Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno

2 Obsah 1. Historie školství ve Smečně Základní údaje o škole Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje, za školní rok 2013/2014: Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Zájmové kroužky Rámcový popis personálního zabezpečení školy Materiální podmínky ve škole Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce a přijetí do školy Údaje o prevenci sociálně - patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP a podle poskytovaného stupně vzdělání Akce školy Přehled vybraných kulturních akcí pro žáky 1. a 2. stupně Přehled vybraných sportovních akcí pro žáky 1. a 2. stupně Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Environmentální výchova ve školním roce 2013 / Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČSI a ostatních orgánů Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financování z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Základní údaje o hospodaření školy... 28

3 1. Historie školství ve Smečně První zaznamenané údaje o školní výuce ve Smečně jsou z r Školní vyučování probíhalo na faře vybudované Bořitou z Martinic naproti kostelu. Od konce 18. století se děti učily ve staré škole vedle současné školy v ul. Kačická. Žáci se zde učili v jednotřídce. Od r byla škola rozšířena na dvojtřídku a v r na trojtřídku. Čtvrtá školní třída byla zřízena mimo budovu staré školy. S rozvojem průmyslu a dolů rostl počet obyvatel ve městě. Žáků přibývalo, a proto se městské zastupitelstvo rozhodlo vystavět samostatnou školní budovu. V roce 1882 byla postavena škola v ul. Kačická. Vyučování probíhalo v 5 třídách pro děvčata i chlapce. Po několika letech opět kapacita školy byla nedostatečná. Třídy byly přeplněné tak, že např. v r bylo ve škole celkem 425 chlapců a 414 děvčat. V roce 1909 byla stavba nové školy, současné budovy v ul. Školská, zadána staviteli Václavu Müllerovi a následující rok 1910 byla budova školy s tělocvičnou dokončena a 18. září 1910 vysvěcena. V čele obou škol byl řídící učitel Josef Roubíček. Škola na Boku sloužila k výuce chlapců a škola v Kačické ul. děvčatům. Od r bylo rozhodnuto o zřízení měšťanské školy. Válečná léta I. světové i II. světové války znamenala pro školu velké obtíže, výuka byla často přerušována pro nedostatek paliva a také sloužila jako azyl pro uprchlíky. Po II. světové válce v roce 1948 byla uzákoněna tzv. jednotná škola a od r vydalo Národní shromáždění zákon o povinné osmileté docházce. Ze školy obecné a měšťanské se stala osmiletka a obě budovy byly sloučeny pod jednoho ředitele. Toto uspořádání funguje prakticky dodnes. V současné době je povinná školní docházka devítiletá. Poslední klíčovou změnou byla přístavba budovy ve Školské ulici v r

4 V roce 1993 byla ukončena generální rekonstrukce budovy v Kačické ulici. V současné době se zde vyučuje 1. až 4. třída a je zde umístěna školní družina. V r proběhly rozsáhlé opravy budovy školy ve Školské ul., byla vyměněna okna a provedeno zateplení a nová fasáda v části přístavby. V budově probíhá výuka žáků 5. až 9. třídy. 2. Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská 284, Smečno Název zřizovatele: Adresa zřizovatele: Právní forma : město Smečno nám. T.G.Masaryka 12, Smečno, okr. Kladno příspěvková organizace IČ: IZO: Identifikátor školy: Vedení školy: ředitelka školy Ing. Lenka Bechyňská jmenování dne zástupkyně ředitelky PhDr. Renata Štampachová Kontakt: tel , Datum zápisu do rejstříku škol: , poslední aktualizace č.j. 5532/ Nejvyšší povolený počet žáků: škola 400 žáků Nejvyšší počet žáků školského zařízení: školní družina 100 žáků 3

5 Škola sdružuje: Základní školu Školní družinu IZO Školní klub IZO Školská rada byla zřízena usnesením ze dne Členové školské rady: 2 zástupci za zřizovatele Města Smečna, 2 zástupci za pedagogické pracovníky a 2 zástupci za rodiče žáků. Při škole pracuje sdružení rodičů: Ve šk. roce 2013/2014 má sdružení 9 členů, z nichž je 1 předsedkyně. Sdružení se schází obvykle dvakrát ročně v budově školy. Na schůzky je zvána ředitelka školy, která informuje sdružení o situaci ve škole, jak po stránce vzdělávací, tak i po stránce materiálního vybavení. Spolupráce se sdružením je pro školu velmi vítaná a aktivní. Sdružení se v posledních letech snaží finančně podpořit některé záměry školy, např. ve školním roce 2013/2014 přispělo na vybavení nových školních šaten. 4

6 3. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje, za školní rok 2013 / 2014: Počet tříd Počet žáků 1. stupeň stupeň Školní družina Počet žáků na třídu 3.1 Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Ve školním roce 2013/2014 se pokračovalo v realizaci výuky podle ŠVP. Školní vzdělávací program Škola pro život Vzdělávací program č.j. MŠMT ročníky počet žáků ŠVP - Škola pro život ZS/307/

