Základní identifikační údaje účetní jednotky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní identifikační údaje účetní jednotky"

Transkript

1 1 Základní identifikační údaje účetní jednotky Obchodní jméno: Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci Právní forma: družstvo Sídlo: Jindřichův Hradec, sídl. Vajgar 595/III. I Č : D I Č: CZ

2 2 Představenstvo družstva ing. Radim K l a š k a ing. Josef H r b e k Zdeněk B l a h n í k ing. Jaromír A n d r l e Judr. Eva B ř i c h á č k o v á Libor H o l o u b e k František K o c o u r e k Jiří K r e j č ů Jiří M a r k e s Josef M a t o u š e k Jiří P l á š i l ing. Miroslav S l á m a František V r b a předseda místopředseda místopředseda člen členka člen člen člen člen člen člen člen člen Kontrolní komise ing. Jan P o p e l a Ladislav Š m í d Irena H á j k o v á Marie H ř a v o v á Marie C h y t r o v á Marie M e l o u n o v á Jiří P e v n ý předseda místopředseda členka členka členka členka člen Vedení družstva ing. Radim K l a š k a Zdeněk B l a h n í k předseda družstva mpř. a ved. obchodního odboru

3 3 S l o v o ú v o d e m Český trh se po delší krizi a stagnaci nadechl a v některých svých segmentech zaznamenává růst, což se v roce 2014 celkem viditelně projevilo i v tržbách našeho spotřebního družstva. Navíc se zlepšila nálada a očekávání obyvatelstva, stejně tak se zvýšil optimismus podnikatelské sféry. Čekají nás tedy lepší časy? Vize lepších časů neznamená jistotu. Obchod se nachází na důležité křižovatce a ti, kteří chtějí uspět, si musí velmi dobře rozmyslet, jakou cestou se vydat. Hlavním cílem obchodníků i dodavatelů je s pomocí nových technologií a marketingových přístupů vytvořit nové cesty k zákazníkům, což na vysoce konkurenčním trhu není vždy snadné. V roce 2014 jsme vytvářeli další předpoklady pro pozitivní vývoj družstva. Významným způsobem byla modernizována prodejna 033 TIP v Dačicích. Na všechny malé prodejny byla nainstalována počítačová konfigurace namísto registračních pokladen, byly zavedeny na všech prodejnách bezdotykové platební terminály, rozšířena služba placení složenky a na účet, plně začaly vyrábět fotovoltaické elektrárny na 6 objektech, od funguje věrnostní program pro všechny zákazníky, kteří o něj mají zájem už má 14 tis. členů (na supermarketu TERNO Jihlava byl zaveden již v únoru 2013). Po zralé úvaze naše družstvo odešlo od prodeje stavebnin a činnost dvou prodejen tohoto sortimentu byla ukončena v závěru roku 2014 se záměrem soustředit se na rychloobrátkové zboží s převahou potravin, což je naší hlavní náplní. Zanedbatelné rozhodně není uvolnění finančních zdrojů vázaných v zásobách tohoto sortimentu. Intenzivně jsme pracovali na přenesení nové legislativy do našich podmínek nový Občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích, nová Směrnice Evropské unie o potravinách a informacích pro spotřebitele. Podnikatelské záměry pro rok 2015 navazují na dosaženou úroveň hodnoceného roku 2014, vycházejí z reálných možností a hlavním cílem je dále rozvíjet dobré jméno Jednota, resp. COOP a poskytovat služby na dobré úrovni. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem našim obchodním partnerům, zaměstnancům a členům spotřebního družstva za spolupráci v roce ing. Radim K l a š k a předseda družstva

