Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ"

Transkript

1 Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ Vývoj počtu výpadků a poruch na napě ové hladině vn celkem

2 Středočeská energetická a.s. v roce provozní výsledek hospodaření (mil. Kč) 10,0 rentabilita vlastního kapitálu (%) 122 přidaná hodnota na zaměstnance (tis. Kč/měsíc/zam.)

3 718 zisk po zdanění (mil. Kč) prodej elektřiny (GWh)

4 Cíl Skupiny ČEZ Stát se jedničkou na trzích s elektrickou energií střední a jihovýchodní Evropy Martin Roman generální ředitel a předseda představenstva ČEZ, a. s.

5 000. Středočeská energetická a.s. (dále též jen společnost nebo STE ) byla založena podle právního řádu České republiky a podle 172 obchodního zákoníku v platném znění Fondem národního majetku České republiky na základě zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu ze dne 13. prosince 1993 a vznikla zápisem do obchodního rejstříku Obvodního soudu v Praze 1 dne 1. ledna Středočeská energetická a.s je právnickou osobou pro podnikatelskou činnost, kterou v roce 2004 prováděla v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), na základě licencí udělených v říjnu 2001 Energetickým regulačním úřadem České republiky a dále obchodním zákoníkem, zakladatelskou listinou a dalšími právními předpisy. Hlavním předmětem podnikání společnosti Středočeská energetická a.s. jsou podle udělených licencí distribuce elektřiny, obchod s elektřinou a poskytování souvisejících služeb všem zákazníkům. Středočeská energetická a.s. je distributorem a dodavatelem elektřiny všem chráněným zákazníkům na území Středočeského kraje mimo město Roztoky u Prahy. Další odběratele ze segmentu oprávněných zákazníků má společnost i mimo tuto oblast. Od roku 2003 je Středočeská energetická a.s. součástí Skupiny ČEZ.

6 Obsah 001. Přehled vybraných výsledků Hlavní události roku 2004 a 2005 do uzávěrky výroční zprávy Interview s předsedkyní představenstva Interview se členy představenstva a výkonného vedení společnosti Orgány společnosti a její management Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Výsledky hospodaření Akcionáři a emitované cenné papíry Obchod s elektřinou Distribuce Investiční výstavba Řízení vybraných procesů Vztah k životnímu prostředí Lidské zdroje Strategické záměry společnosti Předpokládaný vývoj v energetice O04 O06 O12 O14 O18 O25 O25 O30 O45 O51 O54 O59 O61 O62 O67 O70

7 Výrok auditora Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Přehled o peněžních tocích Příloha k účetní závěrce za rok 2004 Výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce podle IFRS Konsolidovaná rozvaha podle IFRS Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty podle IFRS Konsolidovaný přehled o peněžních tocích podle IFRS Konsolidovaný přehled o změnách vlastního kapitálu podle IFRS Příloha ke konsolidované účetní závěrce podle IFRS O73 O74 O76 O77 O78 O93 O94 O95 O96 O97 O Obsah STE Organizační schéma společnosti k Výklad pojmů a zkratek Informace pro akcionáře a investory Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2004 Schéma vztahů v koncernu Schéma struktury koncernu (samostatná příloha pod klopnou na zadní straně obálky) Ovládající osoba a zpracovatel Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami Abecední seznam členů koncernu (samostatná příloha pod klopnou na zadní straně obálky) Uzavřené smlouvy Jiné vztahy Ostatní informace Závěr

