ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s."

Transkript

1 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

2 2 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo... 3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ... 4 Zpráva o činnosti AFIZ... 6 Zpráva o činnosti Etického výboru AFIZ... 8 Zpráva o činnosti Dozorčí rady AFIZ... 9 Organizační struktura a složení orgánů AFIZ Produkce členů AFIZ PREZENTACE KORPORATIVNÍCH ČLENŮ Effectconsulting, s.r.o KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s Partners For Life Planning, a.s Salve Finance, a.s Top-Pojištění.cz s.r.o ZFP akademie, a.s Rozvaha Výkaz zisku a ztráty

4 2 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ÚVODNÍ SLOVO Rok 2011 byl ve znamení dalších zásadních změn legislativy finančního trhu, které si vyžádaly aktivní účast AFIZ. Jednalo se zejména o zákony spojené s důchodovou reformou, kde byl bohužel dán trhu minimální či spíše nulový prostor pro odbornou diskusi. AFIZ přesto opakovaně při všech příležitostech vznášela fundované připomínky a upozorňovala na klíčové problémy v připravované legislativě. Akceptováno z nich bylo jen velmi málo, teprve rok 2013 ukáže v praxi, zda se podaří naplnit představy o důchodové reformě. Druhým klíčovým zákonem, který byl v roce 2011 za aktivní účasti AFIZ diskutován v mnoha variantách, je novela zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. Návrh nemá dodnes definitivní podobu a je zjevně poznamenán v mnoha ohledech snahou o výrazně přehnanou regulací, která není zdaleka vyžadována ani právem EU a která nikdy nepřinesla nic dobrého. S potěšením lze naopak konstatovat, že členové AFIZ realizují v ČR důchodovou reformu již řadu let a nečekají, až se k tomu odhodlá stát. Skutečnou důchodovou reformu nezajistí ani zákony, ani produkty, nýbrž jen změna myšlení lidí. Je to o trpělivém vysvětlování nutnosti finanční nezávislosti, odložení spotřeby a tvorbě vlastních finančních rezerv. To je každodenní náplní práce našich členů. A soudě podle hospodářských výsledků a zcela minimálního počtu stížností, které by musel řešit Etický výbor AFIZ, jsou v této činnosti velmi úspěšní! Závěrem mi nezbývá, než všem, kteří se aktivně podíleli na činnosti AFIZ v roce 2011, upřímně poděkovat. Doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc. prezident AFIZ 3

6 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ za rok 2011 V roce 2011 se Představenstvo AFIZ sešlo k 11 řádným zasedáním. Významné události z jednání Představenstva za rok 2011 mi dovolte shrnout chronologicky: LEDEN: Na svém lednovém zasedání zvolilo Představenstvo předsedou Tomáše Prouzu, 1. místopředsedou Petra Zapletala a místopředsedou Vladimíra Poliaka. Členové Představenstva projednali přípravu rozpočtu na rok ÚNOR: Na únorovém zasedání schválili členové Představenstva Zprávu o hospodaření AFIZ v roce Dále byl diskutován a připomínkován rozpočet AFIZ pro rok BŘEZEN: Na březnovém zasedání Představenstvo projednalo plnění cash flow dle původního rozpočtu z roku Členové Představenstva se zabývali návrhem smlouvy o sdružení mezi AFIZ a Unií společností finančního zprostředkování a poradenství (USF). Dále byla navržena změna vnitřního předpisu, týkající se poskytování informací korporativními členy. Ing. Tomáš Prouza, MBA předseda Představenstva AFIZ, o.s. DUBEN: V dubnu Představenstvo přijalo za nového korporativního člena společnost AQUEL CREDIT, s.r.o. a současně kooptovalo nového člena Představenstva Petra Beneše. Členové Představenstva se dále zabývali obsahem plánované smlouvy o sdružení a připomínkami, které vyplynuly z valné hromady USF. AFIZ iniciuje tzv. Kulatý stůl na téma Role distribuce v penzijní reformě. 4

