Maxwell T. Boykoff: Who Speaks for the Climate? Making Sense of Media Reporting on Climate Change Cambridge, Cambridge University Press 2011, 228 s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maxwell T. Boykoff: Who Speaks for the Climate? Making Sense of Media Reporting on Climate Change Cambridge, Cambridge University Press 2011, 228 s."

Transkript

1 Recenze není překvapující při tak rozsáhlém kolektivu autorů. Ze stejného důvodu by nebylo čestné některé příspěvky vyzdvihovat jako mimořádně kvalitní oproti jiným odborná i literární úroveň všech je na velmi dobré až vynikající úrovní. (Jazykovou úroveň publikace nemohl recenzent z pochopitelných důvodů zodpovědně posoudit.) Recenzovaná publikace patří k těm téměř vzácným knihám, ve kterých se snoubí nejen potřebná vědecká přesnost a jasnost výkladu, ale i čtivost pro širší veřejnost. Jejím hlavním kladem je bezesporu kritický, neidealizovaný rozbor stavu slovenské společnosti po dvaceti letech vývoje a množství nashromážděných faktů, které se ho týkají. Českým čtenářům a to nejen pamětníkům česko-slovenského rozchodu může sborník poskytnout hluboký a zasvě cený vhled do vývoje mentalitou velmi podobné společnosti s obdobnými problémy růstu. Budou pro ně určitě zajímavé především ty studie, které se týkají samot né sametové revoluce, prvních voleb a procesu hledání nové vlastní demokratické identity, vzniku právního státu a vlastní zahraniční politiky či ekonomických problémů a tématu korupce (viz i současné události související se spisem Gorila psáno v únoru 2012). A to tím spíše, že před právě dvaceti léty se začalo pracovat na rozdělení tehdejšího Československa. Na závěr ještě připomeňme, že téměř paralelně vyšla v ČR publikace s obdobným tématem sociologické reflexe současné (v tomto případě české) společnosti s názvem Jaká je naše společnost? Otázky, které si často klademe... (Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) 2010). I když není zcela férové obě publikace srovnávat (a my se o to ani nebudeme pokoušet), přesto je třeba s lítostí poukázat na skutečnost, že kniha obdobně širokého a přitom fundovaného pohledu na vývoj české společnosti v prvních dvaceti letech po rozpadu ČSFR v české společenskovědní literatuře zatím zcela chybí. Její vznik by mohl být iniciován např. na půdě Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., ve spojení s fakultami sociologie a filozofie Univerzity Karlovy v Praze a Masarykovy univerzity v Brně. Potenciál ke vzniku tak široce koncipované odborné a přitom pro širší veřejnost čtivé publikace zde zcela jistě je. Michal Kotík Maxwell T. Boykoff: Who Speaks for the Climate? Making Sense of Media Reporting on Climate Change Cambridge, Cambridge University Press 2011, 228 s. Je globální oteplování relevantním sociologickým tématem? Bezpochyby ano, vždyť šíře jím generovaných rizik může mít do budoucna nejen výrazné ekonomické dopady, vést k novým migračním vlnám, ale také vytvářet nové sociální nerovnosti. Není to pochopitelně jen záležitost vzdálené budoucnosti, sociální vědci již dávno studují otázky spojené s konstrukcí problému změny klimatu a s aktéry, kteří se na něm podílejí (tedy nejen klimatičtí vědci, ale i politici, nevládní organizace, nadnárodní kor porace atd.). V tomto ohledu dnes v envi ronmentální sociologii/psychologii patří k ústředním otázka zjevného rozporu mezi závažností problému změny klimatu, tak jak je definována většinou klimatologů a eko logických organizací, a opakovaným se lháváním snah o jeho řešení. Významnou podotázkou je pak ve výzkumech veřejného mínění opakovaně potvrzovaná nevědomost či nezájem o natolik komplexní a vzdálené téma, jakým změna klimatu je. Autor knihy Maxwell T. Boykoff má zázemí v environmentálních studiích a sociologii, jeho přístup je však multidisciplinární. Ve svých pracích se často zabýval otázkou zprostředkování poznatků klimatologů v médiích, veřejném mínění a politice (pů sobí na University of Colorado). V množ ství jeho výstupů měla asi největší ohlas studie Balance as Bias: Global War- 169

