zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky"

Transkript

1 zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky

2 classic Klasicky tvarovan pfiístfie ek dokonal ch proporcí a vysoké stability. Promy len systém podpûr nese pfiekvapivû rozmûrnou stfiechu s dvûma moïnostmi orientace obloukû. Varianty bez obvodov ch stûn usnadàují pohyb v prostoru pfiístfie ku a zvy ují odolnost proti vandalismu. Ocelová, zinkovaná konstrukce opatfiena lakem ve standardním odstínu. Zadní a boãní stûny zkaleného skla. Zastfie ení komûrkov m polykarbonátem. Odvodnûní vedené nohou. Laviãka se sedákem z masivního dfieva s venkovní povrchovou úpravou. Pfiístfie ky mohou b t vybaveny nosiãem jízdních fiádû. A100 Pfiístfie ek bez boãních a zadní stûny 12 let ZÁRUKA A100a: krytá plocha 5,0 x 2,6 m, laviãka, bez citylightu, bez zadní i boãních stûn A110 Pfiístfie ek s boãní a bez zadní stûny A110a: krytá plocha 5,0 x 2,6 m, laviãka, boãní stûna, bez zadní stûny A110b: krytá plocha 5,0 x 2,6 m, laviãka, citylight, bez zadní stûny A120 Pfiístfie ek s boãními a bez zadní stûny A120a: krytá plocha 5,0 x 2,6 m, laviãka, boãní stûny, bez zadní stûny A120b: krytá plocha 5,0 x 2,6 m, laviãka, boãní stûna, citylight, bez zadní stûny A120c: krytá plocha 5,0 x 2,6 m, laviãka, dva citylighty, bez zadní stûny

3 B110-B210 Pfiístfie ek s boãní a se zadní stûnou B110a: krytá plocha 5,1 x 2,5 m, laviãka, bez zadní stûny, boãní stûna B110b: krytá plocha 5,1 x 2,5 m, laviãka, bez zadní stûny, citylight v boãní stûnû B210a: krytá plocha 5,1 x 2,5 m, laviãka, zadní a jedna boãní stûna B210b: krytá plocha 5,1 x 2,5 m, laviãka, zadní stûna, citylight v boãní stûnû C210-C220 Pfiístfie ek s boãními a se zadní stûnou C210a: krytá plocha 7,6 x 2,5 m, laviãka, bez zadní stûny, boãní stûny, C210b: krytá plocha 7,6 x 2,5 m, laviãka, bez zadní stûny boãní stûna, citylight ve druhé boãní stûnû C210c: krytá plocha 7,6 x 2,5 m, laviãka, bez zadní stûny, citylighty v boãních stûnách C220a: krytá plocha 7,6 x 2,5 m, laviãka, zadní i boãní stûny C220b: krytá plocha 7,6 x 2,5 m, laviãka, zadní a boãní stûna, citylight ve druhé boãní stûnû C220c: krytá plocha 7,6 x 2,5 m, laviãka, zadní stûna, citylighty v boãních stûnách D120 Pfiístfie ek s boãními stûnami D120a: krytá plocha 7,4 x 2,6 m, laviãka, bez zadní stûny, boãní stûny D120b: krytá plocha 7,4 x 2,6 m, laviãka, bez zadní stûny, boãní stûna, citylight ve druhé boãní stûnû D120c: krytá plocha 7,4 x 2,6 m, laviãka, bez zadní stûny, citylighty v boãních stûnách

4 nimbus Univerzální fiada pfiístfie kû vizuálnû lehké, a pfiitom pevné osvûdãené konstrukce. Originálnû nesená oblouková stfiecha se jakoby vzná í nad prosklen mi stûnami vetknut mi mezi tíhlé ocelové pilífie. Pfiístfie ek je k dispozici v mnoha rozmûrovû odli n ch variantách. Ocelová, zinkovaná konstrukce opatfiena lakem ve standardním odstínu. Zadní a boãní stûny z kaleného skla. Zastfie ení komûrkov m polykarbonátem. Odvodnûní vedené nohou. Laviãka se sedákem z masivního dfieva s venkovní povrchovou úpravou. MoÏno doplnit nosiãem jízdních fiádû. N100 Kompaktní zastávkov pfiístfie ek N100a: krytá plocha 3,1 x 1,7 m, laviãka, stûny z kaleného skla, bez citylightu N100b: krytá plocha 3,1 x 1,7 m, laviãka, stûny z kaleného skla, citylight v boãní stûnû N110-N120 Zastávkov pfiístfie ek N110a: krytá plocha 3,8 x 1,7 m, laviãka, zadní a boãní stûny, bez citylightu N110b: krytá plocha 3,8 x 1,7 m, laviãka, zadní a boãní stûna, citylight ve druhé boãní stûnû N120a: krytá plocha 4,2 x 1,7 m, laviãka, zadní a boãní stûny, bez citylightu N120b: krytá plocha 4,2 x 1,7 m, laviãka, zadní a boãní stûna, citylight ve druhé boãní stûnû N120c: krytá plocha 4,2 x 1,7 m, laviãka, zadní stûna, citylighty v boãních stûnách N131 ProdlouÏen zastávkov pfiístfie ek N131a: krytá plocha 5,4 x 1,7 m, laviãka, zadní i boãní stûny, bez citylightu N131b: krytá plocha 5,4 x 1,7 m, laviãka, zadní a boãní stûna, citylight ve druhé boãní stûnû N131c: krytá plocha 5,4 x 1,7 m, laviãka, zadní stûna, citylighty v boãních stûnách

5 N200 Zastávkov pfiístfie ek bez boãních stûn N200a3: krytá plocha 4,6 x 1,8 m, laviãka, bez prosklení zadní stûny, bez citylightu N200b3: krytá plocha 4,6 x 1,8 m, laviãka, zadní stûna z kaleného skla, bez citylightu N200a4: krytá plocha 6,2 x 1,8 m, laviãka, bez prosklení zadní stûny, bez citylightu N200b4: krytá plocha 6,2 x 1,8 m, laviãka, zadní stûna z kaleného skla, bez citylightu N210 Zastávkov pfiístfie ek N210a3: krytá plocha 4,6 x 1,8 m, laviãka, zadní a boãní stûny, bez citylightu N210b3: krytá plocha 4,6 x 1,8 m, laviãka, zadní a boãní stûna, citylight ve druhé boãní stûnû N210c3: krytá plocha 4,6 x 1,8 m, laviãka, zadní stûna, citylighty v boãních stûnách N210a4: krytá plocha 6,2 x 1,8 m, laviãka, zadní a boãní stûny, bez citylightu N210b4: krytá plocha 6,2 x 1,8 m, laviãka, zadní a boãní stûna, citylight ve druhé boãní stûnû N210c4: krytá plocha 6,2 x 1,8 m, laviãka, zadní stûna, citylighty v boãních stûnách 12 let ZÁRUKA

