3 / 2006 květen mai. člen skupiny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3 / 2006 květen mai. člen skupiny"

Transkript

1 3 / 2006 květen mai Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc a AmpluServis) člen skupiny

2 obsah / sommaire strana 3 page 3 strana 4 page 5 strana 7 page 8 strana 10 page 11 strana 12 page 13 strana 15 page 16 strana 18 page 19 strana 22 page 23 Aktivity společnosti AmpluServis Les activités de la société AmpluServis Deset let společnosti AmpluServis Les dix ans de la société AmpluServis Představujeme středisko expertních služeb a elektrotechniky společnosti AmpluServis Nous vous présentons le centre des services experts et d électrotechnique de la société AmpluServis Představujeme středisko montáží a oprav strojních a stavebních společnosti AmpluServis Nous vous présentons le centre de montage et de réparations mécaniques et de construction de la société AmpluServis Představujeme obchodní útvar společnosti AmpluServis Nous vous présentons le département commercial de la société AmpluServis Představujeme ekonomicko-správní útvar společnosti AmpluServis Nous vous présentons le département économique et administratif de la société AmpluServis Představujeme chemické laboratoře společnosti AmpluServis Nous vous présentons les laboratoires de chimie de la société AmpluServis Představujeme detašované středisko společnosti AmpluServis v Olomouci Nous vous présentons le centre détaché de la société AmpluServis à Olomouc 2 Modrý reportér, 3/2006 Vydává/Editeur: Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3123/152, Ostrava, Česká republika Redakční rada / Rédaction: Laurent Barrieux, Renaud Capris, Eva Tmejová, Olivier RIgaux, Milan Wagner, Vojtěch Sláma, Martina Kantorová, Aline Capris Náklad / Tirage: ks / pc Foto / Photographies: Vojtěch Sláma, Dana Ešnerová, Martina Kantorová, František Řezníček Design: Jana Bednářová Realizace / Réalisation: Nord Service s.r.o. Připomínky a náměty mohou čtenáři zasílat na ovou adresu redakce: / Nous accueillerons bien volontiers toutes vos propositions et remarques à notre rédaction à l adresse électronique suivante:

3 Aktivity společnosti AmpluServis AmpluServis Společnost AmpluServis poskytuje komplexní služby především v oblasti oprav, udržování, rekonstrukcí a montáží energetických zařízení tepláren a elektráren. Své služby však realizuje i při montážích a opravách technologických zařízení v řadě dalších odvětvích průmyslu, jako je průmysl chemický, petrochemický, potravinářský a hutnický. S hlavním oborem podnikání společnosti úzce souvisí i široká nabídka tzv. expertních služeb. Jedná se např. o revize vyhrazených elektrických, tlakových, plynových a zdvihacích zařízení. Patří zde však i řada dalších vysoce kvalitních služeb. Namátkou uveďme služby akreditovaných chemických laboratoří. Společnost disponuje třemi typy laboratoří. Jsou to laboratoře paliv, olejů a analytiky. Ani to však není vše. V nabídce služeb společnosti najdete celou škálu nedestruktivní defektoskopie, do které patří metody vibrační diagnostiky, použití termovizních kamer, rentgeny svarů, řešení materiálové problematiky apod. Tvář dávají společnosti AmpluServis především její kvalifikovaní zaměstnanci, kteří odvádějí prvotřídní práci. Na následujících stranách vám proto představíme alespoň některé z nich. Les activités de la société AmpluServis La société AmpluServis fournit des services complets essentiellement dans le domaine des réparations, de la maintenance, des reconstructions et du montage d équipements énergétiques de chauffe et de centrales électriques. Toutefois, elle fournit aussi ses services pour les montages et réparations d installations techniques dans de nombreux autres secteurs industriels tels les industries chimique, pétrochimique, agroalimentaire et métallurgique. Sa large offre de services experts est étroitement liée à son cœur de métier. Il s agit par exemple d inspections d équipements spéciaux électriques, sous pression, à gaz et de levage. Elle propose également de nombreux autres services de haute qualité, comme les services des laboratoires de chimie accrédités. La société dispose de trois types de laboratoires : les laboratoires des combustibles, des huiles et des analyses. Mais ce n est pas tout. Dans l offre de services de la société, vous trouverez toute une gamme de contrôles non destructifs, dont font partie les méthodes de diagnostic des vibrations, l utilisation de caméras à thermovision, la radioscopie des soudures, les solutions à la problématique des matériaux, etc. Ce sont avant tout les employés qualifiés de la société, qui réalisent des travaux de la meilleure qualité, qui donnent son visage à AmpluServis. C est pourquoi nous vous en présentons au moins quelques-uns dans les pages suivantes. Technici vibrační diagnostiky Techniciens de la diagnostique vibratoire Reporter bleu, 3/2006 3

4 Deset let společnosti AmpluServis Je to již deset let! Ať už to zní jakkoli neuvěřitelně, dne 1. dubna letošního roku uplylo deset let od vzniku naší samostatné akciové společnosti. Pamětníky však může napadnout otázka: Je to skutečně to správné výročí, které chceme oslavit? Pro ty, kteří pamětníky nejsou, se zkusme v myšlenkách na chvíli vrátit na samotný začátek, tedy do roku 1996 a možná ještě o kousek dál do historie a pojďme se společně zamyslet nad tím, jaké výročí vlastně oslavit. Může to být padesát let!? Historie společnosti totiž sahá až do roku 1956, kdy vzniklo detašované středisko EVÚ, tzv. Ústřední trustové dílny. Toto středisko s původními 29 pracovníky bylo určeno zejména pro provádění generálních oprav a montážních činností jak pro vlastní elektrárnu EVÚ, tak pro Elektrárnu Karolína, Elektrárnu Jana Švermy a později pak pro Elektrárnu Třebovice a další elektrárny v karvinské oblasti. Nebo čtyřicet let!? Před čtyřiceti lety, dne 1. dubna 1966, vznikl samostatný Oblastní závod centralizované údržby, ve zkratce OZCÚ. Ten se postupně stal jedním z největších závodů tehdejších Ostravsko-karvinských elektráren. Jeho posláním bylo garantovat plánování, přípravu, organizaci a realizaci oprav jak vlastními pracovníky, tak pracovníky subdodavatelů. V následných letech pak došlo k řadě organizačních změn, aby se v roce 1993 stal Oblastní závod centralizované údržby samostatnou divizí, tehdy již Moravskoslezských tepláren Ostrava, předchůdce dnešní Dalkie ČR. Divize nesla název Centrální údržba. Deset let? K poslední, avšak nejzásadnější organizační změně pak došlo 1. dubna 1996, kdy byla Divize Centrální údržba transformována na dceřinou akciovou společnost Moravskoslezských tepláren, a to pod obchodním názvem MST Energomont, a.s. V zásadě můžeme říci, že i když se svým způsobem jednalo o klasický outsourcing údržby, především šlo o zásadní změnu právní formy se zcela jinými právy a se zcela jinými povinnostmi, než kdykoli v minulosti. Základní hodnota majetku společnosti v době jejího vzniku činila tis. Kč. V počátcích a zvláště pak v letech 1999 a 2000 byla firma v nesmírně obtížné situaci. Lidé museli získat mnoho n o v ý c h znalostí, n a u č i t se řadě n o - vých dovedností a mnoho dalšího. Souběžně probíhaly interní organizační změny, jejichž cílem bylo stabilizovat společnost a připravit ji na budoucí, zcela nové úkoly. V roce 2001 došlo k definitivní změně obchodního jména společnosti. Důvodem byla snaha o přesnější vyjádření budoucího zaměření firmy. Společnost se přejmenovala na AmpluServis. Toto jméno v přeneseném významu znamená komplexní servis. Jinými slovy, vyjadřuje cíl firmy, kterým je poskytování komplexní nabídky služeb v oblasti oprav, udržování, rekonstrukcí a montáží energetických zařízení, a to nejen v teplárnách a elektrárnách, ale i v dalších odvětvích průmyslu. Součástí této nabídky jsou od roku 2002 i velmi podstatné expertní činnosti, jako např. revize vyhrazených zařízení, metrologie, materiálová analýza, vibrační diagnostika, termografie a chemické služby v oblasti paliv, olejů a vod. V tomtéž roce pak došlo i k navýšení majetku společnosti na dnešních tis. Kč. Současnost. V technické oblasti si společnost zachovala kvalifikaci a zkušenosti předchozích generací spolupracovníků a tyto dále úspěšně rozvíjí. Jednotlivé činnosti, kterými se společnost dnes zabývá, jsou vykonávány na základě celé řady oprávnění vydaných Institutem technické inspekce Praha, Státní báňskou správou ČR, Obvodním báňským úřadem v Ostravě, Technickým a zkušebním ústavem v Praze a řadou dalších. Laboratoře společnosti jsou akreditované Českým institutem pro akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC V neposlední řadě je společnost držitelem certifikovaného systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001. V současné době společnost usiluje jednak o další rozšíření akreditace laboratoří, jednak o zavedení certifikovaného systému 4 Modrý reportér, 3/2006

