Vybrané operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel Přednáška 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vybrané operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel Přednáška 8"

Transkript

1 Vybrané operace v mezinárodním obchodě Jaroslav Demel Přednáška 8

2 Riziko Původně určité nebezpečí a vysoká pravděpodobnost nezdaru -nejistý výsledek s možným nežádoucím stavem -hrozba, potenciální problém, nebezpečí vzniku škody, možnost selhání a neúspěchu, poškození, ztráty či zničení -určitá míru nejistoty, pravděpodobnost dosažení výsledku, který je rozdílný od očekávaného -negativní odchylka od žádoucího nebo předpokládaného stavu věcí -také to může být příznivá vyhlídka nebo šance Riskantní jednání je do jisté míry potěšením ze života a vytváří v něm zdravé napětí (P. Johnson, 1999).

3 Charakter rizika možnost ztráty vznik škody, újmy snížení předpokládaných ekonomických efektů Příčiny rizika nezávislé na vůli subjektu závislé na práci subjektu Risk Management řízení rizik Aktivní přístup k problematice rizik proces oceňování a stanovení únosné míry rizika

4 Rizika v mezinárodním obchodě Členění MO rizik (podnikatelských) Různí se u různých autorů, záleží také na úhlech pohledu jednotlivých účastnických stran, zde vybrána některá členění, např.: Rizika předvídatelná a nepředvídatelná (neočekávaná) Rizika ovlivnitelná a neovlivnitelná Rizika ekonomická, politická a ostatní Rizika tradiční (obchodní, výrobní, chyby ve sjednání obchodní operace) a rizika moderní (platební/inkasní rizika, kurzová rizika, úvěrová a investiční rizika)

5 Rizika v mezinárodním obchodě Členění rizik podle realizované MO operace tržní komerční přepravní teritoriální kurzová odpovědnostní Možnost vzniku škod a ztrát při komerčních činnostech Komerční rizika spojených s vývozními a dovozními operacemi a s jim předcházejícími nebo po nich následujícími činnostmi Komerční rizika/rizika ohrožující vývozce a dovozce zboží a služeb rizika související s výrobou zboží, jeho balením a označováním rizika spojená s prodejem zboží a jeho dodáním rizika vyplývající z chyb a nedostatků při sjednávání KS (kontraktu) rizika spojená s výběrem a volbou obchodního partnera teritoriální rizika, včetně politických platební rizika včetně kurzových rizika související s odpovědností za výrobek rizika specifická, která nelze předvídat, ale proti nimž lze se částečně chránit

6 Kurzová rizika vyplývají ze změn kurzů měn. -Způsobují, že výsledky obchodu jsou odlišné od předpokladů, a to jak v negativním, tak i pozitivním smyslu. -Největší kurzové riziko je u úvěrovaných obchodů, protože inkasovaná částka v domácí měně je ovlivněna změnou platební měny v období mezi kalkulací kupní ceny a její úhradou. - Ochrana před tímto rizikem spočívá ve využití zajišťovacích operací (např. termínovaných kontraktů) i v pečlivém sledování a předpovídání vývoje kurzů, popřípadě ve vhodném rozložení aktivit na různé měny.

7 Snižování míry rizika v MO Používání mezinárodních standardů a zvyklostí: - u určení dodací parity - u sjednání platební podmínky - využitím úmluv a dokladů při přepravě - využitím doporučení pro texty kupních smluv - využitím pravidel řešení sporů Samopojištění rizika: - vytváření vlastních rezerv ke krytí případných ztrát (méně finančně a časově nákladné) Zajištění rizika: přenesení celého rizika nebo jeho části na třetí osobu pomocí zajišťovacích nástrojů právních (zástavní, zadržovací právo, ručení, postoupení pohledávky, smluvní pokuta, slib odškodnění, převod práva) finančních (akreditivy, bankovní záruka, eskont pohledávky, factoring, forfaiting)

8 anebo je tu možnost pojištění Hlavní úlohou pojištění je poskytnutí náhrad za ztráty, které vznikají při komerční a logistické činnosti působením nahodilých událostí. Druhy pojištění v MO - pojištění zásilky - pojištění úvěru - pojištění odpovědnosti -- za škodu způsobenou výrobkem - zvláštní druhy pojištění -- skladovaného zboží --exponátů na výstavách a veletrzích -- cenin -- stěhovaných svršků -- investičních celků NOZ - Pojistná smlouva je upravena v části čtvrté Relativní majetková práva, hlavě II Závazky z právních jednání, dílu 15 Závazky z odvážných smluv, oddílu 2 Pojištění v 2756 až Smlouva, která upravuje vztah mezi pojistitelem a pojistníkem