6 regio âistû tvarovan pfiístfie ek s nosn m systémem v zadní stûnû a se zajímav mi designov mi detaily, tûïící z kombinace ocelov ch dílû, dfievûn ch prvkû a pfiirozené krásy kaleného skla. Nev ední uïití dfieva v nosné struktufie zastfie ení umocàuje organické pojetí pfiístfie ku. Vysoce elegantní fie ení pfii zachování poïadované odolnosti proti vandalismu a povûtrnostním vlivûm. Ocelová, zinkovaná konstrukce opatfiena lakem ve standardním odstínu doplnûná prvky z nosné vodovzdorné pfiekliïky s venkovní povrchovou úpravou. Zadní a boãní stûny z kaleného skla. Zastfie ení komûrkov m polykarbonátem nebo kalen m sklem. Odvodnûní vedené nohou. Laviãka se sedákem z masivního dfieva s venkovní povrchovou úpravou. Varianty bez boãních stûn vhodné pro úzká místa. RG100-RG105 Zastávkov pfiístfie ek s dfievûn mi prvky, stfiecha z polykarbonátu RG100: krytá plocha 4,0 x 1,8 m, se zadní stûnou, bez boãních stûn, bez citylightu RG105: krytá plocha 4,9 x 1,8 m, se zadní stûnou, bez boãních stûn, bez citylightu RG110-RG120 Zastávkov pfiístfie ek s dfievûn mi prvky, stfiecha z polykarbonátu RG110a: krytá plocha 4,0 x 1,8 m, zadní a boãní stûny, bez citylightu RG110b: krytá plocha 4,0 x 1,8 m, zadní a boãní stûna, citylight ve druhé boãní stûnû RG120a: krytá plocha 4,9 x 1,8 m, zadní a boãní stûny, bez citylightu RG120b: krytá plocha 4,9 x 1,8 m, zadní a boãní stûna, citylight ve druhé boãní stûnû RG120c: krytá plocha 4,9 x 1,8 m, zadní stûna, citylighty v boãních stûnách RG170-RG180 Oboustrann zastávkov pfiístfie ek s dfievûn mi prvky RG170: krytá plocha 4,9 x 3,6 m, zastfie ení polykarbonátem, bez zadní a boãních stûn, bez citylightu RG180: krytá plocha 5,7 x 3,6 m, zastfie ení polykarbonátem, bez zadní a boãních stûn, bez citylightu

7 RG200-RG205 Zastávkov pfiístfie ek s dfievûn mi prvky, stfiecha z kaleného skla RG200: krytá plocha 4,0 x 1,8 m, se zadní stûnou, bez boãních stûn, bez citylightu RG205: krytá plocha 4,9 x 1,8 m, se zadní stûnou, bez boãních stûn, bez citylightu 12 let ZÁRUKA RG210-RG220 Zastávkov pfiístfie ek s dfievûn mi prvky, stfiecha z kaleného skla RG210a: krytá plocha 4,0 x 1,8 m, zadní a boãní stûny, bez citylightu RG210b: krytá plocha 4,0 x 1,8 m, zadní a boãní stûna, citylight ve druhé boãní stûnû RG220a: krytá plocha 4,9 x 1,8 m, zadní a boãní stûny, bez citylightu RG220b: krytá plocha 4,9 x 1,8 m, zadní a boãní stûna, citylight ve druhé boãní stûnû RG220c: krytá plocha 4,9 x 1,8 m, zadní stûna, citylighty v boãních stûnách RG270-RG280 Oboustrann zastávkov pfiístfie ek s dfievûn mi prvky RG270: krytá plocha 4,9 x 3,6 m, zastfie ení kalen m sklem, bez zadní a boãních stûn, bez citylightu RG280: krytá plocha 5,7 x 3,6 m, zastfie ení kalen m sklem, bez zadní a boãních stûn, bez citylightu

8

9 r e g i o

10 skandum Jednoduchá a pfiesto elegantní konstrukce splàující v echny poïadavky za ekonomicky v hodn ch podmínek. Ocelová, zinkovaná konstrukce opatfiena lakem ve standardním odstínu. Zadní a boãní stûny z kaleného skla. Zastfie ení komûrkov m polykarbonátem. Laviãka se sedákem z masivního dfieva s venkovní povrchovou úpravou. MoÏno doplnit nosiãem jízdních fiádû. SK100 Kompaktní zastávkov pfiístfie ek SK100a: krytá plocha 3,0 x 1,7 m, zadní a boãní stûny, bez citylightu SK100b: krytá plocha 3,0 x 1,7 m, zadní a boãní stûna, citylight ve druhé boãní stûnû 12 let ZÁRUKA SK110 Zastávkov pfiístfie ek SK110a: krytá plocha 4,2 x 1,7 m, zadní a boãní stûny, bez citylightu SK110b: krytá plocha 4,2 x 1,7 m, zadní a boãní stûna, citylight ve druhé boãní stûnû

11 SK130 ProdlouÏen zastávkov pfiístfie ek SK130a: krytá plocha 7,8 x 1,7 m, zadní a boãní stûny, bez citylightu SK130b: krytá plocha 7,8 x 1,7 m, zadní a boãní stûna, citylight ve druhé boãní stûnû SK130c: krytá plocha 7,8 x 1,7 m, zadní stûna, citylighty v boãních stûnách Jednoduchá lehká konstrukce jako elegantní vybavení hfii È v eho druhu. Univerzálnost pfiístfie ku podtrhuje i mimofiádnû snadná montáï. Ocelová, zinkovaná konstrukce opatfiena lakem ve standardním odstínu. Zadní a boãní stûny stejnû jako stfiecha z polykarbonátu. Laviãka se sedákem z masivního dfieva s venkovní povrchovou úpravou. stadium SM110 Sportovní pfiístfie ek 12 let ZÁRUKA SM110: krytá plocha 3,2 x 1,3 m, zadní a boãní stûny, laviãka po celé délce pfiístfie ku

