Maxwell T. Boykoff: Who Speaks for the Climate? Making Sense of Media Reporting on Climate Change Cambridge, Cambridge University Press 2011, 228 s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maxwell T. Boykoff: Who Speaks for the Climate? Making Sense of Media Reporting on Climate Change Cambridge, Cambridge University Press 2011, 228 s."

Transkript

1 Recenze není překvapující při tak rozsáhlém kolektivu autorů. Ze stejného důvodu by nebylo čestné některé příspěvky vyzdvihovat jako mimořádně kvalitní oproti jiným odborná i literární úroveň všech je na velmi dobré až vynikající úrovní. (Jazykovou úroveň publikace nemohl recenzent z pochopitelných důvodů zodpovědně posoudit.) Recenzovaná publikace patří k těm téměř vzácným knihám, ve kterých se snoubí nejen potřebná vědecká přesnost a jasnost výkladu, ale i čtivost pro širší veřejnost. Jejím hlavním kladem je bezesporu kritický, neidealizovaný rozbor stavu slovenské společnosti po dvaceti letech vývoje a množství nashromážděných faktů, které se ho týkají. Českým čtenářům a to nejen pamětníkům česko-slovenského rozchodu může sborník poskytnout hluboký a zasvě cený vhled do vývoje mentalitou velmi podobné společnosti s obdobnými problémy růstu. Budou pro ně určitě zajímavé především ty studie, které se týkají samot né sametové revoluce, prvních voleb a procesu hledání nové vlastní demokratické identity, vzniku právního státu a vlastní zahraniční politiky či ekonomických problémů a tématu korupce (viz i současné události související se spisem Gorila psáno v únoru 2012). A to tím spíše, že před právě dvaceti léty se začalo pracovat na rozdělení tehdejšího Československa. Na závěr ještě připomeňme, že téměř paralelně vyšla v ČR publikace s obdobným tématem sociologické reflexe současné (v tomto případě české) společnosti s názvem Jaká je naše společnost? Otázky, které si často klademe... (Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) 2010). I když není zcela férové obě publikace srovnávat (a my se o to ani nebudeme pokoušet), přesto je třeba s lítostí poukázat na skutečnost, že kniha obdobně širokého a přitom fundovaného pohledu na vývoj české společnosti v prvních dvaceti letech po rozpadu ČSFR v české společenskovědní literatuře zatím zcela chybí. Její vznik by mohl být iniciován např. na půdě Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., ve spojení s fakultami sociologie a filozofie Univerzity Karlovy v Praze a Masarykovy univerzity v Brně. Potenciál ke vzniku tak široce koncipované odborné a přitom pro širší veřejnost čtivé publikace zde zcela jistě je. Michal Kotík Maxwell T. Boykoff: Who Speaks for the Climate? Making Sense of Media Reporting on Climate Change Cambridge, Cambridge University Press 2011, 228 s. Je globální oteplování relevantním sociologickým tématem? Bezpochyby ano, vždyť šíře jím generovaných rizik může mít do budoucna nejen výrazné ekonomické dopady, vést k novým migračním vlnám, ale také vytvářet nové sociální nerovnosti. Není to pochopitelně jen záležitost vzdálené budoucnosti, sociální vědci již dávno studují otázky spojené s konstrukcí problému změny klimatu a s aktéry, kteří se na něm podílejí (tedy nejen klimatičtí vědci, ale i politici, nevládní organizace, nadnárodní kor porace atd.). V tomto ohledu dnes v envi ronmentální sociologii/psychologii patří k ústředním otázka zjevného rozporu mezi závažností problému změny klimatu, tak jak je definována většinou klimatologů a eko logických organizací, a opakovaným se lháváním snah o jeho řešení. Významnou podotázkou je pak ve výzkumech veřejného mínění opakovaně potvrzovaná nevědomost či nezájem o natolik komplexní a vzdálené téma, jakým změna klimatu je. Autor knihy Maxwell T. Boykoff má zázemí v environmentálních studiích a sociologii, jeho přístup je však multidisciplinární. Ve svých pracích se často zabýval otázkou zprostředkování poznatků klimatologů v médiích, veřejném mínění a politice (pů sobí na University of Colorado). V množ ství jeho výstupů měla asi největší ohlas studie Balance as Bias: Global War- 169

