INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku. Aplikace osobních počítačů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku. Aplikace osobních počítačů"

Transkript

1 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA Kladno, Jana Palacha 1840 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Zaměření: Aplikace osobních počítačů Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: M/01 Informační technologie střední vzdělání s maturitní zkouškou 4 roky, denní studium ŠVP verze 3

2 Kontakty pro komunikaci se školou: Adresa: J. Palacha 1840, Kladno Jméno ředitele: Ing. Bohumil Žvachta Telefon: Fax: ová adresa: Web adresa: 1

3 Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje Profil absolventa Identifikační údaje Popis uplatnění absolventa v praxi Popis očekávaných výsledků vzdělání absolventa Charakteristika školního vzdělávacího programu Identifikační údaje Výchozí podklady pro tvorbu školního vzdělávacího programu Podmínky pro přijetí ke studiu Zdravotní způsobilost a fyzická zdatnost Celkové pojetí vzdělávání v daném oboru Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Organizace výuky Hodnocení žáků a diagnostika Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávacích činnostech Metodik prevence Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Ochrana člověka za mimořádných událostí Učební plán Učební plán daný RVP a jeho porovnání s učebním plánem ŠVP Rozpracování obsahu vzdělávání v ŠVP Poznámky k učebnímu plánu Přehled využití týdnů ve školním roce Učební osnovy Český jazyk a literatura Anglický jazyk I Německý jazyk II Ruský jazyk II Dějepis Základy společenských věd Fyzika Chemie a ekologie Matematika Tělesná výchova Ekonomika Management a marketing Informační technologie Počítačová grafika Technické vybavení Operační systémy Softwarové aplikace Počítačové sítě Programování Technická dokumentace Elektrotechnika Praxe Praktická cvičení

4 Automatizace Řídící technika Svět práce Psychologie Materiální a personální podmínky realizace ŠVP Materiální a technické zabezpečení výuky Pracoviště výpočetní techniky Odborné a klasické učebny Informační centrum Elektrolaboratoře Laboratoř automatizace Strojní laboratoře Dílny obrábění Dílna svařování Dílna zámečnická Truhlárna Kovárna Informační a komunikační technika školy Personální podmínky Charakteristika spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP

5 1. Úvodní identifikační údaje Název školy: SPŠ a VOŠ Kladno Adresa školy: Zřizovatel: Název ŠVP: Zaměření: Jana Palacha 1840, Kladno Středočeský kraj Informační technologie Aplikace osobních počítačů Kód a název oboru vzdělání: M/01 Informační technologie Délka a forma studia: Stupeň vzdělání: Datum platnosti ŠVP: 2. Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název školy: Adresa školy: Zřizovatel: Název ŠVP: 4 roky, denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou počínaje 1. ročníkem SPŠ a VOŠ Kladno Jana Palacha 1840, Kladno Středočeský kraj Informační technologie Kód a název oboru vzdělání: M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Délka a forma studia: Stupeň vzdělání: Datum platnosti ŠVP: 4 roky, denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou počínaje 1. ročníkem 2.2 Popis uplatnění absolventa v praxi Absolventi mají široké obecné uplatnění ve firmách jako techničtí pracovníci, kteří dokáží navrhnout i realizovat řešení HW, instalovat a spravovat aplikační software a operační systémy, udržovat a spravovat prostředky IT, programovat a vytvářet uživatelská, databázová a webová řešení, navrhovat, realizovat a administrovat sítě. Dále se pak mohou uplatnit jako kvalifikovaní prodejci prostředků IT včetně poradenství a podpory uživatelů prostředků IT. Dalším možným uplatněním absolventů jsou rovněž ekonomicky zaměřené pozice pracovníků firem v oblasti kontroly a řízení jakosti, marketingu, středního managementu, s orientací v účetnictví a daňové soustavě. Ekonomické vzdělání absolventy připraví i na možné samostatné podnikání. 4

