Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o."

Transkript

1 Výroční zpráva RRAV, z. s. p. o. rok 2004

2 Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o. Křížová Jihlava IČO: DIČ: CZ právní forma: zájmové sdružení právnických osob podle 20f) a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů bankovní spojení: Volksbank, a. s., pobočka Jihlava č. účtu: /6800 tel.: , fax/tel.:

3 Obsah OBSAH...3 ÚVOD...4 CHARAKTERISTIKA...5 SLUŽBY...9 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ VÝNOSY DOTACE PRO REGION NÁKLADY TOK HOTOVOSTI (CASH-FLOW) DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE RRAV, Z. S. P. O ZÁVĚR PŘÍLOHA Č. 1 - DOTACE ZÍSKANÉ PRO REGION VYSOČINA PROSTŘEDNICTVÍM RRA VYSOČINA

4 Úvod Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o. (dále jen RRA Vysočina) je především profesní organizací, která se specializuje na poskytování komplexních služeb při využívání různých zdrojů veřejné podpory, současně je také ideální platformou pro efektivní spolupráci veřejného sektoru s podnikatelskými subjekty. Výsledkem dosavadního budování RRA Vysočina je to, že zde v současné době existuje exkluzivní sestava expertů projektových manažerů a konzultantů proškolených a zkušených v komunikaci s EU a znalých metod a postupů při tvorbě a realizaci rozvojových záměrů kofinancovaných z veřejných zdrojů ČR a EU. Technické zázemí agentury je na velmi vysoké úrovni a v rámci možností se neustále inovuje. RRA Vysočina se také podílí na výstavbě a provozu Regionálního informačního systému (RIS), úzce spolupracuje s regionální pobočkou CzechInvestu a je sekretariátem Sdružení obcí Vysočiny. Posláním agentury je zejména podpora komplexního rozvoje kraje Vysočina, především pak zvyšování jeho ekonomického potenciálu a zlepšování kvality života obyvatel regionu. Jsme v pracovním kontaktu s mnoha domácími i zahraničními institucemi, zejména pak s orgány veřejné správy na úrovni státní, regionální a především místní. Naší hlavní úlohou je iniciovat a propracovávat vize a strategie rozvoje jednotlivých subjektů v regionu a napomáhat jejich realizaci. V uplynulých letech jsme poskytli jednorázové konzultace stovkám subjektů z oblasti samosprávy a státní správy a desítkám podnikatelů. Většina z nich se stala našimi stálými klienty, protože vysoce oceňují komplexní servis založený na kreativním a profesionálním přístupu, který je a zůstane běžným standardem pro každodenní práci zaměstnanců RRA Vysočina a přináší nám stále nové spokojené klienty. Výše uvedená fakta dokumentují, že myšlenkový potenciál, kterým disponujeme, přesvědčuje skutečně mnoho společností o oboustranné výhodnosti spolupráce. Bezprostřední vliv na naši práci má centrální exekutiva, která je ve většině případů vyhlašovatelem dotačních programů a samozřejmě také i jednotliví aktéři v regionu, kteří mohou být nositeli projektů. Pracovní tým RRA Vysočina odvedl v roce 2004 opět vynikající práci. V tomto období byla vyhlášena celá řada programů, ze kterých bylo možné čerpat prostředky na rozvojové aktivity našich klientů. Důkazem kvalitně odvedené práce jsou dosažené výsledky, které Vám předkládáme v této výroční zprávě. Vladimír Měrka předseda předsednictva RRA Vysočina Ing. Zdeňka Škarková ředitelka RRA Vysočina 4