12 aureo ada pfiístfie kû s dvojím provedením stfiechy a nûkolika materiálov mi moïnostmi, jeï usnadàují v bûr té nejlep í varianty pro kaïdou lokalitu. Oblouková ãi plochá stfiecha z polykarbonátu, plechu ãi skla kryje konstrukci ãistého celku s mnoha zajímav mi detaily. Nosn systém v zadní stûnû dovoluje pouïít variantu bez boãních stûn, jeï je vhodná pro úzká místa. Vysoká odolnost proti vandalismu a korozi. Ocelová, zinkovaná konstrukce opatfiena lakem ve standardním odstínu. Zadní a boãní stûny z kaleného skla nebo dfievûn ch desek. Zastfie ení kalen m sklem nebo komûrkov m polykarbonátem. Odvodnûní vedené nohou. Pfiístfie ek mûïe b t osazen jednou nebo dvûma prosvûtlen mi vitrínami formátu Citylight (CLV). Laviãka se sedákem z masivního dfieva s venkovní povrchovou úpravou. MoÏno doplnit nosiãem jízdních fiádû. AE200/300/400-SS Pfiístfie ek s plochou stfiechou a stûnami z kaleného skla AE200-SS: krytá plocha 3,0 x 1,8 m, zadní stûna, bez boãních stûn, bez CLV AE300-SS: krytá plocha 4,2 x 1,8 m, zadní stûna, bez boãních stûn, bez CLV AE400-SS: krytá plocha 5,6 x 1,8 m, zadní stûna, bez boãních stûn, bez CLV 12 let ZÁRUKA AE210/310/410-SS Pfiístfie ek s plochou stfiechou a stûnami z kaleného skla AE210a-SS: krytá plocha 3,0 x 1,8 m, zadní a boãní stûny, bez CLV AE210b-SS: krytá plocha 3,0 x 1,8 m, zadní a boãní stûna, CLV v druhé boãní stûnû AE310a-SS: krytá plocha 4,2 x 1,8 m, zadní a boãní stûny, bez CLV AE310b-SS: krytá plocha 4,2 x 1,8 m, zadní a boãní stûna, CLV v druhé boãní stûnû AE410a-SS: krytá plocha 5,6 x 1,8 m, zadní a boãní stûny, bez CLV AE410b-SS: krytá plocha 5,6 x 1,8 m, zadní a boãní stûna, CLV v druhé boãní stûnû

13 AE200/300/400-LS Pfiístfie ek s plochou stfiechou z polykarbonátu, stûny sklo AE200-LS: krytá plocha 3,0 x 1,8 m, zadní stûna, bez boãních stûn, bez CLV AE300-LS: krytá plocha 4,2 x 1,8 m, zadní stûna, bez boãních stûn, bez CLV AE400-LS: krytá plocha 5,6 x 1,8 m, zadní stûna, bez boãních stûn, bez CLV AE210/310/410-LS Pfiístfie ek s plochou stfiechou z polykarbonátu, stûny sklo AE210a-LS: krytá plocha 3,0 x 1,8 m, zadní a boãní stûny, bez CLV AE210b-LS: krytá plocha 3,0 x 1,8 m, zadní a boãní stûna, CLV v druhé boãní stûnû AE310a-LS: krytá plocha 4,2 x 1,8 m, zadní a boãní stûny, bez CLV AE310b-LS: krytá plocha 4,2 x 1,8 m, zadní a boãní stûna, CLV v druhé boãní stûnû AE410a-LS: krytá plocha 5,6 x 1,8 m, zadní a boãní stûny, bez CLV AE410b-LS: krytá plocha 5,6 x 1,8 m, zadní a boãní stûna, CLV v druhé boãní stûnû

14 aureo AE200/300/400-SD Pfiístfie ek s plochou stfiechou z kaleného skla, zadní stûna dfievo AE200-SD: krytá plocha 3,0 x 1,8 m, zadní stûna, bez boãních stûn, bez CLV AE300-SD: krytá plocha 4,2 x 1,8 m, zadní stûna, bez boãních stûn, bez CLV AE400-SD: krytá plocha 5,6 x 1,8 m, zadní stûna, bez boãních stûn, bez CLV AE210/310/410-SD Pfiístfie ek s plochou stfiechou z kaleného skla, zadní stûna dfievo, boãní sklo AE210a-SD: krytá plocha 3,0 x 1,8 m, zadní a boãní stûny, bez CLV AE210b-SD: krytá plocha 3,0 x 1,8 m, zadní a boãní stûna, CLV v druhé boãní stûnû AE310a-SD: krytá plocha 4,2 x 1,8 m, zadní a boãní stûny, bez CLV AE310b-SD: krytá plocha 4,2 x 1,8 m, zadní a boãní stûna, CLV v druhé boãní stûnû AE410a-SD: krytá plocha 5,6 x 1,8 m, zadní a boãní stûny, bez CLV AE410b-SD: krytá plocha 5,6 x 1,8 m, zadní a boãní stûna, CLV v druhé boãní stûnû

15 AE200/300/400-LD Pfiístfie ek s plochou stfiechou z polykarbonátu, zadní stûna dfievo AE200-LD: krytá plocha 3,0 x 1,8 m, zadní stûna, bez boãních stûn, bez CLV AE300-LD: krytá plocha 4,2 x 1,8 m, zadní stûna, bez boãních stûn, bez CLV AE400-LD: krytá plocha 5,6 x 1,8 m, zadní stûna, bez boãních stûn, bez CLV AE210/310/410-LD Pfiístfie ek s plochou stfiechou z polykarbonátu, zadní stûna dfievo, boãní sklo AE210a-LD: krytá plocha 3,0 x 1,8 m, zadní a boãní stûny, bez CLV AE210b-LD: krytá plocha 3,0 x 1,8 m, zadní a boãní stûna, CLV v druhé boãní stûnû AE310a-LD: krytá plocha 4,2 x 1,8 m, zadní a boãní stûny, bez CLV AE310b-LD: krytá plocha 4,2 x 1,8 m, zadní a boãní stûna, CLV v druhé boãní stûnû AE410a-LD: krytá plocha 5,6 x 1,8 m, zadní a boãní stûny, bez CLV AE410b-LD: krytá plocha 5,6 x 1,8 m, zadní a boãní stûna, CLV v druhé boãní stûnû

