Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ"

Transkript

1 Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ Vývoj počtu výpadků a poruch na napě ové hladině vn celkem

2 Středočeská energetická a.s. v roce provozní výsledek hospodaření (mil. Kč) 10,0 rentabilita vlastního kapitálu (%) 122 přidaná hodnota na zaměstnance (tis. Kč/měsíc/zam.)

3 718 zisk po zdanění (mil. Kč) prodej elektřiny (GWh)

4 Cíl Skupiny ČEZ Stát se jedničkou na trzích s elektrickou energií střední a jihovýchodní Evropy Martin Roman generální ředitel a předseda představenstva ČEZ, a. s.

5 000. Středočeská energetická a.s. (dále též jen společnost nebo STE ) byla založena podle právního řádu České republiky a podle 172 obchodního zákoníku v platném znění Fondem národního majetku České republiky na základě zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu ze dne 13. prosince 1993 a vznikla zápisem do obchodního rejstříku Obvodního soudu v Praze 1 dne 1. ledna Středočeská energetická a.s je právnickou osobou pro podnikatelskou činnost, kterou v roce 2004 prováděla v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), na základě licencí udělených v říjnu 2001 Energetickým regulačním úřadem České republiky a dále obchodním zákoníkem, zakladatelskou listinou a dalšími právními předpisy. Hlavním předmětem podnikání společnosti Středočeská energetická a.s. jsou podle udělených licencí distribuce elektřiny, obchod s elektřinou a poskytování souvisejících služeb všem zákazníkům. Středočeská energetická a.s. je distributorem a dodavatelem elektřiny všem chráněným zákazníkům na území Středočeského kraje mimo město Roztoky u Prahy. Další odběratele ze segmentu oprávněných zákazníků má společnost i mimo tuto oblast. Od roku 2003 je Středočeská energetická a.s. součástí Skupiny ČEZ.

6 Obsah 001. Přehled vybraných výsledků Hlavní události roku 2004 a 2005 do uzávěrky výroční zprávy Interview s předsedkyní představenstva Interview se členy představenstva a výkonného vedení společnosti Orgány společnosti a její management Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Výsledky hospodaření Akcionáři a emitované cenné papíry Obchod s elektřinou Distribuce Investiční výstavba Řízení vybraných procesů Vztah k životnímu prostředí Lidské zdroje Strategické záměry společnosti Předpokládaný vývoj v energetice O04 O06 O12 O14 O18 O25 O25 O30 O45 O51 O54 O59 O61 O62 O67 O70

7 Výrok auditora Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Přehled o peněžních tocích Příloha k účetní závěrce za rok 2004 Výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce podle IFRS Konsolidovaná rozvaha podle IFRS Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty podle IFRS Konsolidovaný přehled o peněžních tocích podle IFRS Konsolidovaný přehled o změnách vlastního kapitálu podle IFRS Příloha ke konsolidované účetní závěrce podle IFRS O73 O74 O76 O77 O78 O93 O94 O95 O96 O97 O Obsah STE Organizační schéma společnosti k Výklad pojmů a zkratek Informace pro akcionáře a investory Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2004 Schéma vztahů v koncernu Schéma struktury koncernu (samostatná příloha pod klopnou na zadní straně obálky) Ovládající osoba a zpracovatel Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami Abecední seznam členů koncernu (samostatná příloha pod klopnou na zadní straně obálky) Uzavřené smlouvy Jiné vztahy Ostatní informace Závěr

