INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku. Aplikace osobních počítačů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku. Aplikace osobních počítačů"

Transkript

1 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA Kladno, Jana Palacha 1840 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Zaměření: Aplikace osobních počítačů Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: M/01 Informační technologie střední vzdělání s maturitní zkouškou 4 roky, denní studium ŠVP verze 3

2 Kontakty pro komunikaci se školou: Adresa: J. Palacha 1840, Kladno Jméno ředitele: Ing. Bohumil Žvachta Telefon: Fax: ová adresa: Web adresa: 1

3 Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje Profil absolventa Identifikační údaje Popis uplatnění absolventa v praxi Popis očekávaných výsledků vzdělání absolventa Charakteristika školního vzdělávacího programu Identifikační údaje Výchozí podklady pro tvorbu školního vzdělávacího programu Podmínky pro přijetí ke studiu Zdravotní způsobilost a fyzická zdatnost Celkové pojetí vzdělávání v daném oboru Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Organizace výuky Hodnocení žáků a diagnostika Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávacích činnostech Metodik prevence Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Ochrana člověka za mimořádných událostí Učební plán Učební plán daný RVP a jeho porovnání s učebním plánem ŠVP Rozpracování obsahu vzdělávání v ŠVP Poznámky k učebnímu plánu Přehled využití týdnů ve školním roce Učební osnovy Český jazyk a literatura Anglický jazyk I Německý jazyk II Ruský jazyk II Dějepis Základy společenských věd Fyzika Chemie a ekologie Matematika Tělesná výchova Ekonomika Management a marketing Informační technologie Počítačová grafika Technické vybavení Operační systémy Softwarové aplikace Počítačové sítě Programování Technická dokumentace Elektrotechnika Praxe Praktická cvičení

4 Automatizace Řídící technika Svět práce Psychologie Materiální a personální podmínky realizace ŠVP Materiální a technické zabezpečení výuky Pracoviště výpočetní techniky Odborné a klasické učebny Informační centrum Elektrolaboratoře Laboratoř automatizace Strojní laboratoře Dílny obrábění Dílna svařování Dílna zámečnická Truhlárna Kovárna Informační a komunikační technika školy Personální podmínky Charakteristika spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP

5 1. Úvodní identifikační údaje Název školy: SPŠ a VOŠ Kladno Adresa školy: Zřizovatel: Název ŠVP: Zaměření: Jana Palacha 1840, Kladno Středočeský kraj Informační technologie Aplikace osobních počítačů Kód a název oboru vzdělání: M/01 Informační technologie Délka a forma studia: Stupeň vzdělání: Datum platnosti ŠVP: 2. Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název školy: Adresa školy: Zřizovatel: Název ŠVP: 4 roky, denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou počínaje 1. ročníkem SPŠ a VOŠ Kladno Jana Palacha 1840, Kladno Středočeský kraj Informační technologie Kód a název oboru vzdělání: M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Délka a forma studia: Stupeň vzdělání: Datum platnosti ŠVP: 4 roky, denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou počínaje 1. ročníkem 2.2 Popis uplatnění absolventa v praxi Absolventi mají široké obecné uplatnění ve firmách jako techničtí pracovníci, kteří dokáží navrhnout i realizovat řešení HW, instalovat a spravovat aplikační software a operační systémy, udržovat a spravovat prostředky IT, programovat a vytvářet uživatelská, databázová a webová řešení, navrhovat, realizovat a administrovat sítě. Dále se pak mohou uplatnit jako kvalifikovaní prodejci prostředků IT včetně poradenství a podpory uživatelů prostředků IT. Dalším možným uplatněním absolventů jsou rovněž ekonomicky zaměřené pozice pracovníků firem v oblasti kontroly a řízení jakosti, marketingu, středního managementu, s orientací v účetnictví a daňové soustavě. Ekonomické vzdělání absolventy připraví i na možné samostatné podnikání. 4

