Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování"

Transkript

1 Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování

2 Právní rámec Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, řeší: zařazení objektu do skupiny A nebo B dle množství a typu umístěných nebezpečných látek a stanoví systém prevence závažných havárií pro tento objekt zpracování bezpečnostních a havarijních dokumentací pro objekt (analýza rizik, bezpečnostní program, bezpečnostní zpráva, vnitřní havarijní plán, vnější havarijní plán, plán fyzické ochrany) stanovení zóny havarijního plánování pro objekt a informování veřejnosti v této zóně o nebezpečí závažné havárie, o bezpečnostních opatřeních a o žádoucím chování obyvatel Provozovatel objektu zpracovává: analýzu rizik (je součástí bezpečnostní zprávy) bezpečnostní program (je součástí bezpečnostní zprávy) bezpečnostní zprávu a její aktualizace (schvaluje je krajský úřad ve správním řízení) vnitřní havarijní plán (je zasílán krajskému úřadu na vědomí a k evidenci) plán fyzické ochrany (je zasílán krajskému úřadu a Policii ČR na vědomí) podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a pro zpracování vnějšího havarijního plánu (jsou zasílány krajskému úřadu) Krajský úřad pro objekt zařazený do skupiny B zpracovává: zónu havarijního plánování, informaci pro veřejnost v zóně havarijního plánování vnější havarijní plán (ve spolupráci s hasičským záchranným sborem kraje) Rozsah a způsob zpracování bezpečnostních dokumentací řeší prováděcí předpisy k zákonu o prevenci závažných havárií. Zóna havarijního plánování je území v okolí objektů, ve kterém krajský úřad uplatňuje požadavky havarijního plánování formou vnějšího havarijního plánu a v němž krajský úřad zajišťuje veřejné projednávání stanovených bezpečnostních dokumentů. Forma a způsob vymezení zóny havarijního plánování, zpracování vnějšího havarijního plánu a veřejného projednávání bezpečnostních dokumentů je podrobně stanoven v zákoně o prevenci závažných havárií a v jeho prováděcích předpisech. Podle zákona o prevenci závažných havárií je objekt provozovatele, ZEVETA Bojkovice a. s., zařazen do skupiny B.

3 1. IDENTIFIKACE OBJEKTU NEBO ZAŘÍZENÍ Obchodní firma (název): ZEVETA Bojkovice, a.s. Sídlo a adresa: Tovární 532, Bojkovice Identifikační číslo organizace: Jméno statutárního zástupce: Ing. Radoslav Moravec, CSc. Osoba oprávněná jednat jménem provozovatele: Jméno a příjmení: Ing. Radoslav Moravec, CSc. Pozice: generální ředitel Telefon: Fax: Jméno a příjmení: Ing. Ivan Garaja Pozice: vedoucí ISM Telefon: Fax:

4 2. IDENTIFIKACE KRAJSKÉHO ÚŘADU, VČETNĚ SPOLUPRACUJÍCÍCH SUBJEKTŮ PODÁVAJÍCÍCH INFORMACI Informování veřejnosti v zóně havarijního plánování provádí Krajský úřad Zlínského kraje podle 25 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky. Krajský úřad Zlínského kraje třída Tomáše Bati Zlín telefon: fax: web: Spolupracující subjekty: Městský úřad Bojkovice Sušilova Bojkovice telefon: web: Městský úřad Uherský Brod Masarykovo náměstí Uherský Brod telefon: web: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Přílucká Zlín telefon: fax: web: 3

5 3. POLITIKA PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ společnosti ZEVETA Bojkovice, a.s. Politika prevence závažných havárií je prohlášením vedení holdingu společnosti ZEVETA Bojkovice, a.s., že se zavazuje plnit své povinnosti na úseku prevence závažných havárií s cílem zajistit bezpečný provoz a systematicky zvyšovat úroveň prevence závažných havárií. Cíle politiky prevence závažných havárií Cíle prevence závažných havárií jsou zakotveny v úkolech interních předpisů společnosti ZEVETA Bojkovice, a.s. v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Krátkodobé a střednědobé úkoly definují příslušní vedoucí zaměstnanci v součinnosti s vedením holdingu společnosti ZEVETA Bojkovice, a.s. v rámci pravidelně se konajících porad. Cíle prevence závažných havárií jsou vytyčeny přiměřeně k vyhodnoceným rizikům a charakteru jejich zdrojů. Cíle: 1. dodržovat ustanovení právních předpisů a norem v oblasti prevence závažných havárií: kontinuálně sledovat vývoj příslušných právních předpisů a norem pružně reagovat na změny právních předpisů a norem 2. přizpůsobovat zavedený systém prevence závažných havárií novým požadavkům v oblasti provozu, technologie, bezpečnosti apod. kontinuálně sledovat nové postupy a trendy kontinuálně sledovat vývoj a potřeby samotného provozu společnosti ZEVETA Bojkovice, a.s. 3. zvyšovat úroveň zavedeného systému prevence závažných havárií: určit všechna zařízení s možností vzniku závažných havárií podchytit všechny rizikové stavy vymezit všechna bezpečnostní opatření a řešení 4. snižovat počet a rozsah závažných havárií: eliminovat nebo alespoň snížit pravděpodobnost vzniku závažné havárie eliminovat nebo alespoň snížit ztráty na životech a zdraví osob nacházejících se v areálu společnosti ZEVETA Bojkovice, a.s. eliminovat nebo alespoň snížit četnost závažných havárií s vlivem na životní prostředí 5. snižovat počet a závažnost pracovních úrazů: provádět pravidelná školení a výcvik zavádět vhodná bezpečnostní opatření 6. snižovat množství nebezpečných látek a nahrazovat je méně nebezpečnými: stanovit normy pro spotřebu a kontinuální zásobování nebezpečnými látkami nahradit nebezpečné látky méně nebezpečnými; 4

