Obsah KATALOG ZBOŽÍ PRO DOPRAVCE. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah KATALOG ZBOŽÍ PRO DOPRAVCE. http://cesmad.inshop.cz/ 1"

Transkript

1 Obsah UPÍNACÍ PROSTØEDKY...4 UPÍNACÍ PÁSY...4 DALŠÍ NAPÍNACÍ PRVKY A KONCOVKY K UPÍNACÍM PÁSÙM...9 DVOJITÉ PODLAHY...9 PØEPRAVA PAPÍRU V ROLÍCH...9 KOTVÍCÍ LIŠTY PØEPRAVA ODÌVÙ, TYÈE A PANELY ROZPÌRNÉ TYÈE PØEPÁŽKY MEZI BOÈNICE TERMOIZOLAÈNÍ PØEPÁŽKY ADR HAVARIJNÍ SOUPRAVY VÝSTRAŽNÉ POMÙCKY TMELY OCHRANNÁ OBUV OCHRANNÉ MASKY TABULKY A ZNAÈKY OSTATNÍ PROSTØEDKY ADR SORBENTY NÁDRŽE NA VODU...20 SCHRÁNY NA NÁØADÍ...20 HASÍCÍ PØÍSTROJE KRYTY NA HASICÍ PØÍSTROJE SNÌHOVÉ ØETÌZY...22 TACHOGRAFICKÉ KOTOUÈKY JÍZDNÍ DOKLADY...26 ODBORNÁ LITERATURA...28 SAMOLEPKY DESKY NA DOKLADY REFLEXNÍ PÁSKY...32 MAPY A ATLASY...34 SVÍTILNY, BATERIE, NABÍJEÈKY...36 SVÌTLA, MAJÁKY CELNÍ LANKA DÁLNIÈNÍ NÁLEPKY...38 AUTOBATERIE...39 AUTOLÉKÁRNIÈKY A ZDRAVOTNICKÉ POTØEBY...40 ŽÁROVKY AUTOKOSMETIKA...42 MAZIVA A NÁPLNÌ...43 AUTOPØÍSLUŠENSTVÍ...44 MODELY KAMIONÙ...46 ELEKTRICKÉ KABELY A VZDUCHOVÉ HADICE OCHRANNÉ POMÙCKY...48 PNEUMATIKY...50 UZAMIKACÍ ZAØÍZENÍ NA KOLA...50 ALKOHOLOVÉ DETEKTORY AUTOCHLADNIÈKY...52 KONTAKTY...54 KATALOG ZBOŽÍ PRO DOPRAVCE Vydává Sdružení ÈESMAD BOHEMIA Pøíprava dat Ing. Libor Jinek a kolektiv Grafika, sazba & zlom Carlos Sardámad-bohemia.cz Adresa redakce Nad Sokolovnou 117/ Praha 4 Tel.: Fax: Tisk T-STUDIO Pelléova 9/244, Praha 6 Vydalo Sdružení automobilových dopravcù ÈESMAD BOHEMIA Bøezen

2 Vážení obchodní pøátelé, pøedkládáme Vám nový, pøepracovaný a v mnohém rozšíøený katalog zboží, které je potøebné pro bezproblémové podnikání v silnièní osobní i nákladní dopravì, a to v mezinárodní i vnitrostátní. Naše nabídka zahrnuje mimo náhradních dílù komplexní sortiment zboží a pomùcek, které jsou rozdìleny do nìkolika skupin: zboží vycházející z legislativy - sem patøí zejména povinná výbava vozidel (napø. výstražné prostøedky, lana, žárovky, lékárnièky, reflexní vesty, hasící prostøedky), dále pak tachografické kotouèky, jízdní doklady potøebné k pøepravì nákladu, prostøedky k upínání, povinné znaèení vozidla apod. zboží vztahující se k charakteru pøepravovaného nákladu (napø. upevòovací prostøedky, celý sortiment ADR prostøedkù, izotermické pøíèky, kontrolní pomùcky) výrobky zvyšující bezpeènost vozidla ( reflexní materiály, osvìtlení, majáky, snìhové øetìzy apod.) položky zamìøené na vozidlo (drobné náhradní díly, autobaterie, pneumatiky, nádrže na vodu, schrány, clony, poklice, stìraèe) produkty zamìøené na práci øidièe a zvýšení jeho bezpeènosti( pomùcky, mapy, navigátory, ochranné osobní obleèení, ruèní svítilny, vybavení kabin, energetické doplòky stravy apod.) zboží zamìøené na øízení dopravy (odborná literatura, mapy a navigátory, pomùcky pro kontrolu, výrobky pro prezentaci, software, prostøedky pro školení vlastních pracovníkù). Vìtšina položek z tohoto katalogu je bìžnì k dispozici na našich skladech a mùžete si je zakoupit v nìkteré z našich prodejen na regionálních pracovištích, pøípadnì objednat telefonicky, faxem nebo elektronickou poštou. U technicky nároènìjších položek je tøeba objednávky specifikovat podle parametrù vozidel, pøípadnì se obrátit pøímo na naše pracovníky, kteøí Vám s výbìrem pro konkrétní vozidlo rádi pomohou. Jedná se zejména o snìhové øetìzy, baterie, pneumatiky, vybavení vozidel, upínací líšty, termoizolaèní pøepážky a další. Pøi vìtších objemech nákupu, pravidelném odbìru nebo pøi pøijetí našeho kompletního servisu v zajišťování zboží nabízíme nadstandardní podmínky, tzn. výraznì snížení cen a další doplòující služby. Dopravu zboží zajišťujeme po dohodì poštou (dobírka, profi balík), zásilkovými službami nebo pøi vìtším objemu vlastním rozvozem. Kromì pultového prodeje najdete náš základní sortiment zboží také v internetovém obchodì na adrese: Naší dlouhodobou snahou je uspokojovat kvalitnì a komplexnì Vaše potøeby, nabízet maximální servis a pøinášet veškeré novinky vyplývající z legislativy a technického rozvoje a to vše vèas a v provìøené kvalitì. Chtìli bychom tak stále naplòovat slogan: U NÁS NEKOUPÍTE NIC ZBYTEÈNÌ. Doufáme, že Vám pøedložený katalog bude každodenním pomocníkem a že v nìm vždy najdete vše, co potøebujete pro úspìšný provoz a rozvoj Vaší firmy. Pøivítáme Vaše pøipomínky, které povedou ke zvýšení úrovnì našich služeb. Ing. Libor Jinek vedoucí oddìlení prodeje 2