2 Sociologický časopis/czech Sociological Review, 2012, Vol. 48, No. 1 ming and the US Prestige Press z roku 2004 (Global Environmental Change 14 (2): ), již napsal spolu se svým bratrem Julesem Boykoffem (který se věnuje hlavně sociálním hnutím) a jež argumentovala v podstatě v tom smyslu, že za rozcházejícím se míněním vědců a veřejnosti na globální oteplování stojí do velké míry me diální pokrytí tématu. Přesněji: stavovská norma vyváženosti, která žurnalistům přikazuje dát ve zpravodajském textu prostor oběma stranám konfliktu. Není třeba dodávat, že vyváženost takto produkovaných mediálních obsahů je iluzorní a (jak argumentovali bratři Boykoffové) vede ve svém důsledku k umělému posílení názorů, které jsou v dané disciplíně okrajové. (Vzorový příklad: v televizní debatě se setkají klimatolog publikující v recenzovaných časopisech a klimaskeptik z konzervativního think-tanku. Normě vyvážené prezentace obou stran konfliktu je učiněno za dost, upo zaďuje se tak ale fakt, že nejde o zcela rovnocenné názory.) Studie byla dost často citována a rezonovala i v populární kultuře (zmiňuje ji Al Gore ve svém filmu Nepohodlná pravda, což, jak Boykoff přiznává, vedlo občas k citelným zjednodušením jeho hypotézy). Boykoff nicméně od té doby publikuje dál, svou hypotézu přehodnocuje a díky kom parativnímu designu následujících projektů či doplňujícím rozhovorům s novináři a vědci ji nahlíží v trochu jiném světle. Monografie Who Speaks for the Climate? pak shrnuje to, co v tématu mediálního pokrytí změn klimatu zjistil, a zasazuje jej do poněkud širšího kontextu. Autor neustrnul na tezi o všemocnosti médií. Mediální reprezentace klimatické vě dy a politiky jednoduše neřídí veřejné mí nění, individuální jednání, kulturu či sociální změnu. Nicméně ukazují se být klíčovým příspěvkem v řadě dalších faktorů, který propojuje klimatologii, politiku a všední život. (s. 29) Většina lidí jednoduše nečte recenzované klimatologické žurnály a informace o změnách klimatu získává z médií (ať už zpravodajského, populárně-naučného, či zábavného ražení). V nové knize se pak Boykoff zabývá zejména mediálním pokrytím globální změny klimatu a interpretací kontextuálních pro měnných, které v něm mohou hrát svou roli (od širšího politického kontextu při mezinárodním srovnání, přes institucionální a organizační rovinu médií po žurnalisty, kteří na individuální rovině spolurozhodují o zpravodajské hodnotě událostí). Zá kladní metodou je pro něj kvantitativní obsahová analýza padesáti anglicky psaných světových médií (především tedy USA a Británie, ale i český Prague Post), do plněná spíše ilustrativně rozhovory s no vináři a kvalitativní analýzou vybraných článků. V první kapitole Boykoff nejprve ilustrativně popisuje, jak se z tématu globálního oteplování stalo v poslední dekádě v podstatě populární téma a jak se k němu v seriózních i zábavních obsazích začalo vyjadřovat stále větší množství aktérů (od politiků po nejrůznější celebrity). Nepochybně důležitou poznámku věnuje diskurzivnímu boji o samotné pojmenování problému, tedy zejména termínům změna klimatu vs. globální oteplování (vědečtí klimatologové tyto termíny rozlišují, výběr toho kterého pojmu však zároveň představuje dě licí linii mezi tábory ekologických aktivistů na jedné a klimaskeptiků/republikánských politiků na straně druhé). V první kapitole je nicméně stěžejní shr nutí výsledků dlouhodobého projektu obsahové analýzy hlavních světových deníků. Nejprve popisuje obecné trendy v mediál ním pokrytí. V přehledném grafickém srovnání ukazuje, že pokrytí globálního otep lování a s ním souvisejících témat kvantitativně roste a je možné v něm najít určité vrcholy i období relativní stagnace. Co se týče celosvětového pokrytí, má Boykoff za hlavní vrcholy roky 2005/2006 (možné příčiny: hurikán Katrina, Sternova zpráva, Al Gorův film Nepohodlná pravda), počátek roku 2007 (publikována 4. zpráva IPCC) a konec roku 2009 (zřejmě kvůli tzv. aféře Cli- 170

3 Recenze ma tegate). V období od poloviny roku 2007 do konce 2009 množství článků stagnovalo, což Boykoff vysvětluje snížením ka pacity mediálního prostoru v době vr cho lící ekonomické krize. Zajímavější je ovšem porovnání medializace na různých kontinentech / v rozlišných zemích. Ta měla některá lokální specifika (např. kauze Climategate na University of East Anglia se věnovala významně více britská média), stěžejní zůstává ale hlav ně Boykoffovo zjištění, že po celou poslední dekádu se stabilně nejméně o globální oteplování zajímala média jižní Ameriky a Afriky. Směřuje nás tak k úvahám, jak je informační nerovnost spjata s komplexem nerovností environmentálních/sociál ních. To je jistě velmi inspirativní, ale je tu třeba směřovat první výtku: Boykoff ne zcela důsledně vysvětluje, jak mohl způsob výběru vzorku (tedy konkrétních anglicky psaných novin) ovlivnit výsledky. Mezi kritérii výběru jmenuje náklad, relativní vliv daného média a spolehlivost přístupu do jeho archivu. Nereflektuje však vůbec, jak se anglicky psaná média v jednotlivých zemích liší od těch psaných v národních jazycích (tedy např. Prague Post od Lidových novin). A vypovídají anglicky psaná periodika vůbec o situaci v dané mediální krajině? (např. The Moscow News v případě Ruska). Nebylo by vhodné zařadit produkci národních tiskových agentur? Je zjevné, že tyto otázky mohou být relevantní zejména v regionech globálního Jihu (autorův tým data aktualizuje každý měsíc, je možné si je prohlédnout na webu s45n5). Ve druhé kapitole se autor snaží načrtnout historické zdroje současné mediální re prezentace změn klimatu. Upozorňuje na intervenci různých kulturních tradic a na to, jak moc bylo referování o klimatu spja to s otázkou výkyvů počasí a s tím souvisejících problémů s úrodou. Tento přístup rezonuje v mediálních obsazích dodnes: je tu sklon poukazovat na počasí jako na důkaz k podpoře tvrzení o změně klimatu (s. 43). Z hlediska klimatologie je to samozřejmě špatně, podstatné však je, že z aktuálních výkyvů počasí se stává politikum mnohem více než dřív, a to na obou stranách klimatického konfliktu (teplou zimu ekoaktivisté interpretují jako důkaz oteplování, výraznější příval sněhu je pro kli maskeptiky argumentem pro jeho ne průkaz nost). První zmínky o antropogenních pří činách změn klimatu Boykoff nachází v americkém tisku v 50. letech 20. století. Sou částí veřejné agendy se však podobné úvahy staly až počátkem 90. let. Za příčinou vzrůstu mediálního zájmu vidí komplex přírodních (výrazná sucha, požáry), po litických (význačné projevy politiků) a vě deckých (klimatologické konference) událostí. Druhá kapitola měla zmapovat historické příčiny současné medializace změn klimatu. Lze jí ovšem rozhodně vytknout přílišnou roztříštěnost, s jakou autor odbíhá od jednoho tématu k druhému (od raných popisů změn počasí v kronikách po nepochopitelně detailní popis kauzy Climategate). Editorský zásah je zde určitě na místě. Množství článků je jedna věc, o rámování problému však znatelně rozhoduje také jejich kvalita. Ve třetí kapitole se proto Boykoff zabývá dilematy, která by měl novinář, čtenář, ale i vědec vzít při medializaci globálního oteplování v úvahu. Jednak je to distribuce expertních názorů na různé aspekty oteplování (od příčin po opatření): autor poukazuje, že zatímco v otázce antropogenních příčin oteplení posledních let panuje již mezi vědci velmi výrazná shoda, neplatí to o emisních povolenkách či názoru na vztah oteplení a intenzity hurikánů. V médiích se často toto rozložení názorů zaměňuje (i manipulativně). Při referování o tak komplexním tématu, jako je změna klimatu, je rozhodující také otázka, kdo je vlastně relevantní expert v této debatě. To je klíčové zejména při media lizaci oponujících tvrzení: riziko balance as bias, o kterém již byla řeč, je tu znač- 171

