Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné"

Transkript

1 Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Priority 2015 Opatření 2015 Aktivity 2015 Realizátor a partneři Podpora rozšíření služby osobní asistence Zajištění služby odborného sociálního poradenství Podpora - veřejná, odborná, aj. - rodinám a blízkým pečujícím o seniory a zdravotně postižené v domácím prostředí, rozšířit a zlepšit informovanost o sociálních službách Zkvalitnění a rozvoj služby "osobní asistence" Udržíme kvalitu stávající služby - odborné sociální poradenství, Doplňková služba - půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek Zajištění služby sociální Zkvalitnění, rozvoj a propagace rehabilitaci pro zdravotně služby - rozvoj vzdělávacích postižené a seniory (dospělí 19 - aktivit, PC kurzy, doprovody 64 let + senioři) uživatelů na instituce, nácvik obsluhy rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,zajištění klubu (Klubíček) aj Zkvalitnění a rozvoj stávajících Zkvalitnění a rozvoj terénních služeb poskytovaných ošetřovatelské a pečovatelské Farní charitou, zkvalitnění a rozvoj občanské Zkvalitnění a rozvoj služby poradny se zaměřením na osobní asistence aktuální problémy v regionu, rozvoj činnosti dobrovolnického Zkvalitnění služeb OP občanské centra poradny, člena Asociace občanských poraden, rozvoj poskytovaného poradenství - dluhové poradenství a jiné potřebné oblasti Založení a akretidace Dobrovolnického centra, navázání spolupráce s několika přijímajícími organizacemi, další rozvoj dobrovolnické činnosti Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. Farní charita r r r r r r rok - 0/0 0/0 r / (D), (G) /20.000(D), /7.000(G) r / (D), /8.000 (G) 0/ G r / r r r

2 udržení nabídky služby rané využití kapacit služeb pracovišť péče rané péče sociální rehabilitaci pro zdravotně postižené a seniory (dospělí let) Sociální rehabilitace individuální i skupinová. Získávání, obnovení a zvyšování dovedností ve všech oblastech života lidí s handicapem. Vzdělávací aktivity, PC kurzy, procvičování sebeobsluhy, nácvik obsluhy kompenzačních pomůcek, ergoterapie. Udržení kvalitu stávající služby, přelom rozšířujeme službu. Z i 2 klienti - dle nařízení Pk budeme žádat město o dotaci 2. Podpora dalších forem pracovního uplatnění pro zdravotně postižené 2.1. rozšíření kapacity služeb pro podporu lidí s postižením za účelem pracovního uplatnění sociální rehabilitace - formou podporovaného zaměstnávání orientovaná na získání a udržení zaměstnávání uživatelů Středisko rané péče 3, v Pardubicích o.p.s., 0/3, ,17 Raná péče EDA, o. p. s., r / ,63 Středisko rané péče Tam-tam KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s.,pardubice r Rytmus, o.p.s. r r rok - r (PD) / (PD) r / (PD) sociálně terapeutická dílna - sociální služba dle zákona o sociálních službách - kapacita 18 osob udržíme obchod - prodej výrobků sociálně terapeutické dílny, uplatnění zdravotně postižených osob a jejich pracovní kontakt s veřejností Momo, o.p.s r / (PD) / (PD) r / (PD)

3 kurzy a řemeslné dílny pro cílovou skupinu a organizace s ní pracující a terapeutické dílny pro děti a mládež pokusíme se založit sociální firmu zaměstnávající zdravotně či jinak znevýhodněné osoby Zajištění komplexních služeb pro osoby se zrakovým postižením zajištění průvodcovských a předčitatelských služeb dle z. 108/2006 Sb. pro osoby se zrak. postižením zajištění průvodcovských a předčitatelských služeb (doprovázení, předčítání, vyplňování formulářů aj.) zajištění sociálně aktivizačních služeb dle z. 108/2006 Sb. pro osoby se zrak. postižením zajištění služeb sociální rehabilitace dle z.108/2006 Sb. pro osoby se zrak. postižením zajištění služeb odborného sociálního poradenství dle zákona 108/2006 Sb. pro osoby se zrak. postižením realizace individuálních a skupinových sociálně aktivizačních programů rozvoj vzdělávacích aktivit, PC kurzy, procvičování sebeobsluhy, nácvik obsluhy kompenzačních pomůcek, aj. udržení spolupráce s očními a praktickými lékaři poskytování odborného sociálního poradenství pro osoby s těžkým zrakovým postižením TyfloCentrum Pardubice, o.p.s / r / rok (D) (D)/ (D) r (D)/ (D) poskytování odborného sociálního poradenství rodinným příslušníkům osob s těžkým zrakovým postižením, odborné i laické veřejnosti osvětová činnost uskutečnění 10 hodin zážitkového semináře pro žáky škol a veřejnost - život lidí se zrakovým postižením

