Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování"

Transkript

1 Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování

2 Právní rámec Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, řeší: zařazení objektu do skupiny A nebo B dle množství a typu umístěných nebezpečných látek a stanoví systém prevence závažných havárií pro tento objekt zpracování bezpečnostních a havarijních dokumentací pro objekt (analýza rizik, bezpečnostní program, bezpečnostní zpráva, vnitřní havarijní plán, vnější havarijní plán, plán fyzické ochrany) stanovení zóny havarijního plánování pro objekt a informování veřejnosti v této zóně o nebezpečí závažné havárie, o bezpečnostních opatřeních a o žádoucím chování obyvatel Provozovatel objektu zpracovává: analýzu rizik (je součástí bezpečnostní zprávy) bezpečnostní program (je součástí bezpečnostní zprávy) bezpečnostní zprávu a její aktualizace (schvaluje je krajský úřad ve správním řízení) vnitřní havarijní plán (je zasílán krajskému úřadu na vědomí a k evidenci) plán fyzické ochrany (je zasílán krajskému úřadu a Policii ČR na vědomí) podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a pro zpracování vnějšího havarijního plánu (jsou zasílány krajskému úřadu) Krajský úřad pro objekt zařazený do skupiny B zpracovává: zónu havarijního plánování, informaci pro veřejnost v zóně havarijního plánování vnější havarijní plán (ve spolupráci s hasičským záchranným sborem kraje) Rozsah a způsob zpracování bezpečnostních dokumentací řeší prováděcí předpisy k zákonu o prevenci závažných havárií. Zóna havarijního plánování je území v okolí objektů, ve kterém krajský úřad uplatňuje požadavky havarijního plánování formou vnějšího havarijního plánu a v němž krajský úřad zajišťuje veřejné projednávání stanovených bezpečnostních dokumentů. Forma a způsob vymezení zóny havarijního plánování, zpracování vnějšího havarijního plánu a veřejného projednávání bezpečnostních dokumentů je podrobně stanoven v zákoně o prevenci závažných havárií a v jeho prováděcích předpisech. Podle zákona o prevenci závažných havárií je objekt provozovatele, ZEVETA Bojkovice a. s., zařazen do skupiny B.

3 1. IDENTIFIKACE OBJEKTU NEBO ZAŘÍZENÍ Obchodní firma (název): ZEVETA Bojkovice, a.s. Sídlo a adresa: Tovární 532, Bojkovice Identifikační číslo organizace: Jméno statutárního zástupce: Ing. Radoslav Moravec, CSc. Osoba oprávněná jednat jménem provozovatele: Jméno a příjmení: Ing. Radoslav Moravec, CSc. Pozice: generální ředitel Telefon: Fax: Jméno a příjmení: Ing. Ivan Garaja Pozice: vedoucí ISM Telefon: Fax:

4 2. IDENTIFIKACE KRAJSKÉHO ÚŘADU, VČETNĚ SPOLUPRACUJÍCÍCH SUBJEKTŮ PODÁVAJÍCÍCH INFORMACI Informování veřejnosti v zóně havarijního plánování provádí Krajský úřad Zlínského kraje podle 25 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky. Krajský úřad Zlínského kraje třída Tomáše Bati Zlín telefon: fax: web: Spolupracující subjekty: Městský úřad Bojkovice Sušilova Bojkovice telefon: web: Městský úřad Uherský Brod Masarykovo náměstí Uherský Brod telefon: web: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Přílucká Zlín telefon: fax: web: 3

