ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK"

Transkript

1 roèník XlX. záøí 2010 èíslo 4 ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK T.J.SOKOL BRNO-TUØANY A KROJOVÁ CHASA VÁS SRDEÈNÌ ZVOU NA TRADIÈNÍ CÍSAØSKÉ TUŘANSKÉHODY v sobotu 16. øíjna od 20 hodin taneèní zábava v nedìli 17. øíjna po 14 hodinì krojovaný prùvod poté odpolední zábava v sále v pondìlí 18. øíjna od 19 hodin Vás budou bavit tuøanský babe K TANCI I POSLECHU BUDE HRÁT KAPELA PANA HAMRLY VEÈERKA Jájsemškolákodšesti, jdudoškolyproštěstí. Mátřídatamnaměčeká asnípaníučitelka. vydávámčbrno Tuřany,Tuřanskénáměstí1,e Řídíredakčnírada.Redakčníradasivyhrazujeprávovybranépříspěvkypodlepotřebyzkrátitastylistickyupravit,zavěcnousprávnost odpovídáautor.vydavatelnenízodpovědnýzaobsah,kvalituapravdivostinzerátůareklamazapřípadnéjimizpůsobenéškody. Nevyžádané příspěvkysenevracejíanejsouarchivovány. Tisk:SETRONIC,Bubeníčkova30, Náklad20výtisků.Zdarma.Uzávěrkapříštíhočíslaje Touto básnièkou spolu s paní uèitelkou Šindelkovou a paní uèitelkou Svobodovou vítala školní tabule letošní prvòáèky na Dvorecké ulici.

2 VOLBY VOLBY VOLBY - VOLBY - VOLBY - VOLBY Volby do zastupitelstva mìsta Brna, mìstské èásti Brno Tuøany a do Senátu ÈR se konají ve dnech øíjna 2010 v pátek v sobotu 15. øíjna 2010 od hodin 16. øíjna 2010 od hodin Pokud se bude konat II. kolo voleb do Senátu ÈR, uskuteèní se: v pátek 22. øíjna 2010 od hodin a v sobotu 23. øíjna 2010 od hodin Volební okrsky MÈ Brno Tuøany a volební místnosti: Okrsek è. 338 Brnìnské Ivanovice ZŠ Mìš anská 21, jídelna Okrsek è. 339 Holásky ZŠ Požární 1 Okrsek è. 340 Tuøany ÚMÈ, Tuøanské nám. 1 Okrsek è. 341 Tuøany ÚMÈ, Tuøanské nám. 1 Okrsek è. 342 Dvorska MŠ Zapletalova 67 Voliè má povinnost prokázat pøi hlasování totožnost a státní obèanství Èeské republiky platným obèanským prùkazem nebo cestovním pasem Èeské republiky. Voliè mùže požádat ze závažných, zejména zdravotních dùvodù, úøad mìstské èásti a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zøízena. Vylosované poøadí volebních stran dle 23 odstavce 3 zákona è. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí: 1. Zelená pro Tuøany, Brnìnské Ivanovice, Holásky a Dvorska 2. KDU-ÈSL 3. KSÈM 4. Pro Tuøany 5. Sdružení nestraníkù 6. ÈSSD 7. TOP ODS Volebním stranám jsme dali prostor, aby se pøedstavily a prezentovali své programy a kandidáty do Zastupitelstva.MÈ Brno-Tuøany. Do Senátu - Do Zastupitelstva mìsta Brna - Do Zastupitelstva mìstské èásti Brno-Tuøany KDU-ÈSL stojí o Váš hlas. 2 strana 3 strana

3 VOLBY VOLBY V Tuøanech je náš domov - spojme své síly k volbì lepšího života v naší mìstské èásti - volte tuøanskou ÈSSD! Vážení spoluobèané, Èeská strana sociálnì demokratická k Vám pøichází se svým programem v naší mìstské èásti poprvé. Tento program má jediný cíl - lepší život v Tuøanech. Naším velkým úkolem ve volebním období bude, aby Tuøany nebyly periferií mìsta Brna, ale jeho pevnou souèástí. Dovolte, abychom Vás co nejsrdeènìji pozvali k volbám. Jen Vaše úèast ve volbách rozhodne, jaký bude náš další život v Tuøanech. Váš Bc. Aleš Jakubec, kandidát na 4 strana 5 strana

