Maxwell T. Boykoff: Who Speaks for the Climate? Making Sense of Media Reporting on Climate Change Cambridge, Cambridge University Press 2011, 228 s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maxwell T. Boykoff: Who Speaks for the Climate? Making Sense of Media Reporting on Climate Change Cambridge, Cambridge University Press 2011, 228 s."

Transkript

1 Recenze není překvapující při tak rozsáhlém kolektivu autorů. Ze stejného důvodu by nebylo čestné některé příspěvky vyzdvihovat jako mimořádně kvalitní oproti jiným odborná i literární úroveň všech je na velmi dobré až vynikající úrovní. (Jazykovou úroveň publikace nemohl recenzent z pochopitelných důvodů zodpovědně posoudit.) Recenzovaná publikace patří k těm téměř vzácným knihám, ve kterých se snoubí nejen potřebná vědecká přesnost a jasnost výkladu, ale i čtivost pro širší veřejnost. Jejím hlavním kladem je bezesporu kritický, neidealizovaný rozbor stavu slovenské společnosti po dvaceti letech vývoje a množství nashromážděných faktů, které se ho týkají. Českým čtenářům a to nejen pamětníkům česko-slovenského rozchodu může sborník poskytnout hluboký a zasvě cený vhled do vývoje mentalitou velmi podobné společnosti s obdobnými problémy růstu. Budou pro ně určitě zajímavé především ty studie, které se týkají samot né sametové revoluce, prvních voleb a procesu hledání nové vlastní demokratické identity, vzniku právního státu a vlastní zahraniční politiky či ekonomických problémů a tématu korupce (viz i současné události související se spisem Gorila psáno v únoru 2012). A to tím spíše, že před právě dvaceti léty se začalo pracovat na rozdělení tehdejšího Československa. Na závěr ještě připomeňme, že téměř paralelně vyšla v ČR publikace s obdobným tématem sociologické reflexe současné (v tomto případě české) společnosti s názvem Jaká je naše společnost? Otázky, které si často klademe... (Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) 2010). I když není zcela férové obě publikace srovnávat (a my se o to ani nebudeme pokoušet), přesto je třeba s lítostí poukázat na skutečnost, že kniha obdobně širokého a přitom fundovaného pohledu na vývoj české společnosti v prvních dvaceti letech po rozpadu ČSFR v české společenskovědní literatuře zatím zcela chybí. Její vznik by mohl být iniciován např. na půdě Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., ve spojení s fakultami sociologie a filozofie Univerzity Karlovy v Praze a Masarykovy univerzity v Brně. Potenciál ke vzniku tak široce koncipované odborné a přitom pro širší veřejnost čtivé publikace zde zcela jistě je. Michal Kotík Maxwell T. Boykoff: Who Speaks for the Climate? Making Sense of Media Reporting on Climate Change Cambridge, Cambridge University Press 2011, 228 s. Je globální oteplování relevantním sociologickým tématem? Bezpochyby ano, vždyť šíře jím generovaných rizik může mít do budoucna nejen výrazné ekonomické dopady, vést k novým migračním vlnám, ale také vytvářet nové sociální nerovnosti. Není to pochopitelně jen záležitost vzdálené budoucnosti, sociální vědci již dávno studují otázky spojené s konstrukcí problému změny klimatu a s aktéry, kteří se na něm podílejí (tedy nejen klimatičtí vědci, ale i politici, nevládní organizace, nadnárodní kor porace atd.). V tomto ohledu dnes v envi ronmentální sociologii/psychologii patří k ústředním otázka zjevného rozporu mezi závažností problému změny klimatu, tak jak je definována většinou klimatologů a eko logických organizací, a opakovaným se lháváním snah o jeho řešení. Významnou podotázkou je pak ve výzkumech veřejného mínění opakovaně potvrzovaná nevědomost či nezájem o natolik komplexní a vzdálené téma, jakým změna klimatu je. Autor knihy Maxwell T. Boykoff má zázemí v environmentálních studiích a sociologii, jeho přístup je však multidisciplinární. Ve svých pracích se často zabýval otázkou zprostředkování poznatků klimatologů v médiích, veřejném mínění a politice (pů sobí na University of Colorado). V množ ství jeho výstupů měla asi největší ohlas studie Balance as Bias: Global War- 169

