Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno

2 Obsah 1. Historie školství ve Smečně Základní údaje o škole Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje, za školní rok 2013/2014: Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Zájmové kroužky Rámcový popis personálního zabezpečení školy Materiální podmínky ve škole Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce a přijetí do školy Údaje o prevenci sociálně - patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP a podle poskytovaného stupně vzdělání Akce školy Přehled vybraných kulturních akcí pro žáky 1. a 2. stupně Přehled vybraných sportovních akcí pro žáky 1. a 2. stupně Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Environmentální výchova ve školním roce 2013 / Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČSI a ostatních orgánů Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financování z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Základní údaje o hospodaření školy... 28

3 1. Historie školství ve Smečně První zaznamenané údaje o školní výuce ve Smečně jsou z r Školní vyučování probíhalo na faře vybudované Bořitou z Martinic naproti kostelu. Od konce 18. století se děti učily ve staré škole vedle současné školy v ul. Kačická. Žáci se zde učili v jednotřídce. Od r byla škola rozšířena na dvojtřídku a v r na trojtřídku. Čtvrtá školní třída byla zřízena mimo budovu staré školy. S rozvojem průmyslu a dolů rostl počet obyvatel ve městě. Žáků přibývalo, a proto se městské zastupitelstvo rozhodlo vystavět samostatnou školní budovu. V roce 1882 byla postavena škola v ul. Kačická. Vyučování probíhalo v 5 třídách pro děvčata i chlapce. Po několika letech opět kapacita školy byla nedostatečná. Třídy byly přeplněné tak, že např. v r bylo ve škole celkem 425 chlapců a 414 děvčat. V roce 1909 byla stavba nové školy, současné budovy v ul. Školská, zadána staviteli Václavu Müllerovi a následující rok 1910 byla budova školy s tělocvičnou dokončena a 18. září 1910 vysvěcena. V čele obou škol byl řídící učitel Josef Roubíček. Škola na Boku sloužila k výuce chlapců a škola v Kačické ul. děvčatům. Od r bylo rozhodnuto o zřízení měšťanské školy. Válečná léta I. světové i II. světové války znamenala pro školu velké obtíže, výuka byla často přerušována pro nedostatek paliva a také sloužila jako azyl pro uprchlíky. Po II. světové válce v roce 1948 byla uzákoněna tzv. jednotná škola a od r vydalo Národní shromáždění zákon o povinné osmileté docházce. Ze školy obecné a měšťanské se stala osmiletka a obě budovy byly sloučeny pod jednoho ředitele. Toto uspořádání funguje prakticky dodnes. V současné době je povinná školní docházka devítiletá. Poslední klíčovou změnou byla přístavba budovy ve Školské ulici v r

4 V roce 1993 byla ukončena generální rekonstrukce budovy v Kačické ulici. V současné době se zde vyučuje 1. až 4. třída a je zde umístěna školní družina. V r proběhly rozsáhlé opravy budovy školy ve Školské ul., byla vyměněna okna a provedeno zateplení a nová fasáda v části přístavby. V budově probíhá výuka žáků 5. až 9. třídy. 2. Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská 284, Smečno Název zřizovatele: Adresa zřizovatele: Právní forma : město Smečno nám. T.G.Masaryka 12, Smečno, okr. Kladno příspěvková organizace IČ: IZO: Identifikátor školy: Vedení školy: ředitelka školy Ing. Lenka Bechyňská jmenování dne zástupkyně ředitelky PhDr. Renata Štampachová Kontakt: tel , Datum zápisu do rejstříku škol: , poslední aktualizace č.j. 5532/ Nejvyšší povolený počet žáků: škola 400 žáků Nejvyšší počet žáků školského zařízení: školní družina 100 žáků 3

5 Škola sdružuje: Základní školu Školní družinu IZO Školní klub IZO Školská rada byla zřízena usnesením ze dne Členové školské rady: 2 zástupci za zřizovatele Města Smečna, 2 zástupci za pedagogické pracovníky a 2 zástupci za rodiče žáků. Při škole pracuje sdružení rodičů: Ve šk. roce 2013/2014 má sdružení 9 členů, z nichž je 1 předsedkyně. Sdružení se schází obvykle dvakrát ročně v budově školy. Na schůzky je zvána ředitelka školy, která informuje sdružení o situaci ve škole, jak po stránce vzdělávací, tak i po stránce materiálního vybavení. Spolupráce se sdružením je pro školu velmi vítaná a aktivní. Sdružení se v posledních letech snaží finančně podpořit některé záměry školy, např. ve školním roce 2013/2014 přispělo na vybavení nových školních šaten. 4

6 3. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje, za školní rok 2013 / 2014: Počet tříd Počet žáků 1. stupeň stupeň Školní družina Počet žáků na třídu 3.1 Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Ve školním roce 2013/2014 se pokračovalo v realizaci výuky podle ŠVP. Školní vzdělávací program Škola pro život Vzdělávací program č.j. MŠMT ročníky počet žáků ŠVP - Škola pro život ZS/307/