4 VOLBY Z RADNICE TOP09 TRADICE,ODPOVĚDNOST,PROSPERITA PROGRAM PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2010 V MÈ BRNO-TUØANY REALIZACE DOPRAVNÍHO OBCHVATU TUØAN DOKONÈENÍ KANALIZACE V CELÉ MÌSTSKÉ ÈÁSTI ZVÝŠENÍ BEZPEÈNOSTI CHODCÙ, ØEŠENÍ NEBEZPEÈNÝCH KØIŽOVATEK ROVNOMÌRNÁ SÍ CYKLOSTEZEK DOSTATEK PARKOVACÍCH MÍST PRO OBYVATELE I NÁVŠTÌVNÍKY OBNOVA KOUPALIŠTÌ, NOVÁ VÍCEÚÈELOVÁ SPORTOVNÍ HALA REVITALIZACE KRAJINNÉ I PARKOVÉ ZELENÌ, VÝSADBA BIOKORIDORÙ SKATEBOARDOVÉ HØIŠTÌ PRO MLÁDEŽ RELAXAÈNÍ PROSTORY PRO SENIORY ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO PODNIKÁNÍ BEZPEÈNÝ DOMOV PRO VŠECHNY NAŠE SLUŽBA MÌSTSKÉ ÈÁSTI POD VAŠÍ KONTROLOU! PRIORITY NAŠEHO PROGRAMU: zajistit dok onèení inženýrských sítí vèetnì následné opravy komunikací zajistit vybudování obchvatu Tuøan, zlepšit dopravní situaci v naší MÈ vybudovat sportovní halu na ulici Hanácká a dìtské høištì na ulici Mìš anská zajistit postupný a rovnomìrný rozvoj naší MÈ podporou výstavby rodinných domù a nízkopodlažních bytových domù bez narušení charakteru a hustoty stávající zástavby pokraèovat v rekonstrukcích mateøských škol, zajistit rekonstrukci školní jídelny a nadstavby ZŠ Mìš anská dokonèit rekonstrukci zdravotního støediska a objektu na Tuøanském námìstí 3 (pekárna) zlepšovat životní prostøedí v naší MÈ, provádìt pravidelnou výsadbu zelenì pøi projednávání nového územního plánu bojovat proti snahám vybudovat prùmyslovou zónu v tìsné blízkosti zastavìné èásti obce rozvíjet kulturní a spoleèenské vyžití obyvatel Pøedkládáme vám náš volební program. Teï je øada na vás, abyste rozhodli, zda se pøipojíte k našemu programu a svým hlasem zvolíte pokraèování rozdìlané práce pro další rozvoj naší mìstské èásti. PØIJÏTE NÁS PODPOØIT VE VOLBÁCH! zvolte èíslo 8 Z JEDNÁNÍ ZMÈ A RMÈ Zastupitelstvo na 25. schùzi dne : - souhlasilo s pøedloženými návrhy obecnì závazných vyhl. statut. mìsta Brna o regulaci výherních hracích pøístrojù, vyhl. k zajištìní udržování èistoty ulic a jiných veøejných prostranství a vyhl. o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní a odstraòování komunálních odpadù, - projednalo a nesouhlasilo s plánovaným umístìním prùmyslové zóny v naší MÈ v rámci Územnì analytických podkladù Jihomoravského kraje, - stanovilo poèet èlenù Zastupitelstva MÈ pro volební období (17 èlenù), - projednalo majetkové záležitosti pronájmy a prodeje nemovitostí. Rada na 100. schùzi dne : - nesouhlasila s umístìním bioplynové stanice v areálu spoleènosti AGRO Brno- Tuøany v Br. Ivanovicích z dùvodu blízkosti uvažované plochy pro bydlení a umístìní v záplavovém území, - doporuèila ZMÈ souhlasit se zmìnou ÚPmB na pozemcích p. è. 2113, 2111, 2110 v lokalitì u Holáseckých jezer z plochy ZPF na plochu ZPF s objekty pro individuální rekreaci, - doporuèila ZMÈ souhlasit s úpravou smìrné èásti ÚPmB v lokalitì Žleby, spoèívající ve zvýšení IPP na 0,4, - nemìla námitky k pøevodu pozemkù pod komunikacemi z vlastnictví ÈR na statutární mìsto Brno, - souhlasila s posunutím dopravního znaèení pro zaèátek a konec obce na ul. Sokolnické až na konec návrhové plochy pro bydlení, uložila ÚMÈ požádat o realizaci zmìny Odbor dopravy MMB, - schválila text zadávacích podmínek pro stavební úpravy soc. zaøízení v MŠ Dvorska, - schválila opravu obecní studny na ul. Javorová za cenu Kè firmou KODASTAV, - schválila pro stavební úpravy budovy Tuø. nám. 3 nabídku BKOM na výkon funkce koordinátora BOZP, nabídku Ing. arch. Sedláèka na výkon autorského dozoru, - souhlasila s provedením stavby dvou bezodtokových jímek a zaslepení pøípojek za jímkou na pozemku p.è. 76/8 k. ú. Br. Ivanovice za podmínky, že pøi skonèení nájmu nájemce na své náklady stavbu odstraní, - ustanovila pro zadávací øízení nadlimitní veøejné zakázky Cisternová automobilová støíkaèka komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi, - projednala majetkové záležitosti pronájmy a prodeje nemovitostí. Rada na 101. schùzi dne : - projednala v souladu se zákonem o obcích návrh na stanovení poètu 17 èlenù Zastupitelstva MÈ pro volební období , - schválila poskytnutí veøejné finanèní podpory obèanskému sdružení ZO ÈSOP Narcis ve výši Kè za úèelem propagace sdružení a programù souvisejících s ochranou životního prostøední, TJ Sokol Brno-Tuøany na zajištìní akce Dondite k nám na besedu ve výši 7000 Kè, - projednala majetkové záležitosti pronájmy a prodeje nemovitostí. 6 strana 7 strana