6 Příklady pracovních pozic, které mohou absolventi v praxi vykonávat: správce sítí, technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce OS, obchodník s prostředky IT. 2.3 Popis očekávaných výsledků vzdělání absolventa Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi: - volí vyvážená HW řešení s ohledem na jejich funkci, parametry a vhodnost pro předpokládané použití - kompletuje a uvádí do provozu počítačové sestavy včetně periferních zařízení - identifikuje a odstraňuje závady HW a provádí upgrade - volí vhodný operační systém s ohledem na jeho předpokládané nasazení - instaluje, konfiguruje a spravuje OS včetně jeho pokročilého nastavení dle objektivních potřeb uživatele - poskytuje uživatelskou podporu - navrhuje a aplikuje vhodný systém zabezpečení dat před zneužitím, ochrany dat před zničením a jejich zálohování - volí vhodné programové vybavení s ohledem na jeho nasazení - instaluje, konfiguruje, spravuje a používá standardní aplikační programové vybavení - navrhuje a realizuje počítačové sítě s ohledem na jejich předpokládané využití - konfiguruje síťové prvky - administruje počítačové sítě - algoritmizuje úlohy a tvoří aplikace v některém vývojovém prostředí - realizuje databázová řešení - tvoří webové stránky - vytváří návrhy v grafických programech (bitmapových i vektorových) - komunikuje elektronickou poštou a využívá další prostředky online a offline komunikace - ovládá běžné základní a aplikační programové vybavení 5

7 - získává, třídí, analyzuje, zpracovává informace z různých zdrojů včetně využití prostředků informačních a komunikačních technologií - zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence - rozpozná možnosti nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a je schopen zajistit odstranění závad a možných rizik - poskytne první pomoc při náhlém onemocnění nebo úrazu - chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku - dodržuje stanovené normy a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti - jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje - zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady - efektivně hospodaří s finančními prostředky - nakládá s materiály, energiemi, vodou, odpady a jinými látkami ekonomicky a ekologicky - zná význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční popřípadě společenské ohodnocení - uvědomuje si význam celoživotního učení a vzdělávání - má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru - komunikuje s potenciálními zaměstnavateli - zná obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků - rozumí podstatě a principům podnikání - má představu o právních, ekonomických, administrativních a etických aspektech soukromého podnikání - dodržuje zákony a respektuje práva a osobnost jiných lidí - chápe význam životního prostředí pro člověka a jedná v duchu udržitelného rozvoje - má odpovědný vztah ke svému zdraví 6

8 - pracuje v týmu, podílí se na realizaci společných pracovních a jiných činností, spolupracuje při řešení problémů s ostatními - samostatně a zodpovědně řeší svěřené úkoly - vyjadřuje se srozumitelně a souvisle, používá odbornou terminologii - uplatňuje při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické a myšlenkové operace), funkčně využívá matematické dovednosti 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Informační technologie Kód a název oboru vzdělání: M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Datum platnosti ŠVP: Výchozí podklady pro tvorbu školního vzdělávacího programu Při tvorbě ŠVP se vycházelo z dlouholetých zkušeností v daném oboru vzdělávání, z dostupných podkladů pro tvorbu ŠVP a příslušných školení, dále pak z analýzy a autoevaluace výsledků práce školy. Hlavní důraz se přitom kladl na tyto body: - uplatnění absolventů na trhu práce - modernizace osnov vypuštění překonaných a zastaralých prvků a jejich nahrazení prvky moderními a progresivními - přizpůsobení osnov materiálně technickým podmínkám školy - vysoké využití výpočetní techniky a informační technologie 3.3 Podmínky pro přijetí ke studiu Obecné podmínky jsou vymezeny platnou legislativou. Nezbytnou podmínkou pro přijetí ke studiu je splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky a splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium. 7