5 Charakteristika Regionální rozvojová agentura Vysočina vznikla jako akciová společnost na základě notářského zápisu ze dne Svoji činnost vykonávala do Charakter činnosti RRAV, a. s. nenaplňoval zcela podmínky stanovené zákonem pro obchodní společnosti, a proto bylo akcionáři rozhodnuto o změně právní formy a veškeré činnosti agentury byly převedeny na nově vzniklou RRAV, z. s. p. o. (zájmové sdružení právnických osob). RRAV, z. s. p. o. bylo zaregistrováno u Okresního úřadu v Jihlavě dne pod č.j. R- 28/594/00-VV na základě zakladatelské smlouvy ze dne Tato forma agentury je koncipovaná v souladu s modely regionálních rozvojových organizací, které působí v zemích EU. V současné době eviduje tato zájmová sdružení Krajský úřad kraje Vysočina v Jihlavě. RRA Vysočina, z. s. p. o. (dále jen RRA Vysočina) je společností pro podporu a koordinaci komplexního hospodářského a sociálního rozvoje na území kraje Vysočina. Zaměstnanci firmy i externí spolupracovníci mají víceleté zkušenosti v oblasti poradenství, konzultací, zpracování projektových žádostí a rovněž i ve spolupráci s veřejným sektorem. RRAV spolupracuje s veřejnou správou na všech úrovních, hospodářským i neziskovým sektorem, institucemi Evropské komise a s řadou dalších zahraničních organizací. V roce 2004 rozšířila RRA Vysočina své služby o poskytování konzultací v obcích s rozšířenou působností. Smyslem této rozšířené nabídky je snadnější přístup institucí ke službám RRA Vysočina z ostáních částí kraje. Rámcové cíle a poslání: poskytování komplexních služeb pro podporu a koordinaci hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje území v souladu se strategií rozvoje kraje; mobilizace všech hlavních aktérů kraje a sdružování jejich lidských, materiálních a finančních zdrojů ke společnému rozvoji kraje; optimální využití silných stránek a příležitostí kraje vedoucí k jejich zužitkování. Předmětem hlavní činnosti RRA Vysočina je: poradenská činnost obcím i podnikatelům ve věci přípravy, rozvoje a koordinace projektů, monitoring a vyhodnocení připravenosti firem na podmínky EU (tzv. screening), iniciování, řízení a tvorba regionálních rozvojových projektů, příprava a zpracování strategických rozvojových plánů v regionu, asistence a podpora sektoru malého a středního podnikání, podporování efektivní spolupráce v ekonomickém rozvoji mezi obcemi, podnikatelskými subjekty i dalšími institucemi, poradenské a konzultační služby, informační servis - sběr, zpracování a distribuce dat a informací, marketing, identifikace možných zdrojů financování na rozvojové aktivity, organizační a technické zabezpečování rozvojových programů - výkon funkcí sekretariátů, technická asistence. 5

6 RRA Vysočina je: členem České asociace rozvojových agentur ČARA, servisní organizací pro SOV (Sdružení obcí Vysočiny). 6

7 Územní působnost: RRA Vysočina poskytuje své služby zejména subjektům z kraje Vysočina. Kraj Vysočina 7

8 Zakladatelé: Sdružení obcí Vysočiny (SOV), z. s. p. o. 45 % Vysočina, kraj 45 % Sdružení hospodářských komor kraje Vysočina 10 % Orgány společnosti: valné shromáždění předsednictvo - Vladimír Měrka Město Náměšť nad Oslavou - předseda - Mgr. Miroslav Báňa Město Velká Bíteš - Josef Böhm Město Světlá nad Sázavou - Mgr. Roman Brzoň Město Humpolec - Ing. Marcela Smékalová Obec Rapotice - Ing. Marie Černá Vysočina, kraj - místopředsedkyně - RNDr. Miloš Vystrčil Vysočina, kraj - Ing. Václav Kodet Vysočina, kraj - Ing. Tomáš Herman Vysočina, kraj - RNDr. Ing. Martin Černý Vysočina, kraj - Ing. Jan Podzimek KHK Vysočina - místopředseda kontrolní komise - Ing. Vladislav Nechvátal Město Třešť místopředseda - Mgr. Jaromír Brychta Město Žďár nad Sázavou - Ing. Marie Hrnčířová Město Počátky - Ing. Jaromír Barák Vysočina, kraj předseda - Vladimír Dolejš Vysočina, kraj - Ing. Bohumil Kotlán Vysočina, kraj - Jiří Holešák KHK Vysočina - Ing. Jan Hejátko, CSc KHK Vysočina místopředseda - Ing. Martin Plachý KHK Vysočina 8

