Novinářská etika ve vztahu k PR v ČR a SR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novinářská etika ve vztahu k PR v ČR a SR"

Transkript

1 Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně Katedra mediálních studií a žurnalistiky Brno 2013 Novinářská etika ve vztahu k PR v ČR a SR Reporter's ethics in relation to Public Relations in Czech and Slovak republic Magisterská diplomová práce Vypracovala: Bc. Petra Holbová Vedoucí práce: MgA. Jan Motal, Ph.D.

2 Prohlašuji, že jsem magisterskou diplomovou práci vypracovala samostatně s použitím pramenů a literatury uvedené v bibliografii. V Brně,

3 Poděkování Tato diplomová práce mě stála mnoho úsilí a času, ale nebyla jsem jediná, kdo stál za zrodem této práce. Proto: - Děkuji svému vedoucímu, který mně radil a stál za mnou celou dobu, kdy tato práce vznikala. - Děkuji své rodině, která mě po celou dobu podporovala a dokopala mě až k odevzdání této práce. - Děkuji Martině, bez které by pro mě SPSS zůstalo i nadále tabu. - Děkuji kolegům z práce, kteří zastali mou práci v čase, kdy jsem práci dopisovala a také mému nadřízenému, který mi věnoval potřebné volna na dokončení. - Děkuji přátelům, kteří mi drželi palce a pomohli s finální korekcí. - A v neposlední řadě děkuji agentuře Donath-Burson-Marteller, která mi poskytla veškerá data a umožnila mi vypracování této práce. 3

4 Anotace: Práce zkoumá základní vztah mezi novináři a pracovníky PR agentur v České a Slovenské republice. Vychází ze základů novinářské etiky a žurnalistických etických kodexů a snaží se odpovídat na základní etické otázky a hledá hranici mezi přijatelným a nepřijatelným chováním novinářů ve vztahu k PR agenturám. Veškerá data, se kterými práce pracuje, jsou z průzkumů, které provedla agentura Donath-Burson-Marteller v letech 2008 a V naší práci se snažíme nacházet rozdílnosti mezi chováním a jednáním novinářů v ČR a SR, ale zároveň se snažíme nalézat faktory, které jsou podobné. Práce využívá již sesbíraná data a testuje hypotézy, které vyplývají ze základů novinářské etiky a zároveň se také kriticky staví k předchozím závěrům agentury Donath-Burson- Marteller. klíčová slova: žurnalistika, novinářská etika, PR agentury, Donath-Burson- Marteller, chování, přijímání darů, 4

5 Abstract: The thesis explores the fundamental relationship between journalists and PR agencies in the Czech and Slovak Republic. It builds on the foundations of journalistic ethics and journalistic ethical code and tries to answer the fundamental ethical issues and seeks the boundary between acceptable and unacceptable behavior of journalists in relation to PR agencies. All data with which the thesis works originate from a survey conducted by Donath-Burson- Marteller agency in 2008 and The thesis tries to find differences between the behavior and practice of journalists in the Czech Republic and Slovakia, but also tries to find the factors that are similar. The thesis uses data already collected and tested hypotheses that arise from the foundations of journalistic ethics, simultaneously also critically stands against some previous conclusions of Donath-Burson-Marteller agency. Key words: journalism, journalism ethics, PR agencies, Donath-Burson- Marteller, behavior, acceptance of gifts, 5

6 ÚVOD... 8 I. TEORETICKÁ ČÁST ETIKA ZÁKLADNÍ ETICKÉ PŘÍSTUPY Deskriptivní etika Normativní etika Metaetika Aplikovaná etika Etický kodex MORÁLKA ŽURNALISTICKÁ ETIKA ŽURNALISTICKÉ ETICKÉ KODEXY ŽURNALISTICKÁ ETIKA V ČR Autoregulace Syndikát novinářů a jeho etický kodex Regulace ZÍSKANÁ DATA INTERPRETACE ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY " NÁZORY SLOVENSKÝCH NOVINÁROV NA VYBRANÉ OTÁZKY MEDIÁLNIHO PROSTREDIA NA SLOVENSKU Cíle průzkumu Respondenti Hlavní zjištění Faktory, které negativně ovlivňují kvalitu, uroveň médií a jejich výskyt Prijímání darů a jejich motivace dary poskytovat Prijímání darů a jejich nabízení Výběr nejhorších etických prohrešků firem očima respondentů Výběr nejhorších etických prohrešků novinářů a médií očima respondentů Výběr nejhorších etických prohrešků PR agentur očima respondentů INTERPRETACE ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY " NÁZORY ČESKÝCH NOVINÁŘŮ NA VYBRANÉ OTÁZKY MEDIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ V ČESKÉ REPUBLICE Cíle průzkumu Respondenti Hlavní zjištění Faktory, které negativně ovlivňují kvalitu, uroveň médií a jejich výskyt Prijímání darů a jejich motivace dary poskytovat... 39

7 Výběr nejhorších etických prohrešků novinářů a médií očima respondentů Výběr nejhorších etických prohrešků PR agentur očima respondentů ZÁVĚR SEZNAM LITERATURY PUBLIKACE ELEKTRONICKÉ ZDROJE

8 ÚVOD Novináři a pracovníci médií se v rámci se své práce každý den balancují na hranici žurnalistické etiky a snaží se najít si optimální východisko. Někteří, jsou schopni sami určit hranici mezi přijatelným a nepřijatelným chováním, některým k tomu pomáhají určitý etický kodex, ať už se jedná o kodex syndikátu novinářů, nebo jednají na základech redakční kodexů, popřípadě pravidel. V současném ekonomickém prostředí se novináři dostávají také pod tlak, který je na ně vyvíjen jak se strany jejich nadřízených, vlastníků médií, ale především ze stran inzerentů a následně i PR agentur, které pracují svědomitě pro své klienty. Pracovníci PR agentur jsou také pod tlakem svých nadřízených, ale především svých klientů. Jsou tak nuceni překračovat hranice slušného jednání pro co nejvýhodnější podmínky pro své klienty. Tato diplomová práce se zaměřuje na pohledy slovenských a českých novinářů na vybrané etické otázky a také na jednotlivé vztahy napříč mediální scénou. Hlavní otázky poté směřují na vztah mezi novináři a pracovníky PR agentur, kde si tato práce klade za cíl určit hranici pro přijatelné a nepřijatelné chování na obou stranách. Práce se opírá o dva základní průzkumy, které provedla agentura Donath- Burson-Marteller v roce 2008 na Slovensku a v roce 2012 v České republice. V rámci těchto průzkumů byl rozeslán dotazník napříč celou mediální scénou a ptal se na základní vybrané etické otázky redaktorů, editorů a dalších pracovníků médií. Cílem těchto prací bylo zodpovědět základní otázky na základě třídění prvního stupně. Tyto výsledky nám poskytly základní vhled do tématu a na jejich základě byly určené hypotézy a základní výzkumné otázky pro tuto práci. Práce zkoumá základní vztahy mezi novináři a jejich nadřízenými, inzerenty, ale především pracovníky PR agentur, kteří se snaží zajistit si účast na tiskových konferencích, popřípadě se snaží o zajištění co nejvyššího počtu 8

