Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet města Třince za rok 2012"

Transkript

1 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne

2 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky města 3.3 Závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Přehled o peněžních tocích 6. Přehled o změnách vlastního kapitálu 7. Rozpočet a rozpočtová opatření 8. Příjmy města 8.1 Daňové příjmy 8.2 Nedaňové příjmy 8.3 Kapitálové příjmy 8.4 Přijaté transfery 9. Výdaje města 9.1 Odbor životního prostředí a zemědělství 9.2 Odbor investic 9.3 Oddělení právní 9.4 Odbor správy majetku města pozemky 9.5 Odbor školství, kultury a tělovýchovy školství 9.6 Odbor školství, kultury a tělovýchovy kultura 9.7 Odbor sociálních věcí 9.8 Odbor dopravy 9.9 Městská policie 9.10 Odbor vnitřních věcí 9.11 Oddělení platové a personální 9.12 Odbor ekonomický 9.13 Odbor stavebního řádu a územního plánování 9.14 Odbor správy majetku města bytový a nebytový fond 9.15 Odbor informatiky 9.16 Útvar krizového řízení 9.17 Odbor kancelář vedení města 10. Peněžní fondy města 10.1 Fond sociální 10.2 Fond rozvoje bydlení 10.3 Fond životního prostředí 11. Financování a finanční vypořádání, přezkum hospodaření města za rok 11.1 Financování 11.2 Dluhová služba Závěrečný účet města Třince za rok Strana 2 (celkem 67)

3 11.3 Finanční vypořádání 11.4 Přezkoumání hospodaření města 12. Příspěvkové organizace města Třince 12.1 Mateřské a základní školy Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, příspěvková organizace Základní škola Dany a Emila Zátopkových, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace Mateřská škola, Třinec, Slezská 778, příspěvková organizace Mateřská škola, Třinec, Nerudova 313, příspěvková organizace Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace 12.2 Ostatní příspěvkové organizace města Sociální služby města Třince, Habrová 302, příspěvková organizace Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace Městské kino Kosmos Třinec, příspěvková organizace Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec (STaRS) Dům dětí a mládeže, Třinec, příspěvková organizace 13. Společnosti s majetkovou účastí města 13.1 Distribuce tepla Třinec, a.s Nehlsen Třinec, s.r.o TRISIA, a.s Kvalifikační a personální agentura, o.p.s HRAT, s.r.o Soukromá třinecká obchodní akademie a hotelová škola, spol. s r.o Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. 14. Dobrovolný svazek obcí 15. Závěr 16. Přílohy Tabulková část: Tabulka č. 1 Rozvaha města Třince sestavená k Závěrečný účet města Třince za rok Strana 3 (celkem 67)

4 Tabulka č. 2 Výkaz zisku a ztráty města Třince k Tabulka č. 3 - Přehled o peněžních tocích města Tabulka č. 4 - Přehled o změnách vlastního kapitálu Tabulka č. 5 Plnění rozpočtu města Třince v roce po provedené konsolidaci Tabulka č. 6 Příjmy podle druhového třídění rozpočtové skladby po provedené konsolidaci Tabulka č. 7 Příjmy podle odvětvového třídění rozpočtové skladby po provedené konsolidaci Tabulka č. 8 Výdaje podle druhového třídění rozpočtové skladby po provedené konsolidaci Tabulka č. 9 Výdaje podle odvětvového třídění rozpočtové skladby po provedené konsolidaci Tabulka č. 10 Příjmy + výdaje podle organizačních jednotek po provedené konsolidaci Tabulka č. 11 Výdaje organizačních jednotek podle odvětvového třídění rozpočtové skladby po provedené konsolidaci Tabulka č. 12 Přehled investičních výdajů města Třince v roce podle organizačních jednotek Tabulka č Fondy města v roce Tabulka č Výpočet ukazatele dluhové služby za rok Tabulka č. 15 Přehled poskytnutých příspěvků v roce bez grantů a bez příspěvků pro PO Tabulka č. 16 Příspěvkové organizace města Třince (MŠ a ZŠ) Tabulka č. 17 Příspěvkové organizace města Třince (ostatní) Tabulka č. 18 Rozdělení zlepšeného výsledku u příspěvkových organizací města Třince hospodaření 16.2 Zpráva auditora o výsledku přezkoumání samosprávného celku město Třinec za rok za rok hospodaření územního 17. Použité zkratky 18. Přehled organizačních jednotek města 1. Úvod Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen rozpočtová pravidla ), je povinností města po skončení kalendářního roku souhrnně zpracovat údaje o ročním hospodaření města do závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů. Součástí závěrečného účtu je dále vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Povinnou součástí závěrečného účtu města při jeho projednávání v orgánech územního Závěrečný účet města Třince za rok Strana 4 (celkem 67)