9 Interní podmínky i organizace přijímacího řízení pro daný školní rok stanovuje ředitel školy a jsou s předstihem zveřejněny na webových stránkách školy. Aktuální kritéria pro přijetí: Hodnotícím kritériem přijímaných jsou výsledky ze ZŠ. o o uchazeči budou posuzováni podle průměrného prospěchu z 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy podmínkou je úspěšné zakončení obou pololetí, tj.minimálně prospěl Z těchto výsledků bude sestaveno pořadí podle úspěšnosti. o Z celkového pořadí bude odděleno 29 přijatých žáků, další budou nepřijati a mohou se odvolat prostřednictvím ředitele školy. V případě rovnosti výsledků posoudí přijímací komise celkové předpoklady uchazeče s přihlédnutím k výsledkům ve školních a okresních olympiádách, soutěžích, apod. Žáci víceletého gymnázia budou přijati posouzením jejich výsledků v přijímací komisi. Ředitel školy může rozhodnout o zvláštním způsobu přijetí žáka u cizinců, ze zdravotních důvodů, z důvodu dyslexie, apod.. V případě nutnosti se vypisuje zvláštní termín přijímacích zkoušek (omluvená nepřítomnost z důvodu nemoci, apod.) Kritéria přijetí jsou v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., vyhláškou č.671/2004 Sb. a ve znění pozdějších předpisů 3.4 Zdravotní způsobilost a fyzická zdatnost Požadavky na fyzické a duševní vlastnosti uchazeče o studium budou podmíněny jeho volbou orientace na daný obor techniky. Zdravotní způsobilost potvrdí s konečnou platností lékař. Škola se zaměřuje na zlepšení zdravotního stavu a fyzické zdatnosti žáků nastupujících na školu vytvářením vhodných podmínek v oblasti vzdělávání pro zdraví. Motivuje žáky k pohybovým aktivitám, jako jsou sportovní soutěže a závody v rámci školy i mezi školami. Dokladem úspěchů v této oblasti jsou přední umístění nejen v okresních, ale i krajských a republikových soutěžích. Škola rovněž pořádá pro studenty lyžařské a sportovní kurzy. 8

10 3.5 Celkové pojetí vzdělávání v daném oboru Pojetí vzdělávacího programu je zaměřeno na osvojování teoretických poznatků i praktických dovedností, zejména pak na rozvíjení klíčových i odborných kompetencí a zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáků. Výuka je orientována k technikám samostatného učení, klade důraz na motivaci žáků a náročnější samostatné práce. Neméně důležité je skupinové vyučování, podpora týmové práce a kooperace. Dále jsou podporovány metody činnostně zaměřeného vyučování, např. praktické práce žáků v dílnách nebo odborných laboratořích. V rovině teoretického vyučování budou ve větší míře využívány moderní metody výuky pomocí nových didaktických pomůcek a moderní techniky (multimediální PC, dataprojektory, vizualizéry, interaktivní tabule) společně s běžně užívanými CD přehrávači, videem, magnetofonem. Důraz je kladen na zajištění vzájemné spolupráce moderními metodami učení (dialog, metoda kritického myšlení apod.). Pojetí výuky by mělo směřovat k větší univerzálnosti, flexibilitě, kreativitě, sebereflexi se zřetelem k principům celoživotního učení minimalizujícím rizika na trhu práce. Vzhledem k nadstandardnímu vybavení školy výpočetní technikou, vybavení školních dílen a laboratoří jsou ve výuce praktickou činností žáků využívány a prohlubovány znalosti získané v teoretických předmětech, žáci získávají potřebné psychomotorické dovednosti. Vysoká hodinová dotace matematického a přírodovědného vzdělávání připravuje žáky k pochopení učiva v technických předmětech a současně dává žákům základ pro úspěšné zvládnutí těchto předmětů při pokračování ve studiu na vysoké škole. Žák řeší logické úlohy s využitím svých poznatků z výuky, provádí praktická cvičení, elektrotechnická měření, vyhledává, analyzuje, zpracovává potřebné informace z různých zdrojů a posuzuje jejich relevantnost. Seznamuje se s matematickými a grafickými metodami řešení úkolů včetně využití počítačů. Nadaní žáci s vysokým zájmem o obor jsou individuálně podporováni a svůj zájem a schopnosti mohou využít v soutěžích a olympiádách. Během studia žáci navštíví formou exkurze vybrané podniky s cílem získat konkrétní představu o praxi. Rozvoj klíčových kompetencí i průřezových témat je konkretizován v učebních plánech jednotlivých předmětů. K realizaci dochází jednak přímým začleněním tématu do vzdělávacího obsahu nebo je obsahem dalších aktivit školy, například sportovních a lyžařských kurzů, besed, exkurzí, společenských akcí, soutěží a akcí třídních kolektivů. Tyto akce jsou uvedeny v ročním plánu práce školy. Další formou realizace začlenění průřezových témat je činnost 9

