Loňský rok ale představoval pro

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Loňský rok ale představoval pro"

Transkript

1

2 II/III Katastrofa přichází nečekaně. Stačí malá neopatrnost a neštěstí je na světě. Dobrá pojistka však může výrazně snížit alespoň majetkovou újmu Nový občanský zákoník částečně změnil pravidla v pojišťovnictví I oblast zaznamenala v souvislosti s novým občanským zákoníkem, jenž nabyl účinnosti k 1. lednu 2014, několik zásadních změn. Dosavadní úprava se řídila samostatným zákonem o pojistné smlouvě, jehož účinnost skončila k 31. prosinci minulého roku. Pojistné smlouvy tak pod svá křídla převzal nový občanský zákoník. Přílohu připravili: Vlastimil Poliačik, editor Markéta Podhrazská, manažerka přílohy Pojišťovnictví zrcadlí ekonomickou situaci Foto profimedia.cz, foto na titulní straně profimedia.cz Ekonomické výsledky pojistného trhu v loňském roce odpovídaly pokračující stagnaci, která se projevila téměř ve všech produktových oblastech. Zpomalený růst předpisu životního již nestačil kompenzovat pokles v neživotním segmentu, způsobený tlakem na cenu a ekonomickou situací. Loňský rok ale představoval pro pojistný trh nejednu výzvu a to nejen z důvodu nutnosti čelit politické nestabilitě v České republice. Z pohledu národní legislativy šlo o rok velice specifický. První pololetí bylo především ve znamení příprav na implementaci nového občanského zákoníku, projednávání novely zákona o zprostředkovatelích pojistných produktů či zavedení povinnosti odvodu pojišťoven tři procenta z přijatého pojistného povinného ručení do Fondu zábrany škod. Na evropské úrovni nás nejvíce zaměstnávala problematika implementace směrnice Solvency II nebo diskuze o úpravě směrnice IMD II, která bude významně měnit pravidla pro zprostředkování pojistných produktů. Bylo-li první pololetí náročné z pohledu legislativního, pak nás v polovině roku opět postihly povodně. Svými důsledky a objemem škod se zařadily v novodobém pojišťovnictví ČR na třetí místo. Pojišťovny se s následky řádění živlů vypořádaly tradičně velmi dobře a jsem přesvědčen, že veřejnost význam kvalitního ocenila. Vývoj v pojišťovnictví bude pravděpodobně i v roce 2014 nadále zrcadlit ekonomickou i politickou situaci České republiky. Obecné prognózy sice naznačují lehké oživení ekonomiky i mírný nárůst objemu mzdových prostředků, neočekáváme však radikální změnu v chování občanů i firem. Navíc se v oblasti pojišťovnictví chystá řada legislativních opatření, která mohou významně ekonomicky ovlivnit tento sektor. Z těchto nepříliš pozitivních signálů vyplývá, že se musíme připravit na pokračující stagnaci nebo jen velmi mírný růst trhu. Klíčově bychom se měli zaměřit na stabilizaci vývoje v oblastech dlouhodobě klesajícího pojistného. Vedle známého poklesu cen v povinném ručení začínáme pozorovat obdobné znaky oslabení trhu i u podnikatelských, které se po předchozím zpomalování dynamiky růstu dostalo z bodu stagnace do záporných hodnot. V oblasti životního by se pojistný trh měl výhledově zaměřit na inovaci tradičních životních produktů, které by nabídly klientům vedle pojistné ochrany také garantované zhodnocení a vyšší jistotu výnosu. Přál bych si, aby pojistný trh nebyl v letošním roce ovlivněn negativními politickými rozhodnutími, která v loňském roce dynamizovala například růst cen povinného ručení. Místo předvolebních návrhů takzvané sektorové daně, která by oslabila dynamiku nejen pojistného trhu a opět by přinesla zvýšení cen, by bylo vhodné rozšířit možnosti našeho působení například v oblasti soukromého financování zdravotní péče. Stejně tak bych za celý pojistný trh ocenil větší podporu státu v oblasti dlouhodobého spoření na důchod a s tím spojené nové příležitosti. Tomáš Síkora výkonný ředitel ČAP V rámci nového občanského zákoníku se pojistné smlouvy nově zahrnují do takzvaných smluv odvážných, kam spadá úprava, sázky, hry a losu. Pojistná smlouva musí mít písemnou formu, není-li pojistná doba kratší než jeden rok, což může být zejména například u krátkodobých smluv cestovního. Písemná forma pojistné smlouvy je zachována i včasným zaplacením pojistného. Pojistitel musí vždy pojistníkovi vydat pojistku, kde budou uvedeny minimálně údaje o čísle smlouvy, určení pojistitele a pojistníka, oprávněné osoby nebo způsobu, jakým bude oprávněná osoba určena, pojistná událost, pojistné nebezpečí a pojistná doba. Změna pojmů Zákon zároveň také mění některé dosud používané pojmy v pojišťovnictví jako například: návrh = nabídka pojistné riziko = pojistné nebezpečí lhůta = doba pojistná událost = nahodilá událost krytá m pojištěný = osoba, na jejíž život, zdraví nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se vztahuje Naproti tomu některé dosud definované výrazy v právní úpravě