8 Přehled vybraných výsledků Ekonomicko-finanční ukazatele Jednotka Aktiva, pasiva celkem *) mil. Kč Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v užívání *) mil. Kč Nedokončený hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek včetně záloh *) mil. Kč Vlastní kapitál *) mil. Kč Základní kapitál *) mil. Kč Výnosy celkem mil. Kč Provozní výnosy mil. Kč z toho: tržby za elektrickou energii včetně služeb mil. Kč Finanční výnosy mil. Kč Mimořádné výnosy mil. Kč 8 8 Náklady celkem bez daně z příjmů mil. Kč Provozní náklady mil. Kč z toho: výkonová spotřeba mil. Kč osobní náklady mil. Kč odpisy dlouhodobého majetku mil. Kč Finanční náklady mil. Kč Mimořádné náklady mil. Kč 5 7 Provozní výsledek hospodaření mil. Kč Zisk před zdaněním mil. Kč Zisk po zdanění mil. Kč Zisk na akcii Kč/akcie 84,8 89,1 Konsolidovaný zisk na akcii Kč/akcie Stupeň odepsanosti dlouhodobého majetku *) % 44,4 44,2 Celková likvidita *) % 59,3 55,0 Celková zadluženost (bez rezerv) *) % 48,9 50,5 Rentabilita vlastního kapitálu (čistá) % 4,7 4,8 Fyzický počet zaměstnanců *) osob Oborové ukazatele Vymezené území km Opatřená elektřina z externích zdrojů GWh z toho: ČEZ, a. s. GWh Vyrobená elektřina ve vlastních vodních elektrárnách GWh 11 7 Prodej elektřiny celkem GWh z toho: prodej konečným zákazníkům GWh velkoodběr oprávnění zákazníci GWh velkoodběr chránění zákazníci GWh maloodběr podnikatelé GWh maloodběr obyvatelstvo GWh prodej ostatní GWh Počet odběrných míst počet z toho: velkoodběr oprávnění zákazníci počet velkoodběr chránění zákazníci počet maloodběr podnikatelé počet maloodběr obyvatelstvo počet Maximální zatížení sítě MW 1 138, ,3 Rozvinutá délka vedení km z toho: velmi vysoké napětí (vvn) km vysoké napětí (vn) km nízké napětí (nn) km Počet transformačních stanic vn/nn počet *) Údaje k příslušného roku.

9 Index 2004/2003 (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 77,7 198,2 123,3 233,7 189,5 218,2 44,9 45,0 46,1 46,2 100,2 56,8 63,4 56,1 65,6 116,9 51,9 49,9 49,9 46,7 93,6 4,0 9,9 5,8 10,0 172, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 93, , , , , , Přehled vybraných výsledků STE

10 Hlavní události roku 2004 a 2005 do uzávěrky výroční zprávy Hlavní události roku 2004 Leden zahájení 3. vlny postupného otevírání trhu s elektřinou, zavedení formy elektronického sjednávání diagramu v oblasti individuálního prodeje pro zákazníky 3. vlny postupného otevírání trhu s elektřinou, v oblasti pořízení elektřiny bylo 1. ledna 2004 v 0.00 hodin zahájeno obchodování na vnitrodenním trhu u Operátora trhu s elektřinou, dne 2. ledna v hodin první obchodování STE na vnitrodenním trhu Operátora trhu s elektřinou, nastavena nová organizační struktura Středočeské energetické a.s., ukončena činnost pěti obchodních služeben dle přijatého harmonogramu postupného ukončování činnosti všech obchodních služeben v roce Únor konání mimořádné valné hromady společnosti Středočeská energetická a.s. dne 19. února 2004, zavedení změny v přístupu k vyřizování požadavků zákazníků, již není nutná návštěva kontaktního místa v lokalitě dle odběru, požadavek je možné vyřídit na jakémkoli kontaktním místě, podpis 8. dodatku Podnikové kolektivní smlouvy na roky dne 5. února 2004, řešící především sociální a mzdovou problematiku roku Březen zprovoznění služeb umožňujících na internetovém portálu STE oprávněným zákazníkům registraci, sledování průběhu spotřeby elektřiny ve svém odběrném místě a elektronické sjednávání odběrových diagramů v off-line verzi, zpracování souhrnu právních předpisů souvisejících s elektroenergetikou pro zákazníky v elektronické podobě na CD (právní datadisk), uzavření smlouvy s vybranou společností na prověřování solventnosti zákazníků Středočeské energetické a.s. a nastavení rizik prodeje. Duben od 1. dubna 2004 zahájena činnost kontaktních míst v režimu Obchodní kancelář v Kolíně, Benešově, Příbrami a v Kladně, práce na projektech výstavby Obchodní kanceláře v Mladé Boleslavi a Obchodního centra v Praze probíhají dle přijatého harmonogramu, provedení technicko-provozní a ekologické hloubkové kontroly (due diligence) ve dvou bulharských společnostech za účasti vybraných zaměstnanců Středočeské energetické a.s. v rámci účasti ČEZ, a. s., na privatizaci bulharské energetiky. Květen zahájen rozsáhlý cyklus školení a přípravy pracovníků úseku Obchod Středočeské energetické a.s., zaměřený na rozšíření jejich znalostí a speciálních dovedností v podmínkách konkurenčního prostředí na trhu s elektřinou, zahájení činnosti pracovních skupin nového Projektu VIZE 2008 schváleného řídicím výborem Projektu REAS integrace regionálních energetických společností, za účasti zaměstnanců STE. Červen dokončení rekonstrukce vedení 22 kv Větrušice Řež a 2. stavby dvojvedení Český Brod Kouřim, umožňující připojení nových odběratelských míst a zvýšení rezervovaných příkonů ve stávajících odběratelských místech, konání řádné valné hromady Středočeské energetické a.s. dne 23. června 2004, ukončení vlastní projektové činnosti ve Středočeské energetické a.s. k 30. červnu

