KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou)"

Transkript

1 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 aktualizace na období (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) Cílem plánování sociálních služeb je vytvořit prostředí pro život sebevědomých, soběstačných a nezávislých lidí, kteří v případě sociálních potíží naleznou služby, jež jim umožní se zapojit do běžného života v komunitě, spokojeně žít ve svém bydlišti a mezi svými blízkými.

2 Obsah A) Obecná a analytická část TÝM KPSS VYMEZENÍ ÚZEMÍ METODIKA PRÁCE ORGANIZACE PROCESU KPSS ROZSAH ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY ČASOVÝ ROZSAH REALIZACE A HODNOCENÍ PLÁNU SWOT ANALÝZY... 7 B) Strategická část KPSS OD VIZE K FORMULOVÁNÍ STRATEGIE STANOVENÍ OBECNÉ VIZE ROZPRACOVÁNÍ: PŘEDPOKLADY VÝVOJE V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OBČANY PRAHY POPIS OPATŘENÍ A AKTIVIT KPSS OPATŘENÍ A AKTIVITY KPSS - CHARAKTERISTIKY FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ REALIZACE KPSS

3 Úvod Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou Komunitní plán sociálních služeb aktualizovaný pro období Cílem dokumentu je zajistit rozvoj sítě sociálních a návazných služeb pro občany MČ Praha 14, kteří čelí zdravotnímu nebo sociálnímu znevýhodnění a kteří si sami nemohou pomoci. Účelem plánu pak je zformulovat dohodu zúčastněných partnerů a specifikovat cílový stav systému sociálních a návazných služeb na konci jeho platnosti. Jde o nástroj, který nám pomůže zvýšit samostatnost a nezávislost a snížit riziko sociálního vyloučení ohrožených lidí na Praze 14. Zpracovaný aktualizovaný dokument navazuje na plán zpracovaný v roce 2009, který prošel předchozí aktualizaci v roce V rámci aktualizace dokumentu bylo potřeba ověřit platnost zjištěných oprávněných potřeb občanů v nepříznivé sociální situaci a reagovat na zjištěné změny. Celý tento postup byl opět realizován ve spolupráci s našimi partnery z neziskového sektoru (poskytovateli sociálních a návazných služeb), uživateli sociálních služeb a širokou veřejností. Koordinací procesu plánování je pověřena komise pro komunitní plánování, dílčí úkoly a potřeby jednotlivých cílových skupin byly diskutovány v příslušných pracovních skupinách. V červnu 2013 proběhlo veřejné setkání s partnery z neziskového sektoru a veřejností, zaměřené na definování problémových oblastí v sociálních a návazných službách. Pro potřeby aktualizace plánu jsme provedli také šetření mezi příslušníky menšin a mezi uživateli pečovatelské služby. Společně vytvořený návrh aktualizovaného Komunitního plánu sociálních služeb byl dne připomínkován zájemci z řad veřejnosti i našich partnerů. Dovolte mi proto na tomto místě poděkovat všem lidem, kteří nám se zpracováním Komunitního plánu sociálních služeb pomohli, bez jejich času a práce bychom tento dokument nemohli vytvořit v takové kvalitě. Zpracovaný Komunitní plán sociálních služeb chápeme jako závazek, jehož naplňování bude předmětem naší činnosti v následujících třech letech. Plnění plánu budeme pravidelně vyhodnocovat a sledovat, zda stanovené cíle jsou stále relevantní a zda není třeba reagovat na nově zjištěné oprávněné potřeby. Ing. Mgr. Lucie Svobodová 1. zástupkyně starosty MČ Praha 14 3