7 Tabulace učebního plánu - I. a II. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda 1. st 2.st. Vyučovací předměty Minimální časová dotace Český jazyk a literatura 9 12 Anglický jazykněmecký jazyk PN Další cizí jazyk Zkratka předmětu 6 1.st. 2.st. V ročníku Časová dotace Čj Aj - Nj DCj - Aj, Nj Matematika M Základy informatiky ZI Prvouka Prv Vlastivěda Vl Přírodověda Přv Dějepis D Výchova k občanství VkO Fyzika F Chemie Ch Přírodopis Př Zeměpis Z

8 Umění a kultura Člověk a zdraví Člověka svět práce Průřezová témata Dispon. Čas. Dotace Celkem čas. Dotace Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova a zdraví 5 4 Pracovní výchova Hv Vv TvZ Pv Volitelné předměty P P Integrace do všech předmětů Využita v hodinové dotaci - viz tabulka

9 Využití disponibilní dotace Předmět Počet hodin Předmět Počet hodin 1. stupeň Český jazyk 5 2. stupeň Český jazyk 2 1. stupeň Umění a kultura 1 2. stupeň Člověk a příroda 5 1. stupeň Matematika 4 2.stupeň Matematika 3 1. stupeň Informatika 0 2.stupeň Informatika 1 1.stupeň Člověk a jeho svět 4 2.stupeň Člověk a zdraví 1 Člověka a společnost 1 Další cizí jazyk 6 Člověka a svět práce 1 Volitelné předměty 4 celkem

10 3.2 Zájmové kroužky Zájmové kroužky při ŠD - angličtina, flétny, přírodovědný, dramatický, výtvarný, pohybový Nabídka kroužků při školní družině je bohatá a děti si mohou vybrat kroužky vzdělávací i zábavné. Zájem o kroužky je mezi dětmi tradičně velmi vysoký a bohužel někdy nelze uspokojit všechna přání. Kroužek angličtiny je veden p. učitelkou z 1. st., která využívá metodiku nakladatelství Fraus Učíme se se zvířátky. Je určen pro žáky 1. a 2. třídy jako nepovinná příprava pro výuku anglického jazyka od 3. třídy. Kroužek dramatický vede p. vychovatelka. Náplní je obvykle příprava divadelního představení na školní akademii. Kroužek výtvarný a pohybový vede p. vychovatelka, oba kroužky slouží k relaxaci dětí během odpoledne ve školní družině. Kroužek přírodovědný vedla zaměstnankyně naší ZŠ, která má hluboké znalosti o přírodě a dokáže je zajímavou formou předávat dětem. Obvykle se odehrává venku v přírodě ( les, zahrada). Zájmové kroužky při ŠK sportovní hry, vybíjená, přírodovědný, angličtina Při školním klubu pracují také kroužky a to jak pohybové, tak i vzdělávací. Pohybové hry vede p. učitel TV a zájemci jsou především z řad chlapců. Stále velký zájem u dětí vyvolává kroužek vybíjené. Kroužek angličtiny má na starosti p. uč. angličtiny a je určen pro žáky, kteří si chtějí vyzkoušet jazykové zkoušky YLLE Cambridge, jež mohou od 4. do 8. ročníku vykonat ve 3 úrovních obtížnosti ( Starters, Movers, Flyiers ). Tyto jazykové zkoušky si u dětí získaly oblibu a dosud všechny přihlášení zkoušku zvládli. Samozřejmě úspěšnému složení předchází důkladná příprava v rámci kroužku. Přírodovědný kroužek vede učitel přírodopisu a je určen pro žáky, kteří mají vztah ke zvířatům. Pečují o ještěrky, chameleony a hady. 9

