Podpora regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji"

Transkript

1 Podpora regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji Jan Hladík Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Veľké Úľany únor 2013 Využití brownfieldů pro rozvoj obcí FMP reg. Č. CZ/FMP.08/

2 vymezení pojmu brownfield Ministerstvo pro místní rozvoj pozemky a budovy, které ztratily své původní využití brownfieldy vznikají zejména sociálními a ekonomickými tlaky ve společnosti, často mají a nebo se předpokládá, že mají ekologické poškození, zdevastované výrobní nebo jiné budovy... agentura CzechInvest nemovitost (pozemek, objekt, areál), která: není efektivně využívána, je zanedbána a případně i kontaminována nelze ji efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity Ústav pro jazyk český AV ČR... 2

3 vymezení pojmu brownfield zdravotnictví životní prostředí armáda bydlení cestovní ruch zemědělství brownfield těžba průmysl občanská vybavenost kulturní památky 3

4 vznik problematiky problém se objevuje v rozvinutých zemích v letech důvodem je především restrukturalizace ekonomiky státu i jednotlivých regionů v ČR se jedná o poměrně nové téma význam BF roste s časem nejedná se o jednorázový proces! 4

5 hlavní hráči v procesu revitalizace brownfieldů státem řízené odborné agentury a instituce - ministerstva odborné agentury a instituce zaměřující se na problematiku regionálního rozvoje a životního prostředí místní a regionální samosprávy finanční instituce a pojišťovny techničtí konzultanti soukromí majitelé realitní experti developeři a investoři veřejnost a občanská sdružení 5

6 country area (ha) number of bf sites definition data source Austria n. a. 2,500 no official definition environ. agency Belgium 14,500 10,800 BF govern. agency Bulgaria n. a. n. a. contaminated sites university Czech 30,000 10,000 BF govern. agency Denmark n. a. 30,000 contaminated sites govern. agency Finland n. a. 20,000 no official definition govern. agency France 20, ,000 BF ministry Gemany 128, ,000 BF environ. agency Ireland n. a. 2,000 BF environ. agency Italy n. a. 9,000 contaminated sites ministry Latvia (Riga) 1, BF city Netherlands 10, ,000 BF ministry Poland 800,000 3,230 contaminated sites ministry Portugal n. a. 2,000 no official definition ministry Romania 900,000 n. a. contaminated sites ministry Slovenia n. a. n. a. BF university Spain n. a. 4,900 contaminated sites ministry Sweden 5,000 40,000 no definition unoficcial UK (ENG) 65, ,000 bf govern. agency UK (SCO) 10,847 4,222 bf govern. agency The scale of European brownfield land data collected by the CLARINET and CABERNET networks 6

7 vznik brownfieldů v ČR naddimenzované provozy plánované ekonomiky nejsou konkurenceschopné a stávají se podvyužitými kolektivizace za sebou zanechala v krajině množství zemědělských brownfieldů v nadbytečném nemovitém majetku jsou po profesionalizaci armády také objekty po vojenských posádkách průmyslové lokace jsou často ve středech měst 7

8 úroveň EU nedostatečné využití finančních zdrojů v programovacím období programovací období o o dění z hlediska potřeb místní samosprávy v ČR Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Norské fondy a fin. mechanismus EHP Directive 2004/35/EC - the Member States must prevent soil contamination 8

9 úroveň národní - ČR dění z hlediska potřeb místní samosprávy v ČR MŽP sběr dat o BF (1997) MPO & CzechInvest národní programy podpory (od roku 1998) implementace SF EU (od roku 2004) Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfieldů v ČR Národní strategie regenerace brownfieldů 9

10 dění z hlediska potřeb místní samosprávy v ČR úroveň krajská zakládání krajských regeneračních jednotek prosazování problematiky ve strategických dokumentech jednotlivých regionů evidence (selekce) spolupráce na vyhledávací studii vlastní podpůrné programy, projekty 10

