ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK"

Transkript

1 roèník XlX. záøí 2010 èíslo 4 ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK T.J.SOKOL BRNO-TUØANY A KROJOVÁ CHASA VÁS SRDEÈNÌ ZVOU NA TRADIÈNÍ CÍSAØSKÉ TUŘANSKÉHODY v sobotu 16. øíjna od 20 hodin taneèní zábava v nedìli 17. øíjna po 14 hodinì krojovaný prùvod poté odpolední zábava v sále v pondìlí 18. øíjna od 19 hodin Vás budou bavit tuøanský babe K TANCI I POSLECHU BUDE HRÁT KAPELA PANA HAMRLY VEÈERKA Jájsemškolákodšesti, jdudoškolyproštěstí. Mátřídatamnaměčeká asnípaníučitelka. vydávámčbrno Tuřany,Tuřanskénáměstí1,e Řídíredakčnírada.Redakčníradasivyhrazujeprávovybranépříspěvkypodlepotřebyzkrátitastylistickyupravit,zavěcnousprávnost odpovídáautor.vydavatelnenízodpovědnýzaobsah,kvalituapravdivostinzerátůareklamazapřípadnéjimizpůsobenéškody. Nevyžádané příspěvkysenevracejíanejsouarchivovány. Tisk:SETRONIC,Bubeníčkova30, Náklad20výtisků.Zdarma.Uzávěrkapříštíhočíslaje Touto básnièkou spolu s paní uèitelkou Šindelkovou a paní uèitelkou Svobodovou vítala školní tabule letošní prvòáèky na Dvorecké ulici.

2 VOLBY VOLBY VOLBY - VOLBY - VOLBY - VOLBY Volby do zastupitelstva mìsta Brna, mìstské èásti Brno Tuøany a do Senátu ÈR se konají ve dnech øíjna 2010 v pátek v sobotu 15. øíjna 2010 od hodin 16. øíjna 2010 od hodin Pokud se bude konat II. kolo voleb do Senátu ÈR, uskuteèní se: v pátek 22. øíjna 2010 od hodin a v sobotu 23. øíjna 2010 od hodin Volební okrsky MÈ Brno Tuøany a volební místnosti: Okrsek è. 338 Brnìnské Ivanovice ZŠ Mìš anská 21, jídelna Okrsek è. 339 Holásky ZŠ Požární 1 Okrsek è. 340 Tuøany ÚMÈ, Tuøanské nám. 1 Okrsek è. 341 Tuøany ÚMÈ, Tuøanské nám. 1 Okrsek è. 342 Dvorska MŠ Zapletalova 67 Voliè má povinnost prokázat pøi hlasování totožnost a státní obèanství Èeské republiky platným obèanským prùkazem nebo cestovním pasem Èeské republiky. Voliè mùže požádat ze závažných, zejména zdravotních dùvodù, úøad mìstské èásti a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zøízena. Vylosované poøadí volebních stran dle 23 odstavce 3 zákona è. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí: 1. Zelená pro Tuøany, Brnìnské Ivanovice, Holásky a Dvorska 2. KDU-ÈSL 3. KSÈM 4. Pro Tuøany 5. Sdružení nestraníkù 6. ÈSSD 7. TOP ODS Volebním stranám jsme dali prostor, aby se pøedstavily a prezentovali své programy a kandidáty do Zastupitelstva.MÈ Brno-Tuøany. Do Senátu - Do Zastupitelstva mìsta Brna - Do Zastupitelstva mìstské èásti Brno-Tuøany KDU-ÈSL stojí o Váš hlas. 2 strana 3 strana

3 VOLBY VOLBY V Tuøanech je náš domov - spojme své síly k volbì lepšího života v naší mìstské èásti - volte tuøanskou ÈSSD! Vážení spoluobèané, Èeská strana sociálnì demokratická k Vám pøichází se svým programem v naší mìstské èásti poprvé. Tento program má jediný cíl - lepší život v Tuøanech. Naším velkým úkolem ve volebním období bude, aby Tuøany nebyly periferií mìsta Brna, ale jeho pevnou souèástí. Dovolte, abychom Vás co nejsrdeènìji pozvali k volbám. Jen Vaše úèast ve volbách rozhodne, jaký bude náš další život v Tuøanech. Váš Bc. Aleš Jakubec, kandidát na 4 strana 5 strana