7 Tabulace učebního plánu - I. a II. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda 1. st 2.st. Vyučovací předměty Minimální časová dotace Český jazyk a literatura 9 12 Anglický jazykněmecký jazyk PN Další cizí jazyk Zkratka předmětu 6 1.st. 2.st. V ročníku Časová dotace Čj Aj - Nj DCj - Aj, Nj Matematika M Základy informatiky ZI Prvouka Prv Vlastivěda Vl Přírodověda Přv Dějepis D Výchova k občanství VkO Fyzika F Chemie Ch Přírodopis Př Zeměpis Z

8 Umění a kultura Člověk a zdraví Člověka svět práce Průřezová témata Dispon. Čas. Dotace Celkem čas. Dotace Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova a zdraví 5 4 Pracovní výchova Hv Vv TvZ Pv Volitelné předměty P P Integrace do všech předmětů Využita v hodinové dotaci - viz tabulka

9 Využití disponibilní dotace Předmět Počet hodin Předmět Počet hodin 1. stupeň Český jazyk 5 2. stupeň Český jazyk 2 1. stupeň Umění a kultura 1 2. stupeň Člověk a příroda 5 1. stupeň Matematika 4 2.stupeň Matematika 3 1. stupeň Informatika 0 2.stupeň Informatika 1 1.stupeň Člověk a jeho svět 4 2.stupeň Člověk a zdraví 1 Člověka a společnost 1 Další cizí jazyk 6 Člověka a svět práce 1 Volitelné předměty 4 celkem

10 3.2 Zájmové kroužky Zájmové kroužky při ŠD - angličtina, flétny, přírodovědný, dramatický, výtvarný, pohybový Nabídka kroužků při školní družině je bohatá a děti si mohou vybrat kroužky vzdělávací i zábavné. Zájem o kroužky je mezi dětmi tradičně velmi vysoký a bohužel někdy nelze uspokojit všechna přání. Kroužek angličtiny je veden p. učitelkou z 1. st., která využívá metodiku nakladatelství Fraus Učíme se se zvířátky. Je určen pro žáky 1. a 2. třídy jako nepovinná příprava pro výuku anglického jazyka od 3. třídy. Kroužek dramatický vede p. vychovatelka. Náplní je obvykle příprava divadelního představení na školní akademii. Kroužek výtvarný a pohybový vede p. vychovatelka, oba kroužky slouží k relaxaci dětí během odpoledne ve školní družině. Kroužek přírodovědný vedla zaměstnankyně naší ZŠ, která má hluboké znalosti o přírodě a dokáže je zajímavou formou předávat dětem. Obvykle se odehrává venku v přírodě ( les, zahrada). Zájmové kroužky při ŠK sportovní hry, vybíjená, přírodovědný, angličtina Při školním klubu pracují také kroužky a to jak pohybové, tak i vzdělávací. Pohybové hry vede p. učitel TV a zájemci jsou především z řad chlapců. Stále velký zájem u dětí vyvolává kroužek vybíjené. Kroužek angličtiny má na starosti p. uč. angličtiny a je určen pro žáky, kteří si chtějí vyzkoušet jazykové zkoušky YLLE Cambridge, jež mohou od 4. do 8. ročníku vykonat ve 3 úrovních obtížnosti ( Starters, Movers, Flyiers ). Tyto jazykové zkoušky si u dětí získaly oblibu a dosud všechny přihlášení zkoušku zvládli. Samozřejmě úspěšnému složení předchází důkladná příprava v rámci kroužku. Přírodovědný kroužek vede učitel přírodopisu a je určen pro žáky, kteří mají vztah ke zvířatům. Pečují o ještěrky, chameleony a hady. 9

