Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné"

Transkript

1 Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Priority 2015 Opatření 2015 Aktivity 2015 Realizátor a partneři Podpora rozšíření služby osobní asistence Zajištění služby odborného sociálního poradenství Podpora - veřejná, odborná, aj. - rodinám a blízkým pečujícím o seniory a zdravotně postižené v domácím prostředí, rozšířit a zlepšit informovanost o sociálních službách Zkvalitnění a rozvoj služby "osobní asistence" Udržíme kvalitu stávající služby - odborné sociální poradenství, Doplňková služba - půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek Zajištění služby sociální Zkvalitnění, rozvoj a propagace rehabilitaci pro zdravotně služby - rozvoj vzdělávacích postižené a seniory (dospělí 19 - aktivit, PC kurzy, doprovody 64 let + senioři) uživatelů na instituce, nácvik obsluhy rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,zajištění klubu (Klubíček) aj Zkvalitnění a rozvoj stávajících Zkvalitnění a rozvoj terénních služeb poskytovaných ošetřovatelské a pečovatelské Farní charitou, zkvalitnění a rozvoj občanské Zkvalitnění a rozvoj služby poradny se zaměřením na osobní asistence aktuální problémy v regionu, rozvoj činnosti dobrovolnického Zkvalitnění služeb OP občanské centra poradny, člena Asociace občanských poraden, rozvoj poskytovaného poradenství - dluhové poradenství a jiné potřebné oblasti Založení a akretidace Dobrovolnického centra, navázání spolupráce s několika přijímajícími organizacemi, další rozvoj dobrovolnické činnosti Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. Farní charita r r r r r r rok - 0/0 0/0 r / (D), (G) /20.000(D), /7.000(G) r / (D), /8.000 (G) 0/ G r / r r r

2 udržení nabídky služby rané využití kapacit služeb pracovišť péče rané péče sociální rehabilitaci pro zdravotně postižené a seniory (dospělí let) Sociální rehabilitace individuální i skupinová. Získávání, obnovení a zvyšování dovedností ve všech oblastech života lidí s handicapem. Vzdělávací aktivity, PC kurzy, procvičování sebeobsluhy, nácvik obsluhy kompenzačních pomůcek, ergoterapie. Udržení kvalitu stávající služby, přelom rozšířujeme službu. Z i 2 klienti - dle nařízení Pk budeme žádat město o dotaci 2. Podpora dalších forem pracovního uplatnění pro zdravotně postižené 2.1. rozšíření kapacity služeb pro podporu lidí s postižením za účelem pracovního uplatnění sociální rehabilitace - formou podporovaného zaměstnávání orientovaná na získání a udržení zaměstnávání uživatelů Středisko rané péče 3, v Pardubicích o.p.s., 0/3, ,17 Raná péče EDA, o. p. s., r / ,63 Středisko rané péče Tam-tam KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s.,pardubice r Rytmus, o.p.s. r r rok - r (PD) / (PD) r / (PD) sociálně terapeutická dílna - sociální služba dle zákona o sociálních službách - kapacita 18 osob udržíme obchod - prodej výrobků sociálně terapeutické dílny, uplatnění zdravotně postižených osob a jejich pracovní kontakt s veřejností Momo, o.p.s r / (PD) / (PD) r / (PD)

3 kurzy a řemeslné dílny pro cílovou skupinu a organizace s ní pracující a terapeutické dílny pro děti a mládež pokusíme se založit sociální firmu zaměstnávající zdravotně či jinak znevýhodněné osoby Zajištění komplexních služeb pro osoby se zrakovým postižením zajištění průvodcovských a předčitatelských služeb dle z. 108/2006 Sb. pro osoby se zrak. postižením zajištění průvodcovských a předčitatelských služeb (doprovázení, předčítání, vyplňování formulářů aj.) zajištění sociálně aktivizačních služeb dle z. 108/2006 Sb. pro osoby se zrak. postižením zajištění služeb sociální rehabilitace dle z.108/2006 Sb. pro osoby se zrak. postižením zajištění služeb odborného sociálního poradenství dle zákona 108/2006 Sb. pro osoby se zrak. postižením realizace individuálních a skupinových sociálně aktivizačních programů rozvoj vzdělávacích aktivit, PC kurzy, procvičování sebeobsluhy, nácvik obsluhy kompenzačních pomůcek, aj. udržení spolupráce s očními a praktickými lékaři poskytování odborného sociálního poradenství pro osoby s těžkým zrakovým postižením TyfloCentrum Pardubice, o.p.s / r / rok (D) (D)/ (D) r (D)/ (D) poskytování odborného sociálního poradenství rodinným příslušníkům osob s těžkým zrakovým postižením, odborné i laické veřejnosti osvětová činnost uskutečnění 10 hodin zážitkového semináře pro žáky škol a veřejnost - život lidí se zrakovým postižením