11 4. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Počet pedagogických pracovníků na začátku školního roku 2013/2014 byl 16 pedagogů. Ve školním roce 2013/2014 v ZŠ pracovaly tři asistentky. Jedna asistentka pracovala v 5. třídě, druhá ve čtvrté třídě a třetí asistentka ve druhé třídě. Všechny pracovaly na zkrácený pracovní úvazek. Během školního roku nedošlo k žádným personálním změnám. K byl ukončen pracovní poměr s 1 pedagogem. Počet nepedagogických pracovníků ve šk. roce 2013/2014 byl 4 zaměstnanci. V budově v ul. Kačická je zaměstnán 1 pracovník ( školnice + uklízečka) v budově v ul. Školská jsou 4 zaměstnanci 1 administrativní pracovnice, 2 uklízečky a 1 školnice. 5. Materiální podmínky ve škole Ve škole neustále usilujeme o zlepšování podmínek pro vyučování. V současné době máme prakticky ve všech učebnách k dispozici interaktivní tabule s dataprojektory, dále učebny jsou nově vymalovány, během prázdnin proběhla výmalba haly v budově v ul. Kačická. Velká rekonstrukce šaten v budově ul. Školská byla naplánována na hlavní prázdniny a vše proběhlo dle plánu, tzn. odstranění starých klecí, oprava stěn, ochrana komínu sádrokartonovými deskami, výměna linolea, výmalba stěn a nastěhování nových šatních skříněk. V budově v ul. Školská funguje multifukční hala k účelům relaxačním během přestávek, event. k výuce. Je zde umístěn koutek s kobercem a relaxačními vaky, dále jsou zde 2 stoly na stolní tenis, které jsou využívány především chlapci během všech přestávek. Pro další školní rok chceme lépe vybavit učebnu chemie a fyziky. Uvědomujeme si, že současný stav školní tělocvičny neodpovídá dnešním požadavkům. V současné době je vypracován zřizovatelem projekt na rekonstrukci původní budovy a dostavbě nové tělocvičny. Doufáme, že se dílo podaří realizovat co nejdříve. Ve škole funguje již několik let bufet v prvním patře vedle multifunkční haly, žáci mají možnost si zakoupit nápoje event. další občerstvení. Od začátku šk. roku 2013/2014 funguje v přízemí školy v budově Školská jedno oddělení Mateřské školy ( Rybičky). Společenství těchto dvou institucí se po roce jeví jako velmi pozitivní. Navázali jsme spolupráci v různých aktivitách a zároveň děti z MŠ mohou využívat prostory naší ZŠ. Školní družina je umístěna v budově ul. Kačická patří již několik let k dobře fungujícímu organizmu, který se každoročně rozrůstá. Každým rokem je zájem o školní družinu větší ze strany dětí a rodičů, o děti je velmi dobře postaráno jak po stránce organizační a bezpečnosti, tak i po stránce programové. Čas strávený ve školní družině není čekárna na příchod rodičů, ale aktivně strávené odpoledne. 10

12 6. Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce a přijetí do školy Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2014/2015 se uskutečnil dne 17. a 18. ledna Zápisu se zúčastnilo 39 dětí, z toho bylo přijato k povinné školní docházce od dětí a doporučeno k odkladu školní docházky 8 dětí. Dodatečně se přihlásily 2 děti. Do první třídy ve školním roce 2014/2015 nastoupilo 30 žáků. 7. Údaje o prevenci sociálně - patologických jevů Krátké hodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2013/2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Humrová MPP na minulý školní rok byl zaměřen na prevenci ve všech sledovaných oblastech rizikového chování mládeže, jednak konkrétními aktivitami, jednak v rámci jednotlivých předmětů. Škola nemusela řešit žádný mimořádný problém, několikrát jsme se zabývali neadekvátními reakcemi žáků vůči spolužákům, stejně jako každý rok se vyskytla otázka záškoláctví, zejména nedostatečné a pozdní omlouvání absence ze strany rodičů. Dvakrát se objevila problematika poruch příjmu potravy a sebepoškozování, přestože našim hlavním cílem je vedení žáků ke zdravému životnímu stylu, zdravému sebevědomí, správnému sebehodnocení i poznání sebe sama. Na tyto skutečnosti samozřejmě budeme reagovat při tvorbě MPP pro příští školní rok. 11

13 Co se podařilo: zvýšení návštěvnosti školního klubu? mimoškolní aktivity, aktivity nespecifické primární prevence (viz příloha) žáky 8. a 9. ročníku mimořádně zaujala přednáška pátera Řeháka z ABATOPU o.s. na téma O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti velmi se vydařil projekt Kouření a ty, jehož se zúčastnili žáci ročníku besedy o dospívání (Čas proměn, Čas mužnosti); besedy s Policií ČR o prevenci rizikového chování, bezpečnosti na cestách a trestně právní odpovědnosti ve vybraných ročnících 1. i 2. stupně snížit vulgární vyjadřování žáků (přinejmenším před učiteli)? Co se nepodařilo, na čem je třeba dále pracovat: zavedení třídnických hodin přednášková činnost pro rodiče; v tomto školním roce konkrétně zrealizovat přednášku pro rodiče v oblasti netolismu (proběhl výzkum, byl vytvořen informační materiál pro rodiče i učitele) zrealizovat celoškolní projekt Prevencí proti rizikovému chování zamezit záškoláctví, příp. včasnému omlouvání žáků získat dostatek finančních prostředků na spolupráci s odborníky Jaké cíle vyplývají z hodnocení pro tvorbu MPP na další rok? vytvoření informačního materiálu pro učitele i pro rodiče v oblasti netolismu, seznámení s výsledky výzkumu zahájit přednáškovou činnost pro rodiče v oblasti rizikového chování zvýšit informovanost rodičů o preventivních aktivitách na škole, zavést distribuci tematických informačních letáků, brožur, apod. nadále působit na rodiče i žáky v oblasti záškoláctví 12