3 SLUŽBY SDRUŽENÍ ÈESMAD BOHEMIA již dlouhodobì zabezpeèuje pro dopravce celou øadu služeb. Nyní vám nìkteré z nich pøinášíme ve struèném pøehledu. REZERVACE TRAJEKTÙ A EUROTUNNELU Rezervace trajektù pro nákladní, autobusovou a osobní dopravu Rezervace EUROTUNNELU pro nákladní, autobusovou a osobní dopravu KOMPLEXNÍ POJIŠTÌNÍ PRO DOPRAVCE Pojištìní odpovìdnosti mezinárodního dopravce Zákonné pojištìní a to i pro území Ruska Havarijní pojištìní a zákonné pojištìní Pojištìní léèebných výloh do zahranièí Pojištìní právní ochrany pro øidièe a vozidla Pojištìní odpovìdnosti autobusového dopravce Právní pomoc pøi øešení škod z povinného ruèení PLATEBNÍ KARTY NA DÁLNICE A TUNELY Platební karta Caplis - pro Francii Platební karta Viacard a Telepass - pro Itálii Platební karta Servisa - pro Španìlsko a Portugalsko Platební karta Fréjus - pro Tunel Fréjus a Mont Blanc Platební karta Diners Club - pro Rakousko NAVRACENÍ DPH ZE ZAHRANIÈÍ Vracení DPH ze všech èlenských zemí EU Refundace za všechny výdaje, které jsou uznávané v jednotlivých státech Vracení DPH za platby na faktury i za hotovostní platby ZAJIŠŤOVÁNÍ VÍZ Zajištìní víz pro Rusko, Bìlorusko a Turecko Vyøízení pozvání do Ruské federace DÁLNIÈNÍ NÁLEPKY Dálnièní nálepky pro ÈR, SR, Švýcarsko PRODEJ ZBOŽÍ PRO DOPRAVCE Tradièní zboží pro dopravce jízdní doklady, odbornou literaturu, mapy a atlasy, kotouèky do tachografù, výbavu ADR, snìhové øetìzy, upínací pásy, rozpìrné tyèe, dálnièní nálepky, autokosmetiku, autopøíslušenství, pracovní pomùcky a videokazety, to vše vèetnì horkých novinek, zakoupíte na našich regionálních pracovištích nebo v internetovém obchodì UP! ENERGY Speciálnì pro øidièe UP ENERGY Extra silný, kapalný stimulant na povzbuzení a proti stresu na bázi pøírodních látek a extraktù vzácných rostlin, s velmi rychlým nástupem úèinku a dlouhodobým pùsobením. Úèinky: odstraòuje únavu a vyèerpanost, omezuje stres a úzkost, zvyšuje koncentraci a bdìlost, sti-muluje rychlost rozhodování, podporuje redukci nadváhy. Vhodné pro: øidièe, manažery, sportovce, studenty i pro ostatní aktivní veøejnost. Kontakty na regionální pracovištì ÈESMAD BOHEMIA na str. 54 3

4 UPÍNACÍ PROSTØEDKY UPÍNACÍ PÁSY ÈESMAD BOHEMIA je v Èeské republice výhradním distributorem upínacích prostøedkù významné holandské firmy Load-Lok s celoevropskou pùsobností. Upínací pásy rùzných tonáží, rozpìrné tyèe a pøepážky mezi boènice jsou k dispozici pøímo v prodejnách regionálních pracovišť ÈESMAD BOHEMIA. Ostatní upínací prvky, t.j. kotvící lišty, izolaèní pøepážky, dvojité podlahy a upínací pomùcky jsou zajišťovány na základì specifických požadavkù zákazníkù. Údaje pro správné objednání pásù Pro správné objednání pásù je tøeba sdìlit prodejci tyto údaje: - pro jaké zatížení má být pás ve smyèce (450, 800, 1 000, 3 000, 4 000, kg) - délku pásu - zda komplet nebo jen èást o pevný konec (kratší èást s ráènou, cca 0,5 m) o volný konec o jaká koncovka( plochý hák, hrotový hák, karabina apod.) - opásací souprava (souprava bez hákù) - pás s tøíbodovým uchycením pro pøevoz os. automobilù Nejèastìji používané upínací pásy jsou uvedeny v tabulce na str. 8 Podle platných evropských norem je maximální pøípustné zatížení upínacího kompletu, tedy LC (z anglického Lashing Capacity ) rovno jedné polovinì meze pevnosti B/C (anglicky Breaking Strength ). Upínací prostøedky LOAD-LOK jsou oznaèovány v souladu s evropskými standardy, což v praxi znamená, že je li uvedena maximální zatížitelnost upínacího kompletu LC 2500 dan na pøímo, tedy dan (5 000 kg) pøi opásání, dojde ke znièení upínacího prostøedku pøi napìtí 5 tun na pøímo a 10 tun pøi opásání. Jednotlivé souèásti upínacího kompletu jsou výrobci oznaèovány tak, aby na první pohled bylo patrné, o jaký typ pásu jde. Klíèové údaje (LC, nebo B/C) jsou uvedeny nejen na etiketì všité do textilní èásti upínacího kompletu, ale i na kovových souèástech. UPÍNACÍ PÁSY PRO PØEPRAVU STROJÙ A ZAØÍZENÍ Upínací pásy mm z vysocepevnostního polyesteru k zajištìní bezpeèné pøepravy strojních zaøízení, mechanismù, souèástí technologických celkù atp. Pásy vyhovují požadavkùm silnièní, železnièní, øíèní, námoøní a letecké dopravy. Pásy jsou dodávány v rùzných délkách dle pøání zákazníka. Rùznorodá nabídka koncovek koresponduje se všemi bìžnými typy kotvících ok a úchytù. Upínací pásy jsou vyrábìny v souladu s evropskými normami. Povolená tažná síla (LC) Kg Kg Doporuèený upínací komplet pás - ráèna hák Šíøka pásu 100 mm Kg Kg Doporuèený upínací komplet pás - ráèna hák Šíøka pásu 75 mm UPÍNACÍ PÁSY PRO PØEPRAVU TÌŽKÝCH A NADROZMÌRNÝCH NÁKLADÙ Tento typ upínacích pásù vyrábìných z 50mm polyesterového pásu byl navržen pro tìžké a nadrozmìrné náklady. Pásy vyhovují požadavkùm silnièní, železnièní, øíèní, námoøní a letecké dopravy. Pásy jsou dodávány v rùzných délkách dle pøání zákazníka. Rùznorodá nabídka koncovek koresponduje se všemi bìžnými typy kotvících ok a úchytù. Upínací pásy jsou vyrábìny v souladu s evropskými normami. Povolená tažná síla (LC) Kg Kg Doporuèený upínací komplet pás - ráèna 910. Šíøka pásu 50 mm Kg Kg Doporuèený upínací komplet pás - ráèna 811. Šíøka pásu 50 mm Kg Kg Doporuèený upínací komplet pás - ráèna 811. Šíøka pásu 50 mm 4

