Vybrané operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel Přednáška 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vybrané operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel Přednáška 8"

Transkript

1 Vybrané operace v mezinárodním obchodě Jaroslav Demel Přednáška 8

2 Riziko Původně určité nebezpečí a vysoká pravděpodobnost nezdaru -nejistý výsledek s možným nežádoucím stavem -hrozba, potenciální problém, nebezpečí vzniku škody, možnost selhání a neúspěchu, poškození, ztráty či zničení -určitá míru nejistoty, pravděpodobnost dosažení výsledku, který je rozdílný od očekávaného -negativní odchylka od žádoucího nebo předpokládaného stavu věcí -také to může být příznivá vyhlídka nebo šance Riskantní jednání je do jisté míry potěšením ze života a vytváří v něm zdravé napětí (P. Johnson, 1999).

3 Charakter rizika možnost ztráty vznik škody, újmy snížení předpokládaných ekonomických efektů Příčiny rizika nezávislé na vůli subjektu závislé na práci subjektu Risk Management řízení rizik Aktivní přístup k problematice rizik proces oceňování a stanovení únosné míry rizika

4 Rizika v mezinárodním obchodě Členění MO rizik (podnikatelských) Různí se u různých autorů, záleží také na úhlech pohledu jednotlivých účastnických stran, zde vybrána některá členění, např.: Rizika předvídatelná a nepředvídatelná (neočekávaná) Rizika ovlivnitelná a neovlivnitelná Rizika ekonomická, politická a ostatní Rizika tradiční (obchodní, výrobní, chyby ve sjednání obchodní operace) a rizika moderní (platební/inkasní rizika, kurzová rizika, úvěrová a investiční rizika)

5 Rizika v mezinárodním obchodě Členění rizik podle realizované MO operace tržní komerční přepravní teritoriální kurzová odpovědnostní Možnost vzniku škod a ztrát při komerčních činnostech Komerční rizika spojených s vývozními a dovozními operacemi a s jim předcházejícími nebo po nich následujícími činnostmi Komerční rizika/rizika ohrožující vývozce a dovozce zboží a služeb rizika související s výrobou zboží, jeho balením a označováním rizika spojená s prodejem zboží a jeho dodáním rizika vyplývající z chyb a nedostatků při sjednávání KS (kontraktu) rizika spojená s výběrem a volbou obchodního partnera teritoriální rizika, včetně politických platební rizika včetně kurzových rizika související s odpovědností za výrobek rizika specifická, která nelze předvídat, ale proti nimž lze se částečně chránit

6 Kurzová rizika vyplývají ze změn kurzů měn. -Způsobují, že výsledky obchodu jsou odlišné od předpokladů, a to jak v negativním, tak i pozitivním smyslu. -Největší kurzové riziko je u úvěrovaných obchodů, protože inkasovaná částka v domácí měně je ovlivněna změnou platební měny v období mezi kalkulací kupní ceny a její úhradou. - Ochrana před tímto rizikem spočívá ve využití zajišťovacích operací (např. termínovaných kontraktů) i v pečlivém sledování a předpovídání vývoje kurzů, popřípadě ve vhodném rozložení aktivit na různé měny.

7 Snižování míry rizika v MO Používání mezinárodních standardů a zvyklostí: - u určení dodací parity - u sjednání platební podmínky - využitím úmluv a dokladů při přepravě - využitím doporučení pro texty kupních smluv - využitím pravidel řešení sporů Samopojištění rizika: - vytváření vlastních rezerv ke krytí případných ztrát (méně finančně a časově nákladné) Zajištění rizika: přenesení celého rizika nebo jeho části na třetí osobu pomocí zajišťovacích nástrojů právních (zástavní, zadržovací právo, ručení, postoupení pohledávky, smluvní pokuta, slib odškodnění, převod práva) finančních (akreditivy, bankovní záruka, eskont pohledávky, factoring, forfaiting)