14 přesvědčit třídní učitele k soustavnější práci s třídními kolektivy, vytvořit nápadník aktivit, které by mohli pedagogové využívat předcházet vzniku poruch příjmu potravy, sebepoškozování, upevňovat kladný vztah k vlastnímu tělu, podpora sebepojetí zrealizovat setkání s odborníkem posilovat a rozvíjet zdravé vrstevnické vztahy, upevňovat obecně uznávané hodnoty 13

15 PŘÍLOHA Specifická primární prevence aktivity a programy, které jsou zaměřeny specificky na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků. agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie záškoláctví, závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů spektrum poruch příjmu potravy, negativní působení sekt, sexuální rizikové chování. Nespecifická primární prevence veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času, například zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy, které vedou k dodržování určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své jednání. Datum Ročník Aktivita, akce Noční škola podpora sociálního pozitivního chování vzájemné vztahy výběr 1., 2. st. 1.st. družina Slánská míle sportovní akce podpora zdravého životního stylu Ukázky canisterapie o. s. Canisterapie Kladno podpora pozitivního sociálního chování ,4. Plavání podpora zdravého životního stylu ,7. dívky Beseda Čas proměn s odbornou lékařkou dospívání, životní styl, sexuální rizikové chování Exkurze letiště Václava Havla příklad využití volného času poznávání okolí 14

16 ,7. Turnaj ve florbale Slaný podpora zdravého životního stylu ,9. Turnaj ve florbale Slaný podpora zdravého životního stylu , , , celá škola Divadelní představení Z pohádky do pohádky příklad využití volného času - divadlo Divadelní představení Roční období příklad využití volného času - divadlo Beseda s pracovnicí ÚP sociální oblast důležitost volby budoucí profese - minimalizace nezaměstnanosti Projekt Čteme rybičkám podpora sociálního pozitivního chování k mladším; příklad využití volného času - četba Sběr starého papíru podpora pozitivního chování ekologie; spolupráce s rodiči výběr 8. Veletrh SŠ sociální oblast důležitost volby budoucí profese - minimalizace nezaměstnanosti Dopravní výchova prevence rizikového chování v dopravě Filmové představení kino Stochov příklad využití volného času - film , 9. Pomáháme seniorům podpora pozitivního sociálního chování st. Projekt Země výb.8. SZŠ kurz 1. pomoci prevence úrazů ,7. chlapci Beseda Na startu mužnosti s odbornou lékařkou dospívání, životní styl, sexuální rizikové chování MŠ 2. Předškolák osvojování pozitivního sociálního chování veřejnost Den otevřených dveří spolupráce s veřejností výběr Vystoupení našich žáků při příležitosti rozsvícení vánočního stromu spolupráce s městem Výběr 8.,9. Výběr 8.,9. Turnaj ve florbale Slaný podpora zdravého životního stylu Workshop ISŠ Slaný sociální oblast důležitost volby budoucí profese - minimalizace nezaměstnanosti Výběr 9. Mikulášská pochůzka na 1. stupeň podpora sociálního pozitivního 15

17 chování k mladším , rodiče Advent na Křivoklátu příklad využití volného času poznávání okolí výběr Projekt Čteme MŠ podpora sociálního pozitivního chování k mladším; příklad využití volného času - četba Exkurze do firmy F. X. Meiller Slaný sociální oblast důležitost volby budoucí profese - minimalizace nezaměstnanosti Výběr 6.,7. Turnaj ve florbale Slaný podpora zdravého životního stylu ,6. Beseda - kyberšikana prevence rizika virtuálních technologií Divadelní představení Stochov příklad využití volného času - divadlo družina Besídka ve školní družině spolupráce s rodiči Exkurze do firmy Lego Kladno sociální oblast důležitost volby budoucí profese - minimalizace nezaměstnanosti Vybraní žáci 1.st. Pásmo pro DD Pod lipami podpora sociálního pozitivního chování k seniorům MŠ 2. předškolák osvojování pozitivního sociálního chování Výběr, rodiče, veřejnost Vánoční koncert v kostele spolupráce s veřejností; příklad využití volného času - hudba Vánoční workshopy příklad využití volného času rukodělné činnosti družina Tříkrálová pochůzka spolupráce s veřejností Dopravní výchova prevence rizikového chování v dopravě , ,2. Hasík preventivně výchovný program v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva prevence rizikového chování a úrazů Beseda PIS PČR beseda - prevence rizikového chování; monitoring výskytu MŠ Recitační pásmo podpora sociálního pozitivního chování k mladším st. Divadlo Lampion příklad využití volného času - divadlo ,6. Hasík preventivně výchovný program v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva prevence rizikového chování a úrazů 16

