Obsah KATALOG ZBOŽÍ PRO DOPRAVCE. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah KATALOG ZBOŽÍ PRO DOPRAVCE. http://cesmad.inshop.cz/ 1"

Transkript

1 Obsah UPÍNACÍ PROSTØEDKY...4 UPÍNACÍ PÁSY...4 DALŠÍ NAPÍNACÍ PRVKY A KONCOVKY K UPÍNACÍM PÁSÙM...9 DVOJITÉ PODLAHY...9 PØEPRAVA PAPÍRU V ROLÍCH...9 KOTVÍCÍ LIŠTY PØEPRAVA ODÌVÙ, TYÈE A PANELY ROZPÌRNÉ TYÈE PØEPÁŽKY MEZI BOÈNICE TERMOIZOLAÈNÍ PØEPÁŽKY ADR HAVARIJNÍ SOUPRAVY VÝSTRAŽNÉ POMÙCKY TMELY OCHRANNÁ OBUV OCHRANNÉ MASKY TABULKY A ZNAÈKY OSTATNÍ PROSTØEDKY ADR SORBENTY NÁDRŽE NA VODU...20 SCHRÁNY NA NÁØADÍ...20 HASÍCÍ PØÍSTROJE KRYTY NA HASICÍ PØÍSTROJE SNÌHOVÉ ØETÌZY...22 TACHOGRAFICKÉ KOTOUÈKY JÍZDNÍ DOKLADY...26 ODBORNÁ LITERATURA...28 SAMOLEPKY DESKY NA DOKLADY REFLEXNÍ PÁSKY...32 MAPY A ATLASY...34 SVÍTILNY, BATERIE, NABÍJEÈKY...36 SVÌTLA, MAJÁKY CELNÍ LANKA DÁLNIÈNÍ NÁLEPKY...38 AUTOBATERIE...39 AUTOLÉKÁRNIÈKY A ZDRAVOTNICKÉ POTØEBY...40 ŽÁROVKY AUTOKOSMETIKA...42 MAZIVA A NÁPLNÌ...43 AUTOPØÍSLUŠENSTVÍ...44 MODELY KAMIONÙ...46 ELEKTRICKÉ KABELY A VZDUCHOVÉ HADICE OCHRANNÉ POMÙCKY...48 PNEUMATIKY...50 UZAMIKACÍ ZAØÍZENÍ NA KOLA...50 ALKOHOLOVÉ DETEKTORY AUTOCHLADNIÈKY...52 KONTAKTY...54 KATALOG ZBOŽÍ PRO DOPRAVCE Vydává Sdružení ÈESMAD BOHEMIA Pøíprava dat Ing. Libor Jinek a kolektiv Grafika, sazba & zlom Carlos Sardámad-bohemia.cz Adresa redakce Nad Sokolovnou 117/ Praha 4 Tel.: Fax: Tisk T-STUDIO Pelléova 9/244, Praha 6 Vydalo Sdružení automobilových dopravcù ÈESMAD BOHEMIA Bøezen

2 Vážení obchodní pøátelé, pøedkládáme Vám nový, pøepracovaný a v mnohém rozšíøený katalog zboží, které je potøebné pro bezproblémové podnikání v silnièní osobní i nákladní dopravì, a to v mezinárodní i vnitrostátní. Naše nabídka zahrnuje mimo náhradních dílù komplexní sortiment zboží a pomùcek, které jsou rozdìleny do nìkolika skupin: zboží vycházející z legislativy - sem patøí zejména povinná výbava vozidel (napø. výstražné prostøedky, lana, žárovky, lékárnièky, reflexní vesty, hasící prostøedky), dále pak tachografické kotouèky, jízdní doklady potøebné k pøepravì nákladu, prostøedky k upínání, povinné znaèení vozidla apod. zboží vztahující se k charakteru pøepravovaného nákladu (napø. upevòovací prostøedky, celý sortiment ADR prostøedkù, izotermické pøíèky, kontrolní pomùcky) výrobky zvyšující bezpeènost vozidla ( reflexní materiály, osvìtlení, majáky, snìhové øetìzy apod.) položky zamìøené na vozidlo (drobné náhradní díly, autobaterie, pneumatiky, nádrže na vodu, schrány, clony, poklice, stìraèe) produkty zamìøené na práci øidièe a zvýšení jeho bezpeènosti( pomùcky, mapy, navigátory, ochranné osobní obleèení, ruèní svítilny, vybavení kabin, energetické doplòky stravy apod.) zboží zamìøené na øízení dopravy (odborná literatura, mapy a navigátory, pomùcky pro kontrolu, výrobky pro prezentaci, software, prostøedky pro školení vlastních pracovníkù). Vìtšina položek z tohoto katalogu je bìžnì k dispozici na našich skladech a mùžete si je zakoupit v nìkteré z našich prodejen na regionálních pracovištích, pøípadnì objednat telefonicky, faxem nebo elektronickou poštou. U technicky nároènìjších položek je tøeba objednávky specifikovat podle parametrù vozidel, pøípadnì se obrátit pøímo na naše pracovníky, kteøí Vám s výbìrem pro konkrétní vozidlo rádi pomohou. Jedná se zejména o snìhové øetìzy, baterie, pneumatiky, vybavení vozidel, upínací líšty, termoizolaèní pøepážky a další. Pøi vìtších objemech nákupu, pravidelném odbìru nebo pøi pøijetí našeho kompletního servisu v zajišťování zboží nabízíme nadstandardní podmínky, tzn. výraznì snížení cen a další doplòující služby. Dopravu zboží zajišťujeme po dohodì poštou (dobírka, profi balík), zásilkovými službami nebo pøi vìtším objemu vlastním rozvozem. Kromì pultového prodeje najdete náš základní sortiment zboží také v internetovém obchodì na adrese: Naší dlouhodobou snahou je uspokojovat kvalitnì a komplexnì Vaše potøeby, nabízet maximální servis a pøinášet veškeré novinky vyplývající z legislativy a technického rozvoje a to vše vèas a v provìøené kvalitì. Chtìli bychom tak stále naplòovat slogan: U NÁS NEKOUPÍTE NIC ZBYTEÈNÌ. Doufáme, že Vám pøedložený katalog bude každodenním pomocníkem a že v nìm vždy najdete vše, co potøebujete pro úspìšný provoz a rozvoj Vaší firmy. Pøivítáme Vaše pøipomínky, které povedou ke zvýšení úrovnì našich služeb. Ing. Libor Jinek vedoucí oddìlení prodeje 2

3 SLUŽBY SDRUŽENÍ ÈESMAD BOHEMIA již dlouhodobì zabezpeèuje pro dopravce celou øadu služeb. Nyní vám nìkteré z nich pøinášíme ve struèném pøehledu. REZERVACE TRAJEKTÙ A EUROTUNNELU Rezervace trajektù pro nákladní, autobusovou a osobní dopravu Rezervace EUROTUNNELU pro nákladní, autobusovou a osobní dopravu KOMPLEXNÍ POJIŠTÌNÍ PRO DOPRAVCE Pojištìní odpovìdnosti mezinárodního dopravce Zákonné pojištìní a to i pro území Ruska Havarijní pojištìní a zákonné pojištìní Pojištìní léèebných výloh do zahranièí Pojištìní právní ochrany pro øidièe a vozidla Pojištìní odpovìdnosti autobusového dopravce Právní pomoc pøi øešení škod z povinného ruèení PLATEBNÍ KARTY NA DÁLNICE A TUNELY Platební karta Caplis - pro Francii Platební karta Viacard a Telepass - pro Itálii Platební karta Servisa - pro Španìlsko a Portugalsko Platební karta Fréjus - pro Tunel Fréjus a Mont Blanc Platební karta Diners Club - pro Rakousko NAVRACENÍ DPH ZE ZAHRANIÈÍ Vracení DPH ze všech èlenských zemí EU Refundace za všechny výdaje, které jsou uznávané v jednotlivých státech Vracení DPH za platby na faktury i za hotovostní platby ZAJIŠŤOVÁNÍ VÍZ Zajištìní víz pro Rusko, Bìlorusko a Turecko Vyøízení pozvání do Ruské federace DÁLNIÈNÍ NÁLEPKY Dálnièní nálepky pro ÈR, SR, Švýcarsko PRODEJ ZBOŽÍ PRO DOPRAVCE Tradièní zboží pro dopravce jízdní doklady, odbornou literaturu, mapy a atlasy, kotouèky do tachografù, výbavu ADR, snìhové øetìzy, upínací pásy, rozpìrné tyèe, dálnièní nálepky, autokosmetiku, autopøíslušenství, pracovní pomùcky a videokazety, to vše vèetnì horkých novinek, zakoupíte na našich regionálních pracovištích nebo v internetovém obchodì UP! ENERGY Speciálnì pro øidièe UP ENERGY Extra silný, kapalný stimulant na povzbuzení a proti stresu na bázi pøírodních látek a extraktù vzácných rostlin, s velmi rychlým nástupem úèinku a dlouhodobým pùsobením. Úèinky: odstraòuje únavu a vyèerpanost, omezuje stres a úzkost, zvyšuje koncentraci a bdìlost, sti-muluje rychlost rozhodování, podporuje redukci nadváhy. Vhodné pro: øidièe, manažery, sportovce, studenty i pro ostatní aktivní veøejnost. Kontakty na regionální pracovištì ÈESMAD BOHEMIA na str. 54 3