8 Přehled vybraných výsledků Ekonomicko-finanční ukazatele Jednotka Aktiva, pasiva celkem *) mil. Kč Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v užívání *) mil. Kč Nedokončený hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek včetně záloh *) mil. Kč Vlastní kapitál *) mil. Kč Základní kapitál *) mil. Kč Výnosy celkem mil. Kč Provozní výnosy mil. Kč z toho: tržby za elektrickou energii včetně služeb mil. Kč Finanční výnosy mil. Kč Mimořádné výnosy mil. Kč 8 8 Náklady celkem bez daně z příjmů mil. Kč Provozní náklady mil. Kč z toho: výkonová spotřeba mil. Kč osobní náklady mil. Kč odpisy dlouhodobého majetku mil. Kč Finanční náklady mil. Kč Mimořádné náklady mil. Kč 5 7 Provozní výsledek hospodaření mil. Kč Zisk před zdaněním mil. Kč Zisk po zdanění mil. Kč Zisk na akcii Kč/akcie 84,8 89,1 Konsolidovaný zisk na akcii Kč/akcie Stupeň odepsanosti dlouhodobého majetku *) % 44,4 44,2 Celková likvidita *) % 59,3 55,0 Celková zadluženost (bez rezerv) *) % 48,9 50,5 Rentabilita vlastního kapitálu (čistá) % 4,7 4,8 Fyzický počet zaměstnanců *) osob Oborové ukazatele Vymezené území km Opatřená elektřina z externích zdrojů GWh z toho: ČEZ, a. s. GWh Vyrobená elektřina ve vlastních vodních elektrárnách GWh 11 7 Prodej elektřiny celkem GWh z toho: prodej konečným zákazníkům GWh velkoodběr oprávnění zákazníci GWh velkoodběr chránění zákazníci GWh maloodběr podnikatelé GWh maloodběr obyvatelstvo GWh prodej ostatní GWh Počet odběrných míst počet z toho: velkoodběr oprávnění zákazníci počet velkoodběr chránění zákazníci počet maloodběr podnikatelé počet maloodběr obyvatelstvo počet Maximální zatížení sítě MW 1 138, ,3 Rozvinutá délka vedení km z toho: velmi vysoké napětí (vvn) km vysoké napětí (vn) km nízké napětí (nn) km Počet transformačních stanic vn/nn počet *) Údaje k příslušného roku.

9 Index 2004/2003 (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 77,7 198,2 123,3 233,7 189,5 218,2 44,9 45,0 46,1 46,2 100,2 56,8 63,4 56,1 65,6 116,9 51,9 49,9 49,9 46,7 93,6 4,0 9,9 5,8 10,0 172, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 93, , , , , , Přehled vybraných výsledků STE

10 Hlavní události roku 2004 a 2005 do uzávěrky výroční zprávy Hlavní události roku 2004 Leden zahájení 3. vlny postupného otevírání trhu s elektřinou, zavedení formy elektronického sjednávání diagramu v oblasti individuálního prodeje pro zákazníky 3. vlny postupného otevírání trhu s elektřinou, v oblasti pořízení elektřiny bylo 1. ledna 2004 v 0.00 hodin zahájeno obchodování na vnitrodenním trhu u Operátora trhu s elektřinou, dne 2. ledna v hodin první obchodování STE na vnitrodenním trhu Operátora trhu s elektřinou, nastavena nová organizační struktura Středočeské energetické a.s., ukončena činnost pěti obchodních služeben dle přijatého harmonogramu postupného ukončování činnosti všech obchodních služeben v roce Únor konání mimořádné valné hromady společnosti Středočeská energetická a.s. dne 19. února 2004, zavedení změny v přístupu k vyřizování požadavků zákazníků, již není nutná návštěva kontaktního místa v lokalitě dle odběru, požadavek je možné vyřídit na jakémkoli kontaktním místě, podpis 8. dodatku Podnikové kolektivní smlouvy na roky dne 5. února 2004, řešící především sociální a mzdovou problematiku roku Březen zprovoznění služeb umožňujících na internetovém portálu STE oprávněným zákazníkům registraci, sledování průběhu spotřeby elektřiny ve svém odběrném místě a elektronické sjednávání odběrových diagramů v off-line verzi, zpracování souhrnu právních předpisů souvisejících s elektroenergetikou pro zákazníky v elektronické podobě na CD (právní datadisk), uzavření smlouvy s vybranou společností na prověřování solventnosti zákazníků Středočeské energetické a.s. a nastavení rizik prodeje. Duben od 1. dubna 2004 zahájena činnost kontaktních míst v režimu Obchodní kancelář v Kolíně, Benešově, Příbrami a v Kladně, práce na projektech výstavby Obchodní kanceláře v Mladé Boleslavi a Obchodního centra v Praze probíhají dle přijatého harmonogramu, provedení technicko-provozní a ekologické hloubkové kontroly (due diligence) ve dvou bulharských společnostech za účasti vybraných zaměstnanců Středočeské energetické a.s. v rámci účasti ČEZ, a. s., na privatizaci bulharské energetiky. Květen zahájen rozsáhlý cyklus školení a přípravy pracovníků úseku Obchod Středočeské energetické a.s., zaměřený na rozšíření jejich znalostí a speciálních dovedností v podmínkách konkurenčního prostředí na trhu s elektřinou, zahájení činnosti pracovních skupin nového Projektu VIZE 2008 schváleného řídicím výborem Projektu REAS integrace regionálních energetických společností, za účasti zaměstnanců STE. Červen dokončení rekonstrukce vedení 22 kv Větrušice Řež a 2. stavby dvojvedení Český Brod Kouřim, umožňující připojení nových odběratelských míst a zvýšení rezervovaných příkonů ve stávajících odběratelských místech, konání řádné valné hromady Středočeské energetické a.s. dne 23. června 2004, ukončení vlastní projektové činnosti ve Středočeské energetické a.s. k 30. červnu