9 mediálních výstupů. Na příkladech jednání PR agentur se snaží zjistit faktory, které ovlivňují hranici pro přijímání darů a pozvání na komerční akce. Práce se také snaží o komparaci dvou skupin novinářů, které pochází z rozdílných států a jiného prostředí a zajímalo nás, zda se tento faktor promítne do rozdílnosti v odpovědích respondentů. Bude mít rozdílnost etických kodexů vliv na chování redaktorů? Ohledně tohoto již na počátku můžeme předpokládat rozdílnost výsledků, která bude ovlivněna čtyřletým rozdílem ve sběru dat. Tato práce se bude skládat z dvou hlavních částí: teoretické a empirické. Teoretická část se pokusí definovat základy etiky včetně její historie a základních principů a poté se bude věnovat etickým kodexům v jednotlivých státech. Dále v teoretické části uvedeme základná přehled výsledků průzkumů, tedy třídění získaných dat prvního stupně, jelikož právě z těchto výsledků poté vycházíme v naší empirické části. Tento souhrn teoretických informací nám v empirické části bude sloužit jako opora a na jejich základě poté budeme data dále třídit, analyzovat a porovnávat. V empirické části poté definuji cíle výzkumu a hlavní výzkumné otázky a hypotézy, se kterými budu následně pracovat. Získaná data následně analyzuji a předložím získané výsledky. Následně jednotlivé výsledky dám do souvislostí, budu je diskutovat s teoriemi a poté je také vzájemně porovnám. 9

10 I. TEORETICKÁ ČÁST 1. Etika Jedna z nejstarších teoretických disciplín se postupem času vydělila z praktické filozofie a je součástí každodenního života každé společnosti. Etika se věnuje pravidlům či teoriím jednání a chování. Slovo etika vychází z řeckého éthos, což se dá přeložit jako zvyk, obyčej, mrav či způsob myšlení 1. Jako věda zkoumá morálku a normy, které souvisí s jednáním jedinců či skupin. Poprvé se touto vědou začali zabývat filozofové ve starověkém Řecku, jedno z děl je Etika Níkomachova od Aristotelese. Definovat ctnosti, které by se daly považovat za normy lidského jednání. Aristoteles se domnívá, že se ctnosti se dá učit nejsou nám dány ani od přirozenosti, ani proti přirozenosti, nýbrž máme přirozenou vlohu, abychom jich nabyli, zvykem se pak dokonávají 2. Dle Aristotela však ne každý je schopen najít určitou normu a proto je důležité mít vědu, která se tím bude zabývat. Brázda chápe etiku jako teorii způsobu lidského života, chování a jednání 3 a dle něj je snahou etiky zdůvodnit, reflektovat, zakládat, popřípadě poskytnout pravidla a normy lidského chování a jednání 4. Normy usměrňují jednání člověka v situacích, kde může volit na základě své svobodné vůle. (Thompson 2004). Etika interpretuje principy morálky a je také nazývána teorií morálky, zabývá se také legitimizací a legalizací morálky. Stále se ptá, proč, za jakých okolností a s jakými výsledky se lidé chovají či nechovají mravně. Snaží se pochopit morálku v situaci, kdy se lidé stále ještě chovají většinou nepochopitelně. (Brázda 2002: 129). 1 In Brázda, R.: Úvod do srovnávací etiky, str Blíže Aristoteles: Etika Níkomachova, str In Brázda, R.: Úvod do srovnávací etiky, 4 Viz tamtéž. 10

11 1.1 Základní etické přístupy V této kapitole bych se ráda věnovala popisem základních etických přístupů. V této práci se budu držet rozdělení dle Mela Thompsona, který popisuje čtyři základní přístupy 5 základní oblasti etiky: Deskriptivní etika Normativní etika Metaetika Aplikovaná etika Všechny tyto přístupy jsou velmi provázané a jejich oddělení sledujeme až ve dvacátém století až ve dvacátých letec. Oddělení bylo důležité, jelikož každý přístup nahlíží na etiku z jiného pohledu Deskriptivní etika Deskriptivní etika se zabývá popisem, popisuje jednotlivé názory a navzájem je porovnává. Tento etický přístup neustanovuje etické principy či nehledá odpovědi na to co je dobře a co špatně, pouze konstatuje na jaký je stav konkrétní společnosti. Druhou částí tohoto přístupu je podávat objektivní popis důvodů, kterými jednotlivci své činy obhajují. Popisuje podmínky, za jakých může dojít k proměně morálních hodnot. Z tohoto důvodu je zde velká spolupráce a přesah do sociálních věd sociologií, sociální a kulturní antropologií či religionistikou, historií a dalšími Normativní etika Jako normativní můžeme označit většinu etiky jako takové. Tato etika popisuje, zkoumá a vyvozuje normy, podle kterých se následně lidi ve svých rozhodnutí. Normativní etika se již dotazuje, zda je něco správné či ne a na základě 5 Viz Thompson, M.: Přehled etiky, str

12 odpovědí stanovují základní principy a normy, dle kterých se mají lidé rozhodovat a chovat. Velkou otázkou normativní etiky, je zda budeme klást na etiku stejné nároky jako na exaktní vědu a budeme tedy požadovat zdůvodnění. Platón uznával absolutní nejvyšší ideu Dobra, něco jako absolutní objektivní hodnotu, ke které by se člověk měl porovnávat. Oproti tomu jeho žák Aristotelés byl názoru, že se v etice musíme spokojit s faktem, že můžeme popisovat pouze v hrubých obrysech. Stavěl tak etiku do praktických věd, které nikdy nepřinášejí jisté vědění. Odlišoval jí tak od matematiky nebo fyziky. V rámci normativní etiky můžeme nalézt různorodé směry. Například Empiristická etika, zahrnující hédonismus nebo utilitarismus a odvozuje normy dle toho, co již existuje. Situační etika, která klade důraz na situaci a základním předpokladem je, že normy jsou příliš svazující. Patří sem například Normativní relativismus a křesťansky orientované smýšlení. Kasuistická etika, která vyvozuje své závěry z předchozích zkušeností a ukazuje hodnoty na různých příkladech. Do normativní etiky patří také Etika smýšlení, kam se řadí například Kant a jeho úcta k zákonu je hlavním motivem a povinností, která nás vede. Oproti etice smýšlení se staví Weber s Etikou odpovědnosti, kde jde především o to jaké důsledky vzejdou z našeho jednání. Jako poslední bych zmínila Etiku pravidel, která si klade za úkol vytvořit jasná a jednoznačná pravidla Metaetika Metaetika, nebo také nazývaná analytická etika se zabývá analýzou jazyka morálky. Zkoumá povahu morálních pojmů, postojů a soudů. Metaetika se velmi liší od normativní etiky, a to tím, že se snaží prověřit možnosti samotné etiky, u níž zkoumá morální přesvědčení a zdůvodnění. Odhaluje způsob, jakým se vyjadřujeme k morálce a zkoumá logiku morálních vět a etických argumentů. Metaetiku můžeme nalézt již v sokratovských dialozích, ale nejmocnějšího vzestupu se dočkala až ve dvacátém století. 12

