Brief jako základní komunikační prvek mezi klientem a agenturou. Lucie Sklenková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Brief jako základní komunikační prvek mezi klientem a agenturou. Lucie Sklenková"

Transkript

1 Brief jako základní komunikační prvek mezi klientem a agenturou Lucie Sklenková Bakalářská práce 2010

2

3 ABSTRAKT

4

5 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá tím, jak by mělo vypadat kvalitní zadání komunikační agentuře. Dobře postavený brief ve velké míře rozhoduje o efektivitě a úspěšnosti reklamní kampaně a nastavení komunikace mezi klientem a agenturou. Cílem práce bylo sestavit návod pro psaní klientského briefu. Klíčová slova: Klient, komunikační agentura, struktura komunikační agentury, klientský brief, agenturní brief, stadia tvorby kampaně, spolupráce klienta a agentury ABSTRACT This thesis discusses how it should look good assignment to Communications Agency. Brief, well built largely decided on the effectiveness and success of advertising campaigns and set up communications between the client and agency. The aim was to establish guidelines for writing the client brief. Keywords: Client, communications agency, structure of communications agency, client brief, agency brief, stage of the campaign creation, collaboration of client and agencies

6 PODĚKOVÁNÍ Děkuji tímto svým kolegům studentům za podporu a cenné rady, motivaci a praktické poznatky, které mi během celého studia poskytli. MOTTO Neptáme se spotřebitelů, co chtějí. Oni to nevědí. Místo toho vymyslíme, co potřebují a budou chtít, a připravíme to pro ně. Akio Morita, Sony Corporation

7 OBSAH ÚVOD... 9 I TEORETICKÁ ČÁST ÚVOD DO TEORETICKÉ ČÁSTI KLIENT AGENTURA DRUHY KOMUNIKACE TYPY KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ORGANIZAČNÍ STRUKTURA AGENTURY SDRUŽENÍ KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR V ČR BRIEF KLIENTSKÝ BRIEF AGENTURNÍ (KREATIVNÍ) BRIEF STRUKTURA BRIEFU FORMÁLNÍ INFORMACE OBSAŢENÉ V BRIEFU ČEHO CHCEME ZADANOU REKLAMOU DOSÁHNOUT? Popis současné pozice Stanovení cílů CO DĚLÁME PRO TO, ABYCHOM SE DOSTALI K CÍLI? CÍLOVÁ SKUPINA NASTAVENÍ VYHODNOCENÍ PRAKTICKÉ INFORMACE STADIA TVORBY KAMPANĚ PRACOVNÍ HYPOTÉZA II PRAKTICKÁ ČÁST KOMUNIKACE KLIENTA A AGENTURY VÝBĚR AGENTURY NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE KLIENT AGENTURA PROCES BRIEFINGU Debrief SPOLEČNÁ ŘEČ, ROZUMÍME SI? PROČ VLASTNĚ DĚLÁME REKLAMU? LZE PRACOVAT BEZ ZADÁNÍ? NÁVOD K PSANÍ KLIENTSKÉHO BRIEFU PŘÍKLAD Z PRAXE KLIENTSKÝ BRIEF SPOLEČNOSTI

8 PIVOVARY STAROPRAMEN OBSAH BRIEFU SHRNUTÍ OBSAHU BRIEFU PŘÍKLAD Z PRAXE - ŠPATNĚ POSTAVENÝ KLIENTSKÝ BRIEF OVĚŘENÍ PLATNOSTI PRACOVNÍCH HYPOTÉZY ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A ZDROJŮ SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM PŘÍLOH... 49

9 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 9 ÚVOD Jiţ řadu let pracuji na různých pozicích v oblasti marketingových komunikací. Ale vţdy na straně zadavatele reklamy, tedy klienta reklamní agentury. Na straně klienta ale i na straně agentury pracují vţdy jen lidé. Kaţdý přináší do společné práce na projektu část své osobnosti a zkušeností z oblasti marketingových komunikací. Pro to, aby klient a agentura byli schopni dobře spolupracovat a došli ke společné shodě, kvalitnímu a efektivnímu výstupu dle zadaných cílů ze strany klienta, tak na začátku jejich práce stojí zadání ze strany zadavatele reklamy, tedy klientský brief. Brief je základní komunikační prvek mezi klientem a agenturou. Na této jednoduché větě stojí celá tato práce. Dobře postavený brief je alfou a omegou celého projektu. Pokud klient brief dobře nepřipraví, agentura nikdy nemůţe podat natolik kvalitní výstup, aby klient byl spokojený. Špatné zadání nemůţe přinést kvalitní výsledek agentury. Jsou i jiné cesty, jak se ke kvalitnímu výstupu, tj. efektivnímu reklamnímu sdělení, dostat, ale myslím, ţe je mnohem jednodušší se na chvíli zastavit, zamyslet se a připravit promyšlené zadání se všemi náleţitostmi, tak aby agentura po prvním přečtení měla jasnou představu, jak by mělo reklamní sdělení vypadat nebo alespoň jakým směrem se vydat. V této práci jsem se rozhodla popsat, jak by mělo vypadat kvalitní zadání ze strany klienta, jaké náleţitosti by měl klientský brief obsahovat, tak aby agentura získala veškeré potřebné informace pro svoji další kreativní práci na projektu. Zkušenosti se zadávání projektů agenturám mám bohaté, budu tedy vycházet i z osobní zkušenosti a ponaučení, kterých se mi během mé praxe v oblasti marketingových komunikací dostalo. Po celou moji pracovní kariéru se pohybuji na trhu rychloobrátkového zboţí, konkrétně připravuji aktivity na podporu prodeje (sales promotion). Ve svém zaměstnání vyuţívám marketingových nástrojů pro krátkodobou podporu prodeje, proto příklady klientských briefů budou z této oblasti. Cílem této práce je vytvořit návod ke psaní klientského briefu a pomoci tak ostatním zadavatelům reklamy v jejich komunikaci s agenturou.

10 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 10 I. TEORETICKÁ ČÁST

11 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 11 1 ÚVOD DO TEORETICKÉ ČÁSTI Pro to, abychom lépe porozuměli, kdo je klient a jaké jsou jeho práva a zodpovědnosti v procesu vývoje reklamního sdělení a kdo stojí na straně druhé, tedy agentura a její kreativní zpracování zadání, je nutné si vysvětlit několik základních pojmů. Je nutné pochopit vztah a nastavení komunikace, která je mezi zadavatelem a agenturou, pro to, aby kreativní řešení bylo dle představ klienta a přitom mělo poţadovaný zásah a efekt. Klient a agentura jsou dva samostatné subjekty. Pokud mají dobře nastavenou spolupráci, která se odvíjí od dobře sestaveného prvotního zadání, tedy briefu, mohou dosáhnout efektivního výsledku. Právě dobře postavené zadání je základním kamenem úspěšné spolupráce. Partnerství klienta a agentury je někdy přirovnáváno k manţelství. Vztah mezi agenturou a klientem je jako manţelství. Po období namlouvání (tendr) přichází uzavření sňatku (podpis smlouvy). A jako kaţdé manţelství, i vztahy klient-agentura postihuje vysoká rozvodovost. 1 Proč tomu tak je, se blíţe podíváme v kapitole 9. Komunikace klienta a agentury. Ústředním hlediskem (pozn. pro vývoj reklamy) je pohled spotřebitelů, v jejichţ hlavách proběhne skutečné fungování reklamy. Neţ jejich názory budeme manipulovat, je třeba je pochopit. Spotřebitelský výzkum slouţí k odhalení skrytých pravd, které mohou určit povahu a obsah sdělení. Pokud jde o vlastní sdělení, role kreativců je v získání přístupu k myslím spotřebitelů. Pak mohou fungovat jako katalyzátor poţadovaného myšlenkového procesu a změnit názor nebo chování. A podnikatelské nebo obchodní hledisko klienta určuje konkrétní akci, k níţ by spotřebitelé měli dospět. 2 Z výše uvedené citace je vidět, ţe k procesu vývoje reklamy je zapotřebí tří stran klienta, který určuje konkrétní cíl, odkud kam se dostat s jasným záměrem, co má reklamou získat, 1 Zdeněk Strnad, 2010 Marketéři vs agentury: Miluj svého nepřítele 2 Jon Steel, 2003 str. 15

12 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 12 agentura, to jak reklama bude vypadat a co bude říkat, a spotřebitele, na které má reklama fungovat. V této práci se chci se soustředit na konkrétní část procesu vytváření reklamy a to zadání vývoje reklamního sdělení ze strany klienta. V současné literatuře najdeme mnoho zdrojů k tématu, jak by měl vypadat kreativní brief, tj. zadání přímo pro kreativce v komunikační agentuře. Daleko méně informací je moţné nalézt k tvorbě zadání na straně klienta. Nicméně informace, které vyuţívá agentura pro zadání svým kreativcům, jsou uchopitelné i na straně klienta, v podstatě agentura nám říká, co vše od zadavatele potřebuje, aby byla schopna připravit efektivní reklamní sdělení. Stačí jen naslouchat. Marketingové komunikace je velmi široké a variabilní téma, cílem této práce je definovat, jak by mělo správné zadání vypadat a co vše by mělo obsahovat, tak aby cíle klienta byly splněny, aby agentura byla schopna na základě zadání připravit relevantní reklamu a konečně, aby reklama fungovala na spotřebitele, coţ je jediná měřitelná část efektivity reklamního sdělení.