9 Služby Rozvojové dokumenty: koncepční dokumenty regionální úrovně (rozvojové programové dokumenty a strategické dokumenty), rozvojové dokumenty měst, obcí, profily měst a obcí, hospodářský a sociální průzkum, zpracování rozvojových analýz, studií, projektů a plánů pro veřejný i soukromý sektor, poradenskou a konzultační činnost při formování strategií regionálního rozvoje. Příprava a realizace projektů, poradenství při využívání rozvojových programů: zajištění přípravy projektové dokumentace, zpracování studií proveditelnosti, zpracování podnikatelských záměrů, zpracování expertních posouzení projektů a záměrů obce, popřípadě záměrů podnikatelské sféry, organizování veřejných soutěží a výběrových řízení, přehled dostupných veřejných zdrojů financování pro obce, mikroregiony a podnikatele v rámci ČR a EU, poradenství pro obce, mikroregiony a podnikatele v rámci dotačních programů ČR a EU, koordinace a zpracování projektů včetně příloh pro dotační programy ČR a EU, příprava žádostí. Regionální podpora podnikání: pomoc při využívání systému podpory MSP, asistence městům, obcím a regionům při umísťování nových podnikatelských investic, poradenská činnost přípravy systému místní podpory podnikání, komplexní služby investorům, podpora rozvoje malého a středního podnikání, služby poskytované ve spolupráci s CzechInvestem, katalogy objektů a pozemků vhodných pro podnikání, posouzení možností podnikatelských a regionálních aktivit z hlediska budoucího zaměření investičních aktivit a jejich finančního zabezpečení. Vzdělávání a informace: specializované semináře, osvětová činnost, realizace Regionálního informačního systému (RIS), zajišťování sekretariátu regionálních asociací a sdružení. 9

10 Marketing a propagace: organizační a prezentační zajištění kongresů, seminářů, školení, tiskových konferencí pro členy státní správy, samosprávy i podnikatele v regionu včetně služeb s tím nezbytně spojených - zajištění prostoru, ubytování, tlumočnických služeb, výroby tiskovin apod., služby full service reklamní agentury - zpracování marketingových plánů, tisk, propagace v regionech i zahraničí formou realizace výstav, prezentací, výroba speciálních CD-ROM, výroba speciálních audiovizuálních snímků, public relations a podobně, připojení na Internet a tvorba WWW stránek. Struktura služeb RRA Vysočina se odvíjí od potřeb regionálních aktérů v kraji Vysočina, neustále se jejich zaměření a rozsah vyvíjí s cílem zajišťovat jejich širokou dostupnost a maximální přínos pro vyvážený rozvoj celého území kraje Vysočina. 10

11 Organizační struktura Personální obsazení a činnosti jednotlivých oddělení Ředitelka Ing. Zdeňka Škarková - VŠE Praha, Fakulta obchodní osvědčení: intenzivní kurz regionální politiky ve veřejné správě zaměřený na principy a možnost využití podpory z předstrukturálních a strukturálních fondů EU v České republice, osvědčení: absolvování kurzů pro pracovníky a zakladatele RRA v příhraniční oblasti, osvědčení: absolvování kurzu k problematice Evropské unie: Příprava na implementaci strukturálních fondů a Kohezního fondu (Regionální a strukturální politika EU, Projektové řízení, Finanční a veřejné zakázky), osvědčení: absolvování školícího programu České agentury pro zahraniční investice CzechInvest, získání akreditace: Manažer průmyslové zóny. Sekce ekonomiky a financí Ing. Petr Palich VUT Brno, Podnikatelská fakulta, obor: Daňové poradenství, Podnikové finance a obchod Ing. Josef Mužátko VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, obor: Finance Poskytované služby: finanční a ekonomické poradenství (kompletní poradenství v oblasti účetnictví pro podnikatele), podnikatelské a investiční záměry k projektům, analýza užitků a nákladů k projektům, finanční a ekonomická analýza k projektům. Sekce podpory MSP, investic a marketingu Jana Vičanová SOŠ Poděbrady, obor: Turismus a marketing, specialista na regionální strukturální politiku EU a projektové řízení osvědčení: o absolvování kurzů pro pracovníky a zakladatele RRA v příhraniční oblasti, osvědčení: o absolvování kurzu k problematice Evropské unie: Příprava na implementaci strukturálních fondů a Kohezního fondu (Regionální a strukturální politika EU, Projektové řízení, Finanční a veřejné zakázky), osvědčení: absolvování školícího programu České agentury pro zahraniční investice CzechInvest, získání akreditace: Manažer průmyslové zóny. 11