11 001. Červenec Srpen Září Říjen dokončení přestavby obchodní služebny v Mladé Boleslavi do podoby odpovídající jednotnému stylu kontaktních míst Skupiny ČEZ a zahájení provozu kontaktního místa v režimu Obchodní kancelář s rozšířenou pracovní dobou pro veřejnost z původních dvou na pět dnů v týdnu, zahájení provozu Hlášení změn pro zákazníky STE na internetových stránkách společnosti pomocí elektronických formulářů, výběr smluvních partnerů, kteří budou postupně v lokalitách Středočeského kraje otevírat své obchodní kanceláře a poskytovat služby oprávněným a chráněným zákazníkům, jimž Středočeská energetická a.s. dodává elektřinu ze sítí nn, příprava podmínek spolupráce se smluvními partnery včetně školení jejich pracovníků, zprovoznění aplikace elektronického sjednávání odběrových diagramů v on-line verzi na internetovém portálu STE pro oprávněné zákazníky. dokončena stavba vedení 110 kv Tuchlovice Stehelčeves pro vyvedení výkonu z elektrárny ECK Generating, s.r.o., v Kladně a vybudování optického spoje Tuchlovice RD Kladno, dokončen optický spoj 110 kv Tuchlovice Lišany pro zvýšení úrovně přenosu dat v sítích STE, provedení technicko-provozní a ekologické hloubkové kontroly (due diligence) v jedné rumunské společnosti za účasti vybraných zaměstnanců Středočeské energetické a.s. v rámci účasti ČEZ, a. s., na privatizaci rumunské energetiky. příprava prezentace Skupiny ČEZ na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně za pomoci pracovníků úseku Obchodu STE, účast STE v Městečku Skupiny ČEZ na 46. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně; s ukončením veletrhu oficiálně zahájena prodejní kampaň 2005, uspořádání semináře zaměřeného na seznámení s vizí transformace Skupiny ČEZ, připravovanými produkty a očekávaným vývojem trhu s elektřinou pro zástupce významných zákazníků STE a pro starosty vybraných měst a obcí za účasti prezidenta Hospodářské komory ČR a náměstka hejtmana Středočeského kraje, dokončení rekonstrukce spínací stanice 22 kv SP YMKA Rakovník včetně dálkového ovládání, dokončení optického spoje 110 kv Kutná Hora Čáslav pro zkvalitnění dispečerského řízení a zvýšení úrovně přenosu dat v sítích STE, podepsán 9. dodatek ke kolektivní smlouvě, prodlužující její platnost až do roku setkání obchodních zástupců na regionální úrovni s individuálně obsluhovanými zákazníky, kteří byli seznámeni se změnami v energetické legislativě, s očekávaným vývojem na trhu s elektřinou, s vizí transformace Skupiny ČEZ a především s nabídkou připravovaných produktů, dokončena optimalizace obchodních kontaktních míst ukončením činnosti posledních pěti Obchodních služeben a současným dokončením výstavby Obchodního centra v Praze a zahájením jeho rutinního provozu, zahájeno kolektivní vyjednávání mezi vedením společnosti a odborovým orgánem o 10. dodatku ke kolektivní smlouvě, upravujícím mzdovou a sociální oblast pro rok Hlavní události roku 2004 a 2005 do uzávěrky výroční zprávy STE

