ZPRAVODAJ SOUKROMÝCH ŠKOL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ SOUKROMÝCH ŠKOL"

Transkript

1 ZPRAVODAJ SOUKROMÝCH ŠKOL JAK SE POZNÁ DOBRÁ SOUKROMÁ ŠKOLA II/2011

2 SÁZÍME NA PUBLIC RELATIONS Nic netrvá věčně a my s tím musíme počítat. Co jsme dříve získali snáze, o to musíme dnes usilovně bojovat. To platí i o míře přijetí soukromého školství na veřejnosti. Máme stále mnoho odpůrců, kteří se nedokázali smířit s myšlenkou nezávislého školství a vzdělávání. Z neznalosti, kvůli politickým ambicím, z obav před konkurencí anebo z úplně obyčejné závisti. Mediálním útokům a dalším různým podpásovkám jsme se proto rozhodli čelit kvalifikovaně a profesionálně prostřednictvím public relations a mediální strategie, kterou pro nás připravuje renomovaná PR agentura. Tuto spolupráci považujeme za dlouhodobou investici našeho Sdružení do nového moderního komunikačního kanálu, který zprůhlední informace o výsledcích a činnosti soukromých škol. Uvádění věcí na pravou míru, zprostředkovávání informací objektivně a profesionálně, to vše bude výhodné pro všechny strany. Finanční prostředky na public relations získáváme z příspěvků svých členů a jiných mimorozpočtových zdrojů. Co od služeb PR očekáváme? Optimální oboustrannou spolupráci s veřejností. Objektivně a profesionálně reagovat na dezinformace. Zprůhlednit informace o výsledcích a činnosti soukromých škol. Vytvořit nový komunikační kanál, v němž budou veřejnosti prostřednictvím médií poskytovány ucelené, objektivní, profesionálně zpracované aktuální informace o soukromém školství. Věříme, že tato investice Sdružení do nové, moderní, alternativní spolupráce s médii pozitivně ovlivní pohled veřejnosti na soukromé školy v České republice. Mgr. Vladimír Kolder předseda Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska PRÁCE SOUKROMÝCH ŠKOL BYLA OPĚT OCENĚNA Ministr školství Josef Dobeš udělil 28. března medaile MŠMT těmto osobnostem soukromého školství nominovaných Sdružením soukromých škol: Doc. PhDr. Bohumil Sedláček, CSc., Mgr. Jaromír Pragač, Mgr. Václav Tichý, Mgr. Jaroslav Sadík, Mgr. Dagmar Cvrčková, PhDr. Alena Švepešová, Ing. František Smetana. Medaile MŠMT je nejvyšším resortním oceněním a uděluje se za významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu školství nebo mimořádně záslužného činu při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. 2

3 UDÁLOSTI Pravidelným završením činnosti Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska jsou mezinárodní kongresy. Tuto slavnostní i veskrze pracovní akci Sdružení pořádá již od roku Letos se představitelé soukromých škol z Česka i mnoha evropských zemí sejdou 28. dubna v Praze. Tentokrát budou hovořit o hodnotách a kvalitě vzdělávání. VZKAZ PŘEDSEDKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY IX. MEZINÁRODNÍMU KONGRESU SOUKROMÝCH ŠKOL politické a ekonomické změny v naší zemi před dvaadvaceti lety přinesly zásadní změny nejen do vlastnických vztahů. Znovu nastala možnost poskytovat vzdělávání nejen ve státem řízeném školství, ale i na školách soukromých. Z dnešního pohledu, po dvaceti letech praxe, nám tento fakt připadá jako samozřejmost, ale vznik prvních středních a vysokých škol jiného než státního charakteru byl doslova revolucí ve vzdělávacím systému českého školství. Pozitivním výsledkem vzniku nestátních vzdělávacích zařízení byla možnost získávat vzdělání i pro ty mladé lidi, kteří v minulosti nemívali naději k přijetí pro omezený počet míst. Dostat se na školu byla mnohdy záležitost známostí, protekce, postranních cestiček. Vážení pedagogové a studenti, Konkurence ve vzdělávání se proto projevila nejen v možnosti získat kvalifikaci v tradičních i nových oborech. Pozitivně zapůsobila i ve školství státním, které začalo hledat nové cesty a porovnávat své možnosti a nabídky se soukromým sektorem. Větší výběr zase na druhé straně dovolil budoucím studentům zvažovat a porovnávat studijní programy, přizpůsobovat je svým budoucím profesním požadavkům a nárokům. Přála bych všem, kteří věnovali posledních dvacet let organizování privátní vzdělávací sféry a pedagogické činnosti svůj čas, um a znalosti, aby i nadále vytrvali, aby je těšily výsledky, kterých dosáhli, a nalézali v nich inspiraci a podněty do dalších let. K takovému zamyšlení jistě povede i IX. mezinárodní kongres soukromých škol České republiky. Miroslava Němcová předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 3