5 Z RADNICE Z RADNICE Rada na 102. schùzi dne : - schválila poskytnutí veøejné finanèní podpory Náboženské obci Církve ès. husitské ve výši Kè na opravu zvonu, - schválila výmìnu oken a dveøí na zdrav. støedisku Holásecká firmou A-OKNA za cenu Kè, - schválila pro stavební úpravy soc. zaøízení v MŠ Dvorska firmu SIDESTAV za cenu Kè, pro výkon techn. dozoru investora Ing. Tupou, pro výkon koordinátora BOZP ing. Patoèku. Rada na 103. schùzi dne : - schválila rekonstrukci èásti komunikace ul. Jahodové dle nabídky firmy SWIETELSKY za cenu Kè, - schválila Pravidla pro poskytování dotací MÈ na podporu kulturních, sportovních a zájmových aktivit a na sociální èinnosti, - schválila poskytnutí veøejné finanèní podpory TJ Brno-Dvorska ve výši Kè na Dvorské hody, - schválila zadání nadlimitní veøejné zakázky Cisternová automobilová støíkaèka uchazeèi SPS VKP s. r. o., Slatiòany, - vyjádøila plnou podporu návrhu na udìlení Ceny mìsta Brna za rok 2010 pro oblast výchova a vzdìlání pluk. letectva v. v. Emilu Boèkovi, jehož podání zajiš uje RMÈ Brno-Bystrc. Rada na 104. schùzi dne : - nesouhlasila s umístìním reklamy na zábradlí ve správì BKOM v ul. Špirková v souladu s doporuèením Komise stavební, rozvoje a správy majetku, - schválila zhotovení stavby Pøechod pro chodce Sokolnická dle nabídky firmy ZEMAKO za cenu Kè a výkonem funkce technického dozoru investora BKOM, - schválila poskytnutí veøejné finanèní podpory ve výši Kè Knihovnì J. Mahena v Tuøanech, - schválila uzavøení smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu Tuøanské nám. 3 s Èeskou poštou, - schválila výzvu k podání nabídky pro zadávací øízení podlimitní veøejné zakázky Zimní údržba pìších komunikací a zastávek MHD, jmenovala hodnotící komisi. Rada na 105. schùzi dne : - uložila Komisi dopravy a veøejného poøádku a Komisi stavební, rozvoje a správy majetku projednat a zaujmout stanovisko k petièní stížnosti obyvatel a vlastníkù nemovitostí na ulici Votroubkova ve vìci vjezdu do areálu spol. SASTA CZ a. s., - doporuèila Zastupitelstvu schválit uzavøení smlouvy o budoucí smlouvì darovací s Ing. Zbyòkem Raždíkem ohlednì budoucí pøíjezdové komunikace k Vitality centru. Rada na 106. schùzi dne : - schválila zpracování projektové dokumentace v úrovni pro územní rozhodnutí na stavbu víceúèelové haly v areálu Sokola pøi ul. Hanácká firmou Musil, Hybská-arch. ateliér, Brno, - schválila poskytnutí veøejné finanèní podpory ve výši Kè SDH Brno- Holásky na Bartolomìjské hody, - schválila rozsah nutných víceprací na stavebních úpravách soc. zaøízení v MŠ Dvorska za cenu Kè a na staveb. úpravách budovy Tuø. nám. 3 za cenu Kè, - schválila úpravu vstupních dveøí v místì pro bankomat v budovì Tuø. nám. 3 dle nabídky firmy Alkom Security za cenu Kè, - schválila výmìnu oplocení školní zahrady a výmìnu brány na zahradu MŠ U Lípy Svobody firmou KODASTAV, Brno za cenu Kè, - schválila pøedlažbu chodníkù ul. Tuø. námìstí, Rolencova a Zapletalova fir. KODASTAV, Brno za cenu Kè, - uložila ÚMÈ zajistit nabídky na provedení opravy støechy budovy ZŠ Mìš anská, - doporuèila ZMÈ souhlasit s návrhy obecnì závazných vyhlášek statut. Mìsta Brna o místních poplatcích a stanovištích taxislužby. Rada na 107. schùzi dne : - vzala na vìdomí harmonogram etapizace výstavby v lokalitì mezi ul. Myslivecká a Sokolnická pøedloženém firmou PEND Brno, - schválila nabídku Ing. Kobzy na výkon koordinátora BOZP na stavbì pøechodu pro chodce na ul. Sokolnická, - schválila provedení stavební úpravy retardérù na spojovací komunikaci Mìš anská Hanácká fir. KODASTAV, - nemìla pøipomínky k zámìru Tuøanské stavební s.r.o. ohlednì zástavby na poz. p.è. 4522, v k.ú. Tuøany za pøedpokladu øešení výstavby rodinnými domky se šikmými støechami s taškovou krytinou v souladu s charakterem okolní zástavby, - vzala na vìdomí závìry Komise stavební, rozvoje a správy majetku a Komise dopravy a veøejného poøádku k petici obyvatel ul. Votroubkova a povìøila starostu a pøedsedy komisí projednáním problematiky se zástupci petièního výboru, - schválila uzavøení smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 1 mil. Kè z rozpoètu JMK na poøízení cisternové automobil. støíkaèky pro JSDH Holásky, - schválila podání žádosti Zastupitelstvu mìsta Brna o souhlas se zmìnou úèelu využití èásti investièního transferu ve výši Kè postoupené z rozpoètu mìsta Brna na poøízení nového hasièského vozidla na investièní transfer na rekonstrukci hasièské zbrojnice, - schválila rekonstrukci zdìného oplocení dvora objektu Tuø. námìstí 3 firmou SIDESTAV za cenu Kè, - schválila na základì zprávy hodnotící komise zadání podlimitní veøejné zakázky Zimní údržba pìších komunikací a zastávek MHD v MÈ uchazeèi Martin Minks. PODÌKOVÁNÍ ÈLENÙM KOMISÍ Dìkuji všem èlenùm jednotlivých komisí zøízených pøi zastupitelstvu MÈ za jejich dobrovolnou práci ve volebním období Starosta MÈ jménem zastupitelù 8 strana 9 strana