13 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 13 2 KLIENT - Klient nebo také v kontextu marketingových komunikací zadavatel reklamy je podle serveru business.center.cz právnická nebo fyzická osoba, která objednala u jiné právnické nebo fyzické osoby reklamu/text. 3 - Podle marketingového internetového slovníku marketingpower.com je definice zadavatel reklamy společnost, organizace nebo jednotlivec, který zaplatí za reklamní prostor nebo čas pro to aby předloţil veřejnosti oznámení nebo přesvědčivé poselství 4 (pozn. přeloţeno z angličtiny). - Termín klient je vysvětlen jako termín k označení zadavatele reklamy, který je servisován reklamní agenturou 5 (pozn. přeloţeno z angličtiny). Za těmito strohými definicemi klienta je ale mnohem víc. Vţdy je v roli zadavatele reklamy především člověk. Člověk nebo lidé, odborník, který pracuje pro určitou společnost v oblasti marketingových komunikací. Záleţí vţdy na struktuře a velikosti společnosti, zda je tento člověk členem marketingového oddělení nebo součástí oddělení jiného. Člověk s určitými schopnostmi a zkušenostmi a vlastní osobností. Záleţí vţdy na jedinci a jeho schopnosti předávat informace, jaká bude spolupráce s agenturou a finální výsledek společné práce. Klienta chápeme v širší souvislosti jako společnost, ne jednotlivce. Ve spolupráci s agenturou zastupuje klienta jedna nebo více osob, záleţí na rozsahu projektu, případně velikosti a struktuře organizace. Klient je zodpovědný za předání relevantních informací agentuře a ve vztahu klient vs agentura je ten, kdo rozhoduje, jak bude reklamní sdělení nakonec vypadat. 3 Business Center.cz, 2010 Zadavatel reklamy 4 American Marketing Association : Marketing power, 2010 Dictionary 5 American Marketing Association : Marketing power, 2010 Dictionary

14 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 14 3 AGENTURA Reklamní agenturu můţeme definovat zhruba takto: Jedná se o organizaci, která poskytuje širokou škálu sluţeb v oblasti marketingových komunikací připravených na zakázku pro klienty, kteří hledají u reklamních agentur pomoc a asistenci pro své reklamní aktivity. 6 (pozn.přeloţeno z angličtiny) Hlavním úkolem agentury je vytvořit kreativní zpracování zadaného reklamního sdělení, navrhnout klientovi optimální cestu, jak dosáhnout vytyčených cílů, doporučit v jakých médiích či jakými jinými prostředky k cílovému příjemci sdělení komunikovat. Mimo jiné můţe klientovi nabídnout mnoho dalších sluţeb, jakými třeba můţe být průzkum trhu, PR aktivity, zajištění účasti na veletrzích atp. Záleţí vţdy na konkrétním zadání ze strany klienta. Na trhu existuje mnoho typů agentur s různou specializací a různou škálou nabízených sluţeb. V dalších podkapitolách se stručně podíváme na různé typy agentur a organizační strukturu agentury, kde se zmíním, které pozice v agentuře jsou z pohledu komunikace klient agentura, podstatné. Stejně jako na straně klienta, záleţí i na straně agentury, kdo, s jakými zkušenostmi a dalšími osobnostními vlastnostmi, za agenturu komunikuje s klientem. V takto úzké spolupráci jako je klient agentura je nutné porozumění i po osobní a lidské stránce. Bez toho spolupráce nemůţe dobře fungovat. 3.1 Druhy komunikace Pokud máme agentury působící na našem trhu nějakým způsobem zaškatulkovat, je nutné se zmínit o tzv. nadlinkové (ATL) a podlinkové (BTL) komunikaci a relativně novým termínem - komunikaci napříč linkami (TTL). - ATL Above-the-line communication: nadlinková komunikace. Komunikace, vyuţívající médií - zejména televizní, tisková, rozhlasová, venkovní a elektronická reklama a ně- 6 American Marketing Association : Marketing power, 2010 Dictionary

15 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 15 které placené formy PR apod. Nadlinková komunikace působí na vnímání spotřebitele, touto komunikací jsme schopni předat sdělení, kterým chceme o značce, produktu, sluţbě budovat u spotřebitele povědomí. - BTL Below the line: podlinková komunikace. Komunikace vyuţívající nemediálních nosičů - hlavně přímý marketing, podpora prodeje, osobní prodej, některé formy PR, vizuální identita apod. Touto formou komunikace zasahujeme přímo spotřebitele a nutíme ho k nějaké další aktivitě rozhodnutí, změně. Přímá zkušenost se značkou, produktem, sluţbou je z pohledu spotřebitele nejúčinnější. - TTL Thru the line communication: komunikace napříč linkami, spojuje marketingové komunikace nad a podlinkou. Tento termín vznikl zhruba před sedmi lety a má přímo symbolizovat smazávání dělící čáry mezi jednotlivými způsoby komunikace. Úspěch komunikace dnes spočívá v co nejefektivnější kombinaci celé řady metod. 7 V současné době komunikační agentury nabízejí široké portfolio sluţeb, ale stále některé se specializují na podlinku a některé na nadlinku. V běţné praxi se můţete setkat s agenturou, která vám zajistí nadlinkovou kampaň a její dceřiná společnost zajistí zpracování marketingových aktivit tzv. podlinkou. Klient dostane od agentury zpracovanou komplexní kampaň pod hlavičkou jedné agentury. 3.2 Typy komunikačních agentur - Tzv. full servisové komunikační agentury nabízejí klientům sluţby ve všech oblastech marketingové komunikace. Tento typ agentury nabízí klientovi kompletní servis od plánování, výzkumu a nákupu médií, přes tvorbu a produkci reklamního sdělení, mimo jiné nabízí ale i ostatní sluţby, jako můţe být např. průzkum trhu, PR aktivity, vývoj designu packagingu, účast na veletrzích atp. 7 Hořčica, Sehnalová, Svačinová, 2004 ATL nebo BTL? Volte TTL

16 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 16 - Kreativní agentury na rozdíl od full servisových komunikačních agentur vytvářejí a prodávají přímo tvůrčí nápady, ale ţádné další sluţby jiţ neposkytují. Za tvůrčí nápad můţeme povaţovat nápad na realizaci reklamní kampaně, ale i jak by měl vypadat obal produktu a jeho kreativní ztvárnění. Kreativní agentury spolupracují přímo se zadavateli reklamy nebo s komunikačními agenturami viz výše. - Mediální agentury jsou specializovaným článkem mezi reklamní agenturou a médiem. Médium chápejme jako prodaný mediální prostor. Mediální agentury se specializují na doporučení klientovi nebo reklamní agentuře dosah, frekvenci, stanovení media mixu a v neposlední řadě určují nosná a podpůrná média, přes která je moţné reklamní sdělení cílové skupině co nejefektivněji předat. - Agentury a la carte jsou specifickým druhem agentur, které nabízejí klientovi speciální a omezené sluţby pro specifický segment marketingových komunikací. Spolupráce klienta a agentury je zaloţena na přímé vazbě a pečlivém kontrolním procesu ze strany klienta. 3.3 Organizační struktura agentury Agentury mohou být různé velikosti a zaměření, od toho se poté odvíjí jejich organizační struktura. V následujících bodech je stručně shrnuta obecná organizační struktura agentury: 1) Vedení a podpůrná oddělení agentury a. Management agentury b. Finanční oddělení c. Personální oddělení 2) Pracovní tým a. Obchodní oddělení (account management, traffic manager, plánovač) b. Kreativní oddělení (art director, grafik, fotograf, animátor, copywriter, kreslíř, DTP pracovník atd.) c. Produkční oddělení d. Mediální oddělení e. Oddělení plánování a výzkumu

17 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 17 Není podmínkou, ţe všechny výše zmíněné oddělení a pozice musí nutně agentura mít, je běţnou praxí najímat externisty, kteří na zakázku vytvoří poţadované výstupy. U jednotlivých pozic jsou také velmi často rozlišeny senior a junior posty, kdy např. na junior art directora dohlíţí senior art director atp. Zde přikládám popisy pozic v agentuře, které jsou nejdůleţitější ve vztahu a komunikaci ke klientovi: - Account manažer zajišťuje komunikaci s klientem, udrţuje s klientem stálý kontakt dle nastavených pravidel, jeho úkolem je dosaţení obchodního výsledku agentury. Prezentuje výsledky kreativního oddělení, konzultuje s klientem a předává zpětnou vazbu zpět do kreativního oddělení agentury. Kontroluje jednotlivé kroky na zadaném úkolu, usměrňuje komunikaci mezi klientem a agenturou. Account manaţer je pro klienta klíčová osoba, která zprostředkuje výsledky veškeré komunikace mezi klientem a agenturou jak směrem ke klientovi, tak opačně směrem do agentury. - Kreativní ředitel (Creative director) koordinuje práci kreativního oddělení na zadaném úkolu, stanovuje koncept kreativy, přináší nové myšlenky, stanovuje vizi. Kromě kreativního konceptu úkolem kreativního ředitele je dohlíţet na úroveň kreativy, dohlíţí na zpracování. Kreativní ředitel je spolu s Account manaţerem další osobou, která prezentuje práci klientovi.

18 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 18 4 SDRUŽENÍ KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR V ČR V České republice působí několik sdruţení komunikačních agentur, jejichţ posláním je podporovat svobodné šíření komerční komunikace, udrţet vysokou profesionální úroveň komunikace a uznání přínosu komerční komunikace pro trţní ekonomiku. V neposlední řadě tyto sdruţení poskytují svým členům poradenskou činnost a odborné informace pro udrţení příznivé image reklamy. Zde uvádím jen ty nejdůleţitější: - AKA (Asociace komunikačních agentur) AKA je mluvčím svých členů, zastupuje a hájí jejich zájmy v jednáních s médii, vládními orgány, parlamentem, senátem a dalšími institucemi. Současně spolupracuje s profesními organizacemi, zejména s Radou pro reklamu ČR v otázkách samoregulace a s Českým sdruţením pro značkové výrobky, zastupujícím přední zadavatele. AKA poskytuje poradenské sluţby, v oblasti právní, finanční a smluvní praxe. Prostřednictvím smírčí komise pomáhá řešit spory mezi členskými agenturami. Podporuje odbornou výuku a organizuje soutěţe s cílem zvyšovat úroveň komerčních komunikací. Velký význam má v této činnosti členství AKA v EACA (Evropská asociace komunikačních agentur), které ji umoţňuje čerpat nové poznatky a zkušenosti ze zemí, kde má komerční komunikace dlouhou tradici a opírá se o vysoké standardy. 8 - SKMO (Sdruţení komunikačních a mediálních organizací) AKA je zakládajícím členem SKMO (Sdruţení komunikačních a mediálních organizací), které koordinuje výzkum médií v České Republice. AKA přispívá na financování těchto výzkumů, které jsou základním nástrojem při plánování mediálních kampaní. AKA je také zakládajícím členem ABC ČR (Audit Bureau of Circulation). Stálá pracovní sekce AKA "Media" průběţně sleduje vývoj mediálního trhu v ČR a vypovídací hodnotu dat, na základě kterých se zadavatelé rozhodují o investicích do komerční komunikace. 9 - AČRA (Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace) 8 AKA Asociace komunikačních agentur, 2010 Sluţby členům

19 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 19 Cílem činnosti asociace je zvyšování profesionální úrovně české reklamy a ostatních činností v rámci marketingové komunikace. Činnost asociace je zaměřena na koordinaci a zastupování společných zájmů svých členů, jejich zastupování vůči příslušným oborovým svazům a orgánům státní správy, poskytování odborných informací, poradenských sluţeb a vyvíjení činnosti k prosazování příznivé image reklamy AKA Asociace komunikačních agentur, 2010 Sluţby členům 10 AČRA Asociace českých reklamních agentura a marketingové komunikace, 2010 Základní informace