4 VOLBY Z RADNICE TOP09 TRADICE,ODPOVĚDNOST,PROSPERITA PROGRAM PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2010 V MÈ BRNO-TUØANY REALIZACE DOPRAVNÍHO OBCHVATU TUØAN DOKONÈENÍ KANALIZACE V CELÉ MÌSTSKÉ ÈÁSTI ZVÝŠENÍ BEZPEÈNOSTI CHODCÙ, ØEŠENÍ NEBEZPEÈNÝCH KØIŽOVATEK ROVNOMÌRNÁ SÍ CYKLOSTEZEK DOSTATEK PARKOVACÍCH MÍST PRO OBYVATELE I NÁVŠTÌVNÍKY OBNOVA KOUPALIŠTÌ, NOVÁ VÍCEÚÈELOVÁ SPORTOVNÍ HALA REVITALIZACE KRAJINNÉ I PARKOVÉ ZELENÌ, VÝSADBA BIOKORIDORÙ SKATEBOARDOVÉ HØIŠTÌ PRO MLÁDEŽ RELAXAÈNÍ PROSTORY PRO SENIORY ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO PODNIKÁNÍ BEZPEÈNÝ DOMOV PRO VŠECHNY NAŠE SLUŽBA MÌSTSKÉ ÈÁSTI POD VAŠÍ KONTROLOU! PRIORITY NAŠEHO PROGRAMU: zajistit dok onèení inženýrských sítí vèetnì následné opravy komunikací zajistit vybudování obchvatu Tuøan, zlepšit dopravní situaci v naší MÈ vybudovat sportovní halu na ulici Hanácká a dìtské høištì na ulici Mìš anská zajistit postupný a rovnomìrný rozvoj naší MÈ podporou výstavby rodinných domù a nízkopodlažních bytových domù bez narušení charakteru a hustoty stávající zástavby pokraèovat v rekonstrukcích mateøských škol, zajistit rekonstrukci školní jídelny a nadstavby ZŠ Mìš anská dokonèit rekonstrukci zdravotního støediska a objektu na Tuøanském námìstí 3 (pekárna) zlepšovat životní prostøedí v naší MÈ, provádìt pravidelnou výsadbu zelenì pøi projednávání nového územního plánu bojovat proti snahám vybudovat prùmyslovou zónu v tìsné blízkosti zastavìné èásti obce rozvíjet kulturní a spoleèenské vyžití obyvatel Pøedkládáme vám náš volební program. Teï je øada na vás, abyste rozhodli, zda se pøipojíte k našemu programu a svým hlasem zvolíte pokraèování rozdìlané práce pro další rozvoj naší mìstské èásti. PØIJÏTE NÁS PODPOØIT VE VOLBÁCH! zvolte èíslo 8 Z JEDNÁNÍ ZMÈ A RMÈ Zastupitelstvo na 25. schùzi dne : - souhlasilo s pøedloženými návrhy obecnì závazných vyhl. statut. mìsta Brna o regulaci výherních hracích pøístrojù, vyhl. k zajištìní udržování èistoty ulic a jiných veøejných prostranství a vyhl. o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní a odstraòování komunálních odpadù, - projednalo a nesouhlasilo s plánovaným umístìním prùmyslové zóny v naší MÈ v rámci Územnì analytických podkladù Jihomoravského kraje, - stanovilo poèet èlenù Zastupitelstva MÈ pro volební období (17 èlenù), - projednalo majetkové záležitosti pronájmy a prodeje nemovitostí. Rada na 100. schùzi dne : - nesouhlasila s umístìním bioplynové stanice v areálu spoleènosti AGRO Brno- Tuøany v Br. Ivanovicích z dùvodu blízkosti uvažované plochy pro bydlení a umístìní v záplavovém území, - doporuèila ZMÈ souhlasit se zmìnou ÚPmB na pozemcích p. è. 2113, 2111, 2110 v lokalitì u Holáseckých jezer z plochy ZPF na plochu ZPF s objekty pro individuální rekreaci, - doporuèila ZMÈ souhlasit s úpravou smìrné èásti ÚPmB v lokalitì Žleby, spoèívající ve zvýšení IPP na 0,4, - nemìla námitky k pøevodu pozemkù pod komunikacemi z vlastnictví ÈR na statutární mìsto Brno, - souhlasila s posunutím dopravního znaèení pro zaèátek a konec obce na ul. Sokolnické až na konec návrhové plochy pro bydlení, uložila ÚMÈ požádat o realizaci zmìny Odbor dopravy MMB, - schválila text zadávacích podmínek pro stavební úpravy soc. zaøízení v MŠ Dvorska, - schválila opravu obecní studny na ul. Javorová za cenu Kè firmou KODASTAV, - schválila pro stavební úpravy budovy Tuø. nám. 3 nabídku BKOM na výkon funkce koordinátora BOZP, nabídku Ing. arch. Sedláèka na výkon autorského dozoru, - souhlasila s provedením stavby dvou bezodtokových jímek a zaslepení pøípojek za jímkou na pozemku p.è. 76/8 k. ú. Br. Ivanovice za podmínky, že pøi skonèení nájmu nájemce na své náklady stavbu odstraní, - ustanovila pro zadávací øízení nadlimitní veøejné zakázky Cisternová automobilová støíkaèka komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi, - projednala majetkové záležitosti pronájmy a prodeje nemovitostí. Rada na 101. schùzi dne : - projednala v souladu se zákonem o obcích návrh na stanovení poètu 17 èlenù Zastupitelstva MÈ pro volební období , - schválila poskytnutí veøejné finanèní podpory obèanskému sdružení ZO ÈSOP Narcis ve výši Kè za úèelem propagace sdružení a programù souvisejících s ochranou životního prostøední, TJ Sokol Brno-Tuøany na zajištìní akce Dondite k nám na besedu ve výši 7000 Kè, - projednala majetkové záležitosti pronájmy a prodeje nemovitostí. 6 strana 7 strana