6 INFORMACE INFORMACE PÙJÈKY Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Mìsto Brno poskytuje vlastníkùm nemovitostí na území mìsta Brna pùjèky s 3% úrokovou sazbou na opravu bytových a rodinných domù a bytových jednotek. Za tímto úèelem vyhlašuje prostøednictvím Bytového odboru Magistrátu mìsta Brna dvakrát roènì výbìrové øízení. Výbìrové øízení je zveøejnìno na úøedních deskách mìsta a mìstských èástí a na internetové adrese (Správa mìsta > Magistrát mìsta Brna > Úsek hospodáøský > Bytový odbor >Pùjèky z FRBmB). O pùjèku mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínech od 1.9. do a od do Žádosti na pøedepsaném formuláøi jsou pøijímány na Bytovém odboru na Malinovského nám. 3 nebo na úøadech mìstských èástí, na jejímž území se opravovaná nemovitost nachází. Formuláøe jsou k dispozici na všech úøadech, kde se žádosti podávají, a na výše uvedené internetové adrese. K zajištìní pùjèek z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje mìsto ruèitele. Tyto pùjèky jsou jištìny zøízením zástavního práva k opravované nemovitosti ve prospìch mìsta po dobu splácení. Smlouvu o pùjèce vyhotoví Bytový odbor zdarma a poplatky za vedení úètu hradí mìsto. Žadatel hradí poplatek za zápis vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí. Finanèní prostøedky èerpá žadatel dle konkrétních úèelù v níže uvedené tabulce. Po úplném splacení pùjèky zajistí mìsto výmaz zástavního práva v katastru nemovitostí. Bližší informace o pùjèkách z Fondu rozvoje bydlení mohou obèané získat na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveøe.è. 280 a 281, nebo na telefonních èíslech , a ZAPLEVELENÉ POZEMKY pokuta až Kè, právnickým osobám až Kè. V poslední dobì i v zastavìných èástech naší obce roste poèet zanedbaných pozemkù, které zarùstají plevelem, což nejen narušuje vzhled obce, ale pøináší to sebou i další negativní jevy - semena plevelù se pøenáší i na okolní udržované pozemky, mezi plevely se vyskytuje spousta alergenù, které zpùsobují zdravotní problémy lidí i zvíøat apod. Vlastníky a uživatele neudržovaných pozemkù upozoròujeme, že zanedbáváním péèe porušují alespoò jeden z následujících zákonù a vystavují se tak udìlení pokuty: - zákon è. 200/1990 Sb. o pøestupcích mimo jiné øíká: Pøestupku se dopustí ten, kdo neudržuje èistotu a poøádek na svém nebo jím užívaném pozemku tak, že naruší vzhled obce. - fyzickým osobám hrozí pokuta až Kè - ze zákona è. 128/2000 Sb. o obcích citujeme: Obec mùže uložit pokutu až do výše Kè právnické osobì a fyzické osobì, která je podnikatelem a která neudržuje èistotu a poøádek na pozemku, který užívá nebo vlastní tak, že naruší vzhled obce - v zákonì è. 326/2004 Sb. o rostlinolékaøské péèi je uvedeno: Vlastník pozemku nebo objektu nebo osoba, která je užívá, jsou povinni zjiš ovat a omezovat výskyt a šíøení škodlivých organizmù, vèetnì plevelù tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostøedí anebo ohrožení zdraví lidí nebo zvíøat. Fyzickým osobám hrozí Dle informací Státní rostlinolékaøské správy je tøeba provádìt pokosy pozemkù minimálnì dvakrát roènì a to takto: 1. pokos - do poloviny èervna, nejpozdìji do poloviny èervence 2. pokos - koncem srpna, nejpozdìji zaèátkem záøí Dagmar Malá, ref. ŽP PROVOZ NA LETIŠTI V minulých Listech jsme Vás, obèany naší MÈ, požádali formou ankety o Váš názor na zvyšující se nebo snižující provoz tzv. malého létání. Nejen podle Vašeho názoru je souèasný provoz letadel nad zastavìnou èástí na stejné èi vyšší úrovni. Na posledních dvou jednáních vedení kraje, øeditele Letištì Brno a.s. a starostù okolních obcí bylo slibováno zachování stávajícího stavu leteckého provozu. Pøesto v poslední dobì zaèal na letišti dokonce provoz vojenských proudových letadel a Vy se dotazujete, zda se k nám snad nevrací vojenské letištì. Starosta požádal písemnì hejtmana Jihomoravského kraje a øeditele Letištì Brno a.s. nejen o vysvìtlení, ale také o øešení tohoto problému s létáním vojenských letadel a provozem malého létání. Kopií byli informováni primátor mìsta Brna a starostové okolních obcí Kobylnice, Zbýšov, Køenovice u Slavkova, Ponìtovice, Prace, mìsto Šlapanice a mìstských èástí Slatina, Èernovice a Chrlice. O výsledku Vás budeme informovat. 10 strana 11strana

7 KULTURA INFORMACE VYZNAMENÁNÍ PRO MISTRA VLADIMÍRA TERŠE V minulém vydání Listù jsme vzpomnìli životního jubilea tuøanského rodáka, jednoho z nejlepších a nejuznávanìjších restaurátorù u nás, akademického malíøe a restaurátora Vladimíra Terše. Pøi této pøíležitosti mu byla 4. srpna 2010 udìlena ministrem kultury medaile za šíøení dobrého jména èeské kultury ARTIS BOHEMIAE AMICIS. Pøipojujeme se k øadì gratulantù k tomuto velkému ocenìní jeho práce. Svým rozsáhlým celoživotním dílem - více jak 1000 restaurovaných dìl - patøí mezi elitu evropských restaurátorù, umìlcù. Mistr Terš se z toho ocenìní již, bohužel, radovat nemùže, protože v posledním srpnovém týdnu zemøel. HODY V BRNÌNSKÝCH IVANOVICÍCH se konaly Jako každý rok i letos jsme se potýkaly s malým zájmem veøejnosti. Ale i pøes tuto skuteènost, kdo mìl zájem, tak se pobavit pøišel. Hasièi i krojované páry se snažili tuto událost zorganizovat ke spokojenosti všech spoluobèanù. Malá dechová hudba Zla anka nás i letos doprovodila v prùvodu a veèer pak na taneèním parketu. Poøádání hodù v pøíštím roce zvažujeme. PODÌKOVÁNÍ Sbor Dobrovolných hasièù Brnìnské Ivanovice dìkuje Všem stárkùm a krojovaným v èele s Kamilou Dvorskou a Milanem Dorazilem za úèast a zdárný prùbìh letošních Hasièských hodù v Brnìnských Ivanovicích. Velké podìkování patøí také MÈ Brno Tuøany, ing. Karlu Svobodovi, fa LEIS, a.s., ZIPP Brno s.r.o., Kvìtináøství V. Nekolný, Pekárnì Petra Skøivánka, Sdružení Práh v èele s paní øeditelkou B. Veškrnovou a Potravinám p. Daòkové za sponzorské dary a poskytnutou pomoc. za SDH Br. Ivanovice Zdeòka Jandová INFORMACE PETIÈNÍHO VÝBORU OBÈANÙ HOLÁSEK K ZÁSTAVBÌ V LOKALITÁCH VINOHRAD A U POTOKA V kvìtnovém vydání Brnìnského Metropolitanu a v Deníku z jsou zveøejnìny èlánky týkající se regenerace bytového fondu problémové lokality v okolí Cejlu, tzv. brnìnského Bronxu. Rekonstrukce budou probíhat až do roku 2014 a nìkteré z domù bude tøeba úplnì vyklidit. 31. kvìtna jsme zaslali na Bytový odbor Magistrátu mìsta Brna žádost o informaci: seznámení s plánem a harmonogramem pøesunu obyvatel domù dotèených totální regenerací z nutností jejich vyklizení, popø. vyjádøení, zda Bytový odbor hodlá v nìkteré etapì regenerace pøestìhovat obyvatele vyklízených d o m ù d o n a š í m ì s t s k é è á s t i Brno Tuøany, pøípadnì do kterých konkrétních lokalit, kde je plánována výstavba obecních bytových domù. Dne 10. èervna jsme obdrželi odpovìï, že: projekt revitalizace èásti domù v oblasti ulic Cejl, Bratislavská, Francouzská, Stará nepoèítá s vystìhováním stávajících obyvatel mimo toto území. V dopise je mimo jiné uvedeno, že výstavba bytových domù ve vaší mìstské èásti zøejmì nebude do roku 2013 ani zahájena. Odpovìï stejného znìní dostal i starosta MÈ Brno Tuøany a byla zveøejnìna v èervnových Listech. Této informaci protiøeèí intenzivní snaha developera a Bytového odboru Magistrátu mìsta Brna o odprodej èásti pozemku potøebného k zasí ování lokality. První kontakt uskuteènila v bøeznu realitní spoleènost, zastupující investora, druhý kontakt provedl již Bytový odbor, a to v dubnu, kdy si pozval majitele pozemku k osobnímu jednání a zatím poslední pokus ze strany Bytového odboru byl uèinìn písemnou formou dne Dne jsme zaslali primátorovi Romanu Onderkovi "Žádost o pøehodnocení úpravy smìrné èásti ÚPmB v lokalitì Vinohrad, k.ú. Holásky" podepøenou argumenty nastøádanými za rok a pùl naší aktivity. Vzhledem k tomu, že jsme neobdrželi po dobu 4 mìsícù na naši žádost jakoukoliv reakci, odeslali jsme panu primátorovi dne písemnou urgenci s žádostí o sdìlení, v jakém stavu se vyøizování naší žádosti nachází jsme obdrželi dopis ze dne od pana námìstka primátora Mgr. Andera, ve kterém mj. neskrýval rozpaky nad obsahem rozhodnutí OÚPR MMB o úpravì smìrné èásti ÚPmB a zpùsobem, jakým bylo provedeno. Pan námìstek zastává názor, že OÚPR MMB by pøi rozhodování o zmìnách smìrné èásti ÚP mìl velmi silnì brát v potaz názor samosprávy reprezentovaný pøijatými usneseními Zastupitelstva MÈ a názor obyvatel, což se v tomto pøípadì nestalo. Velmi negativnì hodnotí architektonickou kvalitu návrhu plánované výstavby a absenci jakéhokoli pokusu o zaèlenìní a návaznost výstavby do stávající zástavby Holásek. Pan námìstek zároveò navrhnul projednat s námi (za úèasti vedení MÈ Brno-Tuøany) 12 strana 13 strana