8 anebo je tu možnost pojištění Hlavní úlohou pojištění je poskytnutí náhrad za ztráty, které vznikají při komerční a logistické činnosti působením nahodilých událostí. Druhy pojištění v MO - pojištění zásilky - pojištění úvěru - pojištění odpovědnosti -- za škodu způsobenou výrobkem - zvláštní druhy pojištění -- skladovaného zboží --exponátů na výstavách a veletrzích -- cenin -- stěhovaných svršků -- investičních celků NOZ - Pojistná smlouva je upravena v části čtvrté Relativní majetková práva, hlavě II Závazky z právních jednání, dílu 15 Závazky z odvážných smluv, oddílu 2 Pojištění v 2756 až Smlouva, která upravuje vztah mezi pojistitelem a pojistníkem

9 Obsah a náležitosti pojistné smlouvy (pojištění zásilky) Pojistitel se zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená, a fyzická nebo právnická osoba, která s pojistitelem pojistnou smlouvu uzavřela, je povinna platit pojistné. - součástí pojistné smlouvy jsou všeobecné pojistné podmínky pojistitele schválené orgánem státního dozoru v pojišťovnictví, na něž se pojistná smlouva odvolává a které jsou k ní připojeny nebo byly před uzavřením smlouvy tomu, kdo smlouvu s pojistitelem uzavřel, sděleny. Je v nich stanoveno, za jakých podmínek přebírá pojistitel vymezená rizika pojistného zájmu pojistníka. Pojistník - je fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s pojišťovnou pojistnou smlouvu Pojistitel každá pojišťovna Pojistná hodnota - velikost možné nejvyšší majetkové újmy, kterou by mohla pojistná událost způsobit Pojistná částka - pojistná částka představuje nejvyšší dohodnuté pojistné plnění z pojistné události Pojistné - odměna pojišťovny, která vychází z pojistných sazeb (každá pojišťovna si stanovuje individuálně) Předmět pojištění na co se pojištění vztahuje Další specifikace: obal, druh dopravy, místní rozsah pojištění (na jaké území se pojištění vztahuje), rozsah pojistných rizik (pojistného krytí na jaké rizika se vztahuje), výluky, institut společné havárie, franšíza (dohodnutá peněžní částka, kterou se pojištěný podílí na pojistné události), pojistné plnění (vyplacená náhrada škod), povinnosti pojistníka

10 Další pojmy Pojištěný - osoba na niž se pojištění vztahuje (obmyšlený osoba, která obdrží pojistné v případě úmrtí pojištěného) Pojistný zájem - jen na jeho základě lze uzavřít pojistnou smlouvu, znamená, že existuje reálná možnost pojistné události Pojistka - legitimační dokument, kterým pojistník prokazuje při projevu pojistné události svůj pojistný nárok Pojistný certifikát - písemné potvrzení existence pojistné smlouvy a jejího obsahu Připojištění - pojištění, které lze sjednat jednou pojistnou smlouvou s jiným (hlavním) druhem pojištění. S tímto hlavním druhem pojištění však netvoří jeden celek. Pojistná událost - nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit. Její konkretizaci určují všeobecné pojistné podmínky a smluvní ujednání.

11 Další pojmy Pojistná doba - časové vymezení trvání vztahu mezi pojišťovnou a klientem Pojistnou částku určuje pojistník na svou odpovědnost. Pokud pojistník stanoví pojistnou částku nižší, než je skutečná hodnota zásilky, pak hovoříme o tzv. podpojištění. V případě pojistné události a vzniku nároku na pojistné plnění obdrží však pojistník pojistné plnění ze strany pojišťovny pouze do výše jím stanovené pojistné částky. Druhým případem je tzv. nadpojištění, kdy pojistník stanoví pojistnou částku vyšší, než je skutečná hodnota přepravované zásilky. V takovém případě je však pojišťovna ochotna plnit pouze do výše pojistné hodnoty zboží, nikoliv do výše pojistné částky stanovené pojistníkem.