6 7. udržovat bezporuchový chod zařízení a manipulačních mechanismů: provádět včasné a pravidelné opravy provádět preventivní údržbu provádět pravidelné revize a kontroly 8. pravidelně provádět identifikaci zdrojů rizika závažné havárie 9. zvyšovat vědomí odpovědnosti zaměstnanců na všech úrovních, včetně udržování jejich kvalifikace a způsobilosti, pravidelným vzděláváním a informováním: zahrnout problematiku prevence závažných havárií do systému školení a ověřování znalostí a pravidelně zveřejňovat problematiku prevence závažných havárií 10. zvyšovat návyky při zdolávání havárií výcvikem: provádět dílčí cvičné poplachy a námětová cvičení se zaměřením na prevenci závažných havárií provádět komplexní cvičný poplach a námětová cvičení se zaměřením na prevenci závažných havárií 11. komunikovat se zaměstnanci a s veřejností (informovanost): komunikovat se zaměstnanci všemi dostupnými prostředky (verbálně, elektronicky, písemně) komunikovat s veřejností všemi dostupnými prostředky (verbálně, elektronicky, písemně) a prostřednictvím obecního úřadu vytvořit efektivní systém trvalé spolupráce společnosti ZEVETA Bojkovice, a.s. s orgány krizového řízení obce a kraje. Cíle jsou pravidelně přezkoumávány a revidovány vedoucím odboru ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce a následně projednávány a schvalovány na poradě vedení holdingu společnosti ZEVETA Bojkovice, a.s., které se účastní i příslušní vedoucí zaměstnanci. 5

7 4. POPIS ČINNOSTI PROVOZOVATELE Společnost ZEVETA Bojkovice, a.s. vznikla dne jako holdingová společnost, jejíž výrobní program je rozdělen na dva základní směry: ZEVETA MACHINERY a.s. výroba pro automobilový průmysl, výroba nástrojů a nářadí; ZEVETA AMMUNITION a.s. pyrotechnická výroba. Ke dni má holding celkem 429 zaměstnanců. ZEVETA MACHINERY a.s. 350 zaměstnanců ZEVETA AMMUNITION a.s. 50 zaměstnanců ZEVETA Bojkovice, a.s. 29 zaměstnanců Hlavní činnosti ZEVETA AMMUNITION a.s. Přehled hlavních činností společnosti: 70% speciální civilní výroba, vývoj, zkušební činnost, zakázková výroba složí, laborace, delaborace, ekologická likvidace delaborátů, školení odpalovačů ohňostrojů, realizace ohňostrojů; 30% sklady pyrotechnické výroby Popis hlavních technologických procesů ZEVETA MACHINERY a.s. se z 70% zaměřuje na automobilový průmysl, na výrobu brzdových válců, hlubokotlakých výlisků, krytů sušícího filtru (vzduchového i olejového), pedálů a další drobných součástek. Jsou charakteristické následující technologické procesy: lisování, svařování, třískové obrábění a provádění povrchových úprav. 6

8 Procesy týkající se zařízení umístěných ve výrobních provozech jsou řízeny mistry, kteří jsou podřízeni příslušnému vedoucímu oddělení a ti vedoucímu provozu. ZEVETA AMMUNITION a.s. se z 70% zaměřuje na civilní a speciální výrobu, tedy na signální a osvětlovací munici, ruční granáty, reaktivní protitankové granáty, zásahové prostředky, imitační prostředky, zapalovače, rušící náboje, klamné cíle, pyrotechnické slože, civilní pyrotechniku. Jsou charakteristické následující technologické procesy: laborace, delaborace, ekologická likvidace munice. ZEVETA AMMUNITION a.s. disponuje vlastní vývojovou základnou zaměřenou na konstrukční a technologický vývoj nových pyrotechnických výrobků nebo výrobků speciálního charakteru. Součástí vývoje jsou i inovace stávajícího výrobního sortimentu, kde jsou používány novodobé prvky snižující ekologickou zátěž. Procesy týkající se zařízení využívaných pouze pro účely skladování jsou řízeny: vedoucím odboru obrany a ochrany v případě skladů SSHR určeným pyrotechnikem v případě valových skladů 5. SEZNAM NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A JEJICH MNOŽSTVÍ PODLE JEJICH CHEMICKÝCH NEBO OBCHODNÍCH NÁZVŮ Nebezpečná látka Množství [t] Provozovatel MARAPUR PU 0,065 weco-pox 0,7 QUICK 0,6 RUST BAN 397 0,08 Ředidla C 6000,PUV, 0,82 tužidlo H1 0,02 PRAGOFOS ,25 PRAGOLOD 90 0,5 oleje 94,8 ZEVETA MACHINERY a.s. výbušnina 52,707 ZEVETA AMMUNITION a.s. benzín 20,4 ZEVETA AMMUNITION a.s., nafta 20,2 ZEVETA MACHINERY a.s. acetylen 0,112 kyslík 0,098 ZEVETA MACHINERY a.s. 7

