Marketingová komunikace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketingová komunikace"

Transkript

1 Marketingová komunikace Ing. Růžena Vorlová Zlín 2014 Registrační číslo projektu: Název projektu Název a číslo globálního grantu: Datum zahájení realizace projektu: Datum ukončení realizace projektu: CZ.1.07/2.1.00/ Inovace vzdělávacích programů dle požadavků podnikatelské praxe v rámci procesu stabilizace VOŠE Zlín CZ.1.07/ Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj Vyšší odborné vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

2 Organizační výbor: Ing. Hana Šedová, Ph.D. Mgr. Pavel Hýl Ing. Jana Šilhánová Ing. Olga Kavánková Veronika Pospíchalová Veronika Dlabačová Autor: Ing. Růžena Vorlová Recenze: Ing. Martina Boušková Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ISBN (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)

3 Marketingová komunikace 3 OBSAH Úvod Teoretická základna Komunikační model v propagaci Rozhodovací procesy Základní rozhodovací model Stimulační model Lavidge & Steiner Model vyvolání reakce AIDA Model hierarchie účinků Model DAGMAR Komunikace firmy Cíle komunikace Cílové skupiny Segmentace trhu Targeting Positioning Marketingová komunikace Komunikační mix Integrovaná marketingová komunikace Marketingový, komunikační a reklamní plán Marketingový plán Komunikační plán Reklamní plán Reklama klasická média Definice a obecné zásady reklamy Jednotlivá média Televize Rozhlas Tisk Časopisy... 41

4 4 Marketingová komunikace Venkovní média Plánování médií Hodnocení médií Reklamní agentury Reklama internet Kreativita v reklamě Tvorba reklamního sdělení Druhy a formy apelů Regulace reklamy Obecné základy Zákon o regulaci reklamy Etická omezení Podpora prodeje Obecné zásady Podpora prodeje zaměřená na spotřebitele Metody cenové Metody necenové Komunikace v místě prodeje Podpora distribuce Přímý marketing Základní pojmy Formy a nástroje přímého marketingu Public relations Teoretická základna Dělení PR Hlavní aktivity a nástroje PR Interní komunikace Publicita Organizování akcí Sponzoring Lobbování... 82

5 Marketingová komunikace Veletrhy a výstavy Aktivity krizového managementu Agentury PR Osobní prodej Teoretická základna Druhy prodeje B2C B2B Obchodní zástupci Základní pravidla řízení obchodních zástupců Veletrhy a výstavy Druhy a typy výstav a veletrhů Účast na veletrhu Nové trendy v marketingové komunikaci Product placement Televizní product placement Guerillová komunikace Virální marketing Word-of-mouth marketing Neuromarketing Mobilní marketing Obsahový marketing Shrnutí Mezinárodní marketingová komunikace Závěr Seznam literatury Seznam obrázků Seznam tabulek

6 6 Marketingová komunikace ÚVOD Tento studijní materiál je určen pro studenty vyššího odborného studia (je použitelný i pro studium bakalářské) a pokrývá rozsah jednoho semestru. Neklade si za cíl poskytnout vyčerpávající informace v jednotlivých oblastech marketingové komunikace, ale spíše poskytnou základní, logický a ucelený přehled o této problematice. Ačkoli se jednotlivé části marketingové komunikace v praxi extrémně prolínají, učební text je rozdělen do samostatných kapitol, ve kterých je předložena a vysvětlena základní terminologie, principy a možnosti uplatnění. Pro správné pochopení přínosu předmětu pro praxi je nutná vlastní aktivita studentů. Ti by si po splnění zadaných úkolů v závěru každé kapitoly měli uvědomit spojitost s běžným životem a praxí a díky vyhledání konkrétních příkladů a cenových relací získat ucelený přehled pro uplatnění získaných poznatků v praxi. Tato část může být částečně (ale ne zcela) nahrazena prací na seminářích v průběhu studia pod vedením pedagoga. Věřím a doufám, že tento studijní materiál bude studentům i ostatním čtenářům užitečný pro osobní rozvoj i pro praxi a že je zaujme. Autorka

7 Marketingová komunikace 7 POUŽÍVANÉ IKONY klíčová slova text kapitoly úkoly k vypracování zdrojová a doporučená literatura Jan Živocký, 2007

8 8 Marketingová komunikace 1 TEORETICKÁ ZÁKLADNA Klíčová slova komunikace, komunikační model, zdroj, zakódování, dekódování, příjemce, zpětná vazba, rozhodovací procesy, AIDA, DAGMAR, corporate identity, corporate design, corporate communication, rebranding, cíle, SMART, cílové skupiny, segmentace, targeting, positioning Úvodem je nutno definovat základní pojmy a rozdíly mezi nimi. Zejména jde o: reklama; propagace; marketingová komunikace. Vzájemný vztah: marketingová komunikace propagace reklama (Zdroj: vlastní zpracování) Obr. 1: Základní vztah pojmů