4 Bezbariérovost z hlediska osob Rozšiřování informovanosti v se zrakovým postižením oblasti odstraňování architektonických a informačních bariér z hlediska osob se zrakovým postižením a aktivní podílení se na jejich odstraňování či zmírňování Dobrovolnický program TyfloCentra Pardubice, o.p.s Podpora stávajících udržení nabídky služeb Centra registrovaných služeb pro sociálních služeb a pomoci dospělé, seniory a osoby s mentálním a kombinovaným postižením Rozšiřování služeb zaměřených na specifické potřeby osob se ZP. Funkční pomoc lidem se ZP ve formě individuální (nakupování, realizace sportovních a kulturních aktivit, procházky aj.), a skupinové (např. dopomoc více uživatelům při skupinových aktivitách). pečovatelská služba registrovaná služba, udržet nastavený systém péče vč. obědů pro klienty, podporovat rozšířenou pracovní dobu terénní a ambulantní péče, realizovat požadavky kraje na službu - Karta potřeb klientů, mapování potřeb klientů, které bude klíčové pro získávání dotace Senior centrum - rozšíření kondičního cvičení a jógy denní stacionář Jitřenka registrovaná služba, realizovat požadavky kraje na službu - Karta potřeb klientů, mapování potřeb klientů Centrum sociálních služeb a pomoci r rok / / r /

5 denní stacionář Pohoda registovaná služba, realizovat požadavky kraje na službu- Karta potřeb klientů, mapování potřeb klientů Domácí zdravotní a ošetřovatelská péče KIRKÉ s půjčovnou kompenzačních pomůcek- nákup kompenzačních pomůcek dle poptávky klientů, certifikované vzdělávání pro sestry Poradenství pro pečující o seniory Udržení a rozšíření nabídky služeb zaměřených na získání nových dovednustí či zvýšení stávajících dovedností vedoucí k maximální samostatnosti kientů Vznik poradenského centra pro pečující o seniory - náklady bych viděla do ,- Sociální rehabilitace - bez specifického zaměření, individuální či skupinovou formou orientovaná na získávání a zvyšování dovedností ve všech oblastech života lidí s postižením a dále kurzy pro uživatele - zrealizujeme kurz "Jak se nebát mluvit a vystupovat před veřejností", kurz "Základy obsluhy PC", kurz zaměřený na přípravu k samostatnému bydlení Podpora samostatného bydlení - podpora uživatelů při zvládání činností v samostatném bydlení, nácviky dovedností vedoucích k samostatnému bydlení uživatelů podpora aktivit svépomocné skupiny již pracujících uživatelů podpora aktivit sebeobhájců rok - Rytmus, o.p.s (pro službu (PD) r. podpora samostatného bydlení) / (PD) r

6 4.4. Udržení nabídky pobytových sociálních služeb pro seniory a domov se zvláštním režimem rozšíření služeb o terénní služby - domov pro seniory pečovatelskou službu a domácí zdravotní péči pečovatelská služby a domácí zdravotní péče Podpora stávajících registrovaných soc. služeb pro osoby s dlouhodob. duševním onemocněním udržení nabídek Péče o duševní zdraví - pomoc při návratu z psychiatr.oddělení a léčebny, nácvik ztracených dovedností vlivem nemoci, získávání nových dovedností, pomoc s finančními problémy, aktivizace uživatelů v klubu Polárka, prevence relapsu 5.2. V PŘÍPRAVĚ vytvoření chráněných pracovních míst pro os. s dlouhodob. dušev. onemocněním, případně nalezení vhodných možností pro jejich pracovní uplatnění sociální rehabilitace následná péče klub Polárka edukace - duševní onemocnění provoz tréninkových bytů svépomocná skupina Polárník Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s v jednání s MÚ a Šance pro Tebe r Péče o duševní zdraví r prozatím nemáme vyčísleno rok - r r