6 Příklady pracovních pozic, které mohou absolventi v praxi vykonávat: správce sítí, technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce OS, obchodník s prostředky IT. 2.3 Popis očekávaných výsledků vzdělání absolventa Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi: - volí vyvážená HW řešení s ohledem na jejich funkci, parametry a vhodnost pro předpokládané použití - kompletuje a uvádí do provozu počítačové sestavy včetně periferních zařízení - identifikuje a odstraňuje závady HW a provádí upgrade - volí vhodný operační systém s ohledem na jeho předpokládané nasazení - instaluje, konfiguruje a spravuje OS včetně jeho pokročilého nastavení dle objektivních potřeb uživatele - poskytuje uživatelskou podporu - navrhuje a aplikuje vhodný systém zabezpečení dat před zneužitím, ochrany dat před zničením a jejich zálohování - volí vhodné programové vybavení s ohledem na jeho nasazení - instaluje, konfiguruje, spravuje a používá standardní aplikační programové vybavení - navrhuje a realizuje počítačové sítě s ohledem na jejich předpokládané využití - konfiguruje síťové prvky - administruje počítačové sítě - algoritmizuje úlohy a tvoří aplikace v některém vývojovém prostředí - realizuje databázová řešení - tvoří webové stránky - vytváří návrhy v grafických programech (bitmapových i vektorových) - komunikuje elektronickou poštou a využívá další prostředky online a offline komunikace - ovládá běžné základní a aplikační programové vybavení 5

7 - získává, třídí, analyzuje, zpracovává informace z různých zdrojů včetně využití prostředků informačních a komunikačních technologií - zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence - rozpozná možnosti nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a je schopen zajistit odstranění závad a možných rizik - poskytne první pomoc při náhlém onemocnění nebo úrazu - chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku - dodržuje stanovené normy a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti - jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje - zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady - efektivně hospodaří s finančními prostředky - nakládá s materiály, energiemi, vodou, odpady a jinými látkami ekonomicky a ekologicky - zná význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční popřípadě společenské ohodnocení - uvědomuje si význam celoživotního učení a vzdělávání - má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru - komunikuje s potenciálními zaměstnavateli - zná obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků - rozumí podstatě a principům podnikání - má představu o právních, ekonomických, administrativních a etických aspektech soukromého podnikání - dodržuje zákony a respektuje práva a osobnost jiných lidí - chápe význam životního prostředí pro člověka a jedná v duchu udržitelného rozvoje - má odpovědný vztah ke svému zdraví 6

8 - pracuje v týmu, podílí se na realizaci společných pracovních a jiných činností, spolupracuje při řešení problémů s ostatními - samostatně a zodpovědně řeší svěřené úkoly - vyjadřuje se srozumitelně a souvisle, používá odbornou terminologii - uplatňuje při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické a myšlenkové operace), funkčně využívá matematické dovednosti 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Informační technologie Kód a název oboru vzdělání: M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Datum platnosti ŠVP: Výchozí podklady pro tvorbu školního vzdělávacího programu Při tvorbě ŠVP se vycházelo z dlouholetých zkušeností v daném oboru vzdělávání, z dostupných podkladů pro tvorbu ŠVP a příslušných školení, dále pak z analýzy a autoevaluace výsledků práce školy. Hlavní důraz se přitom kladl na tyto body: - uplatnění absolventů na trhu práce - modernizace osnov vypuštění překonaných a zastaralých prvků a jejich nahrazení prvky moderními a progresivními - přizpůsobení osnov materiálně technickým podmínkám školy - vysoké využití výpočetní techniky a informační technologie 3.3 Podmínky pro přijetí ke studiu Obecné podmínky jsou vymezeny platnou legislativou. Nezbytnou podmínkou pro přijetí ke studiu je splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky a splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium. 7