18 MŠ Masopustní rej MŠ podpora sociálního pozitivního chování k mladším , st. Beseda PIS PČR beseda - prevence rizikového chování; monitoring výskytu Výchovný program Proč pít mléko podpora zdravého životního stylu správná životospráva ,8. výběr Exkurze Praha příklad využití volného času poznávání naší vlasti Beseda se spisovatelem J. Opatřilem příklad využití volného času - četba , Hasík preventivně výchovný program v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva prevence rizikového chování a úrazů Projekt Čteme MŠ podpora sociálního pozitivního chování k mladším; příklad využití volného času - četba HIV, AIDS - přednáška pátera Řeháka prevence sexuálního rizikového chování Hasík preventivně výchovný program v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva prevence rizikového chování a úrazů Projekt Ptačí budky zdravý rozvoj osobnosti - vztah k přírodě ,4.,5. Beseda PČR bezpečnost na cestách; trestně právní odpovědnost Projekt Ptačí budky zdravý rozvoj osobnosti vztah k přírodě , Kulinářské dopoledne příklad využití volného času; volba budoucí profese minimalizace nezaměstnanosti Exkurze do firmy Lego Kladno sociální oblast důležitost volby budoucí profese - minimalizace nezaměstnanosti Velikonoční jarmark spolupráce s veřejností; příklad využití volného času rukodělné činnosti Výlet Přerov příklad využití volného času poznávání naší vlasti Video výpověď na téma poruchy příjmu potravy diskuse (reakce na aktuální výskyt problému) Výběr Plavecko běžecký maraton podpora zdravého životního stylu ,6.,7. Nácvik Slovanských tanců příprava na vystoupení na Den matek a školní 17

19 akademii příklad využití volného času tanec Projekt kouření prevence rizikového chování Vybraní žáci Vybraní žáci Vybraní žáci Vybraní žáci Exkurze do firmy Linet Slaný Želevčice sociální oblast důležitost volby budoucí profese - minimalizace nezaměstnanosti Exkurze Pražský hrad příklad využití volného času poznávání naší vlasti Sportovní dopoledne podpora zdravého životního stylu Přírodovědné dopoledne vycházka na Vinařickou horku podpora zdravého životního stylu, příklad využívání volného času Projekt Čteme MŠ podpora sociálního pozitivního chování k mladším; příklad využití volného času - četba Noční škola podpora sociálního pozitivního chování vzájemné vztahy ,6., Celá škola Vystoupení na Dni matek spolupráce s městem a veřejností; dodržování společenských pravidel Zahájení sběru starého papíru podpora pozitivního chování ekologie; spolupráce s rodiči ,6. Cyklistická soutěž Kladno prevence rizikové chování v dopravě Vystoupení Noc kostelů spolupráce s městem a veřejností; dodržování společenských pravidel Školní družina Cesta za pokladem příklad využívání volného času; osvojování pozitivního sociálního chování stupeň Škola v přírodě osvojování pozitivního sociálního chování, dodržování pravidel, odpovědnost za sebe sama a své jednání Zdravá 5 divadelní představení Teorie relativity Alberta Einsteina podpora zdravého životního stylu Dopravní výchova prevence rizikového chování v dopravě st. vybraní žáci Projektový den Vinařická hora podpora zdravého životního stylu, příklad využívání volného času Agro Řisuty (Ledce) spolupráce s veřejností 18

20 , 2. st. Školní akademie spolupráce s městem a rodiči; dodržování spol. pravidel Spolupráce školy a dalších subjektů v rámci prevence SPJ Škola ve školním roce 2013/2014 spolupracovala s Pedagogicko- psychologickou poradnou Kladno a Beroun, se Speciálním pedagogickým centrem pobočka Slaný, dále s kurátory sociálního odboru Městského úřadu Slaný. 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zaměřeno především na zlepšení ICT gramotnosti. Všichni pedagogové se intenzivně vzdělávali na školeních, která byla zaměřena na obecné zvládnutí základních programů, dále se připravovali na e-learningové vzdělávání (program Moodle), aby byli schopni připravovat testy a výukové materiály pro žáky např. pro domácí vzdělávání. Opakované školení proběhlo na výuku v programu SmartBoard. Další oblastí, která je provázaná s ICT vzděláváním, byla školení od nakladatelství Fraus určené pro výuku jednotlivých předmětů. 19

21 9. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP a podle poskytovaného stupně vzdělání Celkový prospěch žáků za školní rok 2013/2014 Prospělo s Ročník Počet žáků vyznamenáním Prospělo Neprospělo celkem Napomenutí, důtky a snížené stupně z chování Ve školním roce 2013/2014 byla celkem udělena žákům tato kázeňská opatření: 7x důtka ředitele školy žákům 1. stupně a 9x důtka ředitele žákům 2. stupně. Důtky byly uděleny za opakované porušování školního řádu ( opakované zapomínání školních pomůcek, neplnění školních povinností, vyrušování) u tří žáků byla udělena důtka za neomluvené hodiny, které byly zčásti způsobeny záškoláctvím a také za pozdní omlouvání zameškaných hodin. Celkové klima ve škole je možné hodnotit pozitivně. Chování žáků během výuky a přestávek kromě výjimek je slušné. Žáci si ve školní budově osvojili pravidla slušného chování, jež jsou součástí školního projektu Chovám se slušně a nestydím se za to. Problémem je občas chování žáků ZŠ mimo školní vyučování, což je složité ovlivnit. Naší snahou je působit na žáky tak, aby se slušně chovali i během svého volna, neboť tím také ovlivňují pověst školy. 20