4 UDÁLOSTI ZDRAVICE MINISTRA ŠKOLSTVÍ ÚČASTNÍKŮM MEZINÁRODNÍHO KONGRESU Vážené dámy, vážení pánové, existenci soukromých škol v České republice považuji za velmi důležitou součást celého novodobého vzdělávacího systému. Do roku 1989 mohli žáci a studenti navštěvovat pouze státem spravované školy. V roce 1990 umožnila novela školského zákona č. 171 vznik soukromých a církevních škol. Našim dětem se tak značně rozšířily vzdělávací možnosti a zároveň vzniklo konkurenční prostředí, které vytváří přirozený tlak na úroveň vzdělávání. K určitým českým specifikům patří skutečnost, že většinu soukromých škol tvoří střední odborné školy. V ostatních zemích střední a východní Evropy se soukromé školy rozvíjejí spíše v sektoru základních a středních všeobecně vzdělávacích škol. Podpora odborného školství patří pro rok 2011 k mým prioritám. Vzhledem k náročným a stále se stupňujícím požadavkům trhu práce na úroveň vzdělávání absolventů odborných škol považuji za nutné neustále zvyšovat kvalitu jejich výuky. Týká se to především rozvoje nových technologií. Vyšší kvality vzdělávání můžeme dosáhnout měřením znalostí a dovedností v uzlových bodech. V letošním roce nás proto poprvé čeká nová maturitní zkouška. Věřím, že její zavedení je jedním z kroků, které pomohou k celkovému ozdravení českého školství. Dámy a pánové, velice si vážím Vaší náročné práce ve prospěch českého školství. Všem organizátorům i účastníkům IX. Mezinárodního kongresu soukromých škol přeji hodně zdraví, štěstí a pracovních i osobních úspěchů. Mgr. Josef Dobeš, ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR SPLNĚNÁ OČEKÁVÁNÍ SPLNĚNÁ OČEKÁVÁNÍ Vše nasvědčuje tomu, že v roce 2011 bude velkým tématem školství. Projednávají se otázky terciárního vzdělávání, ale i reforma regionálního školství. Soukromé školy zasahovaly všechny typy škol, a dokonce školek. Soukromé školy přinesly na trh se vzděláním konkurenci. Jejich zakladatelé rozpoznali, kde je prostor pro založení školy. Pokud se zamyslím nad fungováním a perspektivou soukromého středního školství, mohu říct, že naplnily představy v mnoha směrech. Střední soukromé školy a maturitní obory rozšířily dosavadní nabídku, pokrývaly potřeby zaměstnavatelů i specifická zaměření, která nebyla součástí státních škol. Ve většině případů poskytly studentům rodinnou atmosféru a individuální přístup. Jeden z mnoha cílů v začátcích soukromého školství byl i předpoklad vysoké kvality. V tomto ohledu se školy velmi rozvrstvily. Výsledky státní maturity mohou být jedním (nikoli jediným) ukazatelem kvality. Je v zájmu soukromých škol, aby se odlišovaly nabídkou a konkurovaly kvalitou. Takové školy mají, a podle mého soudu budou mít, prostor ve vzdělávacím systému. Je známo, že školu dělají učitelé. Studentům i učitelům přeji, aby do školy chodili rádi. To je předpoklad dobrých výsledků. Doc. RNDr. Anna Putnová, PhD., MBA, předsedkyně školského výboru PS PČR 4

5 ROZHOVOR JAK SE POZNÁ DOBRÁ SOUKROMÁ ŠKOLA Senátorka Miluše Horská ví přesně, co obnáší soukromá škola sama totiž jednu kdysi zakládala a dosud ji vede. Posláním její Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ v Pardubicích s více než stovkou zaměstnanců je vzdělávat děti, mládež a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením. Říká o sobě, že je profesí ředitelka, ale srdcem pedagožka. Vloni na podzim úspěšně kandidovala do Senátu za pardubický volební obvod. Dnes je členkou senátního výboru pro zdravotnictví a sociální politiku a školského podvýboru. Jak se pozná dobrá soukromá škola? Na první pohled už podle toho, jestli dokáže získat zvýšenou dotaci. Každá soukromá škola, která chce dosáhnout na vyšší dotaci, musí splnit několik zákonných podmínek, takových potvrzenek, že je dobrá, že si ty peníze zaslouží. Třeba musí mít příznivé hodnocení školní inspekce. Pak je to samozřejmě o výstupech a PR, ačkoli dobré PR automaticky nerovná se dobré výstupy. Při hlubším pohledu vidíte, že se dobrá soukromá škola rozvíjí, zavádí mezinárodní normy ISO, permanentně jde za tím, co si trh žádá. Soukromé školy jsou často poskládány z oborů, z nabídky, kterou veřejné školy mnohdy neumějí uspokojit bývají to zřejmě pro ně tak malé a nezajímavé obory. Ale pro nás nikoli. Vazba ředitel zřizovatel je na veřejných školách jiná, brzdí je úřednické povinnosti. Zato když si na soukromé škole ředitel vezme něco do hlavy, prostě to udělá, přestože pochopitelně také musí splnit spoustu administrativy. Kraje vás ale vnímají jako nepříjemnou konkurenci. Zvlášť teď, když samy musejí rušit kvůli demografickému poklesu své školy. Byli bychom velmi rádi, aby se na nás kraje dívaly jako na součást systému. I stát by pak mohl lépe optimalizovat školství jako celek. Ministru školství jsme sdělili, že optimalizace v soukromém sektoru byla zahájena už dávno. Soukromý majitel přece nemůže na nic čekat, z veřejných prostředků mu nikdo žádný bonus nedá, když se ocitne v situaci, kdy počet žáků klesne pod ekonomicky únosnou mez. Jakmile spadne do červených čísel, školu buď zavře, nebo ji spojí s jinou. Navíc samotná optimalizace soukromých škol není tak vidět, protože je jednodušší jednotlivci se domluví daleko rychleji, než když o rušení či slučování rozhoduje krajská politická mašinérie. Říkat, že soukromé školy nám berou děti, je už takový evergreen. Když se něco ve školství semele, ihned se na nás útočí. Ale málokdo si připustí, že to byly právě soukromé školy, kdo před dvaceti roky nastolil ve školství a ve vzdělávání fenomén zdra- 5