13 V metaetice můžeme rozlišit několik koncepcí. Například kognitivismus a non-kognitivismus, které se zabývají, zda může být etika předmět poznání a zda mohou být morální soudy pravdivé. Morální objektivismus (někdy také jako realismus) a morální subjektivismus, které řeší, zda je vůbec možné pojmou etické otázky objektivně, nebo zda do zkoumání vstupuje subjektivita. Jako poslední bych zmínila Etický naturalismus, který se zabývá myšlenkou, pokud tedy můžeme říci, že jsou morální hodnoty objektivně poznané, zda je můžeme převést na nějaké měřitelné hodnoty Aplikovaná etika Největší dopad na každodenní praktický život má aplikovaná etika, také nazývána jako užitá etika. Aplikovaná etika se zabývá například otázkami práva, genetiky, reprodukce, mezinárodních vztahů, apod. (Brázda 2002). 6 Jelikož můžeme aplikovat etiku na veškerou oblast lidské činnosti, můžeme ke každé oblasti nalézt etické kodexy a další pravidla chování. Mezi aplikovanou etiku můžeme zařadit například etiku vědy a techniky nebo například lékařské etiky, popřípadě hospodářskou etiku. Aplikovaná etika se nejvíce přibližuje k normativní etice vychází z obecně přijatých norem, i když jsou pro ní významné i poznatky analytické etiky či metaetiky. Aplikovaná etika vychází z obecných zásad, které následně vedou k prospěchu jednotlivce, například dobročinnost, spravedlivost a počestnost. Do aplikované etiky poté patří i veškerá práva člověka na svobodné jednání a základní práva člověka. Kant: Právo říká, že člověk je vinný tehdy, pokud narušuje práva druhých. Etika říká, že člověk je vinný tehdy, pokud o takovém narušování práv uvažuje. (Navrátilová 2010) Výsledným výstupem aplikované etiky, jsou konkrétní rozhodnutí na jednotlivé případy, například potrat, nebo také to může být soubor pravidel, který 6 Do oblasti aplikované etiky spadá také informační a žurnalistická etika, o které pojednávají další kapitoly. 13

14 určuje pravidla v některé oblasti. Výsledkem jsou poté kodexy, například základním kodexem lékařské etiky, je Hippokratova přísah. I když, není možné etické prohřešky trestat právem, je možné se odvolat na orgány, které k etickým prohřeškům přihlížejí více, než například soudy. Za tuto instituci považuji například post ombudsmana, ochránce lidských práv, nebo nejrůznější komise, které se tímto problémem zabývají. Jelikož v mé práci budu porovnávat výsledky průzkumu a následně se je pokusím porovnat s žurnalistickými etickými kodexy, poskytne mi k tomu aplikovaná etika nejvíce prostoru. Budu se zabývat konkrétními hypotetickými situacemi a budu na ně aplikovat již platná, ale ne vždy užívaná etická pravidla a kodexy Etický kodex Základní pravidla chování v dané společnosti, či doporučení z oblasti, mohou být zahrnuta v tzv. etickém kodexu, který je považován za nejúčinnější nástroj samoregulace v oblasti. Etické kodexy, jakožto soubory předpisů, pravidel a zásadních norem, které určitá společnost v určité době přijímá, vznikají obzvláště v různých profesích, které kladou na člověka speciální požadavky. 7 Kodexy stanovují vlastnosti členů skupiny, jejich ctnosti, pravidla chování. Jedná se zde o tzv. profesní etiku jako soubor pravidel a norem popisujících, jak mají z etického hlediska jednat zástupci určitého povolání. Tato normativní a preskriptivní forma etiky vychází ze specifik povolání a formuluje pravidla jednání, povinnosti, příp. pracovní postupy, které reflektují podstatu činností, typických pro danou profesi. Profesní etika tedy ustavuje tzv. profesní kodex jako hierarchicky uspořádaný soubor profesních norem, který konkretizuje a upřesňuje obecnější společenské etické normy a specifikuje je podle potřeb určitého povolání (Navrátilová 2010). 7 Velmi známá je tzv. Hippokratova přísaha etický kodex, podle kterého se řídí profesionálové z oblasti lékařské profese. Z obecných etických kodexů můžeme jmenovat například Desatero, které je náboženským kodexem křesťanské víry. 14

15 1.2. Morálka Slovo morálka je odvozeno z latinského mos, což v překladu můžeme chápat jako vlastnost, chování či předpis a také latinského moralis, což je mravní. Morálka je subjektivní systém norem každého jednotlivce, skupiny či společenství, fungující na základě sociálního tlaku. Prostředí, ve které se každý jednotlivec pohybuje je tvořeno soustavou tradic, zvyků a hodnot, na kterých se staví základy fungování dané společnosti. Lidé jsou vázáni morálními zákony, které vyjadřují myšlenku společenství racionálních bytostí žijících ve vzájemné úctě a řešících své spory vyjednáváním a dohodou. (Scruton 2003: 91). Na morálku můžeme pohlížet jako na samoregulační vliv v oblastech, které nejsou zasaženy právním systém a nejsou tedy vymahatelné legislativními opatřeními. Role morálky je pro každou společnost velmi důležitá, ale postupem času se proměňuje. Proměnu motivuje hlavně společenských vývoj, a pokud posuzujeme morálku, můžeme tak činit pouze v určitém daném čase. Velmi důležitým faktorem morálky je dobrovolnost účasti, jelikož nedostatek morálky nelze většinou legálně postihnout. Etická rovina se vyznačuje důležitým faktorem faktorem dobrovolnosti. Morální výběr je otázkou svobody volby, nezávislosti a dobrovolnosti v konání a jednání člověka. Morálnost (moralita) má předpoklad ve shodě lidského jednání se svědomím. Mravnost (etičnost) zase představuje obsahový aspekt takového jednání (Anzenbacher 2001). (Irena Gažarová, Brno 2010). 15