22 Neomluvené hodiny za školní rok 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 se u žáků objevilo celkem 40 neomluvených hodin a to v 2., 3. a 9. třídě. Neomluvené hodiny byly zčásti způsobeny záškoláctvím a také pozdním nepřijatelným omlouváním zameškaných hodin. Údaje o výsledcích přijímacího řízení na SŠ Ve školním roce 2013/2014 ukončilo školní docházku 27 žáků: Škola obor Počet žáků Integrovaná střední škola Slaný instalatér 3 Integrovaná střední škola Slaný Kuchař- číšník 7 Integrovaná střední škola Slaný Strojírenské práce 2 Střední průmyslová škola Kladno Elektrotechnika 1 Střední průmyslová škola Kladno Informační technologie 1 Střední odborné učiliště Stochov Kadeřník 1 Střední odborná škola civilního letectví Letecký mechanik 1 Střední zdravotnická škola Kladno Zdravotnické lyceum 3 Střední odborné učiliště Kladno - Dubí Mechanik 1 Střední odborné učiliště Kladno - Dubí Obráběč kovů 1 Střední odborné učiliště Kladno - Dubí Elektrikář 1 Střední odborné učiliště Kladno, U Hvězdy Tesař 1 Obchodní akademie Kladno 3 Střední odborná škola Kladno Obchodník 1 ZŠ devátým ročníkem ukončilo 25 žáků, 2 žáci opustili školu z 8. třídy. 1 žák pátého ročníku byl přijat po složení zkoušek ke studiu osmiletého gymnázia ve Slaném od šk. roku 2014/

23 10. Akce školy 10.1 Přehled vybraných kulturních akcí pro žáky 1. a 2. stupně Všechny kulturní, společenské a sportovní aktivity jsou uvedeny v kapitole Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, z kulturních aktivit je důležité zmínit následující: Žáci z 1. stupně se opakovaně zúčastnili divadelních a filmových představení ( divadlo v Kladně, ve Stochově a v Praze). Žáci z 1. a 2.st. se aktivně zapojují do přípravy kulturních programů pro veřejnost. Tyto aktivity velmi podporujeme, neboť se jeví jako mnohem efektivnější než často pouhé sledování programu, který je vytvořen externími umělci. Prvním ze zmiňovaných připravovaných programů je třeba připomenout již tradiční Uspávání broučků. Tento program v sobě zahrnuje sledování hrané pohádky externími herci a zároveň vlastní aktivitu, při které žáci z nižších ročníků si připraví pásmo písniček a říkanek k uspávání přírody. Program se již stal tradicí a spolupracujeme s MŠ Smečno, neboť děti z MŠ jsou diváky pohádkového představení. Program je zakončen lampionovým průvodem městem. Účastní se ho i široká rodičovská veřejnost. Dalším programem, na němž se podílí děti jako účinkující, je vánoční koncert v kostele Nejsvětější trojice ve Smečně. Koncert se koná vždy v odpoledních hodinách, je určen pro rodiče žáků. Program je připraven z vánočních písní a skladeb, které interpretují žáci z 1. i 2. stupně. Účast rodinných příslušníků je vždy velmi vysoká a má velmi pozitivní odezvu u veřejnosti. Na konci školního roku je vždy připravena školní akademie, která se již stala tradicí. Opět se zde střídají s připraveným programem děti mladší i starší. Program je moderován samotnými žáky a úroveň všech vystoupení je obvykle velmi 22

