FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA POLITOLOGIE. Politický marketing na internetu: americké prezidentské volby (2008)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA POLITOLOGIE. Politický marketing na internetu: americké prezidentské volby (2008)"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA POLITOLOGIE Politický marketing na internetu: americké prezidentské volby (2008) Bakalářská práce Vypracovala: Vlasta Melichárková UČO: Obor: Politologie Sociologie Vedoucí práce: Mgr. Martin Bastl, Ph.D. Praha 2008

2 Prohlášení o autorství práce Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Politický marketing na internetu: americké prezidentské volby (2008) vypracovala samostatně a použila jen zdroje uvedené v seznamu literatury. V Praze, 15. prosince

3 Obsah 1. Úvod Politický marketing Ekonomický marketing vs. politický marketing Politický marketing Cíle politického marketingu Vývoj politického marketingu a evoluce politických kampaní Úkoly politického marketingu Internet Nové trendy na internetu Politický marketing na internetu Internetový marketing a politický marketing na internetu Situace v České republice Příklady internetové politické prezentace Kampaň Baracka Obamy Virální reklama, Youtube a MySpace Od videa k volbám Facebook Twitter Principy Obamových webových stánek Dobrovolnictví Zajímavosti ke kampani Finanční zdroje z internetu a financování kampaně Závěr Seznam použité literatury Použité elektronické zdroje Počet znaků:

4 1. Úvod V této práci bych se chtěla zaměřit na nejnovější prostředky politické prezentace na internetu. A to především na eventuality využití takzvaných sociálních sítí 1 a jejich propojení s ostatními možnostmi, jež současný internet poskytuje. Cílem této práce je nastínění praktického využití těchto nových prostředků při politickém marketingu. Téma uplatnění sociálních sítí v politickém marketingu je zajímavé zejména z hlediska potencionálu, jež vnáší do politiky. V budoucnosti by mohly sociální sítě např. přispět k posílení vazeb v rámci občanské společnosti. Jako konkrétní příklady z praktického politického marketingu jsou v textu uváděny především postupy z kampaně amerického prezidenta Baracka Obamy. V České republice však často narážíme na problém s přenositelností některých postupů, které se ve Spojených státech amerických osvědčily. Základní otázka toho textu tedy je, lze-li uplatnit alespoň částečně některé prvky a postupy, které se objevily v kampani na amerického prezidenta i v českém prostředí? Jestli ano, čím konkrétně by se české politické subjekty mohly inspirovat a co naopak je nevhodné? Jaké internetové nástroje a aplikace jsou obecně dostupné? V první části této práce nastíním teoretický rámec ekonomického a politického marketingu, ze kterého vychází následně vymezení politického marketingu na internetu. Pro porozumění změnám, které se udály v souvislosti s internetovým marketingem, je také důležité zmínit specifickou podobu samotného současného internetu. O tomto tématu pojednává druhá část práce, kde také přiblížím definici internetového marketingu. Třetí část práce se bude týkat konkrétních možností použití nových prvků a aplikací na internetu v politické prezentaci. Modelovým příkladem, který názorně ilustruje to, o čem by tato práce měla být, je nedávná prezidentská kampaň Baracka Obamy. Průběh voleb kandidáta na úřad prezidenta za demokratickou stranu, kde byla kromě Baracka Obamy výrazným uchazečem i Hillary Clinton, výrazně ovlivnil právě internet. 2 K podobným závěrům se 1 Sociální sítě (Social Network Sites) jsou webové aplikace zaměřená na budování virtuálních komunit na základě podobných zájmů, aktivit nebo něčeho jiného. Mezi nejznámější sítě patří Facebook, MySpace nebo Youtube. Viz např. Boyd, Danah, M., Ellison, Nicole, B. Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), článek 11. [online] [cit ]. Dostupné z <http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html>. 2 Fleishman-Hillard. Vstupujeme do éry, kdy obsah médií budou utvářet samotní spotřebitelé [online] [cit ]. Dostupné z 4

5 dnes dochází i v souvislosti s Obamovým duelem s Johnem McCainem. Oproti nim měl Barack Obama co se týče využití možností marketingových nástrojů na internetu velký náskok. Jeho možnosti si velmi dobře uvědomil a svoji internetovou kampaň z velké části postavil na sociálních sítích. Jen na Facebooku 3 měl Barack Obama v závěru své kampaně přes dva milióny fanoušků. 4 Jeho přednost byla nejen v jeho osobnosti, ale také ve schopnosti včas rozpoznat sílu internetu. Samozřejmě internetový politický marketing sám o sobě nestačí, ale v současné době by měl být významnou součástí kampaně a zejména mladí voliči na tento druh prezentace pozitivně reagují. 2. Politický marketing 2.1 Ekonomický marketing vs. politický marketing Najdeme mnoho definicí, co je politický marketing, stejně tak jako existuje mnoho definicí klasického ekonomického marketingu. Lze říci, že politický marketing je definován jako soubor teorií, metod, technik a sociálních postupů, které mají za cíl přesvědčit občany, aby podpořili člověka, skupinu nebo politický projekt. 5 K tomu využívá a aplikuje metody z ekonomického marketingu. Cílem politického marketingu je většinou ovlivnění voličských preferencí a to nejen přímo před volbami, ale třeba i v dlouhodobém horizontu. Politický marketing je tedy chápán jako způsob, jak pomoci zachovat, získat či posílit přízeň voličů nebo i obecně veřejnosti prostřednictvím promyšlené práce s veřejným míněním a s využitím přiměřených marketingových postupů a nástrojů. To je provedeno na základě vzájemné směny a pomocí plnění slibů. 6 Jde tu možná ještě více než v ekonomickém marketingu o soupeření a o vítězství. Produkt často může být lépe <http://sproch.blogspot.com/2008/07/vstupujeme-do-ry-kdy-obsah-mdi-budou_02.html>. Fleishman-Hillard je mezinárodní PR agentura, která zastřešovala propagaci pro Obamu, sproch.blogspot.com je blog o PR, marketingu a komunikaci, který provozuje česká pobočka Fleishman-Hillard Election 2008: Social Networking Roundup [online] [cit ]. <http://www.marketingcharts.com/interactive/election-2008-social-networking-roundup- 6693/>. 5 Citováno dle Jabloński, Andrezj. Politický marketing: úvod do teorie a praxe. Brno: Barrister & Principal, s O'Shaughnessy, Nicholas J., Henneberg, Stephan C. M. The Idea of Political Marketing. Greenwood Publishing Group, 2002 s. xiii. (Částečně dostupné z <http://books.google.cz/books?id=cg3fttl2ldcc>). 5

