Výzkumný ústav zemědělské techniky. Praha EKONOMIKA TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ VE VINOHRADNICTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzkumný ústav zemědělské techniky. Praha EKONOMIKA TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ VE VINOHRADNICTVÍ"

Transkript

1

2 Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha EKONOMIKA TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ VE VINOHRADNICTVÍ Prosinec 2006

3 Autoři: Doc. Ing. Pavel Zemánek, CSc. 1) Ing. Patrik Burg, PhD. 1) Ing. Zdeněk Abrham, CSc. 2) Ing. Marie Kovářová 2) 1) Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Zahradnická fakulta Lednice, Ústav zahradnické techniky 2) Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Lektoroval: Ing. Alois Juřica, CSc. VÚZE Praha Publikace byla zpracována v rámci projektu NAZV Praha č. 1G46082 Technologické systémy a ekonomika integrované produkce zeleniny a révy vinné Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha 2006 ISBN

4 OBSAH Str. 1. Úvod 1 2. Technologické postupy ve vinohradnictví 2 3. Modelové technologické postupy 8 4. Hlavní aspekty při výběru stroje Výkonnost mechanizačních prostředků Struktura času nasazení stroje Roční nasazení stroje Výkonnost stroje Náklady na provoz mechanizačního prostředku Fixní náklady Variabilní náklady Náklady a cena mechanizované práce Programy pro výpočty nákladů na mechanizované práce Ekonomická efektivita techniky Náklady na materiál Celkové náklady na plodinu 57 Použitá literatura 61

5 1. ÚVOD V ČR se v současnosti réva vinná pěstuje na ploše asi ha. Příčinou tohoto výrazného nárůstu pěstitelských ploch byla dotační politika státu orientovaná na podporu nových výsadeb před vstupem ČR do EU v roce Přínosy, které většina pěstitelů révy a výrobců vína očekávala, se však v řadě případů nedostavily. Příčinou je otevření trhu s vínem a četná legislativní opatření, v jejichž důsledku je na tuzemském trhu vysoký přetlak hroznů, který se odráží v nízkých výkupních cenách hroznů a export levného vína ze zahraničí. Pěstitelé révy jsou tak v konkurenčním tržním prostředí nuceni neustále inovovat uplatňované výrobní procesy, modernizovat vinohradnické a vinařské provozy a hledat nové cesty vedoucí k minimalizaci výrobních nákladů. Možné řešení představuje přechod pěstitelů od konvenčního způsobu pěstování k tzv. integrované produkci. Zavádění nových pěstitelských technologií, se neobejde bez nových pracovních operací a používání speciální mechanizace. Celá agrotechnika, musí být řízena důsledně a účelně dle pěstitelských a ekologických podmínek. Hlavním úkolem je zefektivnění všech prací a celkové snížení nákladů. Důležitým momentem pro pěstitele organizované ve Svazu integrované produkce hroznů a vína představuje za předpokladu splnění stanovených podmínek možnost čerpat dotace v rámci dotačních titulů EU. Tyto prostředky napomáhají pěstitelům alespoň z části kompenzovat vynaložené náklady a lépe obstát v konkurenčním prostředí EU. 1

6 2. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY VE VINOHRADNICTVÍ Technologické a pracovní postupy Výrobní postup lze charakterizovat jako sled technologických a pracovních operací vedoucích ke konečnému efektu za daných přírodních, agrotechnických a ekonomických podmínek. Technologický postup je v uživatelské podobě chronologickým sledem pracovních operací, které je třeba v daných výrobně-ekonomických podmínkách realizovat k dosažení předpokládaného cíle. Jeho nedílnou součástí jsou technologické parametry, tj. časové a věcné vazby mezi technologickými operacemi, ukazatelé změny kvality a údaje o velikosti a vlastnostech vstupů a výstupů výrobního procesu. Jsou to zejména: - agrotechnické lhůty operací nebo vývojové fáze rostliny - nutné pořadí technologických operací (návaznost na vývojové fáze rostliny) - dávka hnojiv, postřiků - hloubka kultivačního zásahu - vlastnosti sklizeného produktu (např. cukernatost). Pracovní postup je uspořádaný sled dějů pracovního procesu, který má v písemném záznamu podobu seznamu pracovních operací, kterými se přímo nebo nepřímo realizují jednotlivé technologické operace, vstupy a výstupy výrobního procesu. Sled pracovních operací vždy doplňují parametry pracovního postupu, které určují podmínky, za kterých má práce probíhat: - přepravní vzdálenost - velikost, tvar, svažitost pozemku, půdní podmínky - pracovní rychlost - vlastnosti manipulovaných materiálů. Tam kde technologický a pracovní postup probíhají společně, technologické a pracovní operace splývají. Proto je vhodné pracovat s oběma postupy jako s jedním celkem a pojem technologický postup označovat jako pracovní postup. Pracovní operace jako přesně specifikovaná činnost označuje jednotlivé působení na zpracovávaný materiál, kde výsledkem je dílčí změna jeho stavu, vlastnosti nebo místa. Operace může sestávat z několika fází a představuje základní kategorii pro členění každého 2