8 celou záležitost pøi osobním setkání za úèelem nalezení øešení prospìšného pro rozvoj mìsta Brna a zároveò neohrožující kvalitu bydlení obèanù Holásek probìhlo v kanceláøi námìstka primátora Mgr. Andera za úèasti starosty MÈ Brno Tuøany Ing. Dorazila jednání, z jehož závìrù uvádíme: Pan námìstek mj. slíbil: pokusit se zajistit vypracování oponentního (alternativního) architektonického posudku (plánu) zástavby na uvedené lokalitì renomovaným nezainteresovaným architektem-urbanistou doc. Mužíkem z Prahy, zabývajícím se touto problematikou, tedy návazností a zaèleòováním staré a NAVŠTIVTE ŽIVNOSTENSKÝ ÚØAD MÌSTA BRNA Chcete podnikat v zemích Evropské unie a nevíte kde zaèít? Jednotné kontaktní místo mùže být øešením. Jednotné kontaktní místo (JKM) Vám poskytne informace k - podnikání v EU, EHP a Švýcarsku na základì èeského živnostenského oprávnìní v rámci volného pohybu služeb - podnikání v EU, EHP a Švýcarsku na základì oprávnìní vyøízeného v tìchto státech - vysílání zamìstnancù do zemí EU, EHP a Švýcarska - podnikání mimo režim živnostenského zákona v ÈR napø. založení agentury INFORMACE nové zástavby, kontaktovat (informovat o záležitosti a projednat ji) úøedníky Bytového odboru Magistrátu, konkrétní kroky i v otázce revitalizace Holáseckých jezer, napø. nový odbìr vzorkù pro zjištìní skuteèné míry kontaminace bahna a aktualizaci projektu revitalizace, o prùbìhu schùzky do 14 dnù informovat primátora mìsta Brna a domluvit se s ním na dalším postupu. Dne jsme zkoušeli dle dohody kontaktovat pana námìstka. Nebyl pøítomen a dle vyjádøení jeho asistentky se zatím žádné ze slibovaných jednání nekonalo. Za petièní výbor H. Dombrovská práce, nestátního zdravotnického zaøízení apod. Dále obecné informace týkající se: - opravných prostøedkù proti rozhodnutím správních orgánù v ÈR i v EU - možností øešení sporù mezi podnikateli navzájem a mezi podnikateli a spotøebiteli JKM také zprostøedkuje: - pøedání Vaší žádosti o vyøízení oprávnìní k èinnosti mimo režim živnostenského zákona pøíslušným orgánùm (napø. Ministerstvu práce a sociálních vìcí), - Vaši povinnou registraci k finanènímu úøadu, správì sociálního zabezpeèení, zdravotní pojiš ovnì. Kontakt na Jednotné kontaktní místo Magistrát mìsta Brna Živnostenský úøad mìsta Brna Malinovského nám Brno Telefon: (Mgr. Z. Softièová), (Mgr. R. Stýblová) V polovinì prázdnin, od 17. èervence do 7. srpna, probìhl další letní tábor tuøanských skautských oddílù. Tuøanští skauti již tøi roky táboøí v krásném údolí uprostøed lesù nedaleko Javoøíèských jeskyní. Skautka Oèko se rozhodla pøiblížit nìkolik chvil z táborového dìní i ètenáøùm zpravodaje Listy. Je sluneèný letní den, kolem stanù bublá potok, u kterého si hrají nejmladší táborníci vlèata a právì konèí polední klid: Pííísk pip! Táborem se rozlehlo hlasité písknutí. Všichni bezpeènì poznali signál nááástup!, shlukují se u jídelny a èekají, co se bude dít. Hopík, vedoucí dnešního dne, si bìhem nìkolika vteøin zjedná klid pouhým tichým zvednutím pìsti pravé ruky, struènì vysvìtlí nadcházející program a všichni už se zase rozuteèou ke stanùm a zaènou se pøipravovat na všemi oblíbenou hru - Šaman. Pøi høe je nezbytné dobré maskování, proto se všichni pøehrabují ve svém kufru INFORMACE BRNÌNSKÉ KOMUNIKACE INFORMUJÍ V naší mìstské èásti probìhne dne èištìní dopravnì významných vozovek od spadaného listí, kde je nutno použít pøenosné dopravní znaèení. Týká se to ulic Rolencova, Holásecká a ul. 1. kvìtna. Zbývající ulice budou èištìny pøibližnì ve stejném termínu nebo v pøedstihu, dle klimatických podmínek. SKAUTSKÝ TÁBOR V ÚDOLÍ HROMÙ a hledají obleèení nejlépe èerné nebo jiné tmavé barvy. V táboøe nastal èilý ruch, všichni se snaží být co nejlépe maskovaní, rùznì si pùjèují a vymìòují vhodné kusy obleèení. Nakonec pøijde na øadu maskování oblièeje. Nìkdo zvolí oblièejové barvy, jiný obyèejné saze z táborových kamen. Po chvíli Hopík opìt pískne na píš alku nástup a všichni odcházejí do lesa. Tam Hopík pøipomíná pravidla hry a rozdìluje hráèe do dvou stejnì silných družstev. Každé družstvo dostane kartièky s èísly. Potom družstva odejdou hloubìji do lesa, každé jinou stranou. Jejich úkolem je vybrat ze svého družstva jednoho, kdo bude Šaman' a ukrýt ho nìkde v lese, aby ho druhé družstvo nenašlo. Šaman dostane kartièku s nejvyšším èíslem pìt a ostatní kartièky rozdìlí mezi hráèe. Šamani už leží nehnutì ve svém úkrytu, napøíklad pod spadlým smrkem, když se ozve hlasité písknutí - hra zaèala. Najednou se lesem zase rozhostí témìø úplné ticho. Všichni hráèi se rozmístili v urèeném úseku lesa a snaží se najít 14 strana 15 strana