2 Sociologický časopis/czech Sociological Review, 2012, Vol. 48, No. 1 ming and the US Prestige Press z roku 2004 (Global Environmental Change 14 (2): ), již napsal spolu se svým bratrem Julesem Boykoffem (který se věnuje hlavně sociálním hnutím) a jež argumentovala v podstatě v tom smyslu, že za rozcházejícím se míněním vědců a veřejnosti na globální oteplování stojí do velké míry me diální pokrytí tématu. Přesněji: stavovská norma vyváženosti, která žurnalistům přikazuje dát ve zpravodajském textu prostor oběma stranám konfliktu. Není třeba dodávat, že vyváženost takto produkovaných mediálních obsahů je iluzorní a (jak argumentovali bratři Boykoffové) vede ve svém důsledku k umělému posílení názorů, které jsou v dané disciplíně okrajové. (Vzorový příklad: v televizní debatě se setkají klimatolog publikující v recenzovaných časopisech a klimaskeptik z konzervativního think-tanku. Normě vyvážené prezentace obou stran konfliktu je učiněno za dost, upo zaďuje se tak ale fakt, že nejde o zcela rovnocenné názory.) Studie byla dost často citována a rezonovala i v populární kultuře (zmiňuje ji Al Gore ve svém filmu Nepohodlná pravda, což, jak Boykoff přiznává, vedlo občas k citelným zjednodušením jeho hypotézy). Boykoff nicméně od té doby publikuje dál, svou hypotézu přehodnocuje a díky kom parativnímu designu následujících projektů či doplňujícím rozhovorům s novináři a vědci ji nahlíží v trochu jiném světle. Monografie Who Speaks for the Climate? pak shrnuje to, co v tématu mediálního pokrytí změn klimatu zjistil, a zasazuje jej do poněkud širšího kontextu. Autor neustrnul na tezi o všemocnosti médií. Mediální reprezentace klimatické vě dy a politiky jednoduše neřídí veřejné mí nění, individuální jednání, kulturu či sociální změnu. Nicméně ukazují se být klíčovým příspěvkem v řadě dalších faktorů, který propojuje klimatologii, politiku a všední život. (s. 29) Většina lidí jednoduše nečte recenzované klimatologické žurnály a informace o změnách klimatu získává z médií (ať už zpravodajského, populárně-naučného, či zábavného ražení). V nové knize se pak Boykoff zabývá zejména mediálním pokrytím globální změny klimatu a interpretací kontextuálních pro měnných, které v něm mohou hrát svou roli (od širšího politického kontextu při mezinárodním srovnání, přes institucionální a organizační rovinu médií po žurnalisty, kteří na individuální rovině spolurozhodují o zpravodajské hodnotě událostí). Zá kladní metodou je pro něj kvantitativní obsahová analýza padesáti anglicky psaných světových médií (především tedy USA a Británie, ale i český Prague Post), do plněná spíše ilustrativně rozhovory s no vináři a kvalitativní analýzou vybraných článků. V první kapitole Boykoff nejprve ilustrativně popisuje, jak se z tématu globálního oteplování stalo v poslední dekádě v podstatě populární téma a jak se k němu v seriózních i zábavních obsazích začalo vyjadřovat stále větší množství aktérů (od politiků po nejrůznější celebrity). Nepochybně důležitou poznámku věnuje diskurzivnímu boji o samotné pojmenování problému, tedy zejména termínům změna klimatu vs. globální oteplování (vědečtí klimatologové tyto termíny rozlišují, výběr toho kterého pojmu však zároveň představuje dě licí linii mezi tábory ekologických aktivistů na jedné a klimaskeptiků/republikánských politiků na straně druhé). V první kapitole je nicméně stěžejní shr nutí výsledků dlouhodobého projektu obsahové analýzy hlavních světových deníků. Nejprve popisuje obecné trendy v mediál ním pokrytí. V přehledném grafickém srovnání ukazuje, že pokrytí globálního otep lování a s ním souvisejících témat kvantitativně roste a je možné v něm najít určité vrcholy i období relativní stagnace. Co se týče celosvětového pokrytí, má Boykoff za hlavní vrcholy roky 2005/2006 (možné příčiny: hurikán Katrina, Sternova zpráva, Al Gorův film Nepohodlná pravda), počátek roku 2007 (publikována 4. zpráva IPCC) a konec roku 2009 (zřejmě kvůli tzv. aféře Cli- 170