2 Sociologický časopis/czech Sociological Review, 2012, Vol. 48, No. 1 ming and the US Prestige Press z roku 2004 (Global Environmental Change 14 (2): ), již napsal spolu se svým bratrem Julesem Boykoffem (který se věnuje hlavně sociálním hnutím) a jež argumentovala v podstatě v tom smyslu, že za rozcházejícím se míněním vědců a veřejnosti na globální oteplování stojí do velké míry me diální pokrytí tématu. Přesněji: stavovská norma vyváženosti, která žurnalistům přikazuje dát ve zpravodajském textu prostor oběma stranám konfliktu. Není třeba dodávat, že vyváženost takto produkovaných mediálních obsahů je iluzorní a (jak argumentovali bratři Boykoffové) vede ve svém důsledku k umělému posílení názorů, které jsou v dané disciplíně okrajové. (Vzorový příklad: v televizní debatě se setkají klimatolog publikující v recenzovaných časopisech a klimaskeptik z konzervativního think-tanku. Normě vyvážené prezentace obou stran konfliktu je učiněno za dost, upo zaďuje se tak ale fakt, že nejde o zcela rovnocenné názory.) Studie byla dost často citována a rezonovala i v populární kultuře (zmiňuje ji Al Gore ve svém filmu Nepohodlná pravda, což, jak Boykoff přiznává, vedlo občas k citelným zjednodušením jeho hypotézy). Boykoff nicméně od té doby publikuje dál, svou hypotézu přehodnocuje a díky kom parativnímu designu následujících projektů či doplňujícím rozhovorům s novináři a vědci ji nahlíží v trochu jiném světle. Monografie Who Speaks for the Climate? pak shrnuje to, co v tématu mediálního pokrytí změn klimatu zjistil, a zasazuje jej do poněkud širšího kontextu. Autor neustrnul na tezi o všemocnosti médií. Mediální reprezentace klimatické vě dy a politiky jednoduše neřídí veřejné mí nění, individuální jednání, kulturu či sociální změnu. Nicméně ukazují se být klíčovým příspěvkem v řadě dalších faktorů, který propojuje klimatologii, politiku a všední život. (s. 29) Většina lidí jednoduše nečte recenzované klimatologické žurnály a informace o změnách klimatu získává z médií (ať už zpravodajského, populárně-naučného, či zábavného ražení). V nové knize se pak Boykoff zabývá zejména mediálním pokrytím globální změny klimatu a interpretací kontextuálních pro měnných, které v něm mohou hrát svou roli (od širšího politického kontextu při mezinárodním srovnání, přes institucionální a organizační rovinu médií po žurnalisty, kteří na individuální rovině spolurozhodují o zpravodajské hodnotě událostí). Zá kladní metodou je pro něj kvantitativní obsahová analýza padesáti anglicky psaných světových médií (především tedy USA a Británie, ale i český Prague Post), do plněná spíše ilustrativně rozhovory s no vináři a kvalitativní analýzou vybraných článků. V první kapitole Boykoff nejprve ilustrativně popisuje, jak se z tématu globálního oteplování stalo v poslední dekádě v podstatě populární téma a jak se k němu v seriózních i zábavních obsazích začalo vyjadřovat stále větší množství aktérů (od politiků po nejrůznější celebrity). Nepochybně důležitou poznámku věnuje diskurzivnímu boji o samotné pojmenování problému, tedy zejména termínům změna klimatu vs. globální oteplování (vědečtí klimatologové tyto termíny rozlišují, výběr toho kterého pojmu však zároveň představuje dě licí linii mezi tábory ekologických aktivistů na jedné a klimaskeptiků/republikánských politiků na straně druhé). V první kapitole je nicméně stěžejní shr nutí výsledků dlouhodobého projektu obsahové analýzy hlavních světových deníků. Nejprve popisuje obecné trendy v mediál ním pokrytí. V přehledném grafickém srovnání ukazuje, že pokrytí globálního otep lování a s ním souvisejících témat kvantitativně roste a je možné v něm najít určité vrcholy i období relativní stagnace. Co se týče celosvětového pokrytí, má Boykoff za hlavní vrcholy roky 2005/2006 (možné příčiny: hurikán Katrina, Sternova zpráva, Al Gorův film Nepohodlná pravda), počátek roku 2007 (publikována 4. zpráva IPCC) a konec roku 2009 (zřejmě kvůli tzv. aféře Cli- 170

3 Recenze ma tegate). V období od poloviny roku 2007 do konce 2009 množství článků stagnovalo, což Boykoff vysvětluje snížením ka pacity mediálního prostoru v době vr cho lící ekonomické krize. Zajímavější je ovšem porovnání medializace na různých kontinentech / v rozlišných zemích. Ta měla některá lokální specifika (např. kauze Climategate na University of East Anglia se věnovala významně více britská média), stěžejní zůstává ale hlav ně Boykoffovo zjištění, že po celou poslední dekádu se stabilně nejméně o globální oteplování zajímala média jižní Ameriky a Afriky. Směřuje nás tak k úvahám, jak je informační nerovnost spjata s komplexem nerovností environmentálních/sociál ních. To je jistě velmi inspirativní, ale je tu třeba směřovat první výtku: Boykoff ne zcela důsledně vysvětluje, jak mohl způsob výběru vzorku (tedy konkrétních anglicky psaných novin) ovlivnit výsledky. Mezi kritérii výběru jmenuje náklad, relativní vliv daného média a spolehlivost přístupu do jeho archivu. Nereflektuje však vůbec, jak se anglicky psaná média v jednotlivých zemích liší od těch psaných v národních jazycích (tedy např. Prague Post od Lidových novin). A vypovídají anglicky psaná periodika vůbec o situaci v dané mediální krajině? (např. The Moscow News v případě Ruska). Nebylo by vhodné zařadit produkci národních tiskových agentur? Je zjevné, že tyto otázky mohou být relevantní zejména v regionech globálního Jihu (autorův tým data aktualizuje každý měsíc, je možné si je prohlédnout na webu s45n5). Ve druhé kapitole se autor snaží načrtnout historické zdroje současné mediální re prezentace změn klimatu. Upozorňuje na intervenci různých kulturních tradic a na to, jak moc bylo referování o klimatu spja to s otázkou výkyvů počasí a s tím souvisejících problémů s úrodou. Tento přístup rezonuje v mediálních obsazích dodnes: je tu sklon poukazovat na počasí jako na důkaz k podpoře tvrzení o změně klimatu (s. 43). Z hlediska klimatologie je to samozřejmě špatně, podstatné však je, že z aktuálních výkyvů počasí se stává politikum mnohem více než dřív, a to na obou stranách klimatického konfliktu (teplou zimu ekoaktivisté interpretují jako důkaz oteplování, výraznější příval sněhu je pro kli maskeptiky argumentem pro jeho ne průkaz nost). První zmínky o antropogenních pří činách změn klimatu Boykoff nachází v americkém tisku v 50. letech 20. století. Sou částí veřejné agendy se však podobné úvahy staly až počátkem 90. let. Za příčinou vzrůstu mediálního zájmu vidí komplex přírodních (výrazná sucha, požáry), po litických (význačné projevy politiků) a vě deckých (klimatologické konference) událostí. Druhá kapitola měla zmapovat historické příčiny současné medializace změn klimatu. Lze jí ovšem rozhodně vytknout přílišnou roztříštěnost, s jakou autor odbíhá od jednoho tématu k druhému (od raných popisů změn počasí v kronikách po nepochopitelně detailní popis kauzy Climategate). Editorský zásah je zde určitě na místě. Množství článků je jedna věc, o rámování problému však znatelně rozhoduje také jejich kvalita. Ve třetí kapitole se proto Boykoff zabývá dilematy, která by měl novinář, čtenář, ale i vědec vzít při medializaci globálního oteplování v úvahu. Jednak je to distribuce expertních názorů na různé aspekty oteplování (od příčin po opatření): autor poukazuje, že zatímco v otázce antropogenních příčin oteplení posledních let panuje již mezi vědci velmi výrazná shoda, neplatí to o emisních povolenkách či názoru na vztah oteplení a intenzity hurikánů. V médiích se často toto rozložení názorů zaměňuje (i manipulativně). Při referování o tak komplexním tématu, jako je změna klimatu, je rozhodující také otázka, kdo je vlastně relevantní expert v této debatě. To je klíčové zejména při media lizaci oponujících tvrzení: riziko balance as bias, o kterém již byla řeč, je tu znač- 171