9 Obsah a náležitosti pojistné smlouvy (pojištění zásilky) Pojistitel se zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená, a fyzická nebo právnická osoba, která s pojistitelem pojistnou smlouvu uzavřela, je povinna platit pojistné. - součástí pojistné smlouvy jsou všeobecné pojistné podmínky pojistitele schválené orgánem státního dozoru v pojišťovnictví, na něž se pojistná smlouva odvolává a které jsou k ní připojeny nebo byly před uzavřením smlouvy tomu, kdo smlouvu s pojistitelem uzavřel, sděleny. Je v nich stanoveno, za jakých podmínek přebírá pojistitel vymezená rizika pojistného zájmu pojistníka. Pojistník - je fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s pojišťovnou pojistnou smlouvu Pojistitel každá pojišťovna Pojistná hodnota - velikost možné nejvyšší majetkové újmy, kterou by mohla pojistná událost způsobit Pojistná částka - pojistná částka představuje nejvyšší dohodnuté pojistné plnění z pojistné události Pojistné - odměna pojišťovny, která vychází z pojistných sazeb (každá pojišťovna si stanovuje individuálně) Předmět pojištění na co se pojištění vztahuje Další specifikace: obal, druh dopravy, místní rozsah pojištění (na jaké území se pojištění vztahuje), rozsah pojistných rizik (pojistného krytí na jaké rizika se vztahuje), výluky, institut společné havárie, franšíza (dohodnutá peněžní částka, kterou se pojištěný podílí na pojistné události), pojistné plnění (vyplacená náhrada škod), povinnosti pojistníka

10 Další pojmy Pojištěný - osoba na niž se pojištění vztahuje (obmyšlený osoba, která obdrží pojistné v případě úmrtí pojištěného) Pojistný zájem - jen na jeho základě lze uzavřít pojistnou smlouvu, znamená, že existuje reálná možnost pojistné události Pojistka - legitimační dokument, kterým pojistník prokazuje při projevu pojistné události svůj pojistný nárok Pojistný certifikát - písemné potvrzení existence pojistné smlouvy a jejího obsahu Připojištění - pojištění, které lze sjednat jednou pojistnou smlouvou s jiným (hlavním) druhem pojištění. S tímto hlavním druhem pojištění však netvoří jeden celek. Pojistná událost - nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit. Její konkretizaci určují všeobecné pojistné podmínky a smluvní ujednání.

11 Další pojmy Pojistná doba - časové vymezení trvání vztahu mezi pojišťovnou a klientem Pojistnou částku určuje pojistník na svou odpovědnost. Pokud pojistník stanoví pojistnou částku nižší, než je skutečná hodnota zásilky, pak hovoříme o tzv. podpojištění. V případě pojistné události a vzniku nároku na pojistné plnění obdrží však pojistník pojistné plnění ze strany pojišťovny pouze do výše jím stanovené pojistné částky. Druhým případem je tzv. nadpojištění, kdy pojistník stanoví pojistnou částku vyšší, než je skutečná hodnota přepravované zásilky. V takovém případě je však pojišťovna ochotna plnit pouze do výše pojistné hodnoty zboží, nikoliv do výše pojistné částky stanovené pojistníkem.

12 Pojištění zásilky Univerzální pojištění přepravy zboží (kargo) - sjednává se pro případ poškození, zničení nebo pohřešování přepravované zásilky v důsledku jakékoli nahodilé události - jednorázová (individuální) pojistná smlouva pro rizika hrozící z konkrétní KS, vhodná pro individuální pojistnou ochranu nepravidelně realizovaných nebo atypických obch. operací -rámcová (hromadná, generální, dlouhodobá) pojistná smlouva pro četnější komerční, finanční a přepravní aktivity a někdy i pro širší rozsah ochrany před pojistnými riziky, vztahuje se na větší počet přeprav a uzavírá se zpravidla na 1 rok, pojistník obvykle pojišťuje komplexně vůči všem rizikům a klientele - paušální Pojistné tarify formou sazebníku, obvykle % stanovenou sazbou z pojistné částky -absolutní výluky -škody způsobené např. pojistníkem vědomou nedbalostí, vědomým porušením dopravních předpisů vlastní vadou předmětu pojištění nebo jeho obalem, vadným ložením přepravovaného předmětu pojištění -relativní výluky pojišťovny je běžně nepojišťují, ale lze je na základě separátního ujednání zahrnout za vyšší pojistné; škody způsobené přirozenou povahou zboží, která se projevuje jeho vnitřní zkázou, ionizačním nebo radioaktivním zářením, válečnými a politickými skutky

13 Pojištění zásilky pojistné plnění Pojistné plnění je poskytováno v případě vzniku pojistné události, musí se vyhotovit tzv. škodní zápis (protokol) kdy, jak, proč došlo ke škodě, jaké jsou následky a co se udělalo pro její odvrácení; může ho sestavit i tzv. havarijní komisař - pojištění z domu do domu (warehouse to warehouse) pojištěním je pokryta celá přepravní cesta - lomené pojištění pojištění jednotlivých úseků, kryje nebezpečí, že pojistník zjistí škodu až při převzetí a nebude moci získat náhradu škod Pojištění dopravního prostředku (kasko) Pojištění odpovědnosti dopravce, resp. zasílatele (odpovědnostní pojištění) - kryje škody spojené s dopravou - odpovědnost je omezena rozsahem a výší

14 Anglická pojišťovací praxe Od 16. století se Anglie námořní velmocí vyvinul se vlastní systém přepravního pojištění 1688 Edward Lloyd otevřel v londýnské Tower Street kavárnu Lloyd s Coffee House. Zákazníci této kavárny - námořní kapitáni, obchodníci a rejdaři koncentrace nejnovějších informací z oblasti námořního podnikání. Lloyd s Coffee House se postupně stal uznávaným místem, kde bylo projednáváno a uzavíráno námořní pojišťování. Lloyd s sdružuje více jak členů pojistitelů (2007). Tito pojistitelé přejímají pojišťovací rizika na svůj účet a kryjí pojištovací závazky svým majetkem. Přijetí do sdružení Lloyd s podléhá přísným pravidlům, zejména musí splňovat náročné finanční předpoklady