4 UPÍNACÍ PROSTØEDKY UPÍNACÍ PÁSY ÈESMAD BOHEMIA je v Èeské republice výhradním distributorem upínacích prostøedkù významné holandské firmy Load-Lok s celoevropskou pùsobností. Upínací pásy rùzných tonáží, rozpìrné tyèe a pøepážky mezi boènice jsou k dispozici pøímo v prodejnách regionálních pracovišť ÈESMAD BOHEMIA. Ostatní upínací prvky, t.j. kotvící lišty, izolaèní pøepážky, dvojité podlahy a upínací pomùcky jsou zajišťovány na základì specifických požadavkù zákazníkù. Údaje pro správné objednání pásù Pro správné objednání pásù je tøeba sdìlit prodejci tyto údaje: - pro jaké zatížení má být pás ve smyèce (450, 800, 1 000, 3 000, 4 000, kg) - délku pásu - zda komplet nebo jen èást o pevný konec (kratší èást s ráènou, cca 0,5 m) o volný konec o jaká koncovka( plochý hák, hrotový hák, karabina apod.) - opásací souprava (souprava bez hákù) - pás s tøíbodovým uchycením pro pøevoz os. automobilù Nejèastìji používané upínací pásy jsou uvedeny v tabulce na str. 8 Podle platných evropských norem je maximální pøípustné zatížení upínacího kompletu, tedy LC (z anglického Lashing Capacity ) rovno jedné polovinì meze pevnosti B/C (anglicky Breaking Strength ). Upínací prostøedky LOAD-LOK jsou oznaèovány v souladu s evropskými standardy, což v praxi znamená, že je li uvedena maximální zatížitelnost upínacího kompletu LC 2500 dan na pøímo, tedy dan (5 000 kg) pøi opásání, dojde ke znièení upínacího prostøedku pøi napìtí 5 tun na pøímo a 10 tun pøi opásání. Jednotlivé souèásti upínacího kompletu jsou výrobci oznaèovány tak, aby na první pohled bylo patrné, o jaký typ pásu jde. Klíèové údaje (LC, nebo B/C) jsou uvedeny nejen na etiketì všité do textilní èásti upínacího kompletu, ale i na kovových souèástech. UPÍNACÍ PÁSY PRO PØEPRAVU STROJÙ A ZAØÍZENÍ Upínací pásy mm z vysocepevnostního polyesteru k zajištìní bezpeèné pøepravy strojních zaøízení, mechanismù, souèástí technologických celkù atp. Pásy vyhovují požadavkùm silnièní, železnièní, øíèní, námoøní a letecké dopravy. Pásy jsou dodávány v rùzných délkách dle pøání zákazníka. Rùznorodá nabídka koncovek koresponduje se všemi bìžnými typy kotvících ok a úchytù. Upínací pásy jsou vyrábìny v souladu s evropskými normami. Povolená tažná síla (LC) Kg Kg Doporuèený upínací komplet pás - ráèna hák Šíøka pásu 100 mm Kg Kg Doporuèený upínací komplet pás - ráèna hák Šíøka pásu 75 mm UPÍNACÍ PÁSY PRO PØEPRAVU TÌŽKÝCH A NADROZMÌRNÝCH NÁKLADÙ Tento typ upínacích pásù vyrábìných z 50mm polyesterového pásu byl navržen pro tìžké a nadrozmìrné náklady. Pásy vyhovují požadavkùm silnièní, železnièní, øíèní, námoøní a letecké dopravy. Pásy jsou dodávány v rùzných délkách dle pøání zákazníka. Rùznorodá nabídka koncovek koresponduje se všemi bìžnými typy kotvících ok a úchytù. Upínací pásy jsou vyrábìny v souladu s evropskými normami. Povolená tažná síla (LC) Kg Kg Doporuèený upínací komplet pás - ráèna 910. Šíøka pásu 50 mm Kg Kg Doporuèený upínací komplet pás - ráèna 811. Šíøka pásu 50 mm Kg Kg Doporuèený upínací komplet pás - ráèna 811. Šíøka pásu 50 mm 4

5 UPÍNACÍ PÁSY PRO UPÍNÁNÍ LEHKÉHO ZBOŽÍ DO KOTVÍCÍCH LIŠT Tento typ upínacích pásù, vyrábìných z 50mm polyesterové pásky je urèen pro transport lehkého zboží. Je vhodný do skøíòových vozidel a do minivanù. Pásy lze použít v kombinaci se všemi typy kotvících lišt. Pásy vyhovují požadavkùm silnièní, železnièní, øíèní, námoøní a letecké dopravy. Jsou dodávány v rùzných délkách dle pøání zákazníka. Rùznorodá nabídka dodávaných koncovek koresponduje se všemi bìžnými typy kotvících ok a úchytù. Pásy odpovídají evropským normám. Povolená tažná síla (LC) Kg Kg Doporuèený upínací komplet pás - ráèna 910. Šíøka pásu 50 mm Kg 2 000Kg Doporuèený upínací komplet pás - ráèna 916. Šíøka pásu 50 mm 900 Kg Kg Doporuèený upínací komplet pás - ráèna 912. Šíøka pásu 50 mm 800 Kg Kg Doporuèený upínací komplet pás - ráèna 907. Šíøka pásu 50 mm UPÍNACÍ PÁSY PRO STØEDNÌ TÌŽKÉ NÁKLADY 35mm široké polyesterové upínací pásy jsou urèeny zejména k zajištìní lehkých a støednì tìžkých nákladù. Pásy lze použít v kombinaci se všemi typy kotvících lišt firmy. Pásy vyhovují požadavkùm silnièní, železnièní, øíèní, námoøní a letecké dopravy. Jsou dodávány v rùzných délkách dle pøání zákazníka. Rùznorodá nabídka dodávaných koncovek koresponduje se všemi bìžnými typy kotvících ok a úchytù. Upínací pásy jsou vyrábìny v souladu s evropskými normami. Povolená tažná síla (LC) Kg Kg Doporuèený upínací komplet pás - ráèna hák Šíøka pásu 35 mm Kg Kg Doporuèený upínací komplet pás - ráèna hák Šíøka pásu 35 mm UPÍNACÍ PÁSY PRO LEHKÉ NÁKLADY 25 mm široké polyesterové upínací pásy jsou urèeny zejména k zajištìní lehkých nákladù. Pásy lze použít v kombinaci se všemi typy kotvících lišt. Vyhovují požadavkùm silnièní, železnièní, øíèní, námoøní a letecké dopravy. Jsou dodávány v rùzných délkách dle pøání zákazníka. Rùznorodá nabídka dodávaných koncovek koresponduje se všemi bìžnými typy kotvících ok a úchytù. Upínací pásy jsou vyrábìny v souladu s evropskými normami. Povolená tažná síla (LC) Kg 3 000Kg Doporuèený upínací komplet pás - ráèna 909. Šíøka pásu 25 mm 700 Kg Kg Doporuèený upínací komplet pás - ráèna 906. Šíøka pásu 25 mm Nejèastìji používané upínací pásy jsou uvedeny v tabulce na str. 8 5

6 PÁSY PRO UPÍNÁNÍ LEHKÝCH NÁKLADÙ ZEJMÉNA NA OSOBNÍCH VOZIDLECH Tento typ 25 milimetrových PES upínacích pásù je urèen zejména k zajištìní pøepravy lehkých nákladù, zejména osobními vozidly. Jsou rovnìž dodávány v rùzných délkách dle pøání zákazníka. Pásy lze fixovat ve všech bìžných kotvících úchytech, popøípadì na støešních nosièích apod. Upínací pásy jsou vyrábìny v souladu s evropskými normami. Povolená tažná síla (LC) UPÍNACÍ PÁSY PRO PØEPRAVU VOZIDEL A ODTAHOVOU SLUŽBU Pás mùže být doplnìn jednou dlouhou nebo tøemi krátkými plastovými podložkami. standardní délka 2.5 m nebo nebo 35 mm mm NAPÍNACÍ PÁSY K AUTOPLACHTÁM TYP Napínací pás 45mm, Pøezka nerezová Krytka typ 2130 Krytka z èerného plastu, vhodná pro spojku & 50 mm široké PVC potahovaný pás TYP Napínací pás 46mm Pøezka nerezová TYP Napínací pás 46mm, Pøezka pozinkovaná, nebo nerezová Spojka typ 2150 Slouží k uchycení pøezky k plachtì HÁKY K UPÍNACÍM PÁSÙM A = vnitøní šíøka B = celková délka C = šíøka rukojeti D = ohyb E = tloušťka materiálu Písmeno È. Šíøe A B C D E Max. nap. produktu pásu mm mm mm mm mm síla dan/kg a b* c d e f g h i j k l m n *možno objednat v nerezu (=RVS) Nejèastìji používané upínací pásy jsou uvedeny v tabulce na str. 8 6

7 HÁKY K UPÍNACÍM PÁSÙM A = vnitøní šíøka B = celková délka C = šíøka rukojeti D = ohyb E = tloušťka materiálu Písmeno È. Šíøe A B C D E Max. nap. produktu pásu mm mm mm mm mm síla dan/kg a / b , , c d e f ,5 450 g h i j k l , ,5 5, m , , NAPÍNACÍ RÁÈNY A = vnitøní šíøka B = celková délka C = šíøka rukojeti RVS = nerezavìjící ocel Písmeno È. Šíøe A B C Max. nap. produktu pásu mm mm mm Síla dan/kg a b c c d e 930=RVS f g 914H h i j k l m OCHRANNÉ NÁVLEKY A PVC ROHY LOAD-LOK K ochranì pásù a nákladu pøed posuvem, odìrem a prodøením. Zvyšují bezpeènost bìhem pøepravy. Písmeno È. produktu Popis Materiál Rozmìry v mm A B C D a 2180 Ochranný protiskluzový guma /6135 návlek polyester z b 2200 Ochranný roh plast c C2R Ochranný roh spec. pro pøepravu plast stojících rolí papíru d Ochranný roh - délka 6m plast Nejèastìji používané upínací pásy jsou uvedeny v tabulce na str. 8 7