6 prodáván než ostatní, může vyhrávat spotřebitelské ankety, ale nikdy není tak zřejmé, kdo je vítěz a kdo poražený jako ve volbách. Jiná definice politického marketingu říká, že je to soubor činností realizovaných na volebním trhu, jejichž cílem je vymezit a propagovat konkrétní politickou nabídku, existující v podmínkách stálé konkurence. 7 Tato definice více zdůrazňuje, že základem politického marketingu je ekonomická teorie a že i zde platí základní ekonomická pravidla nabídky a poptávky či nedokonalé konkurence. Ekonomický marketing je podle definice Philipa Kotlera společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci i skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny výrobků či jiných hodnot. 8 Pokud tedy odhlédneme od procesu výroby, 9 můžeme tuto definici myslím aplikovat i na politický marketing. Platí tu stejná základní pravidla. 10 Politici jsou nabízeni na trhu jako každý jiný produkt. 11 To nejdůležitější, v čem je politický a ekonomický marketing rozdílný, je uvedeno v následující tabulce, která je odvozena od čtyř základních prvků ekonomického marketingu, tzv. 4P (product, price, promotion, place) Citováno dle Jabloński, Andrezj. Politický marketing: úvod do teorie a praxe. Brno: Barrister & Principal, s Kotler, Philip, Armstrong, Gary. Marketing. Praha: Grada Publishing, s Proces směny lze s menším zjednodušením použít i pro politiku, i když může být sporná hodnota, kterou volič za svůj hlas získá, ale stejně tak může být hodnota některých služeb, které získáme za peníze diskutabilní. Je však pravda, že volič nemůže politické služby reklamovat. Nedostává na ně žádnou záruku. 10 Přestože pravidla pro oba druhy marketingu vycházejí ze stejného základu, je nutné si uvědomit specifika politického trhu ve srovnání s ekonomickým a přizpůsobit tomu strategii. Podrobeněji vysvětluje rozdíly mezi politickým a ekonomickým marketingem např. Newman, Bruce I. The Marketing of the President: Political Marketing as Campaign Strategy SAGE, s. 12. (Částečně dostupné z <http://books.google.com/books?id=3jogenv63_ec&hl=cs>). 11 Jabloński, Andrezj. Politický marketing: úvod do teorie a praxe. Brno: Barrister & Principal, s P tvoří podle marketingové teorie základ pro tzv. marketingový mix. Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů, který umožňuje efektivně dosáhnout marketingových cílů. Jedná se vlastně o soubor všeho co může firma udělat aby zvětšila poptávku po svém produktu. (Kotler, Philip. Moderní marketing. Praha: Grada Publishing, s. 70). 6

7 vědy. 14 Provést kvalitně politický marketing je tedy jedna z variant, jak se pokusit svůj Ekonomický marketing Produkt Cena Politický marketing Veřejné osoby (politici), skupiny, politické projekty, ideje Společenská podpora Propagace Distribuce Propagační a prezentační techniky Schopnost proniknout k občanovi prostřednictvím politické kampaně Tab. č. 1 - Ekonomický marketing vs. politický marketing Politický marketing Cíle politického marketingu Politika na všech úrovních je výsledkem střetávání mnoha často protichůdných zájmů a cílů na poli, kde proti sobě stojí politické strany, veřejnost, voliči, ale i podnikatelé, firmy, media, nejrůznější agentury a neziskové organizace nebo i obce, kraje, vláda, parlament či prezident. Prosadit mezi nimi všemi svůj názor je občas velmi složité. Z tohoto důvodu by se strany a politické subjekty měly více zaměřit na organizovanost a propracovanost svých kampaní a využívat při tvorbě své politické nabídky postupy na bázi marketingových zásad. Znalost a praktické využívání marketingových nástrojů jsou výrazem rostoucího profesionalismu v oblasti politické názor prosadit a úspěšně dosáhnout svých cílů. Zákon nabídky a poptávky v tomto případě funguje také a to tak, že strana nebo konkrétní politik se snaží nabízet voličům to, co oni poptávají. Je však potřeba soustředit se nejen na obsah kampaně, ale i na styl. V praxi to znamená kromě politického programu, kterým se politický subjekt profiluje, i práci s image politiků a např. efektivní komunikací jak s médii, tak s firmami či 13 Jabloński, Andrezj. Politický marketing: úvod do teorie a praxe. Brno: Barrister & Principal, s Tamtéž, s. 6. 7

8 soupeři. Je potřeba hledat nové cesty a způsoby, jak to provést a být napřed před ostatními. Pokud má být kampaň dlouhodobě úspěšná, je nutné neustále pracovat na výsledku. Marketingových nástrojů se proto používá nejen k realizaci jednotlivých volebních kampaní, ale i k uskutečnění každodenních cílů v oblasti politiky. Jediný špatný výrok politika může zmařit úsilí mnoha lidí. Proto by se v politickém marketingu měla i běžně používat kontrola a krizové postupy, které dávají možnost flexibilně reagovat na nečekané faktory. 15 Politický marketing už je v současnosti i v České republice obor, ve kterém je možno najmout profesionály. Zpočátku připravovaly kampaně běžné marketingové firmy. 16 Cílem takovýchto profesionálů je prodat produkt, tj. politika či stranu a jeho či její politický program. Schématicky je postup podobný jako u běžných produktů. Je potřebovat zmapovat trh, zjistit preference zákazníků voličů, určit jaký produkt volební program nabízet a jak produkt uvést na trh. Je potřeba vzbudit zájem. To, jak politik působí na veřejnost především prostřednictvím obrazu, který formulují média, se nutně projeví ve výsledcích voleb. A politický marketing se snaží, aby tento dojem byl co nejlepší. Námitka proti politickému marketingu může být, zda jsou vůbec lidé, co se týče jejich přesvědčení, ovlivnitelní. Volby přece nejsou stejné jako nákup jogurtu. Mělo by tu jít o hodnoty, v které lidé věří a které uznávají. Samozřejmě netvrdím, že ty může změnit jen profesionálně vytvořená upoutávka v televizi. Politici zjišťují, co lidé chtějí a pak se jim svoji vizi toho, co asi chtějí, snaží nabídnout formou kampaní a hesel. Cílem kampaně je zaujmout co nejvíce lidí, takže nakonec některé politické subjekty nabízejí v podstatě to samé, jen třeba jinak formulované. Dobrá politická kampaň je důležitá pro všechny politické subjekty, ale může být klíčová především pro menší strany, které se chtějí dostat do parlamentu a nemají za sebou ještě žádné prokazatelné výsledky (ať v dobrém či špatném slova smyslu). Stejně jako politik, který kandiduje proti někomu, kdo svoji funkci jen obhajuje, potřebuje intenzivnější a kvalitnější marketingovou a politickou prezentaci než má jeho soupeř, aby měl šanci uspět. Je to podobné jako s novým a starým výrobkem. Starý výrobek, 15 Jabloński, Andrezj. Politický marketing: úvod do teorie a praxe. Brno: Barrister & Principal, s Nutno dodat, že kvalita profesionálních firem a agentur je velmi různorodá. Praxe politického marketingu v České republice se nezřídka vyznačuje živelností, nekoncepčností a zbytečným plýtváním prostředky. Samozřejmě je možné najít již i výjimky, které dokáží s nástroji politického marketingu efektivně pracovat. (Kopeček, Lubomír. Jak vyhrát volby. In Jabloński, Andrezj. Politický marketing: úvod do teorie a praxe. Brno: Barrister & Principal, s 190.). 8

9 pokud se již neprodává, potřebuje inovovat, stejně jako strany obměňují lidi ve svém vedení. Navíc vládnoucí subjekt, který mají lidé celé volební období na očích, lze těžko nějak usměrnit, aby se zdržel jakýchkoliv projevů, které by mohly mít dopad na snížení voličských preferencí a často také musí čelit svým nesplněným slibům a tím se může snížit pozitivní efekt jinak kvalitního marketingu Vývoj politického marketingu a evoluce politických kampaní Koncem 40. let 20. století proběhly první volební kampaně marketingového typu a proto se tímto časovým údajem datuje přibližně vznik politického marketingu. Ve stejné době začaly být prováděny také první moderní výzkumy voličských preferencí. 17 Za místo původu politického marketingu je považováno USA a jeho rozšíření je úzce svázáno především s televizním vysíláním. V současné době se vznikem nových technologií dostává i politický marketing svoji novou podobu. Pro většinu politických kampaní zůstává ale televize stále nejvýznamnějším mediem, protože osloví nejvíce potencionálních voličů a často je významným faktorem při rozhodování do poslední chvíle nerozhodnutých voličů. 18 Rozlišujeme tři stupně ve vedení politický kampaní: Stranicky orientovaná kampaň (období od 50. let do první poloviny 60. let 20. století.) Kampaň byla organizována a prováděna stranou samotnou bez většího plánování, spoléhalo se především na loajalitu voličů. Nástroje takovéto kampaně jsou především rozhovory s voliči, veřejná shromáždění a proslovy nebo letáky. Kampaň takového druhu měla malý vliv na rozhodování občanů, mnozí často ani nerozuměli sdělením, která jim byla takto prezentována. Kampaň orientovaná na kandidáta (období od 60. let až do 1. poloviny 70. let). Začíná být důležitý i samotný kandidát, jeho image. Kampaň už není řízena celá stranou, začínají se objevovat profesionálové, kteří pomáhají s přípravou kampaně. 17 Jabloński, Andrezj. Politický marketing: úvod do teorie a praxe. Brno: Barrister & Principal, s Podle studie zveřejněné letos v říjnu má na konečné rozhodnutí, koho Američané budou volit, největší vliv televize (71%), potom internet (38%) a nakonec noviny (34%). (CAB. Releases Findings of 'Political Pulse' Research Study [online] [cit ]. Dostupné z <http://www.thecab.tv/main/press/releases/cab-releases-findings-of-political-pulse-research-.shtml>). 9