15 Anglická pojišťovací praxe Na základe anglického systému přepravního pojištění lze zboží pojistit: -pojistkou MAR (Marine Policy) - podle pojistných podmínek Institute Cargo Clauses Institute Cargo Clauses -vydány roku 1982 v Londýně. - tři základní rozsahy pojistného krytí A, B a C podle jednotlivých rizik. Nejsou zahrnuta: -rizika válečná (doložka F.C.&S. Clause Free of Capture and Seizure Clause - doložka o vyloučení zajetí a konfiskace lodi) - rizika politická (doložka F.S.R.&C.C. Free of Strikes, Riots and Civil Commotions Clause doložka o vyloučení stávek, povstání a občanských nepokojů) - nutno vždy připojistit zvlášť.

16 Anglická pojišťovací praxe Institute Cargo Clauses (A) -nejširší rozsah pojistného krytí. Pojištěna všechna rizika mimo uvedených výluk: záměrně nesprávné jednání pojistníka, obvyklý únik tekutin, obvyklý úbytek hmotnosti či objemu, obvyklé opotřebení věci, použití nedostatečného či nevhodného obalu, škody vyplývající z vnitřní zkázy nebo přirozené povahy pojištěné věci, zdržení, a to včetně zdržení, které vzniklo v důsledku pojištěného nebezpečí, platební neschopnost dopravce, použití atomové zbraně, nezpůsobilost lodi k plavbě a nezpůsobilost dopravního prostředku k bezpečné přepravě pojištěné věci, pokud pojistníci nebo jejich zaměstnanci o této nezpůsobilosti věděli v době, kdy byla věc nakládána

17 Anglická pojišťovací praxe Institute Cargo Clauses (B) pojišťují pouze výslovně jmenované skupiny rizik, rozdělené na: Nahodilé události, u nichž není třeba prokazovat, že byla bezprostřední příčinou škody, ale škodu lze takové příčině přisuzovat: požár nebo výbuch, uváznutí na mělčině, nasednutí, potopení nebo převrhnutí lodi či plavidla, převrhnutí nebo vykolejení pozemního vozidla, srážka nebo střetnutí lodi, plavidla nebo vozidla s vnějším objektem jiným než vodou, vyložení nákladu v přístavu nouze, zemětřesení, sopečný výbuch nebo blesk. Nahodilé události, u nichž postižený naopak musí tuto skutečnost prokázat: oběti ve společné havárii, svržení nebo spláchnutí z paluby, vniknutí mořské, jezerní či říční vody do lodi, plavidla, nákladového prostoru nebo místa uložení. Vážná poškození a ztráty celých obalových kusu pádem pres zábradlí nebo pádem při nakládání na loď nebo plavidlo nebo při vykládání z lodi či plavidla. Vyloučeny jsou škody, které vzniknou v důsledku záměrného protiprávního činu (vandalismu, sabotáže, terorismu apod.). I tyto případy lze připojistit - na základě doložky Institute Malicious Damage Clause (Pojištění škod způsobených zlým úmyslem).

18 Anglická pojišťovací praxe Institute Cargo Clauses (C) - nejužší rozsah pojistného krytí - pouze vyjmenovaná rizika za předpokladu, že byla ztracena či zničena celá zásilka v důsledku: požáru nebo výbuchu, uváznutí na mělčine, nasednutí, potopení nebo převrhnutí lodě, převrhnutí nebo vykolejení pozemního vozidla, srážky nebo střetnutí lodi (plavidla) s vnějším objektem jiným než vodou, vyložení nákladu v přístavu nouze, oběti ve společné havárii, svržení z paluby. Institute Cargo Clauses mají uplatnění i mimo námořní přepravu, a to v přepravě kombinované s námořní přepravou nebo při přepravě pošty. Tyto podmínky byly upraveny i zvlášť pro leteckou přepravu, tzv. Institute Cargo Clauses (Air), které jsou nejvíce podobné Institute Cargo Clauses (A). Na základě anglických pojistných podmínek Institute Cargo Clauses lze v současné době pojistit zásilky u většiny evropských pojišťoven.

19 Anglická pojišťovací praxe Škody způsobené na zásilce v důsledku válečných či politických událostí (stávek, občanských nepokojů, různých povstání) lze připojistit na základě anglických pojistných podmínek - Institute War Clauses (Cargo) a Institute Strike Clauses (Cargo). Institute War Clauses (Cargo) Připojištění důsledků válek a také událostí, které jsou válce podobné, např. násilné protiprávní zabavení a odnětí zásilky nebo důsledky jaderného záření. Doložkou Institute War Clauses (Cargo) Krytí škody vzniklé na zásilce v důsledku stávek, vzbouření, občanských nepokojů, nebo teroristických činů.

