Souhrnná analýza dotazníkových šetření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrnná analýza dotazníkových šetření"

Transkript

1 Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb města Tábora Souhrnná analýza dotazníkových šetření Březen 2011 Tento projekt je plně podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 1

2 Obsah Úvod Komunitní plánování Metodologie Průběh dotazníkového šetření Zpracování dat Poskytované sociální služby v Táboře Spokojenost s úrovní sociálních služeb Problémy a potřeby při využívání služeb Chybějící služby a kapacity Demografický vývoj Hodnocení života v Táboře Preferovaný zdroj informací o sociálních službách Shrnutí programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 2

3 Úvod 1.1 Komunitní plánování Město Tábor rozvíjí sociální služby pro potřebné občany metodou komunitního plánování sociálních služeb. Ve vzájemné spolupráci uživatelů služeb (klientů), poskytovatelů služeb (organizací poskytujících služby) a zadavatelů služeb (město Tábor), s přihlédnutím k názoru široké veřejnosti, je vytvářen komunitní plán sociálních služeb, který obsahuje konkrétní návrhy rozvoje, podpory nebo udržení služeb vzhledem ke skutečným potřebám uživatelů. Aktuálně zpracovávaný komunitní plán navazuje na komunitní plán sociálních služeb realizovaný v letech Jedním ze základních podkladů k tvorbě komunitního plánu, které využijí odborné pracovní skupiny, je soubor dotazníkových šetření. Tato šetření mapují aktuální situaci v oblasti sociálních služeb v Táboře z hlediska nabídky poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb a poptávky uživatelů sociálních potřeb a veřejnosti. Cílem šetření je získat dostatečné množství informací o nabízených sociálních službách, spokojenosti s nimi a o potřebách uživatelů, veřejnosti, poskytovatelů i zadavatele. Z těchto údajů vyplynou potřeby a cíle Komunitního plánu sociálních služeb v Táboře. 1.2 Metodologie Prostředkem ke zmapování současného stavu sociálních služeb v Táboře bylo několik druhů dotazníků zaměřených na základní účastníky komunitního plánování sociálních služeb, jimiž jsou: poskytovatelé sociálních služeb na území města Tábora zadavatel sociálních služeb město Tábor uživatelé služeb rozdělení do specifických skupin veřejnost. Cílem dotazníkového šetření v jednotlivých skupinách bylo získat následující údaje: 1. Poskytovatelé sociálních služeb na území města Tábora informace o poskytovatelích sociálních služeb provozující zařízení na území města Tábora registrované a doplňkové sociální služby počty a struktura uživatelů jednotlivých služeb finanční zdroje potřeby a plány 2. Zadavatel sociálních služeb město Tábor zhodnocení kvality a kvantity sociálních služeb identifikace potřeb a chybějících služeb informace o realizovaných aktivitách v oblasti podpory sociálních služeb programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 3

4 3. Uživatelé sociálních služeb současné využívání sociálních a doplňkových služeb a spokojenost s nimi potřeby, které stávající sociální služby nepokrývají a příčiny této situace preferovaný způsob zjišťování informací o sociálních službách v Táboře návrhy na zlepšení různých oblastí života v Táboře identifikační údaje (věk, pohlaví a další) 4. Veřejnost v jaké oblasti postrádají pomoc či podporu preferovaný způsob zjišťování informací o sociálních službách v Táboře Podoba dotazníků vzešla z podkladů zadavatele dotazníkového šetření města Tábora, připomínek pracovních skupin, dotazníků použitých při tvorbě 1. Komunitního plánu sociálních služeb v roce 2006 a úprav zpracovatele šetření firmy REGIO projekt, s. r. o. Pro skupinu uživatelů sociálních služeb bylo vytvořeno celkem 7 variant dotazníků zaměřených na specifické cílové skupiny. 1.3 Průběh dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v průběhu ledna a února Poskytovatelé sociálních služeb a zástupci města Tábora vyplňovali dotazník ve spolupráci s koordinátorkou komunitního plánování, veřejnost měla dotazníky spolu s propagačními informacemi o sociálních službách v Táboře k dispozici na 4 veřejných místech, a sběr dat mezi uživateli sociálních služeb proběhl prostřednictvím poskytovatelů těchto služeb a v elektronické podobě. Poskytovatelé sociálních služeb Do vyhodnocení byly zařazeny pouze poskytovatelé služeb, kteří v Táboře provozují zařízení či přímo poskytují služby. Tyto organizace lze podle typu poskytovaných služeb rozdělit do 3 základních skupin: poskytovatelé registrovaných sociálních služeb poskytovatelé služeb sociálního typu (neregistrované služby, služby nesociálního charakteru, ale zaměřené na cílovou skupinu uživatelů RC Radost, ICM) ostatní organizace státní správy a samosprávy Organizace Počet poskytovatelé registrovaných sociálních služeb 14 poskytovatelé služeb sociálního typu 7 ostatní 4 programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 4