5 3. POLITIKA PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ společnosti ZEVETA Bojkovice, a.s. Politika prevence závažných havárií je prohlášením vedení holdingu společnosti ZEVETA Bojkovice, a.s., že se zavazuje plnit své povinnosti na úseku prevence závažných havárií s cílem zajistit bezpečný provoz a systematicky zvyšovat úroveň prevence závažných havárií. Cíle politiky prevence závažných havárií Cíle prevence závažných havárií jsou zakotveny v úkolech interních předpisů společnosti ZEVETA Bojkovice, a.s. v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Krátkodobé a střednědobé úkoly definují příslušní vedoucí zaměstnanci v součinnosti s vedením holdingu společnosti ZEVETA Bojkovice, a.s. v rámci pravidelně se konajících porad. Cíle prevence závažných havárií jsou vytyčeny přiměřeně k vyhodnoceným rizikům a charakteru jejich zdrojů. Cíle: 1. dodržovat ustanovení právních předpisů a norem v oblasti prevence závažných havárií: kontinuálně sledovat vývoj příslušných právních předpisů a norem pružně reagovat na změny právních předpisů a norem 2. přizpůsobovat zavedený systém prevence závažných havárií novým požadavkům v oblasti provozu, technologie, bezpečnosti apod. kontinuálně sledovat nové postupy a trendy kontinuálně sledovat vývoj a potřeby samotného provozu společnosti ZEVETA Bojkovice, a.s. 3. zvyšovat úroveň zavedeného systému prevence závažných havárií: určit všechna zařízení s možností vzniku závažných havárií podchytit všechny rizikové stavy vymezit všechna bezpečnostní opatření a řešení 4. snižovat počet a rozsah závažných havárií: eliminovat nebo alespoň snížit pravděpodobnost vzniku závažné havárie eliminovat nebo alespoň snížit ztráty na životech a zdraví osob nacházejících se v areálu společnosti ZEVETA Bojkovice, a.s. eliminovat nebo alespoň snížit četnost závažných havárií s vlivem na životní prostředí 5. snižovat počet a závažnost pracovních úrazů: provádět pravidelná školení a výcvik zavádět vhodná bezpečnostní opatření 6. snižovat množství nebezpečných látek a nahrazovat je méně nebezpečnými: stanovit normy pro spotřebu a kontinuální zásobování nebezpečnými látkami nahradit nebezpečné látky méně nebezpečnými; 4

6 7. udržovat bezporuchový chod zařízení a manipulačních mechanismů: provádět včasné a pravidelné opravy provádět preventivní údržbu provádět pravidelné revize a kontroly 8. pravidelně provádět identifikaci zdrojů rizika závažné havárie 9. zvyšovat vědomí odpovědnosti zaměstnanců na všech úrovních, včetně udržování jejich kvalifikace a způsobilosti, pravidelným vzděláváním a informováním: zahrnout problematiku prevence závažných havárií do systému školení a ověřování znalostí a pravidelně zveřejňovat problematiku prevence závažných havárií 10. zvyšovat návyky při zdolávání havárií výcvikem: provádět dílčí cvičné poplachy a námětová cvičení se zaměřením na prevenci závažných havárií provádět komplexní cvičný poplach a námětová cvičení se zaměřením na prevenci závažných havárií 11. komunikovat se zaměstnanci a s veřejností (informovanost): komunikovat se zaměstnanci všemi dostupnými prostředky (verbálně, elektronicky, písemně) komunikovat s veřejností všemi dostupnými prostředky (verbálně, elektronicky, písemně) a prostřednictvím obecního úřadu vytvořit efektivní systém trvalé spolupráce společnosti ZEVETA Bojkovice, a.s. s orgány krizového řízení obce a kraje. Cíle jsou pravidelně přezkoumávány a revidovány vedoucím odboru ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce a následně projednávány a schvalovány na poradě vedení holdingu společnosti ZEVETA Bojkovice, a.s., které se účastní i příslušní vedoucí zaměstnanci. 5

