FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA POLITOLOGIE. Politický marketing na internetu: americké prezidentské volby (2008)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA POLITOLOGIE. Politický marketing na internetu: americké prezidentské volby (2008)"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA POLITOLOGIE Politický marketing na internetu: americké prezidentské volby (2008) Bakalářská práce Vypracovala: Vlasta Melichárková UČO: Obor: Politologie Sociologie Vedoucí práce: Mgr. Martin Bastl, Ph.D. Praha 2008

2 Prohlášení o autorství práce Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Politický marketing na internetu: americké prezidentské volby (2008) vypracovala samostatně a použila jen zdroje uvedené v seznamu literatury. V Praze, 15. prosince

3 Obsah 1. Úvod Politický marketing Ekonomický marketing vs. politický marketing Politický marketing Cíle politického marketingu Vývoj politického marketingu a evoluce politických kampaní Úkoly politického marketingu Internet Nové trendy na internetu Politický marketing na internetu Internetový marketing a politický marketing na internetu Situace v České republice Příklady internetové politické prezentace Kampaň Baracka Obamy Virální reklama, Youtube a MySpace Od videa k volbám Facebook Twitter Principy Obamových webových stánek Dobrovolnictví Zajímavosti ke kampani Finanční zdroje z internetu a financování kampaně Závěr Seznam použité literatury Použité elektronické zdroje Počet znaků:

4 1. Úvod V této práci bych se chtěla zaměřit na nejnovější prostředky politické prezentace na internetu. A to především na eventuality využití takzvaných sociálních sítí 1 a jejich propojení s ostatními možnostmi, jež současný internet poskytuje. Cílem této práce je nastínění praktického využití těchto nových prostředků při politickém marketingu. Téma uplatnění sociálních sítí v politickém marketingu je zajímavé zejména z hlediska potencionálu, jež vnáší do politiky. V budoucnosti by mohly sociální sítě např. přispět k posílení vazeb v rámci občanské společnosti. Jako konkrétní příklady z praktického politického marketingu jsou v textu uváděny především postupy z kampaně amerického prezidenta Baracka Obamy. V České republice však často narážíme na problém s přenositelností některých postupů, které se ve Spojených státech amerických osvědčily. Základní otázka toho textu tedy je, lze-li uplatnit alespoň částečně některé prvky a postupy, které se objevily v kampani na amerického prezidenta i v českém prostředí? Jestli ano, čím konkrétně by se české politické subjekty mohly inspirovat a co naopak je nevhodné? Jaké internetové nástroje a aplikace jsou obecně dostupné? V první části této práce nastíním teoretický rámec ekonomického a politického marketingu, ze kterého vychází následně vymezení politického marketingu na internetu. Pro porozumění změnám, které se udály v souvislosti s internetovým marketingem, je také důležité zmínit specifickou podobu samotného současného internetu. O tomto tématu pojednává druhá část práce, kde také přiblížím definici internetového marketingu. Třetí část práce se bude týkat konkrétních možností použití nových prvků a aplikací na internetu v politické prezentaci. Modelovým příkladem, který názorně ilustruje to, o čem by tato práce měla být, je nedávná prezidentská kampaň Baracka Obamy. Průběh voleb kandidáta na úřad prezidenta za demokratickou stranu, kde byla kromě Baracka Obamy výrazným uchazečem i Hillary Clinton, výrazně ovlivnil právě internet. 2 K podobným závěrům se 1 Sociální sítě (Social Network Sites) jsou webové aplikace zaměřená na budování virtuálních komunit na základě podobných zájmů, aktivit nebo něčeho jiného. Mezi nejznámější sítě patří Facebook, MySpace nebo Youtube. Viz např. Boyd, Danah, M., Ellison, Nicole, B. Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), článek 11. [online] [cit ]. Dostupné z <http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html>. 2 Fleishman-Hillard. Vstupujeme do éry, kdy obsah médií budou utvářet samotní spotřebitelé [online] [cit ]. Dostupné z 4

5 dnes dochází i v souvislosti s Obamovým duelem s Johnem McCainem. Oproti nim měl Barack Obama co se týče využití možností marketingových nástrojů na internetu velký náskok. Jeho možnosti si velmi dobře uvědomil a svoji internetovou kampaň z velké části postavil na sociálních sítích. Jen na Facebooku 3 měl Barack Obama v závěru své kampaně přes dva milióny fanoušků. 4 Jeho přednost byla nejen v jeho osobnosti, ale také ve schopnosti včas rozpoznat sílu internetu. Samozřejmě internetový politický marketing sám o sobě nestačí, ale v současné době by měl být významnou součástí kampaně a zejména mladí voliči na tento druh prezentace pozitivně reagují. 2. Politický marketing 2.1 Ekonomický marketing vs. politický marketing Najdeme mnoho definicí, co je politický marketing, stejně tak jako existuje mnoho definicí klasického ekonomického marketingu. Lze říci, že politický marketing je definován jako soubor teorií, metod, technik a sociálních postupů, které mají za cíl přesvědčit občany, aby podpořili člověka, skupinu nebo politický projekt. 5 K tomu využívá a aplikuje metody z ekonomického marketingu. Cílem politického marketingu je většinou ovlivnění voličských preferencí a to nejen přímo před volbami, ale třeba i v dlouhodobém horizontu. Politický marketing je tedy chápán jako způsob, jak pomoci zachovat, získat či posílit přízeň voličů nebo i obecně veřejnosti prostřednictvím promyšlené práce s veřejným míněním a s využitím přiměřených marketingových postupů a nástrojů. To je provedeno na základě vzájemné směny a pomocí plnění slibů. 6 Jde tu možná ještě více než v ekonomickém marketingu o soupeření a o vítězství. Produkt často může být lépe <http://sproch.blogspot.com/2008/07/vstupujeme-do-ry-kdy-obsah-mdi-budou_02.html>. Fleishman-Hillard je mezinárodní PR agentura, která zastřešovala propagaci pro Obamu, sproch.blogspot.com je blog o PR, marketingu a komunikaci, který provozuje česká pobočka Fleishman-Hillard Election 2008: Social Networking Roundup [online] [cit ]. <http://www.marketingcharts.com/interactive/election-2008-social-networking-roundup- 6693/>. 5 Citováno dle Jabloński, Andrezj. Politický marketing: úvod do teorie a praxe. Brno: Barrister & Principal, s O'Shaughnessy, Nicholas J., Henneberg, Stephan C. M. The Idea of Political Marketing. Greenwood Publishing Group, 2002 s. xiii. (Částečně dostupné z <http://books.google.cz/books?id=cg3fttl2ldcc>). 5