11 001. Červenec Srpen Září Říjen dokončení přestavby obchodní služebny v Mladé Boleslavi do podoby odpovídající jednotnému stylu kontaktních míst Skupiny ČEZ a zahájení provozu kontaktního místa v režimu Obchodní kancelář s rozšířenou pracovní dobou pro veřejnost z původních dvou na pět dnů v týdnu, zahájení provozu Hlášení změn pro zákazníky STE na internetových stránkách společnosti pomocí elektronických formulářů, výběr smluvních partnerů, kteří budou postupně v lokalitách Středočeského kraje otevírat své obchodní kanceláře a poskytovat služby oprávněným a chráněným zákazníkům, jimž Středočeská energetická a.s. dodává elektřinu ze sítí nn, příprava podmínek spolupráce se smluvními partnery včetně školení jejich pracovníků, zprovoznění aplikace elektronického sjednávání odběrových diagramů v on-line verzi na internetovém portálu STE pro oprávněné zákazníky. dokončena stavba vedení 110 kv Tuchlovice Stehelčeves pro vyvedení výkonu z elektrárny ECK Generating, s.r.o., v Kladně a vybudování optického spoje Tuchlovice RD Kladno, dokončen optický spoj 110 kv Tuchlovice Lišany pro zvýšení úrovně přenosu dat v sítích STE, provedení technicko-provozní a ekologické hloubkové kontroly (due diligence) v jedné rumunské společnosti za účasti vybraných zaměstnanců Středočeské energetické a.s. v rámci účasti ČEZ, a. s., na privatizaci rumunské energetiky. příprava prezentace Skupiny ČEZ na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně za pomoci pracovníků úseku Obchodu STE, účast STE v Městečku Skupiny ČEZ na 46. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně; s ukončením veletrhu oficiálně zahájena prodejní kampaň 2005, uspořádání semináře zaměřeného na seznámení s vizí transformace Skupiny ČEZ, připravovanými produkty a očekávaným vývojem trhu s elektřinou pro zástupce významných zákazníků STE a pro starosty vybraných měst a obcí za účasti prezidenta Hospodářské komory ČR a náměstka hejtmana Středočeského kraje, dokončení rekonstrukce spínací stanice 22 kv SP YMKA Rakovník včetně dálkového ovládání, dokončení optického spoje 110 kv Kutná Hora Čáslav pro zkvalitnění dispečerského řízení a zvýšení úrovně přenosu dat v sítích STE, podepsán 9. dodatek ke kolektivní smlouvě, prodlužující její platnost až do roku setkání obchodních zástupců na regionální úrovni s individuálně obsluhovanými zákazníky, kteří byli seznámeni se změnami v energetické legislativě, s očekávaným vývojem na trhu s elektřinou, s vizí transformace Skupiny ČEZ a především s nabídkou připravovaných produktů, dokončena optimalizace obchodních kontaktních míst ukončením činnosti posledních pěti Obchodních služeben a současným dokončením výstavby Obchodního centra v Praze a zahájením jeho rutinního provozu, zahájeno kolektivní vyjednávání mezi vedením společnosti a odborovým orgánem o 10. dodatku ke kolektivní smlouvě, upravujícím mzdovou a sociální oblast pro rok Hlavní události roku 2004 a 2005 do uzávěrky výroční zprávy STE