8 NAVIJÁKY Písmeno È. A B C D E F Mez pevnosti produktu mm mm mm mm mm mm kg a b c d 1860/ e 1802 Ližina pro naviják 1820, v délce 1830mm, síla materiálu 6mm f 3703 Navijáková páka, délka 785mm K navijákùm se dodávají pásy šíøe 50mm a 100mm s maximální napínací sílou LC 1500/ 3000 až 3200/6400 a standardní délkou 9m. NAVIJÁKY Písmeno È. A B C D E F Mez pevnosti produktu mm mm mm mm mm mm kg a b c e 1881 Ráènová páka na šestihran 28mm, délka 440mm f 3703 Navijáková páka, délka 785mm z pøedchozího obrazku K navijákùm se dodávají pásy šíøe 50mm s maximální napínací sílou LC 1500/3000 až 2000/4000 a standardní délkou 9m. Pásy možno doplnit rùznými háky nebo oky. Katal. NEJÈASTÌJI POUŽÍVANÉ UPÍNACÍ PÁSY èíslo Popis pásu Skladba prvkù Pás 5t, 12 metrù, sada s ráènou a dvìma háky 811LH/12m/1006/5t Pás - volný konec s hákem, 11.5 m, 5t 11.5m/1006/5t Pás 5t, 10 metrù, sada s ráènou a dvìma háky 811LH/10m/1006/5t Pás - volný konec s hákem, 9.5 m, 5t 9.5m/1006/5t Pás 5t, 8metrù, sada s ráènou a dvìma háky 811LH/8m/1006/5t Pás - volný konec s hákem, 7.5 m, 5t 7.5m/1006/5t Pás 5t, 6 metrù, sada s ráènou a dvìma háky 811LH/6m/1006/5t Pás - volný konec s hákem, 5.5 m, 5t 5.5m/1006/5t Pás - pevný konec s ráènou a hákem, 0.5 m, 5t 811LH/0.5m/1006/5t Pás s hákem 5t - 0,5m 0.5m/1006/5t Pás k pøepravì aut. se 3 stand. háky, 3plast.podložkami a ráènou 811LH/2.5m/3x1006/3x2175/4t Pás k pøepravì aut. se 3 otoè. háky, 3 plastovými podložkami a ráènou 910/2.5m/194901/194902/195002/3x2175/4t Pás k pøepravì aut. se 3 háky, 3plast.podložkami a ráènou 910/2,5m/3x1006/3x2175/4t/ Pás k pøepravì aut. se 3 háky a ráènou 910/2,5m/3x1006/4t/ Pás 4T, 2.5 m, sada s ráènou a 3 háky 811LH/2.5m/1016/4t Pás s ráènou, se dvìma háky, 5m, LC kg 917/5m/1004/2t Upínací komplet 700kg, 5m, sada s ráènou a dvìma háky 906/5m/1002/0,35t Upínací komplet 1 400kg, 5m, sada s ráènou a dvìma háky 909-WH/5m/1002/0,7t Upínací komplet 3t, 6m, sada s ráènou a 2 háky 908/6m/1004/35mm/3t Pás 35 mm, LC 1 500kg, krátký konec s ráènou a hákem 908/0.5m/1004/3t Pás k uchycení motocyklù se 2 PVC potah. háky typ 2x1214 MOT STRAP Pás s ráènou, jednodílný bez hákù, 5m, LC 350 kg 906/5m/700kg Pás se samosvornou prezkou, jednodílný bez hákù, 5m, LC 350 kg 804/5m/700 kg Pás 10t, 10 metrù, sada s ráènou a dvìma háky 10m/10t 8

9 NEJÈASTÌJI POUŽÍVANÉ DOPLÒKOVÉ PRVKY K PÁSÙM Kat. è. Popis pásu Skladba prvkù Hák k pásu 5t Plochý hák s pojistkou, 5t Ocelový uzavøený hák plochý 3t Ráèna 5t 811LH Upínací naviják, 5t 1880 Winch System Ochranné rukávy PES šíøka 50mm Protectsleeve Plastová podložka k autopásùm Plastový chrániè rohù Cornerprotector Plastový chrániè pro pøepravu papíru v rolích C2R DALŠÍ NAPÍNACÍ PRVKY A KONCOVKY K UPÍNACÍM PÁSÙM Podlahové úchyty Úchyty ke kotvícím lištám Spony D - oka DVOJITÉ PODLAHY Konzole pøepážkové a podlahové Podlahové nosníky 1839 a 1839 HD Podlahové nosníky posuvné 1840 a 1840 HD Podlahové nosníky posuvné, snížené 1837 pro kotvící lišty 5046 a 5048 Podlahové nosníky 1840 a 1840 HD pro kotvící lišty 5046 a 5048 Podlahové nosníky posuvné 1841 a 1841 HD pro kotvící lišty 5050 PØEPRAVA PAPÍRU V ROLÍCH Ocelové a plastové klíny pro zabezpeèení nákladu Upínací systém Cargo Spider zabezpeèení nákladu pomocí upínací plachty 9

10 KOTVÍCÍ LIŠTY a b b Kotvící lišta kategorie A 1) a: 1805 b: 1805-RVS 2) -2 c: 1805-RVS 2) -2,5 c b Kotvící lišta podlahová a stropní ) a: 3005 b: 3006 c: 3010 d: 3011 a c Kotvící lišta kategorie B 1) a: 1806 b: 1806-RVS 2) -2 c: 1806-RVS 2) -2,5 a b a b 2109 c a Kotvící lišta a: 3005 b: 3006 c: 3002 podlahová lišta Kotvící lišta kategorie C 1) a: 3009 b: 3009-RVS 2) c: 3009 AL 3) Kotvící lišta Key Hole pro šatní tyèe a a a b b c c Kotvící lišta kategorie C 1) a: 3009 TV b: 3008 c: 2010 d c Lišty a kolejnice pro pøepravu nábytku a: b: c: 3119 d: 3115 PVC b Kotvící lišta kategorie C 1) a: 3009 FL 4) b: 3008 FL 4) c: 1805 FL 4) b a c b a c Legenda: 1) kategorie A - nízká zátìž, kategorie B - støední zátìž, kategorie C - vysoká zátìž 2) nerezavìjící ocel 3) hliník 4) plochá lišta Kotvící lišta uzavøená litá a: ) b: ) c: ) d: ) Kotvící lišta a: 3003/4 ST b: 3003 RVS 2) c: ) podlahová PØEPRAVA ODÌVÙ, TYÈE A PANELY Šatní tyèe k panelùm GTS, Salwall a Keyhole Šatní tyèe ke kotvícím lištám 1806, 1803, 2010 a Panely GTS a Keyhole

11 ROZPÌRNÉ TYÈE Rozpìrné tyèe se používají k zabezpeèení nákladu rozepøením mezi boènicemi nebo podlahou a stropem. Jsou opatøeny opìrnými patkami vyrobenými z materiálù s vysokým koeficientem tøení. Kargo Keeper È. produktu Vhodné pro stìny v rozmezí mm Prùmìr v mm Materiál Hmotnost Kargo Keeper s pružinou v koncovce È. produktu Vhodné pro stìny v rozmezí mm Prùmìr v mm Materiál Hmotnost 1867WS Hliník 4kg 1867WSEL Hliník 4,5kg 1867HDWS Hliník 5,3kg Teleskopické rozpìrné tyèe Teleskopické rozpìrné tyèe se speciálními koncovkami se ukotvují do podlahových, stropních nebo boèních lišt. Teleskopické rozpìrné tyèe, kruhové, nastavitelné Produkt è. Vhodné pro profily v rozmezí: v mm délka žení* Prùmìr Min./max. Max. zatí- Materiál Hmotnost 1808AL mm hliník 375 kg 5 kg 1809AL mm hliník 350 kg 6 kg mm ocel + pozinkovaná 450 kg 9,5 kg 1811EL mm ocel + pozinkovaná 450 kg 10 kg mm nerezavìjící ocel 450 kg 9,5 kg 1811EL mm nerezavìjící ocel 450 kg 10 kg Teleskopické rozpìrné tyèe, ètvercové, nastavitelné Produkt è. Vhodné pro profily v rozmezí: Prùmìr Min./max. Maximální Materiál v mm délka zatížení* Hmotnost mm ocel + pozinkovaná 400 kg 8,5 kg 1812HD mm ocel + pozinkovaná 675 kg 10,1 kg Tyèe se snímatelnou koncovkou, tyè je možné podle potøeby zkrátit Produkt è. Vhodné pro profily v rozmezí: Prùmìr Min./max. Maximální Materiál v mm délka zatížení* Hmotnost 1818ELSPEC max 2560 mm mm ocel + pozinkovaná 375 kg 8 kg 1819 max 3100 mm mm ocel + pozinkovaná 350 kg 10 kg 2818EL max 2550 mm mm ocel + pozinkovaná 450 kg 5,5 kg 2819 max 2950 mm mm ocel + pozinkovaná 450 kg 6 kg * maximální zatížení pøi rovnomìrném rozložení pùsobících sil. Nejèastìji používané rozpìrné tyèe jsou uvedeny v tabulce na str

12 OBRUÈE KARGO KEEPER Obruèe Kargo Keeper byly navrženy nejen pro použití s tyèí Kargo Keeper, ale rovnìž s dalšími typy rozpìrných tyèí. Kompletace obruèí a manipulace s nimi je velmi snadná. Používají se zejména tam, kde je tøeba zabezpeèit vìtší plochu nákladu. Parametry obruèe v mm È. produktu Materiál Hmotnost Délka Šíøka Prùmìr trubky 1867HP Pozink. ocel 6,3kg KONCOVKY ROZPÌRNÝCH TYÈÍ A - Kónická koncovka 20 mm B - Dvojitá kónická koncovka 20/25 mm C - Válcová koncovka A B C D D - Koncovka tyèe typu Kargo Keeper PØEPÁŽKY MEZI BOÈNICE PØEPÁŽKA MEZI BOÈNICE Pøepážka je prioritnì urèena k použití na valnících, pøesnìji øeèeno v nákladních vozidlech jejichž nákladový prostor nemá pevné stìny. Jak sám název napovídá, pøepážka se pomocí speciálních zámkù na obou stranách upíná na boènice vozu. To umožòuje rychlé a efektivní zabezpeèení nákladu proti posunu. Náklad o nižší celkové hmotnosti lze zajistit na valnících pomocí konzolí k pøepážce vzor Produkt Rozmìry pøe pážky Materiál Pracovní délka Hmotnost x 30 mm Hliník mm 9 kg x 30 mm Hliník Fixní délka dle potøeby cca 9 kg nastavitelná délka fixní délka Konzola k pøepážce Rozmìry (mm) Produkt è. Materiál Hmotnost a b c ocel + pozinkovaná 0,3 kg Cartlock Rozmìry in mm Produkt è. Maximální zatížení* Materiál Hmotnost A min A max B C FE kg ocel 18 kg Tyè k upevòování pøepravek s koleèky. Ukotvuje se jednou stranou do lišt a pomocí opìrky se závitem se vozík upevní k boènici vozidla. Nejèastìji používané rozpìrné tyèe jsou uvedeny v tabulce na str