5 UPÍNACÍ PÁSY PRO UPÍNÁNÍ LEHKÉHO ZBOŽÍ DO KOTVÍCÍCH LIŠT Tento typ upínacích pásù, vyrábìných z 50mm polyesterové pásky je urèen pro transport lehkého zboží. Je vhodný do skøíòových vozidel a do minivanù. Pásy lze použít v kombinaci se všemi typy kotvících lišt. Pásy vyhovují požadavkùm silnièní, železnièní, øíèní, námoøní a letecké dopravy. Jsou dodávány v rùzných délkách dle pøání zákazníka. Rùznorodá nabídka dodávaných koncovek koresponduje se všemi bìžnými typy kotvících ok a úchytù. Pásy odpovídají evropským normám. Povolená tažná síla (LC) Kg Kg Doporuèený upínací komplet pás - ráèna 910. Šíøka pásu 50 mm Kg 2 000Kg Doporuèený upínací komplet pás - ráèna 916. Šíøka pásu 50 mm 900 Kg Kg Doporuèený upínací komplet pás - ráèna 912. Šíøka pásu 50 mm 800 Kg Kg Doporuèený upínací komplet pás - ráèna 907. Šíøka pásu 50 mm UPÍNACÍ PÁSY PRO STØEDNÌ TÌŽKÉ NÁKLADY 35mm široké polyesterové upínací pásy jsou urèeny zejména k zajištìní lehkých a støednì tìžkých nákladù. Pásy lze použít v kombinaci se všemi typy kotvících lišt firmy. Pásy vyhovují požadavkùm silnièní, železnièní, øíèní, námoøní a letecké dopravy. Jsou dodávány v rùzných délkách dle pøání zákazníka. Rùznorodá nabídka dodávaných koncovek koresponduje se všemi bìžnými typy kotvících ok a úchytù. Upínací pásy jsou vyrábìny v souladu s evropskými normami. Povolená tažná síla (LC) Kg Kg Doporuèený upínací komplet pás - ráèna hák Šíøka pásu 35 mm Kg Kg Doporuèený upínací komplet pás - ráèna hák Šíøka pásu 35 mm UPÍNACÍ PÁSY PRO LEHKÉ NÁKLADY 25 mm široké polyesterové upínací pásy jsou urèeny zejména k zajištìní lehkých nákladù. Pásy lze použít v kombinaci se všemi typy kotvících lišt. Vyhovují požadavkùm silnièní, železnièní, øíèní, námoøní a letecké dopravy. Jsou dodávány v rùzných délkách dle pøání zákazníka. Rùznorodá nabídka dodávaných koncovek koresponduje se všemi bìžnými typy kotvících ok a úchytù. Upínací pásy jsou vyrábìny v souladu s evropskými normami. Povolená tažná síla (LC) Kg 3 000Kg Doporuèený upínací komplet pás - ráèna 909. Šíøka pásu 25 mm 700 Kg Kg Doporuèený upínací komplet pás - ráèna 906. Šíøka pásu 25 mm Nejèastìji používané upínací pásy jsou uvedeny v tabulce na str. 8 5

6 PÁSY PRO UPÍNÁNÍ LEHKÝCH NÁKLADÙ ZEJMÉNA NA OSOBNÍCH VOZIDLECH Tento typ 25 milimetrových PES upínacích pásù je urèen zejména k zajištìní pøepravy lehkých nákladù, zejména osobními vozidly. Jsou rovnìž dodávány v rùzných délkách dle pøání zákazníka. Pásy lze fixovat ve všech bìžných kotvících úchytech, popøípadì na støešních nosièích apod. Upínací pásy jsou vyrábìny v souladu s evropskými normami. Povolená tažná síla (LC) UPÍNACÍ PÁSY PRO PØEPRAVU VOZIDEL A ODTAHOVOU SLUŽBU Pás mùže být doplnìn jednou dlouhou nebo tøemi krátkými plastovými podložkami. standardní délka 2.5 m nebo nebo 35 mm mm NAPÍNACÍ PÁSY K AUTOPLACHTÁM TYP Napínací pás 45mm, Pøezka nerezová Krytka typ 2130 Krytka z èerného plastu, vhodná pro spojku & 50 mm široké PVC potahovaný pás TYP Napínací pás 46mm Pøezka nerezová TYP Napínací pás 46mm, Pøezka pozinkovaná, nebo nerezová Spojka typ 2150 Slouží k uchycení pøezky k plachtì HÁKY K UPÍNACÍM PÁSÙM A = vnitøní šíøka B = celková délka C = šíøka rukojeti D = ohyb E = tloušťka materiálu Písmeno È. Šíøe A B C D E Max. nap. produktu pásu mm mm mm mm mm síla dan/kg a b* c d e f g h i j k l m n *možno objednat v nerezu (=RVS) Nejèastìji používané upínací pásy jsou uvedeny v tabulce na str. 8 6