7 4. POPIS ČINNOSTI PROVOZOVATELE Společnost ZEVETA Bojkovice, a.s. vznikla dne jako holdingová společnost, jejíž výrobní program je rozdělen na dva základní směry: ZEVETA MACHINERY a.s. výroba pro automobilový průmysl, výroba nástrojů a nářadí; ZEVETA AMMUNITION a.s. pyrotechnická výroba. Ke dni má holding celkem 429 zaměstnanců. ZEVETA MACHINERY a.s. 350 zaměstnanců ZEVETA AMMUNITION a.s. 50 zaměstnanců ZEVETA Bojkovice, a.s. 29 zaměstnanců Hlavní činnosti ZEVETA AMMUNITION a.s. Přehled hlavních činností společnosti: 70% speciální civilní výroba, vývoj, zkušební činnost, zakázková výroba složí, laborace, delaborace, ekologická likvidace delaborátů, školení odpalovačů ohňostrojů, realizace ohňostrojů; 30% sklady pyrotechnické výroby Popis hlavních technologických procesů ZEVETA MACHINERY a.s. se z 70% zaměřuje na automobilový průmysl, na výrobu brzdových válců, hlubokotlakých výlisků, krytů sušícího filtru (vzduchového i olejového), pedálů a další drobných součástek. Jsou charakteristické následující technologické procesy: lisování, svařování, třískové obrábění a provádění povrchových úprav. 6

8 Procesy týkající se zařízení umístěných ve výrobních provozech jsou řízeny mistry, kteří jsou podřízeni příslušnému vedoucímu oddělení a ti vedoucímu provozu. ZEVETA AMMUNITION a.s. se z 70% zaměřuje na civilní a speciální výrobu, tedy na signální a osvětlovací munici, ruční granáty, reaktivní protitankové granáty, zásahové prostředky, imitační prostředky, zapalovače, rušící náboje, klamné cíle, pyrotechnické slože, civilní pyrotechniku. Jsou charakteristické následující technologické procesy: laborace, delaborace, ekologická likvidace munice. ZEVETA AMMUNITION a.s. disponuje vlastní vývojovou základnou zaměřenou na konstrukční a technologický vývoj nových pyrotechnických výrobků nebo výrobků speciálního charakteru. Součástí vývoje jsou i inovace stávajícího výrobního sortimentu, kde jsou používány novodobé prvky snižující ekologickou zátěž. Procesy týkající se zařízení využívaných pouze pro účely skladování jsou řízeny: vedoucím odboru obrany a ochrany v případě skladů SSHR určeným pyrotechnikem v případě valových skladů 5. SEZNAM NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A JEJICH MNOŽSTVÍ PODLE JEJICH CHEMICKÝCH NEBO OBCHODNÍCH NÁZVŮ Nebezpečná látka Množství [t] Provozovatel MARAPUR PU 0,065 weco-pox 0,7 QUICK 0,6 RUST BAN 397 0,08 Ředidla C 6000,PUV, 0,82 tužidlo H1 0,02 PRAGOFOS ,25 PRAGOLOD 90 0,5 oleje 94,8 ZEVETA MACHINERY a.s. výbušnina 52,707 ZEVETA AMMUNITION a.s. benzín 20,4 ZEVETA AMMUNITION a.s., nafta 20,2 ZEVETA MACHINERY a.s. acetylen 0,112 kyslík 0,098 ZEVETA MACHINERY a.s. 7