9 zdroj zpráva přenos příjemce Marketingová komunikace KOMUNIKAČNÍ MODEL V PROPAGACI I v marketingové komunikaci se vzájemné vazby řídí obecným modelem komunikace (stejně jako v sociální či jiné komunikaci). I propagace či obchodní společenský styk dodržuje následující osmiprvkový model: šumy šumy šumy zakódování dekódování zpětná vazba šumy šumy šumy Zdroj: vlastní zpracování Obr. 2: Komunikační proces V oblasti marketingové komunikace pod jednotlivými pojmy rozumíme: zdroj osoba nebo organizace, která vytváří zprávu a rozhoduje o jejím obsahu; aby komunikace byla účinná, musí být zdroj přijatelný (důvěryhodnost a odborná způsobilost) a atraktivní (zastupující osobnost např. charita), v reklamě to podporují osobnosti, ženy, děti, oblíbená zvířata musí být vhodné: např. sekačka a sexbomba, motorové pily; příjemce osoba, které je sdělení určeno a která ji vnímá; příjemcem jsou i mezičlánky, média, odborníci, konkurence; zakódování a dekódování převod do takových symbolů, kterým by měl příjemce rozumět (slova, text, fotografie, ) musí být

10 10 Marketingová komunikace v souladu s procesem dekódováním (vnímání, srozumitelnost, způsob humoru, ); zpětná vazba buď konkrétní (osobní komunikace), účinností (např. prodeje) nebo výzkumem; zpráva ve zprávě většinou působíme na pohnutky racionální (technické výrobky), emocionální (event mkt, parfémy, módní oděvy využívá lásku, radost, humor nebo negativní strach: léky, bezpečnosti) či morální (charita, dárcovství krve); struktura a formát sdělení to, jak sdělení zapůsobí na příjemce; nezáleží jen na obsahu, ale i na struktuře: např. silné argumenty je vhodné umístit na počátek nebo zejména na konec zprávy, cenu až na konec; vhodné je umístit emocionální apel na počátek zprávy, racionální na konec; u tištěných médií záleží na typu písma, spojení s obrázky a jejich umístění, barvy, velikost atd.; více v kapitole 5 Kreativita v reklamě. 1.2 ROZHODOVACÍ PROCESY Popisují obecný typ rozhodování zákazníka a jeho fáze a jsou podkladem pro pozdější analýzy i výběr komunikačních aktivit. Všechny modely je třeba brát jen jako pomůcku při rozvažování přesné taktiky propagace. Popsáno je velké množství stimulačních (rozhodovacích) modelů, z nichž uvedeme jen základní. Pro aplikaci na konkrétní problém je nutno vyhledat v literatuře vhodný model, který odpovídá přímo dané problematice, produktu či situaci na trhu. Podrobněji je tato problematika probírána v předmětu Chování zákazníka, Proces rozhodování zákazníků je shodný v zaměření na určitý cíl (nákup), výchozí pozice při nákupu ale může být u jednotlivých subjektů odlišná a

11 Marketingová komunikace 11 navíc na ně působí velké množství přímých i nepřímých vlivů. Úkolem marketingu prodejců (i rozhodovacích modelů) je zákazníka včas a vhodně oslovit a zkrátit mu cestu k uspokojení cíle. Sledovány u kupujících mohou být tyto faktory: zainteresovanost na nákupu (individuální nákupy, nákupy domácností, nákupy firem; pořadí rozhodovacích fází; výchozí pozice (informovanost) kupujícího; status kupujícího (loajální, prvouživatel); aj. Zákazník informace shromažďuje z několika základních zdrojů a následně se rozhoduje o nákupu. Všechny komunikační kanály ale spadají pod marketingovou komunikaci. Nejdůležitějšími zdroji jsou reference ostatních kupujících, sdělovací prostředky a podpora prodeje. Jde o to, zda zákazník informace vyhledává aktivně, či je pasivně přijímá. Na nakupující působí interní a externí faktory. interní vlivy psychologické vlivy, osobnost nakupujícího, motivace, inteligence atd.; externí vlivy společenské, ekonomické, referenční, demografické, etnické atd.

12 12 Marketingová komunikace ZÁKLADNÍ ROZHODOVACÍ MODEL 3 fáze poznávací "myslím" emocionální "cítím" rozhodovací "dělám" Zdroj: vlastní zpracování Obr. 3: Rozhodovací proces Myšlení a cítění může mít různý podíl na výsledném rozhodnutí: Zainteresovanost Myšlení Cítění Vysoká Nízká M C K auta, nábytek, půjčky K M C jídlo, čistící prostředky, toaletní papír Zdroj: Vaughn, 1980 Tab. 1: Rozhodovací proces C M K šperky, parfémy, móda K C M sladkosti, alkohol STIMULAČNÍ MODEL LAVIDGE & STEINER neuvědomování si; uvědomování si; znalost; pozitivní vztah; přednost; přesvědčení; nákup. Tento model je využíván spíše jako pomůcka pro systemizaci jednotlivých fází nákupního procesu a jeho vztahu ke komunikační strategii.