12 Pojištění zásilky Univerzální pojištění přepravy zboží (kargo) - sjednává se pro případ poškození, zničení nebo pohřešování přepravované zásilky v důsledku jakékoli nahodilé události - jednorázová (individuální) pojistná smlouva pro rizika hrozící z konkrétní KS, vhodná pro individuální pojistnou ochranu nepravidelně realizovaných nebo atypických obch. operací -rámcová (hromadná, generální, dlouhodobá) pojistná smlouva pro četnější komerční, finanční a přepravní aktivity a někdy i pro širší rozsah ochrany před pojistnými riziky, vztahuje se na větší počet přeprav a uzavírá se zpravidla na 1 rok, pojistník obvykle pojišťuje komplexně vůči všem rizikům a klientele - paušální Pojistné tarify formou sazebníku, obvykle % stanovenou sazbou z pojistné částky -absolutní výluky -škody způsobené např. pojistníkem vědomou nedbalostí, vědomým porušením dopravních předpisů vlastní vadou předmětu pojištění nebo jeho obalem, vadným ložením přepravovaného předmětu pojištění -relativní výluky pojišťovny je běžně nepojišťují, ale lze je na základě separátního ujednání zahrnout za vyšší pojistné; škody způsobené přirozenou povahou zboží, která se projevuje jeho vnitřní zkázou, ionizačním nebo radioaktivním zářením, válečnými a politickými skutky

13 Pojištění zásilky pojistné plnění Pojistné plnění je poskytováno v případě vzniku pojistné události, musí se vyhotovit tzv. škodní zápis (protokol) kdy, jak, proč došlo ke škodě, jaké jsou následky a co se udělalo pro její odvrácení; může ho sestavit i tzv. havarijní komisař - pojištění z domu do domu (warehouse to warehouse) pojištěním je pokryta celá přepravní cesta - lomené pojištění pojištění jednotlivých úseků, kryje nebezpečí, že pojistník zjistí škodu až při převzetí a nebude moci získat náhradu škod Pojištění dopravního prostředku (kasko) Pojištění odpovědnosti dopravce, resp. zasílatele (odpovědnostní pojištění) - kryje škody spojené s dopravou - odpovědnost je omezena rozsahem a výší

14 Anglická pojišťovací praxe Od 16. století se Anglie námořní velmocí vyvinul se vlastní systém přepravního pojištění 1688 Edward Lloyd otevřel v londýnské Tower Street kavárnu Lloyd s Coffee House. Zákazníci této kavárny - námořní kapitáni, obchodníci a rejdaři koncentrace nejnovějších informací z oblasti námořního podnikání. Lloyd s Coffee House se postupně stal uznávaným místem, kde bylo projednáváno a uzavíráno námořní pojišťování. Lloyd s sdružuje více jak členů pojistitelů (2007). Tito pojistitelé přejímají pojišťovací rizika na svůj účet a kryjí pojištovací závazky svým majetkem. Přijetí do sdružení Lloyd s podléhá přísným pravidlům, zejména musí splňovat náročné finanční předpoklady

15 Anglická pojišťovací praxe Na základe anglického systému přepravního pojištění lze zboží pojistit: -pojistkou MAR (Marine Policy) - podle pojistných podmínek Institute Cargo Clauses Institute Cargo Clauses -vydány roku 1982 v Londýně. - tři základní rozsahy pojistného krytí A, B a C podle jednotlivých rizik. Nejsou zahrnuta: -rizika válečná (doložka F.C.&S. Clause Free of Capture and Seizure Clause - doložka o vyloučení zajetí a konfiskace lodi) - rizika politická (doložka F.S.R.&C.C. Free of Strikes, Riots and Civil Commotions Clause doložka o vyloučení stávek, povstání a občanských nepokojů) - nutno vždy připojistit zvlášť.

16 Anglická pojišťovací praxe Institute Cargo Clauses (A) -nejširší rozsah pojistného krytí. Pojištěna všechna rizika mimo uvedených výluk: záměrně nesprávné jednání pojistníka, obvyklý únik tekutin, obvyklý úbytek hmotnosti či objemu, obvyklé opotřebení věci, použití nedostatečného či nevhodného obalu, škody vyplývající z vnitřní zkázy nebo přirozené povahy pojištěné věci, zdržení, a to včetně zdržení, které vzniklo v důsledku pojištěného nebezpečí, platební neschopnost dopravce, použití atomové zbraně, nezpůsobilost lodi k plavbě a nezpůsobilost dopravního prostředku k bezpečné přepravě pojištěné věci, pokud pojistníci nebo jejich zaměstnanci o této nezpůsobilosti věděli v době, kdy byla věc nakládána