5 Z RADNICE Z RADNICE Rada na 102. schùzi dne : - schválila poskytnutí veøejné finanèní podpory Náboženské obci Církve ès. husitské ve výši Kè na opravu zvonu, - schválila výmìnu oken a dveøí na zdrav. støedisku Holásecká firmou A-OKNA za cenu Kè, - schválila pro stavební úpravy soc. zaøízení v MŠ Dvorska firmu SIDESTAV za cenu Kè, pro výkon techn. dozoru investora Ing. Tupou, pro výkon koordinátora BOZP ing. Patoèku. Rada na 103. schùzi dne : - schválila rekonstrukci èásti komunikace ul. Jahodové dle nabídky firmy SWIETELSKY za cenu Kè, - schválila Pravidla pro poskytování dotací MÈ na podporu kulturních, sportovních a zájmových aktivit a na sociální èinnosti, - schválila poskytnutí veøejné finanèní podpory TJ Brno-Dvorska ve výši Kè na Dvorské hody, - schválila zadání nadlimitní veøejné zakázky Cisternová automobilová støíkaèka uchazeèi SPS VKP s. r. o., Slatiòany, - vyjádøila plnou podporu návrhu na udìlení Ceny mìsta Brna za rok 2010 pro oblast výchova a vzdìlání pluk. letectva v. v. Emilu Boèkovi, jehož podání zajiš uje RMÈ Brno-Bystrc. Rada na 104. schùzi dne : - nesouhlasila s umístìním reklamy na zábradlí ve správì BKOM v ul. Špirková v souladu s doporuèením Komise stavební, rozvoje a správy majetku, - schválila zhotovení stavby Pøechod pro chodce Sokolnická dle nabídky firmy ZEMAKO za cenu Kè a výkonem funkce technického dozoru investora BKOM, - schválila poskytnutí veøejné finanèní podpory ve výši Kè Knihovnì J. Mahena v Tuøanech, - schválila uzavøení smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu Tuøanské nám. 3 s Èeskou poštou, - schválila výzvu k podání nabídky pro zadávací øízení podlimitní veøejné zakázky Zimní údržba pìších komunikací a zastávek MHD, jmenovala hodnotící komisi. Rada na 105. schùzi dne : - uložila Komisi dopravy a veøejného poøádku a Komisi stavební, rozvoje a správy majetku projednat a zaujmout stanovisko k petièní stížnosti obyvatel a vlastníkù nemovitostí na ulici Votroubkova ve vìci vjezdu do areálu spol. SASTA CZ a. s., - doporuèila Zastupitelstvu schválit uzavøení smlouvy o budoucí smlouvì darovací s Ing. Zbyòkem Raždíkem ohlednì budoucí pøíjezdové komunikace k Vitality centru. Rada na 106. schùzi dne : - schválila zpracování projektové dokumentace v úrovni pro územní rozhodnutí na stavbu víceúèelové haly v areálu Sokola pøi ul. Hanácká firmou Musil, Hybská-arch. ateliér, Brno, - schválila poskytnutí veøejné finanèní podpory ve výši Kè SDH Brno- Holásky na Bartolomìjské hody, - schválila rozsah nutných víceprací na stavebních úpravách soc. zaøízení v MŠ Dvorska za cenu Kè a na staveb. úpravách budovy Tuø. nám. 3 za cenu Kè, - schválila úpravu vstupních dveøí v místì pro bankomat v budovì Tuø. nám. 3 dle nabídky firmy Alkom Security za cenu Kè, - schválila výmìnu oplocení školní zahrady a výmìnu brány na zahradu MŠ U Lípy Svobody firmou KODASTAV, Brno za cenu Kè, - schválila pøedlažbu chodníkù ul. Tuø. námìstí, Rolencova a Zapletalova fir. KODASTAV, Brno za cenu Kè, - uložila ÚMÈ zajistit nabídky na provedení opravy støechy budovy ZŠ Mìš anská, - doporuèila ZMÈ souhlasit s návrhy obecnì závazných vyhlášek statut. Mìsta Brna o místních poplatcích a stanovištích taxislužby. Rada na 107. schùzi dne : - vzala na vìdomí harmonogram etapizace výstavby v lokalitì mezi ul. Myslivecká a Sokolnická pøedloženém firmou PEND Brno, - schválila nabídku Ing. Kobzy na výkon koordinátora BOZP na stavbì pøechodu pro chodce na ul. Sokolnická, - schválila provedení stavební úpravy retardérù na spojovací komunikaci Mìš anská Hanácká fir. KODASTAV, - nemìla pøipomínky k zámìru Tuøanské stavební s.r.o. ohlednì zástavby na poz. p.è. 4522, v k.ú. Tuøany za pøedpokladu øešení výstavby rodinnými domky se šikmými støechami s taškovou krytinou v souladu s charakterem okolní zástavby, - vzala na vìdomí závìry Komise stavební, rozvoje a správy majetku a Komise dopravy a veøejného poøádku k petici obyvatel ul. Votroubkova a povìøila starostu a pøedsedy komisí projednáním problematiky se zástupci petièního výboru, - schválila uzavøení smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 1 mil. Kè z rozpoètu JMK na poøízení cisternové automobil. støíkaèky pro JSDH Holásky, - schválila podání žádosti Zastupitelstvu mìsta Brna o souhlas se zmìnou úèelu využití èásti investièního transferu ve výši Kè postoupené z rozpoètu mìsta Brna na poøízení nového hasièského vozidla na investièní transfer na rekonstrukci hasièské zbrojnice, - schválila rekonstrukci zdìného oplocení dvora objektu Tuø. námìstí 3 firmou SIDESTAV za cenu Kè, - schválila na základì zprávy hodnotící komise zadání podlimitní veøejné zakázky Zimní údržba pìších komunikací a zastávek MHD v MÈ uchazeèi Martin Minks. PODÌKOVÁNÍ ÈLENÙM KOMISÍ Dìkuji všem èlenùm jednotlivých komisí zøízených pøi zastupitelstvu MÈ za jejich dobrovolnou práci ve volebním období Starosta MÈ jménem zastupitelù 8 strana 9 strana