20 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 20 5 BRIEF Doslovný překlad slova brief znamená krátký, stručný, úsečný. V kontextu marketingových komunikací je brief dokument shrnující zadání a úkoly reklamy a je primárním prostředkem komunikace mezi klientem a agenturou. Na obrázku níţe je stručně shrnuto, jaké informace by měl brief zahrnovat. Zadání reklamy by mělo být napsáno stručně a přitom obsahovat všechny důleţité informace potřebné pro kvalitní kreativní ztvárnění reklamy. V současné době je stále mnoho zadavatelů, kteří nemají potřebné zkušenosti se spoluprací s komunikačními agenturami. V tomto případě je nutná spolupráce při sestavení zadání přímo s agenturou neboť právě agentura ví, jaké informace od klienta potřebuje. V praxi rozlišujeme dva druhy briefů: - Klientský brief - Agenturní (kreativní) brief Obr. 1: DE PELSMACKER, Patrik; GEUENS, Maggie; VAN DEN BERGH, Joeri : 2010 Informace pro kreativní proces s. 212

21 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací Klientský brief Zadání neboli brief ze strany klienta by měl obsahovat veškeré informace potřebné pro agenturu pro vytvoření dobré reklamy. Zadáním klient jasně definuje agentuře, jaký úkol před ní staví. Brief je nejdůleţitější informace, kterou klient můţe agentuře poskytnout. Dobře postavené zadání můţe efektivně dovést k zadanému cíli, šetří klientovi i agentuře čas i peníze. Klientským briefem je definován vztah klienta a agentury od zadání práce aţ po její zhodnocení. Strukturované zadání můţeme pouţít nejen u velkých kampaní, ale drobnějších zakázek, jako je např. vývoj POS (point of sale) materiálů nebo zadání realizace ochutnávek produktů v místě prodeje. Rozsah briefu je přímo úměrný velikosti zakázky. 5.2 Agenturní (kreativní) brief Na rozdíl od klientského briefu najdeme v agenturním zadání pouze relevantní informace potřebné pro kreativní ztvárnění zadaného úkolu. Při sestavování agenturního briefu hraje nezastupitelnou roli Account manaţer agentury. Právě Account manaţer musí správně pochopit zadání klienta, předané informace ze strany klienta syntetizovat a předat kreativnímu týmu pouze to podstatné, aby se dokázali najít optimální cestu - strategické a kreativní řešení zadání. Šablona agenturního (kreativního) briefu s detailními popisky je v Příloze I.

22 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 22 6 STRUKTURA BRIEFU Brief můţe a nemusí mít pevně stanovenou formu, která má zajistit shrnutí základních informací ze strany klienta směrem k agentuře. Záleţí vţdy na formě komunikace, na které se obě strany dohodnou, a oběma stranám vyhovuje. Nicméně písemná forma briefu s jasně stanovenou strukturou můţe být oběma stranám uţitečná, i kdyţ se můţe zdát trochu jako formalita. I tato formalita má ale svůj účel. Pro klienta znamená shrnutí všech informací, které agentuře chce předat, pro agenturu jakousi osnovu, podle které můţe pracovat na dalším kreativním zpracování. Vţdy záleţí na velikosti a sloţitosti projektu a nastavení komunikace mezi klientem a agenturou. Nejlepší brief není ten nejdelší, ale ten, který ve vás po prvním přečtení zanechá jasnou představu, co je potřeba řešit. V dalších bodech této kapitoly popíšu jednotlivé body, které by měl ideální brief obsahovat. 6.1 Formální informace obsažené v briefu Kaţdé zadání by mělo obsahovat formální informace, pro snadnou identifikaci projektu: - Název a číslo projektu - Datum zadání - Identifikace klienta (název společnosti) - Značka (brand), kterého se zadání týká - Tým na straně klienta včetně funkčního zařazení a kontaktních údajů - Tým na straně agentury 6.2 Čeho chceme zadanou reklamou dosáhnout? V briefu je nutné popsat, jaký efekt od reklamy poţadujeme a stanovit tak priority jak efektu dosáhnout. V této části zadání by měly být vyjmenovány pouze efekty, které je schopna agentura přímo ovlivnit. Např. formulace cíle Chceme, aby produkt byl nejprodávanější ve své kategorii není správná, jedná se totiţ o obchodní cíl společnosti. Nesmíme zapomínat, ţe reklama je pouze prostředkem k dosaţení takového cíle. Cíl by měl být definován

23 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 23 více konkrétně např. Reklama musí přesvědčit nakupující, aby zahrnuli do svého nákupního seznamu i náš produkt Popis současné pozice Popis situace, ve které se daný produkt/značka nachází, je velmi důleţitý pro upřesnění čeho chceme reklamou dosáhnout. V tomto bodě je důleţité popsat: - Současné postavení značky/produktu - Pozadí současného stavu - Positioning značky (poziční strategie značky) - Údaje o produktu včetně důleţitých vlastností, hodnot a benefitů, informace o distribučních kanálech, prodejní čísla, čísla o trhu - Shrnutí předchozí komunikační aktivity značky - Informace o konkurenci a jejích aktivitách na trhu Stanovení cílů Stejně jako v předchozím bodě je nutné upřesnit a pokud moţno co nejpřesněji vyspecifikovat jednotlivé cíle, které nám umoţní dosáhnout poţadovaného efektu reklamy. Cíle musí být: - Konkrétní - Dosaţitelné prostřednictvím tohoto projektu a vyčleněných prostředků - Mít spojitost s celkovým kontextem obchodního i marketingového plánu 6.3 Co děláme pro to, abychom se dostali k cíli? V této fázi breifu popíšeme výstiţně marketingovou strategii, jejíţ součástí je poţadovaná komunikace. Agentura by měla v tomto bodě briefu pochopit, jaký je celkový záměr zadání a znát všechny aktivity, které pro jeho naplnění jiţ provádíme nebo se chystáme zahájit. Zde formulujeme klíčové sdělení reklamy nebo charakteristický styl značky.

24 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací Cílová skupina V této části popíšeme cílovou skupinu ze všech moţných hledisek a nastavených priorit: - Demografické údaje - Ţivotní styl cílové skupiny a způsob uţívání produktu - Kdy a kde se cílová skupina s produktem můţe setkat? - Relevantní charakteristika adresátů získaná z předchozích výzkumů Agentura by měla rozumět ţivotu a myšlení cílové skupiny. Account manaţer by měl poskytnout kreativnímu týmu důvěrný pohled na vnitřní motivaci těchto lidí. Demografický popis cílové skupiny je nedostatečný, nestačí znát věk, pohlaví a lokalizaci adresáta, ale i jeho duši, tj. způsob jeho myšlení. Cílovou skupinu můţeme lépe poznat různými výzkumy zaměřenými na spotřebitele. 6.5 Nastavení vyhodnocení Nejen klient, ale i agentura potřebují vědět, jaký efekt zadaná reklama měla a jak celková kampaň dopadla, zda dobře, špatně či průměrně. V této části je nutné stanovit: - Kdo změří efektivitu kampaně - Kdy se efektivita kampaně bude měřit - Jak se efektivita kampaně bude měřit - Nastavení klíčových ukazatelů měření efektivity (KPI = Key performance indicator) 6.6 Praktické informace Pro realizaci zadání potřebuje agentura další náleţitosti, které jí pomohou při vytváření samotného kreativního zpracování reklamy. - Rozpočet disponibilní rozpočet stanoví agentuře, v jakých mezích se má pohybovat. Je moţné zadat dva rozpočty: optimální a minimální a poţádat agenturu o alternativní návrhy kampaně. Agentura po analýze briefu můţe dojít k závěru, ţe rozpočet neodpovídá stanoveným cílům a má povinnost vás na to upozornit.

25 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 25 - Časový plán v zadání musí být uvedeny kromě startu kampaně další důleţité časové údaje, podle kterých se dá dobře naplánovat čas na kreativní práci. V projektu se můţe vyskytnout mnoho dalších aktivit, na kterých můţe být start kampaně závislý, např. testování, výroba nového obalu atp. - Omezení, jiná nařízení v tomto bodě je potřeba uvést vše, co by mohlo ovlivnit vývoj kreativní práce. Mohou to být různé právní úpravy reklamy, etická samoregulace, výběr dodavatelů, zásady jednotného vizuálního stylu značky atp. - Schvalování - v briefu nesmíme zapomenout na schvalovací proces na straně klienta. Velmi často se v briefu na tento bod zapomíná a můţe způsobit nemalé problémy. Je důleţité vědět, kdo má pravomoc a kdo bude schvalovat práci agentury, případně jak dlouho trvá schvalovací proces. U stěţejních kampaní by měla práci agentury schvalovat stejná osoba, která odsouhlasila zadání (brief) a která by se měla zúčastnit i prezentace navrhované kampaně.

26 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 26 7 STADIA TVORBY KAMPANĚ Stejně jako kaţdý proces má i tvorba kampaně posloupnost několika kroků, které jsou nezbytné pro dosaţení vytyčeného cíle, tj. vytvořením reklamy. Výchozím bodem pro tvorbu reklamy je marketingová strategie, která se rozpadá do tří důleţitých bodů, kterými jsou: - Cílové skupiny (komu chceme sdělení předat?) - Cíle (proč chceme sdělení předat a čeho chceme dosáhnout?) - Strategické řešení (co chceme sdělením předat?) Nejdůleţitějším krokem tvorby kampaně je překlopení marketingové strategie do kreativní strategie, volně přeloţeno co a jak sdělit. Na kreativní strategii navazuje další krok, kdyţ víme komu, proč a co, víme jak, musíme zjistit, kde máme moţnost cílovou skupinu nejefektivněji oslovit a stanovit tak mediální strategii. V dalším kroku vybíráme nejlepší kreativní nápady agentury podle stanovených cílů, nejlepší nápad je většinou realizován. Po realizaci kampaně vyhodnotíme její efektivnost dle zadaných kritérií. Na obrázku 2. uvádím graficky znázorněné stadia tvorby kampaně. Do původního obrázku na pravou stranu jsem vloţila informace, kdo má zodpovědnost za daný krok zda klient nebo agentura. Pokud se podíváme na obrázek 2., celý proces tvorby kampaně je vyváţený. Jak klient, tak i agentura v jednotlivých krocích tvorby kampaně mají svou nezastupitelnou roli.