4 Sociologický časopis/czech Sociological Review, 2012, Vol. 48, No. 1 né. Boykoff si nemyslí, že by opozitní či okrajové hlasy klimatické debaty bylo třeba nějak potlačovat naopak míní, že legitimní nesouhlas může naše porozumění obo hatit. Dilematem nicméně zůstává, jak medializovat nesouhlas či nejistoty přesně, přiměřeně a zodpovědně. Boykoff správně připomíná, že v klimatickém diskurzu (zejména v USA) má totiž významnou roli celé odvětví zesilování či produkce nejistoty (konzervativní think-tanky, PR agentury, frontové skupiny). Podobně jako Peter Jacques v knize Environmental Skepticism (Farnham, Burlington: Ashgate 2009) tedy směřuje k podstatné otázce: jak zamezit zpochybňování ekologických změn a zároveň nepotlačit diskusi samotnou? Podobně jako Jacques zdůrazňuje nutnost zasadit nesouhlasné hlasy (např. klimaskeptiků) do patřičného kontextu a také umění překladu vědeckých zjištění do laického jazyka. Je si ale vědom, že to naráží na četné faktory (v médiích i mimo ně), které tomu brání. Tyto vlivy rozebírá s četnými příklady ve čtvrté kapitole. Uvádí zejména politický a ekonomický kontext na makrorovině (koncentrace vlastnictví médií, ekonomická krize omezující počet novinářů věnujících se tématu životního prostředí) a dilemata na individuální/organizační rovině (zejména tlak času a omezeného prostoru, rozdíl v kultuře vědců a žurnalistů). Tyto vlivy již samozřejmě v souvislosti s jinými tématy byly popsány jinde, a je proto s podivem, že některý zásadní konceptuální aparát (například vlivná kniha Pamely J. Shoemaker a Stephena R. Reese Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content. New York: Longman Publishers 1991) autor nijak nepoužívá ani ne zmiňuje. Vyvaroval by se tak podle mého jisté nesystematičnosti a přeceňování určitých faktorů (např. vlastnictví na úkor or ga nizačních rutin). V páté kapitole se Boykoff podrobněji za bývá zpravodajskými normami a hodnotami tedy faktory, které o medializaci rozhodují na individuální a organizační úrovni (koncept dobře zmapovaný v mediálních studiích). Za klíčové normy rozho dující o zpravodajské hodnotě považuje hlavně těchto pět: novost, personalizace, dramatizace, vyváženost (tedy prezentace obou stran konfliktu), vztah k autoritám. Autor ukazuje, že komplexní, vzdálená a v zá sadě nudná témata jako globální otep lování sítem těchto norem projdou málokdy: vlastně hlavně tehdy, když je možné je aktualizovat prostřednictvím drama tických (Katrina) či skandálních (Climate gate) zpráv. Boykoff praktický dopad uplatňování těchto zpravodajských norem na medializaci změn klimatu popisuje v druhé části kapitoly. Tentokrát koherentní a brilantní případová studie (obsahová analýza televizního pokrytí v USA v letech ) porovnává množství publikovaných obsahů v jednotlivých letech a snaží se hledat příčiny jejich nárůstu/stagnace právě v souhře různě uplatňovaných zpravodajských norem a kontextuálních změn. V šesté kapitole se autor zaměřuje podrobněji pouze na jednu z výše uvedených profesních norem: snahu o vy váženost a její (Boykoffem dlouho studovaný) dopad na rámování změn klimatu v médiích. Znovu zdůrazňuje, že expertní konsenzus ohled ně antropogenních příčin oteplování je již poslední dekádu velmi silný. Míru distorze v médiích pak de facto poměřuje tím, zda je vědecký názor na příčiny oteplování reprezentován jako konsenzus, nebo (nepřesně) jako souboj. Autor přehodnocuje výsledky výše zmi ňovaných studií, které vedl se svým bratrem. Dosti extenzivní obsahové analýzy amerického tisku ( ) a televize ( ) poměrně jasně ukázaly, že zatímco cca do roku 1990 média informovala o globálním oteplování v souladu s vědeckým konsenzem (tedy že je způsobuje do značné míry člověk, Boykoff to vysvětluje relativní novostí tématu), následující období do roku 2002 popisuje jako ztracené v tom smyslu, že média uměle posílila názory z okraje politického či vědeckého 172