13 Nejèastìji používané rozpìrné tyèe a pøepážky Kat. è. Popis Prvky Hliníková rozpìrná tyè typ Cargo Keeper - koncovka s pružinou Ø 38, délka mm 1867-WS Hliníková rozpìrná tyè typ Cargo Keeper - koncovka s pružinou Ø 38, délka mm 1867-WSEL Rozpìrná tyè typ Cargo Keeper - vysoká nosnost, s pružinou, Ø 42, délka mm HDWS Hliníková rozpìrná tyè typ Cargo Keeper - bez pružiny, délka mm 1867 (No spring) Ocelová rozpìrná tyè typ Cargo Keeper - bez pružiny, délka mm 1867ST Ocelová rozpìrná tyè typ Cargo Keeper - koncovka s pružinou, délka mm 1867STWS Pøepážka mezi boènice Cargo Plank Ocelová rozpìrná tyè mm - použití s lištou Ocelová rozpìrná tyè mm - použití s lištou EL (extra long) Rozpìrná tyè typ Cargo Keeper - ètvercová, HD, ocelová, konc. s pružinou, pøedep. høeben Rozpìrná tyè typ Cargo Keeper - ètvercová, HD, ocelová, konc. s pružinou, samosv. kroužek Rozpìrná tyè k pøepravì odìvù, pro lištu 1803, nebo GTS panel GARM/CR Pøíslušenství Obruèe k rozpìrným tyèím 1867 HP Zámky pro pøehrazovací pøepážky 1850 Sidelock TERMOIZOLAÈNÍ PØEPÁŽKY ISOLOCK Ultra lehká izolaèní dìlící pøepážka pro transport s kontrolovanými tepelnými parametry, vhodná pro lokální distribuci a krátkodobé pøepravy s požadovanou teplotou po dobu max. 10 hodin. Jde o dvojitou polyetylenovou, hliníkem potaženou textilií. Reflexní povrch odráží sluneèní paprsky, minimalizuje absorpci svìtla, resp. tepla. Zástìna je vyplnìna speciálnì vyvinutou polyesterovou vatou. Z tohoto materiálu jsou dodávány rovnìž kryty na palety, vozíky a jiné, viz. foto. K uchycení pøepážky Isolock jsou nejvhodnìjší tyèe 1867 WS Kargo Keeper které je možno instalovat u stropu a podlahy, nebo po obou stranách a uprostøed pøepážky. Tyèe Kargo Keeper jsou k pøepážce Isolock upevnìny pomocí standardních hákù a systému upínacích ok. Je možné, že po instalaci systému Isolock do požadované polohy v nákladovém prostoru je tøeba pøepážku více napnout. Toho lze snadno dosáhnout úpravou hákù a upínacích ok. Tìsnící chlopnì musí být ohnuty smìrem k chladící jednotce. Proudìním a tlakem vzduchu pak samovolnì pøilehnou na stìny prostoru a utìsní požadovanou èást prostoru. Náklad je vhodné zajistit pomocí dalších rozpìrných tyèí, pøípadnì upínacích pásù jež jsou rovnì v nabídce. Dodáváno na objednávku dle rozmìrù vozidla 13

14 TERMOIZOLAÈNÍ PØEPÁŽKA TEMPWALL PØEPÁŽKY TEMPWALL MOHOU BÝT DLE PØÁNÍ ZÁKAZNÍKA OPATØENY RÙZNÝMI DOPLÒKY A PØÍSLUŠENSTVÍM: 85 mm silná, nárazuvzdorná potahovaná tkanina z vysoce pevnostního polyesteru Zvedací pás s pøíslušenstvím pro zvedání jednodílné verze pøepážky TEMPWALL Úchyty pro snadnou manipulaci Transparentní antiabrasivní izolaèní PVC pásek umístìný na spodní hranu pøepážky Antiabrasivní PVC profil mùže být u pøenosných pøepážek využit rovnìž k regulaci výšky pøepážky (+75 mm max.) JEDNODÍLNÁ PØEPÁŽKA TEMPWALL (Montovaná varianta) standard S boèními køídly Se spodním køídlem Sada ventilátor termostat, proudìní vzduchu je zajišťováno automaticky TEMPWALL Tempwall je sendvièová nové pìny. Mezi jednotlivé a vynikající tvarovou pam prostoru. Pøepážka je dod dílná. Pøepážka mùže být Pøepážka TEMPWALL m vìtrací klapky, úchyty k le 14

15 Plastový ventilaèní prvek s nastavitelným prùtokem vzduchu IZOLAÈNÍ PØEPÁŽKY Frigowall izolaèní pøepážka z panelu Twaron pro mezinárodní pøepravu PVC klapka pro zpìtnou cirkulaci vzduchu s nastavitelným prùtokem Tempwall flexibilní lehká izolaèní pøepážka pro izotermickou pøepravu DVOUDÍLNÁ PØEPÁŽKA TEMPWALL (Pøenosná varianta) Symetrická dvoudílná verze s tyèemi Asymetrická dvoudílná varianta Verze pro pøepravu zavìšeného masa Isoclear transparentní PVC termoizolaèní pásy rùzných délek a tvarù termoizolaèní pøepážka s vnitøní èástí vyrobené ze tøívrstvé komprimované mìkèené polyetylevrstvy pìny jsou vlepeny flexibilní plastové pláty, které zajišťují dostateènou pružnost pøepážky ìť. Vnìjší okraje jsou z mìkèí PE pìny, které zajišťují precizní kontakt se stìnami nákladového vána ve dvou variantách, jako dìlená (dvoudílná možno sklopit uprostøed), nebo jako jednolibovolnì pøemístitelná nebo je upevnìna v posuvných kolejnicích pod stropem. ùže být dle pøání zákazníka opatøena rùznými doplòky a pøíslušenstvím jako jsou ventilátory, pší manipulaci s pøepážkou, tìsnící lišty, pomocný naviják k upevnìní u stropu apod. 15

16 ADR HAVARIJNÍ SOUPRAVY Havarijní souprava ADR - kufr s univerzálními sorbenty a bezpeènostními svítilnami Obsah: 2x bezpeènostní svítidla ADR, 1x sorpèní nepropustná plachetka, 10x sorpèní rohože, 2x sorpèní had, 1x rychletuhnoucí tmel, 1x skládací sbìrná nádoba, 1x ochranná kombinéza, 1x brýle, 1x rukavice, 1x ruèní svítilna nejiskøivá s bateriemi, 1x kapalina na výplach oèí, 2x úložný sáèek, 1x reflexní vesta, 2x výstražná nálepka, obal Havarijní souprava ADR - kufr s univerzálními sorbenty, bez svítilen Obsah: 1x sorpèní nepropustná plachetka, 10x sorpèní rohože, 2x sorpèní had, 1x rychletuhnoucí tmel, 1x skládací sbìrná nádoba, 1x ochranná kombinéza, 1x brýle, 1x rukavice, 1x ruèní svítilna nejiskøivá s bateriemi, 1x kapalina na výplach oèí, 2x úložný sáèek, 1x reflexní vesta, 2x výstražná nálepka, obal Havarijní souprava ADR v kufru s bezpeènostními svítilnami Havarijní soupravy je možno sestavit do kufru nebo vaku z nepromokavého pevného plátna Kufr - obal na soupravu Havarijní souprava ADR v kufru bez bezpeènostních svítilen Obal na soupravu Rukavice bavlnìné s Nitrilem Rukavice z Nitrilu bavlnìná vložka máèená do Nitrilu Rukavice vyrobené z Nitrilu (Teplast) VÝSTRAŽNÉ POMÙCKY Kombinézy Tyvek Pro (DuPont) s kapucí, bílá barva - netkaný polyetylén, antistatický, bez silikonù. Vysoká ochrana proti vodì,vodným roztokùm chemikálií, azbestu a prachu Tychem C s kapucí a pøelepenými švy, žlutá barva netkaný polyetylén s polymerní vrstvou, antistatický bez silikonù. Ochrana proti vodì, anorganickým chemikáliím, ultrajemným èásticím Plastové tìsnící brýle Výstražný trojúhelník Výstražný kužel jako alternativa bezpeènostních svítilen Ruèní lampa nejiskøivá ELS124 Svítilna s atestem do výbušného prostøedí, pro zónu Bezpeènostní svítilny ADR Svítilna s bílým a oranžovým blikajícím svìtlem TMELY Voda na výplach oèí OPHTAL Rychletuhnoucí tmely pro opravu kovù a jiných materiálù 16