12 Listopad uzavření Smlouvy o zajištění komplexní dodávky elektřiny mezi ČEZ, a. s., a Středočeskou energetickou a.s. dne 1. listopadu 2004, vítězství v kategoriích Informační hodnota a Celkové hodnocení v rámci vyhlášení výsledků 11. ročníku žebříčku nejlepších výročních zpráv za rok 2003 pořádaném sdružením CZECH TOP 100; výroční zpráva STE se soutěže zúčastnila jako součást souboru výročních zpráv Skupiny ČEZ; v kategorii Grafický design obsadila Skupina ČEZ 3. místo, uzavření smluv s obchodními partnery, kteří budou ve vybraných lokalitách Středočeského kraje otevírat své obchodní kanceláře a poskytovat služby oprávněným a chráněným zákazníkům nn; 15. listopadu 2004 zahájen ostrý provoz prvních dvou kanceláří v lokalitách Dobříš, Čáslav, dokončena výstavba spínací stanice 22 kv SP Parkáň Beroun jako náhrada za spínací stanici postiženou v roce 2002 povodní, společenské setkání s nejvýznamnějšími zákazníky a partnery, uspořádané STE společně s ČEZ, a. s., dne 22. listopadu 2004 a prezentující celou Skupinu ČEZ jako významného dodavatele na českém trhu s elektřinou, konání mimořádné valné hromady Středočeské energetické a.s. dne 26. listopadu 2004, vyčlenění činností informatiky do ČEZData, s.r.o., k 30. listopadu. Prosinec zahájení činnosti kontaktních míst smluvních partnerů pro obsluhu oprávněných a chráněných zákazníků nn v lokalitách Černošice, Beroun, Rakovník, Nové Strašecí, Kralupy nad Vltavou, Sedlčany, Nymburk, Poděbrady, Uhlířské Janovice a Brandýs nad Labem, uzavření smluv se všemi většími nezávislými dodavateli elektřiny a prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy proveden odprodej přebytečného objemu elektřiny kontrahované na rok 2005 vzniklého v důsledku přesunu zákazníků v rámci Skupiny ČEZ, dokončení rekonstrukce transformovny 110/22 kv Čáslav za účelem snížení poruchovosti technických prvků a zlepšení parametrů dodávané elektřiny, dokončení rekonstrukce provozní budovy v Mladé Boleslavi, vyčlenění telekomunikační činnosti z STE do ČEZnet, a.s., a personalistiky do ČEZ, a. s., k 31. prosinci, vymezení částí podniku Distribuce a Obchod v rámci STE. 2

13 Hlavní události roku 2005 do uzávěrky výroční zprávy Leden počátek platnosti novely zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, otevírající trh s elektřinou pro tzv. 4. vlnu; od 1. ledna 2005 se oprávněnými zákazníky stávají všichni zákazníci kromě domácností, schválení Pravidel provozování distribučních soustav, která stanoví technické, plánovací, provozní a informační požadavky pro připojení uživatelů k distribuční soustavě a pro její užívání, s účinností od 1. ledna 2005 Energetickým regulačním úřadem podle 17 odst. 8 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., zahájení činnosti kontaktního místa smluvního partnera pro obsluhu oprávněných a chráněných zákazníků nn v lokalitě Říčany, rozšíření provozu zákaznického informačního systému Banner o možnost uzavírání nových typů smluvních vztahů pro oprávněné zákazníky ze 4. vlny liberalizace, zahájen rutinní provoz nového finančního informačního systému SAP. Únor podpis 10. dodatku ke kolektivní smlouvě upravující mzdovou a sociální oblast pro rok 2005, ukončení auditu roční účetní závěrky za rok 2004 dne 28. února, participace na založení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., a ČEZ Prodej, s.r.o., schváleno vyčlenění činností v oblasti měření do nové společnosti ČEZ Měření, s.r.o., prodej celého majetkového podílu STE ve společnosti První energetická a.s., získání 100% majetkového podílu v STE - obchodní služby spol. s r.o. odkupem 24% podílu od druhého společníka. Březen Duben zahájení činnosti kontaktního místa smluvního partnera pro obsluhu oprávněných a chráněných zákazníků nn v lokalitě Slaný, schválení organizační změny vyčlenění činnosti zákaznických služeb do společnosti ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. schválení organizační změny části podniku STE Obchod, ukončení auditované konsolidované účetní závěrky za rok 2004 dne 15. dubna Hlavní události roku 2004 a 2005 do uzávěrky výroční zprávy STE 001.

14 Otevřené možnosti růstu V roce 2004 zaznamenala Středočeská energetická a.s. zvýšený zájem o pohodlné, jednodušší a přitom efektivnější vyřizování požadavků prostřednictvím telefonických a elektronických služeb. Za 1. pololetí bylo zaznamenáno v zákaznickém centru kontaktů, což je více než za celý předchozí rok!