4 A) Obecná a analytická část 1. TÝM KPSS Na tvorbě dokumentu se podíleli členové komise pro komunitní plánování a pracovních skupin: Komise pro komunitní plánování PhDr. Eva Nováková předsedkyně Komise Mgr. David Beňák vedoucí ÚMČ Praha 14, PS Cizinci a menšiny Ing., Mgr. Marie Nováková vedoucí MC Klubíčko, PS Rodina, děti a mládež Mgr. Lucie Kádnerová vedoucí Centra Slunečnice o.p.s., PS Osoby se zdravotním postižením Ivana Kadlečková ředitelka Oblastní spolek ČČK Praha 9, PS Senioři Jiří Lichý zástupce veřejnosti, PS Rodina, děti, mládež PhDr. Zuzana Jelenová předsedkyně Sdružení pro pomoc dětem s handicapy, PS Rodina, děti, mládež Mgr. Markéta Kalinová ředitelka JAHODA, o.p.s. PS Rodina, děti, mládež Mgr. Jitka Žáková členka zastupitelstva MČ Praha 14 Mgr. Linda Kroupová členka Rady MČ Praha 14 JUDr. Jana Bašná pracovnice ÚMČ Praha 14, zástupkyně pečujících osob, PS Osoby se zdravotním postižením František Bradáč, DiS. tajemník komise Tajemnice pracovních skupin Zíková Helena, DiS. Holíková Irena Mgr. Kadlecová Martina Hrušková Dana Organizace zapojené v PS Senioři Oblastní spolek ČČK Praha 9 Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice o.s. Život 90 Farní Charita Praha 14 Černý Most, Kyje PS Senioři PS Osoby se zdravotním postižením PS Rodina, děti, mládež PS Cizinci a menšiny Organizace zapojené v PS Osoby se zdravotním postižením Centrum Slunečnice o.p.s., středisko Diakonie Církve bratrské o.s. Sdružení na pomoc dětem s handicapy o.s. APPN Farní charita Praha 14 Kyje, Černý Most Organizace zapojené v PS Rodina, děti, mládež MC Klubíčko, YMCA Praha JAHODA, o.p.s. Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice 4

5 o.s. HoSt - Home Start o.s. Neposeda Praha 14 Kulturní, Plechárna Černý Most Organizace zapojené v PS Cizinci a menšiny Integrační centrum Praha, o.p.s. o.s. Organizace pro pomoc uprchlíkům Farní charita Praha 14 Kyje, Černý Most Jahoda, o.p.s. Sociální podnik ČM, s.r.o. Zpracování Ing. Mgr. Lucie Svobodová zástupkyně starosty pro sociální oblast Mgr. David Beňák odborný garant, ved ÚMČ Praha 14 František Bradáč, DiS. koordinátor KPSS, ÚMČ Praha VYMEZENÍ ÚZEMÍ Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb pro období je platný pro území Městské části Praha METODIKA PRÁCE Při zpracování aktualizace komunitního plánu bylo vycházeno z Metodik pro plánování sociálních služeb a Kritérií kvality pro plánování sociálních služeb. 4. ORGANIZACE PROCESU KPSS Pro tvorbu komunitního plánu je nezbytné organizační zajištění procesu. To je rozpracováno v Řádu KPSS: V tomto materiálu lze nalézt všechny potřebné informace o složkách týmu KPSS a jejich úkolech a činnosti i postavení jednotlivých aktérů v rámci procesu tvorby KPSS. 5. ROZSAH ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY V rámci aktualizovaného plánu bude řešena problematika sociálních služeb definovaných zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále služeb návazných, které s řešením nepříznivé sociální situace občanů souvisí. Jsou jimi: Vzdělávací aktivity pro dospělé (50+ a rodiny s dětmi) a aktivizace pracovního potenciálu Informační systém Prahy 14 Rozvoj občanské společnosti podpora dobrovolnictví, podpora komunitního života a osvětová činnost napříč všemi cílovými skupinami Vybrané aktivity dětí, mládeže, seniorů a občanů se ZP volnočasového typu mající přímý dopad na zlepšení situace občanů v nepříznivé sociální situaci Podpora poradenství pro pečující osoby jako návazná služba Podpora vzniku podpůrných skupin rodičů v krizi a pečujících osob Aktivity typu trávení volného času, řešení bariér, dětská hřiště či bezpečnost obyvatel není možné řešit prostřednictvím KPSS, podklady však byly předány kompetentním členům 5

6 vedení MČ a odborům ÚMČ pro další řešení, především v rámci tzv. Komunitního plánu Zdravé MČ, který obsahuje všechny oblasti rozvoje MČ. 6. ČASOVÝ ROZSAH Plán je zpracován na tříleté časové období. Po dvou letech byla provedena aktualizace plánu na základě hodnocení a monitorování procesu tvorby plánu, jeho realizace a ověřovacímu zjišťování potřeb občanů v nepříznivé sociální situaci. 7. REALIZACE A HODNOCENÍ PLÁNU Realizaci plánu zajišťují u jednotlivých aktivit uvedené zodpovědné subjekty, zejména ÚMČ Praha 14. Sledováním naplňování plánu je městskou částí Praha 14 pověřena komise pro komunitní plánování. 6

