KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou)"

Transkript

1 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 aktualizace na období (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) Cílem plánování sociálních služeb je vytvořit prostředí pro život sebevědomých, soběstačných a nezávislých lidí, kteří v případě sociálních potíží naleznou služby, jež jim umožní se zapojit do běžného života v komunitě, spokojeně žít ve svém bydlišti a mezi svými blízkými.

2 Obsah A) Obecná a analytická část TÝM KPSS VYMEZENÍ ÚZEMÍ METODIKA PRÁCE ORGANIZACE PROCESU KPSS ROZSAH ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY ČASOVÝ ROZSAH REALIZACE A HODNOCENÍ PLÁNU SWOT ANALÝZY... 7 B) Strategická část KPSS OD VIZE K FORMULOVÁNÍ STRATEGIE STANOVENÍ OBECNÉ VIZE ROZPRACOVÁNÍ: PŘEDPOKLADY VÝVOJE V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OBČANY PRAHY POPIS OPATŘENÍ A AKTIVIT KPSS OPATŘENÍ A AKTIVITY KPSS - CHARAKTERISTIKY FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ REALIZACE KPSS

3 Úvod Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou Komunitní plán sociálních služeb aktualizovaný pro období Cílem dokumentu je zajistit rozvoj sítě sociálních a návazných služeb pro občany MČ Praha 14, kteří čelí zdravotnímu nebo sociálnímu znevýhodnění a kteří si sami nemohou pomoci. Účelem plánu pak je zformulovat dohodu zúčastněných partnerů a specifikovat cílový stav systému sociálních a návazných služeb na konci jeho platnosti. Jde o nástroj, který nám pomůže zvýšit samostatnost a nezávislost a snížit riziko sociálního vyloučení ohrožených lidí na Praze 14. Zpracovaný aktualizovaný dokument navazuje na plán zpracovaný v roce 2009, který prošel předchozí aktualizaci v roce V rámci aktualizace dokumentu bylo potřeba ověřit platnost zjištěných oprávněných potřeb občanů v nepříznivé sociální situaci a reagovat na zjištěné změny. Celý tento postup byl opět realizován ve spolupráci s našimi partnery z neziskového sektoru (poskytovateli sociálních a návazných služeb), uživateli sociálních služeb a širokou veřejností. Koordinací procesu plánování je pověřena komise pro komunitní plánování, dílčí úkoly a potřeby jednotlivých cílových skupin byly diskutovány v příslušných pracovních skupinách. V červnu 2013 proběhlo veřejné setkání s partnery z neziskového sektoru a veřejností, zaměřené na definování problémových oblastí v sociálních a návazných službách. Pro potřeby aktualizace plánu jsme provedli také šetření mezi příslušníky menšin a mezi uživateli pečovatelské služby. Společně vytvořený návrh aktualizovaného Komunitního plánu sociálních služeb byl dne připomínkován zájemci z řad veřejnosti i našich partnerů. Dovolte mi proto na tomto místě poděkovat všem lidem, kteří nám se zpracováním Komunitního plánu sociálních služeb pomohli, bez jejich času a práce bychom tento dokument nemohli vytvořit v takové kvalitě. Zpracovaný Komunitní plán sociálních služeb chápeme jako závazek, jehož naplňování bude předmětem naší činnosti v následujících třech letech. Plnění plánu budeme pravidelně vyhodnocovat a sledovat, zda stanovené cíle jsou stále relevantní a zda není třeba reagovat na nově zjištěné oprávněné potřeby. Ing. Mgr. Lucie Svobodová 1. zástupkyně starosty MČ Praha 14 3

4 A) Obecná a analytická část 1. TÝM KPSS Na tvorbě dokumentu se podíleli členové komise pro komunitní plánování a pracovních skupin: Komise pro komunitní plánování PhDr. Eva Nováková předsedkyně Komise Mgr. David Beňák vedoucí ÚMČ Praha 14, PS Cizinci a menšiny Ing., Mgr. Marie Nováková vedoucí MC Klubíčko, PS Rodina, děti a mládež Mgr. Lucie Kádnerová vedoucí Centra Slunečnice o.p.s., PS Osoby se zdravotním postižením Ivana Kadlečková ředitelka Oblastní spolek ČČK Praha 9, PS Senioři Jiří Lichý zástupce veřejnosti, PS Rodina, děti, mládež PhDr. Zuzana Jelenová předsedkyně Sdružení pro pomoc dětem s handicapy, PS Rodina, děti, mládež Mgr. Markéta Kalinová ředitelka JAHODA, o.p.s. PS Rodina, děti, mládež Mgr. Jitka Žáková členka zastupitelstva MČ Praha 14 Mgr. Linda Kroupová členka Rady MČ Praha 14 JUDr. Jana Bašná pracovnice ÚMČ Praha 14, zástupkyně pečujících osob, PS Osoby se zdravotním postižením František Bradáč, DiS. tajemník komise Tajemnice pracovních skupin Zíková Helena, DiS. Holíková Irena Mgr. Kadlecová Martina Hrušková Dana Organizace zapojené v PS Senioři Oblastní spolek ČČK Praha 9 Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice o.s. Život 90 Farní Charita Praha 14 Černý Most, Kyje PS Senioři PS Osoby se zdravotním postižením PS Rodina, děti, mládež PS Cizinci a menšiny Organizace zapojené v PS Osoby se zdravotním postižením Centrum Slunečnice o.p.s., středisko Diakonie Církve bratrské o.s. Sdružení na pomoc dětem s handicapy o.s. APPN Farní charita Praha 14 Kyje, Černý Most Organizace zapojené v PS Rodina, děti, mládež MC Klubíčko, YMCA Praha JAHODA, o.p.s. Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice 4