16 2. Žurnalistická etika Jednou z oblastí aplikované etiky a pro mou práci tou nejpodstatnější je žurnalistická etika. Žurnalistika, stejně jako další obory, splňuje základní kritéria na definice vlastního etického řádu. Stejně tak, jak se žurnalistika a média v poslední době rozvíjejí, tak se klade větší důraz na otázky etiky. I tento obor etiky se musí zaobírat základními normami a požadavky současné společnosti. Obecně se etikou rozumí nauka o pravidlech mravního jednání. V žurnalistice jde o souhrn psaných i nepsaných zásad, kterými by se práce novináře měla řídit na základě obecně sdílených hodnotových kritérií. 8. Na rozdíl od například Hippokratovy přísahy, kterou se řídí většina zdravotnických zařízení na celém světě, neexistuje v žurnalistické profesi žádný všeobecně platný soubor pravidel, tudíž není žurnalistická etika nikde definována a každá země, ale i každá redakce se řídí svým souborem etických pravidel. Přesto můžeme všeobecně definovat základní principy, které se objevují v různých formách a obměnách ve většině žurnalistických etických kodexů a pravidel. Tyto základní principy se pokusil pojmenovat Conrad Fink na základě svého výzkumu na University of Georgia. Jelikož je definoval na základě amerických médií, nemůžeme najít stoprocentní shodu, ale můžeme si alespoň popsat tyto základní principy, které nám napomohou popsat i základ v České republice a Slovenské republice. Dle Finkovi 9 definice, se tyto základní principy neobjevují z ničeho nic, ale vycházejí z historie a jejich původ nalezneme v řecké kultuře, křesťanství či humanismu. V autorově pojetí jsou základem čtyři pravidla: 8 Osvaldová, Halada 2007:66. 9 Blíže Fink, C., C.: Media Ethics, str. 14.

17 Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě. Jako zlaté pravidlo křesťanství. Snaž se najít řešení uprostřed extrémů nesnaž se jednat extremisticky, nevyvolávej výtržnosti a neignoruj různorodost. Jako Aristotelova střední cesta. Dodržuj tebou podepsané smlouvy a nech platit své slovo. Jako dodržení slibů. Buď loajální ke své profesi a i svým nadřízeným. V návaznosti na tyto základní principy popisuje Fink vývoj žurnalistické etiky v návaznosti na historický vývoj společnosti. Stručný přehled dle autora: v 19. století se objevuje libertarismus, kde je velmi důležité věřit přijemcům sdělení dělat svá rozhodnutí a hledat pravdu, pokud je jim k tomu poskytnut dostatek informací. Z toho vyplývá, že by se žurnalisti měli snažit o podání co nejpřesnějších a nejpravdivějších informací a z nich si příjemce sdělení vytvoří na základě svého rozhodnutí co nejpřesnější obraz o stavu situace. Na libertarismus navazuje později v 19. Století objektivita. Velmi stručně se dá popsat jako snahu o objektivní a vyvážené zpravodajství, které nestraní žádnému subjektu. Jeližko je stoprocentní objektivita utopií, můžeme v dnešní době hovořit spíše o vyváženosti sdělení a žurnalisté by se měli snažit informovat o událostech z více pohledů a nechat rozhodnutí na příjemci jejich sdělení. Na počátku 20. Století se začíná projevovat sociální odpovědnost, kterou mají média vůči společnosti a pokoušejí se jí přes informace formovat. Musejí tedy na základě tohoto informovat přesně, pravdivě a nezávisle, jelikož opak může mít důsledky na společnost. V USA vznikly organizace, které mají na sociální odpovědnost dohlížet. Jedná se o ASNE 10 a NAB American Society of Newspapers Editors, která vznikla National Association of Broadcasters, která vznikla

18 Po druhé světové válce se více mluví o právu lidí vědět. Dle Kenta Coopera 12 by měli lidé mít právo vědět co se dejě média mají povinnost přinášet veškeré informace, ke kterým se dostanou. Právě proto by neměly být žádné zábrany ve volném toku informací. Jako poslední se objevuje v 80. letech 20. století propast důvěryhodnosti. Společnost v té době začíná vnímat média velmi negativně a přestává věřit jejím informacím, nebo o nich alespoň pochybuje to vytváří onu propast. Díky této propasti vzrůstá význam žurnalistické etiky a potřebu určitých kodexů, které mají důvěru k médiím obnovit. Žurnalistická, nebo také novinářská etika zdůrazňuje normy, na kterých se následně definují postupy při práci především ve zpravodajství. Do nich patří základní zásady: nestrannost, vyváženost a objektivita zpravodajství (Reifová a kol. 2000:56). Dosáhnout nestrannosti se dá na základě zásad a to, získat názor všech zúčastněných stran a nepoužívat anonymné zdroje, nebýt angažovaný v příspěvku a nepřijímat dary od zúčastněných stran a vyvarovat se konfliktu stran a nepodléhat tlaku například ze strany inzerentů (Mallette 1991: 71-72). 2.1 Žurnalistické etické kodexy Důležitým doplňkem právní regulace médií jsou i mimoprávní pravidla, příkladmo různé etické kodexy novinářského povolání, případně samoregulace konkrétního média. (Šimáčková 2009a: 83) Každý, kdo vykonává novinářskou práci, by měl uplatňovat základní etické principy ve své práci. Tyto základní principy mu pomáhají rozeznávat hranici mezi přijatelným a nepřijatelným chováním. Jelikož ne každý je schopen rozeznat základní principy, napomáhají mu v rozeznání hranice různé základní 12 Gnerální ředitel agentury AP (Associated Press) od roku 1929 do roku

19 etické kodexy, kterými by se měl řídit. Dle McQuail 13 žurnalistickým etických kodexů selhávání masového tisku. stojí za vznikem Samotný obsah etických kodexů přináší poměrně přesnou představu o tom, jak by se měli novináři chovat a jak by měli pracovat 14. Všeobecně a mezinárodně uznávaná minima, které by měl kodex obsahovat jsou 15 : Přesná interpretace objektivní pravdy, s tím související ověřování u více nezávislých zdrojů (více jak dvou), Nestrannost a nepředpojatost Respekt k soukromí, slušnost a vkus Odpovědnost ke společnosti a veřejnému blahu Úcta k právnímu řádu Mezi problematické etické aspekty novinářské práce patří podle Jeremyho Iggerse konflikt zájmů, přesnost, objektivita, slušnost, čestnost a snaha zamezit senzacechtivosti. S konfliktem zájmů souvisí i to, že novináři se musí ke svým zdrojům chovat mile a zajistit si tak budoucí přístup k jejich informacím. Přesnost zprávy bývá občas závislá na přesnosti tiskových mluvčích, kteří podávají informace daných organizací. (Iggers 1999: 40 41) 16 Dle sociologa Maxe Webera, můžeme žurnalistickou etiku kategorizovat jako etiku smýšlení 17, která hodnotí relevanci jednání na základě přesvědčení. Je tedy důležitý cíl a absolutní podřízenost pravdě (Kunczik, 1995: 89). 13 McQuail 2009: McQuail 2009: Urban 2011: 70 dle McQuail 2009: Iva Procházková Novináři a kritéria jejich jednání ve veřejném zájmu 17 Weber rozlišuje dvě etiky s ohledem na možné důsledky jednání a to etiku zodpovědnosti a etiku smýšlení Kunczik, 1995: 89 19