11 4. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Počet pedagogických pracovníků na začátku školního roku 2013/2014 byl 16 pedagogů. Ve školním roce 2013/2014 v ZŠ pracovaly tři asistentky. Jedna asistentka pracovala v 5. třídě, druhá ve čtvrté třídě a třetí asistentka ve druhé třídě. Všechny pracovaly na zkrácený pracovní úvazek. Během školního roku nedošlo k žádným personálním změnám. K byl ukončen pracovní poměr s 1 pedagogem. Počet nepedagogických pracovníků ve šk. roce 2013/2014 byl 4 zaměstnanci. V budově v ul. Kačická je zaměstnán 1 pracovník ( školnice + uklízečka) v budově v ul. Školská jsou 4 zaměstnanci 1 administrativní pracovnice, 2 uklízečky a 1 školnice. 5. Materiální podmínky ve škole Ve škole neustále usilujeme o zlepšování podmínek pro vyučování. V současné době máme prakticky ve všech učebnách k dispozici interaktivní tabule s dataprojektory, dále učebny jsou nově vymalovány, během prázdnin proběhla výmalba haly v budově v ul. Kačická. Velká rekonstrukce šaten v budově ul. Školská byla naplánována na hlavní prázdniny a vše proběhlo dle plánu, tzn. odstranění starých klecí, oprava stěn, ochrana komínu sádrokartonovými deskami, výměna linolea, výmalba stěn a nastěhování nových šatních skříněk. V budově v ul. Školská funguje multifukční hala k účelům relaxačním během přestávek, event. k výuce. Je zde umístěn koutek s kobercem a relaxačními vaky, dále jsou zde 2 stoly na stolní tenis, které jsou využívány především chlapci během všech přestávek. Pro další školní rok chceme lépe vybavit učebnu chemie a fyziky. Uvědomujeme si, že současný stav školní tělocvičny neodpovídá dnešním požadavkům. V současné době je vypracován zřizovatelem projekt na rekonstrukci původní budovy a dostavbě nové tělocvičny. Doufáme, že se dílo podaří realizovat co nejdříve. Ve škole funguje již několik let bufet v prvním patře vedle multifunkční haly, žáci mají možnost si zakoupit nápoje event. další občerstvení. Od začátku šk. roku 2013/2014 funguje v přízemí školy v budově Školská jedno oddělení Mateřské školy ( Rybičky). Společenství těchto dvou institucí se po roce jeví jako velmi pozitivní. Navázali jsme spolupráci v různých aktivitách a zároveň děti z MŠ mohou využívat prostory naší ZŠ. Školní družina je umístěna v budově ul. Kačická patří již několik let k dobře fungujícímu organizmu, který se každoročně rozrůstá. Každým rokem je zájem o školní družinu větší ze strany dětí a rodičů, o děti je velmi dobře postaráno jak po stránce organizační a bezpečnosti, tak i po stránce programové. Čas strávený ve školní družině není čekárna na příchod rodičů, ale aktivně strávené odpoledne. 10

12 6. Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce a přijetí do školy Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2014/2015 se uskutečnil dne 17. a 18. ledna Zápisu se zúčastnilo 39 dětí, z toho bylo přijato k povinné školní docházce od dětí a doporučeno k odkladu školní docházky 8 dětí. Dodatečně se přihlásily 2 děti. Do první třídy ve školním roce 2014/2015 nastoupilo 30 žáků. 7. Údaje o prevenci sociálně - patologických jevů Krátké hodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2013/2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Humrová MPP na minulý školní rok byl zaměřen na prevenci ve všech sledovaných oblastech rizikového chování mládeže, jednak konkrétními aktivitami, jednak v rámci jednotlivých předmětů. Škola nemusela řešit žádný mimořádný problém, několikrát jsme se zabývali neadekvátními reakcemi žáků vůči spolužákům, stejně jako každý rok se vyskytla otázka záškoláctví, zejména nedostatečné a pozdní omlouvání absence ze strany rodičů. Dvakrát se objevila problematika poruch příjmu potravy a sebepoškozování, přestože našim hlavním cílem je vedení žáků ke zdravému životnímu stylu, zdravému sebevědomí, správnému sebehodnocení i poznání sebe sama. Na tyto skutečnosti samozřejmě budeme reagovat při tvorbě MPP pro příští školní rok. 11

13 Co se podařilo: zvýšení návštěvnosti školního klubu? mimoškolní aktivity, aktivity nespecifické primární prevence (viz příloha) žáky 8. a 9. ročníku mimořádně zaujala přednáška pátera Řeháka z ABATOPU o.s. na téma O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti velmi se vydařil projekt Kouření a ty, jehož se zúčastnili žáci ročníku besedy o dospívání (Čas proměn, Čas mužnosti); besedy s Policií ČR o prevenci rizikového chování, bezpečnosti na cestách a trestně právní odpovědnosti ve vybraných ročnících 1. i 2. stupně snížit vulgární vyjadřování žáků (přinejmenším před učiteli)? Co se nepodařilo, na čem je třeba dále pracovat: zavedení třídnických hodin přednášková činnost pro rodiče; v tomto školním roce konkrétně zrealizovat přednášku pro rodiče v oblasti netolismu (proběhl výzkum, byl vytvořen informační materiál pro rodiče i učitele) zrealizovat celoškolní projekt Prevencí proti rizikovému chování zamezit záškoláctví, příp. včasnému omlouvání žáků získat dostatek finančních prostředků na spolupráci s odborníky Jaké cíle vyplývají z hodnocení pro tvorbu MPP na další rok? vytvoření informačního materiálu pro učitele i pro rodiče v oblasti netolismu, seznámení s výsledky výzkumu zahájit přednáškovou činnost pro rodiče v oblasti rizikového chování zvýšit informovanost rodičů o preventivních aktivitách na škole, zavést distribuci tematických informačních letáků, brožur, apod. nadále působit na rodiče i žáky v oblasti záškoláctví 12