7 8. SWOT ANALÝZY Tab. 1 S Obecné fungování systému sociálních služeb W Podpora sociálních a návazných služeb v grantovém řízení Spolupráce mezi poskytovateli, občany a obcí Existence dobré sítě poskytovatelů sociálních a následných služeb v Praze 14 Nejvyšší míra nezaměstnanosti v Praze Nestabilita systému sociálních služeb obecně Nedostatek prostředků na poskytování sociálních služeb obecně Plánování sociálních služeb na úrovni města Prahy Bariérovovost (jazyková, fyzická, architektonická, apod.) O T Rozvoj občanské vybavenosti Spolupráce se zainteresovanými partnery Nesystematické kroky ve financování sociálních služeb na úrovni kraje (hl.m. Praha) a státu Nejasnost ve financování sociálních služeb do budoucna z hlediska kraje a státu Hrozba růstu sociálně vyloučených lokalit Hrozba růstu sociálně slabých rodin Změna politické reprezentace a s tím spojena nestabilita personálního zastoupení 7

8 Rodina, děti a mládež Tab. 2 S W Existence kvalitních poskytovatelů sociálních a návazných služeb Dostatečná nabídka služeb pro rodiny s dětmi Aktivní přístup rodin s dětmi Podpora ve dvouletém grantovém řízení Podpora terénní práce s mládeží Rodiny s rozdílným sociálním statusem Zvyšující se trestná činnost mládeže Snižování věku členů u dětských gangů Přítomnost drogové scény Sociálně vyloučené rodiny Špatný stav dětský hřišť Nedostatek veřejně přístupných sportovišť Nedostatek kroužků pro děti za přijatelné ceny Nedostatek služeb pro rodiče 50+ O T Rozvoj spolupráce se školami Podpora mezigenerační a občanské soudržnosti Podpora dobrovolnictví Využití stávajících sportovišť škol a tělovýchovných jednot Rozvoj chráněného bydlení pro matky s dětmi Podpora volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi v nepříznivé životní situaci Zvýšená kriminalita Xenofobní tendence Náhlá změna priorit v důsledku politických změn Silný pokles finančních prostředků Finanční nejistota poskytovatelů sociálních služeb Nárůst počtu rodin s nízkým sociálním statusem 8

9 Senioři Tab. 3 S W Nízký počet seniorů ve srovnání s jinými MČ v Praze Preference terénních služeb před pobytovými službami Existence klubu seniorů a jeho kvalitní nabídka Kvalitní pečovatelská služba s provozem o víkendech a svátcích Existence senior dopravy za přijatelné ceny Rozvoz kvalitních a cenově dostupných jídel Existence dostupné pobytové sociální služby pro seniory Existence terénní poradenské péče o seniory poskytované pracovníky ÚMČ Ne-Dostupnost srozumitelných informací Chybí osvěta o nabídce sociálních služeb a co je jejich obsahem Nerovnoměrnost občanské vybavenosti Chybí týdenní stacionář pro seniory Chybí informace o nepobytových odlehčovacích službách pro pečující rodiny Chybí podpora samostatného bydlení pro seniory Nedostatečná kapacita domova pro seniory a dostupného bydlení s návaznými službami pro seniory Chybí informace o dostupné tísňové péči Nedostatečná kapacita služeb pro lidi s Alzheimerovou chorobou a pečující osoby Problém s bariérami Absence jednolůžkového pokoje v DSS Požadovaná úhrada za prostory pro klub seniorů O T Mezigenerační soudržnost Strategický přístup k přípravě stárnutí obyvatelstva Dostatečnou osvětou docílit kvalitní nabídky sociálních služeb, které budou odrážet skutečné potřeby seniorů Rozšíření nabídky sociálních služeb pro setrvání seniorů v přirozeném prostředí Možnost navázání spolupráce s poskytovateli tísňové péče Rozšíření kapacity domova pro seniory, a výstavba dostupného bydlení pro seniory s návaznými službami Cílené služby pro os. s Alzheimerovou chorobou a pečující osoby Pokles finančních prostředků na sociální služby Stárnutí obyvatelstva Absence alternativy v poskytování pečovatelské služby v plném rozsahu 9

10 Lidé se zdravotním postižením Tab. 4 S Existence odborníků na sociální služby na MČ Praha 14 Existence kvalitní nabídky sociálních služeb Přítomnost uživatelů v procesu plánování Vstřícný a transparentní přístup MČ Praha 14 k poskytovatelům soc. služeb W Chybí nabídka respitních služeb pro osoby pečující o OZP Nedostatečná podpora dobrovolnictví v sociálních službách Nedostatek prostředků na poskytování potřebných sociálních služeb pro OZP Nedostatek pracovních příležitostí pro OZP Nedostatečná kapacita pobytových služeb typu chráněného bydlení Bariéry O T Odstraňování bariér Zachování a potřebné rozšíření sociálních služeb Zachování a potenciální navýšení finančních zdrojů na potřebné sociální služby Zlepšení informovanosti o sociálních službách Mapování ubytoven vhodných pro OZP dostupných z MČP14 Nesystematické kroky ve financování sociálních služeb na úrovni kraje (hl. m. Praha) a státu Nejasnost ve financování sociálních služeb do budoucna Hrozba ukončení poskytovaných sociálních služeb z finančních důvodů Nízká flexibilita kraje na potřeby MČ Praha 14 Hrozba snížení kvality pečovatelské služby z důvodu snížení počtu poskytovatelů služby Zhoršující se finanční situace OZP, kteří přicházejí o bydlení a nejsou vhodní pro pobytové sociální služby zaměřené na cílovou skupinu 10