9 Interní podmínky i organizace přijímacího řízení pro daný školní rok stanovuje ředitel školy a jsou s předstihem zveřejněny na webových stránkách školy. Aktuální kritéria pro přijetí: Hodnotícím kritériem přijímaných jsou výsledky ze ZŠ. o o uchazeči budou posuzováni podle průměrného prospěchu z 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy podmínkou je úspěšné zakončení obou pololetí, tj.minimálně prospěl Z těchto výsledků bude sestaveno pořadí podle úspěšnosti. o Z celkového pořadí bude odděleno 29 přijatých žáků, další budou nepřijati a mohou se odvolat prostřednictvím ředitele školy. V případě rovnosti výsledků posoudí přijímací komise celkové předpoklady uchazeče s přihlédnutím k výsledkům ve školních a okresních olympiádách, soutěžích, apod. Žáci víceletého gymnázia budou přijati posouzením jejich výsledků v přijímací komisi. Ředitel školy může rozhodnout o zvláštním způsobu přijetí žáka u cizinců, ze zdravotních důvodů, z důvodu dyslexie, apod.. V případě nutnosti se vypisuje zvláštní termín přijímacích zkoušek (omluvená nepřítomnost z důvodu nemoci, apod.) Kritéria přijetí jsou v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., vyhláškou č.671/2004 Sb. a ve znění pozdějších předpisů 3.4 Zdravotní způsobilost a fyzická zdatnost Požadavky na fyzické a duševní vlastnosti uchazeče o studium budou podmíněny jeho volbou orientace na daný obor techniky. Zdravotní způsobilost potvrdí s konečnou platností lékař. Škola se zaměřuje na zlepšení zdravotního stavu a fyzické zdatnosti žáků nastupujících na školu vytvářením vhodných podmínek v oblasti vzdělávání pro zdraví. Motivuje žáky k pohybovým aktivitám, jako jsou sportovní soutěže a závody v rámci školy i mezi školami. Dokladem úspěchů v této oblasti jsou přední umístění nejen v okresních, ale i krajských a republikových soutěžích. Škola rovněž pořádá pro studenty lyžařské a sportovní kurzy. 8

10 3.5 Celkové pojetí vzdělávání v daném oboru Pojetí vzdělávacího programu je zaměřeno na osvojování teoretických poznatků i praktických dovedností, zejména pak na rozvíjení klíčových i odborných kompetencí a zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáků. Výuka je orientována k technikám samostatného učení, klade důraz na motivaci žáků a náročnější samostatné práce. Neméně důležité je skupinové vyučování, podpora týmové práce a kooperace. Dále jsou podporovány metody činnostně zaměřeného vyučování, např. praktické práce žáků v dílnách nebo odborných laboratořích. V rovině teoretického vyučování budou ve větší míře využívány moderní metody výuky pomocí nových didaktických pomůcek a moderní techniky (multimediální PC, dataprojektory, vizualizéry, interaktivní tabule) společně s běžně užívanými CD přehrávači, videem, magnetofonem. Důraz je kladen na zajištění vzájemné spolupráce moderními metodami učení (dialog, metoda kritického myšlení apod.). Pojetí výuky by mělo směřovat k větší univerzálnosti, flexibilitě, kreativitě, sebereflexi se zřetelem k principům celoživotního učení minimalizujícím rizika na trhu práce. Vzhledem k nadstandardnímu vybavení školy výpočetní technikou, vybavení školních dílen a laboratoří jsou ve výuce praktickou činností žáků využívány a prohlubovány znalosti získané v teoretických předmětech, žáci získávají potřebné psychomotorické dovednosti. Vysoká hodinová dotace matematického a přírodovědného vzdělávání připravuje žáky k pochopení učiva v technických předmětech a současně dává žákům základ pro úspěšné zvládnutí těchto předmětů při pokračování ve studiu na vysoké škole. Žák řeší logické úlohy s využitím svých poznatků z výuky, provádí praktická cvičení, elektrotechnická měření, vyhledává, analyzuje, zpracovává potřebné informace z různých zdrojů a posuzuje jejich relevantnost. Seznamuje se s matematickými a grafickými metodami řešení úkolů včetně využití počítačů. Nadaní žáci s vysokým zájmem o obor jsou individuálně podporováni a svůj zájem a schopnosti mohou využít v soutěžích a olympiádách. Během studia žáci navštíví formou exkurze vybrané podniky s cílem získat konkrétní představu o praxi. Rozvoj klíčových kompetencí i průřezových témat je konkretizován v učebních plánech jednotlivých předmětů. K realizaci dochází jednak přímým začleněním tématu do vzdělávacího obsahu nebo je obsahem dalších aktivit školy, například sportovních a lyžařských kurzů, besed, exkurzí, společenských akcí, soutěží a akcí třídních kolektivů. Tyto akce jsou uvedeny v ročním plánu práce školy. Další formou realizace začlenění průřezových témat je činnost 9