7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Představenstvo vyjadřuje podporu projektu registru zprostředkovatelů vytvářený CCB. KVĚTEN: Na květnovém zasedání Představenstvo konstatuje, že společné připomínky AFIZ a USF k zákonu č.38/2004 Sb. byly zaslány ke schválení. Dále byla specifikována témata k jednání u Kulatého stolu. ČERVEN: V červnu se Představenstvo shodlo na podání alternativního návrhu k regulaci provizí pojišťovacích zprostředkovatelů prostřednictvím arbitra. Členové Představenstva přijali změnu vnitřního předpisu týkající se poskytování informací korporativními členy a odsouhlasili tištěnou verzi Výroční zprávy za rok Představenstvo jmenuje, s účinností od 1. srpna 2011, do pozice generálního sekretáře Ing. Petra Šafránka. Představenstvo schvaluje samostatné zaslání připomínek k důchodové reformě, bez návrhů USF, neboť zde nepanuje shoda v oblasti podnikatelských oprávnění. ČERVENEC: V červenci Představenstvo schválilo účetní závěrku za rok 2010 a restrukturalizaci AFIZ. Členové Představenstva souhlasili s pozměňovacím návrhem novely zákona č. 38/2004. ZÁŘÍ: Na zářijovém zasedání schválilo Představenstvo upravený rozpočet roku 2011 a vzalo na vědomí navržený rozpočet pro rok USF ČR vypovědělo smlouvu o sdružení. ŘÍJEN: V říjnu Představenstvo přijímá za korporativního člena společnost LUTHERUS s.r.o.. Členové Představenstva byli informováni o průběhu 1. zkoušek EFPA ČR. LISTOPAD: Na listopadovém zasedání přijalo Představenstvo za korporativního člena společnost ČP DIRECT, a.s.. Dále se Představenstvo zabývalo hospodařením AFIZ, přípravou rozpočtu pro rok 2012 a únorovým termínem konání Valné hromady AFIZ. Představenstvo přijalo informaci o změně v projektu MPSV. Projekt bude prodloužen do prosince Představenstvo vzalo na vědomí, že sekretariát AFIZ je přestěhován. PROSINEC: V prosinci se Představenstvo soustředilo hlavně na plánovaný rozpočet pro rok 2012 a úsporná opatření s ním spojená. Rozpočet na rok 2012 byl na prosincovém zasedání schválen. Představenstvo odvolalo únorový termín konání Valné hromady AFIZ. Členové Představenstva dále diskutovali vývoj plánovaného vzniku jediné asociace na finančním trhu a projednali aktuálních legislativní témata v ČR i v Evropě, jako například zákon o DPH souvisejícího s penzijní reformou. Pravidelnými body každého Představenstva jsou informace o plnění rozpočtu, přijetí nových žadatelů o individuální členství v AFIZ, informace o vývoji penzijní reformy, legislativních novinkách v ČR a informace z Evropy. 5

8 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. Zpráva o činnosti AFIZ za rok 2011 Rok 2011 byl klíčový z hlediska přípravy nové legislativy přímo ovlivňující podnikání našich členů. V první řadě to byly zákony a vyhlášky související s důchodovou reformou. AFIZ byla velmi aktivní při přípravě této legislativy, kromě standardních připomínkových řízení byla iniciátorem kulatého stolu, kde se sešli zástupci profesních asociací, MF, MPSV a ČNB. Bohužel naprostá většina námětů a připomínek zůstala ze strany MF nevyslyšena. Ing. Petr Šafránek generální sekretář Druhým zásadním zákonem, na jehož připomínkování se AFIZ opakovaně podílela, byl návrh novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. Zde se naopak podařilo prosadit celou řadu změn a zmírnit tak mnohdy až absurdní požadavky, které by v praxi znamenaly jen zbytečné náklady bez faktických pozitivních dopadů na trh. Velmi dobrá byla spolupráce s Českou národní bankou při tvorbě sekundární legislativy tedy prováděcích vyhlášek. Stalo se dobrým standardem, že ČNB dává vyhlášky profesním asociacím k vyjádření ještě před meziresortním připomínkovým řízením a vznesené připomínky velmi poctivě vypořádává na následném osobním jednání. I v roce 2011 se AFIZ věnovala přípravě jak komerčních seminářů, tak seminářů odborné přípravy. Komerční semi- 6

9 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 náře byly zrealizovány 4 na aktuální témata legislativy finančního trhu. Seminářů odborné přípravy dle 4(2) a zákona č.256/2004sb., bylo uspořádáno celkem 11 a bylo při nich proškoleno 526 vázaných zástupců. Zástupci AFIZ vystoupili na všech významných konferencích týkajících se finančního trhu, AFIZ byla u většiny z nich i odborným partnerem. AFIZ byla i v tomto roce odborným partnerem soutěže Zlatá koruna. Svým členům AFIZ poskytovala služby AFIZ INFO zodpovídání odborných dotazů a pokládání kvalifikovaných dotazů MF a ČNB podle aktuálních potřeb členů. Proběhly čtyři vstupní audity u nově přijímaných členů. Probíhala aktivní komunikace s ostatními asociacemi a sdruženími jak v ČR (ČAP, AKAT, ČAOCP, AČPM) tak i v zahraničí (CIFA, FECIF, EFPA). Pokračovala realizace projektu Profesní vzdělávání finančních zprostředkovatelů ČR, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Trvalý požadavek členů na snižování nákladů AFIZ vedl v polovině roku ke zrušení interního právního oddělení, odchodu Mgr. Marty Gellové z pozice generálního sekretáře a přestěhování sekretariátu do menších prostor. I přesto se dařilo nadále udržet všechny klíčové aktivity AFIZ a služby pro členy. Členská základna AFIZ (stav k ): individuální člen korporativní člen...13 V roce 2011 se rozšířila členská základna o 4 korporativní členy AQUEL CREDIT s.r.o., Generali Car Care s.r.o., LUTHERUS s.r.o., ČP Direct, a.s. Závěrem mi dovolte poděkovat Mgr. Martě Gellové za její bezmála šestileté velmi úspěšné a pro AFIZ přínosné působení ve funkci generálního sekretáře AFIZ. Podařilo se jí nejen stabilizovat členskou základnu, ale zejména posunout AFIZ do pozice obecně uznávané profesní asociace. Neméně významné bylo i její působení na evropské úrovni, kde hájila zájmy celého poradenského a zprostředkovatelského trhu České republiky. 7