20 Anglická pojišťovací praxe Lloyd s Building, London

21 Výpočet pojistného - přepravní pojištění zásilky p pojistné P pojistná hodnota s- pojistná sazba (v promilích) k koeficient pro nadpojištění k=1000 bez nadpojištění (FOB) k= 999,09 pro nadpojištění 10% (CIF, CIP) p=p*s/k-s

22 Úvěrové pojištění Rizika výskytu platební neschopnosti nebo platební nevůle zahraničních odběratelů mohou představovat podstatné zdroje úvěrového rizika, které na sebe exportér bere. Úvěrové riziko (spolu s tržním rizikem) jsou významné faktory, které ohrožují exportující podnik. Úvěrové pojištění tak představuje účinný nástroj, který je vhodné využít při řízení aktiv a pasiv.

23 Úvěrová rizika komerční platební neschopnost oficiální prohlášení platební neschopnosti (usnesení soudu o prohlášení konkurzu na majetek, usnesení soudu potvrzující vyrovnání, ) platební nevůle Platební nevůle neuhrazení pohledávky z různých příčin (nesolventnost odběratele, druhotná platební neschopnost,...) Pojistná událost z platební nevůle vzniká po uplynutí tzv. karenční lhůty, která je např. pro Českou republiku stanovena na 6 měsíců od data splatnosti uvedeného na faktuře. teritoriální (působení vyšší moci ) jsou zpravidla důsledkem hospodářské, politické a případně jiné nestability země. Projevují se nejčastěji jako platební potíže v důsledku ekonomických či politických změn (např. revoluce, války). Hostitelská země může také odebrat dovozní licenci, uvalit moratorium na převod deviz do zahraničí. Do této skupiny rizik lze zařadit i nebezpečí sociálních konfliktů (např. stávek) i přírodní katastrofy. Část těchto rizik je možné přenést za úplatu na pojišťovnu. Politická Tržní Ekonomická Přírodní katastrofy

24 Úvěrové pojišťovny: Komerční (Čescob, Atradius,apod.) Se státní podporou EGAP Druhy pojištění: hledisko časové pojištění krátkodobých úvěrů(např. max. 24 měsíců) - pojištění střednědobých a dlouhodobých úvěrů hledisko typu úvěru- dodavatelský odběratelský předexportní financování potvrzeného akreditivu financování investic financování prospekce trhu bankovních záruk krátkodobých pohledávek

25 vždy spoluúčast např. min. 10% - výše pojistného závisí na: rozsahu pojištěného rizika sjednaných platebních podmínkách způsobu zajištění rizika rizikovosti obchodního partnera rizikovosti země obch.partnera výši spoluúčasti -pojistné je splatné předem Smluvní podmínky úvěrového pojištění Pojišťovny poskytují většinou další služby spojené s pojištěním: např. vymáhání pohledávek, komplexní informace o potenciálních a existujících zákaznících, on-line databáze firem Součástí pojistné náhrady jsou i náklady na soudní řízení spojené s vymáháním a schválené pojistníkem

26 Pojištění dokumentárního inkasa - pojištění výloh vzniklých exportérům v rámci platební podmínky D/P, D/A, jestliže kupující odmítne dokumenty a tedy i zboží převzít. Jsou to náklady na skladování, zpětnou dopravu, vyhledání náhradního kupujícího, případně soudní výlohy.

27 Mezinárodní instituce činné v oblasti úvěrového pojištění I.C.I.A. (International Credit Insurance Associtiation) Bernská unie Mezinárodní unie úvěrových a investičních pojistitelů - the International Union of Credit & Investment Insurers (řádným členem je i EGAP, v roce 2002 konference BU v Praze) Ujednání pro oficiálně podporované vývozní úvěry (Konsensus OECD) která se týká především stanovení minimálních pojistných sazeb pro jednotlivé rizikové kategorie zemí a dlužníků, v závislosti na délce úvěru. Skupina pojišťoven Credit Alliance, zahrnující pojišťovny z téměř 40 zemí, umožňuje výrazně zefektivnit práci v pojišťování komerčních rizik. Využívání rozsáhlé databáze výrazně zrychluje dobu reakce na požadavky klientů, uplatňuje se jednotná metodika a jednotné znění pojistných smluv.

28 Rozdělení zemí podle míry exportního úvěrového rizika závazné pro členy Konsensu OECD Klasifikace zemí podle míry teritoriálního rizika se provádí periodicky na základě výsledků ekonometrického modelu zpracovávajícího nejaktuálnější údaje MMF a Světové banky o finanční a ekonomické situaci klasifikované země a údaje o platební zkušenosti vývozních úvěrových pojišťoven zemí účastníků Konsensu OECD. Vedle indikátorů rizikovosti vyhodnocených modelem se zvažuje i nekvantifikovatelný faktor politického rizika a další faktory a zkušenosti nezahrnuté do vstupních dat modelu. Země jsou klasifikovány, tj. zařazovány, do 7 rizikových kategorií, kde 7. kategorii představují země s nejvyšší úrovní teritoriálního rizika a 1. kategorii země s minimální úrovní rizika. Klasifikace každé země probíhá zpravidla jednou ročně, nedojde-li k mimořádnému vývoji. Zvláštní skupinu zemí představuje kategorie 0 (nula), kde jsou zařazeny země s vysokými příjmy na obyvatele (aktuálně minimálně USD). U exportních úvěrů do těchto zemí se neuvažuje s existencí teritoriálních rizik a pojištění komerčních rizik by mělo probíhat na tržním principu, tj. bez státní podpory.