20 Dodržováním etického kodexu se zabýval ve svém výzkumu na poli žurnalistiky například Glasser s Ettemou v roce Dle tohoto výzkumu je tvoření hranic a mantinelů spíše procesem, než jednorázové přijetí určitých pravidel. Autoři tvrdí, že novinářská etika je mnohdy na tzv. zdravým rozumem (common sense) a novináři také pracují podle všeobecných zvyklostí společnosti a také se chováme tak, abychom přežili (Glasser, Ettema 2008: 514). Stejně tak jako se vyvíjí žurnalistická etika všeobecně, stejně tak se vyvíjí u jednotlivce. Při nástupu do funkce může převládat velmi subjektivní pohled na řešení etických a pracovních dilemat. Vnímání etických pravidel velmi ovlivňuje komunita, ve které se žurnalista pohybuje a to je především redakce a vydavatelství, ale také důležitost zpracovávaného tématu či konkrétní zpráva může posouvat hranici etiky. Kodex by tedy měl být především tvořený určitým dialogem tří stran (profesionál, objektem zprávy a čtenářem) a měl by především vyjadřovat zájem společnosti (Glasser, Ettema 2008: ) I když jsou popsané principy všeobecně platné, v této práci se budu věnovat vztahu redaktorů a PR agentur vycházejícím z průzkumů provedených ve Slovenské republice v roce 2008 a v České republice v roce 2012, budu se více věnovat právě žurnalistické etice v těchto zemích. 2.2 Žurnalistická etika České republiky Autoregulace Autoregulační normy mohou být dle Burtona a Jiráka 18 přijata dobrovolně, nebo mohou být vnuceny. Dobrovolně přijaté normy jsou výsledkem rozhodnutí skupiny žurnalistů, které se rozhodnout pro určitá pravidla a poté je zakomponují do svého etického kodexu. Může se tam dít například v rámci jedné redakce a následně jsou pro členy skupiny závazná. Vnucené naopak mohou být 18 Burton- Jirák, Úvod do studia médií 20

21 stanovené nadřazenou autoritou, která je poté může vyžadovat, například vlastníci médií. V Úvodu do studia médií poté autoři představují základní kategorii samoregulačních orgánů: Profesní sdružení Sdružení, která organizují členy jednotlivých odvětví novinářské profese, například Český filmový a televizní svaz. Nejznámější je asi Syndikát novinářů ČR, který budu definovat v samostatné kapitole. Rada pro reklamu Je konečnou instancí na poli reklamy a má také poslední slovo a možnost udělovat pokuty za pokušení etického kodexu (ten si definovala sama). Dohlíží na etickou nezávadnost reklamy, která se objevuje v médiích. Radu založilo několik organizací, které sdružují pracovníky reklamy a reklamních agentur. Redakční kodexy Způsob autoregulace s nejpřímějším a nejrychlejším dopadem na jednotlivé mediální produkty, jelikož tyto kodexy si vytváří média sama. Každý z těchto kodexů je poté na jiné etické úrovni a i vyvozené důsledky, se výrazně liší. Vlastní kodex poté má Česká televize, Český rozhlas či například MF Dnes Podnikatelská sdružení Například Asociace reklamních agentur či Unie vydavatelů denního tisku tedy organizace, kde jsou majitelé jednotlivých médií. 21

22 Syndikát novinářů a jeho etický kodex Je dobrovolným profesním sdružením novinářů. Jeho členem se může stát každý aktivní novinář, ať už pracuje na stálý pracovní poměr, nebo volně spolupracuje s několika redakcemi. Člen je povinen dodržovat Stanovy a především řídit se Etickým kodexem novináře. Syndikát novinářů je politicky neutrální, nezávislý na ideologických, náboženských, politických a ekonomických státních i soukromých strukturách. Aktivně se angažuje za svobodu shromažďovat, analyzovat a šířit informace prostřednictvím tištěných a elektronických médií, svobodu vyjadřovat názor včetně svobody kritizovat, oponovat vládám a politickým a ekonomickým strukturám, veřejným nebo soukromým. webové stránky Syndikátu 19 Členové syndikátu se pravidelně scházejí a mají právo se vyjádřit k problematickým a sporným tématům, i když přijatá konečná stanoviska mají především doporučující charakter. V roce 1998 přijal syndikát svůj vlastní etický kodex, na jehož dodržování dohlíží komise syndikátu. Kodex syndikátu novinářů je nejvýznamnějším souborem pravidel pro žurnalistickou profesní etiku a je zároveň jediným, který je přijímán širší novinářskou obcí v ČR. Etický kodex syndikátu nám poskytne potřebnou etickou oporu při posuzování výsledků českých novinářů. První verze kodexu vycházela ze 4. Evropské konference, téma o politice hromadných sdělovacích prostředků, která se konala v Praze v roce Konference mimo jiné potvrdila, že novináři a jejich sdružení mají právo vytvářet si své samoregulační normy. Etický kodex novináře přijala jako otevřený dokument valná hromada Syndikátu novinářů ČR dne a na návrh Komise pro etiku při Syndikátu novinářů jej aktualizovala správní rada dne

PRAVIDLA JINECKÉHO ZPRAVODAJE

PRAVIDLA JINECKÉHO ZPRAVODAJE PRAVIDLA JINECKÉHO ZPRAVODAJE 1. Rozsah a vzhled zpravodaje, tiráž a) Jinecký zpravodaj vychází 1x měsíčně, nejpozději do třetího dne aktuálního měsíce (červenec + srpen ve dvojčísle). Velikost A5, barevná

Více

Pravidla pro vydávání zpravodaje Třeboňský svět

Pravidla pro vydávání zpravodaje Třeboňský svět Pravidla pro vydávání zpravodaje Třeboňský svět Část I. Základní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Vydavatelem zpravodaje je město Třeboň, Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň, IČ: 00247618 (dále

Více

Pravidla pro vydávání zpravodaje Třeboňský svět

Pravidla pro vydávání zpravodaje Třeboňský svět Pravidla pro vydávání zpravodaje Třeboňský svět Část I. Základní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Vydavatelem zpravodaje je město Třeboň, Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň, IČ: 00247618 (dále