11 v rámci reálných organizací. Jde o práci ve školské radě, zavedení fiktivních firem, a zapojení žáků do kontaktů s jinými školami. a) způsoby rozvoje klíčových kompetencí ve výuce Stěžejní metody výuky a aktivity školy jsou voleny tak, aby v maximální míře podpořily motivaci žáka, jeho kreativitu a vlastní aktivitu. Žáci jsou zapojováni do praktických činností, samostatných prací a jejich prezentaci. Škola zajišťuje žákům přístup k informacím o nových technologiích. Dále škola zajišťuje otevřenost vůči veřejnosti, a to např. spoluprací se sociálními partnery, školskou radou, rodiči. Žáci se učí formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle. Aktivně se účastní diskusí, formulují a obhajují své názory a postoje, respektují názory druhých. Žáci jsou vedeni k práci, důslednosti, pečlivosti, spolupráci s ostatními a k samostatnému učení. Využívají informační technologie internet (informační a vzdělávací servery) i další aplikace při samostatné práci (prezentační programy, textové a tabulkové editory apod.). Zpracovávají seminární práce, zprávy z exkurzí, protokoly laboratorních měření. b) způsoby začlenění průřezových témat do výuky Další formou realizace začlenění průřezových témat je simulace reálných situací a práce organizací, např. školská rada, fiktivní firmy, zapojení žáků do kontaktů s jinými školami v rámci projektů (republikových i mezinárodních). Průřezové téma člověk a životní prostředí se promítá do celkového provozu školy, např.: formou třídění komunálního odpadu, péče o zeleň a okolí školy, environmentální výchova má úzkou vazbu na všeobecné i odborné předměty. Důkazem úspěšnosti environmentální výchovy na naší škole je opakované udělení certifikátu Škola udržitelného rozvoje 2. stupně v roce 2005 a Škola udržitelného rozvoje 1. stupně v roce Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Ve smyslu školského zákona č.561/2004sb tímto pojmem označujeme žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním, vývojovými poruchami učení nebo se souběžným postižením více vadami. Dále sem patří žáci se sociálním znevýhodněním a žáci mimořádně nadaní. 10

12 Speciální vzdělávání žáků se zdravotním postižením je zajištěno formou individuální integrace v běžných třídách. Jsou zohledňováni už při přijímacím řízení a je jim sestaven ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) a příslušným zdravotním zařízením individuální vzdělávací plán. Ve škole je zajištěn bezbariérový přístup. Škola využívá finanční prostředky také na nákup kompenzačních pomůcek a financování práce asistenta pedagoga. Teoretické i praktické vyučování je přizpůsobené stupni postižení, totéž platí i o formách prověřování učiva. Plnění individuálního vzdělávacího plánu je pravidelně kontrolováno, vyučující úzce spolupracují s třídním učitelem, výchovným poradcem i rodiči žáků. Žáci se specifickými poruchami učení (dyslexií, dysgrafií a dysortografií) jsou evidováni výchovným poradcem. Práce s nimi se řídí pokyny PPP, která doporučí buď individuální vzdělávací plán, nebo podpůrný program podle stupně obtíží. Individuální vzdělávací plán i podpůrný program vypracovává třídní učitel pod metodickým vedením výchovného poradce. Při vzdělávání jsou uplatňovány metody, které umožňují kompenzace jednotlivých vad (použití počítačů při písemných pracích, kopírování příprav učitelů a dalších textů, jejich uveřejňování na webových stránkách učitelů, zakoupení výukových programů apod.). Důležitou součástí pomoci jsou i konzultační hodiny učitelů. Žáci se sociálním znevýhodněním jsou také na škole evidováni, jedná se většinou o cizince, kteří mají problémy s výukou českého jazyka a jejichž slabá slovní zásoba jim dělá potíže i v dalších předmětech. Zde je velmi důležitý individuální přístup vyučujících, kteří opět formou konzultací a zadáváním speciálních úkolů pomáhají překlenout tento handicap. Dalším důležitým činitelem je třídní učitel, který pomáhá těmto žákům se začleňováním do kolektivu. Kladnou roli určitě hrají akce pořádané školou (adaptační kurz, lyžařský výcvikový kurz, sportovně turistický kurz,odborné exkurze a další). Žáci, kteří dosahují mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových, pohybových, praktických i jiných dovednostech, mohou být vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Ke vzdělávacím potřebám těchto žáků se vyjadřuje PPP. Žáci mohou být také přeřazeni do vyššího ročníku na základě zkoušky před komisí, kterou jmenuje ředitel školy. V průběhu školního roku jsou mimořádně nadaní žáci připravováni pro soutěže v jednotlivých předmětech, sportovních disciplínách apod. Dále pracují pod vedením odborníků na projektech, které prezentují ve škole nebo na různých soutěžích. 11

