Výzkumný ústav zemědělské techniky. Praha EKONOMIKA TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ VE VINOHRADNICTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzkumný ústav zemědělské techniky. Praha EKONOMIKA TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ VE VINOHRADNICTVÍ"

Transkript

1

2 Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha EKONOMIKA TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ VE VINOHRADNICTVÍ Prosinec 2006

3 Autoři: Doc. Ing. Pavel Zemánek, CSc. 1) Ing. Patrik Burg, PhD. 1) Ing. Zdeněk Abrham, CSc. 2) Ing. Marie Kovářová 2) 1) Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Zahradnická fakulta Lednice, Ústav zahradnické techniky 2) Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Lektoroval: Ing. Alois Juřica, CSc. VÚZE Praha Publikace byla zpracována v rámci projektu NAZV Praha č. 1G46082 Technologické systémy a ekonomika integrované produkce zeleniny a révy vinné Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha 2006 ISBN

4 OBSAH Str. 1. Úvod 1 2. Technologické postupy ve vinohradnictví 2 3. Modelové technologické postupy 8 4. Hlavní aspekty při výběru stroje Výkonnost mechanizačních prostředků Struktura času nasazení stroje Roční nasazení stroje Výkonnost stroje Náklady na provoz mechanizačního prostředku Fixní náklady Variabilní náklady Náklady a cena mechanizované práce Programy pro výpočty nákladů na mechanizované práce Ekonomická efektivita techniky Náklady na materiál Celkové náklady na plodinu 57 Použitá literatura 61

5 1. ÚVOD V ČR se v současnosti réva vinná pěstuje na ploše asi ha. Příčinou tohoto výrazného nárůstu pěstitelských ploch byla dotační politika státu orientovaná na podporu nových výsadeb před vstupem ČR do EU v roce Přínosy, které většina pěstitelů révy a výrobců vína očekávala, se však v řadě případů nedostavily. Příčinou je otevření trhu s vínem a četná legislativní opatření, v jejichž důsledku je na tuzemském trhu vysoký přetlak hroznů, který se odráží v nízkých výkupních cenách hroznů a export levného vína ze zahraničí. Pěstitelé révy jsou tak v konkurenčním tržním prostředí nuceni neustále inovovat uplatňované výrobní procesy, modernizovat vinohradnické a vinařské provozy a hledat nové cesty vedoucí k minimalizaci výrobních nákladů. Možné řešení představuje přechod pěstitelů od konvenčního způsobu pěstování k tzv. integrované produkci. Zavádění nových pěstitelských technologií, se neobejde bez nových pracovních operací a používání speciální mechanizace. Celá agrotechnika, musí být řízena důsledně a účelně dle pěstitelských a ekologických podmínek. Hlavním úkolem je zefektivnění všech prací a celkové snížení nákladů. Důležitým momentem pro pěstitele organizované ve Svazu integrované produkce hroznů a vína představuje za předpokladu splnění stanovených podmínek možnost čerpat dotace v rámci dotačních titulů EU. Tyto prostředky napomáhají pěstitelům alespoň z části kompenzovat vynaložené náklady a lépe obstát v konkurenčním prostředí EU. 1

6 2. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY VE VINOHRADNICTVÍ Technologické a pracovní postupy Výrobní postup lze charakterizovat jako sled technologických a pracovních operací vedoucích ke konečnému efektu za daných přírodních, agrotechnických a ekonomických podmínek. Technologický postup je v uživatelské podobě chronologickým sledem pracovních operací, které je třeba v daných výrobně-ekonomických podmínkách realizovat k dosažení předpokládaného cíle. Jeho nedílnou součástí jsou technologické parametry, tj. časové a věcné vazby mezi technologickými operacemi, ukazatelé změny kvality a údaje o velikosti a vlastnostech vstupů a výstupů výrobního procesu. Jsou to zejména: - agrotechnické lhůty operací nebo vývojové fáze rostliny - nutné pořadí technologických operací (návaznost na vývojové fáze rostliny) - dávka hnojiv, postřiků - hloubka kultivačního zásahu - vlastnosti sklizeného produktu (např. cukernatost). Pracovní postup je uspořádaný sled dějů pracovního procesu, který má v písemném záznamu podobu seznamu pracovních operací, kterými se přímo nebo nepřímo realizují jednotlivé technologické operace, vstupy a výstupy výrobního procesu. Sled pracovních operací vždy doplňují parametry pracovního postupu, které určují podmínky, za kterých má práce probíhat: - přepravní vzdálenost - velikost, tvar, svažitost pozemku, půdní podmínky - pracovní rychlost - vlastnosti manipulovaných materiálů. Tam kde technologický a pracovní postup probíhají společně, technologické a pracovní operace splývají. Proto je vhodné pracovat s oběma postupy jako s jedním celkem a pojem technologický postup označovat jako pracovní postup. Pracovní operace jako přesně specifikovaná činnost označuje jednotlivé působení na zpracovávaný materiál, kde výsledkem je dílčí změna jeho stavu, vlastnosti nebo místa. Operace může sestávat z několika fází a představuje základní kategorii pro členění každého 2

7 pracovního postupu. Každá operace zpravidla probíhá určitým způsobem nebo je prováděna určitým strojem a její provedení je časově nebo technologicky podmíněno. Jednotlivé operace mohou být prováděny ručně (např. vylamování zálistků, podlom) nebo mechanizovaně (např. plně mechanizovaná sklizeň hroznů). Na mechanizované operaci se zpravidla podílí energetický prostředek (traktor) a vlastní stroj vzniká tak pracovní souprava. Některé operace jsou zajišťovány samojízdnými stroji. V technologickém postupu potom rozlišujeme: Operace technologické synonymně označované jako pracovní, které se vyznačují působením na kvalitativní změny (např. řez, kultivace, osečkování). Operace netechnologické, které jsou nezbytné z hlediska technologického procesu pro jeho plynulost a realizaci (doprava, manipulace, kontrola). Technologické postupy jsou vypracovávány ve variantní podobě, která je dána zejména: - výrobními podmínkami - povahou pracovních operací - vlastním produktem (požadavky na něj) při snaze o zachycení nejobvyklejších způsobů pěstování v dané oblasti. Členění technologického procesu na operace není statické a mění se především s rozvojem technologie a techniky. Proto je nutné při zavedení nové technologie a nové techniky prověřit oprávněnost operací v technologickém postupu a tyto upřesnit. Rozdělení technologického procesu na operace umožňuje využití vhodné techniky, přípravu vhodné sestavy linky, propočet potřeby materiálů atd. Technologické postupy ve vinohradnictví Technologické postupy pro plodné vinice vycházejí ze tří rozdílných systémů pěstování révy vinné. Jedná se o : a) konvenční pěstování b) integrované pěstování c) organické pěstování 3