5 Les dix ans de la société AmpluServis Cela fait dix ans déjà! Même si cela semble incroyable, le 1er avril de cette année, cela fera dix ans que notre société par actions indépendante a été constituée. Ceux qui s en souviennent peuvent se demander : «Est-ce vraiment cet anniversaire que nous voulons fêter?» Pour ceux qui n en ont pas été témoins, essayons de retourner un instant au tout début, en 1996, et peut-être un peu plus loin dans l histoire, et réfléchissons ensemble sur quel anniversaire célébrer. Cela peut faire cinquante ans!? En effet, l histoire de la société remonte jusqu en 1956, date de création du centre détaché EVÚ, dit «Ateliers centraux du groupe». Ce centre, avec 29 employés à l origine, était notamment destiné à réaliser des réparations générales et des activités de montage tant pour sa propre centrale électrique EVÚ que pour Elektrárna Karolína, Elektrárna Jana Švermy et plus tard aussi pour Elektrárna Třebovice et d autres centrales électriques dans la région de Karviná. Ou bien quarante ans!? Il y a quarante ans, le 1 er avril 1966, a été créé le service indépendant «Unité de maintenance centralisée de district», en abrégé OZCÚ. Celui-ci est progressivement devenu une des plus grandes unités de Ostravsko-karvinské elektrárny. Sa mission étant de garantir la planification, la préparation, l organisation et la réalisation des réparations, par l intermédiaire de ses propres employés et de sous-traitants. Dans les années suivantes, de nombreuses modifications organisationnelles sont intervenues, et en 1993 l Unité de maintenance centralisée de district est devenue une division indépendante de Moravskoslezské teplárny Ostrava, prédécesseur de Dalkia ČR. La division portait le nom de «Maintenance centrale». Dix ans? La dernière, mais la plus importante modification d organisation date du 1 er avril 1996, où la «Division Maintenance centrale» a été transformée en société par actions filiale de Moravskoslezské teplárny, sous le nom commercial de MST Energomont. En fait, nous pouvons dire que même s il s agissait d une externalisation classique de la maintenance, il était surtout question d un changement fondamental de forme juridique, avec des droits et obligations très différents de ceux du passé. La valeur de base du patrimoine de la société au moment de sa constitution s élevait à CZK. Au début, et notamment en 1999 et 2000, l entreprise s est retrouvée dans une situation extrêmement difficile. Les employés ont dû s approprier nombre de nouvelles connaissances, apprendre de nouveaux savoir-faire, etc. Simultanément, des modifications d organisation interne ont été menées, avec pour objectif de stabiliser la société et de la préparer à des missions futures, entièrement nouvelles. En 2001, le nom de la société a été définitivement modifié afin d exprimer de manière plus précise son orientation future. La société est devenue AmpluServis. Ce nom signifie au figuré «service complet». En d autres termes, il exprime l objectif de l entreprise qui est de fournir une offre complète de services dans les domaines des Reporter bleu, 3/2006 5

6 managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle mezinárodní normy OHSAS V oblasti ekonomické se společnost se ctí vyrovnala s obtížným počátečním obdobím a řečeno slovy François Habègre, která pronesl u příležitosti svého rozloučení s funkcí generálního ředitele Dalkie ČR na adresu AmpluServisu:. společnost má dnes nakročeno k trvalé prosperitě. Ale vraťme se k původní otázce, která zněla: Jaké výročí máme oslavit? V zásadě bychom mohli oslavit kterékoliv, neboť je mimo jakoukoliv pochybnost, že společnost Amplu- Servis je přímým následníkem všech zde zmíněných proměn, jejichž počátek byl v někdejších ústředních trustových dílnách. Přesto však oslavíme to poslední - desáté výročí. Tato změna totiž byla největší, nejzávažnější, nastala ve zcela nových podmínkách a vyžádala si největší schopnost flexibility lidí. Při té příležitosti však nezapomeňme na výročí předchozí, nezapomeňme na generace lidí, kteří byli před námi, kteří psali onu historii a vytvářeli podmínky k tomu, abychom dnes mohli pokračovat a v plné výši naplňovat motto společnosti AmpluServis, kterým je: Být svým zákazníkům stálým a spolehlivým partnerem, který bude v plné výši a k oboustranné spokojenosti uspokojovat potřeby, požadavky a očekávání svých klientů a bude jim poskytovat služby nejvyšší kvality, založené na odborných schopnostech, profesionalitě a solidnosti svých zaměstnanců. Ing. Richard Chasák ředitel společnosti 6 réparations, de la maintenance, des reconstructions et des montages d équipements énergétiques, et ce non seulement dans les usines de chauffe et les centrales électriques, mais aussi dans d autres secteurs industriels. Cette offre comprend depuis 2002 des activités expertes très importantes, comme par exemple les inspections d équipements spéciaux, la métrologie, l analyse de matériel, les diagnostics de vibrations, la thermographie et des services de chimie dans le domaine des combustibles, des huiles et des eaux. Cette même année, le patrimoine de la société a été augmenté pour atteindre les CZK actuels. Aujourd hui. Dans le domaine technique, la société a maintenu la qualification et l expérience des générations précédentes de collaborateurs, et continue de les développer avec succès. Les différentes activités exercées actuellement par la société le sont sur la base de toute une série d autorisations délivrées par l Institut d inspection technique de Prague, l Administration d État des mines de la République tchèque, l Office minier de secteur d Ostrava, l Institut technique et d essais de Prague et bien d autres. Les laboratoires de la société sont agréés par l Institut tchèque d accréditation Modrý reportér, 3/2006 selon la norme ČSN EN ISO/IEC La société est également porteuse d un système certifié de management de la qualité selon ČSN EN ISO 9001:2001. Actuellement, la société vise d une part à étendre l accréditation des laboratoires et d autre part à introduire un système certifié de management de la sécurité et de la protection de la santé au travail selon la norme internationale OHSAS Dans le domaine de l économie, la société a fait face honorablement à ses débuts difficiles, et pour reprendre les paroles de M. François Habègre, prononcées à l occasion de son départ de la fonction de directeur général de Dalkia ČR à l adresse d AmpluServis : «. la société est aujourd hui sur la voie d une prospérité durable.» Mais revenons à la première question, qui était : «Quel anniversaire devons-nous fêter?» En principe, nous pourrions célébrer n importe lequel d entre eux, car il est indubitable que la société AmpluServis est directement issue de toutes les transformations ici mentionnées, depuis le commencement des ateliers centraux du groupe. Nous célébrerons pourtant le dernier le dixième anniversaire. En effet, ce changement a été le plus grand, le plus important, il est survenu dans des conditions entièrement nouvelles et a requis la plus grande flexibilité des employés. À cette occasion, n oublions cependant pas les anniversaires précédents, n oublions pas les générations qui nous ont précédées, qui ont écrit cette histoire et ont créé les conditions pour qu aujourd hui nous puissions continuer et mettre pleinement en œuvre la devise de la société AmpluServis : «Être pour nos clients un partenaire durable et fiable, qui répondra pleinement et à la satisfaction des deux parties aux besoins, demandes et attentes de ses clients et leur fournira des services de la plus haute qualité, s appuyant sur les compétences, le professionnalisme et le sérieux de ses employés.» Richard Chasák directeur de la société