již nenajdeme. Jde například o pojem úraz, který zůstává na ujednání smluvních stran. Musí být tedy vždy definován v pojistných podmínkách daného pojistitele. V tomto ohledu je zapotřebí věnovat dostatečnou pozornost pojistným podmínkám, jelikož každá pojišťovna může daný pojem upravit po svém. Informace a ohlášení Mezi další změny v oblasti patří zavedení předsmluvních informací, kdy ke každé pojistné smlouvě je povinně pojišťovnou přikládán klientovi dokument s důležitými smluvními informacemi. Zejména jde o informace o pojistiteli a daném pojistném produktu, rozsahu a podmínkách. K dalším úpravám dochází také v rámci institutu pojistného zájmu a v oblasti oznamovací povinnosti pojistníka vůči pojišťovně při změně pojistného rizika. Pokud se týká oprav poškozeného majetku, zde zákoník zavádí podmínku, kdy oprava majetku, který byl poškozen pojistnou událostí, může začít až po souhlasu pojišťovny. Pojišťovna však musí udělit souhlas do doby přiměřené okolnostem. V opačném případě mohou opravy začít i bez takovéhoto souhlasu. Zásadní změny Nejdůležitější změny však nastávají v oblasti odpovědnosti za škodu u nemajetkových škod, kde u škody na zdraví se hradí nejen například ušlý výdělek po dobu pracovní neschopnosti, ale také i nemajetková újma. U nemajetkové újmy jde zejména o bolestné, ztížení společenského uplatnění a duševní útrapy. Nemajetková újma se nově řídí přiměřeným zadostiučiněním má být učiněno takové řešení, které má potenciál způsobenou újmu dostatečně účinně odčinit. Zásadní změnou je zrušení vyhlášky ministerstva zdravotnictví o bodovém hodnocení škod na zdraví a ztížení společenského uplatnění. V návaznosti na to musí být každý případ škodné události posuzován individuálně a výši náhrady škody nelze určit přesně. Tu určí na základě spravedlivého uvážení jednotlivých okolností případu soud. Poškozený však v některých případech může přistoupit na dohodu o výši pojistného plnění mezi ním a pojišťovnou z toho A Nejdůležitější změny nastávají v oblasti odpovědnosti za škodu u nemajetkových škod Umí tohle Vaše asistence k? UNIQA SafeLine ano! Asistenční služby se mohou v nesnázích hodit. Ale už jste slyšeli o jedinečné asistenci UNIQA SafeLine, která je dostupná za překvapivě příznivých podmínek? Díky zapojení telematiky se umí okamžitě aktivně zapojit do řešení krize, a to v celé Evropě. Porovnejte UNIQA SafeLine se svou asistencí! Nárazové čidlo na vozidle hlásí asistenční centrále automaticky nehodu vozu. Operátor volá řidiče na mobil, aby s ním specifikoval případnou pomoc. Nezdaří-li se kontakt, například jedná-li se o vážnou havárii, posílá na přesně lokalizované místo záchranáře okamžitě. Rychlost, s níž je UNIQA SafeLine schopna nebezpečné situace řešit, může rozhodnout o životě a zdraví posádky havarovaného vozidla. Systém se osvědčil zejména v nočních hodinách na odlehlejších komunikacích, kde může motorista čekat na záchranu po nehodě déle. V případě, že motorista nenajde na ulici svůj zaparkovaný vůz, kontaktuje asistenční centrálu s hlášením o odcizení. Díky skrytě namontované palubní jednotce SafeLine auto operátoři obratem lokalizují a za pomoci policie vrátí majiteli. Doposud byla vrácena všechna ukradená vozidla s asistenčním systémem UNIQA SafeLine. Stane-li se, že auto po cestě přestane poslouchat, je možné stisknout nouzové tlačítko a přivolat asistenční službu, která defekt buď odstraní, nebo se postará o odtah a náhradní řešení pro posádku. Tlačítko lze využít i pro případ náhlé nevolnosti řidiče nebo jiné situace, která vyžaduje okamžité řešení. Jediný stisk aktivuje pomoc. Kromě toho umí UNIQA Safe- Line optimalizovat pojistné podle počtu najetých kilometrů a používaných komunikací. Motoristé, kteří ročně najedou méně než km, důvodu, aby se vyhnul dlouhodobějšímu projednání záležitosti před soudem a získal tak pojistné plnění co možná nejdříve. Z důvodu zrušení vyhlášky o bodovém hodnocení připravuje Česká asociace pojišťoven za pomoci odborníků zejména ze zdravotnictví metodický materiál, který by měl být určitým vodítkem k likvidaci pojistných událostí u pojišťoven a také návodem pro soudní praxi. Nový zákon také rozšiřuje rozsah příbuzných, kteří mají nárok na to, aby jim byla odškodněna duševní útrapa. V tomto případě nejde již pouze >>> mohou ušetřit až 25 % z povinného ručení i havarijního. Díky nadstandardnímu zabezpečení auta, které UNIQA SafeLine skýtá, lze ušetřit dalších až 20 % na havarijním. UNIQA SafeLine nabízí také interaktivní knihu jízd nebo možnost analýzy údajů z nehody. UNIQA SafeLine je jediný systém aktivní asistence k aut na trhu, které umí nejen zachránit život, ale i vrátit ukradený vůz majiteli, pomoci při defektu na silnici, a ještě spočítat pojistné podle ujetých kilometrů. Uniqua_1_4.indd :12:58