13 3.7 Organizace výuky Výchovně vzdělávací proces je organizován formou čtyřletého denního studia dle zákona č. 561/2004 sb. (školský zákon). Výchovně vzdělávací proces je plánován na 40 týdnů, ve 4. ročníku na 36 týdnů. Součástí jsou kurzy (úvodní adaptační, lyžařský, sportovně turistický), kulturně výchovné akce (divadelní a filmová představení, přednášky, výchovné pořady apod.) a další aktivity vyplývající z organizace příslušného školního roku (studentské konference, odborné soutěže, srovnávací testy tříd apod.). V rámci rozvoje samostatnosti a komunikačních dovedností si žáci sami vyhledávají firmy a jednají s jejich zástupci o uzavření dohody pro výkon odborné praxe. Náplní praxe je seznámení studentů s reálnými pracovišti, kde vykonávají různě náročné administrativní a odborně technické činnosti a seznamují se s organizací práce na pracovištích. Spektrum pracovišť, na kterých žáci absolvují praxi je velmi široké. Souvislá praxe na pracovištích probíhá v 10 denním bloku ve 2. ročníku v rámci předmětu Praktická cvičení a dále ve 3. a 4. ročníku v samostatném předmětu Praxe. Žáci vypracovávají zprávy o průběhu praxe, které jsou podkladem pro tvorbu a obhajobu závěrečného projektu. Navíc ve 4. ročníku v předmětu Praktická cvičení je realizován projekt vedení fiktivních firem, kde si mohou žáci zakládat a vést vlastní společnosti. Výuka ve škole je realizována v běžných i odborných učebnách. Je řízena rozvrhem, který je sestaven tak, aby respektoval specifika jednotlivých předmětů a metody výuky (spojování hodin, využívání interaktivní tabule, bloky ve čtrnáctidenním cyklu, projektové dny). Jednotliví vyučující sestavují na začátku každého školního roku časové rozpisy učiva pro jednotlivé předměty na základě učebních osnov ŠVP do předem připravených jednotných formulářů. 3.8 Hodnocení žáků a diagnostika Základem pro hodnocení chování a prospěchu žáků ve výuce je platná legislativa a klasifikační řád, který je součástí školního řádu. Hodnocení ve všeobecně vzdělávacích předmětech a v teoretické výuce odborných předmětů se provádí formou ústní a písemnou. Kromě faktických znalostí se hodnotí i používání odborné terminologie, forma vyjadřování a vystupování. U písemných prací se zohledňuje i grafická úprava. Dále se hodnotí samostatné domácí práce, referáty, projekty i aktivita žáků při vyučování. 12

14 V praktickém vyučování se hodnotí zpracované výstupy řešených úloh, jejich analýzy a závěry, vypracované projekty a jejich ústní obhajoba, praktické dovednosti, aktivita žáka, zachování postupu práce, kreativní přístup apod.. Hlavní zásady hodnocení žáků v jednotlivých předmětech jsou součástí učebních plánů daných předmětů v ŠVP. Školní klasifikační řád a tyto hlavní zásady hodnocení žáků v jednotlivých předmětech jsou závazným rámcem pro vytvoření zcela konkrétních podmínek hodnocení a klasifikace žáků. Hodnocení klíčových kompetencí a průřezových témat se provádí v jednotlivých vyučovacích předmětech. Jedná se o komplexnější posouzení a hodnocení toho, jak žák komunikuje, je schopen spolupráce, využívá výpočetní techniku, prezentuje své znalosti a dovednosti. Důraz je kladen na to, aby nehodnotil jen učitel sám, ale na hodnocení se podílel i žák svým sebehodnocením a sebeposuzováním, popřípadě kolektivním hodnocením. Hodnocení by mělo mít motivační charakter s individuálním přístupem k žákům. Žáci jsou hodnoceni vždy za příslušné období školního roku. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení, za první pololetí lze žákovi vydat místo vysvědčení výpis z vysvědčení. 3.9 Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Obsah, organizace i hodnocení maturitní zkoušky se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb a platným právním prováděcím předpisem. 13