29 Pojištění odpovědnosti Pojistitel přebírá za pojistníka odpovědnost za náhradu škod, které pojistník způsobil třetím osobám a za něž je podle zákona nebo smluvně odpovědný. V ZO je výskyt odpovědnostních nároků velmi četný - existuje řada druhů odpovědnostního pojištění: dopravce zasílatele při výkonu činnosti za škody způsobené výrobkem uskladňovatele.

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 4

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 4 Průvodní operace v mezinárodním obchodě Jaroslav Demel přednáška 4 Riziko Původní smysl - určité nebezpečí a vysoká pravděpodobnost nezdaru Další výklady: -nejistý výsledek s možným nežádoucím stavem -hrozba,

Více

Pojištění exportních aktivit

Pojištění exportních aktivit Pojištění exportních aktivit Exportní garanční a pojišťovací společnost a.s. FestivalExportu.cz Clarion Congress Hotel Prague 27.6.2013 1. Základní informace o EGAP 2. Legislativní úprava 3. Mezinárodní

Více

OBCHODUJEME S ČÍNOU, INDIÍ A VIETNAMEM. Ing. Karel Pleva, MBA

OBCHODUJEME S ČÍNOU, INDIÍ A VIETNAMEM. Ing. Karel Pleva, MBA OBCHODUJEME S ČÍNOU, INDIÍ A VIETNAMEM Ing. Karel Pleva, MBA POSTAVENÍ EGAP NA TRHU Roční pojištěný objem cca 350 mld. Kč EGAP 20% Východ 260 40 Komerční úvěrové pojišťovny 80% KUPEG Atradius Euler Hermes

Více

EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, A.S. září 2011

EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, A.S. září 2011 EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, A.S. září 2011 POKRYTÍ ÚVĚROVÉHO TRHU Tržně pojistitelné (bohaté) země Tržně nepojistitelné (rizikové) země 2 roky Krátkodobé úvěry KUPEG Atradius Euler Hermes

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Všeobecné podmínky a KS, realizace KS, poruchy KS, zánik KS Vybrané zvláštní operace v mezinárodním prostředí Všeobecné

Více

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami OBSAH Úvod......................................................... 13 1 Komerční rizika.............................................. 15 1.1 Charakter komerčních rizik................................

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

Pojišťovnictví přednáška

Pojišťovnictví přednáška Pojišťovnictví 2.- 5. přednáška 1 Pojistný vztah, principy pojištění Pojistný vztah určitá forma společenského spojení osob nebo hospodářských subjektů a pojistitelů, který má ekonomický charakter. Obsahem

Více

V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko.

V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko. EXW ZE ZÁVODU (...ujednané místo) "Ze závodu" znamená, že prodávající splní svou povinnost dodávky, jestliže dá kupujícímu zboží k dispozici ve svém závodě nebo v jiném jmenovaném místě (např. v podniku,

Více

Financování obchodu do Indie

Financování obchodu do Indie KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ SPECIALIZOVANÉ OBCHODNÍ AKTIVITY Financování obchodu do Indie Ondřej MICHALOVSKÝ Praha, 9. 12. 2015 INDIE Klasifikace úvěrového rizika (OECD): 3 (škála 0-7, ČR: 0) Indie zařazena

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 7 rizika zahraničního obchodu

Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 7 rizika zahraničního obchodu Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku Téma 7 rizika zahraničního obchodu Riziko Provádění obchodních operací s sebou přináší rizika, která mohou být zapříčiněna druhou stranou

Více

Euroasijská hospodářská unie FINANCOVÁNÍ OBCHODU A EXPORTU. Gabriela Kostková a Lenka Truijensová Datum: 30. října 2014

Euroasijská hospodářská unie FINANCOVÁNÍ OBCHODU A EXPORTU. Gabriela Kostková a Lenka Truijensová Datum: 30. října 2014 Euroasijská hospodářská unie FINANCOVÁNÍ OBCHODU A EXPORTU Gabriela Kostková a Lenka Truijensová Datum: 30. října 2014 Obsah Trade Facilitation Program Forfaiting dokumentárního akreditivu Exportní financování

Více

INCOTERMS 2000. Pro jakýkoliv způsob dopravy:

INCOTERMS 2000. Pro jakýkoliv způsob dopravy: INCOTERMS 2000 INCOTEMS je soubor mezinárodních pravidel pro výklad běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě. První soubor byl vydán v r. 1936 pod názvem INCOTERMS 1936.Později byly prováděny

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Česká exportní banka, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3042, se sídlem Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21, IČ 63078333 Všeobecné obchodní podmínky

Více

Exportní financování. Můj svět. Moje banka. Chcete více informací? Ptejte se.

Exportní financování. Můj svět. Moje banka. Chcete více informací? Ptejte se. Exportní financování Chcete více informací? Ptejte se. Vaše otázky rád zodpoví Váš bankovní poradce nebo Trade Finance specialisté. Můžete také kontaktovat naše telefonní bankéře na bezplatné Infolince

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. PŘEDMĚT ŽÁDOSTI

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. PŘEDMĚT ŽÁDOSTI Žádost o změnu rozsahu povolené činnosti tuzemské pojišťovny podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) I. SPRÁVNÍ ORGÁN 1. Název a adresa správního

Více

Základní právní úprava

Základní právní úprava Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojem soukromé pojištění realizace ekonomických základů pojištění prostřednictvím právních vztahů: vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě

Více

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla Havarijní pojištění sportovních plavidel ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla Úvodní ustanovení Pojištění

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Bereme na sebe vaše rizika.

