ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 Čj: MCP / Spis. zn.: MCP /2013/0V.Pet Č.jedn.: MCP /2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterkvá Výrkvá část: v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - dbr výstavby - Zenklva 35, Praha 8 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Úřad městské části Praha 8, dbr výstavby, jak stavební úřad příslušný pdle 13 dst.l písm. c/ zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu, ve znění pzdějších předpisů (dále jen "stavební zákn") (dále jen "stavební zákn")a pdle vyhlášky č.55/2000 Sb. hl.m.prahy, kteru se vydává Statut hl.m.prahy, ve znění pzdějších předpisů (dále jen "stavební úřad") v územním řízení psudil pdle 84 až 90 stavebníh zákna žádst vydání rzhdnutí umístění stavby (dále jen "rzhdnutí umístění stavby"), kteru dne pdala splečnst OXCORP a.s., IČO , Litměřická 19d/834, Praha 9-Prsek, kteru zastupuje Alena Píšvá, IČO , Vlnitá 14/363, Praha 4 - Braník, Praha 47 (dálejen "žadatel"), a na základě tht psuzení: Vydává pdle 79 a 92 stavebníh zákna a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., pdrbnější úpravě územníh rzhdvání, územníh patření a stavebníh řádu rzhdnutí umístění stavby s názvem "Plyfunkční bjekt - Plazza Střížkv" Praha 8,9 - Střížkv, mezi kmunikacemi Střížkvská a Teplická (dále jen "stavba"), která bude umístěna na pzemcích parc. č. 74 (statní plcha), parc. č. 491/1 (zastavěná plcha a nádvří), parc. č. 491/2 (zastavěná plcha a nádvří), parc. č. 492 (zastavěná plcha a nádvří), parc. č. 493 (zastavěná plcha a nádvří), parc. č. 494/1 (zahrada), parc. č. 494/2 (statní plcha), parc. č. 496/1 (statní plcha), parc. č. 542/1 (statní plcha), parc. č. 573/2 (statní plcha), parc. č. 854/4 v katastrálním území Střížkv. Umisťuje se stavba plyfunkčníh bjektu (pzemky parc.č. 494/1, 491/2, 491/1, 492, 493, 496/1 v k.ú, Střížkv), přípjky na sítě technickéh vybavení (pzemky parc.č. 573/2, 74, 494/1, 496/1, 542/1, 493, 494/2, 854/4 v k.ú. Střížkv), přelžka NN (pzemek parc.č. 573/2 v k.ú. Střížkv), přelžky sdělvacích kabelů (pzemky parc.č. 542/1, 573/2 v k.ú, Střížkv), dpravní připjení včetně připjvacích kmunikací a ramp (pzemky parc.č. 573/2, 854/4, 74, 542/1, 494/1, 496/1 v k.ú. Střížkv), sadvé úpravy včetně přístupvých cest a jejich světlení (pzemky parc.č. 494/2, 496/1 v k.ú. Střížkv), kabelvá kmra (pzemek parc.č. 496/1 v k.ú, Střížkv), nádrže pr zachycvání dešt'vých vd (pzemky parc.č.494/1, 494/2 v k.ú, Střížkv), pěrné stěny a s nimi spjené terénní úpravy (pzemky parc.č.494/1, 542/1, 74, 573/2, 494/2, 496/1 v k.ú). Střížkv), dlučvač tuků (pzemek parc.č. 494/1 v k.ú. Střížkv), dčasné zařízení staveniště (pzemky parc.č. 491/2, 491/1, 494/1, 494/2, 493, 492, 496/1 v k.ú, Střižkv). Druh a účel umisťvané stavby: plyfunkční bjekt - rzdělen na 3 části II NP, 5 NP a 3 NP, funkce bytvá (94 bytů) a kmerční (bchd, rdinné centrum, administrativa, hstinec, fitness), splečné pdzemní pdlaží se 189 parkvacími stáními přípjka elektrické energie - z TS 2091 budu plženy nvé kabely AYKY 3 x mrrr' přes SS 102 (při severvýchdní fasádě hmty A) d nvé RS 6, která bude umístěna najihvýchdní fasádě hmty B. Ze SR 6 bude plžen kabel d SR 28/27. Délka přípjky mezi TS 2091 a SS 102 bude cca 76 m, délka smyčky mezi SS 102 a SR 6 bude cca 68 m a délka přípjky mezi SR 6 a SR 28/27 bude cca 76 m. přelžka NN - část kabelů mezi SR 28/3 a TS 2091 bude přelžena, SR 28/3 bude přelžena a vyměněna za SS 102 na severní fasádě hmty C. Délka přípjky mezi překládanu SR 28/3 a nvu SS 102 bude cca 8 m, délka překládaných kabelů pdél severní fasády bjektu bude cca 53 m. - výškvá přelžka sdělvacíh kabelu - na pzemku parc.č. 542/1 v k.ú, Střížkv prběhne v místě nvéh připjení vjezdu na kmunikaci Střížkvská, pdél jihzápadní fasády hmty B, přelžka trasy sítě PRAGONET (3 x HDPE trubka). Délka přelžky bude cca 36 m. přelžka sdělvacíh kabelu - datvé kabely včetně SR 101 splečnsti Telefónica Czech Republic a.s. budu v severní části, v kmunikaci Střížkvská na pzemku parc.č. 573/2 v k.ú, Střížkv, přelženy d nvě budvanéh chdníku. Délka přelžky bude cca 47 m. přípjka slabprudu (telefnní přípjka 02) - z nvé SR 101 v severvýchdním rhu spdní stavby bude pdél severvýchdní fasády hmty A vedena přípjka splečnst Telefónica Czech Republic a.s. d účastnickéh rzvaděče. Délka přípjky bude cca 45 m. kabelvá kmra - na trase kabelvdu, mezi kmrami KK 1916 a KK 1846 (cca v plvině trasy), prbíhajícíh pd vjezdem na kmunikaci Teplická na pzemku parc.č. 496/1 v k.ú, Střížkv, bude vlžena kabelvá kmra KK 1846a Stávající kabelvá vedení budu v nvé kmře prdlužena spjkváním a ulžena na připravené výlžníky. Půdrysné rzměry kmry budu max. 15,7 x 3,7 m a hlubka dna 9,0 m pd terénem. Metalický kabel pd tímt vjezdem bude ulžen d chráničky a betnván. přípjka slabprudu (přípjka UPC) - z kabelvé kmry KK 1844 bude vedena prtahvací chranná trubka HDPE 40 splečnsti UPC Česká republika s.r.. Přípjka délky cca 96 m bude uknčena na severvýchdní straně pdzemních pdlaží hmty A. - jedntné kanalizační přípjky - 2 kanalizační přípjky - umístěné u hmt B (zhruba v plvině jihzápadní fasády) a C (pblíž jihzápadníh rhu), přípjky KT DN 200 délek (veřejná část) cca 15,3 m a 7,3 m budu napjeny klm na kanalizační stku 500K v ulici Střížkvská a uknčeny v revizních šachtách na pzemku parc.č. 494/1 a 493 v k.ú, Střížkv. Odtud bude vedena přípjka djedntlivých částí BaC. vdvdní přípjka - přípjka LT 100 bude napjena na stávající vdvdní řad v ulici Střížkvská navrtávacím pasem 200/100 a bude vedena směrem kjihzápadní fasádě hmty B (zhruba k plvině fasády). Přípjka délky cca 17 m bude uknčena v pdzemním pdlaží hmty B. hrkvdní přípjka - přípjka 2 x DN 65 bude napjena na stávající tpný kanál 2 x DN 150 v šachtě STZOlLIT v ulici Teplická. Odtud bude vedena kjihvýchdní fasádě Pracviště: U Meteru 6, Praha 8 - Libeň tel.referent tel. sekretariát , fax Pracviště. U Meteru 6, Praha 8 - Libeň tel referent tel. sekretariát: , fax'

2 ČJ: MCP / ČJ: MCP / hmty B a uknčena bude v předávací stanici ve 2. PP. Délka přípjky bude cca 28 m, bude prvedenajak bezkanálvé předizlvané ptrubí. dpravní napjení - 2 vjezdy/výjezdy z garáží: západní vjezd/výjezd bude napjen na kmunikaci Střížkvská chdníkvým přejezdem, délka napjvací veřejně přístupné účelvé kmunikace bude 17 m, šířka min. 5,6 m, skln 3,5 % a bude zahlubena d přilehléh svahu. Odbčení bude umžněn d bu směrů. Ji~nní vjezd/výjezd bude napjen na kmunikaci Teplická chdníkvým přejezdem, napjení je řešen krytu, v terénu skrytu rampu délky 30 m, šířky 5,6-7,0 m, sklnu 15 %. Odbčení bude umžněn d bu směrů. Vjezd pr zásbvání bude ze severu kmunikace Střižkvská přes pjížděný chdník šířky min. 4,0 m k zásbvací plšině, která bude umístěna v severvýchdním rhu hmty A. Průchd pr pěší je p stávajícím chdníku pdél kmunikace Teplická, v místě stávajícíh parkviště bude dplněn nvý chdník, který parkviště bejde a bude pkračvat ve směru ke stávajícímu chdníku na knci ulice Teplická. Další chdníky jsu navrženy jak sučást parkvé plchy, diagnální spjnice budu prpjvat kmunikaci Střížkvská a Teplická. Pdél kmunikace Střížkvská dchází, při severní hranici stavby, k rzšíření chdníků. ŠÍr"ka chdníků bude min. 2,0 m. retenční nádrž dešť. vd s řízeným dtkem d kanalizace a nádrž pr jímání dešť. vd určených k závlaze - dešťvé vdy z celéh bjektu budu dváděny d jedntné kanalizační sítě. Před napjením vd na kncvu šachtu bude prvedena tevřená retenční nádrž bjemu min. 42 m3 a max. půdrysných rzměrech 16,5 x 7,9 m, která bude umístěna při levé straně příjezdvé kmunikace u Střížkvské, v prstru mezi hmtami BaC, d které bude svedena dešťvá kanalizace z bjektu. Nádrž bude služit pr zadržení dešťvých vd přívalvých dešťů. Před výtkem bude prveden výůstní bjekt s nátkem s umístěným vírvým ventilem pr řízení dtku (10 l/s), Druhá tevřená retenční nádrž bude umístěna při severvýchdní fasádě hmty A, v plše parkvých úprav, bude max. bjemu min. 35 m3 a půdrysných rzměrech max. 24,9 x 10,5 m, tat nádrž bude služit pr závlahu zeleně. pěrné stěny včetně suvisejících terénních úprav pdél vjezdu d garáží z kmunikace Střížkvská budu umístěny 2 pěrné stěny délek 9,6 m a 8,1 m: spdní hrana stěny bude na kótě - 6,5 m (vztažen k ± 0,000 = úrveň pdlahy v 1. NP), hrní hrana na kótě -3,3 m, max. výška stěny tedy bude 3,2 m. Pdél severníh, na schdiště navazujícíh, vstupu d plazzy bude umístěna pěrná stěna délky max. 6 m a výšky max. 3 m. Výše ppsané pěrné stěny navazují na stávající kamennu pěrnu stěnu. S vjezdem z ul. Střížkvská jsu spjeny terénní úpravy stávajícíh chdníku, který musí být výškvě upraven tak, aby nebyl v klizi s vjezdem. V místě vjezdu (pdél kryté rampy) z kmunikace Teplická budu prvedeny terénní úpravy spčívající v dsypání a vysvahvání terénu směrem k bčním stěnám krytéh vjezdu a v zasypání strpní knstrukce vjezdu zeminu. Hrní hrana bčních (pěrných) stěn vjezdu a upravenéh terénu na strpní knstrukci vjezdu v nejvyšším místě bude na kótě + 0,9 m (výška max. 3 m). Klem vstupu d rdinnéh centra (z jíhu, hmta B) s vyrvnávacím schdištěm (délka 2,7 m, šířka 1,5 m, výška 1,65 m), který bude zapuštěn pd úrveň klníh terénu, bude vybudvána pěrná stěna celkvé délky 6,7 m, výšky max. 1,65 m. V místě parku budu vybudvány pdél nvých chdníků pěrné stěny umžňující dsypání terénu: ve tvaru "V" u styku cest při severvýchdním rhu bjektu (délky 15,3 ma 14 m, výška max. I m), pdél cesty, která přechází tevřenu nádrž pr jímání dešťvých vd bude p bu stranách umístěna pěrná stěna max. délkách 74,3 m a 36,9 m a výšce max. 1 m. Pdél hlavníh parkvéh chdníku šířky 4 m budu vybudvány pěrné stěny tvaru "U" s rzměry 2 x 2,5 m s parkvými lavičkami a terénní val max. výšky I m. sadvé úpravy včetně přístupvých cest a jejich světlení - sadvnické úpravy (revitalizace) budu prbíhat ve stávající parkvé plše. Sučástí revitalizace je umístění chdníků pr pěší: hlavní chdník prpjující ulici Střížkvská s ulicí Teplická budeme mít šířku min. 4 m až kjíhvýchdnímu rhu hmty A, pdél jihvýchdní fasády bude pkračvat chdník šířky min. 2 m a u hmty B se chdník rzšíří na šířku min. 4 m a dbčí směrem k vjezdu z kmunikace Teplická a přes vyrvnávací schdiště ke vstupu d rdinnéh centra (šířka 1,5 m), pdél severvýchdní fasády hmty A bude chdnik šířky min. 4 m vedený pdél severvýchdní fasády hmty A, který se v severní části napjí na chdník kmunikace Střížkvská, který bude upraven v délce max. 73 m a rzšířen na max. 6,3 m v nejširším místě. Sučástí tét úpravy bude vybudvání 2 schdišť (1. délka 6,5 m, šířka 2,7 ID, výška 3,3 m; 2. délka 2,1 m, šířka 6,1 m, výška 1,3 m) a rampy (délka 23 m, šířka 1,5 m, výška 1,3 m) včetně pěrných stěn, umžňujících přístup na úrveň 1. PP plazzy. Tyt hlavní chdníky budu dále spjvat diagnální pěší cesty šířce min. 2 m. Přístupvé chdníky budu světleny 13 ks stžárů, přívdní kabely budu vedeny pdél kraje chdníků a celá větev bude napjena na stávající stžár veřejnéh světlení č dlučvač tuků - dpadní vdy z prstrů hstince budu dváděny přes vně umístěný lapl (pblíž jíhzápadní fasády hmty C, vedle revizní šachty na přípjce jedntné kanalizace), předčištěná dpadní vda (max. kncentrace tuků 90 mg/l) bude napjena přes kncvu revizní šachtu na jedntnu přípjku kanalizace. Mytí autmbilů bude prváděn v zastřešeném prstru, patřeném izlací prti průsaku a půsbení rpných látek, dvdněném d chemické ČOV se sedímentační jímku. K mytí bude pužívána převážně vyčištěná necirkulvaná vda, d kanalizace bude vypuštěn puze 10-15% vyčištěné dpadní vdy. dčasné zařízení staveniště - plcen, prvzní, sciální a výrbní zařizení, napjen na rzvd vdy, el. energie, dvdnění a světlení. Dpravně bude připjen severním vjezdem/výjezdem na kmunikaci Střížkvská a jižním vjezdem/výjezdem na kmunikaci Teplická. Vlastní zařízení staveniště bude umístěn u severníh vjezdu/výjezdu, Pr zařízení staveniště bude prvedena dčasná vdvdní přípjka délky veřejné části cca 5,5 m, která bude uknčena v dčasné šachtě na pzemku parc.č. 496/1 v k.ú. Střížkv, dpadní vdy budu vypuštěny d jedntné kanalizace stávající kanalizační přípjku (pr půvdní bjekt), vdy budu předčištěny v usazvací jímce. Elektrická energie bude zajištěna ze stávající SR 28/3 u severní hranice pzemku parc.č. 494/1 v k.ú. Střížkv. Prstrvé řešení umisťvané stavby: Objekt bude tvřen 3 nadzenmími hmtami různých výšek - část A bude mít II nadzenmích pdlaží (dále jen "NP"), část B bude mít 5 NP a část C bude mít 3 NP, které budu na splečné pdnži (1. pdzenmí pdlaží (dále jen "PP") až snížené 3. PP). Max. výška stavby (včetně technlgie) bude + 36,5 m d ± 0,000 = úrveň pdlahy v 1. NP (vstupní pdlaží). Celkvé rzměry subru budu max. 67,4 x 73,5 m. Max. zastavěná plcha bjektu bude nr', hrubá pdlažní plcha celéh bjektu včetně teras bude max mz Umístění stavby: Plyfunkční bjekt bude umístěn na pzemcích parc. Č. 74,491/1,491/2,492,493,49411,494/2,496/1, 542/1, 573/2, 854/4 v katastrálním území Střížkv při ulicích Střížkvská a Teplická v Praze 8, jak je zakreslen v věřené grafické přílze (výkres sučasnéh stavu území v měřítku katastrální mapy 1:1000 se zakreslením stavebníh pzemku, umisťvané stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na klí; dplňující situační výkres v měřítku 1:300, situace dpravníh řešení v měřítku 1:600 a výkresy phledů), kteru Pracviště. U Meteru 6, Praha 8 - Libeň tel referent tel. sekretariát , fax: Pracviště. U Meteru 6, Praha 8 - Libeň tel.referent tel. sekretariát , fax'