17 Anglická pojišťovací praxe Institute Cargo Clauses (B) pojišťují pouze výslovně jmenované skupiny rizik, rozdělené na: Nahodilé události, u nichž není třeba prokazovat, že byla bezprostřední příčinou škody, ale škodu lze takové příčině přisuzovat: požár nebo výbuch, uváznutí na mělčině, nasednutí, potopení nebo převrhnutí lodi či plavidla, převrhnutí nebo vykolejení pozemního vozidla, srážka nebo střetnutí lodi, plavidla nebo vozidla s vnějším objektem jiným než vodou, vyložení nákladu v přístavu nouze, zemětřesení, sopečný výbuch nebo blesk. Nahodilé události, u nichž postižený naopak musí tuto skutečnost prokázat: oběti ve společné havárii, svržení nebo spláchnutí z paluby, vniknutí mořské, jezerní či říční vody do lodi, plavidla, nákladového prostoru nebo místa uložení. Vážná poškození a ztráty celých obalových kusu pádem pres zábradlí nebo pádem při nakládání na loď nebo plavidlo nebo při vykládání z lodi či plavidla. Vyloučeny jsou škody, které vzniknou v důsledku záměrného protiprávního činu (vandalismu, sabotáže, terorismu apod.). I tyto případy lze připojistit - na základě doložky Institute Malicious Damage Clause (Pojištění škod způsobených zlým úmyslem).

18 Anglická pojišťovací praxe Institute Cargo Clauses (C) - nejužší rozsah pojistného krytí - pouze vyjmenovaná rizika za předpokladu, že byla ztracena či zničena celá zásilka v důsledku: požáru nebo výbuchu, uváznutí na mělčine, nasednutí, potopení nebo převrhnutí lodě, převrhnutí nebo vykolejení pozemního vozidla, srážky nebo střetnutí lodi (plavidla) s vnějším objektem jiným než vodou, vyložení nákladu v přístavu nouze, oběti ve společné havárii, svržení z paluby. Institute Cargo Clauses mají uplatnění i mimo námořní přepravu, a to v přepravě kombinované s námořní přepravou nebo při přepravě pošty. Tyto podmínky byly upraveny i zvlášť pro leteckou přepravu, tzv. Institute Cargo Clauses (Air), které jsou nejvíce podobné Institute Cargo Clauses (A). Na základě anglických pojistných podmínek Institute Cargo Clauses lze v současné době pojistit zásilky u většiny evropských pojišťoven.

19 Anglická pojišťovací praxe Škody způsobené na zásilce v důsledku válečných či politických událostí (stávek, občanských nepokojů, různých povstání) lze připojistit na základě anglických pojistných podmínek - Institute War Clauses (Cargo) a Institute Strike Clauses (Cargo). Institute War Clauses (Cargo) Připojištění důsledků válek a také událostí, které jsou válce podobné, např. násilné protiprávní zabavení a odnětí zásilky nebo důsledky jaderného záření. Doložkou Institute War Clauses (Cargo) Krytí škody vzniklé na zásilce v důsledku stávek, vzbouření, občanských nepokojů, nebo teroristických činů.

20 Anglická pojišťovací praxe Lloyd s Building, London

21 Výpočet pojistného - přepravní pojištění zásilky p pojistné P pojistná hodnota s- pojistná sazba (v promilích) k koeficient pro nadpojištění k=1000 bez nadpojištění (FOB) k= 999,09 pro nadpojištění 10% (CIF, CIP) p=p*s/k-s

22 Úvěrové pojištění Rizika výskytu platební neschopnosti nebo platební nevůle zahraničních odběratelů mohou představovat podstatné zdroje úvěrového rizika, které na sebe exportér bere. Úvěrové riziko (spolu s tržním rizikem) jsou významné faktory, které ohrožují exportující podnik. Úvěrové pojištění tak představuje účinný nástroj, který je vhodné využít při řízení aktiv a pasiv.