5 Recenze spektra. Dostála tak profesní normě vy váže nosti, ale ta byla do značné míry iluzorní. Závěry studie se opět staly politikem (ar gumentem či protiargumentem aktérů klimatického konfliktu). Boykoff nicméně upozorňuje, že v následujících letech provedl ještě několik šetření. Ta ukázala tři podstatná zjištění. V ame rickém tisku mezi lety 2003 a 2006 klesl počet oněch falešně vyvážených článků z jedné třetiny na tři procenta a medializace se tak (aspoň kvantitativně) přiblížila vědeckému konsenzu. Srovnání poskytla další analýza britského prestižního tisku (v letech ), kde falešně vyvážené pokrytí obsahovalo jen velmi malé množství textů (od 2 do 0,6 procent) a drtivá většina zdůrazňovala antropogenní příčiny. Určitý korektiv poskytla ojedinělá analýza britského bulvárního tisku ( ), která naopak ukázala, že tabloidy z velké většiny antropogenní vlivy zlehčují či přímo popírají. Přivádí nás to tedy opět k beckovské myšlence nerovné distribuce ekologických rizik, nyní nikoliv v geografické, ale třídní linii. Výrazné rozdíly mezi americkým a britským referováním o klimatu vysvětluje Boykoff rozdíly v politických systémech a silnějším postavením konzervativní pravice v USA. V Británii podle něj téma nikdy nerozdělilo elitu natolik, jako tomu bylo na druhé straně Atlantiku. Zřetelný nepoměr mezi britským bulvárním/elitním tiskem autor vysvětluje tamní poměrně silnou dělicí linií mezi jeho čtenáři: globální oteplování bulvár viděl jako téma politických elit a vyšších tříd a zdůrazňoval nikoli environmentální dopady na dělnickou třídu (jak by si asi přáli zastánci environmentální spravedlnosti), ale ryze ekonomická negativa regulací (případně senzační zprávy o katastrofách). Boykoff zdůrazňuje, že nečeká, že by žurnalisté rezignovali na svou profesní normu vyváženosti (má naopak svá pozitiva), nebo že bychom měli cenzurovat odlišné ná zory. Volá spíše po větší mediální přesnosti prostřednictvím přiměřené reprezentace všech perspektiv, zjištění, názorů a stran v patřičném kontextu. (s. 143) Není to pestrost za každou cenu, velkým tématem je pro něj totiž problém relevantní expertízy a míra inkluzivity vědy (na s. 79 totiž naznačuje, že spíše než k postnormální vědě Silvia Funtowicze a Jeroma Ravetze se přiklání k jejímu kritickému zhodnocení v konceptu normativní teorie expertízy Harryho Collinse a Roberta Evanse). Sedmá kapitola působí bohužel asi nejméně uceleně. Posuďte sami: Boykoff nejprve dosti chaoticky opakuje, jaké faktory medializaci změn klimatu ovlivňují a pouze nadhazuje otázku, proč je tak velká disproporce mezi míněním vědců a ochotou lidí usilovat o změnu (bez nějakého uceleného vysvětlení). Poté rozebírá problematiku výzkumů názorů na klima (metodologická úskalí, jejich pochybnou interpretaci v médiích), srovnává dva (podle jeho názoru) nejvýznamnější modely tematizující defi nování sociálních problémů ve veřejném prostoru a nakonec pro jistotu obsáhle zopakuje roli klimaskeptiků v jejich deproblematizaci. Zde tkví asi hlavní slabina knihy: chybí jí teoretické ukotvení, které by interpretaci dat dalo jasnější rámec. Autor zahlcuje příklady dokládajícími pochybení novinářů (což brzy unavuje), mnohé otázky pouze nadhazuje, aniž by hledal uspokojivé vysvětlení. Teoretická nejasnost se projevuje na několika místech. V případě osvětlování vlivů působících na produkci zpráv některé faktory přeceňuje a nemá pro to dostatečné zdůvodnění (4. kapitola), podobně ve vysvět lení modelů konstrukce sociálních problémů prostřednictvím médií v 7. kapitole (kde po srovnání Downsova cyklu pozornosti k problémům a Hiltgartnerova a Boskova modelu veřejných arén se přiklání k druhému jmenovanému, aniž by to mělo nějaký zvláštní vliv na předchozí či pozdější výklad). Navíc opomíjí minimálně obdobně užitečnou a dosti rozpracovanou teorii agenda setting. 173

6 Sociologický časopis/czech Sociological Review, 2012, Vol. 48, No. 1 Závěrečná osmá kapitola v podstatě navazuje na autorovu předchozí kritiku tzv. deficitního (pozitivistického) modelu zprostředkování vědeckých poznatků. S odkazem na předešlé obsahové analýzy připomíná, že mediální pokrytí změn klimatu stále roste; kvantitativní růst ale v žádném případě nemusí znamenat lepší porozumění u publika, natož větší ochotu jednat. Nová média (oproti těm tradičním) v tomto ohledu podle Boykoffa slibují mnoho (podíl zpráv o klimatu je v nich podle některých analýz vyšší), ale problémy zahlcení informacemi či obtížného rozlišení relevantní expertízy se tím neřeší. Média bez pochyby představují význam ný prvek zprostředkující vztahy mezi vědci, publikem a politikou. Autor v závěru rozebírá několik dilemat, se kterými se v případě medializace globálního oteplování budeme muset vyrovnat. Zdá se, že za hlavní považuje nerovný přístup k informacím (jak globálně, tak na národní úrovni), podávání informací v patřičném kontextu (v případě žurnalistů), lepší výměnu zkušeností mezi vědci a novináři a v neposlední řadě etická dilemata vědců, kteří musí hledat kompromis mezi normami své vlastní komunity, nutností proaktivní komu nikace a jistou mediální zkratkou. Není třeba připomínat, že oblast en viron mentální sociologie je v ČR výrazně poddimenzovaná (konkrétně o oblast percepce změn klimatu i jejich mediální reprezentaci se, zdá se, více zajímají klimatologové). Mezi plusy recenzované publikace tak patří kladení otázek, o kterých se u nás dosud příliš nemluví. Přínosné je mezinárodní srovnání mediálního pokrytí a zejména náhled do oblastí moc nestudovaných (medializace klimatu v bulvárním tisku, nových médiích, v zemích globálního Jihu, inkluze ve vědě). Mnohá srovnání (časová, geografická atd.) autorovi umožňují vidět svou (svého času vlivnou) hypotézu balance as bias v novém světle a je sympatické, že to přiznává. Maxwell T. Boykoff se již stačil projevit jako autor mnoha případových studií na téma mediální reprezentace změn klimatu. Šlo však vždy pouze o recenzované časopisecké studie nebo kapitoly ve sbornících. Shrnutí těchto poznatků do ucelené monografie se jaksi nabízelo, ale v tomto případě nedopadlo úplně šťastně: na rozdíl od oněch článků příliš zahlcuje příklady (vyprá vění občas výklad situuje spíše do publicistického, než odborného stylu) a chybí jí jasnější teoretický rámec. Řazení výsledků z již publikovaných časopiseckých studií za sebou tak působí poněkud nepovedeně a nelze se zbavit dojmu, že autor by v tomto případě potřeboval důraznější editorské vedení. Jednoduše řečeno, od první Boykoffovy větší práce bychom mohli čekat mnohem víc. Na druhé straně, pokud nemáme čas či možnost probírat se jeho (jistě kvalitními) časopiseckými studiemi, můžeme na tuto knihu nahlížet prostě jako na čítanku či výběr textů spjatých s mediální reprezentací klimatu. Čítanku sice nijak výrazně objevnou či teoreticky precizní, ale přesto prakticky užitečnou. Petr Vidomus Jean-Paul Gabilliet: Of Comics and Men. A Cultural History of American Comic Books Jackson, University Press of Mississippi 2010, 390 s. Kontinentální i novosvětské souhrny dějin komiksového média se dlouho odlišovaly nejen regionálním tematickým zacílením, se kterým Američané snad pokaždé nacházeli počátky moderního komiksového vyprá vění u newyorského novinového tisku poslední dekády 19. století, zatímco Evropané zrod sledované narativní vizuálněver bální formy inaugurovali již o padesát let dříve grafickými cykly Švýcara Rodolpha Töppfera, ale i rozdílnými metodologickými východisky. Ustavující se ame- 174