11 Cizinci a menšiny Tab. 5 S W Podpora v grantovém řízení MČ Spolupráce mezi poskytovateli, občany a obcí Kvalitně zmapována potřebnost cílové skupiny Terénní práce s romskou menšinou a cizinci se zapojením členů cílových skupin Dostupnost odborného sociálního poradenství v rodném jazyce Dostupnost škol z hlediska kapacit Kvalitní nabídka volnočasových aktivit Fungující spolupráce s ICP o.p.s. na území MČ MČ realizuje kulturní akce zaměřené na setkávání různých skupin občanů O Existence vyloučených lokalit Vysoká nezaměstnanost Nedostatek míst pro interkulturní setkávání Nedostatečná osvěta směrem k majoritě Chybí pracovní integrace ÚP, agentury, cesta rekvalifikace z hlediska státu Nedostatečná informovanost cizinců o dostupných službách (poradenství, kurzy ČJ, ) Nedostatečně reprezentativní zastoupení cizinců a menšin v procesu KPSS T Podpora rodin cizinců od předškolního věku Vytvoření podmínek pro rozšíření nabídky kurzů českého jazyka Poradenství pro pedagogické pracovníky Rozšíření multikulturních aktivit Rozvoj sociální ekonomiky Rozvinutí komunitní práce Podpora kulturního sebeurčení cizinců a menšin Růst rasistických a xenofobních tendencí Nepochopení rozdílnosti kultur Nedostatek pracovních příležitostí Nedostatek a nestabilita grantových příležitostí pro MČ Potenciální hrozba konfliktů mezi skupinami mladých cizinců 11

12 B) Strategická část KPSS 1. OD VIZE K FORMULOVÁNÍ STRATEGIE KPSS představuje dohodu o tom, čeho hodlá Městská část Praha 14 v oblasti sociálních služeb (a návazných služeb) dosáhnout, na jaké problémy se zaměřit, jaké nástroje zvolit k jejich řešení. Obecným záměrem strategické části je stanovení základní VIZE jako primární ideje vedoucí ke stanovení cílů. Prioritní oblasti jsou rozpracovány v jednotlivá opatření, jež jsou naplňována konkrétními aktivitami, zároveň je stanovena role městské části a dalších aktérů, garanta opatření a zdrojů financování. KPSS vychází především z analytických poznatků shrnutých ve SWOT analýze, na jejichž základě jsou definovány specifické cíle. Prostřednictvím této analýzy byly utříděny poznatky získané z průzkumů zaměřených zejména na poskytovatele a uživatele sociálních služeb v klíčových skupinách občanů: 1) zdravotně postižení, 2) senioři, 3) rodina, děti a mládež a 4) cizinci a menšiny. Analýza pomohla identifikovat silné a slabé stránky, příležitosti i ohrožení v systému sociálních služeb na území Městské části Prahy 14. Cílem KPSS je rozvíjení silných stránek a využití příležitostí a eliminovat vliv stránek slabých a nedopustit realizaci hrozeb. Výrazným základním limitujícím faktorem jsou zdroje - finanční, materiální, lidské apod. Je třeba určit potřeby, které budou postupně řešeny. Sekundárním limitujícím faktorem je reálnost a měřitelnost cílů. Původní plán byl zpracován jako střednědobý na období let s tím, že v roce 2011 byl aktualizován na období V tomto roce byla provedena aktualizace na období STANOVENÍ OBECNÉ VIZE Cílem plánování sociálních služeb je vytvořit prostředí pro život sebevědomých, (co nejvíce) soběstačných a nezávislých lidí, kteří v případě sociálních potíží naleznou služby, jež jim umožní (co nejvíce) se zapojit do běžného života v komunitě, spokojeně žít ve svém bydlišti a mezi svými blízkými. 3. ROZPRACOVÁNÍ: Základním předpokladem je, že v roce 2016 bude na území městské části plně fungovat systém sociálních služeb adekvátně reagující na uspokojování oprávněných potřeb svých obyvatel. Tyto služby budou moderní, kvalitní, dostupné, efektivní a ekonomicky udržitelné. Pro udržení tohoto systému budou pravidelně zjišťovány potřeby občanů a bude běžná přímá spoluúčast občanů v plánovacím procesu, včetně fáze rozhodování. Lidé mají dostatečné a přehledné informace o sociálních službách, které získají na úřadech i u poskytovatelů sociálních služeb. Lidé se zdravotním handicapem a senioři žijí v přátelském prostředí, kde jsou odstraňovány bariéry ve fyzickém prostředí města, ve veřejných prostorech i ve svých domovech. Jsou zajištěny dostupné služby osobám formou, která v co nejvyšší míře odpovídá životu jejich vrstevníků v přirozeném prostředí běžné společnosti. Služby jsou zaměřeny na to, aby napomáhaly lidem zajistit co největší soběstačnost. 12