5 Uživatelé sociálních služeb Uživatelé sociálních služeb jsou pro potřeby komunitního plánování rozděleni do 5 specifických skupin podle převažující zastoupené skupiny uživatelů, ale navíc byly vytvořeny samostatné dotazníky pro rodiče a cizince. Dotazníkový průzkum byl od počátku koncipován jako výběrový, zaměřený na určité skupiny uživatelů. V tom spočívalo jedno interpretační omezení. Takto získané údaje nelze brát jako reprezentativní vzorek uživatelů sociálních služeb v jednotlivých skupinách. Zpracované procentuální poměry využívání jednotlivých organizací a služeb proto nezobrazují reprezentativní výsledky za celou cílovou skupinu uživatelů v Táboře, ale pouze za sebraný vzorek. Je třeba je chápat především jako vodítko k interpretaci dalších údajů o hodnocení sociálních služeb a potřebách uživatelů. Skupina Počet sebraných dotazníků Rodiče 40 Děti a mládež 155 Romská menšina 51 Cizinci Ukrajinci a ostatní cizinci 18 Vietnamci 1 souhrnný dotazník za celou komunitu Senioři 148 Zdravotně postižení 141 Osoby v nepříznivých životních situacích 72 Celkem vyplněných dotazníků 626 Veřejnost Vzhledem k propagačně pojaté anketě pro veřejnost nebyl dán důraz na sběr většího počtu respondentů. Celkem bylo vyhodnoceno 28 dotazníků. 1.4 Zpracování dat Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Do vyhodnocení byly zařazeny pouze poskytovatelé provozující zařízení či poskytující služby přímo na území města Tábora, ne poskytovatelé, jejichž služby využívají občané Tábora mimo území města. Získané údaje byly analyzovány jednak souhrnně za všechny poskytovatele, jednak samostatně za registrované služby. S ohledem na metodiku komunitního plánování a rozdělení uživatelů sociálních služeb do 5 skupin, obsahuje analýza souhrnné a přehledné informace o poskytovatelích sociálních služeb, kteří se převážně zaměřují na skupiny uživatelů: Osoby se zdravotním postižením Senioři Děti, mládež a rodina Menšiny Osoby v nepříznivých životních situacích programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 5

6 Analýza uživatelů sociálních služeb a veřejnosti Dotazníky pro jednotlivé skupiny obsahovaly totožné okruhy otázek: spokojenost stávajícími sociálními službami, výčet případných chybějících sociálních služeb, preferované zdroje informací o sociálních službách a stručné identifikační údaje. Možnosti, které mohli respondenti volit u jednotlivých otázek, se ovšem částečně odlišovaly vzhledem ke specifikům dotazovaných cílových skupin (např. odlišné varianty odpovědí u dotazníku pro děti a pro seniory). Průzkum se tématicky (zejména u rodičů, dětí a mládeže nezaměřoval pouze na sociální služby, ale také na služby navazující (zdravotní, pedagogické, volnočasové, poradenské, atd.). Dotazníky byly vyhodnoceny jednak za jednotlivé skupiny uživatelů, jednak souhrnně. Srovnání s předchozím dotazníkovým šetřením realizovaným v roce 2006 V roce 2006 byly při přípravě Komunitního plánu sociálních služeb v Táboře zpracovány výsledky dotazníkových šetření mezi poskytovateli do dokumentu Základní informace o poskytovatelích sociálních služeb a poskytovaných sociálních službách v Táboře za rok 2005 a mezi uživateli do dokumentu Názorový průzkum mezi uživateli sociálních služeb v Táboře. Vzhledem k tomu, že tento průzkum byl realizován před účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, byla struktura zpracovávaných dat o poskytovatelích sociálních služeb a dělení služeb jiné. Srovnat tyto údaje s výsledky současného průzkumu mezi poskytovateli sociálních služeb šlo pouze omezeně. Stejně tak bylo omezené srovnávání výsledků průzkumu mezi uživateli sociálních služeb, neboť letošní výzkum byl koncipován částečně odlišně. programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 6

7 2 Poskytované sociální služby v Táboře Přehled všech registrovaných sociálních služeb v Táboře k včetně kapacitních údajů a počtu klientů udává následující tabulka. Názvy poskytovatelů sociálních služeb jsou uvedeny ve zkratkách, plné názvy naleznete na konci analýzy. Kromě registrovaných poskytovatelů sociálních služeb působí v Táboře několik organizací poskytujících služby sociálního typu (doplňkové a neregistrované služby): ARPZPD v ČR, o.s., KLUB NADĚJE Domácí péče Tereza Nemocnice Tábor, a.s. Oblastní spolek Českého červeného kříže Tábor Kiwanis junior klub Tábor SOANZ, o.s. Církve Nadace Senio Organizace Registrovaná sociální služby Kapacita APLA sociálně aktivizační služba pro seniory a OZP 6- ambul., 6-terénní Počet klientů za rok 2009 Počet klientů za rok Communio pečovatelská služba _ CZP odborné sociální poradenství _ DH Jordán FOD Fokus G-centrum odborné sociální poradenství 6- ambul., 2-terénní odlehčovací služby kontaktů sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace azylový dům pro ženy a matky s 38 matek 39 matek 59 dětmi +53 dětí +55 dětí denní stacionář domov pro seniory noclehárna odborné sociální poradenství odlehčovací služby pečovatelská služba Farní charita Auritus kontaktní centrum Farní charita DC kontaktní centrum _ programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 7