3 IV/V Upozorňovací povinnost. Pokud by, které chce klient uzavřít, neodpovídalo jeho potřebám, musí jej pojistitel na tento nesoulad upozornit Správné první krok ke klidné dovolené o přímou linii příbuzných, tedy rodiče, děti, ale i o nepřímou linii, jako jsou bratr, sestra či osoby sešvagřené (příbuzní manžela). A Z výše uvedených důvodů je potřeba dbát u odpovědnosti za škodu na sjednání s dostatečně vysokými Nové rizikové životní s dividendou. Od produktu k řešení. Univerzální produkt pro jednotlivce i rodiny Poprvé s právní ochranou Nejširší krytí rizik Plně oddělené a transparentní spoření Životní UNIQA limity pojistného plnění, jelikož výše náhrady škody se bude zvyšovat. Zmiňovaná změna je v současné době nejvíce patrná u odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel. Likvidace škod podle nového občanského zákoníku probíhá i u případů, kdy bylo sjednáváno ještě za předchozí právní úpravy. Majetek Vše je jinak také při změně vlastnictví pojištěného majetku. Nebylo-li výslovně ujednáno, že změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného majetku nezaniká, zanikne dnem oznámení takovéto změny pojistiteli. Doposud platilo, že zaniklo dnem změny vlastnictví. Z daného ustanovení tedy pro pojistníka a pojištěného vyplývá, že úbytky a prodej majetku je potřeba pečlivěji sledovat a oznamovat změny pojistiteli včas. Ukončit majetku zpětně již není možné. Na změnu v oblasti vlastnictví majetku navazuje nová úprava vlastnictví při nalezení odcizeného nebo ztraceného majetku po uskutečnění pojistného plnění pojistitele. Pokud zjistí po události, z níž uplatňuje právo na pojistné plnění, pojistník nebo jiná oprávněná osoba, že byl nalezen ztracený nebo odcizený majetek, jehož se tato událost týká, musí toto oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu. Poskytlli pojistitel po vzniku události pojistné plnění, nepřechází na něho vlastnické právo k pojištěnému majetku jako dosud, ale má právo na vydání toho, co na pojistném plnění poskytl. V takovém případě si však ale oprávněná osoba může odečíst náklady účelně vynaložené na odstranění závad vzniklých v době, kdy byla zbavena možnosti s majetkem nakládat. Může jít například o hodnotu rozbitých skel na odcizeném vozidle. Upozorňovací povinnost Jako poslední významné změny související s novou právní úpravou je potřeba zmínit požadavek na vyplnění a sjednání formuláře s označením Záznam z jednání s klientem a také novou upozorňovací povinnost pojistitele, kdy pojistitel musí zvážit požadavky pojistníka, a pokud by, které chce uzavřít, neodpovídalo jeho potřebám, musí jej na tento nesoulad upozornit. Pokud tak neučiní, může pojistník od smlouvy odstoupit. U některých pojišťoven jde o další formulář přikládaný k nově sjednávané pojistné smlouvě. Alena Spilková podniková poradkyně/ Associate Partner Rödl & Partner Foto profimedia.cz Každá dovolená je jedinečná a má svá specifika. Jedna věc je však společná pro všechny cesty, a to ať je soukromá či s cestovní kancelářií rizika, která mohou dovolenou proměnit v noční můru. Odpovídající však může konečný nepříjemný dopad neštěstí minimálmě zmírnit. Správným výběrem cestovního si můžete zajistit úhradu případné zdravotní péče, odcizených zavazadel i škody, kterou můžete vy způsobit někomu A jinému. Zároveň se můžete připojistit, pokud jedete provozovat různé varianty rizikových sportů nebo takzvaných outdoorových aktivit. Kromě pojistné ochrany získáváte i asistenční služby, které vám budou oporou a rádcem v případě nečekané pojistné události. Evropský průkaz Pozor, váš Evropský průkaz zdravotního (EPZP nebo též EHIC) není ekvivalentem cestovního. Zajistí vám lékařsky nezbytnou zdravotní péči na území Evropy, ale pouze ve zdravotnických zařízeních financovaných z veřejných zdrojů, navíc s často vysokou spoluúčastí pacienta na ošetření, léky, zdravotní pomůcky (třeba ortézy) či povinné ručení s právníkem na telefonu zdarma na hospitalizaci. V rámci EPZP také nemáte nárok na asistenční služby, to znamená, že vám nezbývá než se spolehnout sami na sebe, svoje organizační schopnosti a jazykové dovednosti. Sami také hradíte například výjezd lékaře, převoz do zdravotnického zařízení nebo mnohdy velmi nákladný transport zpět do ČR. Pojištění s platební kartou Nespoléhejte se na v rámci platební karty, aniž byste před odjezdem prověřili jeho rozsah. Prostudujte důkladně pojistné podmínky, zaměřte se na výluky z. Ověřte si, zda se vztahuje na provozování všech aktivit, které zamýšlíte podniknout. Zjistěte si, jestli se vztahuje i na ostatní členy rodiny, pokud cestujete společně. Někdy se mohou limity pro spolucestující lišit od limitů pro držitele karty. Zkontrolujte také, zda jsou limity pojistného plnění na jednotlivá rizika dostatečné. Léčebné výlohy a odpovědnost Základem dostatečného cestovního pro návštěvu evropských zemí je sjednané léčebných výloh (s doporučovaným limitem alespoň korun) a odpovědnosti za škodu (výše limitu milion korun za škodu na zdraví a 500 tisíc korun za škodu na majetku). V případě cesty do vzdálenějších světových destinací, zejména do >>> S vámi od A do Z