13 Marketingová komunikace MODEL VYVOLÁNÍ REAKCE AIDA Základním předpokladem je, že zákazník o produktu neví. upoutání pozornosti (Awareness) vzbuzení zájmu (Interes) vyvolání přání (Desire) dosažení akce (Action) Zdroj: Světlík, 2003 Obr. 4: Model AIDA Někdy se v literatuře vyskytuje v podobě AIDYA, kde Y zastupuje Yes jako pozitivní rozhodnutí o nákupu zvoleného produktu či značky. AIDA: Attention (pozornost); Interest (zájem); Desire (přání); Yes (ano); Action (akce). Tento model je jednoduchý a základní, v současnosti již překonaný MODEL HIERARCHIE ÚČINKŮ Základním předpokladem je, že zákazník o produktu ví a velmi se o něj zajímá.

14 14 Marketingová komunikace informovanost znalost obliba preference přesvědčení nákup Zdroj: Světlík, 2003 Obr. 5: Model hierarchie účinků MODEL DAGMAR DAGMAR = Defining Advertising Goals for Measured Advertising Resulst Vychází z předpokladu, že efektivnost je problémem správně definovaných cílů (model obsahuje i negativně působící síly). kladné síly: komunikační mix a obal, cena, dosažitelnost, doporučení, vlastnosti produktu vystavení na prodejně... nevědomost uvědomění pochopení přesvědčení negativní síly: konkurence, selhání paměti, únava, nemoc, odpor k nákupům,... Zdroj: Světlík, 2003 Obr. 6: Model DAGMAR

15 Marketingová komunikace KOMUNIKACE FIRMY Komunikace firmy je úzce spojena s dalšími prvky, aby působila věrohodně a kompaktně. Základní schéma je zhruba následující: corporate design (symbolika) corporate identity (image, osobnost firmy) corporate communication (komunikace) Základní pojmy: Zdroj: Světlík, 2003 Obr. 7: Komunikace firmy firemní identita (corporate identity) způsob, jakým se firma prezentuje navenek (zejména cílovým skupinám) hmatatelná prezentace, prohlášení i úroveň komunikace; je spojena s produkty, značkami, způsobem distribuce, komunikace a chování ve vztahu k zákazníkům i partnerům; firemní symbolika (corporate design) nejen existence, ale i zdokonalování loga, značky, hesla jejich propojení s komunikačními prvky (oblečení, ) a ztotožnění s praxí; firemní komunikace (corporate communication) komunikace daná formálně i spontánně, vnitřně i navenek.

16 16 Marketingová komunikace Související pojmy: firemní strategie záměry, jak by měla daná prezentace vypadat; firemní chování konkrétní prezentace osobnosti firmy; firemní kultura reálný stav, jak se osobnosti firmy prezentují je sdílena zaměstnanci firmy tzn. jak se chovají, jak co dělají, jaké vyznávají hodnoty (loajalita, poctivost, odpovědnost, ochota, ); rebranding komplexní změna identity firmy důvod: koupě, fúze, (v ČR například mobilní operátoři, Zentiva, Uniqa, ). Tři typy identity: monolitní identita celá firma se představuje jednotně, jak vizuálně, tak i komunikačně a svým chováním jde většinou o frachizing; řízená identita pobočky firmy mají svou identitu a styl, ale mateřská organizace je vždy zřetelně vidět v pozadí pobočky mají často svou vlastní tradici a styl; značková identita každá divize či dokonce výrobek mají svou vlastní identitu a styl různé značkové řady ve firmě nemají navenek nic společného a často vystupují i jako konkurenti; tento typ je většinou výsledkem fúzí již existujících, často konkurenčních firem. Základní vlastnostmi loga a názvu firmy: jednoduchost; univerzálnost (mělo by být použitelné za všech okolností a všemi nástroji, tzn. v reklamě, rozesílkách, na výročních zprávách, vizitkách, hlavičkových papírech, brožurách, dopravních prostředcích firmy, propagačních předmětech atd. je vhodné modifikovat logo pro různé tvary a velikosti); časová neohraničitelnost;