7 HÁKY K UPÍNACÍM PÁSÙM A = vnitøní šíøka B = celková délka C = šíøka rukojeti D = ohyb E = tloušťka materiálu Písmeno È. Šíøe A B C D E Max. nap. produktu pásu mm mm mm mm mm síla dan/kg a / b , , c d e f ,5 450 g h i j k l , ,5 5, m , , NAPÍNACÍ RÁÈNY A = vnitøní šíøka B = celková délka C = šíøka rukojeti RVS = nerezavìjící ocel Písmeno È. Šíøe A B C Max. nap. produktu pásu mm mm mm Síla dan/kg a b c c d e 930=RVS f g 914H h i j k l m OCHRANNÉ NÁVLEKY A PVC ROHY LOAD-LOK K ochranì pásù a nákladu pøed posuvem, odìrem a prodøením. Zvyšují bezpeènost bìhem pøepravy. Písmeno È. produktu Popis Materiál Rozmìry v mm A B C D a 2180 Ochranný protiskluzový guma /6135 návlek polyester z b 2200 Ochranný roh plast c C2R Ochranný roh spec. pro pøepravu plast stojících rolí papíru d Ochranný roh - délka 6m plast Nejèastìji používané upínací pásy jsou uvedeny v tabulce na str. 8 7

8 NAVIJÁKY Písmeno È. A B C D E F Mez pevnosti produktu mm mm mm mm mm mm kg a b c d 1860/ e 1802 Ližina pro naviják 1820, v délce 1830mm, síla materiálu 6mm f 3703 Navijáková páka, délka 785mm K navijákùm se dodávají pásy šíøe 50mm a 100mm s maximální napínací sílou LC 1500/ 3000 až 3200/6400 a standardní délkou 9m. NAVIJÁKY Písmeno È. A B C D E F Mez pevnosti produktu mm mm mm mm mm mm kg a b c e 1881 Ráènová páka na šestihran 28mm, délka 440mm f 3703 Navijáková páka, délka 785mm z pøedchozího obrazku K navijákùm se dodávají pásy šíøe 50mm s maximální napínací sílou LC 1500/3000 až 2000/4000 a standardní délkou 9m. Pásy možno doplnit rùznými háky nebo oky. Katal. NEJÈASTÌJI POUŽÍVANÉ UPÍNACÍ PÁSY èíslo Popis pásu Skladba prvkù Pás 5t, 12 metrù, sada s ráènou a dvìma háky 811LH/12m/1006/5t Pás - volný konec s hákem, 11.5 m, 5t 11.5m/1006/5t Pás 5t, 10 metrù, sada s ráènou a dvìma háky 811LH/10m/1006/5t Pás - volný konec s hákem, 9.5 m, 5t 9.5m/1006/5t Pás 5t, 8metrù, sada s ráènou a dvìma háky 811LH/8m/1006/5t Pás - volný konec s hákem, 7.5 m, 5t 7.5m/1006/5t Pás 5t, 6 metrù, sada s ráènou a dvìma háky 811LH/6m/1006/5t Pás - volný konec s hákem, 5.5 m, 5t 5.5m/1006/5t Pás - pevný konec s ráènou a hákem, 0.5 m, 5t 811LH/0.5m/1006/5t Pás s hákem 5t - 0,5m 0.5m/1006/5t Pás k pøepravì aut. se 3 stand. háky, 3plast.podložkami a ráènou 811LH/2.5m/3x1006/3x2175/4t Pás k pøepravì aut. se 3 otoè. háky, 3 plastovými podložkami a ráènou 910/2.5m/194901/194902/195002/3x2175/4t Pás k pøepravì aut. se 3 háky, 3plast.podložkami a ráènou 910/2,5m/3x1006/3x2175/4t/ Pás k pøepravì aut. se 3 háky a ráènou 910/2,5m/3x1006/4t/ Pás 4T, 2.5 m, sada s ráènou a 3 háky 811LH/2.5m/1016/4t Pás s ráènou, se dvìma háky, 5m, LC kg 917/5m/1004/2t Upínací komplet 700kg, 5m, sada s ráènou a dvìma háky 906/5m/1002/0,35t Upínací komplet 1 400kg, 5m, sada s ráènou a dvìma háky 909-WH/5m/1002/0,7t Upínací komplet 3t, 6m, sada s ráènou a 2 háky 908/6m/1004/35mm/3t Pás 35 mm, LC 1 500kg, krátký konec s ráènou a hákem 908/0.5m/1004/3t Pás k uchycení motocyklù se 2 PVC potah. háky typ 2x1214 MOT STRAP Pás s ráènou, jednodílný bez hákù, 5m, LC 350 kg 906/5m/700kg Pás se samosvornou prezkou, jednodílný bez hákù, 5m, LC 350 kg 804/5m/700 kg Pás 10t, 10 metrù, sada s ráènou a dvìma háky 10m/10t 8

9 NEJÈASTÌJI POUŽÍVANÉ DOPLÒKOVÉ PRVKY K PÁSÙM Kat. è. Popis pásu Skladba prvkù Hák k pásu 5t Plochý hák s pojistkou, 5t Ocelový uzavøený hák plochý 3t Ráèna 5t 811LH Upínací naviják, 5t 1880 Winch System Ochranné rukávy PES šíøka 50mm Protectsleeve Plastová podložka k autopásùm Plastový chrániè rohù Cornerprotector Plastový chrániè pro pøepravu papíru v rolích C2R DALŠÍ NAPÍNACÍ PRVKY A KONCOVKY K UPÍNACÍM PÁSÙM Podlahové úchyty Úchyty ke kotvícím lištám Spony D - oka DVOJITÉ PODLAHY Konzole pøepážkové a podlahové Podlahové nosníky 1839 a 1839 HD Podlahové nosníky posuvné 1840 a 1840 HD Podlahové nosníky posuvné, snížené 1837 pro kotvící lišty 5046 a 5048 Podlahové nosníky 1840 a 1840 HD pro kotvící lišty 5046 a 5048 Podlahové nosníky posuvné 1841 a 1841 HD pro kotvící lišty 5050 PØEPRAVA PAPÍRU V ROLÍCH Ocelové a plastové klíny pro zabezpeèení nákladu Upínací systém Cargo Spider zabezpeèení nákladu pomocí upínací plachty 9