8 Konvenční systém pěstování Představuje standardní technologické postupy, které jsou v současnosti uplatňovány u řady pěstitelských podniků na převážné většině vinohradnických ploch. Jejich hlavní nevýhodou je poměrně rozsáhlý objem vstupů. Jedná se zejména o chemizaci (aplikace průmyslových hnojiv, neselektivních herbicidů, širokospektrálních insekticidů) a nekoordinované využívání mechanizace (podporuje zhutnění podorniční vrstvy půdy vlivem opakovaných přejezdů, narušení půdní struktury opakovanou kultivací meziřadí). V důsledku těchto často paušálních zásahů pak dochází k deharmonizaci agroekosystému a k úbytku jeho živých složek. Klesá aktivita půdního života, obsah humusu, ubývá počet i druhové zastoupení mikroorganismů, zhoršují se fyzikální a chemické vlastnosti půd. Vlivem nedostatečného hnojení organickými hnojivy pak poměrně často dochází k poklesu půdní úrodnosti. U tohoto systému pěstování rozlišujeme dále podle způsobu kultivace půdy: Technologický postup tzv. černý úhor s variantami: černý úhor (standardní celoplošné obdělávání) černý úhor s ozimou směskou pro zelené hnojení černý úhor s jarní směskou pro zelené hnojení Technologický postup tzv. zatravnění vinice s variantami: celoplošné zatravnění (vhodné zejména pro erozí ohrožené polohy s dostatkem srážek nebo se závlahou) zatravnění ob jeden řádek, jako velmi používaná varianta, umožňující částečnou kultivaci příkmenných pásů, vjezd souprav i za horších podmínek (po dešti) při současně nižší konkurenci travního pokryvu zatravnění meziřadí s mechanickou kultivací příkmenných pásů, jako stále častěji používaná varianta, umožňující odstranit pásový postřik herbicidy v oblasti příkmenných pásů, který je nahrazen mulčováním meziřadí a mechanickou kultivací příkmenných pásů pomocí výkyvných sekcí zatravnění meziřadí s chemickou kultivací příkmenných pásů, jako varianta nacházející stále menší uplatnění z důvodu rostoucí ochrany životního prostředí a vysoké ceny herbicidů 4

9 nastýlání v našich podmínkách tento způsob pěstování zatím zůstává ve fázi ověřování na malých plochách, zejména z důvodů nedostatku surovin vhodných pro nastýlání (např. slámy) Integrovaný systém pěstování Integrovaná produkce (dále jen IP) představuje ucelený ekologický systém pěstování révy vinné a její ochrany před škůdci a chorobami s důrazem na využívání přírodních biotechnologií, při minimalizaci vstupních nákladů. Hlavními zásadami IP jsou: vhodná volba polohy vinice vhodný výběr odrůd (odrůdová skladba) zatravnění vinice upřednostnění biologických metod regulace chorob a škůdců omezené používání pesticidů Z hlediska zákonného vymezení představuje IP způsob zemědělského hospodaření, jehož základním cílem je zajištění trvale udržitelného rozvoje ve smyslu 6 zákona č.17/1992 Sb., o životním prostředí. Tedy rozvoje, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce agroekosystémů a ostatních ekosystémů, jež jsou zemědělskou produkcí přímo, či nepřímo ovlivňovány. Dalším základním požadavkem je důsledný systémový přístup k celé technologii pěstování révy vinné a zpracování produkce při optimalizaci ekonomických a ekologických aspektů. Integrovaný způsob pěstování lze definovat následujícím způsobem: integrovaná produkce usiluje o dosažení optimálních výnosů vyšší kvality cestou, která nezatěžuje životní prostředí na bázi celistvého způsobu myšlení se IP orientuje komplexně na agroekosystém a je zaměřena na zemědělský podnik jako celek. Základem je udržení, resp. zlepšení půdní úrodnosti a mnohotvárného životního prostředí přednostně se využívají a podporují přirozené regulační mechanismy. 5

10 K ochraně životního prostředí (půdy, vody, ovzduší, rostlin a zvířat) s ohledem na hospodárnost a společenské požadavky se vyžaduje smysluplný soulad mezi biologickými, technickými a chemickými opatřeními. Pěstitelé, kteří preferují IP, jsou sdružováni ve Svazu IP hroznů a vína. Směrnice Svazu IP stanoví limitující a doporučená kritéria pro jednotlivé pěstební technologie. Jsou jimi např.: ošetřování proti houbovým chorobám pouze na základě krátkodobé prognózy a signalizace ošetřování proti živočišným škůdcům pouze na základě vyhodnocení jejich výskytu (včetně využití prahu hospodářské škodlivosti) udržování sežínaného zatravnění nebo řízeného zaplevelení minimálně v každém druhém mezičasí hnojení či vápnění jen na základě půdních rozborů a diagnostiky výživného stavu vyloučení celoplošné aplikace herbicidů a to i ve snížených dávkách. Herbicidy doporučené pro IP lze použít pouze v řádcích atd. Při dodržení těchto a dalších kritérií pak lze finální produkt (stolní hrozen, víno) deklarovat jako produkt z IP a označit jej ochrannou známkou. IP je ve vybraných zemědělských podnicích v oblastech jižní Moravy s úspěchem zaváděna od roku 1992 a stále více rozšiřována. Pěstitelé zařazeni do systému IP mohou získat v rámci dotačních titulů EU dotaci. Pro rok 2006 byla tato dotace stanovena ve výši Kč na 1 ha za rok. U meziřadí: integrovaného systému pěstování rozlišujeme dále podle způsobu ošetření Technologický postup zatravnění vinice s variantami: zatravnění celoplošné zatravnění ob jeden řádek vhodné zejména při přechodu z konvenčního pěstování na IP zatravnění meziřadí s mechanickou kultivací příkmenných pásů zatravnění meziřadí s chemickou kultivací příkmenných pásů (za přísného dodržení limitujících kritérií) 6