9 6. INFORMACE OZNAČUJÍCÍ ZDROJE RIZIK ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE A POTENCIONÁLNÍCH NÁSLEDKŮ Zdrojem rizika mohou být: 1) všechny látky výbušné, hořlavé nebo toxické povahy, 2) technologické procesy během úpravy fyzikálních vlastností vstupních surovin a při zpracování heterogenních směsí do podoby finálních výrobků, 3) sklady surovin a výrobků, 4) doprava a manipulace s nebezpečnými látkami, 5) údržba a provoz technologických, dopravních a energetických zařízení, 6) nedostatky v činnosti organizace, 7) nedostatky způsobené zaměstnanci (lidský faktor), 8) živelné události, 9) sabotáže nebo teroristické činy. Na základě posouzení výrobních a provozních podmínek a vlastností nebezpečných látek jsou pro dotčená zařízení specifikována tato relevantní nebezpečí: únik nebezpečné látky požár výbuch. Z analýzy rizik uvedených v Bezpečnostní zprávě je riziko přijatelné. Analýza rizik zahrnuje všechny obyvatele žijící vně objektu, tzn. civilní obyvatelstvo. Vzhledem k výhodné geografické poloze areálu je riziko ohrožení civilního obyvatelstva mimo objekt minimální. Je třeba zdůraznit, že hodnocení následků je provedeno pro ten nejhorší možný případ a je počítáno s nejhorším možným scénářem při absenci jakýchkoli korekčních faktorů vnějšího prostředí (členitost terénu, vzrostlý les, atd). V rámci analýzy rizik nebyly shledány nepřijatelné zdroje rizika. V rámci systému řízení bezpečnosti a prevence rizik a jejich kontrolních mechanismů popsaných v bezpečnostní zprávě jsou ke všem případným zjištěným nepřijatelným zdrojům rizika okamžitě přijata příslušná opatření vedoucí k jejich nápravě. Podle 10 zákona č.59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií areál společnosti ZEVETA Bojkovice je zařazen do skupiny B, z čehož provozovateli vyplývá povinnost zpracovat následující dokumenty: Bezpečnostní zprávu Vnitřní havarijní plán Podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu Krajský úřad Zlínského kraje, Rozhodnutím č.j.: KUZL82223/2008 ze dne 18. prosince 2008, schválil Bezpečnostní zprávu objektu ZEVETA Bojkovice, a.s. 8

10 Krajský úřad stanovil zónu havarijního plánování podle podkladů předaných provozovatelem. Pro určení hranice zóny havarijního plánování byla brána v úvahu zdroje rizika, která byla hodnocena jako rizika přesahující hranici areálu provozovatele. V souladu s ustanoveními zákona o prevenci závažných havárií Krajský úřad Zlínského kraje stanovil zónu havarijního plánování v areálu společnosti takto: vnitřní a vnější hranice zóny havarijního plánování jsou vyznačeny do mapového podkladu vnitřní hranici zóny havarijního plánování tvoří hranice areálu ZEVETA Bojkovice, a.s., vnější hranici zóny havarijního plánování tvoří křivka, která byla stanovena na základě vyhlášky Českého báňského úřadu, pro stanovení bezpečnostních pásem pro výbušniny, Vyhláška č.102/1994 Sb. Křivka vznikla sjednocením kružnic bezpečnostních pásem č.4 u objektů provozovatele č.8, 30 a 108 Vnitřní a vnější zóna havarijního plánování je znázorněna na ortofotomapě, viz.obrázek. 9

11 7. ZPŮSOB VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA PŘI VZNIKU ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ Pokud se jedná o mimořádnou událost ohrožující zdraví nebo majetek osob, jsou ihned z místa vzniku mimořádné události kontaktovány základní složky integrovaného záchranného systému Zlínského kraje. Varování osob nacházejících se v areálu společnosti ZEVETA Bojkovice, a.s.probíhá v případě vzniku závažné havárie prostřednictvím akustické sirény, mobilních telefonů a telefonických linek. Varovný signál všeobecná výstraha je vyhlašován kolísavým tónem po dobu 140 vteřin. Signál může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech. 140 vteřin grafické znázornění signálu všeobecná výstraha Po akustickém tónu sirény při vyhlášení varovného signálu Všeobecná výstraha následuje tísňová informace pro vyrozumění obyvatelstva o hrozící nebezpečí nebo mimořádné události. Velitel zasahující jednotky HZS ZK v případě zásahu na místě je v nepřetržitém spojení s KOPIS HZS ZK, složkami IZS a sborem dobrovolných hasičů podniku. Tento systém komunikace poskytuje oběma stranám úplný obraz o situaci v místě havárie a umožňuje pružně reagovat na potřeby a bezprostřední požadavky velitele zásahu. Pokud vznikne předpoklad, že havarijní událost v areálu společnosti může jakýmkoli negativním způsobem ovlivnit život obyvatel v obci Bojkovice, starosta obce obdrží veškeré informace. Telefonní čísla a adresy má management objektu, havarijní komise, velitel SDH podniku a ostraha objektu trvale k dispozici. 10