6 prodáván než ostatní, může vyhrávat spotřebitelské ankety, ale nikdy není tak zřejmé, kdo je vítěz a kdo poražený jako ve volbách. Jiná definice politického marketingu říká, že je to soubor činností realizovaných na volebním trhu, jejichž cílem je vymezit a propagovat konkrétní politickou nabídku, existující v podmínkách stálé konkurence. 7 Tato definice více zdůrazňuje, že základem politického marketingu je ekonomická teorie a že i zde platí základní ekonomická pravidla nabídky a poptávky či nedokonalé konkurence. Ekonomický marketing je podle definice Philipa Kotlera společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci i skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny výrobků či jiných hodnot. 8 Pokud tedy odhlédneme od procesu výroby, 9 můžeme tuto definici myslím aplikovat i na politický marketing. Platí tu stejná základní pravidla. 10 Politici jsou nabízeni na trhu jako každý jiný produkt. 11 To nejdůležitější, v čem je politický a ekonomický marketing rozdílný, je uvedeno v následující tabulce, která je odvozena od čtyř základních prvků ekonomického marketingu, tzv. 4P (product, price, promotion, place) Citováno dle Jabloński, Andrezj. Politický marketing: úvod do teorie a praxe. Brno: Barrister & Principal, s Kotler, Philip, Armstrong, Gary. Marketing. Praha: Grada Publishing, s Proces směny lze s menším zjednodušením použít i pro politiku, i když může být sporná hodnota, kterou volič za svůj hlas získá, ale stejně tak může být hodnota některých služeb, které získáme za peníze diskutabilní. Je však pravda, že volič nemůže politické služby reklamovat. Nedostává na ně žádnou záruku. 10 Přestože pravidla pro oba druhy marketingu vycházejí ze stejného základu, je nutné si uvědomit specifika politického trhu ve srovnání s ekonomickým a přizpůsobit tomu strategii. Podrobeněji vysvětluje rozdíly mezi politickým a ekonomickým marketingem např. Newman, Bruce I. The Marketing of the President: Political Marketing as Campaign Strategy SAGE, s. 12. (Částečně dostupné z <http://books.google.com/books?id=3jogenv63_ec&hl=cs>). 11 Jabloński, Andrezj. Politický marketing: úvod do teorie a praxe. Brno: Barrister & Principal, s P tvoří podle marketingové teorie základ pro tzv. marketingový mix. Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů, který umožňuje efektivně dosáhnout marketingových cílů. Jedná se vlastně o soubor všeho co může firma udělat aby zvětšila poptávku po svém produktu. (Kotler, Philip. Moderní marketing. Praha: Grada Publishing, s. 70). 6

7 vědy. 14 Provést kvalitně politický marketing je tedy jedna z variant, jak se pokusit svůj Ekonomický marketing Produkt Cena Politický marketing Veřejné osoby (politici), skupiny, politické projekty, ideje Společenská podpora Propagace Distribuce Propagační a prezentační techniky Schopnost proniknout k občanovi prostřednictvím politické kampaně Tab. č. 1 - Ekonomický marketing vs. politický marketing Politický marketing Cíle politického marketingu Politika na všech úrovních je výsledkem střetávání mnoha často protichůdných zájmů a cílů na poli, kde proti sobě stojí politické strany, veřejnost, voliči, ale i podnikatelé, firmy, media, nejrůznější agentury a neziskové organizace nebo i obce, kraje, vláda, parlament či prezident. Prosadit mezi nimi všemi svůj názor je občas velmi složité. Z tohoto důvodu by se strany a politické subjekty měly více zaměřit na organizovanost a propracovanost svých kampaní a využívat při tvorbě své politické nabídky postupy na bázi marketingových zásad. Znalost a praktické využívání marketingových nástrojů jsou výrazem rostoucího profesionalismu v oblasti politické názor prosadit a úspěšně dosáhnout svých cílů. Zákon nabídky a poptávky v tomto případě funguje také a to tak, že strana nebo konkrétní politik se snaží nabízet voličům to, co oni poptávají. Je však potřeba soustředit se nejen na obsah kampaně, ale i na styl. V praxi to znamená kromě politického programu, kterým se politický subjekt profiluje, i práci s image politiků a např. efektivní komunikací jak s médii, tak s firmami či 13 Jabloński, Andrezj. Politický marketing: úvod do teorie a praxe. Brno: Barrister & Principal, s Tamtéž, s. 6. 7