11 Technologický postup nastýlání s variantami: nastýlání celoplošné nastýlání ob jeden řádek 7

12 3. MODELOVÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY Technologické postupy uplatňované v podmínkách pěstitelské praxe lze sestavovat v různých variantách do modelových postupů, které podrobně zachycují posloupnost jednotlivých pracovních operací prováděných během celého roku ve vinici. Využití těchto modelových technologických postupů je např. při stanovování potřeby mechanizace, ruční práce, materiálu (chemické ochranné prostředky, vázací pásky atd.), spotřeby pohonných hmot. Lze je také využít pro vyčíslení nákladů na jednotlivé operace a technologický postup jako celek. Při zpracování modelových technologických postupů by mělo být zohledněno využívání perspektivních technologických operací s využitím moderních mechanizačních prostředků, snižování podílu ruční práce a snižování zátěže na životní prostředí. Mezi takové operace lze zařadit např. ometání kmínků, mechanickou kultivaci příkmenných pásů, hloubkové kypření, defoliaci a především plně mechanizovanou sklizeň hroznů. Při tvorbě jednotlivých variant technologických postupů je vhodné sestavení základní kostry, která zahrnuje technologické operace jako např. řez révy, opravu drátěnky, postřik vinice, sklizeň a odvoz hroznů, které jsou společné pro všechny varianty technologických postupů. K této základní kostře pak mohou být přiřazovány technologické operace, které jsou specifické pro konkrétní varianty technologických postupů např. kultivace přikmenných pásů (výkyvnou sekcí) u varianty zatravněné meziřadí s mechanickou kultivací příkmenných pásů. U jednotlivých pracovních operací je rovněž vhodné doplnit orientační údaj o termínu jejich provedení (ATL) a opakovatelnost operace během dané ATL a rovněž druh materiál (týká se operací, kde se předpokládají materiálové vstupy do technologického procesu). Ukázku modelového technologického postupu pro konvenční produkci uvádí Tab.1. 8

13 Tab.1 : Konvenční pěstování - modelový technologický postup černý úhor Poř. č. Název pracovní operace Způsob provedení (ruč./mech.) ATL Materiál Opakovatelnost. 1. Řez révy Ručně II-III 1 2. Oprava drátěnky Ručně III Sloupky + drát 1 3. Drcení réví Mechanizovaně III 1 4. Vyvazování vinice jarní Ručně III Páska k vyvazování tažňů 1 5. Dovoz vody Mechanizovaně IV 1 6. Postřik vinice Mechanizovaně IV Sulka 1 7. Nakládání hnoje Mechanizovaně IV 0,25 * 8. Rozmetání hnoje ve vinicích Mechanizovaně IV Chlévský hnůj (50 t.ha -1 ) 0,25 9. Odorání vinice Mechanizovaně V Odhrnutí půdy od kmínků Ručně V Diskování meziřadí Mechanizovaně V Ometání kmínků Mechanizovaně V Podlom Ručně V Dovoz vody Mechanizovaně V Postřik vinice Mechanizovaně V Kum+Polyr Dovoz vody Mechanizovaně VI Postřik vinice Mechanizovaně VI Falc+Aliette Plečkování meziřadí Mechanizovaně VI Kultivace příkmenných pásů Mechanizovaně vinic VI Dovoz vody Mechanizovaně VI Postřik vinice Mechanizovaně VI Zato+Eup Zastrkování letor. a vylamování Ručně zálistků VI Dovoz vody Mechanizovaně VII Postřik vinice Mechanizovaně VII Falc+Aliette Osečkování letorostů Mechanizovaně VII Dovoz vody Mechanizovaně VII Postřik vinice Mechanizovaně VII Zato+Aliette Plečkování meziřadí Mechanizovaně VII Kultivace příkmenných pásů Mechanizovaně vinic VII Odlistění zóny hroznů Ručně VII Dovoz vody Mechanizovaně VIII Postřik vinice Mechanizovaně VIII Zato+Eup Osečkování letorostů Mechanizovaně VIII Dovoz vody Mechanizovaně VIII Postřik vinice Mechanizovaně VIII Mythus Diskování meziřadí Mechanizovaně VIII Plně mech. sklizeň hroznů Mechanizovaně Hrozny moštové IX (8,5t.ha -1 ) Odvoz hroznů Mechanizovaně IX Dosběr hroznů Ručně IX Hloubkové kypření Mechanizovaně X P-K hnojivo (0,4t.ha -1 ) 0, Přiorání vinice Mechanizovaně XI 1 Vysvětlivky použitých zkratek: ATL-agrotechnická lhůta, Kum-Kumulus WG, Polyr- Polyram WG, Aliette-Aliette Bordeaux, Eup-Euparen Multi, Zato-Zato 50WG, Falc-Falcon 460EC, *údaj O,25 vyjadřuje opakovatelnost operace 1 x za 4 roky 9

14 PŘÍKLAD 1 Navrhněte modelový technologický postup pro plodné vinice formou chronologického sledu pracovních operací a zohledněte následující podmínky: - varianta TP.. - výměra pěstitelské plochy (ha) - spon výsadby a typ vedení - správně terminologicky označte jednotlivé pracovní operace (např. řez révy, drcení réví, oprava opěrné konstrukce, vyvazovaní tažňů, nakládání hnoje, rozmetání hnoje, odorání vinice, odhrnutí půdy od kmínků, čištění kmínků, ometání kmínků, podlom, vylamování zálistků, mechanická kultivace přikmenného pásu, dovoz vody, chemická ochrana vinice, chemická kultivace příkmenného pásu, odlistění zóny hroznů, defoliace, částečně mechanizovaná sklizeň hroznů, plně mechanizovaná sklizeň hroznů, ruční dosběr hroznů) - s ohledem na velikost pěstitelské plochy navrhněte operace prováděné ručně a mechanizovaně - u jednotlivých operací doplňte agrotechnické lhůty a spotřebovaný materiál ( např. drát, hnojiva) a zpracujte model chemické ochrany (počet zásahů, použité přípravky, dávky) Navržený technologický postup zpracujte formou tabulkového přehledu (viz. ukázka Tab.2). Tab.2: Technologický postup pro plodné vinice Poř. č. Název operace pracovní Způsob provedení (ruč./mech.) ATL Materiál Poznámka 1. Řez vinice Ručně I. III