9 6. INFORMACE OZNAČUJÍCÍ ZDROJE RIZIK ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE A POTENCIONÁLNÍCH NÁSLEDKŮ Zdrojem rizika mohou být: 1) všechny látky výbušné, hořlavé nebo toxické povahy, 2) technologické procesy během úpravy fyzikálních vlastností vstupních surovin a při zpracování heterogenních směsí do podoby finálních výrobků, 3) sklady surovin a výrobků, 4) doprava a manipulace s nebezpečnými látkami, 5) údržba a provoz technologických, dopravních a energetických zařízení, 6) nedostatky v činnosti organizace, 7) nedostatky způsobené zaměstnanci (lidský faktor), 8) živelné události, 9) sabotáže nebo teroristické činy. Na základě posouzení výrobních a provozních podmínek a vlastností nebezpečných látek jsou pro dotčená zařízení specifikována tato relevantní nebezpečí: únik nebezpečné látky požár výbuch. Z analýzy rizik uvedených v Bezpečnostní zprávě je riziko přijatelné. Analýza rizik zahrnuje všechny obyvatele žijící vně objektu, tzn. civilní obyvatelstvo. Vzhledem k výhodné geografické poloze areálu je riziko ohrožení civilního obyvatelstva mimo objekt minimální. Je třeba zdůraznit, že hodnocení následků je provedeno pro ten nejhorší možný případ a je počítáno s nejhorším možným scénářem při absenci jakýchkoli korekčních faktorů vnějšího prostředí (členitost terénu, vzrostlý les, atd). V rámci analýzy rizik nebyly shledány nepřijatelné zdroje rizika. V rámci systému řízení bezpečnosti a prevence rizik a jejich kontrolních mechanismů popsaných v bezpečnostní zprávě jsou ke všem případným zjištěným nepřijatelným zdrojům rizika okamžitě přijata příslušná opatření vedoucí k jejich nápravě. Podle 10 zákona č.59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií areál společnosti ZEVETA Bojkovice je zařazen do skupiny B, z čehož provozovateli vyplývá povinnost zpracovat následující dokumenty: Bezpečnostní zprávu Vnitřní havarijní plán Podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu Krajský úřad Zlínského kraje, Rozhodnutím č.j.: KUZL82223/2008 ze dne 18. prosince 2008, schválil Bezpečnostní zprávu objektu ZEVETA Bojkovice, a.s. 8

10 Krajský úřad stanovil zónu havarijního plánování podle podkladů předaných provozovatelem. Pro určení hranice zóny havarijního plánování byla brána v úvahu zdroje rizika, která byla hodnocena jako rizika přesahující hranici areálu provozovatele. V souladu s ustanoveními zákona o prevenci závažných havárií Krajský úřad Zlínského kraje stanovil zónu havarijního plánování v areálu společnosti takto: vnitřní a vnější hranice zóny havarijního plánování jsou vyznačeny do mapového podkladu vnitřní hranici zóny havarijního plánování tvoří hranice areálu ZEVETA Bojkovice, a.s., vnější hranici zóny havarijního plánování tvoří křivka, která byla stanovena na základě vyhlášky Českého báňského úřadu, pro stanovení bezpečnostních pásem pro výbušniny, Vyhláška č.102/1994 Sb. Křivka vznikla sjednocením kružnic bezpečnostních pásem č.4 u objektů provozovatele č.8, 30 a 108 Vnitřní a vnější zóna havarijního plánování je znázorněna na ortofotomapě, viz.obrázek. 9

11 7. ZPŮSOB VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA PŘI VZNIKU ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ Pokud se jedná o mimořádnou událost ohrožující zdraví nebo majetek osob, jsou ihned z místa vzniku mimořádné události kontaktovány základní složky integrovaného záchranného systému Zlínského kraje. Varování osob nacházejících se v areálu společnosti ZEVETA Bojkovice, a.s.probíhá v případě vzniku závažné havárie prostřednictvím akustické sirény, mobilních telefonů a telefonických linek. Varovný signál všeobecná výstraha je vyhlašován kolísavým tónem po dobu 140 vteřin. Signál může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech. 140 vteřin grafické znázornění signálu všeobecná výstraha Po akustickém tónu sirény při vyhlášení varovného signálu Všeobecná výstraha následuje tísňová informace pro vyrozumění obyvatelstva o hrozící nebezpečí nebo mimořádné události. Velitel zasahující jednotky HZS ZK v případě zásahu na místě je v nepřetržitém spojení s KOPIS HZS ZK, složkami IZS a sborem dobrovolných hasičů podniku. Tento systém komunikace poskytuje oběma stranám úplný obraz o situaci v místě havárie a umožňuje pružně reagovat na potřeby a bezprostřední požadavky velitele zásahu. Pokud vznikne předpoklad, že havarijní událost v areálu společnosti může jakýmkoli negativním způsobem ovlivnit život obyvatel v obci Bojkovice, starosta obce obdrží veškeré informace. Telefonní čísla a adresy má management objektu, havarijní komise, velitel SDH podniku a ostraha objektu trvale k dispozici. 10

12 8. POPIS OPATŘENÍ PROVOZOVATELE K MINIMALIZACI NÁSLEDKŮ ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE Cílem systému řízení je zajistit, jak z pohledu prevence, tak z pohledu represe ochranu zdraví, životů osob (zaměstnanců, obyvatelstva apod.), životního prostředí a majetkových hodnot. Bezpečnostní opatření přijatá a aplikovaná v objektu provozovatele ZEVETA Bojkovice, a.s. k zastavení rozvoje závažné havárie lze formulovat do následujících zásad prevence vzniku závažné havárie: dodržovat bezpečnostní předpisy a pracovat jen dle schválených postupů, odstranit jakékoliv zdroje možného vznícení, nevystavovat výrobky a ostatní materiál působení elektrického proudu, intenzivnímu tření, mechanickým nárazům nebo působení sálavých zdrojů tepla, při vzniku havárie ve výrobně ihned varovat všechny osoby v okolí, provádět předepsané revize a kontroly a používat osobní a ochranné pracovní prostředky. Manipulační plochy jsou zpevněné a současně zabezpečené proti přívalovým vodám. Výrobní a skladové prostory nebezpečných látek jsou zajištěny: proti vniknutí nepovolané osoby technickými i technologickými bezpečnostními prostředky a systémy (vhodnou konstrukcí staveb, ochrannými valy, Faradayovými sítěmi, pojistnými ventily, redukčními ventily, tlakovými regulátory, záchytnými vanami, havarijními jímkami apod.) věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními systémem provozních, technologických a bezpečnostních předpisů systémem školení zaměstnanců a zvyšováním jejich kvalifikace sborem dobrovolných hasičů podniku a jejich požární technikou. Hlavním preventivním opatřením společnosti ZEVETA Bojkovice, a.s. je snížení množství nebezpečných látek v areálu společnosti na takovou míru, která je nezbytná pro okamžitou výrobu. 11