16 aureo AE205/305/405-LS Pfiístfie ek s oblou stfiechou z polykarbonátu, zadní stûna sklo AE205-LS: krytá plocha 3,0 x 1,8 m, zadní stûna, bez boãních stûn, bez CLV AE305-LS: krytá plocha 4,2 x 1,8 m, zadní stûna, bez boãních stûn, bez CLV AE405-LS: krytá plocha 5,6 x 1,8 m, zadní stûna, bez boãních stûn, bez CLV AE215/315/415-LS Pfiístfie ek s oblou stfiechou z polykarbonátu, zadní a boãní stûny sklo AE215a-LS: krytá plocha 3,0 x 1,8 m, zadní a boãní stûny, bez CLV AE215b-LS: krytá plocha 3,0 x 1,8 m, zadní a boãní stûna, CLV v druhé boãní stûnû AE315a-LS: krytá plocha 4,2 x 1,8 m, zadní a boãní stûny, bez CLV AE315b-LS: krytá plocha 4,2 x 1,8 m, zadní a boãní stûna, CLV v druhé boãní stûnû AE415a-LS: krytá plocha 5,6 x 1,8 m, zadní a boãní stûny, bez CLV AE415b-LS: krytá plocha 5,6 x 1,8 m, zadní a boãní stûna, CLV v druhé boãní stûnû

17 AE205/305/405-LD Pfiístfie ek s oblou stfiechou z polykarbonátu, zadní stûna dfievo AE205-LD: krytá plocha 3,0 x 1,8 m, zadní stûna, bez boãních stûn, bez CLV AE305-LD: krytá plocha 4,2 x 1,8 m, zadní stûna, bez boãních stûn, bez CLV AE405-LD: krytá plocha 5,6 x 1,8 m, zadní stûna, bez boãních stûn, bez CLV AE215/315/415-LD Pfiístfie ek s oblou stfiechou z polykarbonátu, zadní stûna dfievo, boãní sklo AE215a-LD: krytá plocha 3,0 x 1,8 m, zadní a boãní stûny, bez CLV AE215b-LD: krytá plocha 3,0 x 1,8 m, zadní a boãní stûna, CLV v druhé boãní stûnû AE315a-LD: krytá plocha 4,2 x 1,8 m, zadní a boãní stûny, bez CLV AE315b-LD: krytá plocha 4,2 x 1,8 m, zadní a boãní stûna, CLV v druhé boãní stûnû AE415a-LD: krytá plocha 5,6 x 1,8 m, zadní a boãní stûny, bez CLV AE415b-LD: krytá plocha 5,6 x 1,8 m, zadní a boãní stûna, CLV v druhé boãní stûnû

18 terminal Dvû kfiídla vzná ející se nad fiadou válcov ch sloupû a spojeny lehkou pfiíhradovou strukturou mohou b t provedeny z rûzn ch materiálû. Zvlá tû kombinace kaleného skla a pozinkovaného trapézového plechu zavû eného pod nosnou konstrukci pfiiná í neobyãejn efekt. Ocelová zinkovaná konstrukce opatfiena lakem ve standartním odstínu. Kombinované zastfie ení z kaleného skla a ocelového trapézového plechu s povrchem Aluzink. Pod stfiedov m nosníkem Ïlab s odvodnûním veden m sloupy. MoÏno doplnit integrovan m osvûtlením, laviãkami, odpadkov mi ko i a nosiãi jízdních fiádû. MoÏnost prodlouïení pfiístfie ku pfiidáním jednotliv ch modulû. TL210-TL215 Univerzální zastfie ovací systém TL210: krytá plocha 19,5 x 4,7 m, zastfie ení kalen m sklem a trapézov m plechem, bez osvûtlení TL215: krytá plocha 19,5 x 4,7 m, zastfie ení kalen m sklem a trapézov m plechem, s osvûtlením 12 let ZÁRUKA

zastávkové přístřešky www.mmcite.com

zastávkové přístřešky www.mmcite.com zastávkové přístřešky mmcité Město Veřejný prostor města je fascinující místo, setkávají se tu lidé i historie. Jsme rádi, že svůj design směřujeme právě sem. Můžeme ovlivňovat vkus lidí bez výběru a to

Více

zahrazovací sloupky ochranné mfiíïe ke sromûm stojany na jizdní kola

zahrazovací sloupky ochranné mfiíïe ke sromûm stojany na jizdní kola zahrazovací sloupky ochranné mfiíïe ke sromûm stojany na jizdní kola s-sloupky Sloupky s ocelov m zinkovan m tûlem a zakonãením z litého hliníku stejnû jako varianty celoocelové netrpí kfiehkostí a pfiiná

Více

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Montované pfiíãky FORM-A-ROOM, typ Omega 100 Montované pfiestavitelné pfiíãky FORM-A-ROOM vyrábí firma LIKO-S

Více

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217 V kúpelni sa začína i končí každý náš deň. Dodáva nám rannú energiu, sviežosť, a večer nás ukľudní a pripraví na zdravý spánok. Preto je dôležité, aby naša kúpelňa vyžarovala pozitívnu energiu, ktorá Vás

Více

Elegantní a cenovû pfiíznivé fie ení dispozic interieru - snadno a rychle. GAMMA 75 Lehké montované přestavitelné příčky

Elegantní a cenovû pfiíznivé fie ení dispozic interieru - snadno a rychle. GAMMA 75 Lehké montované přestavitelné příčky Elegantní a cenovû pfiíznivé fie ení dispozic interieru - snadno a rychle GAMMA 75 Lehké montované přestavitelné příčky Montované pfiíãky FORM-A-ROOM, typ Gamma 75 Montované pfiestavitelné pfiíãky Gamma

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Tři kroky ke štěstí: Zaklapnout, vloïit, otoãit 1. Zatlačte trubku Quick-Pipe do příchytky Jednoduch úkol, protoïe trubka Quick-Pipe je optimálnû pfiizpûsobena