10 Kampaň orientovaná na voliče (začala se prosazovat ve druhé polovině 70. let). Klíčová byla zásadní změna strategie snaha o to zjistit, co vlastně volič chce a to mu nabídnout. Začínají se používat klasické marketingové techniky jako např. segmentace obyvatelstva a nově se také objevují tzv. permanentní kampaně, tedy dlouhodobé kampaně zaměřené na dobrý image politika. 19 Prvním americkým prezidentem, který se obrátil na reklamní agenturu při tvorbě své volební kampaně, byl již v roce 1952 Dwight Eisenhower. 20 V jeho volební kampani bylo také poprvé využito vlivu televizního vysílání. V televizi byl prezentován jako hrdina a jeho vítězství pak bylo nemalým dílem zapříčiněno právě televizní propagací. V dalších volbách si již kandidáti inspirováni Eisenhowerovým úspěchem najímali také agentury a začali mnohem více spoléhat na televizí propagaci Úkoly politického marketingu Tým, který dělá politický marketing strany, by se měl skládat jak z lidí, kteří znají stranu, tak ze specialistů na politický marketing (agentur či jednotlivých externistů). Měli by mít jasné úkoly, cíle, vizi a využívat moderních marketingových postupů k jejich dosažení. K úkolům, které má politický marketing, patří analýza, monitoring, návrhy a doporučení, kontinuální a inovativní politický marketing, práce na volbách a s regionálními či oblastními manažery, práce s lídry v krajích, obcích a městech. Dále např. formulace postoje k EU, práce se silnými a slabými stránkami soupeřů, práce s médii i práce na příznivém mediálním obrazu. To, na co se zaměřují výzkumy takových týmů, nemusí být jen voličské preference a volební prognózy, ale i vztah voličů k aktuálním tématům nebo obecné trendy ve společnosti. Používají se různé techniky např. výzkum segmentů voličů obyvatel (např. nerozhodnutí, ženy, muži apod.). Testují se politické programy, čeho se vyvarovat, jaká hesla a slogany použít, jaké tváře využít pro kampaň. Analyzuje se tisk a další média, např. v souvislosti s cílovými skupinami a vhodnosti použití. Je také relevantní sledovat, co se děje 19 Jabloński, Andrezj. Politický marketing: úvod do teorie a praxe. Brno: Barrister & Principal, s Bimber Bruce Allen. Information and American Democracy: Technology in the Evolution of Political Power. Cambridge University Press, s.81. Částečně dostupné z <http://books.google.com/books?id=5fpnexcfvbwc&hl=cs>. 21 Boučková, Jana. Vybrané aplikace marketingu politický marketing. Praha: VŠE, s

11 v zahraničí, specifikovat budoucí trendy a odhady dopadů kampaně. Všechny tyto činnosti vedou ke zformování vhodného a atraktivního obrazu, jež odpovídá očekávání voličů jak po stránce personální tak i programové. 22 Pro předvídání rozvržení politických preferencí například podle teritoriálních kritérií či sociodemografických a psychologických profilů se dnes používají velmi sofistikované analytické nástroje. 23 Např. tým Baracka Obamy si najal firmu Strategic Telemetry na analýzu dat a ta použila program Clementine od firmy SPSS, který je jedním z nejlepších produktů dostupných na současném trhu. 24 V Čechách zatím není použití takovýchto programů tak běžné jako v USA, respektive ne v takovém rozsahu, protože tu není k dispozici dostatek dat. Firma spolupracující s Obamovým týmem na marketingové kampani si nejspíše podle výzkumů z minulých voleb vytvořila charakteristiku nerozhodnutého voliče. Použitím dat z rozsáhlých databází byla schopna vytvořit analýzu a určit si skupiny voličů, kteří mají k profilu těch nerozhodnutých nejblíže. Takto získané informace byly následně uplatněny při vytváření modelových skupin voličů, na něž se pak zacílí vhodná volební hesla v kampaních. 3. Internet 3.1 Nové trendy na internetu S rostoucím vlivem internetu se proměňuje i jeho tvář. Některé změny, ke kterým došlo na internetu, zastřešuje výraz Web 2.0. Web 2.0 obnáší novou fázi ve vývoji webu a to včetně jeho aplikací a architektury. Je pro něj charakteristická změna z izolovaných úložišť dat a informací na propojené sítě s popracovanější hypertextovou úpravou. Někteří 2525 přesto tvrdí, že není potřeba používat pro změny na internetu nějaký speciální termín, že se jedná o běžný vývoj. Jiní naopak již operují s termínem Web 22 Tůma, Daniel. Politický marketing umění vládnout v době informací. Cevro Revue, č. 8-9/2007 [online] [cit ]. Dostupné z <http://www.cevro.cz/cs/cevrorevue/aktualni-cislo-on-line/2007/8-9/ politickymarketing-umeni-vladnout-dobe.html>. 23 Jabloński, Andrezj. Politický marketing: úvod do teorie a praxe. Brno: Barrister & Principal, s Ferguson, Renee, Boucher. Candidates Use Predictive Analytics to Seek Votes [online] [cit ]. Dostupné z <http://www.eweek.com/c/a/enterprise-applications/predictive- Analytics-Help-Candidates-Find-Votes/1/>. 25 O'Reilly, Tim. Web 2.0: Compact Definition? [online] [cit ]. Dostupné z <http://radar.oreilly.com/archives/2005/10/web-20-compact-definition.html>. 11

12 I zastánci pojmu Web 2.0 však mají určitý problém s jeho definicí. Otázka je, jak pojmenovat to, co se děje na internetu a kde přitom přesně končí starý web a začíná nový. Navíc se velmi těžko definuje něco, co se neustále mění, protože si přesně nedokážeme vybavit, jak vypadal internet před pěti lety. Proto často nemáme k dispozici spolehlivá data ani odbornou literaturu mapující nejnovější trendy a postupy. Na obrázku č. 1 je graficky znázorněna změna, která se udála v internetové oblasti během posledních deseti let. Změnil se nejen počet uživatelů internetu či počet stránek, ale i obsah internetu a především jeho forma. Obr. č. 1 - Vývoj internetu na příkladu Webu 1.0 a Webu Carr, Nicholas. Welcome Web 3.0! [online] [cit ]. Dostupné z <http://www.roughtype.com/archives/2006/11/welcome_web_30.php>. 27 Hinchcliffe, Dion. All We Got Was Web 1.0, When Tim Berners-Lee Actually Gave Us Web 2.0 [online] [cit ]. Dostupné z <http://web2.socialcomputingmagazine.com/all_we_got_was_web_10_when_tim_bernerslee_a ctually_gave_us_w.htm>. 12