15 4. HLAVNÍ ASPEKTY PŘI VÝBĚRU STROJE Investice do vinohradnické techniky mají určitá specifika, která je třeba brát v úvahu jak při rozhodování o pořízení stroje, tak při jeho využívání a ekonomickém hodnocení provozu. Nákup nové techniky je vždy vážným rozhodnutím s dlouhou dobou návratnosti investičních prostředků. Při nákupu nové techniky je obtížné vyhodnotit ekonomický přínos investice, navíc je třeba brát v úvahu faktor času, neboť výdaje na investice a přínosy z investic vznikají v různých časových obdobích. Vinohradnická technika má stanovenu dobu odepisování v převážné většině případů na 5 let. Skutečná doba používání může být podstatně delší. Především v současné době, kdy zemědělské podniky nemají dostatek finančních prostředků, dosahuje např. u traktorů často více než 20 let. Technický rozvoj však postupuje, a zpravidla za vyřazený stroj již není možné, ani účelné pořídit obdobný nový stroj. Obnova strojového parku se proto prolíná se zaváděním nových, modernějších technologických postupů. Nabídka strojů na trhu je velmi široká a tak je třeba vlastnímu výběru věnovat maximální pozornost. Je nutné posoudit celý systém pěstování a určit prioritní oblasti, které vyžadují nejvíce obnovu strojů. Při samotném výběru by neměla být opomíjena otázka jeho možné návaznosti (agregovatelnosti) na stávající stroje a zařízení podniku i na výhledové výrobní a technologické záměry. Tab.3 uvádí přehled faktorů, které v různé míře ovlivňují rozhodování při pořízení nového stroje: - posouzení technologické opodstatněnosti stroje z hlediska výhledové koncepce rozvoje podniku tzn. zda dojde k rozšíření stávajících pěstitelských ploch, případně zda konkrétní pracovní operace (např. kultivace příkmenného pásu pomocí výkyvné sekce) bude zařazena do technologického postupu - posouzení technické vhodnosti nového stroje (zpravidla výkonnost nového stroje významně převyšuje výkonnost nahrazovaného) a navazujících změn ve strojovém parku při možném sestavování strojních linek tj. možnost bezproblémové agregace nářadí s energetickým prostředkem. Tato zásada platí zejména u aktivního (poháněného) nářadí. Požadavek mechanizačního prostředku na instalovaný výkon motoru traktoru zpravidla uvádí samotní výrobci 11

16 - při výběru je nutné respektovat také pěstitelské podmínky stanoviště např. spon výsadby, výšku révové stěny. Jednotliví výrobci nabízí výrobní řady strojů a nářadí, které se mohou lišit např. šířkou pracovního záběru. Jako příklad lze uvést mulčovače, které jsou využívány při údržbě zatravněného meziřadí vinic (příp. k drcení réví), které jsou na trhu k dispozici s pracovním záběrem od 0,8 3,0 m. Chybný výběr mulčovače se širokým pracovním záběrem by tak ve vztahu ke sponu výsadby znemožnil jeho průjezd meziřadím - stanovení rozsahu celoročního využívání stroje ve vlastním podniku. S ohledem na tento faktor je pěstitel nucen pečlivě zvážit účelnost vlastnictví nového stroje ve vztahu k místním podmínkám a podmínkám pronájmu stroje nebo zajištění operace dodavatelsky formou služeb - stanovení exploatačních ukazatelů (výkonnost, spotřeba PHM, agregovatelnost atd.) a vyhodnocení provozních nákladů - stanovení vhodného okamžiku náhrady vyřazovaného stroje (např. prodávající převezme vyřazovaný stroj na protiúčet, bude využito akční slevy, atd.) - stanovení vhodného způsobu financování (za hotové, na úvěr, leasing apod.) - zajištění a zaškolení obsluhujícího personálu (pro příp. vícesměnný provoz). Při vlastním rozhodování a výběru výrobce a typu stroje by se dále nemělo zapomínat ani na další faktory, které mohou ve svých důsledcích ovlivňovat jak možnosti jeho využití, tak i ekonomiku provozu a obnovy, jako např. schválení stroje podle zákona o státním zkušebnictví, schválení k provozu na veřejných komunikacích, vybavení stroje veškerou potřebnou dokumentací, testy nezávislých zkušeben. Ve vztahu k samotnému výrobci pak v žádném případě nelze opomíjet jeho postavení a úspěšnost na trhu, zajištění záručního servisu (jeho délku, rozsah, kvalitu, podmínky plnění), cenu a pružnost zajištění pozáručního servisu, nabízené pozáruční služby apod. Při rozhodování o variantě financování nově pořizovaného stroje lze v zásadě využít vlastního kapitálu nebo cizího kapitálu (finanční leasing, bankovní úvěr apod. ). Předností úhrady z vlastních prostředků je, že subjekt není zatížen platbou úroků z půjčených peněz ani marží leasingových společností. Nevýhodu pak představuje jednorázově vynaložený objem prostředků (zatížení podnikatelského subjektu), které musí získat buďto z odpisů, nebo ze zdaněného zisku. Jinou variantu běžnou zejména v zahraničí 12

17 poskytuje řešení, kdy se vzájemně dohodne více pěstitelů a kapitál potřebný na pořízení stroje složí společně. Tab.3: Schéma faktorů ovlivňujících rozhodování o pořízení stroje Koncepce rozvoje podniku (výrobní záměr) Potřeba strojů ve vlastním podniku - v plánovaných technologických postupech Možnosti dalšího uplatnění stroje - formou služby pro cizí Celkový rozsah ročního využití stroje Vhodnost stroje pro provedení operace (výkonnost, kvalita práce, vazba na ostatní stroje, servis ) Pořizovací cena stroje Termín nákupu stroje Forma pořízení Cena služby na trhu Rozhodnutí o pořízení stroje Nákup nového stroje Smluvní zajištění pracovní operace Financování formou leasingu je u nás oblíbené zejména v posledním desetiletí. Představuje pronájem strojů za sjednané nájemné. Pronajímatel (tzn. některá z řady leasingových společností) umožňuje nájemci (tzn.pěstiteli) na základě smlouvy užívání stroje. Velmi často poskytuje i servisní služby spojené s jeho údržbou a opravami. Odpisy stroje provádí leasingová společnost, která jej po celou dobu pronájmu vlastní. Nejčastěji se využívá tzv. finanční leasing, u kterého po skončení leasingové smlouvy přejde stroj bezplatně nebo za zpravidla symbolický poplatek do vlastnictví nájemce. Výhodou leasingu je možnost rychlého 13