13 Prostředí na dotčeném území je také domovem občanů z minoritních skupin obyvatel. Tito občané mají specifické potřeby. V tomto ohledu dochází k postupné konsolidaci a omezování sociálního vyloučení těchto občanů, včetně zamezení možného vytváření lokalit s koncentrací sociálně vyloučených občanů. Využívají se k tomu zejména ty metody sociální práce, které účinně pracují se sociálně vyloučenými občany (nebo tímto ohroženými), tj. pomáhají jim k plnému přístupu k sociálním službám a k jejich začleňování. Pro mladé (děti, mládež i rodiny) jsou k dispozici služby, jež pomáhají zejména zdravému vývoji dětí a mladistvých. Je zajištěna především terénní práce v bezprostředním kontaktu s ohroženými skupinami, poradenská činnost a jsou zajištěny možnosti pro řešení krizových situací, v nichž se někteří občané mohou ocitnout. Rodiny se nacházejí v přívětivém prostředí, které dokáže skloubit rodinný a pracovní život včetně růstu možností uplatnění na trhu práce. 13

14 4. PŘEDPOKLADY VÝVOJE V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Strategický plán hl. m. Prahy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy na léta Programové prohlášení Rady MČ Praha 14 pro volební období Systém sociálních služeb prodělal zásadní změnu přijetím zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který zavedl řadu změn. Tento zákon klade důraz na individuální potřeby uživatelů sociálních služeb a poskytuje mu prostor pro nakupování těch služeb, které potřebuje. Ačkoliv městská část nemá povinnost sestavovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, účasti při formulování takového plánu na úrovni kraje se vyhnout nemůže. Trendy v oblasti sociálních služeb však obce vedou k vytváření plánů rozvoje sociálních služeb. Hnací silou tohoto trendu jsou: racionalizace a efektivita sociálních služeb posílení postavení uživatele sociálních služeb důraz na integraci a aktivizaci občanů s handicapem a seniorů do společnosti (cílem tedy je, aby i tito občané žili obyčejným životem ve svém domově, měli přístup na trh práce, mohli vykonávat co nejvíce dalších aktivit) Při plánování rozvoje sociálních služeb je vytvořen soulad s regionálními či celostátními strategickými dokumenty, na úrovni hl. m. Prahy jde zejména o Strategický plán hl. m. Prahy a Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy na období V sociální oblasti lze identifikovat priority: podpora účinného systému sociální práce a péče s ohledem na demografické a socioekonomické trendy (princip nezastupitelnosti a jedinečnosti sociálních služeb a princip připravenosti) preferování alternativních způsobů sociální péče (princip práva na důstojný život) integrování lidí se ZP mezi zdravou populaci a handicapovaných dětí do škol (princip práva na důstojný život) Plán dále zdůrazňuje: potřebu zapojovat veřejnost do řešení problémů rozvoje města potřebu koordinovat a propojovat strategické dokumenty z různých oblastí na území hl. m. Prahy Programové prohlášení Rady MČ Praha 14 pro volební období vychází z volebních programů a snaží se odpovídat na potřeby obyvatel Prahy 14. V oblasti sociálních a zdravotních služeb budou rozvíjeny sociální a návazné služby a bude pokračováno v jejich systematické podpoře v návaznosti na KPSS. Dále bude vytvářeno prostředí a podmínky pro integraci cizinců, bude podporována domácí péče pro potřebné občany. 14