13 Síly a prostředky k likvidaci havárie Vlastní síly a prostředky Společnost ZEVETA Bojkovice, a.s. má pro účely likvidace havárie připraven: krizový management sbor dobrovolných hasičů podniku a požární techniku zaměstnance údržby (k dispozici 24 hodn denně); vyškolené zaměstnance. Externí síly a prostředky Havarijní situace řeší společnost ZEVETA Bojkovice, a.s. vlastními silami a prostředky. V případě potřeby: ohlašovna požáru společnosti ZEVETA Bojkovice, a.s. informuje o vzniklé situaci IZS odbor ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce společnosti ZEVETA Bojkovice, a.s. zajistí síly a prostředky z externích společností na základě předjednaných smluv. Provozovatel má sjednané pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku závažné havárie podle 12 zákona č.59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Zvláštní opatření proti neoprávněnému vniknutí a manipulacím Pohyb nepovolaných osob v blízkosti posuzovaných zařízení a v samotném areálu společnosti ZEVETA Bojkovice, a.s. je omezen zavedenými režimovými opatřeními. Režim vstupu do areálu společnosti ZEVETA Bojkovice, a.s. a výstupu z něj se řídí interním předpisem PP Ostraha a ochrana majetku společnosti. Vstup a výstup zaměstnanců společnosti ZEVETA Bojkovice, a.s. hlavní vrátnicí je povolen po evidenci v systému elektrické kontroly vstupu. Vstup a výstup zaměstnanců externích společností nebo soukromých osob je povolen na základě prokázání se průkazem pro zaměstnance externích společností, který vystavuje odbor požární ochrany a ostrahy na určité období a má omezenou působnost. Průkaz je nepřenosný a má platnost pouze v případě, je-li doložen platným občanským průkazem. Všechny návštěvy jsou do areálu společnosti ZEVETA Bojkovice, a.s. vpuštěny pouze v doprovodu zaměstnance společnosti ZEVETA Bojkovice, a.s. a na základě prokázání totožnosti a jsou poučeny, že vstupují do provozu s rizikem závažné havárie. Režim areálu společnosti ZEVETA Bojkovice, a.s. odpovídá charakteru prováděné činnosti a současně podléhá ustanovením zákona č. 412/2005 Sb. 12

14 9. INFORMACE O ŽÁDOUCÍM CHOVÁNÍ OSOB V PŘÍPADĚ VZNIKU ZÁVAZNÉ HAVÁRIE Co uděláte, když uslyšíte varovný signál? Když uslyšíte varovný signál, neprodleně se ukryjte, kdekoliv to bude možné. Nehledejte těžké betonové kryty ani místa pod úrovní terénu (sklepy). V prvním okamžiku plně postačí k ochraně života zděná budova. Nebojte se požádat o poskytnutí úkrytu a o pomoc v objektech a budovách, ať jste kdekoliv na nákupech, na procházce, v zaměstnání, při jednání na úřadech, ve škole, atd. Zvuk sirény nepřikazuje se okamžitě vrátit domů, ale neprodleně se ukrýt co nejblíže místa, kde se nacházíte. Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varování, je nejlepší okamžitě automobil zaparkovat a vyhledat úkryt v nejbližší budově. Jestliže uslyšíte výbuch, je havarijní děj již skončen. V případě, že uslyšíte varovný signál, jedná se o požár, který může způsobit výbuch. V takovém případě je důležité se co nejrychleji a co nejdále vzdálit z ohroženého prostoru areálu. To znamená vzdalovat po směru kolmice k oplocení areálu. V žádném případě není vhodné vyhledávat místa s výhledem na areál. Z látek, které jsou v areálu přítomny, nemůže vzniknout zdraví nebezpečný oblak až do vzdálenosti pravidelného osídlení. Zplodiny požáru by spíše odpovídaly požáru lesního porostu. K ochraně dýchacích cest před zplodinami hoření lze použít překrytí úst a nosu složeným kusem flanelové látky nebo froté ručníkem, mírně navlhčeným ve vodě nebo ve vodném roztoku sody nebo kyseliny citrónové; upevněným v zátylku převázaným šátkem nebo šálou. V případě zpozorování havárie ohlásit tuto skutečnost na telefonní číslo: 112, 150. Poskytnout první pomoci zraněným. Zachovat klid, využít možností únikových cest a opustit co nejrychleji zasaženou oblast. Uposlechnout pokynů velitele zásahu, pracovníků záchranných složek, orgánů samosprávy a státní správy. 13

15 V případě nařízené evakuace: Dodržujte pokyny orgánů organizujících evakuaci (velitele zásahu, obce, správních úřadů, zaměstnavatele). Před opuštěním bytu: uhaste otevřený oheň v topidlech, vypněte elektrické spotřebiče, uzavřete přívod elektrického proudu, vody a plynu S sebou si vezměte: doklady, peníze, léky, kočky, psy (ostatní zvířata uvolněte, zásobte vodou a potravou) Na dveře dejte oznámení, že jste byt opustili Malým dětem dejte do kapsy lísteček se jménem a adresou Dostavte se na místo určené k evakuaci. Zde se dozvíte další informace. Při použití vlastních vozidel dodržujte pokyny orgánů zajišťujících evakuaci Fyzická osoba je povinna strpět omezení vyplývající z opatření stanovených při mimořádné události a omezení nařízená velitelem zásahu při provádění záchranných a likvidačních prací, poskytnout na výzvu starosty obce nebo velitele zásahu osobní nebo věcnou pomoc, strpět, pokud je to nutné k provádění záchranných a likvidačních prací a pokud je vlastníkem, uživatelem nebo správcem nemovitosti, vstup osob provádějících záchranné nebo likvidační práce na pozemky nebo do objektů, použití nezbytné techniky, provedení terénních úprav, budování ochranných staveb, vyklizení pozemku a odstranění staveb, jejich částí, zařízení a porostů, poskytnout veliteli zásahu informace o skutečnostech, které by mohly ohrozit životy nebo zdraví osob provádějících zásah nebo ostatního obyvatelstva. Poznámka: Plnění výše uvedených povinností může fyzická osoba odmítnout, pokud by tím ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo pokud ji v tom brání důležité okolnosti, které by zjevně způsobily závažnější následek než ohrožení, kterému se má předcházet. Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, u které došlo k havárii, je povinna provádět neprodleně záchranné a likvidační práce ohlásit neprodleně havárii místně příslušnému operačnímu a informačnímu středisku integrovaného záchranného systému, dále krajskému úřadu a ohroženým obcím; tím není dotčena oznamovací povinnost stanovená podle zvláštních právních předpisů, podílet se na varování osob ohrožených havárií v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem, poskytnout veliteli zásahu informace o skutečnostech, které by mohly ohrozit životy nebo zdraví osob provádějících zásah nebo ostatního obyvatelstva, spolupracovat při odstraňování havárie se složkami integrovaného záchranného systému, správními úřady a orgány krajů a obcí, zabezpečit asanační práce podle pokynů příslušných správních úřadů nebo obcí, zabezpečit zneškodnění odpadů, které vznikly v důsledku havárie i v důsledku její likvidace. 14