7 Oblast péče o rodinu, děti a mládež Priority 2015 Opatření 2015 Aktivity 2015 Realizátor a partneři Rozvineme a budeme podporovat programy pro obnovu rodiny v budeme poskytovat službu terénní práce v rodinách podpora služeb pro těhotné ženy a rodiny, kterým hrozí odebrání dítěte nebo usilují o návrat dítěte umístěného mimo rodinu realizujeme terénní práci ve vyloučených lokalitách ve spolupráci s nízkoprahovými službami pro děti a mládež poradenství v oblasti dluhů a exekucí v průběhu udržíme kapacitu služby pro10 rodin a budeme ji dlouhodobě udržovat podpoříme rodiny v oblasti hospodaření, řešení dluhů a vedení domácnosti podpoříme rodiny při vytváření vhodných podmínek pro péči o dítě - oblast bydlení, vyřizování dávek podpoříme rodiny v oblasti péče o dítě a jeho rozvoji a při řešení výchovných obtíží provoz předškolního klubu pro děti ze znevýhodněného sociálního prostředí podpora rozvoje náhradní rodinné péče (podpora stávajícího Centra náhradní rodinné péče) zajistíme provoz pro 10 dětí čtyři dny v týdnu v průběhu zajistíme služby pro 40 rodin (OSPOD ) nabídneme dětem a pěstounům terapii na posílení vztahů mezi nimi Šance pro Tebe r / Amalthea, město / r / / r / rok (PD) r (PD) (PD) r (PD) 0 (hrazeno z Dohod o výkonu pěstounské péče) r (do 02/13 z IP)

8 podpoříme děti v náhradních rodinách v příjetí identity (pomocí knihy života) a při setkávání s jejich rodiči nabídneme rodinám odpolední, jednodenní i vícedenní setkávání pěstounských rodin zaměřené na vzdělávání v roli pěstounů zrealizujeme vzdělávací semináře na téma náhradní rodinné péče pro pěstouny, sociální pracovníky i veřejnost aktivně budeme vyhledávat nové pěstouny a propagovat pěstounství podpoříme zájemce o pěstounství v podání žádosti na OSPOD rozšiřování programu práce v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi poradenství v oblasti dluhů a exekucí pomoc při vedení domácnosti pomoc při rozvoji osobnosti dětí předškolního i školního věku z rodin ohrožených soc. vyloučením rozšíření "prostupného bydlení" v budeme poskytovat realizace služby pro rodiny ve služby pro rodiny, kterým hrozí spolupráci s OSPOD odebrání dítěte nebo již mají dítě v ústavní péči (sanace rodiny) činnosti vedoucí ke stabilizaci rodinné situace - rodinný rozpočet, vztahy v rodině, péče o domácnost) Sopre CR Šance pro Tebe r r r / rok - r (PD) r (PD)

9 Realizace předškolní přípravy a včasné péče pro děti z vyloučených lokalit Podpoříme stávající služby Krizového centra rozvoj rodičovských kompetencí doprovod při jednání s institucemi (školy, úřady, lékař) podpora při předškolní a školní přípravě dětí realizace služby předškolní příprava v rozsahu 5 dní v týdnu provázení školní docházkou v budeme podporovat přímá krizová intervence stávající služby Krizového Centra sociálně právní poradenství a poradenství v oblasti dluhů, exekucí a oddlužení psychologické poradenství psychoterapie práce s rodinným systémem doprovod a podpora při jednání s úřady rozšíříme nabídku služeb o mediaci podpora služeb pro oběti a pachatele domácího násilí rozšíříme nabídku asistovaných kontaktů rozšíříme nabídku asistovaných kontaktů v podpoříme nové služby Krizového centra konference k asistovaným kontaktům v i Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s r / rok r (PD)/