13 Definici termínu Web 2.0 se nejvíce podobá formulace Tima O'Reilly, který je považován za tvůrce pojmenování Web 2.0. Podle něj je Web 2.0 revoluce v podnikání v počítačovém průmyslu, způsobená posunem v chápání internetu jako platformy a pokusem porozumět pravidlům vedoucím k úspěchu na této nové platformě. Zásadní mezi těmito pravidly je tvoření aplikací, které budou prostřednictví síťového efektu s přibývajícím počtem uživatelů stále lepší. 28 Příkladem takovýchto aplikací je Facebook, LinkedIn 29 nebo Youtube. 30 Nejvýstižnější slova pro tento nový koncept jsou otevřenost a sdílení. Můžete sdílet všechno od fotek (Flickr 31 ) přes multimediální klipy (Youtube) a záložky (DEL.ICIO.US 32 ) k souborům (BitTorrent 33 ) či k obyčejným informacím o čemkoliv (Wikipedie 34 ). Web 2.0 znamená co největší zaměření na uživatele. Tvůrci se snaží vtáhnout uživatele do spolupráce na vytváření obsahu webu. Důvodem však není ušetření nákladů na tvorbu webu ale to, aby si každý mohl používat web po svém. Konkrétní příklad, na kterém lze demonstrovat rozdíl mezi klasickým webem a tím novým, je server Digg 35 či jeho české mutace Linkuj. 36 Smysl těchto aplikací je mít možnost si vybrat, co budete na webových stránkách číst. Například obsah zpráv na konkrétním serveru těžko ovlivníte. Jediné, co můžete udělat, je odmítnout číst celé zpravodajské weby. Princip služeb jako je Digg, je ten, že když se vám nějaký článek líbí, můžete ho diggnout. Čím víc lidí takto článek označí, tím se posune výše v určité hierarchii dobrých článků. Samotná stránka služby Digg pak vypadá jako řada odkazů na zajímavé články, které se dají filtrovat podle nejrůznějších kategorií. Návštěvnost servu Digg vzrostla oproti minulému roku o 64%. Průměrný počet unikátních návštěv stránky je v současné době již těsně pod hranicí 30 miliónů přístupů měsíčně. 37 Tím se server řadí k velmi vlivným online medií současnosti, např. CNN měla průměrnou unikátní měsíční návštěvnost v listopadu 2008 přibližně 33 miliónu přístupů O'Reilly, Tim. Web 2.0: Compact Definition? [online] [cit ]. Dostupné z <http://radar.oreilly.com/archives/2005/10/web-20-compact-definition.html> Za listopad.2008, návštěvnost lze najit např. na stránkách

14 3.2 Web 2.0 Podle dostupné literatury byl Web 2.0 poprvé pojmenován v roce Diskuze kolem něj se rozpoutala po napsání článku Tima O'Reillyho What Is Web 2.0 koncem roku Mnohé aplikace označované jako Web 2.0 ale existují jíž déle, např. Wikipedia byla založena roku Mezi příklady aplikací, které se označují nálepkou Web 2.0, kromě těch již výše uvedených, patří i např. MySpace 41 (sdílení multimediálních souborů), naprostá většina projektů firmy Google 42 blogy, ové a diskusní skupiny, sdílení fotografií, čtečky, servery pro sdílení dokumentů nebo např. zajímavý projekt internetového rádia Last 43 či služba Upcoming 44 (události v čase). Obecně je princip Web 2.0 koncipován jako myšlenka, že některé webové aplikace mají vlastnosti, které jiné aplikace nemají. Souhrn těchto vlastností je pak označen jako Web 2.0. Neznamená to ale, že aby web mohl být označen za Web 2.0, musí mít všechny tyto vlastnosti. K těmto vlastnostem může patřit např. používání více multimediálních klipů a méně statických fotek. Nebo místo hledání zpráv na webu společnosti CNN, používat službu Diggu. Více než klasické encyklopedie je v současnosti spíše populární Wikipedie. Rozdíl je v tom, že editovat obsah Wikipedie může každý, oproti encyklopediím zveřejněným na internetu. Dalším příkladem je např. spekulace s dobrými doménami vs. optimalizace stránek pro vyhledávací stroje. V současnosti, pokud je stránka dobře optimalizovaná, lze se spokojit i s horším doménovým jménem. Na obrázku č. 2 jsou uvedeny některé další změny, které patří do kategorie Web O'Reilly, Tim. What Is Web 2.0 [online] [cit ]. Dostupné z <http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html> Google je vlastníkem i Youtube. Koupil ho v roce 2006, přibližně rok a půl po jeho založení. Tehdy za něj zaplatil 1,7 miliardy dolarů. Youtube je jeden z nejrychleji rostoucím webovým projektem v historii. Odhaduje se, že zde každou minutu uživatelé nahrají třináct hodin videozáznamu. Kazdy den je 100 shlédnuto více jak miliónů videí. Více na Téma: Youtube [online] [cit ]. Dostupné z <http://www.answers.com/topic/youtube >

15 Obr. č. 2 - Rozdíl mezi Webem 1.0 a Webem Politický marketing na internetu 4.1 Internetový marketing a politický marketing na internetu Internetový marketing je definován jako využívání služeb internetu pro realizaci či podporu marketingových aktivit. 46 Na obrázku č. 3 je výčet některých aktivit, které mohou spadat do internetového marketingu. 45 O'Reilly, Tim. What Is Web 2.0 [online] [cit ]. Dostupné z <http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html>. 46 Stuchlík, Petr, Dvořáček, Martin. Marketing na internetu. Praha: Grada Publishing, s

16 Obr. č. 3 - Možnosti internetového marketingu a jejich rozdělení. 47 Politický marketing pak pro propagaci svých cílů na internetu používá téměř ty samé metody a nástroje, které využívá ekonomický marketing. Zajímavé je, že politický marketing co se týká nových trendů je často o něco málo napřed před klasickým marketingem. Politikové mají na rozdíl od firem mnohem více odvahy experimentovat a zájem pustit se do nových věcí. To platí především v USA. Politické kampaně ve Spojených státech často inspirují politické subjekty v jiných zemích, ale i obchodní společnosti Krutiš, Michal. Struktura internetového marketingu [online] [cit ]. <http://www.krutis.com/texty-o-internetovem-marketingu/>. 48 Hillard, Fleishman. Vstupujeme do éry, kdy obsah médií budou utvářet samotní spotřebitelé [online] [cit ]. Dostupné z <http://www.mediaguru.cz/blogy/medialni-denicky/puvodni-star-guru/2921/vstupujeme-do-erykdy-obsah-medii-budou-utvaret-samotni-spotrebitele.html>. 16

17 4.2 Situace v České republice Ve světě termín politický marketing souvisí především s dostupností televizního vysílání. V České republice je důsledkem politického vývoje tento pojem spíše nový. Až v posledních třech letech se začaly objevovat publikace v češtině zaměřené konkrétně na politický marketing, přestože knih o marketingu obecně vyšlo po roce 1989 poměrně mnoho. 49 A proto propracovanější prezentace politiků či stran na internetu je třeba hledat spíše v zahraničí. I když samozřejmě někteří čeští politici se snaží nezaostávat za technologickým vývojem a mnoho známých osobností nejen z politického prostředí má v současnosti v ČR kromě své stránky i svůj blog. Například blog Jan Švejnar nalezneme na aktuálně.cz, 50 s prozatímním počtem deseti příspěvků za letošní rok. 51 Moc času na blogování nemá ani náš současný premiér Mirek Topolánek. Na jeho blogu je dohromady šest příspěvků. 52 Nutno ale dodat, že na svých osobních stránkách 53 provozuje například rubriku diskuze, kde on (či někdo jeho jménem) odpovídá na dotazy občanů, které lze zadávat přímo na stránkách. Kromě množství odkazů umístil na stránky i RSS kanál pro odebírání novinek. Prvky jako RSS kanál či blog je možno již považovat za náznaky Webu 2.0. Dále bych z českých politiků chtěla zmínit Janu Bobošíkovou, která má nově zpracované webové stránky na adrese bobosikova.cz. 54 Z pohledů této práce je zajímavé, že zde nalezeme kromě blogu i odkaz např. na její profil na Facebooku či na serveru Youtube. 55 Tyto stránky je teoreticky již možné spojovat s Webem 2.0, ale málokdo na internetu ocenil snahu Jany Bobošíkové. Reakce byly spíše negativní. 56 Je pravda, že stránky nejsou dokonalé a že např. internetová televize Bobo TV 49 Kopeček, Lubomír. Jak vyhrát volby. In Jabloński, Andrezj. Politický marketing: úvod do teorie a praxe. Brno: Barrister & Principal, s K datu 15. října k datu 15. října Profil na Youtube se často využívá k vkládání videa na stránky. Video se nahraje na Youtube a vloží se pomocí odkazu na osobní stránku. Takhle funguje např. Bobo TV. Má to dvě výhody jednak video zbytečně nezabírá místo, fyzicky totiž leží na serverech Youtube a za druhé je dostupné z více míst. K dispozici je i na Youtube a je tedy možné, že se přes interaktivní odkazy na podobné videa lidé proklikají i k videu, které původně vůbec neměli v úmyslu si pustit. Také je možné, že video vloží (přes odkaz) na své stránky někdo jiný, komu přišlo zajímavé a tím ještě rozšíří okruh diváků. 56 Např. Dočekal, Daniel. Nový web Jany Bobošíkové ještě neměl být spuštěn, není moc hotový [online] [cit ]. Dostupné z <http://www.justit.cz/tag.asp?tag=www%2ebobosikova%2ecz>. 17