4 Sociologický časopis/czech Sociological Review, 2012, Vol. 48, No. 1 né. Boykoff si nemyslí, že by opozitní či okrajové hlasy klimatické debaty bylo třeba nějak potlačovat naopak míní, že legitimní nesouhlas může naše porozumění obo hatit. Dilematem nicméně zůstává, jak medializovat nesouhlas či nejistoty přesně, přiměřeně a zodpovědně. Boykoff správně připomíná, že v klimatickém diskurzu (zejména v USA) má totiž významnou roli celé odvětví zesilování či produkce nejistoty (konzervativní think-tanky, PR agentury, frontové skupiny). Podobně jako Peter Jacques v knize Environmental Skepticism (Farnham, Burlington: Ashgate 2009) tedy směřuje k podstatné otázce: jak zamezit zpochybňování ekologických změn a zároveň nepotlačit diskusi samotnou? Podobně jako Jacques zdůrazňuje nutnost zasadit nesouhlasné hlasy (např. klimaskeptiků) do patřičného kontextu a také umění překladu vědeckých zjištění do laického jazyka. Je si ale vědom, že to naráží na četné faktory (v médiích i mimo ně), které tomu brání. Tyto vlivy rozebírá s četnými příklady ve čtvrté kapitole. Uvádí zejména politický a ekonomický kontext na makrorovině (koncentrace vlastnictví médií, ekonomická krize omezující počet novinářů věnujících se tématu životního prostředí) a dilemata na individuální/organizační rovině (zejména tlak času a omezeného prostoru, rozdíl v kultuře vědců a žurnalistů). Tyto vlivy již samozřejmě v souvislosti s jinými tématy byly popsány jinde, a je proto s podivem, že některý zásadní konceptuální aparát (například vlivná kniha Pamely J. Shoemaker a Stephena R. Reese Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content. New York: Longman Publishers 1991) autor nijak nepoužívá ani ne zmiňuje. Vyvaroval by se tak podle mého jisté nesystematičnosti a přeceňování určitých faktorů (např. vlastnictví na úkor or ga nizačních rutin). V páté kapitole se Boykoff podrobněji za bývá zpravodajskými normami a hodnotami tedy faktory, které o medializaci rozhodují na individuální a organizační úrovni (koncept dobře zmapovaný v mediálních studiích). Za klíčové normy rozho dující o zpravodajské hodnotě považuje hlavně těchto pět: novost, personalizace, dramatizace, vyváženost (tedy prezentace obou stran konfliktu), vztah k autoritám. Autor ukazuje, že komplexní, vzdálená a v zá sadě nudná témata jako globální otep lování sítem těchto norem projdou málokdy: vlastně hlavně tehdy, když je možné je aktualizovat prostřednictvím drama tických (Katrina) či skandálních (Climate gate) zpráv. Boykoff praktický dopad uplatňování těchto zpravodajských norem na medializaci změn klimatu popisuje v druhé části kapitoly. Tentokrát koherentní a brilantní případová studie (obsahová analýza televizního pokrytí v USA v letech ) porovnává množství publikovaných obsahů v jednotlivých letech a snaží se hledat příčiny jejich nárůstu/stagnace právě v souhře různě uplatňovaných zpravodajských norem a kontextuálních změn. V šesté kapitole se autor zaměřuje podrobněji pouze na jednu z výše uvedených profesních norem: snahu o vy váženost a její (Boykoffem dlouho studovaný) dopad na rámování změn klimatu v médiích. Znovu zdůrazňuje, že expertní konsenzus ohled ně antropogenních příčin oteplování je již poslední dekádu velmi silný. Míru distorze v médiích pak de facto poměřuje tím, zda je vědecký názor na příčiny oteplování reprezentován jako konsenzus, nebo (nepřesně) jako souboj. Autor přehodnocuje výsledky výše zmi ňovaných studií, které vedl se svým bratrem. Dosti extenzivní obsahové analýzy amerického tisku ( ) a televize ( ) poměrně jasně ukázaly, že zatímco cca do roku 1990 média informovala o globálním oteplování v souladu s vědeckým konsenzem (tedy že je způsobuje do značné míry člověk, Boykoff to vysvětluje relativní novostí tématu), následující období do roku 2002 popisuje jako ztracené v tom smyslu, že média uměle posílila názory z okraje politického či vědeckého 172