15 001. energie STE

16

17 Interview s předsedkyní představenstva 001. Doba zpracování této výroční zprávy je zároveň obdobím vašeho příchodu do Středočeské energetické a.s. Jaký je váš pohled na společnost, v jejímž čele stojíte? Pokud se podívám na nejnovější historii STE, musím říci, že stát v čele takové společnosti je pro mne výzva. Vidím její dosavadní úspěchy, rozvoj celého vymezeného území a jeho plánovaný růst. Pokračovat v díle zahájeném mými předchůdci znamená navazovat na vše pozitivní, co očekávám nejen já, ale i akcionáři a zaměstnanci společnosti. Jak hodnotíte hospodářské výsledky roku 2004? V roce 2004 společnost dosáhla čistého zisku ve výši 718 mil. Kč, což oproti roku 2003 představuje navýšení o 81,3 % a jedná se o nejlepší výsledek za jedenáctiletou historii akciové společnosti. Výše čistého zisku byla největší měrou ovlivněna v oblasti provozního výsledku hospodaření zúčtováním opravných položek k pohledávkám za společnost Správa železniční dopravní cesty, s.o., a zúčtováním rezervy k ukončenému sporu s ECK Generating, s.r.o. Pozitivní dopad na hospodaření společnosti měla i vyšší hrubá marže z prodané elektrické energie. Jaké jiné významné události roku 2004 považujete za důležité, a to nejen v STE, ale v celé Skupině ČEZ? Od 1. ledna 2004 došlo v STE ke zrušení organizačních jednotek hlavní správy a rozvodných závodů a byla zahájena racionalizace počtu dřívějších provozních a obchodních služeben. Důvodem těchto dlouho odkládaných rozhodnutí bylo nejen snížení počtu úrovní řízení, ale také zavedení procesního centralizovaného řízení, standardizovaného ve všech regionálních energetických společnostech Skupiny ČEZ. V STE postupně došlo k přechodu na nový systém obsluhy zákazníků a optimalizovala se síť obchodních míst. V Praze, v sídle společnosti, bylo navíc otevřeno OBCHODNÍ CENTRUM DUHOVÉ ENERGIE, které bude sloužit nejen STE, ale postupně celé Skupině ČEZ. Koncem roku 2004 začala vznikat i obchodní místa zajišťovaná smluvními partnery, kteří poskytnou většinu služeb, které měli předtím zákazníci k dispozici na kontaktních pracovištích STE. Od ledna 2005 se podařilo uvést do provozu nový finanční informační systém, který byl implementován v rekordním čase. Jestliže jsme v minulém období hovořili v souvislosti s konsolidací Skupiny ČEZ o Projektu REAS integrace regionálních energetických společností, pak tento proces byl v průběhu roku 2004 transformován do nového projektu s názvem VIZE Zaměstnanci STE se aktivně zapojovali do řešení všech oblastí projektu. Výsledky a výstupy se realizují postupně a bude to právě rok 2005, kdy se celá koncepce uspořádání Skupiny ČEZ z větší části naplní. Co byste chtěla říci na závěr? Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům Středočeské energetické a.s., akcionářům i obchodním partnerům za jejich přínos ke splnění úkolů roku Věřím, že se nám podaří i v roce 2005 dostát svým závazkům a zodpovědně plnit požadavky nejen našich zákazníků, ale také akcionářů Interview s předsedkyní představenstva STE Petra Holomková předsedkyně představenstva a generální ředitelka