3 Recenze ma tegate). V období od poloviny roku 2007 do konce 2009 množství článků stagnovalo, což Boykoff vysvětluje snížením ka pacity mediálního prostoru v době vr cho lící ekonomické krize. Zajímavější je ovšem porovnání medializace na různých kontinentech / v rozlišných zemích. Ta měla některá lokální specifika (např. kauze Climategate na University of East Anglia se věnovala významně více britská média), stěžejní zůstává ale hlav ně Boykoffovo zjištění, že po celou poslední dekádu se stabilně nejméně o globální oteplování zajímala média jižní Ameriky a Afriky. Směřuje nás tak k úvahám, jak je informační nerovnost spjata s komplexem nerovností environmentálních/sociál ních. To je jistě velmi inspirativní, ale je tu třeba směřovat první výtku: Boykoff ne zcela důsledně vysvětluje, jak mohl způsob výběru vzorku (tedy konkrétních anglicky psaných novin) ovlivnit výsledky. Mezi kritérii výběru jmenuje náklad, relativní vliv daného média a spolehlivost přístupu do jeho archivu. Nereflektuje však vůbec, jak se anglicky psaná média v jednotlivých zemích liší od těch psaných v národních jazycích (tedy např. Prague Post od Lidových novin). A vypovídají anglicky psaná periodika vůbec o situaci v dané mediální krajině? (např. The Moscow News v případě Ruska). Nebylo by vhodné zařadit produkci národních tiskových agentur? Je zjevné, že tyto otázky mohou být relevantní zejména v regionech globálního Jihu (autorův tým data aktualizuje každý měsíc, je možné si je prohlédnout na webu s45n5). Ve druhé kapitole se autor snaží načrtnout historické zdroje současné mediální re prezentace změn klimatu. Upozorňuje na intervenci různých kulturních tradic a na to, jak moc bylo referování o klimatu spja to s otázkou výkyvů počasí a s tím souvisejících problémů s úrodou. Tento přístup rezonuje v mediálních obsazích dodnes: je tu sklon poukazovat na počasí jako na důkaz k podpoře tvrzení o změně klimatu (s. 43). Z hlediska klimatologie je to samozřejmě špatně, podstatné však je, že z aktuálních výkyvů počasí se stává politikum mnohem více než dřív, a to na obou stranách klimatického konfliktu (teplou zimu ekoaktivisté interpretují jako důkaz oteplování, výraznější příval sněhu je pro kli maskeptiky argumentem pro jeho ne průkaz nost). První zmínky o antropogenních pří činách změn klimatu Boykoff nachází v americkém tisku v 50. letech 20. století. Sou částí veřejné agendy se však podobné úvahy staly až počátkem 90. let. Za příčinou vzrůstu mediálního zájmu vidí komplex přírodních (výrazná sucha, požáry), po litických (význačné projevy politiků) a vě deckých (klimatologické konference) událostí. Druhá kapitola měla zmapovat historické příčiny současné medializace změn klimatu. Lze jí ovšem rozhodně vytknout přílišnou roztříštěnost, s jakou autor odbíhá od jednoho tématu k druhému (od raných popisů změn počasí v kronikách po nepochopitelně detailní popis kauzy Climategate). Editorský zásah je zde určitě na místě. Množství článků je jedna věc, o rámování problému však znatelně rozhoduje také jejich kvalita. Ve třetí kapitole se proto Boykoff zabývá dilematy, která by měl novinář, čtenář, ale i vědec vzít při medializaci globálního oteplování v úvahu. Jednak je to distribuce expertních názorů na různé aspekty oteplování (od příčin po opatření): autor poukazuje, že zatímco v otázce antropogenních příčin oteplení posledních let panuje již mezi vědci velmi výrazná shoda, neplatí to o emisních povolenkách či názoru na vztah oteplení a intenzity hurikánů. V médiích se často toto rozložení názorů zaměňuje (i manipulativně). Při referování o tak komplexním tématu, jako je změna klimatu, je rozhodující také otázka, kdo je vlastně relevantní expert v této debatě. To je klíčové zejména při media lizaci oponujících tvrzení: riziko balance as bias, o kterém již byla řeč, je tu znač- 171