4 Personální situace Jednoty SD Jindřichův Hradec V našem spotřebním družstvu bylo k zaměstnáno celkem 374 zaměstnanců, z toho 322 žen. Z rodičovské dovolené se vrátily 4 ženy, jejichž dítě v tomto roce dosáhlo tří let věku. Jedna žena využila možnosti péče o dítě do čtyř let věku dítěte a ukončila pracovní poměr. V roce 2014 bylo zaměstnáno celkem 18 důchodců, 16 v pracovním poměru, 2 na DPČ. Během roku odešlo do starobního nebo předčasného starobního důchodu celkem 9 zaměstnanců, z toho jeden ze správního aparátu, ostatní z prodejen. V tomto roce bylo přijato celkem 62 a odešlo 30 zaměstnanců. Tento pohyb se týká pouze zaměstnanců v hlavním pracovním poměru, kteří odešli na vlastní žádost a netýká se těch, kteří měli pracovní poměr uzavřen na dobu určitou. U 3 zaměstnanců se jednalo o překážku na straně zaměstnavatele /zrušení prodejny stavebnin v J.Hradci/. Vývoj průměrné mzdy na Jednotě, SD v J.Hradci Činnost Prodejny Velkoobchod Výkup Výrobna lahůdek Doprava Ústředí Ostatní činnost C e l k e m Zaměstnanci Činnost Index /2013 Prodejny ,5 254,2 251,7 99,0 Velkoobchod 45,9 45,3 46,2 45,4 98,3 Výkup 2,0 2,0 2,0 2,0 100,0 Výrobna lahůdek 19,3 18,5 18,6 18,5 99,5 Doprava 4,7 4,0 4,3 3,9 90,7 Ústředí 26,9 26,6 26,0 26,1 100,4 Ostatní činnost 5,8 6,1 6,5 6,5 100,0 C e l k e m 355, , ,9

5 5 Péče o zaměstnance Zaměstnancům je umožněno stravování formou jednoho teplého jídla denně. Nárok má každý zaměstnanec v hlavním pracovním poměru, který odpracoval nejméně 4 hodiny denně. Na závodní stravování bylo poskytnuto ze sociálního fondu ,- Kč a z nákladů družstva ,- Kč. Nadále se hradí zaměstnancům platby spojené s očkováním proti chřipce, klíštěti a hepatitidě. V roce 2014 byla ze strany družstva vynaložena částka 9.284,- Kč na náklady spojené s očkováním. Při pracovním a životním jubileu poskytuje družstvo zaměstnanci poukázky na zboží, v některých případech peněžní odměny a při požádání i příspěvky na rekreaci. Podmínky, za kterých se tyto odměny a ostatní příspěvky poskytují jsou uvedeny v Kolektivní smlouvě Jednoty SD J.Hradec. V roce 2014 bylo vyplaceno při životním jubileu na poukázky ve zboží částka ,- Kč. Na dětské tábory, rekreace a zájezdy byla poskytnuta částka ,- Kč. Na peněžním plnění při dovršení věku 50-ti let a odchodu do důchodu bylo poskytnuto ,- Kč. Vedení družstva rovněž dbá na to, aby se zaměstnanci zúčastňovali různých školení a kurzů, které souvisí s jejich činností v družstvu. Náklady plně hradí zaměstnavatel. V roce 2014 bylo poskytnuto na toto vzdělávání celkem ,- Kč. V rámci zlepšení pracovních podmínek a úroveň bezpečnosti práce, poskytujeme zaměstnancům v letních měsících zdarma nápoje. V roce 2014 to bylo v celkové hodnotě ,- Kč. Na pořízení nového pracovního ošacení a ochranných pracovních pomůcek bylo v roce 2014 vynaloženo celkem ,- Kč. Formou paušálů hradíme našim zaměstnancům praní a čistění pracovních oděvů. V roce 2014 byla takto ze strany družstva vynaložena částka ve výši ,- Kč. Žáci středních odborných učilišť (SOU) Naše družstvo poskytuje žákům Středního odborného učiliště v J.Hradci a Střední školy obchodu a služeb v Jihlavě možnost praktické výuky v našich provozovnách. Odborný výcvik v našich prodejnách vykonávají žáci pro obor vzdělání prodavač. V roce 2014 tyto služby využilo pouze Střední odborné učiliště v J.Hradci. Z řad zaměstnanců spotřebního družstva jsou určeni instruktoři, pod jejichž vedením probíhá praktická výuka žáků. Tito instruktoři jsou vybíráni podle délky praxe a dosaženého vzdělání v oboru. Při personálních změnách v prodejně jsou tito zaměstnanci instruktoři průběžně jmenováni. Ve školním roce 2014/2015 využilo tyto služby pouze Střední odborné učiliště v J.Hradci, praktickou výuku vykonávalo celkem 24 žáků. V nezbytném rozsahu se podílíme na zajištění závěrečných praktických zkoušek a dalších činností, které souvisí s ukončením praktické výuky.