12 Listopad uzavření Smlouvy o zajištění komplexní dodávky elektřiny mezi ČEZ, a. s., a Středočeskou energetickou a.s. dne 1. listopadu 2004, vítězství v kategoriích Informační hodnota a Celkové hodnocení v rámci vyhlášení výsledků 11. ročníku žebříčku nejlepších výročních zpráv za rok 2003 pořádaném sdružením CZECH TOP 100; výroční zpráva STE se soutěže zúčastnila jako součást souboru výročních zpráv Skupiny ČEZ; v kategorii Grafický design obsadila Skupina ČEZ 3. místo, uzavření smluv s obchodními partnery, kteří budou ve vybraných lokalitách Středočeského kraje otevírat své obchodní kanceláře a poskytovat služby oprávněným a chráněným zákazníkům nn; 15. listopadu 2004 zahájen ostrý provoz prvních dvou kanceláří v lokalitách Dobříš, Čáslav, dokončena výstavba spínací stanice 22 kv SP Parkáň Beroun jako náhrada za spínací stanici postiženou v roce 2002 povodní, společenské setkání s nejvýznamnějšími zákazníky a partnery, uspořádané STE společně s ČEZ, a. s., dne 22. listopadu 2004 a prezentující celou Skupinu ČEZ jako významného dodavatele na českém trhu s elektřinou, konání mimořádné valné hromady Středočeské energetické a.s. dne 26. listopadu 2004, vyčlenění činností informatiky do ČEZData, s.r.o., k 30. listopadu. Prosinec zahájení činnosti kontaktních míst smluvních partnerů pro obsluhu oprávněných a chráněných zákazníků nn v lokalitách Černošice, Beroun, Rakovník, Nové Strašecí, Kralupy nad Vltavou, Sedlčany, Nymburk, Poděbrady, Uhlířské Janovice a Brandýs nad Labem, uzavření smluv se všemi většími nezávislými dodavateli elektřiny a prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy proveden odprodej přebytečného objemu elektřiny kontrahované na rok 2005 vzniklého v důsledku přesunu zákazníků v rámci Skupiny ČEZ, dokončení rekonstrukce transformovny 110/22 kv Čáslav za účelem snížení poruchovosti technických prvků a zlepšení parametrů dodávané elektřiny, dokončení rekonstrukce provozní budovy v Mladé Boleslavi, vyčlenění telekomunikační činnosti z STE do ČEZnet, a.s., a personalistiky do ČEZ, a. s., k 31. prosinci, vymezení částí podniku Distribuce a Obchod v rámci STE. 2

13 Hlavní události roku 2005 do uzávěrky výroční zprávy Leden počátek platnosti novely zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, otevírající trh s elektřinou pro tzv. 4. vlnu; od 1. ledna 2005 se oprávněnými zákazníky stávají všichni zákazníci kromě domácností, schválení Pravidel provozování distribučních soustav, která stanoví technické, plánovací, provozní a informační požadavky pro připojení uživatelů k distribuční soustavě a pro její užívání, s účinností od 1. ledna 2005 Energetickým regulačním úřadem podle 17 odst. 8 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., zahájení činnosti kontaktního místa smluvního partnera pro obsluhu oprávněných a chráněných zákazníků nn v lokalitě Říčany, rozšíření provozu zákaznického informačního systému Banner o možnost uzavírání nových typů smluvních vztahů pro oprávněné zákazníky ze 4. vlny liberalizace, zahájen rutinní provoz nového finančního informačního systému SAP. Únor podpis 10. dodatku ke kolektivní smlouvě upravující mzdovou a sociální oblast pro rok 2005, ukončení auditu roční účetní závěrky za rok 2004 dne 28. února, participace na založení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., a ČEZ Prodej, s.r.o., schváleno vyčlenění činností v oblasti měření do nové společnosti ČEZ Měření, s.r.o., prodej celého majetkového podílu STE ve společnosti První energetická a.s., získání 100% majetkového podílu v STE - obchodní služby spol. s r.o. odkupem 24% podílu od druhého společníka. Březen Duben zahájení činnosti kontaktního místa smluvního partnera pro obsluhu oprávněných a chráněných zákazníků nn v lokalitě Slaný, schválení organizační změny vyčlenění činnosti zákaznických služeb do společnosti ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. schválení organizační změny části podniku STE Obchod, ukončení auditované konsolidované účetní závěrky za rok 2004 dne 15. dubna Hlavní události roku 2004 a 2005 do uzávěrky výroční zprávy STE 001.