4 Sociologický časopis/czech Sociological Review, 2012, Vol. 48, No. 1 né. Boykoff si nemyslí, že by opozitní či okrajové hlasy klimatické debaty bylo třeba nějak potlačovat naopak míní, že legitimní nesouhlas může naše porozumění obo hatit. Dilematem nicméně zůstává, jak medializovat nesouhlas či nejistoty přesně, přiměřeně a zodpovědně. Boykoff správně připomíná, že v klimatickém diskurzu (zejména v USA) má totiž významnou roli celé odvětví zesilování či produkce nejistoty (konzervativní think-tanky, PR agentury, frontové skupiny). Podobně jako Peter Jacques v knize Environmental Skepticism (Farnham, Burlington: Ashgate 2009) tedy směřuje k podstatné otázce: jak zamezit zpochybňování ekologických změn a zároveň nepotlačit diskusi samotnou? Podobně jako Jacques zdůrazňuje nutnost zasadit nesouhlasné hlasy (např. klimaskeptiků) do patřičného kontextu a také umění překladu vědeckých zjištění do laického jazyka. Je si ale vědom, že to naráží na četné faktory (v médiích i mimo ně), které tomu brání. Tyto vlivy rozebírá s četnými příklady ve čtvrté kapitole. Uvádí zejména politický a ekonomický kontext na makrorovině (koncentrace vlastnictví médií, ekonomická krize omezující počet novinářů věnujících se tématu životního prostředí) a dilemata na individuální/organizační rovině (zejména tlak času a omezeného prostoru, rozdíl v kultuře vědců a žurnalistů). Tyto vlivy již samozřejmě v souvislosti s jinými tématy byly popsány jinde, a je proto s podivem, že některý zásadní konceptuální aparát (například vlivná kniha Pamely J. Shoemaker a Stephena R. Reese Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content. New York: Longman Publishers 1991) autor nijak nepoužívá ani ne zmiňuje. Vyvaroval by se tak podle mého jisté nesystematičnosti a přeceňování určitých faktorů (např. vlastnictví na úkor or ga nizačních rutin). V páté kapitole se Boykoff podrobněji za bývá zpravodajskými normami a hodnotami tedy faktory, které o medializaci rozhodují na individuální a organizační úrovni (koncept dobře zmapovaný v mediálních studiích). Za klíčové normy rozho dující o zpravodajské hodnotě považuje hlavně těchto pět: novost, personalizace, dramatizace, vyváženost (tedy prezentace obou stran konfliktu), vztah k autoritám. Autor ukazuje, že komplexní, vzdálená a v zá sadě nudná témata jako globální otep lování sítem těchto norem projdou málokdy: vlastně hlavně tehdy, když je možné je aktualizovat prostřednictvím drama tických (Katrina) či skandálních (Climate gate) zpráv. Boykoff praktický dopad uplatňování těchto zpravodajských norem na medializaci změn klimatu popisuje v druhé části kapitoly. Tentokrát koherentní a brilantní případová studie (obsahová analýza televizního pokrytí v USA v letech ) porovnává množství publikovaných obsahů v jednotlivých letech a snaží se hledat příčiny jejich nárůstu/stagnace právě v souhře různě uplatňovaných zpravodajských norem a kontextuálních změn. V šesté kapitole se autor zaměřuje podrobněji pouze na jednu z výše uvedených profesních norem: snahu o vy váženost a její (Boykoffem dlouho studovaný) dopad na rámování změn klimatu v médiích. Znovu zdůrazňuje, že expertní konsenzus ohled ně antropogenních příčin oteplování je již poslední dekádu velmi silný. Míru distorze v médiích pak de facto poměřuje tím, zda je vědecký názor na příčiny oteplování reprezentován jako konsenzus, nebo (nepřesně) jako souboj. Autor přehodnocuje výsledky výše zmi ňovaných studií, které vedl se svým bratrem. Dosti extenzivní obsahové analýzy amerického tisku ( ) a televize ( ) poměrně jasně ukázaly, že zatímco cca do roku 1990 média informovala o globálním oteplování v souladu s vědeckým konsenzem (tedy že je způsobuje do značné míry člověk, Boykoff to vysvětluje relativní novostí tématu), následující období do roku 2002 popisuje jako ztracené v tom smyslu, že média uměle posílila názory z okraje politického či vědeckého 172

