zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky"

Transkript

1 zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky

2 classic Klasicky tvarovan pfiístfie ek dokonal ch proporcí a vysoké stability. Promy len systém podpûr nese pfiekvapivû rozmûrnou stfiechu s dvûma moïnostmi orientace obloukû. Varianty bez obvodov ch stûn usnadàují pohyb v prostoru pfiístfie ku a zvy ují odolnost proti vandalismu. Ocelová, zinkovaná konstrukce opatfiena lakem ve standardním odstínu. Zadní a boãní stûny zkaleného skla. Zastfie ení komûrkov m polykarbonátem. Odvodnûní vedené nohou. Laviãka se sedákem z masivního dfieva s venkovní povrchovou úpravou. Pfiístfie ky mohou b t vybaveny nosiãem jízdních fiádû. A100 Pfiístfie ek bez boãních a zadní stûny 12 let ZÁRUKA A100a: krytá plocha 5,0 x 2,6 m, laviãka, bez citylightu, bez zadní i boãních stûn A110 Pfiístfie ek s boãní a bez zadní stûny A110a: krytá plocha 5,0 x 2,6 m, laviãka, boãní stûna, bez zadní stûny A110b: krytá plocha 5,0 x 2,6 m, laviãka, citylight, bez zadní stûny A120 Pfiístfie ek s boãními a bez zadní stûny A120a: krytá plocha 5,0 x 2,6 m, laviãka, boãní stûny, bez zadní stûny A120b: krytá plocha 5,0 x 2,6 m, laviãka, boãní stûna, citylight, bez zadní stûny A120c: krytá plocha 5,0 x 2,6 m, laviãka, dva citylighty, bez zadní stûny

3 B110-B210 Pfiístfie ek s boãní a se zadní stûnou B110a: krytá plocha 5,1 x 2,5 m, laviãka, bez zadní stûny, boãní stûna B110b: krytá plocha 5,1 x 2,5 m, laviãka, bez zadní stûny, citylight v boãní stûnû B210a: krytá plocha 5,1 x 2,5 m, laviãka, zadní a jedna boãní stûna B210b: krytá plocha 5,1 x 2,5 m, laviãka, zadní stûna, citylight v boãní stûnû C210-C220 Pfiístfie ek s boãními a se zadní stûnou C210a: krytá plocha 7,6 x 2,5 m, laviãka, bez zadní stûny, boãní stûny, C210b: krytá plocha 7,6 x 2,5 m, laviãka, bez zadní stûny boãní stûna, citylight ve druhé boãní stûnû C210c: krytá plocha 7,6 x 2,5 m, laviãka, bez zadní stûny, citylighty v boãních stûnách C220a: krytá plocha 7,6 x 2,5 m, laviãka, zadní i boãní stûny C220b: krytá plocha 7,6 x 2,5 m, laviãka, zadní a boãní stûna, citylight ve druhé boãní stûnû C220c: krytá plocha 7,6 x 2,5 m, laviãka, zadní stûna, citylighty v boãních stûnách D120 Pfiístfie ek s boãními stûnami D120a: krytá plocha 7,4 x 2,6 m, laviãka, bez zadní stûny, boãní stûny D120b: krytá plocha 7,4 x 2,6 m, laviãka, bez zadní stûny, boãní stûna, citylight ve druhé boãní stûnû D120c: krytá plocha 7,4 x 2,6 m, laviãka, bez zadní stûny, citylighty v boãních stûnách

4 nimbus Univerzální fiada pfiístfie kû vizuálnû lehké, a pfiitom pevné osvûdãené konstrukce. Originálnû nesená oblouková stfiecha se jakoby vzná í nad prosklen mi stûnami vetknut mi mezi tíhlé ocelové pilífie. Pfiístfie ek je k dispozici v mnoha rozmûrovû odli n ch variantách. Ocelová, zinkovaná konstrukce opatfiena lakem ve standardním odstínu. Zadní a boãní stûny z kaleného skla. Zastfie ení komûrkov m polykarbonátem. Odvodnûní vedené nohou. Laviãka se sedákem z masivního dfieva s venkovní povrchovou úpravou. MoÏno doplnit nosiãem jízdních fiádû. N100 Kompaktní zastávkov pfiístfie ek N100a: krytá plocha 3,1 x 1,7 m, laviãka, stûny z kaleného skla, bez citylightu N100b: krytá plocha 3,1 x 1,7 m, laviãka, stûny z kaleného skla, citylight v boãní stûnû N110-N120 Zastávkov pfiístfie ek N110a: krytá plocha 3,8 x 1,7 m, laviãka, zadní a boãní stûny, bez citylightu N110b: krytá plocha 3,8 x 1,7 m, laviãka, zadní a boãní stûna, citylight ve druhé boãní stûnû N120a: krytá plocha 4,2 x 1,7 m, laviãka, zadní a boãní stûny, bez citylightu N120b: krytá plocha 4,2 x 1,7 m, laviãka, zadní a boãní stûna, citylight ve druhé boãní stûnû N120c: krytá plocha 4,2 x 1,7 m, laviãka, zadní stûna, citylighty v boãních stûnách N131 ProdlouÏen zastávkov pfiístfie ek N131a: krytá plocha 5,4 x 1,7 m, laviãka, zadní i boãní stûny, bez citylightu N131b: krytá plocha 5,4 x 1,7 m, laviãka, zadní a boãní stûna, citylight ve druhé boãní stûnû N131c: krytá plocha 5,4 x 1,7 m, laviãka, zadní stûna, citylighty v boãních stûnách

5 N200 Zastávkov pfiístfie ek bez boãních stûn N200a3: krytá plocha 4,6 x 1,8 m, laviãka, bez prosklení zadní stûny, bez citylightu N200b3: krytá plocha 4,6 x 1,8 m, laviãka, zadní stûna z kaleného skla, bez citylightu N200a4: krytá plocha 6,2 x 1,8 m, laviãka, bez prosklení zadní stûny, bez citylightu N200b4: krytá plocha 6,2 x 1,8 m, laviãka, zadní stûna z kaleného skla, bez citylightu N210 Zastávkov pfiístfie ek N210a3: krytá plocha 4,6 x 1,8 m, laviãka, zadní a boãní stûny, bez citylightu N210b3: krytá plocha 4,6 x 1,8 m, laviãka, zadní a boãní stûna, citylight ve druhé boãní stûnû N210c3: krytá plocha 4,6 x 1,8 m, laviãka, zadní stûna, citylighty v boãních stûnách N210a4: krytá plocha 6,2 x 1,8 m, laviãka, zadní a boãní stûny, bez citylightu N210b4: krytá plocha 6,2 x 1,8 m, laviãka, zadní a boãní stûna, citylight ve druhé boãní stûnû N210c4: krytá plocha 6,2 x 1,8 m, laviãka, zadní stûna, citylighty v boãních stûnách 12 let ZÁRUKA