14 Otevřené možnosti růstu V roce 2004 zaznamenala Středočeská energetická a.s. zvýšený zájem o pohodlné, jednodušší a přitom efektivnější vyřizování požadavků prostřednictvím telefonických a elektronických služeb. Za 1. pololetí bylo zaznamenáno v zákaznickém centru kontaktů, což je více než za celý předchozí rok!

15 001. energie STE

16

17 Interview s předsedkyní představenstva 001. Doba zpracování této výroční zprávy je zároveň obdobím vašeho příchodu do Středočeské energetické a.s. Jaký je váš pohled na společnost, v jejímž čele stojíte? Pokud se podívám na nejnovější historii STE, musím říci, že stát v čele takové společnosti je pro mne výzva. Vidím její dosavadní úspěchy, rozvoj celého vymezeného území a jeho plánovaný růst. Pokračovat v díle zahájeném mými předchůdci znamená navazovat na vše pozitivní, co očekávám nejen já, ale i akcionáři a zaměstnanci společnosti. Jak hodnotíte hospodářské výsledky roku 2004? V roce 2004 společnost dosáhla čistého zisku ve výši 718 mil. Kč, což oproti roku 2003 představuje navýšení o 81,3 % a jedná se o nejlepší výsledek za jedenáctiletou historii akciové společnosti. Výše čistého zisku byla největší měrou ovlivněna v oblasti provozního výsledku hospodaření zúčtováním opravných položek k pohledávkám za společnost Správa železniční dopravní cesty, s.o., a zúčtováním rezervy k ukončenému sporu s ECK Generating, s.r.o. Pozitivní dopad na hospodaření společnosti měla i vyšší hrubá marže z prodané elektrické energie. Jaké jiné významné události roku 2004 považujete za důležité, a to nejen v STE, ale v celé Skupině ČEZ? Od 1. ledna 2004 došlo v STE ke zrušení organizačních jednotek hlavní správy a rozvodných závodů a byla zahájena racionalizace počtu dřívějších provozních a obchodních služeben. Důvodem těchto dlouho odkládaných rozhodnutí bylo nejen snížení počtu úrovní řízení, ale také zavedení procesního centralizovaného řízení, standardizovaného ve všech regionálních energetických společnostech Skupiny ČEZ. V STE postupně došlo k přechodu na nový systém obsluhy zákazníků a optimalizovala se síť obchodních míst. V Praze, v sídle společnosti, bylo navíc otevřeno OBCHODNÍ CENTRUM DUHOVÉ ENERGIE, které bude sloužit nejen STE, ale postupně celé Skupině ČEZ. Koncem roku 2004 začala vznikat i obchodní místa zajišťovaná smluvními partnery, kteří poskytnou většinu služeb, které měli předtím zákazníci k dispozici na kontaktních pracovištích STE. Od ledna 2005 se podařilo uvést do provozu nový finanční informační systém, který byl implementován v rekordním čase. Jestliže jsme v minulém období hovořili v souvislosti s konsolidací Skupiny ČEZ o Projektu REAS integrace regionálních energetických společností, pak tento proces byl v průběhu roku 2004 transformován do nového projektu s názvem VIZE Zaměstnanci STE se aktivně zapojovali do řešení všech oblastí projektu. Výsledky a výstupy se realizují postupně a bude to právě rok 2005, kdy se celá koncepce uspořádání Skupiny ČEZ z větší části naplní. Co byste chtěla říci na závěr? Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům Středočeské energetické a.s., akcionářům i obchodním partnerům za jejich přínos ke splnění úkolů roku Věřím, že se nám podaří i v roce 2005 dostát svým závazkům a zodpovědně plnit požadavky nejen našich zákazníků, ale také akcionářů Interview s předsedkyní představenstva STE Petra Holomková předsedkyně představenstva a generální ředitelka