6 6 Životní pojištění zaměstnanců. V roce 2002 byla uzavřena smlouva s pojišťovnou KOOPERATIVA na poskytnutí příspěvku na životní pojištění našim zaměstnancům. Výše příspěvku na jednoho zaměstnance činila 300,- Kč měsíčně. Okruh zaměstnanců byl vymezen věkem 45 let a délkou pracovního poměru 20 let. Od roku 2010 byly změněny podmínky pro poskytování příspěvku na životní kapitálové pojištění. Byl snížen věk zaměstnance z 45 na 40 let a délka pracovního poměru z 20 na 15 let. K poslední úpravě podmínek k poskytnutí příspěvku na životní pojištění došlo od Okruh zaměstnanců byl tak vymezen odpracováním u SD minimálně 15 let. V roce 2014 přispělo družstvo na životní pojištění v průměru 130 zaměstnancům v celkové výši ,- Kč. Přehled o vývoji úrazovosti a stavu na úseku bezpečnosti práce Otázkou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zabývají příslušná ustanovení Zákoníku práce část pátá, 101 až 108. V našem spotřebním družstvu je kladen důraz především na prevenci a tu lze docílit jen opakovaným proškolováním zaměstnanců. Školení rozdělujeme na vstupní, periodické a odborné. Vstupní proškolení absolvuje každý zaměstnanec, který nastoupí do pracovního poměru. Školení tzv. periodické bylo sjednoceno pro vedoucí a řadové zaměstnance a probíhá tak 1x za dva roky. Toto školení proběhlo naposledy v měsíci dubnu 2013 společně se školením požární ochrany a bude opět provedeno v dubnu letošního roku. Proškolení se týká zaměstnanců správního aparátu, vedoucích pracovníků velkoobchodu a lahůdkářské výrobny a vedoucích řetězcových prodejen. Ti mají za povinnost proškolit své podřízené. U nezařazených prodejen je informovanost v oblasti bezpečnosti práce zajištěna prostřednictvím instruktorů. Školení zajišťuje odborný lektor a týká se vyhledávání pracovních rizik, předcházení pracovním úrazům, povinností zaměstnavatelů a zaměstnanců, apod. Odborné školení je řešeno jednotlivě, podle profese zaměstnance, např. proškolení řidičů z povolání, referentských vozidel a vysokozdvižných vozíků, dále topičů, svářečů, chladírenských techniků apod. Vzhledem k tomu, že oblast bezpečnosti práce je velmi členitá a různorodá, je často řešena dodavatelsky část technická (revize, výtahy, hromosvody, nízkozdvižné a vysokozdvižné vozíky). Jednou z povinností každého zaměstnavatele, která vyplývá ze Zákoníku práce je nejméně 1x za rok provést kontrolu BOZP na pracovištích a zařízeních zaměstnavatele. Tato kontrola byla v roce 2014 provedena z důvodu rekonstrukce P 033 Dačice a budování staronové P 064 Domanín až koncem roku společně s interním auditem HACCP a zúčastnili se jí pověření pracovníci správního aparátu. Celkem bylo takto navštíveno všech 67 prodejen, dále sklad MTZ, výrobna lahůdek, velkoobchod, výkup a ústředí. Výsledek prověrek byl po sumarizaci závad projednán v poradě vedení a odpovědným pracovníkům bylo uloženo zajistit nápravu. Na většině provozoven byly zjištěny pouze drobné závady obnovení bezpečnostních nátěrů, poškozená podlaha, chybějící kryty svítidel apod. Veškeré zjištěné závady jsou průběžně odstraňovány.