24 přijatelná. Odezva rodičů také. Každý rok je provedena nahrávka, kterou je možné najít na webových stránkách školy. K svátku Den matek bylo nastudováno taneční vystoupení žáků 2. st. na téma Slovanských tanců od Antonína Dvořáka s mimořádným úspěchem. Záznam z vystoupení lze najít na webových stránkách školy. Uvedené vystoupení bylo součástí kulturního odpoledne, jež organizovala kulturní komise Města Smečna. Pro projekt Noc kostelů žáci pod vedením pedagogů nacvičili hudební program (záznam je možné zhlédnout na webových stránkách školy). Další akce organizované školou: Pomáháme seniorům 2x ročně osmá a devátá třída pomáhá při jarním a podzimním úklidu zámeckého parku. Žáci se tak podílejí na úpravě okolí školy a svého města, jehož je park nedílnou součástí. Zároveň jim také slouží jako místo, kde je možné trávit volný čas Přehled vybraných sportovních akcí pro žáky 1. a 2. stupně Starší žáci se každoročně zúčastňují turnajů ve fotbalu, florbalu a futsalu, které jsou organizovány slánským Ostrovem. Mladší žáci se zúčastňují turnaje ve fotbalu M c Donald-cup. Dívky v loňském školním roce soutěžily o Mandarinkovou Mísu, turnaj ve vybíjené. Dívky i chlapci se zúčastnili Slánské Míle, kterou organizuje slánský Ostrov Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Základní škola Smečno se snaží své aktivity prezentovat transparentně. Využívá k tomu vlastní webové stránky dále zveřejňuje informace v dvouměsíčníku Smečenské ozvěny a také v regionálním deníku Kladenský deník. Důležitým krokem pro zvýšení publicity školy bylo natočení krátkého videa s cílem ukázat zajímavosti školy. Tento videoklip bylo možné zhlédnout ve Slaném, kde se stal součástí videožurnálu, který je spuštěn na obrazovkách ve všech veřejných institucích ( v měsíci listopad a prosinec). Rodiče žáků jsou informováni dopisem ředitelky školy, který obvykle shrnuje aktivity a život školy za pololetí. 23

25 Škola organizuje pro rodiče žáků programy, které se odehrávají ve škole nebo v místní sokolovně. Konkrétně se jedná o Uspávání broučků, vánoční koncert a školní akademii. Základní škola se též zapojuje aktivně do kulturních akcí pořádaných kulturní komisí Města Smečna, kde obvykle žáci vystupují s připraveným programem. Pro letošní prázdniny šk. roku 2013/2014 byl připraven vedením školy a zřizovatelem pilotní projekt příměstského tábora. Tato aktivita byla připravena jako pomoc rodičům, kteří bojují s časem a musí každé prázdniny řešit, kdo a kdy bude hlídat jejich dítě během letních prázdnin. Proto jsme se rozhodli pomoci řešit tento problém organizací prvního prázdninového týdne ve formě tábora, kde vychovatelky pro děti z 1. stupně připravily na každý den bohatý program ( výlety do Prahy, Kladna, Berouna, vycházky, tvoření atd ). Odezva od dětí i rodičů byla pozitivní a je pravděpodobné, že se příměstský tábor bude opět organizovat Environmentální výchova ve školním roce 2013 / 2014 V září 2013 byl vypracován roční plán environmentální výchovy pro školní rok 2013/2014, kde byly vytyčeny krátkodobé cíle environmentální výchovy a osvěty na škole. V rámci ŠVP byla vytyčena průřezová témata pro jednotlivé předměty, vyučované na škole. Na škole funguje přírodopisný kroužek. Jeho náplní je mimo budování environmentálního povědomí a zvyšování ekologického cítění také budování školní minizoo a péče o živočichy zde chované. Je zaměřen zejména na chov plazů, kteří jsou pro děti atraktivní a na rozdíl od savců či ptáků nezpůsobují alergické reakce. Pro žáky byly v průběhu roku vyučujícími připravovány také akce s environmentální tematikou, exkurze a účast v projektech. 24

26 Hned v září se pro žáky připravují přírodovědné vycházky do okolí Smečna, kde žáci na názorných příkladech vidí to, co se v minulých letech učili (tedy názorná forma opakování), ať už se jedná o poznávání rostlin a živočichů, geologické úkazy či vztahy v konkrétním ekosystému. Žáci druhého stupně v rámci projektu Pomáháme seniorům chodí několikrát v průběhu školního roku pomáhat zkrášlovat zámecký park. Žáci se průběžně účastní akcí, pořádaných školou či v rámci projektů. Velmi pěkná akce byla aktivita v rámci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem č. projektu CZ.1.07/1.1.00/ , který organizuje Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno. Žáci měli připravené úkoly v tabletech a na základě GPS lokace se jim automaticky zadávaly kvízové otázky o Vinařické horce. S velmi kladným ohlasem u žáků se setkala také akce Laborky pod záštitou Gymnázia Slaný, kdy byla žákům podána známá látka z chemie a fyziky netradičním náhledem na pokusech s běžnými věcmi z okolí, jako je CD-ROM či mikrovlnná trouba. Jediným mínusem těchto akcí bylo, že se jich nemohli z organizačních důvodů zúčastnit všichni žáci. V listopadu každoročně pořádají učitelky 1. stupně pro své žáky, jejich rodiče a širokou veřejnost environmentálně kulturní akci pod názvem Uspávání přírody, která se vždy setká s velmi kladným ohlasem všech zúčastněných. Obdobnou akcí je pak jarní Odemykání studánek. Průběžně se žáci již několik let účastní projektu Recyklohraní společnosti Ekokom, v rámci kterého plní ekologické úkoly, většinou zaměřené na recyklaci. V rámci tohoto projektu jsou také uskutečňovány přednášky a besedy, které právě recyklaci objasňují a ukazují žákům její přínosnost a nezbytnost. Žáky tedy v naší škole vedeme k úctě a lásce k přírodě, snažíme se je nezahlcovat teoretickým učivem, ale ukázat jim praktické využití a příklady, které denně vidí kolem sebe. Hlavním negativem i nadále zůstává nedostatek finančních prostředků na výchovně vzdělávací akce (zájezdy, exkurze, přednášky ), které jsou pro žáky velkou motivací k další práci. Ing. Vítězslav Kettner 25