8 soupeři. Je potřeba hledat nové cesty a způsoby, jak to provést a být napřed před ostatními. Pokud má být kampaň dlouhodobě úspěšná, je nutné neustále pracovat na výsledku. Marketingových nástrojů se proto používá nejen k realizaci jednotlivých volebních kampaní, ale i k uskutečnění každodenních cílů v oblasti politiky. Jediný špatný výrok politika může zmařit úsilí mnoha lidí. Proto by se v politickém marketingu měla i běžně používat kontrola a krizové postupy, které dávají možnost flexibilně reagovat na nečekané faktory. 15 Politický marketing už je v současnosti i v České republice obor, ve kterém je možno najmout profesionály. Zpočátku připravovaly kampaně běžné marketingové firmy. 16 Cílem takovýchto profesionálů je prodat produkt, tj. politika či stranu a jeho či její politický program. Schématicky je postup podobný jako u běžných produktů. Je potřebovat zmapovat trh, zjistit preference zákazníků voličů, určit jaký produkt volební program nabízet a jak produkt uvést na trh. Je potřeba vzbudit zájem. To, jak politik působí na veřejnost především prostřednictvím obrazu, který formulují média, se nutně projeví ve výsledcích voleb. A politický marketing se snaží, aby tento dojem byl co nejlepší. Námitka proti politickému marketingu může být, zda jsou vůbec lidé, co se týče jejich přesvědčení, ovlivnitelní. Volby přece nejsou stejné jako nákup jogurtu. Mělo by tu jít o hodnoty, v které lidé věří a které uznávají. Samozřejmě netvrdím, že ty může změnit jen profesionálně vytvořená upoutávka v televizi. Politici zjišťují, co lidé chtějí a pak se jim svoji vizi toho, co asi chtějí, snaží nabídnout formou kampaní a hesel. Cílem kampaně je zaujmout co nejvíce lidí, takže nakonec některé politické subjekty nabízejí v podstatě to samé, jen třeba jinak formulované. Dobrá politická kampaň je důležitá pro všechny politické subjekty, ale může být klíčová především pro menší strany, které se chtějí dostat do parlamentu a nemají za sebou ještě žádné prokazatelné výsledky (ať v dobrém či špatném slova smyslu). Stejně jako politik, který kandiduje proti někomu, kdo svoji funkci jen obhajuje, potřebuje intenzivnější a kvalitnější marketingovou a politickou prezentaci než má jeho soupeř, aby měl šanci uspět. Je to podobné jako s novým a starým výrobkem. Starý výrobek, 15 Jabloński, Andrezj. Politický marketing: úvod do teorie a praxe. Brno: Barrister & Principal, s Nutno dodat, že kvalita profesionálních firem a agentur je velmi různorodá. Praxe politického marketingu v České republice se nezřídka vyznačuje živelností, nekoncepčností a zbytečným plýtváním prostředky. Samozřejmě je možné najít již i výjimky, které dokáží s nástroji politického marketingu efektivně pracovat. (Kopeček, Lubomír. Jak vyhrát volby. In Jabloński, Andrezj. Politický marketing: úvod do teorie a praxe. Brno: Barrister & Principal, s 190.). 8

9 pokud se již neprodává, potřebuje inovovat, stejně jako strany obměňují lidi ve svém vedení. Navíc vládnoucí subjekt, který mají lidé celé volební období na očích, lze těžko nějak usměrnit, aby se zdržel jakýchkoliv projevů, které by mohly mít dopad na snížení voličských preferencí a často také musí čelit svým nesplněným slibům a tím se může snížit pozitivní efekt jinak kvalitního marketingu Vývoj politického marketingu a evoluce politických kampaní Koncem 40. let 20. století proběhly první volební kampaně marketingového typu a proto se tímto časovým údajem datuje přibližně vznik politického marketingu. Ve stejné době začaly být prováděny také první moderní výzkumy voličských preferencí. 17 Za místo původu politického marketingu je považováno USA a jeho rozšíření je úzce svázáno především s televizním vysíláním. V současné době se vznikem nových technologií dostává i politický marketing svoji novou podobu. Pro většinu politických kampaní zůstává ale televize stále nejvýznamnějším mediem, protože osloví nejvíce potencionálních voličů a často je významným faktorem při rozhodování do poslední chvíle nerozhodnutých voličů. 18 Rozlišujeme tři stupně ve vedení politický kampaní: Stranicky orientovaná kampaň (období od 50. let do první poloviny 60. let 20. století.) Kampaň byla organizována a prováděna stranou samotnou bez většího plánování, spoléhalo se především na loajalitu voličů. Nástroje takovéto kampaně jsou především rozhovory s voliči, veřejná shromáždění a proslovy nebo letáky. Kampaň takového druhu měla malý vliv na rozhodování občanů, mnozí často ani nerozuměli sdělením, která jim byla takto prezentována. Kampaň orientovaná na kandidáta (období od 60. let až do 1. poloviny 70. let). Začíná být důležitý i samotný kandidát, jeho image. Kampaň už není řízena celá stranou, začínají se objevovat profesionálové, kteří pomáhají s přípravou kampaně. 17 Jabloński, Andrezj. Politický marketing: úvod do teorie a praxe. Brno: Barrister & Principal, s Podle studie zveřejněné letos v říjnu má na konečné rozhodnutí, koho Američané budou volit, největší vliv televize (71%), potom internet (38%) a nakonec noviny (34%). (CAB. Releases Findings of 'Political Pulse' Research Study [online] [cit ]. Dostupné z <http://www.thecab.tv/main/press/releases/cab-releases-findings-of-political-pulse-research-.shtml>). 9