5 o.s. HoSt - Home Start o.s. Neposeda Praha 14 Kulturní, Plechárna Černý Most Organizace zapojené v PS Cizinci a menšiny Integrační centrum Praha, o.p.s. o.s. Organizace pro pomoc uprchlíkům Farní charita Praha 14 Kyje, Černý Most Jahoda, o.p.s. Sociální podnik ČM, s.r.o. Zpracování Ing. Mgr. Lucie Svobodová zástupkyně starosty pro sociální oblast Mgr. David Beňák odborný garant, ved ÚMČ Praha 14 František Bradáč, DiS. koordinátor KPSS, ÚMČ Praha VYMEZENÍ ÚZEMÍ Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb pro období je platný pro území Městské části Praha METODIKA PRÁCE Při zpracování aktualizace komunitního plánu bylo vycházeno z Metodik pro plánování sociálních služeb a Kritérií kvality pro plánování sociálních služeb. 4. ORGANIZACE PROCESU KPSS Pro tvorbu komunitního plánu je nezbytné organizační zajištění procesu. To je rozpracováno v Řádu KPSS: V tomto materiálu lze nalézt všechny potřebné informace o složkách týmu KPSS a jejich úkolech a činnosti i postavení jednotlivých aktérů v rámci procesu tvorby KPSS. 5. ROZSAH ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY V rámci aktualizovaného plánu bude řešena problematika sociálních služeb definovaných zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále služeb návazných, které s řešením nepříznivé sociální situace občanů souvisí. Jsou jimi: Vzdělávací aktivity pro dospělé (50+ a rodiny s dětmi) a aktivizace pracovního potenciálu Informační systém Prahy 14 Rozvoj občanské společnosti podpora dobrovolnictví, podpora komunitního života a osvětová činnost napříč všemi cílovými skupinami Vybrané aktivity dětí, mládeže, seniorů a občanů se ZP volnočasového typu mající přímý dopad na zlepšení situace občanů v nepříznivé sociální situaci Podpora poradenství pro pečující osoby jako návazná služba Podpora vzniku podpůrných skupin rodičů v krizi a pečujících osob Aktivity typu trávení volného času, řešení bariér, dětská hřiště či bezpečnost obyvatel není možné řešit prostřednictvím KPSS, podklady však byly předány kompetentním členům 5

6 vedení MČ a odborům ÚMČ pro další řešení, především v rámci tzv. Komunitního plánu Zdravé MČ, který obsahuje všechny oblasti rozvoje MČ. 6. ČASOVÝ ROZSAH Plán je zpracován na tříleté časové období. Po dvou letech byla provedena aktualizace plánu na základě hodnocení a monitorování procesu tvorby plánu, jeho realizace a ověřovacímu zjišťování potřeb občanů v nepříznivé sociální situaci. 7. REALIZACE A HODNOCENÍ PLÁNU Realizaci plánu zajišťují u jednotlivých aktivit uvedené zodpovědné subjekty, zejména ÚMČ Praha 14. Sledováním naplňování plánu je městskou částí Praha 14 pověřena komise pro komunitní plánování. 6

7 8. SWOT ANALÝZY Tab. 1 S Obecné fungování systému sociálních služeb W Podpora sociálních a návazných služeb v grantovém řízení Spolupráce mezi poskytovateli, občany a obcí Existence dobré sítě poskytovatelů sociálních a následných služeb v Praze 14 Nejvyšší míra nezaměstnanosti v Praze Nestabilita systému sociálních služeb obecně Nedostatek prostředků na poskytování sociálních služeb obecně Plánování sociálních služeb na úrovni města Prahy Bariérovovost (jazyková, fyzická, architektonická, apod.) O T Rozvoj občanské vybavenosti Spolupráce se zainteresovanými partnery Nesystematické kroky ve financování sociálních služeb na úrovni kraje (hl.m. Praha) a státu Nejasnost ve financování sociálních služeb do budoucna z hlediska kraje a státu Hrozba růstu sociálně vyloučených lokalit Hrozba růstu sociálně slabých rodin Změna politické reprezentace a s tím spojena nestabilita personálního zastoupení 7