4 VI/VII Outdoorové při. Připojistit se, pokud jedete provozovat různé varianty rizikových sportů nebo takzvaných outdoorových aktivit, by mělo být v podstatě automatické. Například záchrana vrtulníkem je velmi drahá záležitost. USA, by však měl být limit pro léčebných výloh vždy vyšší. Na cestách však nehrozí jen zdravotní rizika, cestu vám může pokazit například krádež zavazadel nebo jejich ztráta při letecké dopravě, zpoždění letu apod. Bez ohledu na vzdálenost cílové země můžete proto pojistnou ochranu rozšířit o zavazadel, storna zájezdu/cestovní služby (pokud cestujete s cestovní kanceláří), právní ochrany a také o úrazové a rizikových sportů (nejsou-li součástí základního ). Sporty rekreační, rizikové... Ještě před sjednáním se zamyslete nad všemi aktivitami, které se chystáte provozovat. Každá pojišťovna má v rámci pojistných podmínek stanoveno, co je a co není rizikovým sportem, na co se vztahuje standardní cestovní a jaké druhy sportů jsou z vyloučeny. Rizikové a nebezpečné sporty bývají většinou ve výlukách, přesto však naleznete pojišťovny, které tyto činnosti pojišťují. Vždy popište co nejpřesněji aktivitu, kterou hodláte provozovat. Rozhodující je dostatečně se informovat u konkrétní pojišťovny, důkladně se seznámit s pojistnými podmínkami včetně výluk z, vše si nechat podrobně vysvětlit a následně sjednat takové, které bude krýt veškerá potenciální rizika. Sjednání Výběr způsobu sjednání záleží jen na vás a vašich potřebách. Způsobů se nabízí hned několik on-line přes internet, po telefonu, prostřednictvím SMS nebo osobně v pobočce pojišťovny. Většina pojišťoven dnes již nabízí téměř všechny možnosti. Pojištění můžete sjednat i v cestovní kanceláři, kde kupujete zájezd, zde však doporučujeme se seznámit s pojistnými limity a pojistnými podmínkami, neliší-li se od běžného poskytovaného komerčními pojišťovnami. Ještě před zakoupením zájezdu i byste se měli ujistit, je-li cestovní kancelář pojištěna proti úpadku. Pojištění vždy sjednejte alespoň s jednodenním předstihem. Brožurka Bezpečná letní dovolená Bezpečná letní dovolená je název informačně instruktážní brožury, kterou vytvořila Česká asociace pojišťoven (ČAP) pro všechny milovníky léta. Zdaleka ne všichni, kdo směřují v létě do zahraničí, totiž vědí, jaký druh mají zvolit a proti jakým rizikům se chránit. Stručná brožurka ve formátu pdf je bezplatně k dispozici na webovém informačním portálu jaksepojistit.cz v sekci brožury. Tento detailní průvodce obsahuje nejedno užitečné upozornění, které souvisí s číhajícími riziky. Jeho součástí jsou mimo jiné praktické rady před sjednáním, informace, jak postupovat, přihodí- -li se pojistná událost, instrukce, v jakých situacích využít pomoc asistenční služby či návod pro ohlášení pojistné události po návratu z dovolené. >pol využito materiálů ČAP Foto profimedia.cz, Problém na zahraniční dovolené jak postupovat Snad každý ví, že nemá do zahraničí odjíždět bez cestovního. Ale zdaleka ne všichni vědí, jak se má postupovat, když dovolenou zkomplikuje nečekaná a nepříjemná situace. Pro likvidaci pojistné události a vyplacení pojistného plnění je však správný postup velmi důležitý. Nejzákladnější je se obrátit na asistenční služby. Tyto služby představují okamžitou pomoc v podobě konzultace, koordinace nebo přímého zásahu, který vede k řešení vaší problémové situace, a to prostřednictvím telefonu. Aktuální zdravotní problém můžete konzultovat s asistenčním lékařem, jenž vám doporučí následný postup, případně vám asistenční služba sjedná návštěvu v nejbližším smluvním zdravotním zařízení. V případě úrazu, chirurgického zákroku nebo hospitalizace pak převezme dohled nad celým průběhem léčení, zprostředkuje vám tlumočení, případně vyřídí formality ohledně prodloužení pobytu v zemi. Pokud je to nezbytné, zajistí vám komunikaci