23 Úvěrová rizika komerční platební neschopnost oficiální prohlášení platební neschopnosti (usnesení soudu o prohlášení konkurzu na majetek, usnesení soudu potvrzující vyrovnání, ) platební nevůle Platební nevůle neuhrazení pohledávky z různých příčin (nesolventnost odběratele, druhotná platební neschopnost,...) Pojistná událost z platební nevůle vzniká po uplynutí tzv. karenční lhůty, která je např. pro Českou republiku stanovena na 6 měsíců od data splatnosti uvedeného na faktuře. teritoriální (působení vyšší moci ) jsou zpravidla důsledkem hospodářské, politické a případně jiné nestability země. Projevují se nejčastěji jako platební potíže v důsledku ekonomických či politických změn (např. revoluce, války). Hostitelská země může také odebrat dovozní licenci, uvalit moratorium na převod deviz do zahraničí. Do této skupiny rizik lze zařadit i nebezpečí sociálních konfliktů (např. stávek) i přírodní katastrofy. Část těchto rizik je možné přenést za úplatu na pojišťovnu. Politická Tržní Ekonomická Přírodní katastrofy

24 Úvěrové pojišťovny: Komerční (Čescob, Atradius,apod.) Se státní podporou EGAP Druhy pojištění: hledisko časové pojištění krátkodobých úvěrů(např. max. 24 měsíců) - pojištění střednědobých a dlouhodobých úvěrů hledisko typu úvěru- dodavatelský odběratelský předexportní financování potvrzeného akreditivu financování investic financování prospekce trhu bankovních záruk krátkodobých pohledávek

25 vždy spoluúčast např. min. 10% - výše pojistného závisí na: rozsahu pojištěného rizika sjednaných platebních podmínkách způsobu zajištění rizika rizikovosti obchodního partnera rizikovosti země obch.partnera výši spoluúčasti -pojistné je splatné předem Smluvní podmínky úvěrového pojištění Pojišťovny poskytují většinou další služby spojené s pojištěním: např. vymáhání pohledávek, komplexní informace o potenciálních a existujících zákaznících, on-line databáze firem Součástí pojistné náhrady jsou i náklady na soudní řízení spojené s vymáháním a schválené pojistníkem

26 Pojištění dokumentárního inkasa - pojištění výloh vzniklých exportérům v rámci platební podmínky D/P, D/A, jestliže kupující odmítne dokumenty a tedy i zboží převzít. Jsou to náklady na skladování, zpětnou dopravu, vyhledání náhradního kupujícího, případně soudní výlohy.

27 Mezinárodní instituce činné v oblasti úvěrového pojištění I.C.I.A. (International Credit Insurance Associtiation) Bernská unie Mezinárodní unie úvěrových a investičních pojistitelů - the International Union of Credit & Investment Insurers (řádným členem je i EGAP, v roce 2002 konference BU v Praze) Ujednání pro oficiálně podporované vývozní úvěry (Konsensus OECD) která se týká především stanovení minimálních pojistných sazeb pro jednotlivé rizikové kategorie zemí a dlužníků, v závislosti na délce úvěru. Skupina pojišťoven Credit Alliance, zahrnující pojišťovny z téměř 40 zemí, umožňuje výrazně zefektivnit práci v pojišťování komerčních rizik. Využívání rozsáhlé databáze výrazně zrychluje dobu reakce na požadavky klientů, uplatňuje se jednotná metodika a jednotné znění pojistných smluv.