18 Interview se členy představenstva a výkonného vedení společnosti Jaroslav OPAT ředitel úseku Finance V roce 2004 pokračoval integrační proces energetických společností ve Skupině ČEZ, byl vyhlášen Projekt VIZE Jak tyto skutečnosti ovlivnily vámi řízený úsek? Do roku 2004 jsme jako STE vstoupili v novém procesním organizačním uspořádání již bez závodové organizace, čímž jsme se sjednotili s ostatními regionálními energetickými společnostmi v rámci Skupiny ČEZ. Této organizační struktuře jsme přizpůsobili nový ekonomický systém řízení a uvedli ho do života. Díky využití nástrojů vnitropodnikového ekonomického řízení s vazbou na mzdovou motivaci jsme značnou měrou přispěli k dobrým hospodářským výsledkům roku Vzhledem k zastaralým informačním systémům a budoucím potřebám vycházejícím z nové legislativy (postupná liberalizace a zejména požadavek na oddělení obchodu s elektřinou od distribuce) bylo v souladu s cíli Projektu VIZE 2008 rozhodnuto o úplné náhradě stávajících informačních systémů produkty společnosti SAP. Na jaře 2004 bylo rozhodnuto implementovat ještě do konce roku tzv. finanční informační systém (FIS). Odborníci si jistě dovedou představit, jak ambiciózní úkol jsme přijali. Vždyť práce začaly prakticky v květnu, přitom přiměřená a obvyklá lhůta na podobné projekty bývá měsíců! Dnes již můžeme konstatovat, že vytyčený úkol na úrovni světového rekordu se podařilo splnit. Je však nutné zdůraznit, že se to mohlo podařit jen díky převzetí těch nejlepších zkušeností ze Skupiny ČEZ, ze společností, které již SAP provozovaly, ale zejména díky neskutečně velkému pracovnímu nasazení našich zaměstnanců. Klobouk dolů! Díky splnění tohoto grandiózního úkolu mohou nyní pokračovat další navazující integrační aktivity tak, jak předpokládá Projekt VIZE Středočeská energetická a.s. je tak pevnou součástí Skupiny ČEZ, postupně se profilující jedničky na trzích s elektrickou energií střední a jihovýchodní Evropy. Jaroslav PAUL ředitel úseku Obchod Úsek Obchod má za sebou velmi rušný rok. Jak jej hodnotíte a kterých úspěchů si ceníte nejvíce? Minulý rok byl skutečně mimořádně náročný, a to z celé řady důvodů, vnitřních i vnějších. Připomeňme si, že elektroenergetický trh v České republice pokračoval další fází své liberalizace to je fenomén, pod jehož vlivem musí nutně docházet k zefektivnění vnitřních procesů, zkvalitnění práce a změně myšlení nás všech, chceme-li být i nadále úspěšní v podmínkách volného trhu. V souladu s cílem harmonizovat českou legislativu s předpisy Evropské unie jsme i v naší společnosti zahájili přípravu na právní, účetní a manažerské oddělení obchodu od distribuce. A pokud jde o interní faktory, je potřeba zmínit především probíhající Projekt VIZE 2008, díky němuž již došlo a nadále bude docházet k množství změn provozních, organizačních a personálních. Jsem proto hrdý na to, že v těchto těžkých podmínkách se nám podařilo zavést kvalitní systém optimalizace nákupu, zpřesnit predikce a oproti předchozímu období uspořit přes 90 mil. Kč na nákladech na odchylky. Výrazně se zlepšila i práce s pohledávkami, jejichž objem se díky aktivnímu přístupu celého týmu zejména ve druhé polovině roku výrazně snížil. Třetím důležitým momentem roku 2004 byla také prodejní kampaň na rok 2005, kterou se nám podařilo zvládnout nad očekávání dobře. V soutěži mezi regionálními energetickými společnostmi Skupiny ČEZ jsme obsadili 3. místo a to je úspěch, na němž se podíleli svou měrou všichni pracovníci našeho úseku, kterým touto cestou za jejich příkladné nasazení a dosažené výsledky děkuji. V roce 2004 jsme si vybudovali pevný odrazový můstek pro výborné ekonomické výsledky i v dalším období pokračující transformace společnosti.

19 001. Otto KARL ředitel úseku Distribuce Jak se daří plnit úkoly stanovené novelou energetického zákona pro provozovatele distribuční soustavy? Změna Energetického zákona (č. 458/2001) proběhla v právním řádu České republiky zveřejněním zákona č. 670/2004 ve Sbírce zákonů 30. prosince Nejpodstatnější změny pro provozovatele distribuční soustavy stanoví novela Energetického zákona v 25a Oddělení provozovatelů distribuční soustavy. V souvislosti s přepokládaným zněním novely zákona byly v předstihu připraveny a dále rozpracovávány varianty pro právní oddělení Distribuce a Obchodu. V souladu se závěry Projektu VIZE 2008 došlo ke snížení počtu členů představenstva Středočeské energetické a.s. jako prvnímu kroku nezávislosti ředitele úseku Distribuce na řídicích orgánech vertikálně orientovaného podniku. Organizačně bylo připraveno vyčlenění části podniku do společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Představenstvem Středočeské energetické a.s. bylo schváleno vyčlenění činností v oblasti měření do společnosti ČEZ Měření, s.r.o. Je zpracováno několik variant pro vyčlenění činností provozu, poruchové služby a údržby do společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o. V souladu s ustanovením výše uvedeného paragrafu Energetického zákona byl Příkazem generální ředitelky č. 5/2005 vydán Program opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního oddělení provozovatele distribuční soustavy (dále jen Program opatření). Program opatření je zveřejněn na webových stránkách společnosti. Dále probíhá revize stávajících smluv o poskytování služeb mezi držitelem licence na distribuci a smluvními partnery a je zajištěna implementace závěrů Programu opatření do nově uzavíraných smluv. Současně je zpracováván status manažerské nezávislosti provozovatele distribuční soustavy Středočeské energetické a.s. na vedení vertikálně orientovaného podniku Středočeská energetická a.s., finišuje příprava organizačních změn a vyčlenění a ocenění majetku části podniku Distribuce. Pro odborníky je zcela zřejmé, o jaký rozsah prací se v souvislosti s takovouto radikální změnou jedná. Přesto se daří stanovené cíle plnit v termínech i odvedené kvalitě práce Interview se členy představenstva a výkonného vedení společnosti STE Jiří NOVOTNÝ ředitel úseku Podpůrné služby Jaké zásadní změny se uskutečnily v průběhu roku 2004 v úseku Podpůrné služby? V souladu se schválenou koncepcí podnikatelské činnosti společnosti a s výstupy z Projektu VIZE 2008 probíhaly v průběhu celého roku 2004 přípravné práce na vyčlenění činností v oblasti informačních systémů, telekomunikací a personalistiky. Základními podmínkami pro naplnění vytyčené strategie byly ekonomická výhodnost a minimálně stejná úroveň kvality poskytovaných služeb. Velké množství práce bylo odvedeno při přípravě podkladů pro smluvní jednání a vlastním zpracování smluv, dále při pracích spojených s oceňováním majetku a převodem zaměstnanců zajišťujících tyto činnosti v STE mimo společnost. Za to náleží všem současným i bývalým zaměstnancům úseku velké poděkování. Celý proces byl úspěšně završen koncem roku, kdy od 1. prosince 2004 veškeré služby v oblasti informatiky a od 1. ledna 2005 v oblasti telekomunikací a personalistiky byly z STE vyčleněny a jsou poskytovány naší společnosti na základě uzavřených smluv dodavatelsky.