10 Kampaň orientovaná na voliče (začala se prosazovat ve druhé polovině 70. let). Klíčová byla zásadní změna strategie snaha o to zjistit, co vlastně volič chce a to mu nabídnout. Začínají se používat klasické marketingové techniky jako např. segmentace obyvatelstva a nově se také objevují tzv. permanentní kampaně, tedy dlouhodobé kampaně zaměřené na dobrý image politika. 19 Prvním americkým prezidentem, který se obrátil na reklamní agenturu při tvorbě své volební kampaně, byl již v roce 1952 Dwight Eisenhower. 20 V jeho volební kampani bylo také poprvé využito vlivu televizního vysílání. V televizi byl prezentován jako hrdina a jeho vítězství pak bylo nemalým dílem zapříčiněno právě televizní propagací. V dalších volbách si již kandidáti inspirováni Eisenhowerovým úspěchem najímali také agentury a začali mnohem více spoléhat na televizí propagaci Úkoly politického marketingu Tým, který dělá politický marketing strany, by se měl skládat jak z lidí, kteří znají stranu, tak ze specialistů na politický marketing (agentur či jednotlivých externistů). Měli by mít jasné úkoly, cíle, vizi a využívat moderních marketingových postupů k jejich dosažení. K úkolům, které má politický marketing, patří analýza, monitoring, návrhy a doporučení, kontinuální a inovativní politický marketing, práce na volbách a s regionálními či oblastními manažery, práce s lídry v krajích, obcích a městech. Dále např. formulace postoje k EU, práce se silnými a slabými stránkami soupeřů, práce s médii i práce na příznivém mediálním obrazu. To, na co se zaměřují výzkumy takových týmů, nemusí být jen voličské preference a volební prognózy, ale i vztah voličů k aktuálním tématům nebo obecné trendy ve společnosti. Používají se různé techniky např. výzkum segmentů voličů obyvatel (např. nerozhodnutí, ženy, muži apod.). Testují se politické programy, čeho se vyvarovat, jaká hesla a slogany použít, jaké tváře využít pro kampaň. Analyzuje se tisk a další média, např. v souvislosti s cílovými skupinami a vhodnosti použití. Je také relevantní sledovat, co se děje 19 Jabloński, Andrezj. Politický marketing: úvod do teorie a praxe. Brno: Barrister & Principal, s Bimber Bruce Allen. Information and American Democracy: Technology in the Evolution of Political Power. Cambridge University Press, s.81. Částečně dostupné z <http://books.google.com/books?id=5fpnexcfvbwc&hl=cs>. 21 Boučková, Jana. Vybrané aplikace marketingu politický marketing. Praha: VŠE, s

11 v zahraničí, specifikovat budoucí trendy a odhady dopadů kampaně. Všechny tyto činnosti vedou ke zformování vhodného a atraktivního obrazu, jež odpovídá očekávání voličů jak po stránce personální tak i programové. 22 Pro předvídání rozvržení politických preferencí například podle teritoriálních kritérií či sociodemografických a psychologických profilů se dnes používají velmi sofistikované analytické nástroje. 23 Např. tým Baracka Obamy si najal firmu Strategic Telemetry na analýzu dat a ta použila program Clementine od firmy SPSS, který je jedním z nejlepších produktů dostupných na současném trhu. 24 V Čechách zatím není použití takovýchto programů tak běžné jako v USA, respektive ne v takovém rozsahu, protože tu není k dispozici dostatek dat. Firma spolupracující s Obamovým týmem na marketingové kampani si nejspíše podle výzkumů z minulých voleb vytvořila charakteristiku nerozhodnutého voliče. Použitím dat z rozsáhlých databází byla schopna vytvořit analýzu a určit si skupiny voličů, kteří mají k profilu těch nerozhodnutých nejblíže. Takto získané informace byly následně uplatněny při vytváření modelových skupin voličů, na něž se pak zacílí vhodná volební hesla v kampaních. 3. Internet 3.1 Nové trendy na internetu S rostoucím vlivem internetu se proměňuje i jeho tvář. Některé změny, ke kterým došlo na internetu, zastřešuje výraz Web 2.0. Web 2.0 obnáší novou fázi ve vývoji webu a to včetně jeho aplikací a architektury. Je pro něj charakteristická změna z izolovaných úložišť dat a informací na propojené sítě s popracovanější hypertextovou úpravou. Někteří 2525 přesto tvrdí, že není potřeba používat pro změny na internetu nějaký speciální termín, že se jedná o běžný vývoj. Jiní naopak již operují s termínem Web 22 Tůma, Daniel. Politický marketing umění vládnout v době informací. Cevro Revue, č. 8-9/2007 [online] [cit ]. Dostupné z <http://www.cevro.cz/cs/cevrorevue/aktualni-cislo-on-line/2007/8-9/ politickymarketing-umeni-vladnout-dobe.html>. 23 Jabloński, Andrezj. Politický marketing: úvod do teorie a praxe. Brno: Barrister & Principal, s Ferguson, Renee, Boucher. Candidates Use Predictive Analytics to Seek Votes [online] [cit ]. Dostupné z <http://www.eweek.com/c/a/enterprise-applications/predictive- Analytics-Help-Candidates-Find-Votes/1/>. 25 O'Reilly, Tim. Web 2.0: Compact Definition? [online] [cit ]. Dostupné z <http://radar.oreilly.com/archives/2005/10/web-20-compact-definition.html>. 11

12 I zastánci pojmu Web 2.0 však mají určitý problém s jeho definicí. Otázka je, jak pojmenovat to, co se děje na internetu a kde přitom přesně končí starý web a začíná nový. Navíc se velmi těžko definuje něco, co se neustále mění, protože si přesně nedokážeme vybavit, jak vypadal internet před pěti lety. Proto často nemáme k dispozici spolehlivá data ani odbornou literaturu mapující nejnovější trendy a postupy. Na obrázku č. 1 je graficky znázorněna změna, která se udála v internetové oblasti během posledních deseti let. Změnil se nejen počet uživatelů internetu či počet stránek, ale i obsah internetu a především jeho forma. Obr. č. 1 - Vývoj internetu na příkladu Webu 1.0 a Webu Carr, Nicholas. Welcome Web 3.0! [online] [cit ]. Dostupné z <http://www.roughtype.com/archives/2006/11/welcome_web_30.php>. 27 Hinchcliffe, Dion. All We Got Was Web 1.0, When Tim Berners-Lee Actually Gave Us Web 2.0 [online] [cit ]. Dostupné z <http://web2.socialcomputingmagazine.com/all_we_got_was_web_10_when_tim_bernerslee_a ctually_gave_us_w.htm>. 12