6 regio âistû tvarovan pfiístfie ek s nosn m systémem v zadní stûnû a se zajímav mi designov mi detaily, tûïící z kombinace ocelov ch dílû, dfievûn ch prvkû a pfiirozené krásy kaleného skla. Nev ední uïití dfieva v nosné struktufie zastfie ení umocàuje organické pojetí pfiístfie ku. Vysoce elegantní fie ení pfii zachování poïadované odolnosti proti vandalismu a povûtrnostním vlivûm. Ocelová, zinkovaná konstrukce opatfiena lakem ve standardním odstínu doplnûná prvky z nosné vodovzdorné pfiekliïky s venkovní povrchovou úpravou. Zadní a boãní stûny z kaleného skla. Zastfie ení komûrkov m polykarbonátem nebo kalen m sklem. Odvodnûní vedené nohou. Laviãka se sedákem z masivního dfieva s venkovní povrchovou úpravou. Varianty bez boãních stûn vhodné pro úzká místa. RG100-RG105 Zastávkov pfiístfie ek s dfievûn mi prvky, stfiecha z polykarbonátu RG100: krytá plocha 4,0 x 1,8 m, se zadní stûnou, bez boãních stûn, bez citylightu RG105: krytá plocha 4,9 x 1,8 m, se zadní stûnou, bez boãních stûn, bez citylightu RG110-RG120 Zastávkov pfiístfie ek s dfievûn mi prvky, stfiecha z polykarbonátu RG110a: krytá plocha 4,0 x 1,8 m, zadní a boãní stûny, bez citylightu RG110b: krytá plocha 4,0 x 1,8 m, zadní a boãní stûna, citylight ve druhé boãní stûnû RG120a: krytá plocha 4,9 x 1,8 m, zadní a boãní stûny, bez citylightu RG120b: krytá plocha 4,9 x 1,8 m, zadní a boãní stûna, citylight ve druhé boãní stûnû RG120c: krytá plocha 4,9 x 1,8 m, zadní stûna, citylighty v boãních stûnách RG170-RG180 Oboustrann zastávkov pfiístfie ek s dfievûn mi prvky RG170: krytá plocha 4,9 x 3,6 m, zastfie ení polykarbonátem, bez zadní a boãních stûn, bez citylightu RG180: krytá plocha 5,7 x 3,6 m, zastfie ení polykarbonátem, bez zadní a boãních stûn, bez citylightu

7 RG200-RG205 Zastávkov pfiístfie ek s dfievûn mi prvky, stfiecha z kaleného skla RG200: krytá plocha 4,0 x 1,8 m, se zadní stûnou, bez boãních stûn, bez citylightu RG205: krytá plocha 4,9 x 1,8 m, se zadní stûnou, bez boãních stûn, bez citylightu 12 let ZÁRUKA RG210-RG220 Zastávkov pfiístfie ek s dfievûn mi prvky, stfiecha z kaleného skla RG210a: krytá plocha 4,0 x 1,8 m, zadní a boãní stûny, bez citylightu RG210b: krytá plocha 4,0 x 1,8 m, zadní a boãní stûna, citylight ve druhé boãní stûnû RG220a: krytá plocha 4,9 x 1,8 m, zadní a boãní stûny, bez citylightu RG220b: krytá plocha 4,9 x 1,8 m, zadní a boãní stûna, citylight ve druhé boãní stûnû RG220c: krytá plocha 4,9 x 1,8 m, zadní stûna, citylighty v boãních stûnách RG270-RG280 Oboustrann zastávkov pfiístfie ek s dfievûn mi prvky RG270: krytá plocha 4,9 x 3,6 m, zastfie ení kalen m sklem, bez zadní a boãních stûn, bez citylightu RG280: krytá plocha 5,7 x 3,6 m, zastfie ení kalen m sklem, bez zadní a boãních stûn, bez citylightu

8

9 r e g i o

10 skandum Jednoduchá a pfiesto elegantní konstrukce splàující v echny poïadavky za ekonomicky v hodn ch podmínek. Ocelová, zinkovaná konstrukce opatfiena lakem ve standardním odstínu. Zadní a boãní stûny z kaleného skla. Zastfie ení komûrkov m polykarbonátem. Laviãka se sedákem z masivního dfieva s venkovní povrchovou úpravou. MoÏno doplnit nosiãem jízdních fiádû. SK100 Kompaktní zastávkov pfiístfie ek SK100a: krytá plocha 3,0 x 1,7 m, zadní a boãní stûny, bez citylightu SK100b: krytá plocha 3,0 x 1,7 m, zadní a boãní stûna, citylight ve druhé boãní stûnû 12 let ZÁRUKA SK110 Zastávkov pfiístfie ek SK110a: krytá plocha 4,2 x 1,7 m, zadní a boãní stûny, bez citylightu SK110b: krytá plocha 4,2 x 1,7 m, zadní a boãní stûna, citylight ve druhé boãní stûnû

11 SK130 ProdlouÏen zastávkov pfiístfie ek SK130a: krytá plocha 7,8 x 1,7 m, zadní a boãní stûny, bez citylightu SK130b: krytá plocha 7,8 x 1,7 m, zadní a boãní stûna, citylight ve druhé boãní stûnû SK130c: krytá plocha 7,8 x 1,7 m, zadní stûna, citylighty v boãních stûnách Jednoduchá lehká konstrukce jako elegantní vybavení hfii È v eho druhu. Univerzálnost pfiístfie ku podtrhuje i mimofiádnû snadná montáï. Ocelová, zinkovaná konstrukce opatfiena lakem ve standardním odstínu. Zadní a boãní stûny stejnû jako stfiecha z polykarbonátu. Laviãka se sedákem z masivního dfieva s venkovní povrchovou úpravou. stadium SM110 Sportovní pfiístfie ek 12 let ZÁRUKA SM110: krytá plocha 3,2 x 1,3 m, zadní a boãní stûny, laviãka po celé délce pfiístfie ku