8 Rodina, děti a mládež Tab. 2 S W Existence kvalitních poskytovatelů sociálních a návazných služeb Dostatečná nabídka služeb pro rodiny s dětmi Aktivní přístup rodin s dětmi Podpora ve dvouletém grantovém řízení Podpora terénní práce s mládeží Rodiny s rozdílným sociálním statusem Zvyšující se trestná činnost mládeže Snižování věku členů u dětských gangů Přítomnost drogové scény Sociálně vyloučené rodiny Špatný stav dětský hřišť Nedostatek veřejně přístupných sportovišť Nedostatek kroužků pro děti za přijatelné ceny Nedostatek služeb pro rodiče 50+ O T Rozvoj spolupráce se školami Podpora mezigenerační a občanské soudržnosti Podpora dobrovolnictví Využití stávajících sportovišť škol a tělovýchovných jednot Rozvoj chráněného bydlení pro matky s dětmi Podpora volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi v nepříznivé životní situaci Zvýšená kriminalita Xenofobní tendence Náhlá změna priorit v důsledku politických změn Silný pokles finančních prostředků Finanční nejistota poskytovatelů sociálních služeb Nárůst počtu rodin s nízkým sociálním statusem 8

9 Senioři Tab. 3 S W Nízký počet seniorů ve srovnání s jinými MČ v Praze Preference terénních služeb před pobytovými službami Existence klubu seniorů a jeho kvalitní nabídka Kvalitní pečovatelská služba s provozem o víkendech a svátcích Existence senior dopravy za přijatelné ceny Rozvoz kvalitních a cenově dostupných jídel Existence dostupné pobytové sociální služby pro seniory Existence terénní poradenské péče o seniory poskytované pracovníky ÚMČ Ne-Dostupnost srozumitelných informací Chybí osvěta o nabídce sociálních služeb a co je jejich obsahem Nerovnoměrnost občanské vybavenosti Chybí týdenní stacionář pro seniory Chybí informace o nepobytových odlehčovacích službách pro pečující rodiny Chybí podpora samostatného bydlení pro seniory Nedostatečná kapacita domova pro seniory a dostupného bydlení s návaznými službami pro seniory Chybí informace o dostupné tísňové péči Nedostatečná kapacita služeb pro lidi s Alzheimerovou chorobou a pečující osoby Problém s bariérami Absence jednolůžkového pokoje v DSS Požadovaná úhrada za prostory pro klub seniorů O T Mezigenerační soudržnost Strategický přístup k přípravě stárnutí obyvatelstva Dostatečnou osvětou docílit kvalitní nabídky sociálních služeb, které budou odrážet skutečné potřeby seniorů Rozšíření nabídky sociálních služeb pro setrvání seniorů v přirozeném prostředí Možnost navázání spolupráce s poskytovateli tísňové péče Rozšíření kapacity domova pro seniory, a výstavba dostupného bydlení pro seniory s návaznými službami Cílené služby pro os. s Alzheimerovou chorobou a pečující osoby Pokles finančních prostředků na sociální služby Stárnutí obyvatelstva Absence alternativy v poskytování pečovatelské služby v plném rozsahu 9

10 Lidé se zdravotním postižením Tab. 4 S Existence odborníků na sociální služby na MČ Praha 14 Existence kvalitní nabídky sociálních služeb Přítomnost uživatelů v procesu plánování Vstřícný a transparentní přístup MČ Praha 14 k poskytovatelům soc. služeb W Chybí nabídka respitních služeb pro osoby pečující o OZP Nedostatečná podpora dobrovolnictví v sociálních službách Nedostatek prostředků na poskytování potřebných sociálních služeb pro OZP Nedostatek pracovních příležitostí pro OZP Nedostatečná kapacita pobytových služeb typu chráněného bydlení Bariéry O T Odstraňování bariér Zachování a potřebné rozšíření sociálních služeb Zachování a potenciální navýšení finančních zdrojů na potřebné sociální služby Zlepšení informovanosti o sociálních službách Mapování ubytoven vhodných pro OZP dostupných z MČP14 Nesystematické kroky ve financování sociálních služeb na úrovni kraje (hl. m. Praha) a státu Nejasnost ve financování sociálních služeb do budoucna Hrozba ukončení poskytovaných sociálních služeb z finančních důvodů Nízká flexibilita kraje na potřeby MČ Praha 14 Hrozba snížení kvality pečovatelské služby z důvodu snížení počtu poskytovatelů služby Zhoršující se finanční situace OZP, kteří přicházejí o bydlení a nejsou vhodní pro pobytové sociální služby zaměřené na cílovou skupinu 10