20 001. Předpokladem k naplňování podnikatelského záměru a poslání společnosti je její bohatá tradice podporovaná odpovídajícím technickým i personálním zázemím.

21 STE

22 Orgány společnosti a její management Orgány společnosti a jejich působnost definují stanovy. Nejvyšším orgánem Středočeské energetické a.s. je valná hromada akcionářů. Působnost valné hromady je podrobně vymezena zákonem a stanovami společnosti. Valná hromada schvaluje mj. koncepci podnikatelské činnosti společnosti a účetní závěrku, rozhoduje o rozdělení zisku a o změně stanov. Valná hromada volí a odvolává členy dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných zaměstnanci společnosti. Dozorčí rada volí a odvolává členy představenstva. Představenstvo společnosti Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, řídí její činnost a jedná jejím jménem. Rozhoduje ve věcech obchodního vedení společnosti. Významná rozhodnutí činí s předchozím souhlasem dozorčí rady. Působnost představenstva je podrobně vymezena ve stanovách společnosti. Představenstvo má podle stanov platných od čtyři členy, v předchozím období do mělo pět členů. Ze svého středu si volí předsedu a místopředsedu. Představenstvo zasedá alespoň jedenkrát měsíčně. V roce 2004 se uskutečnilo 29 zasedání. Právo účasti na zasedání představenstva má předseda dozorčí rady nebo jiný pověřený člen dozorčí rady. Zasedání se účastní i tajemník představenstva, který pořizuje zápisy z těchto jednání. Členové představenstva jsou zároveň členy výkonného vedení. Členové představenstva společnosti Petra Holomková (* 1968) předsedkyně představenstva od Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty výrobně ekonomické, oboru ekonomika průmyslu. Od roku 1991 působila v Severočeské energetice, a.s., v různých ekonomických funkcích; od roku 2003 až do příchodu do STE pracovala ve funkci vedoucí odboru Controlling. Jaroslav Opat (* 1959) místopředseda představenstva od Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty řízení. Je členem dozorčí rady v STE - obchodní služby spol. s r.o., členem dozorčí rady ECK Generating, s.r.o., a do 31. března 2005 byl členem dozorčí rady ČEZData, s.r.o. Jaroslav Paul (* 1959) člen představenstva od Absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Fakulty technologie paliv a vody, oboru koksárenství, teplárenství a životního prostředí. Od roku 2001 působí ve společnosti ČEZ, a. s., jako vedoucí odboru Prodej klíčovým zákazníkům. Od srpna 2004 je členem dozorčí rady Severočeské energetiky, a.s. Jiří Novotný (* 1960) člen představenstva od Absolvent Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty elektrotechnické, a mezinárodní manažerské školy European Business School Praha. V STE a jejích právních předchůdcích působí od roku Od května 2004 je členem dozorčí rady v STE - obchodní služby spol. s r.o. Seznam členů představenstva, kteří svoji činnost ukončili v roce 2004, resp. do data uzávěrky výroční zprávy Aleš Damm (* 1966) člen představenstva od do Alexej Hrebiček (* 1961) člen představenstva od do Jan Kanta (* 1966) předseda představenstva od do Otto Karl (* 1943) člen představenstva od do Jan Veškrna (* 1965) předseda představenstva od do