7 7 Ze strany vnějších kontrolních orgánů byla v roce 2014 provedena kontrola BOZP pracovnicí OSPO na 5 prodejnách a na ústředí družstva. Zjištěné závady byly nahlášeny vedoucímu údržby a ve stanoveném termínu byly odstraněny. Při kontrole evidence v oblasti pracovních úrazů závady zjištěny nebyly. V oblasti pracovních úrazů došlo oproti roku 2013, kdy byly zaznamenány pouze 3 případy, ke značnému nárůstu na téměř pětinásobek loňské skutečnosti. Jednalo se o úrazy lehčího i závažného charakteru např. 2 případy otřesu mozku si vyžádaly každý 20 dnů pracovní neschopnosti. Opět převažují řezná poranění (cca 2/3 z celkového počtu úrazů), ale na rozdíl od předešlých let už k nim nedochází pouze při práci na nářezovém stroji, jak tomu většinou bývalo, ale i při práci s obyčejným nožem například loupání uzenin, vybalování zboží atd. Nejdelší pracovní neschopnost, způsobenou řezným poraněním, měla p. Staňková na P 235 Nová Včelnice, která z důvodu poranění na vypnutém nářezovém stroji byla doma skoro celý měsíc prosinec Zvýšil se rovněž počet poranění způsobených pádem. Některé si vyžádaly i poměrně dlouhou pracovní neschopnost a tím i dlouhodobé uzavření prodejny například p. Dvořáčková z P 147 Kolence prostonala 55 dní. Došlo rovněž k nárůstu pracovních úrazů, jež si nevyžádaly pracovní neschopnost tvoří 50 % z celkového počtu. Přehled pracovních úrazů za rok 2014 číslo jméno zaměstnance datum provozovna druh poranění část těla 1 Iveta Vonderková P 201 řezná rána pravá ruka 2 Růžena Dvořáčková P 147 distorze levá noha 3 Lenka Kašpárková P 072 řezná rána pravá ruka 4 Martina Mahajová P 412 řezná rána levá ruka 5 Pavlína Hurychová P 124 řezná rána levá ruka 6 Zdeňka Kornasová CV 991 řezná rána pravá ruka 7 Jaroslava Drhová P 143 řezná rána levá ruka 8 Veronika Holičová P 072 řezná rána pravá ruka 9 Darina Heřmánková CV 991 otřes mozku hlava 10 Dagmar Dvořáková P 313 otřes mozku hlava 11 Eva Staňková P 235 řezná rána pravá ruka 12 Ivana Najserová P 501 řezná rána pravá ruka 13 Krupilová Magda P 501 řezná rána levá ruka 14 Lucie Ryšavá P 501 naraženina levá ruka K zabránění opakování pracovních úrazů jsou přijímána účinná opatření při řešení úrazu byli postižení pracovníci poučeni či proškoleni v příslušné problematice, popřípadě byli upozorněni, aby při práci dbali zvýšené opatrnosti, neboť právě z důvodu neopatrnosti již tradičně dochází k největšímu počtu pracovních úrazů.