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk jako občan Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možnou doplňkovou aktivitou hodin občanské nauky. Má podobu pracovního

Více

LOGIKA A ETIKA úvod do metaetiky. zpracovala Zuzana Mrázková

LOGIKA A ETIKA úvod do metaetiky. zpracovala Zuzana Mrázková LOGIKA A ETIKA úvod do metaetiky zpracovala Zuzana Mrázková Autoři Petr Kolář *1961 Vystudoval teoretickou kybernetiku na Přírodovědecké fakultě Palackého univerzity v Olomouci Pracuje ve Filozofickém

Více

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Etický kodex z a m ě s t n a n c e Aktualizováno k 1. 7. 2011 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Etický kodex zaměstnance

Více

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 16. Vznik a význam filozofie www.ssgbrno.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Vznik a a význam vývoj filozofie Vznik a vývoj význam filozofie Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo

Více

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná Metody sociální práce 6 PhDr. Jana Novotná Etika pojem odvozen od řeckého slova ethos, což je mrav, zvyk, nebo obyčej etika se zabývá správným, nebo obvyklým chováním a jednáním v lidské společnosti Vývoj

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) 2 TÉMA

Více

Legislativa a etické kodexy pro práci mluvčích. Přednáška 06. 1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz ::

Legislativa a etické kodexy pro práci mluvčích. Přednáška 06. 1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Legislativa a etické kodexy pro práci mluvčích Přednáška 06 1. Hlavní zákony 483/1991 o České televizi 484/1991 o Českém rozhlase 517/1992 o ČTK 046/2002 o právech a povinnostech při vydávání periodického

Více

Etický kodex sociálního pracovníka České republiky

Etický kodex sociálního pracovníka České republiky Etický kodex sociálního pracovníka České republiky Preambule 1. Sociální práce je profese a akademická disciplína, která podporuje sociální změnu, sociální rozvoj, řešení problémů v mezilidských vtazích,

Více

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX závazné pro každého zaměstnance bez rozdílu postavení v hierarchii společnosti Optik House, s. r. o., se sídlem Nádražní 129, Mnichovice (dále též společnost ) (dále

Více

Článek 1. Rozsah platnosti

Článek 1. Rozsah platnosti Městský úřad Slaný ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE číslo 3/2007 Velvarská 136 Účinnost od: 1.05.2007 ETICKÝ KODEX Rozdělovník: tajemník MěÚ, vedoucí odborů MěÚ, vedoucí složek města Vydal: ing. Petr Kolačkovský,

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5 586 01 Jihlava ETICKÝ KODEX zaměstnanců Energetického regulačního úřadu a státních zaměstnanců zařazených ve služebním poměru u služebního úřadu Energetický

Více

ETICKÝ KODEX INSPEKTORA

ETICKÝ KODEX INSPEKTORA ETICKÝ KODEX INSPEKTORA KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VZDĚLÁVÁNÍ INSPEKTORŮ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB EuroProfis (Asociace hodnotitelů NSQ) Červenec 2006 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI. Vybraná eticky citlivá slova fundamentální etika

ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI. Vybraná eticky citlivá slova fundamentální etika ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Vybraná eticky citlivá slova fundamentální etika 1 2 DOBRO Ontologické dobro (1) Dobro je to, co si všichni žádají. (2) Dobro je bytostně věc (jsoucno), nakolik zdokonaluje žádajícího

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj. Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj. Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu BOX verze: Platnost od: 09.04.2014 Účinnost od : 09.04.2014

Více

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Etický kodex společnosti Schválil : Ing. Josef Tichý, CSc. generální ředitel Explosia a.s. V Semtíně 30.5.2014 Etický kodex Strana 1 (celkem 6) OBSAH Preambule 3 Základní principy 3 Bezúhonnost a etika

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 65/2013

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 65/2013 č.j.: 65/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 60 ze dne 30.01.2013 Koncepce Radniční noviny - listy městské části Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1.

Více

RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L EUROPE Co je to Rámcová úmluva na ochranu národnostních menšin? Rámcová úmluva, která vstoupila v platnost 1. února 1998, je

Více

Etický kodex Zpravodaje Hnědé uhlí

Etický kodex Zpravodaje Hnědé uhlí Odborný časopis Zpravodaj Hnědé uhlí usiluje o výběr a zveřejňování kvalitních původních odborných článků v oborech spjatých s hornictvím, které jsou recenzovány a publikovány na vysoké odborné úrovni.

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

POLITIKA FIREMNÍ POHOSTINNOSTI, PŘIJÍMANÍ A PŘEDÁVÁNÍ DARŮ STAVÍME NA SERIÓZNOSTI

POLITIKA FIREMNÍ POHOSTINNOSTI, PŘIJÍMANÍ A PŘEDÁVÁNÍ DARŮ STAVÍME NA SERIÓZNOSTI POLITIKA FIREMNÍ POHOSTINNOSTI, PŘIJÍMANÍ A PŘEDÁVÁNÍ DARŮ STAVÍME NA SERIÓZNOSTI 0 Politika firemní pohostinnosti, přijímání a předávání darů Preambule Tento dokument stanovuje pravidla firemní pohostinnosti

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

D o p a d o v á s t u d i e. "Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu"

D o p a d o v á s t u d i e. Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu D o p a d o v á s t u d i e "Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu" P r a h a 2012 D o p a d o v á s t u d i e "Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu" Název projektu: Posilování bipartitního dialogu

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

EUROBAROMETR PARLEMETER: REGIONÁLNÍ ANALÝZA 2015 VNÍMÁNÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČESKÉ REPUBLICE EU28 NÁRODNÍ REGIONY

EUROBAROMETR PARLEMETER: REGIONÁLNÍ ANALÝZA 2015 VNÍMÁNÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČESKÉ REPUBLICE EU28 NÁRODNÍ REGIONY PARLEMETER: 2015 NÁRODNÍ REGIONY 1 PARLEMETER: 2015 METODICKÁ PŘÍLOHA: VÝSLEDKŮ EUROBAROMETRU Následující regionální analýza je založena na průzkumech provedených Evropským parlamentem pomocí Eurobarometru.

Více

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující.

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující. TEST 1. Jak definovat pojem etika: a) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je morálka, b) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je svědomí člověka, c) je to filozoficko-psychologická

Více

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s.