18 Interview se členy představenstva a výkonného vedení společnosti Jaroslav OPAT ředitel úseku Finance V roce 2004 pokračoval integrační proces energetických společností ve Skupině ČEZ, byl vyhlášen Projekt VIZE Jak tyto skutečnosti ovlivnily vámi řízený úsek? Do roku 2004 jsme jako STE vstoupili v novém procesním organizačním uspořádání již bez závodové organizace, čímž jsme se sjednotili s ostatními regionálními energetickými společnostmi v rámci Skupiny ČEZ. Této organizační struktuře jsme přizpůsobili nový ekonomický systém řízení a uvedli ho do života. Díky využití nástrojů vnitropodnikového ekonomického řízení s vazbou na mzdovou motivaci jsme značnou měrou přispěli k dobrým hospodářským výsledkům roku Vzhledem k zastaralým informačním systémům a budoucím potřebám vycházejícím z nové legislativy (postupná liberalizace a zejména požadavek na oddělení obchodu s elektřinou od distribuce) bylo v souladu s cíli Projektu VIZE 2008 rozhodnuto o úplné náhradě stávajících informačních systémů produkty společnosti SAP. Na jaře 2004 bylo rozhodnuto implementovat ještě do konce roku tzv. finanční informační systém (FIS). Odborníci si jistě dovedou představit, jak ambiciózní úkol jsme přijali. Vždyť práce začaly prakticky v květnu, přitom přiměřená a obvyklá lhůta na podobné projekty bývá měsíců! Dnes již můžeme konstatovat, že vytyčený úkol na úrovni světového rekordu se podařilo splnit. Je však nutné zdůraznit, že se to mohlo podařit jen díky převzetí těch nejlepších zkušeností ze Skupiny ČEZ, ze společností, které již SAP provozovaly, ale zejména díky neskutečně velkému pracovnímu nasazení našich zaměstnanců. Klobouk dolů! Díky splnění tohoto grandiózního úkolu mohou nyní pokračovat další navazující integrační aktivity tak, jak předpokládá Projekt VIZE Středočeská energetická a.s. je tak pevnou součástí Skupiny ČEZ, postupně se profilující jedničky na trzích s elektrickou energií střední a jihovýchodní Evropy. Jaroslav PAUL ředitel úseku Obchod Úsek Obchod má za sebou velmi rušný rok. Jak jej hodnotíte a kterých úspěchů si ceníte nejvíce? Minulý rok byl skutečně mimořádně náročný, a to z celé řady důvodů, vnitřních i vnějších. Připomeňme si, že elektroenergetický trh v České republice pokračoval další fází své liberalizace to je fenomén, pod jehož vlivem musí nutně docházet k zefektivnění vnitřních procesů, zkvalitnění práce a změně myšlení nás všech, chceme-li být i nadále úspěšní v podmínkách volného trhu. V souladu s cílem harmonizovat českou legislativu s předpisy Evropské unie jsme i v naší společnosti zahájili přípravu na právní, účetní a manažerské oddělení obchodu od distribuce. A pokud jde o interní faktory, je potřeba zmínit především probíhající Projekt VIZE 2008, díky němuž již došlo a nadále bude docházet k množství změn provozních, organizačních a personálních. Jsem proto hrdý na to, že v těchto těžkých podmínkách se nám podařilo zavést kvalitní systém optimalizace nákupu, zpřesnit predikce a oproti předchozímu období uspořit přes 90 mil. Kč na nákladech na odchylky. Výrazně se zlepšila i práce s pohledávkami, jejichž objem se díky aktivnímu přístupu celého týmu zejména ve druhé polovině roku výrazně snížil. Třetím důležitým momentem roku 2004 byla také prodejní kampaň na rok 2005, kterou se nám podařilo zvládnout nad očekávání dobře. V soutěži mezi regionálními energetickými společnostmi Skupiny ČEZ jsme obsadili 3. místo a to je úspěch, na němž se podíleli svou měrou všichni pracovníci našeho úseku, kterým touto cestou za jejich příkladné nasazení a dosažené výsledky děkuji. V roce 2004 jsme si vybudovali pevný odrazový můstek pro výborné ekonomické výsledky i v dalším období pokračující transformace společnosti.