Název Autor Vedoucí práce Oponent práce

Název Autor Vedoucí práce Oponent práce POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE Název Autor Vedoucí práce Oponent práce Preference uživatelů marihuany: indoor versus outdoor Veronika Havlíčková Ing. Jiří Vopravil, Ph.D. Mgr. Jaroslav

Více

Výsledky a prezentace české vědy z pohledu veřejnosti

Výsledky a prezentace české vědy z pohledu veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Výsledky a prezentace české vědy z pohledu

Více

Detail posudků k projektu Posudek č. 1

Detail posudků k projektu Posudek č. 1 Detail posudků k projektu Posudek č. 1 Originalita Téma zcela nové a důležité i v mezinárodním kontextu, zásadním způsobem posouvající úroveň poznání v dané oblasti. Cíle a hypotézy Cíle jednoznačně definované,

Více

Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol

Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE OPONENT Název Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol Autor Bc. Jiří Zatřepálek Vedoucí práce Mgr. Jaroslav Vacek Oponent

Více

Analýza monitoringu tisku

Analýza monitoringu tisku Analýza monitoringu tisku Komentář k výsledkům VaV 2010 Materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA Partnerství pro rozvoj spolupráce Zlínského kraje, r. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0080. Prezentace

Více

Základy struktury odborného textu

Základy struktury odborného textu Základy struktury odborného textu (schéma pro potřeby SPESEM, KEPA UHK) proč je její dodržování a znalost pro čtenáře důležitá? -v odborném textu jde o informace -čteme rychleji a "lépe" (tzv. racionální

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

Postoj české veřejnosti k dění na Ukrajině: říjen 2015

Postoj české veřejnosti k dění na Ukrajině: říjen 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 6 8 E-mail: cvvm@soc.cas.cz Postoj české veřejnosti k dění na Ukrajině: říjen 05 Od září

Více

Hodnocení oponenta bakalářské práce

Hodnocení oponenta bakalářské práce Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta multimediálních komunikací Hodnocení oponenta bakalářské práce Jméno a příjmení studenta Nike Silná Vedoucí práce MgA. Václav Ondroušek Obor/ateliér Multimedia a

Více

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Česká veřejnost o amerických prezidentských volbách - Zájem o americké prezidentské volby projevují více než dvě pětiny (42 %) české veřejnosti, necelé tři pětiny občanů (57 %) toto téma

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZMĚNA KLIMATU A OBYVATELSTVO

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZMĚNA KLIMATU A OBYVATELSTVO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZMĚNA KLIMATU A OBYVATELSTVO Migrace jako adaptace? Robert Stojanov, Ilan Kelman, Maxmillan Martin, Dmytro Vikhrov, Barbora Duží, Dominic Kniveton Centrum výzkumu globální změny, Akademie

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Polemika vzbuzující naději na konsenzus Reakce na polemiku Rudolfa Pomazala s publikací České vysoké školství na křižovatce

Polemika vzbuzující naději na konsenzus Reakce na polemiku Rudolfa Pomazala s publikací České vysoké školství na křižovatce skými vysokými školami, což může nesporně výrazným způsobem pozitivně působit na dynamiku vývoje inovačního potenciálu fakult. Za zásadní nedostatek této brožury je možno považovat zjevnou absenci systémového

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Angažovanost občanů a zájem o politiku únor 2015

Více

Zpracoval: Jan Červenka Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ;

Zpracoval: Jan Červenka Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ; Tisková zpráva Česká veřejnost o dění na Ukrajině říjen O vývoj situace na Ukrajině se v současnosti zajímá již jen necelá třetina českých občanů. Aktuální zájem o dění na Ukrajině je nejnižší za celé

Více

Česká veřejnost o dění na Ukrajině prosinec 2016

Česká veřejnost o dění na Ukrajině prosinec 2016 Tisková zpráva Česká veřejnost o dění na Ukrajině prosinec 6 V současnosti se o vývoj situace na Ukrajině zajímá čtvrtina české veřejnosti, významně převažuje podíl lidí (4 %), kteří se o situaci na Ukrajině

Více

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Globální oteplování a jeho dopady V této kapitole se dozvíte: Co je to globální oteplování. Jak ovlivňují skleníkové plyny globální

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

ZPRÁVY. Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006

ZPRÁVY. Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006 131 ZPRÁVY Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006 Následující zpráva stručně informuje čtenáře o řešení projektu v roce 2006. Připomínáme, že v rámci

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

Slohové postupy: úvahový, ale také informační a výkladový

Slohové postupy: úvahový, ale také informační a výkladový Recenze Teoretická část útvar publicistického stylu hodnotící a analyzující žánr, určený většinou poloodbornému či odbornému publiku posuzuje umělecké dílo knihy, filmy, divadelní hry, výstavy...atd. Autor

Více

Aplikovaný sociologický výzkum: případ rozhodování o hlubinném uložišti jaderného odpadu

Aplikovaný sociologický výzkum: případ rozhodování o hlubinném uložišti jaderného odpadu Aplikovaný sociologický výzkum: případ rozhodování o hlubinném uložišti jaderného odpadu Martin Ďurďovič Sociologické rozhledy, rozvahy, rozpravy Olomouc, KSA FF UP, 19. 10. 2016 Problémová situace: technické

Více

Dosavadní pohledy na fungování E.O.