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex vyjadřuje základní principy a očekávání pro chování zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex je závazkem společnosti

Více

Téma č. 2 etika ve zdravotnictví

Téma č. 2 etika ve zdravotnictví Téma č. 2 etika ve zdravotnictví Historie Poznání, že duše lidská, duch lidský je cennější než lidské tělo základ etiky následovníka Platonova Aristotela /384 322/ Spojuje 2 vůdčí myšlenky řecké etiky

Více

PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ

PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ Číslo dokumentu: SAM 3222 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 01 Platnost od: 28.03.2013 Účinnost od : 15.04.2013 Platnost do: Zpracoval: Vlasta

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

Prof o esn s í n e tické k k o k d o e d xy Přednáška

Prof o esn s í n e tické k k o k d o e d xy Přednáška Profesní etické kodexy Přednáška 5.4. 2009 Úvod Etický kodex je jednou z charakteristik, které patří k jakékoli profesi Diskuse: splňuje sociální práce základní charakteristiky profese? Charakteristika

Více

Etický kodex strážníka Městské policie Hrádek nad Nisou

Etický kodex strážníka Městské policie Hrádek nad Nisou 2010 Etický kodex strážníka Městské policie Hrádek nad Nisou MOTTO: HONOR, REVENTIA, JUSTITIA (Čest, úcta, spravedlnost) Preambule Povolání strážníka obecní a městské policie je velmi náročné, a to nejen

Více

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU ETICKÝ KODEX ÚVOD Tento Etický kodex představuje soubor principů, jimiž se má řídit jednání zaměstnanců společnosti Human Garden s.r.o. (dále jen Společnost ) a osob spolupracujících se Společností. Tento

Více

Pravidla. pro vydávání zpravodaje U nás v Čakovicích

Pravidla. pro vydávání zpravodaje U nás v Čakovicích Pravidla pro vydávání zpravodaje U nás v Čakovicích (schválená na 31. jednání RMČ dne 30.11.2015 usnesením USN RM 628/2015) Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Pravidla pro vydávání zpravodaje U nás v Čakovicích

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra politologie Lukáš Visingr (UČO 60659) Bezpečnostní a strategická studia Politologie Bakalářské studium Imatrikulační ročník 2005 Weberův přístup

Více

Referenční knihovník. Národní lékařské knihovny. Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. PhDr. Eva Lesenková, Ph.D. PhDr. Eva Valdmanová

Referenční knihovník. Národní lékařské knihovny. Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. PhDr. Eva Lesenková, Ph.D. PhDr. Eva Valdmanová Referenční knihovník Národní lékařské knihovny Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. PhDr. Eva Lesenková, Ph.D. PhDr. Eva Valdmanová Referenční služby tvoří základ nabízených služeb v každé knihovně mají za úkol

Více

CSR = Etika + kultura +?

CSR = Etika + kultura +? CSR = Etika + kultura +? Etika právnické osoby? Morálka je to co je, resp. představuje společenskou instituci složenou z množiny standardů a principů uznávaných členy dané kultury Etika teoretická reflexe

Více

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p.

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. Příloha č.6 Pracovního řádu 01/2013 Etický kodex zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. 1. Poslání Lesy České republiky s.p. (dále jen LČR nebo též podnik) se tímto etickým kodexem hlásí k definovaným

Více

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ Immanuel Kant - maturitní otázka ZV www.studijni-svet.cz - polečenské vědy - http://zsv-maturita.cz Otázka: Immanuel Kant Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Immanuel Kant => periodizace

Více

Základy redaktorské práce

Základy redaktorské práce Základy redaktorské práce v rámci realizace projektu MŠMT a NIDM Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání Praha, 29. 7. 2009 Mgr. Šárka Kušková 5 kroků k úspěchu 1 - Začínáme podle

Více

Profesní a etický kodex odhadce majetku

Profesní a etický kodex odhadce majetku Profesní a etický kodex odhadce majetku ČERVEN 1999 OBSAH čl. 1 Úvodní ustanovení čl. 2 Vztah ke společnosti čl. 3 Vztah ke klientovi čl. 4 Vztah k profesi čl. 5 Vztah ke kolegům čl. 6 Vztah ke Komoře

Více

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MARTINA KORNFELDOVÁ ZDENĚK BRODSKÝ Abstrakt Problematika získávání pracovníků je nedílnou a velmi důležitou součástí řízení

Více

Platné znění částí zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn

Platné znění částí zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn Platné znění částí zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn 3 (1) Český rozhlas naplňuje veřejnou službu v oblasti rozhlasového vysílání zejména tím, že

Více

ETICKÝ KODEX INSPEKTORŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ETICKÝ KODEX INSPEKTORŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ETICKÝ KODEX INSPEKTORŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1 1. Obsah 1. OBSAH 2 2. ÚVOD 3 3. POSLÁNÍ PROFESE 4 4. ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PRINCIPY 5 5. ODPOVĚDNOST KE SVÉ PROFESI 6 6. VZTAH K UŽIVATELŮM SLUŽEB ZAŘÍZENÍ,

Více

Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové. Přijímací zkoušky 2015/2016

Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové. Přijímací zkoušky 2015/2016 Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové Přijímací zkoušky 2015/2016 Studijní program: N6734 Sociální politika a sociální práce Studijní obor: Sociální práce navazující magisterské studium Varianta

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup

Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup SHRNUTÍ PE 462.498 CS Tento

Více

ETICKÝ KODEX. Havlíčkův kraj, o.p.s.

ETICKÝ KODEX. Havlíčkův kraj, o.p.s. ETICKÝ KODEX Havlíčkův kraj, o.p.s. Jak se pozná etické chování? Etika není matematika, neexistuje v ní jediný správný výklad, a tak mohou být značné rozdíly v chápání etiky. Rozeznat odpověď na to, co

Více

ANALÝZA MEDIÁLNÍ PUBLICITY. MONITOROVANÉ TÉMA: Zdravá města, obce a regiony ČR sledované období: leden - listopad 2005

ANALÝZA MEDIÁLNÍ PUBLICITY. MONITOROVANÉ TÉMA: Zdravá města, obce a regiony ČR sledované období: leden - listopad 2005 ANALÝZA MEDIÁLNÍ PUBLICITY MONITOROVANÉ TÉMA: Zdravá města, obce a regiony ČR sledované období: leden - listopad 2005 Analýza byla zpracována v prosinci 2005 pro Národní síť Zdravých měst ČR v rámci projektu»testování

Více

Informační etika (IE)

Informační etika (IE) Etika slovo etika z řeckého ethos = zvyk, mrav, obyčej, ale i zvláštnost pojmenování etika často zaměňováno za morálku (z Ciceronova moralis) to spíše praktická a předpisová stránka etiky další alternativní

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Všeobecné)obchodní)podmínky) - 1 -

Všeobecné)obchodní)podmínky) - 1 - VŠEOBECNÉ)OBCHODNÍ)PODMÍNKY) pro)inzeráty)a)inzertní)přílohy)časopisu)tradefoff)a)jeho)webových)stránkách) Platnost)od)1.)11.)2015) ) I.)Základní)ustanovení) 1. TytoVšeobecnéobchodnípodmínky(dáletakéjen