27 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 27 Obr. 2: DE PELSMACKER, Patrik; GEUENS, Maggie; VAN DEN BERGH, Joeri : 2010 Stadia tvorby kampaně s. 205 (doplněné o zodpovědnosti klienta a agentury)

28 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 28 8 PRACOVNÍ HYPOTÉZA Poznatky uvedené v teoretické části práce jsou podkladem pro formulaci následující pracovní hypotézy: PH1 Promyšlené, strukturované a jednoduché zadání komunikační agentuře je základem pro správné zpracování zadaného projektu. Platnost bude ověřena na konkrétním případu zadání společnosti Pivovary Staropramen.

29 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 29 II. PRAKTICKÁ ČÁST

30 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 30 9 KOMUNIKACE KLIENTA A AGENTURY V této kapitole vycházím z vlastní zkušenosti. Ve společnosti Pivovary Staropramen a.s., kde jsem byla šest let zaměstnána na různých pozicích v oddělení marketingu a obchodu, jsem měla moţnost být u dvou výběrových řízení na BTL agenturu a následného nastavení společné spolupráce. Nastavení optimální komunikace vyhovující oběma stranám je ve vztahu klient agentura velmi důleţité. S vybranou agenturou je potřeba nastavit jasnou komunikaci ihned na začátku společné práce. Jasně si definovat kdy je potřeba se scházet, v jakých případech stačí telefonická nebo ová komunikace, jaký je schvalovací proces ze strany klienta, nastavit základní načasování jednotlivých úkonů. Stejně tak je potřeba určit, kdo má jaké zodpovědnosti ze strany klienta a kdo jaké zodpovědnosti na straně agentury. Je nutné vydefinovat toky informací na obou stranách a vše si společně odsouhlasit. Toto vše je v rovině formální komunikace. Neméně důleţitá je osobní rovina, kdy jak klient, tak i agentura musí objektivně posoudit, zda spolupráce zástupců obou stran bude vůbec moţná. V praxi se mi stalo, ţe po změně account manaţera v agentuře, jsme nebyli schopni najít společnou řeč. Problém byl v osobní rovině, z mého pohledu account manaţer neměl potřebné zkušenosti pro svoji práci a nebyl schopen obhájit navrhovaná řešení, coţ jsem velice rychle zjistila a zdrţovalo to společnou práci. Naše pracovní nasazení bylo diametrálně jiné, coţ způsobilo mnoho nedorozumění, které začaly poškozovat společný projekt. Jediným moţným řešením byla výměna account manaţera a nové nastavení spolupráce. V praxi se můţe stát, ţe se dva lidé neshodnou, do určité míry je moţné toto akceptovat a vyvarovat se případným neshodám, v některých případech ale spolupráce opravdu není moţná. 9.1 Výběr agentury V případě, ţe se klient rozhodně změnit nebo začít spolupracovat s novou agenturou, vypíše výběrové řízení neboli tendr. Je několik moţných způsobů, jak vybrat agenturu. Na straně klienta jsem absolvovala výběrové řízení komunikační agentury a musím říct, ţe je nutné se na tento proces důkladně připravit a vymezit na výběrové řízení dostatek času. Je nutné počítat s trváním výběrové řízení od oslovení/přihlášení aţ po finální výběr jedné

31 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 31 agentury minimálně 2-3 měsíce. Čas na výběr agentury můţe být samozřejmě delší ale i kratší, záleţí na jak rozsáhlý projekt/y agenturu potřebujeme, jak jsme velká společnost atp. Je moţné otevřít tzv. otevřené výběrové řízení, kdy se na konkrétní zadání přihlásí samy agentury nebo tzv. uzavřené výběrové řízení, kdy máme vytipované (na základě referencí, realizovaných projektů atd.) agentury, které chceme do výběrového řízení pozvat. Otevřená výběrová řízení bývají časově podstatně náročnější, nikdy nevíme, kolik se přihlásí subjektů, které poté musíme objektivně zhodnotit a předat zpětnou vazbu proč ve výběrovém řízení ne/uspěly. Standardně probíhá výběrové řízení následovně: předání zadání na konkrétní reklamu prezentace projektu reference uzavření smlouvy. Naladit vztah je potřeba hned na začátku. Klient si agenturu nevybírá náhodně, má k tomu konkrétní důvod, ať uţ racionální (zná výsledky agentury a chce, aby něco podobného udělala pro něj), nebo iracionální (agentura se mu z určitého důvodu líbí). Do manţelství vbíháte rovnou - podpisem smlouvy si předáváte prstýnek. Pak ale začíná vztah a upevnit jej znamená tvrdou práci. Sbalit ţenu je snazší neţ s ní ţít. Analogie s manţelstvím je víc neţ namístě. 11 Po úspěšně vyhraném výběrovém řízení probíhá proces podepsání smlouvy a základní nastavení spolupráce, kde je nutné hned na začátku nastavit formální procesy komunikace mezi klientem a agenturou. Výběrové řízení je v podstatě zkouška obou stran, zda je spolupráce moţná. Agentura dostane zadání, na jeho základě vypracuje kreativní koncept, se kterým vyhraje výběrové řízení. Klienti do výběrových řízení připravují briefy na reklamu, kterou opravdu chtějí poté s vybranou agenturou realizovat. 9.2 Nastavení spolupráce klient agentura Po podpisu smlouvy o spolupráci je nutné nastavit komunikaci mezi klientem a agenturou. Toto nastavení můţe být velmi individuální. Někteří klienti vyţadují komunikaci face to 11 Zdeněk Strnad, 2010 Marketéři vs agentury: Miluj svého nepřítele

32 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 32 face u kaţdého jednotlivého kroku zadaného projektu, někteří jsou schopni komunikovat v případě řešení operativních záleţitostí telefonicky nebo po u. Například při předání briefu agentuře si myslím, ţe je nutné se osobně sejít a prodiskutovat veškeré náleţitosti briefu. V tuto chvíli se z předání briefu agentuře stává proces briefingu. Ale o procesu briefingu více aţ v následující kapitole. Obecně je dobré nastavit základní komunikaci následovně: V procesu briefingu je nutná osobní schůzka pro vyjasnění všech detailů briefu. Další operativní kroky je moţné řešit telefonicky nebo em. Vţdy je nutné se drţet předem stanoveného plánu a vytyčit si, ve kterém dalším stadiu projektu je nutné se znovu sejít a vše podrobně s agenturou prodiskutovat. Ze všech schůzek by měl vzniknout zápis. Po skončení projektu by měla následovat schůzka klienta a agentury, kde by mělo proběhnout oboustranné vyhodnocení realizované aktivity. Velmi častou praxí na začátku projektu je společný brainstorming agentury a klienta. Doporučovala bych, aby byl brainstorming řízený ze strany klienta, protoţe právě klient nejlépe ví, kde jsme teď, a kam se chceme realizací reklamy dostat. K jednotlivým krokům nastavené komunikace mohou existovat různé šablony formulářů zápisy z jednání, schůzek, timesheety atd. Záleţí vţdy na dohodě obou stran, zda jich a v jaké formě budou vyuţívat. Dohoda vyuţití šablon musí vzniknout na začátku spolupráce, je to do jisté míry formalita, na které ale někteří klienti bezpodmínečně trvají. 9.3 Proces briefingu nejlepší reklama představuje partnerství mezi klienty, kreativními specialisty a spotřebiteli. Všechny tři strany by měly být zapojeny v celém procesu a reklamní strategie by měla zahrnovat všechny jejich perspektivy. 12 Například při nastavení obchodních cílů reklamy má hlavní slovo klient, zatímco fáze výzkumu se můţe zaměřit na spotřebitele a naopak při tvorbě inzerátů hrají hlavní roli lidé z kreativy. To je samozřejmě silně zjednodušeno, ale v určitém bodě tvorby se klienti, 12 Jon Steel, 2003 str. 124

33 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 33 kreativci či spotřebitelé (a plánovači, kteří je zastupují) na nějaký čas pohodlně usadí a sledují, jak pracuje někdo jiný. Věřím, ţe kreativní briefing je jedním z takových bodů. 13 V kontextu spolupráce klienta a agentury je proces briefingu v podstatě schůzka, na které se sejde klient a agentura, kde klient představí agentuře problém/zadání a směr, kterým se má práce agentury ubírat. Brief je pak dokument, který shrnuje obsah této schůzky. Je běţnou praxí, ţe klient zašle agentuře brief tedy dokument shrnující informace k plánovanému projektu, s předstihem. Agentura je pak na schůzku a samotný briefing lépe připravená a jiţ ví, co můţe od zadání klienta očekávat. V průběhu briefingu klient představí projekt, vytyčí cíle a hlavní myšlenku, ujasní pozici, ze které projekt vychází a cíl, kam se chce realizací projektu dostat. V rámci briefingu předá agentuře i praktické informace, které pro realizaci bude potřebovat, jako je např. disponibilní rozpočet, časový harmonogram atd. Samozřejmě v rámci briefingu má prostor i agentura, která má moţnost si nechat klientem vysvětlit nejasné body, upřesnit si s klientem zadání, lépe mu porozumět a pochopit ho. Pro briefing můţe existovat pevně stanovená forma, která zajistí shrnutí základních informací. Formou můţeme rozumět speciálně navrţený formulář, který musí, ten kdo připravuje brief, vyplnit. Neexistuje ţádné doporučení, zda takovou formu vytvářet či ne. Jak jsem popsala výše, nastavení komunikace mezi klientem a agenturou můţe být dost individuální a kaţdému můţe vyhovovat jiný postup Debrief Za nezbytnou součást procesu briefingu povaţuji i tzv. debrief. V praxi dá klient agentuře moţnost a čas si projít interně zadání a agentura můţe, ale nemusí nebo ne vţdy je to nutné, vyzvat klienta k tzv. debriefu, coţ je následující schůzka klienta a agentury po samotném briefingu. Na této schůzce s určitým časovým odstupem (zhruba jeden týden) má moţnost agentura si vyţádat od klienta další informace potřebné k realizaci zadání. Můţe se stát, ţe agentura v průběhu briefingu nepochopí některé části zadání (nebo dokonce celé zadání), v rámci debriefu je moţné tyto informace upřesnit. 13 Jon Steel, 2003 str. 124

