Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ"

Transkript

1 Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ Vývoj počtu výpadků a poruch na napě ové hladině vn celkem

2 Středočeská energetická a.s. v roce provozní výsledek hospodaření (mil. Kč) 10,0 rentabilita vlastního kapitálu (%) 122 přidaná hodnota na zaměstnance (tis. Kč/měsíc/zam.)

3 718 zisk po zdanění (mil. Kč) prodej elektřiny (GWh)

4 Cíl Skupiny ČEZ Stát se jedničkou na trzích s elektrickou energií střední a jihovýchodní Evropy Martin Roman generální ředitel a předseda představenstva ČEZ, a. s.

5 000. Středočeská energetická a.s. (dále též jen společnost nebo STE ) byla založena podle právního řádu České republiky a podle 172 obchodního zákoníku v platném znění Fondem národního majetku České republiky na základě zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu ze dne 13. prosince 1993 a vznikla zápisem do obchodního rejstříku Obvodního soudu v Praze 1 dne 1. ledna Středočeská energetická a.s je právnickou osobou pro podnikatelskou činnost, kterou v roce 2004 prováděla v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), na základě licencí udělených v říjnu 2001 Energetickým regulačním úřadem České republiky a dále obchodním zákoníkem, zakladatelskou listinou a dalšími právními předpisy. Hlavním předmětem podnikání společnosti Středočeská energetická a.s. jsou podle udělených licencí distribuce elektřiny, obchod s elektřinou a poskytování souvisejících služeb všem zákazníkům. Středočeská energetická a.s. je distributorem a dodavatelem elektřiny všem chráněným zákazníkům na území Středočeského kraje mimo město Roztoky u Prahy. Další odběratele ze segmentu oprávněných zákazníků má společnost i mimo tuto oblast. Od roku 2003 je Středočeská energetická a.s. součástí Skupiny ČEZ.

6 Obsah 001. Přehled vybraných výsledků Hlavní události roku 2004 a 2005 do uzávěrky výroční zprávy Interview s předsedkyní představenstva Interview se členy představenstva a výkonného vedení společnosti Orgány společnosti a její management Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Výsledky hospodaření Akcionáři a emitované cenné papíry Obchod s elektřinou Distribuce Investiční výstavba Řízení vybraných procesů Vztah k životnímu prostředí Lidské zdroje Strategické záměry společnosti Předpokládaný vývoj v energetice O04 O06 O12 O14 O18 O25 O25 O30 O45 O51 O54 O59 O61 O62 O67 O70

7 Výrok auditora Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Přehled o peněžních tocích Příloha k účetní závěrce za rok 2004 Výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce podle IFRS Konsolidovaná rozvaha podle IFRS Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty podle IFRS Konsolidovaný přehled o peněžních tocích podle IFRS Konsolidovaný přehled o změnách vlastního kapitálu podle IFRS Příloha ke konsolidované účetní závěrce podle IFRS O73 O74 O76 O77 O78 O93 O94 O95 O96 O97 O Obsah STE Organizační schéma společnosti k Výklad pojmů a zkratek Informace pro akcionáře a investory Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2004 Schéma vztahů v koncernu Schéma struktury koncernu (samostatná příloha pod klopnou na zadní straně obálky) Ovládající osoba a zpracovatel Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami Abecední seznam členů koncernu (samostatná příloha pod klopnou na zadní straně obálky) Uzavřené smlouvy Jiné vztahy Ostatní informace Závěr