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 SKUPINA ČEZ 2 3 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy s ústředím v České

Více

Obsah: Výroční zpráva 2000

Obsah: Výroční zpráva 2000 Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 Profil společnosti... 6 Základní údaje... 6 Stručná historie společnosti... 6 Charakteristika činností a postavení na domácím a zahraničním trhu... 7 Statutární

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2012 Skupina ČEZ 005 012 015 021 Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala ve světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) 3. místo. 076 078

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Skupina PRE Výroční zpráva 2010

Skupina PRE Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva 2010 Vybrané finanční, obchodní a technické ukazatele Vybrané finanční ukazatele z konsolidované účetní závěrky Jedn. 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Aktiva celkem mil. Kč 18 395

Více

SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004

SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004 SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004 SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004 Příroda obdarovala oblast pod Krušnými horami nesmírným bohatstvím v podobě uhelné sloje. Do značné míry tak ovlivnila

Více

RWE Zákaznické služby

RWE Zákaznické služby RWE Zákaznické služby VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby (mil. Kč) 867 EBITDA (mil. Kč) 81 Provozní zisk (mil. Kč) 80 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 80 Zisk po zdanění (mil.

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

dědictví záměna pekařka svatební cesta 20 minut dívka v parku dospívání osudové setkání překvapení jediný kontakt konečně doma ve znamení zelené

dědictví záměna pekařka svatební cesta 20 minut dívka v parku dospívání osudové setkání překvapení jediný kontakt konečně doma ve znamení zelené záměna jediný kontakt 20 minut konečně doma Skupina ČEZ Výroční zpráva 2014 ve znamení zelené dospívání svatební cesta překvapení dívka v parku osudové setkání pekařka dědictví SEZONA 2014 22 let už seriál

Více

75,3 TWh prodej elektřiny. 56,6 mld. Kč investiční výdaje. 27,6 % rentabilita vlastního kapitálu. 51,9 mld. Kč zisk po zdanění

75,3 TWh prodej elektřiny. 56,6 mld. Kč investiční výdaje. 27,6 % rentabilita vlastního kapitálu. 51,9 mld. Kč zisk po zdanění REVÝROČNÍ SKUPINA ČEZ ZPRÁVA 2009 SPON SIBLE JSME S VÁMI Rádi věnujeme energii tomu, co má smysl. Prostřednictvím naší nadace i přímým přispěním proto podporujeme projekty z různých oblastí, které pomáhají

Více

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2007

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2007 Skupina ČEZ Výroční zpráva 2007 Energie bez hranic BUDOUCNOST ENERGIE Energie je síla, zdroj, který je nezbytným článkem pro chod věcí, fungování předmětů i život člověka. Energie je všude kolem nás, je

Více

tel.: +420 315 701 111 tel.: +49 8457 926 234 fax: +420 315 720 110 fax: +49 8457 926 220

tel.: +420 315 701 111 tel.: +49 8457 926 234 fax: +420 315 720 110 fax: +49 8457 926 220 Výroční zpráva MERO ČR, a. s., Kralupy nad Vltavou za rok 2006 Kontakty: MERO ČR, a. s. MERO Pipeline GmbH Veltruská 748 dceřiná společnost 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg

Více

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Kontakty: MERO ČR, a. s. dceřiná společnost: Veltruská 748 MERO Germany AG 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg an der Donau Spolková

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření.

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření. 1. ÚVODNÍ SLOVO Na rok 2006 můžeme pohlížet z pohledu společnosti jako na rok velkých změn. Nejvýznamnější změnou rozhodně byla změna majitelů společnosti počátkem září minulého roku. Po úspěšné realizaci

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Centrála: Spálená 16 113 04 Praha 1 - Nové Město Česká republika Pracoviště centrály: Na Pankráci 121 140 00 Praha 4 Česká republika Telefon:

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4 Jsme rozvojovou bankou České republiky, napomáháme v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009 2009 Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009 Obsah Zpráva představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2009 2 Zpráva dozorčí

Více

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je největším českým dodavatelem energetických celků a jejich technologických částí. Působíme primárně v klasické

Více