12 aureo ada pfiístfie kû s dvojím provedením stfiechy a nûkolika materiálov mi moïnostmi, jeï usnadàují v bûr té nejlep í varianty pro kaïdou lokalitu. Oblouková ãi plochá stfiecha z polykarbonátu, plechu ãi skla kryje konstrukci ãistého celku s mnoha zajímav mi detaily. Nosn systém v zadní stûnû dovoluje pouïít variantu bez boãních stûn, jeï je vhodná pro úzká místa. Vysoká odolnost proti vandalismu a korozi. Ocelová, zinkovaná konstrukce opatfiena lakem ve standardním odstínu. Zadní a boãní stûny z kaleného skla nebo dfievûn ch desek. Zastfie ení kalen m sklem nebo komûrkov m polykarbonátem. Odvodnûní vedené nohou. Pfiístfie ek mûïe b t osazen jednou nebo dvûma prosvûtlen mi vitrínami formátu Citylight (CLV). Laviãka se sedákem z masivního dfieva s venkovní povrchovou úpravou. MoÏno doplnit nosiãem jízdních fiádû. AE200/300/400-SS Pfiístfie ek s plochou stfiechou a stûnami z kaleného skla AE200-SS: krytá plocha 3,0 x 1,8 m, zadní stûna, bez boãních stûn, bez CLV AE300-SS: krytá plocha 4,2 x 1,8 m, zadní stûna, bez boãních stûn, bez CLV AE400-SS: krytá plocha 5,6 x 1,8 m, zadní stûna, bez boãních stûn, bez CLV 12 let ZÁRUKA AE210/310/410-SS Pfiístfie ek s plochou stfiechou a stûnami z kaleného skla AE210a-SS: krytá plocha 3,0 x 1,8 m, zadní a boãní stûny, bez CLV AE210b-SS: krytá plocha 3,0 x 1,8 m, zadní a boãní stûna, CLV v druhé boãní stûnû AE310a-SS: krytá plocha 4,2 x 1,8 m, zadní a boãní stûny, bez CLV AE310b-SS: krytá plocha 4,2 x 1,8 m, zadní a boãní stûna, CLV v druhé boãní stûnû AE410a-SS: krytá plocha 5,6 x 1,8 m, zadní a boãní stûny, bez CLV AE410b-SS: krytá plocha 5,6 x 1,8 m, zadní a boãní stûna, CLV v druhé boãní stûnû

13 AE200/300/400-LS Pfiístfie ek s plochou stfiechou z polykarbonátu, stûny sklo AE200-LS: krytá plocha 3,0 x 1,8 m, zadní stûna, bez boãních stûn, bez CLV AE300-LS: krytá plocha 4,2 x 1,8 m, zadní stûna, bez boãních stûn, bez CLV AE400-LS: krytá plocha 5,6 x 1,8 m, zadní stûna, bez boãních stûn, bez CLV AE210/310/410-LS Pfiístfie ek s plochou stfiechou z polykarbonátu, stûny sklo AE210a-LS: krytá plocha 3,0 x 1,8 m, zadní a boãní stûny, bez CLV AE210b-LS: krytá plocha 3,0 x 1,8 m, zadní a boãní stûna, CLV v druhé boãní stûnû AE310a-LS: krytá plocha 4,2 x 1,8 m, zadní a boãní stûny, bez CLV AE310b-LS: krytá plocha 4,2 x 1,8 m, zadní a boãní stûna, CLV v druhé boãní stûnû AE410a-LS: krytá plocha 5,6 x 1,8 m, zadní a boãní stûny, bez CLV AE410b-LS: krytá plocha 5,6 x 1,8 m, zadní a boãní stûna, CLV v druhé boãní stûnû

14 aureo AE200/300/400-SD Pfiístfie ek s plochou stfiechou z kaleného skla, zadní stûna dfievo AE200-SD: krytá plocha 3,0 x 1,8 m, zadní stûna, bez boãních stûn, bez CLV AE300-SD: krytá plocha 4,2 x 1,8 m, zadní stûna, bez boãních stûn, bez CLV AE400-SD: krytá plocha 5,6 x 1,8 m, zadní stûna, bez boãních stûn, bez CLV AE210/310/410-SD Pfiístfie ek s plochou stfiechou z kaleného skla, zadní stûna dfievo, boãní sklo AE210a-SD: krytá plocha 3,0 x 1,8 m, zadní a boãní stûny, bez CLV AE210b-SD: krytá plocha 3,0 x 1,8 m, zadní a boãní stûna, CLV v druhé boãní stûnû AE310a-SD: krytá plocha 4,2 x 1,8 m, zadní a boãní stûny, bez CLV AE310b-SD: krytá plocha 4,2 x 1,8 m, zadní a boãní stûna, CLV v druhé boãní stûnû AE410a-SD: krytá plocha 5,6 x 1,8 m, zadní a boãní stûny, bez CLV AE410b-SD: krytá plocha 5,6 x 1,8 m, zadní a boãní stûna, CLV v druhé boãní stûnû

15 AE200/300/400-LD Pfiístfie ek s plochou stfiechou z polykarbonátu, zadní stûna dfievo AE200-LD: krytá plocha 3,0 x 1,8 m, zadní stûna, bez boãních stûn, bez CLV AE300-LD: krytá plocha 4,2 x 1,8 m, zadní stûna, bez boãních stûn, bez CLV AE400-LD: krytá plocha 5,6 x 1,8 m, zadní stûna, bez boãních stûn, bez CLV AE210/310/410-LD Pfiístfie ek s plochou stfiechou z polykarbonátu, zadní stûna dfievo, boãní sklo AE210a-LD: krytá plocha 3,0 x 1,8 m, zadní a boãní stûny, bez CLV AE210b-LD: krytá plocha 3,0 x 1,8 m, zadní a boãní stûna, CLV v druhé boãní stûnû AE310a-LD: krytá plocha 4,2 x 1,8 m, zadní a boãní stûny, bez CLV AE310b-LD: krytá plocha 4,2 x 1,8 m, zadní a boãní stûna, CLV v druhé boãní stûnû AE410a-LD: krytá plocha 5,6 x 1,8 m, zadní a boãní stûny, bez CLV AE410b-LD: krytá plocha 5,6 x 1,8 m, zadní a boãní stûna, CLV v druhé boãní stûnû