5 samosprávného celku je také zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Třince za rok. Návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je od zveřejněn na úřední desce města a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na úřední desce města je zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby, vyúčtování se státním rozpočtem, rozvahu města sestavenou k , výkaz zisku a ztrát sestavený k a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města. Způsobem umožňujícím dálkový přístup (internetové stránky města je zveřejněno úplné znění návrhu závěrečného účtu města včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok. Připomínky k návrhu závěrečného účtu města Třince za rok mohou občané města Třince uplatnit: písemně na adresu: Městský úřad Třinec, ekonomický odbor, Jablunkovská 160, Třinec, ve lhůtě do nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Třince, které návrh závěrečného účtu města projednává dne od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Třinci, na ul. Jablunkovská 160, Třinec, 1. poschodí staré budovy. Podrobné údaje o hospodaření města v roce jsou uloženy na ekonomickém odboru a na příslušných odborech a jsou kdykoliv k dispozici. 2. Účetní závěrka města Účetní závěrka města Třince se skládá z následujících částí: a) rozvaha - zde jsou uspořádány položky majetku a jiných aktiv a závazků a jiných pasiv. b) výkaz zisku a ztráty zde jsou uspořádány položky nákladů a výnosů a výsledků hospodaření. c) příloha - vysvětluje a doplňuje informace obsažené v ostatních částech účetní závěrky. d) přehled o peněžních tocích - je rozpisem vybraných položek aktiv a pasiv a podává informace o přírůstcích a úbytcích peněžních prostředků za běžné účetní období. e) přehled o změnách vlastního kapitálu - je rozpisem položky Vlastní kapitál" z rozvahy a podává informaci o uspořádání položek, které vyjadřují jejich změnu za běžné účetní období. Účetní závěrku města Třince sestavenou k rozvahovému dni schválilo Zastupitelstvo města Třince na svém 16. zasedání dne Rozvaha města 3.1 Majetek města Rada města Třince na své 59. schůzi dne schválila složení ústřední inventarizační komise pro provedení inventarizace majetku města Třince v roce. Tato komise řídila činnost všech inventarizačních komisí v jednotlivých organizacích a organizačních jednotkách města. Inventarizace byla provedena ke dni u: dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného majetku, Závěrečný účet města Třince za rok Strana 5 (celkem 67)

6 zásob materiálu, pokladní hotovosti a cenin, dlouhodobého nehmotného majetku, drobného dlouhodobého nehmotného majetku, pohledávek a závazků, zůstatků jiných aktiv a pasiv, ostatních pohledávek a závazků, rezerv, opravných položek, majetku a závazků vedených na podrozvahových účtech, ostatního majetku a závazků. Výsledek inventarizace: Stav majetku a závazků v účetnictví k včetně podrozvahových účtů: Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek příspěvkových organizací Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek příspěvkových organizací Nedokončený majetek (dlouhodobý hmotný majetek) Dlouhodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek Zásoby materiálu Krátkodobé pohledávky Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé závazky Dlouhodobé závazky ,61 Kč ,26 Kč ,27 Kč ,59 Kč ,94 Kč ,00 Kč ,30 Kč ,26 Kč ,08 Kč ,00 Kč ,30 Kč ,55 Kč CELKEM ,16 Kč Ověřovací dopisy k pohledávkám a závazkům byly odeslány dne Zjištěné stavy Stavy zjištěné inventarizací byly odsouhlaseny s účetní evidencí a byly zjištěny tyto inventarizační rozdíly (manka, schodky a přebytky nezaviněné): Krátkodobé pohledávky - účet u org. j. 05 (odbor správy majetku města) bylo zjištěno, že společnosti NeTron s.r.o. bylo chybně zaúčtováno vyrovnání předpisu 0,20 Kč z důvodu přeplatku jiné platby. Oprava vzniklého inventarizačního rozdílu byla zaúčtována v roce účet u org. j. 05 (odbor správy majetku města) byly zjištěny rozdíly v předpisech nájmů u reklam, a to u: Šulovský Milan, MOPLAK s.r.o. a Turoň Martin. Ve všech případech došlo k ukončení nájmu, ale nebyly sníženy předpisy. Opravy vzniklých inventarizačních rozdílů v celkové částce ,50 Kč byly zaúčtovány v roce účet u org. j. 05 (odbor správy majetku města) bylo zjištěno, že bylo chybně zaúčtováno vyrovnání dluhu pana Menšíka. Jednalo se však o úhradu částky 600 Kč za poplatek za vyhotovení smlouvy. Oprava vzniklého inventarizačního rozdílu byla zaúčtována v roce účet u org. j. 05 (odbor správy majetku města) bylo zjištěno, že předpis na úhradu věcného břemena ve výši Kč společnosti INKOS-OSTRAVA, a.s. byl zaúčtován duplicitně. Oprava vzniklého inventarizačního rozdílu byla zaúčtována v roce Závěrečný účet města Třince za rok Strana 6 (celkem 67)

7 Krátkodobý finanční majetek - účet v prosinci byl omylem duplicitně zaúčtován předpis na recepty a žádanky v částce 93 Kč. Oprava vzniklého rozdílu byla zaúčtována v roce Dlouhodobý hmotný majetek - Komentář k inventarizačnímu zápisu č. IZ1 Město Třinec převzalo od příspěvkové organizace Sociální služby města Třince majetek k Níže uvedené rozdíly představují částky oprávek, které proúčtovala příspěvková organizace Sociální služby města Třince. Na jednotlivých kartách DM jsou částky pořízení zaúčtovány s typem účtování Náklady na zařazení a částky oprávek jako Odpis. Do účetnictví byly proúčtovány zůstatkové hodnoty ke dni předání majetku (tj. pořizovací cena mínus oprávky) a město pokračuje v odpisování tohoto majetku. Ve sloupci Skutečný stav (CZK) ke dni ukončení se zobrazují údaje z karet DM s typem účtování Náklady na zařazení a Zhodnocení. Částky v inventurním zápise tak nesouhlasí s částkami v hlavní knize, a to právě o výši těchto oprávek. Inventární položka Bytové domy a bytové jednotky částka v knize účetnictví k 12/: ,83 Kč částka v inventarizačním zápise: ,62 Kč rozdíl: ,79 Kč, karta DM BUD Inventární položka Inventář DHM nad ,- Kč částka v knize účetnictví k 12/: ,37 Kč částka v inventarizačním zápise: ,62 Kč rozdíl: ,25 Kč, karta DM DHM Inventární položka Jiné stavby částka v knize účetnictví k 12/: částka v inventarizačním zápise: ,41 Kč ,23 Kč rozdíl: 3.599,82 Kč, karta DM STA Inventární položka Nebytové domy a nebytové jednotky (služby obyv.) částka v knize účetnictví k 12/: ,57 Kč částka v inventarizačním zápise: ,20 Kč rozdíl: ,63 Kč, karta DM BUD Inventární položka DDHM od 3.001,- Kč do ,- Kč částka v knize účetnictví k 12/: ,35 Kč částka v inventarizačním zápise: ,35 Kč rozdíl: ,00 Kč, karta DM DDHM010640, karta DM DDHM Inventární položka Přístroje, zvl. tech. zař., PC DHM nad ,- Kč částka v knize účetnictví k 12/: ,95 Kč částka v inventarizačním zápise: ,70 Kč rozdíl: ,75 Kč, karta DM DHM Inventární položka Komunikace a veřejné osvětlení částka v knize účetnictví k 12/: ,00 Kč Závěrečný účet města Třince za rok Strana 7 (celkem 67)