6 INFORMACE INFORMACE PÙJÈKY Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Mìsto Brno poskytuje vlastníkùm nemovitostí na území mìsta Brna pùjèky s 3% úrokovou sazbou na opravu bytových a rodinných domù a bytových jednotek. Za tímto úèelem vyhlašuje prostøednictvím Bytového odboru Magistrátu mìsta Brna dvakrát roènì výbìrové øízení. Výbìrové øízení je zveøejnìno na úøedních deskách mìsta a mìstských èástí a na internetové adrese (Správa mìsta > Magistrát mìsta Brna > Úsek hospodáøský > Bytový odbor >Pùjèky z FRBmB). O pùjèku mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínech od 1.9. do a od do Žádosti na pøedepsaném formuláøi jsou pøijímány na Bytovém odboru na Malinovského nám. 3 nebo na úøadech mìstských èástí, na jejímž území se opravovaná nemovitost nachází. Formuláøe jsou k dispozici na všech úøadech, kde se žádosti podávají, a na výše uvedené internetové adrese. K zajištìní pùjèek z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje mìsto ruèitele. Tyto pùjèky jsou jištìny zøízením zástavního práva k opravované nemovitosti ve prospìch mìsta po dobu splácení. Smlouvu o pùjèce vyhotoví Bytový odbor zdarma a poplatky za vedení úètu hradí mìsto. Žadatel hradí poplatek za zápis vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí. Finanèní prostøedky èerpá žadatel dle konkrétních úèelù v níže uvedené tabulce. Po úplném splacení pùjèky zajistí mìsto výmaz zástavního práva v katastru nemovitostí. Bližší informace o pùjèkách z Fondu rozvoje bydlení mohou obèané získat na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveøe.è. 280 a 281, nebo na telefonních èíslech , a ZAPLEVELENÉ POZEMKY pokuta až Kè, právnickým osobám až Kè. V poslední dobì i v zastavìných èástech naší obce roste poèet zanedbaných pozemkù, které zarùstají plevelem, což nejen narušuje vzhled obce, ale pøináší to sebou i další negativní jevy - semena plevelù se pøenáší i na okolní udržované pozemky, mezi plevely se vyskytuje spousta alergenù, které zpùsobují zdravotní problémy lidí i zvíøat apod. Vlastníky a uživatele neudržovaných pozemkù upozoròujeme, že zanedbáváním péèe porušují alespoò jeden z následujících zákonù a vystavují se tak udìlení pokuty: - zákon è. 200/1990 Sb. o pøestupcích mimo jiné øíká: Pøestupku se dopustí ten, kdo neudržuje èistotu a poøádek na svém nebo jím užívaném pozemku tak, že naruší vzhled obce. - fyzickým osobám hrozí pokuta až Kè - ze zákona è. 128/2000 Sb. o obcích citujeme: Obec mùže uložit pokutu až do výše Kè právnické osobì a fyzické osobì, která je podnikatelem a která neudržuje èistotu a poøádek na pozemku, který užívá nebo vlastní tak, že naruší vzhled obce - v zákonì è. 326/2004 Sb. o rostlinolékaøské péèi je uvedeno: Vlastník pozemku nebo objektu nebo osoba, která je užívá, jsou povinni zjiš ovat a omezovat výskyt a šíøení škodlivých organizmù, vèetnì plevelù tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostøedí anebo ohrožení zdraví lidí nebo zvíøat. Fyzickým osobám hrozí Dle informací Státní rostlinolékaøské správy je tøeba provádìt pokosy pozemkù minimálnì dvakrát roènì a to takto: 1. pokos - do poloviny èervna, nejpozdìji do poloviny èervence 2. pokos - koncem srpna, nejpozdìji zaèátkem záøí Dagmar Malá, ref. ŽP PROVOZ NA LETIŠTI V minulých Listech jsme Vás, obèany naší MÈ, požádali formou ankety o Váš názor na zvyšující se nebo snižující provoz tzv. malého létání. Nejen podle Vašeho názoru je souèasný provoz letadel nad zastavìnou èástí na stejné èi vyšší úrovni. Na posledních dvou jednáních vedení kraje, øeditele Letištì Brno a.s. a starostù okolních obcí bylo slibováno zachování stávajícího stavu leteckého provozu. Pøesto v poslední dobì zaèal na letišti dokonce provoz vojenských proudových letadel a Vy se dotazujete, zda se k nám snad nevrací vojenské letištì. Starosta požádal písemnì hejtmana Jihomoravského kraje a øeditele Letištì Brno a.s. nejen o vysvìtlení, ale také o øešení tohoto problému s létáním vojenských letadel a provozem malého létání. Kopií byli informováni primátor mìsta Brna a starostové okolních obcí Kobylnice, Zbýšov, Køenovice u Slavkova, Ponìtovice, Prace, mìsto Šlapanice a mìstských èástí Slatina, Èernovice a Chrlice. O výsledku Vás budeme informovat. 10 strana 11strana

7 KULTURA INFORMACE VYZNAMENÁNÍ PRO MISTRA VLADIMÍRA TERŠE V minulém vydání Listù jsme vzpomnìli životního jubilea tuøanského rodáka, jednoho z nejlepších a nejuznávanìjších restaurátorù u nás, akademického malíøe a restaurátora Vladimíra Terše. Pøi této pøíležitosti mu byla 4. srpna 2010 udìlena ministrem kultury medaile za šíøení dobrého jména èeské kultury ARTIS BOHEMIAE AMICIS. Pøipojujeme se k øadì gratulantù k tomuto velkému ocenìní jeho práce. Svým rozsáhlým celoživotním dílem - více jak 1000 restaurovaných dìl - patøí mezi elitu evropských restaurátorù, umìlcù. Mistr Terš se z toho ocenìní již, bohužel, radovat nemùže, protože v posledním srpnovém týdnu zemøel. HODY V BRNÌNSKÝCH IVANOVICÍCH se konaly Jako každý rok i letos jsme se potýkaly s malým zájmem veøejnosti. Ale i pøes tuto skuteènost, kdo mìl zájem, tak se pobavit pøišel. Hasièi i krojované páry se snažili tuto událost zorganizovat ke spokojenosti všech spoluobèanù. Malá dechová hudba Zla anka nás i letos doprovodila v prùvodu a veèer pak na taneèním parketu. Poøádání hodù v pøíštím roce zvažujeme. PODÌKOVÁNÍ Sbor Dobrovolných hasièù Brnìnské Ivanovice dìkuje Všem stárkùm a krojovaným v èele s Kamilou Dvorskou a Milanem Dorazilem za úèast a zdárný prùbìh letošních Hasièských hodù v Brnìnských Ivanovicích. Velké podìkování patøí také MÈ Brno Tuøany, ing. Karlu Svobodovi, fa LEIS, a.s., ZIPP Brno s.r.o., Kvìtináøství V. Nekolný, Pekárnì Petra Skøivánka, Sdružení Práh v èele s paní øeditelkou B. Veškrnovou a Potravinám p. Daòkové za sponzorské dary a poskytnutou pomoc. za SDH Br. Ivanovice Zdeòka Jandová INFORMACE PETIÈNÍHO VÝBORU OBÈANÙ HOLÁSEK K ZÁSTAVBÌ V LOKALITÁCH VINOHRAD A U POTOKA V kvìtnovém vydání Brnìnského Metropolitanu a v Deníku z jsou zveøejnìny èlánky týkající se regenerace bytového fondu problémové lokality v okolí Cejlu, tzv. brnìnského Bronxu. Rekonstrukce budou probíhat až do roku 2014 a nìkteré z domù bude tøeba úplnì vyklidit. 31. kvìtna jsme zaslali na Bytový odbor Magistrátu mìsta Brna žádost o informaci: seznámení s plánem a harmonogramem pøesunu obyvatel domù dotèených totální regenerací z nutností jejich vyklizení, popø. vyjádøení, zda Bytový odbor hodlá v nìkteré etapì regenerace pøestìhovat obyvatele vyklízených d o m ù d o n a š í m ì s t s k é è á s t i Brno Tuøany, pøípadnì do kterých konkrétních lokalit, kde je plánována výstavba obecních bytových domù. Dne 10. èervna jsme obdrželi odpovìï, že: projekt revitalizace èásti domù v oblasti ulic Cejl, Bratislavská, Francouzská, Stará nepoèítá s vystìhováním stávajících obyvatel mimo toto území. V dopise je mimo jiné uvedeno, že výstavba bytových domù ve vaší mìstské èásti zøejmì nebude do roku 2013 ani zahájena. Odpovìï stejného znìní dostal i starosta MÈ Brno Tuøany a byla zveøejnìna v èervnových Listech. Této informaci protiøeèí intenzivní snaha developera a Bytového odboru Magistrátu mìsta Brna o odprodej èásti pozemku potøebného k zasí ování lokality. První kontakt uskuteènila v bøeznu realitní spoleènost, zastupující investora, druhý kontakt provedl již Bytový odbor, a to v dubnu, kdy si pozval majitele pozemku k osobnímu jednání a zatím poslední pokus ze strany Bytového odboru byl uèinìn písemnou formou dne Dne jsme zaslali primátorovi Romanu Onderkovi "Žádost o pøehodnocení úpravy smìrné èásti ÚPmB v lokalitì Vinohrad, k.ú. Holásky" podepøenou argumenty nastøádanými za rok a pùl naší aktivity. Vzhledem k tomu, že jsme neobdrželi po dobu 4 mìsícù na naši žádost jakoukoliv reakci, odeslali jsme panu primátorovi dne písemnou urgenci s žádostí o sdìlení, v jakém stavu se vyøizování naší žádosti nachází jsme obdrželi dopis ze dne od pana námìstka primátora Mgr. Andera, ve kterém mj. neskrýval rozpaky nad obsahem rozhodnutí OÚPR MMB o úpravì smìrné èásti ÚPmB a zpùsobem, jakým bylo provedeno. Pan námìstek zastává názor, že OÚPR MMB by pøi rozhodování o zmìnách smìrné èásti ÚP mìl velmi silnì brát v potaz názor samosprávy reprezentovaný pøijatými usneseními Zastupitelstva MÈ a názor obyvatel, což se v tomto pøípadì nestalo. Velmi negativnì hodnotí architektonickou kvalitu návrhu plánované výstavby a absenci jakéhokoli pokusu o zaèlenìní a návaznost výstavby do stávající zástavby Holásek. Pan námìstek zároveò navrhnul projednat s námi (za úèasti vedení MÈ Brno-Tuøany) 12 strana 13 strana