11 Cizinci a menšiny Tab. 5 S W Podpora v grantovém řízení MČ Spolupráce mezi poskytovateli, občany a obcí Kvalitně zmapována potřebnost cílové skupiny Terénní práce s romskou menšinou a cizinci se zapojením členů cílových skupin Dostupnost odborného sociálního poradenství v rodném jazyce Dostupnost škol z hlediska kapacit Kvalitní nabídka volnočasových aktivit Fungující spolupráce s ICP o.p.s. na území MČ MČ realizuje kulturní akce zaměřené na setkávání různých skupin občanů O Existence vyloučených lokalit Vysoká nezaměstnanost Nedostatek míst pro interkulturní setkávání Nedostatečná osvěta směrem k majoritě Chybí pracovní integrace ÚP, agentury, cesta rekvalifikace z hlediska státu Nedostatečná informovanost cizinců o dostupných službách (poradenství, kurzy ČJ, ) Nedostatečně reprezentativní zastoupení cizinců a menšin v procesu KPSS T Podpora rodin cizinců od předškolního věku Vytvoření podmínek pro rozšíření nabídky kurzů českého jazyka Poradenství pro pedagogické pracovníky Rozšíření multikulturních aktivit Rozvoj sociální ekonomiky Rozvinutí komunitní práce Podpora kulturního sebeurčení cizinců a menšin Růst rasistických a xenofobních tendencí Nepochopení rozdílnosti kultur Nedostatek pracovních příležitostí Nedostatek a nestabilita grantových příležitostí pro MČ Potenciální hrozba konfliktů mezi skupinami mladých cizinců 11

12 B) Strategická část KPSS 1. OD VIZE K FORMULOVÁNÍ STRATEGIE KPSS představuje dohodu o tom, čeho hodlá Městská část Praha 14 v oblasti sociálních služeb (a návazných služeb) dosáhnout, na jaké problémy se zaměřit, jaké nástroje zvolit k jejich řešení. Obecným záměrem strategické části je stanovení základní VIZE jako primární ideje vedoucí ke stanovení cílů. Prioritní oblasti jsou rozpracovány v jednotlivá opatření, jež jsou naplňována konkrétními aktivitami, zároveň je stanovena role městské části a dalších aktérů, garanta opatření a zdrojů financování. KPSS vychází především z analytických poznatků shrnutých ve SWOT analýze, na jejichž základě jsou definovány specifické cíle. Prostřednictvím této analýzy byly utříděny poznatky získané z průzkumů zaměřených zejména na poskytovatele a uživatele sociálních služeb v klíčových skupinách občanů: 1) zdravotně postižení, 2) senioři, 3) rodina, děti a mládež a 4) cizinci a menšiny. Analýza pomohla identifikovat silné a slabé stránky, příležitosti i ohrožení v systému sociálních služeb na území Městské části Prahy 14. Cílem KPSS je rozvíjení silných stránek a využití příležitostí a eliminovat vliv stránek slabých a nedopustit realizaci hrozeb. Výrazným základním limitujícím faktorem jsou zdroje - finanční, materiální, lidské apod. Je třeba určit potřeby, které budou postupně řešeny. Sekundárním limitujícím faktorem je reálnost a měřitelnost cílů. Původní plán byl zpracován jako střednědobý na období let s tím, že v roce 2011 byl aktualizován na období V tomto roce byla provedena aktualizace na období STANOVENÍ OBECNÉ VIZE Cílem plánování sociálních služeb je vytvořit prostředí pro život sebevědomých, (co nejvíce) soběstačných a nezávislých lidí, kteří v případě sociálních potíží naleznou služby, jež jim umožní (co nejvíce) se zapojit do běžného života v komunitě, spokojeně žít ve svém bydlišti a mezi svými blízkými. 3. ROZPRACOVÁNÍ: Základním předpokladem je, že v roce 2016 bude na území městské části plně fungovat systém sociálních služeb adekvátně reagující na uspokojování oprávněných potřeb svých obyvatel. Tyto služby budou moderní, kvalitní, dostupné, efektivní a ekonomicky udržitelné. Pro udržení tohoto systému budou pravidelně zjišťovány potřeby občanů a bude běžná přímá spoluúčast občanů v plánovacím procesu, včetně fáze rozhodování. Lidé mají dostatečné a přehledné informace o sociálních službách, které získají na úřadech i u poskytovatelů sociálních služeb. Lidé se zdravotním handicapem a senioři žijí v přátelském prostředí, kde jsou odstraňovány bariéry ve fyzickém prostředí města, ve veřejných prostorech i ve svých domovech. Jsou zajištěny dostupné služby osobám formou, která v co nejvyšší míře odpovídá životu jejich vrstevníků v přirozeném prostředí běžné společnosti. Služby jsou zaměřeny na to, aby napomáhaly lidem zajistit co největší soběstačnost. 12