8 částka v inventarizačním zápise: ,86 Kč rozdíl: ,86 Kč, karta DM STA Karta DM č. STA byla vyřazena k 31.7., ale chybně se načetla do inv. zápisu v inventární položce , protože byla na kartě při otevírání inventarizačního zápisu omylem odškrtnuta kolonka Uzavřeno. V ostatních případech nebyly zjištěny manka a přebytky. Vzniklé inventarizační rozdíly byly řádně proúčtovány v roce 2013, tak aby účetní stavy majetku a závazků souhlasily se stavy vykázanými v inventurních soupisech. Příspěvkové organizace města Třince provedly pravidelnou roční inventarizaci majetku, který jim byl předán k hospodaření zřizovací listinou, a na základě provedených inventur předložily zřizovateli stavy majetku. Inventarizaci provedly inventarizační komise příslušných příspěvkových organizací. Se zprávou o inventarizaci hmotného a nehmotného majetku města v roce byla seznámena rada města na své 79. schůzi dne , která tuto zprávu schválila. Všechny údaje o majetku města Třince v roce v porovnání s rokem uvádí tabulka č. 1 Rozvaha města Třince sestavená k příloha k rozvaze. Veškeré přílohy k rozvaze jsou uloženy na ekonomickém odboru a jsou plně k dispozici. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města Třince činí 1,13 %. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku vyjadřují promítnutí ocenění dlouhodobého nehmotného majetku v průběhu užívání tohoto majetku účetní jednotkou, čímž se snižuje ocenění tohoto nehmotného majetku až do výše jeho ocenění v účetnictví. Oprávky se vykazují v rozvaze u příslušné položky ve sloupci Korekce. na účtu 013 jsou účtovány programy nad 60 tis. Kč v celkové výši ,93 Kč účet 018 jedná se o programy a studie od 7 tis. Kč do 60 tis. Kč, z toho programy ve výši ,77 Kč a studie ,20 Kč na účtu 019 je veden ostatní dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč (územní plány, studie, energetické audity) v celkové výši ,32 Kč. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku vyjadřují promítnutí ocenění dlouhodobého hmotného majetku v průběhu užívání tohoto majetku účetní jednotkou, čímž se snižuje ocenění tohoto hmotného majetku až do výše jeho ocenění v účetnictví. Oprávky se vykazují v rozvaze u příslušné položky ve sloupci Korekce. na účtu 021 je účtováno o bytových domech a bytových jednotkách ve výši ,83 Kč, budovách pro služby obyvatelstvu ve výši ,41 Kč, ostatních nebytových domech a nebytových jednotkách ve výši ,46 Kč, komunikacích a veřejném osvětlení ve výši ,95 Kč, ostatních inženýrských sítích ve výši ,12 Kč, jiných stavbách ve výši ,18 Kč a o ostatních stavbách v hodnotě ,40 Kč na účtu 022 je účtováno o dlouhodobém hmotném majetku nad 40 tis. Kč v celkové výši ,67 Kč, z toho pracovní stroje a zařízení ,30 Kč, přístroje a zvláštní technické zařízení, PC ,34 Kč, dopravní prostředky ,66 Kč a inventář ,37 Kč. Závěrečný účet města Třince za rok Strana 8 (celkem 67)