17 ADR Základní vybavení vozidla pro pøepravu nebezpeèných látek ADR Požadavky na vybavení vozidla jsou dány Mezinárodními dohodami ADR, ve kterých jsou tyto vìci velmi podrobnì øešeny. ÈESMAD BOHEMIA poøádá pravidelné kurzy k problematice ADR, na kterých je øešena i základní výbava vozidla pro pøepravu nebezpeèných látek. Vozidlo by mìlo být vybaveno, kromì hasících prostøedkù, jedním zakládacím klínem odpovídajících rozmìrù; dvìma výstražnými prostøedky (doporuèují se blikající svítilny); vhodnou reflexní vestou odpovídající normì EN 471 pro každého èlena posádky; jednou ruèní svítilnou pro každého èlena posádky a dalšími prostøedky urèenými písemnými pokyny pro pøepravu urèeného nákladu. Námi nabízené havarijní soupravy ADR pokrývají vìtšinu bìžných požadavkù. Sestavíme jakoukoliv skladbu havarijní soupravy, podle konkrétních požadavkù zákazníka. Veškeré produkty havarijních souprav mají pøíslušné atesty. OCHRANNÁ OBUV OCHRANNÉ MASKY Reflexní vesta Reflexní vesta S vysoce reflexními odraznými pásky a vyrobena z látek výrazné barevnosti odpovídající ÈSN EN 471, provedení oranžové nebo žluté Èerné holínky z PVC proti kyselinám a proti odìru Celooblièejová maska se štítem Podkládací klíny Plastový zajišťovací klín Provedený z polypropylenu, šíøka 200 mm Holínky s ocelovou tužinkou antistatické, proti vodì, stlaèením a propíchnutím Polomaska s filtry Polomaska s filtry (modrá) polomaska vhodná pro opakované použití s minimální údržbou, konstrukce s dvìma vymìnitelnými filtry Èerné holínky s ocelovou špicí a ocel. plátkem v podešvi proti propichu antistatické, proti vodì, kyselinám a olejùm Filtry Filtry (kulaté) øada filtrù podle charakteru plynu nebo èástic Lopaty a košťata Ochranné návleky nohou Respirátory urèeno pro rùzná prostøedí Skládací nejiskøivé plastové lopaty Nejiskøivá lopata AL Silní koštì s násadou pro ADR

18 TABULKY A ZNAÈKY Zmenšená neutrální pevná 300 x 120mm Zmenšená neutrální, sklápìcí 300 x 120mm Jednoúèelová s lisovanými èísly 400 x 300mm Jednoúèelová, skládací s lisovanými èísly 400 x 300mm Dvojúèelová, možnost výmìny koncových èísel 400 x 300mm Pevná neutrální 400 x 300mm Sklápìcí neutrální 400 x 300mm Pevná s osmi prázdnými poli k výmìnì èísel Skládací s osmi prázdnými poli k výmìnì èísel Bezpeènostní znaèky pevné 30x30cm Bezpeènostní znaèky pevné 25x25 cm sada èísel pro tabulky ADR jedno èíslo Textilní kryt na tabulku ADR Úchytný rám pro tabulku ADR Zámek pro sklopné tabulky Bezpeènostní nálepky. Samolepky z nereflexní fóle Reflexní tabule pro pøívìsy, pár Reflexní tabule pro motorová vozidla, pár Reflexní tabule - nadmìrný rozmìr, 500x Reflexní trojúhelník pro pomalá vozidla Držák bezpeènostních tabulek 250x250 mm Reflexní tabule TIR pevná Reflexní tabule TIR sklopná Reflexní tabule A pevná Reflexní tabule A sklopná Reflexní tabule Dìti pevná 18

19 SORBENTY Sorpèní plachetka pro zachycení ukapávajících kapalin 150x100 cm Sorpèní rohož pro zachycení kapalin 40x50 cm, 400g/m Údržbová ponožka Ponožka naplnìná sorpèním materiálem vhodná pro zachytávání rozlitých kapalin Záchytná nádoba ECO-DRY Univerzální sorpèní drť Èistí olejové skvrny i ropné emulze z betonu, dlažeb a silnièního asfaltu. Rychle sorbuje, lze snadno zamést, nízká prašnost. Balení 10 kg. OSTATNÍ PROSTØEDKY ADR Záchytný kanystr obsah 15 l Úkapová vana bez sorpèního materiálu LITE-DRY Univerzální sorpèní drť LITE DRY balení 5 kg balení 10 kg Rychle sorbuje, je neprašný, neabrazivní, lehce spalitelné, vysoká sorbèní schopnost. Používá se poro likvidaci úniku olejù a ropných emulzí z pevného povrchu Záchytný kanystr obsah 55 l Jednorázová ucpávka kanálu Pro utìsnìní kanalizaèních vpustí na max. 48 hodin, sada 2 ks RYCHLOSAVÉ UTÌRKY Držák pro roli utìrek Rychlosavé utìrky v roli 19

20 NÁDRŽE NA VODU Nádrže na vodu Kat. èíslo Objem (litr) (mm) Rozmìr B (mm) Rozmìr C (mm) Délka L (mm) Hmotnost kg , ,20 Držák nádrže (levý + pravý) Kat. èíslo Kg / sada , ,50 Náhradní díly k nádržím Kat.èíslo Popis Zátka plastová k nádrži na vodu Kohout plastový k nádrži na vodu Nádrž na vodu z èerného plastu na 30 l SCHRÁNY NA NÁØADÍ Kat. èíslo šíøka výška hloubka Hmotnost , , , , , , ,8 Schrány na nářadí - KOVER Kat. èíslo šíøka výška hloubka Hmotnost , ,0 Příslušenství a náhradní díly Kat. è. Popis Držák schrány délka 350 mm Držák schrány délka 450 mm Držák schrány délka 550 mm Náhradní víko na 600 x 400 mm Náhr.uzávìr s doz.zámkem Krytka PVC na uzávìr 20

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE KATALOG OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE 1 Snaha a.s. HISTORIE A SOUÈASNOST Spoleènost byla založena krátce po osvobození Èeskoslovenska v roce 1945. Píše tedy již svoji více

Více

jízdní doklady, publikace, mapy a navigace jízdní doklady, CMR odborná literatura desky na doklady mapy a atlasy navigace

jízdní doklady, publikace, mapy a navigace jízdní doklady, CMR odborná literatura desky na doklady mapy a atlasy navigace OBSAH vše pro návìs upínací pásy rozpìrné tyèe pøehrazovaèe ochranné rohy termoizolaèní pøepážka celní lanka, plomby reflexní pásky napínací pøezky na plachty vše pro tahaè tachografové kotouèky rolièky

Více

POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY

POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY Polyuretanové ozubené øemeny Polyuretanové øemeny Naše firma nabízí polyuretanové øemeny splòující nejvyšší požadavky výrobcù prùmyslových zaøízení. Výroba na moderním strojním

Více

mako tapetovací náøadí

mako tapetovací náøadí 008.. mako olovnice použití pro pøesné vyrovnání tapet. kvalita 90g olovnice se šòùrou metrù. 90 g 808 00 SB..0889 mako šòùra znaèkovací použití pro pøesné znaèení èar. kvalita robustní kovové pouzdro

Více

Pøíslušenství k dveøním podlahovým zavíraèùm DORMA BTS

Pøíslušenství k dveøním podlahovým zavíraèùm DORMA BTS Pøíslušenství k dveøním podlahovým zavíraèùm DORMA BTS Hliníkové dorazové dveøe Dveøní páka z lehkého kovu pro rovinné dorazové dveøe rùzných systémù šíøka dveøí do 1200 mm, hmotnost dveøí do 120 kg pro

Více

TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ

TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ Tøída 1 Výbušné látky a pøedmìty Tøída 2 Plyny Tøída 3 Hoølavé kapaliny Tøída 4.1 Hoølavé tuhé látky, samovolnì se rozkládající látky a znecitlivìné tuhé výbušné látky Tøída 4.2

Více

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24 0 elaspeed SPOJKY EPJM - C EPJMe - C RTJMe - C 6 EPJMt - C 8 EPJMp - C 0 EPJMt - C/3C EPJMp - 3C PØÍMÁ PRUŽNÁ SPOJKA elaspeed EPJM-C pro jednožilové kabely s izolací ze zesítìného polyetylenu (XPE) nebo

Více

Pøíslušenství k podlahovým zavíraèùm dveøí

Pøíslušenství k podlahovým zavíraèùm dveøí Pøíslušenství k podlahovým zavíraèùm dveøí Pøíslušenství pro hliníkové dorazové dveøe Dveøní páka z lehkého kovu pro rovinné dorazové dveøe rùzných systémù šíøka dveøí do 1200 mm, hmotnost dveøí do 120

Více

Øetìzová bariéra CAT

Øetìzová bariéra CAT Øetìzová bariéra CAT ØETÌZOVÁ BARIÉRA PRO VJEZDY DO ŠÍØE 16M. Typ zaøízení 1. Skupina CAT-X 2. Skupina CAT-I 3. Rádiový pøijímaè 4. Øetìz Genovese - Janovský 5. Bezpeènostní vodítko øetìzu umístìné na

Více

CENÍK VLAJKOVÝCH STOŽÁRÙ

CENÍK VLAJKOVÝCH STOŽÁRÙ CENÍK VLAJKOVÝCH STOŽÁRÙ platný od 1.8.2015 Pro vaši snadnìjší orientaci uvádíme základní typy stožárù, které máme v nabídce. Rádi vám poradíme, jaký typ vlajkového stožáru nebo držáku na vlajku vybrat,

Více

CENÍK VLAJKOVÝCH STOŽÁRÙ

CENÍK VLAJKOVÝCH STOŽÁRÙ CENÍK VLAJKOVÝCH STOŽÁRÙ platný od 1.8.2015 Pro vaši snadnìjší orientaci uvádíme základní typy stožárù, které máme v nabídce. Rádi vám poradíme, jaký typ vlajkového stožáru nebo držáku na vlajku vybrat,

Více

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod EN E U R O N O R M 4 4 2 Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru

Více

Klasifikace. Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní.

Klasifikace. Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní. MS 11 Kapacitní mìøicí sondy tyèové a závìsné Charakteristika Limitní i kontinuální mìøení hladin tekutých i sypkých látek Konstrukce: sondy tyèové - do 4 m sondy závìsné - do 40 m Provedení: normální

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40).