11 východiska podpory BF v ČR a JMK Hlavními podpůrnými argumenty pro institucionálně vedenou podporu revitalizačních projektů na úrovni JMK (ČR) je možné nalézt v následujících strategických a koncepčních dokumentech: přímo Czech Brownfields Regeneration Strategy, Parsons and Brinckerhoff, Praha 2004 Národní strategie regenerace brownfieldů, CzechInvest, Praha 2008 nepřímo Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), Parlament ČR, Praha 2006 Státní politika životního prostředí ČR, MŽP, Praha 2004 Politika územního rozvoje České republiky 2008, MMR, Praha 2009 Strategie rozvoje Jihomoravského kraje, GaREP a VUT Brno, Brno 2006 Program rozvoje Jihomoravského kraje 2010, GaREP, Brno 2010 Strategie pro Brno, Brno

12 finanční nástroje efektivní využití finančních prostředků z fondů EU 5 tematických OP, efektivní využití finančních prostředků ze státního rozpočtu, regionálních rozpočtů (2 x MMR, 1 x MPO, 1 x MŽP a MF), využití mimounijních finančních mechanismů (např. EHP Norska), využití finančních prostředků z úvěrového (dluhového) financování (EIB, ČSOB...), využití finančních mechanismů iniciativ Jessica podpora zakládání městských rozvojových BF fondů, finance s využitím konceptu public-private partnership (PPP) 12

13 koncepční zřízení postu koordinátora pro zpracování NSRB vytváření sítí aktérů zainteresovaných do procesu regenerace BF (prosazování regionálních záměrů z oblasti regenerace BF do celonárodních politik) sjednocení klasifikace (kategorizace) lokalit BF registr pro nepotřebný majetek a příprava rozvojových plánů (veřejná správa) převedení majetku v likvidaci na stát z důvodu neplacení daní z nemovitostí nebo z důvodu zanedbávání vykonávání vlastnických práv 13

14 územně-plánovací zanesení nadregionálně významných BF do regionálních územních plánů včetně návrhu na následné využití (st. zákon) shromažďování informací o BF z jednotlivých ÚAP ORP a následné vyhodnocení zavedení speciálních transformačních ploch u nových inv. záměrů prokazování, že pro předložený projekt výstavby neexistuje vhodná lokalita BF (přednost výstavbě na BF oproti výstavbě na GF - stanovení % pro rozvoj investičních záměrů na BF) 14

15 propagační zvýšení informovanosti o disponibilních BF aktivní marketing kraje o o tvorba marketingového a PR plánu tvorba propagačních dokumentů, propagace regionálních BF lokalit na odborných veletrzích a fórech masivnější zapojení regionálních správ a místních samospráv do procesu regenerací BF zapojení veřejnosti! snížení nabídky či dostupnosti GF 15

16 aktivity RRAJM v podpoře regenerace BF vytváření širšího povědomí o problematice poradenství k projektům - vyhledávání vhodných finančních zdrojů řešení konkrétních projektů spolupráce na přípravě koncepčních dokumentů (prosazování regenerace BF) mapování a evidence BF marketing lokalit výběr lokalit s potenciálem dalšího rozvoje rozvoj zahraniční spolupráce 16

17 zahraniční spolupráce sdílení know-how z podpory regenerace BF 2006 GLE, GBR RRA Kraguejvac, SRB 2008 Využití hraničních přechodů po vstupu do Schengenu 2010 EUREGIO city.net komunikační platformy, publikace 2012 FMP CZE-SLK - Využití brownfieldů pro rozvoj obcí 17

18 spolupráce na přípravě strategických dokumentů Program rozvoje Jihomoravského kraje B.3 Podpora rozvoje podnikatelského prostředí B.3.7 Podpora řešení regenerace brownfields Realizátor: JMK, RRA JM Věcně příslušný odbor kraje: Odbor regionálního rozvoje, Odbor územního plánování a stavebního řádu Náklady realizace: nelze vyčíslit Cílová skupina: nelze vyčíslit Spolupracující subjekty: Brno, JMK, obce Způsob zapojení kraje: konzultace, analytická činnost, tvorba nabídek podnikatelských nemovitostí (web, katalog), koordinace postupů dotčených institucí, příprava vhodných nástrojů regenerace brownfields Financování krajem: nelze jednoznačně určit Územní dopady: JMK Období realizace: Výstupní indikátory: počet regenerovaných brownfields, počet ha regenerované plochy brownfields 18