15 Maturitní zkouška Společná část Profilová část 1. Povinná zkouška s volbou úrovně obtížnosti Český jazyk 1. Povinná zkouška Praktická zkouška Technické vybavení Operační systémy Softwarové aplikace Programování Počítačové sítě Ekonomika 2. Povinná zkouška s volbou úrovně obtížnosti Cizí jazyk 2. Povinná zkouška Ústní zkouška Soubor předmětů výpočetní techniky: Technické vybavení Programování Operační systémy Softwarové aplikace Počítačové sítě 3. Povinná zkouška s volbou a s volbou úrovně obtížnosti Matematika Informatika 3. Povinná zkouška Ústní zkouška Soubor ekonomických předmětů: Ekonomika Marketing a management Nepovinná zkouška s volbou úrovně obtížnosti Matematika Druhý cizí jazyk Informatika Občanský a společenskovědní základ Nepovinná zkouška s volbou Ústní zkouška Matematika Cizí jazyk Poznámka: U praktické maturitní zkoušky si žáci v den maturitní zkoušky losují 1 téma z výše uvedených předmětů. Žák smí skládat maximálně dvě nepovinné ústní profilové zkoušky Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávacích činnostech Při výuce a při činnostech, které přímo souvisejí se vzděláváním, popřípadě při jiných aktivitách organizovaných školou, postupuje škola podle platných právních předpisů a příslušných vyhlášek. Aktivním prováděním dozorů o přestávkách zajišťuje dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Provádí odborný dohled nebo přímý dozor při praktickém vyučování. Při praxi ve firmách prochází žáci vstupním školením BOZP firmy a dozor provádí pověřený zaměstnanec firmy. 14

16 Škola organizuje pravidelné proškolování učitelů a zaměstnanců školy. Systémem pravidelných kontrol a revizí zabezpečuje nezávadný stav objektů školy. Dbá na označení nebezpečných předmětů a částí využívaných prostor školy v souladu s příslušnými předpisy a normami. Na začátku školního roku provádí prokazatelným způsobem seznámení žáků se školním řádem, zásadami bezpečného chování ve škole i mimo školu a s ustanoveními konkrétních právních norem k zajištění BOZP a požární ochrany Metodik prevence Smyslem práce metodika prevence je rada a odborná pomoc studentům, kteří zápolí s potížemi spojenými s užíváním alkoholu, omamných a psychotropních látek nebo s gamblerstvím (podrobněji viz níže). Samozřejmostí je také pomoc rodičům takových studentů a ochrana ostatních žáků školy před negativními dopady, které by tyto sociálně patologické jevy ve škole mohly způsobovat. Funkce metodika prevence je zřizována podle 2, pís. c) vyhlášky MŠMT ČR č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a byla doplněna metodickým pokynem k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních, č.j.: / , který nabyl účinnosti dnem zveřejnění ve Věstníku MŠMT ČR sešit 11/2007 (7. listopadu 2007). Tento metodický pokyn: - vymezuje terminologii a začlenění prevence do školního vzdělávacího programu - popisuje jednotlivé instituce v systému prevence a úlohu pedagogického pracovníka - definuje Minimální preventivní program - doporučuje postupy škol a školských zařízení (dále jen školy ) při výskytu vybraných rizikových forem chování dětí a mládeže Primární prevence sociálně patologických jevů u žáků v působnosti MŠMT je zaměřena na: - předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků: záškoláctví šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus kriminalita, delikvence užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky dále jen OPL ) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek závislost na politickém a náboženském extremismu 15

