnou alternativou je nabídka pomoci tzv. terénní respitní služby -vznik seznamu osob zaregistrovaných jako individuální poskytovatelé sociálních služeb. Jistým řešením je také realizace tohoto typu služby organizací nabízející např. osobní asistenci či pečovatelskou službu. 45 Centra denních služeb Služba je podporována v grantovém řízení. I nadále bude podporována jako potřebná. Z žádosti a závěrečných zpráv vyplynula velká potřebnost u cílové skupiny dospělých i dětí s mentálním a zdravotním postižením. Služba má výrazný lokální charakter. 46 Denní stacionáře Potřeba služby byla přímo identifikována, zejména u cílové skupiny senioři a osoby se zdravotním postižením. Jedná se o službu rozvojového charakteru. Případné uživatele z Prahy 14 je potřeba informovat o poskytovatelích sociální služby v rámci celopražské nabídky sociálních služeb. Dalším možným řešením je rozšíření a podpora tohoto typu služby u stávajících poskytovatelů sociálních služeb působících na Praze 14, či rozšíření stávající služby o činnosti poskytované v rámci denních stacionářů. 47 Týdenní stacionáře 18

19 Potřeba služby byla přímo identifikována zejména OZP. Jedná se o službu celoměstského charakteru. Na Praze 14 má sídlo příspěvková organizace HMP, která tuto službu nabízí, její kapacity jsou však nedostatečné. Pro uživatele z Prahy 14 je potřeba zajistit dostupnost informací o poskytovatelích sociální služby mimo území MČ Praha Domovy pro osoby se zdravotním postižením Potřeba služby nebyla přímo identifikována. Jedná se o službu celoměstského charakteru. Pro případné uživatele z Prahy 14 je potřeba zajistit dostupnost informací o poskytovatelích sociální služby. Nebyla konstatována změna oproti minulé verzi plánu. 49 Domovy pro seniory Sociální služba byla identifikována jako potřebná z hlediska stárnutí obyvatel. Zpravidla však byla vyhledávána z důvodu nedostatku informací o alternativních službách, které by zajistily co nejdelší možný pobyt občana v jeho přirozeném prostředí. Z toho vyplynula potřeba osvěty a informovanosti o nabídce sociálních služeb pro seniory. V současné době se jedná o službu celoměstského i mimopažského charakteru. 50 Domovy se zvláštním režimem Potřeba služby nebyla přímo identifikována. Jedná se o službu celoměstského charakteru. Pro případné uživatele z Prahy 14 je potřeba zajistit dostupnost informací o poskytovatelích sociální služby. Nebyla konstatována změna oproti minulé verzi plánu. 51Chráněné bydlení Byla identifikována akutní potřeba mezi obyvateli Prahy 14 z řad OZP, resp. rodičů pečujících o OZP a rodinných příslušníků pečujících o seniory v rodině. Jedná se o službu celoměstského charakteru. Současná kapacita služby je nedostatečná. Ideální by byla podpora tohoto typu služby v rámci již existující organizace na Praze 14. Cestou je také růst chráněných (tréninkových) bytů spravovaného MČ Praha Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče Potřeba služby nebyla přímo identifikována. Jedná se o službu celoměstského charakteru. Pro případné uživatele z Prahy 14 je potřeba zajistit dostupnost informací o poskytovatelích sociální služby. Nebyla konstatována změna oproti minulé verzi plánu. Služby sociální prevence 54 Raná péče Potřeba služby nebyla přímo identifikována. Jedná se o službu celoměstského charakteru. Pro případné uživatele z Prahy 14 je potřeba zajistit dostupnost informací o poskytovatelích sociální služby. Nebyla konstatována změna oproti minulé verzi plánu. 55 Telefonická krizová pomoc Potřeba služby nebyla přímo identifikována. Jedná se o službu celoměstského charakteru. Pro případné uživatele z Prahy 14 je potřeba zajistit dostupnost informací o poskytovatelích sociální služby. Nebyla konstatována změna oproti minulé verzi plánu. 19

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 M Ě STSKÁ ČÁST P RAHA 14 NÁVRH. aktualizace na období 2012 2014

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 M Ě STSKÁ ČÁST P RAHA 14 NÁVRH. aktualizace na období 2012 2014 M Ě STSKÁ ČÁST P RAHA 14 NÁVRH KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 aktualizace na období 2012 2014 (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) Cílem plánování sociálních

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Datum konání: 1. 6. 2016, 13:00 hod-15:15 hod. Místo konání: ÚMČ Praha 10, Vršovická

Více

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Závěr života 75% osob umírá v institucionální péči Volby Informace Kvalita Kompetence Nástroje Role kraje Role kraje, obcí Zjišťování potřeb

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 432/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 406 ze dne 08.06.2015 Akční plán pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Příloha č.1. Zjednodušená analýza financování. pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj , Aktualizace 2011

Příloha č.1. Zjednodušená analýza financování. pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj , Aktualizace 2011 Příloha č.1 Zjednodušená analýza financování pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj 2009 2013, Aktualizace 2011 Zjednodušenou analýzou financí sociálních služeb rozumíme sumarizaci

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí Opatření V. 1.: Udržení a rozvoj současných kapacit pečovatelských služeb V současné době v Mladé Boleslavi a přilehlých obcích zajišťují pečovatelskou službu pro občany tři organizace, a to PS města Mladá

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. REALIZAČNÍ PLÁN pro roky

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE SPRÁVNÍM OBVODU PRAHA 14 2009-2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14, MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ POČERNICE