8 Organizace Registrovaná sociální služby Kapacita Cheiron T o.p.s. Kaňka Klíček nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 52- ambulantní, 300-terénní Počet klientů za rok ambulantní, 300-terénní Počet klientů za rok ambulantní, 450-terénní denní stacionář osobní asistence raná péče denní stacionář týdenní stacionář SNN odborné sociální poradenství _ odborné sociální poradenství 40- ambulantní, SONS 40-terénní sociálně aktivizační služba pro 30- seniory a osoby se zdravotním ambulantní, postižením 30-terénní SPD sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením Rozvoj sociálních služeb od roku 2005 Srovnání služeb poskytovaných v Táboře v roce 2010 a 2005 nemůže být zcela přesné, neboť zákon o sociálních službách upravil terminologii a dělení služeb, nicméně z jednotlivých dotazníků máme přehled o nově vzniklých službách (neuvádíme služby poskytované déle a nově pouze registrované): Noclehárna - G Centrum (2007) Denní stacionář - G Centrum (2007) odlehčovací služby - Domácí hospic Jordán (2010) 2x odborné sociální poradenství - SONS (2007) a Domácí hospic Jordán(2010) osobní asistence - Kaňka (2009) 2x sociálně aktivizační služba pro seniory a OZP - Sdružení postižené dítě (2009) a SONS (2007) odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služba pro seniory a OZP (2007) Cheiron T práce s rodinami a dětmi neregistrovaná služba programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 8

9 Za tuto dobu došlo také k zúžení poskytovaných služeb, i když údaje srovnávané s analýzou z roku 2006 mohou být zkresleny nepřesným pojmoslovím: zmizela služba podporované zaměstnávání (byly 2) služba osobní asistence byla v roce 2006 uváděna 4x, v letošním roce je registrována 1, ale další organizace poskytují tyto služby jako doplňkové, neregistrované. Z hlediska počtu uživatelů nelze současný stav s rokem 2006 srovnat, neboť nebyly získány srovnatelné údaje za všechny poskytovatele, které by šly zpracovat. 2.1 Spokojenost s úrovní sociálních služeb Uživatelé sociálních služeb v letošním průzkumu hodnotili spokojenost s nejdůležitější či nejčastěji využívanou službou. Dále se vyjadřovali k oblastem služby, které by chtěli zlepšit. Níže uvádíme přehled spokojenosti s nejčastěji využívanými či nejdůležitějšími službami pro jednotlivé cílové skupiny. Všichni rodiče byli s nejčastěji využívanou službou - komunitním centrem Cheiron T spokojeni, nejčastěji si pochvalovali přístup personálu. Děti se vyjadřovaly nejen k sociálním službám. S trávením času na hřišti bylo spokojeno 88 %, nejvíce si cenily blízkosti a přístupu zdarma. Zlepšily by úroveň prostředí. Se službami knihovny byly spokojeny všichni, výtky směřovaly k otevírací době. S komunitním centrem Cheiron T o. p. s. byly všichni spokojeny, nejvíce s prostředím. Romská menšina hodnotila sociální dávky. 61 % vyjádřilo nespokojenost, nejčastěji k vstřícnosti personálu či nízké výši. Naopak ti, co spokojeni byli, oceňovali přístup personálu a otevírací dobu. Došlo tak u nich ke změně spokojenosti s nejvíce využívanou službou. V roce 2006 byla nadpoloviční většina spokojena. Zajímavý výsledek však je, že z 82 % Romů, kteří využívají sociální dávky jsou pouze pro 36 % tím nejdůležitějším. Nejdůležitější služby pro cizince jsou kurzy českého jazyka a služby Pravoslavné církevní obce, se kterými jsou spokojeni. Ze seniorů nevyjádřil nespokojenost s nejčastěji využívanou službou nikdo. U pečovatelské služby nejvíce ocenili kvalitu a přístup personálu, jediná výtka směřovala k ceně služby. Stejné hodnocení platilo dennímu stacionáři. U domácí péče byly spokojeni zejména s kvalitou služby, téměř bez výtek. Zdravotně postižení využívají nejčastěji aktivizační službu, kterou hodnotili všichni kladně. Největší spokojenost panuje s přístupem personálu a kvalitou služby. Z několika výtek jich většina patřila vzdálenosti služby od místa bydliště. S denním stacionářem bylo spokojeno 96 % respondentů, nejvíce s přístupem personálu a kvalitou služby. Výtky směřovaly především k ceně. Nejdůležitější služba pro osoby v nepříznivých životních situacích je kontaktní centrum Auritus, všichni vyjádřili s touto službou spokojenost. programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 9

10 2.2 Problémy a potřeby při využívání služeb Uživatelé sociálních služeb mohli v průzkumu označit pomoc či podporu v nějaké oblasti, kterou by potřebovali a nedostává se jim, případně ji konkretizovat otevřenou odpovědí. V navazujících otázkách vybrali oblast, ve které by potřebovali pomoci nejvíce, a uvedli důvod, proč jim tato pomoc chybí. Následující tabulka ukazuje nejfrekventovanější oblasti u jednotlivých skupin. programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 10