3 Čj: MCP / Čj: MCP p nabytí právní mci úzenmíh rzhdnutí bdrží žadatel v suladu s ustanvením 92 dst. 4 stavebníh zákna. Vymezení území dtčenéh vlivem stavby: Vymezení území dtčenéh vlivy stavby je v pdstatě dán určením kruhu účastníků územníh řízení, nebť se jedná (mím žadatele a bec) vlastniky dtčených pzemků, dále sby, jejichž vlastnické neb jiné věcné práv k susedním stavbám aneb susedním pzemkům neb stavbách na nich může být územním rzhdnutím přím dtčen a dále sby, kterých tak stanví zvláštní právní předpis. Stavební úřad prt vymezil kruh susedních pzemků a staveb, které by mhly být umístěním stavby dtčeny, následvně: pzemek parc.č. 496/51 v k.ú. Střížkv a bjekt č.p. 276 na tmt pzemku, pzemek parc.č. 496/52 v k.ú. Střížkv a bjekt č.p.277 na tmt pzemku, pzemek parc.č.496/53 v k.ú. Střížkv a bjekt č.p. 278 na tmt pzemku, pzemek parc.č. 496/54 v k.ú. Střižkv a bjekt č.p. 279 na tmt pzemku, pzemek parc.č. 496/55 v k.ú. Střížkv a bjekt č.p. 280 na tmt pzemku, pzemek parc.č. 496/56 v k.ú. Střížkv a bjekt č.p. 281 na tmt pzemku, pzemek parc.č. 496/57 v k.ú. Střížkv a bjekt č.p. 282 na tmt pzemku, pzemek parc.č. 496/58 v k.ú. Střížkv a bjekt č.p. 283 na tmt pzemku, pzemek parc.č. 496/59 v k.ú. Střižkv a bjekt č.p. 284 na tmt pzemku, pzemek parc.č. 496/38 v k.ú. Střížkv, pzemek parc.č. 496/145 v k.ú. Střižkv, pzemek parc.č. 72 v k.ú. Střížkv a bjekt č.p. 29 na tmt pzemku, pzemek parc.č. 73 v k.ú. Střížkv, pzemek parc.č. 20 v k.ú. Střížkv, pzemek parc.č. 19 v k.ú. Střížkv, pzemek parc.č. 18 v k.ú. Střižkv a bjekt č.p. 27 na tmt bjektu, pzemek parc.č. 538 v k.ú. Střížkv, pzemek parc.č. 3 v k.ú. Střížkv a bjekt bez č.p.lč.e. na tmt pzemku, pzemek parc.č. 4 v k.ú. Střižkv, pzemek parc.č. 1/1 v k.ú. Střižkva bjekt č.p. 32 na tmt pzemku, pzemek parc.č. 2/1 v k.ú. Střížkv, pzemek parc.č. 1/2 v k.ú. Střížkv a bjekt bez č.p.lč.e., pzemek parc.č. 5/3 v k.ú. Střížkv a bjekt bez č.p.lč.e., pzemek parc.č. 539/1 v k.ú. Střížkv, pzemek parc.č. 539/2 v k.ú. Střížkv, pzemek parc.č. 9/2 v k.ú. Střížkv, pzemek parc.č. 9/1 v k.ú. Střížkv, pzemek parc.č. 9/10 v k.ú. Střížkv, pzemek parc.č. 9/11 v k.ú. Střížkv, pzemek parc.č. 9/4 v k.ú. Střížkv a bjekt č.p. 434 na tmt pzemku, pzemek parc.č. 9/3 v k.ú. Střížkv, pzemek parc.č 9/13 v k.ú. Střížkv, pzemek parc.č. 11/5 v k.ú. Střížkv, pzemek 573/4 v k.ú. Střížkv a bjekt bez č.p.lč.e., pzemek parc.č. 11/6 v k.ú. Střížkv, pzemek parc.č. 11/1 v k.ú. Střížkv, pzemek parc.č. 496/121 v k.ú. Střížkv, pzemek parc.č. 673 v k.ú. Střížkv, bčanské sdružení Střížkvská bčanská slidarita,.s., ti, kd mají věcná a jiná práva k pzemkům parc.č. 496/51, 496/52, 496/53, 496/54, 496/55, 496/56, 496/57, 496/58, 496/59, 1/1, 1/2, 5/3,496/121,673 v k.ú. Střížkv a bjektům na těcht pzemcích. Stanví pdmínky pr umístění a prjektvu přípravu stavby: 1. Stavba bude umístěna v suladu s graficku přílhu rzhdnutí, která bsahuje výkres sučasnéh stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebníh pzemku, pžadvaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na klí, zejména vzdálenstí d hranic pzemku a susedních staveb a krdinační situaci v měřítku 1: Jedná se nvstavbu plyfunkčníh bjektu, jehž celkvý půdrys bude přibližně tvaru lichběžniku. Tři nadzenmí hmty, A 11 NP, BS NP a C 3 NP, budu umístěny na splečné pdnži (1 pp až snížené 3 PP, 1 PP bude částečně zapuštěné pd terén). V pdzenmích pdlažích budu umístěny garáže a technické zázemí bjektu, v 1. PP bude umístěn rdiuné centrum, kanceláře, bchdní plchy, hstinec a fitness, v 1. NP budu umístěny kanceláře a bchdní plchy, ve 2. NP až ll. NP budu umístěny bytvé jedntky. 3. Celkvé rzměry p bvdu stavby budu max. 73,5 m, 67,4 m, 49,1 ma 61,7 m. Hmta A bude max. půdrysných rzměrech 41,5 x 18,9 m, hmta B bude max. půdrysných rzměrech 37,5 x 18,9 m a hmta C bude mít max. půdrysné rzměry 29,9 x 18,9 m. Hmta A a B budu d sebe vzdáleny min. 18,6 m, hmta BaC budu d sebe vzdáleny min. 17,1 m. Pdzenmí pdlaží budu řešena jak celek na nepravidelném půdrysu max. rzměrech 67,4 x 73,5 m. Severzápadní, jíhzápadní a jíhvýchdní rh pdzemní pdlaží bude krespndvat se severzápadním rhem hmty C, jíhzápadním rhem hmty B a jíhvýchdním rhem hmty A. U severzápadníh nárží hmty B bude umístěna kmunikace vnitřní šířky min. 5,6 m a bd připjení na kmunikaci Střížkvská bude ve vzdálensti 17,1 m djíhzápadní fasády hmty B. U jíhzápadníh nárží hmty B bude umístěn druhý vjezd - krytá rampa vnítřní šířky min. 5,6 m, bd připjení na kmunikaci Teplická bude ve vzdálensti 22,4 m d jíhvýchdní fasády hmty B. 4. Budu respektvány následující dstupvé vzdálensti: a) jíhvýchdní fasády hmty A a B bude d fasády bjektů č.p. 279 až 283 na pzemcích parc.č.496/54, 496/55, 496/56, 496/57, 496/58 v k.ú. Střížkv (prti1ehlé fasády) vzdáleny min. 47,7m b) jíhzápadní fasády hmty B bude d splečné hranice pzemků parc.č. 20 a 573/2 v k.ú. Střížkv vzdálena min. 23,6 m c) severní hranice hmty C bude d jíhvýchdníh rhu bjektu na pzemcích parc.č. 1/2 a 5/3 vk.ú. Střikv vzdálena min. 21,7 m d) severní fasáda hmty A bude d jihvýchdníh rhu bjektu č.p. 434 pzemku parc.č. 9/4 v k.ú. Střížkv vzdálena min. 35,1 m e) severní fasáda spdníh pdlaží, které částečně vystupuje nad terén bude djíhvýchdníh rhu bjektu č.p. 434 pzemku parc.č. 9/4 v k.ú. Střížkv vzdálena min. 18,1 m f) nejkratší vzdálensti mezi severvýchdním rhem hmty C a jíhzápadním rhem bjektu č.p. 434 pzemku parc.č. 9/4 v k.ú. Střížkv bude 30,9 m g) hmty BaC budu d sebe vzdáleny min. 17,1 m, hmta A bude vzdálena min. 18,6 m d hmt BaC 5. Budu respektvány následující výškvé kóty, vše ve výškvém systému Balt p yyrvnání (Bpv): a) úrveň pdlahy 1. NP (vstupní pdlaží) = ± 0,00 m, tj. 285,5 m n. m. b) úrveň snížené pdlahy 3. pp = cca -10,8 m c) úrveň výšky atiky nad 3. NP hmty C = max. + 9,50 m, tj. 295,00 m n. m. d) úrveň výšky atiky nad 5. NP hmty B = max. + 15,50 m, tj. 301,00 m n. m. e) úrveň výšky atiky nad 11. NP hmty A = max. + 34,40 m, tj. 319,90 m n. m. f) max. úrveň hmty C včetně technlgie = + 11,60 m, tj. 297,10 m n.m. g) max. úrveň hmty B včetně technlgie = + 17,60 m, tj. 303,10 m n.m. h) max. úrveň hmty A včetně technlgie = + 36,50 m, tj. 322,00 m n.m. 6. Barevné a materiálvé řešení fasád: Stavba je řešena jak plazza s průhledy a kridry, které budu spjvat výchd se západem a sever s jíhem. Střed plazzy bude vzdušný, bude tvřit vnitřní náměstí s partervými prvky a zelení služícíh pr setkávání byvatel a lidí z klí. Rzdělení bjektu d tří výškvých úrvní vyrvná stávající disprprce mezi nvým a starým Střížkvem. Na fasádách bude využit kntrast tmavých a světlých materiálů, světlé bkladvé materiály a strukturvaný betn bude v kntrastu s šedými až černými kvvými prvky zábradlí a stínících prvků, hrizntálními prfi1y na fasádách a rámvými knstrukcemi v parteru u vstupů. Plchá fasáda bude prlamvaná ldžiemi, které budu na expnvaných místech z hlediska hluku zaskleny. Hmty budu členěny hrizntálními pásy, které budu zdůrazňvat jedntlivá patra a zárveň nepravidelným rastrem vertikálních výplní, které dlehčí unifrmitu plyfunkčníh bjektu. Pracviště. U Meteru 6, Praha 8 - Libeň tel.referent: tel. sekretanát: , fax Pracviště: U Meteru 6, Praha 8 - Libeň tel.referent tel sekretariát: , fax