9 účet 028 dlouhodobý drobný hmotný majetek od 3 tis. do 40 tis. Kč ve výši ,43 Kč a prádlo, oděvy a obuv ve výši ,57 Kč účet 031 pozemky ve výši ,38 Kč, z toho lesní pozemky ve výši ,76 Kč, zahrady, pastviny, louky a rybníky ve výši ,33 Kč, zastavěné plochy ve výši ,33 Kč a ostatní pozemky ve výši ,96 Kč. Město nemá v majetku žádný stavební pozemek. účet kulturní předměty v celkové výši ,20 Kč. Jedná se zejména o Kytici, která je umístěna na kruhovém objezdu na náměstí T.G.M a červený pískovec Věčný pramen, který je položen na náměstí T.G.M na účtu 042 je veden nedokončený dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši ,94 Kč, z toho bytové domy a jednotky ,80 Kč, projektové dokumentace Kč, jiné investice (pozemky) ,97 Kč, nebytové domy, jednotky ,13 Kč, ostatní nebytové domy ,80 Kč, inženýrské sítě, komunikace, veřejné osvětlení ,76 Kč, jiné stavby Kč a ostatní stavby ,48 Kč. Dlouhodobý finanční majetek Město Třinec vlastní v současnosti níže uvedené majetkové účasti ve společnostech. Hodnota akcií a podílů vedených na účtu 061 a 062 je přeceněna k ekvivalencí. Účet 061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem : Distribuce tepla Třinec, a.s., Máchova čp. 1131, Třinec - 100% účast, tj Kč Účet 062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem : Nehlsen Třinec, s.r.o., Jablunkovská 392, Třinec 50 % účast, tj Kč TRISIA, a.s., nám. Svobody 526, Třinec účast 34 %, tj Kč Kvalifikační a personální agentura, o.p.s., Závodní 815, Třinec - účast 34 %, tj Kč Účet 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek : Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., v hodnotě Kč 28. října 169, Ostrava - akcie Hospodářská rozvojová agentura třinecka, s.r.o., Družstevní 294, Třinec vklad v hodnotě Kč Soukromá třinecká obchodní akademie a hotelová škola, spol. s r.o., Beskydská 1140, Třinec vklad v hodnotě Kč Zásoby Účet 112 Materiál na skladě - všeobecný materiál v hodnotě ,26 Kč Krátkodobý finanční majetek Účet 231 Základní běžné účty územních samosprávných celků zůstatek k v celkové výši ,95 Kč Účet 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků město Třinec má dva samostatné fondové účty, z toho: Fond rozvoje bydlení stav účtu k ,32 Kč Závěrečný účet města Třince za rok Strana 9 (celkem 67)

10 Sociální fond - stav účtu k ,23 Kč Účet jedná se o recepty a žádanky ve výši 6.601,36 Kč účet 245 Jiné běžné účty depozitní účet u České spořitelny, jedná se o účet cizích peněz, např. složené jistoty k prodeji městských bytů, pozůstalosti, složené jistoty k veřejným zakázkám apod. Stav depozitního účtu k ,44 Kč Rok Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek Rok Rok , , , , , , , ,18 Rok , , , , , , , Pohledávky města Od roku 2010 je změna metody účtování o pohledávkách, kdy město začalo o pohledávkách účtovat také v oblasti dotací a dohadných účtů, o kterých před rokem 2010 v souladu s platnými účetními předpisy neúčtovalo (změna vyhlášky pro vybrané účetní jednotky a změna účetních standardů od ). Od roku 2010 se pohledávky vykazují podle splatnosti jako dlouhodobé a krátkodobé (do roku 2010 se pohledávky podle splatnosti nerozlišovaly) a navíc se k některým pohledávkovým účtům, stanovených vyhláškou č. 410/ Sb., tvoří k pohledávkám po splatnosti opravné položky (jde o tzv. korekci). Pohledávky jsou tedy v rozvaze vykazovány jako brutto, korekce a netto. V textové části uvádíme pouze pohledávky brutto. Podíl pohledávek na rozpočtu města Třince je ve výši 2,19 %. V případě pohledávek města se jedná o dva typy pohledávek, a to: pohledávky v samostatné působnosti např. pohledávky na nájemném z bytového a nebytového fondu města, náhrady škod za opravy bytů po vyklizení dlužníka, náhrady škody za odstranění, uskladnění a likvidaci autovraků, pohledávky města přiznané v rozhodnutí správního orgánu MěÚ Třinec nebo v trestních řízeních za městu způsobenou škodu na jeho majetku pohledávky v přenesené působnosti jedná se zejména o všechny nedoplatky na místních poplatcích, vymáhání pokut udělených občanům a firmám na jednotlivých odborech města U pohledávek v samostatné působnosti se vymáhání pohledávek řídí občanským soudním řádem a občanským zákoníkem. Vymáhání provádí právní oddělení. U pohledávek v přenesené působnosti se jejich správa a tedy i vymáhání řídí zákonem č. 280/ Sb., daňový řád, v platném znění. Dle tohoto zákona je správa daní neveřejná a osoby zúčastněné na správě daní a úřední osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všem, co se v souvislosti se správou daní dozvěděly. Z toho vyplývá, že správce daně nesmí informovat nezúčastněné osoby o jednotlivých konkrétních dlužnících a jejich výši nedoplatků. Dlouhodobé pohledávky Účet 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy v celkové výši Kč, jedná se o stálou zálohu na platební karty CCS Závěrečný účet města Třince za rok Strana 10 (celkem 67)