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40). VZORY VÝPLNÍ Všeobecné informace o výplních Systémy oplocení vyrábìné firmou WIŒNIOWSKI se dodávají ve tøech produktových øadách: CLSSIC, STYLE, LUX. Standardní zakonèení horní hrany tak, jak je vyobrazeno

Více

www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy

www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy www.monarc.cz... moderní nábytek za rozumné ceny www.monarc.cz... kvalitní èeský nábytek pro Váš domov Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy

Více

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí Pøístrojové transformátory Pøístrojové transformátory typù CLA a CLB jsou urèeny k použití v rozvodných zaøízeních nízkého napìtí (s izolaèním napìtím do 70 V) se jmenovitými primárními proudy v rozmezí

Více

KATALOG NÁSTROJÙ /OBSAH

KATALOG NÁSTROJÙ /OBSAH KATALOG NÁSTROJÙ /OBSAH V tomto katalogu je nabídka nejèastìji dodávaných nástrojù pro stroje výrobcù PVC a Al oken. Vìtšina tohoto sortimentu je originál - MADE IN GERMANY. Všechny dodávky zboží z tohoto

Více

KATALOG 2015 ROLOVACÍ A PLISÉ SÍTÌ PROTI HMYZU

KATALOG 2015 ROLOVACÍ A PLISÉ SÍTÌ PROTI HMYZU V20140101 KATALOG 2015 ROLOVACÍ A PLISÉ SÍTÌ PROTI HMYZU - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH VŠEOBECNÉ INFORMACE TYPY ROLOVACÍCH SÍTÍ VERSA - ROLOVACÍ

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

ZAØÍZENÍ PRO PÍSKOVÁNÍ

ZAØÍZENÍ PRO PÍSKOVÁNÍ ZAØÍZENÍ PRO Kompresor 51 00 00 kompresor pojízdný, typ 600-60D 400 V, 450 l / min. 51 00 00 kompresor na vzduch GLASTAR tlaková nádoba 51 301 00 GLASTAR tlaková nádoba, typ 100 obsah 45 l, ruèní ovládání

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

mako prezentaèní øešení

mako prezentaèní øešení mako prezentaèní øešení 40068.. mako pultový stojan na tìsnìní obsah viz ceník pro optimální doplnìní prodejní plochy 889 0 889 0..88944..88968 mako podlahový stojan na tìsnìní obsah viz ceník pro nejprodávanìjší

Více

ŠROUBENÍ HADICE - RYCHLOSPOJKY - VENTILY - TLUMIÈE

ŠROUBENÍ HADICE - RYCHLOSPOJKY - VENTILY - TLUMIÈE ŠOUBENÍ HADICE - YCHLOSPOJKY - VENTILY - TLUMIÈE OBSAH Nástrèná šroubení Strana 7 Strana 7 Strana 7 Strana 7 Strana 7 Strana 7 Strana 8 Strana 8 Strana 8 Strana 8 Strana 8 Strana 8 Strana 9 Strana 9 Strana

Více

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ RSE 4-10 D n 10 p max 32 MPa Q max 100 dm 3 /min KT 2019 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické pøímoèaré šoupátkové rozvádìèe RSE 4-10 s elektromagnetickým ovládáním na stejnosmìrné

Více

V20140101 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs.

V20140101 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs. V0140101 KATALOG 015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH Všeobecné podmínky Typy sítí Okenní profil válcovaný - OV

Více

... STRESNÍ PROGRAM. www.epsystem.cz. Palkovická 2204 738 01 Frýdek - Místek. Tel.: +420 558 639 604 Fax: +420 558 639 604

... STRESNÍ PROGRAM. www.epsystem.cz. Palkovická 2204 738 01 Frýdek - Místek. Tel.: +420 558 639 604 Fax: +420 558 639 604 STRESNÍ PROGRAM Palkovická 78 0 Frýdek - Místek Tel.: + 8 9 0 Fax: + 8 9 0... 09 tel.: 8 9 0 VÌTRACÍ PRVKY.. HØEBENOVÝ VÌTRACÍ PÁS S KARTÁÈEM WK nosný prvek PVC, polyprophylenové vlákno odolné UV záøení

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

Preferred Packaging Food

Preferred Packaging Food Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Preferred Packaging Food Nové øady strojù pøestavují stroje pro zatavování misek a balicí vakuové stroje, modely jsou vhodné ke zpracování

Více

KABELY A PØÍSLUŠENSTVÍ

KABELY A PØÍSLUŠENSTVÍ KABELY A PØÍSLUŠENSTVÍ kabel pøipojovací tøížilový, bavlnìné opletení, délka 2 m, se zástrèkou a šòùrovým vypínaèem 20 101 00 zlatý 20 101 01 20 101 01 kabel pøipojovací, bavlnìné opletení kabel pøipojovací

Více

Montážní návod. BITHERM Floor. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru budovy za úèelem

Více

CYSY KOAXIAL 50 CYSY. 4x0,75

CYSY KOAXIAL 50 CYSY. 4x0,75 FAST SERIE Zajímavý design, jednoduchost montáže, integrovaná øídící KAXIAL jednotka v motoru. Tento motor je navržen pro køídlové privátní brány do rozmìru 2,3 m jednoho køídla, které mají osu otáèení

Více

Specifikace technických prostředků pro 10 ks AP a 1 ks AŽ

Specifikace technických prostředků pro 10 ks AP a 1 ks AŽ Příloha č. 2 zadávací dokumentace Specifikace technických prostředků pro 10 ks AP a 1 ks AŽ 11 ks Hasící přístroj 2kg (CA 2 LE), vč. držáku pro šroubování na svislou stěnu 7 ks Lékarnička vel. II 11 ks

Více

katalog PRoDUktU 2014.1

katalog PRoDUktU 2014.1 katalog PRoDUktU 2014.1 UNPOTEC RUNPOTEC StaNDaRD RUNPOTEC RUNPOTEC kvality RUNPotEC RUNPOTEC RUNPOTEC RUNPO- UNPOTEC RUNPOTEC Kontrola RUNPOTEC RUNPOTEC kvality RUNPOTEC RUNPOTEC RUNPO- EC RUNPOTEC Produkty

Více

Platný od 01. 04. 2005. Flexibilní technika. www.meibes.cz

Platný od 01. 04. 2005. Flexibilní technika. www.meibes.cz Platný od 01. 04. 5 Flexibilní technika www.meibes.cz Obsah Plnoprùtoèné pancéøované tlakové hadice 2 Oplet pozink 5 Oplet nerez 12 Pøíslušenství pro hadice 18 Sanitární pancéøované tlakové hadice 19 Vlnité

Více

DET SIGMA PUMPY HRANICE

DET SIGMA PUMPY HRANICE SIGMA PUMPY HRANICE ÈERPADLOVÉ TURBÍNY DET SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 81.01 Použití Èerpadlové turbíny

Více

novinka 16290.K 80281.M 16291.M 80282.C 16293.Z 16292.E 80283.S 80280.R 33986.Z nová barva 42652.Z ks 1-99 100+ 500+ 1 000+ Kč 38,70 37,10 35,60 34,70

novinka 16290.K 80281.M 16291.M 80282.C 16293.Z 16292.E 80283.S 80280.R 33986.Z nová barva 42652.Z ks 1-99 100+ 500+ 1 000+ Kč 38,70 37,10 35,60 34,70 Drobné dárky Hliníková minisvítilna s 6x LED světlem a karabinou Ø 25 57 mm, laserový popis ks 1-69 70+ 350+ 700+ Kč 67,- 62,90 60,70 59,20 16290.K Hliníková minisvítilna s 3x LED světlem a karabinkou

Více

06/2015. produktový katalog - ceník. Pevné komínové vložky pro spotøebièe na tuhá paliva-d3. Izolovaný systém NEREZ/AL. www.ricomgas.cz.

06/2015. produktový katalog - ceník. Pevné komínové vložky pro spotøebièe na tuhá paliva-d3. Izolovaný systém NEREZ/AL. www.ricomgas.cz. 06/2015 produktový katalog - ceník Pevné komínové vložky pro spotøebièe na tuhá paliva-d3 Izolovaný systém NEREZ/AL Pøíslušenství www.ricomgas.cz OBSAH A KONTAKTNÍ ÚDAJE Obsah a kontakty - 2 - Charakteristika

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

PØÍSLUŠENSTVÍ KONEKTORÙ

PØÍSLUŠENSTVÍ KONEKTORÙ formfit PØÍSLUŠENSTVÍ KONEKTORÙ Konektorové spojky 8 Konektorové zátky Prùchodkové krytky 70 Transformátorové prùchodky 7 Kovové kryty konektorù 8 Násuvné izolátory 8 Typická zapojení konektorù 8 Celkové

Více

KOTVÍCÍ PRVKY MISKY 09.01.01.0

KOTVÍCÍ PRVKY MISKY 09.01.01.0 KOTVÍCÍ PRVKY MISKY 09.01.01.0 0911 001.000 Kotvící miska pro montáž na podlahu Únosnost : cca do 7,50 kn ( 750 dan ) Vhodné pro přívěsné vozíky : ocel pozink : 0,150 0911 002.000 Kotvící miska k zapuštění

Více

Platí od: 3. - 31. 5. 2013. Únor. Březen. Květen. Červen. Červenec. Srpen. Září. Říjen. Listopad. Prosinec

Platí od: 3. - 31. 5. 2013. Únor. Březen. Květen. Červen. Červenec. Srpen. Září. Říjen. Listopad. Prosinec akce výběr Platí od: 3. - 31. 5. 2013 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 4161 Stativ STAR 61 3-cestná hlava s rychloupínací destičkou profil: 20 mm, výška:

Více

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG ÁVOD K OBSUZE A ÚDRŽBÌ ZVÝRAZÌÉ DOPRAVÍ ZAÈKY S ED SVÌTEÝMI ZDROJI D-180B DYASIG Dopravní návìstidla se zabudovaným kmitaèem se používají pro zvýraznìní dopravních zneèek pøi pøechodných dopravních opatøeních,nebo

Více

Váš partner v oblasti mechanické ochrany. kabelù

Váš partner v oblasti mechanické ochrany. kabelù Váš partner v oblasti mechanické ochrany kabelù pøi výstavbì : - inženýrských sítí - telekomunikací - energetik - železnièních koridorù kabelové chránièky žlaby desky výstražné fólie pøíslušenství pomùcky

Více

4. Lopata Orchidea. Al slitina / døevo. 1620849 Ø40 170 2.715,- Kè 1620850 Ø45 170 2.855,- Kè 1620851 Ø50 180 3.455,- Kè. 5.