14 přesvědčit třídní učitele k soustavnější práci s třídními kolektivy, vytvořit nápadník aktivit, které by mohli pedagogové využívat předcházet vzniku poruch příjmu potravy, sebepoškozování, upevňovat kladný vztah k vlastnímu tělu, podpora sebepojetí zrealizovat setkání s odborníkem posilovat a rozvíjet zdravé vrstevnické vztahy, upevňovat obecně uznávané hodnoty 13

15 PŘÍLOHA Specifická primární prevence aktivity a programy, které jsou zaměřeny specificky na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků. agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie záškoláctví, závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů spektrum poruch příjmu potravy, negativní působení sekt, sexuální rizikové chování. Nespecifická primární prevence veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času, například zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy, které vedou k dodržování určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své jednání. Datum Ročník Aktivita, akce Noční škola podpora sociálního pozitivního chování vzájemné vztahy výběr 1., 2. st. 1.st. družina Slánská míle sportovní akce podpora zdravého životního stylu Ukázky canisterapie o. s. Canisterapie Kladno podpora pozitivního sociálního chování ,4. Plavání podpora zdravého životního stylu ,7. dívky Beseda Čas proměn s odbornou lékařkou dospívání, životní styl, sexuální rizikové chování Exkurze letiště Václava Havla příklad využití volného času poznávání okolí 14

16 ,7. Turnaj ve florbale Slaný podpora zdravého životního stylu ,9. Turnaj ve florbale Slaný podpora zdravého životního stylu , , , celá škola Divadelní představení Z pohádky do pohádky příklad využití volného času - divadlo Divadelní představení Roční období příklad využití volného času - divadlo Beseda s pracovnicí ÚP sociální oblast důležitost volby budoucí profese - minimalizace nezaměstnanosti Projekt Čteme rybičkám podpora sociálního pozitivního chování k mladším; příklad využití volného času - četba Sběr starého papíru podpora pozitivního chování ekologie; spolupráce s rodiči výběr 8. Veletrh SŠ sociální oblast důležitost volby budoucí profese - minimalizace nezaměstnanosti Dopravní výchova prevence rizikového chování v dopravě Filmové představení kino Stochov příklad využití volného času - film , 9. Pomáháme seniorům podpora pozitivního sociálního chování st. Projekt Země výb.8. SZŠ kurz 1. pomoci prevence úrazů ,7. chlapci Beseda Na startu mužnosti s odbornou lékařkou dospívání, životní styl, sexuální rizikové chování MŠ 2. Předškolák osvojování pozitivního sociálního chování veřejnost Den otevřených dveří spolupráce s veřejností výběr Vystoupení našich žáků při příležitosti rozsvícení vánočního stromu spolupráce s městem Výběr 8.,9. Výběr 8.,9. Turnaj ve florbale Slaný podpora zdravého životního stylu Workshop ISŠ Slaný sociální oblast důležitost volby budoucí profese - minimalizace nezaměstnanosti Výběr 9. Mikulášská pochůzka na 1. stupeň podpora sociálního pozitivního 15

17 chování k mladším , rodiče Advent na Křivoklátu příklad využití volného času poznávání okolí výběr Projekt Čteme MŠ podpora sociálního pozitivního chování k mladším; příklad využití volného času - četba Exkurze do firmy F. X. Meiller Slaný sociální oblast důležitost volby budoucí profese - minimalizace nezaměstnanosti Výběr 6.,7. Turnaj ve florbale Slaný podpora zdravého životního stylu ,6. Beseda - kyberšikana prevence rizika virtuálních technologií Divadelní představení Stochov příklad využití volného času - divadlo družina Besídka ve školní družině spolupráce s rodiči Exkurze do firmy Lego Kladno sociální oblast důležitost volby budoucí profese - minimalizace nezaměstnanosti Vybraní žáci 1.st. Pásmo pro DD Pod lipami podpora sociálního pozitivního chování k seniorům MŠ 2. předškolák osvojování pozitivního sociálního chování Výběr, rodiče, veřejnost Vánoční koncert v kostele spolupráce s veřejností; příklad využití volného času - hudba Vánoční workshopy příklad využití volného času rukodělné činnosti družina Tříkrálová pochůzka spolupráce s veřejností Dopravní výchova prevence rizikového chování v dopravě , ,2. Hasík preventivně výchovný program v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva prevence rizikového chování a úrazů Beseda PIS PČR beseda - prevence rizikového chování; monitoring výskytu MŠ Recitační pásmo podpora sociálního pozitivního chování k mladším st. Divadlo Lampion příklad využití volného času - divadlo ,6. Hasík preventivně výchovný program v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva prevence rizikového chování a úrazů 16