10 KOTVÍCÍ LIŠTY a b b Kotvící lišta kategorie A 1) a: 1805 b: 1805-RVS 2) -2 c: 1805-RVS 2) -2,5 c b Kotvící lišta podlahová a stropní ) a: 3005 b: 3006 c: 3010 d: 3011 a c Kotvící lišta kategorie B 1) a: 1806 b: 1806-RVS 2) -2 c: 1806-RVS 2) -2,5 a b a b 2109 c a Kotvící lišta a: 3005 b: 3006 c: 3002 podlahová lišta Kotvící lišta kategorie C 1) a: 3009 b: 3009-RVS 2) c: 3009 AL 3) Kotvící lišta Key Hole pro šatní tyèe a a a b b c c Kotvící lišta kategorie C 1) a: 3009 TV b: 3008 c: 2010 d c Lišty a kolejnice pro pøepravu nábytku a: b: c: 3119 d: 3115 PVC b Kotvící lišta kategorie C 1) a: 3009 FL 4) b: 3008 FL 4) c: 1805 FL 4) b a c b a c Legenda: 1) kategorie A - nízká zátìž, kategorie B - støední zátìž, kategorie C - vysoká zátìž 2) nerezavìjící ocel 3) hliník 4) plochá lišta Kotvící lišta uzavøená litá a: ) b: ) c: ) d: ) Kotvící lišta a: 3003/4 ST b: 3003 RVS 2) c: ) podlahová PØEPRAVA ODÌVÙ, TYÈE A PANELY Šatní tyèe k panelùm GTS, Salwall a Keyhole Šatní tyèe ke kotvícím lištám 1806, 1803, 2010 a Panely GTS a Keyhole

11 ROZPÌRNÉ TYÈE Rozpìrné tyèe se používají k zabezpeèení nákladu rozepøením mezi boènicemi nebo podlahou a stropem. Jsou opatøeny opìrnými patkami vyrobenými z materiálù s vysokým koeficientem tøení. Kargo Keeper È. produktu Vhodné pro stìny v rozmezí mm Prùmìr v mm Materiál Hmotnost Kargo Keeper s pružinou v koncovce È. produktu Vhodné pro stìny v rozmezí mm Prùmìr v mm Materiál Hmotnost 1867WS Hliník 4kg 1867WSEL Hliník 4,5kg 1867HDWS Hliník 5,3kg Teleskopické rozpìrné tyèe Teleskopické rozpìrné tyèe se speciálními koncovkami se ukotvují do podlahových, stropních nebo boèních lišt. Teleskopické rozpìrné tyèe, kruhové, nastavitelné Produkt è. Vhodné pro profily v rozmezí: v mm délka žení* Prùmìr Min./max. Max. zatí- Materiál Hmotnost 1808AL mm hliník 375 kg 5 kg 1809AL mm hliník 350 kg 6 kg mm ocel + pozinkovaná 450 kg 9,5 kg 1811EL mm ocel + pozinkovaná 450 kg 10 kg mm nerezavìjící ocel 450 kg 9,5 kg 1811EL mm nerezavìjící ocel 450 kg 10 kg Teleskopické rozpìrné tyèe, ètvercové, nastavitelné Produkt è. Vhodné pro profily v rozmezí: Prùmìr Min./max. Maximální Materiál v mm délka zatížení* Hmotnost mm ocel + pozinkovaná 400 kg 8,5 kg 1812HD mm ocel + pozinkovaná 675 kg 10,1 kg Tyèe se snímatelnou koncovkou, tyè je možné podle potøeby zkrátit Produkt è. Vhodné pro profily v rozmezí: Prùmìr Min./max. Maximální Materiál v mm délka zatížení* Hmotnost 1818ELSPEC max 2560 mm mm ocel + pozinkovaná 375 kg 8 kg 1819 max 3100 mm mm ocel + pozinkovaná 350 kg 10 kg 2818EL max 2550 mm mm ocel + pozinkovaná 450 kg 5,5 kg 2819 max 2950 mm mm ocel + pozinkovaná 450 kg 6 kg * maximální zatížení pøi rovnomìrném rozložení pùsobících sil. Nejèastìji používané rozpìrné tyèe jsou uvedeny v tabulce na str

12 OBRUÈE KARGO KEEPER Obruèe Kargo Keeper byly navrženy nejen pro použití s tyèí Kargo Keeper, ale rovnìž s dalšími typy rozpìrných tyèí. Kompletace obruèí a manipulace s nimi je velmi snadná. Používají se zejména tam, kde je tøeba zabezpeèit vìtší plochu nákladu. Parametry obruèe v mm È. produktu Materiál Hmotnost Délka Šíøka Prùmìr trubky 1867HP Pozink. ocel 6,3kg KONCOVKY ROZPÌRNÝCH TYÈÍ A - Kónická koncovka 20 mm B - Dvojitá kónická koncovka 20/25 mm C - Válcová koncovka A B C D D - Koncovka tyèe typu Kargo Keeper PØEPÁŽKY MEZI BOÈNICE PØEPÁŽKA MEZI BOÈNICE Pøepážka je prioritnì urèena k použití na valnících, pøesnìji øeèeno v nákladních vozidlech jejichž nákladový prostor nemá pevné stìny. Jak sám název napovídá, pøepážka se pomocí speciálních zámkù na obou stranách upíná na boènice vozu. To umožòuje rychlé a efektivní zabezpeèení nákladu proti posunu. Náklad o nižší celkové hmotnosti lze zajistit na valnících pomocí konzolí k pøepážce vzor Produkt Rozmìry pøe pážky Materiál Pracovní délka Hmotnost x 30 mm Hliník mm 9 kg x 30 mm Hliník Fixní délka dle potøeby cca 9 kg nastavitelná délka fixní délka Konzola k pøepážce Rozmìry (mm) Produkt è. Materiál Hmotnost a b c ocel + pozinkovaná 0,3 kg Cartlock Rozmìry in mm Produkt è. Maximální zatížení* Materiál Hmotnost A min A max B C FE kg ocel 18 kg Tyè k upevòování pøepravek s koleèky. Ukotvuje se jednou stranou do lišt a pomocí opìrky se závitem se vozík upevní k boènici vozidla. Nejèastìji používané rozpìrné tyèe jsou uvedeny v tabulce na str