18 uplatnění všech nákladů spojených s leasingem ke snížení daňového základu (v průběhu 3 let) a ve srovnání s úvěrem není vyžadována pronajímatelem garance. U bankovních úvěrů musí žadatel prokázat schopnost splácení samotného úvěru, předložit tzv. podnikatelský záměr doložený ekonomickými kalkulacemi (např. rozvahou, výsledovkou, cash flow). O celkových nákladech úvěru rozhoduje vedle výše úrokové sazby také délka splácení. Při pořízení stroje na úvěr je možno využít dotace, které poskytuje Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF). Dotace PGRLF jsou zaměřeny na úhradu části úroků z úvěru a poskytnutí garance za část jistiny. Nově lze na nákup strojů využít nenávratné dotace na strojní investice od Státního zemědělského intervenčního fondu (Operační program Zemědělství). Tato instituce je akreditovanou platební agenturou a zprostředkovatelem finanční podpory, kterou Evropská unie v rámci opatření Společné zemědělské politiky poskytuje České republice z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu. Finance jsou určeny především pro podpory investic do zemědělského majetku (nákup techniky) a podpory mladým začínajícím zemědělcům. Dotace není nároková, základní podmínkou pro její poskytnutí je kvalitně zpracovaný projekt. Finanční prostředky na projekt si musí žadatel zajistit v plné výši sám a podporu dostane až po realizaci projektu. Ve vztahu k pořizovací ceně strojů a faktorům, které ji ovlivňují nelze opomíjet statut podnikatelského subjektu z hlediska placení daně z přidané hodnoty (DPH). Není-li kupující plátcem DPH, pak je pořizovací cena stroje o tuto daň vyšší. PŘÍKLAD 2 Pro modelový postup z příkladu 1 zpracujte návrh mechanizačních prostředků s využitím dostupných podkladů (prospekty, katalogy, internet, uživatelé, vlastní zkušenosti). Návrh zpracujte tak, že do tabulky technologického postupu doplníte stroj nebo soupravu pro každou operaci, s uvedením značky a typu, příp. dalších parametrů (pracovní záběr, předpokládaná výkonnost, agregace, apod.). 14

19 5. VÝKONNOST MECHANIZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ Výkonnost mechanizačního prostředku (soupravy) je množství práce předepsané jakosti vykonané soupravou za časovou jednotku. Vyjadřuje se v jednotkách plochy, (objemu nebo hmotnosti) za zvolenou časovou jednotku (hodina, směna, den, sezona, rok apod.). U mobilních souprav pro polní práce se udává nejčastěji v plošných jednotkách (ha.h -1, ha.sm -1 atd.), u sklizňových souprav se tento údaj doplňuje výkonností vyjádřenou v jednotkách hmotnosti sklizeného nebo zpracovaného materiálu (t.h -1, t.sm -1 atd.). Obecně lze rozeznávat teoretickou, technickou a skutečnou výkonnost. Teoretická výkonnost mobilních souprav je výkonnost při plném využití konstrukčního záběru (B k ), teoretické rychlosti jízdy (v t ), tj. výkonnost, kterou nelze prakticky dosáhnout. Technická výkonnost mobilních souprav se dosahuje při technicky možném (optimálním) využití záběru a rychlosti za daný času nasazení. Skutečná výkonnost mobilních souprav je výkonnost dosažená při konkrétním využití záběru, rychlosti za čas nasazení v konkrétních provozních podmínkách. Plošná výkonnost se obecně stanoví ze vztahu: W 1 = 0,1. B p. v p [ha.h -1 ] kde: W 1 efektivní výkonnost mobilní soupravy [ha.h -1 ] B p - technicky možný (optimální) pracovní záběr soupravy [m] v p - technicky možná (optimální) pracovní rychlost [km.h -1 ] Vzhledem k značným obtížím při stanovení technicky možného (optimálního) pracovního záběru a pracovní rychlosti (bylo by nutno vymezit snadno opakovatelné podmínky pro jejich stanovení), počítá se tato výkonnost ze skutečně dosaženého pracovního záběru a pracovní rychlosti dosažené v konkrétních podmínkách. Skutečné výkonnosti se vyjadřují pomocí součinitelů využití pracovního času. Jejich hodnoty lze stanovit ze struktury času nasazení sledovaného stroje (soupravy) v průběhu celé směny (časový snímek). 15

20 5.1 Struktura času nasazení stroje z těchto částí: Skutečná doba používání stroje (strojní soupravy) se označuje T 09 a skládá se kde: T 09 = T 07 + T 8 + T 9 T 07 - celkový čas nasazení, tj. čas během kterého je mechanizační prostředek využíván pro provedení operace. Jednotkou bývá podle délky sledování minuta, hodina, den T 8 - čas na předepsané údržby vyšších stupňů, čas na sestavování či rozebírání linky T 9 - čas, v němž není prostředek nasazen posezónní opravy, uskladnění Pro potřeby stanovení výkonnosti a provozních nákladů strojních souprav má největší význam celkový čas nasazení T 07. Celkový čas nasazení T 07 lze zjednodušeně vymezit dobou mezi odjezdem a příjezdem stroje z místa garážování v rámci jednoho pracovního dne. Celkový čas nasazení T 07 se dále dělí na: čas hlavní - čas, kdy mechanizační prostředek aktivně vykonává činnost pro kterou je určen (T 1 ) např. kypření, postřik čas vedlejší na pravidelně opakující se pomocnou činnost (T 2 ) - např. otáčení, najíždění do meziřadí, plnění nádrže čas na údržbu, přípravu a seřízení mechanizačního prostředku (T 3 ) čas na odstranění poruch (T 4 ) např. výměna radlice, čištění čas prostojů způsobený obsluhou (T 5 ) čas pro zahájení a ukončení práce (T 6 ) např. přejezdy, přestavení z transportní do pracovní polohy čas ostatních prostojů (T 7 ) Takto rozčleněné časové úseky se skládají do podoby složených časů, které zahrnují příslušné vedlejší nebo ztrátové časy. K nejdůležitějším složeným časům nasazení patří: T 02 = operativní čas, charakterizuje využití ideálního mechanizačního prostředku při ideální organizaci práce (T 02 = T 1 + T 2 ) T 04 = produktivní čas, vyjadřuje využití vyráběného mechanizačního prostředku při běžné organizaci práce, ale v objektivních podmínkách (T 04 = T 02 + T 3 + T 4 ) 16