11 v rámci reálných organizací. Jde o práci ve školské radě, zavedení fiktivních firem, a zapojení žáků do kontaktů s jinými školami. a) způsoby rozvoje klíčových kompetencí ve výuce Stěžejní metody výuky a aktivity školy jsou voleny tak, aby v maximální míře podpořily motivaci žáka, jeho kreativitu a vlastní aktivitu. Žáci jsou zapojováni do praktických činností, samostatných prací a jejich prezentaci. Škola zajišťuje žákům přístup k informacím o nových technologiích. Dále škola zajišťuje otevřenost vůči veřejnosti, a to např. spoluprací se sociálními partnery, školskou radou, rodiči. Žáci se učí formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle. Aktivně se účastní diskusí, formulují a obhajují své názory a postoje, respektují názory druhých. Žáci jsou vedeni k práci, důslednosti, pečlivosti, spolupráci s ostatními a k samostatnému učení. Využívají informační technologie internet (informační a vzdělávací servery) i další aplikace při samostatné práci (prezentační programy, textové a tabulkové editory apod.). Zpracovávají seminární práce, zprávy z exkurzí, protokoly laboratorních měření. b) způsoby začlenění průřezových témat do výuky Další formou realizace začlenění průřezových témat je simulace reálných situací a práce organizací, např. školská rada, fiktivní firmy, zapojení žáků do kontaktů s jinými školami v rámci projektů (republikových i mezinárodních). Průřezové téma člověk a životní prostředí se promítá do celkového provozu školy, např.: formou třídění komunálního odpadu, péče o zeleň a okolí školy, environmentální výchova má úzkou vazbu na všeobecné i odborné předměty. Důkazem úspěšnosti environmentální výchovy na naší škole je opakované udělení certifikátu Škola udržitelného rozvoje 2. stupně v roce 2005 a Škola udržitelného rozvoje 1. stupně v roce Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Ve smyslu školského zákona č.561/2004sb tímto pojmem označujeme žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním, vývojovými poruchami učení nebo se souběžným postižením více vadami. Dále sem patří žáci se sociálním znevýhodněním a žáci mimořádně nadaní. 10

12 Speciální vzdělávání žáků se zdravotním postižením je zajištěno formou individuální integrace v běžných třídách. Jsou zohledňováni už při přijímacím řízení a je jim sestaven ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) a příslušným zdravotním zařízením individuální vzdělávací plán. Ve škole je zajištěn bezbariérový přístup. Škola využívá finanční prostředky také na nákup kompenzačních pomůcek a financování práce asistenta pedagoga. Teoretické i praktické vyučování je přizpůsobené stupni postižení, totéž platí i o formách prověřování učiva. Plnění individuálního vzdělávacího plánu je pravidelně kontrolováno, vyučující úzce spolupracují s třídním učitelem, výchovným poradcem i rodiči žáků. Žáci se specifickými poruchami učení (dyslexií, dysgrafií a dysortografií) jsou evidováni výchovným poradcem. Práce s nimi se řídí pokyny PPP, která doporučí buď individuální vzdělávací plán, nebo podpůrný program podle stupně obtíží. Individuální vzdělávací plán i podpůrný program vypracovává třídní učitel pod metodickým vedením výchovného poradce. Při vzdělávání jsou uplatňovány metody, které umožňují kompenzace jednotlivých vad (použití počítačů při písemných pracích, kopírování příprav učitelů a dalších textů, jejich uveřejňování na webových stránkách učitelů, zakoupení výukových programů apod.). Důležitou součástí pomoci jsou i konzultační hodiny učitelů. Žáci se sociálním znevýhodněním jsou také na škole evidováni, jedná se většinou o cizince, kteří mají problémy s výukou českého jazyka a jejichž slabá slovní zásoba jim dělá potíže i v dalších předmětech. Zde je velmi důležitý individuální přístup vyučujících, kteří opět formou konzultací a zadáváním speciálních úkolů pomáhají překlenout tento handicap. Dalším důležitým činitelem je třídní učitel, který pomáhá těmto žákům se začleňováním do kolektivu. Kladnou roli určitě hrají akce pořádané školou (adaptační kurz, lyžařský výcvikový kurz, sportovně turistický kurz,odborné exkurze a další). Žáci, kteří dosahují mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových, pohybových, praktických i jiných dovednostech, mohou být vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Ke vzdělávacím potřebám těchto žáků se vyjadřuje PPP. Žáci mohou být také přeřazeni do vyššího ročníku na základě zkoušky před komisí, kterou jmenuje ředitel školy. V průběhu školního roku jsou mimořádně nadaní žáci připravováni pro soutěže v jednotlivých předmětech, sportovních disciplínách apod. Dále pracují pod vedením odborníků na projektech, které prezentují ve škole nebo na různých soutěžích. 11