8 Přehled vybraných výsledků Ekonomicko-finanční ukazatele Jednotka Aktiva, pasiva celkem *) mil. Kč Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v užívání *) mil. Kč Nedokončený hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek včetně záloh *) mil. Kč Vlastní kapitál *) mil. Kč Základní kapitál *) mil. Kč Výnosy celkem mil. Kč Provozní výnosy mil. Kč z toho: tržby za elektrickou energii včetně služeb mil. Kč Finanční výnosy mil. Kč Mimořádné výnosy mil. Kč 8 8 Náklady celkem bez daně z příjmů mil. Kč Provozní náklady mil. Kč z toho: výkonová spotřeba mil. Kč osobní náklady mil. Kč odpisy dlouhodobého majetku mil. Kč Finanční náklady mil. Kč Mimořádné náklady mil. Kč 5 7 Provozní výsledek hospodaření mil. Kč Zisk před zdaněním mil. Kč Zisk po zdanění mil. Kč Zisk na akcii Kč/akcie 84,8 89,1 Konsolidovaný zisk na akcii Kč/akcie Stupeň odepsanosti dlouhodobého majetku *) % 44,4 44,2 Celková likvidita *) % 59,3 55,0 Celková zadluženost (bez rezerv) *) % 48,9 50,5 Rentabilita vlastního kapitálu (čistá) % 4,7 4,8 Fyzický počet zaměstnanců *) osob Oborové ukazatele Vymezené území km Opatřená elektřina z externích zdrojů GWh z toho: ČEZ, a. s. GWh Vyrobená elektřina ve vlastních vodních elektrárnách GWh 11 7 Prodej elektřiny celkem GWh z toho: prodej konečným zákazníkům GWh velkoodběr oprávnění zákazníci GWh velkoodběr chránění zákazníci GWh maloodběr podnikatelé GWh maloodběr obyvatelstvo GWh prodej ostatní GWh Počet odběrných míst počet z toho: velkoodběr oprávnění zákazníci počet velkoodběr chránění zákazníci počet maloodběr podnikatelé počet maloodběr obyvatelstvo počet Maximální zatížení sítě MW 1 138, ,3 Rozvinutá délka vedení km z toho: velmi vysoké napětí (vvn) km vysoké napětí (vn) km nízké napětí (nn) km Počet transformačních stanic vn/nn počet *) Údaje k příslušného roku.

9 Index 2004/2003 (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 77,7 198,2 123,3 233,7 189,5 218,2 44,9 45,0 46,1 46,2 100,2 56,8 63,4 56,1 65,6 116,9 51,9 49,9 49,9 46,7 93,6 4,0 9,9 5,8 10,0 172, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 93, , , , , , Přehled vybraných výsledků STE

10 Hlavní události roku 2004 a 2005 do uzávěrky výroční zprávy Hlavní události roku 2004 Leden zahájení 3. vlny postupného otevírání trhu s elektřinou, zavedení formy elektronického sjednávání diagramu v oblasti individuálního prodeje pro zákazníky 3. vlny postupného otevírání trhu s elektřinou, v oblasti pořízení elektřiny bylo 1. ledna 2004 v 0.00 hodin zahájeno obchodování na vnitrodenním trhu u Operátora trhu s elektřinou, dne 2. ledna v hodin první obchodování STE na vnitrodenním trhu Operátora trhu s elektřinou, nastavena nová organizační struktura Středočeské energetické a.s., ukončena činnost pěti obchodních služeben dle přijatého harmonogramu postupného ukončování činnosti všech obchodních služeben v roce Únor konání mimořádné valné hromady společnosti Středočeská energetická a.s. dne 19. února 2004, zavedení změny v přístupu k vyřizování požadavků zákazníků, již není nutná návštěva kontaktního místa v lokalitě dle odběru, požadavek je možné vyřídit na jakémkoli kontaktním místě, podpis 8. dodatku Podnikové kolektivní smlouvy na roky dne 5. února 2004, řešící především sociální a mzdovou problematiku roku Březen zprovoznění služeb umožňujících na internetovém portálu STE oprávněným zákazníkům registraci, sledování průběhu spotřeby elektřiny ve svém odběrném místě a elektronické sjednávání odběrových diagramů v off-line verzi, zpracování souhrnu právních předpisů souvisejících s elektroenergetikou pro zákazníky v elektronické podobě na CD (právní datadisk), uzavření smlouvy s vybranou společností na prověřování solventnosti zákazníků Středočeské energetické a.s. a nastavení rizik prodeje. Duben od 1. dubna 2004 zahájena činnost kontaktních míst v režimu Obchodní kancelář v Kolíně, Benešově, Příbrami a v Kladně, práce na projektech výstavby Obchodní kanceláře v Mladé Boleslavi a Obchodního centra v Praze probíhají dle přijatého harmonogramu, provedení technicko-provozní a ekologické hloubkové kontroly (due diligence) ve dvou bulharských společnostech za účasti vybraných zaměstnanců Středočeské energetické a.s. v rámci účasti ČEZ, a. s., na privatizaci bulharské energetiky. Květen zahájen rozsáhlý cyklus školení a přípravy pracovníků úseku Obchod Středočeské energetické a.s., zaměřený na rozšíření jejich znalostí a speciálních dovedností v podmínkách konkurenčního prostředí na trhu s elektřinou, zahájení činnosti pracovních skupin nového Projektu VIZE 2008 schváleného řídicím výborem Projektu REAS integrace regionálních energetických společností, za účasti zaměstnanců STE. Červen dokončení rekonstrukce vedení 22 kv Větrušice Řež a 2. stavby dvojvedení Český Brod Kouřim, umožňující připojení nových odběratelských míst a zvýšení rezervovaných příkonů ve stávajících odběratelských místech, konání řádné valné hromady Středočeské energetické a.s. dne 23. června 2004, ukončení vlastní projektové činnosti ve Středočeské energetické a.s. k 30. červnu