17 Marketingová komunikace 17 snadná pochopitelnost; spojení s produktem; integrovatelnost s dalšími komunikačními nástroji. Další identifikační možnosti firmy: tvar nádoby, obalu (Absolut vodka, Toalet Duck); unikátní otevírání (Vitana); obalový materiál (Ferrero Rocher); barvy loga či obalu (Marlboro); užití zosobnění (KFC, Marlboro). 1.4 CÍLE KOMUNIKACE Stejně jako u ostatních ekonomických oblastí stanovujeme jak strategické, tak běžné komunikační cíle. Vždy se musí jednat o komunikační cíle, které by měly být splněny danou kampaní, plánem, eventem atd. Shodná je i hierarchie cílů: primární sekundární a nutnost splňovat podmínky SMART (tzn. konkrétnost, měřitelnost, realizovatelnost, akceptovatelnost a temínovanost). Pro jejich stanovení je stěžejní: charakteristika produktu samotného (marketingový mix); cílová skupina, pro kterou je produkt určen; fáze životního cyklu komunikovaného produktu; atd. Pomoci mohou i rozhodovací modely (viz kapitola 1.3).

18 18 Marketingová komunikace Mezi nejčastější primární cíle patří: vytvořit či zvýšit poptávku (prodej) uváděno konkrétním číslem absolutním či procentuálním; posílit loajalitu zákazníků zvýšením jejich počtu, frekvence nákupů (užití služby) atd. Mezi další nejčastější cíle, ovšem těžko měřitelné a tudíž uváděné jako sekundární, patří: zvýšit povědomí, posílit image; poskytnout informace; odlišit produkt od konkurence; zdůraznit vlastnosti produktu; vybudovat a pěstovat značku; atd. 1.5 CÍLOVÉ SKUPINY Pro úspěšný výběr účinných komunikačních prostředků je nutné stanovit cílovou skupinu, které budou komunikované komodity (produkty, služby, informace) určeny. Výběr a zaměření na cílové skupiny probíhá ve třech základních fázích: segmentace (rozdělení) měla by vést k velmi homogenním podskupinám se stejnými reakcemi na tržní podněty; targeting (zacílení) výběr určité skupiny či skupin a volba strategie; positioning (umístění) definice způsobu, jakým bude produkt přijímán vědomím cílové skupiny (jejich zvyky a myšlenkové

19 Marketingová komunikace 19 pochody, slovník pro případné identifikační slovo spojené s výrobkem, atd.) SEGMENTACE TRHU Je proces, kterým se zákazníci dělí do homogenních skupina se shodnými potřebami, přáními a reakcemi. Dříve, než začneme dělit, musíme definovat třídící kritéria (např. co se rozumí společenskou třídou, životním stylem, osobností, ). Každý jednotlivý segment by měl být: měřitelný, dostatečně velký, dostupný a akceschopný! Navenek heterogenní, uvnitř homogenní. Základní dělení: geografické podle světadílů, podnebí, národů, regionů, atd.; demografické pohlaví, věk, velikost rodin, náboženství, rasy, vzdělání, příjem, společenská třída, atd.; psychografické životní styl (tzn. jak lidé organizují svůj život a vynakládají své peníze) a osobnostní charakteristiky (sport, návštěvy divadel a restaurací, atd.). Další možnosti segmentace: behaviorální segmentace (podle chování) zákazníci se dělí podle příležitosti, na jejíž bázi používají produkt či značku (džus na snídani, teplý či do koktejlů, barva na vlasy doma či u holičky, ); podle loajality jiné programy pro nové a stálé zákazníky, speciální programy pro udržení zákazníků (auta); podle uživatelského statutu neuživatel, potenciální uživatel, prvouživatel, pravidelný uživatel, bývalý uživatel (ten je vhodný pro výzkum);

20 20 Marketingová komunikace na základě přínosu preferuje určitou vlastnost, která je uživateli přínosná (zubní pasty bělost, prevence, svěžest, svačinka chutná, levná, zdravá); podle nákupní připravenosti zda výrobek známe či neznáme, pro jaké účely výrobek nakupujeme (dárek může být dražší, u nákupu do zásoby požadujeme nižší ceny, ); atd TARGETING Podle výběru segmentů: tržní koncentrace zaměření na 1 segment, většinou usilujeme o pozici vůdce; tržní diferenciace pro různé segmenty různé strategie; nediferencovaný marketing stejná strategie pro různé segmenty (drogerie). Pět typů strategií: zaměření na 1 segment jeden produkt pro jeden trh většinou výklenková strategie výhody: více znalostí a zkušeností, nevýhody: zranitelná pro konkurenty, závislá na výrobku; selektivní specializace diametrálně různé produkty pro diametrálně rozlišné skupiny ziskovost jedné může pokrýt ztrátovost jiných; výrobková specializace jeden produkt pro různé segmenty; tržní specializace více výrobků pro jeden tržní segment; plné pokrytí trhu všechny výrobky pro veškerý trh.