18 MŠ Masopustní rej MŠ podpora sociálního pozitivního chování k mladším , st. Beseda PIS PČR beseda - prevence rizikového chování; monitoring výskytu Výchovný program Proč pít mléko podpora zdravého životního stylu správná životospráva ,8. výběr Exkurze Praha příklad využití volného času poznávání naší vlasti Beseda se spisovatelem J. Opatřilem příklad využití volného času - četba , Hasík preventivně výchovný program v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva prevence rizikového chování a úrazů Projekt Čteme MŠ podpora sociálního pozitivního chování k mladším; příklad využití volného času - četba HIV, AIDS - přednáška pátera Řeháka prevence sexuálního rizikového chování Hasík preventivně výchovný program v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva prevence rizikového chování a úrazů Projekt Ptačí budky zdravý rozvoj osobnosti - vztah k přírodě ,4.,5. Beseda PČR bezpečnost na cestách; trestně právní odpovědnost Projekt Ptačí budky zdravý rozvoj osobnosti vztah k přírodě , Kulinářské dopoledne příklad využití volného času; volba budoucí profese minimalizace nezaměstnanosti Exkurze do firmy Lego Kladno sociální oblast důležitost volby budoucí profese - minimalizace nezaměstnanosti Velikonoční jarmark spolupráce s veřejností; příklad využití volného času rukodělné činnosti Výlet Přerov příklad využití volného času poznávání naší vlasti Video výpověď na téma poruchy příjmu potravy diskuse (reakce na aktuální výskyt problému) Výběr Plavecko běžecký maraton podpora zdravého životního stylu ,6.,7. Nácvik Slovanských tanců příprava na vystoupení na Den matek a školní 17

19 akademii příklad využití volného času tanec Projekt kouření prevence rizikového chování Vybraní žáci Vybraní žáci Vybraní žáci Vybraní žáci Exkurze do firmy Linet Slaný Želevčice sociální oblast důležitost volby budoucí profese - minimalizace nezaměstnanosti Exkurze Pražský hrad příklad využití volného času poznávání naší vlasti Sportovní dopoledne podpora zdravého životního stylu Přírodovědné dopoledne vycházka na Vinařickou horku podpora zdravého životního stylu, příklad využívání volného času Projekt Čteme MŠ podpora sociálního pozitivního chování k mladším; příklad využití volného času - četba Noční škola podpora sociálního pozitivního chování vzájemné vztahy ,6., Celá škola Vystoupení na Dni matek spolupráce s městem a veřejností; dodržování společenských pravidel Zahájení sběru starého papíru podpora pozitivního chování ekologie; spolupráce s rodiči ,6. Cyklistická soutěž Kladno prevence rizikové chování v dopravě Vystoupení Noc kostelů spolupráce s městem a veřejností; dodržování společenských pravidel Školní družina Cesta za pokladem příklad využívání volného času; osvojování pozitivního sociálního chování stupeň Škola v přírodě osvojování pozitivního sociálního chování, dodržování pravidel, odpovědnost za sebe sama a své jednání Zdravá 5 divadelní představení Teorie relativity Alberta Einsteina podpora zdravého životního stylu Dopravní výchova prevence rizikového chování v dopravě st. vybraní žáci Projektový den Vinařická hora podpora zdravého životního stylu, příklad využívání volného času Agro Řisuty (Ledce) spolupráce s veřejností 18

20 , 2. st. Školní akademie spolupráce s městem a rodiči; dodržování spol. pravidel Spolupráce školy a dalších subjektů v rámci prevence SPJ Škola ve školním roce 2013/2014 spolupracovala s Pedagogicko- psychologickou poradnou Kladno a Beroun, se Speciálním pedagogickým centrem pobočka Slaný, dále s kurátory sociálního odboru Městského úřadu Slaný. 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zaměřeno především na zlepšení ICT gramotnosti. Všichni pedagogové se intenzivně vzdělávali na školeních, která byla zaměřena na obecné zvládnutí základních programů, dále se připravovali na e-learningové vzdělávání (program Moodle), aby byli schopni připravovat testy a výukové materiály pro žáky např. pro domácí vzdělávání. Opakované školení proběhlo na výuku v programu SmartBoard. Další oblastí, která je provázaná s ICT vzděláváním, byla školení od nakladatelství Fraus určené pro výuku jednotlivých předmětů. 19

