2. Dejiny školských knižníc na Slovensku / Július Valach. -- sla In: Knižnice a informácie -- [SK] -- Roč. 34, č.5/6 (2002), s

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Dejiny školských knižníc na Slovensku / Július Valach. -- sla In: Knižnice a informácie -- [SK] -- Roč. 34, č.5/6 (2002), s.266-267."

Transkript

1 ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) uvedenou v záhlaví webové stránky NPKK (www.npkk.cz) nebo em na adrese 1. A Transformation in Further Education: technology, the electronic library and the Cinderella sector [Přeměna dalšího vzdělávání. Technologie, elektronická knihovna a zanedbávaný sektor] / Maureen Jackson, Linda Banwell, Debbie Proud. -- eng -- lit.25 In: Journal of Further and Higher Education -- [GB] -- Roč. 27, č.2 (2003), s Res. Přehled změn v sektoru britského dalšího (postsekundárního nevysokoškolského) vzdělávání v posledním desetiletí hlavně v oblasti vzdělávacích technologií. Jejich dopad na studenty, pedagogický sbor a pracovníky školních knihovnických a informačních služeb. Růst významu elektronických informačních služeb v oblasti výuky a učení. Představení projektu JUBILEE in FE zkoumajícího vliv technologií na výuku několika disciplín v institucích dalšího vzdělávání. další vzdělávání ; postsekundární vzdělávání ; informační technologie ; vzdělávací technologie ; školní knihovna ; informační služby ; výzkum ; Velká Británie 2. Dejiny školských knižníc na Slovensku / Július Valach. -- sla In: Knižnice a informácie -- [SK] -- Roč. 34, č.5/6 (2002), s Informácie o celoslovenskom odbornom seminári venovanom dejinám knižnej kultúry, ktorý sa konal pod názvom Dejiny školských knižníc na Slovensku 18. a v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Autor uvádza jednotlivé témy prednášok a upozorňuje na ich vydanie v samostatnom zborníku. školní knihovna ; konference ; dějiny ; Banská Bystrica ; 2002

2 3. Förderung der Leseerziehung [Podpora výchovy ke čtení] / Reinhold Wöll. -- ger - - Lit.4 In: Erziehung und Unterricht -- [AT] -- Roč. 153, č.1/2 (2003), s Na 1.stupni základní školy je čtení ústředním didaktickým úkolem a cílem. Důležité principy pro podporu čtení na základní škole: vytvoření podnětného prostředí ve škole a třídě (knihy, časopisy, nástěnky apod.), volnost ve výběru čtení (podpora školních knihoven), čtení jako součást každé vyučovací činnosti, čtení jako ústřední požadavek kurikula. Výuka čtení začíná vždy vyprávěním. čtení ; výuka ; základní škola ; motivace ; školní knihovna ; cíl výuky ; ročník 1 4. Hodiny dějepisu ve školní knihovně [History lessons in a school library] / Jana Kučerová. -- cze In: Společenskovědní předměty -- [CZ] -- Roč. 2, č.4 (2002/03), s Z praxe učitelky dějepisu na 2.stupni základní školy. Představení uspořádání a vybavení školní knihovny, které je možno využít pro výuku dějepisu. Podstata práce s textem, příklady úloh zadávaných žákům při práci s informačními zdroji v rámci výuky dějepisu. Využití audiovizuálních prostředků. Referáty a seminární práce. dějepis ; výuka ; forma výuky ; školní knihovna ; práce s textem ; informační pramen ; audiovizuální pomůcka ; 5. Informační gramotnost - teorie a praxe v ČR [Information literacy - theory and practice in the Czech Republic] / Michaela Dombrovská, Hana Landová, Ludmila Tichá. -- cze -- lit.30 In: Národní knihovna -- [CZ] -- Roč. 15, č.1 (2004), s obr. Informační gramotnost - pochopení role a moci informací, schopnost informace vyhledat a používat je při rozhodování a zacházet s nimi za použití informačních technologií. Význam informační gramotnosti v kontextu vzdělávání. Založení Klubu školních knihoven při Svazu knihovníků a informačních pracovníků - výrazný příspěvek k řešení problematiky zvyšování informační gramotnosti na základních a středních školách. Prvky informačního vzdělávání ve studijních plánech různých oborů na vysokých školách. Státní informační politika ČR a Národní program rozvoje vzdělávání. Význam vzdělávací politiky státu pro další vývoj informační gramotnosti.