8 celou záležitost pøi osobním setkání za úèelem nalezení øešení prospìšného pro rozvoj mìsta Brna a zároveò neohrožující kvalitu bydlení obèanù Holásek probìhlo v kanceláøi námìstka primátora Mgr. Andera za úèasti starosty MÈ Brno Tuøany Ing. Dorazila jednání, z jehož závìrù uvádíme: Pan námìstek mj. slíbil: pokusit se zajistit vypracování oponentního (alternativního) architektonického posudku (plánu) zástavby na uvedené lokalitì renomovaným nezainteresovaným architektem-urbanistou doc. Mužíkem z Prahy, zabývajícím se touto problematikou, tedy návazností a zaèleòováním staré a NAVŠTIVTE ŽIVNOSTENSKÝ ÚØAD MÌSTA BRNA Chcete podnikat v zemích Evropské unie a nevíte kde zaèít? Jednotné kontaktní místo mùže být øešením. Jednotné kontaktní místo (JKM) Vám poskytne informace k - podnikání v EU, EHP a Švýcarsku na základì èeského živnostenského oprávnìní v rámci volného pohybu služeb - podnikání v EU, EHP a Švýcarsku na základì oprávnìní vyøízeného v tìchto státech - vysílání zamìstnancù do zemí EU, EHP a Švýcarska - podnikání mimo režim živnostenského zákona v ÈR napø. založení agentury INFORMACE nové zástavby, kontaktovat (informovat o záležitosti a projednat ji) úøedníky Bytového odboru Magistrátu, konkrétní kroky i v otázce revitalizace Holáseckých jezer, napø. nový odbìr vzorkù pro zjištìní skuteèné míry kontaminace bahna a aktualizaci projektu revitalizace, o prùbìhu schùzky do 14 dnù informovat primátora mìsta Brna a domluvit se s ním na dalším postupu. Dne jsme zkoušeli dle dohody kontaktovat pana námìstka. Nebyl pøítomen a dle vyjádøení jeho asistentky se zatím žádné ze slibovaných jednání nekonalo. Za petièní výbor H. Dombrovská práce, nestátního zdravotnického zaøízení apod. Dále obecné informace týkající se: - opravných prostøedkù proti rozhodnutím správních orgánù v ÈR i v EU - možností øešení sporù mezi podnikateli navzájem a mezi podnikateli a spotøebiteli JKM také zprostøedkuje: - pøedání Vaší žádosti o vyøízení oprávnìní k èinnosti mimo režim živnostenského zákona pøíslušným orgánùm (napø. Ministerstvu práce a sociálních vìcí), - Vaši povinnou registraci k finanènímu úøadu, správì sociálního zabezpeèení, zdravotní pojiš ovnì. Kontakt na Jednotné kontaktní místo Magistrát mìsta Brna Živnostenský úøad mìsta Brna Malinovského nám Brno Telefon: (Mgr. Z. Softièová), (Mgr. R. Stýblová) V polovinì prázdnin, od 17. èervence do 7. srpna, probìhl další letní tábor tuøanských skautských oddílù. Tuøanští skauti již tøi roky táboøí v krásném údolí uprostøed lesù nedaleko Javoøíèských jeskyní. Skautka Oèko se rozhodla pøiblížit nìkolik chvil z táborového dìní i ètenáøùm zpravodaje Listy. Je sluneèný letní den, kolem stanù bublá potok, u kterého si hrají nejmladší táborníci vlèata a právì konèí polední klid: Pííísk pip! Táborem se rozlehlo hlasité písknutí. Všichni bezpeènì poznali signál nááástup!, shlukují se u jídelny a èekají, co se bude dít. Hopík, vedoucí dnešního dne, si bìhem nìkolika vteøin zjedná klid pouhým tichým zvednutím pìsti pravé ruky, struènì vysvìtlí nadcházející program a všichni už se zase rozuteèou ke stanùm a zaènou se pøipravovat na všemi oblíbenou hru - Šaman. Pøi høe je nezbytné dobré maskování, proto se všichni pøehrabují ve svém kufru INFORMACE BRNÌNSKÉ KOMUNIKACE INFORMUJÍ V naší mìstské èásti probìhne dne èištìní dopravnì významných vozovek od spadaného listí, kde je nutno použít pøenosné dopravní znaèení. Týká se to ulic Rolencova, Holásecká a ul. 1. kvìtna. Zbývající ulice budou èištìny pøibližnì ve stejném termínu nebo v pøedstihu, dle klimatických podmínek. SKAUTSKÝ TÁBOR V ÚDOLÍ HROMÙ a hledají obleèení nejlépe èerné nebo jiné tmavé barvy. V táboøe nastal èilý ruch, všichni se snaží být co nejlépe maskovaní, rùznì si pùjèují a vymìòují vhodné kusy obleèení. Nakonec pøijde na øadu maskování oblièeje. Nìkdo zvolí oblièejové barvy, jiný obyèejné saze z táborových kamen. Po chvíli Hopík opìt pískne na píš alku nástup a všichni odcházejí do lesa. Tam Hopík pøipomíná pravidla hry a rozdìluje hráèe do dvou stejnì silných družstev. Každé družstvo dostane kartièky s èísly. Potom družstva odejdou hloubìji do lesa, každé jinou stranou. Jejich úkolem je vybrat ze svého družstva jednoho, kdo bude Šaman' a ukrýt ho nìkde v lese, aby ho druhé družstvo nenašlo. Šaman dostane kartièku s nejvyšším èíslem pìt a ostatní kartièky rozdìlí mezi hráèe. Šamani už leží nehnutì ve svém úkrytu, napøíklad pod spadlým smrkem, když se ozve hlasité písknutí - hra zaèala. Najednou se lesem zase rozhostí témìø úplné ticho. Všichni hráèi se rozmístili v urèeném úseku lesa a snaží se najít 14 strana 15 strana