34 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací Společná řeč, rozumíme si? Kaţdá společnost má svou hantýrku. Klient ale i agentura jsou zvyklý uţívat některá slova nebo slovní spojení v určitém významu, který je ale platný jen pro danou společnost. Termíny jako takové mohou mít širší význam a dalšími stranami mohou být různě chápány. Proto je důleţité formulovat brief jednoduchým jazykem srozumitelným pro všechny. Slova a slovní spojení jako strategie, pozicování nebo proposal, která často tvoří koření kreativních briefů, různí lidé definují odlišně a rozumějí jim odlišně. Příliš často se časem, který by měl být věnován řešení problémů reklamy, mrhá na zbytečné významové spory o rozdílu mezi strategií a záměrem. Celý proces je dost náročný i bez vytváření zbytečných problémů, a vynechání slangu můţe cestu pro tvořivost výrazně usnadnit. Navíc, pokud jsou otázky poloţeny jasným kaţdodenním jazykem, je pravděpodobnější, ţe ve stejné řeči budou formulovány i odpovědi Proč vlastně děláme reklamu? Tuto otázku si musí poloţit kaţdý na straně klienta ve chvíli, kdy plánuje aktivity na následující období. Proč vlastně děláme reklamu? Máme jasný cíl nebo jen máme peníze a chceme za kaţdou cenu inzerovat nebo vytvořit reklamní kampaň? Ačkoli se to můţe zdát překvapivé, často je najít odpověď na tuto otázku sloţité. Protoţe jsme inzerovali vţdycky, protoţe inzerují naši konkurenti, protoţe na to máme rozpočet, který musíme do konce září utratit, protoţe se to dá odepsat z daní to vše mohou být do jisté míry pravdivé odpovědi, ale pravděpodobně nebudou inspirací pro kreativní tým. Vnímají totiţ reklamu jako prostý objekt nebo zboţí. Výzva Máme v časopise prázdnou stránku, nějak ji zaplňte, nejspíš nikoho nadšením nenaplní a ještě méně pravděpodobné je, ţe by vedla k zajímavé reklamní kampani. 15 Vysvětlení, proč vlastně danou reklamu zadáváme, s jakým cílem a očekávaným přínosem je motivací pro kreativní tým, který na zadání bude pracovat. 14 Jon Steel, 2003 str Jon Steel, 2003 str. 133

35 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací LZE PRACOVAT BEZ ZADÁNÍ? Záleţí, jak se na tuto otázku podíváme. Zadáním můţeme myslet formální dokument, kde jsou shrnuty všechny podstatné otázky důleţité pro práci agentury. Druhá moţnost, jak předat zadání agentuře, je formou diskuse nad zadáním, bez oficiálního dokumentu. Myslím si, ţe je moţné předat kvalitní zadání agentuře jak formou dokumentu, tak i ústně. Formální dokument brief ale eliminuje riziko, ţe agentura přehlédne nebo zapomene na nějakou podstatnou část důleţitou pro další kreativní zpracování úkolu, coţ se ústním předáním informací bez dalšího zápisu můţe stát. Proto bych vţdy doporučovala vypracovat formální dokument, kde jsou shrnuty veškeré náleţitosti, které správně postavené zadání má mít, a trvala bych na jeho předání agentuře. Níţe uvádím citaci z knihy Reklama průzkum, příprava a plánování, kde se autor zmiňuje o příkladu, kdy kreativní a předpokládám tedy ani původní zadání od klienta vůbec neexistuje, a přesto agentura dokázala vypracovat úspěšné kampaně. Jeden z partnerů agentury GS&P, Harold Sogard, mne nedávno poţádal o výtisky původních briefů pro osm úspěšných kampaní agentury.kampaně vznikaly během několika let a pokrývaly široké spektrum typů klientů. Našel jsem pouze čtyři z těchto zadání. Pro to, ţe jsem nemohl najít ta ostatní, byl jednoduchý důvod. Ţádný takový dokument jako původní brief neexistoval. Nebyl nikdy napsán. 16 Pro to, aby nám agentura předala kvalitní výstupy, je nutné mít dobře promyšlené zadání. Zda bude formou písemného nebo ústního briefu, záleţí na dohodě mezi klientem a agenturou. Domnívám se, ţe pokud klient s agenturou mají dobře nastavenou společnou komunikaci a dlouhodobě spolupracují, tj. agentura klienta, jeho značky a produkty dobře zná, můţe zadání ústní formou dobře fungovat a můţe urychlit práci na obou stranách. 16 Jon Steel, 2003 str. 161

36 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací NÁVOD K PSANÍ KLIENTSKÉHO BRIEFU V této kapitole jsem vytvořila návrh klientského briefu. Návod jsem rozdělila do devíti nejdůleţitějších bodů. V dalších odráţkách jsem uvedla nejdůleţitější informace, které se vztahují k jednotlivým bodům. V závorkách jsou další vysvětlující informace, případně poznámky pod jednotlivými body. Body jsou seřazeny tak, aby na sebe logicky navazovaly a bylo moţné jednoznačně identifikovat zadání projektu. Domnívám se, ţe tento stručný návod můţe být uţitečný všem, kdo v praxi zadávají reklamu. Návod je dostatečně obecný a lze jej přizpůsobit konkrétnímu zadání. 1) Identifikace briefu a. Název projektu, případně číslo nebo jiný identifikátor (formou nadpisu) b. Zadavatel projektu (většinou se pouţívá logo v záhlaví dokumentu) c. Značka, které se zadání týká (také většinou pouţijeme logo v záhlaví dokumentu) d. Tým na straně klienta včetně funkčního zařazení (ale můţeme uvést aţ na konci briefu jako kontaktní informace) e. Tým na straně agentury včetně funkčního zařazení (pokud s agenturou nepracujeme poprvé, většinou tým známe a můţeme uvést) 2) Informace o značce a. Základní informace o výrobci/dodavateli, stručně historie, získaná ocenění za výrobky b. Základní informace o značce, pozice na trhu, trţní podíl, c. Přímá konkurence, a pokud je relevantní můţeme zmínit i její komunikaci d. Poziční strategie značky (Positioning značky) e. Cílová skupina f. Údaje o produktu včetně důleţitých vlastností, hodnot a benefitů, g. Příleţitost pro spotřebu/vyuţití produktu/sluţby h. Distribuční kanály

37 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 37 i. Pokud je potřeba, uvést předchozí komunikaci značky 3) Popis projektu a. Stručný popis projektu b. Důvod zadání, proč c. Příleţitost na trhu d. Poţadovaný efekt reklamy definice hlavního cíle 4) Cíl projektu a. Vyjmenovat max 3 konkrétní cíle zadání b. Klíčové sdělení 5) Úkol/y agentury a. Konkrétně stručně popsat, co po agentuře chceme b. Co jiţ máme a můţeme dát k dispozici informace vztahující se k zadání 6) Omezení a jiná nařízení a. Právní omezení b. Etické kodexy c. Smluvní dodavatelé d. Logo manuály atp. 7) Disponibilní rozpočet a. Minimální výše b. Optimální výše (pozn. můţeme nechat agenturu zpracovat dvě varianty řešení ve dvou cenových hladinách nebo můţeme poskytnout informaci o celkovém rozpočtu, který máme na projekt alokovaný)

38 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 38 8) Časový plán a. Start realizace projektu b. Další důleţitá data potřebná k realizaci projektu (např. začátek distribuce nového výrobku na trh) c. Datum první prezentace agentury klientovi d. (pozn. další kroky lze individuálně nastavit s agenturou, většinou agentura na první prezentaci připravuje návrh časového plánu projektu) 9) Schvalování a. Kdo je za projekt zodpovědný a je v kontaktu s agenturou a podílí se na přípravě projektu b. Kdo schvaluje jednotlivé kroky (osoba můţe být totoţná s osobou, která je v kontaktu s agenturou) c. Jak dlouho trvá interní schvalovací proces (nutné uvést, kvůli nastavení časového plánu projektu)

39 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací PŘÍKLAD Z PRAXE KLIENTSKÝ BRIEF SPOLEČNOSTI PIVOVARY STAROPRAMEN Ráda bych zde uvedla příklad myslím si, ţe dobře postaveného zadání realizace komunikačních aktivit. Na konci roku 2007 proběhlo ve společnosti Pivovary Staropramen a.s. výběrové řízení na agenturu, jejímţ úkolem bylo připravit koncept a realizaci promočních aktivit pro jednotlivé prodejní kanály při příleţitosti uvedení nového výrobku na trh. Jednalo se o nové balení piva značky Ostravar v plechovce. Brief k projektu je uveden v Příloze II. Tento brief jsem sama připravovala, na základě předchozích zkušeností jsem se ho snaţila co nejlépe strukturovat a stručně vypsat veškeré informace potřebné pro zpracování zadání. Tento brief byl předán třem komunikačním agenturám, které se zúčastnili výběrového řízení na realizaci projektu. Všechny tři agentury si vyţádali schůzku na tzv. debrief, o kterém jsem se zmiňovala v kapitole Na této schůzce jsme agenturám zodpověděli na všechny připravené dotazy k zadání a ujasnili jsme si směr, kterým by se realizace měla ubírat. Nutno zmínit, ţe všechny tři agentury na první prezentaci přišly s téměř identickým konceptem, který vypracovaly na základě zadání a další schůzky - debriefu. Myslím si, ţe zadání bylo dostatečně jasné, pro to, aby realizace promočních aktivit proběhla podle představ klienta. Všechny agentury vypracovaly obdobné kreativní návrhy, proto bylo velmi těţké rozhodnout, která agentura bude projekt realizovat Obsah briefu Zadání obsahuje celkem 7 bodů, v těchto bodech jsou ale obsaţeny všechny informace uvedené v návodu ke psaní klientského briefu, který jsem popsala v předchozí kapitole. - Bod 1 - V prvním bodě briefu, který je uvedený v Příloze II. jsou uvedeny základní informace k pivovaru Ostravar, značce Ostravar a základní informace, do jakého segmentu pivo patří. V dalších odstavcích prvního bodu je uvedena poziční strategie značky, informace o cílové skupině a příleţitosti pro pití piva značky Ostravar. - Bod 2 - Ve druhém bodě zadání je uveden stručný popis projektu, co je důvodem uvedení nového piva na trh, co by měl nový produkt přinést a nastínění příleţitosti na trhu.