13 Definici termínu Web 2.0 se nejvíce podobá formulace Tima O'Reilly, který je považován za tvůrce pojmenování Web 2.0. Podle něj je Web 2.0 revoluce v podnikání v počítačovém průmyslu, způsobená posunem v chápání internetu jako platformy a pokusem porozumět pravidlům vedoucím k úspěchu na této nové platformě. Zásadní mezi těmito pravidly je tvoření aplikací, které budou prostřednictví síťového efektu s přibývajícím počtem uživatelů stále lepší. 28 Příkladem takovýchto aplikací je Facebook, LinkedIn 29 nebo Youtube. 30 Nejvýstižnější slova pro tento nový koncept jsou otevřenost a sdílení. Můžete sdílet všechno od fotek (Flickr 31 ) přes multimediální klipy (Youtube) a záložky (DEL.ICIO.US 32 ) k souborům (BitTorrent 33 ) či k obyčejným informacím o čemkoliv (Wikipedie 34 ). Web 2.0 znamená co největší zaměření na uživatele. Tvůrci se snaží vtáhnout uživatele do spolupráce na vytváření obsahu webu. Důvodem však není ušetření nákladů na tvorbu webu ale to, aby si každý mohl používat web po svém. Konkrétní příklad, na kterém lze demonstrovat rozdíl mezi klasickým webem a tím novým, je server Digg 35 či jeho české mutace Linkuj. 36 Smysl těchto aplikací je mít možnost si vybrat, co budete na webových stránkách číst. Například obsah zpráv na konkrétním serveru těžko ovlivníte. Jediné, co můžete udělat, je odmítnout číst celé zpravodajské weby. Princip služeb jako je Digg, je ten, že když se vám nějaký článek líbí, můžete ho diggnout. Čím víc lidí takto článek označí, tím se posune výše v určité hierarchii dobrých článků. Samotná stránka služby Digg pak vypadá jako řada odkazů na zajímavé články, které se dají filtrovat podle nejrůznějších kategorií. Návštěvnost servu Digg vzrostla oproti minulému roku o 64%. Průměrný počet unikátních návštěv stránky je v současné době již těsně pod hranicí 30 miliónů přístupů měsíčně. 37 Tím se server řadí k velmi vlivným online medií současnosti, např. CNN měla průměrnou unikátní měsíční návštěvnost v listopadu 2008 přibližně 33 miliónu přístupů O'Reilly, Tim. Web 2.0: Compact Definition? [online] [cit ]. Dostupné z <http://radar.oreilly.com/archives/2005/10/web-20-compact-definition.html> Za listopad.2008, návštěvnost lze najit např. na stránkách

14 3.2 Web 2.0 Podle dostupné literatury byl Web 2.0 poprvé pojmenován v roce Diskuze kolem něj se rozpoutala po napsání článku Tima O'Reillyho What Is Web 2.0 koncem roku Mnohé aplikace označované jako Web 2.0 ale existují jíž déle, např. Wikipedia byla založena roku Mezi příklady aplikací, které se označují nálepkou Web 2.0, kromě těch již výše uvedených, patří i např. MySpace 41 (sdílení multimediálních souborů), naprostá většina projektů firmy Google 42 blogy, ové a diskusní skupiny, sdílení fotografií, čtečky, servery pro sdílení dokumentů nebo např. zajímavý projekt internetového rádia Last 43 či služba Upcoming 44 (události v čase). Obecně je princip Web 2.0 koncipován jako myšlenka, že některé webové aplikace mají vlastnosti, které jiné aplikace nemají. Souhrn těchto vlastností je pak označen jako Web 2.0. Neznamená to ale, že aby web mohl být označen za Web 2.0, musí mít všechny tyto vlastnosti. K těmto vlastnostem může patřit např. používání více multimediálních klipů a méně statických fotek. Nebo místo hledání zpráv na webu společnosti CNN, používat službu Diggu. Více než klasické encyklopedie je v současnosti spíše populární Wikipedie. Rozdíl je v tom, že editovat obsah Wikipedie může každý, oproti encyklopediím zveřejněným na internetu. Dalším příkladem je např. spekulace s dobrými doménami vs. optimalizace stránek pro vyhledávací stroje. V současnosti, pokud je stránka dobře optimalizovaná, lze se spokojit i s horším doménovým jménem. Na obrázku č. 2 jsou uvedeny některé další změny, které patří do kategorie Web O'Reilly, Tim. What Is Web 2.0 [online] [cit ]. Dostupné z <http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html> Google je vlastníkem i Youtube. Koupil ho v roce 2006, přibližně rok a půl po jeho založení. Tehdy za něj zaplatil 1,7 miliardy dolarů. Youtube je jeden z nejrychleji rostoucím webovým projektem v historii. Odhaduje se, že zde každou minutu uživatelé nahrají třináct hodin videozáznamu. Kazdy den je 100 shlédnuto více jak miliónů videí. Více na Téma: Youtube [online] [cit ]. Dostupné z <http://www.answers.com/topic/youtube >

15 Obr. č. 2 - Rozdíl mezi Webem 1.0 a Webem Politický marketing na internetu 4.1 Internetový marketing a politický marketing na internetu Internetový marketing je definován jako využívání služeb internetu pro realizaci či podporu marketingových aktivit. 46 Na obrázku č. 3 je výčet některých aktivit, které mohou spadat do internetového marketingu. 45 O'Reilly, Tim. What Is Web 2.0 [online] [cit ]. Dostupné z <http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html>. 46 Stuchlík, Petr, Dvořáček, Martin. Marketing na internetu. Praha: Grada Publishing, s

16 Obr. č. 3 - Možnosti internetového marketingu a jejich rozdělení. 47 Politický marketing pak pro propagaci svých cílů na internetu používá téměř ty samé metody a nástroje, které využívá ekonomický marketing. Zajímavé je, že politický marketing co se týká nových trendů je často o něco málo napřed před klasickým marketingem. Politikové mají na rozdíl od firem mnohem více odvahy experimentovat a zájem pustit se do nových věcí. To platí především v USA. Politické kampaně ve Spojených státech často inspirují politické subjekty v jiných zemích, ale i obchodní společnosti Krutiš, Michal. Struktura internetového marketingu [online] [cit ]. <http://www.krutis.com/texty-o-internetovem-marketingu/>. 48 Hillard, Fleishman. Vstupujeme do éry, kdy obsah médií budou utvářet samotní spotřebitelé [online] [cit ]. Dostupné z <http://www.mediaguru.cz/blogy/medialni-denicky/puvodni-star-guru/2921/vstupujeme-do-erykdy-obsah-medii-budou-utvaret-samotni-spotrebitele.html>. 16