6 ROZHOVOR vého soutěžení. Uvědomělí krajští radní jsou schopni to vyslovit i nahlas. Těch ale není zase tolik, spíš mluví o tom, že by bylo dobré soukromým školám dotace snížit. Co si o tom myslíte? Toho trendu se obáváme. Počet dětí v populaci dospěl k číslům, které nezadržitelně nutí krajské střední školy do sloučení, a slova o omezování finančních prostředků jsou projevem snahy řešit krajské optimalizace na úkor soukromých škol. Radní si ale asi neuvědomují, že žák na veřejné škole vyjde stát dráž. Dotace pro nás jsou prokazatelně nižší, dokoce často dostáváme míň, než je zákonný nárok. A deficity nám nikdo nedorovná. Když dotace zůstanou aspoň v té míře jako dosud, vyjdeme s nimi. Na stole by měla ale ležet jiná problematika k řešení změna způsobu užívání státní dotace. Soukromá škola si kvůli předpisům nemůže z dotace nic naspořit, ale naopak musí do konce kalendářního roku všechno utratit, aby v příštím roce nedostala méně. Stát nás tak v podstatě nutí k určité nehospodárnosti a neefektivnosti. S kvalitou vzdělávání úzce souvisí nadstandard, to, co jde nad běžný rámec výuky, tedy v podstatě to, za co rodiče platí školné. Kde by ho měl zájemce o soukromou školu hledat? Předností a zároveň tahákem je určitě nižší počet dětí ve třídě, což umožňuje výuku výrazně individualizovat. K nadstandardu patří i technické vybavení a pomůcky na tom si soukromé školy dávají hodně záležet. Možná by bylo dobré hledat ho i v oblasti řízení a taky v péči o učitele, o osobnostní i odborný rozvoj kantora. A v tom, že jsou soukromé školy vůči okolí otevřenější. 6

7 OFSAJD NORMATIV BY MĚL BÝT SPRAVEDLIVÝ V návrhu Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR jsou uvedeny možnosti koncepčních změn ve financování soukromého školství. Zásadně nesouhlasíme s navrhovaným zrušení zákona č. 306/1999 Sb., o financování soukromých škol. Místo toho navrhujeme změnu financování, která vychází ze současného znění školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ten v 3 odst. (2) ukládá: Pro každý obor vzdělání v základním a středním vzdělávání a pro předškolní, základní umělecké a jazykové vzdělávání se vydávají rámcové vzdělávací programy. Rámcové vzdělávací programy vymezují povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání; jsou závazné pro tvorbu školních vzdělávacích programů, hodnocení výsledků vzdělávání dětí a žáků, tvorbu a posuzování učebnic a učebních textů a dále závazným základem pro stanovení výše finančních prostředků přidělovaných podle 160 až 162. V 162 odst. (2) je uvedeno, že normativ stanoví ministerstvo jako průměrný roční objem výdajů uvedených v 160 odst. (1) písm. b) připadajících na jednotku výkonu podle 161 odst. (2) v daném oboru vzdělání a formě vzdělávání nebo v dané školské službě a zveřejní je ve Věstníku. Proto navrhujeme: Základním pilířem reformy financování budou rámcové vzdělávací programy, přičemž realizace školních vzdělávacích programů v podmínkách dané školy by probíhala v gesci jejího zřizovatele. Tento státní oborový normativ, jako forma úhrady veřejné služby, bude závazný pro všechny zřizovatele. Bude jej možné zřizovatelem navyšovat, ale nikoli snižovat. Druhým pilířem (zdroj) financování bude pro soukromé a církevní školy školné a pro krajské a obecní školy finance z daňové výtěžnosti a školné (MŠ, ZUŠ, VOŠ atd.). Tento návrh reprezentuje jednotnou normativní výši podílu státu na realizaci celého vzdělávacího programu v rozsahu všech nákladů, které jsou uvedeny v 160, odst. (1): Na platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na výdaje na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, žáků a studentů zdravotně postižených, výdaje na učební pomůcky, výdaje na školní potřeby a na učebnice, pokud jsou podle tohoto zákona poskytovány bezplatně, a rovněž výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, na další nezbytné neinvestiční výdaje spojené s provozem škol a školských zařízení. Počítáme s tím, že investiční výdaje budou i nadále věcí zřizovatelů a vícezdrojového financování. Navrhujeme, aby MŠMT ve svých rozvojových programech řešilo zejména učební pomůcky pro speciální a odborné školství, program inovace strojů a zařízení pro odborné školství a experimentální ověřování nových RVP popř. jejich inovací s vazbou na technologické inovace ve výchově a vzdělávání. Chceme, aby soukromá škola a školské zařízení zapsané v rejstříku s neziskovou formou hospodaření měla nárok na 100 % oborového normativu. Pro ostatní obchodní společnosti by zůstal smluvní závazek k neziskovému hospodaření, který je i dnes součástí podmínek pro přiznání zvýšené dotace podle zákona č. 306/1999 Sb. Tyto prostředky budou nárokové (bez každoročního uzavírání smluv). Oborový normativ podle RVP by měl být závazným základem pro stanovení výše finančních prostředků jako mandatorního výdaje státu na veřejnou službu pro žáka v počátečním vzdělávání a pro vzdělávací služby. To považujeme za zásadní změnu ve filosofii financování regionálního školství. Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska 7