21 Marketingová komunikace POSITIONING Jde o způsob, jakým bude produkt komunikován směrem k cílovým zákazníkům. Cílem je několik priorit: správně prezentovat cílové skupině tzn. uvést správné vlastnosti, důležité pro cílovou skupinu, naklást správný důraz; odlišení od konkurence v povědomí zákazníků (nejčastěji nějakým synonymem či heslem) kombinace image značky a vlastností produktu. Tři nejčastější chyby: nedostatečný positioning nedostatečná diferenciace od konkurence; přehnaný positioning extrémní zdůraznění jednoho přínosu redukuje počet možných zákazníků; matoucí positioning nedostatečné propojení všech součástí komunikačního mixu. Úkoly k vypracování U jednotlivých rozhodovacích modelů zkuste nalézt příklad konkrétního produktu, pro který by byl daný model vhodné. Posuďte vliv na komunikaci firmy a případnou reklamní kampaň na daný produkt. Zamyslete se nad otázkou, které firmy na českém i světovém trhu prošly rebrandingem a z jakých důvodů. Uveďte vlastní oblíbená loga různých firem a zkuste identifikovat, proč se Vám líbí. Zároveň posuďte, zda splňují všechny základní vlastnosti, které by správné logo mělo mít.

22 22 Marketingová komunikace Nalezněte vývoj log významných světových firem a posuďte (např. Opel-Vauxhall, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Fiat atd.) Jako hru zkuste otestovat znalost sloganů známých produktů, značek či firem na našem trhu (např. Seznam, Kofola, Rexona, Vanish, Bramac, T-mobile, Bebe, atd.). U všech tří typů identity (monolitní, řízená, značková) uveďte příklady konkrétních firem, kteří ji v současné době na své produkty využívají. U všech 5 typů strategií targetingu uveďte konkrétní produkty, pro které je vhodný a konkrétní firmy, které jej využívají. Uveďte konkrétní příklady k nedostatečnému, přehnanému a matoucímu positioningu. Na modelových příkladech produkce výrobků a poskytování služeb zkuste stanovit marketingové cíle a cíle pro případnou budoucí komunikační kampaň. U vámi vybraných cílových skupin zkuste přesně popsat jejího typického představitele a stanovit správný positioning. (např. singles muži, singles ženy, důchodce Brno, důchodce malá obec, dítě 11 let, atd.)

23 Marketingová komunikace 23 2 MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE Klíčová slova komunikační mix, integrovaná marketingová komunikace, marketingový plán, komunikační plán, reklamní plán, kampaň Pro správné zařazení pojmu marketingová komunikace do oblasti marketingu je nutno ho úvodem specifikovat v oblasti marketingového mixu. Jeho zařazení a vzájemné vztahy znázorňuje obr. 8: hmotné zabezpečení procesy produkt MKT mix cena propagace lidé distribuce Zdroj: vlastní zpracování Obr. 8: Marketingový mix Pod pojmem marketingová komunikace rozumíme část obecně nazývanou propagace (promotion). Jde ale o pojem širší, který zahrnuje i komunikaci

24 24 Marketingová komunikace zpětnou (od zákazníka, klienta). Proto je nutné nezaměňovat s pojmem propagace či dokonce reklama. Z úhlu pohledu zákazníka (kupujícího) je možno marketingový mix označit jako 4C (Kotler): product (produkt) = Customer Value užitná hodnota pro zákazníka; price (cena) = Cost to the customer cenový náklad kupujícího; place (distribuce) = Convenience dostupnost (doslovně pohodlí); promotion (propagace) = Communication komunikace. 2.1 KOMUNIKAČNÍ MIX Marketingová komunikace samotná má vlastní dělení, jehož základem je tzv. komunikační mix, který má 5 částí: reklama osobní prodej podpora prodeje PR přímý marketing Zdroj: vlastní zpracování Obr. 9: Komunikační mix

25 Marketingová komunikace 25 Obsah jednotlivých částí: reklama placená neosobní forma masové komunikace prostřednictvím tisku, rozhlasu, TV, internetu, venk. médií; podpora prodeje stimulace prostřednictvím dodatečných podnětů většinou kombinace reklamy a cenových informací; přímý marketing adresná komunikace mezi zákazníkem a prodejcem prostřednictvím pošty, u, telefonu, TV, rozhlasového vysílání i tisku. Se zákazníkem pracuje adresně; public relations postoje k okolí (vnitřnímu i vnějšímu); osobní prodej přímá osobní komunikace s jedním nebo více potenciálními zákazníky. Komunikační mix není dogmatickým modelem, jednotlivé části mohou i nemusí být součástí. Taktéž mohou být přidány další komunikační aktivity, které jsou pro firmu stěžejní, jako např.: sponzoring, fundraising (např. odvětví sportu, neziskových organizací); veletrhy a výstavy (např. firmy, operující na mezinárodních trzích). Je také faktem, že jednotlivé druhy komunikačního mixu jsou jinak vhodné pro jednotlivé fáze životního cyklu výrobků Možnosti dělení (strategie) komunikace: strategie tahu snaha prodávajícího stimulovat poptávku konečného spotřebitele, který vyvíjí tlak na distribuční cesty (prodejce).; výrobce pak komunikuje jen s velkoobchodem;