4 Bezbariérovost z hlediska osob Rozšiřování informovanosti v se zrakovým postižením oblasti odstraňování architektonických a informačních bariér z hlediska osob se zrakovým postižením a aktivní podílení se na jejich odstraňování či zmírňování Dobrovolnický program TyfloCentra Pardubice, o.p.s Podpora stávajících udržení nabídky služeb Centra registrovaných služeb pro sociálních služeb a pomoci dospělé, seniory a osoby s mentálním a kombinovaným postižením Rozšiřování služeb zaměřených na specifické potřeby osob se ZP. Funkční pomoc lidem se ZP ve formě individuální (nakupování, realizace sportovních a kulturních aktivit, procházky aj.), a skupinové (např. dopomoc více uživatelům při skupinových aktivitách). pečovatelská služba registrovaná služba, udržet nastavený systém péče vč. obědů pro klienty, podporovat rozšířenou pracovní dobu terénní a ambulantní péče, realizovat požadavky kraje na službu - Karta potřeb klientů, mapování potřeb klientů, které bude klíčové pro získávání dotace Senior centrum - rozšíření kondičního cvičení a jógy denní stacionář Jitřenka registrovaná služba, realizovat požadavky kraje na službu - Karta potřeb klientů, mapování potřeb klientů Centrum sociálních služeb a pomoci r rok / / r /

5 denní stacionář Pohoda registovaná služba, realizovat požadavky kraje na službu- Karta potřeb klientů, mapování potřeb klientů Domácí zdravotní a ošetřovatelská péče KIRKÉ s půjčovnou kompenzačních pomůcek- nákup kompenzačních pomůcek dle poptávky klientů, certifikované vzdělávání pro sestry Poradenství pro pečující o seniory Udržení a rozšíření nabídky služeb zaměřených na získání nových dovednustí či zvýšení stávajících dovedností vedoucí k maximální samostatnosti kientů Vznik poradenského centra pro pečující o seniory - náklady bych viděla do ,- Sociální rehabilitace - bez specifického zaměření, individuální či skupinovou formou orientovaná na získávání a zvyšování dovedností ve všech oblastech života lidí s postižením a dále kurzy pro uživatele - zrealizujeme kurz "Jak se nebát mluvit a vystupovat před veřejností", kurz "Základy obsluhy PC", kurz zaměřený na přípravu k samostatnému bydlení Podpora samostatného bydlení - podpora uživatelů při zvládání činností v samostatném bydlení, nácviky dovedností vedoucích k samostatnému bydlení uživatelů podpora aktivit svépomocné skupiny již pracujících uživatelů podpora aktivit sebeobhájců rok - Rytmus, o.p.s (pro službu (PD) r. podpora samostatného bydlení) / (PD) r

6 4.4. Udržení nabídky pobytových sociálních služeb pro seniory a domov se zvláštním režimem rozšíření služeb o terénní služby - domov pro seniory pečovatelskou službu a domácí zdravotní péči pečovatelská služby a domácí zdravotní péče Podpora stávajících registrovaných soc. služeb pro osoby s dlouhodob. duševním onemocněním udržení nabídek Péče o duševní zdraví - pomoc při návratu z psychiatr.oddělení a léčebny, nácvik ztracených dovedností vlivem nemoci, získávání nových dovedností, pomoc s finančními problémy, aktivizace uživatelů v klubu Polárka, prevence relapsu 5.2. V PŘÍPRAVĚ vytvoření chráněných pracovních míst pro os. s dlouhodob. dušev. onemocněním, případně nalezení vhodných možností pro jejich pracovní uplatnění sociální rehabilitace následná péče klub Polárka edukace - duševní onemocnění provoz tréninkových bytů svépomocná skupina Polárník Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s v jednání s MÚ a Šance pro Tebe r Péče o duševní zdraví r prozatím nemáme vyčísleno rok - r r