11 Oblasti, ve kterých uživatelé postrádají pomoc či podporu Rodiče Děti Romská menšina Senioři Zdravotně postižení ONŽS Oblast % Oblast % Oblast % Oblast % Oblast % Oblast % Práce 38 Hledání práce 23 Práce 75 Asistence 5 Práce 11 Ubytování 40 Bydlení 30 Dluhy, hospodaření 23 Volný čas dětí 13 Učení, vzdělávání Volný čas (kde a jak ho trávit) Mezilidské vztahy 17 Jiné (dluhy) 49 Přeprava 17 Ubytování 41 Zdraví 7 14 Doprovázení při jednání na úřadech 35 5 Vzdělávání 9 Práce 39 Doprovázení při jednání na úřadech Sociálněprávní poradenství (dluhy) 38 7 Zdraví 11 Rodina 10 Šikana 4 Vzdělávání 8 Ubytování 6 Vzdělávání 7 Vzdělávání a učení Sociálně-právní Rodinné 10 Závislosti 3 Závislosti dětí poradenství poradenství Závislosti 10 Šikana dítěte 8 Nepostrádá pomoc 33 Nepostrádá pomoc 48 Rodina, vztahy Sociálněprávní poradenství Nepostrádá pomoc Nepostrádá pomoc 84 Nepostrádá pomoc 53 Nepostrádá pomoc 17 Cizinci nejvíce postrádají sociálně-právní poradenství, konkrétně pracovníka na MěÚ, který by jim poskytl pomoc. programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 11

12 Nejdůležitější oblast pomoci Při výběru 1 nejdůležitější oblasti, ve které by potřebovali respondenti pomoc, uváděli důvod, proč jim tato podpora/služba chybí. Procenta jsou uvedena pouze za ty, kteří v nějaké oblasti pomoc postrádají. Rodiče pro 40 % byla nejdůležitější oblast práce, pro 25 % oblast bydlení, ve které polovina rodičů uvedla, že neví, jestli v Táboře nějaká služba, která by jim mohla pomoci, existuje. Děti 34 % uvedlo jako nejdůležitější oblast hledání práce (dvě třetiny neví kdo a kde by jim pomohl), 25 % oblast učení a vzdělávání, 20 % volný čas (polovina neví kdo a kde by jim pomohl). Romská menšina 60 % Romů, kteří potřebují nějakou pomoc, označilo jako nejdůležitější oblast práce (28 % neví kdo a kde by jim pomohl, 19 % označuje službu za nekvalitní), 15 % označilo znalost jazyka a 13 % ubytování. Senioři většina žádnou pomoc nepostrádá, nejvíce je postrádaná asistence (doprovod k lékaři) u 5 %. Zdravotně postižení nejdůležitější oblasti, ve kterých potřebují zdravotně postižení nejvíce pomoc, jsou zastoupeny rovnoměrně 18 % uvedlo zdraví, 16 % doprovázení při jednání po úřadech, 13 % sociálně-právní poradenství a ubytování. Potřeby cílových skupin v roce 2006 V dotazníkovém šetření v roce 2006 při tvorbě Komunitního plánu soc. služeb města Tábora byla podobně formulovaná otázka na chybějící služby, které byly konkrétně vyjmenované. Letošní průzkum se soustředil spíše na životní oblasti, ve kterých by respondenti potřebovali pomoci, proto můžeme výsledky srovnat jen částečně. Senioři nejvíce chyběl další domov důchodců (23 %) a rozvoz obědů v sobotu a v neděli (20 %). Tyto služby byly v současném průzkumu konkrétně jmenovány v otevřených otázkách, ale v menší míře. Zdravotně postižení v Táboře nejvíce postrádali chráněné dílny pro osoby s kombinovaným postižením 22,3 %, chráněné bydlení 18,7 % a denní stacionář pro osoby s kombinovaným postižením bez omezení věku 13,9 %. Chráněné bydlení a denní stacionář v letošním roce označily jako potřebné služby jak uživatelé, tak poskytovatelé i město Tábor. Mezi dětmi byly zmiňovány pouze volnočasové aktivity, rodiče nejmenovali žádné další služby. Osoby v nepříznivých životních situacích měly nejvíce problémy s ubytováním, dále si přáli azylový dům a hygienické středisko a chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním. Občané s romskou národností potřebovali nejvíce pomoci s hledáním práce (87 %), právní pomoc (39 %), pomoc s hledáním ubytování (34 %) a řešení případů diskriminace (29 %). Cizinci potřebovali nejvíce pomoc při jednání s českými úřady (31 %), výuku českého jazyka (31 %), pomoc s hledáním práce (27 %) a pomoc při získávání sociálního zabezpečení (23 %). programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 12

13 Problémy poskytovatelů sociálních služeb Financování služeb jednoznačně největším problémem poskytovatelů sociálních služeb v Táboře je financování služeb. Nevyhovující prostory všechny organizace sídlící v objektu CEPOS na Píseckém rozcestí (ČČK, SONS, CZP ) si stěžují na nevyhovující prostory, ve kterých sídlí. S nevyhovujícími prostory se potýká také noclehárna provozovaná G-centrem Tábor. Neinformovanost veřejnosti na problémy s nedostatkem informací u veřejnosti/klientů upozorňuje Domácí péče Tereza. Využívání služeb klienty G-centrum Tábor se potýká v jednotlivých službách s problémy týkajících se klientů: výrazný úbytek klientů spojený se snížením příspěvku na péči (pečovatelská služba, částečně denní stacionář), nepřizpůsobivost klientek (azylový dům pro matky s dětmi), nerovnoměrný zájem klientů o službu (odlehčovací služby). Zajímavým faktem je skutečnost, že na problémy se standardy sociálních služeb upozornilo pouze 1 zařízení. 2.3 Chybějící služby a kapacity V roce 2010 se 5 zařízení v Táboře potýkalo s nedostatečnými kapacitami a muselo odmítnout zájemce o službu. Domov pro seniory 82 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 26 Odlehčovací služby 25 Kontaktní centrum 5 Denní stacionář 3 Konkrétní návrhy uživatelů služeb Vybrané odpovědi na otevřené otázky, ve kterých uživatelé ze všech cílových skupin zmínili konkrétní chybějící organizace či služby: chráněné bydlení, ubytovny pro bezdomovce, dům pro seniory, odlehčovací služby, rozšíření pečovatelské služby, celoroční stacionář pro osoby s mentálním postižením, programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 13