26 26 Marketingová komunikace strategie tlaku snaha podporovat výrobek na jeho cestě ke spotřebiteli obchodní slevy, bonusy pro prodejce, cílem je motivace distributorů; v praxi kombinace obou strategií; nadlinkové aktivity neosobní část MKT komunikace, zejména klasická média (TV, rozhlas, tisk, internet, venkovní reklama); podlinková komunikace osobní formy komunikace podpora prodeje i distribuce, osobní MKT, přímý MKT, je účinnější a agresivnější. Jiné názvy: osobní a masová komunikace. 2.2 INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE Pojem integrovaná marketingová komunikace ve své podstatě znamená, že žádný prvek odděleně nemůže být efektivně účinný a vždy musí být vzájemně logicky a časově propojeny. Základními vlastnostmi integrované marketingové komunikace jsou: synergie marketingové nástroje by se měly kombinovat tak, aby byly konzistentní, tzn. musejí působit stejným směrem, a to bezkonfliktně; integrace účinek by se měl znásobovat vzájemnou podporou. Přínos tzv. 4E: ekonomický (economical) snížení nákladů; výkonnost (efficient) dělat věci správně a kompetentně; efektivita (effective) využití zdrojů;

27 Marketingová komunikace 27 zvýšení intenzity působení (enhancing) zlepšit a zvýšit intenzitu působení. Přínos tzv. 4C: ucelenost (coherence) logické propojení jednotlivých částí marketingové komunikace; konzistentnost (consistency) vyváženost, jednota a vyloučení rozporů v komunikaci; kontinuita (continuity) propojení v čase; doplňující se komunikace (complementary communications) vzájemně se doplňující. Ačkoli je toto vzájemné propojení jednotlivých komunikačních forem a nástrojů logické a efektivní, v reálné praxi naráží na mnoho bariér: různé nástroje komunikačního mixu jsou tradičně řízeny různými firemními útvary; existuje konkurence a egoismus na jednotlivých postech a manageři se obávají ztráty pozice, pokud do své problematiky nechají nahlédnout někoho jiného; nedostatečná interní komunikace; nekomplexnost plánování.

28 28 Marketingová komunikace 2.3 MARKETINGOVÝ, KOMUNIKAČNÍ A REKLAMNÍ PLÁN reklamní plán (strategie) komunikační plán marketingový plán Zdroj: vlastní zpracování Obr. 10: Vztah marketingového, komunikačního a reklamního plánu MARKETINGOVÝ PLÁN Typický marketingový plán pro malou firmu by měl obsahovat následující kapitoly: úvod obsahuje představení firmy, hlavních cílů a strategií, popis současného fungování a marketingového mixu; situační analýza jde o rozbor současného stavu podnikání; obsahuje vhodné ekonomické i jiné analýzy, které jsou pro stanovené cíle marketingového plánu relevantní; jde např. o analýzu portfolia produktů, analýzu trhu (zákazníku, konkurence), analýzu vnitřní a vnější situace a následnou SWOT analýzu, hodnocení kvality managementu a řízení procesů atd.; součástí může být i marketingový průzkum nebo výzkum; marketingové cíle stanovení cílů zpracovávaného plánu tzn. žádaný budoucí stav; cíle je možno dělit na primární a sekundární, každopádně by ale měly splňovat podmínky SMART (viz kap. 1);

29 Marketingová komunikace 29 marketingová strategie popis postupů a metod, jak cílů dosáhnout. Jde o návrh nového (či upraveného) marketingového mixu; při zpracovávání marketingového mixu je nutno brát ohled i na dlouhodobé cíle firmy a taktéž na vztahy s okolím, např. konkurenční výhody; marketignové strategie jednoznačně vycházejí z předchozích zpracovávaných bodů; časový a kompetenční (akční) plán rozpracování marketingové strategie do konkrétních úkolů, které musí být v logické časové návaznosti, nejlépe s přesně určenou zodpovědnou osobou a kompetencemi; tradičními součástmi akčních programů tedy u jednotlivých aktivit jsou: o informace, co má být provedeno a jaké cíle splňuje; o informace, kdo je za danou aktivitu zodpovědný; o vyčíslení očekávaných nákladů na realizaci; o časový plán (začátek i konec); rozpočet přehledný výčet nákladů na všechny navrhované aktivity; tato část může obsahovat i dílčí rozpočty či očekávané další náklady; způsob měření a kontroly způsob a návrh časového rozložení kontrol plnění a vyhodnocování výsledků marketingového plánu. Vhodnou součástí marketingového plánu jsou přílohy, které mohou obsahovat např. podklady pro analýzy (výkazy, tabulky, výsledky průzkumů, organizační grafy, ).