9 INFORMACE INFORMACE soupeøova šamana. Není to ovšem tak jednoduché, jak by se mohlo zdát: Když se potkají dva soupeøi, musí si ukázat svoje èísla. A vždy vìtší èíslo bere menší a hráè, který ztratil svoji kartièku, si musí nenápadnì dojít ke svému šamanovi pro jinou. Hlavnì aby šamana neprozradil a soupeø ho nenašel. Hráèi se potichouèku plíží lesem a snaží se být nespatøeni soupeøem. Všichni se plíží k místu, kde tuší soupeøova šamana. A už se støetla první dvojice a ukazují si svoje èísla. Hráè s menším èíslem odevzdá kartièku soupeøi a opatrnì, oklikou, se plíží ke svému šamanovi pro novou. Zdá se, že hráèi z jednoho družstva objevili soupeøova šamana. Aby se stali vítìzi, musí ho však spatøit hráè s èíslem jedna. Objevitel šamana tedy popisuje, kde se soupeøùv šaman ukrývá. A po chvíli ticha lesem zazní píš alka a køik dìtí - šaman byl objeven. Všichni se pomalu vracejí zpìt do tábora a cestou se vzrušenì baví, vykládají si své pocity a zážitky z napínavé hry Tak probìhla jedna z her na skautském táboøe. Tábor však není jediná akce, kterou skauti poøádají: je vyvrcholením èinnosti bìhem celého skautského roku. Ve školním roce probíhají každý týden pravidelné schùzky a témìø každý mìsíc výpravy: a už do blízkých lesù Vysoèiny nebo do chaty v horách do Krkonoš, do Jeseníkù nebo i na Šumavu. Právì teï zaèíná další skautský rok, 2010/11 a máte možnost pøihlásit svoje dítì do našeho oddílu. Všechny potøebné informace najdete na stránkách SDRUŽENÍ PRÁH V BRNÌ poøádá DNY DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ Pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Michala Haška a primátora mìsta Brna Bc. Romana Onderky Pondìlí h Vernisáž výstavy obrazù Antonína Èalkovského Salon Vaòkovka Úterý h Semináø: Práva lidí s duševním onemocnìním Jihomor. kraj, Cejl 73 a jejich uplatnìní na trhu práce Støeda h Den otevøených dveøí Sdružení Práh Semillaso h VEÈER PRO POTÌCHU DUŠE - - koncert ASONANCE Ètvrtek h Salon Vaòkovka VARIETÉ SOCIÁLE prùvod kejklíøù kolem Galerie Vaòkovka Jarmark výrobkù chránìných dílen foto Pátek h Den plný her a pøekvapení pro dìti na Tuøanské 12 Tuøanská 12 Den otevøených dveøí, dílnièky pro dìti, jízda bryèkou, jízda na poníkovi Galerie Vaòkovka 20 h 2.00 h (9.10.) Salon Vaòkovka FESTIVÁLEK - LOGR- FEST v Café Práh V letošním roce bude znovu fungovat bezplatná anonymní psychiatrickopsychologická poradna pro veøejnost v informaèním centru mládeže YMCA v Galerii Vaòkovka. Od pondìlí do pátku od 13 do 19 h se pøíchozím budou vìnovat psychiatøi a psychologové ze Sdružení Práh, z Psychiatrické léèebny v Brnì-Èernovicích, z psychiatrického oddìlení Vojenské nemocnice.mùže pøijít kdokoli, kdo potøebuje pomoc, nebo poradit... Zbláznit se mùže každý 16strana 17 strana