12 Poskytované služby: služby poskytované ve spolupráci s CzechInvestem, katalog průmyslových zón, zpracování projektových žádostí pro dotační a grantové programy pro komerční sektor, P. R., marketing. Sekce strategického plánování a rozvojových projektů Vladimír Švec, DiS VOŠ Jihlava, obor: Počítačové systémy a řízení, specialista na regionální strukturální politiku EU, projektové řízení a Studie proveditelnosti osvědčení: o absolvování kurzu k problematice Evropské unie: Příprava na implementaci strukturálních fondů a Kohezního fondu (Regionální a strukturální politika EU, Projektové řízení, Finanční a veřejné zakázky), certifikát: kurz k přípravě Feasibility studies. Mgr. Radek Veselý Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, obor: Socioekonomická geografie Poskytované služby: iniciace a zpracování strategických rozvojových dokumentů, poradenství v oblasti získávání finančních prostředků z dotačních titulů ČR a EU, zpracování projektových žádostí pro dotační a grantové programy pro obce a mikroregiony. Sekce cestovního ruchu a informatiky Bc. Lubomír Muzikář Masarykova univerzita Brno, Právnická fakulta, obor: Veřejná správa, specialista na využití podpor z fondů EU a ČR v regionálním rozvoji osvědčení : intenzivní kurz regionální politiky se zaměřením na využití podpor z fondů EU a ČR, osvědčení : intenzivní kurz zvláštní odborné způsobilosti dle vyhlášky MV ČR č. 51/1998. Bc. Vojtěch Vejsada Jihočeská univerzita České Budějovice, Zemědělská fakulta, obor: Zemědělská technika obchod, servis, služby, specialista na využití podpor z fondů EU a ČR v regionálním rozvoji Poskytované služby: správa RIS, tvorba a aktualizace databází, iniciace nových turistických produktů, poradenství v oblasti získávání finančních prostředků z dotačních titulů ČR a EU, zpracování projektových žádostí pro dotační a grantové programy se zaměřením na cestovní ruch - cyklistická doprava (cyklotrasy, cyklostezky ), koordinace budování cyklotras, cyklostezek (projekt značení, vyznačení v terénu, vybavení mobiliářem apod.). 12

13 Sekce lidských zdrojů, vzdělávání, kultury a evropské integrace Ing. Marie Davidová ČZU Praha, Provozně-ekonomická fakulta, obor: Podnikání a ekonomie, specializace: Evropská agrární diplomacie Poskytované služby: zpracování projektových žádostí pro dotační a grantové programy se zaměřením na zemědělství, lidské zdroje a vzdělávání (Leonardo, Socrates, Culture 2000 atp.), semináře a workshopy se zaměřením na problematiku EU, informační servis v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Asistentka - recepce Ilona Bémová Obchodní akademie Třebíč, studentka distančního studia The Nottingham Trent University (Brno), obor Business Management and Finance Poskytované služby: týmová asistentka - organizačně administrativní zázemí pro ředitelku agentury a managery projektů, kancelářská technika, recepce, servis pro návštěvníky. Junior manažeři konzultační den čas Obec III. stupně - Havlíčkobrodsko/ Jihlavsko Obec III. stupně - Pelhřimovsko Obec III. stupně - Žďársko Obec III. stupně - Třebíčsko/ Jihlavsko jméno Ing. Dita Jiránková Lucie Daňková, DiS. Bc. Ivana Benešová Jan Tříletý, DiS. kontakt , , , , PONDĚLÍ Chotěboř Pelhřimov Nové Město na Moravě Třebíč ÚTERÝ RRAV Pacov Bystřice n/p Moravské Budějovice STŘEDA Světlá nad Sázavou Humpolec Žďár nad Sázavou Náměšť nad Oslavou ČTVRTEK RRAV RRAV Velké Meziříčí RRAV PÁTEK Havlíčkův Brod RRAV RRAV Telč Poskytované služby: základní poradenství o možnostech financování rozvojových záměrů, zpracování rozvojových záměrů pro potřeby databáze Krajského úřadu kraje Vysočina, další terénní šetření na základě požadavků ORR Krajského úřadu kraje Vysočina. 13