7 Oblast péče o rodinu, děti a mládež Priority 2015 Opatření 2015 Aktivity 2015 Realizátor a partneři Rozvineme a budeme podporovat programy pro obnovu rodiny v budeme poskytovat službu terénní práce v rodinách podpora služeb pro těhotné ženy a rodiny, kterým hrozí odebrání dítěte nebo usilují o návrat dítěte umístěného mimo rodinu realizujeme terénní práci ve vyloučených lokalitách ve spolupráci s nízkoprahovými službami pro děti a mládež poradenství v oblasti dluhů a exekucí v průběhu udržíme kapacitu služby pro10 rodin a budeme ji dlouhodobě udržovat podpoříme rodiny v oblasti hospodaření, řešení dluhů a vedení domácnosti podpoříme rodiny při vytváření vhodných podmínek pro péči o dítě - oblast bydlení, vyřizování dávek podpoříme rodiny v oblasti péče o dítě a jeho rozvoji a při řešení výchovných obtíží provoz předškolního klubu pro děti ze znevýhodněného sociálního prostředí podpora rozvoje náhradní rodinné péče (podpora stávajícího Centra náhradní rodinné péče) zajistíme provoz pro 10 dětí čtyři dny v týdnu v průběhu zajistíme služby pro 40 rodin (OSPOD ) nabídneme dětem a pěstounům terapii na posílení vztahů mezi nimi Šance pro Tebe r / Amalthea, město / r / / r / rok (PD) r (PD) (PD) r (PD) 0 (hrazeno z Dohod o výkonu pěstounské péče) r (do 02/13 z IP)

8 podpoříme děti v náhradních rodinách v příjetí identity (pomocí knihy života) a při setkávání s jejich rodiči nabídneme rodinám odpolední, jednodenní i vícedenní setkávání pěstounských rodin zaměřené na vzdělávání v roli pěstounů zrealizujeme vzdělávací semináře na téma náhradní rodinné péče pro pěstouny, sociální pracovníky i veřejnost aktivně budeme vyhledávat nové pěstouny a propagovat pěstounství podpoříme zájemce o pěstounství v podání žádosti na OSPOD rozšiřování programu práce v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi poradenství v oblasti dluhů a exekucí pomoc při vedení domácnosti pomoc při rozvoji osobnosti dětí předškolního i školního věku z rodin ohrožených soc. vyloučením rozšíření "prostupného bydlení" v budeme poskytovat realizace služby pro rodiny ve služby pro rodiny, kterým hrozí spolupráci s OSPOD odebrání dítěte nebo již mají dítě v ústavní péči (sanace rodiny) činnosti vedoucí ke stabilizaci rodinné situace - rodinný rozpočet, vztahy v rodině, péče o domácnost) Sopre CR Šance pro Tebe r r r / rok - r (PD) r (PD)

9 Realizace předškolní přípravy a včasné péče pro děti z vyloučených lokalit Podpoříme stávající služby Krizového centra rozvoj rodičovských kompetencí doprovod při jednání s institucemi (školy, úřady, lékař) podpora při předškolní a školní přípravě dětí realizace služby předškolní příprava v rozsahu 5 dní v týdnu provázení školní docházkou v budeme podporovat přímá krizová intervence stávající služby Krizového Centra sociálně právní poradenství a poradenství v oblasti dluhů, exekucí a oddlužení psychologické poradenství psychoterapie práce s rodinným systémem doprovod a podpora při jednání s úřady rozšíříme nabídku služeb o mediaci podpora služeb pro oběti a pachatele domácího násilí rozšíříme nabídku asistovaných kontaktů rozšíříme nabídku asistovaných kontaktů v podpoříme nové služby Krizového centra konference k asistovaným kontaktům v i Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s r / rok r (PD)/