s blízkými příbuznými a návrat zpět do vlasti. Díky kontrole nad průběhem ošetření má asistenční služba i kontrolu nad vyúčtováním platby a může poskytnout v případě potřeby platební garanci. Pokud platíte na místě, vyžádejte si účty i lékařské zprávy pro uplatnění škody u pojišťovny. Ztrátu nebo odcizení zavazadel řešte s organizací odpovědnou za Foto profimedia.cz, škodu, například s leteckou společností nebo hotelem. Asistenční služba vám pomůže řešit místní formality, v případě ztráty pomůže zajistit náhradní cestovní dokumenty (letenky, pas), případně zprostředkuje zaslání potřebné finanční částky. V mnohých případech, zejména při událostech právního a odpovědnostního charakteru, může asistenční služba pomoci předejít zbytečným komplikacím. Pro uplatnění škody u pojišťovny budete potřebovat kromě dokladu o pořízení odcizených věcí i úřední záznam od policie. Oficiální policejní zápis si zajistěte rozhodně i v případě, když způsobíte škodu někomu jinému. Poškozená osoba se totiž může později přihlásit o náhradu škody. A to i neoprávněně! Na cizojazyčný zápis připište svoji výpověď v českém jazyce a zásadně nepodepisujte nic, čemu nerozumíte! Před spojením s asistenční službou je třeba mít vždy připraveny základní informace potřebné k identifikaci, ověření a zahájení spolupráce. Nezbytné je číslo pojistné smlouvy, jméno a příjmení osoby, které se týká pojistná událost, a telefonní číslo, na něž může asistenční služba zpětně zavolat. Ačkoli jsou často s nečekanou situací spojeny i negativní emoce a stres, je třeba stručně a jasně popsat vzniklý problém i místo, kde se v danou dobu volaný nachází, upozorňuje Jolana Ackermannová tisková mluvčí ČAP. >pol Nejčastější chyby, kterých se klienti dopouštějí při řešení pojistné události? Klient se domnívá, že vše zvládne sám Nejčastější chybou bývá, rozhodne-li se klient jednat na vlastní pěst a asistenční službu nekontaktovat. Po návratu z dovolené může být nemile překvapen, jakou dokumentaci pojišťovna žádá. Pojišťovna, která nemá k dispozici záznamy o průběhu události od AS, potřebuje dokumenty, prostřednictvím nichž by mohla škodu posoudit. Pokud tedy klient neobdržel od lékaře vše, co je nezbytné, nastává pro něj období zdlouhavé komunikace se zahraničím a zbytečných průtahů v jeho likvidaci pojistné události. Klient kontaktuje asistenční službu pozdě Velká chyba může být, když klient ohlásí vzniklou škodu AS až poté, co už sám určité kroky podnikl. Úroveň zdravotních služeb se liší jak v různých destinacích, tak i typech lékařských zařízení. Některá lékařská zařízení vás mohou ošetřit nedostatečně, jiná naopak mohou řešit svou ekonomickou situaci přehnanou ochotou a tomu odpovídajícími částkami na fakturách za vyšetření, hospitalizaci nebo zákroky, které nebyly nutné. Potom může pojišťovna po přezkoumání situace vyplatit pouze reálné náklady. AS totiž kromě pomoci řešení aktuálního problému též vyhodnotí, na co klient má nárok i za jakých podmínek, a dle možností koordinuje situaci tak, aby byla vyřešena efektivně a zároveň v souladu se standardy v České republice. Klient neodevzdá kompletní zdravotní dokumentaci při hlášení pojistné události Ke třetí nejčastější chybě dochází po návratu z dovolené při předávání zdravotní dokumentace. Pojišťovna potřebuje k šetření vždy originály účtů, lékařských zpráv apod. Nikoli kopie! Pokud se klient rozhodne zaslat doklady poštou, měl by doklady zasílat doporučeně a měl by pamatovat na to, aby mu alespoň obyčejné kopie odesílaných dokladů vždy zůstaly v ruce. Pokud je předává na pojišťovně, je vhodné si vyžádat potvrzení o předání. A A I povinnost může být výhodná! Auto s odpovědností Revoluční 1, Praha 1, Tel: K povinnému ručení u nás navíc získáte: Pojištění občanské odpovědnosti Cestovní Euro Pojištění dopravních pokut Asistenční služby