7 pracovního postupu. Každá operace zpravidla probíhá určitým způsobem nebo je prováděna určitým strojem a její provedení je časově nebo technologicky podmíněno. Jednotlivé operace mohou být prováděny ručně (např. vylamování zálistků, podlom) nebo mechanizovaně (např. plně mechanizovaná sklizeň hroznů). Na mechanizované operaci se zpravidla podílí energetický prostředek (traktor) a vlastní stroj vzniká tak pracovní souprava. Některé operace jsou zajišťovány samojízdnými stroji. V technologickém postupu potom rozlišujeme: Operace technologické synonymně označované jako pracovní, které se vyznačují působením na kvalitativní změny (např. řez, kultivace, osečkování). Operace netechnologické, které jsou nezbytné z hlediska technologického procesu pro jeho plynulost a realizaci (doprava, manipulace, kontrola). Technologické postupy jsou vypracovávány ve variantní podobě, která je dána zejména: - výrobními podmínkami - povahou pracovních operací - vlastním produktem (požadavky na něj) při snaze o zachycení nejobvyklejších způsobů pěstování v dané oblasti. Členění technologického procesu na operace není statické a mění se především s rozvojem technologie a techniky. Proto je nutné při zavedení nové technologie a nové techniky prověřit oprávněnost operací v technologickém postupu a tyto upřesnit. Rozdělení technologického procesu na operace umožňuje využití vhodné techniky, přípravu vhodné sestavy linky, propočet potřeby materiálů atd. Technologické postupy ve vinohradnictví Technologické postupy pro plodné vinice vycházejí ze tří rozdílných systémů pěstování révy vinné. Jedná se o : a) konvenční pěstování b) integrované pěstování c) organické pěstování 3

8 Konvenční systém pěstování Představuje standardní technologické postupy, které jsou v současnosti uplatňovány u řady pěstitelských podniků na převážné většině vinohradnických ploch. Jejich hlavní nevýhodou je poměrně rozsáhlý objem vstupů. Jedná se zejména o chemizaci (aplikace průmyslových hnojiv, neselektivních herbicidů, širokospektrálních insekticidů) a nekoordinované využívání mechanizace (podporuje zhutnění podorniční vrstvy půdy vlivem opakovaných přejezdů, narušení půdní struktury opakovanou kultivací meziřadí). V důsledku těchto často paušálních zásahů pak dochází k deharmonizaci agroekosystému a k úbytku jeho živých složek. Klesá aktivita půdního života, obsah humusu, ubývá počet i druhové zastoupení mikroorganismů, zhoršují se fyzikální a chemické vlastnosti půd. Vlivem nedostatečného hnojení organickými hnojivy pak poměrně často dochází k poklesu půdní úrodnosti. U tohoto systému pěstování rozlišujeme dále podle způsobu kultivace půdy: Technologický postup tzv. černý úhor s variantami: černý úhor (standardní celoplošné obdělávání) černý úhor s ozimou směskou pro zelené hnojení černý úhor s jarní směskou pro zelené hnojení Technologický postup tzv. zatravnění vinice s variantami: celoplošné zatravnění (vhodné zejména pro erozí ohrožené polohy s dostatkem srážek nebo se závlahou) zatravnění ob jeden řádek, jako velmi používaná varianta, umožňující částečnou kultivaci příkmenných pásů, vjezd souprav i za horších podmínek (po dešti) při současně nižší konkurenci travního pokryvu zatravnění meziřadí s mechanickou kultivací příkmenných pásů, jako stále častěji používaná varianta, umožňující odstranit pásový postřik herbicidy v oblasti příkmenných pásů, který je nahrazen mulčováním meziřadí a mechanickou kultivací příkmenných pásů pomocí výkyvných sekcí zatravnění meziřadí s chemickou kultivací příkmenných pásů, jako varianta nacházející stále menší uplatnění z důvodu rostoucí ochrany životního prostředí a vysoké ceny herbicidů 4

9 nastýlání v našich podmínkách tento způsob pěstování zatím zůstává ve fázi ověřování na malých plochách, zejména z důvodů nedostatku surovin vhodných pro nastýlání (např. slámy) Integrovaný systém pěstování Integrovaná produkce (dále jen IP) představuje ucelený ekologický systém pěstování révy vinné a její ochrany před škůdci a chorobami s důrazem na využívání přírodních biotechnologií, při minimalizaci vstupních nákladů. Hlavními zásadami IP jsou: vhodná volba polohy vinice vhodný výběr odrůd (odrůdová skladba) zatravnění vinice upřednostnění biologických metod regulace chorob a škůdců omezené používání pesticidů Z hlediska zákonného vymezení představuje IP způsob zemědělského hospodaření, jehož základním cílem je zajištění trvale udržitelného rozvoje ve smyslu 6 zákona č.17/1992 Sb., o životním prostředí. Tedy rozvoje, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce agroekosystémů a ostatních ekosystémů, jež jsou zemědělskou produkcí přímo, či nepřímo ovlivňovány. Dalším základním požadavkem je důsledný systémový přístup k celé technologii pěstování révy vinné a zpracování produkce při optimalizaci ekonomických a ekologických aspektů. Integrovaný způsob pěstování lze definovat následujícím způsobem: integrovaná produkce usiluje o dosažení optimálních výnosů vyšší kvality cestou, která nezatěžuje životní prostředí na bázi celistvého způsobu myšlení se IP orientuje komplexně na agroekosystém a je zaměřena na zemědělský podnik jako celek. Základem je udržení, resp. zlepšení půdní úrodnosti a mnohotvárného životního prostředí přednostně se využívají a podporují přirozené regulační mechanismy. 5