11 001. Červenec Srpen Září Říjen dokončení přestavby obchodní služebny v Mladé Boleslavi do podoby odpovídající jednotnému stylu kontaktních míst Skupiny ČEZ a zahájení provozu kontaktního místa v režimu Obchodní kancelář s rozšířenou pracovní dobou pro veřejnost z původních dvou na pět dnů v týdnu, zahájení provozu Hlášení změn pro zákazníky STE na internetových stránkách společnosti pomocí elektronických formulářů, výběr smluvních partnerů, kteří budou postupně v lokalitách Středočeského kraje otevírat své obchodní kanceláře a poskytovat služby oprávněným a chráněným zákazníkům, jimž Středočeská energetická a.s. dodává elektřinu ze sítí nn, příprava podmínek spolupráce se smluvními partnery včetně školení jejich pracovníků, zprovoznění aplikace elektronického sjednávání odběrových diagramů v on-line verzi na internetovém portálu STE pro oprávněné zákazníky. dokončena stavba vedení 110 kv Tuchlovice Stehelčeves pro vyvedení výkonu z elektrárny ECK Generating, s.r.o., v Kladně a vybudování optického spoje Tuchlovice RD Kladno, dokončen optický spoj 110 kv Tuchlovice Lišany pro zvýšení úrovně přenosu dat v sítích STE, provedení technicko-provozní a ekologické hloubkové kontroly (due diligence) v jedné rumunské společnosti za účasti vybraných zaměstnanců Středočeské energetické a.s. v rámci účasti ČEZ, a. s., na privatizaci rumunské energetiky. příprava prezentace Skupiny ČEZ na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně za pomoci pracovníků úseku Obchodu STE, účast STE v Městečku Skupiny ČEZ na 46. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně; s ukončením veletrhu oficiálně zahájena prodejní kampaň 2005, uspořádání semináře zaměřeného na seznámení s vizí transformace Skupiny ČEZ, připravovanými produkty a očekávaným vývojem trhu s elektřinou pro zástupce významných zákazníků STE a pro starosty vybraných měst a obcí za účasti prezidenta Hospodářské komory ČR a náměstka hejtmana Středočeského kraje, dokončení rekonstrukce spínací stanice 22 kv SP YMKA Rakovník včetně dálkového ovládání, dokončení optického spoje 110 kv Kutná Hora Čáslav pro zkvalitnění dispečerského řízení a zvýšení úrovně přenosu dat v sítích STE, podepsán 9. dodatek ke kolektivní smlouvě, prodlužující její platnost až do roku setkání obchodních zástupců na regionální úrovni s individuálně obsluhovanými zákazníky, kteří byli seznámeni se změnami v energetické legislativě, s očekávaným vývojem na trhu s elektřinou, s vizí transformace Skupiny ČEZ a především s nabídkou připravovaných produktů, dokončena optimalizace obchodních kontaktních míst ukončením činnosti posledních pěti Obchodních služeben a současným dokončením výstavby Obchodního centra v Praze a zahájením jeho rutinního provozu, zahájeno kolektivní vyjednávání mezi vedením společnosti a odborovým orgánem o 10. dodatku ke kolektivní smlouvě, upravujícím mzdovou a sociální oblast pro rok Hlavní události roku 2004 a 2005 do uzávěrky výroční zprávy STE