10 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. Zpráva o činnosti Etického výboru AFIZ v roce 2011 Na Valné hromadě Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky konané dne 8. prosince 2010 bylo zvoleno jedenáct členů Etického výboru AFIZ. Jmenovitě Vladimíra Bondarenková, Tomáš Cidlinský, Jan Hart, Daniel Jaroš, Ivo Jeník, František Klufa, Jaroslav Knížek, Zdeněk Koplík, Libor Novák, Světlana Rysková a Jaroslava Šindelářová. Předsedou Etického výboru byl zvolen František Klufa. Dr. Ing. František Klufa Předseda EV AFIZ Etický výbor AFIZ se v roce 2011 sešel celkem třikrát, a to v měsících únoru, květnu a říjnu. Členové Etického výboru na svém prvním, únorovém zasedání zvolili svého 1. místopředsedu a místopředsedu EV AFIZ. 1. místopředsedkyní byla zvolena Jaroslava Šindelářová, místopředsedou byl zvolen Zdeněk Koplík. Etický výbor zřídil pro svou činnost tři Disciplinární senáty EV AFIZ. V průběhu roku 2011 byli kooptování za členy Etického výboru tři noví členové, v květnu Lukáš Valdman a v říjnu Vít Mikolášek a Tereza Pudláková. V roce 2011 věnoval Etický výbor AFIZ významnou část své činnosti sledování nekalých praktik, ke kterým dochází na finančním trhu a vytvoření tzv. best practices pro klienta i pro poradce. Dalším důležitým tématem je i nadále vznik registru finančních zprostředkovatelů. Etický výbor v roce 2011 obdržel několik podnětů k prošetření. Jeden podnět vzal stěžovatel zpět. U jedné stížnosti byla využita služba AFIZ SMÍR, kdy došlo k vyjasnění situace mezi zúčastněnými stranami. V některých případech byla stížnost podána na jednání subjektu, který není členem AFIZ, tudíž nebylo v kompetenci EV AFIZ dané stížnosti řešit. V těchto případech AFIZ poskytla pouze odborné rady, případně stížnosti předala dohledovému orgánu, České národní bance. 8

11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Zpráva o činnosti Dozorčí rady AFIZ v roce 2011 Valnou hromadou zvoleni členové Dozorčí rady AFIZ Jiří Fischer, Jana Vojáčková, Jiří Drahota, Jana Juřenová a Veronika Lajpertová zvolili předsedou Jiřího Fischera, prvním místopředsedou Janu Vojáčkovou a místopředsedou Janu Juřenovou. V říjnu 2011 kooptovali členové Dozorčí rady dalšího člena, Martinu Skalickou Dušátkovou. Náplní programu zasedání Dozorčí rady bylo v průběhu roku 2011 zabezpečení úkolů, které jí náleží ze stanov AFIZ. Ing. Jiří Fischer, CSc. předseda Dozorčí rady Výsledkem fyzické kontroly všech účetních dokladů a účetní uzávěrky za období roku 2010 je konstatování, že nebylo zjištěno žádné porušení stanov ve vztahu k hospodaření AFIZ ani nebyly zjištěny žádné neoprávněné či nadlimitní výdaje. Dozorčí rada AFIZ svojí důslednou soustavnou kontrolní činností dospěla k závěru, že hospodaření AFIZ v roce 2011, především v jeho druhé polovině, jevilo razantní úsporný charakter kopírující celospolečenskou ekonomickou situaci při zachování maximálního rozsahu činností uložených Valnou hromadou a stanovami AFIZ. Kontrolní činností v oblasti dodržování stanov a plnění usnesení Představenstva nebyly zjištěny žádné nedostatky ani porušení. Lze konstatovat, že usnesení Představenstva byla naplňována v reálných časových horizontech. 9