12 8. POPIS OPATŘENÍ PROVOZOVATELE K MINIMALIZACI NÁSLEDKŮ ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE Cílem systému řízení je zajistit, jak z pohledu prevence, tak z pohledu represe ochranu zdraví, životů osob (zaměstnanců, obyvatelstva apod.), životního prostředí a majetkových hodnot. Bezpečnostní opatření přijatá a aplikovaná v objektu provozovatele ZEVETA Bojkovice, a.s. k zastavení rozvoje závažné havárie lze formulovat do následujících zásad prevence vzniku závažné havárie: dodržovat bezpečnostní předpisy a pracovat jen dle schválených postupů, odstranit jakékoliv zdroje možného vznícení, nevystavovat výrobky a ostatní materiál působení elektrického proudu, intenzivnímu tření, mechanickým nárazům nebo působení sálavých zdrojů tepla, při vzniku havárie ve výrobně ihned varovat všechny osoby v okolí, provádět předepsané revize a kontroly a používat osobní a ochranné pracovní prostředky. Manipulační plochy jsou zpevněné a současně zabezpečené proti přívalovým vodám. Výrobní a skladové prostory nebezpečných látek jsou zajištěny: proti vniknutí nepovolané osoby technickými i technologickými bezpečnostními prostředky a systémy (vhodnou konstrukcí staveb, ochrannými valy, Faradayovými sítěmi, pojistnými ventily, redukčními ventily, tlakovými regulátory, záchytnými vanami, havarijními jímkami apod.) věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními systémem provozních, technologických a bezpečnostních předpisů systémem školení zaměstnanců a zvyšováním jejich kvalifikace sborem dobrovolných hasičů podniku a jejich požární technikou. Hlavním preventivním opatřením společnosti ZEVETA Bojkovice, a.s. je snížení množství nebezpečných látek v areálu společnosti na takovou míru, která je nezbytná pro okamžitou výrobu. 11

13 Síly a prostředky k likvidaci havárie Vlastní síly a prostředky Společnost ZEVETA Bojkovice, a.s. má pro účely likvidace havárie připraven: krizový management sbor dobrovolných hasičů podniku a požární techniku zaměstnance údržby (k dispozici 24 hodn denně); vyškolené zaměstnance. Externí síly a prostředky Havarijní situace řeší společnost ZEVETA Bojkovice, a.s. vlastními silami a prostředky. V případě potřeby: ohlašovna požáru společnosti ZEVETA Bojkovice, a.s. informuje o vzniklé situaci IZS odbor ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce společnosti ZEVETA Bojkovice, a.s. zajistí síly a prostředky z externích společností na základě předjednaných smluv. Provozovatel má sjednané pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku závažné havárie podle 12 zákona č.59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Zvláštní opatření proti neoprávněnému vniknutí a manipulacím Pohyb nepovolaných osob v blízkosti posuzovaných zařízení a v samotném areálu společnosti ZEVETA Bojkovice, a.s. je omezen zavedenými režimovými opatřeními. Režim vstupu do areálu společnosti ZEVETA Bojkovice, a.s. a výstupu z něj se řídí interním předpisem PP Ostraha a ochrana majetku společnosti. Vstup a výstup zaměstnanců společnosti ZEVETA Bojkovice, a.s. hlavní vrátnicí je povolen po evidenci v systému elektrické kontroly vstupu. Vstup a výstup zaměstnanců externích společností nebo soukromých osob je povolen na základě prokázání se průkazem pro zaměstnance externích společností, který vystavuje odbor požární ochrany a ostrahy na určité období a má omezenou působnost. Průkaz je nepřenosný a má platnost pouze v případě, je-li doložen platným občanským průkazem. Všechny návštěvy jsou do areálu společnosti ZEVETA Bojkovice, a.s. vpuštěny pouze v doprovodu zaměstnance společnosti ZEVETA Bojkovice, a.s. a na základě prokázání totožnosti a jsou poučeny, že vstupují do provozu s rizikem závažné havárie. Režim areálu společnosti ZEVETA Bojkovice, a.s. odpovídá charakteru prováděné činnosti a současně podléhá ustanovením zákona č. 412/2005 Sb. 12