Více

KVùTA. KVùTA V ZDENA 8. www.azwood.cz

KVùTA. KVùTA V ZDENA 8. www.azwood.cz Jsou konstruovány jako stavebnice z panelû (základní ífikov modul 120 cm) a dal ích konstrukãních prvkû. Impregnované podkladní hranolky jsou pfiipevnûny k základové desce ocelov mi kotvami, palubková podlaha

Více

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty Elegantní fie ení prostorové akustiky Referenãní akce projekty Mobilní stěny MULTIWAL Mobilní stûny MULTIWAL dodává a montuje firma LIKO-S. V hody mobilních stûn MULTIWAL velmi snadná a rychlá zmûna dispozic

Více

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). pulty vnûj í rozmûry poãet pulty bez konzoly pulty s konzolou dvefií ocelov plech RAL 32 nerezové provedení ocelov plech v h pevná zadní odnímatelná pevná zadní RAL 32 stûna zadní stûna stûna 1000 600

Více

p l a s t o v á o k n a Nabízíme Vám fie ení

p l a s t o v á o k n a Nabízíme Vám fie ení p l a s t o v á o k n a Nabízíme Vám fie ení TROCAL INNONOVA 70 Pokud oãekáváte od Va ich oken vysoké hodnoty tepelné izolace, jste u tohoto systému na správném místû. Unikátní, patentovaná vnitfiní stavba

Více

Geberit Monolith Obsah. Obsah

Geberit Monolith Obsah. Obsah Geberit Monolith Projektování a montáž mono_zlom_12 8.1.2013 10:24 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 SloÏení.........................................................

Více

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû inliko Montované vestavky do halových objektů Získejte nový prostor pro člověka i techniku Montované vestavky do halových objektů inliko vyrábí firma

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

hliníkov ch skleníkû

hliníkov ch skleníkû Stavebnice hliníkov ch skleníkû Základní rady ke stavbû skleníku: Termín pro stavbu skleníku Nejvhodnûj í chvílí pro stavbu skleníku je doba babího léta na podzim. Skleník si tak postavíte v teple a klidu

Více

informační nosiče Cornet str. 156

informační nosiče Cornet str. 156 informační nosiče mmcité Město Veřejný prostor města je fascinující místo, setkávají se tu lidé i historie. Jsme rádi, že svůj design směřujeme právě sem. Můžeme ovlivňovat vkus lidí bez výběru a to nás

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Konstrukãní provedení pouïití ve strojírenství, fiídící a spínací technice spolehlivé propojovací komponenty pro silové a fiídící kabely robustní hliníkov

Více

Kanceláfisk nábytek VALUE

Kanceláfisk nábytek VALUE 2/2005 CZ Kanceláfisk nábytek VALUE 1. Povrchy Desky stolû a stolov ch spojovacích dílû (rohov ch dílû apod.), jsou provedeny v melaminové fólii v dezénech edobílá, achátovû edá (tzn. stfiední edá), buk,

Více

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii:

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii: wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m koutûm z programu wedi Sanoasa, které je moïno obloïit obklady, se z wellness my lenky stává ãistû soukromá

Více

K O V Y B s. r. o. Autobusové a vlakové zastávky, kuřácké přístřešky TECHNIK

K O V Y B s. r. o. Autobusové a vlakové zastávky, kuřácké přístřešky TECHNIK TECHNIK-O-2-02-00 TECHNIK-O-2-20-00 TECHNIK-O-2-02-11 TECHNIK-O-2-20-11 Autobusové a vlakové zastávky, kuřácké přístřešky Orientace v označení přístřešku: TECHNIK-P/O-X-YZ-TU P/O - Plochý / Oblý tvar střechy

Více

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Katalog 2006 Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 Okken krytí

Více

ODVOD OVACÍ SYSTÉMY. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl E. www.zenit.cz

ODVOD OVACÍ SYSTÉMY. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl E. www.zenit.cz DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka ODVOD OVACÍ SYSTÉMY Oddíl E V robce: TREMCO INCORPORATED 2600 Paramount Drive, Spearfish, SD 57783, USA V hradní zastoupení pro âr a SR: ZENIT spol.

Více

Kvalitní sklepní svûtlík

Kvalitní sklepní svûtlík Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Sklepní svûtlíky Kvalitní sklepní svûtlík Inovativní fie ení od roku 1886. MEA MULTINORM osvûdãené a spolehlivé. JiÏ mnoho let standardní fie ení pro jednoduché

Více

Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE

Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE 2/2005 CZ Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE 1. Povrchy Desky stolû a stolov ch spojovacích dílû (rohov ch dílû apod.), jsou provedeny v melaminové fólii v dezénech edobílá, achátovû edá (tzn. stfiední edá),

Více

Asfaltové šindele Isola

Asfaltové šindele Isola Asfaltové šindele Isola S jistotou ty nejlepší 7 tvarů Harmonické varianty barev Kompletní program příslušenství Kvalita pro Vaši střechu Uãíme se s pfiírodou. Zkušenost a Know-how 2 Koncepce a sloïení

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

Fronius IG. Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE

Fronius IG. Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE Fronius IG Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE VELKOLEPOST IG VLASTNÍ SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNA Fotovoltaika je neustále na vzestupu. Pfiíroda se raduje, energetické bilance jsou v pofiádku.

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk SPRCHOVÉ KOUTY De Luxe DE LUXE PF 120 cm v plà Satinato dvefie 120 cm levé T 1241 YB dvefie 120 cm pravé (T 1239 YB) Sprchová vaniãka keramická 120 x 80 cm (T 1076 01) DE LUXE Q 80 x 90 cm pravá TC 835

Více

zahrazovací sloupky a zábradlí www.mmcite.com

zahrazovací sloupky a zábradlí www.mmcite.com zahrazovací sloupky a zábradlí mmcité Město Veřejný prostor města je fascinující místo, setkávají se tu lidé i historie. Jsme rádi, že svůj design směřujeme právě sem. Můžeme ovlivňovat vkus lidí bez výběru

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Asfaltové indele Isola

Asfaltové indele Isola Asfaltové indele Isola Návod ke kladení 04/05 IP-CZ ZpÛsob pokládky indele se stejn m v kov m pfiekrytím pro v echny sklony stfiechy Suché a zdravé domy V eobecná doporuãení Dfievûné bednûní Pro tuto krytinu