14 poradna pro cizince, občanská poradna - řešení dluhů. Návrhy poskytovatelů služeb Poskytovatelé sociálních služeb odpovídali na otázku, jakou službu by v Táboře doplnili, jaká zde podle nich chybí. V tabulkovém přehledu níže je uvedena četnost odpovědí. Počet Chybějící služba 4 Azylový dům a ubytování pro ONŽS 4 Chráněné bydlení 3 Osobní asistence 3 Pobytové služby pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou 2 Celoroční pobyt pro zdravotně postižené 1 Respitní péče 1 Krizové centrum 1 Intervenční centrum 1 Dům na půl cesty 1 Denní centrum pro bezdomovce 1 Služby pro rodiny s dětmi 1 Občanská poradna 1 Odlehčovací služby pro zdravotně postižené 1 Jednorázová pečovatelská služba (např. donáška obědů - méně než 15 obědů) Názory zadavatele - město Tábor domov pro seniory (G-centrum Tábor) nedostatečné kapacity: markantní převis počtu žadatelů a možností tohoto zařízení, dlouhá čekací doba, chybějící sociální lůžka ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Tábor a. s. chráněné dílny pro osoby s kombinovaným postižením, denní stacionář a respitní péče (bez omezení věkem a postižením) a chráněné bydlení pro tuto skupinu obyvatel problematika péče o osoby s indikací diagnózy demence (nedostatečná kapacita pobytové služby na našem území, odlehčovací služby pro tuto kategorii klientů) pečovatelská služba o problematika zabezpečení stravy a jejího dovozu i v rámci víkendů a svátků o poskytování služeb i v odpoledních a nočních hodinách odlehčovací služby pro seniory (tzv. přechodný pobyt) nedostatečná kapacita absence zařízení pro osoby zdravotně postižené či seniory, jejichž příjmy nedosahují dostatečné výše pro úhradu jejich pobytu a čerpání služeb v nejrůznějších pobytových zařízeních (např. přiznání invalidity bez nároku na výplatu důchodu) programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 14

15 předmanželská a rodinná poradna - není zde podobná služba osoby v nepříznivé životní situaci o nedostatečná kapacita noclehárny (zejména v zimním období) o azylový dům s aktivizačními principy, což by umožnilo nastartovat integrační proces tohoto okruhu osob a zajistilo vyšší možnost hygienických služeb 2.4 Demografický vývoj Sociální služby, zejména v oblasti cílové skupiny senioři a zdravotně postižení, bude velmi ovlivňovat demografický vývoj v Táboře. Vývoj v posledních 10 letech ani prognózy dalšího vývoje počtu a struktury obyvatel v Táboře, které jsou vypočítány z prognóz ČSÚ pro Jihočeský kraj, jsou velmi alarmující z hlediska stárnutí obyvatelstva i snižování počtu obyvatel Tábora. Tento vývoj bude těžko kompenzován migračním přírůstkem, který byl za posledních 8 let záporný. Graf níže ukazuje vývoj pohybu a struktury obyvatelstva v Táboře v posledních 10 letech. I když byl v minulých 6 letech dosažen přirozený přírůstek obyvatelstva (převažoval počet narozených nad zemřelými), tak úbytek obyvatel v důsledku stěhování byl vyšší. Graf 1 Přírůstek obyvatelstva v Táboře Přírůstek obyvatelstva v Táboře Přirozený přírůstek Přírůstek stěhováním Zdroj: ČSÚ, Demografická ročenka města Tábora Jak ukazuje následující tabulka, výrazně se mění věková struktura obyvatel Tábora. Výrazně přibývá obyvatel v poproduktivním věku na úkor dětí. Děti tvořily v roce ,6 % a v roce 2009 již jen 13,4 % obyvatel Tábora. Naopak senioři starší 65 let tvořili v roce % a v roce ,1 %. Tento trend se bude v dalších letech zvýrazňovat. programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 15

16 Tabulka 1 Struktura obyvatel města Tábora Ukazatel / rok Struktura obyvatel dle věku - Před- produktivní věk (0 14) Produktivní věk (15-64) Po-produktivní věk (65+) Struktura obyvatel dle pohlaví - Muži Ženy Počet obyvatel celkem Zdroj: ČSÚ, Demografická ročenka města Tábora Prognóza vývoje počtu a struktury obyvatel v Táboře je vytvořená na základě projekce obyvatelstva v Jihočeském kraji do roku 2065, kterou vypočítal Český statistický úřad. Tato projekce nebere v potaz vlivy migrace, zabývá se pouze přirozeným přírůstkem. Jak ukazují údaje o migraci v Táboře za posledních 8 let, úbytek stěhováním bude spíše tyto trendy zhoršovat. Trend stárnutí obyvatelstva a snižování celkového počtu obyvatel se bude v následujících letech ještě prohlubovat. Index stáří v následující tabulce ukazuje poměr obyvatel v poproduktivním věku vůči obyvatelům v předproduktivním věku. V roce 2060 by mělo být v Táboře seniorů třikrát více, než dětí! Co se týká podílu těchto skupin na celkovém počtu obyvatel, v roce 2020 by mělo žít v Táboře 14,4 % dětí oproti 20,6 % seniorů, za dalších 10 let to bude 12,6 % dětí oproti 24,5 % a v roce 2050 by měla žít v Táboře třetina seniorů nad 65 let a 12,4 % dětí do 14 let věku. Tabulka 2 Prognóza vývoje počtu obyvatel Tábora podle věkových skupin Obyvatelstvo podle věku V předproduktivním věku (0-14) V produktivním věku (15-64) V poproduktivním věku (65+) Index stáří 113,1 127,1 143,3 167,0 194,4 221,5 247,7 270,1 302,0 307,2 Počet obyvatel celkem Zdroj: ČSÚ, projekce obyvatelstva programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 16