13 3.7 Organizace výuky Výchovně vzdělávací proces je organizován formou čtyřletého denního studia dle zákona č. 561/2004 sb. (školský zákon). Výchovně vzdělávací proces je plánován na 40 týdnů, ve 4. ročníku na 36 týdnů. Součástí jsou kurzy (úvodní adaptační, lyžařský, sportovně turistický), kulturně výchovné akce (divadelní a filmová představení, přednášky, výchovné pořady apod.) a další aktivity vyplývající z organizace příslušného školního roku (studentské konference, odborné soutěže, srovnávací testy tříd apod.). V rámci rozvoje samostatnosti a komunikačních dovedností si žáci sami vyhledávají firmy a jednají s jejich zástupci o uzavření dohody pro výkon odborné praxe. Náplní praxe je seznámení studentů s reálnými pracovišti, kde vykonávají různě náročné administrativní a odborně technické činnosti a seznamují se s organizací práce na pracovištích. Spektrum pracovišť, na kterých žáci absolvují praxi je velmi široké. Souvislá praxe na pracovištích probíhá v 10 denním bloku ve 2. ročníku v rámci předmětu Praktická cvičení a dále ve 3. a 4. ročníku v samostatném předmětu Praxe. Žáci vypracovávají zprávy o průběhu praxe, které jsou podkladem pro tvorbu a obhajobu závěrečného projektu. Navíc ve 4. ročníku v předmětu Praktická cvičení je realizován projekt vedení fiktivních firem, kde si mohou žáci zakládat a vést vlastní společnosti. Výuka ve škole je realizována v běžných i odborných učebnách. Je řízena rozvrhem, který je sestaven tak, aby respektoval specifika jednotlivých předmětů a metody výuky (spojování hodin, využívání interaktivní tabule, bloky ve čtrnáctidenním cyklu, projektové dny). Jednotliví vyučující sestavují na začátku každého školního roku časové rozpisy učiva pro jednotlivé předměty na základě učebních osnov ŠVP do předem připravených jednotných formulářů. 3.8 Hodnocení žáků a diagnostika Základem pro hodnocení chování a prospěchu žáků ve výuce je platná legislativa a klasifikační řád, který je součástí školního řádu. Hodnocení ve všeobecně vzdělávacích předmětech a v teoretické výuce odborných předmětů se provádí formou ústní a písemnou. Kromě faktických znalostí se hodnotí i používání odborné terminologie, forma vyjadřování a vystupování. U písemných prací se zohledňuje i grafická úprava. Dále se hodnotí samostatné domácí práce, referáty, projekty i aktivita žáků při vyučování. 12

14 V praktickém vyučování se hodnotí zpracované výstupy řešených úloh, jejich analýzy a závěry, vypracované projekty a jejich ústní obhajoba, praktické dovednosti, aktivita žáka, zachování postupu práce, kreativní přístup apod.. Hlavní zásady hodnocení žáků v jednotlivých předmětech jsou součástí učebních plánů daných předmětů v ŠVP. Školní klasifikační řád a tyto hlavní zásady hodnocení žáků v jednotlivých předmětech jsou závazným rámcem pro vytvoření zcela konkrétních podmínek hodnocení a klasifikace žáků. Hodnocení klíčových kompetencí a průřezových témat se provádí v jednotlivých vyučovacích předmětech. Jedná se o komplexnější posouzení a hodnocení toho, jak žák komunikuje, je schopen spolupráce, využívá výpočetní techniku, prezentuje své znalosti a dovednosti. Důraz je kladen na to, aby nehodnotil jen učitel sám, ale na hodnocení se podílel i žák svým sebehodnocením a sebeposuzováním, popřípadě kolektivním hodnocením. Hodnocení by mělo mít motivační charakter s individuálním přístupem k žákům. Žáci jsou hodnoceni vždy za příslušné období školního roku. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení, za první pololetí lze žákovi vydat místo vysvědčení výpis z vysvědčení. 3.9 Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Obsah, organizace i hodnocení maturitní zkoušky se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb a platným právním prováděcím předpisem. 13