4 ČJ: MCP / ČJ: MCP / Vzhledem ke svažitému terénu bude I pp na severzápadní, jihzápadní a jihvýchdní straně vystupvat nad terén a bude mít, včetně vstupu, charakter nadzemníh pdlaží. Kmerční prstry ve vstupním pdlaží 1 NP a v 1 pp budu přístupné z tevřených atrií přes vyrvnávací rampy a schdiště. Parter (strp 1. PP) bude patřen skladbu intenzivní zelené střechy, která bude tvřit střešní zahradu pr krátkdbu relaxaci byvatel, zaměstnanců i návštěvniků kmplexu. Střechy hmt BaC budu patřeny skladbami s extenzivní zelení. 7. Dpravní řešení: a) západní vjezd a výjezd d pdzemních garáží bude řešen busměrnu kmunikací zahlubenu d přilehléh svahu a napjenu nvým chdníkvým přejezdem na kmuníkaci Střížkvská. Délka tét veřejně přístupné účelvé kmunikace bude 17 m (měřen d hrany hmty B ke styku s kmuníkací), vnitřní šířky min. 5,6 m a sklnu 3,5 %. Odbčení bude umžněn d bu směrů. b) jižní vjezd a výjezd d pdzemních garáží bude řešen krytu, v terénu skrytu, rampu napjenu nvým chdníkvým přejezdem na kmuníkaci Teplická. Styk rampy s bdem napjení na kmunikaci Teplická bude ve vzdálensti 22,4 m d hrany hmty B. Vnítřní šířka rampy bude in. 5,6 m, směrem ke kmunikaci Teplická se bude rzšiřvat na šířku min. 7,0 m, skln bude 15%. Odbčení bude umžněn d bu směrů. c) vjezd pr zásbvání bude ze severu kmunikace Střížkvská přes pjížděný chdník šířky min. 4,0 m k zásbvací plšině, která bude umístěna v severvýchdním rhu hmty A. d) v pdzemních garážích plyfunkčnih bjektu bude umístěn celkem 189 parkvacích stání, část v zak1adačvém systému. Z th 10 stání bude vyhrazen pr sby se sníženu schpnstí phybu a rientace. Pr nebytvé funkce bude vyhrazen 1% z celkvéh pčtu stání pr sby dprvázející dítě v kčárkn, tj. 1 stání. Návštěvnícká stání (10 stání) budu veřejně přístupná. V severní části 2. PP vyhrazena sekce 33 parkvacích stání pr vzidla na plynná paliva. e) nvě budu na pzemcích stavby umístěny veřejné chdníky a zpevněné plchy pr zajištění přístupu kjedntlivým vstupům d bjektu a parkvé chdníčky, které umžní průchd mezi křižvatku Litvinvská/Teplická a Litměřická/Teplická. Dále budu dplněny diagnální chdníky prpjující kmunikace Střížkvská a Teplická. Šířka chdniků bude min. 2 m. f) režim v pdzemních garážích bude busměrný, rampy d snížených pdlaží budu mít skln 5 % a plrampy 13 %, vjezdvá a výjezdvá rampa na kmunikaci Teplická bude zakrytá. Vjezdy/výjezdy budu na úrvni 2. PP. g) přístup pr pěší - plazza - vnítřní náměstí na úrvni 1. PP (nebytvé funkce) bude přístupné ze severu p dvjici schdišť a bezbariérvě pmcí rampy (skln 1:16), z výchdu skrz krytu pasáž a schdiště ve hmtě A, z jihu p schdišti a tevřeným kridrem na střeše spdní stavby. Přístup k jedntlivým hmtám na úrvni 1. NP je: k hmtě A z úrvně chdníku, který vede pdél výchdní strany přes krytu pasáž; k hmtám BaC přes pasáž ve hmtě A neb zjihu p schdišti a dále neveřejným chdnikem na střeše 1. PP. h) dvd dešťvých vd ze všech kmunikačních a zpevněných plch bude jejich příčným a pdélným spádvánim a zachycením d nvě navržených uličních vpustí a dvdňvacích žlabů. Parkvé chdníčky budu vyspádvány d přilehlých zatravněných plch. i) chdník veducí p pzemkn parc.č. 542/1 v k.ú. Střížkv bude zařazen d kategrie místních kmunikacíjak místní kmunikace IV. třidy. Stavebními úpravami, resp. rzšířením kmunikace Teplická přilehlé chdníky nedjde ke změně charakteru tét kmunikace, která je zařazena d kategrie místních kmunikací II. třídy. Stavebními úpravami, resp. rzšířením kmuníkace Střižkvská přilehlé chdníky a prpjení mezi chdníkem a vzvku západně d hmty B nedjde ke změně charakteru tét kmunikace, která je zařazena d kategrie místních kmunikací III. třídy. 8. Napjení na inženýrské sítě: a) kanalizační přípjkv splaškvá kanalizace - bjekt bude napjen dvěma kanalizačními přípjkami. Přípjky budu umístěné u hmt B (zhruba v plvině jihzápadní fasády) a C (pblíž jihzápadnih rhu), jejich materiál bude KT DN 200 a délky (veřejná část) cca 15,3 ma 7,3 m. Přípjky budu napjeny klm na kanalizační stkn 500K v ulici Střížkvská a uknčeny v revizních šachtách na pzemkn parc.č. 494/1 a 493 v k.ú. Střížkv. Odtud budu přípjky vedeny djedntlivých částí BaC. dešťvá areálvá kanalizace a likvidace dešťvých vd - dešťvé vdy z celéh bjektu budu dváděny d jedntné kanalizační sítě. Před napjením vd na kncvu šachtu bude prvedena tevřená pvrchvá retenční nádrž bjemu min. 42 m3 a max. půdrysných rzměrech 16,5 x 7,9 m, která bude umístěna při levé straně příjezdvé kmuníkace u Střižkvské, v prstru mezi hmtami BaC, d které bude svedena dešťvá kanalizace z bjektu. Nádrž bude služit pr zadržení dešťvých vd přívalvých dešťů. Před výtkem bude prveden výústní bjekt s nátkem s umístěným virvým ventilem pr řízení dtku (10 lis). Druhá tevřená pvrchvá nádrž pr jímání dešťvých vd bude umístěna při severvýchdní fasádě hmty A, v plše parkvých úprav, bude max. bjemu min. 35 nr' a půdrysných rzměrech max. 24,9 x 10,5 m, tat nádrž bude služit pr závlahu zeleně. b) dlučvač tuků - dpadní vdy z prstrů hstince budu dváděny přes vně umístěný lapl (pblíž jihzápadní fasády hmty C, vedle revizní šachty na přípjce jedntné kanalizace). Předčištěná dpadní vda (max. kncentrace tuků 90 mgll) bude napjena přes kncvu revizní šachtu na jedntnu přípjkn kanalizace. Mytí autmbilů bude prváděn v zastřešeném prstru, patřeném izlací prti průsakn a půsbení rpných látek, dvdněném d chemické COV se sedimentační jímku. K mytí bude pužívána převážně vyčištěná necirknlvaná vda, d kanalizace bude vypuštěn puze 10-15% vyčištěné dpadní vdy. c) vdvdní přípjka přípjka LT 100 bude napjena na stávající vdvdní řad v ulici Střížkvská navrtávacim pasem 200/100 a bude vedena směrem kjihzápadní fasádě hmty B (zhruba k plvině fasády). Přípjka délky cca 17 m bude uknčena vdměrnu sestavu v pdzemním pdlaží hmtyb. d) hrkvdní přípjka - přípjka 2 x DN 65 bude napjena na stávající tpný kanál 2 x DN 150 v šachtě STZOlLIT v ulici Teplická. Odtud bude vedena kjihvýchdní fasádě hmty B a uknčena bude v předávací stanici ve 2. PP. Délka přípjky bude cca 28 m a bude prvedena jak bezkanálvé předizlvané ptrubí. e) elektr přípjka NN - z TS 2091 budu plženy nvé kabely AYKY 3 x mm" přes SS 102 (při severvýchdní fasádě hmty A) d nvé RS 6, která bude umístěna na jihvýchdní fasádě hmty B. Ze SR 6 bude plžen kabel d SR 28/27. Délka přípjky mezi TS 2091 a SS 102 bude cca 76 m, délka smyčky mezi SS 102 a SR 6 bude cca 68 m a délka připjky mezi SR 6 a SR 28/27 bude cca 76 m. f) areálvé světlení veřejně přístupných kmunikací - pdél přístupvých kmuníkací pr pěší bude rzmístěn celkem 13 ks stžárů se svítidly. Přívdní kabely budu vedeny pdél kraje chdniků a celá větev bude napjena na stávající stžár veřejnéh světlení Č g) přelžka kabelů NN - část kabelů mezi SR 28/3 a TS 2091 bude přelžena, SR 28/3 bude přelžena a vyměněna za SS 102 na severní fasádě hmty C. Délka přípjky mezi překládanu SR 28/3 a nvu SS 102 bude cca 8 m, délka překládaných kabelů pdél severní fasády bjektu bude cca 53 m. Pracviště: U Meteru 6, Praha 8 - Libeň tel referent tel. sekretariát , fax: Pracviště: U Meteru 6, Praha 8 - Libeň tel.referent: tel. sekretariát' , fax:

5 Čj: MCP / Čj: MCP h) elektrnické kmunikace telefnní přípjka 02 - z nvé SR 101 v severvýchdním rhu spdní stavby bude pdél severvýchdní fasády hmty A vedena přípjka splečnst Telefónica Czech Republic a.s. d účastnickéh rzvaděče. Délka přípjky bude cca 45 m. kabelvá kmra - na trase kabelvdu, mezi kmrami K.K 1916 a K.K 1846 (cca v plvině trasy), prbíhajícíh pd vjezdem na kmnnikaci Teplická na pzemku parc.č. 496/1 v k.ú. Střížkv, bude vlžena kabelvá kmra K.K 1846a. Stávající kabelvá vedení budu v nvé kmře prdlužena spjkváním a ulžena na připravené výlžníky. Půdrysné rzměry kmry budu max. 15,7 x 3,7 m a hlubka dna 9,0 m pd terénem. Metalický kabel pd tímt vjezdem bude ulžen d chráničky a betnván. přípjka UPC - z kabelvé kmry K.K 1844 bude vedena prtahvací chrarmá trubka HDPE 40 splečnsti UPC Česká republika s.r.. Přípjka délky cca 96 m bude uknčena na severvýchdní straně pdzemních pdlaží hmty A. i) přelžka sdělvacích kabelů na pzemku parc.č. 542/1 v k.ú. Střížkv prběhne v místě nvéh připjení vjezdu na kmnnikaci Střížkvská, pdél jíhzápadní fasády hmty B, výškvá přelžka trasy sítě PRAGONET (3 x HDPE trubka). Délka přelžky bude cca 36 m. datvé kabely včetně SR lol splečnsti Telefónica Czech Republic a.s. budu v severní části, v kmnnikaci Střížkvská na pzemku parc.č. 573/2 v k.ú. Střižkv, přelženy d nvě budvanéh chdníku. Délka tét přelžky bude cca 47 m. 9. Opěrné stěny a terénní úpravv: a) pdél vjezdu d garáží z kmunikaci Střížkvská budu umístěny 2 pěrné stěny délek 9,6 m a 8,1 m. Spdní hrana stěny bude na kótě - 6,5 m ± 0,000 = úrveň pdlahy v 1. NP, hrní hrana na kótě -3,3 m, max. výška stěny bude 3,2 m. Tyt stěny budu navazvat na stávající kamennu pěrnu stěnu. S tímt vjezdem jsu spjeny terénní úpravy stávajícíh chdníku, který bude výškvě upraven tak, aby nebyl v klizí s vjezdem. b) v místě vjezdu (pdél kryté rampy) z kmunikace Teplická budu prvedeny terénní úpravy spčívající v dsypání a vysvahvání terénu směrem k bčním stěnám krytéh vjezdu a v zasypání strpní knstrukce vjezdu zeminu. Hrní hrana bčních (pěrných) stěn vjezdu a upravenéh terénu na strpní knstrukci vjezdu v nejvyšším místě bude na kótě + 0,9 m (výška max. 3 m). c) klem vstupu d rdínnéh centra (z jihu, hmta B) s vyrvnávacím schdištěm (délka 2,7 m, šířka 1,5 m, výška 1,65 m), který bude zapuštěn pd úrveň klníh terénu, bude vybudvána pěrná stěna celkvé délky 6,7 m, výšky max. 1,65 m. d) v místě parkvé úpravy na pzemku parc.č. 494/2 v k.ú. Střížkv budu vybudvány pdél nvých chdníků pěrné stěny umžňující dsypání terénu: ve tvaru "V" u styku cest při severvýchdním rhu bjektu (délky 15,3 m a 14 m, výška max. I m), pdél cesty, která přechází tevřenu nádrž pr jímání dešťvých vd bude p bu stranách umístěna pěrná stěna max. délkách 74,3 m a 36,9 m a výšce max. 1 m. Pdél hlavníh parkvéh chdníku šířky 4 m budu vybudvány pěrné stěny tvaru "U" s rzměry 2 x 2,5 m s parkvými lavičkami a terénní val max. výšky 1 m. e) pdél severníh, na schdiště navazujícíh, vstupu d plazzy bude umístěna pěrná stěna délky max. 6 m a výšky max. 3 m. Tat stěna bude navazvat na stávající kamennu pěrnu stěnu. f) terénní zlm vzniklý vybudváním rampy schdiště na severu u kmunikace Střižkvská bude patřen pěrnu stěnu délky max. 31,8 m a max. výšky 3,3 m (hrní hrana stěny bude v rvině stávajícíh chdníku). 10. Kntejnery na dpad budu umístěny v bjektu ve 2. PP, v prstru se zajištěným dvětráním. Prstr bude umístěn v blízksti vjezdu/výjezdu na kmnnikaci Střížkvská. Kntejnery na tříděný dpad budu umístěny při severvýchdní straně bjektu, pblíž vjezdu pr zásbvání. ll. Zařízení staveniště (dále jen "ZS") - bude umístěn na pzemcích stavby č. parc. 491/2, 491/1, 494/1, 494/2, 491, 492, 493, 496/1 v k.ú. Střížkv, vlastní zařízení staveniště bude u severníh staveništníh vjezdu/výjezdu na kmnnikaci Střížkvská. Sučástí ZS bude buňkviště plše 78 m2 a max. výšce 6 m, skladvací plchy výměře 580 m2 a technlgická zařízení. Pr zařízení staveniště bude prvedena dčasná vdvdní přípjka délky veřejné části cca 5,5 m, která bude uknčena v dčasné šachtě na pzemku parc.č. 496/1 v k.ú. Střížkv, dpadní vdy budu vypuštěny d jedntné kanalizace stávající kanalizační přípjku (pr půvdní bjekt), vdy budu předčištěny v usazvací jímce. Elektrická energie bude zajištěna ze stávající SR 28/3 u severní hraníce pzemku parc.č. 494/1 v k.ú. Střižkv. Staveniště bude plcen, výška plnéh plcení bude min. 2,0 m. Sjezd a vstup z veřejné kmunikace ulice Střížkvská a Teplická bude náležitě zpevněn pr chranu stávajících inženýrských sítí. Na plcení staveniště bude umístěna infrmační tabule s identifikačními údaji stavbě. Výška stavebních mechanizmů bude knzultvána s VUSS Praha. 12. Stavba bude krdinvána s následující akcí: Č Prsek, Střížkv, WIFI Praha, investr T - Systems Czech Republic a.s. Č Střížkvská 27/32, základní škla, investr ZŠ německ - českéh przumění a gymnázium Thmase Marma.p.s. č Střížkvská parc. 496/123, bytvý dům, investr Rezidence Mskevská s.r.. Č Litvínvská parc.č. 516/4, bytvý dům, investr ODlN INVESTMENT, a.s. Č Střížkvská 35, ptické připjení, investr T - Systems Czech Republic a.s. Č Teplická, Litvinvská, Střížkvská, BESIP, investr TSK hl.m. Prahy nvé kryty Č Střížkvská, chdník a vzvka 13. Sučástí dkumentace ke stavebnímu pvlení dále bude: a) řešení rganizace výstavby tak, aby p celu dbu realízace byl zajištěn příjezd phtvstních vzidel, přístup d všech bjektů, k uličním hydrantům, vládacím armaturám inženýrských sítí a bezpečný průchd pr pěší v dtčené blasti p celu dbu prváděných prací, b) chrana prti nepříznivým účinkům radnu v suladu s ČSN Ochrana staveb prti radnu z pdlží, c) budu splněny pdmínky pr styk s vedením s veřejnýmí elektrnickými kmunikačními sítěmi pdle 101 zákna Č. 127/2005 Sb., elektrníckých kmunikacích a změně některých suvisejících záknů (zákn elektrnických kmunikacích), d) akustická studie, která vyhdntí zatížení nejbližší bytné zástavby hlukem z výstavby, e) rzhdnutí kácení dřevin (vydává ÚMČ Praha 8 dbr živtníh prstředí), f) suhlas vyjmutím půdy ze ZPF, g) prjekt sadvých úprav, h) pakvaný bilgický průzkum, i) návrh umístění hnízdních budek pr rrýse becnéh a budek pr netpýry, j) řešení civilní chrany včetně grafické části, Účastníci řízení, na něž se vztahuje rzhdnutí správníh rgánu: OXCORP a.s., IČ , Litměřická 19d1834, Praha 9 - Prsek Pracviště: U Meteru 6, Praha 8 - Libeň tel.referent: tel. sekretariát: , fax Pracviště- U Meteru 6, Praha 8 - Libeň tel.referent' tel sekretariát , fax,