13 Nejèastìji používané rozpìrné tyèe a pøepážky Kat. è. Popis Prvky Hliníková rozpìrná tyè typ Cargo Keeper - koncovka s pružinou Ø 38, délka mm 1867-WS Hliníková rozpìrná tyè typ Cargo Keeper - koncovka s pružinou Ø 38, délka mm 1867-WSEL Rozpìrná tyè typ Cargo Keeper - vysoká nosnost, s pružinou, Ø 42, délka mm HDWS Hliníková rozpìrná tyè typ Cargo Keeper - bez pružiny, délka mm 1867 (No spring) Ocelová rozpìrná tyè typ Cargo Keeper - bez pružiny, délka mm 1867ST Ocelová rozpìrná tyè typ Cargo Keeper - koncovka s pružinou, délka mm 1867STWS Pøepážka mezi boènice Cargo Plank Ocelová rozpìrná tyè mm - použití s lištou Ocelová rozpìrná tyè mm - použití s lištou EL (extra long) Rozpìrná tyè typ Cargo Keeper - ètvercová, HD, ocelová, konc. s pružinou, pøedep. høeben Rozpìrná tyè typ Cargo Keeper - ètvercová, HD, ocelová, konc. s pružinou, samosv. kroužek Rozpìrná tyè k pøepravì odìvù, pro lištu 1803, nebo GTS panel GARM/CR Pøíslušenství Obruèe k rozpìrným tyèím 1867 HP Zámky pro pøehrazovací pøepážky 1850 Sidelock TERMOIZOLAÈNÍ PØEPÁŽKY ISOLOCK Ultra lehká izolaèní dìlící pøepážka pro transport s kontrolovanými tepelnými parametry, vhodná pro lokální distribuci a krátkodobé pøepravy s požadovanou teplotou po dobu max. 10 hodin. Jde o dvojitou polyetylenovou, hliníkem potaženou textilií. Reflexní povrch odráží sluneèní paprsky, minimalizuje absorpci svìtla, resp. tepla. Zástìna je vyplnìna speciálnì vyvinutou polyesterovou vatou. Z tohoto materiálu jsou dodávány rovnìž kryty na palety, vozíky a jiné, viz. foto. K uchycení pøepážky Isolock jsou nejvhodnìjší tyèe 1867 WS Kargo Keeper které je možno instalovat u stropu a podlahy, nebo po obou stranách a uprostøed pøepážky. Tyèe Kargo Keeper jsou k pøepážce Isolock upevnìny pomocí standardních hákù a systému upínacích ok. Je možné, že po instalaci systému Isolock do požadované polohy v nákladovém prostoru je tøeba pøepážku více napnout. Toho lze snadno dosáhnout úpravou hákù a upínacích ok. Tìsnící chlopnì musí být ohnuty smìrem k chladící jednotce. Proudìním a tlakem vzduchu pak samovolnì pøilehnou na stìny prostoru a utìsní požadovanou èást prostoru. Náklad je vhodné zajistit pomocí dalších rozpìrných tyèí, pøípadnì upínacích pásù jež jsou rovnì v nabídce. Dodáváno na objednávku dle rozmìrù vozidla 13

14 TERMOIZOLAÈNÍ PØEPÁŽKA TEMPWALL PØEPÁŽKY TEMPWALL MOHOU BÝT DLE PØÁNÍ ZÁKAZNÍKA OPATØENY RÙZNÝMI DOPLÒKY A PØÍSLUŠENSTVÍM: 85 mm silná, nárazuvzdorná potahovaná tkanina z vysoce pevnostního polyesteru Zvedací pás s pøíslušenstvím pro zvedání jednodílné verze pøepážky TEMPWALL Úchyty pro snadnou manipulaci Transparentní antiabrasivní izolaèní PVC pásek umístìný na spodní hranu pøepážky Antiabrasivní PVC profil mùže být u pøenosných pøepážek využit rovnìž k regulaci výšky pøepážky (+75 mm max.) JEDNODÍLNÁ PØEPÁŽKA TEMPWALL (Montovaná varianta) standard S boèními køídly Se spodním køídlem Sada ventilátor termostat, proudìní vzduchu je zajišťováno automaticky TEMPWALL Tempwall je sendvièová nové pìny. Mezi jednotlivé a vynikající tvarovou pam prostoru. Pøepážka je dod dílná. Pøepážka mùže být Pøepážka TEMPWALL m vìtrací klapky, úchyty k le 14

15 Plastový ventilaèní prvek s nastavitelným prùtokem vzduchu IZOLAÈNÍ PØEPÁŽKY Frigowall izolaèní pøepážka z panelu Twaron pro mezinárodní pøepravu PVC klapka pro zpìtnou cirkulaci vzduchu s nastavitelným prùtokem Tempwall flexibilní lehká izolaèní pøepážka pro izotermickou pøepravu DVOUDÍLNÁ PØEPÁŽKA TEMPWALL (Pøenosná varianta) Symetrická dvoudílná verze s tyèemi Asymetrická dvoudílná varianta Verze pro pøepravu zavìšeného masa Isoclear transparentní PVC termoizolaèní pásy rùzných délek a tvarù termoizolaèní pøepážka s vnitøní èástí vyrobené ze tøívrstvé komprimované mìkèené polyetylevrstvy pìny jsou vlepeny flexibilní plastové pláty, které zajišťují dostateènou pružnost pøepážky ìť. Vnìjší okraje jsou z mìkèí PE pìny, které zajišťují precizní kontakt se stìnami nákladového vána ve dvou variantách, jako dìlená (dvoudílná možno sklopit uprostøed), nebo jako jednolibovolnì pøemístitelná nebo je upevnìna v posuvných kolejnicích pod stropem. ùže být dle pøání zákazníka opatøena rùznými doplòky a pøíslušenstvím jako jsou ventilátory, pší manipulaci s pøepážkou, tìsnící lišty, pomocný naviják k upevnìní u stropu apod. 15