5 Recenze spektra. Dostála tak profesní normě vy váže nosti, ale ta byla do značné míry iluzorní. Závěry studie se opět staly politikem (ar gumentem či protiargumentem aktérů klimatického konfliktu). Boykoff nicméně upozorňuje, že v následujících letech provedl ještě několik šetření. Ta ukázala tři podstatná zjištění. V ame rickém tisku mezi lety 2003 a 2006 klesl počet oněch falešně vyvážených článků z jedné třetiny na tři procenta a medializace se tak (aspoň kvantitativně) přiblížila vědeckému konsenzu. Srovnání poskytla další analýza britského prestižního tisku (v letech ), kde falešně vyvážené pokrytí obsahovalo jen velmi malé množství textů (od 2 do 0,6 procent) a drtivá většina zdůrazňovala antropogenní příčiny. Určitý korektiv poskytla ojedinělá analýza britského bulvárního tisku ( ), která naopak ukázala, že tabloidy z velké většiny antropogenní vlivy zlehčují či přímo popírají. Přivádí nás to tedy opět k beckovské myšlence nerovné distribuce ekologických rizik, nyní nikoliv v geografické, ale třídní linii. Výrazné rozdíly mezi americkým a britským referováním o klimatu vysvětluje Boykoff rozdíly v politických systémech a silnějším postavením konzervativní pravice v USA. V Británii podle něj téma nikdy nerozdělilo elitu natolik, jako tomu bylo na druhé straně Atlantiku. Zřetelný nepoměr mezi britským bulvárním/elitním tiskem autor vysvětluje tamní poměrně silnou dělicí linií mezi jeho čtenáři: globální oteplování bulvár viděl jako téma politických elit a vyšších tříd a zdůrazňoval nikoli environmentální dopady na dělnickou třídu (jak by si asi přáli zastánci environmentální spravedlnosti), ale ryze ekonomická negativa regulací (případně senzační zprávy o katastrofách). Boykoff zdůrazňuje, že nečeká, že by žurnalisté rezignovali na svou profesní normu vyváženosti (má naopak svá pozitiva), nebo že bychom měli cenzurovat odlišné ná zory. Volá spíše po větší mediální přesnosti prostřednictvím přiměřené reprezentace všech perspektiv, zjištění, názorů a stran v patřičném kontextu. (s. 143) Není to pestrost za každou cenu, velkým tématem je pro něj totiž problém relevantní expertízy a míra inkluzivity vědy (na s. 79 totiž naznačuje, že spíše než k postnormální vědě Silvia Funtowicze a Jeroma Ravetze se přiklání k jejímu kritickému zhodnocení v konceptu normativní teorie expertízy Harryho Collinse a Roberta Evanse). Sedmá kapitola působí bohužel asi nejméně uceleně. Posuďte sami: Boykoff nejprve dosti chaoticky opakuje, jaké faktory medializaci změn klimatu ovlivňují a pouze nadhazuje otázku, proč je tak velká disproporce mezi míněním vědců a ochotou lidí usilovat o změnu (bez nějakého uceleného vysvětlení). Poté rozebírá problematiku výzkumů názorů na klima (metodologická úskalí, jejich pochybnou interpretaci v médiích), srovnává dva (podle jeho názoru) nejvýznamnější modely tematizující defi nování sociálních problémů ve veřejném prostoru a nakonec pro jistotu obsáhle zopakuje roli klimaskeptiků v jejich deproblematizaci. Zde tkví asi hlavní slabina knihy: chybí jí teoretické ukotvení, které by interpretaci dat dalo jasnější rámec. Autor zahlcuje příklady dokládajícími pochybení novinářů (což brzy unavuje), mnohé otázky pouze nadhazuje, aniž by hledal uspokojivé vysvětlení. Teoretická nejasnost se projevuje na několika místech. V případě osvětlování vlivů působících na produkci zpráv některé faktory přeceňuje a nemá pro to dostatečné zdůvodnění (4. kapitola), podobně ve vysvět lení modelů konstrukce sociálních problémů prostřednictvím médií v 7. kapitole (kde po srovnání Downsova cyklu pozornosti k problémům a Hiltgartnerova a Boskova modelu veřejných arén se přiklání k druhému jmenovanému, aniž by to mělo nějaký zvláštní vliv na předchozí či pozdější výklad). Navíc opomíjí minimálně obdobně užitečnou a dosti rozpracovanou teorii agenda setting. 173