6 ČJ: MCP II ČJ: MCP / Odůvdnění: Dne l3 pdal žadatel žádst vydání rzhdnutí umístění stavby. Prtže žádst nebyla úplná a nebyla dlžena všemi pdklady ptřebnými k prjednání, byl žadatel ústně vyzván k dplnění. Pdklady byly dplněny dne l3. Kapacita a ppis stavby: Generální prjektant: plyfunkční subr s funkcí bydlení a splečnými kmerčními prstry (žádná z funkcí nepřesá1me60% celkvé kapacity území) bjekty A (ll nadzemních pdlaží), B (5 nadzemních pdlaží) a C (3 nadzemní pdlaží), splečné pdzemní pdlaží (I PP - snížené 3 PP) hrubá pdlažní plcha včetně teras max m2 zastavěná plcha max m2 zeleň na rstlém terénu min m2 zeleň na knstrukci min m2 189 parkvacích stání v pdzemních garážích, z th 10 stání pr sby se sníženu schpnstí phybu a rientace 94 bytvých jedntek Cubespace S.LO., IČ , Na Hájku 481, Praha 8, dpvědný prjektant Ing. arch. Ondřej Fuchs, autrizvaný architekt ČKA Stavební úřad známil patřením č.j. MCP /20013 ze dne zahájení územníh řízení známým účastníkům řizení a veřejnsti (zveřejněn na úřední desce ÚMČ Praha 8 d l3 d a na ÚMČ Praha 8 d l3 d l3) a dtčeným rgánům jedntlivě. Účastníci řízení byli v známení zahájení řizení a knání veřejnéh ústníh jednání upzrněni, že své námitky mhu uplatnit nejpzději při tmt veřejném ústním jednání, jinak k ním nebude příhiédnut. Sučasně byly upzrněny i dtčené rgány, že mhu svá závazná stanviska a veřejnst své připmínky uplatnít ve stejné lhůtě jak účastníci řizení, jinak se k ním nepříhiíží. Sučasně nařídil veřejné ústní jednání spjené s hledáním na místě na den I l3, jehž výsledku byl sepsán prtkl. Oznámení byl zárveň zveřejněn ve smyslu 25 správníh řádu způsbem umžňujícím dálkvý přístup na stránkách www. praha8.cz a Stavební úřad rvněž věřil, že žadatel zajistil v místě stavby bezdkladné vyvěšení infrmace svém záměru a tm, že pdal žádst vydání územníh rzhdnutí. Pdle platnéh Územníh plánu sídelníh útvaru hlavníh města Prahy schválenéh usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 10/05 ze dne , který nabyl účinnsti dne , včetně schválených a platných změn i změny Z 1000/00 vydané Usnesením Zastupitelstva hlavníh města Prahy č. 30/86 dne frmu Opatření becné pvahy č. 6/2009 s účinnstí d , se předmětný záměr nachází v zastavěném území v plše s funkčním využitím SV - všebecně smíšené, dále v plše DU - urbanisticky význanmé plchy a dpravní spjení a ZP - parky, histrické zahrady a hřbitvy, Na pzemcích v plše SV není stanven kód míry využití území. D plchy SV je umisťvána samtná stavba včetně technickéh připjení, d plchy DU je umisťván dpravní připjení a připjky sítí technickéh vybavení, v plše ZP jsu umisťvány nádrže na dešťvé vdy a sadvé úpravy plch. Plcha SV služí pr umístění plyfunkčních staveb neb kmbinaci mnfunkčních staveb pr bydlení, bchd, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sprt a služby všeh druhu, kde žádná z funkcí nesmí přesálmut 60% celkvé kapacity území (při přesažení 60% je stavba psuzvána jak výjimečně přípustná). Bytvá funkce je v subru zastupena v 59,8%, kmerční plchy ve 40,2%. Stejně tak vjezd z kmunikace Teplická je vyřešen jak krytá rampa, nad kteru bude vytvřen val, který nepřeruší plchu s funkčním využitím ZP a tat plcha bude nadále suvislá. Stavba tedy není výjímečně přípustnu stavbu a je s funkčním využitím pzemků v suladu. Na pzemcích výstavby není stanven kód míry využití území. Sadvé úpravy spčívají ve výsadbě dřevin d vlnéh terénu a na střešní zahradu, zalžení trávníků, instalaci travin v kntejnerech a výsadbě pnucích rstlin. Svým charakterem se jedná zeleň veřejnu. Zčásti t~ budu nepravidelně rzmístěné slitéry dřevin a menších skupin keřů, zčásti dřeviny v zápjvé linii. Učelem sadvnických úprav je vytvření prstru vhdnu vegetací tak, aby dšl k nenásilnému začlenění d klníh prstředí a sučasně k vytvření vhdnéh funkčníh i estetickéh prstředí pr byvatele v klí, uživatele i návštěvniky. Plšné uspřádání navržených sadvnických úprav je vlivněn umístěním stavebních bjektů, sítí a přístupvých kmunikací. Prstrvé řešení zeleně je vlivňván prvzními pžadavky na zeleň. Výsadby jsu kncipvány jak rzvlněná městská zeleň, v prstní skladbě upřednstňující listnáče prti jehličnanům, tak aby zeleň vhdně navázala a dplnila stávající zeleň v klí. Jsu uspřádány v lgických skupinách a tvarech, z důvdu efektivní údržby trávníků. Náhradní výsadba v klí kmplexu bude splňvat estetick - dpčinkvé hledísk a zaručí svu kvalitu nvých dřevin, jak strmů, keřů tak i střešní zelení na bjektech, dalek vyšší přesah půvdní sadvnické hdnty sučasné zeleně. Celé pjetí sadvnických úprav bude zpracván jak parkvá zeleň navzující djem přirzenéh přírdníh prstu. Střešní zahrada nad strpem 1. PP vytvří parter vstupů d jedntlivých hmt a prstředí pr krátkdbu relaxaci návštěvníků, byvatel a zaměstnanců kmplexu. V klí strmů bude vytvřena mdelace terénu za pěrnými zídkami, pdél chdníků budu zídky kmbinvány se sedacími prvky, v parteru budu strmy kmbinvány s trvalkvým záhnem, keři a kruhvými záhny růží. Střechy hmt BaC budu patřeny skladbami s extenzivní zelení. Chdnik veducí p pzemku parc.č. 542/1 v k.ú. Střížkv bude zařazen d kategrie místních kmunikací jak místní kmunikace IV. třídy. Stavebními úpravami, resp. rzšířením kmunikace Teplická přilehlé chdníky nedjde ke změně charakteru tét kmunikace, která je zařazena d kategrie místních kmuníkací II. třídy. Stavebními úpravami, resp. rzšířením kmunikace Střížkvská přilehlé chdníky a prpjení mezi chdníkem a vzvku západně d hmty B nedjde ke změně charakteru tét kmunikace, která je zařazena d kategrie místních kmunikací III. třídy. Stavební úřad v prvedeném územním řízení přezkumal předlženu žádst, prjednal ji s účastníky řizení, veřejnstí a dtčenými rgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsu hrženy zájmy chráněné stavebním záknem, předpisy vydanými kjeh prvedení a zvláštními předpisy. K záměru je dlžen suhlas úřadu územníh plánvání ve smyslu ustanvení 6 stavebníh zákna, tedy MHMP dbru územníh plánu. Umístění stavby vyhvuje becným technickým pžadavkům na výstavbu v hl.m. Praze, stanvených vyhlášku č. 26/1999 Sb. hl.m. Prahy, becných techníckých pžadavcích na výstavbu v hl.m. Praze, ve znění pzdějších předpisů, zejména: - čl. 4, dst. I, 2, umisťvání staveb - umístění stavby, půdrysný rzměr, výška a hmta dpvídají prstředí, d kteréh je stavba umísťvána. Architektnické a urbanistické řešení je navržen tak, aby hmtvě a výškvě navázal na stávající klní zástavbu, která je v lkalitě velmi různrdá a rzmanitá. Pzemky výstavby se rzprstírají na mírně svažitém terénu, na západní a severní straně hraničeném kmunikací Střížkvská, na jíhvýchdní straně kmunikací Teplická. Návrh se nachází na rzhraní rzvlněné panelákvé zástavby ze 70. let a staré zástavby Střížkva, která se nachází pd terénním zlmem a stře se svažuje na západ. Tent charakter velice rzmanitéh a převážně výškvě různrdéh klí (v blízksti se nacházejí výškvé budvy 10, l3 a 14 nadzemních pdlažích), se snaží prjekt plně reflektvat a hmtvě dplňvat. Subr je rzdělen na tři výškvě rzdílné sekce, které navazují na stávající zástavbu a lépe tak vyrvnávají stávající disprprce mezi nvým a starým Střížkvem. Celý subr je pak řešen jak plazza (náměstí) s průhledy a kridry, Pracviště: U Meteru 6, Praha 8 Libeň tel.referent: tel. sekretariát: , fax: Pracviště: U Meteru 6, Praha 8 Libeň tel referent' tel sekretariát: , fax:

7 Čj: MCP / Čj: MCP / které spjují výchd se západem a sever sjihem. Střed plazzy bude vzdušný. Plazza - vnitřní náměstí splu s partervými prvky a zelené má služit k setkáváuí místních i klních byvatel. Na subr plynule naváže park. Hmta jedntlivých sekcí bude členěná hrizntálními pásy, které budu zdůrazňvat jedntlivá patra, a zárveň nepravidelnými rastry vertikálních výplní, které lnntu dlehčí. Zastřešení plchými střechami bude krespndvat s klní liníí plchých střech. Záměr nepředstavuje zásah d žádných významných panramat a nemůže snížit estetické neb přírdní hdnty místa. Stavba respektuje mezení vyplývající z právních předpisů chráuících veřejné zájmy. Dtčené rgány na úseku péče živtní prstředi, psuzvání vlivů na živtní prstředí, chrany veřejnéh zdraví, chrany byvatelstva, pžární chrany a pzemních kmunikací vyslvily se stavbu z hlediska jimi chráněných veřejných zájmů suhlas. Stavba plyfunkčnih bjektu dpvídá pžadavkům na zdravé živtní prstředí. Hmtvým řešením stavby nedjde ke změnám v zatěžvání klí stavby nad přípustnu míru, cž je dlžen příslušnými psudky, viz dále, - čl. 7, dst. 1, stavební pzemek, chranná a bezpečnstní pásma, chráuěná území - stavba bude umístěna v plše, která svými vlastnstmi, zejména plhu, tvarem, velikstí a základvými pměry umžňuje realizaci navrhvané stavby ajejí bezpečné užívání, - čl. 7, dst. 2, stavební pzemek, chranná a bezpečnstní pásma, chráněná území - umístění stavby bude respektvat veškerá mezení plynucí z existujících chranných pásem a pžadavky stanvené zvláštními právními předpisy jsu splněny v dkumentaci. - čl. 7, dst. 3, stavební pzemek, chranná a bezpečnstní pásma, chráuěná území - na plchách, které nejsu určeny k zastavění, budu vytvřeny pdmínky pr růst vegetace v c největší míře, stavba splňuje pdmínky dtčených chranných a bezpečnstních pásem a chráuěných území. - čl. 8 dst. 2, vzájemné dstupy staveb - dstupy splňují pžadavky urbanistické, architektnické, živtnih prstředí, hygienické, veterínární, chrany pvrchvých a pdzemních vd, chrany památek, pžární chrany, bezpečnsti, civilní chrany, pžadavky na denní světlení a slunění a na zachvání phdy bydlení. Je mžná údržba stavby. Jihvýchdní fasády lnnty A a B bude d fasády bjektů č.p. 279 až 283 na pzemcích parc.č. 496/54, 496/55, 496/56, 496/57, 496/58 v k.ú. Střížkv (prtilehlé fasády) vzdáleny mín. 47,7 m, přičemž výška lnnty Aje max. 34,4 m a prtějších bytvých dmů max. 30,0 m, dstupvá vzdálenst je tedy dstačující. Jihzápadní fasády lnnty B bude d splečné hranice pzemků parc.č. 20 a 573/2 v k.ú. Střížkv mín. 23,6 m, přičemž výška lnnty B bude v tmt místě max. 18,8 m d terénu a na prtilehlých pzemcích není umístěna žádná stavba, výška lnnty B však nebude bráuit umístění nvé stavby na pzemku parc.č. 20 v k.ú. Střížkv. Severní fasáda lnnty C bude d bjektu na pzemku parc.č. 1/2 a 5/3 v k.ú. Střížkv vzdálena min. 21,7 m. Výška lnnty C v tmt místě bude max. 12,8 m d terénu, dstupvá vzdálenst je tedy splněna. Severní fasáda lnnty A bude d jihvýchdnih rhu bjektu č.p. 434 pzemku parc.č. 9/4 v k.ú. Střížkv vzdálena mín. 35,1 m, přičemž výška lnnty bude max. 34,4 m. Objekt č.p. 434 je vyský 39,0 m,jeh "sklpená výška" však zasahuje d prstru mezi lnnty A a C. - čl. 9, připjení staveb na pzemní kmunikace - stavba bude přípjena na pzemní kmunikaci Střížkvská a Teplická v suladu s rzhdnutím připjení, které vydal ÚMČ Praha 8 dbr dpravy a ÚMČ Praha 9 živtníh prstředí a dbr dpravy, - čl. 10, rzptylvé plchy a zařízení pr dpravu v klidu - realizváu bude celkem 189 (185 stáuí pžadvaných + 3 stáuí jak náhrada za rušená stání v místě vjezdu z kmunikace Teplická a I stání jak rezervní) parkvacích stáuí, která budu umístěna v pdzemních garážích, z celkvéh pčtu bude 10 stání uzpůsben pr sby se sníženu schpnstí phybu a rientace. Pr bytvu funkci bude v garážích umístěn 85 stání a 10 stáuí pr návštěvníky, pr nebytvé funkce 90 stáuí (z th 1 stáuí bude pr sby dprvázející dítě v kčárku). Návštěvnická stání budu veřejně přístupná. V severní části 2. PP bude 33 stáuí vyhrazen pr parkváuí vzidel na plynná paliva. Zásbváuí kmerčních prstr bude řešen samstatným výtahem z 2. PP, pr výjímečné případy bude mžn využít pjížděný chdník napjený na kmunikaci Střížkvská, - čl. ll, připjení staveb na sítě technickéh vybavení - připjení na sítě a stavby technickéh vybavení je v suladu s pžadavky tht ustanvení. Před napjením dešťvých vd na šachtu jedntné kanalizace bude prvedena tevřená retenční nádrž pr zadržení přívalvých vd, před výtkem bude prveden vyústní bjekt s nátkem na šachtu s umístěným vírvým ventilem pr řízení dtku z pzemku. D tét nádrže budu svedeny vdy ze střechy, zpevněných plch a vjezdů. Při výchdní straně subru bude vybudvána nádrž pr jímáuí dešťvých vd určených k závlaze, které budu následně využity jak závlaha zeleně, - čl. 13 dst. 1, vliv staveb na živtní prstředí - architektnické ztvárnění a materiálvé řešení stavby je v suladu s prstředím, d kteréh se umisťuje (viz též důvdnění čl. 4 dst. 1 a 2), čl. 13 dst. 3, který se týká limitů škdlivých exhalací, hluku, tepla, třesů, vibrací, prachu, zápachu apd., nebť se jedná budvu s nerušící funkcí - dtčené rgáuy na úseku péče živtní prstředí a chrany veřejnéh zdraví vyslvily se stavbu z hlediska jími chráněných veřejných zájmů suhlas, a čl. 13 dst. 4, nebť dkumentace pr vydáuí územníh rzhdnutí řeší nakládáuí s dpady (kntejnery budu umístěny v samstatné místnsti 2. PP), - čl. 22, všebecné pžadavky - stavba je navržena, tak aby nehržvala živt, zdraví, zdravé živtní pdmínky jejich uživatelů ani uživatelů klních staveb a aby nehržvala živtní prstředí nad limíty bsažené ve zvláštních předpisech. Jedná se prvz smíšený prvz bchdů, kanceláří, služeb a bytů, které nejsu ptencinálním zdrjem pr zhršení živtníh prstředi. Objekt se nachází nad hladínu spdní vdy. Izlace prti vlhksti a tepelná izlace bude pdrbně navržena v dalším stupni dkumentace, tat dkumentace pčítá s dstatečnu tlušťku knstrukcí. Úrveň pdlahy bytných místnstí leží výše než 150 mm nad úrvní terénu. Světlá výška bytných místnstí je vice než 2600 mm, - čl. 23 dst. 2, vnitřní prstředí - ze závěrů zpracvaných dbrných studií vyplývá, že vlivem navrhvané výstavby plyfunkčníh bjektu mezi ulicemi Střížkvská a Teplická nedjde ke snížení činítele denní světlensti na fasádách klních bjektů pd nrmvé hdnty a zastínění těcht bjektů bude z hlediska denníh světlení vyhvující. Závěry jsu dlženy Studií deuníh světlení a prslunění - Plazza Střížkv bytvý kmplex s kmerčními prstry Praha 9 - Střížkv, Psuzení vybraných kritických bytných místnstí, bytvých jedntek a pracvišť navrhvanéh subru (HAMANN SERVICE s.r.., březen 2012) a studií Oslunění. Denní světlení - psuzení vlivu navrhvanéh bytvéh kmplexu s kmerčními prstrami Plazza Střížkv Praha 9 - Střížkv na slunění a denní světlení klních bjektů. Škly č.p. 32, bytvéh dmu č.p. 434, parc.č. 496/51, parc.č. 496/54 a parc.č. 496/57 (HAMANN SERVICE s.r.., březen 2012). Z těcht studií vyplývá, že úrveň denníh světlení je větší než rnínímální pžadvaná hdnta pr běžné prstry s trvalým pbytem lidí, úrveň denníh světlení susedních bjektů se zásadně nezhršuje a bude vyhvující. Objekt bytvéh dmu č.p v k.ú. Střížkv je d navrhvanéh plyfunkčníh dmu ve vzdálensti mín. 47 m, dstupvá vzdálenst je dstačující, takže ani tyt dmy nemhu být navrhvanu stavbu dtčeny, - čl. 24 dst. I, prslunění - ze závěrů zpracvaných dbrných studií vyplývá, že vlivem navrhvané výstavby plyfunkčníh bjektu mezi ulicemi Střížkvská a Teplická nedjde ke snížení činitele denní světlensti na fasádách klních bjektů pd nrmvé hdnty a zastínění těcht bjektů bude z hlediska denníh světlení vyhvující. Závěry jsu dlženy Studií denníh světlení a prslunění - Plazza Střížkv bytvý kmplex s kmerčními prstry Praha 9 - Střížkv, Psuzení vybraných kritických bytných místnstí, bytvých jedntek a pracvišť navrhvanéh subru (HAMANN SERVICE s.r.., březen 2012) a studií Oslunění. Denní světlení - psuzení vlivu navrhvanéh bytvéh kmplexu s kmerčními prstrami Plazza Střížkv Praha 9 - Střížkv na slunění a denní světlení klních bjektů. Škly č.p. 32, bytvéh dmu č.p. 434, parc.č. 496/51, parc.č. 496/54 a parc.č. 496/57 (HAMANN SERVICE s.r.., březen 2012), - čl. 25, chrana prti hluku a vibracím - svislé nsné knstrukce budu tvřeny kmbinací nsných stěn a slupů. Svislé nsné knstrukce jsu v celém rzsahu navrhvanéh bjektu železbetnvé mnlitické. Tt řešení zamezí škdlivému hluku z venkvníh prstředí. Prvzy stavby nebudu vyvlávat žádné nežáducí vibrace a hluk. Všechna zabudvaná technická zařízení půsbící hluk a vibrace (výtahy, čerpadla, spínače, vzduchtechnická zařízení) jsu umístěna tak, aby hluk a vibrace Pracviště' U Meteru 6, Praha 8 - Libeň tel referent: tel. sekretariát: , fax Pracviště: U Meteru 6, Praha 8 - Libeň tel.referent: tel. sekretariát, , fax