10 rozšíření nabídky o podporu pro ty, kteří mají aktuální osobní zkušenost s traumatickou událostí videotrénink interakcí, hypnóza, fokusing, imaginace včetně proškolení pracovníků Komplexní systém nízkoprahových služeb pro děti, mládež a mladé dospělé udržet základní provoz NZDM (Futur, Agora,), nespecifický streetwork (v plošné i lokální variantě) doplněný sociálně aktivizační terénní službou poskytování služeb podání projektu na Pardubický kraj a Ministerstvo práce a sociálních věcí, Evropské sociální fondy a realizace služeb dle výše podpory 4. Poradna pro rodiče 4.1. provozovat celoročně poradnu pro rodiče a dospívající pořádání 2 seminářů "Poznej svého teenagera" nabídka seberozvojových skupin pro rodiče dospívajících nabídka osobního poradenství pro rodiče dospívajících Šance pro Tebe r / r / rok (PD částečně ) r (PD částečně ) (G) r / (G)

11 Oblast péče o osoby ohrožené závislostmi, nepřizpůsobivé, minority, osoby v krátkodobé sociální krizi, nezaměstnané Priority 2015 Opatření 2015 Aktivity 2015 Realizátor a partneři Podpora terénní práce a zajistíme realizaci nespecifického plošný streetwork - průběžně rozvoje nízkoprahových zařízení streetworku pro děti a mládež v nepříznivé sociální situaci, NZDM budeme poskytovat nízkoprahové služby pro děti, mládež a dospělé Šance pro Tebe r / rok r (PD částečně) 1.2. v podpoříme stávající služby terénní programy pro uživatele drog monitoring místní drogové scény terénní práce s uživateli drog LAXUS o.s SOPRE CR rozšíření obsahu sociální služby v upravíme provoz nízkoprahového denního centra tak, aby nutil uživatele k větší aktivitě rozšíření provozu noclehárny v zvýšíme kapacitu na 23 lůžek noclehárny, umožníme krátkodobý pobyt rodiny s dětmi Šance pro Tebe Aktivní podpora začleňování cílové skupiny a podpora prevence v zrealizujeme vzdělávací program zaměřený na aktivizaci a podporu pracovních návyků vyloučených obyvatel (šicí dílna a úklidové práce) realizace průběžně celý rok pravidelně 1x týdně v podpoříme stávající služby Poradenského centra pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou Poradenství osobní, telefonické, elektornické ( , facebook) Individuální konzultace s uživateli Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s r r r r spolupráce s Městem v rámci projektu MV / r / r r /0 r / (PD) (G) r r (PD) / Poskytování služeb v terénu Víkendová činnost

12 Skupinová forma práce s uživateli v rámci skupin osobnostního rozvoje Semináře a vzdělávací aktivity Distribuce příručky "Odcházející" pro mladé lidi Seznámení s funkcí a účelem různých institucí, služeb a úřadů Spolupráce s výchovnými zařízeními, s rodinou, se školou, s kurátory, úřady a dalšími institucemi v podpoříme nové služby Vznik nové činnosti Doprovázení Poradenského centra v podpoříme stávající poradenské služby individuální, e- služby Odborného sociálního mailové a telefonické poradenství doprovod na instituce (pomoc při obstarávání osobních záležitostí) sociální výcvik (nácvik dovedností, žádosti o splátkové kalendáře, snížení splátek, rodinný rozpočet, modelové situace) psychoterapie, koučink poradenství v oblasti exekucí a dluhů a oddlužení r / r / rok (PD)/ r (PD)/ r / (PD)

13 pracovní poradenství (příprava na vstup do zaměstnání, pomoc poskytování dluhového poradenství pro školy formou přednášek právní poradenství poskytované právníkem v podpoříme nové služby Odborného sociálního poradenství pomoc při vyhledávání bydlení vytvoření probačního programu, včetně proškolení pracovníků v roce videotrénink interakcí, fokusing, hypnóza, imaginace včetně proškolení pracovníka v roce distribuce příručky o dluzích seniorům v podpoříme stávající zajištění pobytové služby - služby Domu na půli cesty poskytnutí ubytování trénink sociálních dovedností, výchovné a vzdělávací činnosti pomoc při uplatnění klientů na trhu práce, zvyšování jejich kompetencí a trénink pracovních dovedností nácvik pracovních dovedností v dílně ručních prací a rozšíření vytvoření podmínek k dosažení co nejvyššího vzdělání, podpora pomoc při vedení domácnosti - pomoc při řešení bytové otázky r / r / rok (PD)/ r (PD)/0