14 Externí spolupracovníci: na specifické činnosti najímá RRA Vysočina externí experty pro jednotlivé oblasti, jsou to zejména odborníci na: správu a údržbu PC sítě, zahraniční kontakty a styk s EU, mediální poradenství, reklama a PR, environmentalistika a vodní hospodářství, daňové poradenství, auditorské služby, právní poradenství a služby, technická a dopravní infrastruktura, cyklotrasy a jejich značení. V současné době využívá RRA Vysočina cca 10 externích expertů. 14

15 Výsledky hospodaření Výnosy popis položky návrh 2004 plnění 2004 ( ) plnění 2004 % Tržby za vlastní výkony a za zboží Ostatní výnosy Tržby z prodeje majetku, rezervy a opr. pol Přijaté příspěvky Provozní dotace VÝNOSY CELKEM V - N = HV Celkové výnosy z hlavní činnosti sdružení, která je přesně vymezena v zakladatelské smlouvě a stanovách sdružení, činí v roce 2004 Kč ,--. Tzn., že plánované výnosy z vlastní činnosti agentury byly překročeny o 16 %. Hospodářský výsledek, tedy rozdíl mezi výnosy a náklady, činí v roce 2004 Kč ,--. Tržby za vlastní výkony a za zboží Tržby z prodeje služeb, v účetnictví sledovány na syntetickém účtu 602xxx Tžby z prodeje služeb (hlavní činnost), jsou tvořeny těmito položkami: rozvojové dokumenty (analytický účet ), příprava a realizace projektů, poradenství při využívání rozvojových programů (analytický účet ), regionální podpora podnikání (analytický účet ), vzdělávání a informace (analytický účet ), cyklotrasy (analytický účet ), marketing a propagace (analytický účet ), ostatní (analytický účet ). Rozvojové dokumenty V roce 2004 se ve výnosech objevily tržby za zpracovávané rozvojové dokumenty v částce Kč ,-- (analytický účet Rozvojové dokumenty). Seznam strategických dokumentů, na kterých kolektiv RRA Vysočina pracoval v roce 2004 je uveden v tabulce Rozvojové dokumenty zpracovávané v roce Rozvojové dokumenty zpracovávané v roce 2004 popis období realizace zadavatel Strategie rozvoje města Pelhřimov Město Pelhřimov Strategický plán rozvoje mikroregionu Posázavský kruh 2004 Mikroregion Posázavský kruh Strategický plán rozvoje mikroregionu Krupsko 2004 Dobrovolný svazek obcí Krupsko 15

16 Příprava a realizace projektů, poradenství při využívání rozvojových programů V tabulce Úspěšnost projektů je uveden sumář projektů zpracovaných RRAV v roce 2004 s vyhodnocením úspěšnosti předkládaných projektů. Za úspěšný je považován projekt, který vyhověl ve všech hodnocených kritériích, ale nebyl podpořen pouze z důvodu nedostatku finančních prostředků. Úspěšnost projektů program úspěšné/ podpořené* neúspěšné nerozhodnuté % úspěšných/ podpořených ** PHARE II.část (obce) 10/ /100 % PHARE 2003 MSP 6/ /14 % PHARE 2003 RLZ 0/ /0 % SROP 2/ /18 % OPPP 2/ /0 % OPRVMZ 0/ /0 % SFDI 2/ /100 % MMR 9/ /56 % POV LEADER + ČR 2/ /100 % POV 19/ /89 % Fond Vysočiny 31/ /68 % celkem 83/ /61 % Pozn.: *za úspěšné jsou považovány projekty, které vyhověly všem hodnotícím kritériím, některé z nich nebyly ovšem podpořeny z důvodu nedostatku finančních prostředků; podpořené projekty jsou pouze ty úspěšné projekty, kterým byla přiznána dotace z prostředků ČR a/nebo EU; **% úspěšnosti je počítáno jak z úspěšných projektů, tak z podpořených projektů. Ohodnocení projektu je velice často závislé na subjektivním pohledu hodnotitelů a ne vždy plně odpovídá skutečným kvalitám projektu. Podrobnější vyhodnocení přípravy a realizace projektů a poradenství při využívání rozvojových programů viz příloha č. 1 Dotace získané pro region Vysočina prostřednictvím RRA Vysočina. Tržby za přípravu a realizaci projektů a za poradenství spojené s přípravou a realizací projektů a následnými pracemi činily v roce 2004 Kč ,--. Regionální podpora podnikání V rámci regionální podpory podnikání byly realizovány činnosti související s kontrolou čerpání návratných finančních výpomocí a dotací v rámci SOP Průmysl ( ). Nezanedbatelnou částkou se na plnění této položky podílely příjmy plynoucí ze spolupráce s CzechInvestem a příjmy za zpracování Studie využitelnosti Brownfields pro Kraj Vysočina. Celkové příjmy z této činnosti činily Kč ,--. Vzdělávání a informace Na naplnění této položky se podílely především příjmy za správu Regionálního informačního systému (RIS). Celkové příjmy z této činnosti dosáhly Kč ,--. 16