Dosavadní pohledy na fungování E.O. Jakub Patočka, Miroslav Mareš, Adam Fagan, Ondřej Císař Jakub Patočka Duha deset let na cestě: lidé a křižovatky - velmi dobré z hlediska určité faktografie a interního pohledu - poněkud problematické

Více

Obsah. Moderní doba! Jak vydržet a hlavně JAK přežít? 11 Co je stárnutí a proč k němu dochází? 33

Obsah. Moderní doba! Jak vydržet a hlavně JAK přežít? 11 Co je stárnutí a proč k němu dochází? 33 Mládněte jídlem i po 50! Obsah Úvod 7 Moderní doba! Jak vydržet a hlavně JAK přežít? 11 Co je stárnutí a proč k němu dochází? 33 Proč stárneme? 34 Co víme o stárnutí 35 Teorie příčin stárnutí 44 Hormony

Více

5. hodnotící zpráva IPCC. Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav

5. hodnotící zpráva IPCC. Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav 5. hodnotící zpráva IPCC Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav Mění se klima? Zvyšuje se extremita klimatu? Nebo nám jenom globalizovaný svět zprostředkovává informace rychleji a možná i přesněji

Více

Post-modernita a globalizace. Základní myšlenky

Post-modernita a globalizace. Základní myšlenky Post-modernita a globalizace Základní myšlenky Kritika modernity Od konce 19. století. Umění kritizuje disciplinující a disciplinovaný charakter života buržoazie (středních tříd). Umění proti řádu, strukturám

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

Jak se pozná dobrý psychologický test? Tomáš Urbánek Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. Veveří 97, Brno

Jak se pozná dobrý psychologický test? Tomáš Urbánek Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. Veveří 97, Brno Jak se pozná dobrý psychologický test? Tomáš Urbánek Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. Veveří 97, Brno Kargo kult, český vědecký Vojtěch Novotný (Vesmír, 2000, 79, s. 284) Nová Guinea je v antropologických

Více

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 206 Technické

Více

Metodologie výzkumu mezigeneračního učení: od otázek k výsledkům

Metodologie výzkumu mezigeneračního učení: od otázek k výsledkům Metodologie výzkumu mezigeneračního učení: od otázek k výsledkům Milada Rabušicová Lenka Kamanová Kateřina Pevná Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta Masarykovy university, Brno Výzkumný projekt

Více

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Důchodová reforma doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum Redakce

Více

Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí. MAX WEBER německý sociolog a ekonom

Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí. MAX WEBER německý sociolog a ekonom Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí 21.4. 1864 Erfurt 14.6. 1920 Mnichov syn vysoce postaveného politika a asketické kalvinistky studoval práva v Heidelbergu a Berlíně zajímal se

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Lucia Pastirčíková 1

Lucia Pastirčíková 1 Kopeček, Lubomír: Politické strany na Slovensku 1989 až 2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, 628 stran, ISBN 978-80-7325-113-0. Lucia Pastirčíková 1 Docent Lubomír Kopeček, působící

Více

Masová média. 3 ročník učebních oborů / U3A, U3B Vytvořeno Srpen 2013 Autor materiálu. Ročník studia/třída

Masová média. 3 ročník učebních oborů / U3A, U3B Vytvořeno Srpen 2013 Autor materiálu. Ročník studia/třída Masová média Mediální výchova Masová média VY_32_INOVACE_02_02_01 Prezentace obsahuje vysvětlení pojmu masová média, stručnou historii televize, novin, rozhlasu a internetu. Žáci se zamyslí nad významem

Více

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi.

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. 1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. / Jan Poněšický. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2006. 266 s. -- cze. ISBN 80-7254-861-1 člověk; společnost; etika; hodnota;

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Standard pro písemné práce k magisterské zkoušce

Standard pro písemné práce k magisterské zkoušce Standard pro písemné práce k magisterské zkoušce na Ústavu pedagogických věd FF MU Platný pro obory Andragogika, Pedagogika, Sociální pedagogika a poradenství, Učitelství pedagogiky pro SŠ od akademického

Více

Podklady poznámky pro PPT1

Podklady poznámky pro PPT1 Podklady poznámky pro PPT1 Slide 1 Změna klimatu Věda nabízí přesvědčivé důkazy Cílem prezentace je představit téma klimatických změn a poskytnout (stručný) přehled aktuálních vědeckých poznatků. Naposledy

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Předmluva ke druhému vydání

Předmluva ke druhému vydání PŘEDMLUVA 9 Předmluva ke druhému vydání Od prvního vydání této knihy uplynuly už skoro dva roky, což je v dnešním světě urychlené komunikace a informační záplavy relativně dlouhá doba. I v debatě o globálním

Více

Bakalářský seminář - 3

Bakalářský seminář - 3 - 3 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Postup při vypracování samotné závěrečné bakalářské

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

Dbslh. Predmluva k s. vydani... 13

Dbslh. Predmluva k s. vydani... 13 Dbslh Predmluva k s. vydani.................................... 13 Prvni cast PREDBEZNEPOZNAMKY 1. Uvod.... Pfedmet studia. Struktura knihy. Temata a otazky masove komunikace Cleneni kapitol..........

Více

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata.

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. 1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. / Štefan Chudý. Brno: Paido 2006. 141 s. -- cze. ISBN 80-7315-131-6 výchova; vzdělávání; společnost; člověk; filozofie

Více

Or120229b. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

Or120229b. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: Or09b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 9 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na Akademii věd České republiky a

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

CSR = Etika + kultura +?

CSR = Etika + kultura +? CSR = Etika + kultura +? Etika právnické osoby? Morálka je to co je, resp. představuje společenskou instituci složenou z množiny standardů a principů uznávaných členy dané kultury Etika teoretická reflexe

Více

D-3 Moderní doba. (Anotace k sadě 20 materiálů)

D-3 Moderní doba. (Anotace k sadě 20 materiálů) Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II D-3 Moderní doba ( k sadě 20 materiálů) Poř. 1. D-3_01 Druhá světová válka (základní pojmy) tématu druhá světová válka. Např. k opakování na začátku nebo jako shrnutí

Více

Hodnocení informací v médiích

Hodnocení informací v médiích TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Hodnocení informací v médiích Technické parametry

Více

Nová publikace o e-learningu

Nová publikace o e-learningu Nová publikace o e-learningu Zounek, Jiří. E-learning jedna z podob učení v moderní společnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 161 s. ISBN 978-80-210-5123-2 Publikace se komplexně věnuje aktuálnímu

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 3 7 PhDr. Daniela Sedláčková

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI Úskalí zkoumání lokálního a regionálního politického života mechanické přenášení poznatků z národní úrovně na úroveň regionální a lokální předčasné zobecňování

Více

Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta zpráva o průběhu a co z toho plyne...

Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta zpráva o průběhu a co z toho plyne... Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010 2014 zpráva o průběhu a co z toho plyne... Eva Zažímalová, XLVIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR, 21. 4. 2016 Proč jsme se hodnotili

Více

WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE. Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009. Ondřej Nezval 3.6.

WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE. Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009. Ondřej Nezval 3.6. WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009 Ondřej Nezval 3.6.2009 Studie porovnává jednotlivé zaznamenané měsíce květen v letech

Více

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika 1 VEŘEJNÉ POLITIKY 2 Veřejná správa a veřejná politika STÁT, VEŘEJNÁ SPRÁVA Různé pohledy na stát, pojetí státu, VS Výklad a chápání se liší: právo, sociologie, historické vědy, teorie byrokracie, politické

Více

Stará a nová média, participace a česká společnost

Stará a nová média, participace a česká společnost MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta Fakulta sociálních studiísociálních studií Stará a nová média, participace a česká společnost Výzkumná zpráva, 2015 Alena Macková Jakub Macek Tato výzkumná

Více

Plán hodiny. Výklad. přehledová stať Rozhovor jako kritický žánr? Poznámky k práci s rozhovorem

Plán hodiny. Výklad. přehledová stať Rozhovor jako kritický žánr? Poznámky k práci s rozhovorem Plán hodiny Výklad přehledová stať Rozhovor jako kritický žánr? Poznámky k práci s rozhovorem Interpretace mluvené formy do formy psané Eliminovat ukazovací zájmena Eliminovat hovorové výrazy Překládat

Více

Prof o esn s í n e tické k k o k d o e d xy Přednáška

Prof o esn s í n e tické k k o k d o e d xy Přednáška Profesní etické kodexy Přednáška 5.4. 2009 Úvod Etický kodex je jednou z charakteristik, které patří k jakékoli profesi Diskuse: splňuje sociální práce základní charakteristiky profese? Charakteristika

Více

Kapitoly z dějin filmu 1 výukové okruhy, studijní literatura, výkladové metody

Kapitoly z dějin filmu 1 výukové okruhy, studijní literatura, výkladové metody Kapitoly z dějin filmu 1 výukové okruhy, studijní literatura, výkladové metody Doporučená literatura BARTOŠEK, Luboš: Náš film. Kapitoly z dějin (1896-1945). Mladá fronta, 1985. BORDWELL, David THOMPSONOVÁ,

Více

Šedá literatura jako zdroj odborných informací

Šedá literatura jako zdroj odborných informací Šedá literatura jako zdroj odborných informací Mgr. Petr Novák Státní technická knihovna p.novak@stk.cz 22. ledna 2008 IKI 2008, areál UK, Praha - Jinonice Proč se zabývat šedou literaturou? není běžně

Více

Zamyšlení nad prioritami do budoucna

Zamyšlení nad prioritami do budoucna Zamyšlení nad prioritami do budoucna Konference České Národní parky 2016 Sekce: Současné výzvy a cíle NP Ladislav Miko Evropská Komise Co je a co má být národní park? Definice: tradice vs. Legislativní

Více

EVROPA A GLOBALIZACE

EVROPA A GLOBALIZACE EVROPA A GLOBALIZACE 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Evropa a globalizace V této kapitole se dozvíte: Kdy vznikla globalizace. Proč se 80. léta 20. století nazývají jako turbulentní. Jak moc jsou média

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro střední školy a učiliště Seznamte se s naší nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na

Více

ZAŘAZENÍ PUBLIKACE DO

ZAŘAZENÍ PUBLIKACE DO ZAŘAZENÍ PUBLIKACE DO SPRÁVNÉHO DRUHU DOKUMENTU ASEP/RIV KDE NALEZNU INFORMACE O ZAŘAZENÍ DOKUMENTU? RIV Popis údajů RIV pro rok 2010 http://www.vyzkum.cz/frontclanek.aspx?idsekce=986 (pdf dole) ASEP v

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

ZMĚNA KLIMATU A JEJÍ DOPADY NA RŮST A VÝVOJ POLNÍCH PLODIN

ZMĚNA KLIMATU A JEJÍ DOPADY NA RŮST A VÝVOJ POLNÍCH PLODIN ZMĚNA KLIMATU A JEJÍ DOPADY NA RŮST A VÝVOJ POLNÍCH PLODIN Zdeněk Žalud 1, Miroslav Trnka 1, Daniela Semerádová 1, Martin Dubrovský 1,2 1 Ústav agrosystémů a bioklimatologie, Mendelova zemědělská a lesnická

Více

Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1

Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1 150 Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1 Vydavatel Rok založení Periodicita Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci fakulta UK v Praze Česká pedagogická společnost,

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE MATEMATICKÁ STATISTIKA SROVNÁNÍ TELEVIZNÍHO, INTERNETOVÉHO, ROZHLASOVÉHO A NOVINOVÉHO ZPRAVODAJSTVÍ Petr Stoklásek, Lukáš Novák 2012

Více

10. AGENDA SETTING A INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE. prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

10. AGENDA SETTING A INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE. prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. 10. AGENDA SETTING A INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. LITERATURA: Maxwell McCombs: Agenda setting. Nastolování agendy masová média a veřejné mínění

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Identifikační údaje: Kombinované bakalářské studium, 2. ročník, zimní semestr Autor textu sylabu: Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr. e-mail: milos.zapletal@ekotoxa.cz

Více

Obsah. 1. Výklad pojmů 3. 2. Vývoj outsourcingu 9. 3. Strategie vyrob nebo kup (Strategy make or buy) 13