14 sociální poradenství, psychologicko - terapuetická pomoc/práce s rodinou, individuální a skupinová terapie v podpoříme nové služby zajistit větší prostory pro dílnu Domu na půli cesty ručních prací včetně pracovních rozšíření možností prezentace služby spojených s prodejem výrobků v rámci pracovních aktivit navázat spolupráci s agenturami pro podporované zaměstnávání realizace sociálně terapeutického pobytu v podpoříme stávající poskytnutí ubytování (kapacita 30 služby Azylového domu lůžek) pomoc se zajištěním stravy, nácvik pečení a vaření pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociální poradenství, doprovázení pomoc se zvládáním domácnosti a výchovných situací prostřednictvím nácviku, podpora při zvládání výchovy dětí rozšíření úrovně vzdělanosti uživatelů terapeutická podpora (individuální terapie, relaxační a imaginativní techniky) / r / rok r (D)/

15 nácvik sociálních a pracovních dovedností v podpoříme nové služby finanční hospodaření s klienty Azylového domu podpora rozšíření cílené individuální plány nízkoprahového denního centra pro uživatele doprovázení uživatelů při obstarávání osobních záležitostí zpětné začlenění uživatelů do místa trvalého bydliště sociálně právní poradenství psychologická pomoc a psychoterapie poskytování služby v rozsahu - odborné sociální poradenství a terénní program na území města i. realizace poskytování terénní sociální služby cílové skupině osob po výkonu trestu odnětí svobody a osobám v podmínečném trestu na svobodě v lokalitě navázání spolupráce s náváznými organizacemi v rámci cílové skupiny na území města i udržení současné spolupráce se subjekty na území města i udržení poskytování služeb v rámci odborného sociálního poradenství na území města i SOPRE CR Vězeňský program Pardubice - Romodrom,o.p.s r od do ze zdrojů ESF - OPLZZ částkou ,00 Kč od 1.7. do je počítáno s financováním z těchto zdrojů: Pardubický kraj, Město Pardubice, Místní akční skupiny, dotace měst a obcí v rozsahu lokalit působení služby rok - r /0

16 3. Poradenské služby pro cizince 3.1. podpora sociálního poradenství sociálně právní poradenství pro cizince - zachování a případný rozvoj terénního poradenství poradenské služby ambulantní, terénní (cca 1x měsíčně) řešení legálního pobytového rámce; pomoc při hledání bydlení a práce; pomoc při získávání jazykové kompetence; pomoc při nostrifikaci dosaženého vzdělání; oblast sociálního a zdravotního zabezpečení; získání českého občanství; informační servis týkající se rodinného práva; právní poradenství Most pro lidská práva, o. s Nadace Open Society Found ,- Kč (Pardubicko, zahrnuje i sko); Pardubický kraj a MPSV ,- Kč rok - r nebude žádáno r nežádáno

17 Projekty a služby zasahující do více skupin Priority 2015 Opatření 2015 Aktivity 2015 Realizátor a partneři Zvýšení informovanosti uživatelů sociálních služeb a propagace poskytovatelů sociálních služeb v zajístíme sociálně právní poradenství pomoc právníka pro klienty všech cílových skupin Město Podpora bydlení pro sociálně v zajistíme sociální byty s v budeme přijímat a znevýhodněné, pro lidi se zdravotním postižením a dlouhodobě duševně ohledem na potřeby jednotlivých skupin vyřizovat žádosti o přidělení městského bytu (sociální byt) od NNO nemocné (propustné bydlení) Šance pro Tebe Zajistit komplexní primární prevenci (nejen na školách) a komplexní nízkoprahové služby včetně krizových rozvineme nespecifický streetwork pro děti a mládež na většinu území ě přizpůsobíme nízkoprahové služby pro děti a mládež potřebám cílových skupin podpora začleňování všech cílových skupin a podpora prevence - rozšíření nabídky služeb Krizového centra existující plošný a lokální streetwork, existují dostupné nízkoprahové služby, které realizují specifickou prevenci komplexní poradenství Krizového centra a poradenství v oblasti dluhů, exekucí a oddlužení přednášková činnost v udržet nepřetržitý zajištění dostatečného počtu provoz linky důvěry, poskytující kvalifikovaných odborníků telefonickou krizovou intervenci (vzdělávání, supervize) zajištění informovanosti o službě (distribuce propagačních materiálů, pořádání besed na základních a středních školách o činnosti linky důvěry) Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s. Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s. KONTAKT Ústí nad Orlicí o. p. s. r r nerealizováno r r viz. rozpočet Krizového centra / r rok - 0 r nerealizováno r (PD částečně) r (PD částečně) viz. rozpočet Krizového centra r