7 Představujeme středisko expertních služeb a elektrotechniky společnosti AmpluServis Stanislav Moldřík: Zkušenosti našich pracovníků se opírají o vysokou odbornost a dlouholetou praxi v oboru. Vedoucím střediska expertních služeb a elektrotechniky je Ing. Stanislav Moldřík, který svou funkci vykonává od poloviny roku O středisku, pro které v současnosti pracují téměř čtyři desítky zaměstnanců, říká: Naše středisko expertních služeb a elektrotechniky má v současné době čtyři oddělení. Prvním z nich je oddělení chemických služeb, které vede paní Zdeňka Arabaszová. Součástí tohoto oddělení jsou laboratoře analytiky vod, olejů a paliv. V laboratoři analytiky vod provádíme rozbory všech druhů průmyslových vod. V laboratoři olejů se zabýváme kontrolou fyzikálně chemických parametrů olejů a maziv a v laboratoři paliv děláme potřebné rozbory vzorků tuhých paliv, které se každý den spaluje v kotlích elektráren a tepláren naší mateřské společnosti Dalkia ČR. V prosinci minulého roku získala naše laboratoř paliv osvědčení o akreditaci. Český institut pro akreditaci (ČIA) tak potvrdil, že definované postupy, metody a zařízení laboratoře plně vyhovují náročné normě ČSN EN ISO/IEC a výsledky analýz jsou mezinárodně uznávané. K akreditaci došlo nejen proto aby naše laboratoře splňovaly legislativní požadavky, ale především proto, aby laboratoř poskytovala své služby na nejvyšší úrovni kvality. Laboratoř paliv společnosti AmpluServis dnes patří mezi úzkou špičku obdobných pracovišť, kterým se podařilo akreditaci na rozbor paliv od Českého institutu pro akreditaci získat. Ale, ani to není všechno. V letošním roce naše společnost zakoupila špičkový elementární analyzátor TruSpec CHNS od firmy LECO Instrumente pro prvkovou analýzu paliv a nejen paliv, ale i dalších průmyslových hmot. Tento druh analýzy paliva je potřebný nejen v rámci energetiky pro vykazování CO 2, ale je využitelný i pro řadu odvětví i mimo energetiku. Dnes můžeme s potěšením konstatovat, že se naše laborantky s tímto analyzátorem sžily tak, že se můžeme v průběhu měsíce června tohoto roku úspěšně ucházet o další rozšíření akreditovaných činností našich laboratoří o již zmíněný prvkový rozbor materiálů. Oddělení revizí, které řídí Ing. Miroslav Pavlásek, provádí pravidelné revize zařízení tak, aby jejich stav a provoz odpovídal platným normám. Naše nabídka revizních činností je velmi široká a tak jenom orientačně mohu připomenout, že provádíme revize a zkoušky kotlů I. až IV. třídy, revize tlakových nádob, plynových, elektrických a zvedacích zařízení. Jak už jsem ale uvedl, záběr tohoto oddělení je daleko větší. Nepochybně zajímavou činností oddělení revizí je například i materiálová problematika a nedestruktivní defektoskopie, kde mimo jiné vyniká oblast rentgenů svarů. Ve všech oborech činností oddělení provádíme také potřebné odborné konzultace a poradenství, což svědčí o vysoké technické úrovni našich pracovníků. Vedoucím třetího oddělení, oddělení vibrační diagnostiky a termovize, je Ing. Přemysl Ryšavý. A zde se na chvíli zastavme. Hlavní náplní pracovníků tohoto oddělení je provádění pravidelných a mimořádných měření vibrací všech druhů točivých strojů, včetně turbogenerátorů. Smyslem vibrační diagnostiky je především včasné zjištění vznikajícího opotřebení ložisek, oběžných kol ventilátorů nebo nesprávného uložení, či vyvážení strojů. Po důkladném měření chvění a analýze výsledků z pohledu příslušných norem navrhujeme našim klientům potřebná opatření k nápravě. Takovým způsobem je možno prodloužit životnost zařízení a předcházet haváriím. Pro vibrační diagnostiku mají naši specialisté nejen dostatek zkušeností a klasické vybavení typu Microlog CMVA pro měření vibrací, Combi Lasery pro vyvažování stojů a řadu dalších diagnostických přístrojů, ale v loňském roce naše společnost zakoupila naprosto výjimečné zařízení francouzské firmy DYNAE - Expertise vibratoire, kterým je osmikanálový Analyzátor OROS - OR 25, se softwarem DynamX, pro měření a vyhodnocování vibrací turbogenerátorů, vysokotlakých napáječek apod. Specialisté tohoto oddělení zajišťují rovněž termovizní měření a diagnostiku. Pomocí speciální termovizní kamery tak mohou odhalit místa se zvýšeným oteplením a předejít poškození strojů, vzniku poruch na rozvodných zařízeních určit místa tepelných ztrát, nebo eliminovat možné nebezpečí úrazu způsobené vysokou teplotou apod. Přiložené snímky názorně ukazují některé vady zařízení, které je takto možno s předstihem odhalit a zabránit tak následným haváriím a s tím spojeným nemalým škodám. Proč jsem však uvedl, abychom se u tohoto oddělení na chvíli zastavili? Důvodem je jisté přesvědčení, že se dosud této oblasti nedestruktivních metod diagnostiky nepřikládá v provozech odpovídající váha, a to i přes skutečnost, že je tato diagnostika prováděná na mimořádně vysoké úrovni odpovídající i špičkovému, ale také velmi nákladnému vybavení. Nicméně věříme, že zavedením činností jako jsou revize, vibrační diagnostika, termovize a některé další do systému pro počítačem řízenou údržbu majetku a zařízení MAXIMO v rámci společnosti Dalkia ČR, se tato situace výrazně změní. Posledním úsekem našeho střediska je oddělení elektrotechniky vedené panem Radimem Šrámkem. Skupina odborných pracovníků provádí nejen standardní montáže, opravy a servis elektrických a rozvodných zařízení, ale i řadu speciálních činností. K technicky zajímavým činnostem patří např. bezdotykové měření oteplení elektrických spojů, komplexní měření parametrů transformátorů včetně případného sušení vinutí a oleje nebo čistění a impregnace vinutí motorů, rozváděčů a jiných zařízení. Rozsah činností oddělení elektrotechniky je opravdu velice široký. Základem jeho možností jsou především vysoká odbornost pracovníků a potřebné technické zázemí zdůrazňuje vedoucí střediska Ing. Stanislav Moldřík. Reporter bleu, 3/2006 7

8 Nous vous présentons le centre des services experts et d électrotechnique de la société AmpluServis Le responsable du centre des services experts et d électrotechnique est l ingénieur Stanislav Moldřík, qui exerce sa fonction depuis la mi Voici ce qu il dit du centre, qui emploie actuellement près de quarante collaborateurs : «Notre centre des services experts et d électrotechnique compte actuellement quatre départements. Le premier est le département des services de chimie, dirigé par Mme Zdeňka Arabaszová. Ce département comprend les laboratoires d analyse des eaux, des huiles et des combustibles. Dans le laboratoire d analyse des eaux, nous réalisons des analyses de tous les types d eaux industrielles. Dans le laboratoire des huiles, nous nous consacrons au contrôle des paramètres physico-chimiques des huiles et lubrifiants, et dans le laboratoire des combustibles nous réalisons les analyses nécessaires d échantillons des combustibles solides brûlés quotidiennement dans les chaudières des usines de chauffe et des centrales électriques de notre société-mère Dalkia ČR. En décembre dernier, notre laboratoire de combustibles a obtenu un certificat d accréditation. L Institut tchèque d accréditation (ČIA) a ainsi confirmé que les procédés définis, les méthodes et les équipements du laboratoire satisfont Stanislav Moldřík: «L expérience de nos employés s appuie sur une spécialisation approfondie et une longue pratique dans la spécialité.» pleinement à l exigeante norme ČSN EN ISO/IEC et que les résultats des analyses sont reconnus à l échelle internationale. Cette accréditation a été demandée non seulement pour que nos laboratoires respectent les exigences de la législation, mais surtout pour que le laboratoire fournisse ses services au plus haut niveau de qualité. 8 Modrý reportér, 3/2006 Analýza paliv Analyse de combustibles Le laboratoire des combustibles de la société AmpluServis fait aujourd hui partie du club restreint des unités de ce type ayant réussi à obtenir une accréditation de l Institut tchèque d accréditation pour les analyses de combustibles. Mais ce n est pas tout. Cette année, notre société a acquis un analyseur élémentaire de pointe TruSpec CHNS de l entreprise LECO Instrumente destiné à l analyse élémentaire des combustibles, mais aussi d autres substances industrielles. Ce type d analyse du combustible est non seulement nécessaire dans le domaine de l énergie pour les déclarations de CO 2, mais il est également utile dans de nombreux autres secteurs. Aujourd hui nous avons le plaisir de constater que nos laborantines ont adopté cet analyseur au point qu au cours du mois de juin de cette année nous pouvons prétendre avec succès à un nouvel élargissement des activités accréditées de nos

9 Termovize Thermovision laboratoires en y intégrant l analyse élémentaire des matériaux susvisée. Le département des inspections, dirigé par l ingénieur Miroslav Pavlásek, réalise des inspections régulières d équipements pour que leur état et leur exploitation satisfassent aux normes en vigueur. Notre offre d activités d inspection est très large et je peux simplement rappeler à titre d information que nous réalisons des inspections et essais de chaudières de classes I à IV, des inspections de récipients sous pression, d équipements électriques, à gaz et de levage. Mais comme je l ai déjà indiqué, le champ d action de ce département est bien plus large. Une activité certainement intéressante du département des inspections est par exemple la problématique des matériels et les contrôles non destructifs, où excelle entre autres le domaine de la radioscopie des soudures. Dans tous les domaines d activité du département, nous offrons également les consultations spécialisées nécessaires et des services de conseil, ce qui témoigne du haut niveau technique de nos collaborateurs. Le responsable du troisième département, le département des diagnostics de vibrations et de thermovision, est l ingénieur Přemysl Ryšavý. Arrêtons-nous ici un instant. Le travail principal des employés de ce département consiste à réaliser des mesurages réguliers et ponctuels des vibrations de tous les types de machines rotatives, incluant les turboalternateurs. Le but des diagnostics de vibrations est avant tout d identifier à temps l usure en cours des paliers, des roues mobiles des ventilateurs ou bien la position ou l équilibrage incorrect des machines. Après un mesurage approfondi des vibrations et une analyse des résultats selon les normes applicables, nous proposons à nos clients les actions correctives nécessaires. De cette manière, il est possible de prolonger la durée de vie des installations et de prévenir les accidents. Pour le diagnostic de vibrations, nos spécialistes ont non seulement suffisamment d expérience et un équipement classique de type Microlog CMVA pour le mesurage des vibrations, Combi Laser pour le lignage des machines et de nombreux autres appareils de diagnostic, mais l année dernière notre société a acquis un dispositif tout à fait exceptionnel de l entreprise française DYNEA Expertise vibratoire, à savoir un analyseur à huit canaux OROS OR 25, avec le logiciel DynamX, pour le mesurage et l évaluation des vibrations des turboalternateurs, des pompes d alimentation haute pression, etc. Les spécialistes de ce département assurent aussi des mesurages et diagnostics par thermovision. Au moyen d une caméra thermovision spéciale, ils peuvent ainsi déceler les endroits à réchauffement accru et prévenir l endommagement des machines, la survenance de pannes des équipements de distribution, localiser les pertes thermiques ou prévenir les risques d accident dû à la température élevée, etc. Les images ci-jointes illustrent bien certains défauts des installations qu il est ainsi possible de déceler à temps pour prévenir les accidents et les dommages non négligeables qui pourraient en résulter. Pourquoi ai-je voulu que l on s arrête un instant sur ce département? C est à cause de la conviction que jusqu ici les établissements n ont pas accordé au domaine des méthodes de diagnostic non destructives l importance qu il mérite, et ce même si ce diagnostic est effectué à un niveau extraordinairement élevé correspondant à un équipement de pointe, mais aussi très coûteux. Nous croyons néanmoins que l introduction d activités comme les inspections, le diagnostic de vibrations, la thermovision et d autres, dans le système MAXIMO de maintenance des biens et installations gérée par ordinateur au sein de la société Dalkia ČR fera nettement avancer les choses. Le dernier département de notre centre est le département d électrotechnique dirigé par M. Radim Šrámek. Cette équipe de spécialistes procède non seulement à des montages, réparations et maintenance standards d équipements électriques et de distribution, mais aussi à de nombreuses activités spéciales. Parmi les activités techniques intéressantes, on peut citer par exemple le mesurage sans contact du réchauffement des connexions électriques, le mesurage complet des paramètres des transformateurs, incluant l éventuel séchage des bobinages et de l huile ou le nettoyage et l imprégnation des bobinages de moteurs, distributeurs et autres équipements. Le champ d activités du département d électrotechnique est vraiment très large. Ses possibilités se fondent avant tout sur la haute spécialisation de ses employés et sur les moyens techniques nécessaires», souligne le responsable du centre, Stanislav Moldřík. Reporter bleu, 3/2006 9