9 INFORMACE INFORMACE soupeøova šamana. Není to ovšem tak jednoduché, jak by se mohlo zdát: Když se potkají dva soupeøi, musí si ukázat svoje èísla. A vždy vìtší èíslo bere menší a hráè, který ztratil svoji kartièku, si musí nenápadnì dojít ke svému šamanovi pro jinou. Hlavnì aby šamana neprozradil a soupeø ho nenašel. Hráèi se potichouèku plíží lesem a snaží se být nespatøeni soupeøem. Všichni se plíží k místu, kde tuší soupeøova šamana. A už se støetla první dvojice a ukazují si svoje èísla. Hráè s menším èíslem odevzdá kartièku soupeøi a opatrnì, oklikou, se plíží ke svému šamanovi pro novou. Zdá se, že hráèi z jednoho družstva objevili soupeøova šamana. Aby se stali vítìzi, musí ho však spatøit hráè s èíslem jedna. Objevitel šamana tedy popisuje, kde se soupeøùv šaman ukrývá. A po chvíli ticha lesem zazní píš alka a køik dìtí - šaman byl objeven. Všichni se pomalu vracejí zpìt do tábora a cestou se vzrušenì baví, vykládají si své pocity a zážitky z napínavé hry Tak probìhla jedna z her na skautském táboøe. Tábor však není jediná akce, kterou skauti poøádají: je vyvrcholením èinnosti bìhem celého skautského roku. Ve školním roce probíhají každý týden pravidelné schùzky a témìø každý mìsíc výpravy: a už do blízkých lesù Vysoèiny nebo do chaty v horách do Krkonoš, do Jeseníkù nebo i na Šumavu. Právì teï zaèíná další skautský rok, 2010/11 a máte možnost pøihlásit svoje dítì do našeho oddílu. Všechny potøebné informace najdete na stránkách SDRUŽENÍ PRÁH V BRNÌ poøádá DNY DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ Pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Michala Haška a primátora mìsta Brna Bc. Romana Onderky Pondìlí h Vernisáž výstavy obrazù Antonína Èalkovského Salon Vaòkovka Úterý h Semináø: Práva lidí s duševním onemocnìním Jihomor. kraj, Cejl 73 a jejich uplatnìní na trhu práce Støeda h Den otevøených dveøí Sdružení Práh Semillaso h VEÈER PRO POTÌCHU DUŠE - - koncert ASONANCE Ètvrtek h Salon Vaòkovka VARIETÉ SOCIÁLE prùvod kejklíøù kolem Galerie Vaòkovka Jarmark výrobkù chránìných dílen foto Pátek h Den plný her a pøekvapení pro dìti na Tuøanské 12 Tuøanská 12 Den otevøených dveøí, dílnièky pro dìti, jízda bryèkou, jízda na poníkovi Galerie Vaòkovka 20 h 2.00 h (9.10.) Salon Vaòkovka FESTIVÁLEK - LOGR- FEST v Café Práh V letošním roce bude znovu fungovat bezplatná anonymní psychiatrickopsychologická poradna pro veøejnost v informaèním centru mládeže YMCA v Galerii Vaòkovka. Od pondìlí do pátku od 13 do 19 h se pøíchozím budou vìnovat psychiatøi a psychologové ze Sdružení Práh, z Psychiatrické léèebny v Brnì-Èernovicích, z psychiatrického oddìlení Vojenské nemocnice.mùže pøijít kdokoli, kdo potøebuje pomoc, nebo poradit... Zbláznit se mùže každý 16strana 17 strana