17 Graf č. 1 Vývoj tržeb v letech Vývoj tržeb v letech tis. Kč roky vlastní příjmy přísp. zakl. Komentář: Tmavě modrá část sloupců grafu č. 1 znázorňuje výši přijatých členských příspěvků od SOV, z. s. p. o. a Kraje Vysočina. Z grafu jasně vyplývá poměr mezi přijatými členskými příspěvky a výnosy z vlastní činnosti RRA Vysočina. Přijaté členské příspěvky od SOV, z. s. p. o. činily v roce 2004 Kč ,-- a od Kraje Vysočina Kč ,-- tj. celkem 29 % ze součtu členských příspěvků a celkových výnosů z vlastní činnosti. Graf č. 2 Vývoj produktivity práce a zaměstnanosti Vývoj produktivity práce a zaměstnanosti ,0 Počet zaměstnanců , , , , ,1 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 Produktivita práce (v tis. Kč) roky 0,0 počet zaměstnanců produktivita Komentář: Graf znázorňuje počet pracovníků, kteří jsou ve stálém pracovním poměru s RRA Vysočina k (kromě junior manažerů) a vývoj tohoto počtu v letech Červená křivka zachycuje vývoj produktivity práce zaměstnanců. Konstrukce výpočtu tržby z prodeje služeb (vlastní činnost RRA Vysočina) / počet zaměstnanců RRA Vysočina k (kromě junior manažerů). Z grafu jasně vyplývá rostoucí produktivita práce i při zvyšujícím se počtu pracovníků. 17

18 Dotace pro region Pro potenciální příjemce dotací je důležitější, než celkové příjmy agentury za jednotlivé činnosti, úspěšnost podaných projektů viz graf č. 3 Dotace pro region v tis. Kč. Jedná se o dotace získané pro region prostřednictvím RRA Vysočina v rozmezí let V roce 2004 se podařilo RRA Vysočina připravit celkem 82 úspěšných projektů z Phare 2003, SROP, SFDI a dalších programů. Celkové dotace pro region získané prostřednictvím RRA Vysočina činily v roce 2004 cca Kč 105 mil. (bez dotací z Fondu Vysočiny a POV). Podrobnější informace viz příloha č. 1 - Dotace získané pro region Vysočina prostřednictvím RRA Vysočina. Z pohledu hospodaření agentury je zajímavé srovnání vývoje celkových nákladů vynaložených na provoz agentury a dotací získaných do regionu prostřednictvím RRA Vysočina v absolutních částkách viz graf č. 4 - Vývoj nákladů na provoz RRAV a dotací do regionu. Graf č. 3 Dotace pro region v tis. Kč Dotace v tis. Kč tis. Kč roky dotace v tis. Kč Graf. č. 4 Vývoj nákladů na provoz RRAV a dotací do regionu Vývoj nákladů na provoz RRAV a dotací do regionu tis. Kč roky dotace v tis. Kč celk. nákl. v tis. Kč 18