5 VIII/IX Přírodní živly stupňují svou aktivitu přesto je stále podceňujeme V současné době již vichřice, záplavy či povodně nejsou ničím mimořádným a opakují se téměř každoročně. Podíl pojištěných škod na celkové výši katastrofických škod je v České republice stále 50:50. Přírodní živly se tak očividně stále berou na lehkou váhu. Proto Česká asociace pojišťoven (ČAP) provedla průzkum právě u této problematiky. Postavit se přírodě zatím není v lidských silách, je však možné se proti následkům živlů zabezpečit správně nastavenou pojistnou ochranou, která škodu zmírní. Cílem našeho posledního průzkumu bylo zmapovat přístup lidí k živelních škod, zajímaly nás konkrétní obavy obyvatel z živlů, jejich teoretické povědomí i praktické zkušenosti se živelními škodami a v neposlední řadě i jejich motivace k, vy- světluje vedoucí oddělení komunikace a vzdělávání ČAP Marcela Kotyrová. Zkušenosti se živelními škodami Průzkum přinesl nejedno zajímavé zjištění. Že skutečně nejde o nahodilé události, potvrdilo 79 procent Čechů, kteří mají zkušenost s pojistnou událostí způsobenou přírodními živly. Největší strach mají lidé z požáru (72 procent), téměř polovina se obává škod způsobených úderem blesku a vichřicí (44 procent). Třetí nejobávanější škodou je pak krupobití (41 pro cent), popisuje Kotyrová a upozorňuje: Ve skutečnosti je však výskyt požáru až na posledním místě z pohledu četnosti výskytu škod, kde jednoznačně vedou povodně. Pojistná gramotnost Test pojistné gramotnosti, který byl součástí průzkumu, odhalil, že více než 40 procent majitelů pojistek nezná základní termíny, jakými jsou například Pojistná částka, Časová cena nebo Indexace. Tato neznalost ve svém důsledku znamená, že lidé mívají sjednané na nízké pojistné částky nebo své smlouvy neaktualizují s ohledem na nárůst cen a inflaci, a jsou tak často výrazně podpojištěni. Více než třetina Čechů, která má sjednané, nevnímá rozdíly mezi základním m Foto profimedia.cz a přim, což vede k tomu, že nemusí mít dostatečně pokryta všechna rizika. Proto je rozumné si všechny neznámé termíny vysvětlit již při sjednávání. Není riziko jako riziko Je dobré vědět, že riziko záplavy není totéž jako riziko povodně. Tato nebezpečí přitom zaměňuje 49 procent dotazovaných. Pojišťovny již v současné době sjednávají na obě varianty dohromady. U starších smluv může být ještě riziko rozlišeno a pojistná smlouva může pokrývat jen jedno z nich. Pokud je v pojistné smlouvě sjednáno například jen riziko povodně a ve skutečnosti dojde k záplavě, kterou se rozumí zaplavení způsobené nedostatečným odtokem atmosférických srážek nebo přívalem vody způsobeným deštěm, budou se muset poškození se škodou vypořádat sami, přestože poctivě platí pojistné, upozorňuje Marcela Kotyrová. Celých 30 procent respondentů se mylně domnívá, že riziko úderu blesku kryje i škody na elektrospotřebičích, ke kterým došlo v důsledku zakolísání napětí v síti. Tyto škody ve skutečnosti kryje riziko nepřímého úderu blesku (často nazývané přepětí v síti), které pojišťovny zpravidla nabízejí ve svých rozšířených nabídkách, případně jej připojišťují jen samostatně, pokračuje Marcela Kotyrová. Také v takzvaných zimních rizicích se ve znalostech respondentů objevily nedostatky. Tání sněhu a jeho zatékání do interiéru totiž kryje riziko zatečení atmosférických srážek, nikoli riziko tíhy sněhu. Z rizika tíhy sněhu by byla škoda způsobená zatečením kryta jen za předpokladu, že byla se tíhou sněhu střecha poškodila, a takto zateklo do domu. Aktualizace Živelní rizika, s výjimkou povodně a záplavy, kde se výše pojistného odvíjí od rizikovosti lokality, bývají většinou sdružena již v základních nabídkách. Sjednat lze i s rozšířenou pojistnou A ochranou, tedy na všechna rizika. Přesto mnoho pojistek neplní v případě škody svou funkci. Kde může být případná příčina zklamání, pokud dojde na škodní událost? Více než třetina těch, kteří mají sjednané, nepovažuje za nutné upravit pojistnou částku ve své smlouvě v případě rozšíření domu nebo vybavení bytu a pojistné plnění pak není dostatečné. Celých 30 procent respondentů necítí potřebu aktualizovat smlouvu při úmrtí pojistníka. Neví totiž, že smrtí původního pojistníka pojistná smlouva zaniká. Přestože tedy pojistné po jeho smrti pravidelně platí, může v případě škody pojišťovna výplatu pojistného