17 Graf 2 Vývoj struktury obyvatelstva v Táboře Prognóza vývoje počtu obyvatel Tábora podle věkových skupin (výpočet bez migrace) Předproduktivní (0-14) Poproduktivní (65+) 2.5 Hodnocení života v Táboře Všichni uživatelé sociálních služeb zapojení do průzkumu se vyjadřovali k oblasti života v Táboře, která by se měla zlepšit a případně mohli doplnit konkrétní návrhy. Souhrnné zpracování všech návrhů bude jako příloha k Analýze uživatelů sociálních služeb a veřejnosti předána pracovním skupinám jako další zdroj pro tvorbu Komunitního plánu města Tábora. Na otázku, v jaké oblasti by se měl život v Táboře zlepšit, odpověděli respondenti nejčastěji, že v oblasti pořádku (27 %), bezpečnosti (25 %) a bydlení (22 %). Vůbec nejčastěji ale uvedli, že v žádné z nabízených oblastí (29 %). Na tuto otázku bylo možno odpovědět více možnostmi, proto součet překračuje 100 %. Tabulka 3 V jaké oblasti by se měl život v Táboře zlepšit Oblast Frekvence odpovědí (v %) Vybrané příklady Pořádek 27 Úklid chodníků, psí výkaly Bezpečnost Nebezpečné přechody, bezdomovci v parcích, bezpečnost 25 v noci, více strážníků Bydlení Chráněné bydlení, řešení bydlení na Fišlovce, drahý nájem, 22 omezení času v azylovém domě 1 rok, v domě s peč. službou je více sociálních případů než starých a nemocných Doprava 20 Zvýšení frekvence MHD Zdravotnictví 16 Docházka lékařů do DPS, dlouhé čekání u lékařů programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 17

18 Oblast Sociální služby Frekvence odpovědí (v %) 14 Vybrané příklady Odlehčovací služba na víkend, větší kapacita domu pro seniory, pečovatelské služby, celoroční stacionář pro osoby s mentálním postižením, poradna pro cizince, občanská poradna, řešení dluhů, služby o víkendech, úklidové služby pro seniory Životní prostředí 13 Kultura 10 Více akcí v pečovatelském domě Sport 9 Nabídka volnočasových aktivit (pro děti) Školství Jiná oblast 3 Nic z výše uvedeného Bezbariérovost, osobní asistenti, špatná komunikace s romskými dětmi 2.6 Preferovaný zdroj informací o sociálních službách Všechny skupiny uživatelů sociálních služeb odpovídali na otázku, jaký způsob získání informací o sociálních službách je pro ně nejvhodnější. Preferovaným zdrojem informací o sociálních službách jsou nejčastěji organizace, jejíž služby již respondenti využívají (28 %), osobní návštěva městského úřadu (25 %) a organizace, poskytující danou službu (11 %). Graf 3 Preferovaný zdroj informací o sociálních službách programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 18

19 Ze srovnání s rokem 2006 vyplývá, že se výrazně zvýšila důvěra v organizace, jejíž služby respondenti využívají a v městský úřad na rozdíl od doktorů a rodiny. Zdravotně postižení nejvíce preferovali jako zdroj informací v roce 2006 doktory a přátele, v letošním roce to byly organizace, jejichž služeb využívají a Městský úřad v Táboře. Senioři preferovali nejvíce rodinu, organizace jejichž služeb využívají a na třetím místě lékaře. V roce 2011 bylo pořadí organizace, lékař a městský úřad. Děti nejvíce preferují přátele oproti rodině v roce 2006, na druhém místě zůstává internet. U rodičů se preference nezměnily, na prvním místě je městský úřad a na druhém internet. programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 19