14 9. INFORMACE O ŽÁDOUCÍM CHOVÁNÍ OSOB V PŘÍPADĚ VZNIKU ZÁVAZNÉ HAVÁRIE Co uděláte, když uslyšíte varovný signál? Když uslyšíte varovný signál, neprodleně se ukryjte, kdekoliv to bude možné. Nehledejte těžké betonové kryty ani místa pod úrovní terénu (sklepy). V prvním okamžiku plně postačí k ochraně života zděná budova. Nebojte se požádat o poskytnutí úkrytu a o pomoc v objektech a budovách, ať jste kdekoliv na nákupech, na procházce, v zaměstnání, při jednání na úřadech, ve škole, atd. Zvuk sirény nepřikazuje se okamžitě vrátit domů, ale neprodleně se ukrýt co nejblíže místa, kde se nacházíte. Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varování, je nejlepší okamžitě automobil zaparkovat a vyhledat úkryt v nejbližší budově. Jestliže uslyšíte výbuch, je havarijní děj již skončen. V případě, že uslyšíte varovný signál, jedná se o požár, který může způsobit výbuch. V takovém případě je důležité se co nejrychleji a co nejdále vzdálit z ohroženého prostoru areálu. To znamená vzdalovat po směru kolmice k oplocení areálu. V žádném případě není vhodné vyhledávat místa s výhledem na areál. Z látek, které jsou v areálu přítomny, nemůže vzniknout zdraví nebezpečný oblak až do vzdálenosti pravidelného osídlení. Zplodiny požáru by spíše odpovídaly požáru lesního porostu. K ochraně dýchacích cest před zplodinami hoření lze použít překrytí úst a nosu složeným kusem flanelové látky nebo froté ručníkem, mírně navlhčeným ve vodě nebo ve vodném roztoku sody nebo kyseliny citrónové; upevněným v zátylku převázaným šátkem nebo šálou. V případě zpozorování havárie ohlásit tuto skutečnost na telefonní číslo: 112, 150. Poskytnout první pomoci zraněným. Zachovat klid, využít možností únikových cest a opustit co nejrychleji zasaženou oblast. Uposlechnout pokynů velitele zásahu, pracovníků záchranných složek, orgánů samosprávy a státní správy. 13