6 Sociologický časopis/czech Sociological Review, 2012, Vol. 48, No. 1 Závěrečná osmá kapitola v podstatě navazuje na autorovu předchozí kritiku tzv. deficitního (pozitivistického) modelu zprostředkování vědeckých poznatků. S odkazem na předešlé obsahové analýzy připomíná, že mediální pokrytí změn klimatu stále roste; kvantitativní růst ale v žádném případě nemusí znamenat lepší porozumění u publika, natož větší ochotu jednat. Nová média (oproti těm tradičním) v tomto ohledu podle Boykoffa slibují mnoho (podíl zpráv o klimatu je v nich podle některých analýz vyšší), ale problémy zahlcení informacemi či obtížného rozlišení relevantní expertízy se tím neřeší. Média bez pochyby představují význam ný prvek zprostředkující vztahy mezi vědci, publikem a politikou. Autor v závěru rozebírá několik dilemat, se kterými se v případě medializace globálního oteplování budeme muset vyrovnat. Zdá se, že za hlavní považuje nerovný přístup k informacím (jak globálně, tak na národní úrovni), podávání informací v patřičném kontextu (v případě žurnalistů), lepší výměnu zkušeností mezi vědci a novináři a v neposlední řadě etická dilemata vědců, kteří musí hledat kompromis mezi normami své vlastní komunity, nutností proaktivní komu nikace a jistou mediální zkratkou. Není třeba připomínat, že oblast en viron mentální sociologie je v ČR výrazně poddimenzovaná (konkrétně o oblast percepce změn klimatu i jejich mediální reprezentaci se, zdá se, více zajímají klimatologové). Mezi plusy recenzované publikace tak patří kladení otázek, o kterých se u nás dosud příliš nemluví. Přínosné je mezinárodní srovnání mediálního pokrytí a zejména náhled do oblastí moc nestudovaných (medializace klimatu v bulvárním tisku, nových médiích, v zemích globálního Jihu, inkluze ve vědě). Mnohá srovnání (časová, geografická atd.) autorovi umožňují vidět svou (svého času vlivnou) hypotézu balance as bias v novém světle a je sympatické, že to přiznává. Maxwell T. Boykoff se již stačil projevit jako autor mnoha případových studií na téma mediální reprezentace změn klimatu. Šlo však vždy pouze o recenzované časopisecké studie nebo kapitoly ve sbornících. Shrnutí těchto poznatků do ucelené monografie se jaksi nabízelo, ale v tomto případě nedopadlo úplně šťastně: na rozdíl od oněch článků příliš zahlcuje příklady (vyprá vění občas výklad situuje spíše do publicistického, než odborného stylu) a chybí jí jasnější teoretický rámec. Řazení výsledků z již publikovaných časopiseckých studií za sebou tak působí poněkud nepovedeně a nelze se zbavit dojmu, že autor by v tomto případě potřeboval důraznější editorské vedení. Jednoduše řečeno, od první Boykoffovy větší práce bychom mohli čekat mnohem víc. Na druhé straně, pokud nemáme čas či možnost probírat se jeho (jistě kvalitními) časopiseckými studiemi, můžeme na tuto knihu nahlížet prostě jako na čítanku či výběr textů spjatých s mediální reprezentací klimatu. Čítanku sice nijak výrazně objevnou či teoreticky precizní, ale přesto prakticky užitečnou. Petr Vidomus Jean-Paul Gabilliet: Of Comics and Men. A Cultural History of American Comic Books Jackson, University Press of Mississippi 2010, 390 s. Kontinentální i novosvětské souhrny dějin komiksového média se dlouho odlišovaly nejen regionálním tematickým zacílením, se kterým Američané snad pokaždé nacházeli počátky moderního komiksového vyprá vění u newyorského novinového tisku poslední dekády 19. století, zatímco Evropané zrod sledované narativní vizuálněver bální formy inaugurovali již o padesát let dříve grafickými cykly Švýcara Rodolpha Töppfera, ale i rozdílnými metodologickými východisky. Ustavující se ame- 174

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOSTÍ (NEJEN) PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOSTÍ (NEJEN) PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOSTÍ (NEJEN) PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jak komunikovat s veřejností o klimatických změnách? Jak podporovat chování šetrné k životnímu prostředí? Jak připravit účinnou

Více

VIZUALITA V MEDIÁLNÍ KOMUNIKACI: TÉMATA, PŘÍSTUPY A SOUVISLOSTI

VIZUALITA V MEDIÁLNÍ KOMUNIKACI: TÉMATA, PŘÍSTUPY A SOUVISLOSTI VIZUALITA V MEDIÁLNÍ KOMUNIKACI: TÉMATA, PŘÍSTUPY A SOUVISLOSTI // Visuality in Mediated Communication: Topics, Approaches and Contexts FSV UK Praha ABSTRACT The text sums up topics connected with visuality

Více

Z periferie do centra Evropy

Z periferie do centra Evropy Miloš Brunclík a Zbyněk Klíč (eds.) Z periferie do centra Evropy 20 let vývoje vztahu ČR k EU copyright CEVRO Institut, o.p.s. 2009 ISBN: 978-80-87125-07-6 Obsah Poděkování....................................