40 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 40 - Bod 3 - Ve třetím bodě jsem uvedla hlavní cíl projektu. V tomto bodě je také vydefinované hlavní sdělení, krátká výstiţná věta, která by měla vţdy vystihovat cíl zadání. - Bod 4 - Ve čtvrtém bodě briefu jsou rozpracovány hlavní úkoly agentury. - Bod V pátém, šestém a sedmém bodě briefu jsou uvedeny praktické informace, které jsou uţitečné pro další zpracování projektu Shrnutí obsahu briefu - Bod 1 - Moţná je překvapivé, ţe brief je částečně v angličtině (poziční strategie a informace o cílové skupině), to ale souvisí se zvyklostmi ve společnosti Pivovary Staropramen, kde veškeré strategické informace jsou zpracovány v angličtině. Někdy informace vyjádřené v angličtině lépe vystihují situaci, ale nemusí to být pravidlem. - Bod 3 - Domnívám se, ţe v briefu by měl být vţdy uveden pouze jeden hlavní cíl. Tím, ţe bychom uvedli do zadání projektu cílů více, tříštíme informaci, co je hlavním úkolem projektu. Není pravidlem, ţe hlavní sdělení uvedené v briefu, se musí objevit na klíčovém vizuálu sdělení, záleţí vţdy na kreativě agentury, jak dokáţe sdělení transformovat. - Bod 4 - Musím říci, ţe tento bod je v procesu briefingu nejvíce diskutovaný. I kdyţ si myslím, ţe větší váhu by měly mít body předchozí, právě pro lepší pochopení značky, produktu, cílové skupiny a definovaného cíle. - Bod V pátém, šestém a sedmém bodě Teď kdyţ se na toto zadání dívám zpětně, musím uznat, ţe tyto informace mohly být detailnější včetně uvedení procesu schvalování. Na druhou stranu, tyto informace byly upřesněny v procesu briefingu. Myslím si, ţe zde máme příklad dobrého zadání, které bylo správně pochopeno a kreativní zpracování agenturou bylo velmi zdařilé. Toto vše mohu z praxe potvrdit. Na základě tohoto zadání byla připravena komplexní komunikační kampaň, která trvala celkem dva měsíce. Byla rozfázována do několika částí ve dvou prodejních subkanálech a podle vyhodnocení byla spotřebiteli velmi dobře vnímána, efekt připravené komunikační kampaně byl vidět i na prodejních číslech. Cílem bylo uvést na trh produkt v novém balení, coţ se úspěšně podařilo.

41 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací PŘÍKLAD Z PRAXE - ŠPATNĚ POSTAVENÝ KLIENTSKÝ BRIEF V této kapitole bych se ráda zmínila o briefu, o kterém si myslím, ţe není dobře postavený a pro pochopení úkolu agentury naprosto nedostatečný. Z objektivních důvodů nemohu uvést zadavatele briefu. Brief je uvedený v Příloze III. Na první pohled vidíme, ţe brief byl předán agentuře písemně, ne formou osobní schůzky, která mnohdy vyřeší i špatně postavené písemné zadání. Je koncipován jako dopis. Chybí mu struktura. Domnívám se, ţe informace, které jsou uvedeny v kapitole 11. Šabloně klientského briefu jsou v zadání obsaţeny. Bohuţel brief je sepsán velmi nepřehledně, chybí pevná struktura, rozdělení do jednotlivých bodů. Zadavatel je evidentně společnost s oblastí podnikání ve farmacii, produkt je definovaný jako lék na konkrétní chorobu. V kapitole 9.4 jsem řešila problematiku jednoduchosti sdělení a pouţívání odborných výrazů. Tento brief je velmi specifický v tom, ţe je zde pouţito velké mnoţství odborných výrazů, a člověk bez patřičného vzdělání nemůţe porozumět, jaký vyplývá ze zadání úkol. V první polovině briefu je velmi podrobně popsán produkt, ke kterému má být vytvořena komunikační kampaň. Bohuţel velmi sloţitě se spoustou odborných výrazů. Pro člověka, který není odborníkem v dané oblasti, je velmi těţké zadání pochopit. Informace uvedené v briefu jsou velmi roztříštěné. Chybí hlavní cíl komunikační kampaně, klíčové sdělení je rozpadlé do mnoha bodů, není přesně vyspecifikováno, co cílovému příjemci sdělení chceme říct. V první polovině briefu je zmínka o vizuálním konceptu přípravku, na konci briefu se informace o kreativním zpracování objevuje znovu trochu podrobněji. Jsou vydefinovány cesty, jak zadání realizovat, bohuţel ale není stanoven hlavní cíl. Domnívám se, ţe pokud je dobře stanoven cíl, velmi snadno je moţné najít cestu, jak k cíli dojít. V tomto briefu je to obráceně. Jsou naznačeny cesty, ale není definovaný cíl. Myslím si, ţe toto je pro kreativní práci agentury velmi těţko uchopitelné. Ve druhé polovině zmíněného briefu je naznačeno, co má agentura vyuţít pro své kreativní ztvárnění. Myslím si, ţe takto postavené zadání je pro agenturu velmi limitující. V podstatě je řečeno, jaké prvky má agentura vyuţít a jaké má být barevné kódování hlavního vizuálu.

42 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 42 V zadání úplně chybí praktické informace pro agenturu, tj. disponibilní rozpočet na projekt, podrobnější časový plán, další informace, které by kreativní práci agentury mohly limitovat, jako jsou např. právní nebo etická omezení. I po několika přečtení zmiňovaného zadání jsem pořádně nepochopila, jak by bylo moţné připravit koncept komunikační kampaně. Prvotní pochopení zadání je pro práci agentury velmi důleţité. Pokud bychom srovnali zadání popsané v předchozí kapitole se zadáním v této kapitole, musím říct, ţe zadání společnosti Pivovarů Staropramen je dobře strukturované, jasné a celkem jednoduché. I přesto, ţe oba uvedené briefy mají zhruba stejný rozsah, faktické sdělení je v prvním briefu výrazně lepší. Bohuţel není mi známo, jak vypadala realizace této komunikační kampaně.

43 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací OVĚŘENÍ PLATNOSTI PRACOVNÍCH HYPOTÉZY PH1 Promyšlené, strukturované a jednoduché zadání komunikační agentuře je základem pro správné zpracování zadaného projektu. Platnost bude ověřena na konkrétním případu zadání společnosti Pivovary Staropramen. Na konkrétním příkladu z praxe zadání společnosti Pivovary Staropramen a.s., jsem dokázala, ţe jednoduše postavené, promyšlené a strukturované zadání vede ke správnému zpracování zadaného projektu a usnadňuje práci komunikační agentuře. Platnost hypotézy se ověřila.

44 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 44 ZÁVĚR Cílem mé bakalářské práce bylo sestavit návod ke psaní klientského briefu jako praktickou pomůcku pro další zadavatele reklamy. Většinu informací pro sestavení návodu ke psaní klientského briefu jsem získala z praxe, zejména ze společnosti Pivovary Staropramen a.s., kde jsem byla šest let zaměstnána na různých pozicích v marketingovém a obchodním oddělení. Tyto informace jsem doplnila o teoretické poznatky v uvedené literatuře. Bohuţel musím konstatovat, ţe v literatuře je velmi málo zdrojů o problematice zadání a briefingu z pohledu klienta. Proces briefingu z pohledu komunikační agentury je popsaný v mnoha knihách nebo článcích. Zdá se ale, ţe klient v tomto směru stále pokulhává a správně postavit zadání a správně nabriefovat agenturu nepovaţuje za svou prioritu, tak jako je to vidět v uvedeném příkladu briefu v Příloze III. V této práci jsem vyuţila dostupných zdrojů, ve kterých byl uveden pouze pohled na sestavení správného zadání ze strany agentury. Nicméně i tyto zdroje povaţuji za dobrý teoretický základ pro vypracování návodu ke psaní klientského briefu. Snaţila jsem se vystihnout všechny důleţité body, které má správné zadání obsahovat. Na konkrétním příkladu z praxe jsem dokázala, ţe promyšlené, strukturované a jednoduché zadání vede ke správnému zpracování zadaného projektu a usnadňuje práci komunikační agentuře. Naopak práce se špatně vypracovaným zadáním můţe být pro komunikační agenturu velmi sloţitá. Domnívám se, ţe návod ke psaní klientského briefu ale i ostatní informace uvedené v této práci, mohou usnadnit komunikaci osobám na straně klienta směrem k agentuře.

45 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 45 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A ZDROJŮ [1] AAKER, David. A. Brand building : budování značky. Brno : Computer Press, s. ISBN [2] AČRA : Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace [online] [cit ]. Základní informace. Dostupné z WWW: <http://www.acramk.cz/article.asp?narticleid=145&nlanguageid=1>. [3] AKA : Asociace komunikačních agentur [online] [cit ]. AKA. Dostupné z WWW: <http://www.aka.cz/uvod.php>. [4] American Marketing Associtation : Marketing power [online] [cit ]. Dictionary. Dostupné z WWW: <http://www.marketingpower.com/_layouts/dictionary.aspx>. [5] Business Center.cz [online] [cit ]. Zadavatel reklamy. Dostupné z WWW: <http://business.center.cz/business/pojmy/p1914-zadavatel-reklamy.aspx>. [6] CLOW, Kenneth E., BAACK, Donald. Reklama, propagace a marketingová komunikace. Praha : Computer press, s. ISBN [7] DE PELSMACKER, Patrik; GEUENS, Maggie; VAN DEN BERGH, Joeri. Marketingová komunikace. Praha : Grada Publishing, s. ISBN [8] FORET, Miroslav. Marketingová komunikace. Brno : Computer Press, s. ISBN [9] Google [online] [cit ]. Překladač Google. Dostupné z WWW: <http://translate.google.cz/?hl=cs&tab=wt&q=brief#>.