21 T 07 = celkový čas nasazení, při snímkování je vyjadřován za směnu, pracovní den, sezónu nebo rok, charakterizuje běžné podmínky (T 07 = T 04 + T 5 + T 6 + T 7 ) Z výše uvedených základních a složených časů lze pak definovat součinitele využití pracovního času. Vyjadřují podíl hlavního času (při kterém se provádí vlastní operace) k ostatním (vedlejším a neproduktivním) časům při sledování. Pomocí těchto součinitelů se stanoví příslušná výkonnost. Součinitel využití operativního času: K 02 T = T 1 02 T1 = T + T 1 2 Je podílem hlavního času k času operativnímu a z jeho hodnoty lze posoudit potřebu vedlejšího času pro provedení operace. Pro určité operace nabývá typických hodnot (např. u orby K 02 = 0,7 0,85, při rozmetání hnojiva K 02 = 0,3 0,45) Součinitel využití produktivního času: K 04 T = T 1 04 T1 = T + T + T + T Zahrnuje další neproduktivní časy nutné k činnosti soupravy v podmínkách skutečného provozu Součinitel využití celkového času nasazení K 07 T = T 1 07 = T + T T 3 T + T T 5 + T 6 + T 7 = T 04 T1 + T + T T 7 Vyjadřuje podíl času hlavního k vedlejším a neproduktivním časům, které jsou zpravidla součástí jedné pracovní směny (cca 8 hod.) 5.2 Roční nasazení stroje Vyjadřuje se v hodinách provozu stroje za rok, nebo v ha ošetřené plochy za rok. Tento parametr významně ovlivňuje fixní složku jednotkových nákladů. Hodnota ročního nasazení stroje ukazuje na rozsah jeho využití v podmínkách uživatele a je ovlivněna velikostí 17

Stroje pro údržbu ozeleněných vinic. doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D.

Stroje pro údržbu ozeleněných vinic. doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D. Stroje pro údržbu ozeleněných vinic doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D. Úvod Pěstitelské technologie s využitím zatravněného meziřadí představují jednu ze základních podmínek systému integrovaného a biologického

Více

Kalkulace vlastních nákladů jako podklad pro tvorbu cen

Kalkulace vlastních nákladů jako podklad pro tvorbu cen Kalkulace vlastních nákladů jako podklad pro tvorbu cen Prezentace pro školení Svazu školkařů České republiky ve Skalském Dvoře dne 15. 1. 2013 Ing. Jana Poláčková, CSc. Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce Tab. č.: 194 Poř. č. Vinná réva Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - černý úhor - zelený úhor 1 Výnos hroznů [t/ha] 5,0 7,0 4,0 2 Cena hroznů od výrobce [Kč/t] 16000 16000 19000 3 Tržba z prodeje

Více

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce.

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce. FarmProfit Ekonomický software pro zemědělce www.farmprofit.cz Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Přátelství 815 104 00 Praha Uhříněves Česká republika http://www.vuzv.cz Ing. Jan Syrůček tel.:

Více

TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY A EKONOMIKA INTEGROVANÉ PRODUKCE ZELENINY TECHNOLOGICAL SYSTEMS AND ECONOMY IN THE SYSTEM OF INTEGRATED VEGETABLE PRODUCTION

TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY A EKONOMIKA INTEGROVANÉ PRODUKCE ZELENINY TECHNOLOGICAL SYSTEMS AND ECONOMY IN THE SYSTEM OF INTEGRATED VEGETABLE PRODUCTION TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY A EKONOMIKA INTEGROVANÉ PRODUKCE ZELENINY TECHNOLOGICAL SYSTEMS AND ECONOMY IN THE SYSTEM OF INTEGRATED VEGETABLE PRODUCTION Zdeněk Abrham, Marie Kovářová Výzkumný ústav zemědělské

Více

Žádost o proplacení výdajů B1

Žádost o proplacení výdajů B1 B1 Verze pro příjemce dotace, který vede daňovou evidenci V případě, že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 2-9, zaškrtne v příslušném sloupec Ne. V případě, že subjekt provozuje

Více

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu Ekonomika energetických plodin Životnost projektů výsadby energetických plodin: PROJEKTY s krátkým

Více

Žádost o proplacení výdajů B1

Žádost o proplacení výdajů B1 B1 Verze pro příjemce dotace který vede daňovou evidenci V případě že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 2-9 zaškrtne v příslušném sloupec Ne. V případě že subjekt provozuje některou

Více

Normativy pro zemědělské technologické systémy

Normativy pro zemědělské technologické systémy 1. ÚVOD Pro racionální řízení provozu, využití a obnovy strojového parku a pro plánování a hodnocení výrobního záměru je třeba znát řadu údajů normativního charakteru. Pro podporu rozhodování v této oblasti

Více

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013.

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. IČ:00302970 Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. Vlastník popřípadě provozovatel: Obec Malá Morava Dílčí část se samostatnou

Více

Žádost o proplacení výdajů B1

Žádost o proplacení výdajů B1 B1 Verze pro příjemce dotace, který vede daňovou evidenci V případě, že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 2-9, do příslušného uvede 0. t = poslední uzavřený účetní rok předcházející

Více

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce.

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce. FarmProfit Ekonomický software pro zemědělce www.farmprofit.cz Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Přátelství 815 104 00 Praha Uhříněves Česká republika http://www.vuzv.cz Ing. Jan Syrůček tel.:

Více

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner Ing. Aleš Koubek Koubek & partner 1. Kalkulace Hlavním úkolem kalkulace je spočítání vlastních nákladů kalkulační jednotky, obvykle nějakého výkonu (výrobku nebo služby). K tomu, abychom mohli kalkulovat

Více

Jak uspořit na dopravě?

Jak uspořit na dopravě? Jak uspořit na dopravě? Doprava je nezbytnou součástí každého výrobního procesu. Podílí se na vytváření podmínek pro vznik a realizaci užitných hodnot výrobků. Produktem dopravy je nehmotný užitečný efekt,

Více

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více

Určující faktory návratnosti investic do BPS

Určující faktory návratnosti investic do BPS Určující faktory návratnosti investic do BPS Ing. Zdeněk Nesňal Ústav zemědělské ekonomiky a informací konference Energie zemědělské energie Praha, 23.5.2013 Obsah prezentace Účel analýzy Výchozí podmínky

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Přehled programů podpor PGRLF, a.s.