8 REPORTÁŽE MACHŘI, A NEPLATÍ ŠKOLNÉ Místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka navštívil jednu z nejlépe hodnocených soukromých škol v Česku - SOU nábytkářské a SOŠ v Liberci Kateřinkách. Škola, o kterou je navzdory nepříznivé demografi cké situaci velký zájem, během uplynulých tří let vychovala osm vítězů celostátních soutěží Učeň roku a Machr roku. Její žáci zvítězili i v soutěži Truhlář roku. Přesvědčil jsem se o technických podmínkách a plánech rozvoje školy v oblasti číslicově řízených dřevoobráběcích strojů, uvedl Přemysl Sobotka. Ve vzdělávacím systému Libereckého kraje, v němž funguje jen několik soukromých škol, je její místo nezastupitelné. Mile mě překvapilo, že žáci tříletých oborů neplatí školné, studium je proto přístupné všem vrstvám populace. Podle místopředsedy senátu P. Sobotky je studium na soukromých školách pro stát suverénně nejlevnější DAKOL DAKOL PODNIKATELEM ROKU Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL z Petrovic u Karviné získala titul Podnikatel roku 2010, a to v kategorii Společnost roku do padesáti zaměstnanců. Ocenění jí udělila Okresní hospodářská komora Karviná za vynikající výsledky v přípravě potřebných dělnických profesí pro ostravsko-karvinský region. Škola je obecně prospěšnou společností, takže veškerý zisk vrací do provozu a rozvoje školy. V učebních oborech, zejména technického směru, nevybírá školné. 8

9 REPORTÁŽE AUTOTRONIK JUNIOR: SOUKROMÉ ZABODOVALY V celostátní soutěži AUTOTRONIK JU- NIOR 2011 zvítězil Filip Fűrst, žák Střední průmyslové školy dopravní, a. s., z Prahy 5, která akci pořádala společně s VOŠ a SPŠ automobilní a technickou z Českých Budějovic a SOŠ a SOU z Hradce Králové. Prvního ročníku soutěže se zúčastnilo 14 středních škol, jejichž nejlepší žáci velmi žádaného oboru Autotronik si změřili síly v praktických i teoretických kláních. První soutěžní den patřil teorii, v níž žáci odpovídali on-line na 100 náhodně zvolených otázek. V následujícím dni, na sedmi stanovištích, plnili žáci praktické úkoly jejich podstatou bylo správné diagnostikování závady na automobilu a její odstranění. Vozy zapůjčila firma AB Auto Brejla. Podle pořadatelů soutěže byly výkony jednotlivých účastníků velmi vyrovnané. Na stupeň vítězů se postavil již zmíněný Filip Fűrst, 2. místo pak obsadil žák ISŠ z Vysokého nad Jizerou Antonín Dufek a na 3. místo dosáhl Filip Schnurpfeil ze SOŠ a SOU z Prahy 10. Na vítěze čekaly hodnotné ceny od sponzorů, mezi nimiž byly BOSCH, AUTO KELLY a pražský dopravní podnik. ARKADIE S KNAUFEM V BÍLÉ STOPĚ Další z řady setkání společnosti pro komplexní péči a zdravotně postižené Arkadie a firmy Knauf Insulation se uskutečnilo v březnu na lyžařském stadionu v Novém Městě. Po dřívějších společných akcích Arkadie s přáteli z Knaufu jednalo se o tvoření v keramické dílně, plavbu parníkem anebo pouštění draků došlo tentokrát na běžky. Setkání se zúčastnilo 43 klientů a zaměstnanců Arkadie (její součástí je i soukromá Základní škola a Praktická škola) a 7 zaměstnanců firmy. Přímo do stopy závodních okruhů nastoupilo 20 závodníků a závodnic z Arkadie a 4 z Knaufu. Po úvodních testovacích sprintech byli všichni závodníci dle svých dispozic rozděleni do tří skupin. Nejvýkonnější skupina (v té byli všichni závodníci Knaufu, někteří zaměstnanci chráněných dílen včetně účastníků speciálních olympiád, ale také učitelka soukromé speciální školy Arkadie) závodila na trati 2 km, prostřední skupina si projela trať dlouhou 1 km a nejkratší trať o délce 300 m absolvovali nejmladší žáci školy a klienti stacionářů s nejvážnějším zdravotním postižením. Lyžařské klání zpestřil závod na plastových bobech, kterého se zúčastnilo 15 závodníků z jednotlivých zařízení Arkadie. To dodalo celému setkání úžasnou atmosféru. Kdo se octl na bedně, není až tak důležité i když nebylo překvapením, že absolutním vítězem (prvním na nejdelší trati) se stal účastník speciální olympiády a zaměstnanec chráněné dílny v Krupce Láďa Vojtěchovský. Ten natrhl triko i sportovcům ze spřátelené firmy. Všichni přítomní nakonec obdrželi účastnický list z ručního papíru, který byl vyroben v chráněných dílnách Arkadie, a tričko dodané Knaufem právě pro tuto příležitost. Tak zase příště! 9