21 9. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP a podle poskytovaného stupně vzdělání Celkový prospěch žáků za školní rok 2013/2014 Prospělo s Ročník Počet žáků vyznamenáním Prospělo Neprospělo celkem Napomenutí, důtky a snížené stupně z chování Ve školním roce 2013/2014 byla celkem udělena žákům tato kázeňská opatření: 7x důtka ředitele školy žákům 1. stupně a 9x důtka ředitele žákům 2. stupně. Důtky byly uděleny za opakované porušování školního řádu ( opakované zapomínání školních pomůcek, neplnění školních povinností, vyrušování) u tří žáků byla udělena důtka za neomluvené hodiny, které byly zčásti způsobeny záškoláctvím a také za pozdní omlouvání zameškaných hodin. Celkové klima ve škole je možné hodnotit pozitivně. Chování žáků během výuky a přestávek kromě výjimek je slušné. Žáci si ve školní budově osvojili pravidla slušného chování, jež jsou součástí školního projektu Chovám se slušně a nestydím se za to. Problémem je občas chování žáků ZŠ mimo školní vyučování, což je složité ovlivnit. Naší snahou je působit na žáky tak, aby se slušně chovali i během svého volna, neboť tím také ovlivňují pověst školy. 20

22 Neomluvené hodiny za školní rok 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 se u žáků objevilo celkem 40 neomluvených hodin a to v 2., 3. a 9. třídě. Neomluvené hodiny byly zčásti způsobeny záškoláctvím a také pozdním nepřijatelným omlouváním zameškaných hodin. Údaje o výsledcích přijímacího řízení na SŠ Ve školním roce 2013/2014 ukončilo školní docházku 27 žáků: Škola obor Počet žáků Integrovaná střední škola Slaný instalatér 3 Integrovaná střední škola Slaný Kuchař- číšník 7 Integrovaná střední škola Slaný Strojírenské práce 2 Střední průmyslová škola Kladno Elektrotechnika 1 Střední průmyslová škola Kladno Informační technologie 1 Střední odborné učiliště Stochov Kadeřník 1 Střední odborná škola civilního letectví Letecký mechanik 1 Střední zdravotnická škola Kladno Zdravotnické lyceum 3 Střední odborné učiliště Kladno - Dubí Mechanik 1 Střední odborné učiliště Kladno - Dubí Obráběč kovů 1 Střední odborné učiliště Kladno - Dubí Elektrikář 1 Střední odborné učiliště Kladno, U Hvězdy Tesař 1 Obchodní akademie Kladno 3 Střední odborná škola Kladno Obchodník 1 ZŠ devátým ročníkem ukončilo 25 žáků, 2 žáci opustili školu z 8. třídy. 1 žák pátého ročníku byl přijat po složení zkoušek ke studiu osmiletého gymnázia ve Slaném od šk. roku 2014/

23 10. Akce školy 10.1 Přehled vybraných kulturních akcí pro žáky 1. a 2. stupně Všechny kulturní, společenské a sportovní aktivity jsou uvedeny v kapitole Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, z kulturních aktivit je důležité zmínit následující: Žáci z 1. stupně se opakovaně zúčastnili divadelních a filmových představení ( divadlo v Kladně, ve Stochově a v Praze). Žáci z 1. a 2.st. se aktivně zapojují do přípravy kulturních programů pro veřejnost. Tyto aktivity velmi podporujeme, neboť se jeví jako mnohem efektivnější než často pouhé sledování programu, který je vytvořen externími umělci. Prvním ze zmiňovaných připravovaných programů je třeba připomenout již tradiční Uspávání broučků. Tento program v sobě zahrnuje sledování hrané pohádky externími herci a zároveň vlastní aktivitu, při které žáci z nižších ročníků si připraví pásmo písniček a říkanek k uspávání přírody. Program se již stal tradicí a spolupracujeme s MŠ Smečno, neboť děti z MŠ jsou diváky pohádkového představení. Program je zakončen lampionovým průvodem městem. Účastní se ho i široká rodičovská veřejnost. Dalším programem, na němž se podílí děti jako účinkující, je vánoční koncert v kostele Nejsvětější trojice ve Smečně. Koncert se koná vždy v odpoledních hodinách, je určen pro rodiče žáků. Program je připraven z vánočních písní a skladeb, které interpretují žáci z 1. i 2. stupně. Účast rodinných příslušníků je vždy velmi vysoká a má velmi pozitivní odezvu u veřejnosti. Na konci školního roku je vždy připravena školní akademie, která se již stala tradicí. Opět se zde střídají s připraveným programem děti mladší i starší. Program je moderován samotnými žáky a úroveň všech vystoupení je obvykle velmi 22