Přehled programů podpor PGRLF, a.s. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Přehled programů podpor PGRLF, a.s. Skalský dvůr 3. listopadu 2015 Subvence části úroků z komerčních úvěrů Programy podpory: Zemědělec Podpora nákupu

Více

FRP cvičení Leasing

FRP cvičení Leasing FRP 3. 4. cvičení Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová

Více

Intenzita přejezdů zemědělské techniky po pozemcích při uplatnění orebné technologie a riziko nežádoucího zhutňování půdy.

Intenzita přejezdů zemědělské techniky po pozemcích při uplatnění orebné technologie a riziko nežádoucího zhutňování půdy. Specializovaná mapa s odborným obsahem č. 1 Intenzita přejezdů zemědělské techniky po pozemcích při uplatnění orebné technologie a riziko nežádoucího zhutňování půdy. Milan Kroulík Josef Hůla Zdeněk Kvíz

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

8 Leasing. 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z:

8 Leasing. <http://www.sfinance.cz/firmy-a-podnikani/informace/pruvodce/rozdeleni/> 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z: 8 Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová společnost) a leasingového

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH

Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH Téma 9-12 Ekonomická efektivnost dlouhodobých záměrů Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio

Více

Výchozí stav* období 0

Výchozí stav* období 0 Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Řádek rozvahy 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2 + ř. 9) 2 Stálá aktiva (ř. 3 + 4 + 8) 3 Dlouhodobý nehmotný majetek 4 Dlouhodobý hmotný majetek

Více

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Svaz vinařů České republiky provedl v roce 2011 již pošestnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100

Více

A. Definice projektu

A. Definice projektu A. Definice projektu Záměrem města Velká Bíteš je vybudovat Regionální odpadové centrum Velká Bíteš jako nejdůležitější součást krajského integrovaného systému nakládání s komunálními odpady v daném regionu.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Technologie dopravy a logistika Cvičení 6, 2. úloha Silniční přeprava nákladů Ing. Zdeněk Michl Ústav logistiky a managementu dopravy ČVUT FD

Technologie dopravy a logistika Cvičení 6, 2. úloha Silniční přeprava nákladů Ing. Zdeněk Michl Ústav logistiky a managementu dopravy ČVUT FD Technologie dopravy a logistika Cvičení 6, 2. úloha Silniční přeprava nákladů Ing. Zdeněk Michl Ústav logistiky a managementu dopravy ČVUT FD Zadání úlohy : Velká automobilka očekává Vaši nabídku pro výběrové

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Kalkulace nákladů - příklady Ekonomika lesního hospodářství 12. cvičení Náklady, vymezení

Více

Zpracování půdy přispívající k omezení povrchového odtoku vody a smyvu zeminy. prof. Ing. Josef Hůla, CSc. (ČZU v Praze)

Zpracování půdy přispívající k omezení povrchového odtoku vody a smyvu zeminy. prof. Ing. Josef Hůla, CSc. (ČZU v Praze) Zpracování půdy přispívající k omezení povrchového odtoku vody a smyvu zeminy prof. Ing. Josef Hůla, CSc. (ČZU v Praze) ZPRACOVÁNÍ PŮDY Z HLEDISKA PODNEBÍ, HLOUBKY KYPŘENÍ, ROZMÍSTĚNÍ ROSTLINNÝCH ZBYTKŮ

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Restrukturalizace českého cukrovarnictví probíhající v posledních letech podstatně snížila počet cukrovarů v České republice. Zatímco v roce 1979 bylo v České

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Seminář Ekonomika provozu traktorů a inovace v mechanizaci,

Seminář Ekonomika provozu traktorů a inovace v mechanizaci, Konkurenceschopnost a kvalita - inovace v zemědělském sektoru Seminář Ekonomika provozu traktorů a inovace v mechanizaci, Lektor: Prof. Ing. František Bauer, CSc. Termín 19.2 2014 v době od 9:00 16:00

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Zahradnická fakulta v Lednici MOŽNOSTI OŠETŘOVÁNÍ OZELENĚNÍ V NOVÝCH VÝSADBÁCH RÉVY VINNÉ Errata k bakalářské práci Vedoucí bakalářské práce doc.ing.pavel Pavloušek, Ph.D. Vypracoval

Více

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná 1. Jaký je význam kalkulací? Ke stanovení vnitropodnikových cen výkonů Ke kontrole a rozboru hospodárnosti

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce Tab. č.: 201 Poř. č. livoně Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - hustá výsadba - integrovaná výsadba 1 Výnos slivoní [t/ha] 7,1 8,9 7,1 2 Farmářská cena slivoní [Kč/t] 10500 10500 8000 3 Tržba z

Více

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce. www.farmprofit.cz

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce. www.farmprofit.cz FarmProfit Ekonomický software pro zemědělce www.farmprofit.cz Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Přátelství 815 104 00 Praha Uhříněves Česká republika http://www.vuzv.cz Ing. Jan Syrůček tel.:

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních faktorů (práce, kapitálu, půdy) za účelem získání určitých výrobků (výrobků a služeb

Více

DOTAZNÍK FADN ČR PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

DOTAZNÍK FADN ČR PRO PRÁVNICKÉ OSOBY Kontaktní pracoviště FADN CZ DOTAZNÍK FADN ČR PRO PRÁVNICKÉ OSOBY ROK 2011 Termín odevzdání: 30.4.2012 Pracoviště provádějící zpracování: CREDIS s.r.o. Tomáše ze Štítného 634 393 01 Pelhřimov e-mail: petr.koten@credis.cz

Více

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. Seminář ENVI A Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. CÍL: vysvětlit principy systémového přístupu při zpracování energetického auditu Východiska (legislativní) Zákon

Více

Vzorový příklad provozní ztráta OH výstavba sběrného dvora

Vzorový příklad provozní ztráta OH výstavba sběrného dvora Vzorový příklad provozní ztráta OH výstavba sběrného dvora PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

EKONOMIKA PRÁCE STROJŮ V ROSTLINNÉ VÝROBĚ. Prof. Ing. František Bauer

EKONOMIKA PRÁCE STROJŮ V ROSTLINNÉ VÝROBĚ. Prof. Ing. František Bauer EKONOMIKA PRÁCE STROJŮ V ROSTLINNÉ VÝROBĚ Prof. Ing. František Bauer Konkurenceschopnost a kvalita - inovace v zemědělském sektoru KONKURENCESCHOPNOST - PODMÍNKA Ekonomika provozu traktorů a inovace v

Více

Efektivnost podniku a její základní kategorie

Efektivnost podniku a její základní kategorie Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Výroba = každá činnost, která tvoří hodnotu Výroba = zpracování surovin a materiálů do finálních výrobků Aby se mohla