19 publikace Případové studie regenerace brownfieldů vychází od roku

20 podpora systémového přístupu k rozvoji socioekonomicky slabších regionů JMK 20

21 mapování brownfieldů v JMK Vyhledávací studie pro lokalizaci BF v JMK o objednatel a o zpracovatel termín mapování: 12/ /2006 počet evidovaných BF: 182 rozloha BF: ha 21

22 mapování brownfieldů v JMK Vyhledávací studie pro lokalizaci BF v JMK

23 evidence BF v JMK 2010 o aktualizace stávající datové základny o tvorba webového portálu o nabídka vybraných lokalit termín realizace: 05/ /2010 počet prověřených lokalit: 236 rozloha BF: 905 ha 23

24 plocha brownfieldů v m² 24

25 % rozlohy BF na katastru obce 25

26 struktura BF v JMK fáze realizace: 236 lokalit (905 ha) ha počet 26

27 mapování brownfieldů v JMK počet lokalit 27

28 mapování brownfieldů v JMK plocha v ha 28

29 struktura BF v JMK rozloha lokalit 29

30 struktura BF v JMK počet lokalit: 168 (582 ha) ha počet 30

31 struktura BF v JMK předpokládané využití ha počet 31

32 identifikované bariéry regenerace % 32

33 mapování brownfieldů v JMK Očekávané výstupy o informace o rozměrech a struktuře problému BF v JMK o informace pro potenciální investory o doporučení klíčovým subjektům zapojeným do podpory regionálního rozvoje v JMK (ČR) o analytické vyhodnocení s vazbou na dostupné operační programy 33

34 Studie předprojektové přípravy 20 BF 53,5 ha ( ) podle plochy podle počtu 34

35 využití fin. prostředků pro regeneraci BF v JMK ( ) rozdělení podle následného využití v mil. Kč 871,6 190,5 204,3 106,6 335,5 0,0 1,7 celkem 1 710,1 35

36 Areál bývalých kasáren v Hodoníně 36

37 Areál bývalých kasáren v Hodoníně 24 ha bezúplatné převzetí ekologická zátěž vstupní investice města spolupráce se soukromým sektorem odprodej využití národního programu podpory finální využití smíšená funkce bydlení, sportovní a kulturní aktivity celkové náklady: cca mil. Kč 37

38 Areál bývalého cukrovaru v Židlochovicích 38

39 Areál bývalého cukrovaru v Židlochovicích 6 ha vstupní investice města do vybudování infrastruktury akcelerace zájmu investorů spolupráce se soukromým sektorem odprodej část areálu v zapsána do ÚSKP finální využití - sportovní a společenské centrum (bydlení) celkové náklady: 150 mil. Kč 39

40 Aeskulap 40

41 Aeskulap 0,5 ha 1986 CDS, KC 2002 dohoda IMOS Development a MČ Židenice o postupu při dostavbě návrh 2001, vlastní stavba 2004, dokončení 5/2005 radnice, MSSZ služby (banka, lékárna, fitness, jazykové centrum, kadeřnictví) celkové náklady: 232 mil. Kč (město Brno 1/3) 41

42 Panský dvůr Veselí nad Moravou 42

43 Panský dvůr Veselí nad Moravou 930 m² hospodářský dvůr 1994 kulturní památka vlastnictví města současné využití % záměr společenské centrum, sál, muzeum, cestovní ruch ROP JV dokončení 2012 celkové náklady: 72 mil. Kč (město Veselí 7,5 %) 43

44 Vaňkovka 44

45 Vaňkovka 2,9 ha původní budovy z roku vznik Nadace Vaňkovka 1996 vynětí z majetku s. p. Zetor 2000 majitelem město Brno 2001 firma ECE 2005 znovuotevření areálu obchodní zázemí, galerie, služby, restaurace celkové náklady: cca 3 mld. Kč foto: Archiv MMB 45

46 kolik to stojí? Areál bývalých kasáren v Hodoníně 10 mil. Kč/ ha Areál cukrovaru v Židlochovicích 25 mil. Kč/ ha Aeskulap 464 mil. Kč/ ha Panský dvůr Veselí nad Moravou 774 mil. Kč/ ha Vaňkovka mil. Kč/ ha 46