16 ADR HAVARIJNÍ SOUPRAVY Havarijní souprava ADR - kufr s univerzálními sorbenty a bezpeènostními svítilnami Obsah: 2x bezpeènostní svítidla ADR, 1x sorpèní nepropustná plachetka, 10x sorpèní rohože, 2x sorpèní had, 1x rychletuhnoucí tmel, 1x skládací sbìrná nádoba, 1x ochranná kombinéza, 1x brýle, 1x rukavice, 1x ruèní svítilna nejiskøivá s bateriemi, 1x kapalina na výplach oèí, 2x úložný sáèek, 1x reflexní vesta, 2x výstražná nálepka, obal Havarijní souprava ADR - kufr s univerzálními sorbenty, bez svítilen Obsah: 1x sorpèní nepropustná plachetka, 10x sorpèní rohože, 2x sorpèní had, 1x rychletuhnoucí tmel, 1x skládací sbìrná nádoba, 1x ochranná kombinéza, 1x brýle, 1x rukavice, 1x ruèní svítilna nejiskøivá s bateriemi, 1x kapalina na výplach oèí, 2x úložný sáèek, 1x reflexní vesta, 2x výstražná nálepka, obal Havarijní souprava ADR v kufru s bezpeènostními svítilnami Havarijní soupravy je možno sestavit do kufru nebo vaku z nepromokavého pevného plátna Kufr - obal na soupravu Havarijní souprava ADR v kufru bez bezpeènostních svítilen Obal na soupravu Rukavice bavlnìné s Nitrilem Rukavice z Nitrilu bavlnìná vložka máèená do Nitrilu Rukavice vyrobené z Nitrilu (Teplast) VÝSTRAŽNÉ POMÙCKY Kombinézy Tyvek Pro (DuPont) s kapucí, bílá barva - netkaný polyetylén, antistatický, bez silikonù. Vysoká ochrana proti vodì,vodným roztokùm chemikálií, azbestu a prachu Tychem C s kapucí a pøelepenými švy, žlutá barva netkaný polyetylén s polymerní vrstvou, antistatický bez silikonù. Ochrana proti vodì, anorganickým chemikáliím, ultrajemným èásticím Plastové tìsnící brýle Výstražný trojúhelník Výstražný kužel jako alternativa bezpeènostních svítilen Ruèní lampa nejiskøivá ELS124 Svítilna s atestem do výbušného prostøedí, pro zónu Bezpeènostní svítilny ADR Svítilna s bílým a oranžovým blikajícím svìtlem TMELY Voda na výplach oèí OPHTAL Rychletuhnoucí tmely pro opravu kovù a jiných materiálù 16

17 ADR Základní vybavení vozidla pro pøepravu nebezpeèných látek ADR Požadavky na vybavení vozidla jsou dány Mezinárodními dohodami ADR, ve kterých jsou tyto vìci velmi podrobnì øešeny. ÈESMAD BOHEMIA poøádá pravidelné kurzy k problematice ADR, na kterých je øešena i základní výbava vozidla pro pøepravu nebezpeèných látek. Vozidlo by mìlo být vybaveno, kromì hasících prostøedkù, jedním zakládacím klínem odpovídajících rozmìrù; dvìma výstražnými prostøedky (doporuèují se blikající svítilny); vhodnou reflexní vestou odpovídající normì EN 471 pro každého èlena posádky; jednou ruèní svítilnou pro každého èlena posádky a dalšími prostøedky urèenými písemnými pokyny pro pøepravu urèeného nákladu. Námi nabízené havarijní soupravy ADR pokrývají vìtšinu bìžných požadavkù. Sestavíme jakoukoliv skladbu havarijní soupravy, podle konkrétních požadavkù zákazníka. Veškeré produkty havarijních souprav mají pøíslušné atesty. OCHRANNÁ OBUV OCHRANNÉ MASKY Reflexní vesta Reflexní vesta S vysoce reflexními odraznými pásky a vyrobena z látek výrazné barevnosti odpovídající ÈSN EN 471, provedení oranžové nebo žluté Èerné holínky z PVC proti kyselinám a proti odìru Celooblièejová maska se štítem Podkládací klíny Plastový zajišťovací klín Provedený z polypropylenu, šíøka 200 mm Holínky s ocelovou tužinkou antistatické, proti vodì, stlaèením a propíchnutím Polomaska s filtry Polomaska s filtry (modrá) polomaska vhodná pro opakované použití s minimální údržbou, konstrukce s dvìma vymìnitelnými filtry Èerné holínky s ocelovou špicí a ocel. plátkem v podešvi proti propichu antistatické, proti vodì, kyselinám a olejùm Filtry Filtry (kulaté) øada filtrù podle charakteru plynu nebo èástic Lopaty a košťata Ochranné návleky nohou Respirátory urèeno pro rùzná prostøedí Skládací nejiskøivé plastové lopaty Nejiskøivá lopata AL Silní koštì s násadou pro ADR

18 TABULKY A ZNAÈKY Zmenšená neutrální pevná 300 x 120mm Zmenšená neutrální, sklápìcí 300 x 120mm Jednoúèelová s lisovanými èísly 400 x 300mm Jednoúèelová, skládací s lisovanými èísly 400 x 300mm Dvojúèelová, možnost výmìny koncových èísel 400 x 300mm Pevná neutrální 400 x 300mm Sklápìcí neutrální 400 x 300mm Pevná s osmi prázdnými poli k výmìnì èísel Skládací s osmi prázdnými poli k výmìnì èísel Bezpeènostní znaèky pevné 30x30cm Bezpeènostní znaèky pevné 25x25 cm sada èísel pro tabulky ADR jedno èíslo Textilní kryt na tabulku ADR Úchytný rám pro tabulku ADR Zámek pro sklopné tabulky Bezpeènostní nálepky. Samolepky z nereflexní fóle Reflexní tabule pro pøívìsy, pár Reflexní tabule pro motorová vozidla, pár Reflexní tabule - nadmìrný rozmìr, 500x Reflexní trojúhelník pro pomalá vozidla Držák bezpeènostních tabulek 250x250 mm Reflexní tabule TIR pevná Reflexní tabule TIR sklopná Reflexní tabule A pevná Reflexní tabule A sklopná Reflexní tabule Dìti pevná 18

19 SORBENTY Sorpèní plachetka pro zachycení ukapávajících kapalin 150x100 cm Sorpèní rohož pro zachycení kapalin 40x50 cm, 400g/m Údržbová ponožka Ponožka naplnìná sorpèním materiálem vhodná pro zachytávání rozlitých kapalin Záchytná nádoba ECO-DRY Univerzální sorpèní drť Èistí olejové skvrny i ropné emulze z betonu, dlažeb a silnièního asfaltu. Rychle sorbuje, lze snadno zamést, nízká prašnost. Balení 10 kg. OSTATNÍ PROSTØEDKY ADR Záchytný kanystr obsah 15 l Úkapová vana bez sorpèního materiálu LITE-DRY Univerzální sorpèní drť LITE DRY balení 5 kg balení 10 kg Rychle sorbuje, je neprašný, neabrazivní, lehce spalitelné, vysoká sorbèní schopnost. Používá se poro likvidaci úniku olejù a ropných emulzí z pevného povrchu Záchytný kanystr obsah 55 l Jednorázová ucpávka kanálu Pro utìsnìní kanalizaèních vpustí na max. 48 hodin, sada 2 ks RYCHLOSAVÉ UTÌRKY Držák pro roli utìrek Rychlosavé utìrky v roli 19