5 Recenze spektra. Dostála tak profesní normě vy váže nosti, ale ta byla do značné míry iluzorní. Závěry studie se opět staly politikem (ar gumentem či protiargumentem aktérů klimatického konfliktu). Boykoff nicméně upozorňuje, že v následujících letech provedl ještě několik šetření. Ta ukázala tři podstatná zjištění. V ame rickém tisku mezi lety 2003 a 2006 klesl počet oněch falešně vyvážených článků z jedné třetiny na tři procenta a medializace se tak (aspoň kvantitativně) přiblížila vědeckému konsenzu. Srovnání poskytla další analýza britského prestižního tisku (v letech ), kde falešně vyvážené pokrytí obsahovalo jen velmi malé množství textů (od 2 do 0,6 procent) a drtivá většina zdůrazňovala antropogenní příčiny. Určitý korektiv poskytla ojedinělá analýza britského bulvárního tisku ( ), která naopak ukázala, že tabloidy z velké většiny antropogenní vlivy zlehčují či přímo popírají. Přivádí nás to tedy opět k beckovské myšlence nerovné distribuce ekologických rizik, nyní nikoliv v geografické, ale třídní linii. Výrazné rozdíly mezi americkým a britským referováním o klimatu vysvětluje Boykoff rozdíly v politických systémech a silnějším postavením konzervativní pravice v USA. V Británii podle něj téma nikdy nerozdělilo elitu natolik, jako tomu bylo na druhé straně Atlantiku. Zřetelný nepoměr mezi britským bulvárním/elitním tiskem autor vysvětluje tamní poměrně silnou dělicí linií mezi jeho čtenáři: globální oteplování bulvár viděl jako téma politických elit a vyšších tříd a zdůrazňoval nikoli environmentální dopady na dělnickou třídu (jak by si asi přáli zastánci environmentální spravedlnosti), ale ryze ekonomická negativa regulací (případně senzační zprávy o katastrofách). Boykoff zdůrazňuje, že nečeká, že by žurnalisté rezignovali na svou profesní normu vyváženosti (má naopak svá pozitiva), nebo že bychom měli cenzurovat odlišné ná zory. Volá spíše po větší mediální přesnosti prostřednictvím přiměřené reprezentace všech perspektiv, zjištění, názorů a stran v patřičném kontextu. (s. 143) Není to pestrost za každou cenu, velkým tématem je pro něj totiž problém relevantní expertízy a míra inkluzivity vědy (na s. 79 totiž naznačuje, že spíše než k postnormální vědě Silvia Funtowicze a Jeroma Ravetze se přiklání k jejímu kritickému zhodnocení v konceptu normativní teorie expertízy Harryho Collinse a Roberta Evanse). Sedmá kapitola působí bohužel asi nejméně uceleně. Posuďte sami: Boykoff nejprve dosti chaoticky opakuje, jaké faktory medializaci změn klimatu ovlivňují a pouze nadhazuje otázku, proč je tak velká disproporce mezi míněním vědců a ochotou lidí usilovat o změnu (bez nějakého uceleného vysvětlení). Poté rozebírá problematiku výzkumů názorů na klima (metodologická úskalí, jejich pochybnou interpretaci v médiích), srovnává dva (podle jeho názoru) nejvýznamnější modely tematizující defi nování sociálních problémů ve veřejném prostoru a nakonec pro jistotu obsáhle zopakuje roli klimaskeptiků v jejich deproblematizaci. Zde tkví asi hlavní slabina knihy: chybí jí teoretické ukotvení, které by interpretaci dat dalo jasnější rámec. Autor zahlcuje příklady dokládajícími pochybení novinářů (což brzy unavuje), mnohé otázky pouze nadhazuje, aniž by hledal uspokojivé vysvětlení. Teoretická nejasnost se projevuje na několika místech. V případě osvětlování vlivů působících na produkci zpráv některé faktory přeceňuje a nemá pro to dostatečné zdůvodnění (4. kapitola), podobně ve vysvět lení modelů konstrukce sociálních problémů prostřednictvím médií v 7. kapitole (kde po srovnání Downsova cyklu pozornosti k problémům a Hiltgartnerova a Boskova modelu veřejných arén se přiklání k druhému jmenovanému, aniž by to mělo nějaký zvláštní vliv na předchozí či pozdější výklad). Navíc opomíjí minimálně obdobně užitečnou a dosti rozpracovanou teorii agenda setting. 173