Více

«SOCIOweb_04_2009» Editorial. Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

«SOCIOweb_04_2009» Editorial. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, «SOCIOweb_04_2009» WEBOVÝ MAGAZÍN PRO VŠECHNY SE ZÁJMEM O SPOLEČNOST, VE KTERÉ ŽIJEME Editorial Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v dubnovém čísle Sociowebu najdete celkem osm příspěvků, jejichž autory

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie. Diplomová práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie. Diplomová práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie Diplomová práce Náměty pro globální rozvojové vzdělávání dětí mladšího školního věku (na příkladu komparace vzdělávacích

Více

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí práce: Mgr. Jana Krátká, Ph.D. Autor: Michal

Více

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_7_2006»

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_7_2006» «SOCIOweb_7_2006 WEBOVÝ MAGAZÍN PRO VŠECHNY SE ZÁJMEM O SPOLEČ NOST, VE KTERÉ ŽIJEME Editorial Problematika vzdělávání se nikdy nevyčerpá a nikdy nezastará Milí čtenáři, letní červencové číslo Sociowebu

Více

Občan a občanská společnost

Občan a občanská společnost MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA OBČANSKÉ VÝCHOVY Občan a občanská společnost Diplomová práce Brno 2013 Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc. Vypracovala: Tereza Tkáčová

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ROZVOJOVÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ROZVOJOVÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ROZVOJOVÝCH STUDIÍ Eva Vernerová Ověřování přínosů globálního rozvojového vzdělávání u dospívající mládeže Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

r e c e n z e / z p r áv y A k o m e n t á ř e

r e c e n z e / z p r áv y A k o m e n t á ř e tegie, jak tento proces zvládat. Také integrace imigrantů je v počátcích, přesto lze již rozeznat vznikající strukturu multikulturní společnosti. Přístup k migrantům výrazně zanedbává sociální stránku

Více

VÝCHOVA K MEDIÁLNÍ GRAMOTNOSTI:

VÝCHOVA K MEDIÁLNÍ GRAMOTNOSTI: MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií VÝCHOVA K MEDIÁLNÍ GRAMOTNOSTI: Vybrané problémy vzhledem k proměnám mediálního prostředí (Diplomová práce) Radka Salyková Brno 2007 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

Edice Geographica, sv. 8 PROMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKU

Edice Geographica, sv. 8 PROMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKU Edice Geographica, sv. 8 PROMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKU Proměny územní struktury základního školství v Česku Silvie Kučerová Česká geografická společnost Praha 2012 Publikace vznikla

Více

Působení politiky sociálních služeb na kulturu poskytování osobních sociálních služeb ve vybrané OSS

Působení politiky sociálních služeb na kulturu poskytování osobních sociálních služeb ve vybrané OSS Působení politiky sociálních služeb na kulturu poskytování osobních sociálních služeb ve vybrané OSS Zpráva z první fáze výzkumu Libor Musil Olga Hubíková Kateřina Kubalčíková Jana Havlíková VÚPSV Praha

Více

HLEDÁNÍ ČESKÝCH ZÁJMŮ OBCHOD, LIDSKÁ PRÁVA A MEZINÁRODNÍ ROZVOJ

HLEDÁNÍ ČESKÝCH ZÁJMŮ OBCHOD, LIDSKÁ PRÁVA A MEZINÁRODNÍ ROZVOJ HLEDÁNÍ ČESKÝCH ZÁJMŮ OBCHOD, LIDSKÁ PRÁVA A MEZINÁRODNÍ ROZVOJ Petr Drulák, Ondřej Horký a kol. HLEDÁNÍ ČESKÝCH ZÁJMŮ Obchod, lidská práva a mezinárodní rozvoj Praha 2010 Ediční rada nakladatelství Ústavu

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Sociologický ústav Akademie věd ČR Praha 2006