18 pravděpodobně nebude mít příliš velkou sledovanost, přesto si myslím, že je dobré, že se politička alespoň pokusila nabídnout ucelené informace o své činnosti. 5. Příklady internetové politické prezentace 5.1 Kampaň Baracka Obamy Optimalizovaná stránka s prvky Webu 2.0 je jakýmsi základním kamenem pro internetovou reklamu každého politika. Na příkladu amerických voleb ale vidíme, že existuje i mnoho dalších možností, jak se zviditelnit a především zaujmout pomocí internetu. Dosud žádná kampaň, nejen z politického prostředí nebyla tak expanzivní a inovativní co se týče konceptu sociálních sítí, jako volební kampaň Baracka Obamy. 57 V následujícím textu zmíním některé postupy či nástroje, které byly využity během jeho kampaně na amerického prezidenta. 5.2 Virální reklama, Youtube a MySpace Relativně nový pojem v souvislosti s marketingem je tzv. virální 58 reklama i přesto, že její principy se již uplatňují delší dobu. Obecně je spojována především s internetem, ale teoreticky si lze představit i neinternetovou virální reklamu. 59 Virální reklama je založena na principu, že pokud se o něčem mluví a je to určitým způsobem ve spojitosti s naším výrobkem či konkrétním politikem a není to úplně negativní, tak je to dobře. Příkladem takové reklamy je natočení videa, která vypadá jako amatérské s vtipnou pointou a jeho umístění na Youtube. Český pokusem o virální video z nedávné doby je např. reklama operátora O2. 60 Každá vtipná či nápaditá reklama je ve své podstatě virální. 61 Jde o to, aby byla zajímavá pro diváky a rozšířila se mezi lidmi. Virální jsou tedy i videa na Youtube, které podporují jednotlivé kandidáty na prezidenta. Rozruch například vyvolal klip, 57 Tumulty, Karen. Obama's Viral Marketing Campaign [online] [cit ]. Dostupné z <http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171, ,00.html>. 58 Virální je z anglického slova viral, což v překladu znamená nakažlivý nebo rychle se šířící. 59 Např. na stránce můžeme najít ukázku jak by taková neinternetová reklama vypadala Podle amerického serveru je virální to co si lidé přeposílají a na co odkazují. Tedy nejen reklama ale i vtipné klipy například, stejně tak to může být nějaká specifická informace, která se šíří na webu např. pomocí blogů. 18

19 který vyhotovil McCainův tým zobrazující Obamu jako nevětší celebritu na světě. 62 Video obsahuje materiály z Obamova projevu v Berlíně, které se střídají s fotkami Paris Hilton a Britney Spears. Již samo o sobě video vyvolalo diskuzi, ale Paris Hilton ještě zvýšila mediální zájem o tento klip, když odpověděla svým videm. 63 Ohlásila zde svoji kandidaturu na prezidenta a kromě jiného se i vyjádřila k tématu energetiky. Tím mimoděk pozměnila vyznění původně seriozní diskuze o budoucnosti americké energetiky, kterou oba kandidáti vedli online na serveru Youtube. McCainův tým navíc video Paris Hilton pochopil jako příležitost a vydal prohlášení, že i Paris Hilton má lepší energetický plán než Barack Obama. 64 Přes internetová videa lze tedy nejen sdělovat svoje vize, ale i třeba debatovat. Např. MySpace v době voleb zřídilo speciální kanál pro politické debaty. 65 A pokud zrovna nejste kandidát na prezidenta, stačí video umístit např. na blog a je-li jeho obsah opravdu společensky významný, velmi rychle se dostane zpráva do novin či televize. 66 Další zajímavý příklad jak využít klipů ve volební kampaní je vidět na případě videa písně doprovázející Obamovu volební kampaň Yes, we can. 67 Píseň byla napsána na základě předvolební řeči Baracka Obamy v New Hampshire. 68 Klip vymyslel a produkoval černošský raper will.i.am. Jen na Youtube vidělo toto video přes 14,5 milionu lidí. 69 Klip tam k dnešnímu dni obsadilo 4. místo nejsledovanějších videí vůbec v kategorii politika a zprávy. 70 Stalo se také virálním videem roku a protože TMZ. McCain Flack: Perhaps The Reality Is Paris Has A More Substantive Energy Plan Than Barack Obama [online] [cit ]. <http://www.huffingtonpost.com/2008/08/05/mccain-flack-perhaps the_n_ html?page=4> Např. video z vysílání CNN televize, kde se diskutuje kandidatura Paris Hilton na prezidenta USA. <http://edition.cnn.com/video/#/video/showbiz/2008/08/06/anderson.showbiz.wednesday.cnn?ir ef=videosearch> Reuters. Will.i.am's "Yes We Can Song" Video Awarded Emmy(R) for New Approaches in Daytime Entertainment [online] [cit ]. Dostupné z <http://www.reuters.com/article/pressrelease/idus jun-2008+mw >. 69 K datu K datu 6. listopadu 2008, je nutné zmínit, že před klipem Yes, we can se umístilo v kategorii politika a zprávy, video nazvané Dear Mr. Obama (http://www.youtube.com/watch?v=tg4fe9glws8), což je klip natočený na podporu McCaina. Hovoří v něm voják, který se právě vrátil z Iráku o svých osobních důvodech, proč bude volit McCaina. 19

20 web, 71 který se takovýmto monitoringem zabývá, existuje teprve rok, tak prozatím i nejvíce virálním videem vůbec. Tyto statistiky jsou zajímavé protože heslo Yes, we can se nakonec stalo mottem celé Obamovy kampaně a tím, že video bylo tak populární, dodalo celé kampani dojem kompaktnosti, kterou například Hillary Clinton nenabídla. 72 Obamův tým samozřejmě dával na Youtube videa i z vlastní produkce, jednalo se především o nejrůznější projevy na konkrétní témata. Přestože nedosáhly tak velké návštěvnosti jako některé klipy výše uvedené, několik miliónů lidí je vždy shlédlo. Také se v nich kromě jiného mohli voliči dozvědět jak postupovat a čeho se vyvarovat během samotného procesu volby. Na Youtube bylo nahráno od listopadu videí vztahující se k Obamovi tj. přibližně čtyři videa denně. Videí Johna McCaina bylo od února 2007 jen 329, to je přibližně dvě denně. 73 Na obrázku č. 4 je znázorněna sledovanost videí na Youtube relevantních k jednotlivým kandidátům v čase. 71 Webová adresa serveru: K 17. listopadu 2008 bylo toto video shlédnuto 22,782,568 krát. Odkazovalo na něj 7,408 odkazů z blogů a 129,445 komentářů bylo k videu přidáno. (Je to statistika jen pro Myspace, ne pro Youtube). 72 Fleishman-Hillard. Volby na internetu aneb jak Obama získal digitální svět [online] [cit ]. Dostupné z <http://sproch.blogspot.com/2008/07/volby-na-internetu-anebjak-obama-vyhrl_1181.html. 73 Počítáno k 4.listopadu Election 2008: Social Networking Roundup [online] [cit ]. <http://www.marketingcharts.com/interactive/election-2008-social-networkingroundup-6693/>. 20