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE SPRÁVNÍM OBVODU PRAHA 14 2009-2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14, MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ POČERNICE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14, MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ POČERNICE KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE SPRÁVNÍM OBVODU PRAHA 14 2009-2014 Cílem plánování sociálních služeb je vytvořit prostředí pro život sebevědomých

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Prioritní cíle a opatření 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov,

Prioritní cíle a opatření 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov, PRIORITY 1. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV NA ROK 2008 Prioritní cíle a 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov, které vzešly z jednání pracovních a řídících

Více

Jednání řídily: Mgr. Martina Macurová a Bc. Linda Zákorová (dále koordinátorka KPSS)

Jednání řídily: Mgr. Martina Macurová a Bc. Linda Zákorová (dále koordinátorka KPSS) Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 1. 10. 2015, 13:00 hod. Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: viz Prezenční listina Jednání řídily: Mgr. Martina Macurová

Více

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Mgr. Šárka Hlisnikovská únor 2015, Ostrava Pár tezí a otázek na počátek S kým spoluprac

Více

Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti

Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti Regionální akční plán (RAP) Vychází ze Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 Zajišťuje

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v obci Krásná Lípa v období

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v obci Krásná Lípa v období Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v obci Krásná Lípa v období 2015-2018 Komunitní plán navazuje na strategické dokumenty platné v lokalitě: PRSS Šluknovského výběžku 2014-2017

Více

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci.

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Přehled silných a slabých stránek zaměřených na oblast sociálních a návazných služeb v souvislosti s aktualizací Komunitního plánu sociálních a návazných služeb MČ Praha 10 na období 2017-2020 Popis silných

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 Plzeňský kraj pro právnické

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Realizační plán na rok 2008

Realizační plán na rok 2008 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Realizační plán na rok

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 43.22.11 Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Radě městské části Praha 12 je předkládána

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ze dne 2. 2. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 Čl. 1 Změnové ustanovení 1) Článek

Více

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHY Historie a současnost komunitního plánování sociálních služeb Prahy 17

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHY Historie a současnost komunitního plánování sociálních služeb Prahy 17 1 DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHY 17-19.10. 2016 Historie a současnost komunitního plánování sociálních služeb Prahy 17 Co je to komunitní plánování 2 sociálních služeb Komunitní plánovaní sociálních služeb

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Indikátory sociálního podniku.

Indikátory sociálního podniku. Indikátory sociálního podniku http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory Podpora sociálního podnikání Nutné zkontrolovat, jestli náš podnák je sociálním podnikem: http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-32-016-14 ze dne 16.9.2014 Komunitní plánování sociálních služeb v městské části Praha 12 32. zasedání Zastupitelstva mě stské č ásti 1.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Plánování rozvoje sociálních služeb z hlediska kraje

Plánování rozvoje sociálních služeb z hlediska kraje Plánování rozvoje sociálních služeb z hlediska kraje Závěrečná konference k projektu Zavádění procesu komunitního plánování sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku 19. dubna 2012 Místo

Více

Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009

Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009 Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009 Projekt Komunitní plánování sociálních služeb Konicka byl předložen 8.9.2006 a doporučen k financování rozhodnutím ZOK

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč)

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč) Sumarizace nákladů a souvisejících hodnot sledovaných u služeb v aktuální síti města (včetně podrobného přehledu registrovaných sociálních služeb, kterým město Hradec Králové poskytlo finanční dotaci)

Více

Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta

Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta 2016-2020 Poskytovatel název poskytovatele Zámek Nová Horka, příspěvková organizace statutární zástupce Mgr. Lukáš Spurný právní forma Příspěvková organizace

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ Integrovaná strategie rozvoje území MAS Rýmařovsko Datum konání: 7. 8. 2014 Místo a čas konání: Náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov, 09:00 hod. Přítomní:

Více

Zpracování komunitního plánu-střednědobého plánu rozvoje Mikroregionu v oblasti sociálních služeb na období TRIÁDA

Zpracování komunitního plánu-střednědobého plánu rozvoje Mikroregionu v oblasti sociálních služeb na období TRIÁDA Příloha č.1 Zpracování komunitního plánu-střednědobého plánu rozvoje Mikroregionu v oblasti sociálních služeb na období 2017-2021 TRIÁDA Řídící skupina 1. Koordinátor KPSS ( Mazurová, Najmon) 2. Pracovník

Více

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Třetím dílčím úkolem aktivity je navrhnout systém sledování poskytovaných intervencí (činností) a jejich

Více

Záměr Grantového programu na rok 2015

Záměr Grantového programu na rok 2015 Projekt Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb na Nymbursku (CZ.1.04/3.1.03/97.00068) Záměr Grantového programu na rok 2015 Město Nymburk na základě Statutu Grantového programu určeného pro podporu

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Individuální projekt Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Osoby se zdravotním postižením

Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Osoby se zdravotním postižením Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Osoby se zdravotním postižením Datum konání: 5. 10. 2016 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: viz příloha Za MČ Praha 10 přítomni: Pavel

Více

Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE

Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE 2016 Obsah: Stručná popis.. str. 2. 3. Struktura součinnosti a procesů. str. 4. Členění akčního plánu. str. 5. 7. Plán aktivit. str. 8. Závěr..

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne ZK-05-2016-130, př. 7 počet stran: 5 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND OBSAH: 1. Poslání a cíle občanského sdružení Instand... 2 2. Přehled projektů v roce 2005... 3 2.1 Projekty probíhající v roce 2005... 3 2.2 Připravované

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Senioři

Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Senioři Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Senioři Datum konání: 17. 10. 2016 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: viz příloha Za MČ Praha 10 přítomni: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017. - Město Nymburk má v roce 2017 funkční denní stacionář pro seniory. - Bude rozšířena nabídka

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více