19 001. Otto KARL ředitel úseku Distribuce Jak se daří plnit úkoly stanovené novelou energetického zákona pro provozovatele distribuční soustavy? Změna Energetického zákona (č. 458/2001) proběhla v právním řádu České republiky zveřejněním zákona č. 670/2004 ve Sbírce zákonů 30. prosince Nejpodstatnější změny pro provozovatele distribuční soustavy stanoví novela Energetického zákona v 25a Oddělení provozovatelů distribuční soustavy. V souvislosti s přepokládaným zněním novely zákona byly v předstihu připraveny a dále rozpracovávány varianty pro právní oddělení Distribuce a Obchodu. V souladu se závěry Projektu VIZE 2008 došlo ke snížení počtu členů představenstva Středočeské energetické a.s. jako prvnímu kroku nezávislosti ředitele úseku Distribuce na řídicích orgánech vertikálně orientovaného podniku. Organizačně bylo připraveno vyčlenění části podniku do společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Představenstvem Středočeské energetické a.s. bylo schváleno vyčlenění činností v oblasti měření do společnosti ČEZ Měření, s.r.o. Je zpracováno několik variant pro vyčlenění činností provozu, poruchové služby a údržby do společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o. V souladu s ustanovením výše uvedeného paragrafu Energetického zákona byl Příkazem generální ředitelky č. 5/2005 vydán Program opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního oddělení provozovatele distribuční soustavy (dále jen Program opatření). Program opatření je zveřejněn na webových stránkách společnosti. Dále probíhá revize stávajících smluv o poskytování služeb mezi držitelem licence na distribuci a smluvními partnery a je zajištěna implementace závěrů Programu opatření do nově uzavíraných smluv. Současně je zpracováván status manažerské nezávislosti provozovatele distribuční soustavy Středočeské energetické a.s. na vedení vertikálně orientovaného podniku Středočeská energetická a.s., finišuje příprava organizačních změn a vyčlenění a ocenění majetku části podniku Distribuce. Pro odborníky je zcela zřejmé, o jaký rozsah prací se v souvislosti s takovouto radikální změnou jedná. Přesto se daří stanovené cíle plnit v termínech i odvedené kvalitě práce Interview se členy představenstva a výkonného vedení společnosti STE Jiří NOVOTNÝ ředitel úseku Podpůrné služby Jaké zásadní změny se uskutečnily v průběhu roku 2004 v úseku Podpůrné služby? V souladu se schválenou koncepcí podnikatelské činnosti společnosti a s výstupy z Projektu VIZE 2008 probíhaly v průběhu celého roku 2004 přípravné práce na vyčlenění činností v oblasti informačních systémů, telekomunikací a personalistiky. Základními podmínkami pro naplnění vytyčené strategie byly ekonomická výhodnost a minimálně stejná úroveň kvality poskytovaných služeb. Velké množství práce bylo odvedeno při přípravě podkladů pro smluvní jednání a vlastním zpracování smluv, dále při pracích spojených s oceňováním majetku a převodem zaměstnanců zajišťujících tyto činnosti v STE mimo společnost. Za to náleží všem současným i bývalým zaměstnancům úseku velké poděkování. Celý proces byl úspěšně završen koncem roku, kdy od 1. prosince 2004 veškeré služby v oblasti informatiky a od 1. ledna 2005 v oblasti telekomunikací a personalistiky byly z STE vyčleněny a jsou poskytovány naší společnosti na základě uzavřených smluv dodavatelsky.

20 001. Předpokladem k naplňování podnikatelského záměru a poslání společnosti je její bohatá tradice podporovaná odpovídajícím technickým i personálním zázemím.