19 Náklady popis položky návrh 2004 plnění 2004 ( ) plnění 2004 % Materiálové náklady Služby Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky Poskytnuté příspěvky Daň z příjmů NÁKLADY CELKEM Celkové náklady na provoz agentury činily v roce 2004 Kč ,--. Plánované nákladové položky byly vyčerpány z 97 %. V roce 2004 byla nejvýznamněji překročena odpisová položka, a to o 44 % vlivem neplánovaně pořízeného investičního majetku. Tok hotovosti (cash-flow) Tok hotovosti přehled toků peněžních prostředků v roce popis položky skutečnost ( ) Peněžní prostředky pokladna - RRAV Peněžní prostředky pokladna - DIF 0 Peněžní prostředky - běžný účet - RRAV Peněžní prostředky běžný účet - DIF 0 skutečnost ( ) Peněžní prostředky celkem Hospodářský výsledek rozdíl Časové rozlišení (náklady příštích období) Odpisy Nepeněžní operace Pohledávky Závazky Změna potřeby čistého pracovního kapitálu Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv Peněžní prostředky pokladna - RRAV Peněžní prostředky pokladna - DIF 710 Peněžní prostředky - běžný účet - RRAV Peněžní prostředky běžný účet - DIF -115 Peněžní prostředky celkem = Členění položek: peněžní prostředky na začátku období, + hospodářský výsledek, + očištění HV o nepeněžní operace (přírůstek časového rozlišení, odpisy), + očištění HV o změny pracovního kapitálu (změna stavu pohledávek a závazků), - zohlednění peněžních výdajů na pořízení stálých aktiv (výdaje spojené s pořízením stálých aktiv dotace poskytnuté na pořízení stálých aktiv). = peněžní prostředky na konci období. 19

20 Daňové přiznání popis položky skutečnost ( ) Hospodářský výsledek před zdaněním Výdaje (náklady), neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů ( 25 nebo 24 zákona*), pokud jsou zahrnuty v hospodářském výsledku nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10) Příjmy, jež u poplatníků, kteří nebyli založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, nejsou předmětem daně podle 18 odst. 4 a 13 zákona*, pokud jsou zahrnuty v hospodářském výsledku nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10) Příjmy osvobozené od daně podle 19 zákona, pokud jsou zahrnuty v hospodářském výsledku nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10) mezisoučet Rozdělení výdajů ( nákladů ), které se neuznávají za výdaje ( náklady ) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle účtových skupin účtové třídy - náklady 5. Výdaje k příjmům z hlavní činnosti Náklady na reprezentaci Jiné ostatní náklady - daňově neuznatelný náklad Poskytnuté příspěvky (ČARA) celkem Základ daně 0 Odečet od základu daně dle 20 odst. 7 zákona* 0 Upravený základ daně 0 Daň (sazba daně 28 %) 0 * zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 20

21 Zpráva auditora Na základě uzavřené smlouvy provedla auditorská firma CS Audit, spol. s r. o. Ostrava ověření stavu vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky zájmového sdružení právnických osob s názvem Regionální rozvojová agentura Vysočina se sídlem v Jihlavě za účetní období od do Za sestavení účetní závěrky odpovídá statutární orgán sdružení. Úlohou auditu je vyjádřit na základě auditu ve formě výroku auditora názor na účetní závěrku příslušného období. Auditor postupoval v souladu s auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky, vydanými jako základní instrukce pro provádění auditu, které na podkladě zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech a Komoře auditorů ČR, schválila Rada Komory auditorů. Při posuzování stavu vedení účetnictví bylo přihlíženo zejména k tomu, zda je postupováno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Účetní doklady a účetní zápisy byly namátkově vybrány a prověřeny se zaměřením na rizikové oblasti tak, aby byly zjištěny případné významné nesprávnosti, které by ovlivnily úplnost, průkaznost a správnost účetnictví. Audit nezbavuje sdružení jeho odpovědnosti za úplnost, věcnou a formální správnost účetnictví a přípravu podkladů pro sestavení roční účetní závěrky, jakož i ověření stavu majetku, závazků a cizích zdrojů inventarizacemi. Auditor ověřil správnost údajů uvedených v účetní závěrce výběrovým způsobem podle zásady významnosti jednotlivých skutečností vzhledem k celkovým ukazatelům činnosti sdružení. Způsob vedení účetnictví a účetní závěrka byly prověřovány jednak z hlediska výše uvedených právních předpisů a jednak z hlediska dalších zákonů a předpisů obecně platných zejména: - zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších změn, - zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších změn, - zák. č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších změn, - zák. č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu v platném znění. Na základě ověření vedení účetnictví a roční účetní závěrky sestavené k auditor konstatuje, že účetnictví je vedeno kvalifikovaně a je na dobré úrovni. Dílčí zjištění a poznatky při vedení účetnictví a sestavení roční účetní závěrky s případnými doporučeními byly projednány, případně uvedeny v předchozích částech této zprávy. Auditor je přesvědčen, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření připojeného výroku auditora bez výhrad. 21