8 8 Členská základna družstva v roce 2014 Počet členů družstva k Úmrtí člena - 6 Převod člena na základě dědictví + 2 Počet členů družstva k Výše základního vkladu v Kč Výplaty vypořádacích podílů všem bývalým členům, kteří o to požádali, probíhaly v termínech a podle pravidel, které stanovila 1. členská schůze družstva dne 24. května Takto bylo členům, kteří zrušili své členství v dřívějším období a pozůstalým po zemřelých členech, v roce 2013 vyplaceno ,- Kč (bývalým členům a dědicům ve výši ,- Kč a dle 36 Zákona o dani z příjmů odvedeno FÚ 8.603,- Kč). Investiční výstavba, modernizace a nákup zařízení Přehled rozhodujících investičních akcí provedených v roce 2014 Prodejna 033 Dačice (Červený Vrch) - rekonstrukce prodejny tis.kč - nákup nového zařízení 500 tis.kč - rozšíření parkoviště před prodejnou 778 tis.kč Prodejna 028 Český Rudolec - oprava terasy a vybudování bezbariérového vstupu a výměna 2 ks vstupních dveří za automatické 304 tis.kč Prodejna 332 Strmilov - vyasfaltování dvora zásobování prodejny 320 tis.kč - zazdění výloh v průjezdu prodejny 58 tis.kč

9 9 Prodejna 081 Horní Pěna - výměna 2ks dveří za automatické 237 tis.kč Prodejna 153 Kunžak - výměna svítidel 169 tis.kč Terno Jihlava - nátěry kovových a dřevěných venkovních prvků 80 tis.kč - zařízení na úsporu energie cautum 343 tis.kč - repasace vnitřních automatických dveří 62 tis.kč - kamerový systém na parkovišti 48 tis.kč - nářezový stroj 238 tis.kč Prodejna 276 Příbraz - oprava chodníku 23 tis.kč Prodejna 317 Staré Město - oprava vnitřní a venkovní kanalizace 137 tis.kč Prodejna 314 Staré Hobzí - oprava střechy a zateplení stropu 284 tis.kč Prodejna 260 Písečné n/d. - oprava topného systému 47 tis.kč Prodejna 045 Deštná - výměna přístěnné vitriny 178 tis.kč - regál na pečivo 37 tis.kč Prodejna 201 Mrákotín - automat na výkup lahví 144 tis.kč Prodejny 412 Otín, 314 Staré Hobzí, 265 Pluhův Žďár - obslužné vitriny 471 tis.kč Prodejny 064 Domanín, 124 J.Hradec, 033 Dačice - obslužné a přístěnné vitriny, mrazicí truhly 252 tis.kč Lahůdkárna J.Hradec - smažicí pánev, váha 101 tis.kč Velkoobchod Dačice - nákladní automobil Daf tis.kč - oprava podlahy ve skladu nápojů 564 tis.kč - oprava střechy 238 tis.kč - vysokozdvižný vozík 407 tis.kč Prodejny nezařazená síť - počítačové vybavení tis.kč

10 10 Ústředí družstva J.Hradec - počítačové vybavení 160 tis.kč Celkový objem investičních výdajů na pořízení hmotných a nehmotných investic představuje částku Na běžnou stavební údržbu bylo vynaloženo celkem Ostatní náklady na údržbu a opravy představují částku tis. Kč tis. Kč tis. Kč Finanční hospodaření Za rok 2014 bylo docíleno kladného hospodářského výsledku a to disponibilního zisku ve výši tis. Kč, tj. již k rozdělení po odpočtu daně z příjmu, jejíž zůstatek za rok 2014 je v objemu 379 tis. Kč. Z této částky představuje 477 tis. Kč daň z příjmů za rok 2014, částku - 98 tis. Kč představuje odložená daň z příjmů (rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou hmotného majetku). Zisk před zdaněním tak byl vykázán ve výši tis. Kč. Rok 2014 byl obdobně jako rok předcházející opět velice náročný nejen na nákladové položky (zejména neustálé zvyšování cen v oblasti energií a některých služeb, zvýšené nároky na opravy a údržbu), ale i na oblast výnosů (snižování marže ve prospěch konkurenceschopnosti s ostatními obchodními řetězci, stálý pokles tržeb z pronájmů provozoven, ukončení činnosti v prodejnách stavebnin). Navíc v závěru roku byla do hospodářského výsledku proúčtována řada položek, které pravidelně ovlivňují jeho tvorbu a to jak kladně tak i záporně (např. tvorba opravných položek, tvorba dohadných položek, statistická inventura zásob zboží, nároky bonusů řetězcových prodejen, aj.). Výnosy Celkový objem výnosů představuje částku tis. Kč, což oproti stejnému období loňského roku představuje nárůst v absolutní částce o tis. Kč s indexem 101,5 %. Skladba výnosů je následující: - provozní výnosy tis. Kč - finanční výnosy 236 tis. Kč - mimořádné výnosy 61 tis. Kč