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel. podle normy DIN 59350

PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel. podle normy DIN 59350 PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel podle normy DIN 59350 PRECIZ, s.r.o. Rok zaloïení: 1995 Registrace: Sídlo: Provozovna: Pfiedmût ãinnosti: PÛsobnost: Vybavení: Krajsk soud v Brnû oddíl C, vloïka

Více

VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY

VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY Nouzové osvětlení Nouzová svítidla, komponenty adresovatelného osvětlení, invertery Str. 492 Systém adresovatelných svítidel Str. 500 Strio 2

Více

ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM

ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM Názvem smû ovaãe oznaãujeme armatury urãené k regulaci systémû teplovodního ústfiedního vytápûní, které regulují teplotu topné vody smû ováním. Smû ují vodu z topného

Více

VISS - SYSTÉMY KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM NA PRINCIPU. SLOUPKÒ A P ÍâEK PRO FASÁDY, ZIMNÍ ZAHRADY. A SKLENùNÁ ZAST E ENÍ

VISS - SYSTÉMY KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM NA PRINCIPU. SLOUPKÒ A P ÍâEK PRO FASÁDY, ZIMNÍ ZAHRADY. A SKLENùNÁ ZAST E ENÍ VISS - SYSTÉMY KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM NA PRINCIPU SLOUPKÒ A P ÍâEK PRO FASÁDY, ZIMNÍ ZAHRADY A SKLENùNÁ ZAST E ENÍ VERTIKÁLNÍ ZASKLENÍ VISS -TV JANSEN-VISS -TV - konstrukce s pfieru en

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Platon. Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy PODLAHY. Úspora ãasu Cenovû v hodné fie ení Maximální pohodlí. ÚPLNù NOVÉ E ENÍ!

Platon. Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy PODLAHY. Úspora ãasu Cenovû v hodné fie ení Maximální pohodlí. ÚPLNù NOVÉ E ENÍ! PODLAHY Platon Systém Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy ÚPLNù NOVÉ E ENÍ! Platon Flexi pro lepené dfievûné podlahy Platon Stop pro plovoucí podlahy Úspora ãasu Cenovû v hodné

Více

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk WWW Na pohled krásné, elegantní a ergonomické vany, které byly speciálnû navrïeny pouze pro instalaci whirlpoolov ch systémû Supreme Wellness a Hygiene Plus. Nové vífiivé systémy v sobû skr vají nejmodernûj

Více

stoly www.mmcite.com

stoly www.mmcite.com stoly mmcité Město Veřejný prostor města je fascinující místo, setkávají se tu lidé i historie. Jsme rádi, že svůj design směřujeme právě sem. Můžeme ovlivňovat vkus lidí bez výběru a to nás baví. Žádná

Více

B A B A B A B A A B A B B

B A B A B A B A A B A B B AB ABA BA BABA B AB A B B A A B A B AB A A B B B B ABA B A B A A A A A B A A B A A B A A B A BA B A BA B D A BC A B C A B A B C C ABA B D D ABC D A A B A B C D C B B A A B A B A B A A AB B A AB A B A A

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Katalog 2007 Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 A Okken krytí IP 31, IP

Více

A C O D R A I N ACO DRAIN

A C O D R A I N ACO DRAIN A C O D R A I N ACO DRAIN ACO DRAIN N 100 K odvodňovací systémy s aretací Quicklock ACO DRAIN N 100 K je univerzální generace liniového odvodňovacího systému. Díky kvalitě, možnosti zatížení od A 15 až

Více

Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost. Mobilní stûny MULTIWAL

Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost. Mobilní stûny MULTIWAL Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost Mobilní stûny MULTIWAL Mobilní stěny MULTIWAL Podpora dynamiky Vaší firmy KaÏdá moderní a dynamická firma má pfiání mít multifunkãní sídlo s prostory, které lze snadno

Více

Okna se znaãkou kvality - okna z profilû REHAU. Pohoda v teple rodinného krbu - Ïádn problém díky energeticky úsporn m oknûm ze systému REHAU

Okna se znaãkou kvality - okna z profilû REHAU. Pohoda v teple rodinného krbu - Ïádn problém díky energeticky úsporn m oknûm ze systému REHAU Thermo_1060 25.3.2003 15:31 Stránka 1 Okna se znaãkou kvality - okna z profilû REHAU Pohoda v teple rodinného krbu - Ïádn problém díky energeticky úsporn m oknûm ze systému REHAU Vychutnejte klid a ticho

Více

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû Kontrola pfiístupu Systémy kontroly pfiístupu umoïàují kontrolovat vstup osob do objektû jako jsou kanceláfie, bytové domy, koly a v ude tam, kde je potfieba zamezit vniku nepovolan m osobám. Videx vyrábí

Více

JEDNODUCHÝ/CENOVĚ VÝHODNÝ

JEDNODUCHÝ/CENOVĚ VÝHODNÝ GDS síťový systém JEDNODUCHÝ/CENOVĚ VÝHODNÝ Czech EFEKTIVNÍ A FUNKČNÍ OCHRANA PROTI HLUKU Na základě úspěšného systému panelů PLANTA byl nový protihlukový panel PLANTA ALUFERA přizpůsoben požadavkům evropských

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

dvû základní provedení sloïená skfiíà souprava; skfiíà rozloïená na jednotlivé komponenty

dvû základní provedení sloïená skfiíà souprava; skfiíà rozloïená na jednotlivé komponenty Detail nosného rá Spacial 6000 systém fiadov dvû základní provedení sloïená skfiíà souprava; skfiíà rozloïená na jednotlivé komponenty sloïená skfiíà Rozsah dodávky: sestavená skfiíà s dvefimi, zadním

Více

7/08 IP-CZ. Isola Powertekk. Extra tfiída pro Vás. Powertekk Nordic ãerná. Powertekk Nordic. Powertekk CC. Suché a zdravé domy

7/08 IP-CZ. Isola Powertekk. Extra tfiída pro Vás. Powertekk Nordic ãerná. Powertekk Nordic. Powertekk CC. Suché a zdravé domy Isola Powertekk Extra tfiída pro Vás 7/08 IP-CZ Powertekk Nordic ãerná Powertekk Nordic Powertekk CC Suché a zdravé domy POWERTEKK Rozhodující je, co máte nahofie Tvarovû estetick vzhled stfie ní ta ky