17 4.2 Situace v České republice Ve světě termín politický marketing souvisí především s dostupností televizního vysílání. V České republice je důsledkem politického vývoje tento pojem spíše nový. Až v posledních třech letech se začaly objevovat publikace v češtině zaměřené konkrétně na politický marketing, přestože knih o marketingu obecně vyšlo po roce 1989 poměrně mnoho. 49 A proto propracovanější prezentace politiků či stran na internetu je třeba hledat spíše v zahraničí. I když samozřejmě někteří čeští politici se snaží nezaostávat za technologickým vývojem a mnoho známých osobností nejen z politického prostředí má v současnosti v ČR kromě své stránky i svůj blog. Například blog Jan Švejnar nalezneme na aktuálně.cz, 50 s prozatímním počtem deseti příspěvků za letošní rok. 51 Moc času na blogování nemá ani náš současný premiér Mirek Topolánek. Na jeho blogu je dohromady šest příspěvků. 52 Nutno ale dodat, že na svých osobních stránkách 53 provozuje například rubriku diskuze, kde on (či někdo jeho jménem) odpovídá na dotazy občanů, které lze zadávat přímo na stránkách. Kromě množství odkazů umístil na stránky i RSS kanál pro odebírání novinek. Prvky jako RSS kanál či blog je možno již považovat za náznaky Webu 2.0. Dále bych z českých politiků chtěla zmínit Janu Bobošíkovou, která má nově zpracované webové stránky na adrese bobosikova.cz. 54 Z pohledů této práce je zajímavé, že zde nalezeme kromě blogu i odkaz např. na její profil na Facebooku či na serveru Youtube. 55 Tyto stránky je teoreticky již možné spojovat s Webem 2.0, ale málokdo na internetu ocenil snahu Jany Bobošíkové. Reakce byly spíše negativní. 56 Je pravda, že stránky nejsou dokonalé a že např. internetová televize Bobo TV 49 Kopeček, Lubomír. Jak vyhrát volby. In Jabloński, Andrezj. Politický marketing: úvod do teorie a praxe. Brno: Barrister & Principal, s K datu 15. října k datu 15. října Profil na Youtube se často využívá k vkládání videa na stránky. Video se nahraje na Youtube a vloží se pomocí odkazu na osobní stránku. Takhle funguje např. Bobo TV. Má to dvě výhody jednak video zbytečně nezabírá místo, fyzicky totiž leží na serverech Youtube a za druhé je dostupné z více míst. K dispozici je i na Youtube a je tedy možné, že se přes interaktivní odkazy na podobné videa lidé proklikají i k videu, které původně vůbec neměli v úmyslu si pustit. Také je možné, že video vloží (přes odkaz) na své stránky někdo jiný, komu přišlo zajímavé a tím ještě rozšíří okruh diváků. 56 Např. Dočekal, Daniel. Nový web Jany Bobošíkové ještě neměl být spuštěn, není moc hotový [online] [cit ]. Dostupné z <http://www.justit.cz/tag.asp?tag=www%2ebobosikova%2ecz>. 17

18 pravděpodobně nebude mít příliš velkou sledovanost, přesto si myslím, že je dobré, že se politička alespoň pokusila nabídnout ucelené informace o své činnosti. 5. Příklady internetové politické prezentace 5.1 Kampaň Baracka Obamy Optimalizovaná stránka s prvky Webu 2.0 je jakýmsi základním kamenem pro internetovou reklamu každého politika. Na příkladu amerických voleb ale vidíme, že existuje i mnoho dalších možností, jak se zviditelnit a především zaujmout pomocí internetu. Dosud žádná kampaň, nejen z politického prostředí nebyla tak expanzivní a inovativní co se týče konceptu sociálních sítí, jako volební kampaň Baracka Obamy. 57 V následujícím textu zmíním některé postupy či nástroje, které byly využity během jeho kampaně na amerického prezidenta. 5.2 Virální reklama, Youtube a MySpace Relativně nový pojem v souvislosti s marketingem je tzv. virální 58 reklama i přesto, že její principy se již uplatňují delší dobu. Obecně je spojována především s internetem, ale teoreticky si lze představit i neinternetovou virální reklamu. 59 Virální reklama je založena na principu, že pokud se o něčem mluví a je to určitým způsobem ve spojitosti s naším výrobkem či konkrétním politikem a není to úplně negativní, tak je to dobře. Příkladem takové reklamy je natočení videa, která vypadá jako amatérské s vtipnou pointou a jeho umístění na Youtube. Český pokusem o virální video z nedávné doby je např. reklama operátora O2. 60 Každá vtipná či nápaditá reklama je ve své podstatě virální. 61 Jde o to, aby byla zajímavá pro diváky a rozšířila se mezi lidmi. Virální jsou tedy i videa na Youtube, které podporují jednotlivé kandidáty na prezidenta. Rozruch například vyvolal klip, 57 Tumulty, Karen. Obama's Viral Marketing Campaign [online] [cit ]. Dostupné z <http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171, ,00.html>. 58 Virální je z anglického slova viral, což v překladu znamená nakažlivý nebo rychle se šířící. 59 Např. na stránce můžeme najít ukázku jak by taková neinternetová reklama vypadala Podle amerického serveru je virální to co si lidé přeposílají a na co odkazují. Tedy nejen reklama ale i vtipné klipy například, stejně tak to může být nějaká specifická informace, která se šíří na webu např. pomocí blogů. 18