15 V případě nařízené evakuace: Dodržujte pokyny orgánů organizujících evakuaci (velitele zásahu, obce, správních úřadů, zaměstnavatele). Před opuštěním bytu: uhaste otevřený oheň v topidlech, vypněte elektrické spotřebiče, uzavřete přívod elektrického proudu, vody a plynu S sebou si vezměte: doklady, peníze, léky, kočky, psy (ostatní zvířata uvolněte, zásobte vodou a potravou) Na dveře dejte oznámení, že jste byt opustili Malým dětem dejte do kapsy lísteček se jménem a adresou Dostavte se na místo určené k evakuaci. Zde se dozvíte další informace. Při použití vlastních vozidel dodržujte pokyny orgánů zajišťujících evakuaci Fyzická osoba je povinna strpět omezení vyplývající z opatření stanovených při mimořádné události a omezení nařízená velitelem zásahu při provádění záchranných a likvidačních prací, poskytnout na výzvu starosty obce nebo velitele zásahu osobní nebo věcnou pomoc, strpět, pokud je to nutné k provádění záchranných a likvidačních prací a pokud je vlastníkem, uživatelem nebo správcem nemovitosti, vstup osob provádějících záchranné nebo likvidační práce na pozemky nebo do objektů, použití nezbytné techniky, provedení terénních úprav, budování ochranných staveb, vyklizení pozemku a odstranění staveb, jejich částí, zařízení a porostů, poskytnout veliteli zásahu informace o skutečnostech, které by mohly ohrozit životy nebo zdraví osob provádějících zásah nebo ostatního obyvatelstva. Poznámka: Plnění výše uvedených povinností může fyzická osoba odmítnout, pokud by tím ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo pokud ji v tom brání důležité okolnosti, které by zjevně způsobily závažnější následek než ohrožení, kterému se má předcházet. Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, u které došlo k havárii, je povinna provádět neprodleně záchranné a likvidační práce ohlásit neprodleně havárii místně příslušnému operačnímu a informačnímu středisku integrovaného záchranného systému, dále krajskému úřadu a ohroženým obcím; tím není dotčena oznamovací povinnost stanovená podle zvláštních právních předpisů, podílet se na varování osob ohrožených havárií v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem, poskytnout veliteli zásahu informace o skutečnostech, které by mohly ohrozit životy nebo zdraví osob provádějících zásah nebo ostatního obyvatelstva, spolupracovat při odstraňování havárie se složkami integrovaného záchranného systému, správními úřady a orgány krajů a obcí, zabezpečit asanační práce podle pokynů příslušných správních úřadů nebo obcí, zabezpečit zneškodnění odpadů, které vznikly v důsledku havárie i v důsledku její likvidace. 14

16 10. VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁN Na základě scénářů havárií stanovených v Bezpečnostní zprávě pro objekt provozovatele jsou ve vnějším havarijním plánu rozpracovány zásady ochrany obyvatelstva a životního prostředí v zóně havarijního plánování. Vnější havarijní plán je zpracován podle platné legislativy a je schválen starostou obce s rozšířenou působností Uherský Brod. Je k dispozici v textové a elektronické podobě u dotčených správních úřadů a IZS. Varování obyvatel města Bojkovice zabezpečuje starosta města prostřednictvím informačního výstražného a varovacího systému, rotační sirény, mobilních prostředků HZS ZK, JSDH a Policie ČR. Varování zaměstnanců v objektu společnosti bude provedeno akustickou sirénou umístěnou v areálu společnosti. Upozornění Doporučujeme všem občanům v zóně havarijního plánování, aby si uschovali tuto informaci a v případě havárie se chovali podle uvedených návodů. Správným chováním při mimořádné situaci můžete přispět ke snížení možných následků a ke zvýšení ochrany a bezpečnosti nejen vlastní, ale i dalších spoluobčanů. Linka tísňového volání 112 Hasičský záchranný sbor 150 Zdravotnická záchranná služba 155 Policie ČR 158 Do telefonu řekněte: Vaše jméno Číslo telefonu, ze kterého voláte Místo havárie Popis události, která se nastala Další údaje dle požadavků dispečera Uvedená čísla lze volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně! 15

17 Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování v okolí objektu ZEVETA Bojkovice, a.s. Vydal: Zlínský kraj, 2011 Zpracoval: Ing. Robert Pekaj Použité fotografie: archiv ZEVETA Bojkovice, a.s. Počet výtisků: 500 Neprodejné

18

V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í

V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í I N F O R M A C E U R Č E N É V E Ř E J N O S T I V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor životního prostředí oddělení technické ochrany

Více

INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ

INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor životního prostředí oddělení technické ochrany životního prostředí ČEPRO, a.s. Středisko

Více

INFORMACE URČENÁ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ

INFORMACE URČENÁ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ Karlovarský kraj Krajský úřad Karlovarského kraje. Odbor životního prostředí a zemědělství INFORMACE URČENÁ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ v okolí objektu HEXION SPECIALTY CHEMICALS, a.s. v Tovární

Více

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Ochrana člověka za mimořádných událostí Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Ochrana člověka za mimořádných událostí Příručka pro učitele základních a středních škol P r a h a 2003 1 Autorský kolektiv: plk.