46 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 46 [10] HOŘČICA, Jiří; SEHNALOVÁ, Regina; SVAČINOVÁ, Olga. ATL nebo BTL? Volte TTL. Strategie.cz [online] , č.37, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=47331>. [11] HRIVNÁK, Tomáš. Jak si vybrat reklamní agenturu : kuchařka pro neziskový sektor. Praha : Fórum dárců, o. s., s. ISBN [12] CHOURA, Martin. Richard Stiebitz - Dělení na ATL a BTL je trochu old school". Strategie.cz [online] , č.48, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=279115>. [13] PODLEŠÁK, Petr. Komunikační agentury [online]. Zlín : FMK UTB, s. Učební text. FMK UTB Zlín. Dostupné z WWW: <http://www.na-utb.cz/dokumenty/38-2.-rocnik-zs/53-krek1-podlesak/view-category.html>. [14] RPR : Rada pro reklamu [online] [cit ]. Rada pro reklamu. Dostupné z WWW: <http://www.rpr.cz/cz/index.php>. [15] STEEL, Jon. Reklama : Průzkum, příprava a plánování. Brno : Computer Press, s. ISBN [16] STOKLÁSEK, Zdeněk. Praktický manuál spolupráce komunikační agentury s klientem. Zlín, s. Diplomová práce. FMK UTB Zlín. [17] STRNAD, Zdeněk. Marketéři vs agentury: Miluj svého nepřítele. Strategie.cz [online] , č.10, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=469740>. [18] SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketing : cesta k trhu. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. ISBN

47 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 47 [19] TALAŠOVÁ, Jitka. Specifika klientského a agenturního briefu v komunikační agentuře. Zlín, s. Diplomová práce. FMK UTB Zlín. [20] WARD, John. Použitie a výber reklamnej agentúry : Pohľad zvnútra. Bratislava : Foote, Cone & Belding, s. ISBN

48 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 48 SEZNAM OBRÁZKŮ Obr. 1: DE PELSMACKER, Patrik; GEUENS, Maggie; VAN DEN BERGH, Joeri : 2010 Informace pro kreativní proces s. 212 Obr. 2: DE PELSMACKER, Patrik; GEUENS, Maggie; VAN DEN BERGH, Joeri : 2010 Stadia tvorby kampaně s. 205 (doplněné o zodpovědnosti klienta a agentury

49 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 49 SEZNAM PŘÍLOH Příloha I: Kreativní brief šablona reklamní agentury s poznámkami ke správnému vyplnění Příloha II: Brief Pivovary Staropramen a.s. - Ostravar originál v plechovce launch nového produktu Příloha III: Špatně postavený klientský brief - bez uvedení klienta

50 PŘÍLOHA I: KREATIVNÍ BRIEF S POZNÁMKAMI K VYPLNĚNÍ

51

52 PŘÍLOHA II: BRIEF OSTRAVAR ORIGINÁL V PLECHOVCE LAUNCH NOVÉHO PRODUKTU 1. Základní informace o značce BRIEF OSTRAVAR ORIGINÁL V PLECHOVCE LAUNCH NOVÉHO PRODUKTU Pivovar Ostravar, který patří mezi největší výrobce piva na severní Moravě a zároveň mezi 10 největších pivovarů v ČR, byl založen v roce 1897 (letos na podzim 110. výročí založení pivovaru). Ostravar je typický pro město Ostravu a okolní region. Je součástí zdejší tradice a patriotismu a dostává se mu pozoruhodné věrnosti od jeho pravidelných konzumentů. Vyrábí pivo tradiční technologií spodního kvašení, chuťově se vyznačuje plností a mírně drsnější hořkostí. (více informací na Kvalita piva z Ostravaru byla ohodnocena řadou ocenění, např. v soutěži České pivo 2005, první místa ve dvou kategoriích pro Ostravar Originál a Premium. Obchodně je Ostravar v regionu Ostravy tradičně velmi silnou regionální značkou, jejíž podíl na trhu se pohybuje kolem 39% vs. 40% Radegast. Ostatní značky jsou v tomto srovnání pouze velmi malé a dohromady čítají pouhých 21%. Ostravar obecně patří do segmentu core značek. Největším konkurentem Ostravaru je Radegast. Dalšími významnými značkami v tomto segmentu jsou Staropramen, Gambrinus, Kozel, Krušovice a Starobrno. Brand positioning: Consumer portrait - For all male core beer drinkers in Ostrava region, years old, who prefer calm and ordinary fine life in their home region they are proud of, they drink a beer with friends, colleagues or neighbours in their favourite pub Competitive set - Competes with leading local brand Values domain - Consumer cultural roots/identity Brand attributes - Part of Ostrava region since 1897, brewer, honest beer, national beer awards Brand personality - Sincere, sociable, authentic Values Based Brand Proposition - Proud about the region where we come from Consumer emotional benefit - Makes us feel proud to be a part of this region Cílová skupina: Primarily male years old from the Ostrava region, patriots Secondary education Income to 25 ths. CZK, average social and economic life situation Married, family, keep stable personal relationships (family, friends, neighbours) Calm family life Sincere, friendly, non complicated Easy-going people - they want to live ordinary life and to be fine Second-hand car, non-designers clothes, flat in housing estate Football with friends, bike or swimming pool with family

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

KAČ OMUNI /K AGENTURA

KAČ OMUNI /K AGENTURA KOMUNIKAČ AGENTURA Kdo jsme Jsme všestranná komunikační agentura s širokým portfoliem služeb, které realizuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje komunikační strategie na trhu B2B i B2C.

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

KOMUNIKAČNÍ AGENTURA REALIZÁTOR MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

KOMUNIKAČNÍ AGENTURA REALIZÁTOR MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz KOMUNIKAČNÍ AGENTURA REALIZÁTOR MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. KLIENTSKÝ BRIEF PRO KOHO? PRO KOMUNIKAČNÍ AGENTURU. Agentura získává základní informaci o cílech,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1 Reklama 1 - LS 2010 Bakalářské studium Garant předmětu: doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. JUDr. P.Majerik Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/4 Rozsah studijního

Více

ZD RÁMCOVÁ SMLOUVA KOMUNIKAČNÍ A MARKETINGOVÉ SLUŽBY

ZD RÁMCOVÁ SMLOUVA KOMUNIKAČNÍ A MARKETINGOVÉ SLUŽBY ZD RÁMCOVÁ SMLOUVA KOMUNIKAČNÍ A MARKETINGOVÉ SLUŽBY 5. 10. 2016 Tomáš Avrat JMK chce patřit mezi nejinovativnější regiony v Evropě. Máme k tomu produkt a strategie, tj. regionální inovační ekosystém (RIE),

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Tento příklad popíše asi nejzákladnější promoci. Kdyţ si zákazník koupí 3 kusy, dva kusy zaplatí a jeden dostane zdarma.

Tento příklad popíše asi nejzákladnější promoci. Kdyţ si zákazník koupí 3 kusy, dva kusy zaplatí a jeden dostane zdarma. 3.5.11 PŘÍKLADY PROMOCÍ Tato kapitola neslouţí k popisu nějaké zvláštní agendy nebo funkce, ale měla by slouţit k objasnění a ukázaní práce s promocemi. Promoce jsou poměrně logicky sloţitá záleţitost,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

Dodatečné informace č. 1 k poptávce České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky

Dodatečné informace č. 1 k poptávce České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce správní odbor obchodní V Praze 18. května 2016 Č.j.: 2016/058599/CNB/420 Dodatečné informace č. 1 k poptávce České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Komunikační

Více

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ a LOGICKÝ RÁMEC

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ a LOGICKÝ RÁMEC ŘÍZENÍ PROJEKTŮ a LOGICKÝ RÁMEC 5.listopadu 009 Kopřivnice Lektor: Ing. Roman Branberger, UNICUS s.r.o. romanbra@vol.cz PROGRAM: 0900 095 SPOLEČNÝ ÚVOD (ZAČÁTEČNÍCI/POKROČILÍ) Zahájení, program práce,

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

Řízení 1 & Efektivní komunikace Jaroslav Jíra Category management GfK Praha Category management Jaroslav Jíra 2 Globální pohled Proč jsou silné silné? 3 Silné jsou výsledkem systematické práce respektující

Více

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Marketingová strategie obchodní jednotky (SBU) společnosti ABB v oblasti B2B Leden 2013 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

Sedm Barcelonských principů

Sedm Barcelonských principů Sedm Barcelonských principů 1. Význam stanovení cílů a měření 2. Vhodnější než měřit výstupy, je měřit vliv na výsledky 3. Vliv na obchodní výsledky lze měřit a měl by být měřen, kdykoli je to možné 4.

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v procesu zadávání veřejných zakázek

Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v procesu zadávání veřejných zakázek Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o Příloha č. A2 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech Vydal: Ministerstvo pro místní

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Public Relations ( N_PR)

Public Relations ( N_PR) Public Relations ( N_PR) Magisterské studium-kombinovaná forma Vyučující: Ing. Tereza Dvořáková Typ studijního předmětu: volitelný (1 semestr) Rozsah studijního předmětu: 6 hodin za semestr Způsob ukončování

Více

Dobrá praxe plánování interpretace

Dobrá praxe plánování interpretace plánování interpretace Standardy National Association for Interpretation upravené pro potřeby interpretace přírodního dědictví překlad Michal Medek, 2015 Oblasti standardů: Ochrana dědictví Terminologie

Více

BUDOVÁNÍ HODNOTY ZNAČKY PROSTŘEDNICTVÍM MEDIÁLNÍ INVESTICE PŘÍPADOVÁ STUDIE TUČŇÁK

BUDOVÁNÍ HODNOTY ZNAČKY PROSTŘEDNICTVÍM MEDIÁLNÍ INVESTICE PŘÍPADOVÁ STUDIE TUČŇÁK BUDOVÁNÍ HODNOTY ZNAČKY PROSTŘEDNICTVÍM MEDIÁLNÍ INVESTICE PŘÍPADOVÁ STUDIE TUČŇÁK ZADÁNÍ Vytvořit značku, která má díky své neznámosti a neexistenci v místě prodeje nulové povědomí mezi spotřebiteli a

Více

Politika interní komunikace ČSÚ

Politika interní komunikace ČSÚ Politika interní komunikace ČSÚ Český statistický úřad, 2016 obsah ÚVOD... 3 Strategický kontext komunikace... 3 Účel Politiky interní komunikace... 3 Cíle interní komunikace... 3 Základní principy interní

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec B104MFS Marketing finančních služeb Václav Kupec 2/26 2/15 3 Nástroje marketingového mixu 3.1 Finanční instituce - vymezení pojmu Na finančním trhu je nabízeno velice široké spektrum finančních služeb.

Více

Prameny odborné literatury

Prameny odborné literatury 1) Historie a současnost vědeckých časopisů 2) Jak vypadají články - druhy a struktura Pravidlo druhé: Základem vědecké práce je studium literatury.?? Proč ale číst něco, co již bylo objeveno?? - neopakovat

Více

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz 1. Metoda výuky: Prezenční studium přednášky a cvičení Kombinované studium cvičení Metody hodnocení, ukončení předmětu:

Více

Čtenáři týdeníku Marketing & Media

Čtenáři týdeníku Marketing & Media Čtenáři týdeníku Marketing & Media Profil titulu REDAKČNÍ KONCEPT Aktuální zpravodajství, rychlé a kvalitní zprávy zasazené do kontextu. Fakta důležitá pro každodenní rozhodování a detailní orientaci v

Více

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci 1 Obsah Manažerské Shrnutí... 3 Definice projektu rámcová část... 3 Stručný kontext realizace projektu... 3 Cíle

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Webová analytika Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí SEO spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání na vyhledávačích Souhrnně

Více

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha Náš předpoklad Výuka čtenářské gramotnosti je plnohodnotným vzdělávacím cílem běţné výuky. Škola obvykle určitou úroveň čtenářské

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. CLOW, K.E., BAACK, D.: REKLAMA, PROPAGACE A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE BRNO: COMPUTER

Více

Reklama 2. Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz

Reklama 2. Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz Klientský brief pro úkol č. 1 Předmět REKLAMA 2 Pracovní označení CVIČNÁ KOMUNIKAČNÍ AGENTURA NÁZEV ÚKOLU INFORMATIVNÍ A NÁBOROVÁ PROPAGAČNÍ AKCE TERMÍNY prezentace 7.