16 10. VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁN Na základě scénářů havárií stanovených v Bezpečnostní zprávě pro objekt provozovatele jsou ve vnějším havarijním plánu rozpracovány zásady ochrany obyvatelstva a životního prostředí v zóně havarijního plánování. Vnější havarijní plán je zpracován podle platné legislativy a je schválen starostou obce s rozšířenou působností Uherský Brod. Je k dispozici v textové a elektronické podobě u dotčených správních úřadů a IZS. Varování obyvatel města Bojkovice zabezpečuje starosta města prostřednictvím informačního výstražného a varovacího systému, rotační sirény, mobilních prostředků HZS ZK, JSDH a Policie ČR. Varování zaměstnanců v objektu společnosti bude provedeno akustickou sirénou umístěnou v areálu společnosti. Upozornění Doporučujeme všem občanům v zóně havarijního plánování, aby si uschovali tuto informaci a v případě havárie se chovali podle uvedených návodů. Správným chováním při mimořádné situaci můžete přispět ke snížení možných následků a ke zvýšení ochrany a bezpečnosti nejen vlastní, ale i dalších spoluobčanů. Linka tísňového volání 112 Hasičský záchranný sbor 150 Zdravotnická záchranná služba 155 Policie ČR 158 Do telefonu řekněte: Vaše jméno Číslo telefonu, ze kterého voláte Místo havárie Popis události, která se nastala Další údaje dle požadavků dispečera Uvedená čísla lze volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně! 15

17 Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování v okolí objektu ZEVETA Bojkovice, a.s. Vydal: Zlínský kraj, 2011 Zpracoval: Ing. Robert Pekaj Použité fotografie: archiv ZEVETA Bojkovice, a.s. Počet výtisků: 500 Neprodejné

18

Sklad pohonných hmot Mstětice, obec Zeleneč

Sklad pohonných hmot Mstětice, obec Zeleneč Krajský úřad Středočeského kraje odbor životního prostředí a zemědělství prevence závažných havárií Č E P R O, a. s. P R A H A Sklad pohonných hmot Mstětice, obec Zeleneč INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V

Více

Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování

Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování ČEPRO, a. s. sklad Loukov Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování Krajský úřad Zlínského kraje 2014 1. Identifikace objektu nebo

Více

Břežany I Nové Město, Kolín

Břežany I Nové Město, Kolín Krajský úřad Středočeského kraje informuje veřejnost v zóně havarijního plánování podle zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů. 1. Identifikace objektů nebo

Více

Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování

Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování 1. IDENTIFIKACE OBJEKTU NEBO ZAŘÍZENÍ Obchodní fi rma (název): INDET SAFETY SYSTEMS a.s. Sídlo a adresa: Bobrky 462, 755 01 Vsetín Identifi kační

Více

MERO ČR, a. s.,přečerpávací stanice ropy

MERO ČR, a. s.,přečerpávací stanice ropy Krajský úřad Středočeského kraje odbor životního prostředí a zemědělství prevence závažných havárií MERO ČR, a. s.,přečerpávací stanice ropy Nové Město v areálu ČEPRO, a. s. INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI

Více

Úloha vedoucího organizace při řešení krizových situací a dalších mimořádných událostí

Úloha vedoucího organizace při řešení krizových situací a dalších mimořádných událostí Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje odbor ochrany obyvatelstva a plánování Úloha vedoucího organizace při řešení krizových situací a dalších mimořádných událostí METODICKÁ POMŮCKA pro management

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb.

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

ROČNÍK XXI ZÁŘÍ 2012. Místo konání voleb: Doba konání voleb:

ROČNÍK XXI ZÁŘÍ 2012. Místo konání voleb: Doba konání voleb: www.strazpr.cz ROČNÍK XXI ZÁŘÍ 2012 cena 6 Kč Místo konání voleb: Doba konání voleb: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - varta - září 2012 - - - - - - - - - září 2012 - - - - - - - - - - -

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 14/2013 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA PLZNĚ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 14/2013 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA PLZNĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 14/2013 Zastupitelstvo města Plzně schválilo svým usnesením číslo 679 ze dne 12. prosince 2013 na základě 29 odst. 1 písm. o), bod 1 a 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, VÝZNAM A ÚKOLY doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZONĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ

INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZONĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ V ZONĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ Dalkia Česká republika, a.s. Olomouc, ul. Pavelkova www.kr-olomoucky.cz V ZONĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ Dalkia Česká republika, a.s., Olomouc, ul. Pavelkova Sestavil: Odbor životního

Více

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje:

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: a. označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014. Požární řád obce Vavřinec

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014. Požární řád obce Vavřinec OBEC VAVŘINEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014 Požární řád obce Vavřinec Zastupitelstvo obce Vavřinec se dne 31. ledna 2014 usneslo vydat v souladu s ustanoveními 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