plnění odmítnout. Více než polovina Čechů (51 procent) neuchovává pořizovací doklady k cenným předmětům a 12 procent dokonce nepovažuje za nutné škodu zdokumentovat. Michal Král VÍCE POHODLÍ Na co si dát pozor při sjednání, během jeho trvání nebo při škodní události Před uzavíráním pojistné smlouvy se dobře zamyslete nad skutečnou celkovou hodnotou svého majetku. Té by měla odpovídat pojistná částka, na kterou majetek pojistíte. Pokud ji úmyslně snížíte, získáte sice nižší pojistné, ale zároveň budete mít svůj majetek podpojištěný. Pokud se vám stane škoda, peníze, které získáte od pojišťovny, vám neposkytnou potřebnou náhradu. Při sjednávání pojistné smlouvy se zaměřte zejména na rozsah pojištěných rizik a pojistného krytí. Informujte se předem o výši limitů pojistného plnění a o výlukách z. Výrazy, jež neznáte, a informace, kterým nerozumíte, si nechte předem vysvětlit. Mějte na paměti, že smlouva zaniká výpovědí nebo dohodou, nikoli přerušením placení pojistného. V případě, že dojde k úmrtí původního pojištěného, informujte se, je-li smlouva platná a dokdy. Pojistnou smlouvu aktualizujte vždy při větších investicích do nového vybavení bytu/domu, popřípadě při rekonstrukci objektu. Pečlivě uchovávejte pořizovací doklady k cennějším předmětům. Pokud vás postihne živelní pohroma, pečlivě zdokumentujte napáchané škody například natočením videa a vytvořte seznam zničených a poškozených věcí. Usnadníte tím plynulost vyřízení vaší škody. Pojištění domácnosti, rodinného domku či chaty Pojištění majetku tvoří v segmentu neživotního stále druhou největší část. Má to své důvody. Rizik, která náš majetek ohrožují, je řada. Kromě nepřízně živlů, kterým čelíme rok od roku častěji, stoupá i kriminalita a vandalismus, a to i přes důmyslnou zabezpečovací techniku a nejmodernější bezpečnostní zařízení. Pojistná ochrana majetku by měla v 21. století patřit mezi základní potřeby, výzkumy ČAP v této oblasti však stále potvrzují vysokou podpojištěnost. Tento přetrvávající trend znamená, že sjednané pojistné částky neodpovídají skutečné hodnotě pojištěného majetku, říká Marcela Kotyrová, manažerka komunikace a vzdělávání ČAP a vysvětluje: Důvodem je jednak skutečnost, že klienti neaktualizují pojistné částky v souvislosti se zhodnocením majetku, například v důsledku rekonstrukce. Ale také fakt, že občané ve většině případů preferují při sjednávání smluv co nejnižší pojistné. Snaží se ušetřit řádově desítky až stovky korun ročně, a nehledí přitom na to, že jim pojistné plnění v případě pojistné události nepokryje škodu v odpovídající výši. Co pojistit? Domácnost, nebo stavbu? Stále ještě existuje řada těch, kteří zaměňují domácnosti s m budovy a v produktech se neorientují. Pokud chcete pojistit movitý majetek, sáhněte po domácnosti. V rámci toho lze pojistit veškeré vybavení jako je nábytek, elektronika, cennosti, audiovizuální technika, šperky a další. Jde zde o věci ve vlastnictví členů domácnosti nebo o věci cizí, které členové domácnosti oprávněně používají. V rámci budov si můžete sjednat pojistnou ochranu pro byt v soukromém vlastnictví, rodinný dům, chatu, chalupu a další stavby, dále pak pro bytový dům, nebytovou jednotku či stavbu. Při sjednání by neměla být podceňována žádná rizika. Majetek lze pojistit pro případ požáru, výbuchu nebo přímého úderu blesku, povodně či záplavy, vichřice nebo krupobití, pádu stromů, zátěži sněhu nebo námrazy, zemětřesení, vody vytékající z vodovodního zařízení, vandalismu a odcizení věcí krádeží, vloupáním nebo loupeží předmětů. Vhodným doplňkem k majetku je odpovědnosti za škodu. Takové oceníte v případě nechtěně vytopené koupelny souseda či například v situaci, kdy se vašemu potomkovi podaří v zápalu hry poškodit cizí majetek. Pojištění odpovědnosti sjednané spolu s m domácnosti chrání celou rodinu a vztahuje se i na domácí mazlíčky v případě, že způsobí škodu třetí osobě. >mik PRO VAŠI FIRMU ŠkoFIN SPRÁVA VOZOVÉHO PARKU Pořízení vozového parku bez starostí? Nezáleží na počtu vozů, modelech nebo motorizaci vždy vám nabídneme financování a nadstandardní služby přímo na míru. Díky bohatým zkušenostem a silnému zázemí koncernu Volkswagen přinášíme komplexní řešení mobility pohodlné pro celou vaši firmu. Starosti nechte na nás. Pro vaši nabídku kontaktujte naše Fleet centrum T E A Pekařská 6, Praha 5