10 Představujeme středisko montáží a oprav strojních a stavebních společnosti AmpluServis Miroslav Pajchl:,,Jsme dynamickou společností, která klientům nabízí komplexní služby vysoké kvality. ventilů bubnu a přehříváku. S útlumem tohoto tlumiče jsou spokojeni nejen zaměstnanci divize, ale především obyvatelé Krnova. Řešení prašnosti na přesypech a skládkách paliva Tento nový projekt v současné době realizujeme rovněž v Divizi Krnov, kde jsou instalována skrápěcí děla řízená řídícím systémem. Řídící systém vyhodnocuje údaje z meteostanice o síle a směru větru, teplotě ovzduší, množství srážek v závislosti na ročním období a zajišťuje skrápění skládky v takovém rozsahu a intervalech, aby se snížila prašnost pod hranicí povolených limitů a přitom nedocházelo k promáčení paliva na skládce. Vedoucím střediska je pan Miroslav Pajchl, který ve společnosti pracuje již deset let. Stejně tak dlouhou dobu byl zaměstnán ve firmě, z níž AmpluServis před lety vzešel. Miroslav Pajchl je vedoucím střediska již více než rok. Do firmy nastoupil jako šamotář, v roce 1996 přešel do oddělení technologie a od roku 1998 převzal i vedení stavební dílny.,,v tomto středisku dnes pracují víc než čtyři desítky zaměstnanců různých dělnických profesí a sedm techniků. Hlavní základna střediska se nachází v prostorách Divize Ostrava, závodu Elektrárna Třebovice, kde máme rozsáhlé technické zázemí a mimo jiné prostornou, kovoobráběčskými stroji vybavenou dílnu. Hlavní náplní činnoti našeho střediska je servis a údržba parních a horkovodních kotlů, turbín, čerpadel, ventilátorů, armatur, ale i montáž parovodních a horkovodních sítí, montáž a opravy ocelových konstrukcí a jiné. Nabízíme však i komplexní služby v oblasti klasických stavebních a speciálních prací, jako jsou například sanace železobetonových konstrukcí, opravy žárobetonových vyzdívek kotlů apod. V našem oboru se musíme neustále zdokonalovat a používat nové technologie, abychom udrželi krok s požadavky dynamicky se rozvíjejícího trhu, říká Miroslav Pajchl a dodává:,,máme několik nových projektů, které jsou mnohdy přímou reakcí na změny legislativních norem. UNIMEA - M Jedná se o mobilní zařízení na měření obsahu vody v palivu z obnovitelných zdrojů, tedy v biomase. První prototyp, který jsme vyvinuli a vyrobili v našich dílnách, má za sebou první zkoušky na Vysoké škole báňské. Prozatímní výsledky vypadají velice slibně. Po ukončení veškerých zkoušek, budou-li úspěšné, bude toto zařízení připraveno ke kusové výrobě a ihned se začne s přípravou zařízení s názvem UNIMEA - S. Na rozdíl od předešlé verze M - mobilní bude toto zařízení sloužit ke kontinuálnímu měření v provozu, ale to už trochu předbíháme. Jen na okraj dodejme, že obchodní název UNIMEA je zkratkou slov, které v češtině, francouzštině i angličtině mohou při troše fantazie vyjadřovat název - univerzální měřič vlhkosti. Středisko montáží a oprav strojních a stavebních ve spolupráci s ostatními útvary a středisky společnosti tvoří celek, jímž je AmpluServis, společnost, která je a vždy bude silnou a konkurenceschopnou společností, nabízející svým klientům komplexní služby vysoké kvality, dodává na závěr pan Miroslav Pajchl. Montáž tlumiče hluku Installation de l absorbant de bruit Tlumiče hluku Ve spolupráci s projekční kanceláří Praha realizujeme návrh, výrobu a montáž tlumičů hluku. Tyto tlumiče s útlumem až padesáti decibelů jsou robustní a samonosné konstrukce, takže nepotřebují žádné zvláštní podpěry. První tlumič hluku jsme vyrobili a namontovali v Divizi Krnov na kotel K 5. Do tohoto tlumiče je napojeno potrubí z pojistných 10 Modrý reportér, 3/2006

11 Miroslav Pajchl : «Nous sommes une société dynamique qui offre à ses clients des services complets de haute qualité.» Nous vous présentons le centre de montage et de réparations mécaniques et de construction de la société AmpluServis Le responsable du centre est M. Miroslav Pajchl, qui travaille dans la société depuis dix ans. Il avait été employé pendant tout aussi longtemps dans la société dont est issue AmpluServis. Miroslav Pajchl est responsable du centre depuis plus d un an. Il est entré dans l entreprise comme briqueteur, en 1996 il est passé au département de technologie et en 1998 il a aussi repris la direction de l atelier de construction. «Aujourd hui, plus de quarante ouvriers de divers corps de métier et sept techniciens travaillent dans ce centre. La plate-forme principale du centre se trouve dans les locaux de la Division d Ostrava, de l unité ETB, où nous disposons de vastes locaux techniques, et entre autres d un grand atelier équipé de machines d usinage de métaux. La mission principale de notre centre est l opération et la maintenance de chaudières à vapeur et à eau surchauffée, de turbines, de pompes, de ventilateurs, de vannes, mais aussi l assemblage de réseaux de vapeur et d eau surchauffée, le montage et la réparation de charpentes métalliques et autres. Mais nous proposons aussi des services complets dans le domaine des travaux du bâtiment classiques et spéciaux, comme par exemple l assainissement de structures de béton armé ou la réparation des murets de béton réfractaire des chaudières. Dans notre spécialité, nous devons nous perfectionner en permanence et utiliser de nouvelles technologies pour rester au rythme d un marché connaissant un développement dynamique,» explique Miroslav Pajchl, avant d ajouter : «Nous avons plusieurs nouveaux projets, qui sont souvent des réactions directes à des modifications de la législation.» Atténuateurs de bruit «En collaboration avec le bureau d étude de Prague, nous réalisons la conception, la production et l assemblage d atténuateurs de bruit. Ces dispositifs offrant une atténuation allant jusqu à cinquante décibels sont robustes et ont une structure autoporteuse, ils ne nécessitent donc aucun support. Nous avons produit et monté notre premier atténuateur de bruit dans la Division de Krnov sur la chaudière K 5. Les conduites des vannes de sécurité du tambour et du surchauffeur sont connectées à cet atténuateur. L atténuation apportée par ce dispositif satisfait non seulement les employés de la Division, mais surtout les habitants de Krnov.» Traitement de la poussière sur les trémies et les dépôts de combustible «Nous réalisons actuellement ce nouveau projet également à la Division de Krnov, où sont installés des canons d arrosage gérés par un système de commande. Le système de commande évalue les données de la station météorologique sur la force et la direction du vent, la température de l air, la quantité de précipitations en fonction de la saison, et assure l arrosage du dépôt dans une ampleur et à des intervalles permettant de réduire le taux de poussière sous les limites autorisées, mais sans que le combustible soit détrempé dans le dépôt.» UNIMEA - M «Il s agit d un dispositif mobile pour le mesurage de la teneur en eau du combustible de sources renouvelables, et donc de la biomasse. Le premier prototype que nous avons développé et produit dans nos ateliers a passé des premiers essais à la Haute école des mines. Les résultats provisoires sont très prometteurs. Une fois tous les essais achevés, ce dispositif sera préparé pour être produit à l unité et nous commencerons immédiatement à préparer le dispositif nommé UNIMEA - S. Contrairement à la version précédente M - mobile, ce dispositif servira au mesurage continu pendant l exploitation, mais là nous anticipons un peu trop. Ajoutons simplement que la désignation commerciale UNIMEA est une abréviation des mots qui, en tchèque, en français et en anglais peuvent exprimer, avec un peu d imagination, le nom de mesureur universel d humidité. Le centre de montage et de réparations mécaniques et de construction, en collaboration avec les autres unités et centres de la société, forme un ensemble, la société AmpluServis, une société qui est et sera toujours forte et compétitive, et qui propose à ses clients des services complets de haute qualité,» ajoute en conclusion M. Miroslav Pajchl. Reporter bleu, 3/

12 Představujeme obchodní útvar společnosti AmpluServis Jan Janoš: Našimi klienty jsou obří nadnárodní společnosti i drobné firmy. Vedoucím obchodního útvaru společnosti AmpluServis je pan Jan Janoš, který pracuje v energetice již více než čtvrt století. V samotném AmpluServisu je zaměstnán od jeho vzniku, tedy přesně deset let. Činnost pracovníků obchodního oddělení společnosti AmpluServis je velmi rozmanitá. Naším prvořadým úkolem je samozřejmě získat co nejvíce kontaktů, abychom naší firmě zajistili maximální množství zakázek. Zaměstnanci našeho obchodního útvaru jsou stále v akci. Vedle zpracovávání poptávek potenciálních klientů totiž musí každoročně najezdit tisíce kilometrů za našimi zákazníky, říká Jan Janoš a s úsměvem dodává: Největší radost mám, když se našemu pětičlennému obchodnímu útvaru podaří zajistit tak velký objem zakázek, že naši kolegové, kteří je budou realizovat, neví, kde jim hlava stojí. AmpluServis má velké množství stálých klientů, ale pochopitelně se snažíme hledat stále nové a nové zákazníky. Dnes patří mezi naše klienty vedle menších firem i obří nadnárodní společnosti, jako je například mezinárodní ocelářský koncern Mittal, kterému poskytujeme elektrotechnický servis. Vážíme si přízně všech našich zákazníků a pochopitelně nemohu vyjmenovávat všechny společnosti, s nimiž úspěšně spolupracujeme. Uvedu proto jenom několik příkladů, na nichž lze velmi dobře vidět, jak širokou paletu služeb AmpluServis nabízí. Jedním z našich vážených zákazníků je také společnost Mlékárna Kunín, která patří mezi nejvýznamnější výrobce mléčných produktů v naší zemi. Pro Mlékárnu Kunín jsme například zrekonstruovali výměníkovou stanici a záložní zdroje. Aktivity obchodního oddělení AmpluServisu se však neomezují pouze na území České republiky. Podařilo se nám například získat zakázky i ve slovenské Žilině, kde pak naši odborníci provedli montáž parovodní přípojky pro světoznámou automobilku Kia. Naším největším klientem však pochopitelně zůstávají všechny divize společnosti Dalkia. Tím, že nabízíme Vyhodnocování zakázek Evaluation des commandes 12 Modrý reportér, 3/2006