16 aureo AE205/305/405-LS Pfiístfie ek s oblou stfiechou z polykarbonátu, zadní stûna sklo AE205-LS: krytá plocha 3,0 x 1,8 m, zadní stûna, bez boãních stûn, bez CLV AE305-LS: krytá plocha 4,2 x 1,8 m, zadní stûna, bez boãních stûn, bez CLV AE405-LS: krytá plocha 5,6 x 1,8 m, zadní stûna, bez boãních stûn, bez CLV AE215/315/415-LS Pfiístfie ek s oblou stfiechou z polykarbonátu, zadní a boãní stûny sklo AE215a-LS: krytá plocha 3,0 x 1,8 m, zadní a boãní stûny, bez CLV AE215b-LS: krytá plocha 3,0 x 1,8 m, zadní a boãní stûna, CLV v druhé boãní stûnû AE315a-LS: krytá plocha 4,2 x 1,8 m, zadní a boãní stûny, bez CLV AE315b-LS: krytá plocha 4,2 x 1,8 m, zadní a boãní stûna, CLV v druhé boãní stûnû AE415a-LS: krytá plocha 5,6 x 1,8 m, zadní a boãní stûny, bez CLV AE415b-LS: krytá plocha 5,6 x 1,8 m, zadní a boãní stûna, CLV v druhé boãní stûnû

17 AE205/305/405-LD Pfiístfie ek s oblou stfiechou z polykarbonátu, zadní stûna dfievo AE205-LD: krytá plocha 3,0 x 1,8 m, zadní stûna, bez boãních stûn, bez CLV AE305-LD: krytá plocha 4,2 x 1,8 m, zadní stûna, bez boãních stûn, bez CLV AE405-LD: krytá plocha 5,6 x 1,8 m, zadní stûna, bez boãních stûn, bez CLV AE215/315/415-LD Pfiístfie ek s oblou stfiechou z polykarbonátu, zadní stûna dfievo, boãní sklo AE215a-LD: krytá plocha 3,0 x 1,8 m, zadní a boãní stûny, bez CLV AE215b-LD: krytá plocha 3,0 x 1,8 m, zadní a boãní stûna, CLV v druhé boãní stûnû AE315a-LD: krytá plocha 4,2 x 1,8 m, zadní a boãní stûny, bez CLV AE315b-LD: krytá plocha 4,2 x 1,8 m, zadní a boãní stûna, CLV v druhé boãní stûnû AE415a-LD: krytá plocha 5,6 x 1,8 m, zadní a boãní stûny, bez CLV AE415b-LD: krytá plocha 5,6 x 1,8 m, zadní a boãní stûna, CLV v druhé boãní stûnû

18 terminal Dvû kfiídla vzná ející se nad fiadou válcov ch sloupû a spojeny lehkou pfiíhradovou strukturou mohou b t provedeny z rûzn ch materiálû. Zvlá tû kombinace kaleného skla a pozinkovaného trapézového plechu zavû eného pod nosnou konstrukci pfiiná í neobyãejn efekt. Ocelová zinkovaná konstrukce opatfiena lakem ve standartním odstínu. Kombinované zastfie ení z kaleného skla a ocelového trapézového plechu s povrchem Aluzink. Pod stfiedov m nosníkem Ïlab s odvodnûním veden m sloupy. MoÏno doplnit integrovan m osvûtlením, laviãkami, odpadkov mi ko i a nosiãi jízdních fiádû. MoÏnost prodlouïení pfiístfie ku pfiidáním jednotliv ch modulû. TL210-TL215 Univerzální zastfie ovací systém TL210: krytá plocha 19,5 x 4,7 m, zastfie ení kalen m sklem a trapézov m plechem, bez osvûtlení TL215: krytá plocha 19,5 x 4,7 m, zastfie ení kalen m sklem a trapézov m plechem, s osvûtlením 12 let ZÁRUKA

zastávkové přístřešky www.mmcite.com

zastávkové přístřešky www.mmcite.com zastávkové přístřešky mmcité Město Veřejný prostor města je fascinující místo, setkávají se tu lidé i historie. Jsme rádi, že svůj design směřujeme právě sem. Můžeme ovlivňovat vkus lidí bez výběru a to

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty Elegantní fie ení prostorové akustiky Referenãní akce projekty Mobilní stěny MULTIWAL Mobilní stûny MULTIWAL dodává a montuje firma LIKO-S. V hody mobilních stûn MULTIWAL velmi snadná a rychlá zmûna dispozic

Více

informační nosiče Cornet str. 156

informační nosiče Cornet str. 156 informační nosiče mmcité Město Veřejný prostor města je fascinující místo, setkávají se tu lidé i historie. Jsme rádi, že svůj design směřujeme právě sem. Můžeme ovlivňovat vkus lidí bez výběru a to nás

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka 2015 KVALITNÍ MATRACE ZA SKVùLÉ CENY Sedmizónová sendviãová matrace s volbou dvojí tuhosti. Stfied jádra matrace je zpevnûn pojen m polyuretanem. Nosné vrstvy jsou tvofieny kvalitními elastick mi pûnami,

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

Fasádní a střešní profily a systémy

Fasádní a střešní profily a systémy CCZ 1000 CZ/09.2011/Redtype Fasádní a střešní profily a systémy CZ s.r.o., S 257 311 040 X 257 311 041 w www.ruukki.cz w www.ruukkistrechy.cz U poptavky@ruukki.com Copyright 2011 Rautaruukki Corporation.