28 Rozdělení zemí podle míry exportního úvěrového rizika závazné pro členy Konsensu OECD Klasifikace zemí podle míry teritoriálního rizika se provádí periodicky na základě výsledků ekonometrického modelu zpracovávajícího nejaktuálnější údaje MMF a Světové banky o finanční a ekonomické situaci klasifikované země a údaje o platební zkušenosti vývozních úvěrových pojišťoven zemí účastníků Konsensu OECD. Vedle indikátorů rizikovosti vyhodnocených modelem se zvažuje i nekvantifikovatelný faktor politického rizika a další faktory a zkušenosti nezahrnuté do vstupních dat modelu. Země jsou klasifikovány, tj. zařazovány, do 7 rizikových kategorií, kde 7. kategorii představují země s nejvyšší úrovní teritoriálního rizika a 1. kategorii země s minimální úrovní rizika. Klasifikace každé země probíhá zpravidla jednou ročně, nedojde-li k mimořádnému vývoji. Zvláštní skupinu zemí představuje kategorie 0 (nula), kde jsou zařazeny země s vysokými příjmy na obyvatele (aktuálně minimálně USD). U exportních úvěrů do těchto zemí se neuvažuje s existencí teritoriálních rizik a pojištění komerčních rizik by mělo probíhat na tržním principu, tj. bez státní podpory.

29 Pojištění odpovědnosti Pojistitel přebírá za pojistníka odpovědnost za náhradu škod, které pojistník způsobil třetím osobám a za něž je podle zákona nebo smluvně odpovědný. V ZO je výskyt odpovědnostních nároků velmi četný - existuje řada druhů odpovědnostního pojištění: dopravce zasílatele při výkonu činnosti za škody způsobené výrobkem uskladňovatele.

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami OBSAH Úvod......................................................... 13 1 Komerční rizika.............................................. 15 1.1 Charakter komerčních rizik................................

Více

V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko.

V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko. EXW ZE ZÁVODU (...ujednané místo) "Ze závodu" znamená, že prodávající splní svou povinnost dodávky, jestliže dá kupujícímu zboží k dispozici ve svém závodě nebo v jiném jmenovaném místě (např. v podniku,

Více

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla Havarijní pojištění sportovních plavidel ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla Úvodní ustanovení Pojištění

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 OBLASTI ČINNOSTI ZASÍLATELE. POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁVKA, OBCHODNÍ KONTRAKT VE VZTAHU K ZASÍLATELI. ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ SILNIČNÍCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Vysoká škola technická a

Více

Pojištění přepravy Pojištění zbožových zásilek Pojištění odpovědnosti silničního dopravce Pojištění odpovědnosti zasílatele

Pojištění přepravy Pojištění zbožových zásilek Pojištění odpovědnosti silničního dopravce Pojištění odpovědnosti zasílatele Pojištění přepravy Pojištění zbožových zásilek Pojištění odpovědnosti silničního dopravce Pojištění odpovědnosti zasílatele Pojištění přepravy druhy pojištění V rámci pojištění přepravy lze sjednat následující

Více

Exportní financování. Můj svět. Moje banka. Chcete více informací? Ptejte se.

Exportní financování. Můj svět. Moje banka. Chcete více informací? Ptejte se. Exportní financování Chcete více informací? Ptejte se. Vaše otázky rád zodpoví Váš bankovní poradce nebo Trade Finance specialisté. Můžete také kontaktovat naše telefonní bankéře na bezplatné Infolince

Více

INCOTERMS 2000. Pro jakýkoliv způsob dopravy:

INCOTERMS 2000. Pro jakýkoliv způsob dopravy: INCOTERMS 2000 INCOTEMS je soubor mezinárodních pravidel pro výklad běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě. První soubor byl vydán v r. 1936 pod názvem INCOTERMS 1936.Později byly prováděny

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ 1. POJIŠTÉNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU SILNIČNÍHO DOPRAVCE

POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ 1. POJIŠTÉNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU SILNIČNÍHO DOPRAVCE POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé silniční dopravy, drážní dopravci, zasílatelé a majitelé přepravovaných

Více

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva 11. března 2013, Podpora exportu a ochrana mezinárodních investic Podpora exportu Malá otevřená

Více

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek 1 38 1) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu

Více

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka Odvětví pojištění - přehled Petr Mrkývka Odvětví pojištění Odvětví životních pojištění Odvětví neživotních pojištění viz příloha zákona o pojišťovnictví Odvětví životních pojištění Životní pojištění I

Více

POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK

POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK informace o pojištění úvěrových rizik Ing. Vladimír Soulek, INSIA a.s., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 tel: 602 680 410 fax: 234 290 090 vladimir.soulek@insia.com, 1. Úvod Pojištění