4. Lopata Orchidea. Al slitina / døevo. 1620849 Ø40 170 2.715,- Kè 1620850 Ø45 170 2.855,- Kè 1620851 Ø50 180 3.455,- Kè. 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 lopaty na pizzu 1. Lopata na pizzu Vesuvio Al slitina / plast 1620870 Ø33 90 1.695,- Kè 2. Lopata na pizzu Canada Al slitina / plast 1620815 Ø33 135 995,- Kè 3. Lopata Mastropizza Al slitina

Více

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40).

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40). VZORY VÝPLNÍ Všeobecné informace o výplních Systémy oplocení vyrábìné firmou WIŒNIOWSKI se dodávají ve tøech produktových øadách: CLASSIC, STYLE, LUX. Standardní zakonèení horní hrany tak, jak je vyobrazeno

Více

DALŠÍ POMŮCKY PRO MĚŘENÍ

DALŠÍ POMŮCKY PRO MĚŘENÍ DALŠÍ POMŮCKY PRO MĚŘENÍ Měřící vozík Použití: pro kalibraci měřítek, měřicích pásem, měřicích pásků, stupnic měřicích lup, kontrolu stupnic měřidel, ale i optickou kontrolu malých dílů a výrobků Provedení:

Více

3450, 3650, 3660, 8095N, 10-25 KVA

3450, 3650, 3660, 8095N, 10-25 KVA Kromì pøesného svaøování bez odstøikù jsou stroje TECNA velmi vhodné pro opravy karosérie po menších kolizích vyrovnáním plechù, namísto jejich výmìny. Opravy se tak stanou výraznì rychlejší a levnìjší.

Více

Upínací a zajišťovací prostředky

Upínací a zajišťovací prostředky Upínací a zajišťovací prostředky Page: 1/58 Čtvrtek 14. únor 2008 Ochranný roh (PVC) UP-ROH50 Ochranný roh z PVC, který zabrání poškození nebo přeříznutí upínacího pásu (kurtu) tam, kde je osazen přes

Více

uživatelský manuál PZ49X-X0270-EE 1 Ks instalace INSTAL-PROACE 0,1 h 58 Kč 6 MT sportovní design PZ4L0-H0172-00 1 Ks 1 594 Kč

uživatelský manuál PZ49X-X0270-EE 1 Ks instalace INSTAL-PROACE 0,1 h 58 Kč 6 MT sportovní design PZ4L0-H0172-00 1 Ks 1 594 Kč ProAce Autorizovaný servis: HO-LA CENTER 2013/04 Platnost od: 10.9.2014 Hi-TECH uživatelský manuál PZ49X-X0270-EE 1 Ks 8 515 Kč WiFi vysílač PZ41C-X0270-A0 1 Ks Hotspot WiFi 581 Kč 9 096 Kč INTERIÉR integrovaná

Více

BW 1100 1200 1400 1600 1850 3D. Balièky válcových balíkù

BW 1100 1200 1400 1600 1850 3D. Balièky válcových balíkù BW 1100 1200 1400 1600 1850 3D Balièky válcových balíkù Nesená balièka BW 1100 Jsou li balíky pøepravovány k balení do místa urèení, je nesená balièka BW 1100 ideálním øešením. Dodává se ve dvojím provedení:

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12 PRS 1, PRS 2 Obsah Popis, použití a charakteristika...2 Technické informace... onstrukèní rozmìry... Ovládací prvky... 10 Poznámky... 12 Znaèení ventilu a jeho specifikace... 1 Popis, použití a charakteristika

Více

03 ZAJIŠŤOVACÍ SOUPRAVY PRO BEZPEČNÝ TRANSPORT

03 ZAJIŠŤOVACÍ SOUPRAVY PRO BEZPEČNÝ TRANSPORT 03 ZAJIŠŤOVACÍ SOUPRAVY PRO BEZPEČNÝ TRANSPORT ZAJIŠŤOVACÍ SOUPRAVA SE NESMÍ POUŽÍVAT JAKO VÁZACÍ PROSTŘEDEK KE ZVEDÁNÍ BŘEMEN! ATEST 8 S D 2710 Zajišťovací soupravy slouží k bezpečnému transportu břemen

Více

Pøestavba naftových motorù na pohon LPG

Pøestavba naftových motorù na pohon LPG Pøestavba naftových motorù na pohon LPG AUTOMOTIVE plyn do dieselu plyn do bagru plyn do traktoru plyn do autobusu plyn do agregátu plyn do nákladních vozidel plyn do kombajnu Nový systém pøidávání LPG

Více

Hel-Cor FLEXIBILNÍ OCELOVÉ TROUBY

Hel-Cor FLEXIBILNÍ OCELOVÉ TROUBY Hel-Cor FLEXIBILNÍ OCELOVÉ TROUBY SPIRÁLOVITÌ RÝHOVANÉ TROUBY Z POZINKOVANÉ OCELI HISTORIE Galvanizované ocelové trouby se používají v dopravním stavitelství k provádìní silnièních propustkù více než 80

Více

PRehled PROdUKTU

PRehled PROdUKTU prehled PRODUKTU 2014.1 3 RUNPOGLEITER 2 S revoluční špičkou RunpoGleiter získáte optimální výkon vaší vynaložené síly. Díky kónickému tvaru a flexibilitě špičky docílíte teď ještě větší síly průrazu.

Více

Klasifikace. Klasifikace jiskrové

Klasifikace. Klasifikace jiskrové MS 11 Kapacitní mìøicí sondy tyèové a závìsné Charakteristika Limitní i kontinuální mìøení hladin tekutých i sypkých látek Konstrukce: sondy tyèové - do 3 m sondy závìsné - do 40 m Provedení: normální

Více

Samoèistící èesle - SÈÈ

Samoèistící èesle - SÈÈ MECHANICKÉ PØEDÈIŠTÌNÍ Samoèistící èesle - SÈÈ ISO 9001 ZARÍZENÍ PRO CISTÍRNY ODPADNÍCH VOD Použití zaøízení Samoèistící èesle (typ SÈÈ) jsou universálním odluèovaèem nerozpuštìných látek z kapalin. Uplatnìní

Více

H-V-HD SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.32

H-V-HD SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.32 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ HORIZONTÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ ÈERPADLA H-V-HD SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 12.32

Více

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Praktičtí a nezbytní pomocníci. Pro pořádek na pracovišti a ke každému nářadí. Program spojovacího materiálu, balancérů, odolných elastických hadic z PVC

Více

Katalogové èíslo Strana Katalogové èíslo Strana

Katalogové èíslo Strana Katalogové èíslo Strana Katalogové èíslo Strana Katalogové èíslo Strana 231.04 40 301.44.1 40 232.06 40 301.45 12 232.09 40 301.46 26 232.11 40 301.52 17 232.13 40 301.55. 6 301.01 19 301.57 27 301.07 26 301.58 28 301.10 20 301.59

Více

STANDARD - KANCELÁØSKÝ NÁBYTEK

STANDARD - KANCELÁØSKÝ NÁBYTEK Pracovní stoly, jednací stoly a PC pracovištì s kovovou podnoží barvy pracovních desek, spojovacích lubù a výplní nohou: kovová podnož + opìrná noha: èerná 1 šedá 12 Stolové desky o síle 25 mm, podélné

Více

Miroslav Arendáš, Milan Ruèka NABÍJEÈKY a NABÍJENÍ Praha 1999 Na vydání této knihy finanènì pøispìla firma AUTOBATERIE s r o, Èeská Lípa, dceøiná spoleènost spoleèného podniku VARTA BOSCH, vyrábìjící startovací

Více

Lezecký materiál pro HZS Jčk České Budějovice

Lezecký materiál pro HZS Jčk České Budějovice Lezecký materiál pro HZS Jčk České Budějovice Dodávka musí být realizována jako celek. Doprava na KŘ Č. Budějovice bude zahrnuta v ceně zakázky. Dodavatel zajistí bezplatné proškolení min. 2 osob, do 30

Více

DATOVÉ ROZVADÌÈOVÉ SKØÍNÌ

DATOVÉ ROZVADÌÈOVÉ SKØÍNÌ DATOVÉ ROZVADÌÈOVÉ SKØÍNÌ Certifikace strana 02 Pøedstavení firmy strana 03 KROMEXIM Products spol. s r.o. byla zapsána u Krajského obchodního soudu v Brnì dne 19.06.1996. Vlastní poèátek výroby rozvadìèových

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 2. èerven 2010 Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 2. èerven 2010 Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku Datum vytvoøení 2. èerven 2010 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku Tackceys Crick 1.2. Použití

Více

Tlakové rozvody vody a vzduchu

Tlakové rozvody vody a vzduchu PRÙMYSLOVÉ HADICE Firma DLplast, s.r.o., byla založena v roce 2000 po dlouholeté obchodní zkušenosti zakladatele firmy s prodejem hadic. Od založení se vìnujeme vývoji a výrobì prùmyslových plastových

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz S 10 S 10 Plus Hepa Kč 4.180,- Kč 5.800,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje.

Více

FITINKY, ŠROUBENÍ A HADICE

FITINKY, ŠROUBENÍ A HADICE FITINKY, ŠROUENÍ A HADICE Závitové fitinky niklované Tradièní závitové fitinky urèené pro mìdìná, plastová a vícevrstvá potrubí. Tvarovky, závity, kolena, T-kusy, mezikusy, atd. mají stejné pøipojovací

Více

Dvojnásob chytrý! WARN PowerPlant: naviják a kompresor v jednom

Dvojnásob chytrý! WARN PowerPlant: naviják a kompresor v jednom P ř í slu š enstv í naviják ů Dvojnásob chytrý! WARN PowerPlant: naviják a kompresor v jednom Modely PowerPlant spojují dva přístroje v jednom obalu: každý PowerPlant je zároveň silný naviják a výkonný

Více

Rozvádìèe øady EU jsou urèeny pro rozvod elektrické energie nízkého napìtí v prùmyslu a energetice jako hlavní nebo podružné

Rozvádìèe øady EU jsou urèeny pro rozvod elektrické energie nízkého napìtí v prùmyslu a energetice jako hlavní nebo podružné ROZVÁDĚČE NN systém EU Výroba rozvádìèù EMCOS vychází z individuálních požadavkù zákazníkù. Èerpáme pøitom z dlouholetých zkušeností našich pracovníkù i z nejmodernìjších poznatkù v elektrotechnice. Každý

Více

V20150514 KATALOG 2015 LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ. - technické informace - zamìøení - montáž - ceník hotových výrobkù

V20150514 KATALOG 2015 LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ. - technické informace - zamìøení - montáž - ceník hotových výrobkù V20150514 KTLOG 2015 LÁTKOVÉ ŽLUZIE PLISÉ - technické informace - zamìøení - montáž - ceník hotových výrobkù OSH Všeobecné informace Látkové žaluzie Plisé LÁTKOVÉ ŽLUZIE PLISÉ - základní ceníkové sestava

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s.