10 NADSTANDARD DINO SCHOOLS of PRAGUE ALTERNATIVY HODNOCENÍ Součástí výchovně vzdělávacího procesu v soukromé DINO SCHOOLS of PRAGUE je průběžné hodnocení žáků ve výuce i mimo ni. Klasifikace patří na této škole k převládajícímu způsobu hodnocení, ale je doplňováno i hodnocením slovním, které lépe postihne individuální pokrok žáka. Kvalitně koncipované slovní hodnocení je odrazovým můstkem pro rozhovor o výsledcích výuky se samotným žákem i jeho rodiči. Hodnocení má srovnávací charakter a mělo by být ryze objektivní. DINO SCHOOLS of PRAGUE věnuje pozornost také procesu vnitřního hodnocení školy, který je klíčem k efektivnějšímu a kvalitnějšímu vzdělávání. V této souvislosti jsou žáci informováni při pravidelných ranních shromážděních MORNING ASSEM- BLY. Takto prezentované informace dlouhodobě slouží jako zpětná vazba mezi žáky, rodiči a pedagogy, která napomáhá k vyšší kvalitě výuky a výchovy. MALÉ MATURITY V DUBÍ Na soukromém víceletém Gymnáziu J. A. Komenského v Dubí probíhají tzv. malé maturity již 16 let v kvartě, sextě i septimě. Ofi ciálně se nazývají NOSCE TE IPSUM POZNEJ SAMA SEBE a vedou k porovnání znalostí mezi žáky a k systematické přípravě ke skutečné maturitě. U malých maturit je vše jako doopravdy, letos poprvé dokonce stejně jako u těch státních. Nechybí potítko, losování otázek, písemky ani maturitní komise. Podle ředitelky školy Jaroslavy Turkové jsou tyto zkoušky vhodným nástrojem pro měření učebních výsledků v uzlových bodech docházky na víceletém gymnáziu. Od primy až do maturity by žáci neměli prakticky jinou zpětnou vazbu než známky na vysvědčení. A navíc průběžné zpracování maturitních okruhů, ucelené opakování látky z předešlých ročníků, praktické zkušenosti s průběhem a organizací zkoušek žákům určitě přijdou vhod. Ukázalo se to už při říjnové generálce ze 105 zkoušek složili naši studenti 104 úspěšně, dodala ředitelka. 10

11 PANORAMA ABSOLVENTKA SOUKROMÉ ŠKOLY JE PROVOZNÍ RESTAURACE S MICHELINSKOU HVĚZDOU Dominika Nardelli nastoupila v roce 2000 na Střední školu DAKOL, kde absolvovala čtyřletý studijní obor Hotelnictví a turismus. V rámci studia vycestovala několikrát na zahraniční stáž do Francie. Po maturitě pracovala rok v Praze jako servírka. Poté se vrátila zpátky do školy, tentokrát na Vyšší odbornou školu DAKOL, a opět v rámci odborné praxe vyjela na stáž do zahraničí. Studium úspěšně ukončila v roce Již během studia však dostala nabídku, že po absolutoriu může nastoupit do restaurace Santa Marina na Korsice. Nabídku přijala, odjela a třetím rokem zde pracuje jako provozní restaurace. V loňském roce tato restaurace získala prestižní ocenění, tzv. Michelinskou hvězdu. Jde o ocenění nejen pro majitele, ale i pro zaměstnance a stážisty. V České republice jsou pouze dvě takto oceněné restaurace. Dominika je zde spokojená. Samozřejmě by se chtěla podívat i jinam, ale návrat domů prozatím neplánuje. Říká: Nejen díky pracovním a jazykovým zkušenostem, ale také díky možnostem poznat řadu zajímavých míst v zahraničí, považuji školné jako investici, která se mi v životě určitě vyplatila. NA ZKUŠENOU DO ANGLIE Soukromé Gymnázium J. A. Komenského v Dubí získalo peníze na jazykové stáže v Anglii. Každý student získá z projektu spolufinancovaného z prostředků Evropské unie a rozpočtu České republiky na své studium korun. Studenti absolvují celkem 24 lekcí anglického jazyka pod vedením zkušených anglických pedagogů v městě Torquay, na jazykové škole schválené Britskou radou. Výuka bude probíhat výhradně v angličtině a studenti budou používat pouze anglické materiály. Největším přínosem těchto stáží je bezpochyby překonání strachu z komunikace v angličtině v cizím prostředí. Při ubytování v hostitelských rodinách se stážisté naučí samostatnosti, získají nové zkušenosti, poznají odlišný způsob života, jiné zvyky, kulturu a tradice. Cílem projektu je, aby studenti dosáhli v angličtině předepsané úrovně B1 s tím, že alespoň čtvrtina z nich dosáhne na vyšší úroveň C2 a úspěšně složí mezinárodně platné zkoušky ECL. ÚSPĚCH KADEŘNÍKŮ A KOSMETIČEK Z LITOMĚŘIC Studenti soukromé G, SOŠ, SOU, o.p.s. Litoměřice se zúčastnili 11. ročníku mezinárodní soutěže KALIBR CUP v Lanškrouně, aby si zde změřili síly s dalšími zhruba 90 finalisty školních kol soutěže v odborných dovednostech oboru kadeřník a kosmetička. V kategorii Make-up bojovaly za litoměřickou školu Karolína Skřivánková a Eliška Vyšatová. I když se neumístily mezi prvními třemi, dokázaly, že se ve svém oboru neztratí. V kategorii Nail-art soutěžili Karin Humlová a Jiří Krombholc. Karin se umístila na krásném 8. místě a Jiří získal prvenství a postup na mezinárodní mistrovství do Prahy. Vyhrál mnoho hodnotných cen, mezi nimi i kurz modeláže nehtů pro celou studijní skupinu. Nejúspěšnější soutěžící postoupili do užšího finále soutěže, která se pod názvem Juniorský pohár veletrhu konala v Praze při příležitosti 11. Mezinárodního veletrhu kosmetiky, kadeřnictví a zdravého životního stylu. V tomto užším finále získal titul Juniorského mistra v kategorii Nail-art Jiří Krombholc, který vybojoval i juniorský pohár veletrhu. Zároveň byl hodnocen v kategorii dospělých, kde se umístil mezi prvními pěti soutěžícími. 11