6 Sociologický časopis/czech Sociological Review, 2012, Vol. 48, No. 1 Závěrečná osmá kapitola v podstatě navazuje na autorovu předchozí kritiku tzv. deficitního (pozitivistického) modelu zprostředkování vědeckých poznatků. S odkazem na předešlé obsahové analýzy připomíná, že mediální pokrytí změn klimatu stále roste; kvantitativní růst ale v žádném případě nemusí znamenat lepší porozumění u publika, natož větší ochotu jednat. Nová média (oproti těm tradičním) v tomto ohledu podle Boykoffa slibují mnoho (podíl zpráv o klimatu je v nich podle některých analýz vyšší), ale problémy zahlcení informacemi či obtížného rozlišení relevantní expertízy se tím neřeší. Média bez pochyby představují význam ný prvek zprostředkující vztahy mezi vědci, publikem a politikou. Autor v závěru rozebírá několik dilemat, se kterými se v případě medializace globálního oteplování budeme muset vyrovnat. Zdá se, že za hlavní považuje nerovný přístup k informacím (jak globálně, tak na národní úrovni), podávání informací v patřičném kontextu (v případě žurnalistů), lepší výměnu zkušeností mezi vědci a novináři a v neposlední řadě etická dilemata vědců, kteří musí hledat kompromis mezi normami své vlastní komunity, nutností proaktivní komu nikace a jistou mediální zkratkou. Není třeba připomínat, že oblast en viron mentální sociologie je v ČR výrazně poddimenzovaná (konkrétně o oblast percepce změn klimatu i jejich mediální reprezentaci se, zdá se, více zajímají klimatologové). Mezi plusy recenzované publikace tak patří kladení otázek, o kterých se u nás dosud příliš nemluví. Přínosné je mezinárodní srovnání mediálního pokrytí a zejména náhled do oblastí moc nestudovaných (medializace klimatu v bulvárním tisku, nových médiích, v zemích globálního Jihu, inkluze ve vědě). Mnohá srovnání (časová, geografická atd.) autorovi umožňují vidět svou (svého času vlivnou) hypotézu balance as bias v novém světle a je sympatické, že to přiznává. Maxwell T. Boykoff se již stačil projevit jako autor mnoha případových studií na téma mediální reprezentace změn klimatu. Šlo však vždy pouze o recenzované časopisecké studie nebo kapitoly ve sbornících. Shrnutí těchto poznatků do ucelené monografie se jaksi nabízelo, ale v tomto případě nedopadlo úplně šťastně: na rozdíl od oněch článků příliš zahlcuje příklady (vyprá vění občas výklad situuje spíše do publicistického, než odborného stylu) a chybí jí jasnější teoretický rámec. Řazení výsledků z již publikovaných časopiseckých studií za sebou tak působí poněkud nepovedeně a nelze se zbavit dojmu, že autor by v tomto případě potřeboval důraznější editorské vedení. Jednoduše řečeno, od první Boykoffovy větší práce bychom mohli čekat mnohem víc. Na druhé straně, pokud nemáme čas či možnost probírat se jeho (jistě kvalitními) časopiseckými studiemi, můžeme na tuto knihu nahlížet prostě jako na čítanku či výběr textů spjatých s mediální reprezentací klimatu. Čítanku sice nijak výrazně objevnou či teoreticky precizní, ale přesto prakticky užitečnou. Petr Vidomus Jean-Paul Gabilliet: Of Comics and Men. A Cultural History of American Comic Books Jackson, University Press of Mississippi 2010, 390 s. Kontinentální i novosvětské souhrny dějin komiksového média se dlouho odlišovaly nejen regionálním tematickým zacílením, se kterým Američané snad pokaždé nacházeli počátky moderního komiksového vyprá vění u newyorského novinového tisku poslední dekády 19. století, zatímco Evropané zrod sledované narativní vizuálněver bální formy inaugurovali již o padesát let dříve grafickými cykly Švýcara Rodolpha Töppfera, ale i rozdílnými metodologickými východisky. Ustavující se ame- 174

Detail posudků k projektu Posudek č. 1

Detail posudků k projektu Posudek č. 1 Detail posudků k projektu Posudek č. 1 Originalita Téma zcela nové a důležité i v mezinárodním kontextu, zásadním způsobem posouvající úroveň poznání v dané oblasti. Cíle a hypotézy Cíle jednoznačně definované,

Více

Analýza monitoringu tisku

Analýza monitoringu tisku Analýza monitoringu tisku Komentář k výsledkům VaV 2010 Materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA Partnerství pro rozvoj spolupráce Zlínského kraje, r. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0080. Prezentace

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Základy struktury odborného textu

Základy struktury odborného textu Základy struktury odborného textu (schéma pro potřeby SPESEM, KEPA UHK) proč je její dodržování a znalost pro čtenáře důležitá? -v odborném textu jde o informace -čteme rychleji a "lépe" (tzv. racionální

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

Hodnocení oponenta bakalářské práce

Hodnocení oponenta bakalářské práce Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta multimediálních komunikací Hodnocení oponenta bakalářské práce Jméno a příjmení studenta Nike Silná Vedoucí práce MgA. Václav Ondroušek Obor/ateliér Multimedia a

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Důchodová reforma doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum Redakce

Více

Slohové postupy: úvahový, ale také informační a výkladový

Slohové postupy: úvahový, ale také informační a výkladový Recenze Teoretická část útvar publicistického stylu hodnotící a analyzující žánr, určený většinou poloodbornému či odbornému publiku posuzuje umělecké dílo knihy, filmy, divadelní hry, výstavy...atd. Autor

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013 ov19 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více

Postoj české veřejnosti k dění na Ukrajině: říjen 2015

Postoj české veřejnosti k dění na Ukrajině: říjen 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 6 8 E-mail: cvvm@soc.cas.cz Postoj české veřejnosti k dění na Ukrajině: říjen 05 Od září

Více

Polemika vzbuzující naději na konsenzus Reakce na polemiku Rudolfa Pomazala s publikací České vysoké školství na křižovatce

Polemika vzbuzující naději na konsenzus Reakce na polemiku Rudolfa Pomazala s publikací České vysoké školství na křižovatce skými vysokými školami, což může nesporně výrazným způsobem pozitivně působit na dynamiku vývoje inovačního potenciálu fakult. Za zásadní nedostatek této brožury je možno považovat zjevnou absenci systémového

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE. Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009. Ondřej Nezval 3.6.

WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE. Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009. Ondřej Nezval 3.6. WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009 Ondřej Nezval 3.6.2009 Studie porovnává jednotlivé zaznamenané měsíce květen v letech

Více

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Identifikační údaje: Kombinované bakalářské studium, 2. ročník, zimní semestr Autor textu sylabu: Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr. e-mail: milos.zapletal@ekotoxa.cz

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vybrané

Více

Obsah. Moderní doba! Jak vydržet a hlavně JAK přežít? 11 Co je stárnutí a proč k němu dochází? 33

Obsah. Moderní doba! Jak vydržet a hlavně JAK přežít? 11 Co je stárnutí a proč k němu dochází? 33 Mládněte jídlem i po 50! Obsah Úvod 7 Moderní doba! Jak vydržet a hlavně JAK přežít? 11 Co je stárnutí a proč k němu dochází? 33 Proč stárneme? 34 Co víme o stárnutí 35 Teorie příčin stárnutí 44 Hormony

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

5. hodnotící zpráva IPCC. Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav

5. hodnotící zpráva IPCC. Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav 5. hodnotící zpráva IPCC Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav Mění se klima? Zvyšuje se extremita klimatu? Nebo nám jenom globalizovaný svět zprostředkovává informace rychleji a možná i přesněji

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZMĚNA KLIMATU A OBYVATELSTVO

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZMĚNA KLIMATU A OBYVATELSTVO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZMĚNA KLIMATU A OBYVATELSTVO Migrace jako adaptace? Robert Stojanov, Ilan Kelman, Maxmillan Martin, Dmytro Vikhrov, Barbora Duží, Dominic Kniveton Centrum výzkumu globální změny, Akademie

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí Zodpovídá MŽP http://www.mzp.cz/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_

Více

D-3 Moderní doba. (Anotace k sadě 20 materiálů)

D-3 Moderní doba. (Anotace k sadě 20 materiálů) Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II D-3 Moderní doba ( k sadě 20 materiálů) Poř. 1. D-3_01 Druhá světová válka (základní pojmy) tématu druhá světová válka. Např. k opakování na začátku nebo jako shrnutí

Více

Lucia Pastirčíková 1

Lucia Pastirčíková 1 Kopeček, Lubomír: Politické strany na Slovensku 1989 až 2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, 628 stran, ISBN 978-80-7325-113-0. Lucia Pastirčíková 1 Docent Lubomír Kopeček, působící

Více

Podklady poznámky pro PPT1

Podklady poznámky pro PPT1 Podklady poznámky pro PPT1 Slide 1 Změna klimatu Věda nabízí přesvědčivé důkazy Cílem prezentace je představit téma klimatických změn a poskytnout (stručný) přehled aktuálních vědeckých poznatků. Naposledy

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Šedá literatura jako zdroj odborných informací

Šedá literatura jako zdroj odborných informací Šedá literatura jako zdroj odborných informací Mgr. Petr Novák Státní technická knihovna p.novak@stk.cz 22. ledna 2008 IKI 2008, areál UK, Praha - Jinonice Proč se zabývat šedou literaturou? není běžně

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

ZPRÁVY. Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006

ZPRÁVY. Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006 131 ZPRÁVY Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006 Následující zpráva stručně informuje čtenáře o řešení projektu v roce 2006. Připomínáme, že v rámci

Více

Zásady zpracování vědecké práce

Zásady zpracování vědecké práce Zásady zpracování vědecké práce Kontakt: Doc. Hana Čížková Katedra biologických disciplín ZF JU Na Zlaté stoce 10, 1. patro č. 203 hcizkova@zf.jcu.cz Pro 2. ročník BOZO, PÚPN, LS 2011 1. Úvod 1.1 Co je

Více

Konflikt v Gaze. AV ČR, v.v.i. Naše společnost projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i.

Konflikt v Gaze. AV ČR, v.v.i. Naše společnost projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Konflikt v Gaze Technické parametry Výzkum: Naše společnost

Více

BUDOUCÍ SCÉNÁŘE. Metoda scénáře sestává ze tří fází:

BUDOUCÍ SCÉNÁŘE. Metoda scénáře sestává ze tří fází: BUDOUCÍ SCÉNÁŘE Cíl Rozvíjením scénářů pro budoucnost školy jsou účastníci vyzváni k tomu, aby identifikovali způsob, jakým trendy ve společnosti a ve školách ovlivňují školy a kvality, které učitelé potřebují.