ČSAD Uherské Hradiště a.s. ČSAD Uherské Hradiště a.s. Váš spolehlivý dopravce firemní prezentace ZÁKLADNÍ INFORMACE česká dopravní firma s 60-letou historií v r. 1993 transformována na akciovou společnost roční obrat 21 mil EUR

Více

IV 60/27-1 M B1. Bezúdržbový přímý pohon. Testované na třídu prachu M a B1 (Z22)

IV 60/27-1 M B1. Bezúdržbový přímý pohon. Testované na třídu prachu M a B1 (Z22) Průmyslový vysavač IV 60/27-1M B1 je velmi robustní průmyslový vysavač. Tento vysavač byl vyvinut speciálně pro prachy třídy výbušných prachů ST1, ST 2 a St 3 ve zóně 22. 1 Bezúdržbový přímý pohon 3 Testované

Více

01 ZÁVĚSNÉ POPRUHY TEXTILNÍ NETKANÉ (SKLÁDANÉ)

01 ZÁVĚSNÉ POPRUHY TEXTILNÍ NETKANÉ (SKLÁDANÉ) 01 ZÁVĚSNÉ POPRUHY TEXTILNÍ NETKANÉ (SKLÁDANÉ) Textilní vázací prostředky díky svým vysokým užitným vlastnostem nacházejí nejširší použití ve všech oblastech průmyslu při zvedání, spouštění a zavěšování

Více

FASERFIX Super. Žlaby jsou nenamrzavé, nenasákavé, odolné vùèi solance a pùsobení ropných látek.

FASERFIX Super. Žlaby jsou nenamrzavé, nenasákavé, odolné vùèi solance a pùsobení ropných látek. FASERFIX Super Požadavky Povrchové vody musí být z povrchù komunikací rychle a spolehlivì odvedeny. Odvodòovací žlaby musí odolat dlouhodobému dopravnímu zatížení. Tyto nároky jsou kladeny na žlaby umístìné

Více

Suché vysavače T 10/1

Suché vysavače T 10/1 Suché vysavače T 10/1 Tento vysavač je velmi robustní, funkční a výkonný. S optimálními ergonomickými vlastnostmi, kompaktní konstrukcí, která byla koncipována pro hotely, gastronomii, úklidové firmy,

Více

jeřábová lana, řetězy... textilní vazáky - nekonečné - ploché s oky - vícepramenné - kombinované

jeřábová lana, řetězy... textilní vazáky - nekonečné - ploché s oky - vícepramenné - kombinované textilní vazáky - nekonečné - ploché s oky - vícepramenné - kombinované Co by bylo dobré vědět, než si objednáte textilní pás? Pár doporučení a rad jak na textil. Výběr textilních pásů Textilní pásy se

Více

www.datex.com DATEX Ochranné autopotahy pro všechny modely s jistotou chrání šetří náklady zlepšují image

www.datex.com DATEX Ochranné autopotahy pro všechny modely s jistotou chrání šetří náklady zlepšují image www.datex.com DATEX Ochranné autopotahy pro všechny modely s jistotou chrání šetří náklady zlepšují image Univerzální postranní ochranný potah obj. č. D-U 12 Postranní potah chrání přední blatník proti

Více

NIVELAÈNÍ MÌØÍTKA. Nivelaèní latì RICHTER

NIVELAÈNÍ MÌØÍTKA. Nivelaèní latì RICHTER NIVELÈNÍ MÌØÍTK Nivelaèní pøístroje teodolity I II Nivelaèní latì RICHTER Provedení: povlakováno PVC, barevné znaèení stupnice se mìní po 1 m èerná, èervená, ve složeném stavu 1 metr Poznámka: v objednávce

Více

Průmyslové vysavače - varianty na jednofázový proud IV 60/27-1 M B1. Vybavení: Příslušenství v objemu dodávky No Vhodná nádrž (sucho) 6.394-523.

Průmyslové vysavače - varianty na jednofázový proud IV 60/27-1 M B1. Vybavení: Příslušenství v objemu dodávky No Vhodná nádrž (sucho) 6.394-523. Průmyslové vysavače - varianty na jednofázový proud IV 60/27-1 M B1 Průmyslový vysavač IV 60/27-1M B1 je velmi robustní průmyslový vysavač. Tento vysavač byl vyvinut speciálně pro prachy třídy výbušných

Více

alsap 7 Zajištění nákladu 7.1 oka upevňovací 7.2 popruhy 7.3 rozpěrné tyče, lišty 7.5 zámky pro výměnné nástavby

alsap 7 Zajištění nákladu 7.1 oka upevňovací 7.2 popruhy 7.3 rozpěrné tyče, lišty 7.5 zámky pro výměnné nástavby 7 Zajištění nákladu 7.1 oka upevňovací 7.2 popruhy 7.3 rozpěrné tyče, lišty 7.5 zámky pro výměnné nástavby 710004 Oko upevňovací 350 dan malý ovál 104 x 70, oko 6 mm 0,18 kg, gzn, ks 710006 Oko upevňovací

Více

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Stroje pro zatavování misek Øada automatických balicích strojù urèených pro natavování vrchní fólie na misku, balení do ochranné atmosféry.

Více

KLEŠTÌ. Nabízíme Vám široký sortiment speciálních kleští pro lámání skla,

KLEŠTÌ. Nabízíme Vám široký sortiment speciálních kleští pro lámání skla, KLEŠTÌ Nabízíme Vám široký sortiment speciálních kleští pro lámání skla, jak v oblasti umìleckoøemeslného zpracování, tak i v oblasti profesionálního zpracování skla ve sklenáøstvích, konèe hobby oblastí.

Více

KOTVÍCÍ LIŠTY PRO ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU

KOTVÍCÍ LIŠTY PRO ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU LOAD-LOK KOTVÍCÍ LIŠTA 1805 Kotvící lišta kategorie A, určená k montáži na stěny (vodorovně i svisle), případně strop nákladového prostoru. Lištu 1805 je možné použít v kombinaci s rozpěrnými tyčemi LOAD-LOK,

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz.

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz. S 10 Kč 4.180,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje. Kompaktní robustní

Více

Austral IJX. IP-55 IK 08 El. tøída I El. tøída II. Dekorativní svítidlo s tvrzeným metakrylátovým. nebo polykarbonátovým (volitelné)

Austral IJX. IP-55 IK 08 El. tøída I El. tøída II. Dekorativní svítidlo s tvrzeným metakrylátovým. nebo polykarbonátovým (volitelné) Austral IJX IP-55 IK 08 El. tøída I El. tøída II (volitelné) Mìsta Rezidenèní zóny Promenády Dekorativní svítidlo s tvrzeným metakrylátovým nebo polykarbonátovým (volitelné) difuzorem kulovitého tvaru.

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

Armatury a systémy Premium Termostatické hlavice

Armatury a systémy Premium Termostatické hlavice Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Armatury a systémy Premium Termostatické hlavice Datový list unkce: Termostatické hlavice Oventrop jsou proporcionální regulátory pracující

Více

Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16

Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Datový list Popis: Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16 firmy Oventrop, v provedení s šikmým sedlem, z bronzu, s plastovou

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD hliníkový skleník se 2-3 moduly

MONTÁŽNÍ NÁVOD hliníkový skleník se 2-3 moduly MONTÁŽNÍ NÁVOD hliníkový skleník se 2-3 moduly GARDENTEC - správné øešení pro vìtší úrodu GUTTA ČR - Praha spol. s r.o. (1) 2 moduly 3 moduly zadní stìna støecha vìtrací okno 2-dílné dveøe boèní stìna

Více

Termostatické smìšovací ventily

Termostatické smìšovací ventily Termostatické smìšovací ventily Opaøení horkou vodou je èastou pøíèinou opaøení dìtí v pøedškolním vìku. Aby byla voda ochránìna pøed bakteriemi rodu Legionella, musí být ohøáta nejménì na 60 C. V mnoha

Více

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015 Albánie pneumatiky ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Rakousko Zimní pneumatiky jsou povinné od 1. listopadu do 15. dubna. Riziko zákazu jízdy a vysoké pokuty, pokud nedodržujete předpisy

Více

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image Postranní ochranné potahy pro ALFA ROMEO obj. č. D-AR 95 Postranní ochranné potahy chrání přední

Více

Díly karoserie pro autobusy

Díly karoserie pro autobusy www.europart.net Díly karoserie pro autobusy vhodné pro MAN vhodné pro Mercedes-Benz vhodné pro Setra vhodné pro Solaris Všechny díly karoserie* jsou za příplatek dodávány také v požadovaném barevném odstínu.

Více

Předepsaná zimní výbava kamionů a autobusů v evropských státech.

Předepsaná zimní výbava kamionů a autobusů v evropských státech. Metodický zpravodaj autoškol č. 86/2015 mezinárodní silniční doprava Mezinárodní silniční doprava aktuality. Předepsaná zimní výbava kamionů a autobusů v evropských státech. Zdroj: Tým silniční bezpečnosti.

Více

Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT

Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT moderní nábytek za rozumné ceny kvalitní èeský nábytek pro Váš domov Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT Vestavné skøínì Variant - fotogalerie strana 1 / 7 Vestavné skøínì

Více

Comi Pak. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

Comi Pak. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Comi Pak Spoleènost Comi Pak Engineering S.r.l. patøí, co se vývoje a kvality týèe mezi absolutní špièku v segmentu twistovacích a klipovacích

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více