13 Prostředí na dotčeném území je také domovem občanů z minoritních skupin obyvatel. Tito občané mají specifické potřeby. V tomto ohledu dochází k postupné konsolidaci a omezování sociálního vyloučení těchto občanů, včetně zamezení možného vytváření lokalit s koncentrací sociálně vyloučených občanů. Využívají se k tomu zejména ty metody sociální práce, které účinně pracují se sociálně vyloučenými občany (nebo tímto ohroženými), tj. pomáhají jim k plnému přístupu k sociálním službám a k jejich začleňování. Pro mladé (děti, mládež i rodiny) jsou k dispozici služby, jež pomáhají zejména zdravému vývoji dětí a mladistvých. Je zajištěna především terénní práce v bezprostředním kontaktu s ohroženými skupinami, poradenská činnost a jsou zajištěny možnosti pro řešení krizových situací, v nichž se někteří občané mohou ocitnout. Rodiny se nacházejí v přívětivém prostředí, které dokáže skloubit rodinný a pracovní život včetně růstu možností uplatnění na trhu práce. 13

14 4. PŘEDPOKLADY VÝVOJE V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Strategický plán hl. m. Prahy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy na léta Programové prohlášení Rady MČ Praha 14 pro volební období Systém sociálních služeb prodělal zásadní změnu přijetím zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který zavedl řadu změn. Tento zákon klade důraz na individuální potřeby uživatelů sociálních služeb a poskytuje mu prostor pro nakupování těch služeb, které potřebuje. Ačkoliv městská část nemá povinnost sestavovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, účasti při formulování takového plánu na úrovni kraje se vyhnout nemůže. Trendy v oblasti sociálních služeb však obce vedou k vytváření plánů rozvoje sociálních služeb. Hnací silou tohoto trendu jsou: racionalizace a efektivita sociálních služeb posílení postavení uživatele sociálních služeb důraz na integraci a aktivizaci občanů s handicapem a seniorů do společnosti (cílem tedy je, aby i tito občané žili obyčejným životem ve svém domově, měli přístup na trh práce, mohli vykonávat co nejvíce dalších aktivit) Při plánování rozvoje sociálních služeb je vytvořen soulad s regionálními či celostátními strategickými dokumenty, na úrovni hl. m. Prahy jde zejména o Strategický plán hl. m. Prahy a Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy na období V sociální oblasti lze identifikovat priority: podpora účinného systému sociální práce a péče s ohledem na demografické a socioekonomické trendy (princip nezastupitelnosti a jedinečnosti sociálních služeb a princip připravenosti) preferování alternativních způsobů sociální péče (princip práva na důstojný život) integrování lidí se ZP mezi zdravou populaci a handicapovaných dětí do škol (princip práva na důstojný život) Plán dále zdůrazňuje: potřebu zapojovat veřejnost do řešení problémů rozvoje města potřebu koordinovat a propojovat strategické dokumenty z různých oblastí na území hl. m. Prahy Programové prohlášení Rady MČ Praha 14 pro volební období vychází z volebních programů a snaží se odpovídat na potřeby obyvatel Prahy 14. V oblasti sociálních a zdravotních služeb budou rozvíjeny sociální a návazné služby a bude pokračováno v jejich systematické podpoře v návaznosti na KPSS. Dále bude vytvářeno prostředí a podmínky pro integraci cizinců, bude podporována domácí péče pro potřebné občany. 14

15 5. SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OBČANY PRAHY 14 Pro vytvoření kvalitního plánu byly zpracovány tyto analytické podklady: 1. Mapování potřeb uživatelů sociálních služeb v Praze 14 (2008, Agora-CE) 2. Mapování potřeb příslušníků romského etnika v Praze 14 (2008, Agora-CE) 3. Sociodemografická studie pro účely KPSS (2007, KS ÚMČ Praha 14) 4. Analýza poskytovatelů, analýza zdrojů realizování sociálních služeb a kvantitativní analýza uživatelů sociálních služeb v Praze 14 (2008, OÚR KS ÚMČ Praha 14) 5. Syntetická analýza SWOT (2008, tým KPSS) 6. Mapování potřeb příslušníků romského etnika v Praze 14 (2011, MČ Praha 14) 7. Mapování potřeb pečujících osob (2011, CpKP a MČ Praha 14) 8. Závěrečná zpráva z kulatého stolu na Praze 14 (2011, Agora-CE) 9. Syntetická analýza SWOT (2011, tým KPSS) Při aktualizaci plánu byly zpracovány tyto analytické dokumenty: Mapování potřeb seniorů (2013, MČ Praha 14) Analýza potřeb příslušníků romského etnika v Městské části Praha 14 (2013, CpKP) Syntetická analýza SWOT (2013, tým KPSS) Použity byly další podklady: 1. KPSS Praha 14 na období KPSS Praha 14 aktualizace na období Grantové žádosti 2009, 2010, 2011, 2012, Závěrečné zprávy 2012 jednoleté granty 5. Závěrečné zprávy 2012 dvouleté granty 6. Demografická studie ve správním obvodu Praha 14 na roky (Burcin, Čermák, Kučera, 2007) 7. Zápis z KOMISE KPSS a PS 8. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy na léta (2013, MHMP) 9. Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením (2010, VÚPS) 10. Zmapování nejzávažnějších problémů ve financování ošetřovatelské a rehabilitační péče v ústavech sociálních služeb (2009, VÚPS) 11. Poskytování ošetřovatelské a rehabilitační zdravotní péče uživatelům pobytových sociálních služeb v pobytových zařízeních sociálních služeb a v lůžkových zdravotnických zařízeních (2009, VÚPS) 12. Struktura spotřeby domácností zaměstnanců a důchodců v letech , sociálněekonomické souvislosti na začátku 21. Století (2010, VÚPS) 13. Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty (2010, VÚPS) 14. Trendy v příjmech, vydáních a spotřebě domácností s nízkými příjmy a dětmi podle statistiky rodinných účtů v letech (2010, VÚPS) 15. Životní podmínky a potřeby rodin v hlavním městě Praze (2009, VÚPS) 16. Závěrečná zpráva o monitoringu užívání návykových látek na území Městské části Praha 14 za rok 2012 (2012, Eset-Help) 15