10 INFORMACE SPORT SVÌTOVÝ DEN HOSPICOVÉ A PALIATIVNÍ PÉÈE 9. øíjna 2010 Svìtová veøejnost si pøipomíná, že každý èlovìk má právo na dùstojnou péèi v dobì své nemoci, na zaèátku i na konci života. Lùžkový Hospic sv. Alžbìty s dvaceti lùžky pro tìžce, vìtšinou onkologicky nemocné, sídlí v Brnì v ul. Kamenné 36. Provozuje jej Obèanské sdružení Gabriela o.s., které vzniklo pøed osmi lety. Hospicová péèe poskytuje komplexní pomoc a podporu nemocným v pokroèilé a koneèné fázi nevyléèitelných onemocnìní. Podpora je poskytována také blízkým osobám. Obèanské sdružení Gabriela o.s. nabízí obèanùm Brna a okolí tyto služby: Lùžkový Hospic sv. Alžbìty s 20 lùžky nabízí komplexní péèi nemocným, kteøí trpí pokroèilým nevyléèitelným onemocnìním. Myšlenka hospicové péèe vychází z úcty k èlovìku jako jedineèné a neopakovatelné bytosti a z respektu k jeho potøebám. Hospic nemocnému garantuje, že nebude trpìt nesnesitelnou bolestí, že v posledních chvílích nezùstane sám, že bude respektována jeho lidská dùstojnost. Domácí hospic Tabita poskytuje specializovanou paliativní péèi v domácím prostøedí formou návštìv zdravotních sester, lékaøe - specialisty, peèovatelky v rámci terénní odlehèovací služby, pøípadnì dalších odborníkù. Hospicová poradna je sociální služba, která poskytuje poradenství uživatelùm peèujícím o blízké trpící nevyléèitelným onemocnìním i samotným nemocným a následnì i poradenství pozùstalým. Souèástí hospicové poradny je pùjèovna pomùcek, kde je možné zapùjèit si zdravotnické a kompenzaèní pomùcky, které umožní peèovat o nemocného èlovìka v domácím prostøedí i v období posledních dnù života. Obèanské sdružení Gabriela o.s., Vás zve na tyto akce v rámci Svìtového dne hospicové a paliativní péèe: Pøednáška MUDr. Violy Svobodové, zakladatelky Hospice sv. Alžbìty v Brnì a Prof. MUDr.Marty Munzarové, CSc., profesorky LF Masarykovy univerzity v Brnì na téma DÙSTOJNOST ÈLOVÌKA A LIDSKÁ PRÁVA v 17:00 h v pøednáškovému sále Biskupství brnìnského na Petrovì 2. Vstup je volný. Veøejné promítání filmu SKAFANDR A MOTÝL, Drama Francie/USA, 2007, Režie: Julian Schnabel, v hlavní roli Mathieu Amalric ve 21:00 hodin v kinì Art v Brnì na Cihláøské ulici 19. Vstupné je dobrovolné. Dále zveme všechny, kteøí by se chtìli seznámit s èinností našeho sdružení, k prohlídce Hospice sv. Alžbìty. Vaše návštìva je možná v pracovní dny odpoledne po pøedchozí telefonické domluvì na tel Více informací získáte na nebo na tel PROJEKT AKTIVNÍ RODINA Projekt je urèen maminkám a tatínkùm na RD/MD v JMK, kteøí po rodièovské dovolené plánují znovu nástup do zamìstnání. Mùže pro nì být velmi pøínosný proto, že to, co se v nìm nauèí, jim pomùže sladit rodinný a pracovní život a v neposlední øadì také zvládnout úspìšnì výbìrové øízení. Nejde v nich jen o jednostranné školení lektory - úèastníci si mohou vyzkoušet situace, které jsou používány v reálných výbìrových øízeních, natrénovat vyuèované dovednosti. Velmi cennou souèástí setkání je sdílení zkušeností, nejen s lektory, ale i s ostatními úèastníky. Díky tomu navíc mohou získat velmi cenné aktuální informace a kontakty. Tento projekt je pro rodièe zcela zdarma a je financován z prostøedkù ESF prostøednictvím Operaèního programu Lidské zdroje a zamìstnanost a státního rozpoètu ÈR. Jak projekt probíhá? Je organizován do sedmi dopoledních kurzù v Brnì Èernovicích, vždy stejný den v sedmi po sobì následujících týdnech. Každé setkání má jiné téma. Na to navazuje osmé setkání, které bude spoleèné vždy pro 3 bìhy kurzù. Nìkteré maminky navštìvují kurzy i s dìtmi, jsou hlídané v dìtském koutku zdarma pedagogem. Kontakt: Marta Maráková, agentura Motiv P s.r.o., Øehoøova 14, Brno tel.: TJ HOLÁSKY Skonèily prázdninové mìsíce, doba dovolených a rekreace a zaèíná nová sportovní a spoleèenská sezona na Orlovnì. Pøes léto jsme na Orlovnì nezaháleli, bylo opraveno rekonstruováno topení v celém areálu, hlavnì kotelna (výmìna kotlù), provedla ji firma pana Jirky Šatného, patøí jim podìkování za provedenou práci a i za úklid kotelny. Dál pokraèovala oprava støech a okapù a svodù deš ové vody dìkujeme panu Niedrlovi. Jsou opraveny stoly a židle, vyprány závìsy, proveden celkový úklid všech prostor. Prostì práce, které jsou nezbytné pro provoz zaøízení. Od záøí zaènou všechna cvièení dle rozvrhu, který bude k vidìní ve vývìsce pøi vchodu do tìlocvièny. Novì bude kondièní cvièení, které povede sleèna Andrea Bartlová. Stolní tenisté zahájí novou sezonu v pùli záøí. V družstvech jsme udìlali jen jednu zmìnu. Z družstva Holásky C odešel Jirka Šatný do vyšší tøídy, a proto jsme družstvo C místo nìho posílili hráèem Mojmírem Spurným ze Sokola Líšeò. Všechna družstva mají za úkol se ve svých soutìžích udržet. Tak jak to bylo v minulé sezonì, kdy žádné družstvo nesestoupilo a C družstvo naopak postoupilo do vyšší tøídy. Akce na Orlovnì: Zábava dùchodcù z Tuøan Zábava dùchodcù z Chrlic Poslední leè Mikulášská zábava dùchodcù Zpracovali: V. Klimeš, M.Vladík 18 strana 19 strana