12 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. Organizační struktura a složení orgánů AFIZ (k ) VALNÁ HROMADA PREZIDENT PŘEDSTAVENSTVO DOZORČÍ RADA ETICKÝ VÝBOR Doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc. Petr Beneš Bc. Jiří Drahota Dr. Ing. František Klufa předseda Jan Blaschke Ing. Jiří Fischer, CSc. předseda Tomáš Cidlinský Mgr. Marta Gellová Jana Juřenová místopředsedkyně Mgr. Jan Hart, LL.M. Ing. Jiří Klaban Bc. Veronika Lajpertová Daniel Jaroš Mgr. Jana Levová Ing. Martina Skalická Dušátková Ing. Jaroslav Knížek Vladimír Poliak místopředseda Jana Vojáčková 1. místopředsedkyně Bc. Zdeněk Koplík místopředseda Ing. Tomáš Prouza, MBA předseda Mgr. Vít Mikolášek Ing. Petr Šafránek Ing. Libor Novák Petr Zapletal 1. místopředseda Mgr. Tereza Pudláková Světlana Rysková GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ Ing. Petr Šafránek ODBORNÉ KOMISE Ing. Jaroslava Šindelářová 1. místopředsedkyně Lukáš Valdman SEKRETARIÁT Romana Pavlíčková Eva Vokrojová DISCIPLINÁRNÍ SENÁTY 10

13 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Informační povinnost korprativních členů AFIZ za rok 2011 za AFIZ 2011 Investice jednorázové_počet uzavřených smluv (ks) Objem nákupů_pl (Kč) Objem prodejů_pl (Kč) Objem nákupů_akcie (Kč) Objem prodejů_akcie (Kč) Objem nákupů_dluhopisy (Kč) Objem prodejů_dluhopisy (Kč) Investice pravidelné _ počet uzavřených smluv (ks) Objem ročních investic (Kč) Pojišťovnictví pocet uzavřených smluv_žp_běžně placené (ks) Roční produkční pojistné_žp_běžně placené (Kč) Pojišťovnictví pocet uzavřených smluv_žp_jednorázově placené (ks) Roční produkční pojistné_žp_jednorázově placené (Kč) Pojišťovnictví počet uzavřených smluv_np (ks) Roční produkční pojistné_np (Kč) Stavební spoření počet uzavřených smluv (ks) Stavební spoření objem cílových částek (Kč) Stavební spoření počet uzavřených úvěrových smluv (ks) Stavební spoření objem úvěrů (Kč) Hypoteční úvěry počet uzavřených smluv (ks) Hypoteční úvěry objem (Kč) Penzijní připojištění počet uzavřených smluv (ks) Penzijní připojištění objem sjednaných ročních příspěvků (Kč) Spořící účty počet uzavřených smluv (ks) Počet PPZ Počet VZ

14 12 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

15 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 PREZENTACE KORPORATIVNÍCH ČLENŮ 13

16 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. Effectconsulting, s.r.o. Komenského 4847/ Jablonec nad Nisou Naše společnost se dlouhodobě orientuje na spolupráci s pečlivě vybranými a časem prověřenými obchodními partnery a poskytování služeb klientům prostřednictvím stabilního týmu profesionálních poradců. Tato strategie se plně osvědčila i v době krize, kdy jsme nezaznamenali žádný pokles zájmu o naše služby, naopak v některých oblastech jsme dosáhli významného růstu. Jan Blaschke generální ředitel Dlouhodobým důrazem na kvalitu poskytovaných služeb se nám podařilo nejen udržet kmen stávajících klientů, ale získat i celou řadu nových. Nezbytnou podmínkou pro udržení kvality je i pravidelné vzdělávání našich poradců, které dlouhodobě zajišťujeme ve vlastním školícím zařízení v sídle centrály společnosti, a to jak ve spolupráci s našimi obchodními partnery, tak i prostřednictvím vlastních kvalifikovaných lektorů. Samozřejmostí se stala on-line podpora všech našich poradců, která nám umožnila zefektivnit provoz centrály a minimalizovat náklady na její provoz při zachování kvality servisu jak pro poradce, tak jejich prostřednictvím i pro naše klienty. To bude důležité zejména v následujících letech, kdy nás měnící se legislativa nutí k získání dalších podnikatelských oprávnění a zavedení administrativně náročného systému vnitřních norem a kontrolních mechanismů. Nezbývá, než poděkovat všem klientům za důvěru, poradcům za kvalitně odvedené služby a popřát všem mnoho dalších úspěchů v naší společné práci. 14

17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 KAPITOL a. s. Rašínova 4, Brno Ing. Ivo Zlámal předseda představenstva Mgr. Ivan Groh člen představenstva Ing. Jiří Klaban člen představenstva Hodnocení roku 2011 z pohledu Kapitolu je příjemným ohlédnutím. Rok 2011 byl historicky nejúspěšnějším rokem za celé působení naší společnosti na trhu, tedy nejlepším rokem za uplynulých sedmnáct let. Podařilo se nám navázat na extenzivní růst roku 2010, a to tak, že jsme překonali naše cíle i plány, se kterými jsme do roku 2011 vstupovali. Náš výsledek v produkci životního pojištění jsme dokázali zvýšit o více než 30%, překonali jsme hranici 1,3 mld. Kč. Ukázalo se, že projekt náhrad, se kterým jsme spolu s naším majoritním akcionářem pojišťovnou Kooperativa na trh přišli, byl silným základem a dokonalým spojením péče o naše dlouhodobé klienty s velmi atraktivní a bezkonkurenční nabídkou modernizace životního pojištění na základě jejich potřeb a očekávání. Více jak ks 15