Bereme na sebe vaše rizika. Bereme na sebe vaše rizika www.egap.cz Přednášející Ing. Jan Dubec člen dozorčí rady, vedoucí oddělení teritoriálního pojištění Na co se můžete těšit Kdo jsme a čím se zabýváme Jak využít našich služeb

Více

Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování

Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování Definice pojištění Všechny lidské činnosti jsou ohrožovány různými nebezpečími, které svými negativními projevy působí

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 OBLASTI ČINNOSTI ZASÍLATELE. POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁVKA, OBCHODNÍ KONTRAKT VE VZTAHU K ZASÍLATELI. ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ SILNIČNÍCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Vysoká škola technická a

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva 11. března 2013, Podpora exportu a ochrana mezinárodních investic Podpora exportu Malá otevřená

Více

Pojištění přepravy Pojištění zbožových zásilek Pojištění odpovědnosti silničního dopravce Pojištění odpovědnosti zasílatele

Pojištění přepravy Pojištění zbožových zásilek Pojištění odpovědnosti silničního dopravce Pojištění odpovědnosti zasílatele Pojištění přepravy Pojištění zbožových zásilek Pojištění odpovědnosti silničního dopravce Pojištění odpovědnosti zasílatele Pojištění přepravy druhy pojištění V rámci pojištění přepravy lze sjednat následující

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Platné znění částí zákona o pojišťování a financování vývozu s vyznačením navrhovaných změna doplnění

Platné znění částí zákona o pojišťování a financování vývozu s vyznačením navrhovaných změna doplnění Platné znění částí zákona o pojišťování a financování vývozu s vyznačením navrhovaných změna doplnění ZÁKON č. 58/1995 Sb. ze dne 14. března 1995 o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu Otázka: Pojišťovnictví Předmět: Ekonomie Přidal(a): zojiiik Pojišťovnictví = zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu - zaměřeno na tvorbu fondů, jejich spravování a používání

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

ČÁST PRVNÍ POJIŠŤOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ VÝVOZU SE STÁTNÍ PODPOROU. nadpis vypuštěn

ČÁST PRVNÍ POJIŠŤOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ VÝVOZU SE STÁTNÍ PODPOROU. nadpis vypuštěn Platné znění části zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením

Více

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek 1 38 1) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu

Více

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka Odvětví pojištění - přehled Petr Mrkývka Odvětví pojištění Odvětví životních pojištění Odvětví neživotních pojištění viz příloha zákona o pojišťovnictví Odvětví životních pojištění Životní pojištění I

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. ČINNOSTI TUZEMSKÉ POJIŠŤOVNY

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. ČINNOSTI TUZEMSKÉ POJIŠŤOVNY Žádost o povolení k provozování činnosti tuzemskou pojišťovnou podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) I. SPRÁVNÍ ORGÁN 1. Název a adresa správního

Více

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová Pojistná smlouva Bc. Alena Kozubová Právní norma Pojistnou smlouvu legislativně upravuje: Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Před účinností tohoto zákona (1.1.2005) problematiku pojistných smluv

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.:

Úvodní část pojistné smlouvy č.: Pojištění podnikatele a právnických osob Pojistná smlouva číslo: 84567463-14 Stav k datu 23. 8. 2016 Kód produktu: DP Úvodní část pojistné smlouvy č.: 84567463-14 Lidická 700/19 602 00 BRNO 2 ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Doložky INCOTERMS upravují především

Doložky INCOTERMS upravují především Incoterms 2010 Účelem INCOTERMS je poskytnout soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě. Jsou mezinárodně uznávané oficiální pravidla pro

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva číslo 7720992848 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Pojištění jako součást discioplíny risk management

Pojištění jako součást discioplíny risk management Pojištění jako součást discioplíny risk management Risk management disciplína, která umožňuje se vyrovnávat s důsledky vyplývající z nejednoznačnosti průběhu ekonomických procesů. Risk management pochopení

Více

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Závazky ze smluv o přepravě. Přeprava osob a věcí. Přeprava osoby. Základní ustanovení. Díl 7. Oddíl 1.

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Závazky ze smluv o přepravě. Přeprava osob a věcí. Přeprava osoby. Základní ustanovení. Díl 7. Oddíl 1. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník Díl 7 Závazky ze smluv o přepravě Oddíl 1 Přeprava osob a věcí Pododdíl 1 Přeprava osoby 2550 Základní ustanovení Smlouvou o přepravě osoby se dopravce zavazuje přepravit

Více

PLATEBNÍ STYK A PLATEBNÍ NÁSTROJE V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ Praxe MPSaO ZDENĚK KAPITÁN

PLATEBNÍ STYK A PLATEBNÍ NÁSTROJE V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ Praxe MPSaO ZDENĚK KAPITÁN PLATEBNÍ STYK A PLATEBNÍ NÁSTROJE V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ Praxe MPSaO ZDENĚK KAPITÁN Tématické vymezení Obecné poznámky Cílem není hluboký rozbor jednotlivých platebních instrumentů Cílem je poukázat zejména