15 5. SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OBČANY PRAHY 14 Pro vytvoření kvalitního plánu byly zpracovány tyto analytické podklady: 1. Mapování potřeb uživatelů sociálních služeb v Praze 14 (2008, Agora-CE) 2. Mapování potřeb příslušníků romského etnika v Praze 14 (2008, Agora-CE) 3. Sociodemografická studie pro účely KPSS (2007, KS ÚMČ Praha 14) 4. Analýza poskytovatelů, analýza zdrojů realizování sociálních služeb a kvantitativní analýza uživatelů sociálních služeb v Praze 14 (2008, OÚR KS ÚMČ Praha 14) 5. Syntetická analýza SWOT (2008, tým KPSS) 6. Mapování potřeb příslušníků romského etnika v Praze 14 (2011, MČ Praha 14) 7. Mapování potřeb pečujících osob (2011, CpKP a MČ Praha 14) 8. Závěrečná zpráva z kulatého stolu na Praze 14 (2011, Agora-CE) 9. Syntetická analýza SWOT (2011, tým KPSS) Při aktualizaci plánu byly zpracovány tyto analytické dokumenty: Mapování potřeb seniorů (2013, MČ Praha 14) Analýza potřeb příslušníků romského etnika v Městské části Praha 14 (2013, CpKP) Syntetická analýza SWOT (2013, tým KPSS) Použity byly další podklady: 1. KPSS Praha 14 na období KPSS Praha 14 aktualizace na období Grantové žádosti 2009, 2010, 2011, 2012, Závěrečné zprávy 2012 jednoleté granty 5. Závěrečné zprávy 2012 dvouleté granty 6. Demografická studie ve správním obvodu Praha 14 na roky (Burcin, Čermák, Kučera, 2007) 7. Zápis z KOMISE KPSS a PS 8. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy na léta (2013, MHMP) 9. Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením (2010, VÚPS) 10. Zmapování nejzávažnějších problémů ve financování ošetřovatelské a rehabilitační péče v ústavech sociálních služeb (2009, VÚPS) 11. Poskytování ošetřovatelské a rehabilitační zdravotní péče uživatelům pobytových sociálních služeb v pobytových zařízeních sociálních služeb a v lůžkových zdravotnických zařízeních (2009, VÚPS) 12. Struktura spotřeby domácností zaměstnanců a důchodců v letech , sociálněekonomické souvislosti na začátku 21. Století (2010, VÚPS) 13. Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty (2010, VÚPS) 14. Trendy v příjmech, vydáních a spotřebě domácností s nízkými příjmy a dětmi podle statistiky rodinných účtů v letech (2010, VÚPS) 15. Životní podmínky a potřeby rodin v hlavním městě Praze (2009, VÚPS) 16. Závěrečná zpráva o monitoringu užívání návykových látek na území Městské části Praha 14 za rok 2012 (2012, Eset-Help) 15

16 17. Černý Most: Analýza trendů vývoje sociálního klimatu se zaměřením na životní styl dětí a mládeže. (2002, MCSSP) 18. Emergentní projekt MVČR Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 14 (2010, 2011, 2012, MVČR, 31 s.) 19. Metodika sledování a hodnocení integrace cizinců z třetích zemí v České republice (2010, VÚPS) 20. Vybrané aspekty života cizinců v České republice (2010, VÚPS) Tab. 6: Sociální služby pro potřeby občanů Prahy 14 Sociální služby ZP a senioři Rodina, děti, mládež Cizinci a menšiny 1) Rozvojové aktivity Služby typu A služby typu 1 odlehčovací služby Služba typu denní stacionář Azylové domy Terénní práce s cizinci 2) Podpora základní sítě služeb v rámci opatření a aktivit dané prioritní oblasti 3) Služby celoměstského charakteru Osobní asistence Centra denních služeb (CDS) Pečovatelská služba Odborné sociální poradenství chráněné bydlení pro OZP Sociálně zdravotní služby Služby rané péče Denní a týdenní stacionáře Domovy pro osoby se ZP Odlehčovací služby Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba Domov pro seniory NZDM Odborné sociální poradenství Terénní programy Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Domy na půli cesty Kontaktní centra Telefonická krizová intervence Nízkoprahová denní centra Noclehárny Služby následné péče Terapeutické komunity Krizová pomoc Terénní programy Odborné sociální poradenství NZDM Kontaktní centra Telefonická krizová intervence intervenční centra Azylové domy Nízkoprahová denní centra 1 služba typu tímto termínem plán reaguje na potřeby poskytování určitých činností v rámci sociálních služeb, které však mohou být zajištěny různými způsoby 16