21 STE

22 Orgány společnosti a její management Orgány společnosti a jejich působnost definují stanovy. Nejvyšším orgánem Středočeské energetické a.s. je valná hromada akcionářů. Působnost valné hromady je podrobně vymezena zákonem a stanovami společnosti. Valná hromada schvaluje mj. koncepci podnikatelské činnosti společnosti a účetní závěrku, rozhoduje o rozdělení zisku a o změně stanov. Valná hromada volí a odvolává členy dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných zaměstnanci společnosti. Dozorčí rada volí a odvolává členy představenstva. Představenstvo společnosti Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, řídí její činnost a jedná jejím jménem. Rozhoduje ve věcech obchodního vedení společnosti. Významná rozhodnutí činí s předchozím souhlasem dozorčí rady. Působnost představenstva je podrobně vymezena ve stanovách společnosti. Představenstvo má podle stanov platných od čtyři členy, v předchozím období do mělo pět členů. Ze svého středu si volí předsedu a místopředsedu. Představenstvo zasedá alespoň jedenkrát měsíčně. V roce 2004 se uskutečnilo 29 zasedání. Právo účasti na zasedání představenstva má předseda dozorčí rady nebo jiný pověřený člen dozorčí rady. Zasedání se účastní i tajemník představenstva, který pořizuje zápisy z těchto jednání. Členové představenstva jsou zároveň členy výkonného vedení. Členové představenstva společnosti Petra Holomková (* 1968) předsedkyně představenstva od Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty výrobně ekonomické, oboru ekonomika průmyslu. Od roku 1991 působila v Severočeské energetice, a.s., v různých ekonomických funkcích; od roku 2003 až do příchodu do STE pracovala ve funkci vedoucí odboru Controlling. Jaroslav Opat (* 1959) místopředseda představenstva od Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty řízení. Je členem dozorčí rady v STE - obchodní služby spol. s r.o., členem dozorčí rady ECK Generating, s.r.o., a do 31. března 2005 byl členem dozorčí rady ČEZData, s.r.o. Jaroslav Paul (* 1959) člen představenstva od Absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Fakulty technologie paliv a vody, oboru koksárenství, teplárenství a životního prostředí. Od roku 2001 působí ve společnosti ČEZ, a. s., jako vedoucí odboru Prodej klíčovým zákazníkům. Od srpna 2004 je členem dozorčí rady Severočeské energetiky, a.s. Jiří Novotný (* 1960) člen představenstva od Absolvent Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty elektrotechnické, a mezinárodní manažerské školy European Business School Praha. V STE a jejích právních předchůdcích působí od roku Od května 2004 je členem dozorčí rady v STE - obchodní služby spol. s r.o. Seznam členů představenstva, kteří svoji činnost ukončili v roce 2004, resp. do data uzávěrky výroční zprávy Aleš Damm (* 1966) člen představenstva od do Alexej Hrebiček (* 1961) člen představenstva od do Jan Kanta (* 1966) předseda představenstva od do Otto Karl (* 1943) člen představenstva od do Jan Veškrna (* 1965) předseda představenstva od do

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2009, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010)

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Mezitímní zpráva Období: 1. 1. 2010 19. 5. 2010 (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10 IČ: 60193913 Základní údaje Pražské energetiky, a.s. Základní údaje IČ 60193913

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2015, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Vážené dámy, vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2008, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní informace o

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 Výkaz o finanční situaci k 31. červenci 2015 Stav k Stav k 31. červenci 2015 31. prosinci 2014 (neauditováno) (neauditováno) AKTIVA () AKTIVA CELKEM 13 234

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč.

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč. MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2008 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2014

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2014 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2014 Významné události ve sledovaném období: - Dne 23. 3. 2014 uplynulo funkční období pan Ing. Tomáše Hünera, předsedy dozorčí rady ČEPS,.a.s. Práva a povinnosti

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

ZPRÁVA ZA 1.POLOLETÍ ROKU 2005

ZPRÁVA ZA 1.POLOLETÍ ROKU 2005 Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. ZPRÁVA ZA 1.POLOLETÍ ROKU 2005 1. Číselné údaje - rozvaha k 30.6.2005 - výkaz zisku a ztrát k 30.6.2005 2. Textová část - údaje o emitentovi - údaje o činnosti za 1.pololetí

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

která se bude konat v pátek 10. června 2016 ve hodin ve správní budově ALA, a.s. v Řepníkách.

která se bude konat v pátek 10. června 2016 ve hodin ve správní budově ALA, a.s. v Řepníkách. Představenstvo akciové společnosti ALA, a.s. Řepníky se sídlem v Řepníkách 126, PSČ 538 65, IČ 474 68 513 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pracoviště Pardubice, oddíl

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha 10 100 05 k 31.03.2009 AKTIVA Skutečnost Pozemky, budovy a zařízení 14 023 503 Nehmotná aktiva 189 707 Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 47

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Označ. Text Pozn. B. Výkonová spotřeba 2 935 3 114 B.2. Služby 2 935 3 114 + Přidaná hodnota -2 935-3 114 C. Osobní náklady

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více