Více

2. Pojištění technických rizik, stavebně montážní pojištění, šomážní pojištění

2. Pojištění technických rizik, stavebně montážní pojištění, šomážní pojištění 1. Uvod do pojištění podnikatelských rizik, zemědělské pojištění 1. Pojistné produkty v pojištění podnikatelských rizik, posuzování rizik, upisovací politika pojistitelů v rozsahu velkých, malých a středních

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 5 VŠEOBECNÉ ZASÍLATELSKÉ PODMÍNKY., KODEX ZASÍLATELE. INCOTERMS 2010 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

8.1 Prevence při úvěrových obchodech

8.1 Prevence při úvěrových obchodech 8.1 Prevence při úvěrových obchodech POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍCH RIZIK Prevence před vznikem platební neschopnosti nebo platební nevůle odběratele zahrnuje: a) monitorování existujících odběratelů, b) odškodnění

Více

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 5

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 5 Průvodní operace v mezinárodním obchodě Jaroslav Demel přednáška 5 Financování vývozu Vyšší nároky MO na financování pro firmu důvody: - Náročnější marketing průzkum trhu, propagace - Zahraniční akviziční

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 2 OBLASTI ČINNOSTI ZASÍLATELE. POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁVKA, OBCHODNÍ KONTRAKT VE VZTAHU K ZASÍLATELI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 OBSAH 1. Obecná ustanovení 2. Ochrana informací a práv třetích osob 3. Předmět

Více

RIZIKA V KOMER»NÕ PRAXI

RIZIKA V KOMER»NÕ PRAXI RIZIKA V KOMER»NÕ PRAXI Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Rizika v komerční praxi FRANTIŠEK JANATKA a kolektiv Vzor citace: JANATKA, F., et al. Rizika v komerční praxi. Praha : Wolters

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

S námi můžete mít svět jako na dlani. www.csob.cz. Korporátní a institucionální bankovnictví

S námi můžete mít svět jako na dlani. www.csob.cz. Korporátní a institucionální bankovnictví S námi můžete mít svět jako na dlani www.csob.cz ČSOB POSKYTUJE ČESKÝM VÝVOZCŮM ZBOŽÍ A SLUŽEB DO ZAHRANIČÍ KOMPLEXNÍ SLUŽBY VE VŠECH FÁZÍCH PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝVOZNÍHO PROJEKTU Poskytneme vám poradenské

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností

Více

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Úvod do pojišťovnictví a význam pojišťovnictví v odvětví ekonomiky Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

1 / 5 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1 / 5 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Článek 1 Rozsah platnosti 1.1 Společností Doco se v kontextu těchto Všeobecných obchodních a dodacích podmínek rozumí společnost Doco International Central

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky Pojištění elektroniky Ve spolupráci s pojišťovnou Generali nabízí istyle svým zákazníkům novou službu - pojištění elektroniky. Všichni zákazníci, kteří si zakoupí nový Apple počítač, notebook nebo ipad

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností silničního dopravce

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností silničního dopravce Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností silničního dopravce Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pro pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce, které sjednává

Více

pro pojištění rizika nezaplacení pohledávek za tuzemskými nebo zahraničními dlužníky (GA.04) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pro pojištění rizika nezaplacení pohledávek za tuzemskými nebo zahraničními dlužníky (GA.04) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-modul pro pojištění rizika nezaplacení pohledávek za tuzemskými nebo zahraničními dlužníky (GA.04) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG

Více

Všeobecné přepravní podmínky

Všeobecné přepravní podmínky Time Air, s.r.o. Letiště Ruzyně, Terminál Jih 2 160 08 Praha 6 Tel: +420 220 117 059 Fax: +420 220 117 058 E-mail: time@timeair.cz 1. Definice V textu Všeobecných přepravních podmínek jsou použity následující

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Bankovní produkty exportního financování

Bankovní produkty exportního financování Bankovní produkty exportního Monika Houštecká ředitelka odboru obchodů České spořitelny 28. června 2011 PRODUKTY EXPORTNÍHO FINANCOVÁNÍ Předexportní (výrobní) Exportní českému dodavateli ( dodavatelských