11 SPORT REKLAMA V sezonì 2010/2011 vysíláme do mistrovských bojù sedm týmù. Naše první mužstvo dospìlých, které se v minulé sezonì umístilo v krajské I.B tøídì na druhém místì za Vojkovicemi a pøed Jaroslavicemi, nadále trénuje Tadeáš Szypula. B-mužstvo dospìlých se v èervnu na poslední chvíli zachránilo v brnìnské III. tøídì. V novém fotbalovém roèníku by ale jeho talentovaní kouèi Pavel Svaèina a Tomáš Štancl rádi pomýšleli na vyšší pøíèky. Starší hráèi se pod vedením Karla Procházky a Michala Rádla již tradiènì úèastní soutìže Old boys. Mírné zmìny nastaly u naší mládeže. Družstvo starších žákù, které jsme v létì SK TUØANY založili, a družstvo mladších žákù zápolí v mìstském pøeboru. Tyto týmy má na starosti Tomáš Maloò a Jiøí Kopic. V nejvyšší brnìnské soutìži pak hrají také naše dvì pøípravky. Starší pøípravku uèí fotbalovým dovednostem Milan Klement a Lubomír Èervík, mladší chlapce seznamuje trpìlivì s fotbalovým svìtem Lubomír Kloss a David Procházka. Bohužel jsme už kvùli malému poètu klukù nedokázali udržet druhý tým benjamínkù. Proto bychom rádi ve svých øadách pøivítali další mladé zájemce o kopanou, a to nejen z kategorie tìch nejmenších. Pøípadné informace sdìlíme na telefonním èísle Za SK Tuøany Martin Horákovský Nová služba v KADEØNICTVÍ IVANA každou støedu, objednávky na Tel.: RELAXAÈNÍ, SPORTOVNÍ A LYMFATICKÉ MASÁŽE mládež SK Tuøany na srpnovém soustøedìní ve Svratce 20 strana 21 strana

12 REKLAMA REKLAMA 22 strana 23 strana

13 REKLAMA REKLAMA STAROŽITNOSTI Svatopetrská 22a, Brno-Komárov (vedle hotelu Bílá rùže) IHNED PROPLÁCÍME VEŠKERÉ STAROŽITNOSTI V HOTOVOSTI Zejména: nábytek, obrazy, rámy, hodiny, kapesní a náramkové hodinky do r.v. 1980, šperky, støíbrné pøíbory, èeské granáty, tabat ì r k y, p u d ø e n k y, svícny, lustry, alpaku kombinovanou se sklem, porcelánové figurky, veškeré sklo, bižuterii, svìtla, rádia, gramofony, fotoaparáty, dalekohledy, hraèky, divadla, betlémy, vánoèní ozdoby, vojenské vìci, hudební nástroje, p l a k á t y, k n i h y, Provozní doba: po - èt hod pá hod. Vše i poškozené ze sklepù, pùd, bytù i celé pozùstalosti. Telefon non-stop: PØIJEDEME? ZAPLATÍME? ODVEZEME SLUNÍÈKO Dìtské a kojenecké zboží Široký sortiment nového obleèení ve vel Otevøeno: pondìlí hod. a v úterý až pátek 9-13 a hod. Najdete nás na ulici Uhýrkova 18 v Brnì Tuøanech JAZYKOVÉ KURZY Zaèátek øíjen JŠ Adispa - Dr. Kozáková, Podlipná 19, Brno tel , strana 25 strana

14 REKLAMA REKLAMA Naléhavì hledám ke koupi RD v Tuøanech èi blízkém okolí, horší stav nevadí. Rychlé a seriózní jednání. Tel.: HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V BRNÌ i okolí, ve vlastnictví možno i s chatou. Finance mám, tel.: KOUPÍM RODINNÝ DÙM V BRNÌ k bydlení (vìtší i menší i ve špatném stavu). Jen solidnì. Platím hotovì. Jsem pøímý kupec, tel.: Zn.: Brno i okraj KOUPÍM GARÁŽ KDEKOLIV V BRNÌ i v horším stavu. Dohoda jistá, tel.: KOUPÍM POZEMEK V BRNÌ i okolí, pokud možno stavební (menší i vìtší). Prosím nabídnìte. Rychlé jednání, tel.: ELEKTRICKÉ SKÚTRY prodej, servis, zkušební jízdy Obecká 2, Stará Líšeò, tel , 26 strana 27 strana

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s.

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI

2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI 2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI VIII. ROČNÍK www.chrudim-city.cz DUBEN 2005 Prodej budovy bývalého Katastrálního úøadu Zastupitelstvo mìsta na svém posledním zasedání v únoru

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic CENÍK 0 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic Billboardy (rozmìr Euroformát 50 x 0 cm) VÝLEP, ÚDRŽBA A VÝLEP, ÚDRŽBA A Veselá - centrum 9.000,- Evidenèní èíslo: 5000-5000 Sportovní

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2006 2007 2008 2009 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 928 3 954 3 957 3 830 2006 2007 2008

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Hvìzdárna a planetárium Johanna

Hvìzdárna a planetárium Johanna Bezplatný èasopis pro obèany mìstského obvodu Poruba Hvìzdárna a planetárium Johanna Palisy Kdo z nás nìkdy neslyšel pojmy vesmír, galaxie, mlhovina, èerná díra? Ne všichni vìdí, co tyto pojmy znamenají.

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, mám nìkolik poznámek. První: Ministr pro místní rozvoj ÈR Ing. Jiøí Paroubek navštíví 25. února v 11. hod. Letòany. Návštìvu

Více

Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, po tøech mìsících dostáváte do rukou opìt Letòanské listy. Èervenec a srpen byly pro dìti mìsíce prázdnin a pro nás,

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

Plánské ozveny ZDARMA

Plánské ozveny ZDARMA Informace pro obèany mìsta Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA èíslo /008 LEDEN 008 roèník V V DNEŠNÍM ÈÍSLE NAJDETE: policie kvalitní ulice odpady módní pøehlídka (str. ) (str. 3) (str. 4) (str. 7)

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

OZV o veøejném poøádku Bouøka vyèistila vzduch Ozvìny festivalu Mozart v Praze O úøednících se nerozhoduje ve volbách Kulturní sál v Roztokách

OZV o veøejném poøádku Bouøka vyèistila vzduch Ozvìny festivalu Mozart v Praze O úøednících se nerozhoduje ve volbách Kulturní sál v Roztokách 4 2006 OZV o veøejném poøádku Bouøka vyèistila vzduch Ozvìny festivalu Mozart v Praze O úøednících se nerozhoduje ve volbách Kulturní sál v Roztokách ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Bouøka vyèistila vzduch (S.Boloòský)

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více