12 Listopad uzavření Smlouvy o zajištění komplexní dodávky elektřiny mezi ČEZ, a. s., a Středočeskou energetickou a.s. dne 1. listopadu 2004, vítězství v kategoriích Informační hodnota a Celkové hodnocení v rámci vyhlášení výsledků 11. ročníku žebříčku nejlepších výročních zpráv za rok 2003 pořádaném sdružením CZECH TOP 100; výroční zpráva STE se soutěže zúčastnila jako součást souboru výročních zpráv Skupiny ČEZ; v kategorii Grafický design obsadila Skupina ČEZ 3. místo, uzavření smluv s obchodními partnery, kteří budou ve vybraných lokalitách Středočeského kraje otevírat své obchodní kanceláře a poskytovat služby oprávněným a chráněným zákazníkům nn; 15. listopadu 2004 zahájen ostrý provoz prvních dvou kanceláří v lokalitách Dobříš, Čáslav, dokončena výstavba spínací stanice 22 kv SP Parkáň Beroun jako náhrada za spínací stanici postiženou v roce 2002 povodní, společenské setkání s nejvýznamnějšími zákazníky a partnery, uspořádané STE společně s ČEZ, a. s., dne 22. listopadu 2004 a prezentující celou Skupinu ČEZ jako významného dodavatele na českém trhu s elektřinou, konání mimořádné valné hromady Středočeské energetické a.s. dne 26. listopadu 2004, vyčlenění činností informatiky do ČEZData, s.r.o., k 30. listopadu. Prosinec zahájení činnosti kontaktních míst smluvních partnerů pro obsluhu oprávněných a chráněných zákazníků nn v lokalitách Černošice, Beroun, Rakovník, Nové Strašecí, Kralupy nad Vltavou, Sedlčany, Nymburk, Poděbrady, Uhlířské Janovice a Brandýs nad Labem, uzavření smluv se všemi většími nezávislými dodavateli elektřiny a prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy proveden odprodej přebytečného objemu elektřiny kontrahované na rok 2005 vzniklého v důsledku přesunu zákazníků v rámci Skupiny ČEZ, dokončení rekonstrukce transformovny 110/22 kv Čáslav za účelem snížení poruchovosti technických prvků a zlepšení parametrů dodávané elektřiny, dokončení rekonstrukce provozní budovy v Mladé Boleslavi, vyčlenění telekomunikační činnosti z STE do ČEZnet, a.s., a personalistiky do ČEZ, a. s., k 31. prosinci, vymezení částí podniku Distribuce a Obchod v rámci STE. 2

13 Hlavní události roku 2005 do uzávěrky výroční zprávy Leden počátek platnosti novely zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, otevírající trh s elektřinou pro tzv. 4. vlnu; od 1. ledna 2005 se oprávněnými zákazníky stávají všichni zákazníci kromě domácností, schválení Pravidel provozování distribučních soustav, která stanoví technické, plánovací, provozní a informační požadavky pro připojení uživatelů k distribuční soustavě a pro její užívání, s účinností od 1. ledna 2005 Energetickým regulačním úřadem podle 17 odst. 8 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., zahájení činnosti kontaktního místa smluvního partnera pro obsluhu oprávněných a chráněných zákazníků nn v lokalitě Říčany, rozšíření provozu zákaznického informačního systému Banner o možnost uzavírání nových typů smluvních vztahů pro oprávněné zákazníky ze 4. vlny liberalizace, zahájen rutinní provoz nového finančního informačního systému SAP. Únor podpis 10. dodatku ke kolektivní smlouvě upravující mzdovou a sociální oblast pro rok 2005, ukončení auditu roční účetní závěrky za rok 2004 dne 28. února, participace na založení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., a ČEZ Prodej, s.r.o., schváleno vyčlenění činností v oblasti měření do nové společnosti ČEZ Měření, s.r.o., prodej celého majetkového podílu STE ve společnosti První energetická a.s., získání 100% majetkového podílu v STE - obchodní služby spol. s r.o. odkupem 24% podílu od druhého společníka. Březen Duben zahájení činnosti kontaktního místa smluvního partnera pro obsluhu oprávněných a chráněných zákazníků nn v lokalitě Slaný, schválení organizační změny vyčlenění činnosti zákaznických služeb do společnosti ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. schválení organizační změny části podniku STE Obchod, ukončení auditované konsolidované účetní závěrky za rok 2004 dne 15. dubna Hlavní události roku 2004 a 2005 do uzávěrky výroční zprávy STE 001.