18 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. uzavřených smluv životního pojištění jednoznačně potvrdilo dominantní postavení Kapitolu na trhu. Abychom nezůstali jen u životního pojištění, musíme se ohlédnout i za dalšími oblastmi produktového portfolia. Neživotní pojištění dopadlo rovněž potvrzením silné trajektorie růstu. Poměr sjednaných smluv k životnímu pojištění dosáhl takřka přesně 1:1, tedy ks neživotního pojištění. Výkonem více jak ks pojistných smluv jsme obhájili pozici nejvýkonnější poradenské firmy v oblasti pojištění. Celkový objem produkčního pojistného se ke konci roku 2011 zastavil na čísle Kč. Jistě stojí za zmínku, že celková produkce naší společnosti v oblasti pojištění ve výši přes 1,6 miliardy Kč produkčního pojistného je objemem, který nedokázala vygenerovat žádná jiná poradenská firma, a díky tomu se stal Kapitol opět největším zprostředkovatelem pojištění v České republice retailové klientele. Z pohledu dalších částí produktového portfolia, tedy v hypotéčních úvěrech, penzijním připojištění, stavebním spoření a dalších jsme opět významně rostli. Díky vynikajícím produkčním výsledkům došlo k razantním změnám i v odměňování poradců, kdy jsme zvýšili ohodnocení jednotky z 375 Kč na 400 Kč za jednotku a zavedli jsme jako první poradenská společnost i plošnou Roční bonusovou provizi, která se týká všech poradců a je ve svém důsledku 13. platem. Nadále jsme si udrželi pozici jediné významné poradenské společnosti, která nepoužívá průpisové formy sjednávání smluv. Jsme přesvědčeni, že i plně elektronizovaná obchodní síť je odrazem neustále se zvyšující profesionality a odbornosti našich poradců, že ručně psané smlouvy nepatří k modernímu a profesionálnímu finančnímu poradci a patří spíše do minulého století. V roce 2012 chceme potvrdit a upevnit postavení Kapitolu na trhu. Navázat na růst roku 2011, nadále rozšiřovat produktové portfolio a vytvářet atraktivní motivační prostředí našim poradcům, kterým bychom i touto formou chtěli poděkovat za vydařený rok a dobrou spolupráci. 16

19 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Informace korporativního člena AFIZ do Výroční zprávy AFIZ 2011 Investice jednorázové_počet uzavřených smluv Objem nákupů_pl Objem prodejů_pl Objem nákupů_akcie Objem prodejů_akcie Objem nákupů_dluhopisy Objem prodejů_dluhopisy Spořící účty_počet uzavřených smluv Investice pravidelné _ počet uzavřených smluv Objem ročních investic Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_žp_běžně placené (ks) Roční produkční pojistné_žp_běžně placené (Kč) Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_žp_jednorázově placené (ks) Roční produkční pojistné_žp_jednorázově placené (Kč) Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_np (ks) Roční produkční pojistné_np (Kč) Stavební spoření_počet uzavřených smluv (ks) 607 Stavební spoření_objem cílových částek (Kč) Stavební spoření_počet uzavřených úvěrových smluv (ks) 98 Stavební spoření_objem úvěrů (Kč) Hypoteční úvěry_počet uzavřených smluv (ks) 394 Hypoteční úvěry_objem (Kč) Penzijní připojištění_počet uzavřených smluv (ks) Penzijní připojištění_objem sjednaných ročních příspěvků (Kč) Celkový počet aktivních klientů ke konci kalendářního roku Počet nových klientů za rok Počet PPZ ke konci kalendářního roku Počet vázaných zástupců ke konci kalendářního roku 0 Roční provizní obrat (Kč)