20 NÁDRŽE NA VODU Nádrže na vodu Kat. èíslo Objem (litr) (mm) Rozmìr B (mm) Rozmìr C (mm) Délka L (mm) Hmotnost kg , ,20 Držák nádrže (levý + pravý) Kat. èíslo Kg / sada , ,50 Náhradní díly k nádržím Kat.èíslo Popis Zátka plastová k nádrži na vodu Kohout plastový k nádrži na vodu Nádrž na vodu z èerného plastu na 30 l SCHRÁNY NA NÁØADÍ Kat. èíslo šíøka výška hloubka Hmotnost , , , , , , ,8 Schrány na nářadí - KOVER Kat. èíslo šíøka výška hloubka Hmotnost , ,0 Příslušenství a náhradní díly Kat. è. Popis Držák schrány délka 350 mm Držák schrány délka 450 mm Držák schrány délka 550 mm Náhradní víko na 600 x 400 mm Náhr.uzávìr s doz.zámkem Krytka PVC na uzávìr 20

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2015 ONI Profesional. Využití systému monitorování vozidel. Kniha jízd a kontrola využití

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2015 ONI Profesional. Využití systému monitorování vozidel. Kniha jízd a kontrola využití On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Služební km Soukromé km Docházka v terénu Krádež auta Krádež kol Havárie Nehoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2013 ONI Profesional. NAM technology. Využití systému monitorování vozidel

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2013 ONI Profesional. NAM technology. Využití systému monitorování vozidel On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Služební km Soukromé km Docházka v terénu Krádež auta Krádež kol Havárie hoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou

Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou PRÙVODCE NOUZOVÝMI SVÍTIDLY PRO INTERIÉRY A EXTERIÉRY 2 Nouzové osvìtlení zvyšuje bezpeèí osob pøi nenadálé situaci a pomáhá provést kroky nezbytné k úniku z

Více

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

Již témìø padesát let se v pravidelných

Již témìø padesát let se v pravidelných 2 Nový prezident IIW - Bertil Pekkari! Ve dnech 23. až 28. èervna 2002 se konalo v Kodani již jubilejní 55. výroèní zasedání IIW za úèasti více než 570 odborníkù ze 32 zemí celého svìta. Souèástí závìreèného

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku

Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku Technické izolace Leden 2009 Obsah Zajištìní vlastní investice... 3 Proè zvolit izolace Paroc pro prùmysl?... 4 Zpracovatelský prùmysl... 6 Elektrárny... 8 Izolaèní

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO ROÈNÍK III/1998. ÈÍSLO 7 V TOMTO SEŠITÌ Náš rozhovor... 1 AR seznamuje: Pøehrávaè DVD 930... 3 Nové knihy... 4 AR mládeži: Základy elektrotechniky (pokraèování)... 5 Jednoduchá zapojení pro volný èas...

Více

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému.

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému. On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Krádež auta Krádež kol Služební km Soukromé km Docházka v terénu Havárie hoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO NÁŠ ROZHOVOR ROÈNÍK III/1998. ÈÍSLO 8 V TOMTO SEŠITÌ Náš interview... 1 Novinky elektroniky 1998... 3 Seznamujeme vás (Mìøiè izolaèního odporu DI-2000M)... 4 Základy elektrotechniky (pokraèování)... 5

Více

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému.

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému. On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Krádež auta Krádež kol Služební km Soukromé km Docházka v terénu Havárie Nehoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

KATALOG 5/2015 VODA TOPENÍ PLYN SANITA. AKVINA SERVIS, spol.s r.o.

KATALOG 5/2015 VODA TOPENÍ PLYN SANITA. AKVINA SERVIS, spol.s r.o. KATALOG 5/2015 filtrace vody - ATLAS FILTRY domovní filtry a patrony filtry na teplou vodu pøíslušenství SLEVOVÝ ji uplatnìna sleva -35% ze základního MO ceníku ceny na eshopu VODA TOPENÍ PLYN SANITA AKVINA

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu

Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu ENERGIE Praha 2001 OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií ENERGIE V roce 1990

Více

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice - '." '- HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí V Praze dne 6.11.2003 È.j.: MHMP-076920/2002/0ZPNI/EIA/013-8Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová Stanovisko k posouzení vlivù

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

Vyladìná plastová okna... O spoleènosti LOMAX Firma LOMAX & Co spol. s.r.o. vznikla v roce 1992 a dnes je nejvìtším výrobcem garážových vrat, pøedokenních rolet a plotù a bran v ÈR. Sídlo firmy se nachází

Více

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

Plastovým kovákùm se v Liberci daøí

Plastovým kovákùm se v Liberci daøí 4 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 23. února 2015 CENA: 6 KÈ Plastovým kovákùm se v Liberci daøí 2 Conta 5 Podboøany Stávka pomohla propouštìným zamìstnancùm BOZP Zamìstnavatel a osobní

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

ZBYNÌK IBLER A KOL TECHNICKÝ PRÙVODCE ENERGETIKA Praha 2002 Publikace Technický prùvodce energetika obsahuje souhrn dùležitých informací z oblasti elektrárenství a teplárenství, potøebných pro pracovníky

Více

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-9911 CZ

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-9911 CZ Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 0,04-18,5 kw Katalog K 02-9911 CZ Výrobní program Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 Siemens s.r.o. Nádražní 25, 789 85 Mohelnice

Více

I. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava * Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje 70890692. CZ70890692 Česká spořitelna, a.s.

I. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava * Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje 70890692. CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. KUMSP00Q5DYL Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: (dáiejen pójčitep) I. Smluvní strany 28. října 117, 702 18 Ostrava * Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje 70890692

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více