Více

Hodnoticí standard. Agronom pro obiloviny (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Agronom pro obiloviny (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Agronom pro obiloviny (kód: 41-070-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Agronom Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 168 Poř. č. Kukuřice na zrno Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zrna [t/ha] 7,6 9,0 5,3 2 Cena zrna od výrobce [Kč/t] 3300 3300 3300 3 Tržba z prodeje

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova 2014-2020 Integrovaná produkce révy vinné Ing. Josef Makovský, Ph.D. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí AEKO - hlavní změny EZ

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Změny rostlinolékařské legislativy v ES. Petr Ackermann Ekovín, o.s. Brno

Změny rostlinolékařské legislativy v ES. Petr Ackermann Ekovín, o.s. Brno Změny rostlinolékařské legislativy v ES Petr Ackermann Ekovín, o.s. Brno Nařízení EP a R 2009/1107 ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh Směrnice EP a R 2009/128 ES o udržitelném používání pesticidů

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Metodika indikátor. torů. Bilance energie. prof. Ing. Jan Křen, K

Metodika indikátor. torů. Bilance energie. prof. Ing. Jan Křen, K Metodika indikátor torů Bilance energie prof. Ing. Jan Křen, K CSc. Popis indikátor torů a jejich požadovan adované hodnoty Pro samotné hodnocení bilance energie je pak možné využít několik indikátorů:

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Zakladatelský

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Tomáš Litschmann Ivan Oukropec V rámci celkového trendu v pěstování speciálních plodin, spočívajícího v posunu k integrované produkci

Více

N K Á L K A L D A Y D, Y KA K L A K L U K L U A L C A E C E

N K Á L K A L D A Y D, Y KA K L A K L U K L U A L C A E C E EKONOMIKA NÁKLADY, KALKULACE a BEP Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Ing. Viera Sucháčová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání)

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) Podnikatel vloží do podnikání dlouhodobý majetek. Majetek musí být oceněn. Účtujeme prostřednictvím účtu 491 - účet

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj Teze k diplomové práci na téma: Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Autor

Více

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Daňová evidence Bilanční právo Záznamy o podnikatelské činnosti Vedením účetnictví Vykazováním pouze příjmů s uplatněním výdajů v procentech z příjmů (paušálem)

Více

Databáze zdrojů energetické biomasy Autoři: doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D., 1) Ing. Jiří Souček, Ph.D., 2) doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.

Databáze zdrojů energetické biomasy Autoři: doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D., 1) Ing. Jiří Souček, Ph.D., 2) doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D. Databáze zdrojů energetické biomasy Autoři: doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D., 1) Ing. Jiří Souček, Ph.D., 2) doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D., 1) 1) Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně 2) Výzkumný

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

4.2. Investiční majetek hmotný, nehmotný a finanční, opotřebení, výpočet odpisů

4.2. Investiční majetek hmotný, nehmotný a finanční, opotřebení, výpočet odpisů Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.2. Investiční majetek hmotný, nehmotný a finanční, opotřebení, výpočet odpisů Dlouhodobý majetek DM je to

Více

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková FINANCOVÁNÍ PODNIKU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

1.1.2010 Cena bez DPH 800 000 1.1.2010 Převzat do evidence dlouhodobého majetku 800 000 1.1.2010 Přijetí první zvýšené splátky (akontace) 150 000

1.1.2010 Cena bez DPH 800 000 1.1.2010 Převzat do evidence dlouhodobého majetku 800 000 1.1.2010 Přijetí první zvýšené splátky (akontace) 150 000 Účetní systémy 1 - Materiál k 7. cvičení Příklad účtování leasingu - podle ČÚS a IAS Zadání podmínek Pronajimatel pořídil 1.1. 2010 mikrobus za účelem jeho pronájmu - pořizovací cena 800 000,- Týž den

Více

º CO - znamená rozhodnout, jaké výrobky v jakém množství budeme vyrábět (výrobní program)

º CO - znamená rozhodnout, jaké výrobky v jakém množství budeme vyrábět (výrobní program) Výroba výroba je základní hodnotvorný proces, ovšem než začneme vyrábět, potřebujeme s pomocí marketingu dobře zvážit, jak výrobek řeší tři základní otázky º CO - znamená rozhodnout, jaké výrobky v jakém

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6 Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek cv. 6 Základní pojmy Náklad peněžní částka, kterou podnik účelně vynaložil na získání výnosů, tj. použil je k provedení určitého výkonu.(spotřeba výrobních faktorů

Více

VZOROVÝ PŘÍKLAD- MODEL PLOŠNÉ PLYNOFIKACE ROZŠÍŘENÍ PLYNOVODNÍ SÍTĚ PŘÍLOHA 2. Manuál k Modelu plošné plynofikace Příloha 2

VZOROVÝ PŘÍKLAD- MODEL PLOŠNÉ PLYNOFIKACE ROZŠÍŘENÍ PLYNOVODNÍ SÍTĚ PŘÍLOHA 2. Manuál k Modelu plošné plynofikace Příloha 2 VZOROVÝ PŘÍKLAD- MODEL PLOŠNÉ PLYNOFIKACE ROZŠÍŘENÍ PLYNOVODNÍ SÍTĚ PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Kombinace

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Spotřeba nafty a lidské práce v RV dle pracovních operací

Spotřeba nafty a lidské práce v RV dle pracovních operací Tab. č.: 149 Spotřeba nafty a lidské práce v RV dle pracovních operací Nafta [l/měr.j.] Lh [h/měr.j.] Nafta [l/měr.j.] Lh [h/měr.j.] Nafta [l/měr.j.] Lh [h/měr.j.] 1 Podmítka (talířovým podmítačem) 4,90

Více

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET KAPITOLA 5 ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET Společnost EXIMET a. s. vyrábí skleněné lahve. Výrobní program společnosti zahrnuje v současnosti tři druhy lahví lahve na minerální

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ 24. 2. 2017 Zpracováno pro Bankovní institut Vysoká Škola (Praha) VÝVOJ TRHU V REGIONU ZA POSLEDNÍ 2 ROKY Za poslední dva roky je vývoj téměř u všech segmentů nemovitostí

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 161 Poř. č. Pšenice jarní Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zrna [t/ha] 4,5 5,5 3,6 2 Cena zrna od výrobce [Kč/t] 4100 4100 4100 3 Tržba z prodeje zrna

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více