18 Pokračování v poskytování internetového poradenství prostřednictvím u a telefonické krizové intervence prostřednictvím Skype programu Podpora dobrovolnických aktivit zajistíme fungování dobrovolnické agentury zajistíme pozici koordinátora dobrovolníků budeme poskytovat dobrovolnickou službu v rámci poskytovaných registrovaných sociálních služeb zavedeme dobrovolníky do ohrožených rodin a NZDM v rámci organizace Šance pro Tebe Podpora spolupráce poskytovatelů udržet a rozvíjet spolupráci a vzdělávání Zajistíme poskytování psychosociální zajistíme partnerské, a právní služby předmanželské a manželské klientům v obtížných životních poradenství, rodinné poradenství situacích osobních, a rodinnou terapii, rozvodové a partnerských, rodinných a porozvodové poradenství, mezilidských individuální poradenství a psychoterapii, skupinovou psychoterapii, první krizovou pomoc v krizových životních situacích, poradenství v oboru závislosti, sociální a sociálněprávní poradenství funguje skupina Case managementu, má svého koordinátora pokračování v poskytování individuálního, partnerského, rodinného a skupinového poradenství a psychoterapie realizace psychoterapeutických skupin pro jednotlivce s délkou trvání min. 1/2 roku psycho-sociální služby v oblasti sociálně-právní poradenství v průběhu roku 2015 budeme pokračovat v informovanosti veřejnosti o službách poradny Šance pro Tebe r financování zajišťuje základní organizace rok - Šance pro Tebe v rámci PD r / r v rámci PD Poradna pro rodinu Pardubického kraje (nákup služby) r (nákup služby) nežádáno nežádáno r nežádáno

19 rok provozování Hospice poskytování služeb pro terminálně nemocné, jejich blízké a pozůstalé zajištění standartního provozu Hospice osvěta a distribuce propagačních materiálů provozování půjčovny kompenzačních pomůcek poskytování sociálních služeb zaregistrovaných dle zákona o sociálních službách podpora vzniku svépomocné skupiny pozůstalých vzdělávání stážistů Smíření - hospicové sdružení pro Pardubický kraj r r Vysvětlivky : PD - přímá dotace, D - dotace, G - grant

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb

Katalog poskytovatelů sociálních služeb Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících v olomouci 2014 STATUTÁNÍ MĚSTO Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících v Olomouci 2014 Finální verzi dokumentu zpracovala:

Více

2014-2017. Obsah:...1. Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3

2014-2017. Obsah:...1. Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a navazujících služeb města Cheb 2014-2017 OBSAH: Obsah:...1 Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3 Název organizace: Diecézní charita Plzeň...3 Poskytovaná služba:

Více

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb - 1 - - 2 - Typologie sociálních služeb Obsah katalogu: Magistrát města Mladá Boleslav Odbor sociálních věcí 1) Oddělení sociálně právní ochrany dětí - péče o děti 2) Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 občanům 15 obcí správního obvodu města Kaplice, kteří

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku rok 2015 Centrum pro komunitní práci jižní Čechy OBSAH Úvodní slovo... 5 Charakteristika sociálních služeb... 6 Důležitá telefonní čísla

Více

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 Aktualizovaná návrhová část Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice na roky 2008-2013 k 15.12.2010 Schváleno: RM dne 2.3.2011 usn. č. 359/2011 ZM dne 10.3.2011 usn. č.

Více

Katalog sociálních služeb Bruntálska

Katalog sociálních služeb Bruntálska Katalog sociálních služeb Bruntálska Vážení spoluobčané, Otvíráte Katalog sociálních služeb Bruntálska, který je výsledkem týmové práce a je motivován snahou nabídnout Vám ucelené informace o poskytovaných

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, ne každé dítě má to štěstí žít v milující rodině ne každý člověk má to štěstí žít v láskyplném svazku ne každý senior

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:

POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: 3.5.1 PRIORITA: Podpora rodin s dětmi Prachatice 3.5.1.1 Opatření 1 - Zajištění bydlení pro rodiny v krizi V Prachaticích je zajištěno krizové bydlení pro matky s dětmi v azylovém domě sv. Dominika Savia.

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více