3 informace ; funkční gramotnost ; informační technologie ; základní škola ; střední škola ; vzdělávání ; školní knihovna ; informační gramotnost ; informatická výchova 6. Medzinárodný deň školských knižníc 2003 / Lucia Paulinyová. -- sla In: Učiteľské noviny -- [SK] -- Roč. 53, č.32 (2003), s.11. Od roku 1999 sa každý štvrtý októbrový pondelok koná Medzinárodný deň školských knižníc. Cieľom je upozorniť na dôležitú úlohu školských knižníc vo vzdelávaní detí. Medzinárodná asociácia školských knihovníkov navrhuje niektoré aktivity, ktoré článok obsahuje. školní knihovna ; mezinárodní spolupráce ; vzdělávání ; organizace ; činnost ; 7. Mezinárodní výzkum čtenářské gramotnosti PIRLS [The international research on readers' literacy PIRLS] -- cze In: Školství -- [CZ] -- Roč. 11, č.20 (2003), s.5. Výsledky našich žáků 3. a 8.ročníku v mezinárodním výzkumu školního prospěchu PIRLS. Rozdíly ve výsledcích chlapců a dívek. Homogenita mezi výsledky nejlepších a nejhorších žáků. Rodinné zázemí školního vzdělávání v porovnání s některými zeměmi. Televize ve volném čase dětí. Využívání školních knihoven. Role domácích úkolů při výuce čtení. pedagogický výzkum ; srovnávací analýza ; školní knihovna ; čtení ; čtenářství ; funkční gramotnost ; pohlavní rozdíl ; televize ; volný čas ; rodinné prostředí ; základní škola ; PIRLS ; Česká republika ; ročník 3 ; ročník 8 8. Model školskej knižnice z hľadiska jej odborných činností / Anna Gašparovičová. -- sla In: Technológia vzdelávania -- [SK] -- Roč. 11, č. 3 (2003), s. 15-obál. Príspevok popisuje náplň a poslanie školských knižníc. Zaoberá sa priestormi vhodnými pre tieto knižnice, personálnym obsadením, knižnično-informačnými fondami a knižnično-informačnými službami, ktoré knižnice poskytujú. školní knihovna ; činnost ; vybavení ; personál ;

4 9. Školní informační středisko v praxi [School information centre in practice] / Milena Medková. -- cze In: Čtenář -- [CZ] -- Roč. 56, č.3 (2004), s Pokrač. 1 tab. Projekt Školní informační středisko, budování moderní multimediální školní knihovny. Statické prvky knihovnického systému - knihovní fondy, zaměstnanci, zařízení knihovny (budovy, místnosti, přístroje, software) a čtenáři. školní knihovna ; informační středisko ; počítač ; automatizace ; práce s informacemi ; vyhledávání informací ; střední odborná škola ; Valašské Meziříčí 10. Školní informační středisko v praxi [School information centre in practice] / Milena Medková. -- cze In: Čtenář -- [CZ] -- Roč. 56, č.4 (2004), s Dokonč. Dynamické prvky knihovnického systému (činnosti) - akvizice, katalogizace, organizace knihovního fondu, knihovnicko-informační služby. Základní služby poskytované školním informačním střediskem (služba, činnost). Co se povedlo za osm let existence informačního střediska. školní knihovna ; informační středisko ; počítač ; automatizace ; práce s informacemi ; vyhledávání informací ; střední odborná škola ; Valašské Meziříčí 11. Školní knihovna: zanedbávaná tradice [School library - neglected tradition] / Daniela Kramulová. -- cze In: Rodina a škola -- ISSN [CZ] -- Roč. 52, č. 6 (2005), s. 12. Problematika školních knihoven, nedostatečné legislativní zakotvení, nezájem ministerstva školství (ve školském zákoně pouze zmínka, že mohou být součástí školy). Hlavní poslání školních knihoven v současnosti, knihovna a práce žáků s informacemi. školní knihovna ; informatická výchova ; práce s informacemi ; vyhledávání informací ; informační středisko ; legislativa ; školský zákon ; základní škola ; střední škola ;