11 Účet 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky jedná se o půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro občany města Kč a půjčka z FRB pro město Třinec Kč Krátkodobé pohledávky Účet 311 Odběratelé pohledávky, kdy největší položky tvoří: služby byty ,26 Kč ( ,59 Kč) služby nebytové prostory ,05 Kč ( ,05 Kč) prodej nemovitostí Kč jedná se o schválené prodeje městských bytů a prodej nemovitosti společnosti BZ WORLD PLUS v Konské, kde jsou smluvně stanoveny roční splátky ve výši Kč, splátky budou ukončeny v roce 2013 ( Kč) nájemné z nebytových prostor ve výši ,50 Kč ( ,63 Kč) nájemné z bytů ve výši Kč ( ,60 Kč) nájemné z pozemků ve výši ,48 Kč ( ,38 Kč) Dále jsou zde běžné nedoplatky (vodné, stočné, faktury, pronájem hrobových míst, poplatek za odchyt psů atd.). na účtu 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy dodavatelům na elektrickou energii a plyn ve výši Kč na účtu 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti - jsou pohledávky za rozpočtové příjmy v celkové výši ,73 Kč, kdy největší položky tvoří: neuhrazené dopravní pokuty ,51 Kč ( ,69 Kč) blokové pokuty MěP nezaplacené na místě ,82 Kč ( ,82 Kč) neuhrazené pokuty ostatní ,88 Kč ( ,05 Kč) odvoz odpadů organizace ,32 Kč ( ,52 Kč) nedoplatky místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši ,96 Kč ( ,25 Kč) na účtu Pohledávky za zaměstnanci - jsou zejména půjčky ze sociálního fondu ve výši Kč účet 346 Pohledávky za státním rozpočtem finanční vypořádání se státním rozpočtem požadavek na doplatek dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí za rok ve výši Kč účet 348 Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků za vykonávání přenesené působnosti podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, na základě veřejnoprávní smlouvy pro okolní obce Kč a vratky nevyužitých grantů a poskytnutých finančních příspěvků v celkové výši Kč. účet 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery neinvestiční příspěvek pro TŽ a.s. na provoz Muzea třineckých železáren a města Třince ve výši Kč, grant pro Církevní základní školu ve výši Kč a neinvestiční příspěvek pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha na stavbu Optimalizace trati Bystřice nad Olší Český Těšín - ve výši Kč účet 377 Ostatní krátkodobé pohledávky ostatní kompenzace zejména faktury ,11 Kč a pohledávky za dědici Kč Závěrečný účet města Třince za rok Strana 11 (celkem 67)

12 účet 381 Náklady příštích období předplatné právního systému, prodloužení domény, technická podpora ,78 Kč účet 388 Dohadné účty aktivní - tvorba dohadného účtu aktivního ke dni ve výši skutečných nákladů - mimořádná přeprava cestujících za tratí v Lyžbicích ,20 Kč a dopravní obslužnost Kč 3.3 Závazky města Podíl závazků města na rozpočtu města činí 7,32 %. Dlouhodobé závazky celkem ,55 Kč Účet 451 Dlouhodobé úvěry - jedná se o dlouhodobý úvěr od ČS, a.s ,62 Kč a dlouhodobý úvěr od ČSOB, a.s. na akci Revitalizace povodí Olše ,03 Kč Účet dlouhodobé přijaté zálohy od nájemníků - příspěvky na městský byt ul. Komenského v celkové výši ,90 Kč Účet 459 Ostatní dlouhodobé závazky půjčka z Fondu rozvoje bydlení pro město Třinec Kč Krátkodobé závazky - celkem ,30 Kč účet 321 Dodavatelé - obsahuje neproplacené faktury v celkové výši ,98 Kč, které došly na město většinou na konci roku a v lednu 2013, kdy zdanitelné plnění nastalo již v roce a splatnost byla zpravidla v lednu Účet 324 Krátkodobé přijaté zálohy zálohy od nájemníků na městský byt ul. Komenského ,80 Kč účet 325 Závazky z dělené správy a kaucí jde o složené jistiny k nabízeným městským bytům ve výši Kč a autovraky Kč účet Zaměstnanci - jedná se o mzdy za prosinec ve výši Kč účet 336 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění jedná se o zdravotní pojistné a sociální pojistné za zaměstnance v celkové výši Kč účet 342 Jiné přímé daně daň ze mzdy za prosinec Kč účet 343 daň z přidané hodnoty platba daně ve výši ,89 Kč účet 347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím finanční vypořádání se státním rozpočtem nevyčerpaná dotace z Evropské charty regionálních či menšinových jazyků (polské nápisy) Kč a nevyčerpaná dotace na Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů ,70 Kč Účet 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery příspěvek na autobus za tratí Kč a na sociální dávky Kč Účet 378 Ostatní krátkodobé závazky granty, nalezená hotovost, nezpůsobilí ,93 Kč účet 384 Výnosy příštích období odhad platby daně z příjmů právnických osob za město Třinec za rok ve výši Kč účet 389 Dohadné účty pasivní dohad vypořádání investičního příspěvku pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizace Praha na stavbu Optimalizace trati Bystřice nad Olší Český Těšín Kč, dohady na energie (voda, plyn, elektrická energie) Kč, dohad na neinvestiční příspěvek pro TŽ a.s. na provoz Muzea třineckých železáren a města Třince ve výši Kč a na grant pro Církevní základní školu ve výši Kč Závěrečný účet města Třince za rok Strana 12 (celkem 67)