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Minimalizace rizik v platebních stycích se zahraničními partnery a hodnocení nástrojů na

Více

Česká exportní banka Česká banka pro český export. JAR, EGYPT, MAROKO, SAE a IZRAEL Slibné exportní trhy , MSV Brno

Česká exportní banka Česká banka pro český export. JAR, EGYPT, MAROKO, SAE a IZRAEL Slibné exportní trhy , MSV Brno Česká exportní banka Česká banka pro český export JAR, EGYPT, MAROKO, SAE a IZRAEL Slibné exportní trhy 16.9.2015, MSV Brno MAROKO Rozloha - 446 550 km² Počet obyvatel - 33.01 miliónů 3 MAROKO Poptávané

Více

Česká exportní banka Česká banka pro český export. Transfer technologií do zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří a podpora podnikání 17.9.

Česká exportní banka Česká banka pro český export. Transfer technologií do zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří a podpora podnikání 17.9. Česká exportní banka Česká banka pro český export Transfer technologií do zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří a podpora podnikání 17.9.2015, MSV Brno Vládní program na podporu exportu České republiky MPO

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

2. Pojištění technických rizik, stavebně montážní pojištění, šomážní pojištění

2. Pojištění technických rizik, stavebně montážní pojištění, šomážní pojištění 1. Uvod do pojištění podnikatelských rizik, zemědělské pojištění 1. Pojistné produkty v pojištění podnikatelských rizik, posuzování rizik, upisovací politika pojistitelů v rozsahu velkých, malých a středních

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

Nové výzvy mimounijních trhů

Nové výzvy mimounijních trhů Nové výzvy mimounijních trhů odborný seminář Ministerstva zemědělství ČR a Potravinářské komory ČR Praha, 14. listopadu 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Úvod do pojišťovnictví a význam pojišťovnictví v odvětví ekonomiky Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

Právní základy obchodování přednáška č. 3

Právní základy obchodování přednáška č. 3 OBCHOD S DŘÍVÍM A DŘEVAŘSKÝMI VÝROBKY Projekt FRVŠ 3187/2011/F5/b Právní základy obchodování přednáška č. 3 Ing. Dalibor Šafařík Ing. Jiří Holický Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky strana

Více

S námi můžete mít svět jako na dlani. www.csob.cz. Korporátní a institucionální bankovnictví

S námi můžete mít svět jako na dlani. www.csob.cz. Korporátní a institucionální bankovnictví S námi můžete mít svět jako na dlani www.csob.cz ČSOB POSKYTUJE ČESKÝM VÝVOZCŮM ZBOŽÍ A SLUŽEB DO ZAHRANIČÍ KOMPLEXNÍ SLUŽBY VE VŠECH FÁZÍCH PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝVOZNÍHO PROJEKTU Poskytneme vám poradenské

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.:

Úvodní část pojistné smlouvy č.: Pojištění podnikatele a právnických osob Pojistná smlouva číslo: 19423218-18 Stav k datu 7. 7. 2014 Kód produktu: DP Úvodní část pojistné smlouvy č.: 19423218-18 Dalimilova 6 130 00 PRAHA 3 ČESKÁ REPUBLIKA

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY JAKO VÝHODNÁ ALTERNATIVA BANKOVNÍ ZÁRUKY A SLOŽENÍ JISTOTY NA ÚČET ZADAVATELE

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY JAKO VÝHODNÁ ALTERNATIVA BANKOVNÍ ZÁRUKY A SLOŽENÍ JISTOTY NA ÚČET ZADAVATELE FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY JAKO VÝHODNÁ ALTERNATIVA BANKOVNÍ ZÁRUKY A SLOŽENÍ JISTOTY NA ÚČET ZADAVATELE Vypracoval: Alice Holubovská

Více

Mezinárodní přepravní právo. Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán

Mezinárodní přepravní právo. Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán Mezinárodní přepravní právo Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Zdeněk Kapitán Mezinárodní přepravní právo Soubor právních norem regulujících jednání subjektů v souvislosti s aktem přemístění

Více

POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ 1. POJIŠTÉNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU SILNIČNÍHO DOPRAVCE

POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ 1. POJIŠTÉNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU SILNIČNÍHO DOPRAVCE POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé silniční dopravy, drážní dopravci, zasílatelé a majitelé přepravovaných

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

Pojistné krytí jednotlivého odběratele: Single Risk

Pojistné krytí jednotlivého odběratele: Single Risk Speciální produkty jednotlivého odběratele: Single Risk Většina společností má v portfoliu několik klíčových odběratelů. Z hlediska risk managementu představují právě tito odběratelé největší riziko. Naše

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 5 VŠEOBECNÉ ZASÍLATELSKÉ PODMÍNKY., KODEX ZASÍLATELE. INCOTERMS 2010 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

PŘÍLOHY Ustanovení (část,, odst., písm. apod.) Poznámka

PŘÍLOHY Ustanovení (část,, odst., písm. apod.) Poznámka Srovnávací tabulka návrhu novely zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o pojišťovnictví), s legislativou ES PŘÍLOHY Ustanovení (část,, odst., písm. apod.)