24 přijatelná. Odezva rodičů také. Každý rok je provedena nahrávka, kterou je možné najít na webových stránkách školy. K svátku Den matek bylo nastudováno taneční vystoupení žáků 2. st. na téma Slovanských tanců od Antonína Dvořáka s mimořádným úspěchem. Záznam z vystoupení lze najít na webových stránkách školy. Uvedené vystoupení bylo součástí kulturního odpoledne, jež organizovala kulturní komise Města Smečna. Pro projekt Noc kostelů žáci pod vedením pedagogů nacvičili hudební program (záznam je možné zhlédnout na webových stránkách školy). Další akce organizované školou: Pomáháme seniorům 2x ročně osmá a devátá třída pomáhá při jarním a podzimním úklidu zámeckého parku. Žáci se tak podílejí na úpravě okolí školy a svého města, jehož je park nedílnou součástí. Zároveň jim také slouží jako místo, kde je možné trávit volný čas Přehled vybraných sportovních akcí pro žáky 1. a 2. stupně Starší žáci se každoročně zúčastňují turnajů ve fotbalu, florbalu a futsalu, které jsou organizovány slánským Ostrovem. Mladší žáci se zúčastňují turnaje ve fotbalu M c Donald-cup. Dívky v loňském školním roce soutěžily o Mandarinkovou Mísu, turnaj ve vybíjené. Dívky i chlapci se zúčastnili Slánské Míle, kterou organizuje slánský Ostrov Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Základní škola Smečno se snaží své aktivity prezentovat transparentně. Využívá k tomu vlastní webové stránky dále zveřejňuje informace v dvouměsíčníku Smečenské ozvěny a také v regionálním deníku Kladenský deník. Důležitým krokem pro zvýšení publicity školy bylo natočení krátkého videa s cílem ukázat zajímavosti školy. Tento videoklip bylo možné zhlédnout ve Slaném, kde se stal součástí videožurnálu, který je spuštěn na obrazovkách ve všech veřejných institucích ( v měsíci listopad a prosinec). Rodiče žáků jsou informováni dopisem ředitelky školy, který obvykle shrnuje aktivity a život školy za pololetí. 23

25 Škola organizuje pro rodiče žáků programy, které se odehrávají ve škole nebo v místní sokolovně. Konkrétně se jedná o Uspávání broučků, vánoční koncert a školní akademii. Základní škola se též zapojuje aktivně do kulturních akcí pořádaných kulturní komisí Města Smečna, kde obvykle žáci vystupují s připraveným programem. Pro letošní prázdniny šk. roku 2013/2014 byl připraven vedením školy a zřizovatelem pilotní projekt příměstského tábora. Tato aktivita byla připravena jako pomoc rodičům, kteří bojují s časem a musí každé prázdniny řešit, kdo a kdy bude hlídat jejich dítě během letních prázdnin. Proto jsme se rozhodli pomoci řešit tento problém organizací prvního prázdninového týdne ve formě tábora, kde vychovatelky pro děti z 1. stupně připravily na každý den bohatý program ( výlety do Prahy, Kladna, Berouna, vycházky, tvoření atd ). Odezva od dětí i rodičů byla pozitivní a je pravděpodobné, že se příměstský tábor bude opět organizovat Environmentální výchova ve školním roce 2013 / 2014 V září 2013 byl vypracován roční plán environmentální výchovy pro školní rok 2013/2014, kde byly vytyčeny krátkodobé cíle environmentální výchovy a osvěty na škole. V rámci ŠVP byla vytyčena průřezová témata pro jednotlivé předměty, vyučované na škole. Na škole funguje přírodopisný kroužek. Jeho náplní je mimo budování environmentálního povědomí a zvyšování ekologického cítění také budování školní minizoo a péče o živočichy zde chované. Je zaměřen zejména na chov plazů, kteří jsou pro děti atraktivní a na rozdíl od savců či ptáků nezpůsobují alergické reakce. Pro žáky byly v průběhu roku vyučujícími připravovány také akce s environmentální tematikou, exkurze a účast v projektech. 24

26 Hned v září se pro žáky připravují přírodovědné vycházky do okolí Smečna, kde žáci na názorných příkladech vidí to, co se v minulých letech učili (tedy názorná forma opakování), ať už se jedná o poznávání rostlin a živočichů, geologické úkazy či vztahy v konkrétním ekosystému. Žáci druhého stupně v rámci projektu Pomáháme seniorům chodí několikrát v průběhu školního roku pomáhat zkrášlovat zámecký park. Žáci se průběžně účastní akcí, pořádaných školou či v rámci projektů. Velmi pěkná akce byla aktivita v rámci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem č. projektu CZ.1.07/1.1.00/ , který organizuje Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno. Žáci měli připravené úkoly v tabletech a na základě GPS lokace se jim automaticky zadávaly kvízové otázky o Vinařické horce. S velmi kladným ohlasem u žáků se setkala také akce Laborky pod záštitou Gymnázia Slaný, kdy byla žákům podána známá látka z chemie a fyziky netradičním náhledem na pokusech s běžnými věcmi z okolí, jako je CD-ROM či mikrovlnná trouba. Jediným mínusem těchto akcí bylo, že se jich nemohli z organizačních důvodů zúčastnit všichni žáci. V listopadu každoročně pořádají učitelky 1. stupně pro své žáky, jejich rodiče a širokou veřejnost environmentálně kulturní akci pod názvem Uspávání přírody, která se vždy setká s velmi kladným ohlasem všech zúčastněných. Obdobnou akcí je pak jarní Odemykání studánek. Průběžně se žáci již několik let účastní projektu Recyklohraní společnosti Ekokom, v rámci kterého plní ekologické úkoly, většinou zaměřené na recyklaci. V rámci tohoto projektu jsou také uskutečňovány přednášky a besedy, které právě recyklaci objasňují a ukazují žákům její přínosnost a nezbytnost. Žáky tedy v naší škole vedeme k úctě a lásce k přírodě, snažíme se je nezahlcovat teoretickým učivem, ale ukázat jim praktické využití a příklady, které denně vidí kolem sebe. Hlavním negativem i nadále zůstává nedostatek finančních prostředků na výchovně vzdělávací akce (zájezdy, exkurze, přednášky ), které jsou pro žáky velkou motivací k další práci. Ing. Vítězslav Kettner 25