Zásady ochrany obyvatelstva před hrozícím nebezpečím v zařízeních poskytujících sociální služby

Zásady ochrany obyvatelstva před hrozícím nebezpečím v zařízeních poskytujících sociální služby Zásady ochrany obyvatelstva před hrozícím nebezpečím v zařízeních poskytujících sociální služby Kateřina Blažková 1 Zásady ochrany obyvatelstva před Z hrozícím nebezpečím v zařízeních poskytujících sociální

Více

INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ

INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ PARDUBICKÝ KRAJ INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ objektu Poličské strojírny a.s. Krajský úřad Pardubického kraje Odbor ţivotního prostředí a zemědělství Prevence závažných havárií

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2008 POŽÁRNÍ ŘÁD STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE schválena dne 29. května 2008 účinnost od 1. července 2008 Zastupitelstvo statutárního

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

Systém prevence mimořádných událostí

Systém prevence mimořádných událostí Systém prevence mimořádných událostí plk. Ing. Jana Neškodná 29.-30.3.2011 Červený kohout 2011 Hluboká nad Vltavou Právní rámec Zákon č. 133/1985 S., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Jednotky PO působí buď v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé

Jednotky PO působí buď v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé Jednotky PO Jednotky požární ochrany Systém jednotek požární ochrany Jednotky požární ochrany Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Zastupitelstvo města Broumov se na svém zasedání dne 12. 12. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

Jednotky PO. 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany

Jednotky PO. 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany Jednotky PO 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči),

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. PO-3958/GŘ-VZ-2005 Praha 15. února 2006 listů: 6 S c h v a l u j e : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r...... Generální ředitel

Více

NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje. č. 8/2011

NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje. č. 8/2011 NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje č. 8/2011 ze dne 20.července 2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Ústeckého kraje Rada Ústeckého kraje vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č.

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

M ě s t o R o k y c a n y

M ě s t o R o k y c a n y M ě s t o R o k y c a n y Strana 1 (celkem 6) Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 Požární řád města Rokycany Zastupitelstvo města Rokycany se na svém zasedání dne 20. dubna 2015 usnesením č. 3933 usneslo

Více

Úloha vedoucího organizace při řešení mimořádných událostí a krizových situací

Úloha vedoucího organizace při řešení mimořádných událostí a krizových situací Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje odbor ochrany obyvatelstva a plánování Úloha vedoucího organizace při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro management právnických

Více

Jaké máte povinnosti vůči hasičům

Jaké máte povinnosti vůči hasičům Jaké máte povinnosti vůči hasičům Neznalost zákona neomlouvá. Jako občan máte vůči hasičům určité povinnosti. Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci s Policií ČR Krajské ředitelství Brno a Diecézní

Více

Obecně závazná vyhláška města Vsetína. Číslo 4/2003. Požární řád města Vsetína

Obecně závazná vyhláška města Vsetína. Číslo 4/2003. Požární řád města Vsetína Obecně závazná vyhláška města Vsetína Číslo 4/2003 Požární řád města Vsetína Zastupitelstvo města Vsetín schválilo dne 25. 3. 2003 na základě 29 odst. 1 písmeno o) zákona číslo 133/1985 Sb., o požární

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Obecně závazná vyhláška obce Louňová č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Louňová se na svém zasedání dne 3. 3. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění

Více

V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í

V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í I N F O R M A C E U R Č E N É V E Ř E J N O S T I V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor životního prostředí oddělení technické ochrany

Více

Obecně závazná vyhláška Města Roztoky

Obecně závazná vyhláška Města Roztoky Obecně závazná vyhláška Města Roztoky O organizaci požární ochrany - požární řád č. 7/2003 Zastupitelstvo města Roztoky se usneslo na svém jednání dne 17.9.2003 vydat v souladu s ustanovením 29 odst. 1

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Obec Hrušky OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Č. 1/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Zastupitelstvo obce Hrušky se na svém zasedání dne 15. 12. 2009 usnesením č.14/29/09 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písmeno

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2011

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. /20 Obec Bánov na základě usnesení zastupitelstva ze dne 5.2.20 podle 29 odst. písm o) bod. zákona č. 33/985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, odst. 3 písm.

Více

V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í

V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í I N F O R M A C E U R Č E N É V E Ř E J N O S T I V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor životního prostředí oddělení technické ochrany

Více

Povinnosti a kompetence v oblasti integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva, krizového řízení a ochrana před povodněmi

Povinnosti a kompetence v oblasti integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva, krizového řízení a ochrana před povodněmi Povinnosti a kompetence v oblasti integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva, krizového řízení a ochrana před povodněmi 1. Úroveň obcí (měst, městysů a městských a místních částí statutárního

Více

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ Ing. Petra Najmanová pracoviště chemické služby, odbor IZS a výkonu služby, MV-GŘ HZS ČR Seminář Znečištění podzemních a povrchových vod riziko

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA a stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA a stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 8/2006 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA a stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo města Plzně

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE 1/2015 ze dne 5. 2. 2015, kterým se vydává požární poplachový plán Jihočeského kraje Rada Jihočeského kraje v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000

Více

Havarijní plán pro zdolávání mimořádných událostí HAVARIJNÍ PLÁN PRO ZDOLÁVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

Havarijní plán pro zdolávání mimořádných událostí HAVARIJNÍ PLÁN PRO ZDOLÁVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Příloha č. 16 Havarijní plán 1 2 3 4 5 Zpracoval: Bc. Karel Lichtneger, DiS. Podpis: Strana č. 1 celkem stran: 8 Schválil: Podpis: Datum vydání: 20.1.2014 HAVARIJNÍ PLÁN PRO ZDOLÁVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

Více

ORGANIZACE JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY V ČR

ORGANIZACE JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY V ČR Druhy jednotek PO - 65 zákona o PO jednotka hasičského záchranného sboru kraje jednotka hasičského záchranného sboru podniku jednotka sboru dobrovolných hasičů obce jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