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY B

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY B EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY B pro pojištění krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru proti riziku nezaplacení Obchodní strategie Exportní garanční a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Účel všeobecných obchodních podmínek Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky) platí pro všechny kupní smlouvy uzavřené mezi společnosti Salzgitter Mannesmann Stahlhandel,

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012 Praha, hotel IBIS 3. května 2012 PREZENTUJE: Ing. Michal Veselý, předseda představenstva a generální ředitel O společnosti KUPEG: Na Pankráci 1683/12 10 00 Praha Česká republika IČO: 225322 DIČ: CZ225322

Více

Mezinárodní přepravní právo. Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán

Mezinárodní přepravní právo. Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán Mezinárodní přepravní právo Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán Mezinárodní přepravní právo Soubor právních norem regulujících jednání subjektů v souvislosti s aktem přemístění

Více

Pojištění finančních rizik a Pojištění úvěrů

Pojištění finančních rizik a Pojištění úvěrů Pojištění finančních rizik a Pojištění úvěrů AIG Czech Republic American International Group Pojištění finančních a speciálních rizik AIG je průkopník ve sféře pojištěni speciálních rizik, zejména v oblasti

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti. TITAN-MULTIPLAST s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti. TITAN-MULTIPLAST s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti se sídlem Jablonecká 1379, Smržovka, 468 51, IČO 25022229 zapsané v OR vedeným KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12444 pro prodej zboží právnickým osobám či osobám,

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014,

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, Třídící znak 2 0 9 1 4 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D pro pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení Obchodní strategie Exportní garanční a pojišťovací společnost,

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

PODSTATA FORFAITINGU. Forfaiting je uskutečňován na základě smlouvy mezi vývozcem a forfaiterem.

PODSTATA FORFAITINGU. Forfaiting je uskutečňován na základě smlouvy mezi vývozcem a forfaiterem. FAKTORINGOVÉ FINANCOVÁNÍ PODNIKÁNÍ A FORFAITINGOVÉ FINANCOVÁNÍ EXPORTU A IMPORTU Obsah kapitoly Dílčí témata: 1) Podstata forfaitingu 2) Základní požadavky kladené na forfaitingové pohledávky podniku 3)

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

Věstník ČNB částka 4/2010 ze dne 17. února 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010,

Věstník ČNB částka 4/2010 ze dne 17. února 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010, Třídící znak 2 0 4 1 0 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

ve znění účinném od 1. 4. 2015 Smluvní strany:

ve znění účinném od 1. 4. 2015 Smluvní strany: POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100771/2009 na skupinové pojištění pravidelných výdajů ze spotřebitelských, hotovostních a revolvingových úvěrů a na skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu hájí obchodní zájmy České

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti ARGO- HYTOS s.r.o., se sídlem Dělnická 1306, 543 01 Vrchlabí, IČ: 47452498,

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 58878916-18 Stav k datu 4. 9. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Nová hejčínská 384/3

Více

Vzorová pravidla FIATA pro zasilatelské služby, jak byla přijata společností Panalpina Czech s.r.o.

Vzorová pravidla FIATA pro zasilatelské služby, jak byla přijata společností Panalpina Czech s.r.o. Vzorová pravidla FIATA pro zasilatelské služby, jak byla přijata společností Panalpina Czech s.r.o. 1. Použitelnost Část I. Všeobecná ustanovení 1.1. Tato pravidla se použijí, pokud jsou vtělena do smlouvy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 společnosti HABARTline s.r.o., IČO: 45797218 (dále jako Společnost ), 1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA MELICHAR ONDŘEJ

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY F

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY F EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY F pro pojištění úvěru na předexportní financování výroby pro vývoz Obchodní strategie Exportní garanční a pojišťovací společnost,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Incoterms 2000. Doložky Incoterms. Skupina E. Skupina F

Incoterms 2000. Doložky Incoterms. Skupina E. Skupina F Incoterms 2000 Incoterms neboli Incoterms 2000 (z anglického International Commercial Terms) je soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě.

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více