21 Obr. č. 4 - Sledovanost videí na Youtube v čase Od videa k volbám Námitka může být, koho videa jako je např. I Got a Crush...On Obama 75 přesvědčí? Většina videí tohoto druhu pravděpodobně nepřesvědčí nikoho, aby změnil svoje politické názory, to asi tuší i sami autoři klipů. Ale marketingová volební strategie (a to především v USA) může být zacílena i na to, aby jen získala ty správné lidi pro to, aby k volbám šli. Primárně nejde o to měnit něčí názor, cílem je upoutat ty nerozhodnuté či váhající a také ty, kteří třeba jsou na pochybách, zda vůbec volit. Proto se dělají velmi podrobné výzkumy jednotlivých segmentů obyvatelstva. Studuje se například co jí typický demokrat, jaké časopisy lidé čtou, jakými auty jezdí do práce. Všechny tyto informace se zohledňují v teoretických modelech, které napomáhají zacílit kampaně. A pro takto zmapované voliče se pak produkují specializované propagační materiály či maily. Obamova angažovanost na internetu v sociálních 74 [cit ]. Techpresident je server zabývající se monitoringem blogů souvisejících s prezidentskými volbami. 75 Další z často zmiňovaných videí, jedná se o klip kde dívka zpívá o tom, že Obamu miluje a že se pokusí udělat všechno pro jeho zvolení. 21

Marketingové využití internetu

Marketingové využití internetu Marketingové využití internetu Obsah dnešní přednášky Internet, web 2.0 Dlouhý chvost, reputační systémy Využití internetu pro marketingové účely Webové prohlížeče a optimalizace stránek Typy reklamy Facebook

Více

INTERNET cesta ke spotřebiteli

INTERNET cesta ke spotřebiteli Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.3 INTERNET cesta ke spotřebiteli Public relations. Využití sociálních médií k získávání zákazníků. Public relations Veřejnost. Kdo je to veřejnost? Cílem

Více

CO JE MARKETING V SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH?

CO JE MARKETING V SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH? Sociální média rychle dotahují email jako hlavní způsob zasílání zpráv a informací online. Facebook má více než 1 bilion uživatelů, více než 55 milionů zpráv je denně vystaveno na Twitteru a mnoha dalších

Více

Nová média a oslovení mládeže

Nová média a oslovení mládeže Nová média a oslovení mládeže Sociální sítě účinný moderní marketingový a komunikační nástroj Nikola Samková, 27. 11. 2016 Sociální sítě Jedná se o službu na internetu. Registrovaným členům umožňuje vytvářet

Více

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB nabídka spolupráce Vážení přátelé! Dovolte mi, oslovit Vás s naší nabídkou na spolupráci při budování unikátního integrovaného systému, obsluhujícího pracovní trh DOBRÝ FLEK.

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

Studie webů automobilek

Studie webů automobilek Studie webů automobilek červen 2006 [manažerské shrnutí] Obsah Obsah... 1 Manažerské shrnutí... 2 Kvalita obsahu a použitelnost webu... 3 Základní nedostatky negativně ovlivňují použitelnost většiny webů...

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

Automobilový portál bez kompromisů. Autojournal.cz

Automobilový portál bez kompromisů. Autojournal.cz Automobilový portál bez kompromisů Autojournal.cz Mise Auto Journal není pouze jeden z dalších automobilových portálů. Naším cílem je přinést aktuální a objektivní informace ze světa motorismu v kvalitní

Více

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům?

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? Nejdříve je třeba si uvědomit, že všichni zájemci a vaši potenciální zákazníci nejsou ve stejné fázi nákupu. Někteří teprve uvažují o tom, že si něco

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

Příloha 6b: Komunikační mix - detailní popis taktik

Příloha 6b: Komunikační mix - detailní popis taktik Příloha 6b: Komunikační mix - detailní popis taktik Production tvorba / aktualizace komunikačních nástrojů...3 Aktualizace kariérních stránek...3 Implementace ATS Inhiro... 3 Spolupráce při tvorbě intranetu...3

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Postoj české veřejnosti k reklamě

Postoj české veřejnosti k reklamě TISKOVÁ ZPRÁVA 26. února 2013 Postoj české veřejnosti k reklamě Češi nejlépe hodnotí reklamu v místě prodeje, 8% populace tvrdí, že si jí všimne a 31% podle ní nakupuje. Třetina zákazníků by dokonce uvítala

Více

Osobní vzdělávací prostředí

Osobní vzdělávací prostředí KAPITOLA 1 Osobní vzdělávací prostředí Každý učitel se musí během své profesní praxe stále vzdělávat. Díky nástrojům Webu 2.0 je tento vzdělávací proces silně zjednodušen. Usnadňuje budování tzv. PLE (Personal

Více

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Finanční trh je přesycen finančními poradci a zprostředkovali pojištění. Určitě využíváte všechny dostupné aplikace

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec B104MFS Marketing finančních služeb Václav Kupec 2/26 2/15 3 Nástroje marketingového mixu 3.1 Finanční instituce - vymezení pojmu Na finančním trhu je nabízeno velice široké spektrum finančních služeb.

Více

Příloha 6b: Komunikační mix - detailní popis taktik

Příloha 6b: Komunikační mix - detailní popis taktik Příloha 6b: Komunikační mix - detailní popis taktik Production tvorba / aktualizace komunikačních nástrojů...2 Aktualizace kariérních stránek...2 Implementace ATS... 2 Výroba sady reklamních bannerů...2

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

PC, POWER POINT, dataprojektor

PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu Nejnavštěvovanější server českého internetu 24.6.2005 Co je Seznam.cz Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu Služeb Seznamu využívá každý čtvrtý Čech Týdně oslovuje 70 % uživatelů internetu

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci 5 tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci Vánoční období je pro velkou část firem klíčové. Je proto přirozené, že se větší část marketingového rozpočtu typicky soustředí právě do posledních měsíců v

Více

Public Relations (PR) Přemysl Průša

Public Relations (PR) Přemysl Průša Public Relations (PR) Přemysl Průša PR - definice PR = záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností (IPR, UK) PR = řada

Více

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Marketing v sociálních sítích Cíle a působení marketingu na internetu Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí Rozlišujeme elektronický marketing, internetový marketing a online

Více

Informatizace společnosti Petra Štogrová Jedličková

Informatizace společnosti Petra Štogrová Jedličková Informatizace společnosti Petra Štogrová Jedličková Program 1. Seznámení 2. Podstata změny 3. Aktuální trendy 1. Big Data 2. Sociální média 3. Elektronický obchod a PR 4. Mobilní inteligence 5. Geolokace

Více

Základní pojmy: média a komunikace, informace, web, sociální síť Co je sociální síť, základní pravidla používání, reklama a marketing FaceBook

Základní pojmy: média a komunikace, informace, web, sociální síť Co je sociální síť, základní pravidla používání, reklama a marketing FaceBook Základní pojmy: média a komunikace, informace, web, sociální síť Co je sociální síť, základní pravidla používání, reklama a marketing FaceBook Twitter, Youtube / Vimeo a další Zaměřeno na knihovny: specializované