16 17. Černý Most: Analýza trendů vývoje sociálního klimatu se zaměřením na životní styl dětí a mládeže. (2002, MCSSP) 18. Emergentní projekt MVČR Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 14 (2010, 2011, 2012, MVČR, 31 s.) 19. Metodika sledování a hodnocení integrace cizinců z třetích zemí v České republice (2010, VÚPS) 20. Vybrané aspekty života cizinců v České republice (2010, VÚPS) Tab. 6: Sociální služby pro potřeby občanů Prahy 14 Sociální služby ZP a senioři Rodina, děti, mládež Cizinci a menšiny 1) Rozvojové aktivity Služby typu A služby typu 1 odlehčovací služby Služba typu denní stacionář Azylové domy Terénní práce s cizinci 2) Podpora základní sítě služeb v rámci opatření a aktivit dané prioritní oblasti 3) Služby celoměstského charakteru Osobní asistence Centra denních služeb (CDS) Pečovatelská služba Odborné sociální poradenství chráněné bydlení pro OZP Sociálně zdravotní služby Služby rané péče Denní a týdenní stacionáře Domovy pro osoby se ZP Odlehčovací služby Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba Domov pro seniory NZDM Odborné sociální poradenství Terénní programy Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Domy na půli cesty Kontaktní centra Telefonická krizová intervence Nízkoprahová denní centra Noclehárny Služby následné péče Terapeutické komunity Krizová pomoc Terénní programy Odborné sociální poradenství NZDM Kontaktní centra Telefonická krizová intervence intervenční centra Azylové domy Nízkoprahová denní centra 1 služba typu tímto termínem plán reaguje na potřeby poskytování určitých činností v rámci sociálních služeb, které však mohou být zajištěny různými způsoby 16

17 Výše uvedená tabulka třídí služby do čtyř základních skupin z hlediska jejich dostupnosti a poptávky: 1. rozvojové služby služby zařazené v této skupině na Praze 14 nejsou dostupné a jejich přítomnost je považována za důležitou, neboť efektivním způsobem vedou k posílení samostatnosti a nezávislosti klientů a příp. omezují rizika jejich sociálního vyloučení a ohrožení negativními jevy. Podporováno u těchto služeb bude významné rozšíření kapacit služby (o více než 50 % současného stavu) či zřízení nového subjektu provozujícího požadované služby. 2. základní síť služeb skupina těchto služeb je na Praze 14 zastoupena a některé z nich nemají dostatečnou kapacitu. Tyto služby (lokálně vázané) pomáhají klientům zajistit jejich základní potřeby. Podpora bude zaměřena na udržení stávajícího rozsahu služeb směřováním podpory, nepředpokládá se rozvoj nových zařízení (přípustné je rozšíření kapacity služby ne o více než 50 %). 3. služby celoměstského charakteru tyto služby mají celoměstský (krajský) rozsah a ze své povahy nejsou vázány na lokalitu, kde uživatel bydlí, provoz takové služby na úrovni Prahy 14 by byl neefektivní a nehospodárný. Plánování rozvoje takových služeb je nutné provádět na regionální úrovni. Do této kategorie spadají i dlouhodobá pobytová zařízení (Domovy pro občany se ZP a Domovy se zvláštním režimem). Podpora služeb celoměstského charakteru je možná jen okrajově příspěvky menšího rozsahu v případě potřeb jednotlivých klientů (občanů Prahy 14). Níže jsou podrobně uvedena zjištění u jednotlivých zařízení sociálních služeb a to ve třech základních oblastech: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence (dle zákona o sociálních službách). Podpůrným zdrojem byly žádosti podané v rámci grantového řízení Prahy 14, včetně žadatelů, kteří neuspěli. Dále byly podkladem informace zjištěné v rámci aktualizace KPSS. 37 Sociální poradenství Tato sociální služba je na MČ Praha14 dostatečně zastoupena pro všechny CS. Je potřeba jí podporovat nadále, zdůraznit potřebu terénního sociálního poradenství a poradenství specificky zaměřeno na potřebné cílové skupiny. Odborné sociální poradenství poskytují ve zvýšené míře zaměstnanci ÚMČ Praha 14 Služby sociální péče 39 Osobní asistence Služby osobní asistence jsou podporovány MČ Praha 14 dostatečně, jsou nabízeny hned několika organizacemi, v řadě případu v rámci příspěvku na poskytnutí služby přímo konkrétním uživatelům. V rámci jednání s uživateli byla zjištěna nespokojenost s kvalitou nabízené služby u některých poskytovatelů sociálních služeb tohoto typu. Zmiňována byla především nízká odbornost či úzká specifikace na jeden typ zdravotního postižení. Nově identifikovaným problémem byla nedostupnost osobní asistence v nočních hodinách (od 21:00). Možným řešením je například zajištění pohotovosti ve spolupráci s více poskytovateli služby. 17