14 Otevřené možnosti růstu V roce 2004 zaznamenala Středočeská energetická a.s. zvýšený zájem o pohodlné, jednodušší a přitom efektivnější vyřizování požadavků prostřednictvím telefonických a elektronických služeb. Za 1. pololetí bylo zaznamenáno v zákaznickém centru kontaktů, což je více než za celý předchozí rok!

15 001. energie STE

16

17 Interview s předsedkyní představenstva 001. Doba zpracování této výroční zprávy je zároveň obdobím vašeho příchodu do Středočeské energetické a.s. Jaký je váš pohled na společnost, v jejímž čele stojíte? Pokud se podívám na nejnovější historii STE, musím říci, že stát v čele takové společnosti je pro mne výzva. Vidím její dosavadní úspěchy, rozvoj celého vymezeného území a jeho plánovaný růst. Pokračovat v díle zahájeném mými předchůdci znamená navazovat na vše pozitivní, co očekávám nejen já, ale i akcionáři a zaměstnanci společnosti. Jak hodnotíte hospodářské výsledky roku 2004? V roce 2004 společnost dosáhla čistého zisku ve výši 718 mil. Kč, což oproti roku 2003 představuje navýšení o 81,3 % a jedná se o nejlepší výsledek za jedenáctiletou historii akciové společnosti. Výše čistého zisku byla největší měrou ovlivněna v oblasti provozního výsledku hospodaření zúčtováním opravných položek k pohledávkám za společnost Správa železniční dopravní cesty, s.o., a zúčtováním rezervy k ukončenému sporu s ECK Generating, s.r.o. Pozitivní dopad na hospodaření společnosti měla i vyšší hrubá marže z prodané elektrické energie. Jaké jiné významné události roku 2004 považujete za důležité, a to nejen v STE, ale v celé Skupině ČEZ? Od 1. ledna 2004 došlo v STE ke zrušení organizačních jednotek hlavní správy a rozvodných závodů a byla zahájena racionalizace počtu dřívějších provozních a obchodních služeben. Důvodem těchto dlouho odkládaných rozhodnutí bylo nejen snížení počtu úrovní řízení, ale také zavedení procesního centralizovaného řízení, standardizovaného ve všech regionálních energetických společnostech Skupiny ČEZ. V STE postupně došlo k přechodu na nový systém obsluhy zákazníků a optimalizovala se síť obchodních míst. V Praze, v sídle společnosti, bylo navíc otevřeno OBCHODNÍ CENTRUM DUHOVÉ ENERGIE, které bude sloužit nejen STE, ale postupně celé Skupině ČEZ. Koncem roku 2004 začala vznikat i obchodní místa zajišťovaná smluvními partnery, kteří poskytnou většinu služeb, které měli předtím zákazníci k dispozici na kontaktních pracovištích STE. Od ledna 2005 se podařilo uvést do provozu nový finanční informační systém, který byl implementován v rekordním čase. Jestliže jsme v minulém období hovořili v souvislosti s konsolidací Skupiny ČEZ o Projektu REAS integrace regionálních energetických společností, pak tento proces byl v průběhu roku 2004 transformován do nového projektu s názvem VIZE Zaměstnanci STE se aktivně zapojovali do řešení všech oblastí projektu. Výsledky a výstupy se realizují postupně a bude to právě rok 2005, kdy se celá koncepce uspořádání Skupiny ČEZ z větší části naplní. Co byste chtěla říci na závěr? Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům Středočeské energetické a.s., akcionářům i obchodním partnerům za jejich přínos ke splnění úkolů roku Věřím, že se nám podaří i v roce 2005 dostát svým závazkům a zodpovědně plnit požadavky nejen našich zákazníků, ale také akcionářů Interview s předsedkyní představenstva STE Petra Holomková předsedkyně představenstva a generální ředitelka