22 Po datu účetní závěrky do data ověření účetní závěrky auditorem nedošlo k žádným významným událostem, které by mohly změnit pohled na zpracovanou účetní závěrku. S výsledkem auditorského ověření byla seznámena Ing. Zdeňka Škarková ředitelka sdružení, která jej projedná v předsednictvu a v kontrolní komisi a dále i s tím, že v souladu s auditorskou směrnicí č. 4 je podle 14, odst. (6) zákona č. 254/2000 Sb. o průběhu auditorské činnosti u účetní jednotky veden auditorský spis, ve kterém jsou zaznamenávány všechny významné skutečnosti zjištěné při auditorské činnosti. Zpráva Kontrolní komise RRAV, z. s. p. o. Kontrolní komise RRA Vysočina posoudila stav vedení účetnictví RRA Vysočina. Při posuzování stavu vedení účetnictví bylo přihlíženo zejména k tomu, zda je postupováno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. a také v souladu se stanovami sdružení a usneseními valného shromáždění a předsednictva. Účetní doklady a účetní zápisy byly namátkově vybrány a prověřeny se zaměřením na rizikové oblasti tak, aby byly zjištěny případné významné nesprávnosti, které by ovlivnily úplnost, průkaznost a správnost účetnictví. Kontrolní komise RRA Vysočina provedla také kontrolu věcné náplně jednotlivých nákladových a výnosových účtů. Kontrolní komise RRAV, z. s. p. o. ověřila správnost údajů uvedených v účetní závěrce výběrovým způsobem podle zásady významnosti jednotlivých skutečností vzhledem k celkovým ukazatelům činnosti sdružení. Způsob vedení účetnictví a účetní závěrka byly prověřovány jednak z hlediska výše uvedených právních předpisů a jednak z hlediska dalších zákonů a předpisů obecně platných zejména: - zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších změn, - zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších změn, - zák. č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších změn, - zák. č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu v platném znění. Na základě ověření vedení účetnictví a roční účetní závěrky sestavené k Kontrolní komise konstatuje, že účetnictví je vedeno kvalifikovaně a je na dobré úrovni. Zpráva Kontrolní komise RRA Vysočina byla projednána na jejím 7. zasedání dne 3. března

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4. Oddělení rozvoje 5

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4. Oddělení rozvoje 5 Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4 Oddělení rozvoje 5 Oddělení investičních projektů 10 Oddělení neinvestičních

Více

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Výroční zpráva 212 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Úvodní slovo předsedy představenstva Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 JESENÍKY SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 JESENÍKY SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 JESENÍKY SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana 0 z 33 OBSAH ÚVODEM... 2 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O J-SCR... 3 II. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2011... 9 III. ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2011...

Více

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO Verze 3.0 16.11.2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT Verze 3.0 Schválený na 14. zasedání Výboru Regionální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Úvodní slovo...2. Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s...3. Členská základna v roce 2013...5

Úvodní slovo...2. Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s...3. Členská základna v roce 2013...5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Výroční zpráva Místní akční skupiny Brána Brněnska, o. s. za rok 2013 Úvodní slovo...2 Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s....3 Členská základna v roce 2013...5 Náplň

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 SKUPINA ČEZ 2 3 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy s ústředím v České

Více

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007 Obsah 1. Identifikace operačního programu...2 1.1 Základní údaje o programu......2 Základní

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství Diplomová práce Podpora podnikání hudebního průmyslu v ČR Kateřina Pletichová 2007/2008 Čestné prohlášení: Prohlašuji,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009)

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009) Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. do 2. 10. ) Strana 1 (celkem 78) Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod Obsah 1. Pokrok v realizaci Regionálního operačního

Více

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s.

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. 2012 Nákladní a speciální doprava Zemní práce Stavební práce Obsah strana 4 strana 5 strana 6 strana 8 strana 10 strana 11 strana 12 strana 16 strana 17 strana 18 strana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 duben 2007 Obsah ÚVOD... 4 I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 5 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více