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č dubna 2016

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č dubna 2016 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 6 21. dubna 2016 Kontraktační fáze Platební podmínka v KS Dokumentární platby OMO 6 9/4/2015 Podstata dokumentárního placení Pro větší oboustrannou

Více

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7413-21 Verze: 1. Název: Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 2942318813 Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 00 Praha 2 IČ: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, manažerem produktu pojištění odpovědnosti za škodu a Mgr. Hanou Zollmannovou,

Více

FINANCOVÁNÍ ČESKÉHO EXPORTU DO ZEMÍ SNS. 1

FINANCOVÁNÍ ČESKÉHO EXPORTU DO ZEMÍ SNS. 1 FINANCOVÁNÍ ČESKÉHO EXPORTU DO ZEMÍ SNS 1 www.ceb.cz *Data k 31. 12. 2016 Založení České exportní banky Vlastněna státem Rating Moody s Stabilní výhled Celková aktiva (mld. Kč) Rating S & Р Stabilní výhled

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16. 111 10. funkční období 111 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Kupní smlouva. I. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. I. Předmět smlouvy Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Obchodní podmínky Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 262 a 409 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními

Více

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA MELICHAR ONDŘEJ

Více

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu hájí obchodní zájmy České

Více

POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK

POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK informace o pojištění úvěrových rizik Ing. Vladimír Soulek, INSIA a.s., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 tel: 602 680 410 fax: 234 290 090 vladimir.soulek@insia.com, 1. Úvod Pojištění

Více

Partner českých malých a středních podniků

Partner českých malých a středních podniků Partner českých malých a středních podniků Podpora státu českým exportérům Novinky pro rok 2011 MPO Praha, 27.1.2011 Ing. Iveta Horníčková, MBA Ředitelka odboru Malé a střední podniky 2 Obsah prezentace

Více

SMLOUVA NÁKUPNÍ 2017 (smlouva o dodávce zboží nebo výrobků) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA NÁKUPNÍ 2017 (smlouva o dodávce zboží nebo výrobků) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících občanského zákoníku http:// SMLOUVA NÁKUPNÍ 2017 (smlouva o dodávce zboží nebo výrobků) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících občanského zákoníku Smluvní strany Společnost:, se sídlem Ostrava - Vítkovice, Mírová

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky Pojištění elektroniky Ve spolupráci s pojišťovnou Generali nabízí istyle svým zákazníkům novou službu - pojištění elektroniky. Všichni zákazníci, kteří si zakoupí nový Apple počítač, notebook nebo ipad

Více

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 5

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 5 Průvodní operace v mezinárodním obchodě Jaroslav Demel přednáška 5 Financování vývozu Vyšší nároky MO na financování pro firmu důvody: - Náročnější marketing průzkum trhu, propagace - Zahraniční akviziční

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O. 1. VŠEOBECNÉ 1. Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále také jen VNP ) jsou platné, účinné a upravují a vztahují se na všechny vztahy, ve kterých vystupuje společnost

Více

Vládní program na podporu exportu České republiky

Vládní program na podporu exportu České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu hájí obchodní zájmy České republiky v EU, WTO, OECD podílí se na odstraňování obchodních bariér podporuje českou oficiální

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

ÚVOD 9 1 HISTORIE BANKOVNICTVÍ 10

ÚVOD 9 1 HISTORIE BANKOVNICTVÍ 10 OBSAH ÚVOD 9 1 HISTORIE BANKOVNICTVÍ 10 1.1 VÝVOJ OBCHODNÍHO BANKOVNICTVÍ 10 1.2 VÝVOJ CENTRÁLNÍHO BANKOVNICTVÍ 10 1.3 BANKOVNICTVÍ NA ČESKÉM ÚZEMÍ V 19. STOLETÍ A PO ROCE 1918 11 1.4 ČESKÉ BANKOVNICTVÍ

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

KUJCP010VUAQ. Pojistná smlouva. pro pojištění odpovědnosti zaměstnance. za škodu způsobenou zaměstnavateli. č

KUJCP010VUAQ. Pojistná smlouva. pro pojištění odpovědnosti zaměstnance. za škodu způsobenou zaměstnavateli. č KUJCP010VUAQ Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli č. 7720947399 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva )

Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva ) Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva ) mezi: Kupujícím: ČR Státní úřad inspekce práce Se sídlem: Kolářská 451/13, 746 01 Opava IČ:

Více

Všeobecné dodací podmínky SD 07

Všeobecné dodací podmínky SD 07 KOMA Industry s.r.o. Ruská 41, 706 02 Ostrava Vítkovice Všeobecné dodací podmínky SD 07 Datum vydání: 31 12. 2010 Platnost od: 1. 1. 2011 Výtisk č.: Strana 1 (celkem 5) Obsah: 1) platnost a obsah kupní

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Přehled obsahu. str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI

Přehled obsahu. str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI Úvodní výklady... 1 Kapitola 1. Pojem a předmět tzv. obchodů (obchodních závazků)... 1 1 I.

Více

ŘÍZENÍ OBCHODU [N_ROb] 19063@mail.vsfs.cz

ŘÍZENÍ OBCHODU [N_ROb] 19063@mail.vsfs.cz Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky ŘÍZENÍ OBCHODU [N_ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. Ing. Pavla Břečková, Ph.D. 19063@mail.vsfs.cz Obsah přednášky Základní druhy obchodní dokumentace Smlouvy

Více