18 Interview se členy představenstva a výkonného vedení společnosti Jaroslav OPAT ředitel úseku Finance V roce 2004 pokračoval integrační proces energetických společností ve Skupině ČEZ, byl vyhlášen Projekt VIZE Jak tyto skutečnosti ovlivnily vámi řízený úsek? Do roku 2004 jsme jako STE vstoupili v novém procesním organizačním uspořádání již bez závodové organizace, čímž jsme se sjednotili s ostatními regionálními energetickými společnostmi v rámci Skupiny ČEZ. Této organizační struktuře jsme přizpůsobili nový ekonomický systém řízení a uvedli ho do života. Díky využití nástrojů vnitropodnikového ekonomického řízení s vazbou na mzdovou motivaci jsme značnou měrou přispěli k dobrým hospodářským výsledkům roku Vzhledem k zastaralým informačním systémům a budoucím potřebám vycházejícím z nové legislativy (postupná liberalizace a zejména požadavek na oddělení obchodu s elektřinou od distribuce) bylo v souladu s cíli Projektu VIZE 2008 rozhodnuto o úplné náhradě stávajících informačních systémů produkty společnosti SAP. Na jaře 2004 bylo rozhodnuto implementovat ještě do konce roku tzv. finanční informační systém (FIS). Odborníci si jistě dovedou představit, jak ambiciózní úkol jsme přijali. Vždyť práce začaly prakticky v květnu, přitom přiměřená a obvyklá lhůta na podobné projekty bývá měsíců! Dnes již můžeme konstatovat, že vytyčený úkol na úrovni světového rekordu se podařilo splnit. Je však nutné zdůraznit, že se to mohlo podařit jen díky převzetí těch nejlepších zkušeností ze Skupiny ČEZ, ze společností, které již SAP provozovaly, ale zejména díky neskutečně velkému pracovnímu nasazení našich zaměstnanců. Klobouk dolů! Díky splnění tohoto grandiózního úkolu mohou nyní pokračovat další navazující integrační aktivity tak, jak předpokládá Projekt VIZE Středočeská energetická a.s. je tak pevnou součástí Skupiny ČEZ, postupně se profilující jedničky na trzích s elektrickou energií střední a jihovýchodní Evropy. Jaroslav PAUL ředitel úseku Obchod Úsek Obchod má za sebou velmi rušný rok. Jak jej hodnotíte a kterých úspěchů si ceníte nejvíce? Minulý rok byl skutečně mimořádně náročný, a to z celé řady důvodů, vnitřních i vnějších. Připomeňme si, že elektroenergetický trh v České republice pokračoval další fází své liberalizace to je fenomén, pod jehož vlivem musí nutně docházet k zefektivnění vnitřních procesů, zkvalitnění práce a změně myšlení nás všech, chceme-li být i nadále úspěšní v podmínkách volného trhu. V souladu s cílem harmonizovat českou legislativu s předpisy Evropské unie jsme i v naší společnosti zahájili přípravu na právní, účetní a manažerské oddělení obchodu od distribuce. A pokud jde o interní faktory, je potřeba zmínit především probíhající Projekt VIZE 2008, díky němuž již došlo a nadále bude docházet k množství změn provozních, organizačních a personálních. Jsem proto hrdý na to, že v těchto těžkých podmínkách se nám podařilo zavést kvalitní systém optimalizace nákupu, zpřesnit predikce a oproti předchozímu období uspořit přes 90 mil. Kč na nákladech na odchylky. Výrazně se zlepšila i práce s pohledávkami, jejichž objem se díky aktivnímu přístupu celého týmu zejména ve druhé polovině roku výrazně snížil. Třetím důležitým momentem roku 2004 byla také prodejní kampaň na rok 2005, kterou se nám podařilo zvládnout nad očekávání dobře. V soutěži mezi regionálními energetickými společnostmi Skupiny ČEZ jsme obsadili 3. místo a to je úspěch, na němž se podíleli svou měrou všichni pracovníci našeho úseku, kterým touto cestou za jejich příkladné nasazení a dosažené výsledky děkuji. V roce 2004 jsme si vybudovali pevný odrazový můstek pro výborné ekonomické výsledky i v dalším období pokračující transformace společnosti.