47 jak dál? nastavení finančních nástrojů na podporu regenerace BF pro období promítnutí problematiky do regionálních koncepcí vznik platformy pro komunikaci - zahrnutí BF do širšího povědomí vhodné institucionální propojení znalost problematiky v obcích - cílený marketing lokalit intervenovat tam, kde to má smysl! iniciace veřejných finančních prostředků k zájmu soukromých investic (veřejno-soukromá partnerství) postupné snižování nabídky či dostupnosti greenfieldů 47

48 Děkuji za pozornost Mgr. Jan Hladík Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Tel.: Mobil: Mail: 48

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra podnikání a oceňování. Brownfields. Bakalářská práce. Alena Kubincová. Autor: makléř, realitní

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra podnikání a oceňování. Brownfields. Bakalářská práce. Alena Kubincová. Autor: makléř, realitní Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Brownfields Bakalářská práce Autor: Alena Kubincová makléř, realitní Vedoucí práce: Ing. Roman Vodný Praha Únor, 2011 Prohlášení Prohlašuji,

Více

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS Implementation of the JESSICA financial instrument in Moravia-Silesia SUPPLEMENTARY STUDY Czech version June 2010 This document has

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 NÁVRHOVÁ ČÁST (části C + D + E + G) Brno 2013 ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. Nám. 28. října č. 3 Brno 602 00 ŘEŠITELSKÝ TÝM:

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Zpracoval: Návrh opatření vzešel ze dvou workshopů konaných ve dnech 20. a 27. února 2012. Prvního workshopu se zúčastnilo 30 a druhého

Více

Klastr cestovního ruchu Amerika - technicko ekonomická studie

Klastr cestovního ruchu Amerika - technicko ekonomická studie Klastr cestovního ruchu Amerika - technicko ekonomická studie Středočeský kraj prosinec 2007 Část 3 NÁVRH NA VYTVOŘENÍ KLASTRU CESTOVNÍHO RUCHU Obsah: 1 Úvod... 2 2 Klastry... 2 2.1 Definice a principy

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz

GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz rozvoje města GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA Tato dokumentace je součástí projektu

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006)

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) 2005 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN PRO OBDOBÍ 2005 2006 OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. ZDŮVODNĚNÍ...4

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ AKČNÍ PLÁN Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY

2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 2.5.1 EKONOMICKÁ ZÁKLADNA Makroekonomické ukazatele potvrzují, že pražská ekonomická základna má v rámci státu specifické a bezkonkurenční postavení. Podíl Prahy na hrubém domácím

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA Kancelář primátora města Brna Kancelář strategie města Preambule Koncepce ekonomického rozvoje města (dále jen KERM) vycházející ze Strategie pro Brno je založena na

Více

LIFELONG EDUCATIONAL PROJECT ON BROWNFIELDS LEONARDO DA VINCI PILOT PROJECT CZ /04/B/F/PP-168014 BROWNFIELDS PŘÍRUČKA

LIFELONG EDUCATIONAL PROJECT ON BROWNFIELDS LEONARDO DA VINCI PILOT PROJECT CZ /04/B/F/PP-168014 BROWNFIELDS PŘÍRUČKA LIFELONG EDUCATIONAL PROJECT ON BROWNFIELDS LEONARDO DA VINCI PILOT PROJECT CZ /04/B/F/PP-168014 BROWNFIELDS PŘÍRUČKA Interdisciplinární nástroj zaměřený na problematiku regenerací brownfields Květen 2006

Více

JESSICA. Implementing JESSICA in the South-East Cohesion Region, Czech Republic EVALUATION STUDY

JESSICA. Implementing JESSICA in the South-East Cohesion Region, Czech Republic EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS Implementing JESSICA in the South-East Cohesion Region, Czech Republic EVALUATION STUDY Czech version May 2010 This document has

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje Poradenství, agenturní činnosti a informační služby na podporu regionálního a municipálního managementu Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.

Více

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Verze 3.0 k 16. 6. 2008 revize č. 5 ke dni 10. 2. 2012 OBSAH 1 PRIORITNÍ OSA DOSTUPNOST CENTER... 5 1.1 OBLAST PODPORY

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více