13 Nous vous présentons le département commercial de la société AmpluServis Le responsable du département commercial de la société AmpluServis est M. Jan Janoš, qui travaille dans le secteur de l énergie depuis plus d un quart de siècle. Il est employé par AmpluServis depuis la constitution de l entreprise, soit depuis exactement dix ans. «Les activités des employés du département commercial de la société Jan Janoš : AmpluServis sont très variées. Notre mission première est bien sûr d obtenir le plus de contacts possibles afin de gagner un maximum de commandes pour notre entreprise. Les employés de notre département commercial sont constamment en action. En plus du traitement des demandes des clients potentiels, ils doivent parcourir annuellement des milliers de kilomètres pour se rendre chez nos clients,» explique Jan Janoš, et d ajouter en souriant : «Ce qui me fait le plus plaisir, c est quand les cinq membres de notre département commercial arrivent à obtenir un volume de commandes tel que nos collègues chargés de leur réalisation ne savent plus où donner de la tête. AmpluServis a un grand nombre de clients fidèles, mais évidemment nous nous efforçons toujours d en trouver de nouveaux. Aujourd hui, en plus de petites entreprises, notre clientèle compte aussi d énormes sociétés multinationales, comme le groupe de sidérurgie Mittal, auquel nous fournissons de la maintenance électrotechnique. Nous apprécions la confiance de chacun de nos clients et bien sûr je ne peux pas citer toutes les sociétés avec lesquelles nous collaborons avec succès. C est pourquoi je ne donnerai que quelques exemples permettant de se faire une idée du large éventail de services offert par AmpluServis. Un de nos clients de marque est la société Mlékárna Kunín, l un des producteurs de produits laitiers les plus importants de notre pays. Pour Mlékárna Kunín, nous avons par exemple reconstruit un poste échangeur et un groupe électrogène. Mais les activités du département commercial d AmpluServis ne se limitent pas seulement au territoire de la République tchèque. Nous avons par exemple réussi à gagner des commandes en Slovaquie, à Žilina, où nos spécialistes ont ensuite réalisé le montage d un branchement de vapeur pour Kia, constructeur automobile de renommée mondiale. Nos plus gros clients restent toutefois, pour des raisons compréhensibles, toutes les divisions de Dalkia. Mais en proposant nos services en dehors de notre société-mère, nous assurons à AmpluServis une meilleure compétitivité sur le marché,» explique Jan Janoš. «Comme je l ai déjà indiqué, cinq employés travaillent dans notre département commercial, et ils obtiennent des commandes pour AmpluServis, soit sous forme de consultations envoyées par diverses entreprises, soit en se rendant activement chez les clients. L évaluation des consultations des différentes entreprises est un processus relativement complexe. D abord, nous traitons chaque consultation, puis nous la présentons aux membres de la commission aux commandes, qui se réunit toujours deux fois par semaine. Là, elle est évaluée et fait «Nos clients sont tant des sociétés multinationales gigantesques que des petites entreprises.» l objet d une approbation préliminaire. La demande est ensuite transmise avec toutes les informations importantes au directeur de la société, qui la confirme définitivement par sa signature. Si nous obtenons la commande et s il s agit d un grand projet elle est toujours coordonnée par un représentant de notre département commercial en qualité de gérant de projet. Le champ d action de notre département est donc très large. J apprécie beaucoup que les relations humaines entre les collaborateurs de notre entreprise soient à un très bon niveau, d ailleurs autrement nous ne pourrions pas réaliser notre travail, qui est très exigeant,» ajoute le responsable du département commercial d AmpluServis, Jan Janoš. Reporter bleu, 3/

14 své služby i mimo svou mateřskou společnost zajišťujeme AmpluServisu větší konkurenceschopnost na trhu, vysvětluje Jan Janoš. Jak už jsem uvedl, v našem obchodním útvaru pracuje pět zaměstnanců, kteří zajišťují zakázky pro AmpluServis, a to jak formou poptávek, které k nám zasílají různé firmy, tak aktivními výjezdy za klienty. Samotné vyhodnocování poptávek jednotlivých firem je poměrně složitý proces. Každou poptávku nejdříve zpracujeme a potom předložíme členům zakázkové komise, která zasedá vždy dvakrát týdně. Zde dojde k jejímu vyhodnocení a předběžnému schválení. Příslušná poptávka však ještě putuje se všemi podstatnými informacemi k řediteli společnosti, který ji svým podpisem definitivně potvrdí. Pokud zakázku získáme - a v případě, že se jedná o velký projekt - koordinuje ji vždy zástupce z našeho obchodního útvaru jako projektový manažer. Záběr našeho oddělení je tedy značně široký. Velmi si proto vážím toho, že jsou mezilidské vztahy mezi spolupracovníky naší firmy na velmi dobré úrovni, vždyť jinak by to ani při naší náročné práci nešlo, dodává vedoucí obchodního útvaru společnosti AmpluServis Jan Janoš. Rekonstrukce výměníkové stanice před rekonstrukcí / po rekonstrukci Réconstruction de sous-station avant / après Vyhodnocení zakázek Evaluation des commandes 14 Modrý reportér, 3/2006

15 Představujeme ekonomicko-správní útvar společnosti AmpluServis Ekonomicko-správní útvar společnosti AmpluServis vede od roku 2001 Ing. Anna Kouřilová, která o svém útvaru říká: Pracovníci našeho pětičlenného útvaru mají na starosti především dvě oblasti. Tou první, jak už z názvu našeho útvaru vyplývá, jsou činnosti v oblasti ekonomické a finanční. Naše obchodní strategie orientovaná především na služby s vyšší přidanou hodnotou, mezi které patří tzv. expertní služby, klade vysoké nároky na vybavenost jednotlivých oddělení kvalitní přístrojovou technikou. Díky tomu, že společnost Amplu- Servis dlouhodobě dosahuje kladných hospodářských výsledků a má stabilizovanou finanční situaci, může si dovolit investovat do tohoto vybavení, což umožňuje poskytovat zákazníkům služby na vysoké profesionální úrovni. Jako příklad můžeme uvést špičkové vybavení oddělení vibrační diagnostiky či chemických laboratoří. Druhá, neméně důležitá oblast, je oblast lidských zdrojů, která nese zodpovědnost za personální politiku společnosti, v níž v současnosti pracuje 125 zaměstnanců. Lidské zdroje jsou jedním ze základních pilířů, na kterých stojí úspěch každé firmy. Základním předpokladem konkurenceschopnosti firmy je schopnost reagovat na změny a neustále se rozvíjet. Vzdělávání zaměstnanců je jedním z nejdůležitějších úkolů v oblasti řízení lidských zdrojů. AmpluServis investuje velké finanční prostředky do vzdělávání svých pracovníků, ať už jde o trvalé udržování či zvyšování kvalifikace v dělnických profesích, nebo zdokonalování manažerských a komunikačních dovedností. Chceme nejenom udržovat, ale hlavně zvyšovat firemní kulturu a profesionální úroveň. Spolupracujeme také s Institutem environmentálních služeb (IES), který je Anna Kouřilová: Investice do vzdělávání našich zaměstnanců i do špičkového přístrojového vybavení se vyplácí. vzdělávacím a tréninkovým centrem nadnárodní skupiny Veolia Environnement, do níž patří i naše mateřská společnost Dalkia a jejím prostřednictvím i naše společnost. IES poskytuje špičkové a ucelené firemní vzdělávání, které přispívá k systematickému zvyšování kvalifikace. Je to jedna z mnoha výhod, která pro společnost AmpluServis plyne ze zázemí mateřské společnosti Dalkia, vysvětluje Ing. Anna Kouřilová a dodává: V naší společnosti funguje odborová organizace a zaměstnancům jsou poskytovány výhody vyplývající z kolektivní smlouvy uzavřené pro příslušný rok. Letos jsme zavedli pro každého zaměstnance osobní účet, z něhož může účelově čerpat prostředky určené například pro penzijní připojištění, životní pojištění, stavební spoření nebo rekreace. Jde tedy o další motivační složku pro naše zaměstnance. Na závěr bych chtěla vyzdvihnout profesionalitu svých kolegů a týmového ducha, který vládne v našem útvaru. Ekonomicko-správní útvar poskytuje služby hlavně našim zaměstnancům, kteří u nás mají dveře vždy otevřené. Rozhodně to není žádné klišé, když říkám, že společnost AmpluServis stojí na práci rukou a mozků svých zaměstnanců, kteří jsou naším největším bohatstvím. Reporter bleu, 3/