Více

Hodnocení zpravodajství

Hodnocení zpravodajství Hodnocení zpravodajství Připraveno exkluzivně pro Českou televizi Březen 2013 TNS Aisa 1 Pozadí výzkumu 2 Pozadí výzkumu Výzkum byl realizován prostřednictvím panelu domácností mymap, dotazování probíhalo

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU Základní standardy 1000 Účel, pravomoci a odpovědnosti Účel, pravomoci a odpovědnosti interního auditu musí být formálně stanoveny ve statutu interního

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Etický kodex ČVUT v Praze. (Návrh k projednání a schválení AS ČVUT)

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Etický kodex ČVUT v Praze. (Návrh k projednání a schválení AS ČVUT) ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Etický kodex ČVUT v Praze (Návrh k projednání a schválení AS ČVUT) Praha, říjen 2011 Etické principy vzájemných vztahů na univerzitě, stejně jako vztahy členů akademické

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

Principy a základní teze k profesní komoře vzniklé ze zákona včetně reflexe konzultačního procesu

Principy a základní teze k profesní komoře vzniklé ze zákona včetně reflexe konzultačního procesu Principy a základní teze k profesní komoře vzniklé ze zákona včetně reflexe konzultačního procesu Mgr. David Pospíšil ředitel Odbor sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí Historie legislativního

Více

Etický kodex pracovníků v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček

Etický kodex pracovníků v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček Etický kodex pracovníků v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček Platnost a účinnost: od 1.1.2015 Vypracovala: Marie Vondráčková Schválila: Funkce: MUDr. Jana Tytlová ředitelka Počet stran:

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Všeobecná etická teorie a profesní etika záchranáře

Všeobecná etická teorie a profesní etika záchranáře Všeobecná etická teorie a profesní etika záchranáře Etika je filozofická disciplína, která zkoumá morálku nebo morální konání a jeho normy.je disciplínou praktické filozofie, která se zaobírá lidským konáním

Více

Definice rolí sociálních pracovníků. Příklady dobré praxe sociální práce v oblasti péče

Definice rolí sociálních pracovníků. Příklady dobré praxe sociální práce v oblasti péče Definice rolí sociálních pracovníků Příklady dobré praxe sociální práce v oblasti péče Jak dlouho žiji, to nezávisí na mně. Ale jestli skutečně žiji, to na mně závisí. Seneca Dobrá praxe Existence technik,

Více

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona.

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona. STANOVY S.N.A. Preambule Název sdružení Sídlo 1. Poslání a základní cíle sdružení 2. Doba trvání sdružení 3. Členství 4. Vnitřní uspořádání 5. Hospodaření 6. Zánik a způsob majetkového vypořádání při zániku

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ Pohledy z různých oborů Vývojová psychologie Legislativa (problém etiky a práva) Lidskoprávní přístup (etika a lidská práva)

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Část I. Základní ustanovení 1 Název, sídlo a působnost spolku 1. Název spolku: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s. 2. Asociace institucí

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,

Více

Mediální prostředí a trh. Mgr. Evžen Staněk stanek.evzen@gmail.com

Mediální prostředí a trh. Mgr. Evžen Staněk stanek.evzen@gmail.com Mediální prostředí a trh Mgr. Evžen Staněk stanek.evzen@gmail.com 1. Smluvní vztahy s mediálními subjekty 1. Marketing médií - analýza trhu z dostupných dat sledování konkurence (Media projekt) - průzkumy

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Obor: Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby (navazující magisterské studium) Milé studentky, milí studenti, na následujících

Více

pro vydávání zpravodaje KOSTELEC NAD ORLICÍ

pro vydávání zpravodaje KOSTELEC NAD ORLICÍ Město Kostelec nad Orlicí PALACKÉHO NÁMĚSTÍ Č.P. 38, 517 41 KOSTELEC NAD ORLICÍ Z Á S A D Y pro vydávání zpravodaje KOSTELEC NAD ORLICÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Zásady upravují vydávání zpravodaje

Více

1. Účel. 2. Etický kodex

1. Účel. 2. Etický kodex E T I C K Ý KO D E X T E C H N O LOG I C K É AG E N T U RY Č E S K É R E P U B L I K Y Obsah 1. Účel... 3 2. Etický kodex... 3 2.1. Zákonnost... 3 2.2. Profesionalita... 3 2.3. Efektivnost... 4 2.4. Nestrannost...

Více

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Název příkladu dobré praxe (PDP) Lektor - organizátor Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Garant PDP (jméno a příjmení,

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22 ý Městská část Praha 22 Úřad městské části Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 POKYN TAJEMNICE ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014 ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA)

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) IV. Důvodová zpráva Obecná část A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) 1. Důvod předložení Název návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání

Více

RWE Kodex chování - 1 - Preambule

RWE Kodex chování - 1 - Preambule RWE Kodex chování Preambule RWE 1 je si vědoma své role ve společnosti a své odpovědnosti vůči zákazníkům a obchodním partnerům, jakož i akcionářům a zaměstnancům. Proto se zavazuje k jasným zásadám, které

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 č. 1/2015. k zásadám chování a jednání zaměstnanců

NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 č. 1/2015. k zásadám chování a jednání zaměstnanců NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 č. 1/2015 k zásadám chování a jednání zaměstnanců Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 Preambule Ředitelka Domova

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA S ELEKTŘINOU NEBO PLYNEM. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA S ELEKTŘINOU NEBO PLYNEM. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA S ELEKTŘINOU NEBO PLYNEM Preambule Energetický regulační úřad (dále jen ERÚ ) jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst.

Více

ETICKÝ KODEX. zaměstanců Povodí Vltavy, státní podnik. Příloha č. 13 Pracovního řádu. Platnost od

ETICKÝ KODEX. zaměstanců Povodí Vltavy, státní podnik. Příloha č. 13 Pracovního řádu. Platnost od Příloha č. 13 Pracovního řádu zaměstanců Platnost od 1. 7. 2016 Schválil: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel, Holečkova 8, Praha 5 2 / 4 Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy

Více

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o.

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. ETICKÝ KODEX Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. Druh vnitřního předpisu: Směrnice Účel vnitřního předpisu: Směrnice Rozsah vnitřního předpisu: Spolupracovníci

Více

ETIKA A MANAGEMENT OBCHODU. Lubomír Kroupa

ETIKA A MANAGEMENT OBCHODU. Lubomír Kroupa ETIKA A MANAGEMENT OBCHODU Lubomír Kroupa 15.5.2014 Manažerská etika,,rozmach manažerské etiky nelze považovat ani za projev naivního idealismu, ani altruismu. Jeho nejhlubší oporou je víra, že etika se

Více