19 001. Otto KARL ředitel úseku Distribuce Jak se daří plnit úkoly stanovené novelou energetického zákona pro provozovatele distribuční soustavy? Změna Energetického zákona (č. 458/2001) proběhla v právním řádu České republiky zveřejněním zákona č. 670/2004 ve Sbírce zákonů 30. prosince Nejpodstatnější změny pro provozovatele distribuční soustavy stanoví novela Energetického zákona v 25a Oddělení provozovatelů distribuční soustavy. V souvislosti s přepokládaným zněním novely zákona byly v předstihu připraveny a dále rozpracovávány varianty pro právní oddělení Distribuce a Obchodu. V souladu se závěry Projektu VIZE 2008 došlo ke snížení počtu členů představenstva Středočeské energetické a.s. jako prvnímu kroku nezávislosti ředitele úseku Distribuce na řídicích orgánech vertikálně orientovaného podniku. Organizačně bylo připraveno vyčlenění části podniku do společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Představenstvem Středočeské energetické a.s. bylo schváleno vyčlenění činností v oblasti měření do společnosti ČEZ Měření, s.r.o. Je zpracováno několik variant pro vyčlenění činností provozu, poruchové služby a údržby do společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o. V souladu s ustanovením výše uvedeného paragrafu Energetického zákona byl Příkazem generální ředitelky č. 5/2005 vydán Program opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního oddělení provozovatele distribuční soustavy (dále jen Program opatření). Program opatření je zveřejněn na webových stránkách společnosti. Dále probíhá revize stávajících smluv o poskytování služeb mezi držitelem licence na distribuci a smluvními partnery a je zajištěna implementace závěrů Programu opatření do nově uzavíraných smluv. Současně je zpracováván status manažerské nezávislosti provozovatele distribuční soustavy Středočeské energetické a.s. na vedení vertikálně orientovaného podniku Středočeská energetická a.s., finišuje příprava organizačních změn a vyčlenění a ocenění majetku části podniku Distribuce. Pro odborníky je zcela zřejmé, o jaký rozsah prací se v souvislosti s takovouto radikální změnou jedná. Přesto se daří stanovené cíle plnit v termínech i odvedené kvalitě práce Interview se členy představenstva a výkonného vedení společnosti STE Jiří NOVOTNÝ ředitel úseku Podpůrné služby Jaké zásadní změny se uskutečnily v průběhu roku 2004 v úseku Podpůrné služby? V souladu se schválenou koncepcí podnikatelské činnosti společnosti a s výstupy z Projektu VIZE 2008 probíhaly v průběhu celého roku 2004 přípravné práce na vyčlenění činností v oblasti informačních systémů, telekomunikací a personalistiky. Základními podmínkami pro naplnění vytyčené strategie byly ekonomická výhodnost a minimálně stejná úroveň kvality poskytovaných služeb. Velké množství práce bylo odvedeno při přípravě podkladů pro smluvní jednání a vlastním zpracování smluv, dále při pracích spojených s oceňováním majetku a převodem zaměstnanců zajišťujících tyto činnosti v STE mimo společnost. Za to náleží všem současným i bývalým zaměstnancům úseku velké poděkování. Celý proces byl úspěšně završen koncem roku, kdy od 1. prosince 2004 veškeré služby v oblasti informatiky a od 1. ledna 2005 v oblasti telekomunikací a personalistiky byly z STE vyčleněny a jsou poskytovány naší společnosti na základě uzavřených smluv dodavatelsky.

20 001. Předpokladem k naplňování podnikatelského záměru a poslání společnosti je její bohatá tradice podporovaná odpovídajícím technickým i personálním zázemím.