30 30 Marketingová komunikace KOMUNIKAČNÍ PLÁN Při tvorbě komunikačních a reklamních plánů je nutno začít určením cílového trhu a motivů kupujících. Poté je možno přistoupit k pěti hlavním rozhodnutím, známým jako 5M: Jaké jsou cíle propagace? (poslání mission) Kolik můžeme investovat? (peníze money) Jaká zpráva by měla být odeslána? (zpráva message) Jaká média by měla být použita? (média media) Jak by se měly hodnotit výsledky? (měřítko measurement) Základní schéma komunikačního plánu tedy je: analýza situace a marketingové cíle, komunikační cíle PROČ?; cílové skupiny KDO?; komunikační cíle CO?; nástroje, techniky, kanály a média JAK A KDE?; časový plán KDY?; rozpočet KOLIK?; měření výsledků JAK EFEKTIVNĚ? Do komunikačního plánu zahrnujeme veškeré části komunikace reklama, podpora prodeje, přímý mkt., P. R., osobní prodej atd REKLAMNÍ PLÁN Reklamní plán se týká pouze reklamy v médiích, velmi podrobný je zde plán médií. Základní schéma je následující: situační analýza; problémy a příležitosti;

31 Marketingová komunikace 31 volba reklamní strategie; cíle reklamní kampaně; cílová skupina; charakteristika produktu a jeho tržní pozice; konkurenční výhody produktu; kreativní plán; plán médií; ostatní části propagačního mixu (integrovaná marketingová komunikace); rozpočet a časový plán; systém vyhodnocení kampaně. Úkoly k vypracování Reklamní plán je nejlépe rozpoznatelný na reklamních kampaních jednotlivých firem. Popis nejúspěšnějších je možno nalézt na či na portálech jiných soutěží. Vyhledejte a diskutujte vlastní názor na tyto kampaně. Představte si modelovou situaci pro zadání reklamní a komunikační kampaně: MS světa v hokeji, pořádající země: Slovensko. Poté vyhledejte na internetu propagační, natočený v roce 2011na tuto akci a porovnejte s vašimi návrhy. Zkuste ve skuině zadat veškeré podmínky pro natočení promo-spotu pro TV na nábor nových adeptů pro Armádu ČR. Poté vyhledejte na internetu spot, natočený režisérem Filipem Renčem a porovnejte s vašimi návrhy.

32 32 Marketingová komunikace 3 REKLAMA KLASICKÁ MÉDIA Klíčová slova televize, rádio, rozhlas, primetime, internet, časopisy, tisk, venkovní média, OOH, kino, billboard, spot, primární reklama, selektivní reklama, sponzoring, teleshopping, product placement, suplement, sampling, timing, reach, frekvence, rating, share, CPT, full-service agentury, mediální agentury, tvůrčí dílny, effie Reklama je základní a nejznámější částí marketingové komunikace. Její vývoj je spojen s vývojem médií. S příchodem nového tisíciletí souvisí především velmi rychlým rozvojem technologií, který se v oblasti reklamy týká především internetu a mobilních telefonů. Tyto utlumují doposud fungující média (především tisk) a logicky jim odebírají i objemy zadávané reklamy. Z tohoto úhlu pohledu se doposud užívaná média začala v marketingové komunikaci označovat jako klasická média. Těm, společně s obecnými základy reklamy, je věnována následující kapitola. 3.1 DEFINICE A OBECNÉ ZÁSADY REKLAMY Slovo reklama vzniklo zřejmě z latinského reklamare znovu křičeti (jarmarečníci). Existuje velké množství definic tohoto pojmu, např: dle Přikrylové a Jahodové jde o neosobní formu komunikace, kdy různé

33 Marketingová komunikace 33 subjekty prostřednictvím různých médií oslovují své současné a potenciální zákazníky s cílem informovat je a přesvědčit o užitečnosti svých výrobků, služeb či myšlenek. Zákon o regulaci reklamy uvádí, že reklamou se rozumí přesvědčovací proces, kterým jsou hledání uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních médií. Hlavní prostředky reklamy: inzerce v tisku, časopisech; televizní spoty; rozhlasové spoty; venkovní reklama billboardy, světelné tabule, ; internet; mobilní komunikační prostředky; ostatní. Druhy reklamy: primární (druhová) reklama reklama na výrobek bez ohledu na značku (mléko, Klasa, regionální potraviny, české ryby ); selektivní (značková) reklama na konkrétní značku. Další dělení: podle územního rozsahu: místní, regionální, národní, mezinárodní; podle míry komerce: komerční, nekomerční (politika, neziskové, charitativní organizace), sociální (AIDS, bezpečnost provozu, rasismus).