10 rozšíření nabídky o podporu pro ty, kteří mají aktuální osobní zkušenost s traumatickou událostí videotrénink interakcí, hypnóza, fokusing, imaginace včetně proškolení pracovníků Komplexní systém nízkoprahových služeb pro děti, mládež a mladé dospělé udržet základní provoz NZDM (Futur, Agora,), nespecifický streetwork (v plošné i lokální variantě) doplněný sociálně aktivizační terénní službou poskytování služeb podání projektu na Pardubický kraj a Ministerstvo práce a sociálních věcí, Evropské sociální fondy a realizace služeb dle výše podpory 4. Poradna pro rodiče 4.1. provozovat celoročně poradnu pro rodiče a dospívající pořádání 2 seminářů "Poznej svého teenagera" nabídka seberozvojových skupin pro rodiče dospívajících nabídka osobního poradenství pro rodiče dospívajících Šance pro Tebe r / r / rok (PD částečně ) r (PD částečně ) (G) r / (G)

11 Oblast péče o osoby ohrožené závislostmi, nepřizpůsobivé, minority, osoby v krátkodobé sociální krizi, nezaměstnané Priority 2015 Opatření 2015 Aktivity 2015 Realizátor a partneři Podpora terénní práce a zajistíme realizaci nespecifického plošný streetwork - průběžně rozvoje nízkoprahových zařízení streetworku pro děti a mládež v nepříznivé sociální situaci, NZDM budeme poskytovat nízkoprahové služby pro děti, mládež a dospělé Šance pro Tebe r / rok r (PD částečně) 1.2. v podpoříme stávající služby terénní programy pro uživatele drog monitoring místní drogové scény terénní práce s uživateli drog LAXUS o.s SOPRE CR rozšíření obsahu sociální služby v upravíme provoz nízkoprahového denního centra tak, aby nutil uživatele k větší aktivitě rozšíření provozu noclehárny v zvýšíme kapacitu na 23 lůžek noclehárny, umožníme krátkodobý pobyt rodiny s dětmi Šance pro Tebe Aktivní podpora začleňování cílové skupiny a podpora prevence v zrealizujeme vzdělávací program zaměřený na aktivizaci a podporu pracovních návyků vyloučených obyvatel (šicí dílna a úklidové práce) realizace průběžně celý rok pravidelně 1x týdně v podpoříme stávající služby Poradenského centra pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou Poradenství osobní, telefonické, elektornické ( , facebook) Individuální konzultace s uživateli Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s r r r r spolupráce s Městem v rámci projektu MV / r / r r /0 r / (PD) (G) r r (PD) / Poskytování služeb v terénu Víkendová činnost

12 Skupinová forma práce s uživateli v rámci skupin osobnostního rozvoje Semináře a vzdělávací aktivity Distribuce příručky "Odcházející" pro mladé lidi Seznámení s funkcí a účelem různých institucí, služeb a úřadů Spolupráce s výchovnými zařízeními, s rodinou, se školou, s kurátory, úřady a dalšími institucemi v podpoříme nové služby Vznik nové činnosti Doprovázení Poradenského centra v podpoříme stávající poradenské služby individuální, e- služby Odborného sociálního mailové a telefonické poradenství doprovod na instituce (pomoc při obstarávání osobních záležitostí) sociální výcvik (nácvik dovedností, žádosti o splátkové kalendáře, snížení splátek, rodinný rozpočet, modelové situace) psychoterapie, koučink poradenství v oblasti exekucí a dluhů a oddlužení r / r / rok (PD)/ r (PD)/ r / (PD)

13 pracovní poradenství (příprava na vstup do zaměstnání, pomoc poskytování dluhového poradenství pro školy formou přednášek právní poradenství poskytované právníkem v podpoříme nové služby Odborného sociálního poradenství pomoc při vyhledávání bydlení vytvoření probačního programu, včetně proškolení pracovníků v roce videotrénink interakcí, fokusing, hypnóza, imaginace včetně proškolení pracovníka v roce distribuce příručky o dluzích seniorům v podpoříme stávající zajištění pobytové služby - služby Domu na půli cesty poskytnutí ubytování trénink sociálních dovedností, výchovné a vzdělávací činnosti pomoc při uplatnění klientů na trhu práce, zvyšování jejich kompetencí a trénink pracovních dovedností nácvik pracovních dovedností v dílně ručních prací a rozšíření vytvoření podmínek k dosažení co nejvyššího vzdělání, podpora pomoc při vedení domácnosti - pomoc při řešení bytové otázky r / r / rok (PD)/ r (PD)/0