Více

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka 2015 KVALITNÍ MATRACE ZA SKVùLÉ CENY Sedmizónová sendviãová matrace s volbou dvojí tuhosti. Stfied jádra matrace je zpevnûn pojen m polyuretanem. Nosné vrstvy jsou tvofieny kvalitními elastick mi pûnami,

Více

KOUPELNOVÝ NÁBYTEK CONCEPT. 44 Kompletní program CONCEPT SANITA

KOUPELNOVÝ NÁBYTEK CONCEPT. 44 Kompletní program CONCEPT SANITA KOUPELNOVÝ NÁBYTEK CONCEPT 44 Kompletní program CONCEPT SANITA CONCEPT 50 je ekonomická ada koupelnového nábytku, která vychází z požadavk na jednoduché a nan n p ijatelné vybavení koupelny. Vsadili jsme

Více

PORTOFORTE, LINEA, MY PORT, NEO

PORTOFORTE, LINEA, MY PORT, NEO Přístřešek na auto www.pristresek-na-auto.cz PORTOFORTE, LINEA, MY PORT, NEO ŘADA NEO ŘADA LINEA ŘADA PORTOFORTE ŘADA MY-PORT Nadčasová elegance a estetika v čistém trendu moderní architektury Optimální

Více

PODHLEDOVÉ SYSTÉMY P EHLED

PODHLEDOVÉ SYSTÉMY P EHLED PODHLEDOVÉ Y P EHLED Renomovan evropsk v robce, firma KNAUF AMF GmbH & o. KG nabízí bohatou paletu v robkû, která umoï- Àuje splnit rûznorodé poïadavky zákazníkû investorû, architektû, projektantû, generálních

Více

Mazda5. Internet: www.mazda.cz www.mazda.sk

Mazda5. Internet: www.mazda.cz www.mazda.sk Mazda5 V zájmu neustálého v voje sv ch v robkû si spoleãnost Mazda Motor Europe vyhrazuje právo provedení zmûn specifikací a v bavy. Barevné odstíny a ãalounûní uvedené v této broïufie se mohou od aktuálních

Více

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217 V kúpelni sa začína i končí každý náš deň. Dodáva nám rannú energiu, sviežosť, a večer nás ukľudní a pripraví na zdravý spánok. Preto je dôležité, aby naša kúpelňa vyžarovala pozitívnu energiu, ktorá Vás

Více

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROLETOVÉ SCHRÁNKY V DOBù ET ENÍ ENERGIE INTEGROVANÉ DO FASÁDY TECHNICKY ZDOKONALENÉ JISTÉ STAVEBNù-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI Rolety k ochranû proti

Více

STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ

STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ Oddíl D Dovozce: TECONS, spol. s r.o., Ovesná 4, 109 00 Praha 10 - Horní Mûcholupy, tel.: +420 271 961 514, tel./fax:

Více

Utility. * P EPRAVNÍ KO PRO VYSOKOU ST ECHU A DLOUH ROZVOR Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost 170 kg. ã. 71803625

Utility. * P EPRAVNÍ KO PRO VYSOKOU ST ECHU A DLOUH ROZVOR Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost 170 kg. ã. 71803625 Scudo Utility * P EPRAVNÍ KO PRO VYSOKOU ST ECHU A DLOUH ROZVOR Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost 170 kg. ã. 71803625 P EPRAVNÍ KO PRO NÍZKOU ST ECHU KRÁTK Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost

Více

NÁSTùNNÉ ROZVADùâE WSM

NÁSTùNNÉ ROZVADùâE WSM 48 TYP WSM - IP66 JEDNOK ÍDLÉ PGR 4065 Certifikáty: Materiál skříně: Ohýbaná a svařovaná konstrukce z ocelového plechu tloušťky 1,2 mm (do velikosti rozvaděče x mm) a 1,4 mm (od velikosti rozvaděče x mm).

Více

Nová data ze stavby Vald tejnského paláce v

Nová data ze stavby Vald tejnského paláce v Nová data ze stavby Vald tejnského paláce v Praze Josef KYNCL, Tomá KYNCL, Petr ULIâN A NOTACE: âlánek prezentuje v sledky dendrochronologického prûzkumu krovû Vald tejnského paláce v Praze, které v znamnû

Více

Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY:

Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY: Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY: 1VFE - 14, 1VF - 56 IAL, 1VF - 56 IX, 1VFG - 25 I MC 2 Jsem tu, abych Vám usnadnila mytí nádobí Haló! Já jsem Va e myãka nádobí. Av ak pfied tím neï mne

Více

KATALOG KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU NESA, NESA PRIMA A NESA PRIMA STEEL

KATALOG KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU NESA, NESA PRIMA A NESA PRIMA STEEL KATALOG KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU NESA, NESA PRIMA A NESA PRIMA STEEL ARWEN interiery Marie Cibulkové 12 140 00 Praha 4 T/F: +420 241 410 185 M: +420 602 736 051 www.arweninteriery.cz arwen@arweninteriery.cz

Více

Tlačné pružiny. Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data.

Tlačné pružiny. Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data. Tlačné pružiny Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data. Každá pružina má své vlastní katalogové číslo. Při objednávce udávejte prosím

Více

Stolové řady. HOBIS Standard. Kancelář podle Vašich představ..? Rozměry jsou v pořadí: šířka x výška x hloubka. HS 150 jednací stůl

Stolové řady. HOBIS Standard. Kancelář podle Vašich představ..? Rozměry jsou v pořadí: šířka x výška x hloubka. HS 150 jednací stůl HOBIS Standard Stolové řady Pracovní desky stolû mají sílu 25 mm a jsou opatfieny hranou ABS v síle 3 mm, která je vysoce odolná vûãi mechanickému i dynamickému namáhání a tím stoly chrání proti pfiípadnému

Více

beata doporučená sestava odpadkové koše

beata doporučená sestava odpadkové koše beata doporučená sestava strana 12 22 strana 23 strana 33,35 strana 65 beata Odpadkový koš z řady Beata. Kostra z lisovaného plechu je obložena prkny z masivního jasanového dřeva. Zajímavým detailem je

Více

Představení. Qbiss One 1 je cenově výhodné řešení vaší fasády a ideální alternativa provětrávaných

Představení. Qbiss One 1 je cenově výhodné řešení vaší fasády a ideální alternativa provětrávaných Představení Qbiss One 1 je cenově výhodné řešení vaší fasády a ideální alternativa provětrávaných fasád. Je kombinací absolutní funkčnosti a moderního designu a stává se tak přirozenou volbou pro všechny

Více

Krbová topeniště. Úplný pohled do ohně

Krbová topeniště. Úplný pohled do ohně Krbová topeniště Úplný pohled do ohně Topeniště s čelním prosklením frontal Frontal 901 S hloubkou topeniště 52 cm oproti 60 cm Frontal Klasické proporce dveří jsou nejvhodnější pro tvorbu tradičních krbů.