17 Výše uvedená tabulka třídí služby do čtyř základních skupin z hlediska jejich dostupnosti a poptávky: 1. rozvojové služby služby zařazené v této skupině na Praze 14 nejsou dostupné a jejich přítomnost je považována za důležitou, neboť efektivním způsobem vedou k posílení samostatnosti a nezávislosti klientů a příp. omezují rizika jejich sociálního vyloučení a ohrožení negativními jevy. Podporováno u těchto služeb bude významné rozšíření kapacit služby (o více než 50 % současného stavu) či zřízení nového subjektu provozujícího požadované služby. 2. základní síť služeb skupina těchto služeb je na Praze 14 zastoupena a některé z nich nemají dostatečnou kapacitu. Tyto služby (lokálně vázané) pomáhají klientům zajistit jejich základní potřeby. Podpora bude zaměřena na udržení stávajícího rozsahu služeb směřováním podpory, nepředpokládá se rozvoj nových zařízení (přípustné je rozšíření kapacity služby ne o více než 50 %). 3. služby celoměstského charakteru tyto služby mají celoměstský (krajský) rozsah a ze své povahy nejsou vázány na lokalitu, kde uživatel bydlí, provoz takové služby na úrovni Prahy 14 by byl neefektivní a nehospodárný. Plánování rozvoje takových služeb je nutné provádět na regionální úrovni. Do této kategorie spadají i dlouhodobá pobytová zařízení (Domovy pro občany se ZP a Domovy se zvláštním režimem). Podpora služeb celoměstského charakteru je možná jen okrajově příspěvky menšího rozsahu v případě potřeb jednotlivých klientů (občanů Prahy 14). Níže jsou podrobně uvedena zjištění u jednotlivých zařízení sociálních služeb a to ve třech základních oblastech: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence (dle zákona o sociálních službách). Podpůrným zdrojem byly žádosti podané v rámci grantového řízení Prahy 14, včetně žadatelů, kteří neuspěli. Dále byly podkladem informace zjištěné v rámci aktualizace KPSS. 37 Sociální poradenství Tato sociální služba je na MČ Praha14 dostatečně zastoupena pro všechny CS. Je potřeba jí podporovat nadále, zdůraznit potřebu terénního sociálního poradenství a poradenství specificky zaměřeno na potřebné cílové skupiny. Odborné sociální poradenství poskytují ve zvýšené míře zaměstnanci ÚMČ Praha 14 Služby sociální péče 39 Osobní asistence Služby osobní asistence jsou podporovány MČ Praha 14 dostatečně, jsou nabízeny hned několika organizacemi, v řadě případu v rámci příspěvku na poskytnutí služby přímo konkrétním uživatelům. V rámci jednání s uživateli byla zjištěna nespokojenost s kvalitou nabízené služby u některých poskytovatelů sociálních služeb tohoto typu. Zmiňována byla především nízká odbornost či úzká specifikace na jeden typ zdravotního postižení. Nově identifikovaným problémem byla nedostupnost osobní asistence v nočních hodinách (od 21:00). Možným řešením je například zajištění pohotovosti ve spolupráci s více poskytovateli služby. 17

18 40 Pečovatelská služba Pečovatelská služba je ve značné míře podporována přímo MČ, mimo grantové řízení. Služby jsou nabízeny i organizacemi se sídlem mimo MČ. Služba je hodnocena jako potřebná, její provozování je třeba zajistit nejméně v současném rozsahu. Jde o službu s výrazně lokálním charakterem. Vzhledem k zániku jednoho z poskytovatelů se sídlem mimo MČ si aktuálně uživatelé nemohou vybrat z více poskytovatelů rozvážejících obědy. 41 Tísňová péče Potřeba služby nebyla přímo identifikována. Jedná se o službu celoměstského charakteru. Pro případné uživatele z Prahy 14 je potřeba zajistit dostupnost informací o poskytovatelích sociální služby. 42 Průvodcovské a předčitatelské služby Potřeba služby nebyla přímo identifikována. Jedná se o službu celoměstského charakteru. Pro případné uživatele z Prahy 14 je potřeba zajistit dostupnost informací o poskytovatelích sociální služby. 43 Podpora samostatného bydlení Potřeba služby byla identifikována uživateli. Jedná se o službu celoměstského charakteru pro osoby s duševním onemocněním. Pro případné uživatele z Prahy 14 je potřeba zajistit dostupnost informací o poskytovatelích sociální služby. 44 Odlehčovací služby Tato služba byla identifikována jako zvláště potřebná u pečujících osob a u seniorů. Do budoucna je potřeba zvážit podporu této služby či vznik na MČ Praha 14. Jistou alternativou je také analýza současného stavu nabídky této služby v rámci celé Prahy a její dostupnost pro obyvatele MČ Prahy 14. Další možnou alternativou je nabídka pomoci tzv. terénní respitní služby -vznik seznamu osob zaregistrovaných jako individuální poskytovatelé sociálních služeb. Jistým řešením je také realizace tohoto typu služby organizací nabízející např. osobní asistenci či pečovatelskou službu. 45 Centra denních služeb Služba je podporována v grantovém řízení. I nadále bude podporována jako potřebná. Z žádosti a závěrečných zpráv vyplynula velká potřebnost u cílové skupiny dospělých i dětí s mentálním a zdravotním postižením. Služba má výrazný lokální charakter. 46 Denní stacionáře Potřeba služby byla přímo identifikována, zejména u cílové skupiny senioři a osoby se zdravotním postižením. Jedná se o službu rozvojového charakteru. Případné uživatele z Prahy 14 je potřeba informovat o poskytovatelích sociální služby v rámci celopražské nabídky sociálních služeb. Dalším možným řešením je rozšíření a podpora tohoto typu služby u stávajících poskytovatelů sociálních služeb působících na Praze 14, či rozšíření stávající služby o činnosti poskytované v rámci denních stacionářů. 47 Týdenní stacionáře 18