27 11. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČSI a ostatních orgánů Inspekční činnost České školní inspekce ve školním roce neproběhla. Poslední kontrola ČŠI se konala v únoru 2013 a inspekční zpráva je uveřejněna na webových stránkách ČŠI. Kontrola o hospodaření ZŠ s prostředky zřizovatele na provoz proběhla dne bez zjištění nedostatků. 12. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola se ve školním roce 2012/2013 nezapojila do žádných rozvojových a mezinárodních programů. 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financování z cizích zdrojů Základní škola Smečno se stala spolupracující organizací na projektu, jehož nositelem je Město Slaný. Doba realizace je plánovaná od do Zasahuje do školního roku 2013/2014 a především 2014/2015. Hlavním cílem projektu je rozvoj a zkvalitnění počátečního vzdělávání s ohledem na budoucí uplatnění na trhu práce a motivovanost k dalšímu vzdělávání u žáků základních škol na území obce s rozšířenou působností Slaný. Projekt pod názvem Rozvoj škol na území obce s rozšířenou působností Slaný obsahuje pět klíčových aktivit. 26

28 První aktivita je tvorba a realizace individuálních plánů pro žáky, kteří budou podpořeni projektem. Druhá aktivita je možnost pro vybrané žáky zajistit asistenta, který s ním bude individuálně pracovat při výuce. Třetí aktivita je zaměřena na podporu zájmu o další vzdělávání, ukázat žákům možnosti současné nabídky trhu práce a např. i formou exkurze k zaměstnavatelům si vytvořit vlastní představu o budoucím zaměstnání. Čtvrtá aktivita má za cíl organizovat diskuze se zástupci obcí, škol a dalších institucí. Pátá klíčová aktivita bude tvorba Lokální strategie rozvoje vzdělávání. Konkrétní práce se žáky a jejich podpora bude probíhat od září šk. roku 2014/2015. ZŠ Smečno ve školním roce 2013/2014 spolupracovala se Střední průmyslovou školou stavební a Obchodní akademie Kladno na projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem, č. projektu CZ.1.07/1.1.00/ , jehož cílem je přiblížit žákům přírodovědné předměty zábavnou formou s použitím výpočetní techniky ( tablety, PC). Vybraní žáci se zúčastnili exkurze na Vinařickou horku, kde pod vedením odborníků prováděli různá měření. ZŠ Smečno se zúčastnila projektových aktivit Gymnázia Slaný. Opět vybraná skupina dětí navštívila laboratoře, kde prováděla pokusy chemické i fyzikální. S oběma školami bude spolupráce pokračovat i v dalším školním roce. ZŠ Smečno dále spolupracuje s ČVUT, fakultou informačních technologií na projektu, který bude součástí výzkumu. je zaměřen na dítě ( žáka) a na to jakým způsobem zpracovává informace zrakové, sluchové a vizuální při zadání úkolu. Ve školním roce 2013/2014 byl proveden výběr žáků a ve šk. roce 2014/2015 bude probíhat samotné měření a výzkum, kde naše dvě učitelky ( z 1. a z 2. st.) se stanou spoluřešitelkami daného výzkumu. 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Škola ve školním roce 2013/2014 nespolupracovala při plnění úkolů ve vzdělávání s odborovými organizacemi ani organizacemi zaměstnavatelů. 27

29 15. Základní údaje o hospodaření školy Hospodaření s prostředky poskytnutých MŠMT ze státního rozpočtu a prostředky Města Smečna na provoz školy. Hospodaření s fondy v kalendářním roce 2013 Uvedeno v příloze 1, 2 28

30 29

31 30

32 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickou radou dne Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne Ing. Lenka Bechyňská ředitelka školy Ve Smečně

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole 1.1. Základní škola Název školy: Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Adresa: Právní forma: příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Libčice nad Vltavou

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 56, příspěvková organizace tel./ fax : 487 89, e-mail : zastupci@iol.cz www.zstyrsceskalipa.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 3 V

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více