19 který vyhotovil McCainův tým zobrazující Obamu jako nevětší celebritu na světě. 62 Video obsahuje materiály z Obamova projevu v Berlíně, které se střídají s fotkami Paris Hilton a Britney Spears. Již samo o sobě video vyvolalo diskuzi, ale Paris Hilton ještě zvýšila mediální zájem o tento klip, když odpověděla svým videm. 63 Ohlásila zde svoji kandidaturu na prezidenta a kromě jiného se i vyjádřila k tématu energetiky. Tím mimoděk pozměnila vyznění původně seriozní diskuze o budoucnosti americké energetiky, kterou oba kandidáti vedli online na serveru Youtube. McCainův tým navíc video Paris Hilton pochopil jako příležitost a vydal prohlášení, že i Paris Hilton má lepší energetický plán než Barack Obama. 64 Přes internetová videa lze tedy nejen sdělovat svoje vize, ale i třeba debatovat. Např. MySpace v době voleb zřídilo speciální kanál pro politické debaty. 65 A pokud zrovna nejste kandidát na prezidenta, stačí video umístit např. na blog a je-li jeho obsah opravdu společensky významný, velmi rychle se dostane zpráva do novin či televize. 66 Další zajímavý příklad jak využít klipů ve volební kampaní je vidět na případě videa písně doprovázející Obamovu volební kampaň Yes, we can. 67 Píseň byla napsána na základě předvolební řeči Baracka Obamy v New Hampshire. 68 Klip vymyslel a produkoval černošský raper will.i.am. Jen na Youtube vidělo toto video přes 14,5 milionu lidí. 69 Klip tam k dnešnímu dni obsadilo 4. místo nejsledovanějších videí vůbec v kategorii politika a zprávy. 70 Stalo se také virálním videem roku a protože TMZ. McCain Flack: Perhaps The Reality Is Paris Has A More Substantive Energy Plan Than Barack Obama [online] [cit ]. <http://www.huffingtonpost.com/2008/08/05/mccain-flack-perhaps the_n_ html?page=4> Např. video z vysílání CNN televize, kde se diskutuje kandidatura Paris Hilton na prezidenta USA. <http://edition.cnn.com/video/#/video/showbiz/2008/08/06/anderson.showbiz.wednesday.cnn?ir ef=videosearch> Reuters. Will.i.am's "Yes We Can Song" Video Awarded Emmy(R) for New Approaches in Daytime Entertainment [online] [cit ]. Dostupné z <http://www.reuters.com/article/pressrelease/idus jun-2008+mw >. 69 K datu K datu 6. listopadu 2008, je nutné zmínit, že před klipem Yes, we can se umístilo v kategorii politika a zprávy, video nazvané Dear Mr. Obama (http://www.youtube.com/watch?v=tg4fe9glws8), což je klip natočený na podporu McCaina. Hovoří v něm voják, který se právě vrátil z Iráku o svých osobních důvodech, proč bude volit McCaina. 19

20 web, 71 který se takovýmto monitoringem zabývá, existuje teprve rok, tak prozatím i nejvíce virálním videem vůbec. Tyto statistiky jsou zajímavé protože heslo Yes, we can se nakonec stalo mottem celé Obamovy kampaně a tím, že video bylo tak populární, dodalo celé kampani dojem kompaktnosti, kterou například Hillary Clinton nenabídla. 72 Obamův tým samozřejmě dával na Youtube videa i z vlastní produkce, jednalo se především o nejrůznější projevy na konkrétní témata. Přestože nedosáhly tak velké návštěvnosti jako některé klipy výše uvedené, několik miliónů lidí je vždy shlédlo. Také se v nich kromě jiného mohli voliči dozvědět jak postupovat a čeho se vyvarovat během samotného procesu volby. Na Youtube bylo nahráno od listopadu videí vztahující se k Obamovi tj. přibližně čtyři videa denně. Videí Johna McCaina bylo od února 2007 jen 329, to je přibližně dvě denně. 73 Na obrázku č. 4 je znázorněna sledovanost videí na Youtube relevantních k jednotlivým kandidátům v čase. 71 Webová adresa serveru: K 17. listopadu 2008 bylo toto video shlédnuto 22,782,568 krát. Odkazovalo na něj 7,408 odkazů z blogů a 129,445 komentářů bylo k videu přidáno. (Je to statistika jen pro Myspace, ne pro Youtube). 72 Fleishman-Hillard. Volby na internetu aneb jak Obama získal digitální svět [online] [cit ]. Dostupné z <http://sproch.blogspot.com/2008/07/volby-na-internetu-anebjak-obama-vyhrl_1181.html. 73 Počítáno k 4.listopadu Election 2008: Social Networking Roundup [online] [cit ]. <http://www.marketingcharts.com/interactive/election-2008-social-networkingroundup-6693/>. 20

21 Obr. č. 4 - Sledovanost videí na Youtube v čase Od videa k volbám Námitka může být, koho videa jako je např. I Got a Crush...On Obama 75 přesvědčí? Většina videí tohoto druhu pravděpodobně nepřesvědčí nikoho, aby změnil svoje politické názory, to asi tuší i sami autoři klipů. Ale marketingová volební strategie (a to především v USA) může být zacílena i na to, aby jen získala ty správné lidi pro to, aby k volbám šli. Primárně nejde o to měnit něčí názor, cílem je upoutat ty nerozhodnuté či váhající a také ty, kteří třeba jsou na pochybách, zda vůbec volit. Proto se dělají velmi podrobné výzkumy jednotlivých segmentů obyvatelstva. Studuje se například co jí typický demokrat, jaké časopisy lidé čtou, jakými auty jezdí do práce. Všechny tyto informace se zohledňují v teoretických modelech, které napomáhají zacílit kampaně. A pro takto zmapované voliče se pak produkují specializované propagační materiály či maily. Obamova angažovanost na internetu v sociálních 74 [cit ]. Techpresident je server zabývající se monitoringem blogů souvisejících s prezidentskými volbami. 75 Další z často zmiňovaných videí, jedná se o klip kde dívka zpívá o tom, že Obamu miluje a že se pokusí udělat všechno pro jeho zvolení. 21