15 Maturitní zkouška Společná část Profilová část 1. Povinná zkouška s volbou úrovně obtížnosti Český jazyk 1. Povinná zkouška Praktická zkouška Technické vybavení Operační systémy Softwarové aplikace Programování Počítačové sítě Ekonomika 2. Povinná zkouška s volbou úrovně obtížnosti Cizí jazyk 2. Povinná zkouška Ústní zkouška Soubor předmětů výpočetní techniky: Technické vybavení Programování Operační systémy Softwarové aplikace Počítačové sítě 3. Povinná zkouška s volbou a s volbou úrovně obtížnosti Matematika Informatika 3. Povinná zkouška Ústní zkouška Soubor ekonomických předmětů: Ekonomika Marketing a management Nepovinná zkouška s volbou úrovně obtížnosti Matematika Druhý cizí jazyk Informatika Občanský a společenskovědní základ Nepovinná zkouška s volbou Ústní zkouška Matematika Cizí jazyk Poznámka: U praktické maturitní zkoušky si žáci v den maturitní zkoušky losují 1 téma z výše uvedených předmětů. Žák smí skládat maximálně dvě nepovinné ústní profilové zkoušky Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávacích činnostech Při výuce a při činnostech, které přímo souvisejí se vzděláváním, popřípadě při jiných aktivitách organizovaných školou, postupuje škola podle platných právních předpisů a příslušných vyhlášek. Aktivním prováděním dozorů o přestávkách zajišťuje dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Provádí odborný dohled nebo přímý dozor při praktickém vyučování. Při praxi ve firmách prochází žáci vstupním školením BOZP firmy a dozor provádí pověřený zaměstnanec firmy. 14

16 Škola organizuje pravidelné proškolování učitelů a zaměstnanců školy. Systémem pravidelných kontrol a revizí zabezpečuje nezávadný stav objektů školy. Dbá na označení nebezpečných předmětů a částí využívaných prostor školy v souladu s příslušnými předpisy a normami. Na začátku školního roku provádí prokazatelným způsobem seznámení žáků se školním řádem, zásadami bezpečného chování ve škole i mimo školu a s ustanoveními konkrétních právních norem k zajištění BOZP a požární ochrany Metodik prevence Smyslem práce metodika prevence je rada a odborná pomoc studentům, kteří zápolí s potížemi spojenými s užíváním alkoholu, omamných a psychotropních látek nebo s gamblerstvím (podrobněji viz níže). Samozřejmostí je také pomoc rodičům takových studentů a ochrana ostatních žáků školy před negativními dopady, které by tyto sociálně patologické jevy ve škole mohly způsobovat. Funkce metodika prevence je zřizována podle 2, pís. c) vyhlášky MŠMT ČR č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a byla doplněna metodickým pokynem k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních, č.j.: / , který nabyl účinnosti dnem zveřejnění ve Věstníku MŠMT ČR sešit 11/2007 (7. listopadu 2007). Tento metodický pokyn: - vymezuje terminologii a začlenění prevence do školního vzdělávacího programu - popisuje jednotlivé instituce v systému prevence a úlohu pedagogického pracovníka - definuje Minimální preventivní program - doporučuje postupy škol a školských zařízení (dále jen školy ) při výskytu vybraných rizikových forem chování dětí a mládeže Primární prevence sociálně patologických jevů u žáků v působnosti MŠMT je zaměřena na: - předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků: záškoláctví šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus kriminalita, delikvence užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky dále jen OPL ) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek závislost na politickém a náboženském extremismu 15