TÉMATA PRO ÚSTNÍ ČÁST SLUŽEBNÍ ZKOUŠKY

TÉMATA PRO ÚSTNÍ ČÁST SLUŽEBNÍ ZKOUŠKY TÉMATA PRO ÚSTNÍ ČÁST SLUŽEBNÍ ZKOUŠKY A) Ochrana obyvatelstva a krizové řízení 1. Krizové řízení 1.1. Definice pojmu, základní právní předpisy 1.2. Možné členění krizových situací z hlediska jejich vzniku

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a. č. 2/2006

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a. č. 2/2006 O B E C V R CH O V A N Y --------------------------------------------------------------- O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 2/2006 kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení

Více

Požární řád obce. Obec Vavřinec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014

Požární řád obce. Obec Vavřinec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 Obec Vavřinec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 Požární řád obce Zastupitelstvo obce Vavřinec se na svém zasedání dne 16.04.2014 usneslo vydat v souladu s ustanoveními 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h)

Více

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška obce Rovensko č. 16 Požární řád obce Obec Rovensko na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 8. března 2004 podle par. 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Volejte tísňovou linku:

Volejte tísňovou linku: Stali jste se svědky nebo účastníky mimořádné události? Volejte tísňovou linku: Operátorovi oznamte: co se stalo 112 kde se událost stala své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte nezavěšujte jako

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studia oboru Bezpečnostní inženýrství

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studia oboru Bezpečnostní inženýrství Nebezpečné látky 1. Podmínky procesu hoření, teorie oxidace Klasifikace chemických látek a směsí (dle zákona o chemických látkách i nařízení CLP) 2. Hořlavé látky a jejich dělení Označování chemických

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-86739-1/PO-IZS-2013 Kódové označení: T OOB - 16 Praha 25. července 2013 listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba generální

Více

I N F O R M A C E U R Č E N É V E Ř E J N O S T I V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í

I N F O R M A C E U R Č E N É V E Ř E J N O S T I V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í I N F O R M A C E U R Č E N É V E Ř E J N O S T I V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor životního prostředí oddělení technické ochrany

Více

MERO ČR, a. s., Kralupy nad Vltavou Centrální tankoviště ropy (CTR) Nelahozeves

MERO ČR, a. s., Kralupy nad Vltavou Centrální tankoviště ropy (CTR) Nelahozeves Krajský úřad Středočeského kraje odbor životního prostředí a zemědělství prevence závažných havárií MERO ČR, a. s., Kralupy nad Vltavou Centrální tankoviště ropy (CTR) Nelahozeves INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI

Více

Úloha starosty obce s rozšířenou působností. při přípravě na mimořádné události a krizové situace a při jejich řešení

Úloha starosty obce s rozšířenou působností. při přípravě na mimořádné události a krizové situace a při jejich řešení Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Úloha starosty obce s rozšířenou působností při přípravě na mimořádné události a krizové situace a při jejich

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA PŘEŠTICE

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA PŘEŠTICE 1/2008 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA PŘEŠTICE kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA PŘEŠTICE Zastupitelstvo Města Přeštic se na svém zasedání dne 27. 3. 2008 usnesením č. D/7 rozhodlo vydat na základě ustanovení

Více

INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ

INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor životního prostředí oddělení technické ochrany životního prostředí ČEPRO, a.s. Středisko

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA TÝNEC NAD LABEM

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA TÝNEC NAD LABEM Obecně závazná vyhláška č.2/2007 Zastupitelstvo města Týnec nad Labem se na svém zasedání dne 19. dubna 2007 usneslo vydal na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb.. o požární ochraně, ve znění

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Změna: 320/2002 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ

Více

Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování. Výrobní závod Divize průmyslových trhavin STV GROUP a.s., Rataje u Kroměříže

Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování. Výrobní závod Divize průmyslových trhavin STV GROUP a.s., Rataje u Kroměříže Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování Výrobní závod Divize průmyslových trhavin STV GROUP a.s., Rataje u Kroměříže 1. Identifikace objektu nebo zařízení Obchodní firma (název) STV GROUP

Více

OBEC Libějovice. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC Libějovice. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Libějovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 POŽÁRNÍ ŘÁD Obce Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice se na svém zasedání dne 9. 8. 2013, usnesením č. 8/2013/7 usneslo vydat na základě 29 odst.

Více

Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování

Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování Foto pohled na ZZN Polabí a.s. č.1 Krajský úřad Středočeského kraje odbor životního prostředí a zemědělství prevence závažných havárií ZZN Polabí a.s., Kolín Informace určené veřejnosti v zóně havarijního

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-3/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák Povinnosti fyzických osob dle zákona z o požárn rní ochraně Ing. Martin Řehák Fyzická osoba je povinna a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických,

Více

Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů. ZOP členů jednotek SDH

Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů. ZOP členů jednotek SDH Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů ZOP členů jednotek SDH Zpracováno: 4.8.2014 Zpracoval: HZS Olomouckého kraje Každý je povinen Každý je podle zákona o PO povinen Počínat

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví

Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět

Více

- požár v zastavěné oblasti (pokyny občanům ve vyšších patrech budov) - nebezpečí teroristického útoku (např. na parkovištích obchodních center)

- požár v zastavěné oblasti (pokyny občanům ve vyšších patrech budov) - nebezpečí teroristického útoku (např. na parkovištích obchodních center) Účel použití Mobilní elektronická siréna MobilHorn (dále jen siréna) je zařízení pro zabezpečení varování obyvatelstva včetně předání verbálních tísňových informací při vzniku mimořádné události. Její

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne:

Ročník: 1. Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_06 Název materiálu: Evakuace Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných událostí ohrožujících

Více

Interní normativní akt volených orgánů kraje statut STATUT PANELU NNO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Interní normativní akt volených orgánů kraje statut STATUT PANELU NNO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 Brno Interní normativní akt volených orgánů kraje statut STATUT PANELU NNO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Evidenční číslo 55/INA-VOK Číslo