14 sociální poradenství, psychologicko - terapuetická pomoc/práce s rodinou, individuální a skupinová terapie v podpoříme nové služby zajistit větší prostory pro dílnu Domu na půli cesty ručních prací včetně pracovních rozšíření možností prezentace služby spojených s prodejem výrobků v rámci pracovních aktivit navázat spolupráci s agenturami pro podporované zaměstnávání realizace sociálně terapeutického pobytu v podpoříme stávající poskytnutí ubytování (kapacita 30 služby Azylového domu lůžek) pomoc se zajištěním stravy, nácvik pečení a vaření pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociální poradenství, doprovázení pomoc se zvládáním domácnosti a výchovných situací prostřednictvím nácviku, podpora při zvládání výchovy dětí rozšíření úrovně vzdělanosti uživatelů terapeutická podpora (individuální terapie, relaxační a imaginativní techniky) / r / rok r (D)/

15 nácvik sociálních a pracovních dovedností v podpoříme nové služby finanční hospodaření s klienty Azylového domu podpora rozšíření cílené individuální plány nízkoprahového denního centra pro uživatele doprovázení uživatelů při obstarávání osobních záležitostí zpětné začlenění uživatelů do místa trvalého bydliště sociálně právní poradenství psychologická pomoc a psychoterapie poskytování služby v rozsahu - odborné sociální poradenství a terénní program na území města i. realizace poskytování terénní sociální služby cílové skupině osob po výkonu trestu odnětí svobody a osobám v podmínečném trestu na svobodě v lokalitě navázání spolupráce s náváznými organizacemi v rámci cílové skupiny na území města i udržení současné spolupráce se subjekty na území města i udržení poskytování služeb v rámci odborného sociálního poradenství na území města i SOPRE CR Vězeňský program Pardubice - Romodrom,o.p.s r od do ze zdrojů ESF - OPLZZ částkou ,00 Kč od 1.7. do je počítáno s financováním z těchto zdrojů: Pardubický kraj, Město Pardubice, Místní akční skupiny, dotace měst a obcí v rozsahu lokalit působení služby rok - r /0

16 3. Poradenské služby pro cizince 3.1. podpora sociálního poradenství sociálně právní poradenství pro cizince - zachování a případný rozvoj terénního poradenství poradenské služby ambulantní, terénní (cca 1x měsíčně) řešení legálního pobytového rámce; pomoc při hledání bydlení a práce; pomoc při získávání jazykové kompetence; pomoc při nostrifikaci dosaženého vzdělání; oblast sociálního a zdravotního zabezpečení; získání českého občanství; informační servis týkající se rodinného práva; právní poradenství Most pro lidská práva, o. s Nadace Open Society Found ,- Kč (Pardubicko, zahrnuje i sko); Pardubický kraj a MPSV ,- Kč rok - r nebude žádáno r nežádáno

17 Projekty a služby zasahující do více skupin Priority 2015 Opatření 2015 Aktivity 2015 Realizátor a partneři Zvýšení informovanosti uživatelů sociálních služeb a propagace poskytovatelů sociálních služeb v zajístíme sociálně právní poradenství pomoc právníka pro klienty všech cílových skupin Město Podpora bydlení pro sociálně v zajistíme sociální byty s v budeme přijímat a znevýhodněné, pro lidi se zdravotním postižením a dlouhodobě duševně ohledem na potřeby jednotlivých skupin vyřizovat žádosti o přidělení městského bytu (sociální byt) od NNO nemocné (propustné bydlení) Šance pro Tebe Zajistit komplexní primární prevenci (nejen na školách) a komplexní nízkoprahové služby včetně krizových rozvineme nespecifický streetwork pro děti a mládež na většinu území ě přizpůsobíme nízkoprahové služby pro děti a mládež potřebám cílových skupin podpora začleňování všech cílových skupin a podpora prevence - rozšíření nabídky služeb Krizového centra existující plošný a lokální streetwork, existují dostupné nízkoprahové služby, které realizují specifickou prevenci komplexní poradenství Krizového centra a poradenství v oblasti dluhů, exekucí a oddlužení přednášková činnost v udržet nepřetržitý zajištění dostatečného počtu provoz linky důvěry, poskytující kvalifikovaných odborníků telefonickou krizovou intervenci (vzdělávání, supervize) zajištění informovanosti o službě (distribuce propagačních materiálů, pořádání besed na základních a středních školách o činnosti linky důvěry) Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s. Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s. KONTAKT Ústí nad Orlicí o. p. s. r r nerealizováno r r viz. rozpočet Krizového centra / r rok - 0 r nerealizováno r (PD částečně) r (PD částečně) viz. rozpočet Krizového centra r