Sociologický ústav Akademie věd ČR Praha 2006 fl /yjednávání ženskýc po roce 1989 Sociologický ústav Akademie věd ČR Praha 2006 Mnohohlasem Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989 Mnohohlasem Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989 Hana Hašková,

Více

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Diplomová práce Autor: Bc. Klára Hnídková Finance Vedoucí práce: Praha PhDr. Mgr. Ingrid Matoušková,

Více

Občanské vzdělávání dospělých v Evropě Povaha, funkce a vybrané národní příklady. Martin Kopecký

Občanské vzdělávání dospělých v Evropě Povaha, funkce a vybrané národní příklady. Martin Kopecký Občanské vzdělávání dospělých v Evropě Povaha, funkce a vybrané národní příklady Martin Kopecký Úvod Tato studie sleduje dva základní cíle. Zaprvé pojednává o aktivním občanství jako cíli pro vzdělávání

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2012 Otakar Kraucher UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

Dominik Dvořák Karel Starý Petr Urbánek

Dominik Dvořák Karel Starý Petr Urbánek KAROLINUM Dominik Dvořák Karel Starý Petr Urbánek Škola v globální době Proměny pěti českých základních škol Škola v globální době Proměny pěti českých základních škol Dominik Dvořák Karel Starý Petr Urbánek

Více

Důvody nezájmu žáků. o přírodovědné a technické obory. Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů 2010.

Důvody nezájmu žáků. o přírodovědné a technické obory. Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů 2010. Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů 2010 zpracoval www.msmt.cz

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE Finální verze 31. říjen 2011 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a podklady pro

Více

EDIČNÍ ŘADA MONOGRAFIE SVAZEK Č. 24

EDIČNÍ ŘADA MONOGRAFIE SVAZEK Č. 24 EDIČNÍ ŘADA MONOGRAFIE SVAZEK Č. 24 NÁRODNÍ ZÁJMY V MODERNÍ DEMOKRACII ČESKÁ REPUBLIKA OLDŘICH KRPEC MASARYKOVA UNIVERZITA MEZINÁRODNÍ POLITOLOGICKÝ ÚSTAV BRNO 2009 OBSAH 5 OBSAH Publikace vychází s finanční

Více

Mojmír Hampl VYČERPÁNÍ ZDROJŮ. skvěle prodejný mýtus

Mojmír Hampl VYČERPÁNÍ ZDROJŮ. skvěle prodejný mýtus Mojmír Hampl VYČERPÁNÍ ZDROJŮ skvěle prodejný mýtus Centrum pro ekonomiku a politiku Vyčerpání zdrojů skvěle prodejný mýtus Mojmír Hampl Mojmír Hampl: Vyčerpání zdrojů skvěle prodejný mýtus Vydal CEP

Více

Studie národní integrity. www.transparency.cz

Studie národní integrity. www.transparency.cz Studie národní integrity www.transparency.cz Studie národní integrity Kolektiv autorů pod vedením Petra Jansy a Radima Bureše Transparency International Česká republika Praha, prosinec 2011 Transparency

Více

Vzdělávací reforma v Ontariu: kritické shrnutí a inspirace pro vzdělávací politiku v ČR 1

Vzdělávací reforma v Ontariu: kritické shrnutí a inspirace pro vzdělávací politiku v ČR 1 ORBIS SCHOLAE, 2013, 7 (1) 11 28 TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ STUDIE Vzdělávací reforma v Ontariu: kritické shrnutí a inspirace pro vzdělávací politiku v ČR 1 11 Arnošt Veselý Univerzita Karlova v Praze,

Více

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti zpráva z empirického výzkumu Lucie Vidovićová, Ladislav Rabušic Spoluautorka přílohy: Martina Prinzová VÚPSV Praha výzkumné centrum

Více

A K T U A L I T Y S K I P. Výzkum, teorie a praxe v České republice a Spolkové republice Německo

A K T U A L I T Y S K I P. Výzkum, teorie a praxe v České republice a Spolkové republice Německo A K T U A L I T Y S K I P Výzkum, teorie a praxe v České republice a Spolkové republice Německo PRAHA Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR 2008 A K T U A L I T Y S K I P, S V A Z E K 2 4 Čtenářství,

Více

SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE

SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE SBORNÍK Z MEZINÁRODNÍ KONFERENCE DÍL I Projekt VLIV ZMĚN SVĚTA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA PROGRAMU MPSV MODERNÍ SPOLEČNOST A JEJÍ PROMĚNY P R A H A 2

Více