17 netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling) - rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: domácího násilí týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání ohrožování mravní výchovy mládeže poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie) Minimální preventivní program Na tvorbě a realizaci Minimálního preventivního programu se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci školy. Koordinace tvorby a kontrola realizace patří ke standardním činnostem školního metodika prevence, při tvorbě a vyhodnocování Minimálního preventivního programu školní metodik prevence podle potřeby spolupracuje s metodikem prevence v PPP (MPP 2008/2009 viz příloha). a) Krátkodobé cíle primární prevence Problém kuřáctví Po analýze cílů primární prevence s vedením školy znovu vyhlášen boj kuřákům, kouření marihuany, proto formou besed, zvýšením sportovních aktivit potenciální kuřáky marihuany odradit. Jedním z problémů kuřácké mládeže je nedostatek informací z této oblasti a nedostatečná motivace k zanechání kouření. Proto realizace přednášek, které seznamují studenty se všemi rizikovými faktory kouření. Dalším vážným problémem je kouření marihuany. Při sebemenším podezření vést rozhovory nejprve se studenty, potom s rodiči. Ostatní učitelé na společných schůzkách upozorněni na to, jak s těmito studenty správně jednat. Stav těchto studentů snížit stálým pedagogickým působením, prostřednictvím článků, videotéky a besed. V tomto školním roce se úpravou vnitřního řádu školy přistoupilo k dalším možným kárným opatřením, které zvyšují pravomoc třídních učitelů v případě porušení školního řádu školy. Osvětovou činnost doplňuje nástěnka metodika prevence, kde jsou informace o škodlivosti kouření marihuany. Monitorování sociálně patologických jevů 16

18 Včas monitorovat sociálně patologické jevy a řešit je buď vlastními silami, nebo s pomocí odborníků a příslušných organizací, se kterými máme velmi dobré zkušenosti. Myslíme zejména na upevňování kolektivů ve třídách v rámci prevence proti šikaně a brutalitě mezi studenty. V poslední době vyvstává problém nebezpečných komunikačních praktik působící zejména na mladou generaci, ale problém si s sebou přináší žáci ze základních škol i na střední školy. Nebezpečí je dost velké, může hraničit až s psychickou šikanou. Jedná se o různé formy např. cyber-grooming (sexuální obtěžování mladistvých spojené s využitím internetu), cyber- stalking ( cílený útok na uživatele realizovaný různými komunikačními kanály), cyber- bullying ( elektronická forma psychické šikany) a hoaxing a spamming. Budeme se zapojovat do projektue-bezpečí, které nám pomůže tyto skutečnosti mezi naší mládeží odhalit. b) Dlouhodobé cíle primární prevence Zdravý životní styl Naším cílem je vytvořit na škole harmonické prostředí pro všestranný rozvoj mladého člověka, vést studenty ke zdravému životnímu stylu, získávat je pro aktivity v jejich oboru, ale také ve sportu, kultuře, ekologii apod Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Této oblasti se v našem ŠVP klade velký důraz, shoduje se i s jedním průřezovým tématem a to Člověk a životní prostředí. EVVO zahrnuje tři základní směry působení, které mají být v praxi neoddělitelně propojeny. - Prvním je poskytnutí informací a vzdělání, potřebných k ochraně životního prostředí (ekologická gramotnost). To může být zprostředkováno různými cestami, jako jsou zpravodaje, vývěsky, přednášky, školení, odborná literatura, masmédia apod. - Druhým je vytvoření mravně a citově podloženého vztahu k prostředí, směřujícího ke způsobu života příznivému pro životní prostředí i pro jedince samého (ekologická etika). Cesty: umění, účast na akcích, vlastní práce, zájmová činnost, vedení příkladem apod. - Třetím je zprostředkování takových dovedností, které umožní ekologicky přijatelný způsob života. Cestou je praktická činnost pro životní prostředí (zpočátku pod odborným vedením), zapojení do konkrétních projektů apod. 17