27 11. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČSI a ostatních orgánů Inspekční činnost České školní inspekce ve školním roce neproběhla. Poslední kontrola ČŠI se konala v únoru 2013 a inspekční zpráva je uveřejněna na webových stránkách ČŠI. Kontrola o hospodaření ZŠ s prostředky zřizovatele na provoz proběhla dne bez zjištění nedostatků. 12. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola se ve školním roce 2012/2013 nezapojila do žádných rozvojových a mezinárodních programů. 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financování z cizích zdrojů Základní škola Smečno se stala spolupracující organizací na projektu, jehož nositelem je Město Slaný. Doba realizace je plánovaná od do Zasahuje do školního roku 2013/2014 a především 2014/2015. Hlavním cílem projektu je rozvoj a zkvalitnění počátečního vzdělávání s ohledem na budoucí uplatnění na trhu práce a motivovanost k dalšímu vzdělávání u žáků základních škol na území obce s rozšířenou působností Slaný. Projekt pod názvem Rozvoj škol na území obce s rozšířenou působností Slaný obsahuje pět klíčových aktivit. 26

28 První aktivita je tvorba a realizace individuálních plánů pro žáky, kteří budou podpořeni projektem. Druhá aktivita je možnost pro vybrané žáky zajistit asistenta, který s ním bude individuálně pracovat při výuce. Třetí aktivita je zaměřena na podporu zájmu o další vzdělávání, ukázat žákům možnosti současné nabídky trhu práce a např. i formou exkurze k zaměstnavatelům si vytvořit vlastní představu o budoucím zaměstnání. Čtvrtá aktivita má za cíl organizovat diskuze se zástupci obcí, škol a dalších institucí. Pátá klíčová aktivita bude tvorba Lokální strategie rozvoje vzdělávání. Konkrétní práce se žáky a jejich podpora bude probíhat od září šk. roku 2014/2015. ZŠ Smečno ve školním roce 2013/2014 spolupracovala se Střední průmyslovou školou stavební a Obchodní akademie Kladno na projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem, č. projektu CZ.1.07/1.1.00/ , jehož cílem je přiblížit žákům přírodovědné předměty zábavnou formou s použitím výpočetní techniky ( tablety, PC). Vybraní žáci se zúčastnili exkurze na Vinařickou horku, kde pod vedením odborníků prováděli různá měření. ZŠ Smečno se zúčastnila projektových aktivit Gymnázia Slaný. Opět vybraná skupina dětí navštívila laboratoře, kde prováděla pokusy chemické i fyzikální. S oběma školami bude spolupráce pokračovat i v dalším školním roce. ZŠ Smečno dále spolupracuje s ČVUT, fakultou informačních technologií na projektu, který bude součástí výzkumu. je zaměřen na dítě ( žáka) a na to jakým způsobem zpracovává informace zrakové, sluchové a vizuální při zadání úkolu. Ve školním roce 2013/2014 byl proveden výběr žáků a ve šk. roce 2014/2015 bude probíhat samotné měření a výzkum, kde naše dvě učitelky ( z 1. a z 2. st.) se stanou spoluřešitelkami daného výzkumu. 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Škola ve školním roce 2013/2014 nespolupracovala při plnění úkolů ve vzdělávání s odborovými organizacemi ani organizacemi zaměstnavatelů. 27

29 15. Základní údaje o hospodaření školy Hospodaření s prostředky poskytnutých MŠMT ze státního rozpočtu a prostředky Města Smečna na provoz školy. Hospodaření s fondy v kalendářním roce 2013 Uvedeno v příloze 1, 2 28

30 29

31 30

32 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickou radou dne Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne Ing. Lenka Bechyňská ředitelka školy Ve Smečně

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1 Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Dlouhodobý záměr školy do roku 2015

Dlouhodobý záměr školy do roku 2015 Dlouhodobý záměr školy do roku 2015 Dlouhodobý záměr školy do roku 2015 vychází z dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR ( 2011 2015 ) Cíle stanovené v předchozím období a jejich

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 344 01 Domažlice Vypracovala: Mgr. Šárka Fišrová Obsah: 1. Definice primární prevence 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Horažďovice, příspěvková organizace adresa školy: Blatenská ul. 540, 341 01 Horažďovice Jméno a příjmení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Minimální preventivní program. školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program. školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Vypracováno podle metodického pokynu MŠMT Č.j. 21291/2010-28 Vypracoval: Schválil: Mgr. Petr

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program (dále MPP) vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu,

Více