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

Využití marketingu v podnikové knihovně

Využití marketingu v podnikové knihovně Využití marketingu v podnikové knihovně Tereza Šedivcová ČSOB, Praha, Česká republika tsedivcova@csob.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22.-24.5.2007 Prostředí

Více

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O Zadání klienta Cíl komunikace: - Zvýšit povědomí o e-shopu www.ozdobse.cz - Oslovit novou klientelu, navýšit prodeje společnosti Cílová skupina, produkty

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Marketingový výzkum 11 Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Struktura přednášky Proč realizovat výzkum marketingové komunikace? Příprava výzkumu Přehled typů a metod výzkumu Podstata některých metod

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Marketingová koncepce propagace

Marketingová koncepce propagace Projekt Podpora udržitelného rozvoje města Gjakova Marketingová koncepce propagace 1. Teorie 2. Marketingové materiály 3. Způsoby propagace 4. Projekty 1. Teorie co je marketing a propagace Je společenský

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM

MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM V prvním modulu se dozvíte, jak vám blog může ve vašem podnikání pomoci. Stanovíte si téma blogu, jeho cíl a také cílového návštěvníka, kterému budete přizpůsobovat obsah na vašem

Více

Marketingová komunikace v kultuře. Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz

Marketingová komunikace v kultuře. Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz Marketingová komunikace v kultuře Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz Osnova Co je to marketingová komunikace Reklama Reklamní kampaň kulturní akce PR Public Relations pro kulturní akce Direct Marketing

Více

Úvod do sociálních sítí

Úvod do sociálních sítí Úvod do sociálních sítí Otázky do začátku Je má cílová skupina na sociálních sítích? Čeho tam chci dosáhnout? Mám obsah, který můžu sdílet? Kdo bude obstarávat sociální sítě? Jak budu měřit úspěšnost aktivit?

Více

Stará a nová média, participace a česká společnost

Stará a nová média, participace a česká společnost MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta Fakulta sociálních studiísociálních studií Stará a nová média, participace a česká společnost Výzkumná zpráva, 2015 Alena Macková Jakub Macek Tato výzkumná

Více

Teoretické modely v politickém marketingu. Miloš Gregor

Teoretické modely v politickém marketingu. Miloš Gregor Teoretické modely v politickém marketingu Miloš Gregor POL505 6. října 2015 proč? zásadně ovlivňuje politiku není pouze teoretickým směrem - praktické/ kariérní uplatnění sami si během studia můžete osahat

Více

konkurence, motivací, názorů a rozhodování voličů. Budování politických značek (stran i jednotlivců). Umísťování (positioning) a

konkurence, motivací, názorů a rozhodování voličů. Budování politických značek (stran i jednotlivců). Umísťování (positioning) a a management Ing.Marek Buchta, M.B.A. Liberálně-konzervativní akademie CEVRO 2006/07 Marketing Marketing jsou veškeré aktivity, zaměřené na identifikaci a uspokojení potřeb zákazníka (s cílem dosáhnout

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI. Reklama na internetu

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI. Reklama na internetu ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních systémů TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Reklama na internetu Vedoucí práce: Ing. Jarolímek Praha, 2005 Internet jako nejmladší

Více

Marketingový plán pro B2B

Marketingový plán pro B2B Marketingový plán pro B2B ZDARMA od desinners.cz Úvod do vyplnění plánu Nyní máte k dispozici vzor marketingového plánu B2B. Tady je pár rad, jak plán vyplnit. Přejeme hodně úspěchů! 1. Nesnažte se vyplnit

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

NFC Marketing. Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů.

NFC Marketing. Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů. NFC Marketing Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů. Co je to NFC marketing? Jedná se nejmodernější způsob jak poskytnout Vaše marketingové sdělení, nebo Vaší reklamu

Více

Marketingová kampaň Ostrava!!! Návrh kreativního řešení propagace prostřednictvím virálního marketingu

Marketingová kampaň Ostrava!!! Návrh kreativního řešení propagace prostřednictvím virálního marketingu Marketingová kampaň Ostrava!!! Návrh kreativního řešení propagace prostřednictvím virálního marketingu Cíl kampaně Zvýšit popularizaci a návštěvnost města Budování pozitivní image Ostravy Zajistit silné

Více

Příloha č.5: Komunikační mix

Příloha č.5: Komunikační mix Příloha č.5: Komunikační mix Production výroba komunikačních nástrojů...2 Kariérní stránky... 2 InHiro - implementace ATS... 2 Vlastní fotografie... 2 Prezentační systém... 3 Reach zasažení cílové skupiny...

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. CashPoster vysílají impulsy! Reklamní účinek: Stačí jedno uchopení! Rozdělovač nákupů u pokladny je každý den hodně používaný předmět, který patří k dění v supermarketu - stejně

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři?

media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři? media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři? Kdo jsme: Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická verze: www.pravo.cz, www.novinky.cz*

Více

Vodafone 2.0 Interakce v komunitách, blozích a online reklamě. WebTop100 26. března 2009

Vodafone 2.0 Interakce v komunitách, blozích a online reklamě. WebTop100 26. března 2009 Vodafone 2.0 Interakce v komunitách, blozích a online reklamě Eva Štípková Manager, Interactive Marketing Miroslav Čepický Tiskový mluvčí Vodafone ČR WebTop100 26. března 2009 1 Obsah: Provázanost interaktivního

Více

Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců

Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců 500 HR MINUTES KONFERENCE O MODERNÍCH TRENDECH V HR 13. března 2013 Hana Velíšková, KPMG KPMG Česká republika Od roku 1990 760 zaměstnanců 27 partnerů Druhý

Více

Jednička na trhu zpravodajských deníků

Jednička na trhu zpravodajských deníků Jednička na trhu zpravodajských deníků PŘEDSTAVENÍ POZICE NA TRHU PROFIL ČTENÁŘE 71 regionálních deníků pod jednou střechou 23 vkládaných týdeníků Regionální zaměření i celostátní možnosti V září roku

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Představení moderních nástrojů internetového marketingu Internet je považován za největší fenomén moderní doby. Je tedy přirozené, že

Více

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Duchem nejmladší český marketingový a mediální think tank. Tuto přednášku pro vás připravili: Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Ondřej Sláma marketing@ondrejslama.cz Nejčastěji používané moderní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

Video natáčení / střih

Video natáčení / střih Video natáčení / střih Podle posledních průzkumů lidé na webových stránkách spíše scanují očima, nežli čtou. Video forma přichází jako dokonalý marketingový doplněk omnichannelu, ať už pro novou akvizici

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Analýza nových forem marketingu. Autor práce: Petr Martinák (UČO:15426) Vedoucí práce: Ing. Kamila Tišlerová, Ph.D. Oponent práce: Ing.

Analýza nových forem marketingu. Autor práce: Petr Martinák (UČO:15426) Vedoucí práce: Ing. Kamila Tišlerová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Analýza nových forem marketingu Autor práce: Petr Martinák (UČO:15426) Vedoucí práce: Ing. Kamila Tišlerová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Jakub Hořický Cíl bakalářské práce Cílem práce je pro zvolenou společnost

Více

Příloha č.6: Komunikační mix

Příloha č.6: Komunikační mix Příloha č.6: Komunikační mix Production výroba komunikačních nástrojů...3 Kariérní stránky... 3 Vlastní fotografie... 3 Vlastní video... 3 Prezentační systém... 3 Facebook profil... 4 Reach zasažení cílové

Více

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Přehled Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Czech translation Přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma v internetovém

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU

NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU Platný od 1. 1. 2017 Komplexní Internetový marketing pod jednou střechou! Mít stránky krásně graficky zpracované, responsivní, plné funkcí usnadňující uživatelům

Více

Proč podnikat na internetu?