13 4. Výkaz zisku a ztráty Od roku 2010 má město Třinec povinnost sestavovat také výkaz zisku a ztráty města. Všechny údaje o nákladech a výnosech města Třince v roce uvádí tabulka č. 2 Výkaz zisku a ztráty města Třince k Náklady města: Celkové náklady města dosáhly výše ,21 Kč a zahrnují náklady z činností, finanční náklady, náklady na transfery a daň z příjmů. Účet 518 ostatní služby zahrnuje mimo jiné bankovní poplatky, poštovné, revize, údržbu zeleně, svoz odpadů, čištění komunikací, právní služby, projektové dokumentace na opravy apod. Účet 538 jiné daně a poplatky zahrnuje zejména platbu daně z přidané hodnoty, soudní a správní poplatky Účet 542 jiné pokuty a penále platba úroku z prodlení finančnímu úřadu za dodatečné přiznání k DPH Účet 548 tvorba fondů zejména převod do Sociálního fondu Účet 549 ostatní náklady z činnosti např. havarijní pojištění služebních aut, refundace mezd zastupitelům, členům volebních komisí a hasičům, pojištění majetku města, realizace Velikonočního jarmarku Účet 562 Úroky obsahuje hlavně úroky z úvěru od ČS, a.s. a ČSOB, a.s. Účet 563 Kurzové ztráty jedná se o bankovní účet vedený v EUR v souvislosti s akcí Revitalizace povodí Olše ocenění zůstatku účtu k Účet 572 Náklady územních rozpočtů na transfery příspěvky pro příspěvkové organizace města, granty, dopravní obslužnost dokrytí ztráty Účet 591 Daň z příjmů skutečná výše daně z příjmů právnických osob za město Třinec Výnosy města: Výnosy města představují částku ,39 Kč a jsou tvořeny výnosy z činností, finančními výnosy, výnosy z transferů a výnosy ze sdílených daní a poplatků. Účet 602 Výnosy z prodeje služeb např. vodné, služby u bytového a nebytového fondu, hrobová místa, zpracování mezd pro okolní obce Účet 603 Výnosy z pronájmu bytový a nebytový fond, pronájmy pozemků Účet 604 Výnosy z prodaného zboží prodej parkovacích hodin, map apod. Účet 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů odvod výtěžku z VHP, poplatky za autovraky, zkoušky autoškola, poplatek za ukládání odpadů, poplatek za znečištění ovzduší, poplatky za odnětí půdy Účet 642 Jiné pokuty a penále zejména příjmy z dopravních pokut a blokových pokut Účet 646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků výnosy z prodeje městských bytů a nebytových prostor Účet 648 Čerpání fondů zejména Sociální fond příspěvek na rekreaci, na tábory apod. Účet 649 Ostatní výnosy z činností zejména příspěvky od EKO-KOMu a odvody příspěvkových organizací, dohadné položky energie a dopravní obslužnost, dary Závěrečný účet města Třince za rok Strana 13 (celkem 67)

14 Účet 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou jedná se o přecenění na reálnou hodnotu z důvodu prodeje městských bytů Účet 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku podíl na zisku společnosti Nehlsen a dividenda SmVaK Výsledek hospodaření po zdanění uvedený ve Výkazu zisku a ztráty představuje zisk města za rok ve výši ,18 Kč. Tato hodnota vyjadřuje jiný způsob hodnocení hospodaření města Třince, neboť obsahuje tzv. akruální princip zobrazování ekonomických skutečností. To znamená, že se veškeré hospodářské operace účtují, ale hlavně také vykazují ve výkazech účetních závěrek v období, kdy se uskutečnily, bez ohledu na to, zda byly zaplaceny, tzn. nikoliv v okamžiku, kdy jsou za ně přijaty či vydány peníze nebo jejich ekvivalent, ale jsou zaúčtovány do období, k němuž se vztahují. V důsledku uplatnění tohoto principu je výsledek hospodaření města rozdílem mezi výnosy a náklady, nikoliv rozdílem mezi příjmy a výdaji. Účetní výsledek vypovídá např. o výkonnosti účetní jednotky, náklady jsou zde přiřazovány k výnosům, pro jejichž zajištění byly náklady vynaloženy. Výsledek hospodaření roku bude po schválení zastupitelstvem města v roce 2013 přeúčtován na účet Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. 5. Přehled o peněžních tocích města Přehled o peněžních tocích (Cash flow) je finanční výkaz, který zobrazuje změny (toky) peněžních prostředků města. Výkaz ukazuje, jak změny v rozvaze a hodnoty ve výkazu zisku a ztráty ovlivňují peněžní prostředky, přičemž dělí toky peněžních prostředků na toky peněžních prostředků z provozní, investiční a finanční činnosti města. Přehled o peněžních tocích zobrazuje stav peněžních prostředků účetní jednotky k počátku běžného účetního období (tzn. k 1.1.), jejich zdroje, položky, na něž byly v průběhu běžného účetního období vynaloženy, a zůstatek k rozvahovému dni účetního období (tzn. k ). Všechny údaje o změně peněžních prostředků v roce uvádí tabulka č. 3 Přehled o peněžních tocích města. Položka A. Peněžní toky z provozní činnosti obsahuje zvýšení či snížení stavu peněžních prostředků z činností účetní jednotky, které nejsou peněžními toky z dlouhodobých aktiv ani peněžními toky z vlastního kapitálu a dlouhodobých závazků. Položka B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv obsahuje zvýšení či snížení stavu peněžních prostředků z důvodu pořizování či prodeje dlouhodobých aktiv, s výjimkou drobného dlouhodobého majetku. Položka C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek obsahuje zvýšení či snížení stavu peněžních prostředků způsobené změnou struktury a zvýšením či snížením stavu vlastního kapitálu a dlouhodobých závazků účetní jednotky. Položka F. - Celková změna stavu peněžních prostředků obsahuje součet položek A., B. a C. Přehledu o peněžních tocích a vyjadřuje celkové zvýšení či snížení stavu peněžních prostředků v průběhu běžného účetního období. Položka R. - Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni obsahuje stav položky P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu" zvýšený o stav položek F. Celková změna stavu peněžních prostředků" a H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření". Závěrečný účet města Třince za rok Strana 14 (celkem 67)