10 INFORMACE SPORT SVÌTOVÝ DEN HOSPICOVÉ A PALIATIVNÍ PÉÈE 9. øíjna 2010 Svìtová veøejnost si pøipomíná, že každý èlovìk má právo na dùstojnou péèi v dobì své nemoci, na zaèátku i na konci života. Lùžkový Hospic sv. Alžbìty s dvaceti lùžky pro tìžce, vìtšinou onkologicky nemocné, sídlí v Brnì v ul. Kamenné 36. Provozuje jej Obèanské sdružení Gabriela o.s., které vzniklo pøed osmi lety. Hospicová péèe poskytuje komplexní pomoc a podporu nemocným v pokroèilé a koneèné fázi nevyléèitelných onemocnìní. Podpora je poskytována také blízkým osobám. Obèanské sdružení Gabriela o.s. nabízí obèanùm Brna a okolí tyto služby: Lùžkový Hospic sv. Alžbìty s 20 lùžky nabízí komplexní péèi nemocným, kteøí trpí pokroèilým nevyléèitelným onemocnìním. Myšlenka hospicové péèe vychází z úcty k èlovìku jako jedineèné a neopakovatelné bytosti a z respektu k jeho potøebám. Hospic nemocnému garantuje, že nebude trpìt nesnesitelnou bolestí, že v posledních chvílích nezùstane sám, že bude respektována jeho lidská dùstojnost. Domácí hospic Tabita poskytuje specializovanou paliativní péèi v domácím prostøedí formou návštìv zdravotních sester, lékaøe - specialisty, peèovatelky v rámci terénní odlehèovací služby, pøípadnì dalších odborníkù. Hospicová poradna je sociální služba, která poskytuje poradenství uživatelùm peèujícím o blízké trpící nevyléèitelným onemocnìním i samotným nemocným a následnì i poradenství pozùstalým. Souèástí hospicové poradny je pùjèovna pomùcek, kde je možné zapùjèit si zdravotnické a kompenzaèní pomùcky, které umožní peèovat o nemocného èlovìka v domácím prostøedí i v období posledních dnù života. Obèanské sdružení Gabriela o.s., Vás zve na tyto akce v rámci Svìtového dne hospicové a paliativní péèe: Pøednáška MUDr. Violy Svobodové, zakladatelky Hospice sv. Alžbìty v Brnì a Prof. MUDr.Marty Munzarové, CSc., profesorky LF Masarykovy univerzity v Brnì na téma DÙSTOJNOST ÈLOVÌKA A LIDSKÁ PRÁVA v 17:00 h v pøednáškovému sále Biskupství brnìnského na Petrovì 2. Vstup je volný. Veøejné promítání filmu SKAFANDR A MOTÝL, Drama Francie/USA, 2007, Režie: Julian Schnabel, v hlavní roli Mathieu Amalric ve 21:00 hodin v kinì Art v Brnì na Cihláøské ulici 19. Vstupné je dobrovolné. Dále zveme všechny, kteøí by se chtìli seznámit s èinností našeho sdružení, k prohlídce Hospice sv. Alžbìty. Vaše návštìva je možná v pracovní dny odpoledne po pøedchozí telefonické domluvì na tel Více informací získáte na nebo na tel PROJEKT AKTIVNÍ RODINA Projekt je urèen maminkám a tatínkùm na RD/MD v JMK, kteøí po rodièovské dovolené plánují znovu nástup do zamìstnání. Mùže pro nì být velmi pøínosný proto, že to, co se v nìm nauèí, jim pomùže sladit rodinný a pracovní život a v neposlední øadì také zvládnout úspìšnì výbìrové øízení. Nejde v nich jen o jednostranné školení lektory - úèastníci si mohou vyzkoušet situace, které jsou používány v reálných výbìrových øízeních, natrénovat vyuèované dovednosti. Velmi cennou souèástí setkání je sdílení zkušeností, nejen s lektory, ale i s ostatními úèastníky. Díky tomu navíc mohou získat velmi cenné aktuální informace a kontakty. Tento projekt je pro rodièe zcela zdarma a je financován z prostøedkù ESF prostøednictvím Operaèního programu Lidské zdroje a zamìstnanost a státního rozpoètu ÈR. Jak projekt probíhá? Je organizován do sedmi dopoledních kurzù v Brnì Èernovicích, vždy stejný den v sedmi po sobì následujících týdnech. Každé setkání má jiné téma. Na to navazuje osmé setkání, které bude spoleèné vždy pro 3 bìhy kurzù. Nìkteré maminky navštìvují kurzy i s dìtmi, jsou hlídané v dìtském koutku zdarma pedagogem. Kontakt: Marta Maráková, agentura Motiv P s.r.o., Øehoøova 14, Brno tel.: TJ HOLÁSKY Skonèily prázdninové mìsíce, doba dovolených a rekreace a zaèíná nová sportovní a spoleèenská sezona na Orlovnì. Pøes léto jsme na Orlovnì nezaháleli, bylo opraveno rekonstruováno topení v celém areálu, hlavnì kotelna (výmìna kotlù), provedla ji firma pana Jirky Šatného, patøí jim podìkování za provedenou práci a i za úklid kotelny. Dál pokraèovala oprava støech a okapù a svodù deš ové vody dìkujeme panu Niedrlovi. Jsou opraveny stoly a židle, vyprány závìsy, proveden celkový úklid všech prostor. Prostì práce, které jsou nezbytné pro provoz zaøízení. Od záøí zaènou všechna cvièení dle rozvrhu, který bude k vidìní ve vývìsce pøi vchodu do tìlocvièny. Novì bude kondièní cvièení, které povede sleèna Andrea Bartlová. Stolní tenisté zahájí novou sezonu v pùli záøí. V družstvech jsme udìlali jen jednu zmìnu. Z družstva Holásky C odešel Jirka Šatný do vyšší tøídy, a proto jsme družstvo C místo nìho posílili hráèem Mojmírem Spurným ze Sokola Líšeò. Všechna družstva mají za úkol se ve svých soutìžích udržet. Tak jak to bylo v minulé sezonì, kdy žádné družstvo nesestoupilo a C družstvo naopak postoupilo do vyšší tøídy. Akce na Orlovnì: Zábava dùchodcù z Tuøan Zábava dùchodcù z Chrlic Poslední leè Mikulášská zábava dùchodcù Zpracovali: V. Klimeš, M.Vladík 18 strana 19 strana

11 SPORT REKLAMA V sezonì 2010/2011 vysíláme do mistrovských bojù sedm týmù. Naše první mužstvo dospìlých, které se v minulé sezonì umístilo v krajské I.B tøídì na druhém místì za Vojkovicemi a pøed Jaroslavicemi, nadále trénuje Tadeáš Szypula. B-mužstvo dospìlých se v èervnu na poslední chvíli zachránilo v brnìnské III. tøídì. V novém fotbalovém roèníku by ale jeho talentovaní kouèi Pavel Svaèina a Tomáš Štancl rádi pomýšleli na vyšší pøíèky. Starší hráèi se pod vedením Karla Procházky a Michala Rádla již tradiènì úèastní soutìže Old boys. Mírné zmìny nastaly u naší mládeže. Družstvo starších žákù, které jsme v létì SK TUØANY založili, a družstvo mladších žákù zápolí v mìstském pøeboru. Tyto týmy má na starosti Tomáš Maloò a Jiøí Kopic. V nejvyšší brnìnské soutìži pak hrají také naše dvì pøípravky. Starší pøípravku uèí fotbalovým dovednostem Milan Klement a Lubomír Èervík, mladší chlapce seznamuje trpìlivì s fotbalovým svìtem Lubomír Kloss a David Procházka. Bohužel jsme už kvùli malému poètu klukù nedokázali udržet druhý tým benjamínkù. Proto bychom rádi ve svých øadách pøivítali další mladé zájemce o kopanou, a to nejen z kategorie tìch nejmenších. Pøípadné informace sdìlíme na telefonním èísle Za SK Tuøany Martin Horákovský Nová služba v KADEØNICTVÍ IVANA každou støedu, objednávky na Tel.: RELAXAÈNÍ, SPORTOVNÍ A LYMFATICKÉ MASÁŽE mládež SK Tuøany na srpnovém soustøedìní ve Svratce 20 strana 21 strana