18 40 Pečovatelská služba Pečovatelská služba je ve značné míře podporována přímo MČ, mimo grantové řízení. Služby jsou nabízeny i organizacemi se sídlem mimo MČ. Služba je hodnocena jako potřebná, její provozování je třeba zajistit nejméně v současném rozsahu. Jde o službu s výrazně lokálním charakterem. Vzhledem k zániku jednoho z poskytovatelů se sídlem mimo MČ si aktuálně uživatelé nemohou vybrat z více poskytovatelů rozvážejících obědy. 41 Tísňová péče Potřeba služby nebyla přímo identifikována. Jedná se o službu celoměstského charakteru. Pro případné uživatele z Prahy 14 je potřeba zajistit dostupnost informací o poskytovatelích sociální služby. 42 Průvodcovské a předčitatelské služby Potřeba služby nebyla přímo identifikována. Jedná se o službu celoměstského charakteru. Pro případné uživatele z Prahy 14 je potřeba zajistit dostupnost informací o poskytovatelích sociální služby. 43 Podpora samostatného bydlení Potřeba služby byla identifikována uživateli. Jedná se o službu celoměstského charakteru pro osoby s duševním onemocněním. Pro případné uživatele z Prahy 14 je potřeba zajistit dostupnost informací o poskytovatelích sociální služby. 44 Odlehčovací služby Tato služba byla identifikována jako zvláště potřebná u pečujících osob a u seniorů. Do budoucna je potřeba zvážit podporu této služby či vznik na MČ Praha 14. Jistou alternativou je také analýza současného stavu nabídky této služby v rámci celé Prahy a její dostupnost pro obyvatele MČ Prahy 14. Další možnou alternativou je nabídka pomoci tzv. terénní respitní služby -vznik seznamu osob zaregistrovaných jako individuální poskytovatelé sociálních služeb. Jistým řešením je také realizace tohoto typu služby organizací nabízející např. osobní asistenci či pečovatelskou službu. 45 Centra denních služeb Služba je podporována v grantovém řízení. I nadále bude podporována jako potřebná. Z žádosti a závěrečných zpráv vyplynula velká potřebnost u cílové skupiny dospělých i dětí s mentálním a zdravotním postižením. Služba má výrazný lokální charakter. 46 Denní stacionáře Potřeba služby byla přímo identifikována, zejména u cílové skupiny senioři a osoby se zdravotním postižením. Jedná se o službu rozvojového charakteru. Případné uživatele z Prahy 14 je potřeba informovat o poskytovatelích sociální služby v rámci celopražské nabídky sociálních služeb. Dalším možným řešením je rozšíření a podpora tohoto typu služby u stávajících poskytovatelů sociálních služeb působících na Praze 14, či rozšíření stávající služby o činnosti poskytované v rámci denních stacionářů. 47 Týdenní stacionáře 18