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Marketingová komunikace 1/2

Marketingová komunikace 1/2 Marketingová komunikace 1/2 Ing. Aleš Marek, Ph.D. (za přispění dalších autorů) 6.4.2013 Představení Ing. Aleš Marek, Ph.D. 2010-dosud 2009-2010 Ferrero 2009 Kraft Foods (Opavia-Lu) 2007-2009 Coordinfo

Více

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO.

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. OBSAH: 1. INFORMAČNÍ POTŘEBA, KOMUNIKAČNÍ PROCES, KOMUNIKAČNÍ MODELY 1 3. PUBLIC RELATIONS, PUBLICITA, VZTAH K VEŘEJNOSTI, IMAGE, MASMÉDIA 7 4.

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh marketingové komunikace pro Dům látek s. r. o. Dům látek Ltd. marketing sales promotion project Andrea Götzová Cheb 2012 Čestné

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh marketingové komunikace na internetu. pro konkrétní organizaci

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh marketingové komunikace na internetu. pro konkrétní organizaci ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh marketingové komunikace na internetu pro konkrétní organizaci Proposal of marketing communication on the internet for a specific

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE. (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE. (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Porovnání prezentace v tištěném katalogu

Více

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

Komunikační strategie vybrané destinace

Komunikační strategie vybrané destinace Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionálni rozvoj a správa ^UOec o % *r 1í&ř\ ^77SHAS^ Komunikační strategie vybrané destinace diplomová práce Veronika Klaudová Vedoucí

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTINÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE INTERNETOVÉHO OBCHODU MARKETING STRATEGY OF E-SHOP

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTINÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE INTERNETOVÉHO OBCHODU MARKETING STRATEGY OF E-SHOP TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTINÍ Obor B3107 Textilní marketing Katedra hodnocení textilií MARKETINGOVÁ STRATEGIE INTERNETOVÉHO OBCHODU MARKETING STRATEGY OF E-SHOP Roman Kopecký KHT 575 Vedoucí

Více

ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková informatika ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE Efficiency and effectiveness of online marketing communication Bakalářská

Více

Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti SPZ-Vysočina

Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti SPZ-Vysočina SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

Analýza marketingové komunikace vybraného gastronomického zařízení

Analýza marketingové komunikace vybraného gastronomického zařízení Analýza marketingové komunikace vybraného gastronomického zařízení Bakalářská práce Simona Rožánková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor:

Více

Informačně-komunikační strategie malé firmy v internetovém prostředí

Informačně-komunikační strategie malé firmy v internetovém prostředí Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jiří Čermák Informačně-komunikační strategie malé firmy v internetovém prostředí (Bakalářská

Více

Využití nových trendů marketingové komunikace v Help fitness clubu. Šimon Jehlička

Využití nových trendů marketingové komunikace v Help fitness clubu. Šimon Jehlička Využití nových trendů marketingové komunikace v Help fitness clubu Šimon Jehlička Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je analyzovat využívané nástroje marketingové komunikace a využití

Více

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Ing. David Humenčák Ing.Radek Pažout Realizátor: SPORTIGO s.r.o. Šumavská 31a 602 00 Brno e-mail: info@sportigo.cz www.sportigo.cz

Více

Mystery shopping u mobilních operátorů

Mystery shopping u mobilních operátorů Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Podniková ekonomika Forma studia: Prezenční Školní rok: 2012/2013

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Lucie Majerová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: B6208

Více

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole?

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole? E 3.1 1 Public relations škol P a e d D r. M i l a n B á č a, C e n t r u m š k o l s k é h o m a n a g e m e n t u P e d F U K P r a h a a G y m n á z i u m S v i t a v y B c. T e r e z a B á č o v á,

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Význam a využití reklamy a propagace ve vybrané firmě

Význam a využití reklamy a propagace ve vybrané firmě JIHOČESKÁ UVIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: 6208 N Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Význam a využití reklamy a propagace ve vybrané

Více

PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH

PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH 1 ZÁKLADNÍ SKRIPTUM VZDĚLÁVACÍHO MODULU PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ V CESTOVNÍM RUCHU Autoři: Ing.Cyril Křůpala, Ing.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Nikola Míchalová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY

Více

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

Více

Projekt praktického zhodnocení zákaznického potenciálu věkové skupiny 50+ za využití marketingové komunikace. Bc. Ivan Burda

Projekt praktického zhodnocení zákaznického potenciálu věkové skupiny 50+ za využití marketingové komunikace. Bc. Ivan Burda Projekt praktického zhodnocení zákaznického potenciálu věkové skupiny 50+ za využití marketingové komunikace Bc. Ivan Burda Diplomová práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ/DIPLOMOVÉ PRÁCE Beru na vědomí,

Více