8 ČJ: MCP / ČJ: MCP / nepřecházeli d chráněných místnstí ajsu patřena technickými prstředky zamezujícími šiření hluku a vibrací, - čl. 50, dst. 1, 2 a 3, stavby pr bydlení - funkce suvisející s bydlením (praní a sušení prádla), ukládání sprtvních ptřeb a sezónních věcí bude zajištěn v bytech. Kčárkárna a úklidvá místnst budu v I. pp hmty A pblíž kmnnikačníh prstru. Prstry schdišť budu mít denní světlení, v prstru parkvacích stání ve 2. pp bude samstatná místnst pr umístění nádb na kmunální dpad. Umístění stavby resp. pdmínky stanvené ve výrku rzhdnutí umžňují splnění pžadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., becných technických pžadavcích zabezpečujících bezbariérvé užívání staveb. Navržené chdníky a pchzí plchy budu umžňvat samstatný, bezpečný, snadný a plynulá phyb sbám se sníženu schpnstí phybu a rientace. Mají dstatečnu šířku, sklny a budu navazvat na hlavní vstupy d jedntlivých částí kmplexu. P stávajících kmnnikacích Střížkvská a Teplická bude umžněn vjezd d hrmadných garáží. V pdzenmích garážích bude 10 stání uzpůsben pr sby se sníženu schpnstí phybu a rientace. Stání budu umístěna v blízksti kmunikačníh jádra. Navrhvatel předlžil dklad stanvení radnvéh indexu pzemku pdle 6 dst. 4 zákna č. 18/1997 Sb., mírvém využívání jaderné energie a inizujícíh záření (atmvý zákn) a změně a dplnění některých záknů, ve znění pzdějších předpisů. Navrhvaná stavba bsahuje bytné a pbytvé místnsti a nachází se na pzemcích se středním radnvým indexem. Stavba vyžaduje chranná patření prti prnikání radnu z pdlží d bjektu ve smyslu ČSN "Ochrana staveb prti radnu z pdlží". Prt byla stanvena pdmínka č. 13 písmen b) tht rzhdnutí. Záměr je rvněž v suladu s pžadavky zvláštních předpisů, pdle nichž psuzují návrh dtčené rgány. Dlžená stanviska dtčených rgánů jsu suhlasná. Stanviska dtčených rgánů byla zkrdinvána a jejich pžadavky, které již nevyžadvaly úpravu návrhu, byly zahrnuty d pdmínek tht rzhdnutí. Pžadavky na zpracvání prjektvé dkumentace stanvené dtčenými rgány byly převzaty d příslušných pdmínek rzhdnutí. Pžadavky Plicie ČR se stavební úřad nezabýval, prtže plicie není dtčeným rgánem v úzenmím řízení. Její vyjádření je pdkladvé pr vydání závaznéh stanviska příslušnéh dtčenéh rgánu. Žadatel předlžíl dále uvedená vyjádření prvzvatelů elektrnických kmunikací, zejména pdzenmích vedení veřejné kmunikační sítě pdle 101 zákna Č. 127/2005 Sb., elektrnických kmunikacích. Pkud nebude, p snížení chdníku v ulici Střížkvská, splněn mínímální krytí kabelvé trasy NN, bude výškvě přelžena. Stžár veřejnéh světlení Č bude výškvě přelžen tak, aby krespndval s upraveným chdníkem v ulici Střížkvská, jehž výškvá úprava je vyvlaná zřízením vjezdu d garáží z tét kmunikace. Žadatel předlžil vyjádření Pražské teplárenské a.s., ptvrzující suhlas s připjením stavby na ddávku tepla hrkvdní přípjku 2 x DN 65, vyjádření splečnsti Pražské vdvdy a kanalizace, a.s., ptvrzující suhlas s připjením stavby nvu vdvdní přípjku LT DN 100 a dvěma nvými kanalizačními přípjkami jedntné kanalizace KT DN 200 s tím, že přebytečné dešťvé vdy vypuštěné d jedntné kanalizace mhu být v max. nmžství lol/s. Odbr živtníh prstředí vydal dne pd szn. S-MHMP /2012/0ZPNIlEIAl811-8/Pac suhlasné stanvisk k psuzení vlivů záměru.plazza Střížkv, Praha 8" na živtní prstředí a veřejné zdraví pdle zákna Č. 100/2001 Sb., psuzvání vlivů na živtní prstředí a změně některých suvisejících záknů (zákn psuzváni vlivů na živtní prstředí) s tím, že pdmínky v tmt stanvísku uvedené budu zahrnuty jak pdmínky rzhdnutí neb patření v navazujících řízeních. Stavební úřad rzhdl, jak je uveden ve výrku rzhdnutí, za pužití ustanvení právních předpisů ve výrku uvedených. Stanviska a vyjádření sdělili: Stanviska, závazná stanviska a rzhdnutí dtčených rgánů: MHMP dbr dpravních agend, č.j. MHMP /2012/0DA-04/Ka ze dne MHMP dbr dpravních agend, č.j. MHMP /2013IRFD-Rd/Čd ze dne MHMP dbr živtníh prstředí, szn. S-MHMP /2012/1/0ZPIVI ze dne MHMP dbr živtníh prstředí, szn. S-MHMP /2012/0ZPNI/EIAl811-8/Pac ze dne MHMP dbr památkvé péče, č.j. S-MHMP /2012 ze dne MHMP dbr bezpečnsti a krizvéh řízení, č.j. S-MHMP 5715/2013/BKR ze dne MHMP dbr územníh plánu, č.j. S-MHMP /2012/0UP ze dne ÚMČ Praha 8 dbr dpravy, č.j. MCP /2012 ze dne ÚMČ Praha 8 dbr dpravy, č.j. MCP /2013 ze dne ÚMČ Praha 8 dbr dpravy (rzhdnutí připjení), č.j. MCP /2013 ze dne , právní mc dne ÚMČ Praha 8 dbr živtníh prstředí, č.j. MCP /2012 ze dne ÚMČ Praha 9 dbr živtníh prstředí a dpravy (rzhdnutí připjení), zn. P / ze dne ÚMČ Praha 8 dbr výstavby, ddělení vdprávní, spis.zn. MCP /2012/0V.Bá, č.j. MCP /2012 ze dne ÚMČ Praha 8 dbr výstavby, ddělení vdprávní, spis.zn. MCP /2012/0V.Bá, č.j. MCP /2012 ze dne ÚMČ Praha 9 dbr živtníh prstředí a dpravy, zn. P / ze dne Hygienická stanice hl.m. Prahy, č.j. HSHMP 57447/2012 ze dne Hasičský záchranný sbr hl.m. Prahy, č.j. HSAA /2012 ze dne ČR - Státní energetická inspekce, územní inspektrát pr Hlavní měst Prahu a Středčeský kraj, zn /12/ /Pe ze dne Vjenská ubytvací a stavební správa, č.j. 803/64737-ÚP/ /44 ze dne Vyjádření vlastníků - správců inženýrských sítí, kmunikací a vdních tků: Dpravní pdnik hl.m. Prahy, a.s., zn /2Ku49/8 ze dne Technická správa kmunikací hl.m. Prahy, zn. TSK/41700/12/2200IMe ze dne Technická správa kmunikací hl.m. Prahy, krdinační vyjádření, zn. 140/13/2600N ze dne Technická správa kmunikací, vyjádření k rzšíření chdníku ze dne Pražské vdvdy a kanalizace, a.s. (VEOLIA vda), zn. PYK 444/0TPČ/13 ze dne Pražská vdhspdářská splečnst as., zn. 18/13/2/02 ze dne Pvdí Vltavy, S.p., zn / ze dne , zn. 1299/ ze dne Pražská teplárenská a.s., zn. EÚ/0085/13IDAM ze dne Pražská plynárenská Distribuce, a.s., zn. 8/Ny/ORDS/13 ze dne PREdistribuce, a.s., zn ze dne , zn ze dne Pracviště. U Meteru 6, Praha 8 - Libeň tel.referent: tel. sekretariát: , fax: Pracviště' U Meteru 6, Praha 8 - Libeň tel.referent: tel. sekretariát: 222_805 71~,_fax ].3

9 Čj: MCP / Čj: MCP / ELTODO _ CITELUM, s.r.., Č.j. EC 0400/0648/13 ze dne , č.j. EC 0400/1607a/13 ze dne Telefónica Czech Republic, a.s., čj /13 ze dne GTS Czech s.r.., zn ze dne T _ Systems Czech Republic a.s., zn. ÚRl41400/13-1 ze dne T _ Systems Czech Republic a.s., zn. ÚRl41400/13-I_dplneni_1 ze dne NET4GAS, s.r.., zn. 324/13/0VP/N ze dne UPC Česká republika s.r.., č.j. 237/13 ze dne SITEL, spl. s r.., zn ze dne České radikmunikace a.s., zn. ÚPTS/OS/86745/2013 ze dne TeliaSnera Intematinal Carrier Czech Republic a.s., zn ze dne CentrNet, a.s., zn. 33/2013 ze dne ČEZ ICT Services, a.s., zn ze dne ČEPS, a.s., zn. 59/13/KOCIHa/1 ze dne Razítkem d situace se vyjádřili: ELTODO- CITELUM, S.LO., razítk ze dne TSK 7100, razítk ze dne Vjenská ubytvací a stavební správa Praha, č.j. 803/64737-ÚP/13 ze dne Ministerstv vnitra ČR, razítk ze dne T _ Mbile Czech Republic a.s., razítk ze dne Dpravní pdnik hl.m. Prahy, a.s., č.j. 88/13 ze dne Dial Telecm, a.s., razítk ze dne Vdafne Czech Republic a.s., razítk ze dne Star 21 Netwrks, a.s., razítk ze dne PlanetA a.s., razítk ze dne BOHEMIATEL S.LO., razítk ze dne Prtže byly stavebnímu úřadu dstatečně známy pměry v území a prtže nebyly v průběhu řízení prváděny změny zařízení elektrnických zařízení, nepžadval aktualizaci stanvisek správců starších než 1 rk (knkrétně Pražská teplárenská a.s., TSK 7100, GTS Czech S.LO., T _ Systems Czech Republic a.s., T _ Mbile Czech Republic a.s., Dpravní pdnik hl.m. Prahy, a.s., Ministerstv vnitra ČR, UPC Česká republika s.r.., SITEL, spl. s r.., České radikmunikace a.s., TeliaSnera lntematinal Carrier Czech Republic a.s., CentrNet, a.s., Vdafne Czech Republic a.s., BOHEMIATEL s.r..). Žadatel dále předlžil: vyjádření Plicie ČR, krajské ředitelství plicie hlavníh města Prahy, č.j. KRPA /ČJ OOOODŽ ze dne vyjádření ddělení architekta městské části dbru kanceláře starsty ÚMČ Praha 8 k výjimečné přípustnsti, č.j. MCP /2010 ze dne vyjádření Útvaru rzvje hl.m. Prahy, č.j. URM 2420/2012 ze dne vyjádření NIPI,.p.s., zn ze dne vyjádření Bezpečnstní infrmační služby, č.j. 3-5/2013-BIS-39 ze dne vyjádření MHMP dbr stavební stanvení stavebníh úřadu, zn. S-MHMP /2013/0STlHe ze dne Plazza Střížkv - sadvnické úpravy střešní zahrady, ateliér zahrada, Ing. Jan Šteflíček, únr 2013 Oslunění, denní světlení (psuzení vlivu navrhvanéh bytvéh kmplexu s kmerčnimi prstry Plazza Střížkv Praha 9 _ Střížkv na slunění a denní světlení klních bjektů: škly č.p. 32, bytvéh dmu č.p. 434, parc.č. 496/51, parc.č. 496/54 a parc.č. 496/57), HAMANN SERVICE s.r.., březen 2012 Studie denníh světlení a prslunění, HAMANN SERVICE s.r.., březen 2012 Dendrlgický průzkum a fmanční hdncení zeleně, Ing. František Mravec, květen 2010 Praha 9 _ Střížkv, Plazza, Stanvení radnvéh indexu pzemku, K + K průzkum, s.r.., květen 2010 Dpravní mdel Plazza Střížkv, vyhdncení vlivu stavebních záměrů na dpravu v lkalitě Střížkv v hl.m. Praze, ELTODO EG, a.s., červen 2012 Plazza Střížkv, Rzptylvá studie, RNDr. Marcela Zambjvá, srpen 2012 Plazza Střížkv, Hlukvá studie, Ing. Jana Barillvá, červenec 2012 Praha 9 _ Střížkv, Střížkv Plazza, Pdrbný inženýrskgelgický průzkum, Mgr. Martin Schreiber, květen 2010 Světelně technické výpčty, bjekt: Plazza Střížkv - venkvuí umělé světlení, Ing. Radek Beran, červenec 2013 Plazza Střížkv _ vlžená KK 1846a, IKOZ CZ, s.r.., květen 2013 Suhlasy vlastníků pzemků pdle 86 stavebníh zákna: Pzemky parc.č. 491/1, 491/2, 492, 493, 494/1, 494/2, 496/1 v k.ú. Střížkv jsu ve vlastnictví žadatele splečnsti OXCORP a.s. Pzemky parc.č. 74,542/1,573/2, 854/4 vk.ú. Střížkv jsu ve vlastnictví Hlavníh města Prahy. Suhlas s realizací vydal MHMP dbr evidence, správy a využití majetku dne pd č.j. SVM/VP/147675/13/su a dne pd č.j. SVM/VP/44418/13/su. Účastníci řízení - další dtčené sby: Pdle 85 dst. I písm. a), b) stavebníh zákna jsu účastníky územníh řízení žadatel a bec, na jejímž území má být pžadvaný záměr uskutečněn. Pdle 85 dst. 2 písm. a) až c) stavebníh zákna jsu dále účastníky územníh řízení: - vlastník pzemku neb stavby, na kterých má být pžadvaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, neb ten, kd má jiné věcné práv k tmut pzemku neb stavbě, - sby, jejichž vlastnické práv neb jiné věcné práv k susedním stavbám aneb susednim pzemkům neb stavbám na nich může být územnim rzhdnutím přim dtčen, Pracviště' U Meteru 6, Praha 8 - Libeň tel.referent: tel. sekretariát: , fax: Pracviště: U Meteru 6, Praha 8 - Libeň tel.referent tel. sekretariát, , fax:

10 Čj: MCP / Čj: MCP / sby, kterých tak stanví zvláštní právní předpis, Zvláštními zákny jsu v tmt případě zákn Č. 114/1992 Sb., chraně přírdy a krajiny, v platném mění, pdle něhž mhu být účastníky řízení za pdminek stanvených v 70 tht zákna bčanská sdružení, která mají v předmětu své činnsti chranu přírdy a krajiny, a zákn Č. l31/2000 Sb., hlavním městě Praze, ve znění pzdějších předpisů, který v 18, dst. 1 písm. i) bsahuje právněn~ městské části vystupvat jak účastník úzenmíh řízení v těch řízeních, v nichž se vydává územní rzhdnutí pdle zvláštníh právníh předpisu (stavební zákn) v území tét městské části. Pdle 23 dst. 9 písm. a) zákna Č. 100/2001 Sb., psuzvání vlivů na živtní prstředí a změně některých suvisejících záknů je místně příslušná jedntka bčanskéh sdružení neb becně prspěšné splečnsti, jejímž předmětem činnsti je chrana veřejných zájmů chráněných pdle zvláštních právn~ch předpisů neb bec dtčená záměrem účastníkem navazujících řízení pdle zvláštních právních předpisů pkud pdala ve lhůtách stanvených tímt záknem písenmé vyjádření k známení, dkumentaci neb psudku. Občanské sdružení Střížkvská bčanská slidarita,.s. pdal své vyjádření k psuzení vlivn záměru na živtní prstředí dne Stavební úřad stanvil kruh účastníků úzenmíh řízení pdle výše citvanéh ustanvení stavebníh zákna tak, že za účastníky tht řízení pvažuje: Obec h1.m.prahy, zastupená ÚRM, Městská část Praha 8, zastupená ddělením architekta městské části dbru kanceláře starsty, Městská část Praha 9, Hlavní měst Praha, zastupené dbrem evidence, správy a využití majetku, T-Systems Czech Republic a.s., Střížkvská s.r.., UPC Ceská republíka, s.r.., Dpravní pdník hl.m. Prahy, akcivá splečnst, Technická správa kmuníkací hl.m. Prahy, Pražská teplárenská a.s., Pražská plynárenská Distribuce, a.s., PREdistribuce, a.s., ELTODO-CITELUM, s.r.., Telefónica Czech Republic, a.s., Vjenská ubytvací a stavební správa, Pražské vdvdy a kanalizace, a,s., Pražská vdhspdářská splečnst a.s., CentrNet, a.s., vlastník pzemku parc.č. 854/6 v k.ú. Střížkv, vlastník pzemku parc.č. 496/51 v k.ú. Střížkv a bjektu č.p. 276 na tmt pzemku, vlastník pzemku parc.č.496/52 vk.ú. Střížkv a bjektu č.p. 277 na tmt pzemku, vlastník pzemku parc.č. 496/53 v k.ú. Střížkv a bjektu č.p. 278 na tmt pzemku, vlastník pzemku parc.č. 496/54 v k.ú. Střížkv a bjektu č.p. 279 na tmt pzemku, vlastník pzemku parc.č.496/55 v k.ú. Střížkv a bjektu č.p. 280 na tmt pze~, vlastník pzemku parc.č.496/56 v k.ú. Střížkv a bjektu č.p. 281 na tmt pzemku, vlastník pzemku parc.č.496/57 v k.ú. Střížkv a bjektu č.p. 282 na tmt pzemku, vlastník pzemku parc.č. 496/58 v k.ú. Střížkv a bjektu č.p. 283 na tmt pzemku, vlastník pzemku parc.č. 496/59 v k.ú. Střížkva bjektu č.p. 284 na tmt pzemku, vlastník pzemku parc.č. 496/38 v k.ú. Střížkv, vlastník pzemku parc.č. 496/145 v k.ú. Střížkv, vlastník pzemku parc.č. 72 v k.ú. Střížkv a bjektu č.p. 29 na tmt pzemku, vlastník pzemku parc.č. 73 v k.ú. Střížkv, vlastník pzemku parc.č. 20 v k.ú. Střížkv, vlastník pzemku parc.č. 19 v k.ú. Střížkv, vlastník pzemku parc.č. 18 v k.ú. Střížkv a bjektu č.p. 27 na tmt bjektu, vlastník pzemku parc.č. 538 v k.ú. Střížkv, vlastník pzemku parc.č. 3 v k.ú. Střížkv a bjektu bez č.p./č.e. na tmt pzemku, vlastník pzemku parc.č. 4 v k.ú. Střížkv, vlastník pzemku parc.č. 1/1 v k.ú. Střížkv a bjektu č.p. 32 na tmt pzemku, vlastník pzemku parc.č. 2/1 v k.ú. Střížkv, vlastník pzemku parc.č. 1/2 v k.ú. Střížkv a bjektu bez č.p./č.e., vlastník pzemku parc.č. 5/3 v k.ú. Střížkv a bjektu bez č.p./č.e., vlastník pzemku parc.č. 539/1 v k.ú. Střížkv, vlastník pzemku parc.č. 539/2 v k.ú. Střížkv, vlastník pzemku parc.č. 9/2 v k.ú. Střížkv, vlastník pzemku parc.č. 9/1 v k.ú. Střížkv, vlastník pzemku parc.č. 9/10 v k.ú. Střížkv, vlastník pzemku parc.č. 9/11 v k.ú, Střížkv, vlastník pzemku parc.č. 9/4 v k.ú. Střížkv a bjektu č.p. 434 na tmt pzemku, vlastník pzemku parc.č. 9/3 v k.ú. Střížkv, vlastník pzemku parc.č 9/l3 v k.ú. Střížkv, vlastník pzemku parc.č. 11/5 v k.ú. Střížkv, vlastník pzemku 573/4 v k.ú. Střížkv a bjektu bez č.p./č.e., vlastník pzemku parc.č. 11/6 v k.ú. Střížkv, vlastník pzemku parc.č. 11/1 v k.ú. Střížkv, vlastník pzemku parc.č. 496/121 v k.ú. Střížkv, vlastník pzemku parc.č. 673 v k.ú. Střížkv, bčanské sdružení Střížkvská bčanská slidarita, O.S., ti, kd mají věcná a jiná práva k pzemkům parc.č.496/51, 496/52, 496/53, 496/54, 496/55, 496/56, 496/57, 496/58, 496/59, 1/1, 1/2, 5/3, 496/121,673 v k.ú. Střížkv a bjektům na těcht pzemcích Při vymezvání kruhu účastníků úzenmíh řízení umístění stavby dspěl stavební úřad k závěru, že v daném případě pdle 85 stavebníh zákna tt pstavení přísluší vedle žadatele, který _je z~~veň vlastníkem pzemků výstavby parc.č. 491/1, 491/2, 492, 493, 494/1, 494/2, 496/1 v k.u. Střížkv (OXCORP a.s.), puze vlastníkvi pzemků výstavby parc. Č. 74, 542/1,573/2,854/4v k.ú. Střížkv(Hlavní měst Praha, zastupené MHM dbrem evidence, správy a využití majetku), dále vlastníkvi susedníh pzemku parc.č. 854/6 v k.ú. Střížkv (Hlavní měst Praha, zastupené MHMP dbrem evidence, správy a využití majetku), vlastníkům susedních pzemků parc. Č. 496/51, 496/52, 496/53, 496/54, 496/55,496/56,496/57,496/58,496/59v k.ú. Střížkv a bjektům č.p. 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283,284 na těcht pzemcích (spluvlastníci pzemků parc.č. 496/51, 496/52, 496/53, 496/54, 496/55, 496/56, 496/57, 496/58, 496/59 v k.ú. Strižkv a bjektů č.p. 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284 na těcht pzemcích a ti, c mají věcná a jiná práva k těmt pzemkům a stav~ám~, vlastník?vi susedníh pzemku parc.č. 496/38 v k.ú. Střížkv (PREdistribuce, a.s.), vlastníkvi susedníh pzemku parc.č. 496/145 v k.ú. Střížkv (OXCORP, a.s.) vlastníkvi susedních pzemků parc.č. 73,72 vk.ú. Střížkv a bjektu č.p. 29 na tmt pzemku (Milan Plch), vlastníkvi susedních pzemků parc.č. 19,20, 18 v k.ú. Střížkv a bjektu č.p. 27 na tmt pzemku (BRON lnvest s.r..), vlastníkvi susedníh pzemku parc.č. 538 v k.ú. Střížkv (Hlavní měst Praha, zastupené MHMP dbrem evidence, správy a využití majetku), vlastníkvi susedních pzemků parc.č. 3, 4, 1/1, 2/1, 1/2, 5/3 vk.ú. Střížkv a bjektů bez č.p./č.e., č.p. 32 na těcht pzemcích (Hlavní měst Praha, svěřená správa nemvitsti ve vlastnictví bce pr MČ Praha 8, zastupenu dbrem majetkvým a ti, kd mají věcná a jiná práva k těmt pzemkům a stavbám), vlastníkvi susedních pzemků parc.č. 11/6, 11/1, 539/1, 539/2, 9/2, 9/1, 9/10, 9/11, 9/3, 9/l3, 11/5, 9/4 v k.ú. Střížkv a bjektu č.p. 434 na tmt pzemku (Hlavní měst Praha, zastupené MHMP dbrem evidence, správy a využití majetku), vlastníkvi susedníh pzemku parc.č. 573/4 v k.ú. Střížkv a bjektu bez č.p./č.e. na tmt pzemku (PREdistribuce, a.s.), vlastníkvi susedních pzemků parc.č. 673, 496/121 v k.ú. Střížkv (Hlavní měst Praha, zastupené MHMP dbrem evidence, správy-a využití majetku a ti, kd mají věcné a jiné práv k těmt pzemkům), vlastníkvi susedníh pzemku parcf 486 v k.ú. Stří~: (H_la_vní, měs! Pr~'}a, svěřená správa nemvitsti ve vlastnictví bce pr MC Praha 9), vlastníkum mzenyrských sítt a elektrnických kmuníkací a těm, kteří mají věcné či jiné práv k pzemkům výstavby a susegním pzemkům (Hlavní měst Praha, Ti-Systems Czech Republic a.s., Střížkvská s.r.., UPC Ceská republika, s.r.., Dpravní pdnik hl.m. Prahy, akcivá splečnst, Technická správa kmunikací hl.m. Prahy, Pražská teplárenská a.s., Pražská plynárenská Distrib~ce, a.s., :REdistrib~ce, ~.s., ELTODO-CITELUM, s.r.., Telefánica Czech Republic, a.s., Vjenská ubytvaci a stavebm sprava, Pražské vdvdy a kanalizace, a.s., Pražská vdhspdářská splečnst a.s., CentrNet, a.s.). Dále pdle 85 dst. 1 b) stavebníh zákna je účastníkem každéh úzenmíh ~ízení bec (H1.m. P~~ll; zastupena Institutem plánvání a rzvje h1.m. Prahy) a pdle 85 dst. 2 písm. c) ten, kmu zvláštní zákn tt pstavení přiznává. Zvláštním záknem je v tmt případě zákn č: l31/~009 ~b.,v hl~~í~ městě Praze, ve znění pzdějších předpisů, který v 18 dst. 1 písm. h) bsahuje pravneru mestske častl (Městská část Praha 8 a Městská část Praha 9) vystupvat jak účastník územních řízení, v nichž se vydává územní rzhdnutí v území tét městské části. Dalším zvláštním záknem je v tmt případě zákn Č. 114/1992 Sb., chraně přírdy a krajiny, v platném znění, pdle něhž mhu být účastníky řízení za pdmínek stanvených v 70 tht zákna bčanská s,družení,vkterá mají v př;dmě~.v~vé činnsti chranu přírdy a krajiny, a zákn Č. l31/2000 Sb., hlavním měste Praze, ve znění pzdějších předpisů, který v 18, dst. 1 písm. h) bsahuje právnění městské části vystupvat jak účast~ík územníh řízení v těch řízeních, v nichž se vydává úzenmí rzhdnutí pdle zvláštníh právníh předpisu (stavební zákn) v území tét městské části. Účastníkem úzenmíh řízení je pdle výše uvedenéh bčanské sdružení Střížkvská bčanská slidarita,.s. Pracviště: U Meteru 6, Praha 8 - Libeň tel.referent: tel. sekretariát , fax: Pracviště. U Meteru 6, Praha 8 - Libeň tel.referent: tel sekretariát , fax:

11 Čj: MCP / Čj: MCP / Vypřádání s návrhy a námitkami účastníků: bčanské sdružení Střížkvská bčanská slidarita,.s., IČ IČ , Děčínská 475/12, Praha 9 vznesl dne následující námitky: "Záměrem vlastníh stavebníh prjektu je výstavba tří bjektů 3, 5 a 11 nadzenmích pdlažích s pdzenmím parkvištěm v k.ú. Střížkv. Objekty jsu určeny k bydlení, s prstrarni ke kmerčním aktivitám (např. kanceláře, bchdy, fitness, hstínec, rdínné centrum). Celý kmplex bsahuje 94 bytvých jedntek, pjme 330 byvatel a skýtá 189 veřejných parkvacích stání pr sbní vzy v pdzenmích garážích. Jedná se prjekt, jehž psuzvání z hlediska dpadu na živtní prstředí se řídí záknem 100/2001 Sb. Studie EIA na prjekt byla zpracvána Ing. Janem Králem a Mgr. Ladislavem Klegerem - splečnstí JK Envi s.r.. v září 2012, zhdncení studie prvedl ve svém psudku 2013 Ing. Petr Hsnedl - splečnst Envi. Kriterium dpadu stavby na živtní prstředi v tm pjetí, jak jeh psuzvání vyžaduje zmíněný zákn, pstíhuje jenm dílčí část celéh kmplexu vlivů a následků stavby. Následující výčet dalších knsekvencí se mezuje puze na ty, které bezprstředně pcítí bčané ve svém běžném každdenním živtě. 1) Situvání jednh z výjezdů z parkvacích stání (d ulice Střížkvská) d blízksti smiletéh gymnázia Thmase Manna a nutně vyšší hustta prvzu na křižvatce Stilžkvské s Teplicku, navíc umcněná vzidly vyjíždějícími d Art Rezidence, záknitě pvede k vyšší četnsti i pravděpdbnsti klizí vzidel s chdcí, zejména s dětmi a adlescenty. Je prt ptřeba, bude - li výstavba uskutečněna, zajisti maximální bezpečnst chdců ddatečnými technickými patřeními (jedntlivé výjezdy vzidel ze stání jen p určitých časvých intervalech, vhdná zrcadla rzšiřující zrné ple řidičů, dpravní značení upravující maximální pvlenu rychlst apd). 2) Rstucímu pčtu byvatel by měla být úměrná i nabídka služeb. Využití prstr ke kmerčním aktivitám by neměl být mezen jen na výše uvedené mžnsti, ale měla by zde naprst jednznačně být např. prdejna ptravin s běžným, ale kvalitním srtimentem. 3) Jak sprný se nám jeví sulad s ÚP. Vlastní výstavba se má uskutečnit jak stavba výjimečně přípustná na té části pzemku investra, jejíž využití je dle ÚP kategrizván jak SVO, bez stanvených keficientů využití příslušnéh území. Samtná skutečnst, že pr předmětné území nejsu keficienty využití stanveny, však v principu autmaticky neimplikuje absenci jakéhkli mezení na míru využití území ke stavebním účelům. Předmětné územi je ve smyslu závazné části ÚP územím stabilizvaným, ve kterém je z hlediska limitů rzvje mžné puze zachvání, dtvření a rehabilitace stávající urbanistické struktury, bez mžnsti další rzsáhlé stavební činnsti. Vyjádření stavebníh dbru Prahy 8 (čj. MCP /2012, spis.zn. MCP /2012/0V.Pet) znamenádle našeh názru - puze t, že v piedmětném území je z hlediska ÚP mžná výstavba bjektů se stanvenými prprcemi např. bytvéh a nebytvéh využití, suhlasné stanvisk Útvaru rzvje hl.m. Prahy s prjektem (čj. URM 7032/2009)je pdmíněn dknalým suladem s becně závaznu VJ!hláš~u č. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy, závazné části Územníh sídelníh útvaru hl.m. Prahy a revizí UP SU HMP Z 1000/00. Investr tat vyjádření, dle našeh názru, mylně chápe jak stanviska pdpůrná. Naše sdružení Stiižkvská bčanská slidarita,.s. se napak dmnívá, že uskutečnění stavby v navrženém rzsahu je v rzpru s prpnvaným využitím území, tedy se samtným ÚP. Shrnutí stanviska Upzrňujeme na praktické důsledky nárůstu a místní kumulace dpravy na bezpečnst chdců, zejména dětí a mládeže, pukazujeme na ptřebu rzvje kvalitní bčanské vybavensti v místě a vyjadřujeme dmněnku nesuladu stavby v prjektvaném rzsahu s Územním plánem sídelníh útvaru hl.m. Prahy." Dne , tedy den p ústním jednání, tzn. pžděně, byly p telefnickém rzhvru zaslány MČ Prahu 9, paní Evu Edlvu, resp. radním panem Tmášem Hlečkem připmínky (puze elektrnicky, be~ elektrnickéh pdpisu) bčanskéh sdružení Střižkvská bčanská slidarita, O.S., se kterými MC Praha 9 suhlasí. Stavební úřad k námitkám uvádí následující: 1) K dpravnímu řešení, k připjení na kmuníkaci Střížkvská, byla vydána suhlasná stanviska dtčených rgánů, a t dbru dpravy ÚMČ Praha 8 (č.j. MCP /2012v ze dne , ddatek stanviska č.j. MCP /2013 ze dne , kladné rzhdnutí připjení č.j. MCP /2013 ze dne s nabytím právní mci dne ) a dbru dpravních agend MHMP (č.j. MHMP /0DA-04/Ka ze dne ). Kladné rzhdnutí ~ připjení na kmuníkaci Teplická byl vydán dbrem živtníh prstředi a dpravy UMC Praha 9 (č.j. P / ze dne ). Ke stavbě se také vyjádřila kladně Plicie České republiky, krajské ředitelstvi plicie h1.m. Prahy, dbr služby dpravní plicie dne pd č.j. KRPA /ČJ DŽ. Ve svém vyjádření vyslvila suhlas s napjením dvukruhvých busměrných ramp vjezdu a výjezdu pdzenmích garáží na veřejné pzemní kmuníkace Střížkvská a Teplická. Jak je patrné z výkresu Situace - dpravní řešení, 08/2012, čistpis OS/2013 budu naprti vjezdům/výjezdům umístěna zrcadla (pr dbčení dleva na kmuníkaci Teplická, pr dbčení dprava na kmuníkaci Střižkvská), na výjezdu bude dpravní značení č. P 6 - Stůj, dej přednst v jízdě. V situaci jsu dále zbrazeny rzhledvé trjúhelníky, který prkazují dstatečný rzhled z hlediska bezpečnsti. 2) Záměr pčítá s bchdními plchami celkvé plše 654 mz V dkumentaci nejsu uvedeny knkrétní prdukty, které se budu v bchdech prdávat. Záleží na majiteli, příp. nájemci plchy jaký srtíment v prdejních prstrech bude nabízet, knkrétní určení srtímentu není předmětem úzenmíh řízení. Obecné umístění bchdní (prdejní) plchy nebrání buducímu využití jak prdejny kvalitních ptravín. 3) T, že je stavba situvána d plchy SVO - smíšené bchdu a služeb byl uveden ve vyjádření č.j. MCP /2009, spis.zn. MCP /2009/0V.Dh ze dne , kdy neplatil sučasný úzenmí plán, jak je patrné z dat, které jsu uvedeny výše, viz. důvdnění - sučasný úzenmí plán platí d pdzímu 2009, resp. zrněna ZlOOO/OO prběhla na pdzím 2009 frmu Opatření becné pvahy Č. 6/2009. Vlastní stavba (hmty A, BaC na splečné pdnži se pdle v sučasné dbě platnéh Úzenmíh plánu sídelníh útvaru hlavníh města Prahy schválenéh usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy Č. 10/05 ze dne , který nabyl účinnsti dne , včetně schválených a platných změn i změny Z 1000/00 vydané Usnesením Zastupitelstva hlavníh města Prahy č.30/86 dne frmu Opatření becné pvahy Č. 6/2009 s účinnstí d , se předmětný záměr nachází v zastavěném území v plše s funkčním využitím SV - všebecně smíšené, tj. v území služícím pr umístění plyfunkčnich staveb neb kmbinaci mnfunkčních staveb pr bydlení, bchd, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sprt a služby všeh druhu, kde žádná z funkcí nepřesáhne 60 % celkvé kapacity území vymezenéh danu funkcí. Jak výjímečně přípustné funkční využití je psuzván i umístění některé z becně přípustných funkcí ve všebecně smíšeném funkčním využití, v pdílu celkvé kapacity vyšším než 60%. Míra využití území není pr tut plchu SV - všebecně smíšené stanvena. Funkce bytvá a kmerční je v pměru 59,8%:40,2%, tedy žádná z funkcí nepřesáhne 60% a stavba není výjimečně přípustnu. Pracviště: U Meteru 6, Praha 8 - Libeň tel.referent: tel. sekretariát , fax: Pracviště: U Meteru 6, Praha 8 - Libeň tel.referent' tel sekretanát: , fax:

12 Čj: MCP / Čj: MCP / Pdle ddílu 16 vyhlášky Č. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy závazné části územníh plánuje stabilizvané území zastavitelné území, které je tvřen stávající suvislu zástavbu a stabilizvanu hmtvu strukturu, v němž územní plán nepředpkládá významný rzvj a není v něm stanvena míra využití území, na rzdíl d tzv. rzvjvéh či transfrmačníh území, kde může být stanvena. V tmt území (viz ddíl 8 dst. 3 Míra využití území a prstrvé uspřádání vyhlášky Č. 32/1999 Sb.) je mžné z hlediska límitů rzvje puze zachvání, dtvření a rehabílitace stávající urbanistické struktury bez mžnsti další rzsáhlé čírmsti. Z dstupných pdkladů není zřejmé, zda území dtčené stavbu je tzv. stabilizvané, nebť stabilizvaná území nejsu ve výkresech územníh plánu vyznačena. V pjmech vyhlášky Č. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy není specifikván, c je rzsáhlá stavební činnst či významný rzvj. Z tht hlediska nelze rzpr s územním plánem ptvrdit. V sučasnsti se na pzemcích výstavby nachází dvrcvý bjekt se zpevněnu plchu bklpenu jedn a dvu pdlažními stavbami se sedlvými střechami, který dříve služil jak malbchdní sklad. Nyní jsu zde prvzvány garáže a autservisy. Zbytek plchy tvří zeleň. Dvrec je pzůstatkem kraje půvdní zástavby Střížkva, která se nachází západně d pzemků výstavby, a aktuálně je vklíněný d prstru sídliště, kde se uplatňují vícepdlažní (10, 13, 14 NP) bytvé dmy (severní, jižní a výchdní stran pzemků výstavby), které jsu určující pr urbanisticku strukturu a charakter tht území. Objekt dvrce lze v plše SV - všebecně smíšené hdntit jak izlvanu stavbu, která tmut charakteru nedpvídá. Navrhvaná stavba napak zachvává a dtváří urbanisticku strukturu klní vícepdlažní zástavby sídliště. Odstupňváním výškvých úrvní jedntlivých hmt reaguje i na starší zástavbu staréh Střížkva - k západní straně k nižší zástavbě staréh Střížkva budu mít hmty 3 a 5 NP, směrem výchdním bude mít hmta 11 NP. Půdrysně jsu jedntlivé hmty bdbných rzměrů jak stávající bytvé dmy č.p. 434, č.p. 552, č.p. 550 a 549, č.p. 604 umístěné severně a výchdně d navrhvanéh kmplexu. Jižně, pdél kmunikace Teplická, je ucítěn suvislý pás 9 bytvých dmů. Pdle sdělení žadatele je předlžená dkumentace výsledkem pakvaných úprav p knzultacích s dtčenými rgány a zpracvatelem územníh plánu, tj. Institutem plánvání a rzvje hl.m. Prahy (dříve Útvar rzvje hl.m. Prahy). Vyjádření dbru výstavby ÚMČ Praha 8 vydané dne pd č.j. MCP /2012, spis.zn. MCP /2012/0V.Pet byl vydán pr ptřeby zjišťvacíh řízení pdle zákna Č. 100/2001 Sb., psuzení vlivů na živtní prstředí a změně některých suvisejících záknů. V tmt vyjádření je zknstatván sulad s funkčním využitím daných pzemků. V dkladvé části k žádsti vydání územníh rzhdnutí umístění stavby je dlžen suhlasné vyjádření Útvaru rzvje hl.m. Prahy č.j. URM 2420/2012 ze dne , které se vztahuje k dkumentaci, která byla pdána zárveň s žádstí. V námitkách uváděné vyjádření č.j. URM 7032/2009 není k prjednávané dkumentaci, ani není sučástí spisu. Tt vyjádření se vztahval ke 2 variantám kmplexu 12 (13) NP, 111 (118) bytech, bchdech, kancelářích s vice než 200 parkvacími stáními a byl vydané v dbě před účírmstí Opatření becné pvahy č.6/2009, tedy není vtut chvíli směrdatné. Návrh byl upraven na základě připmínek ÚRM hl.m. Prahy (dnes IPR hl.m. Prahy) z rku 2009, bjekt byl snížen, bjemvě zmenšen a nyní se snaží na svu plhu v závěru údlní pzice reagvat pstupně se zvedající zástavbu a vyrvnat tím disprprce mezi starým a nvým Střížkvem, který předěluje. Návrh byl prvěřen také zákresem d ftgrafíí a v dálkvých phledech. Pzemky výstavby se rzprstírají na mírně svažitém terénu, na západní a severní straně hraničeném kmunikací Střížkvská, na jíhvýchdní straně kmunikací Teplická. Návrh se nachází na rzhraní rzvlněné panelákvé zástavby ze 70. let a staré zástavby Střížkva, která se nachází pd terénním zlmem a stře se svažuje na západ. Tent charakter velice rzmanitéh a převážně výškvě různrdéh klí (v blízksti se nacházejí výškvé budvy 10, 13 a 14 nadzemních pdlažích), se snaží prjekt plně reflektvat a hmtvě dplňvat. Subr je rzdělen na tři výškvě rzdílné sekce, které navazují na stávající zástavbu a lépe tak vyrvnávají stávající disprprce mezi nvým a starým Střížkvem. Celý subr je pak řešen jak plazza (náměstí) s průhledy a kridry, které spjují výchd se západem a sever s jihem. Střed plazzy bude vzdušný. Plazza - vnitřní náměstí splu s partervými prvky a zelené má služit k setkávání místních i klních byvatel. Na subr plynule naváže park. Hmta jedntlivých sekcí bude členěná hrizntálními pásy, které budu zdůrazňvat jedntlivá patra, a zárveň nepravidelnými rastry vertikálních výplní, které hmtu dlehčí. Zastřešení plchými střechami bude krespndvat s klní linií plchých střech. Jak je uveden výše, návrh je v suladu s čl. 4 dst. 1 a čl. 13 dst. I vyhlášky OTPP. Prjednávaná dkumentace byla zpracvána v listpadu 2011, psléze revidvána na základě připmínek dtčených rgánů v srpnu 2012 a květnu Ve vyjádření č.j. URM 2420/2012 je na 4 stranách pdrbně psuzen a zhdncen umísťvaný návrh. Závěrem je vyslven sulad s funkčním využitím stanveným územním plánem, z hlediska míry využití území je zknstatván, že návrh překračuje kapacitu míry využití území nad rámec stabilizvanéh území, avšak lze h z urbanistickéh hlediska akceptvat. Institut plánvání a rzvje hl.m. Prahy se vyjadřuje předběžně k záměru jak účastník územníh řízení jménem hlavníh města prahy jak účastníka územníh řízení pdle 85 dst. 1 stavebníh zákna. K zastupvání je zmcněn zřizvací listinu schválenu usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy Č. 32/2 ze dne čl. VI. Bd 2.7 s účírmstí d Dále je puze pradním rgánem a jeh stanvisk/vyjádření je puze stanviskem zpracvatele územně plánvací dkumentace, nikliv závazným stanviskem dtčenéh rgánu. K žádsti vydání územníh rzhdnutí umístění stavby byla předlžena kladná stanviska a vyjádření dtčených rgánů, jak je MHMP dbr památkvé péče (č.j. S-MHMP /2012 ze dne ), MHMP dbr živtníh prstředí (szn. S-MHMP l/2012/l/0ZP/VI ze dne , szn. S-MHMP /2012/0ZP/VI/EIA/8 11-8/Pac ze dne ), MHMP dbr stavební a územníh plánu (č.j. S-MHMP /2012/0UP ze dne ), MHMP dbr dpravních agend (čj. MHMP l/2012/0DA-04/Ka ze dne , č.j. MHMP /2013IRFD-Rd/Čd ze dne ), ÚMČ Praha 8 dbr dpravy(č.j. MCP /2012 ze dne , č.j. MCP /2013 ze dne , č.j. MCP /2013 ze dne , právní mc dne ), ÚMČ Praha 8 dbr živtníh prstředí (č.j. MCP /2012 ze dne ), ÚMČ Praha 9 živtníh prstředí a dpravy (zn. P / ze dne , zn. P / ze dne ), Hygienickástaniceh1.m. Prahy (č.j. HSHMP 57447/2012 ze dne ) ahasičský záchrarmý sbr hl.m. Prahy (č.j. HSAA /2012 ze dne ). Závěr: Stavební úřad pstupval v řizení pdle základních zásad čírmsti správních rgánů pdle správníh řádu, zejména zjisti! stav věci, němž nejsu důvdné pchybnsti, a t v rzsahu, který je nezbytný pr vydání rzhdnutí, zajistil úplnst pdkladů pr rzhdnutí a umžnil účastníkům řízení a veřejnsti se s nimi seznámit a uplatnit námitky a připmínky k ním v suladu s pžadavky správníh řádu a stavebníh zákna K chraně veřejných zájmů stavební úřad přezkumal a důvdníl sulad navržené stavby s územně plánvací dkumentací, s cíly a úkly územníh plánvání, s pžadavky stavebníh zákna a jeh prváděcích předpisů, s pžadavky na veřejnu dpravní a technicku ínfrastrukturu a s pžadavky zvláštních právních předpisů a se stanvisky dtčených rgánů pdle zvláštních právních předpisů. Dále stanvil pžadavky k chraně zdravi a živtníh prstředí a k chraně dalších veřejných zájmů, jak vyplynuly z prjednání a stanvisek dtčených rgánů, a zajistil časvu a věcnu krdinaci stavby s statními stavbami v území. Stavební úřad se tedy, v suladu s cíly a úkly územníh plánvání, zabýval i vlivem stavby na zátěž území. Knstatval, že funkční využití území i prstrvá regulace byly stanveny (navrženy, prjednány, schváleny) v rámci přizvání územníh plánu a tat prjednaná a předpkládaná zátěž - únsné zatížení území - nebyla překrčena. Na základě zjištění, že záměr je v suladu s výše uvedenými veřejnými zájmy, byl rzhdnut tak,jakje ve výrku uveden. Pracviště: U Meteru 6, Praha 8 - LIbeň tel referent: tel sekretarrát , fax: Pracviště. U Meteru 6, Praha 8 - Libeň tel.referent: tel. sekretanát: , fax:

13 ČJ: MCP / ČJ: MCP / Upzrnění: Stavební úřad p právní mci rzhdnutí předá věřenu graficku přílhu žadateli. Rzhdnutí má pdle 93 dst. I stavebníh zákna platnst 2 rky. Pdminky rzhdnutí umístění stavby platí p dbu trvání stavby či zařízení, nedšl-li z pvahy věci k jejich knzumaci. Investr je pvinen pinit ustanvení zák. Č. 185/2001 Sb., dpadech, v dbě výstavby a prvzu. Prjektvé řešení bude splňvat pžadavky stanvené vyhlášku Č. 398/2009 Sb., becných technických pžadavcích zabezpečujících bezbariérvé užívání staveb. Umisťvaná stavba bsahuje části, které pdléhají samstatnému prjednání ve stavebním řízení se speciálním stavebním úřadem. Stavební pvlení speciálníh stavebníh úřadu je mžn vydat až p vydání předchzíh suhlasu pdle 15 stavebníh zákna O tent suhlas stavebník pžádá u stavebníh úřadu, který vydal rzhdnutí umístění stavby. Pučení účastníků: Prti tmut rzhdnutí se lze se lze dvlat d 15 dnů de dne jeh známení k dbru stavebnímu Magistrátu hl. m. Prahy, pdáním u zdejšíh správníh rgánu. Odvláním lze napadnut výrkvu část rzhdnutí, jedntlivý výrk neb jeh vedlejší ustanvení. Odvlání jen prti důvdnění rzhdnutí je nepřípustné. /.$ ~~~'-"'=>:::" ~~/~ '\' ---Q--- '~~1~»> /"., ~&>"Li J Ing. Jse :eó cík '-";:'1/ ~ /'! dl:lucídbru výstavby Pplatek: Správní pplatek pdle zákna Č. 634/2004 Sb., správních pplatcích plžky 17 písm. e) a f) ve výši Kč byl zaplacen dne Tt rzhdnutí musí být vyvěšen p dbu 15 dnů na úřední desce ÚMČ Praha 8 a ÚMČ Praha 9. Vyvěšen dne: Sejmut dne:.. Razítk, pdpis rgánu, který ptvrzuje vyvěšení a sejmutí známení. Dručí se: veřejnst účastníci řízení pdle 85 dst. 2 písm. b) a c) stavebníh zákna: - vlastník pzemku parc.č. 854/6 v k.ú. Střížkv - vlastník pzemku parc.č. 496/51 vk.ú. Střížkv a bjektu č.p. 276 na tmt pzemku a ti, kd mají jiná věcná práva k tmut pzemku a stavbě - vlastník pzemku parc.č. 496/52 v k.ú. Střížkv a bjektu č.p. 277 na tmt pzemku a ti, kd majíjiná věcná práva k tmut pzemku a stavbě - vlastník pzemku parc.č. 496/53 vk.ú. Střížkv a bjektu č.p. 278 na tmt pzemku a ti, kd mají jiná věcná práva k tmut pzemku a stavbě - vlastník pzemku parc.č. 496/54 v k.ú. Střížkv a bjektu č.p. 279 na tmt pzemku a ti, kd mají jiná věcná práva k tmut pzemku a stavbě - vlastník pzemku parc.č. 496/55 v k.ú. Střížkv a bjektu č.p. 280 na tmt pzemku a ti, kd mají jiná věcná práva k tmut pzemku a stavbě - vlastník pzemku parc.č. 496/56 vk.ú. Střížkv a bjektu č.p. 281 na tmt pzemku a ti, kd mají jiná věcná práva k tmut pzemku a stavbě - vlastník pzemku parc.č. 496/57 v k.ú. Střížkv a bjektu č.p. 282 na tmt pzemku a ti, kd mají jiná věcná práva k tmut pzemku a stavbě - vlastník pzemku parc.č. 496/58 vk.ú. Střížkv a bjektu č.p. 283 na tmt pzemku a ti, kd mají jiná věcná práva k tmut pzemku a stavbě - vlastník pzemku parc.č. 496/59 vk.ú. Střížkv a bjektu č.p. 284 na tmt pzemku a ti, kd mají jiná věcná práva k tmut pzemku a stavbě - vlastník pzemku parc.č. 496/38 v k.ú. Střížkv - vlastník pzemku parc.č. 496/145 v k.ú. Střížkv - vlastník pzemku parc.č. 72 v k.ú. Střižkv a bjektu č.p. 29 na tmt pzemku - vlastník pzemku parc.č. 73 v k.ú. Střížkv - vlastník pzemku parc.č. 20 v k.ú. Střížkv - vlastník pzemku parc.č. 19 v k.ú. Střižkv - vlastník pzemku parc.č. 18 v k.ú. Střížkv a bjektu č.p. 27 na tmt bjektu - vlastník pzemku parc.č. 538 v k.ú. Střížkv - vlastník pzemku parc.č. 3 v k.ú. Střížkv a bjektu bez č.p./č.e. na tmt pzemku - vlastník pzemku parc.č. 4 v k.ú. Střížkv - vlastník pzemku parc.č. 1/1 vk.ú. Střížkv a bjektu č.p. 32 na tmt pzemku a ti, kd mají jiná věcná práva k tét stavbě - vlastník pzemku parc.č. 2/1 v k.ú. Střížkv - vlastník pzemku parc.č. 1/2 vk.ú. Střížkv a bjektu bez č.p./č.e. a ti, kd mají jiná věcná práva k tét stavbě - vlastník pzemku parc.č. 5/3 v k.ú. Střížkv a bjektu bez č.p./č.e. a ti, kd mají jiná věcná práva k tét stavbě - vlastník pzemku parc.č. 539/1 v k.ú. Střížkv - vlastník pzemku parc.č. 539/2 v k.ú. Střížkv - vlastník pzemku parc.č. 9/2 v k.ú. Střižkv - vlastník pzemku parc.č. 9/1 v k.ú. Střížkv Pracviště. U Meteru 6, Praha 8 - Libeň tel referent' tel. sekretariát, , fax Pracviště. U Meteru 6, Praha 8 Libeň tel.referent tel. sekretariát: , fax:

14 Čj: MCP / Čj: MCP / vlastník pzemku parc.č. 9/10 v k.ú. Střížk.v - vlastník pzemku parc.č. 9/11 v k.ú. Střížk.v - vlastník pzemku parc.č. 9/4 v k.ú. Střížkv a bjektu č.p. 434 na tmt pzemku - vlastník pzemku parc.č. 9/3 v k.ú. Střížk.v - vlastník pzemku parc.č 9/13 v k.ú. Střížk.v - vlastník pzemku parc.č. ll/s v k.ú. Střížk.v - vlastník pzemku 573/4 v k.ú. Střížkv a bjektu bez č.p./č.e. - vlastník pzemku parc.č. 11/6 v k.ú. Střížk.v - vlastník pzemku parc.č. ll/i v k.ú. Střížk.v - vlastník pzemku parc.č vk.ú. Střížkv a ti, kd mají jiná věcná práva k tmut pzemku - vlastník pzemku parc.č. 673 v k.ú. Střížk.va ti, kd mají jiná věcná práva k tmut pzemku - vlastník pzemku parc.č. 486 v k.ú. Střížk.v - bčanské sdružení Střížk.vskábčanská slidarita,.s. dručuje se veřejnu vyhlášku na: a) úřední desku ÚMČ Praha 8, Zenklva 35,18048 Praha 8 (ke zveřejnění p dbu 15 dnů) b) úřední desku ÚMČ Praha 9, Sklvská 14/324, Praha 9 (ke zveřejnění p dbu 15 dnů) Dpručeně: 20. Hasičský záchranný sbr hlavníh města Prahy, ldds: jm9aa6j 21. Hygienická stanice hl.m.prahy, ldos: zpqai2i 22. MHMP dbr bezpečnsti a krizvéh řízení, IDDS: 4Sia97h 23. MHMP dbr dpravních agend, IDDS: 48ia97h 24. MHMP dbr památkvé péče, ldos: 4Sia97h 25. MHMP dbr stavební a územníh piánu, ddělení úzenmíh piánu, IDOS: 4Sia97h 26. MHMP dbr živtníh prstředí, IDDS: 4Sia97h 27. ČR - Státní energetická inspekce, úzenmí inspektrát Praha, IDOS: hq2aev4 2S. ÚMČ Praha S, dbr dpravy, Zenklva č.p. 1/35, Libeň, ISO 00 Praha S 29. ÚMČ Praha S, dbr živtníh prstředí, Zenklva č.p. 1/35, ISO 00 Praha 8-Libeň 30. ÚMČ Praha S dbr výstavby, vdprávní úřad, Zenklva č.p. 1/35, Libeň, ISO 00 Praha S 31. ÚMČ Praha 9, dbr živtníh prstředí a dpravy, IDDS: nddbppc 32. ÚMČ Praha 9, dbr výstavby a úzenmíh rzvje, IDOS: nddbppc Obyčejně: 33. URM - ddělení evidence ÚR, pí. Faktrvá, IDDS: c2zmahu C: spis, referent, evidence, OKS zde Za správnst vyhtvení dpvídá Ing. Vendula Peterkvá. Dpručeně d vlastních ruku (zástupce žadatele, tj. účastníka úzenmíh řízení pdle SS dst. písm. a) stavebníh zákna): 1. Alena Píšvá, Vlnitá č.p. 363/14, Praha4-Braník, Praha 47 Dpručeně d vlastních ruku (účastník úzenmíh řízení pdle 85 dst. 1 písm. b) stavebníh zákna): 2. Obec hl.m. Praha, zastupena ÚRM, IDOS: c2zmahu 3. Městská část Praha 9, ldos: nddbppc 4. Městská část Praha S, zastupená OKS OA, Zenklva č.p. 1/35, Libeň, ISO 00 Praha S Dpručeně d vlastních ruku (účastník úzenmíh řízení pdle SS dst. 2 písm. a) stavebníh zákna): 5. Hlavní měst Praha, zastupené dbrem evidence, správy a využití majetku, IDDS: 4Sia97h 6. T-Systems Czech Republic a.s., IDOS: s5tjtvs 7. Střížkvská s.r.., IDDS: id6xjsb S. UPC Česká republíka, s.r.., ldos: 4hds44f 9. Dpravní pdník hl.m. Prahy,akcivá splečnst, IDDS: fhidrk6 10. Technická správa kmuníkací hlm. Prahy, Řásnvka č.p. 770/S, Praha I-Staré Měst ll. Pražská teplárenská a.s., IDOS: jngcgsq 12. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., IDOS: w9qfskt 13. PREdístribuce, a.s., IDOS: vgsfsr3 14. ELTODO-CITELUM, s.r.., IDDS: k3h3xq2 15. Telefónica Czech Republic, a.s., IDOS: d79ch2h 16. Vjenská ubytvací a stavební správa, P.O.Bx 164, ldds: hjyaavk 17. Pražské vdvdy a kanalizace, a.s., IDOS: ec9fspf IS. Pražská vdhspdářská splečnst a.s., IDDS: a75fsn2 19. CentrNet, a.s., IDDS: yzndc9i Pracviště: U Meteru 6, Praha 8 ~ Libeň tel.referent: tel sekretariát: , fax: Pracviště. U Meteru 6, Praha 8 - Libeň tel.referent: tel sekretariát: , fax:

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 ov /P8/2006/0792/Ce/5 C.j.: Vyrizuje: Cekotová Libuše, Ing.arch. V T V T MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 rm"e"štskácást PRAHA 8 I Úrad mestské cásti (2)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Václav Dunvský Dpravní fakulta Jana Pernera Bezpečnstní rám závdníh autmbilu z hlediska psuzení knstrukce výpčtvým mdelváním

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

Aktuální verze: 4.0.0, vytvořená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 14.08.2014 oblast: CZ

Aktuální verze: 4.0.0, vytvořená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 14.08.2014 oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Funguran-OH 50 WP Čísl prduktu: 30004299(30) Aktuální verze: 4.0.0, vytvřená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvřená dne: 14.08.2014 blast: CZ

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území Územní studie Chrást Benátky II TEXTOVÁ ČÁST OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI A. Průvodní část B. Vymezení řešeného území C. Shrnutí koncepce stávajícího územního plánu obce Chrást D. Zásady urbanistického a architektonického

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici.

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici. Charta práv hspitalizvaných dětí /Charta EACH/ byla přijata v rce 1988 v hlandském Leidenu a je jakýmsi přehledem práv, která mají všechny děti v suvislsti s hspitalizací a t jak před svým pbytem v nemcnici,

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Infrmace pr žadatele - SZP 2015 ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL, AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC V rce 2015 dchází ke změně subjektů, které mhu být příjemci některé z dtací patření v rámci Jedntné žádsti. ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70,

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 03.11.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 03.11.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Defender Čísl prduktu: Defender_CZ Aktuální verze: 1.0.0, vytvřená dne: 03.11.2014 Nahrazená verze: -, vytvřená dne: - blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

Dow Agrosciences s.r.o. Bezpečnostní list dle EHS. Fixator Trinexapac-ethyl 250 EC. Obchodní jméno: Fixator Trinexapac-ethyl 250 EC

Dow Agrosciences s.r.o. Bezpečnostní list dle EHS. Fixator Trinexapac-ethyl 250 EC. Obchodní jméno: Fixator Trinexapac-ethyl 250 EC ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a splečnsti/pdniku 1.1 Identifikátr výrbku Obchdní jmén Fixatr Trinexapacethyl 250 EC 1.2 Příslušná určená pužití látky neb směsi a nedpručená pužití Příslušná určená

Více