Více

OBEC PRA VČICE. Obecně závazná vyhláška obce Pravčice č. 1/2010, kterou se vydává Požární řád obce Pravčice. Požární řád obce Pravčice

OBEC PRA VČICE. Obecně závazná vyhláška obce Pravčice č. 1/2010, kterou se vydává Požární řád obce Pravčice. Požární řád obce Pravčice OBEC PRA VČICE Obecně závazná vyhláška obce Pravčice č. 1/2010, kterou se vydává Požární řád obce Pravčice Zastupitelstvo obce Pravčice se na svém jednání dne 21.9.20 10, usnesenim č. 19/201 0/l//4 usneslo

Více

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Medicína katastrof, Brno Ing. J. Hejdová 7. 8. 2. 2013

Více

MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2009 kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012, POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE ZÁCHLUMÍ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012, POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE ZÁCHLUMÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012, Obec Záchlumí na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 7.6.2012 vydává podle ustanovení 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, odbor OPŘ a KIS

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, odbor OPŘ a KIS Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, odbor OPŘ a KIS Odbor operačního řízení a komunikačních a informačních systémů odpovídá za plnění úkolů v rámci operačního řízení jednotek PO a složek IZS, za výstavbu

Více

Traumatologické plány krajů jako. traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb

Traumatologické plány krajů jako. traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Medicína katastrof, Brno Ing. J. Hejdová 7. 8. 2. 2013

Více

Příloha k č.j. HSPM-5070-3/2014 ÚPP Počet listů: 9 Příloha: 1/5

Příloha k č.j. HSPM-5070-3/2014 ÚPP Počet listů: 9 Příloha: 1/5 Příloha k č.j. HSPM-5070-3/2014 ÚPP Počet listů: 9 Příloha: 1/5 6 PLÁN EVAKUACE OBYVATELSTVA OBSAH : a) Zásady provádění evakuace 3 Základní zásady provádění evakuace 3 Členění evakuace podle hledisek

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Integrovaný záchranný systém v ČR. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Doplňkový kurz ochrana obyvatelstva a plánování Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA generální

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D obcí Bratkovice a Dominikální Paseky

P O Ž Á R N Í Ř Á D obcí Bratkovice a Dominikální Paseky Obecní úřad Bratkovice obecně závazná vyhláška obce č.1/2008 Zastupitelstvo obce Bratkovice se sídlem v Dominikálních Pasekách schválilo dne 19.3.2008 svým usnesením č. 1/2008 v souladu s 29, odst. 1,

Více

ODBORNÁ RADA REPRESE OSH Ústí nad Orlicí. Cvičení jednotek PO. Ing. Vladimír Makeš

ODBORNÁ RADA REPRESE OSH Ústí nad Orlicí. Cvičení jednotek PO. Ing. Vladimír Makeš ODBORNÁ RADA REPRESE OSH Ústí nad Orlicí Cvičení jednotek PO Ing. Vladimír Makeš Předpisy upravující činnost JPO Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně Vyhláška MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti

Více

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností kpt. Ing. Jan Pecl MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 3/2011 1 Některé

Více

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Činnost jednotek požární ochrany při povodních plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 1 Bezpečnost komplexně Úkolem vlády ČR a orgánů všech územních samosprávných celků

Více

Výpis z Havarijního plánu Plzeňského kraje pro obec s rozšířenou působností NEPOMUK

Výpis z Havarijního plánu Plzeňského kraje pro obec s rozšířenou působností NEPOMUK Č. j.: HSPM-6335-3/2016 ÚPP Počet listů: 9 Přílohy: 6 PLÁN EVAKUACE OBYVATELSTVA Výpis z Havarijního plánu Plzeňského kraje pro obec s rozšířenou působností NEPOMUK Obsah a) Zásady provádění evakuace...

Více

D O K U M E N T. k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu

D O K U M E N T. k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu Zastupitelstvo obce Nové Dvory v souladu s 29, odst. 3, písm. b), zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO ), v návaznosti na 16 Nařízení vlády č. 498

Více

Požární řád města Stříbra

Požární řád města Stříbra OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 04 / 2012 Město Stříbro na základě usnesení zastupitelstva ze dne 2. dubna 2012 vydává podle ustanovení 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007 Požární řád obce Pátek Platná na územním obvodu obce Pátek Zastupitelstvo obce Pátek schválilo a vydává dne 25. 9. 2007 v souladu s ust. 10 písm.d), 84 odst.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. PO-3958/GŘ-VZ-2005 Praha 15. února 2006 listů: 4 S c h v a l u j e : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r...... Generální ředitel

Více

Zjednodušený návod na vypracování cvičení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů

Zjednodušený návod na vypracování cvičení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů Zjednodušený návod na vypracování cvičení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů Vypracoval mjr. Ing. Martin Řehák I. Druhy cvičení Dle platné legislativy (rok 2010) rozlišujeme tyto druhy cvičení: Prověřovací

Více

POVINNOSTI OBCÍ NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

POVINNOSTI OBCÍ NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY POVINNOSTI OBCÍ NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY por. Roman Holkup, DiS. pracoviště prevence, OOB a KŘ HZS JčK územní odbor Písek 724 178 953, 950 245 151 roman.holkup@jck.izscr.cz PRÁVNÍ PŘEDPISY Zákon 133/1985

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP PRO ROK 2009 Preventista II. Test A 1. Podle míry požárního nebezpečí členíme provozované činnosti do a) do čtyř tříd nebezpečnosti b) do tří kategorií c)

Více

Jaké máte povinnosti vůči hasičům

Jaké máte povinnosti vůči hasičům Jaké máte povinnosti vůči hasičům Neznalost zákona neomlouvá. Jako občan máte vůči hasičům určité povinnosti. Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci s Policií ČR Krajské ředitelství Brno a Diecézní

Více