12 FAKTA OPTIMALIZACE SOUKROMÝCH ŠKOL BĚŽÍ UŽ NĚKOLIK LET Zatímco optimalizace veřejného školství probíhá většinou ve vlnách, soukromé školy reagují na demografický vývoj bezprostředně a optimalizují se průběžně. Například ve školním roce 2010/2011 soukromá gymnázia zaznamenala pokles počtu nově přijatých žáků kvůli negativnímu demografickému dopadu, a to o Ze sítě škol bylo vymazáno 6 soukromých gymnázií. Podobná je situace i u víceletých gymnázií, která v tomto školním roce přijala celkem 871 žáků. Toto číslo nemůže obecní základní školy nijak ohrozit. Navíc platí, že z prvního stupně soukromé základní školy děti postupují většinou na soukromé víceleté gymnázium. V příštím školním roce se předpokládá další pokles počtu žáků. V oborech vzdělávání H a E střední s výučním listem se nyní připravuje celkem žáků. Naplnění 1. ročníků je 3451 žáků na počet absolventů Předpokládá se pozitivní vývoj. Nejvíce žáků v soukromých školách studuje ve skupině Gastronomie, hotelnictví, turismus (3373 žáků), Strojírenská výroba (1987 žáků), Provozní služby (2025 žáků) a Zpracování dřeva (630 žáků). V oborech M s maturitní zkouškou studuje celkem žáků. Pokles v 1. ročníku byl o 1249 žáků na Absolventů odešlo 6920, což způsobilo pokles o 729 žáků. Nejvíce žáků je ve skupině Ekonomika a administrativa (8785 žáků), Gastronomie, hotelnictví, turismus (5785 žáků), Právo, právní a veřejnoprávní činnosti (4385 žáků), Umění a užité umění (2414 žáků). Území (kraj) Počet žáků gymnázií ve školním roce 2010/11 Počet nově přijatých žáků gymnázií do 1. ročníků ve školním roce 2010/11 Počet absolventů gymnázií ve školním roce 2009/10 4leté 6leté 8leté Celkem 4leté 6leté 8leté Celkem 4leté 6leté 8leté Celkem Česká republika Hlavní město Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Zdroj ÚIV Praha 2011 Sdružení soukromých škol připravuje tzv. optimalizační servis, tedy jinými slovy poradenskou službu v otázkách organizačních, právních a legislativních. Jeho součástí bude i podrobný manuál pro případ zániku či sloučení soukromé školy. Optimalizace bude i tématem jednání, které Sdružení povede s MŠMT, asociací krajů a jednotlivými krajskými radními pro školství. 12

13 FAKTA KDO JSME A CO CHCEME Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska je jediné občanské sdružení, které od roku 1992 zastupuje více než 350 soukromých škol a školských zařízení (60 %) - od mateřských škol až po vyšší odborné školy. Předsedou a statutárním zástupcem Sdružení je Mgr. Vladimír Kolder, místopředsedou pak Ing. František Novotný. Sdružení je dlouhodobě a efektivně řízeno podle oborového klíče postaveného na komorách zastupujících jednotlivé typy škol a vzdělávání. Jde o tyto komory: Komora uměleckých škol předseda Josef Vondráček, Soukromá ZUŠ MusicArt, Písková 126, Praha 4 Komora základních škol, předškolních a školských zařízení předsedkyně Věra Pospíšilova, ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o, Loučská 237, Lipník nad Bečvou Komora gymnázií předsedkyně Mgr. Jaroslava Turková, GYMNÁ- ZIUM J. A. KOMENSKÉHO, s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí Komora středních odborných učilišť předseda Dr. Josef Horák, SOU tradičních řemesel, Střední 59, Brno Komora středních odborných škol předseda Mgr.Petr Flajšar, Soukromá střední škola Hranice, s.r.o., Jaselská 832, Hranice Komora speciálních škol předseda Mgr.Vladimír Bican, Speciální základní škola J. A. Komenského, Erbenova 16, Šumperk Komora vyšších odborných škol a vysokých škol předseda Doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc., Soukromá VOŠ daňového poradenství STING, s.r.o., Stromovka 1, Brno Judrov Dalším prvkem řízení jsou následující sekce pro vnitřní a vnější komunikaci: Vedoucí sekce pro zahraniční spolupráci a public relations Mgr. Michal Musil Vedoucí sekce pro ekonomiku a organizaci Mgr. Petr Flajšar Vedoucí sekce pro pedagogiku a legislativu Mgr. Jaroslava Turková NAŠE POSLÁNÍ Hlavním úkolem Sdružení je podpora nestátního školství v České republice vytvářením příznivých a rovných podmínek pro vzdělávání, práci a fungování všech škol bez rozdílu zřizovatele. Naším obecným požadavkem je naplnění Listiny základních práv Evropské Unie, Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod České republiky. Usilujeme o svobodnou volbu vzdělávací instituce a o takové normativní fi nancování vzdělávání na soukromých školách, které by zamezilo dvojímu zdanění rodičů-občanů. Sídlo Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, o.s., sídlí na adrese: V Olšinách 75, Praha 10. Dopravní spojení - stanice metra Strašnická (trasa A), pak jedna zastávka autobusem č. 188 směr Malešice, stanice Dobročovická. Tel./fax: , mobil: , 13