20 3 Shrnutí Subjektivně nejspokojenější jsou senioři a zdravotně postižení, kteří potřebují pomoci nejméně. Může to souviset s uspokojením jejich potřeb, na které je v Táboře zaměřeno nejvíce registrovaných služeb (senioři 14, ZP 19). Naopak nejvíce pomoc postrádá Romská menšina a osoby v nepříznivých životních situacích. Uživatelé sociálních služeb mají největší problémy spojené s prací a bydlením, což často přesahuje možnosti sociálních služeb. Z hlediska ubytovacích služeb mají nevyřešené potřeby osoby v nepříznivých sociálních situacích, zdravotně postižení (chráněné bydlení) a senioři. Další požadovanou oblastí pomoci je sociálně-právní poradenství, zejména v souvislosti s dluhy. Poskytovatelé sociálních služeb (neziskové organizace) mají největší potíže se zajištěním finančních prostředků. Na nevyhovující prostory si stěžují organizace sídlící v objektu CEPOS a noclehárna G-centra Tábor. Demografický vývoj v Táboře bude v následujících letech výrazně měnit věkovou strukturu a počet obyvatelstva. Zatímco se celkový počet obyvatel v Táboře bude přirozenou měrou snižovat (a migrace obyvatel tento úbytek pravděpodobně nenahradí), počet obyvatel v poproduktivním věku (65 +) výrazně poroste na úkor obyvatel ve věku předproduktivním (0 14). Tento trend si vynutí zejména rozšiřování služeb a kapacit pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Souhrn chybějících služeb Všechny 3 základní skupiny respondentů průzkumu (veřejnost, poskytovatelé, zadavatel sociálních služeb) se shodují s různou mírou důležitosti na následujících službách, které v Táboře chybí nebo mají nedostatečné kapacity: ubytování pro ONŽS nejpalčivější problém vnímaný širokou veřejností, kterým vadí pobyt osob bez domova ve veřejných parcích a prostorách chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením rozšíření/výstavba nového domova pro seniory tuto potřebu potvrzuje jednoznačně predikce demografického vývoje v Táboře pobytové služby pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou celoroční pobyt pro zdravotně postižené + denní stacionář a respitní péče pro tuto cílovou skupinu odlehčovací služby stávající odlehčovací služby poskytované G-centrem Tábor mají problém s nerovnoměrným využíváním kapacity, a proto nedokáží v určitých chvílích uspokojit všechny zájemce. Tato skutečnost je reflektována jak uživateli sociálních služeb, tak poskytovateli a zadavatelem. sociálně právní poradenství / občanská poradna uživatelé sociálních služeb mají problémy zejména s dluhy rozšíření pečovatelské služby požadavky zejména na rozšíření doby poskytovaných služeb (rozvoz obědů o víkendu, služby v odpoledních a nočních hodinách). Na druhou stranu se největší pečovatelská služba v Táboře potýká s úbytkem klientů v souvislosti se zmenšením příspěvku na péči. programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 20

Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb města Tábora Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Březen 2011 Tento projekt je plně podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Cizinci

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Cizinci Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Cizinci Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou použity

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Analýza sociálních služeb obce Sudice

Analýza sociálních služeb obce Sudice Analýza sociálních služeb obce Sudice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba)

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba) Příloha č. 5 k 5/ZM/2016 A. Poskytovatelé sociální služby, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb ( 85 zákona o

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Rodiče

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Rodiče Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Rodiče Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou použity do

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

FINANČNÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O.

FINANČNÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O. Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč CZ.1.04/3.1.03/45.00087 Tento projekt je podpořen finančními prostředky z ESF

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež Dobrý den, ahoj, obracíme se na Tebe s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jsi spokojen se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec IV-Perštýn

Více

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč)

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč) Sumarizace nákladů a souvisejících hodnot sledovaných u služeb v aktuální síti města (včetně podrobného přehledu registrovaných sociálních služeb, kterým město Hradec Králové poskytlo finanční dotaci)

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA TÁBORA

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA TÁBORA KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA TÁBORA 2011 2013 září 2011 město Tábor Obsah 1 Co je komunitní plánování?...3 1.1 Základní pojmy...3 2 Komunitní plánování v Táboře...5 2.1 Aktivity projektu...5

Více

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo. Ve Znojmě dne

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo. Ve Znojmě dne Ve Znojmě dne 4.4.2007 Věc: Oslovující dopis k zápisu z veřejného připomínkování rozvoje sociálních služeb na období 2007-2010 Vážený pane / Vážená paní, v příloze přikládám zápis z veřejného setkání,

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Navýšení dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2016 (ke dni ) identifikátor služby

Navýšení dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2016 (ke dni ) identifikátor služby Název posktovatele IČ ID identifikátor služb Druh služb 1 AC Facilit, s.r.o. 24240931 7825745 domov se zvláštním režimem 1023000 75500 1098500 2 Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. 25156349 4542627 domov se

Více

VÝSLEDKY ANALÝZY POTŘEB SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT

VÝSLEDKY ANALÝZY POTŘEB SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT VÝSLEDKY ANALÝZY POTŘEB SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT Zpracováno v rámci Komunitního plánování sociálních služeb města Bystřice nad Pernštejnem Zpracoval Institut komunitního rozvoje,

Více

Analýza bydlení pro osoby se zdravotním postižením pro projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor

Analýza bydlení pro osoby se zdravotním postižením pro projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor Analýza bydlení pro osoby se zdravotním postižením pro projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor (reg. číslo projektu CZ.1.04/3.1.03/65.00028) Výstupy z dotazníků zpracoval Bc. Jan Mácha,

Více

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby DOTACE

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby DOTACE AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ručením omezeným7825745 domovy se zvláštním režimem 1023000 93200 AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ručením omezeným6431239 pečovatelská služba 0 0 nesoulad

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní

Více

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení ankety. Duben Strana 1 (celkem 40)

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení ankety. Duben Strana 1 (celkem 40) Sociální služby na Českokrumlovsku Vyhodnocení ankety Duben 2012 Strana 1 (celkem 40) Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Komunitní plánování... 3 1.2 Struktura respondentů... 3 2. Výsledky za ORP Český Krumlov...