5 12. Školní knihovny v akci poprvé, ale jistě ne naposled [School libraries in action for the first, but certainly not last time] / Jan Vrzáček. -- cze In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. -- ISSN [CZ] -- Roč. 2004, č. 9 (2004), s. 2. Informace o setkání učitelů pečujících o školní knihovny, knihovnic školních knihoven, pracovníků veřejných knihoven a studentů Ústavu informačních studií a knihovnictví na FF UK v Praze ( , ZŠ Hanspaulka). Činnost Klubu školních knihoven, aktivity zaměřené na podporu činnosti již existujících knihoven a pomoc při zakládání nových. Nejpalčivější problémy spojené s provozem školních knihoven, možnosti jejich řešení. základní škola ; knihovna ; školní knihovna ; knihovník ; sdružení ; činnost ; Klub školních knihoven 13. Školní knihovny včera a dnes, studijní informační centra zítra [School libraries yesterday and today, study information centres tomorrow] / Ludmila Čumplová. -- cze In: Čtenář -- [CZ] -- Roč. 56, č.7/8 (2004), s Pokrač.1. Modely školních informačních center - studovna a čítárna, mediatéka se studovnou, studijní a informační centrum školy. Prostory, vybavení HW a softwarem, vybavení AV technikou, evidovaný fond, činnost a služby, provozní hodiny a personální zajištění. školní knihovna ; rozvoj ; základní škola ; střední škola ; práce s informacemi ; vyhledávání informací ; informační středisko ; vybavení ; 14. Školní knihovny včera a dnes, studijní informační centra zítra [School libraries yesterday and today, study information centres tomorrow] / Ludmila Čumplová. -- cze In: Čtenář -- [CZ] -- Roč. 56, č.6 (2004), s Pokrač. 6 tab. Z historie školních knihoven, spolupráce dětských oddělení veřejných knihoven se školami. Informační výchova, práce s knihou a informacemi. Metodická pomoc školním knihovnám, koncepce budování školních knihoven - studijních a informačních center školy. Důležité funkce studijního a informačního centra školy.

6 školní knihovna ; rozvoj ; základní škola ; střední škola ; práce s informacemi ; vyhledávání informací ; informační středisko ; informatická výchova ; 15. Školská knižnica ako knižnično-informačné centrum -- sla In: Učiteľské noviny -- [SK] -- Roč. 53, č.14 (2003), s.7. Informácie o odbornom seminári pod názvom Školská knižnica ako knižničnoinformačné centrum školy. Cieľ seminára - možnosti, význam a perspektívy školských knižníc stredných škôl. Uznesenie prijaté na záver seminára. školní knihovna ; informační středisko ; střední škola ; schůze ; 16. Školská ohlédnutí. Školní knihovny [School libraries in 19th century] / František Morkes. -- cze In: Rodina a škola -- [CZ] -- Roč. 51, č.10 (2004), s.20. Nařízení a zákony vedoucí k rozšíření školních knihoven v 19.století. Čtenářské společnosti. Vydání obecně závazného řádu pro školní knihovny (r.1871), činnost učitelů. dějiny školství ; školní knihovna ; čtenářství ; společnost ; role učitele ; legislativa ; století Školské knižnice v Maďarsku / Mária Kovács ; Gabriela Žibritová. -- sla -- Lit. In: Knižnice a informácie -- [SK] -- Roč. 34, č.1/2 (2002), s Autorka sa usilovala v článku vykresliť obraz zmien funkcií a úloh školských knižníc v Maďarsku. Opisuje ich zakladanie na konci 19.storočia, ich ďalší vývoj ako aj zmeny v 80. a 90.rokoch až do súčasnosti. školní knihovna ; činnost ; Maďarsko

7 18. Zur Situation der Schulbibliotheken in Österreich [K situaci školních knihoven v Rakousku] / Johanna Hladej. -- ger In: Erziehung und Unterricht -- [AT] -- Roč. 153, č.1/2 (2003), s Charakteristika rakouských školních knihoven a jejich vybavení. Význam školních knihoven pro podporu čtení a zprostředkování informačních a komunikačních technologií. Význam čtení pro individuální rozvoj v kognitivní, emocionální, sociální, kreativní a pragmatické oblasti. Podpora individuálních požadavků čtenářů ve školních knihovnách (beletrie, odborná literatura, dětská literatura, časopisy, noviny..). Spolupráce školních knihoven s ostatními knihovnami. školní knihovna ; knihovna ; čtenářství ; žák ; motivace ; práce s informacemi ; učení ; Rakousko

Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol

Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol Jitka Svitáková Plzeň 2013 Západočeská univerzita

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK KURIKULÁRNÍ REFORMA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk)

Více

ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU PŘECHOD NA VYŠŠÍ STUPEŇ ŠKOLY

ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU PŘECHOD NA VYŠŠÍ STUPEŇ ŠKOLY ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU PŘECHOD NA VYŠŠÍ STUPEŇ ŠKOLY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou

Více

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk)

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2008

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2008 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2008 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 10 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2010

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2010 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2010 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