21 STE

22 Orgány společnosti a její management Orgány společnosti a jejich působnost definují stanovy. Nejvyšším orgánem Středočeské energetické a.s. je valná hromada akcionářů. Působnost valné hromady je podrobně vymezena zákonem a stanovami společnosti. Valná hromada schvaluje mj. koncepci podnikatelské činnosti společnosti a účetní závěrku, rozhoduje o rozdělení zisku a o změně stanov. Valná hromada volí a odvolává členy dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných zaměstnanci společnosti. Dozorčí rada volí a odvolává členy představenstva. Představenstvo společnosti Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, řídí její činnost a jedná jejím jménem. Rozhoduje ve věcech obchodního vedení společnosti. Významná rozhodnutí činí s předchozím souhlasem dozorčí rady. Působnost představenstva je podrobně vymezena ve stanovách společnosti. Představenstvo má podle stanov platných od čtyři členy, v předchozím období do mělo pět členů. Ze svého středu si volí předsedu a místopředsedu. Představenstvo zasedá alespoň jedenkrát měsíčně. V roce 2004 se uskutečnilo 29 zasedání. Právo účasti na zasedání představenstva má předseda dozorčí rady nebo jiný pověřený člen dozorčí rady. Zasedání se účastní i tajemník představenstva, který pořizuje zápisy z těchto jednání. Členové představenstva jsou zároveň členy výkonného vedení. Členové představenstva společnosti Petra Holomková (* 1968) předsedkyně představenstva od Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty výrobně ekonomické, oboru ekonomika průmyslu. Od roku 1991 působila v Severočeské energetice, a.s., v různých ekonomických funkcích; od roku 2003 až do příchodu do STE pracovala ve funkci vedoucí odboru Controlling. Jaroslav Opat (* 1959) místopředseda představenstva od Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty řízení. Je členem dozorčí rady v STE - obchodní služby spol. s r.o., členem dozorčí rady ECK Generating, s.r.o., a do 31. března 2005 byl členem dozorčí rady ČEZData, s.r.o. Jaroslav Paul (* 1959) člen představenstva od Absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Fakulty technologie paliv a vody, oboru koksárenství, teplárenství a životního prostředí. Od roku 2001 působí ve společnosti ČEZ, a. s., jako vedoucí odboru Prodej klíčovým zákazníkům. Od srpna 2004 je členem dozorčí rady Severočeské energetiky, a.s. Jiří Novotný (* 1960) člen představenstva od Absolvent Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty elektrotechnické, a mezinárodní manažerské školy European Business School Praha. V STE a jejích právních předchůdcích působí od roku Od května 2004 je členem dozorčí rady v STE - obchodní služby spol. s r.o. Seznam členů představenstva, kteří svoji činnost ukončili v roce 2004, resp. do data uzávěrky výroční zprávy Aleš Damm (* 1966) člen představenstva od do Alexej Hrebiček (* 1961) člen představenstva od do Jan Kanta (* 1966) předseda představenstva od do Otto Karl (* 1943) člen představenstva od do Jan Veškrna (* 1965) předseda představenstva od do

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ Zisk před zdaněním (mil. Kč) 0 200 400 600 800 1 000 celkem 2000 2001 2002 2003 2004 513 687 888 968 1 162 Cíl Skupiny ČEZ Stát se jedničkou

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Výroční zpráva 2004 Severočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Severočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Severočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vývoj průměrného přepočteného stavu zaměstnanců 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 celkem 1 805 1 715 1 499 1

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS 1-6/2005 4-6/2005 1-6/2006 4-6/2006 Provozní výnosy 61 715 28 696 77 183 35 636 Tržby z prodeje elektrické energie 57 216 26 475 71 645 33 186 Tržby z prodeje tepla a

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2010 Pražská energetika, a. s. Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2010 Pražská energetika, a. s. Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2010 Pražská energetika, a. s. Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10 IČ: 60193913 Základní údaje Pražské energetiky, a. s. Základní údaje IČ 60193913 Obchodní firma Pražská energetika, a. s.

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Podhoran Černíkov a. s.

Podhoran Černíkov a. s. Podhoran Černíkov a. s. Černíkov čp. 37 345 06 p. Kdyně IČO 47718951 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA OBDOBÍ 1.1. 31.12.2014 Obsah : I. Základní identifikační údaje o společnosti II. Informace o výkonnosti,

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Severomoravská plynárenská, a.s. P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004

Severomoravská plynárenská, a.s. P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004 P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004 Ostrava, červenec 2004 Údaje o společnosti Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Plynární 2748/6,

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku ( zpracováno pro Valnou hromadu společnosti PHARMOS a.s.) Činnost představenstva společnosti Představenstvo společnosti ve složení Ing. Radovan

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369 113 691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

řádnou valnou hromadu.

řádnou valnou hromadu. Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ: 290 33, IČ 45147833, společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B., vložka 1471 svolává ve smyslu

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více