Více

Vítáme ve světě dveří WIŚNIOWSKI

Vítáme ve světě dveří WIŚNIOWSKI Dveře WIŚNIOWSKI Vítáme ve světě dveří WIŚNIOWSKI Vyrábíme s nasazením již 25 let. Značka WIŚNIOWSKI pochází od jména jejího zakladatele a majitele Andrzeje Wiśniowského. Jeho sen o funkčních, na dálku

Více

REGIOCENTRUM NOVÝ PIVOVAR

REGIOCENTRUM NOVÝ PIVOVAR - 1-3Q PROJECT a.s. Inženýrská a projekční kancelář Eliščino nábřeží 304 Hradec Králové Investor : KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Hradec Králové, Pivovarské Náměstí 1245/2 REGIOCENTRUM NOVÝ PIVOVAR

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

KNIHA SVÍTIDEL. Dům sociálních služeb S.K. Neumanna, Praha

KNIHA SVÍTIDEL. Dům sociálních služeb S.K. Neumanna, Praha KNIHA SVÍTIDEL Dům sociálních služeb S.K. Neumanna, Praha A1 Svítidlo na zářivky T8 pro přisazenou montáž. Šedý kryt a transparentní difuzor vyrobený z PC. Vnitřní reflektor z ocelového plechu, práškově

Více

Více informací: www.kinplast.cz www.zahradni-akce.cz. http://youtu.be/8g416fyjvkg

Více informací: www.kinplast.cz www.zahradni-akce.cz. http://youtu.be/8g416fyjvkg Vítáme Vás ve světě špičkových produktů společnosti KIN holding. Společnost KIN je největším výrobcem polykarbonátu v Rusku vyráběného z nejlepších komponentů jedničky na světovém trhu petrochemie společnost

Více

informační tabule Urbania, s.r.o., provozovna: ul. Syrovická, 664 44 Ořechov, tel.: 547 217 955,

informační tabule Urbania, s.r.o., provozovna: ul. Syrovická, 664 44 Ořechov, tel.: 547 217 955, Urbania, s.r.o., provozovna: ul. Syrovická, 664 44 Ořechov, tel.: 547 217 955, e-mail: lavičkyinfo@urbania.cz www.urbania.cz OBSAH - beata I-3 foca I-4 tubo I-5 ponávka I-6 bobrava I-7 mbz I-8 akát I-9

Více

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ.

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. 02 VÍCE KVALITY PRO VÁŠ DOMOV VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ SNÍŽENÉ NÁKLADY NA ENERGIE MINIMÁLNÍ NÁROČNOST NA OPRAVY A ÚDRŽBU FINSTRAL vyrábí

Více

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453 Návod k pouïití Humidoru ZKes 453 Mnohokrát dûkujeme za va i dûvûru Gratulujeme Vám ke koupi tohoto humidoru. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje tím, Ïe se snadno obsluhuje, je naprosto spolehliv

Více

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3 KOVOVÝ NÁBYTEK Příloha č 2 k RS kovový nábytek Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035 NÁZEV POPIS MATERIÁL NIPEZ KÓD Lavice šatní lavička, 150 cm konstrukce nohou z ocelových trubek, sedák -

Více

Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií

Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií Kovov nábytek Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií Firma BISLEY byla zaloïena roku 1931 jako soukrom podnik, v souãasnosti vlastnûn jedin m majitelem a fieditelem souãasnû, panem

Více

Ě ÁÁ Ú é é ý ů ý ů é ý ů é é ú Ž ý ů é ů é é Ě ÁÁ Ú é Ý ž ý ž ý ý ů ž ů ň é Ž ý Ž ů ý é é é é ý ž Í Ě ÁÁ Ú é é ň é Ž ý ž Ž Í ý é ý Í ů ý ý ý é ý é ý é ň Ž Ž Ě ÁÁ Ú é é ý Ý é é ý Ž Í Í é ž Í Ž Ě ÁÁ Ú é

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

AKČNÍ NABÍDKA. Německá betonová garáž REKERS GmbH

AKČNÍ NABÍDKA. Německá betonová garáž REKERS GmbH Německá betonová garáž REKERS GmbH AKČNÍ NABÍDKA německá betonová garáž s podlahou REKERS GmbH. rozměr 3 x 6m, vyrobeno v Německu! běžná cena 131.970,- Kč Nyní 98.977,- Kč bez DPH Úspora 32.993,- Kč K

Více

ostatní prvky www.mmcite.com

ostatní prvky www.mmcite.com ostatní prvky mmcité Město Veřejný prostor města je fascinující místo, setkávají se tu lidé i historie. Jsme rádi, že svůj design směřujeme právě sem. Můžeme ovlivňovat vkus lidí bez výběru a to nás baví.

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Systém Platon Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Balkóny a terasy Ztracené bednûní tûrkové stfiechy Parkovi tû na stfiechách Zelené stfiechy Chodníky Umûlé trávníky Suché a zdravé domy e ení pro

Více

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Ocelí proti vûtru a rozmarûm poãasí âtyfii roãní období V irokém rozmezí ãasto

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

Š ú ů ď Ó ú Ú Č Š ň É ú ú ú Č Š Ě Ý ů ť ť ú ň Č ů ť ů ů ť Ó ť ů Č ť Ř ň ů ň É ď ů ú ů Č ť ú Š ů ť ů ť ů ů ů ů ť ú ů ů ů ť ů Č ú Ú ů ď ť ť ť ť Á ů ú ů ň ť ď ů ť Ř Š ú ď Ú ť ú Ú ť É ů ů ť ů ů ť ť ú ú É ů

Více

průmyslová vrata www.trido.cz

průmyslová vrata www.trido.cz Q průmyslová vrata www.trido.cz 04 / 2012 PRŮMYSLOVÁ VRATA SEKČNÍ VÝSUVNÁ Bezpečnost, spolehlivost a dlouhá životnost jsou určujicí pro konstrukci průmyslových vrat. Veškeré vratové komponenty jsou vhodné

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ.

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. 02 VÍCE KVALITY PRO VÁŠ DOMOV VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ SNÍŽENÉ NÁKLADY NA ENERGIE MINIMÁLNÍ NÁROČNOST NA OPRAVY A ÚDRŽBU FINSTRAL vyrábí

Více

PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN. www.volmut.cz

PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN. www.volmut.cz PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN www.volmut.cz HISTORIE FIRMY Firma VOLMUT vznikla v roce 1991 jako fyzická osoba. K transformaci na společnost s ručením omezeným došlo začátkem roku

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 6. SniÏování energetické nároãnosti staveb pomocí EPS. bezpeãnû izolovat. Úvod

IZOLAâNÍ PRAXE 6. SniÏování energetické nároãnosti staveb pomocí EPS. bezpeãnû izolovat. Úvod IZOLAâNÍ PRAXE 6. SniÏování energetické nároãnosti staveb pomocí EPS PouÏitá literatura, související právní a jiné pfiedpisy âsn EN 832 - Tepelné chování budov V poãet potfieby tepla na vytápûní Obytné

Více

Profesionální řešení... Excelentní kvalita...