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

Informovanost české veřejnosti o pivu a jeho hodnocení v roce 2013

Informovanost české veřejnosti o pivu a jeho hodnocení v roce 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Informovanost české veřejnosti o pivu a jeho

Více

Hodnocení informací v médiích

Hodnocení informací v médiích TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Hodnocení informací v médiích Technické parametry

Více

Masová média. 3 ročník učebních oborů / U3A, U3B Vytvořeno Srpen 2013 Autor materiálu. Ročník studia/třída

Masová média. 3 ročník učebních oborů / U3A, U3B Vytvořeno Srpen 2013 Autor materiálu. Ročník studia/třída Masová média Mediální výchova Masová média VY_32_INOVACE_02_02_01 Prezentace obsahuje vysvětlení pojmu masová média, stručnou historii televize, novin, rozhlasu a internetu. Žáci se zamyslí nad významem

Více

ZDRAVÝCH MĚST, OBCÍ A REGIONŮ. dílčí výstup dlouhodobého výzkumu zpracované období: leden srpen 2005

ZDRAVÝCH MĚST, OBCÍ A REGIONŮ. dílčí výstup dlouhodobého výzkumu zpracované období: leden srpen 2005 ANALÝZA MEDIÁLNÍ PUBLICITY ZDRAVÝCH MĚST, OBCÍ A REGIONŮ dílčí výstup dlouhodobého výzkumu zpracované období: leden srpen 2005 Podzimní škola Zdravých měst, Prostějov 14.11.2005 1 2 3 4 5 6 Proč analýza

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 3 7 PhDr. Daniela Sedláčková

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Jak se pozná dobrý psychologický test? Tomáš Urbánek Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. Veveří 97, Brno

Jak se pozná dobrý psychologický test? Tomáš Urbánek Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. Veveří 97, Brno Jak se pozná dobrý psychologický test? Tomáš Urbánek Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. Veveří 97, Brno Kargo kult, český vědecký Vojtěch Novotný (Vesmír, 2000, 79, s. 284) Nová Guinea je v antropologických

Více

Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Úloha participace a spolupráce v rozvoji lokálním rozvoji Sociální faktory rozvoje regionů

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

BEZPEČNOST MOBILNÍCH TELEFONŮ

BEZPEČNOST MOBILNÍCH TELEFONŮ BEZPEČNOST MOBILNÍCH TELEFONŮ Jsou mobilní telefony nebezpečné? Protikladné zprávy o škodlivém vlivu mobilních telefonů na zdraví se začaly objevovat na konci 90. let. Do vědeckého výzkumu škodlivosti

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro střední školy a učiliště Seznamte se s naší nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na

Více

EVROPA A GLOBALIZACE

EVROPA A GLOBALIZACE EVROPA A GLOBALIZACE 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Evropa a globalizace V této kapitole se dozvíte: Kdy vznikla globalizace. Proč se 80. léta 20. století nazývají jako turbulentní. Jak moc jsou média

Více

Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys.

Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys. Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys.cz Po roce 19 došlo k výrazné změně hospodářských poměrů v

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009

Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009 duben 2010 Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009 Abstrakt: Barbora Tošnerová Komentář k analýze agentury Newton Media, která se zaměřila na to, jak o občanech čtyř vybraných zemí žijících

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Nová publikace o e-learningu

Nová publikace o e-learningu Nová publikace o e-learningu Zounek, Jiří. E-learning jedna z podob učení v moderní společnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 161 s. ISBN 978-80-210-5123-2 Publikace se komplexně věnuje aktuálnímu

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

Obsah. 1. Výklad pojmů 3. 2. Vývoj outsourcingu 9. 3. Strategie vyrob nebo kup (Strategy make or buy) 13

Obsah. 1. Výklad pojmů 3. 2. Vývoj outsourcingu 9. 3. Strategie vyrob nebo kup (Strategy make or buy) 13 Seznam tabulek vi Seznam obrázků vii Úvod 1 1. Výklad pojmů 3 1.1. Outsourcing 3 1.2. Insourcing 5 1.3. Vnímání outsourcingu v českých médiích 6 2. Vývoj outsourcingu 9 2.1. Z pohledu teorie ekonomie 9

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

Předmluva ke druhému vydání

Předmluva ke druhému vydání PŘEDMLUVA 9 Předmluva ke druhému vydání Od prvního vydání této knihy uplynuly už skoro dva roky, což je v dnešním světě urychlené komunikace a informační záplavy relativně dlouhá doba. I v debatě o globálním

Více

Životní styl a sociální třídy: vytváření symbolické kulturní hranice diferenciací vkusu a spotřeby. Jiří Šafr

Životní styl a sociální třídy: vytváření symbolické kulturní hranice diferenciací vkusu a spotřeby. Jiří Šafr Životní styl a sociální třídy: vytváření symbolické kulturní hranice diferenciací vkusu a spotřeby Jiří Šafr Edice Sociologické disertace Sociologický ústav AV Č R, v.v.i. Praha 2008 Recenzenti práce:

Více

ZMĚNA KLIMATU A JEJÍ DOPADY NA RŮST A VÝVOJ POLNÍCH PLODIN

ZMĚNA KLIMATU A JEJÍ DOPADY NA RŮST A VÝVOJ POLNÍCH PLODIN ZMĚNA KLIMATU A JEJÍ DOPADY NA RŮST A VÝVOJ POLNÍCH PLODIN Zdeněk Žalud 1, Miroslav Trnka 1, Daniela Semerádová 1, Martin Dubrovský 1,2 1 Ústav agrosystémů a bioklimatologie, Mendelova zemědělská a lesnická

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře)

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Následující analýza výhodnosti vstupu do II. pilíři vychází ze stejné metodologie, která je popsána v Pojistněmatematické zprávě

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v březnu

Více

Stará a nová média, participace a česká společnost

Stará a nová média, participace a česká společnost MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta Fakulta sociálních studiísociálních studií Stará a nová média, participace a česká společnost Výzkumná zpráva, 2015 Alena Macková Jakub Macek Tato výzkumná

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

pro účely rozpočtu 1/9

pro účely rozpočtu 1/9 pro účely rozpočtu 1/9 Současný stav na FJFI Výstupy jsou hodnoceny v celkem 57 položkách (ve všech děleno na cizojazyčné a české, resp. na zahraniční/mezinárodní a tuzemské), s bodovým hodnocením v rozsahu

Více

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na STUDIE 33 DOPADOVÁ STUDIE Právní rámec kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu v odvětví školství, pracovněprávní a mzdové podmínky a problémy BOZP ve školství Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

Potřebujeme specializované knihovny?