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ MALÝMI A STŘEDNÍMI PODNIKY V KOMUNIKACI SE SPOTŘEBITELEM

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ MALÝMI A STŘEDNÍMI PODNIKY V KOMUNIKACI SE SPOTŘEBITELEM TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ekonomická fakulta Katedra marketingu a obchodu Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ MALÝMI A STŘEDNÍMI PODNIKY V KOMUNIKACI SE SPOTŘEBITELEM Liberec 2014

Více

Informačně-komunikační strategie malé firmy v internetovém prostředí

Informačně-komunikační strategie malé firmy v internetovém prostředí Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jiří Čermák Informačně-komunikační strategie malé firmy v internetovém prostředí (Bakalářská

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu Analýza chování významných českých firem na sociální síti Facebook Bakalářská práce Autor: Vladimír Horák Studijní obor:

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetový marketing. Internet marketing. Kristýna Váchová

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetový marketing. Internet marketing. Kristýna Váchová BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Kristýna Váchová Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Internetový Marketing Kristýna Váchová Akademický

Více

Internetový marketing

Internetový marketing Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Internetový marketing Bakalářská práce Autor: Andrea Rabiencná Ekonomie a management malých a středních podniků Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Bakalářská práce Albina Kupaeva Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

Marketingové komunikace politických stran. Bc. Danuše Hykšová

Marketingové komunikace politických stran. Bc. Danuše Hykšová Marketingové komunikace politických stran Bc. Danuše Hykšová Diplomová práce 2008 2 3 ABSTRAKT Posláním politických kampaní je úspěch u voličské veřejnosti. Základem je zvolení správné marketingové strategie

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta sociálních studií Studijní obor: Marketingová komunikace Bakalářské studium prezenční Lukáš Krejča Využití sociálních sítí ve firemní marketingové komunikaci

Více

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz Martin Šoula Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své

Více

Využití nových trendů marketingové komunikace v Help fitness clubu. Šimon Jehlička

Využití nových trendů marketingové komunikace v Help fitness clubu. Šimon Jehlička Využití nových trendů marketingové komunikace v Help fitness clubu Šimon Jehlička Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je analyzovat využívané nástroje marketingové komunikace a využití

Více

Efektivita internetové reklamy v rámci českého trhu

Efektivita internetové reklamy v rámci českého trhu MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Efektivita internetové reklamy v rámci českého trhu Bakalářská práce Vypracoval: Martin Brablec Vedoucí práce: Mgr. David Kořínek Jarní semestr 2008 EFFECTIVITY

Více

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci Bc. Adam Rek Diplomová práce 2014 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** *** naskenované Prohlášení str. 1*** ABSTRAKT Tato

Více

Jak na marketing a sociální sítě. Příručka pro školy

Jak na marketing a sociální sítě. Příručka pro školy Jak na marketing a sociální sítě Příručka pro školy Obsah ZÁKLADY MARKETINGU 3 1.1 UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY MARKETINGU 3 1.2 STRATEGICKÝ MARKETING 4 1.3 TAKTICKÝ MARKETING 5 1.3.1 Model chování uživatele

Více

Značka v online prostředí. Petr Luljak

Značka v online prostředí. Petr Luljak Značka v online prostředí Petr Luljak Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou prezentací tuzemských značek hudebních vydavatelství Supraphon a Universal Music v online

Více

Web-Copywriting: Reklamní texty v prostředí Internetu. Web-Copywriting: Promotional Content on the Internet

Web-Copywriting: Reklamní texty v prostředí Internetu. Web-Copywriting: Promotional Content on the Internet Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií Jan Ambrož Bakalářská práce Web-Copywriting: Reklamní texty v prostředí Internetu Web-Copywriting: Promotional Content on the Internet Vedoucí práce:

Více

Internetová reklama. Rostislav Kříž

Internetová reklama. Rostislav Kříž Internetová reklama Rostislav Kříž Brno 2001 Rostislav Kříž Internetová reklama 2 Abstract Kříž, R. Internet Advertisement. Brno, 2001. This script is oriented towards the history, the various forms and

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Nikola Míchalová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY

Více

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ 1 ODBORNÝ GARANT: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. AUTOR TEXTU: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. Učební text č. 10 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Jana Šindelářová : Prof. Ing. Jaroslav Jandoš,

Více

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích 7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích Miroslav Král Managing Partner společnosti market UP 1 Obsah Předmluva... 3 Webové stránky jako základ (nejen) online marketingu... 5 Správná homepage...

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Marketingový plán pro Unicorn College s využitím guerilla marketingových přístupů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Marketingový plán pro Unicorn College s využitím guerilla marketingových přístupů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Marketingový plán pro Unicorn College s využitím guerilla marketingových přístupů Marketing plan for Unicorn College using guerilla marketing Daniel Musil Unicorn College 2011 Unicorn

Více

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

Více

Sociální síť Pinterest a její využití pro firemní komunikaci. Bc. Pavlína Grombiříková

Sociální síť Pinterest a její využití pro firemní komunikaci. Bc. Pavlína Grombiříková Sociální síť Pinterest a její využití pro firemní komunikaci Bc. Pavlína Grombiříková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na novou a rychle se rozvíjející sociální síť Pinterest

Více

Komunikační strategie vybrané destinace

Komunikační strategie vybrané destinace Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionálni rozvoj a správa ^UOec o % *r 1í&ř\ ^77SHAS^ Komunikační strategie vybrané destinace diplomová práce Veronika Klaudová Vedoucí

Více

VOLEBNÍ MANUÁL. vytvořeno ve spolupráci se společností

VOLEBNÍ MANUÁL. vytvořeno ve spolupráci se společností VOLEBNÍ MANUÁL vytvořeno ve spolupráci se společností Obsah Úvod 5 Nástroje politického marketingu ve volební kampani 6 Anna Matušková Volební sdělení a jeho příprava 13 Michal Novota Jaké nástroje ve

Více

Komplexní analýza webových stránek

Komplexní analýza webových stránek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Václav Štrupl : Ing. Ondřej Raška : Ing.

Více