17 netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling) - rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: domácího násilí týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání ohrožování mravní výchovy mládeže poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie) Minimální preventivní program Na tvorbě a realizaci Minimálního preventivního programu se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci školy. Koordinace tvorby a kontrola realizace patří ke standardním činnostem školního metodika prevence, při tvorbě a vyhodnocování Minimálního preventivního programu školní metodik prevence podle potřeby spolupracuje s metodikem prevence v PPP (MPP 2008/2009 viz příloha). a) Krátkodobé cíle primární prevence Problém kuřáctví Po analýze cílů primární prevence s vedením školy znovu vyhlášen boj kuřákům, kouření marihuany, proto formou besed, zvýšením sportovních aktivit potenciální kuřáky marihuany odradit. Jedním z problémů kuřácké mládeže je nedostatek informací z této oblasti a nedostatečná motivace k zanechání kouření. Proto realizace přednášek, které seznamují studenty se všemi rizikovými faktory kouření. Dalším vážným problémem je kouření marihuany. Při sebemenším podezření vést rozhovory nejprve se studenty, potom s rodiči. Ostatní učitelé na společných schůzkách upozorněni na to, jak s těmito studenty správně jednat. Stav těchto studentů snížit stálým pedagogickým působením, prostřednictvím článků, videotéky a besed. V tomto školním roce se úpravou vnitřního řádu školy přistoupilo k dalším možným kárným opatřením, které zvyšují pravomoc třídních učitelů v případě porušení školního řádu školy. Osvětovou činnost doplňuje nástěnka metodika prevence, kde jsou informace o škodlivosti kouření marihuany. Monitorování sociálně patologických jevů 16

18 Včas monitorovat sociálně patologické jevy a řešit je buď vlastními silami, nebo s pomocí odborníků a příslušných organizací, se kterými máme velmi dobré zkušenosti. Myslíme zejména na upevňování kolektivů ve třídách v rámci prevence proti šikaně a brutalitě mezi studenty. V poslední době vyvstává problém nebezpečných komunikačních praktik působící zejména na mladou generaci, ale problém si s sebou přináší žáci ze základních škol i na střední školy. Nebezpečí je dost velké, může hraničit až s psychickou šikanou. Jedná se o různé formy např. cyber-grooming (sexuální obtěžování mladistvých spojené s využitím internetu), cyber- stalking ( cílený útok na uživatele realizovaný různými komunikačními kanály), cyber- bullying ( elektronická forma psychické šikany) a hoaxing a spamming. Budeme se zapojovat do projektue-bezpečí, které nám pomůže tyto skutečnosti mezi naší mládeží odhalit. b) Dlouhodobé cíle primární prevence Zdravý životní styl Naším cílem je vytvořit na škole harmonické prostředí pro všestranný rozvoj mladého člověka, vést studenty ke zdravému životnímu stylu, získávat je pro aktivity v jejich oboru, ale také ve sportu, kultuře, ekologii apod Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Této oblasti se v našem ŠVP klade velký důraz, shoduje se i s jedním průřezovým tématem a to Člověk a životní prostředí. EVVO zahrnuje tři základní směry působení, které mají být v praxi neoddělitelně propojeny. - Prvním je poskytnutí informací a vzdělání, potřebných k ochraně životního prostředí (ekologická gramotnost). To může být zprostředkováno různými cestami, jako jsou zpravodaje, vývěsky, přednášky, školení, odborná literatura, masmédia apod. - Druhým je vytvoření mravně a citově podloženého vztahu k prostředí, směřujícího ke způsobu života příznivému pro životní prostředí i pro jedince samého (ekologická etika). Cesty: umění, účast na akcích, vlastní práce, zájmová činnost, vedení příkladem apod. - Třetím je zprostředkování takových dovedností, které umožní ekologicky přijatelný způsob života. Cestou je praktická činnost pro životní prostředí (zpočátku pod odborným vedením), zapojení do konkrétních projektů apod. 17

19 V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: - rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí - vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování - přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahy k prostředí v různých oblastech světa - umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědnosti ve vztazích k prostředí - poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí - ukazuje modelové příklady žádoucích i nežádoucích jednání z hledisek životního prostředí a udržitelného rozvoje - napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí na místní, regionální, evropské i mezinárodní úrovni - seznamuje s principy udržitelnosti rozvoje společnosti - učí hodnotit objektivnost a závažnost informací týkajících se ekologických problémů - učí komunikovat o problémech životního prostředí, vyjadřovat, racionálně obhajovat a zdůvodňovat své názory a stanoviska V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: - přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty - vede k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů - vede k pochopení významu a nezbytnosti udržitelného rozvoje jako pozitivní perspektivy dalšího vývoje lidské společnosti - podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí - přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí - vede k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí - vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví Environmentální výchova v našem ŠVP je součástí všech předmětů v jednotlivých ročnících a samostatně je zařazena jako předmět Chemie a ekologie ve 2. ročníku. 18