20 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. Partners For Life Planning, a. s. Stýblova 253/13, Praha 4 Jsem velmi hrdá na to, že i ve čtvrtém roce existence společnosti Partners jsme dosáhli více než 25% růstu a představili jsme nové projekty a mnoho inovací. Rok 2011 byl ve znamení důrazu na kvalitní servis klientů prostřednictvím různých kanálů, ve znamení inovací v oblasti finančního plánování, přípravy na zahraniční expanzi i nových exkluzivních finančních produktů. Kateřina Palková Předsedkyně představenstva Partners For Life Planning, a.s. Pojďme se krátce podívat na čísla. Provizní obrat v roce 2011 přesáhl 1,32 miliardy korun, což je o zmiňovaných 25 % více než v roce předchozím. Celkem jsme uzavřeli našim klientům 231 tisíc smluv na finanční produkty, vyzdvihnout musím rekordní prosinec, kdy bylo uzavřeno smluv. V souvislosti se spuštěným akciovým programem Partners bude jistě zajímavým údajem i hospodářský výsledek za rok 2011, který činil 155 milionů korun před zdaněním. Při pohledu na složení produktového portfolia Partners je patrné, že i nadále jsme schopni našim klientům nabídnout komplexní a pestrou škálu finančních produktů. Zaznamenali jsme vysoký nárůst v objemu uzavřených pravidelných investic, hypotečních úvěrů, neživotních pojištění a v závěru roku i penzijního připojištění. Objem sjednaných hypoték překročil 13 miliard a objem cílových částek na pravidelných investicích dosáhl bezmála 12 miliard korun. Na centrále společnosti pracovala na konci roku 2011 více než stovka zaměstnanců a distribuční síť tvořilo 2600 poradců a 500 manažerů a ředitelů Partners. Povýšili jsme dalšího partnera společnosti, Karla Marouška, který se stal již pátým partnerem od vzniku firmy v roce Na vyšší pozici bylo povýšeno celkem 120 manažerů a ředitelů. Tato čísla jsou důkazem toho, že kariéra v Partners je realitou a dosažitelná pro skutečně velké množství poradců. Prvních 18 poradců Partners loni získalo respektovaný evropský odborný certifikát CFA (European Financial Advisor) 18

21 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 poté, co absolvovali přípravný kurz a složili písemné a ústní zkoušky před odbornou komisí EFPA Česká republika. Závěr roku patřil přípravě na spuštění dalších novinek, které se naplno odrazí v roce Jedná se především o expanzi do Polska a o spuštění nových distribučních kanálů, franšíz Partners market a VIP poradenských kanceláří pro afluentní klientelu. Rok 2012 tak bude opravdu zásadní v představení nových distribučních kanálů a důsledné segmentaci klientů. Chystáme se na zásadní novinku, spuštění služby investičního poradenství, které doposud žádná srovnatelná poradenská společnost na trhu neposkytuje. I nadále se totiž držíme hesla, že neprodáváme, ale radíme, a uděláme všechno pro to, aby to platilo ve všech oblastech finančního trhu. Informace korporativního člena AFIZ do Výroční zprávy AFIZ 2011 Investice jednorázové_počet uzavřených smluv (ks) Objem nákupů_pl (Kč) Objem prodejů_pl Objem nákupů_akcie N/A Objem prodejů_akcie Objem nákupů_dluhopisy Objem prodejů_dluhopisy N/A Spořící účty_počet uzavřených smluv (ks) Investice pravidelné _ počet uzavřených smluv (ks) Objem ročních investic (Kč) Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_žp_běžně placené (ks) Roční produkční pojistné_žp_běžně placené (Kč) Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_žp_jednorázově placené (ks) 99 Roční produkční pojistné_žp_jednorázově placené (Kč) Pojišťovnictví_počet uzavřených smluv_np (ks) Roční produkční pojistné_np (Kč) Stavební spoření_počet uzavřených smluv (ks) Stavební spoření_objem cílových částek (Kč) Stavební spoření_počet uzavřených úvěrových smluv (ks) 785 Stavební spoření_objem úvěrů (Kč) Hypoteční úvěry_počet uzavřených smluv (ks) Hypoteční úvěry_objem (Kč) Penzijní připojištění_počet uzavřených smluv (ks) Penzijní připojištění_objem sjednaných ročních příspěvků (Kč) Celkový počet aktivních klientů ke konci kalendářního roku Počet nových klientů za rok Počet PPZ ke konci kalendářního roku Počet vázaných zástupců ke konci kalendářního roku Roční provizní obrat (Kč)

22 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. Salve Finance, a.s. I v roce 2011 jsme zachovali trend postupného rozšiřování produktového portfolia, který se nám osvědčil v minulých letech. Rozhodujícími faktory, podle kterých si obchodní partnery vybíráme, jsou stabilita této partnerské společnosti, její historie a především forma řešení jednotlivých případů ve vztahu ke klientovi. Technická podpora poradců naší společnosti má již několikaletou prioritu, proto jsme také v roce 2011 celkově zaktualizovali softwarové aplikace pro potřeby našich spolupracovníků, rozšířili působnost call centra, v návaznosti na servisní podporu klientů. S dalšími, velmi významnými kroky v oblasti call centra, budeme pokračovat i v roce Petr Zapletal Salve Finance, a.s. Úspěch v oblasti distribuce finančních produktů a poradenství je založen na neustálém vzdělávání, proto i nadále budeme klást důraz na zvyšování odbornosti našich spolupracovníků a to formou osvědčeného školícího systému, který je založen na předávání zkušeností našich poradců při jednání s klienty. Další zajímavou podporou nově příchozích spolupracovníků, se nám ukázal garantovaný příjem, který je nastaven pro každého aktivního člena našeho týmu. V roce 2011 se společnost Salve Finance, a.s. stala společníkem v nově vzniklé společnosti Salve Club s.r.o., která má připravit naše spolupracovníky jak legislativně, tak produktově na připravovanou penzijní reformu. Spojení s nadnárodní společností Salve Group, a.s., která má v oblasti reforem velmi cenné zkušenosti, bude pro společnost Salve Finance v této oblasti velkým přínosem. Za zmínku jistě stojí i to, že v roce 2011 se několik našich spolupracovníků stalo individuálními členy AFIZu. 20