Více

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217 V kúpelni sa začína i končí každý náš deň. Dodáva nám rannú energiu, sviežosť, a večer nás ukľudní a pripraví na zdravý spánok. Preto je dôležité, aby naša kúpelňa vyžarovala pozitívnu energiu, ktorá Vás

Více

KATALOG MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE

KATALOG MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE KATALOG MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE design, vývoj a výroba městského mobiliáře ÚVOD Dovolujeme si Vám představit stručný přehled našich výrobků městského mobiliáře. Podrobnou nabídku s obsáhlejšími informacemi

Více

Kanceláfisk nábytek EURO 2000

Kanceláfisk nábytek EURO 2000 2/2005 CZ Kanceláfisk nábytek EURO 2000 1. Povrchy Desky stolû a stolov ch prvkû (rohov ch dílû apod.), stolové nástavby a clony nohou jsou provedeny v dezénech edobílá, a- chátovû edá (tzn. stfiední edá),

Více

Tenká vnitfiní izolace pro pohodu bydlení.

Tenká vnitfiní izolace pro pohodu bydlení. Untersparren-Dämmsystem Innenwanddämmung Tenká vnitfiní izolace pro pohodu bydlení. Ideální izolace pod krokvemi a na stûnách. Získáte obytn prostor, u etfiíte energii a etfiíte rovnûï Ïivotní prostfiedí.

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií

Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií Kovov nábytek Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií Firma BISLEY byla zaloïena roku 1931 jako soukrom podnik, v souãasnosti vlastnûn jedin m majitelem a fieditelem souãasnû, panem

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

odjehlovací systém K A T A L O G 2007

odjehlovací systém K A T A L O G 2007 odjehlovací systém K A T A L O G 2007 odjehlovací systém NOVINKY 6 7 ŠKRABÁKY 6 7 KRABÁK NOGA 3 PRO VĚTŠÍ ZÁBĚR KRABÁK NOGA 5 S nože ( 3,2 mm) TELE S KRABÁK NEV MùNN TUÎKOV KRABÁK RB TUÎKOV KRABÁK NG-1

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie!

Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie! IZOLAâNÍ SYSTÉMY Izolace pro ikmé i ploché stfiechy Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie! Izolace pod plechovou krytinou Izolace pod zelenou stfiechou Izolace na krokvích Izolace na záklopu Izolace

Více

Česká basketbalová federace

Česká basketbalová federace Česká basketbalová federace Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Dokument je průběžně aktualizován! R O Z P I S turnajů o titul Mistr České republiky staršího minižactva sezóny 2010/2011 1. Všeobecná ustanovení:

Více

Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS

Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS HOBIS Standard Stolové řady Základní řada Laminové podnože Vedení kabeláže Stolové desky 25 mm Hrany ABS tfie eà/ãerná tfie eà/hliník

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

Ceník 2010. DVE E A ZÁRUBNù. LAMINOVANÉ DVE E S D EVOT ÍSKOVOU V PLNÍ, sklo Mastercarre bez pfiíplatku LAMINOVANÉ PLATNOST CENÍKU OD 1.2.

Ceník 2010. DVE E A ZÁRUBNù. LAMINOVANÉ DVE E S D EVOT ÍSKOVOU V PLNÍ, sklo Mastercarre bez pfiíplatku LAMINOVANÉ PLATNOST CENÍKU OD 1.2. MASONITE CZ spol. s r.o. Hru kové Dvory 82, 86 2 Jihlava tel.: +4 67 121 411, fax: +4 67 211 726 e-mail: czechinfo@masonite.com, www.masonitecz.com Ceník DVE E A ZÁRUBNù PLATNOST CENÍKU OD 1.2. 1 DTD 16,-

Více

SO Ideal PV21 PR ÖKO 2 HROMOSVODNÍ TECHNIKA PRO VÁ DÒM. ORIENTAâNÍ KATALOG V ROBKÒ

SO Ideal PV21 PR ÖKO 2 HROMOSVODNÍ TECHNIKA PRO VÁ DÒM. ORIENTAâNÍ KATALOG V ROBKÒ ST PV15 PV22 SO Ideal PV21 PR ÖKO 2 HROMOSVODNÍ TECHNIKA PRO VÁ DÒM SU USV SU Vario SU Diagonal SU Multiklemme Niro-Clip ORIENTAâNÍ KATALOG V ROBKÒ Multifunkãní souãásti - základ úspûchu moderní hromosvodní

Více

Asfaltové šindele Isola

Asfaltové šindele Isola Asfaltové šindele Isola S jistotou ty nejlepší 7 tvarů Harmonické varianty barev Kompletní program příslušenství Kvalita pro Vaši střechu Uãíme se s pfiírodou. Zkušenost a Know-how 2 Koncepce a sloïení

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

www.bibus.cz KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE

www.bibus.cz KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE TECHNICK V KLAD Jak tlakov spínaã pracuje? Membránov tlakov spínaã - spínací 7 Pístov tlakov spínaã - rozpínací 6 5 4 3 2 1 Spínací Popis

Více

Natural. Vlastnosti systému PAM Natural ve srovnání se zv en m zinkováním

Natural. Vlastnosti systému PAM Natural ve srovnání se zv en m zinkováním Natural Vlastnosti systému PAM Natural ve srovnání se zv en m zinkováním V ãem je trouba PAM NATURAL jiná Trouba PAM NATURAL je trouba z tvárné litiny na vnûj í stranû chránûná patentovanou zinko-hliníkovou

Více