Proč podnikat na internetu? Proč podnikat na internetu? Obchodovat na internetu je mnohem snazší, než si zařizovat kamenný obchod. Neznamená to ale, že je to bez práce, nebo že je úspěch zaručen. Tak jako klasické podnikání i to

Více

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Každý úspěšný člověk, jestliže chce dosáhnout svého cíle, se musí věnovat své práci na 100%. Náš cíl je jasný. Vydělávat snadno, rychle a neomezené

Více

Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU

Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU /VŠ V. Krasnický a tým KA05 1 Úvod Jak najít cestu ke své cílové skupině? Jak ji zaujmout? To jsou otázky, které

Více

Sociální sítě v Public Relations. Pavel Hacker Mather Advertures

Sociální sítě v Public Relations. Pavel Hacker Mather Advertures Sociální sítě v Public Relations Pavel Hacker Mather Advertures Komunikace, její role a čas Medium is the message. Marshall McLuhan Výhoda je, že vy v PR víte, že: Gapinvoid.com Komunikace, její role a

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Další formy komunikace Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké opakování Používání Facebooku přináší nutnost dodržovat určitá pravidla: Obecná pravidla Pravidla

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony emailových schránek

Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony emailových schránek Co je Seznam.cz Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu Služeb Seznam.cz využívá každý čtvrtý Čech Týdně oslovuje 70 %, měsíčně 80 % uživatelů internetu Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony

Více

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce O portálu Návštěvnost Portál Plastickachirurgie.info nabízí kompletní informace z oblasti estetické medicíny. Je koncipován jako edukativní a kontaktní portál pro pacienty, kteří zde naleznou odborné informace

Více

Výkonnostní marketing velkých značek. Jan Jelínek

Výkonnostní marketing velkých značek. Jan Jelínek Výkonnostní marketing velkých značek Jan Jelínek We sell or else. Potíž mnoha textařů a agentur je ta, že nepřemýšlí o tom jak prodávat. Nikdy nepsali pro přímou odezvu. Nikdy nešli až na krev. Až donedávna

Více

Jednička na trhu zpravodajských deníků

Jednička na trhu zpravodajských deníků Jednička na trhu zpravodajských deníků PŘEDSTAVENÍ POZICE NA TRHU PROFIL ČTENÁŘE 72 regionálních deníků pod jednou střechou 23 vkládaných týdeníků Regionální zaměření i celostátní možnosti V září roku

Více

KDO JSME. Na našem portálu najdete. Naše publikace

KDO JSME. Na našem portálu najdete. Naše publikace PŘEDSTAVENÍ PORTÁLU KDO JSME FXstreet.cz je první nezávislý server o FOREX tradingu v České republice i na Slovensku. Jsme největší komunitní portál v ČR a Sk se zaměřením na obchodníky na finančních trzích

Více

Webové šablony pro restaurace

Webové šablony pro restaurace Grafika Webdesign Eshopy Webové šablony pro restaurace Připravili jsme šablonové weby, které je možné aplikovat na většinu restaurací/kaváren a podobných podniků. Oproti univerzálním šablonám pro firemní

Více

35 ZPŮSOBŮ JAK OUTSOURCINGEM PODPOŘIT VAŠE PODNIKÁNÍ

35 ZPŮSOBŮ JAK OUTSOURCINGEM PODPOŘIT VAŠE PODNIKÁNÍ 35 ZPŮSOBŮ JAK OUTSOURCINGEM PODPOŘIT VAŠE PODNIKÁNÍ KREATIVNÍ PRÁCE 1. TVORBA BLOGU Nezáleží na tom, o čem váš blog je. Důležité je, aby byl neustále aktuální, s relevantními informacemi a aktivní ve

Více

Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE

Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE Nezávislý ekonomicko-politický deník Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE + PŘEHLED INZERTNÍCH PRODUKTŮ NA ROK 2015 KVĚTEN 2015 Svobodný monitor s.r.o. www.svobodnymonitor.cz

Více

Produktový list. Firemní profily

Produktový list. Firemní profily Produktový list Firemní profily O službě Díky firemnímu profilu od Seznamu můžete umístit informace o vaší firmě na nejnavštěvovanější stránky českého internetu. Budete snadno k nalezení na hlavní stránce

Více

vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz

vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz Co je Vinegret.cz Vinegret.cz je mladý portál, který přináší různorodé informace o České republice v ruském jazyce. Našimi čtenáři jsou cizinci

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

7 nejčastějších chyb

7 nejčastějších chyb 7 nejčastějších chyb při cestě k úspěšné webové prezentaci, aneb na co si dát pozor při tvorbě webu IDEA PROVEDENÍ UMÍSTĚNÍ + + = internet chytře Vytvořte WEBOVOU PREZENTACI, které vám bude dělat radost

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

5 % 10 % Správa profilu (stránky) na Facebooku. Tři varianty rozsahu správy Facebook účtu, soutěže a další služby: SLEVA SLEVA

5 % 10 % Správa profilu (stránky) na Facebooku. Tři varianty rozsahu správy Facebook účtu, soutěže a další služby: SLEVA SLEVA Správa profilu (stránky) na Facebooku Facebook dnes má téměř každý pravidelný uživatel internetu (nejen) v ČR. Tato sociální síť představuje oblíbené komunikační médium především mezi mladými. Pro podniky,

Více

Kalkulátor cen energií kalkulator.tzb-info.cz

Kalkulátor cen energií kalkulator.tzb-info.cz Kalkulátor cen energií kalkulator.tzb-info.cz TZB-info Největší oborový portál pro stavebnictví, úspory energií a technická zařízení budov v ČR a na Slovensku Vaše reklama za jedny peníze ve dvou zemích

Více

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH EDICE 2013 J a ks epr os a di t nafa c e booku adal š í c hs oc i ál ní c hs í t í c h Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í u s p ě t n e j e nn afa c e b o o k u JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

Výzkum trhu. Tomáš Kravka

Výzkum trhu. Tomáš Kravka Výzkum trhu Tomáš Kravka 1 Agenda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ÚVOD CO JE VÝZKUM TRHU? PROČ JE VÝZKUM TRHU NEZBYTNOSTÍ? JAKÝ JE VÝZNAM VÝZKUMU TRHU? ODKUD JSOU INFORMACE ZÍSKÁVÁNY? JAK PROVÁDĚT VÝBĚR VZORKU? JAK

Více

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce O portálu Lekari-online.cz je informační a diskuzní portál s širokým spektrem lékařských oborů a specializací, jež umožňuje aktivní prezentaci lékařům, klinikám, zdravotním pracovištím a dodavatelům. Detailní

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

Obsah. Úvod 7 Zpětná vazba od čtenářů 7 Dotazy 8 Errata 8 Poznámka k aktuálnosti 8 Konvence použité v knize 8

Obsah. Úvod 7 Zpětná vazba od čtenářů 7 Dotazy 8 Errata 8 Poznámka k aktuálnosti 8 Konvence použité v knize 8 Obsah Úvod 7 Zpětná vazba od čtenářů 7 Dotazy 8 Errata 8 Poznámka k aktuálnosti 8 Konvence použité v knize 8 KAPITOLA 1 Mechanismy fungování sociálních sítí 9 Jak funguje Facebook 11 Jak sociální sítě

Více

Obsah. Úvod 9 Seznamte se s autory 11

Obsah. Úvod 9 Seznamte se s autory 11 Úvod 9 Seznamte se s autory 11 KAPITOLA 1 Co je to copywriting? 13 Proč je copywriting žádaný? 14 Co je to obsahový marketing? 15 Copywriter a cílová skupina 15 Persony jako archetypy cílových skupin 17

Více

Sedm Barcelonských principů

Sedm Barcelonských principů Sedm Barcelonských principů 1. Význam stanovení cílů a měření 2. Vhodnější než měřit výstupy, je měřit vliv na výsledky 3. Vliv na obchodní výsledky lze měřit a měl by být měřen, kdykoli je to možné 4.

Více