23 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Top-Pojištění.cz s.r.o. Robert Zachajewicz Ing. Tomáš Voharčík Značka Top-Pojištěni.cz existuje na českém trhu již od 1. listopadu 2005, kdy byla založena stejnojmenná společnost Top-Pojištěni.cz s.r.o. Název společnosti je odvozen od nazvu internetového portálu cz, který tato společnost na českém internetu provozuje již sedmým rokem. Společnost Top-Pojištěni.cz se od svého počátku soustředí na oblast zprostředkovaní pojištění, k čemuž má patřičné licence nezávislého pojišťovacího makléře a pojišťovacího agenta udělené Českou národní bankou. Od roku 2006 a 2007 je také členem dvou významných oborových sdruženi, kterými jsou APEK Asociace pro elektronickou komerci a AFIZ Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců. Internetový portál se na našem trhu stal velice rychle lídrem v oblasti zprostředkování pojištění přes internet. Prvním, a také hlavním produktem, který byl na portále spuštěn, bylo tzv. povinné ručeni neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. O rok později jej doplnilo cestovní pojištění, následovalo havarijní pojištění a nejmlad- ším produktem na našem portále je pojištění domácnosti. Hlavním nástrojem na stránkách je tzv. agregátor, tedy porovnávač pojistných produktů. Společnost Top-Pojištěni.cz s.r.o. tak nezastupuje jen jednu pojišťovnu, ale nabízí pojištěni většiny pojišťoven působících na našem trhu a jejich nabídky je možné si pomocí jednoduchého kalkulátoru porovnat na jednom místě a zjistit tak, která z pojišťoven je pro zadané parametry ta nejoptimálnější. Následně je možné prostřednictvím této aplikace pojistnou smlouvu také uzavřít a dokonce i zaplatit. Vše je tedy jednoduché, rychlé a plně online. V současné době eviduje společnost Top-Pojištěni.cz s.r.o. prostřednictvím svého portálu přes 200 tis. uzavřených pojistných smluv s objemem ročního pojistného dosahujícího přes 350 mil. Kč s tím, že od minulého roku jsme zaznamenali růst v některých oblastech i o více než 20 %. Cílem společnosti je dále rozšiřovat svou nabídku produktů, nadále zdokonalovat a rozvíjet své služby na portálu a rozvíjet spolupráci s dalšími obchodními partnery. 21

24 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. Společnost ZFP akademie, a.s. dosáhla rokem výročí svého založení. A připočítáme-li dalších 7 let od vzniku ZFP v roce 1995, pak se dá říci, že na trhu působí značka ZFP již 17 let. ZFP akademie, a.s. 17. listopadu 12, Břeclav 17 let činnosti a především zkušeností, které za tuto dobu získala. Pojďme si tedy rok 2011 z pohledu společnosti ZFP akademie, a.s. krátce zrekapitulovat. Z pohledu obchodního se jednalo o další úspěšný rok, ve kterém se společnosti podařilo plnit úkoly a cíle pro tento rok nastavené. Nicméně o úspěšnosti podnikání nerozhodují krátkodobé výsledky, ale především dlouhodobé vize a cíle, které ve svých základních hodnotách sdílí nejenom majitel firmy, ale rovněž se s nimi ztotožňuje celý management, zaměstnanci a spolupracovníci z obchodní sítě. A o tento pohled nám v roce 10. výročí ZFP akademie šlo především. Na široké platformě řídícího procesu jsme se společně pokoušeli odpovídat si na otázky, okruhy a pojmy jako jsou efektivita řízení společnosti, kvalita přenosu informací, myšlenek a vizí společnosti do dalších let a především zajištění dlouhodobé motivace a loajality lidí, kteří se na jejím budování podílejí. Za optimální pokládám i načasování těchto aktivit. Firma je dnes velká, dosahuje velmi dobrých výsledků a jsou v ní lidé hrdí na to, co vybudovali a jsou připraveni přebírat část odpovědnosti za své výsledky na svá bedra. A s takovým týmem je pak radost pustit se do rekapitulace uplynulých 10 let a stanovení základních hodnot a poslání firmy s cílem definovat strategické cíle na dalších 10 let. A přesně toto považuji za nejdůležitější událost roku Ohlédnuli jsme se za tím, co se vybudovalo a především se díváme dopředu, na to, co se ještě dá vybudovat, jak co nejlépe uchopit velké obchodní příležitosti např. v podobě důchodové reformy a jak nastavit strukturu a procesy efektivního řízení, motivace lidí a způsoby dosažení dalšího dynamického růstu společnosti nejenom v Čechách, ale i na Slovensku. Nabrali jsme nový dech, nové tváře a s odhodláním jdeme vstříc novým cílům a vizím. Vladimír Poliak předseda dozorčí rady ZFP akademie, a.s. Základem úspěchu ZFP je dosavadní vzájemná důvěra. Důvěra, kterou nám dává náš klient, spolupracovník. Další nezbytnou podmínkou, která je také zachována, je jednot- 22