11 11 Docílená marže (podíl čistého výnosu k prodejním cenám malo a velkoobchodu, výkupu) v % index 14/13 prodejny 13,93 14,35 13,74 95,7 velkoobchod 4,58 4,53 4,59 101,3 Terno Jihlava 14,69 14,71 14,56 99,0 výkup 23,99 28,92 16,20 56,0 Absolutní výše marže (čistý výnos z prodeje) v tis. Kč index 14/13 prodejny ,3 velkoobchod ,4 Terno Jihlava ,5 výkup ,4 Přehled tvorby rozhodujících položek výnosů v tis. Kč - bez DPH index 14/13 Tržby velkoobchodu - vč. DPH ,0 - bez DPH ,2 z toho: do prodejen SD ,4 cizím odběratelům ,8 Tržby prodejen - vč. DPH ,6 - bez DPH ,6 Tržby výkupní činnosti ,8 Tržby lahůdkárny - do vlast. sítě ,2 - pro cizí ,8 Tržby za služby ,4 z toho: pronájem provozoven ,3 Provozní výnosy ,2 z toho: tržby z prodeje zařízení ,2 tržby z prodeje nemovitostí x Finanční výnosy ,7 Mimořádné výnosy ,2 z toho: náhrady pojišťovny ,7

12 12 Náklady Náklady jako celek byly za SD čerpány v absolutní výši tis. Kč, což představuje proti stejnému období loňského roku nárůst o částku tis. Kč, tj. index 101,6 %. Přehled čerpání jednotlivých nákladových položek je uveden v další části Výroční zprávy. Skladba nákladů je následující: - provozní náklady tis. Kč - finanční náklady tis. Kč - mimořádné náklady 122 tis. Kč Čerpání vybraných nákladových položek v tis. Kč bez DPH index 14/13 Spotřeba materiálu a paliv ,8 - obalový materiál ,3 - spotřeba PHM ,5 Spotřeba energie ,3 - el. energie ,0 - spotřeba plynu ,1 - spotřeba tepla ,1 - spotřeba vody ,0 Opravy a udržování ,6 Cestovné ,2 Náklady na reprezentaci ,8 Ostatní služby nemater. povahy ,2 Odpisy majetku ,1 Příspěvky na stravování - z nákladů ,0 - ze sociál. fondu ,4 Mzdové náklady a OON ,7 Zdravotní a sociální pojištění ,8

13 13 v tis. Kč bez DPH index 14/13 Daně a poplatky ,4 Provozní náklady ,8 - ZC prodaného HIM ,2 - pojistné ,9 Úroky celkem ,2 Manka a škody - vznik ,9 - přijaté náhrady ,5 - škody u pojišť ,2 - manka v normě ,6 Pohledávky za odběrateli v tis. Kč index 14/13 C e l k e m faktury ,7 - ve lhůtě splatnosti ,8 - po splatnosti do 30 dnů ,1 - po splatnosti do 60 dnů ,7 - po splatnosti nad 60 dnů ,7 Odepsané pohledávky celkem ,1 Přehled placeného pojistného za rok 2014 Česká pojišťovna, a.s. - zákonné pojištění úrazů ,-- Kč Kooperativa, a.s. flotila SČMSD - zákonné pojištění vozidel ,-- Kč - pojištění majetku ,-- Kč - živelní pojištění, skla, vandalismus ,-- Kč - odcizení ,-- Kč