LETNÍ PRÁZDNINY Být dobrým rodi em, lze se to nau it? Rodina a škola Cizinci pod eskými stany aneb Mezinárodní seminá Evropské prázdniny Archa :

LETNÍ PRÁZDNINY Být dobrým rodi em, lze se to nau it? Rodina a škola Cizinci pod eskými stany aneb Mezinárodní seminá Evropské prázdniny Archa : LETNÍ PRÁZDNINY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma:

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma: O B S A H 1. Úvod 3 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 2.1 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 7 2.2 Infrastruktura 19 2.3 Univerzitní knihovna 22 2.4 Vydavatelství 24 3. Kvalita

Více

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 USNESENÍ I. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 Vláda I. schvaluje Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta

Více

DIDAKTIKA MEDIÁLNÍ VÝCHOVY

DIDAKTIKA MEDIÁLNÍ VÝCHOVY DIDAKTIKA MEDIÁLNÍ VÝCHOVY DENISA LABISCHOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011

KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011 SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNICKÁ RADA KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011 Sborník z 19. konference, konané ve dnech 13. 15. září 2011 v Českých Budějovicích Září 2011 1 Sdružení knihoven ČR, Ostrava 2011

Více

ŠKOLNÍ ŠIKANA Adam v nesnázích : scénář školního dramatu o šikaně Tvořivá dramatika

ŠKOLNÍ ŠIKANA Adam v nesnázích : scénář školního dramatu o šikaně Tvořivá dramatika ŠKOLNÍ ŠIKANA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví webové

Více

TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Pavla Kovářová a kolektiv

TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Pavla Kovářová a kolektiv TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Pavla Kovářová a kolektiv Radim Bačuvčík VeRBuM, 2012 2 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Kovářová, Pavla Trendy v informačním vzdělávání / Pavla Kovářová a kolektiv.

Více

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5.

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 13 4. Studenti 21 5. Absolventi 23 6. Zájem o studium 24 7. Akademičtí pracovníci 27

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Obor vzdělání: Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME

ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME Pavel Andres, Alena Vališová ČR Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT v Praze E-mail: pavel.andres@muvs.cvut.cz,

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Mezinárodní šetření ICILS 2013

Mezinárodní šetření ICILS 2013 Mezinárodní šetření ICILS 2013 Národní zpráva Počítačová a informační gramotnost českých žáků Národní zpráva šetření ICILS 2013 Počítačová a informační gramotnost českých žáků Josef Basl Simona Boudová

Více

Školení učitelů chemie "na Slovensku

Školení učitelů chemie na Slovensku Školení učitelů chemie "na Slovensku 518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Katarína Javorová Katedra didaktiky ve vědě, psychologie a pedagogika, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě (Slovensko)

Více

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako Recenzenti: Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D., PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Vedoucí autorského kolektivu:

Více

Obsah... 1. 1. Východiska dlouhodobého záměru.. 2. 1. 1 Postavení školy v terciární sféře vzdělávání... 2

Obsah... 1. 1. Východiska dlouhodobého záměru.. 2. 1. 1 Postavení školy v terciární sféře vzdělávání... 2 Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2006-2010 OBSAH Obsah.... 1 1. Východiska dlouhodobého

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility Program Leonardo da Vinci Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility generace 2001 Česká republika Kontakty: Adresa Národní agentury programu Národní agentura programu Leonardo da Vinci Národní vzdělávací

Více

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Koncepce rozvoje. veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Koncepce rozvoje. veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Koncepce rozvoje veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020 Hradec Králové 2013 Obsah Vize knihoven našeho kraje Role

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informačních studií a knihovnictví Informační studia a knihovnictví Bc. Lenka Janská Návrh implementace předmětu

Více

projekt: Vzdělávání napříč KHK FUNKČNÍ GRAMOTNOST autorka PhDr. Renáta Ševčíková žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o.

projekt: Vzdělávání napříč KHK FUNKČNÍ GRAMOTNOST autorka PhDr. Renáta Ševčíková žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. projekt: Vzdělávání napříč KHK FUNKČNÍ GRAMOTNOST autorka PhDr. Renáta Ševčíková žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Projekt: Vzdělávání napříč KHK Funkční gramotnost Autorka: PhDr. Renáta Ševčíková

Více

Metodický materiál pro kariérové poradce

Metodický materiál pro kariérové poradce Metodický materiál pro kariérové poradce jeho realizace ve Střední škole automobilní v Holicích 2010 PaedDr. Jiří Knoll Stav, trendy a cíle kariérového poradenství Poradenské služby související s kariérou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více