16 Nous vous présentons le département économique et administratif de la société AmpluServis Anna Kouřilová : «Les investissements dans la formation de nos employés et dans des appareils de pointe valent la peine.» 16 Le département économique et administratif de la société AmpluServis est dirigé depuis 2001 par l ingénieur Anna Kouřilová, qui présente ainsi son service : «Les cinq employés de notre service s occupent surtout de deux domaines. Le premier, comme le nom de notre département l indique, consiste en des activités économiques et financières. Notre stratégie commerciale, tournée surtout vers les services à forte valeur ajoutée, dont les services dits experts, implique de fortes exigences sur l équipement des différents départements en appareils techniques de qualité. Modrý reportér, 3/2006 Comme la société AmpluServis enregistre durablement des résultats positifs et que sa situation financière est stable, elle peut se permettre d investir dans de tels équipements, ce qui nous permet de fournir aux clients des services d un haut niveau professionnel. Nous pouvons par exemple mentionner l équipement de pointe du département des diagnostics de vibrations ou des laboratoires de chimie. Le second domaine, tout aussi important, est celui des ressources humaines, à savoir la responsabilité de la politique de gestion du personnel de la société, qui emploie actuellement 125 salariés. Les ressources humaines sont l un des piliers sur lesquels repose le succès de toute entreprise. Une condition fondamentale de la compétitivité de l entreprise est sa capacité à réagir aux changements et à se développer en permanence. La formation des employés est l une des missions les plus importantes dans le domaine de la gestion des ressources humaines. AmpluServis investit des moyens importants dans la formation de ses employés, qu il s agisse d entretenir ou d augmenter leur qualification dans les fonctions d ouvrier ou de perfectionner les capacités de management et de communication. Nous souhaitons non

17 seulement maintenir, mais surtout améliorer la culture d entreprise et le niveau professionnel. Nous collaborons aussi avec l Institut des services environnementaux (IES), qui est le centre de formation et d entraînement du groupe multinational Veolia Environnement, dont fait partie notre société-mère Dalkia et donc, par son intermédiaire, notre société aussi. L IES dispense une formation d entreprise ciblée de haute qualité qui contribue à l augmentation systématique de la qualification. C est l un des nombreux avantages qu AmpluServis tire des moyens de sa société-mère Dalkia,» explique Anna Kouřilová, avant d ajouter : «Une organisation syndicale fonctionne dans notre société et les employés bénéficient des avantages découlant de la convention collective conclue pour l année considérée. Cette année, nous avons ouvert pour tous les employés un compte personnel, duquel ils peuvent retirer de l argent à des fins déterminées, par exemple pour une assurance retraite complémentaire, une assurance vie, un plan d épargne logement ou des séjours de loisirs. C est donc un élément de motivation supplémentaire pour nos employés. Pour conclure, je voudrais souligner le professionnalisme de mes collègues et l esprit d équipe qui règne dans notre service. Le département économique et administratif fournit ses services surtout à nos employés, pour qui notre porte sera toujours ouverte. Ce n est assurément pas un cliché que d affirmer que la société AmpluServis repose sur le travail manuel et intellectuel de ses employés, qui sont notre plus grande richesse.» Oprava turbogenerátoru Réparation du turbogénérateur Reporter bleu, 3/

18 Představujeme chemické laboratoře společnosti AmpluServis Základním principem současné energetické výroby je snaha o tzv. čistou produkci, která umožňuje efektivnější využívání zdrojů a zároveň snižuje znečišťování životního prostředí, říká Lukáš Baran, chemický inženýr z útvaru chemických expertíz společnosti Amplu- Servis, a upřesňuje: Jde tedy o postup, který je v souladu se základní filozofickou vizí trvale udržitelného rozvoje. Dopad energetické výroby na životní prostředí samozřejmě úzce souvisí s kvalitou provozních a výstupních médií, jež jsou používána v provozech. Chemické laboratoře společnosti AmpluServis nabízejí svým zákazníkům odbornou technickou pomoc a kontrolu kvalitativních parametrů v oblasti olejů, vod a paliv. Jedná se tedy o oblasti, které mají významný vliv na kvalitu životního prostředí. Chtěl bych proto představit činnost laboratoří společnosti AmpluServis poněkud blíže. Základním posláním naší laboratoře olejů je analyzování a vyhodnocování kvality průmyslových olejů a maziv. Tyto analýzy jsou motivovány snahou o předcházení zvyšování spotřeby energie, způsobované překonáváním nežádoucího tření, které může vést až ke ztrátě funkčních vlastností zařízení. Informace o míře opotřebení jednotlivých třecích ploch ve vztahu k používaným olejovým a mazacím náplním tak pomáhají prod l u ž o v a t životnost zařízení. Eliminují se tím náklady na neustále dražší náhradní díly a neefektivní používání mazacích prostředků. Při analýzách olejů se využívá skutečnosti, že stupeň opotřebení strojních součástí je doprovázen růstem počtu částic různé velikosti a tvaru. Tyto částice jsou v podobě kontaminujících nečistot a degradačních produktů rozptýleny v olejích jako nosném médiu. Naše laboratoř je schopna provádět analýzy všech druhů olejů, například turbínových, hydraulických, kompresorových, izolačních, motorových, převodových a mnoha dalších. Po vyhodnocení výsledků z naší laboratoře pak seznámíme zákazníka s aktuálním stavem konkrétního oleje a doporučíme ho k dalšímu použití nebo výměně. Laboratoř olejů tedy poskytuje komplexní služby v oblasti tribotechniky - metodě vyhledávání částic a jejich koncentrace - které vznikly ve třecích kontaktech v olejových a jiných soustavách. Naším dalším špičkovým zařízením jsou laboratoře analytiky vod, ve kterých stanovujeme kvalitu všech druhů Lukáš Baran: Chemické laboratoře zažívají v současné době významný odborný a technický rozvoj. provozních vod s ohledem na ochranu provozních zařízení před jejich škodlivými účinky. Správný chemický režim energetických zařízení závisí i na kvalitě a parametrech vstupních a provozních vod. Naše laboratoř je připravena stanovit celou škálu chemických parametrů u všech typů průmyslových vod na úsecích energetického celku. Analyzujeme parametry říční vody vstupující na chemickou úpravnu (tzv. surovou, čířenou a demi vodu), stejně jako vzorky výstupních par či vratných kondenzátů z tepelné sítě. Faktorem vypovídajícím o kvalitě provozu jakéhokoliv výrobního celku je i jakost odpadních vod, vypouštěných mimo areál. Kvalita těchto vod je dána legislativním rámcem a parametry, které je nutno striktně dodržovat. Proto také patří stanovení kvality odpadních vod k velmi důležitým činnostem naší laboratoře. Společně s rozbory nánosů, stanovením kapacity ionexových hmot a dalšími analýzami poskytují laboratoře vod našemu klientovi ucelený komplex analytických metod pomáhajících při ochraně a prodloužení životnosti energetických zařízení. V laboratoři paliv společnosti Amplu- Servis 18 Modrý reportér, 3/2006

19 Laboratoř olejů Laboratoire des huiles Analyzátor LECO Analyseur LECO Nous vous présentons les laboratoires de chimie de la société AmpluServis Lukáš Baran : «Les laboratoires de chimie connaissent maintenant un essor technique et professionnel important.» «Le principe essentiel guidant la production énergétique actuelle consiste à s efforcer de parvenir à une production dite «propre», qui permet une utilisation plus efficace des ressources tout en réduisant la pollution de l environnement,» explique Lukáš Baran, ingénieur chimiste du département d expertise chimique de la société AmpluServis, et de préciser : «Il s agit donc d une démarche en harmonie avec la philosophie de développement durable. Les incidences de la production énergétique sur l environnement sont bien sûr étroitement liées à la qualité des fluides d exploitation et de sortie. Les laboratoires de chimie de la société AmpluServis offrent aux clients leur assistance technique pour le contrôle des paramètres qualitatifs des huiles, des eaux et des combustibles. Il s agit donc de domaines ayant un impact significatif sur la qualité de l environnement. C est pourquoi je souhaiterais présenter plus en détail les travaux des laboratoires de la société AmpluServis. Notre laboratoire des huiles a pour mission principale l analyse et l évaluation de la qualité des huiles et des lubrifiants industriels. Ces analyses sont motivées par la volonté d anticiper les hausses de la consommation d énergie causée par les frottements parasites excessifs dont les effets néfastes peuvent aller jusqu à l amoindrissement des propriétés fonctionnelles des installations. Les informations obtenues sur le taux d usure des différentes surfaces de frottement en fonction des huiles et lubrifiants utilisés servent à prolonger la durée de vie des installations, et ainsi d éviter des frais de pièces de rechange toujours plus coûteuses et un faible rendement des moyens de lubrification. Lors des analyses des huiles, on se base sur le fait que le taux d usure des pièces mécaniques est accompagné d une hausse de la quantité de particules de diverses tailles et formes qui se dispersent dans les huiles ; celles-ci deviennent ainsi le fluide porteur de ces sources de contamination et de produits de dégradation. Notre laboratoire est capable d analyser tous les types de lubrifiants et de fluides hydrauliques, qu il s agisse d huiles à turbine, hydrauliques, pour compresseurs, isolantes, moteurs, de transmissions et bien d autres encore. Après évaluation des résultats de notre laboratoire, nous présentons au client un diagnostic de l huile et des recommandations quant à son emploi ultérieur ou son remplacement. Le laboratoire des huiles fournit donc des services complets de tribotechnique méthode de recherche des particules et de leurs concentrations formées lors de frottements dans les systèmes à huile et autres. Les laboratoires d analyse des eaux sont d autres installations de pointe de notre société. On y établit la qualité de tous les types d eaux industrielles au regard de la protection des installations d exploitation contre leurs effets nuisibles. Le bon régime chimique des installations énergétiques dépend aussi de la qualité et des paramètres des eaux d entrée et d exploitation. Notre laboratoire est en mesure de déterminer tout un éventail de paramètres chimiques pour tous les types d eaux industrielles dans les différentes sections d un ensemble énergétique. Nous analysons les paramètres de l eau fluviale entrant dans une usine de traitement chimique (eau dite brute, clarifiée et déminéralisée), tout comme les échantillons des vapeurs de sortie ou des condensats de retour du réseau de chaleur. Reporter bleu, 3/