20 Ve škole byla vytvořena funkce koordinátora pro environmentální vzdělávání a výchovu. Koordinátor spolupracuje s vedením školy a zajišťuje důsledné naplnění cílů EVVO. Škola má vypracovaný školní Program EVVO, který je přílohou ŠVP a je každý školní rok aktualizován Ochrana člověka za mimořádných událostí Vyučovací tematika ochrana člověka za mimořádných událostí je předmětem všeobecně vzdělávacím. Kromě vzdělávací funkce plní i funkci průpravnou vzhledem k praktické složce vzdělání. Nejdůležitějším cílem je připravit žáka na uvědomování si odpovědnosti za svoji ochranu, na efektivní jednání a vzájemnou pomoc při hrozbě nebo vzniku mimořádných událostí. Cíle výuky: - seznámit žáky s úlohou státu při ochraně a zdraví obyvatel, majetkových hodnot a životního prostředí při vzniku mimořádných událostí - vést žáky k citlivému vnímání životního prostředí, a to nejen při vzniku mimořádných událostí - připravit žáky na uvědomování si odpovědnosti za svoji ochranu a vzájemnou pomoc při hrozbě nebo vzniku mimořádných událostí - uvědomit si nebezpečí vyplývající z prvotních i druhotných následků antropogenních a přírodních mimořádných událostí - seznámit žáky se sebeochranou, první pomocí a vzájemnou pomocí Do učebních dokumentů se zařazuje tematika Ochrana člověka za mimořádných událostí dle pokynu MŠMT ze dne 4. března 2003, č.j /03-22 v rozsahu nejméně 6 hodin ročně v každém ročníku. Výuka je začleněna v odborných předmětech, na lyžařském výcvikovém kurzu, sportovním kurzu, v předmětu Základy společenských věd v rozsahu 3 hodiny ročně a dále v předmětu civilní ochrana (CIO) v rozsahu 3 hodiny ročně v každém ročníku. CIO je hodnoceno v rámci předmětu Tělesná výchova. Rozpis učiva CIO: 1. rok 1. Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí 2. Přírodní mimořádné události Živelní pohromy 3. Antropogenní mimořádné události Havárie 19

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 18-20-M/01 Informační technologie 18-20-M/01Informační technologie Verze 1 z 30. 06. 2010 Platnost

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Informační technologie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Informační technologie ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Informační technologie Podle rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, který vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání platný od 1. září 2013 počínaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov náměstí Svobody 50, 682 01 Vyškov Detašované pracoviště: Komenského 7, 682 11 Vyškov Školní vzdělávací program Kód a název oboru vzdělání: 63

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ A PROPAGACE Obor vzdělání: 31-41-M/01 Textilnictví Úvodní identifikační údaje Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

STROJÍRENSKÁ TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA

STROJÍRENSKÁ TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: STROJÍRENSKÁ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01 Opava Školní vzdělávací program 18 20 M/01 Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

Provoz a ekonomika dopravy

Provoz a ekonomika dopravy školní vzdělávací program Provoz a ekonomika dopravy RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

Střední průmyslová škola Jihlava. tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Technické lyceum

Střední průmyslová škola Jihlava. tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Technické lyceum Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Technické lyceum 1 Podle rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum, který vydalo

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Školní vzdělávací program Obchodní akademie denní forma vzdělávání 63-41-M/02 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2011 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U

Více

Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch. RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch. RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví Platnost: od 1. 9. 2010 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Elektrikář - silnoproud OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 26 51 H/02 Elektrikář - silnoproud ELEKTRIKDÁŘ - SILNOPROUD Obsah ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP.. 4 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice s.r.o. 17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: PRÁVNÍ ADMINISTRATIVA Obor vzdělání: 68-43-M/01 Veřejnosprávní

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Obor vzdělání: Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace školní vzdělávací program Silniční doprava RVP 23-45-M/01 Dopravní prostředky Dopravní prostředky Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby školního vzdělávacího programu:

Více

Sociální činnost. Školní vzdělávací program

Sociální činnost. Školní vzdělávací program Sociální činnost Školní vzdělávací program Č.j. 326/2011 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační údaje oboru... 3 2.3. Charakteristika školy...

Více

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ 33 56 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více