14 FAKTA ETICKÝ KODEX ČLENA SDRUŽENÍ SOUKROMÝCH ŠKOL ČECH, MORAVY A SLEZSKA, o. s. Tento kodex stanovuje základní povinnosti člena Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska o.s. (dále jen Sdružení) ve vztahu k žákům a studentům, rodičům a ostatním fyzickým osobám, kterým poskytuje své vzdělávací a doplňkové služby. Členský list, který obdrží každý člen na valné hromadě při přijetí za člena prokazuje jeho účast na činnosti Sdružení a potvrzuje dodržování stanov a kodexu člena. 1 Člen Sdružení je vázán obecně závaznými právními předpisy, stanovami Sdružení, tímto kodexem a v mezích těchto dokumentů respektuje požadavky zákazníka (žák, student, rodič, občan atd.), který absolvuje vzdělávací program v soukromé škole. 2 Člen Sdružení je povinen chránit práva a oprávněné zájmy zákazníka, jednat čestně a svědomitě, používat všechny dostupné metody a formy vzdělávání, včetně uplatňování nejnovějších odborných poznatků, které podle vlastního přesvědčení pokládá za užitečné pro zákazníka. 3 Člen Sdružení poskytuje vzdělávací služby tak, aby z nich měl zákazník očekávaný užitek. To znamená, že: a) informuje zákazníka o veškerých možnostech přímé nebo nepřímé fi nanční pomoci při konkrétním vzdělávacím programu, b) nabídne zákazníkovi před uzavřením smlouvy vlastní nebo zprostředkované odborné poradenství o vhodnosti účasti zákazníka na předmětném vzdělávacím programu, c) nabídne a uskuteční jen takové vzdělávací a doplňkové služby, které jsou v souladu s jeho působností, se znalostmi, zkušenostmi a možnostmi jeho ovlivňování subdodavatelů (lektorů, pronajímatelů učeben apod.), d) před uzavřením smlouvy informuje zákazníka o cílech, rozsahu a trvání vzdělávacího programu, o vhodnosti výběru učitelů, externích lektorů, o nutných kvalifi kačních předpokladech účastníků vzdělávacího programu, o poskytovaných studijních pomůckách a o ceně vzdělávacího programu na celé období. 4 Člen Sdružení dbá na to, aby cena vzdělávacího programu byla úměrná vynaloženým nákladům, situaci na trhu nabídky a poptávky, ale zejména ke kvalitě poskytovaného vzdělávacího programu. 5 Člen Sdružení trvale zdokonaluje vědomosti a dovednosti své a svých zaměstnanců, využívá získaných zkušeností a uplatňuje moderní metody ve prospěch svých zákazníků vzdělávacího programu. 6 Člen Sdružení je povinen se seznámit s tímto kodexem a informovat o něm své zaměstnance, spolupracovníky a zákazníky. 7 Člen Sdružení projevuje svou nezávislost a svobodu při rozhodování v souladu s odbornými zájmy zákazníků a zřizovatele. 8 V případě vážných ekonomických či právních problémů člen Sdružení postupuje korektně vůči svým zákazníkům a ostatním institucím. Při řešení jedná transparentním způsobem tak, aby nebyla ohrožena důvěryhodnost a dobrá pověst soukromých škol. 14

15 DIÁŘ BENEFIČNÍ KONCERT STUDENTI STUDENTŮM V minulosti již Sdružení pořádalo benefi ční koncerty: Pro Děti SOS vesniček na Evropském vzdělávacím a uměleckém festivalu soukromých a církevních škol v roce 2002 v Praze, na podzim v roce 2002 to byl koncert na obnovu po povodních v Trojském zámku pro MČ Praha Troja. Dne 11. března 2011 zasáhlo oblast Tóhoku a Tichomoří silné zemětřesení. V souvislosti s tíživou situací, která po tomto neštěstí v Japonsku nastala, jsme se rozhodli jako pořadatelé (ZUŠ MusicArt Praha, SSŠČMS, Pedagogická fakulta UK v Praze) tohoto koncertu věnovat výtěžek na podporu obnovy škol v postižené oblasti Japonska. Zároveň záštitu převzalo velvyslanectví Japonského království a účasti jejího zástupce na koncertu. Peníze ze vstupného zaslané na účet velvyslanectví budou využity na obnovu postižených oblastí. Vstupenky budou k dispozici v pokladně NF Rudolfína. Program: W. A. Mozart, Ouverture Don Giovanni (K.527) W. A. Mozart, Symfonie No. 25 g-moll (K. 183) W. A. Mozart, Exsultate Jubilate (K.165) Jana Koucká Bínová soprán W. A. Mozart, Korunovační mše (K.317) Jana Koucká Bínová soprán-sólo, Michaela Kapustová alt-sólo,václav Lemberk tenor-sólo, Jan Morávek bas-sólo ZLATÝ HŘEBEN 2011 Mezinárodní juniorská kadeřnická a kosmetická soutěž Litoměřice benefiční koncert ČEŠTÍ STUDENTI JAPONSKU pod záštitou Velvyslanectví Japonska PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR V GOLFU V. ročník soutěže se uskuteční ve Mstěticích KONFERENCE ECNAIS MADRID VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ SOUKROMÝCH ŠKOL ČECH, MORAVY A SLEZSKA od 11. hodin v hotelu AVANTI, Střední 61, Brno wolfgang amadeus mozart Korunovační mše C dur Exsultate Jubilate Symfonie č. 25 g moll Don Giovanni Ouverture Smíchovská komorní filharmonie Smíšený pěvecký sbor Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty Dvořákova síň Rudolfinum Výtěžek z koncertu bude věnován na sbírkový účet Velvyslanectví Japonska v České republice. Pořadatelé: Vstupenky: Studenti: 100,- Dospělí: 150,- Partneři:

16 UDÁLOSTI SDRUŽENÍ SOUKROMÝCH ŠKOL ČECH, MORAVY A SLEZSKA, O. S. V Olšinách 75, Praha 10 Tel./fax: Mob.: Tisk: Střední škola polygrafická Praha, s. r. o. Beranových 140, Praha 9-Letňany

ZPRAVODAJ SOUKROMÝCH ŠKOL

ZPRAVODAJ SOUKROMÝCH ŠKOL ZPRAVODAJ SOUKROMÝCH ŠKOL UČEŇ ROKU 2011 V SENÁTU IV/2011 NA POŘADU DNE FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ BYL MĚLO STÁT NA RVP Naše Sdružení před časem přišlo s vlastním návrhem financování regionálního

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou,

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou, Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 8, září 2007 Kdy nahradí českou korunu společné euro? strana 26

Více

radar informacní bulletin ve výhodě jsou ti, KTEŘÍ pracují s moderním katalogem povolání V každé sektorové dohodě jde především o lidi

radar informacní bulletin ve výhodě jsou ti, KTEŘÍ pracují s moderním katalogem povolání V každé sektorové dohodě jde především o lidi radar informacní bulletin číslo 2/2012 ve výhodě jsou ti, KTEŘÍ pracují s moderním katalogem povolání V každé sektorové dohodě jde především o lidi tým regiony navštívil více než tři stovky firem slovo

Více

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK Z OBSAHU Polemika kolem maturit Příklady využití systému ECVET Co už vykonal projekt UNIV 3 Finský úspěch je založen na učitelích 2/2014 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ NOVÁ STRATEGIE DO ROKU

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Najde se řešení pro učňovské školství?... 3 Dobrý odborník, ale na pracovišti problémový kolega... 5 Děti navrhovaly město svých snů... 7 Školy

Více

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol (konaného dne 3. listopadu 2005) RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ RADA VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Sborník referátů

Více

17. února 17. února Karla TONDLOVÁ

17. února 17. února Karla TONDLOVÁ TÝDENÍK 7 8 19. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V tomto mimořádném dvojčísle zveřejňujeme vzor kolektivní smlouvy, který zohledňuje legislativní změny platné k 1. lednu 2014. Chceme tak pomoci všem

Více

Letošní rozpočty mnohé školy nenadchly, na osobní opět nezbývá

Letošní rozpočty mnohé školy nenadchly, na osobní opět nezbývá TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 16 20. DUBNA 2011 XIX. ROČNÍK Asociace ZUŠ podporuje petici... 4 Soutěž pro mladé učně ukázala, že máme schopné řemeslníky... 5 Africké bubnování ve škole naše žáky nadchlo...

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září Proč ministerstvo školství zrušilo metodické pokyny STRANA 3 Šikanu na školách lze léčit STRANA 7 Seznam vyhlášek platných v resortu školství STRANA 10 27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK Nevím, co mám dělat,

Více

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Autorský kolektiv: RNDr. Libor Berný, NÚOV (kap. 3) PhDr. Jana Bydžovská, NÚOV (kap. 7) Mgr. Kateřina Čechlovská, NÚOV (kap. 1)

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

4 31. LEDNA 2007 XV. ROČNÍK

4 31. LEDNA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK Maturity chce ministryně odložit, ze školních programů nesleví Učitelům základních škol vzkazuje, že se ze školních vzdělávacích programů už letos nevyvlíknou. Zkrátka, musí je připravit. Pedagogy

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji 2012 Zpracoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v souladu s 9 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006

Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006 Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006 Náklad ověřen auditorskou firmou Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz PORADNA Linka právní

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů TÝDENÍK Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů 20 23. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V příštím čísle speciální příloha: Stres a pracovní

Více

Česko-norská konference o podpoře specifi ckých potřeb handicapovaných studentů

Česko-norská konference o podpoře specifi ckých potřeb handicapovaných studentů Česko-norská konference o podpoře specifi ckých potřeb handicapovaných studentů Czech-Norwegian Conference on Support of Specifi c Needs of Handicapped Students Sborník Praha 25. 9. 2008 Česko-norská

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

Zavedení školného a sociální situace studentů

Zavedení školného a sociální situace studentů Bankovní institut vysoká škola Praha Fakulta finančních obchodů Zavedení školného a sociální situace studentů Diplomová práce Autor: Bc. Tokhtar Karina Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Evžen

Více