20 je prováděna kontrola jakosti paliva od dodavatelů ve vztahu k tepelným bilancím. Stanovení jednotlivých ukazatelů - obsahu vody v palivu, popela, prchavé hořlaviny, síry, stanovení spalného tepla a dalších - je zcela nezbytné pro provozovatele energetických zařízení. V současné době mají také provozovatelé možnost obchodovat s emisními povolenkami, a to podle zákona 695/2004 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami, resp. dle vyhlášky 696/2004 Sb., kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí. Nutnou podmínkou je však prokázání stanovení kvality paliva akreditovanou laboratoří. Naše laboratoř tuto podmínku splňuje, a má tak možnost v plné výši poskytnout tuto službu svým zákazníkům. Technické vybavení všech laboratoří společnosti AmpluServis je na velmi vysoké úrovni. Například v laboratoři olejů je k dispozici mikroskop firmy Nikon na stanovení typu a množství kovových části v olejích a také další moderní přístroje, jako například Coulometer KF 684 na stanovení obsahu vody, ANALIS na stanovení deemulgační charakteristiky či BAUER na stanovení elektrické pevnosti olejů. V laboratoři vod je mimo jiné instalován Spectrophotometer HACH 4000 na stanovení stopových prvků a kovů, mineralizátor na stanovení dusíku a fosforu, přístroj BODTrack na stanovení BSK5 (biologické spotřeby kyslíku) či ionexové kolony pro stanovení užitné kapacity ionexů. Také laboratoř paliv je moderně vybavena. Mezi špičkové přístroje patří například nový elementární analyzátor TruSpec na stanovení uhlíku, vodíku, dusíku a síry, termogravimetrický analyzátor TGA 601 na stanovení vody a popela v palivu nebo kalorimetrem IKA C500 Duo Kontrol na stanovení spalného tepla, vysvětluje Lukáš Baran a dodává: Je však zapotřebí říci, že dobré technické vybavení je - vyjádřeno matematickou mluvou - podmínkou nutnou, nikoli však dostačující. Kvalita prováděných analýz závisí v první řadě na kvalitě a erudici odborného personálu. Musím proto na tomto místě připomenout, že se všechny naše laboratoře každoročně úspěšně zúčastňují takzvaných mezilaboratorních rozborů, kdy jsou vybraným laboratořím zasílány shodné série referenčních vzorků. Jednotlivé laboratoře pak normalizovanými metodami, používanými v běžném provozu, provedou vždy dvě paralelní stanovení obsahu požadovaných složek. Výborné výsledky vyplývající z těchto kontrolovaných rozborů, které laboratoře společnosti AmpluServis pravidelně dosahují, svědčí zcela jednoznačně o vysokých odborných schopnostech a kvalitní práci našich zaměstnanců. Profesionalita pracovníků chemických laboratoří AmpluServisu je tak nesporně nejvyšší devízou a zárukou dalšího rozvoje našich poskytovaných služeb. V roce 2005 získala laboratoř paliv osvědčení o akreditaci a stala se tak zkušební laboratoří s č En 2005, le laboratoire de combustibles a reçu son certificat d accréditation et est ainsi devenu «laboratoire d essais no 1470». Společnost AmpluServis získala v roce 2004 certifikát ISO 9001:2001. En 2004, la société AmpluServis a réçu le certificat ISO 9001: Modrý reportér, 3/2006

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka.

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Produkty Podrobnosti Šití Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Akustické materiály Nabízíme řadu řešení pro odzvučení

Více

Žádost o práci v Lucembursku

Žádost o práci v Lucembursku Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci v Lucembursku Písemné podklady V Lucembursku není dán žádný všeobecně platný styl žádání o práci. Často hraje roli to, z jaké země podnik nebo firma pochází,

Více

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour I Nom de l activité : Défis Sciences et Mathématiques par le biais de la visioconférence

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa 2 / 2004 duben avril Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2010 červen juin Dalkia

Více

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov 5 / 2005 říjen octobre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005»

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005» 2 / 2005 duben april Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština

Mezikulturní komunikace: francouzština Mezikulturní komunikace: francouzština Modelový test Celkem 76 bodů, 60 minut 1) Přeložte do češtiny. (20 bodů) Les Français adorent jouer avec leur langue : qu ils soient écrivains, hommes politiques,

Více

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2011 únor février Poliklinika

Více

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje 4 / 2004 září septembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Paris Généralités, fonctions et liste des lieux et des monuments GÉNÉRALITÉS Consigne : Présentez les informations générales sur Paris : la

Více

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR)

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR) NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) ADR Centrum pro řešení sporů o domény.eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Rozhodčí

Více

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2014 březen mars Dalkia dodá

Více

STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY

STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY 2 www.ingtop.eu STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY Společnost INGTOP byla založena v roce 1990, nejprve jako jedno středisko firmy René Hoffman. Toto středisko se od prvopočátku zabývalo odbornými technickými

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2014 červenec juillet Biomasu

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2013 únor février Úspěch jménem

Více

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR 5 / 2004 prosinec décembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2012 květen mai Franck

Více

4 / 2005 červenec juillet

4 / 2005 červenec juillet 4 / 2005 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2009 březen mars Ostrava

Více

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2013 květen mai Laurent Barrieux

Více

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2009 srpen aout České

Více

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2011 listopad novembre

Více

reportér modrý str./p. 13

reportér modrý str./p. 13 modrý reportér Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst 2 / 2006 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2010 listopad novembre

Více

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Prague Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne?

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Překlad Natálie Preslová (ukázka) 2 2: Koukni na něj. Co vidíš? 1: Muže na zemi. Klečí. 2: Třese se. 1: Možná je mu zima. 2: Možná. 1: Sklonil hlavu. 2: Stydí se. 1:

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2014 prosinec décembre Dalkia

Více

L OFFRE ET LA CIRCULAIRE COMMERCIALE

L OFFRE ET LA CIRCULAIRE COMMERCIALE L OFFRE ET LA CIRCULAIRE L entreprise, pour contacter ses clients potentiels, peut recourir à l envoi d une lettre type envoyée à de nombreux correspondants (circulaire). Ces lettres ont pour objectif

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 2 1 4 3 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S LAN permet la mise sous tension et l arrêt des prises.

Více

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY LE PRIX DE LA CCFT POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE CENA

Více

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu spojovací způsob KONJUNKTIV Zatímco čeština rozlišuje tři slovesné způsoby: indikativ (oznamovací), imperativ (rozkazovací) a kondicionál (podmiňovací), francouzština definuje čtvrtý slovesný způsob, jímž

Více

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK»

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK» 1 / 2004 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_155 Podmiňovací způsob přítomný TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland 2. přepracované vydání Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o.

Více

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Miloš Neubauer O spojitých funkcích, nabývajících každé své hodnoty konečněkrát Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 63 (1934), No. 2, 1--8 Persistent

Více

FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM

FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM CHAMBREDECOMMERCE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÁ OBCHODNÍKOMORA DÉCEMBRE PROSINEC 2014 WWW.CCFT-FCOK.CZ FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM ÉCHANGES COMMERCIAUX FRANCO-TCHÈQUES

Více

1 / 2003. Obchodní centrum Nový Smíchov na vlnách obřích nákupů. Dalkia v Praze. Splněný sen provází klapot kopyt nová pracovní místa naší nadace

1 / 2003. Obchodní centrum Nový Smíchov na vlnách obřích nákupů. Dalkia v Praze. Splněný sen provází klapot kopyt nová pracovní místa naší nadace 1 / 2003 únor fevrier Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République Tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Morava, Olterm&TD Olomouc, Teplárna Ústí

Více

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY DEMANDE DE PENSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY DEMANDE DE PENSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE SMLOUVA O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A KANADOU ZE DNE 24. 5. 2001 ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET LE CANADA EN DATE DU 24 MAI 2001 ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ

Více

Název: Titrage conductimétrique

Název: Titrage conductimétrique Název: Titrage conductimétrique Výukové materiály Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika,

Více

Začala nová topná sezóna Dalkia k Vašim službám! En avant pour une nouvelle saison de chauffe a va chauffer!