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 10. 11. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 10. 11. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 10. 11. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastoupena: Robinem Povšíkem,

Více

Psychologie výběru zaměstnanců Metodika náboru a výběru, výběrová zakázka (Metodika 2. část) PhDr. Martin Seitl, Ph.D.

Psychologie výběru zaměstnanců Metodika náboru a výběru, výběrová zakázka (Metodika 2. část) PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Psychologie výběru zaměstnanců Metodika náboru a výběru, výběrová zakázka (Metodika 2. část) PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0138 Název projektu: Modularizace manažerského

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE

MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE Ing. Jiří Nosek Sector Leader Financial Services & Digital Technology Praha, hotel Boscolo Prague, 3.10.2012 GfK 2012 CFO

Více

1) Historie a současnost vědeckých časopisů. 2) Jak vypadají články - druhy a struktura

1) Historie a současnost vědeckých časopisů. 2) Jak vypadají články - druhy a struktura 1) Historie a současnost vědeckých časopisů 2) - druhy a struktura Pravidlo druhé: Základem vědecké práce je studium literatury.?? Proč ale číst něco, co již bylo objeveno?? - neopakovat stejný pokus se

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Podniková ekonomika NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Kupní smlouva, zejména z pohledu převodu nemovitosti TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Červen / 2012 JMÉNO A PŘÍJMENÍ / STUDIJNÍ

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI EKONOMIKA VETERINÁRN RNÍ ČINNOSTI Garant předmp edmětu Doc. Vladimíra Pištěková, Ph.D. pistekovav@vfu.cz Podklady ke studiu: Podklady ke studiu: https://cit.vfu.cz/ekonomika/ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚRZ Vlastnosti

Více

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník:

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník: Název a registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu: 02. 07. 2012 01. 07. 2014 Autor:

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

Strategické plánování a budování značky. 12. duben 2011

Strategické plánování a budování značky. 12. duben 2011 Strategické plánování a budování značky 12. duben 2011 Nejlepší cesta k předpovědění budoucnosti je tvořit jí. Peter F. Drucker, 1909-2005 Co je strategické plánování? Proces umožňující efektivní řízení

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách. Věra Staňková

Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách. Věra Staňková Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách Věra Staňková Hlavní motto Když neděláte marketing, stane se něco hrozného, totiž NIC Víte, kam směřujete? Kdo nezná přístav, do kterého se chce plavit,

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

Výzkum trhu. Tomáš Kravka

Výzkum trhu. Tomáš Kravka Výzkum trhu Tomáš Kravka 1 Agenda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ÚVOD CO JE VÝZKUM TRHU? PROČ JE VÝZKUM TRHU NEZBYTNOSTÍ? JAKÝ JE VÝZNAM VÝZKUMU TRHU? ODKUD JSOU INFORMACE ZÍSKÁVÁNY? JAK PROVÁDĚT VÝBĚR VZORKU? JAK

Více

Podpora prodeje jako nástroj integrované marketingové komunikace.

Podpora prodeje jako nástroj integrované marketingové komunikace. TematickyBLOK0_eLear_UVODsoustredení610 Podpora prodeje jako nástroj integrované marketingové komunikace. 1.Úvod Integrovaná marketingová komunikace (dále též IMK), jak ji chápe American Association of

Více

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Řízení projektového cyklu (PCM - project cycle management) Fáze projektového cyklu Řízení projektového cyklu Projektový

Více

PŘÍRUČKA KVALITY MĚSTSKÉHO ÚŘADU OTROKOVICE ---------------------------------

PŘÍRUČKA KVALITY MĚSTSKÉHO ÚŘADU OTROKOVICE --------------------------------- PŘÍRUČKA KVALITY MĚSTSKÉHO ÚŘADU OTROKOVICE --------------------------------- Tato má pro veřejnost informativní charakter a odkazy v ní uvedené slouţí pro práci zaměstnanců MěÚ. kopírován, upravován nebo

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Public Relations 1

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Public Relations 1 Public Relations 1 B_PR_1 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Vilém Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Mgr. M. Kykalová (PH) Ing. T. Dvořáková (PH) Ing. P. Klička (KL) Ing. V. Kunz, Ph.D. (MO) Typ studijního

Více

MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE PŘÍPRAVA EFEKTIVNÍ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE doc.phdr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ 1 Východiskem pro přípravu efektivní komunikace jsou tři zdroje

Více

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy Podnikatelský plán Název projektu Logo Jméno živnostníka / firmy (Cílem tohoto návodu je pomoci Vám k vytvoření podnikatelského plánu k Vaší myšlence do podnikání. Není potřeba odpovědět na všechny otázky,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

Trade Marketing Management. Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director GlaxoSmithKline

Trade Marketing Management. Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director GlaxoSmithKline Trade Marketing Management Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director GlaxoSmithKline 2 Obsah vystoupení Základní pojmy Kompetence pozice Trade Marketing Manager a činnost celého oddělení Zařazení

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

SOUČASNÉ MOŽNOSTI TIŠTĚNÉHO DIRECT MAILU Možnosti formátů obálek a papírů, atypické folie, 3D direct maily. 14. května 2010 Konference DIRECT MAIL

SOUČASNÉ MOŽNOSTI TIŠTĚNÉHO DIRECT MAILU Možnosti formátů obálek a papírů, atypické folie, 3D direct maily. 14. května 2010 Konference DIRECT MAIL SOUČASNÉ MOŽNOSTI TIŠTĚNÉHO DIRECT MAILU Možnosti formátů obálek a papírů, atypické folie, 3D direct maily 14. května 2010 Konference DIRECT MAIL O ČEM BUDE ŘEČ? Současné vlastnosti a možnosti? Jak zajisti

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Ekonomika organizací Seminář č. 1 (úvodní)

Ekonomika organizací Seminář č. 1 (úvodní) Ekonomika organizací Seminář č. 1 (úvodní) Průběh seminářů V první části semináře budete prezentovat seminární práci, poté proběhne diskuse a její hodnocení vyučujícím (cca 30 minut). Ve druhé části semináře

Více

KLIENT MEDIÁLNÍ AGENTURA

KLIENT MEDIÁLNÍ AGENTURA KLIENT MEDIÁLNÍ AGENTURA 4.5.2010 15 let v mediálním plánování Médium IP Praha/ ARBOmédia Country rádio Mediální agentura MindShare Klient Eurotel/ Telefónica O2 ČSOB group (ČSOB, Hypoteční banka, Poštovní

Více

Úloha marketingu v řízení podniku Praktická tvorba marketingového plánu Marketingový a obchodní plán patří k hlavním dokumentům společnosti, potřebných pro její řízení (dále finanční plán, plán výroby,

Více

Vést nebo řídit? PER Personální management

Vést nebo řídit? PER Personální management Vést nebo řídit? PER Personální management Vacková Marie 30.3.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD...2 1 MOTIVACE...2 2 KOMUNIKACE...3 3 LOAJALITA...4 4 KONFLIKTY...4 5 ODMĚNA

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 1 a 2 a 3 Historický výklad Výrobní koncepce

Více

yourchance o.p.s. Výroční zpráva 2010

yourchance o.p.s. Výroční zpráva 2010 yourchance o.p.s. Výroční zpráva 2010 Obsah O yourchance o.p.s.... 3 Hodnoty společnosti yourchance o.p.s.... 3 Základní údaje o společnosti... 3 Organizační struktura společnosti... 3 Správní rada...

Více

Přínos koučování pro lektory

Přínos koučování pro lektory Přínos koučování pro lektory Vyhodnocení elektronického dotazníku ke koučování Červen 2012 Veřejná zakázka KURIKULUM S - Vzdělávání lektorů a konzultantů formou koučování se realizovala od 6. března do

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola

Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola Dokument byl vytvořen v rámci projektu Úspěšná škola vzdělávání řídicích a strategických týmů středních škol v Plzeňském

Více

produkt prodejní cena prostorová distribuce podněcování odbytu, stimulace neboli komunikace se zákazníkem

produkt prodejní cena prostorová distribuce podněcování odbytu, stimulace neboli komunikace se zákazníkem Marketingový mix Marketingový mix Jakmile se podnik rozhodne o strategii umístění výrobku, začíná vyvíjet řadu aktivit pro ovlivňování potřeb a přání zákazníků 4 P marketingu Product Price Place Promotion

Více

Public Relations (PR) Přemysl Průša

Public Relations (PR) Přemysl Průša Public Relations (PR) Přemysl Průša PR - definice PR = záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností (IPR, UK) PR = řada

Více

Marketingový plán pro B2B

Marketingový plán pro B2B Marketingový plán pro B2B ZDARMA od desinners.cz Úvod do vyplnění plánu Nyní máte k dispozici vzor marketingového plánu B2B. Tady je pár rad, jak plán vyplnit. Přejeme hodně úspěchů! 1. Nesnažte se vyplnit

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

MOŽNOSTI INOVAČNÍCH VOUCHERŮ

MOŽNOSTI INOVAČNÍCH VOUCHERŮ MOŽNOSTI INOVAČNÍCH VOUCHERŮ Ing. Pavel Holman Koordinátor inovačních voucherů Rozvojové projekty Praha, a.s. Projekt Akcelerace na území HMP realizuje společnost Rozvojové projekty Praha, a.s. Kontext

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Obsah prezentace Úvod Rámcové vzdělávací programy Vzdělávací oblasti a jejich výstupy Role knihovníka

Více

Připomínkový list k návrhu Závěrečné zprávy k zakázce Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011

Připomínkový list k návrhu Závěrečné zprávy k zakázce Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011 Připomínkový list k návrhu Závěrečné zprávy k zakázce Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011 Číslo připomínky Dokument, strana, kapitola (prosíme konkrétně specifikovat) 1 Str. 19 2 Str. 19 3 Str. 20 4

Více