18 Pokračování v poskytování internetového poradenství prostřednictvím u a telefonické krizové intervence prostřednictvím Skype programu Podpora dobrovolnických aktivit zajistíme fungování dobrovolnické agentury zajistíme pozici koordinátora dobrovolníků budeme poskytovat dobrovolnickou službu v rámci poskytovaných registrovaných sociálních služeb zavedeme dobrovolníky do ohrožených rodin a NZDM v rámci organizace Šance pro Tebe Podpora spolupráce poskytovatelů udržet a rozvíjet spolupráci a vzdělávání Zajistíme poskytování psychosociální zajistíme partnerské, a právní služby předmanželské a manželské klientům v obtížných životních poradenství, rodinné poradenství situacích osobních, a rodinnou terapii, rozvodové a partnerských, rodinných a porozvodové poradenství, mezilidských individuální poradenství a psychoterapii, skupinovou psychoterapii, první krizovou pomoc v krizových životních situacích, poradenství v oboru závislosti, sociální a sociálněprávní poradenství funguje skupina Case managementu, má svého koordinátora pokračování v poskytování individuálního, partnerského, rodinného a skupinového poradenství a psychoterapie realizace psychoterapeutických skupin pro jednotlivce s délkou trvání min. 1/2 roku psycho-sociální služby v oblasti sociálně-právní poradenství v průběhu roku 2015 budeme pokračovat v informovanosti veřejnosti o službách poradny Šance pro Tebe r financování zajišťuje základní organizace rok - Šance pro Tebe v rámci PD r / r v rámci PD Poradna pro rodinu Pardubického kraje (nákup služby) r (nákup služby) nežádáno nežádáno r nežádáno

19 rok provozování Hospice poskytování služeb pro terminálně nemocné, jejich blízké a pozůstalé zajištění standartního provozu Hospice osvěta a distribuce propagačních materiálů provozování půjčovny kompenzačních pomůcek poskytování sociálních služeb zaregistrovaných dle zákona o sociálních službách podpora vzniku svépomocné skupiny pozůstalých vzdělávání stážistů Smíření - hospicové sdružení pro Pardubický kraj r r Vysvětlivky : PD - přímá dotace, D - dotace, G - grant

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Priority 2012-2015 Opatření 2012-2015 Aktivity 2012-2015 Realizátor a partneři 1. 1.1.

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Priority 2016-2018 Opatření 2016-2018 Aktivity 2016-2018 Realizátor a partneři 1. 1.1.

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Datum konání: 1. 6. 2016, 13:00 hod-15:15 hod. Místo konání: ÚMČ Praha 10, Vršovická

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2014

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2014 VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2014 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Priority Základem je zpřehlednění systému sociálních služeb, odstranění duplicit v

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12 Předmluva....................................................................................11 Úvod.........................................................................................12 I. Teorie

Více

Pracovní skupina OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

Pracovní skupina OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Pracovní skupina OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Manažerka PS: Kamila Vašutová, DiS. Středisko rané péče SPRP Ostrava Kontaktní osoba PS: Mgr. Markéta Heglová MMO, odbor sociálních věcí, školství, sportu

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Amalthea, duben 2015 Proč jsme AMALTHEA? Amalthea byla dle řecké mytologie koza a stala se první pěstounkou, která odkojila svým mlékem boha Dia.

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok 2015

Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok 2015 Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok (dále jen Akční plán) je prováděcím dokumentem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb

Více

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD www.pestalozzi.cz Jaké je poslání Domu na půl cesty? Posláním pobytové služby Dům na půl cesty (dále jen DPC) Havlíčkův Brod je poskytovat odborným způsobem podporu mladým

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor řízení pomoci z ESF Role v implementační

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více