Začala nová topná sezóna Dalkia k Vašim službám! En avant pour une nouvelle saison de chauffe a va chauffer! Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společnosti Dalkia v České republice 2002 / listopad / novembre (Dalkia Morava, Olterm &TD Olomouc, Teplárna Ústí nad Labem, PPC Trmice, Ekoterm a AmpluServis) Reporter

Více

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Paris ville, administration Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná

Více

vie de la chambre ze života komory VALNÁ HROMADA FRANCOUZSKO-čESKÉ OBCHODNÍ KOMORY MEMBRES DU CONSEIL DE LA CCFT

vie de la chambre ze života komory VALNÁ HROMADA FRANCOUZSKO-čESKÉ OBCHODNÍ KOMORY MEMBRES DU CONSEIL DE LA CCFT vie de la chambre ze života komory Assemblée générale de la Chambre de commerce franco-tchèque L Assemblée générale de la CCFT, qui s est déroulée le 23 mars dernier au restaurant Mlýnec à Prague, a réuni

Více

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône Jean-Pierre Soureillat, Directeur général de la CAF des Bouches-du-Rhône Francouzský systém sociálního zabezpečení

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01

FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01 FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.100.30; 17.160 Prosinec 2014 Monitorování stavu a diagnostika strojů Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků Část 7: Termografie ČSN ISO 18436-7 01 1445 Condition

Více

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF P R A G U E, D U 8 A U 1 0 S E P T E M B R E 2 0 1 1 U N I V E R S I T É D E C O N O M I E D E P R A G U E E T M A I S O N M U N I C I P A L E 2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF Vers l éducation plurilingue

Více

Accord Canada / République Tchèque

Accord Canada / République Tchèque Accord Canada / République Tchèque Demande de prestations tchèques Voici des renseignements importants dont vous devez tenir compte au moment de remplir votre demande. Veuillez vous assurer de signer la

Více

Business FRANÇAIS Fráze

Business FRANÇAIS Fráze Business FRANÇAIS Fráze Do francouzštiny přeložili: PhDr. Jana Kozmová, CSc. Pierre Brouland S použitím překladu knihy Business English Redewendungen nakladatelství Compact Verlag vydala Grada Publishing,

Více

ČSN EN ISO 14692-4 OPRAVA 1 45 0040

ČSN EN ISO 14692-4 OPRAVA 1 45 0040 ICS 23.040.01; 75.200 ČSN EN ISO 14692-4 OPRAVA 1 45 0040 Leden 2008 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA Naftový a plynárenský průmysl Sklolaminátová potrubí (GRP) Část 4: Výroba, montáž a provoz Český normalizační

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky Všechno nejlepší : Manželství Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations et meilleurs vœux à vous deux pour

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027

ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027 ICS 75.180.10 ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027 Květen 2012 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA Naftový a plynárenský průmysl Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce Část 6: Námořní a provozní činnost Úřad pro

Více

N 1/2014 Květen-Mai. Alliance Française de LIBEREC. Bon anniversaire!!

N 1/2014 Květen-Mai. Alliance Française de LIBEREC. Bon anniversaire!! Alliance Française de LIBEREC N 1/2014 Květen-Mai La Gazette Lettre d information de l Alliance Française de Liberec * Informační zpravodaj Alliance Française Liberec EDITO : Bon anniversaire!! 23 ans

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.160,03.100.30 Listopad 2013 Monitorování stavu a diagnostika strojů Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků Část 8: Ultrazvuk ČSN ISO 18436-8 01 1445 Condition monitoring

Více

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. ÉCONOMIE FRANCE RT

Více

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 La République tchèque Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky Všechno nejlepší : Manželství Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu

Více

ÉCONOMIE EKONOMIKA ACTUALITÉS AKTUALITY ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE 9% OU 19% DE PAUVRES EN FABRICE MARTIN-PLICHTA

ÉCONOMIE EKONOMIKA ACTUALITÉS AKTUALITY ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE 9% OU 19% DE PAUVRES EN FABRICE MARTIN-PLICHTA ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY FABRICE MARTIN-PLICHTA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně 7,5 % 5,5 % 3,5 % 1,5 % 0,5 % -2,5 % -4,5 % -6,5 % 1Q06 2Q06

Více

ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. FABRICE MARTIN-PLICHTA ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance

Více

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars L Alliance Française de Pardubice est heureuse de vous inviter au mois de la Francophonie. Durant tout le mois de mars, vous aurez l occasion d assister à des

Více

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora 2 941 288 participants aux événements / účastníků na akcích FČOK sociétés membres / členských společnost

Více

pendant quelques années» 12 Juin août 2012 / ČERVEN SRPEN 2012 CONTACT 64

pendant quelques années» 12 Juin août 2012 / ČERVEN SRPEN 2012 CONTACT 64 Déjeuner-débat avec le ministre des Finances Miroslav Kalousek Debatní oběd s ministrem financí Miroslavem Kalouskem FOTO: FČOK nationale «dépend des exportations et donc de la fin de la crise de confiance

Více

Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu

Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Jsme ryze českou společností poskytující služby v oblasti zdvihací techniky a spolu s našimi odborníky se řadíme

Více

Madame Picard n est pas contente

Madame Picard n est pas contente 2 3 LEÇON TROIS Madame Picard n est pas contente Mme Picard : Sabine, où est Jean? Sabine : Je ne sais pas, maman. Mme Picard : Jean, tu es dans ta chambre? Jean : Non, maman. Mme Picard : Tu n es pas

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám FRANCOUZSKÝ JAZYK FJMZD13C0T04 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU P r a c o v n í l i s t yp r o f r a n c o u z s k ýj a z y k CZ. 1. 0 7 / 1. 1. 3 4 / 0 2. 0 0 5 2 ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU 1. Přiřaďte slovíčka k obrázkům. Avoir mal à la tête / Casser la jambe

Více

Le magazine de la Chambre de commerce franco-tchèque Časopis Francouzsko-české obchodní komory

Le magazine de la Chambre de commerce franco-tchèque Časopis Francouzsko-české obchodní komory ÉDITO ÚVODNÍK SOMMAIRE OBSAH Chers amis, La présence française ici est forte : 100.000 emplois et une nouvelle entreprise tentant sa chance ici toutes les trois semaines environ sur les 7 dernières années.

Více

SKUPINA Dalkia v České republice

SKUPINA Dalkia v České republice SKUPINA Dalkia v České republice PŘEHLED HLAVNÍCH ČINNOSTÍ SKUPINY DALKIA V ČESKÉ REPUBLICE výroba tepla, teplé vody a stlačeného vzduchu dodávky elektrické energie výroba dálkového tepla a elektřiny dodávky

Více

actualités aktuality

actualités aktuality ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE actualités aktuality La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

Více

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY Orlová 2012 ÚVOD Publikace, která se Vám dostává do rukou, je jedním ze stěžejních výstupů projektu CLIL DATABASE tvorba metodických a učebních materiálů

Více

Nadační fond Veolia. Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety

Nadační fond Veolia. Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety Nadace Terezy Maxové Vzdělávací projekty Kufřík Tajemství vody Vraťme přírodě, co jí patří Clean Up The World Obsah Úvodní

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Třída: Náplň: Počet hodin: Pomůcky: Francouzský jazyk (FRJ) Druhý ročník Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERRJ 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 FRANCOUZSKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE FJMZD12C0T01 Maximální bodové hodnocení: 93 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání

Více

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY Orlová 2012 ÚVOD Publikace, která se Vám dostává do rukou, je jedním ze stěžejních výstupů projektu CLIL DATABASE tvorba metodických a učebních materiálů

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014 ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014 O SPOLEČNOSTI PSG - International a.s. je moderní a dynamicky se rozvíjející skupina, která působí na trhu v České republice i v zahraničí od svého založení v

Více

Představení společnosti

Představení společnosti TOPENÍ VODA PLYN MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ ŘÍZENÍ V OBORU TZB Představení společnosti www.esl.cz 04 / 2012 Přinášíme nové systémy pro technická a technologická zařízení budov. Základní

Více

Syntax pro překladatele. Syntaxe pour les traducteurs

Syntax pro překladatele. Syntaxe pour les traducteurs Syntax pro překladatele Syntaxe pour les traducteurs Mgr. Jan Lazar, Ph.D. Mgr. Zuzana Honová, Ph.D. Ostrava 2014 1 Tento projekt je řešen v rámci Institucionálního rozvojového programu na rok 2014. Recenzovali:

Více

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001 a 14001 Specializovaná firma pro dodávky vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Firemní profil Ostrava, červen 2007 PAVLÍNEK s.r.o. E-mail: obchod@pavlinek.cz

Více

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001 a 14001, OHSAS 18001 a dalších. Specializovaná firma pro dodávky vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Firemní profil Ostrava, únor 2009 PAVLÍNEK

Více

Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o.

Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o. Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o. Světa znalý. TÜV SÜD je světově uznávanou společností, působící ve všech odvětvích průmyslu a služeb. Našim klientům poskytujeme služby

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.160 2006 Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 1: Obecný úvod ČSN ISO 18431-1 01 1466 Říjen Mechanical vibration and shock - Signal processing - Part 1: General introduction

Více

(1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština

(1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština Modelový přijímací test pro navazující magisterské obory (1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština Celkem 50 bodů Část I (40 bodů, 60 minut) 1. Přeložte do češtiny

Více

G4S. Komplexní řešení v oblasti bezpečnosti

G4S. Komplexní řešení v oblasti bezpečnosti G4S Komplexní řešení v oblasti bezpečnosti G4S ve světě Skupina G4S Plc. je světovou jedničkou v oboru bezpečnosti a zaujímá vůdčí roli v oblasti komplexních bezpečnostních řešení. Operuje ve 125 zemích

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

O nás. Čím se zabýváme

O nás. Čím se zabýváme www.isco.cz O nás Hlavní činností společnosti ISCO s.r.o. je stavební a konzultační činností v oblastech pozemního a inženýrského stavitelství. Působnost je především v regionu Středočeského kraje a Prahy,

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

FRANCOUZŠTINA maturitní příprava

FRANCOUZŠTINA maturitní příprava Klíč k pracovnímu sešitu FRANCOUZŠTINA maturitní příprava Podstatná jména a determinanty Rod; podstatná jména v jednotném a množném čísle (strany 4 5) A příklady možných odpovědí: 1 pâté, pavé; 2 passage,

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Francouzský jazyk

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Francouzský jazyk STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Francouzský jazyk Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru Francouzský

Více

www.elvac.eu 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer

www.elvac.eu 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer O společnosti Kdo jsme? Jsme součástí největší české inženýrské skupiny sdružené pod křídly VAE CONTROLS Group, a.s. Poskytujeme obchodně-technické a inženýrskododavatelské

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více