14 14 - havarijní pojištění vozidel ,-- Kč - odpovědnost za škody ,-- Kč v tom: pojištění členů řídících orgánů ,-- Kč Zaplacené pojistné c e l k e m ,-- Kč - v roce 2014 bylo uplatněno na pojišťovně ,- Kč - v roce 2014 pojišťovna vypořádala ,- Kč Rozdíl ,- Kč zůstane neuhrazen jedná se o spoluúčast družstva při pojistných událostech. Od 1. července 2009 jsou všechny automobily pojištěny havarijně i zákonně v rámci flotily SČMSD. Od 1. ledna 2010 je majetek pojištěn novou pojistnou smlouvou. Všechny pojistné události (auta i majetek) jsou uplatňovány u firmy Renomia, která sama jedná s Kooperativou. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku V roce 2014 vykázala Jednota, SD v Jindřichově Hradci zisk před zdaněním v objemu ,99 Kč. Po vyrovnání daně z příjmů a odložené daně zbývá družstvu disponibilní zisk ve výši ,99 Kč. Do rozhodnutí členské schůze družstva je tento zisk v účetní evidenci veden na účtu hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení. Představenstvo SD v souladu se zněním kolektivní smlouvy pro rok 2014 a v souladu se stanovami družstva (část III, článek 10, odst.2) navrhuje členské schůzi družstva provést dotaci sociálnímu fondu ve výši 300 tis. Kč, dotaci rezervnímu fondu ve výši ,99 Kč a zbylou část ve výši 2 mil. Kč ponechat jako nerozdělený zisk.

15 Stanovisko kontrolní komise družstva k výsledkům hospodaření za rok 2014 Kontrolní komise provedla v období měsíců února a března prověrku hospodaření družstva za rok 2014 a doloženosti ročních účetních výkazů za rok 2014, přičemž se zaměřila zejména na kontrolu vývoje základních ekonomických ukazatelů, na kontrolu vyplacených odměn vedoucím zaměstnancům a funkcionářům družstva, na kontrolu plnění usnesení z minulé členské schůze, na kontrolu účetní závěrky, na kontrolu vypořádání členů v roce 2014 a na inventarizaci majetku vč. vypořádání inventurních rozdílů. Po provedené kontrole hospodaření i na základě ostatních prověrek provedených členy kontrolní komise v průběhu roku 2014, nemá kontrolní komise podstatných připomínek k činnosti družstva a k práci jeho vedení. Totéž se týká hospodářských výsledků, kde veškeré základní ukazatele podnikatelského záměru za rok 2014 byly dodrženy. Na základě těchto zjištěných skutečností bude kontrolní komise družstva doporučovat 11. členské schůzi schválit hospodaření družstva roku 2014 bez výhrad. Kontrolní komise zároveň doporučuje družstvu: - Na prodejnách, kde dochází k trvalému, výraznému poklesu počtu zákazníků a tím i docilovaných tržeb, provést rozbor příčin a navrhnout jednotlivá konkrétní opatření, vztahující se k dané maloobchodní jednotce. - Preferovat tvorbu kladného hospodářského výsledku bez využití vlivů odprodejů majetku. - V oblasti ochrany družstevního majetku se zaměřit na činnost prodejny 036 v Dačicích a případně i zhodnotit její další provoz. - Trvale vyhodnocovat bonifikace, poskytované jednotlivými dodavateli. v Jindř. Hradci ing.popela Jan v.r., předseda KK SD Hřavová Marie v.r., členka KK SD

16 16 Z p r á v a nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky k a Výroční zprávy za rok 2014 u Jednoty, spotřebního družstva v Jindřichově Hradci podle zákona č. 93/2009 Sb. Zpráva o účetní závěrce Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky družstva Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci, která se skládá z rozvahy k , výkazu zisku a ztráty za rok končící a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o družstvu Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán družstva Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