Profesionální řešení... Excelentní kvalita... Profesionální řešení... Excelentní kvalita... LED-systems.cz - se specializuje na energeticky vysoce úsporné LED světelné zdroje a osvětlení, osazené výhradně nejmodernějšími POWER LED chipy s důrazem

Více

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OCELOVÉ OPLÁŠŤOVANÉ

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OCELOVÉ OPLÁŠŤOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OCELOVÉ OPLÁŠŤOVNÉ Dveře oplášťované s protipožární odolností, bez odolnosti D1SEI30, D2SEI30, D1SEI60, D2SEI60, D1SO, D2SO Technický popis Všeobecné informace Dveře oplášťované protipožární

Více

reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete!

reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete! reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete! Obsah KOMBINOVANÉ PRACOVNÍ STOLY 3-4 POJÍZDNÉ SKŘÍŇKY A DÍLENSKÉ VOZÍKY 5 PODSTAVCOVÉ SKŘÍŇKY 6-7 SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ K DĚLENÍ ZÁSUVEK PODSTAVCOVÝCH

Více

Isola Powertekk. Ceník - doporučené ceny platný od 09/04. Powertekk Nordic s posypem Powertekk CC Classic Colour povrch z tvrzeného PUR laku

Isola Powertekk. Ceník - doporučené ceny platný od 09/04. Powertekk Nordic s posypem Powertekk CC Classic Colour povrch z tvrzeného PUR laku Ceník - doporučené ceny platný od 09/04 0 9/04 IP-CZ Isola Powertekk Powertekk Nordic s posypem Powertekk CC Classic Colour povrch z tvrzeného PUR laku Isola Powertekk s.r.o. Ra kov 90 CZ-789 64 Bohdíkov

Více

KLINKER lícové zdivo - vícevrstvé konstrukce

KLINKER lícové zdivo - vícevrstvé konstrukce - vícevrstvé konstrukce Vícevrstvé konstrukce mají v podstatû podobnou skladbu, pfiiãemï kaïdá plní specifickou funkci. 0 0 KLINKER - lícové zdivo vzduchová mezera POROTHERM, P+D POROTHERM UNIVERSAL plo

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

TECHNICKÝ LIST. Systém na fixaci střech a plášťů halových objektů. Dřík: Ø 6,3 mm Délky: 19, 25, 38, 50 mm Vrtací kapacita: 2-6 mm

TECHNICKÝ LIST. Systém na fixaci střech a plášťů halových objektů. Dřík: Ø 6,3 mm Délky: 19, 25, 38, 50 mm Vrtací kapacita: 2-6 mm Název: FASTOVIS 6 TECHNICKÝ LIST Upevnění na ocelovém nosníku 285XXX Samovrtný šroub se šestihrannou hlavou (10 mm), s okroužkem Dřík: Ø 6,3 mm Délky: 19, 25, 38, 50 mm Vrtací kapacita: 2-6 mm Materiál:

Více

Supercoil kritéria kvality, která byste mûli srovnat

Supercoil kritéria kvality, která byste mûli srovnat Supercoil kritéria kvality, která byste mûli srovnat únik koufie v nosné skfiíàce je pfii pouïití tûsnûní redukován na0% D i =i/2 Leckaeraten 0% systém Stöbich- Supercoil nabízí koufiové zástûny aï do

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

DÛm jako stavebnice. projekty a realizace modulární architektura. CUBESPACE, âeská repuplika MOVE START

DÛm jako stavebnice. projekty a realizace modulární architektura. CUBESPACE, âeská repuplika MOVE START projekty a realizace modulární architektura Externí klientské centrum s pultovou stfiechou adová skladba z modulû Move a Start CUBESPACE, âeská repuplika MOVE START DÛm jako stavebnice Modulární architektura,

Více

Přívěsy na přepravu vozidel

Přívěsy na přepravu vozidel Přívěsy na přepravu vozidel 02 Produktová nabídka Přívěsy na přepravu vozidel Spektrum přívěsů na přepravu vozidel značky Pongratz se pohybuje v rozmezí od nebrzděných přívěsů na přepravu motocyklů až

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

katalog mě stského mobiliář e

katalog mě stského mobiliář e BLACKBOX s.r.o. sídlo: Karlovo nám. 31 674 01 : U Bulhara 3 110 00 Praha 1 Cz ch R u lic m: 775 103 539, 777 103 050 : d il ro.cz w: katalog mě stského mobiliář e katalog městského mobiliáře 2012 Dlouhově

Více

ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE

ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE 1 ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE REVIZE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE ČSN 73 26 01 kap.vii rok 2013 Urgentní opravy POČET STRAN: 7 V LIBERCI: 21. dubna 2013 VYPRACOVAL: Ing. Jiří Khol ANTA.CT s.r.o.,

Více

SYSTÉM OKEN A DVE Í TOP 72. Osvědčená řešení pro větší komfort bydlení

SYSTÉM OKEN A DVE Í TOP 72. Osvědčená řešení pro větší komfort bydlení SYSTÉM OKEN A DVE Í TOP 72 Osvědčená řešení pro větší komfort bydlení 2 Více kvality pro váš domov Větší komfort bydlení snížené náklady na energie minimální náročnost na opravy a údržbu FINSTRAL vyrábí

Více

PLNù INTEGROVAN SYSTÉM OPTIKY AÎ NA STÒL 3M VOLITION TM

PLNù INTEGROVAN SYSTÉM OPTIKY AÎ NA STÒL 3M VOLITION TM VOLITION TM KABELOV SYSTÉM JE PRVNÍ PLNù INTEGROVAN SYSTÉM OPTIKY AÎ NA STÒL, KTER MùNÍ PRÁCI KAÎDÉHO âlovùka, KTER UÎÍVÁ POâÍTAâ V SÍTI. Optick kabelov systém VolitionTM pfiedstavuje spolehliv v konnûj

Více

Interiérové dveře Radex. Dveře, co mají styl. Interiérové dveře, posuvné dveře

Interiérové dveře Radex. Dveře, co mají styl. Interiérové dveře, posuvné dveře Interiérové dveře Radex Dveře, co mají styl Interiérové dveře, posuvné dveře 1 LUGANO řada classic Dveře Lugano dveře z této série jsou vyrobeny z lepeného masivního borovicového dřeva. Rámy dveří jsou

Více

Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem.

Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem. NOVINKA Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem. 3 Perfektní souznění tepelné izolace, techniky a designu. Moderní okna nemusí vyhovovat pouze estetickým měřítkům moderní

Více

Futura. Kvalita ověřená mnoha instalacemi

Futura. Kvalita ověřená mnoha instalacemi Kvalita ověřená mnoha instalacemi Veřejné osvětlení Tunely Parky, parkoviště Fotovoltaika Průmysl Letištní plochy Sportoviště Komerční prostory Nákupní centra 16 Made in Italy GHOST - R Product Conformity

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

OMEGA termoãlánkové sondy

OMEGA termoãlánkové sondy ZPRAVODAJ#99-3 OMEGA termoãlánkové sondy h o l é t e r m o ã l á n k y i z o l o v a n é t e r m o ã l á n k y p l á È o v é s k o n e k t o r e m dvojité termoãlánky p l á È o v é s p fi í v o d n í m

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

Záruka kvality. V roba a technologie. Okna INCON. INCON Elegance, Luxury. Dvefie. Kování, kliãky. Parapety. Izolaãní sklo. Rolety, Ïaluzie a síèky

Záruka kvality. V roba a technologie. Okna INCON. INCON Elegance, Luxury. Dvefie. Kování, kliãky. Parapety. Izolaãní sklo. Rolety, Ïaluzie a síèky KatalogINCON 2007 CZ 26.2.2007 12:09 Str. 2 Obsah str. 3 Záruka kvality str. 4 Prodej a technická pfiíprava v roby str. 5 6 V roba a technologie str. 7 Okna INCON str. 8 9 INCON Elegance, Luxury str. 10

Více

...tabulky dveří,,novostavba víceúčelového domu a jednoho bytového domu s parkováním v parteru v Přerově - objekt I"

...tabulky dveří,,novostavba víceúčelového domu a jednoho bytového domu s parkováním v parteru v Přerově - objekt I VEŠKERÉ KONSTRUKCE URČENÉ PRO MONTÁŽ DVEŘÍ SE MUSÍ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ KOVÁNÍ DVEŘÍ OD FIRMY TWIN, MATERIÁL KARTÁČOVANÁ NEREZ VŠECHNY DVEŘE A STĚNY BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM JEJICH

Více

3207-00-908-001-0 0. Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu dle Přílohy č.1 Vyhlášky č.499/2006 Sb. Protokol o určení vnějších vlivů

3207-00-908-001-0 0. Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu dle Přílohy č.1 Vyhlášky č.499/2006 Sb. Protokol o určení vnějších vlivů Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu dle Přílohy č.1 Vyhlášky č.499/2006 Sb. ZMĚNOVÉ LISTY B.02-001 Protokol o určení vnějších vlivů ROZDĚLOVNÍK 0 06/2012 Raus Kocek Dočekal Dokumentace

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

Ocelové poklopy. Poklopy MITECH s. r. o

Ocelové poklopy. Poklopy MITECH s. r. o 2013 Ocelové poklopy Poklopy MITECH s. r. o Šachtové ocelové poklopy typ A1 Typ Vnitřní rozměr Hmotnost ( kg) Cena černý lak Cena žár. zink. A1200200 200x200 2 518,- Kč 628,- Kč A1300300 300x300 4,5 660,-

Více

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla sensonic Nejmodernější elektronika pro měření tepla II Měřič tepla a průtoku Popis funkce Novou generaci mûfiiãû tepla sensonic II tvofií dvû stavební fiady. Kompaktní verze sensonic II integruje poãítadlo,

Více

Snadno dostupn Pevn do ruky

Snadno dostupn Pevn do ruky S TA R R O B U S T N Í V E S T R A N N H O Á K NOVINKA Snadno dostupn Pevn do ruky S nov mi ventily. Pro velká prûtoková mnoïství. Snadno obsluhovatelné. Pro svafiování, nahfiívání, tepelné dûlení Ventily

Více

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 7822DV Základní principy Jedná se o třítřídní jednopodlažní mateřskou školu, která bude používána na více místech a objekt je tedy navržen s důrazem na aplikovatelnost pro různě členěný terén, jak pro

Více

Rozvrh předmětů Tělesné výchovy obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ kombinované studium 2010/2011

Rozvrh předmětů Tělesné výchovy obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ kombinované studium 2010/2011 Rozvrh předmětů Tělesné výchovy obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ kombinované studium 1. ročník Učitelství pro 1. stupeň základních škol Studenti 1. ročníku KS se pro výuku TV rozdělí na 2 skupiny o stejném

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

6 modelů dveří, 12 barev za stejnou cenu včetně 9bodového bezpečnostního zámku! 54.998 Kč. jen. Ušetřete až 30 % od 01.01.2013 do 30.06.

6 modelů dveří, 12 barev za stejnou cenu včetně 9bodového bezpečnostního zámku! 54.998 Kč. jen. Ušetřete až 30 % od 01.01.2013 do 30.06. 6 modelů dveří, 12 barev za stejnou cenu včetně 9bodového bezpečnostního zámku! jen 54.998 Kč * Týdny domovních dveří Hörmann 2013 Ušetřete až 30 % od 01.01.2013 do 30.06.2013 Značková kvalita společnosti

Více

CENÍK HUTNÍCH MATERIÁLŮ

CENÍK HUTNÍCH MATERIÁLŮ HUTNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL NÁŘADÍ / ZÁMEČNICKÉ POTŘEBY BRUSIVO / BARVY LAKY PRODEJNA PRAHA PRODEJNA A SÍDLO SPOLEČNOSTI PRAHA - LIBEŇ Kutnohorská 309/84 Na Stráži 2231/33a 109 00 Praha 10 180 00 Praha

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE EFFEKT T Profilová série: VEKA SOFTLINE AD T Členění profilu: 5 komorový (rám i křídlo) T Těsnění: dvě dorazová T Stavební hloubka: 70 mm T Výztuha: pozinkovaná ocelová T Kování:

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

VÝPIS OKEN. D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN. Česká republika - ČSSZ. OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)

VÝPIS OKEN. D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN. Česká republika - ČSSZ. OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy A (i.č. akce SMVS : 113V222002201) c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 5, 5 8 Praha 5 tel.: +4 57 6, fax: +4 57 6 86 e-mail: posta@cssz.cz PROJEKTANT: ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL:

Více

11.451,- Jako náhradní díly lze přiobjednat také lišty na uchycení grafických pásů a magnetické pásky. 3x4 13.049,- 3x3 23.849,- 20.