19 Potřeba služby byla přímo identifikována zejména OZP. Jedná se o službu celoměstského charakteru. Na Praze 14 má sídlo příspěvková organizace HMP, která tuto službu nabízí, její kapacity jsou však nedostatečné. Pro uživatele z Prahy 14 je potřeba zajistit dostupnost informací o poskytovatelích sociální služby mimo území MČ Praha Domovy pro osoby se zdravotním postižením Potřeba služby nebyla přímo identifikována. Jedná se o službu celoměstského charakteru. Pro případné uživatele z Prahy 14 je potřeba zajistit dostupnost informací o poskytovatelích sociální služby. Nebyla konstatována změna oproti minulé verzi plánu. 49 Domovy pro seniory Sociální služba byla identifikována jako potřebná z hlediska stárnutí obyvatel. Zpravidla však byla vyhledávána z důvodu nedostatku informací o alternativních službách, které by zajistily co nejdelší možný pobyt občana v jeho přirozeném prostředí. Z toho vyplynula potřeba osvěty a informovanosti o nabídce sociálních služeb pro seniory. V současné době se jedná o službu celoměstského i mimopažského charakteru. 50 Domovy se zvláštním režimem Potřeba služby nebyla přímo identifikována. Jedná se o službu celoměstského charakteru. Pro případné uživatele z Prahy 14 je potřeba zajistit dostupnost informací o poskytovatelích sociální služby. Nebyla konstatována změna oproti minulé verzi plánu. 51Chráněné bydlení Byla identifikována akutní potřeba mezi obyvateli Prahy 14 z řad OZP, resp. rodičů pečujících o OZP a rodinných příslušníků pečujících o seniory v rodině. Jedná se o službu celoměstského charakteru. Současná kapacita služby je nedostatečná. Ideální by byla podpora tohoto typu služby v rámci již existující organizace na Praze 14. Cestou je také růst chráněných (tréninkových) bytů spravovaného MČ Praha Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče Potřeba služby nebyla přímo identifikována. Jedná se o službu celoměstského charakteru. Pro případné uživatele z Prahy 14 je potřeba zajistit dostupnost informací o poskytovatelích sociální služby. Nebyla konstatována změna oproti minulé verzi plánu. Služby sociální prevence 54 Raná péče Potřeba služby nebyla přímo identifikována. Jedná se o službu celoměstského charakteru. Pro případné uživatele z Prahy 14 je potřeba zajistit dostupnost informací o poskytovatelích sociální služby. Nebyla konstatována změna oproti minulé verzi plánu. 55 Telefonická krizová pomoc Potřeba služby nebyla přímo identifikována. Jedná se o službu celoměstského charakteru. Pro případné uživatele z Prahy 14 je potřeba zajistit dostupnost informací o poskytovatelích sociální služby. Nebyla konstatována změna oproti minulé verzi plánu. 19

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30.6.2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil,

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30. 6. 2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil, DiS.,

Více

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 verze 01 Tento materiál je pouze informativní rozpracovanou verzí jednotlivých

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 Aktualizovaná návrhová část Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice na roky 2008-2013 k 15.12.2010 Schváleno: RM dne 2.3.2011 usn. č. 359/2011 ZM dne 10.3.2011 usn. č.

Více

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy (závěrečná zpráva) Zpracovatelé: NEWTON Solutions Focused, a.s. Sídlo: Politických vězňů 912/10

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň

Více

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 2014 2017 Vážení spoluobčané, psát úvodní slovo ke čtvrtému komunitnímu plánu, hodnotit a rekapitulovat práci lidí, kteří se na jeho vzniku podíleli

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 3. komunitní plán ORP Šlapanice Projekt Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice CZ.1.04/3.1.03/97.00047

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Proces komunitního plánování je od počátku otevřen všem, kdo

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více