17 17 Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv družstva Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci k a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící v souladu s českými účetními předpisy. Zpráva o ověření výroční zprávy Ověřili jsme soulad výroční zprávy družstva Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci k s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán družstva Jednota, spotřební družstvo v Jindř. Hradci. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Výrok auditora Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě družstva Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci k ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. v Jindřichově Hradci dne AUDIT 99, spol. s r.o. U Poráků 511 Český Krumlov IČO: Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorských společnosti: 423 Oprávněný auditor: ing. Vendula Malečková, číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů: 1982

18 18 Stav a pohyb nedělitelného fondu za rok 2014 Počáteční stav fondu k ,50 Kč Zůstatek nedělitelného fondu k ,50 Kč Stav a pohyb sociálního fondu za rok 2014 Počáteční stav fondu k Příděl z rozdělení HV za rok 2013 Z d r o j e celkem Příspěvky na zaměstnanecké stravování Příspěvky na rekreaci, dětské tábory Nepeněžní dary Ostatní čerpání v rámci směrnic P o u ž i t í celkem Zůstatek sociálního fondu k ,85 Kč ,00 Kč ,85 Kč ,13 Kč ,20 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,33 Kč ,52 Kč

19 19 Stav a pohyb rezervního fondu za rok 2014 Počáteční stav fondu k Příděl z rozdělení hosp. výsledku za rok 2013 Z d r o j e celkem ,30 Kč ,76 Kč ,06 Kč Zůstatek rezervního fondu k ,06 Kč Stav a pohyb fondu členů a funkcionářů za rok 2014 Počáteční stav fondu k Příděl z rozdělení hosp. výsledku za rok 2013 Z d r o j e celkem ,28 Kč ,00 Kč ,28 Kč Odměny členům a funkcionářům (hrazeny z nákladů) 0 Kč Příspěvky společenským organizacím Náklady spojené s pořádáním čl. schůze Ostatní čerpání v rámci směrnic P o u ž i t í celkem ,10 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,10 Kč Zůstatek fondu členů a funkcionářů k ,18 Kč

20 20 Rozvaha SD k A k t i v a c e l k e m tis. Kč z toho: Dlouhodobý majetek tis. Kč - dlouhodobý nehmotný majetek 29 tis. Kč - dlouhodobý hmotný majetek tis. Kč - dlouhodobý finanční majetek tis. Kč Oběžná aktiva tis. Kč - zásoby materiálu, výrobků, zboží tis. Kč - krátkodobé pohledávky tis. Kč - krátkodobý finanční majetek tis. Kč Časové rozlišení 0 tis. Kč - náklady příštích období 0 tis. Kč P a s i v a c e l k e m z toho: tis. Kč Vlastní kapitál tis. Kč - základní kapitál tis. Kč - kapitálové fondy tis. Kč - fondy tvořené ze zisku tis. Kč - hospodářský výsledek účetního období tis. Kč Cizí zdroje tis. Kč - dlouhodobé závazky tis. Kč - krátkodobé závazky tis. Kč - bankovní úvěry a výpomoci tis. Kč v tom: dlouhodobé bankovní úvěry tis. Kč krátkodobé bankovní úvěry tis. Kč Časové rozlišení 155 tis. Kč - výnosy příštích období 155 tis. Kč

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3 Údaje o společnosti, statutární orgány 7 Organizační schéma 11 Rok 2012 slovy generálního

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 TEZAS a.s. Sídlo společnosti : Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz : Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO : 6193549 DIČ : CZ6193549 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 N E J E N Č I S T É T E P L O OBSAH Základní identifikační údaje 3 Předmět podnikání společnosti 5 Výsledky společnosti ve zkratce 6 Významné události v roce 2003 8 Úvodní slovo předsedy

Více

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999 KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny Výroční zpráva 1999 Obsah Profil společnosti 1 Složení vrcholových orgánů 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Zpráva představenstva 5 ALPHA

Více