Obsah. 1. Výklad pojmů 3. 2. Vývoj outsourcingu 9. 3. Strategie vyrob nebo kup (Strategy make or buy) 13 Seznam tabulek vi Seznam obrázků vii Úvod 1 1. Výklad pojmů 3 1.1. Outsourcing 3 1.2. Insourcing 5 1.3. Vnímání outsourcingu v českých médiích 6 2. Vývoj outsourcingu 9 2.1. Z pohledu teorie ekonomie 9

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí Zodpovídá MŽP http://www.mzp.cz/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_

Více

Požadavky OR studijního programu Demografie

Požadavky OR studijního programu Demografie Požadavky OR studijního programu Demografie Požadavky pro individuální studijní plán Absolvovat certifikovanou zkoušku ze světového neslovanského jazyka (např. FCE, CAE, TOEFEL) do konce 3. ročníku studia,

Více

BUDOUCÍ SCÉNÁŘE. Metoda scénáře sestává ze tří fází:

BUDOUCÍ SCÉNÁŘE. Metoda scénáře sestává ze tří fází: BUDOUCÍ SCÉNÁŘE Cíl Rozvíjením scénářů pro budoucnost školy jsou účastníci vyzváni k tomu, aby identifikovali způsob, jakým trendy ve společnosti a ve školách ovlivňují školy a kvality, které učitelé potřebují.

Více

Analýza mediální prezentace vítězných filmů 41. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary

Analýza mediální prezentace vítězných filmů 41. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Analýza mediální prezentace vítězných filmů 4. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Období: 0..00 8.7.00 NEWTON INFORMATION TECHNOLOGY, s.r.o. Politických vězňů 0,0 00 Praha E-mail: obchodni@newtonit.cz

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013 ov19 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více

Názor občanů na drogy květen 2017

Názor občanů na drogy květen 2017 Tisková zpráva Názor občanů na drogy květen 0 Přibližně čtyři pětiny dotázaných vnímají situaci užívání drog v ČR jako problém ( %), ačkoliv pouze asi polovina ( %) to tak vnímá v místě svého bydliště.

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Představení tématu. Viktor Třebický CI2, o. p. s.

Představení tématu. Viktor Třebický CI2, o. p. s. Představení tématu Viktor Třebický CI2, o. p. s. CI2, o.p.s. http://www.ci2.co.cz indikatory.ci2.co.cz http://adaptace.ci2.co.cz/ Kateřinská 26, Praha 2 1 CI2, o.p.s. www.ci2.co.cz indikatory.ci2.co.cz

Více

Zpráva o konferenci k možnostem elektronických knih v prostředí Akademie věd. a o dalších aktivitách v této oblasti

Zpráva o konferenci k možnostem elektronických knih v prostředí Akademie věd. a o dalších aktivitách v této oblasti Zpráva o konferenci k možnostem elektronických knih v prostředí Akademie věd konané dne 17. října 2012 v Praze a o dalších aktivitách v této oblasti Za projektový board předkládá Michal Rada, Středisko

Více

Oponentský posudek na inaugurační práci doc. Michala Hnatiče, DrSc.

Oponentský posudek na inaugurační práci doc. Michala Hnatiče, DrSc. Oponentský posudek na inaugurační práci doc. Michala Hnatiče, DrSc. Inaugurační spis docenta Michala Hnatiče je velmi obsáhlý a zřetelně dokumentuje, že uchazeč o jmenování profesorem bezpečně splňuje

Více

ZDRAVÝCH MĚST, OBCÍ A REGIONŮ. dílčí výstup dlouhodobého výzkumu zpracované období: leden srpen 2005

ZDRAVÝCH MĚST, OBCÍ A REGIONŮ. dílčí výstup dlouhodobého výzkumu zpracované období: leden srpen 2005 ANALÝZA MEDIÁLNÍ PUBLICITY ZDRAVÝCH MĚST, OBCÍ A REGIONŮ dílčí výstup dlouhodobého výzkumu zpracované období: leden srpen 2005 Podzimní škola Zdravých měst, Prostějov 14.11.2005 1 2 3 4 5 6 Proč analýza

Více

Úvod 11. Část I: Teorie a metodologie 15

Úvod 11. Část I: Teorie a metodologie 15 Obsah Úvod 11 Část I: Teorie a metodologie 15 1. Konceptuálni rámec a volba výzkumné strategie 17 1.1 Strategie vícepřípadové studie a rozlišení instituce-organizace 17 1.2 Institucionalismus jako teoretický

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Metodický list č. 1 ke kombinovanému studiu pro předmět: Bezpečnostní studia 1

Metodický list č. 1 ke kombinovanému studiu pro předmět: Bezpečnostní studia 1 Metodický list č. 1 ke kombinovanému studiu pro předmět: Bezpečnostní 1. Konzultace téma Úvod do předmětu a jeho zaměření a charakteristika v rámci studijního oboru, místo bezpečnostního manažera (specialisty)

Více

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017 Tisková zpráva Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 0 Přibližně dvě třetiny občanů pokládají míru zadlužení obyvatelstva i státu za vysokou. Sedm z deseti Čechů vnímá jako závažný problém míru zadlužení

Více

Občané o Lisabonské smlouvě

Občané o Lisabonské smlouvě TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Občané o Lisabonské smlouvě Technické parametry

Více

Bulharsko Česká republika Maďarsko Německo Polsko Rakousko Rumunsko Rusko Slovensko Slovinsko

Bulharsko Česká republika Maďarsko Německo Polsko Rakousko Rumunsko Rusko Slovensko Slovinsko ev13 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 8 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Hospodářská úroveň ČR v kontextu jiných zemí

Více

BEZPEČNOST MOBILNÍCH TELEFONŮ

BEZPEČNOST MOBILNÍCH TELEFONŮ BEZPEČNOST MOBILNÍCH TELEFONŮ Jsou mobilní telefony nebezpečné? Protikladné zprávy o škodlivém vlivu mobilních telefonů na zdraví se začaly objevovat na konci 90. let. Do vědeckého výzkumu škodlivosti

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA 1/[9] Centrum pro výzkum veřejného mínění. CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Technické parametry Naše společnost, v12-11b

TISKOVÁ ZPRÁVA 1/[9] Centrum pro výzkum veřejného mínění. CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Technické parametry Naše společnost, v12-11b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Češi k prezidentským volbám v USA listopad 2012

Více