19 Potřeba služby byla přímo identifikována zejména OZP. Jedná se o službu celoměstského charakteru. Na Praze 14 má sídlo příspěvková organizace HMP, která tuto službu nabízí, její kapacity jsou však nedostatečné. Pro uživatele z Prahy 14 je potřeba zajistit dostupnost informací o poskytovatelích sociální služby mimo území MČ Praha Domovy pro osoby se zdravotním postižením Potřeba služby nebyla přímo identifikována. Jedná se o službu celoměstského charakteru. Pro případné uživatele z Prahy 14 je potřeba zajistit dostupnost informací o poskytovatelích sociální služby. Nebyla konstatována změna oproti minulé verzi plánu. 49 Domovy pro seniory Sociální služba byla identifikována jako potřebná z hlediska stárnutí obyvatel. Zpravidla však byla vyhledávána z důvodu nedostatku informací o alternativních službách, které by zajistily co nejdelší možný pobyt občana v jeho přirozeném prostředí. Z toho vyplynula potřeba osvěty a informovanosti o nabídce sociálních služeb pro seniory. V současné době se jedná o službu celoměstského i mimopažského charakteru. 50 Domovy se zvláštním režimem Potřeba služby nebyla přímo identifikována. Jedná se o službu celoměstského charakteru. Pro případné uživatele z Prahy 14 je potřeba zajistit dostupnost informací o poskytovatelích sociální služby. Nebyla konstatována změna oproti minulé verzi plánu. 51Chráněné bydlení Byla identifikována akutní potřeba mezi obyvateli Prahy 14 z řad OZP, resp. rodičů pečujících o OZP a rodinných příslušníků pečujících o seniory v rodině. Jedná se o službu celoměstského charakteru. Současná kapacita služby je nedostatečná. Ideální by byla podpora tohoto typu služby v rámci již existující organizace na Praze 14. Cestou je také růst chráněných (tréninkových) bytů spravovaného MČ Praha Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče Potřeba služby nebyla přímo identifikována. Jedná se o službu celoměstského charakteru. Pro případné uživatele z Prahy 14 je potřeba zajistit dostupnost informací o poskytovatelích sociální služby. Nebyla konstatována změna oproti minulé verzi plánu. Služby sociální prevence 54 Raná péče Potřeba služby nebyla přímo identifikována. Jedná se o službu celoměstského charakteru. Pro případné uživatele z Prahy 14 je potřeba zajistit dostupnost informací o poskytovatelích sociální služby. Nebyla konstatována změna oproti minulé verzi plánu. 55 Telefonická krizová pomoc Potřeba služby nebyla přímo identifikována. Jedná se o službu celoměstského charakteru. Pro případné uživatele z Prahy 14 je potřeba zajistit dostupnost informací o poskytovatelích sociální služby. Nebyla konstatována změna oproti minulé verzi plánu. 19

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin)

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA NA ZÁKLADĚ SITUAČNÍ ANALÝZY STATUTÁRNÍHO MĚSTA Mladá Boleslav zaměřeni na oblast sociálních služeb pro seniory

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části Datum jednání: 18. 2. 2015 Místo

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017. - Město Nymburk má v roce 2017 funkční denní stacionář pro seniory. - Bude rozšířena nabídka

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko ze dne 19. 9. 2012 v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 Místo konání: Blansko,

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů)

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) I. Priority (obecné, průřezové) 1.-2. Prunéřov (co s ním?) 3. Posílení

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

Záměr Grantového programu na rok 2015

Záměr Grantového programu na rok 2015 Projekt Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb na Nymbursku (CZ.1.04/3.1.03/97.00068) Záměr Grantového programu na rok 2015 Město Nymburk na základě Statutu Grantového programu určeného pro podporu

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Definované oblasti podpory FNNO

Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Prioritní oblast I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory 1a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus 1b) Genderová rovnost 1c)

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM NA OBDOBÍ LET 2014- Komunitní plánování Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP Semily 2011 Akční plán pro rok 2013 Aktualizovaná verze /duben 2013/ Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy

Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin projektu v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy Přítomni: Program: Ing. J. Frič, H. Křivohlavá, Bc. A. Kleinerová, K. Karásek, H. Bílá, M. Kříž, M.

Více

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky:

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky: Komunitní plánování sociálních služeb v Mladé Boleslavi Shrnutí 2. části veřejného setkání 17.4. 2007 v Mladé Boleslavi Budoucnost sociálních služeb v Mladé Boleslavi I. Úvod Více než 80 občanů Mladé Boleslavi

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Priorita 1 Opatření 1.1. Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok VIZE Budou podporovány stávající sociální a návazné služby, které budou odpovídat aktuálním potřebám občanů. Služby

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY NA OBDOBÍ 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY NA OBDOBÍ 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY NA OBDOBÍ 2011-2015 - MONITORING A VYHODNOCENÍ NÁVRHOVÉ ČÁSTI (2012) Verze 8.11.2012 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 VÝCHODISKA

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na území městské části Praha 12 v letech 2015 2020

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na území městské části Praha 12 v letech 2015 2020 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-07-006-15 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na území městské části Praha 12 v letech 2015 2020 Obsah Obsah... 1 1. Plánování rozvoje sociálních

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 Struktura prioritních os OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 ING. JITKA BEDNÁŘOVÁ Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup k zaměstnání pro

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny

Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU SENIOŘI Priorita 1 Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny Opatření 1.1. Zajištění právního poradenství pro seniory Priorita 2. Opatření 2.1 Udržení

Více

sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010

sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 K o m u n i t n í p l á n sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 Materiál vznikl za aktivní spolupráce odborníků z pracovních skupin a skupin uživatelů, dále za aktivní spolupráce se Sociální

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Zápis ze společného jednání řídícího týmu a pracovních skupin v rámci projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko ze dne 12. 7.

Zápis ze společného jednání řídícího týmu a pracovních skupin v rámci projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko ze dne 12. 7. Zápis ze společného jednání řídícího týmu a pracovních skupin v rámci projektu v regionu Klatovsko ze dne 12. 7. 2007 Přítomni: - dle prezenční listiny H. Křivohlavá, Mgr. P. Oriniaková, M. Horyna, Z.

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více