Česká republika dlouhodobě patří

Česká republika dlouhodobě patří II/III Obejít pojištění odpovědnosti z p rovozu vozidla se nevyplácí Uzavření pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, takzvané povinné ručení, je ze zákona povinné a musí jej mít sjednané každé provozované

Více

komerční příloha 25. dubna 2008

komerční příloha 25. dubna 2008 www.cap.cz POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz Pojištění PERSPEKTIVA nejlepší životní pojištění roku 2007 v soutěži MasterCard Banka roku. Při uzavření životního pojištění do 30. 4. 2008 získáte

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

POJIŠTĚNÍ. komerční příloha 25. dubna 2006. V široké nabídce pojistných produktů si každý může vybrat pojištění, které mu vyhovuje.

POJIŠTĚNÍ. komerční příloha 25. dubna 2006. V široké nabídce pojistných produktů si každý může vybrat pojištění, které mu vyhovuje. www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz Ke každé individuální smlouvě povinného ručení Kooperativa nabízí živelní pojištění automobilu zdarma. Nejprodávanější životní pojištění DYNAMIK lze přizpůsobit

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

Více

POJIŠTĚNÍ. U povinného ručení může každý nový klient získat navíc slevu 15 % díky novému extrabonusu PROFI.

POJIŠTĚNÍ. U povinného ručení může každý nový klient získat navíc slevu 15 % díky novému extrabonusu PROFI. www.cap.cz POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz K povinnému ručení nyní dostanete živelní pojištění a pojištění pobytu v nemocnici zdarma. S životním pojištěním FLEXI budete mít jistotu v každé

Více

Partner přílohy. autopojištění

Partner přílohy. autopojištění Partner přílohy autopojištění II/III Nebezpečná zvěř. Střet auta s lesní zvěří není žádnou výjimkou. Některé pojišťovny proto nabízejí na tento typ nehody připojištění Přílohu připravili: Vlastimil Poliačik,

Více

Cestovní pojištění v České republice

Cestovní pojištění v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Cestovní pojištění v České republice Bakalářská práce Autor: Anastasia Savická Pojišťovnictví Vědoucí práce: doc.ing. Miroslav

Více

Povinnost uzavřít pojištění má

Povinnost uzavřít pojištění má auto pojištění II/III Přílohu připravili: Vlastimil Poliačik, editor Markéta Podhrazská, manažerka přílohy Dlouhá historie. Pojištění typu povinného ručení se uzákonilo pro všechna motorová vozidla registrovaná

Více

POJISTI SI SVÉ AUTO. Průvodce havarijním pojištěním. Česká asociace pojišťoven

POJISTI SI SVÉ AUTO. Průvodce havarijním pojištěním. Česká asociace pojišťoven POJISTI SI SVÉ AUTO Průvodce havarijním pojištěním Česká asociace pojišťoven Gemini B, Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika Tel.: + 420 222 350 150, fax: + 420 221 413 400 E-mail: info@cap.cz,

Více

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř.

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoření III. pilíř Penzijní připojištění dává svým účastníkům možnost finančního zabezpečení na důchodový věk.

Více

BEZPEČNÁ LETNÍ DOVOLENÁ

BEZPEČNÁ LETNÍ DOVOLENÁ BEZPEČNÁ LETNÍ DOVOLENÁ Průvodce pojištěním pro bezproblémové chvíle vašeho odpočinku Česká asociace pojišťoven Gemini B, Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika Tel.: + 420 222 350 150,

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DIPLOMOVÁ PRÁCE Neživotní

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 10. KVĚTNA 2005

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 10. KVĚTNA 2005 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní pojišťovna, a. s. CREDIT SUISSE LIFE

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza majetkového pojištění v oblasti pojištění aut The Analysis of Property Insurance in the field of the Vehicle Insurance Michaela

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vysotskiy Sergey

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vysotskiy Sergey JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysotskiy Sergey České Budějovice 2014 1 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy »ESK ASOCIACE POJIäçOVEN POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE 24. 7. 2015 PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE CO JE CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Cestovní pojištění vám poskytne ochranu na cestách a při pobytech v zahraničí v nahodilých situacích, které jste nemohl/a předpovídat nebo ovlivnit

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění BusLine

Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění BusLine Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění BusLine Pojistitel ERV pojišťovna, a. s. IČ 492 40 196, Křižíkova 237/36a, PSČ 186 00, Praha 8 Karlín, Česká republika, zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha KOMPARACE PRODUKTŮ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA V ČR Bakalářská práce Bohuslava Bérová Duben, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví

Více

Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění... str. 1 -poučení o zpracování osobních údajů... str. 5

Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění... str. 1 -poučení o zpracování osobních údajů... str. 5 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění... str. 1 -poučení o zpracování osobních údajů... str. 5 Pojistné podmínky pro cestovní pojištění - úvodní ustanovení... str.7 Všeobecné pojistné podmínky

Více

Předsmluvní informace k pojištění na krátkodobé opakované cesty

Předsmluvní informace k pojištění na krátkodobé opakované cesty Předsmluvní informace k pojištění na krátkodobé opakované cesty Pojistitel ERV pojišťovna, a. s. IČ 492 40 196, Křižíkova 237/36a, PSČ 186 00, Praha 8 Karlín, Česká republika, zapsaná v obch. rejstříku

Více

Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění FlyLine

Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění FlyLine Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění FlyLine Pojistitel ERV pojišťovna, a. s. IČ 492 40 196, Křižíkova 237/36a, PSČ 186 00, Praha 8 Karlín, Česká republika, zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Komparace produktu strojního pojištění v České republice

Komparace produktu strojního pojištění v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Pojišťovnictví Komparace produktu strojního pojištění v České republice Bakalářská práce Autor : Šárka Černohorská Pojišťovnictví Vedoucí práce : Dr. Ivan Jandejsek

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU

Více

NEZAPOMEŇTE Tuto brožuru s pojistnými podmínkami a dokladem o pojištění si nezapomeňte vzít s sebou na cestu do zahraničí.

NEZAPOMEŇTE Tuto brožuru s pojistnými podmínkami a dokladem o pojištění si nezapomeňte vzít s sebou na cestu do zahraničí. Cestovní pojištění na cesty do 90 dnů SingleTrip DĚKUJEME VÁM, že jste si mezi mnoha produkty na trhu zvolili právě naše cestovní pojištění. Vždy vycházíme vstříc především klientům, kteří vědí, co potřebují,

Více

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bakalářská práce Autor: Ilona Václavíková Vedoucí práce: Ing. Diana Bílková, Dr. Praha

Více

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Blue Style k.s. a. Pojistné podmínky ERV pojišťovna, a. s.

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Blue Style k.s. a. Pojistné podmínky ERV pojišťovna, a. s. Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Blue Style k.s. a Pojistné podmínky ERV pojišťovna, a. s. LÉTO 2013 Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Blue

Více

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží Pojištění majetku a odpovědnosti Pojištění DOMOVA 2014 2015 T. č. 9845 01/2015 T. č. 9845 01/2014 MHA Pojištění Pojištění chrání chrání Vás Vás a Vaše a Vaše blízké blízké a a zachová zachová Váš Váš životní

Více