19 V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: - rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí - vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování - přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahy k prostředí v různých oblastech světa - umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědnosti ve vztazích k prostředí - poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí - ukazuje modelové příklady žádoucích i nežádoucích jednání z hledisek životního prostředí a udržitelného rozvoje - napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí na místní, regionální, evropské i mezinárodní úrovni - seznamuje s principy udržitelnosti rozvoje společnosti - učí hodnotit objektivnost a závažnost informací týkajících se ekologických problémů - učí komunikovat o problémech životního prostředí, vyjadřovat, racionálně obhajovat a zdůvodňovat své názory a stanoviska V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: - přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty - vede k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů - vede k pochopení významu a nezbytnosti udržitelného rozvoje jako pozitivní perspektivy dalšího vývoje lidské společnosti - podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí - přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí - vede k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí - vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví Environmentální výchova v našem ŠVP je součástí všech předmětů v jednotlivých ročnících a samostatně je zařazena jako předmět Chemie a ekologie ve 2. ročníku. 18

20 Ve škole byla vytvořena funkce koordinátora pro environmentální vzdělávání a výchovu. Koordinátor spolupracuje s vedením školy a zajišťuje důsledné naplnění cílů EVVO. Škola má vypracovaný školní Program EVVO, který je přílohou ŠVP a je každý školní rok aktualizován Ochrana člověka za mimořádných událostí Vyučovací tematika ochrana člověka za mimořádných událostí je předmětem všeobecně vzdělávacím. Kromě vzdělávací funkce plní i funkci průpravnou vzhledem k praktické složce vzdělání. Nejdůležitějším cílem je připravit žáka na uvědomování si odpovědnosti za svoji ochranu, na efektivní jednání a vzájemnou pomoc při hrozbě nebo vzniku mimořádných událostí. Cíle výuky: - seznámit žáky s úlohou státu při ochraně a zdraví obyvatel, majetkových hodnot a životního prostředí při vzniku mimořádných událostí - vést žáky k citlivému vnímání životního prostředí, a to nejen při vzniku mimořádných událostí - připravit žáky na uvědomování si odpovědnosti za svoji ochranu a vzájemnou pomoc při hrozbě nebo vzniku mimořádných událostí - uvědomit si nebezpečí vyplývající z prvotních i druhotných následků antropogenních a přírodních mimořádných událostí - seznámit žáky se sebeochranou, první pomocí a vzájemnou pomocí Do učebních dokumentů se zařazuje tematika Ochrana člověka za mimořádných událostí dle pokynu MŠMT ze dne 4. března 2003, č.j /03-22 v rozsahu nejméně 6 hodin ročně v každém ročníku. Výuka je začleněna v odborných předmětech, na lyžařském výcvikovém kurzu, sportovním kurzu, v předmětu Základy společenských věd v rozsahu 3 hodiny ročně a dále v předmětu civilní ochrana (CIO) v rozsahu 3 hodiny ročně v každém ročníku. CIO je hodnoceno v rámci předmětu Tělesná výchova. Rozpis učiva CIO: 1. rok 1. Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí 2. Přírodní mimořádné události Živelní pohromy 3. Antropogenní mimořádné události Havárie 19

ELEKTRONICKÉ POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY

ELEKTRONICKÉ POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA Kladno, Jana Palacha 1840 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu:

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 1 Platnost: od 1. 9. 2012 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Verze 01 Třebíč 2011 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 2 Profil absolventa... 4 Charakteristika... 7 Učební plán... 9 Učební osnovy... 10 K nahlédnutí u

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

školní vzdělávací program Firemní specialista RVP 63-41-M/02 Obchodní akademie Profil absolventa VRK - síťová RVP

školní vzdělávací program Firemní specialista RVP 63-41-M/02 Obchodní akademie Profil absolventa VRK - síťová RVP školní vzdělávací program Firemní specialista Název ŠVP Firemní specialista Motivační název Datum 1.9.2009 Verze Platnost 1. 9. 2009 Forma studia denní forma vzdělávání Koordinátor Ing. Martin Kučera Název

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Podnikatelská činnost cestovních je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností, které jsou nutné

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

1. Klíčové kompetence

1. Klíčové kompetence Příloha č.2 Pokrytí kompetencí Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru Zdravotnické

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci se učí zachycovat ekonomické informace podle účetních standardů

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu je zvýšení produktivity a kvality práce na počítači, kdy psaní desetiprstovou hmatovou metodou je základním předpokladem

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj H 3/1-3 Délka modulu 60 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PRÁVO (PRA) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 (3 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více