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. OBSAH Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ za rok 2007...2 Zpráva o činnosti AFIZ...4 Zpráva o činnosti Etického výboru

Více

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva Broker Trust, a.s. 2013 Výroční zpráva Broker Trust, a.s. Podporujeme poradce, kteří zodpovědně poskytují kvalitní služby svým klientům. Poskytujeme nástroje a služby, které umožňují finančním poradcům

Více

V ÝROČNÍ ZPR ÁVA. S námi se odvážných kroků. bát nemusíte. www.partners.cz

V ÝROČNÍ ZPR ÁVA. S námi se odvážných kroků. bát nemusíte. www.partners.cz V ÝROČNÍ ZPR ÁVA 2012 S námi se odvážných kroků bát nemusíte www.partners.cz obsah 1. Úvodní slovo předsedkyně představenstva / výkonné ředitelky 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje 2.2 Filozofie

Více

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz výroční zpráva 2013 Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz obsah Nebojím se vzít život do vlastních rukou 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

své úspěchy Výroční finanční zpráva 2010

své úspěchy Výroční finanční zpráva 2010 Umíme zúročit své úspěchy Výroční finanční zpráva 2010 Finanční poradenství pro Evropu Obsah Zpráva managementu... 4 Východiska do budoucna... 10 Orgány společnosti...... 12 Zpráva dozorčí rady...... 13

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1 Obsah Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Profil společnosti 8 Základní údaje 8 Historie a vývojové mezníky

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s.

výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s. výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s. ČSOB Leasing je největší leasingovou společností ve střední a východní Evropě. Dlouhodobě získává náskok před všemi svými konkurenty na trhu obsah 1. Úvod 4 1.1.

Více

Lanová dráha na Sněžku

Lanová dráha na Sněžku 2013 výroční zpráva Lanová dráha na Sněžku unikátní projekt v nejpřísněji chráněné zóně národního parku OBSAH 05 06 09 10 12 14 15 17 17 18 18 20 25 26 27 28 30 31 58 Představení společnosti Vize mise

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Centrála: Spálená 16 113 04 Praha 1 - Nové Město Česká republika Pracoviště centrály: Na Pankráci 121 140 00 Praha 4 Česká republika Telefon:

Více

2011 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 2016 2017

2011 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 2016 2017 2011 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 2016 2017 OBSAH Kooperativa 2014? 2 miliony klientů 3,83 milionu pojistných smluv 648 tisíc vyřešených pojistných událostí Pojišťovna roku 2014 5 Úvodní slovo předsedy

Více

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření.

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření. 1. ÚVODNÍ SLOVO Na rok 2006 můžeme pohlížet z pohledu společnosti jako na rok velkých změn. Nejvýznamnější změnou rozhodně byla změna majitelů společnosti počátkem září minulého roku. Po úspěšné realizaci

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

život v umění, umění v životě

život v umění, umění v životě život v umění, umění v životě výroční zpráva 2013 1 výroční zpráva 2013 2 KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 9 Úvodní slovo

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

Váš finanční život z jednoho místa

Váš finanční život z jednoho místa Váš finanční život z jednoho místa 02 Výroční zpráva Po zhodnocení vývoje hospodaření v první polovině roku 2002 přistoupili akcionáři k posílení manažerského týmu. Tím vytvořili předpoklady pro další

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Sesouhlasení regulatorního a účetního kapitálu 7 Kapitálové požadavky 7 Úvodní slovo předsedy představenstva 9 Profil společnosti

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI............................................................................ 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI......................................................................................

Více

ebanka obsluhuje více než 400 000 klientů

ebanka obsluhuje více než 400 000 klientů Obsah I. Profil banky 3 II. Rozhovor s předsedou představenstva 4 III. Vybrané finanční ukazatele 6 IV. Vývoj makroekonomického prostředí 8 V. Hlavní události roku 10 VI. Zpráva představenstva 11 VII.

Více