15 6. Přehled o změnách vlastního kapitálu Výkaz podává přehled o změnách ve vlastním kapitálu města viz tabulka č. 4 - Přehled o změnách vlastního kapitálu. Přehled o změnách vlastního kapitálu je rozpisem položky "C. Vlastní kapitál" výkazu - Rozvaha a podává informaci o uspořádání položek, které vyjadřují jejich změnu za běžné účetní období (zvýšení či snížení položek). 7. Rozpočet a rozpočtová opatření Rozpočet města Třince na rok byl schválen usnesením Zastupitelstva města Třince č. 08/228/ na jeho 8. zasedání Zastupitelstva města Třince dne Rozpočet města vycházel z rozpočtového výhledu města a byl navržen ve výši: Kč příjmů, z toho: Daňové příjmy ve výši Kč Nedaňové příjmy ve výši Kč Kapitálové příjmy ve výši Kč Přijaté transfery ve výši Kč Kč výdajů, z toho: Běžné výdaje ve výši Kč Kapitálové výdaje ve výši Kč Kč financování V průběhu roku byl rozpočet zvýšen řadou rozpočtových opatření např. o transfery ze státního rozpočtu, státních fondů, evropských fondů a rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Dále byla provedena řada rozpočtových opatření, kterými jsme reagovali na vývoj v daňových příjmech města. Rozpočtová opatření schvalovala podle pravomocí rada města nebo zastupitelstvo města téměř na každé své schůzi a zasedání. O všech radou provedených rozpočtových opatřeních bylo následně informováno zastupitelstvo města. V příjmové části rozpočtu byly provedeno navýšení o Kč, ve výdajové části byl rozpočet města navýšen o Kč a financování bylo upraveno o Kč. Rozpočtová opatření souvisí zejména se zahájeným prodejem městských bytů občanům. Upravený rozpočet tak dosáhl k konečné výše : Kč příjmů, z toho: daňové příjmy Kč nedaňové příjmy Kč kapitálové příjmy Kč přijaté transfery Kč Závěrečný účet města Třince za rok Strana 15 (celkem 67)

16 Kč výdajů, z toho: běžné výdaje Kč kapitálové výdaje Kč Kč financování. Úpravy rozpočtu města jsou promítnuty v tabulkách č. 5 a č. 10. Tabulka č. 5 Plnění rozpočtu města Třince v roce po provedené konsolidaci Jde o přehled plnění rozpočtu, který byl předkládán průběžně informativně radě města. Celkové příjmy byly naplněny na 110,29 %, z toho daňové příjmy na 101,97 %, nedaňové příjmy na 106,41 %, kapitálové příjmy na 218,71 % a přijaté transfery na 100,00 %. Celkové výdaje byly čerpány na 86,67 %, z toho běžné výdaje na 92,77 % a kapitálové výdaje na 58,78 %. Rok Schválený rozpočet příjmů celkem Upravený rozpočet příjmů celkem Schválený rozpočet výdajů celkem Upravený rozpočet výdajů celkem Rok 2010 Rok Rok , , , , , , , , , , , , , , , ,00 8. Příjmy města Příjmy rozpočtu města podle druhového třídění tvoří: daňové příjmy - rozpočtová třída 1 nedaňové příjmy - rozpočtová třída 2 kapitálové příjmy rozpočtová třída 3 přijaté transfery - rozpočtová třída 4 rok Daňové příjmy ,49 Nedaňové příjmy ,20 Kapitálové příjmy ,50 Přijaté transfery ,41 Příjmy města celkem , , , , , ,44 rok , , , , , , , , , ,05 Tabulka č. 6 Příjmy podle druhového třídění rozpočtové skladby Tabulka uvádí skutečnost roku v porovnání se skutečností roku -. Celkové příjmy jsou nižší oproti předcházejícím létům. Nárůst je však u daňových a nedaňových příjmů, a to zejména u odvodů z výherních hracích přístrojů (nově od roku ), příjmů z pronájmu majetku města Závěrečný účet města Třince za rok Strana 16 (celkem 67)

17 a z prodeje dlouhodobého majetku (prodej městských bytů). Naopak největší propad je zaznamenán u přijatých dotací, kdy např. dlouhodobě klesá výše příspěvku na výkon státní správy a na žáka a výše dotací je závislá zejména na objemu realizovaných investic a vyhlášených dotačních titulech. 8.1 Daňové příjmy ( rozpočtová třída 1) Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti položka 1111 Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Daň zahrnuje daň odvedenou plátcem zaměstnavatelem za vlastní zaměstnance. Daň z příjmů ze závislé činnosti se skládá ze dvou složek, a to podle počtu obyvatel a podle počtu zaměstnanců. DPFO závislá činnost rok , , , ,13 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti položka 1112 Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Obsahuje veškerou daň, odvedenou na základě daňových přiznání, tzn. daň získanou z výdělečné činnosti jiné než je závislá práce, tzn. především z podnikání, jiné samostatné výdělečné činnosti a pronájmu. V roce byl zaznamenán oproti roku nárůst ve výběru této daně. DPFO SVČ , , , ,20 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Zahrnuje daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů. DPFO - kap. výnosy rok , , , ,28 Daň z příjmů právnických osob položka 1121 Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Zahrnuje daň ze zisku a kapitálových výnosů s výjimkou daně z příjmů právnických osob za obce a kraje. DPPO rok , , , ,44 Daň z příjmů právnických osob za obce položka 1122 Jedná se o výlučnou daň, tzn. že město je příjemcem daně ve výši 100 %. Základem daně je zisk z podnikatelské činnosti upravený o daňově neuznatelné náklady a výnosy, nájemné, příjmy z reklam Závěrečný účet města Třince za rok Strana 17 (celkem 67)