12 REKLAMA REKLAMA 22 strana 23 strana

13 REKLAMA REKLAMA STAROŽITNOSTI Svatopetrská 22a, Brno-Komárov (vedle hotelu Bílá rùže) IHNED PROPLÁCÍME VEŠKERÉ STAROŽITNOSTI V HOTOVOSTI Zejména: nábytek, obrazy, rámy, hodiny, kapesní a náramkové hodinky do r.v. 1980, šperky, støíbrné pøíbory, èeské granáty, tabat ì r k y, p u d ø e n k y, svícny, lustry, alpaku kombinovanou se sklem, porcelánové figurky, veškeré sklo, bižuterii, svìtla, rádia, gramofony, fotoaparáty, dalekohledy, hraèky, divadla, betlémy, vánoèní ozdoby, vojenské vìci, hudební nástroje, p l a k á t y, k n i h y, Provozní doba: po - èt hod pá hod. Vše i poškozené ze sklepù, pùd, bytù i celé pozùstalosti. Telefon non-stop: PØIJEDEME? ZAPLATÍME? ODVEZEME SLUNÍÈKO Dìtské a kojenecké zboží Široký sortiment nového obleèení ve vel Otevøeno: pondìlí hod. a v úterý až pátek 9-13 a hod. Najdete nás na ulici Uhýrkova 18 v Brnì Tuøanech JAZYKOVÉ KURZY Zaèátek øíjen JŠ Adispa - Dr. Kozáková, Podlipná 19, Brno tel , strana 25 strana

14 REKLAMA REKLAMA Naléhavì hledám ke koupi RD v Tuøanech èi blízkém okolí, horší stav nevadí. Rychlé a seriózní jednání. Tel.: HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V BRNÌ i okolí, ve vlastnictví možno i s chatou. Finance mám, tel.: KOUPÍM RODINNÝ DÙM V BRNÌ k bydlení (vìtší i menší i ve špatném stavu). Jen solidnì. Platím hotovì. Jsem pøímý kupec, tel.: Zn.: Brno i okraj KOUPÍM GARÁŽ KDEKOLIV V BRNÌ i v horším stavu. Dohoda jistá, tel.: KOUPÍM POZEMEK V BRNÌ i okolí, pokud možno stavební (menší i vìtší). Prosím nabídnìte. Rychlé jednání, tel.: ELEKTRICKÉ SKÚTRY prodej, servis, zkušební jízdy Obecká 2, Stará Líšeò, tel , 26 strana 27 strana

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

ÈERVEN. roèník XV/2005

ÈERVEN. roèník XV/2005 ÈERVEN 5 roèník XV/2005 Slavnost v Pohádce máje Vážení spoluobèané, Srdeènì vás zveme na Slavnost v Pohádce máje, která se koná v nedìli 12. èervna 2005 od 15 hodin v areálu Pohádky máje u Podkomorské

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIV ² È. 2 ² ÚNOR 2004 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny Babièce Viktorii Mazurkové

Více

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité 9/kvìten/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. kvìtna 2004 Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité Mìsto Èeská Lípa vypoví smlouvu s Ministerstvem

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil.

ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil ÈERVENEC 6 roèník XV/2005 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI Je to neuvìøitelné, ale je to tak. V tìchto dnech je to pøesnì 10 let co byla založena tato zájmová

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi:

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi: Králický zpravodaj 07/2004-1 Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku Pracovní návrh k veøejné diskuzi: 1. Cíl koncepce Koncepce chce být

Více

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006 ROČNÍK 15 KVĚTEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 4. 2006 TISK: 29. 4. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Kvìten 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 9 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Nemyslím si, e by vùbec Karla Hynka Máchu mohlo pøi psaní jeho nejslavnìj í básnì

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Rok nám pomalu utekl, jak voda v øece a v ichni se pomalu chystáme na pøíchod roku nového a pøemý líme,

Více

mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí:

mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí: Roèník VII - èíslo 5: kvìten 2001 Noviny mìstské èásti Praha - Letòany Poslední dobou se stále více zamýšlím nad morální úrovní èeské politické scény na všech stupních. Pamatuji èasy krátce po prvních

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin DUBEN 2007 èíslo 4 V. roèník Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin Potupná maska Nejvìtší muèírna v ÈR, která bude otevøena ve sklepních prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti zpøístupní

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového STODSKÉ LISTY Rozpoèet mìsta 10. reprezentaèní ples Zasedala bezpeènostní rada Doprava zpùsobuje tìžkosti Kormoráni na Radbuze Je konec plesù ve Stodì? Ptaèí chøipka Volejbalistky vedou tabulku Vydává

Více

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Králický zpravodaj 11/2003-1 Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè BUNKR V OBLEŽENÍ Redakce KZ byla upozornìna na zavážení vchodu a støílen betonového bunkru (K S 16 U DRÁHY) z 2.

Více

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. ÚNOR 2001 CENA 5 KČ Muzeum v roce jedna Muzeum bylo v Napajedlích po dlouhou dobu souèástí kulturního života mìsta. Vlivem mnoha okolnosti pøed lety zaniklo.

Více

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. BŘEZEN 2001 CENA 5 KČ Rušení nočního klidu Problém, který je neøešitelný? O tom, jak se mùžete i Vy podílet na jeho øeše-ní se doètete uvnitø listu v èlánku

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3.

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3. 6/bøezen/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 26. bøezna 2004 Sloučení mateřských škol na Špičáku Slouèení ètyø špièákovských mateøinek, jejichž zøizovatelem

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více