Potřebujeme specializované knihovny? Potřebujeme specializované knihovny? PhDr. Radka Římanová, Ph.D. Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 1 Abstrakt V roce 2015 byla na Ústavu informačních

Více

Impaktované časopisy. Citační index

Impaktované časopisy. Citační index Impaktované časopisy Jedním z přístupů k hodnocení vědecké práce jsou scientometrické ukazatele. Jejich základní východiska jsou prostá: Každý autor používá při vzniku článku, příspěvku do sborníku aj.

Více

Stimulancia a opioidy z pohledu médií

Stimulancia a opioidy z pohledu médií Stimulancia a opioidy z pohledu médií Kateřina Grohmannová AT konference, Měřín 24. května 2006 Obsah Představy a postoje o užívání a uživatelích drog Role médií Cíle výzkumu Výzkumné otázky Základní a

Více

k ekologizaci Mgr. Ing. Petr Pavelčík, Ing. Miroslava Hrabalíková oddělení rozvoje města Městský úřad Uherské Hradiště

k ekologizaci Mgr. Ing. Petr Pavelčík, Ing. Miroslava Hrabalíková oddělení rozvoje města Městský úřad Uherské Hradiště Systémový přístupp k ekologizaci provozu MěÚ Uherské Hradiště Mgr. Ing. Petr Pavelčík, Ing. Miroslava Hrabalíková oddělení rozvoje města Městský úřad Uherské Hradiště Vymezení tématu Ekologizace úřadu

Více

Post-modernita a globalizace. Základní myšlenky

Post-modernita a globalizace. Základní myšlenky Post-modernita a globalizace Základní myšlenky Kritika modernity Od konce 19. století. Umění kritizuje disciplinující a disciplinovaný charakter života buržoazie (středních tříd). Umění proti řádu, strukturám

Více

Zpráva o konferenci k možnostem elektronických knih v prostředí Akademie věd. a o dalších aktivitách v této oblasti

Zpráva o konferenci k možnostem elektronických knih v prostředí Akademie věd. a o dalších aktivitách v této oblasti Zpráva o konferenci k možnostem elektronických knih v prostředí Akademie věd konané dne 17. října 2012 v Praze a o dalších aktivitách v této oblasti Za projektový board předkládá Michal Rada, Středisko

Více

Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit

Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit Datum zveřejnění: 19. 12. 2010 Verze: 1.7 (finální) 1 Manažerské

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

ANALÝZA MEDIÁLNÍ PUBLICITY. MONITOROVANÉ TÉMA: Zdravá města, obce a regiony ČR sledované období: leden - listopad 2005

ANALÝZA MEDIÁLNÍ PUBLICITY. MONITOROVANÉ TÉMA: Zdravá města, obce a regiony ČR sledované období: leden - listopad 2005 ANALÝZA MEDIÁLNÍ PUBLICITY MONITOROVANÉ TÉMA: Zdravá města, obce a regiony ČR sledované období: leden - listopad 2005 Analýza byla zpracována v prosinci 2005 pro Národní síť Zdravých měst ČR v rámci projektu»testování

Více

PŘECHOD MEZI PRVNÍM A DRUHÝM STUPNĚM: UTAJENÝ MEZNÍK?

PŘECHOD MEZI PRVNÍM A DRUHÝM STUPNĚM: UTAJENÝ MEZNÍK? Studia paedagogica roč. 17, č. 2, rok 2012 www.phil.muni.cz/journals/sp DOI: 10.5817/SP2012-2-10 PŘECHOD MEZI PRVNÍM A DRUHÝM STUPNĚM: UTAJENÝ MEZNÍK? TRANSITION BETWEEN PRIMARY AND LOWER SECONDARY SCHOOL:

Více

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková Konference DEMOKRACIE JAKO HODNOTA A PROBLÉM Katedra filozofie Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, Liberec, 22. října 2010 Sociální kapitál a legitimita demokracie

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B5 Program Téma obsahuje informace o programech a programovém řízení a klade si za cíl především vysvětlit

Více

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem demokracie. V průběhu kurzu bude sledován obsahový vývoj pojmu demokracie. Posluchačům

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Přehled Byl-li podle obecných norem nebo regulačních směrnic detekovány souvislé trhliny na vnitřním povrchu, musí být následně přesně stanoven rozměr.

Více

Sociologie II. Dr. Křížová, dr. Štastná, dr. Janečková, mgr. Klvačová

Sociologie II. Dr. Křížová, dr. Štastná, dr. Janečková, mgr. Klvačová Sociologie II Dr. Křížová, dr. Štastná, dr. Janečková, mgr. Klvačová Témata LS Sociální vyloučení, chudoba, sociální inkluze a exkluze. Marginalizace. Proměny práce a zaměstnání Identita etnických menšin-

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI ZEMĚ, JEJICH POJETÍ, IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ

REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI ZEMĚ, JEJICH POJETÍ, IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ Series on Advanced Economic Issues Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava Alois Kutscherauer Hana Fachinelli Jan Sucháček Karel Skokan Miroslav Hučka Pavel Tuleja Petr Tománek REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY

Více