Více

Příručka pro školení starostů

Příručka pro školení starostů Příručka pro školení starostů Praha 2011 Obsah Úvod... 2 Vymezení základních pojmů... 3 I. Řešení mimořádných událostí... 5 1. Příprava obce na mimořádné události... 5 2. Podíl obce na provádění záchranných

Více

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 267/2006 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Parlament se usnesl

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany 2009 Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky

Více

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR 1. Úvod. 2. Organizace povodňové ochrany v České republice. 3. MV - generální ředitelství HZS ČR a jeho hlavní úkoly při zajišťování ochrany před povodněmi.

Více

Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin a výbušných předmětů STČ 03/IZS

Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin a výbušných předmětů STČ 03/IZS KATALOGOVÝ SOUBOR - TYPOVÁ ČINNOST SLOŽEK IZS PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU Katalog typových činností integrovaného záchranného systému Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin

Více

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 9. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro zpracování dokumentů Zásady, cíle a politika prevence

Více

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.,

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ostrava Listopad 2010 Zpracovala: Ing. Lucie Kalvarová, Ph.D. ZÁKON číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990,

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-001 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1.listopadu 2013 Tento interní předpis v plném rozsahu

Více

380/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra. [K 7 odst. 7 písm. c) zákona ]

380/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra. [K 7 odst. 7 písm. c) zákona ] Systém ASPI - stav k 1.6.2008 do částky 60/2008 Sb. a 12/2008 Sb.m.s. Obsah a text 380/2002 Sb. - poslední stav textu 380/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 9. srpna 2002 k přípravě a provádění

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Roční zpráva o stavu požární ochrany v kraji a o činnosti a hospodaření HZS Pardubického kraje 2010 plk. Ing. Miroslav Kvasnička ředitel HZS Pardubického kraje

Více

Krizový zákon. s komentářem. JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská

Krizový zákon. s komentářem. JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská Krizový zákon s komentářem JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská Zákon č. 240/2000 Sb. je dalším z tzv. krizových zákonů upravujících problematiku krizových stavů. Upravuje působnost a pravomoc státních

Více

PLÁN ČINNOSTI. orgánů obce při vzniku mimořádné události

PLÁN ČINNOSTI. orgánů obce při vzniku mimořádné události Městský úřad Miletín nám. K.J.Erbena 99 507 71 Schvaluji : Bc. Nosek Miroslav starosta města V Miletíně. dne 9.ledna 2007 PLÁN ČINNOSTI orgánů obce při vzniku mimořádné události Plán činnosti orgánů obce

Více

P R O G R A M na rok 2013

P R O G R A M na rok 2013 Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové P R O G R A M činnosti Oblastního inspektorátu práce na rok 2013 HRADEC KRÁLOVÉ, prosinec 2012 PROGRAM ČINNOSTI

Více

Vysočina bezpečný region. Vysočina. bezpečný region

Vysočina bezpečný region. Vysočina. bezpečný region 1 Vysočina bezpečný region Obsah Slovo úvodem... 1 Integrovaný záchranný systém... 2 Základní složky IZS... 6 Ostatní složky IZS... 14 Slovo úvodem Péče o bezpečnost regionu... 18 Tísňové linky... 24 Vážení

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Integrovaný záchranný systém a krizové řízení

Integrovaný záchranný systém a krizové řízení Integrovaný záchranný systém a krizové řízení Integrovaný záchranný systém Charakteristika a použití integrovaného záchranného sytému Integrovaný záchranný systém (dále jen IZS ) je určen pro koordinaci

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2006 V Praze dne 13. března 2006 Částka: 10 O B S A H : Část I. 10.

Více