18 a ostatní příjmy z hlavní činnosti (např. prodej majetku, penále za pozdní úhrady). Město pouze vyplňuje a podává přiznání k dani, k faktickému převodu daně na finanční úřad však nedochází. Pro město se jedná o příjem i výdej ve stejné výši, který si pouze proúčtuje. rok ,00 DPPO za obce , , ,00 Daň z přidané hodnoty položka 1211 Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Předmětem daně je dodání zboží nebo převod nemovitosti anebo přechod nemovitosti v dražbě za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku, poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku, pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie za úplatu, uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, a pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou nepovinnou k dani a dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku. Sazby daně byly v roce ve výši 20% (základní sazba) a 10% (snížená sazba). DPH rok , , , ,00 Poplatky za znečištění ovzduší položka 1332 Patří mezi poplatky v oblasti životního prostředí. Zahrnují poplatky za vnášení znečišťujících látek do ovzduší. Výnosy poplatků jsou příjmem peněžního fondu města - Fond životního prostředí. rok Poplatky za znečišťování ovzduší , , , ,00 Poplatky za uložení odpadů položka 1333 Zahrnují poplatky za ukládání odpadů na skládky podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v planém znění. Výnosy poplatků jsou příjmem peněžního fondu města - Fond životního prostředí. rok Poplatky za uložení odpadů , , , ,50 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu položka 1334 Zahrnuje odvody za dočasně a trvale odnímanou půdu. Město je příjemcem 40 % vybraných odvodů od plátců formou převodu od finančních úřadů. Tyto odvody jsou příjmem peněžního fondu města Fond životního prostředí. Závěrečný účet města Třince za rok Strana 18 (celkem 67)

19 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu rok , , , ,00 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa položka 1335 Zahrnuje poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí pozemků plnění funkcí lesa. Tyto poplatky jsou příjmem peněžního fondu města - Fond životního prostředí. rok Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa , , , ,00 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů položka 1340 (do konce roku položka 1337) Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou v samostatné působnosti každoročně schvaluje zastupitelstvo města. Poplatek platí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt a fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Základní sazba poplatku činí 500 Kč za občana a kalendářní rok. Město poskytuje úlevy od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. Poplatek za komunální odpady , , , ,29 Poplatek ze psů položka 1341 Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku ze psů, kterou v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Poplatek platí držitel psa staršího 3 měsíců. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Základní sazba poplatku za prvního psa je stanovena ve výši Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele Kč, za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 300 Kč. Město poskytuje úlevy od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. Poplatek ze psů rok ,00 Závěrečný účet města Třince za rok , , ,85 Strana 19 (celkem 67)

20 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt položka 1342 Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, kterou v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Sazba poplatku činí 10 Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. Poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , , , ,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství - položka 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby za zvláštní užívání veřejného prostranství. Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. OZV v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Sazba poplatku je stanovena ve vyhlášce podle účelu využívání veřejného prostranství. Město poskytuje úlevy a osvobození od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , ,00 Poplatek z ubytovací kapacity - položka 1345 Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která poskytla přechodné ubytování za úplatu. Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku z ubytovací kapacity. OZV v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Sazba poplatku činí 5 Kč za každé využité lůžko a den. Město poskytuje úlevy a osvobození od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. Poplatek z ubytovací kapacity , , , ,00 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj - položka 1347 Místní poplatek byl od zrušen. (pouze VHP) Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj ,00 Závěrečný účet města Třince za rok 2010 (pouze VHP) , ,00 0 Strana 20 (celkem 67)

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 ČÍSLO: MP/29/OEKO ZMĚNA.: Č.1 PLATNÝ OD: 1.1.2007 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Obce a města používající tuto metodiku účtování v

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská)

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská) Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA ZA ROK 2006 Zpracoval: Martin Ondra Dne: březen / 2007 Zahrnuté úpravy rozpočtu (údaje v tis.kč) Příjmy Příjem Splátky Saldo oper. Přebytek Zdroje Výdaje Text rozpočtu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hradčovice Hradčovice 168 68733 Hradčovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 24. února 2014

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013 2. Příjmy Příjmy vlastního hlavního města Prahy byly k 31. 12. 2014 splněny ve výši 56 928 851,32 tis. Kč, tj. na 113,13 % rozpočtu upraveného (dále také jen RU nebo UR). Celkový přehled o dosažených příjmech

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu roku 2008 byl schválený rozpočet výdajů 2.033.409 tis. Kč upraven na 2.552.882,22 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 519.473,22 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 286.426,51

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN Dodatek k příloze účetní závěrky sestavené k 31.12.2009 Tento dodatek vysvětluje a doplňuje ve smyslu ustanovení 24 odst. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2012 Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Předmětem úpravy je stanovení závazných pravidel

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2014 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně

Více

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Závěrečný účet města Vimperk za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Zvěřejněno:

Více

Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2013

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2013 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2013 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva Stálá aktiva se v porovnání se stavem k 01.01.2013 zvýšila o 163.325 tis. Kč. Jednalo se hlavně o zvýšení

Více

Běžné výdaje třídy 5 RS

Běžné výdaje třídy 5 RS Běžné výdaje třídy 5 RS Metodická pomůcka pro obce a SO - platná od 1.1.2013 Královéhradecký kraj,ekonomický odbor,ovfo aktualizace 13.4.2015 M 1. Přijaté faktury na služby Předpis závazku na služby 518

Více

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh Hospodaření města Horažďovice se v roce 2014 řídilo rozpočtovým provizoriem a dále rozpočtem, schváleným dne 17. března 2014 zastupitelstvem města.

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více