11.451,- Jako náhradní díly lze přiobjednat také lišty na uchycení grafických pásů a magnetické pásky. 3x4 13.049,- 3x3 23.849,- 20. p pop-u s Impact Bundle kód 3x3 99-XX-07 3x4 99-XX-070 Kompaktní, skládací, hliníkový rám s hladkou povrchovou úpravou vytváří dokonalé oblé stěny. Náš nejpopulárnější pop-up je ideální pro všechny typy

Více

BETTER VINOTÉKY VLHKOST

BETTER VINOTÉKY VLHKOST BETTER VINOTÉKY VLHKOST Vinotéky jsou vybaveny antikorozními hliníkovými stěnami SRA (hliník s reliéfem kamene). Okolní vlhkost přirozeně obsažená ve vzduchu je udržována na garantované ideální úrovni

Více

DVOJNÁSOBNÁ ŽIVOTNOST ISO 9001 : 2001. Ocelové balkony a lodžie. www. kovojih. cz

DVOJNÁSOBNÁ ŽIVOTNOST ISO 9001 : 2001. Ocelové balkony a lodžie. www. kovojih. cz DVOJNÁSOBNÁ ŽIVOTNOST ISO 9001 : 2001 Ocelové balkony a lodžie www. kovojih. cz KOVOJIH Firma vznikla roku 1992, sídlo a výrobní halu má na jihu Čech u Jindřichova Hradce. Zabývá se zámečnickou výrobou

Více

Na střeše, na fasádě. Na střeše, na fasádě. Obsah. Na střeše, na fasádě. Materiály. Trapézové plechy TRB-6, TRB-8, TRB-8/1170, TRB-12

Na střeše, na fasádě. Na střeše, na fasádě. Obsah. Na střeše, na fasádě. Materiály. Trapézové plechy TRB-6, TRB-8, TRB-8/1170, TRB-12 Obsah Na střeše, na fasádě Na střeše, na fasádě Materiály TRB-6, TRB-8, TRB-8/1170, TRB-12 TRB-12/1120, TRB-14/1080, TRB-18/1100 TRB-18/1124, TRB-30/1100, TRB-35, TRB-35/1035 TRB-35/1050, TRB-45, TRB-50,

Více

CELOMASIVNÍ LOŽNICOVÝ NÁBYTEK

CELOMASIVNÍ LOŽNICOVÝ NÁBYTEK CELOMASIVNÍ LOŽNICOVÝ NÁBYTEK Natura Exclusive Diana 1.indd 3 na celý život... Jde o nejširší kolekci našich postelí. Jsou v ní zastoupeny jak oblé tak rovné linie kombinované s klasickými či moderními

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

SLOVO ÚVODEM. Tû íme se na Vás Zelené mûsto, a.s.

SLOVO ÚVODEM. Tû íme se na Vás Zelené mûsto, a.s. b y t o v p r o j e k t SLOVO ÚVODEM Spoleãnost Zelené mûsto, a.s., která je ãlenem developerské skupiny Lighthouse Group, se pfii úvahách o novém bytovém projektu intenzivnû zab vala my lenkou, jak nabídnout

Více

Modely Bonalana v nabídce: 11 12 13. Vložené lišty: Povrchy: Sklo v ceně: polykarbonát čirý, polykarbonát mléčný. Dýha. model 15 O4.

Modely Bonalana v nabídce: 11 12 13. Vložené lišty: Povrchy: Sklo v ceně: polykarbonát čirý, polykarbonát mléčný. Dýha. model 15 O4. Modely Bonalana v nabídce: DÝHA Vložené lišty: 15 15 15 S2, O3 LET ZÁRUKA O1 O2 O3 O4 Povrchy: Dýha buk, bříza, dub AM, dub EV, dub finský, jasan, javor AM, javor EV, olše, ořech AM, ořech EV, ořech finský,

Více

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY CELOPLOŠNÁ REKLAMA NA KLOUBOVÝCH VOZECH MHD 01 Jedná se o kompletní celopolep vozidla mimo okenní části. 1. rok 105.000,- 2. rok 98.000,- 3. rok 90.000,- Lak zpět do barev MHD: 75.000,- CELOPLOŠNÁ REKLAMA

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Oprava stavebního objektu z typového podkladu koncernu ČEZ Praha č. 1530/87 UNIVERZÁLNÍ VENKOVNÍ STOŽÁROVÁ TRANSFORMOVNA TSB 22 KV, DO 400

Více

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015 KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015 2 3 ZÁRUKA 5LET 4 5 VÝROBNÍ ZÁVODY Okna a dveře Otherm se vyrábí ve výrobních závodech: Husinec, Lázně Toušeň, Zášová, Velké Meziříčí. Výrobní závod v Husinci zaujímá plochu

Více

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015 KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015 2 3 4 ZÁRUKA 5LET 5 VÝROBNÍ ZÁVODY Okna a dveře Otherm se vyrábí ve výrobních závodech: Husinec, Lázně Toušeň, Zášová, Velké Meziříčí. Výrobní závod v Husinci zaujímá plochu

Více

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD NEXT SD 0, SD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE SD 0, SD Nejvyšší bezpečnost a komfort poskytují při použití se zárubní NEXT SF. Bezpečnostní dveře NEXT SD 0 jsou nejpoužívanější

Více

č Ú ť é á č š é ň č á é á č á ňí á ň á é č á Š š ň Í áč ť ň áž á é á á á á ň é á č é é ň š č Ť é ňí é Ž ň š é á č á é á č á ň á á é á é é á é č é Ó ň é é é é é á é á ů č š š š Ť é é á á é áň á Ť á č š

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více