Více

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Individuální projekt Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Karlovarský kraj Závodní 353/88

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne ZK-05-2016-130, př. 7 počet stran: 5 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Sociální služby. 1. Sociální služby. Zdroj: MPSV, rok 2013

Sociální služby. 1. Sociální služby. Zdroj: MPSV, rok 2013 Sociální služby 1. Sociální služby K 31. 12. 2013 se na území České republiky nacházelo 3 240 zařízení, která poskytují sociální služby. Kapacita těchto zařízení byla celkem 81 183 míst. Tato zařízení

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Zadavatel: 14.9.2012 1 Cíle projektu Identifikace skutečných potřeb cílové skupiny seniorů v Libereckém kraji

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Příloha č. 3 IČO Název poskytovatele Identifikátor Druh služby 26681471 Centrum D8 o.p.s. 3478916 odborné sociální poradenství 62209256

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR PhDr.Hana Pazlarová, Ph.D. Katedra sociální práce, FF UK, Praha Kontakt: hana.pazlarova@ff.cuni.cz Katedra sociální práce provedla v letech

Více

Analýza sociálních služeb obce Bolatice

Analýza sociálních služeb obce Bolatice Analýza sociálních služeb obce Bolatice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb

DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb v rámci akce Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb v ORP Prachatice, reg. č. : CZ.1.04/3.1.03/65.00008 Název poskytovatele: Právní forma:. Registrovaná

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ pracovní skupina OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŢENÍM SLOŽENÍ PRACOVNÍ SKUPINY POSKYTOVATELÉ Centrum pro zdravotně postižené CSS Lidická Prostějov Český

Více

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Výpočet dotace Sociální služby jsou rozděleny

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Výsledky dotací A 2013

Výsledky dotací A 2013 Návrh počítá s dodatečným navýšením MPSV pro rok 2013. V rámci tvorby návrhu na rozdělení dodatečného navýšení ze strany MPSV byla vytvořena rezerva v rámci částky alokované na z rozpočtu hradeckého kraje

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel

Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel Program podpory v sociální oblasti na Výše finančních prostředků na : Kč 5 758 800,00 Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel 1 26647214 Amalthea o.s. Podpora pro rodinu a dítě NE 0

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ze dne 2. 2. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 Čl. 1 Změnové ustanovení 1) Článek

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na a služby blízké službám sociálním v roce 2012 - za jednotlivé oblasti sociální péče v Kč Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Aktivizace

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Oblast péče o seniory Domov pro seniory Dobětice, p.o. koncept Bazální stumulace domov pro sen. 8 500 Domov pro seniory Dobětice, p.o. smyslové aktivizace domovy

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU Vyhodnocení ankety pro veřejnost 1. Cíl ankety Předat všem obyvatelům mikroregionu základní informace o projektu Komunitní plánování sociálních služeb

Více

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA Zpracovala společnost PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. E-mail: info@rozvoj-obce.cz

Více

Důvodová zpráva 6. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konané 18. 6. 2015 Důvodová zpráva Na dnešním jednání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou je předkládán návrh na rozdělení dotací

Více

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Předmluva ke kapitole: V této kapitole jsou představeny jednotlivé typy sociálních služeb a jsou zde základní charakteristiky příjemců těchto služeb. Tabulka 27:

Více

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky)

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky) Příloha č. 3 Přehled druhů sociálních služeb, jejich cílových skupin dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, forem poskytování, způsob stanovení kapacity

Více

Základní informace o službě

Základní informace o službě Vyhodnocení dotazníku pro analýzu a hodnocení potřebnosti sociálních služeb v místních podmínkách v rámci projektu S akcentem na budoucnost (2006 2008), realizovaného Centrem pro zdravotně postižené Libereckého

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Zastupitelstvem kraje schválené dotace subjektům poskytujícím sociální služby na území JK pro rok 2006

Zastupitelstvem kraje schválené dotace subjektům poskytujícím sociální služby na území JK pro rok 2006 Příloha usnesení č. 39/2006/ZK Zastupitelstvem kraje schválené dotace subjektům poskytujícím sociální služby na území JK pro rok 2006 Poř. č. Název organizace Nemocnice Vimperk, o.p.s., 1. Obora 317, 385

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Mapování sociálních potřeb občanů ve městě Frenštát pod Radhoštěm a jeho správním obvodu

Mapování sociálních potřeb občanů ve městě Frenštát pod Radhoštěm a jeho správním obvodu MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM Komunitní plánování sociálních služeb Mapování sociálních potřeb občanů ve městě Frenštát pod Radhoštěm a jeho správním obvodu Výsledky dotazníkového šetření mezi poskytovateli

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Původní požadavek na Plzeňský kraj Pečovatelská služba Kč Kč Kč Kč

Původní požadavek na Plzeňský kraj Pečovatelská služba Kč Kč Kč Kč Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 - Plzeňský kraj" Poskytovatel

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území Tento dokument vznikl v rámci projektu Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území Tento dokument vznikl v rámci projektu Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza byla uskutečněna pro potřeby Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Berouně OBSAH 1. Cíl dotazníkového šetření...3 2. Metoda dotazníkového

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

Cíl ankety. Koncepce ankety

Cíl ankety. Koncepce ankety Cíl ankety Cílem ankety bylo zjistit názory a připomínky obyvatel související s rozvojem sociálních služeb na Sušicku a to na základě dílčích otázek zaměřených zejména na informovanost o sociálních službách

Více

Požadavek/ Maximální možná výše požadavku v rámci dofinancování

Požadavek/ Maximální možná výše požadavku v rámci dofinancování Příloha č. 1 - Příjemci dotací Dofinancování v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 - Plzeňský

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více