10 K ochraně životního prostředí (půdy, vody, ovzduší, rostlin a zvířat) s ohledem na hospodárnost a společenské požadavky se vyžaduje smysluplný soulad mezi biologickými, technickými a chemickými opatřeními. Pěstitelé, kteří preferují IP, jsou sdružováni ve Svazu IP hroznů a vína. Směrnice Svazu IP stanoví limitující a doporučená kritéria pro jednotlivé pěstební technologie. Jsou jimi např.: ošetřování proti houbovým chorobám pouze na základě krátkodobé prognózy a signalizace ošetřování proti živočišným škůdcům pouze na základě vyhodnocení jejich výskytu (včetně využití prahu hospodářské škodlivosti) udržování sežínaného zatravnění nebo řízeného zaplevelení minimálně v každém druhém mezičasí hnojení či vápnění jen na základě půdních rozborů a diagnostiky výživného stavu vyloučení celoplošné aplikace herbicidů a to i ve snížených dávkách. Herbicidy doporučené pro IP lze použít pouze v řádcích atd. Při dodržení těchto a dalších kritérií pak lze finální produkt (stolní hrozen, víno) deklarovat jako produkt z IP a označit jej ochrannou známkou. IP je ve vybraných zemědělských podnicích v oblastech jižní Moravy s úspěchem zaváděna od roku 1992 a stále více rozšiřována. Pěstitelé zařazeni do systému IP mohou získat v rámci dotačních titulů EU dotaci. Pro rok 2006 byla tato dotace stanovena ve výši Kč na 1 ha za rok. U meziřadí: integrovaného systému pěstování rozlišujeme dále podle způsobu ošetření Technologický postup zatravnění vinice s variantami: zatravnění celoplošné zatravnění ob jeden řádek vhodné zejména při přechodu z konvenčního pěstování na IP zatravnění meziřadí s mechanickou kultivací příkmenných pásů zatravnění meziřadí s chemickou kultivací příkmenných pásů (za přísného dodržení limitujících kritérií) 6

11 Technologický postup nastýlání s variantami: nastýlání celoplošné nastýlání ob jeden řádek 7

12 3. MODELOVÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY Technologické postupy uplatňované v podmínkách pěstitelské praxe lze sestavovat v různých variantách do modelových postupů, které podrobně zachycují posloupnost jednotlivých pracovních operací prováděných během celého roku ve vinici. Využití těchto modelových technologických postupů je např. při stanovování potřeby mechanizace, ruční práce, materiálu (chemické ochranné prostředky, vázací pásky atd.), spotřeby pohonných hmot. Lze je také využít pro vyčíslení nákladů na jednotlivé operace a technologický postup jako celek. Při zpracování modelových technologických postupů by mělo být zohledněno využívání perspektivních technologických operací s využitím moderních mechanizačních prostředků, snižování podílu ruční práce a snižování zátěže na životní prostředí. Mezi takové operace lze zařadit např. ometání kmínků, mechanickou kultivaci příkmenných pásů, hloubkové kypření, defoliaci a především plně mechanizovanou sklizeň hroznů. Při tvorbě jednotlivých variant technologických postupů je vhodné sestavení základní kostry, která zahrnuje technologické operace jako např. řez révy, opravu drátěnky, postřik vinice, sklizeň a odvoz hroznů, které jsou společné pro všechny varianty technologických postupů. K této základní kostře pak mohou být přiřazovány technologické operace, které jsou specifické pro konkrétní varianty technologických postupů např. kultivace přikmenných pásů (výkyvnou sekcí) u varianty zatravněné meziřadí s mechanickou kultivací příkmenných pásů. U jednotlivých pracovních operací je rovněž vhodné doplnit orientační údaj o termínu jejich provedení (ATL) a opakovatelnost operace během dané ATL a rovněž druh materiál (týká se operací, kde se předpokládají materiálové vstupy do technologického procesu). Ukázku modelového technologického postupu pro konvenční produkci uvádí Tab.1. 8

13 Tab.1 : Konvenční pěstování - modelový technologický postup černý úhor Poř. č. Název pracovní operace Způsob provedení (ruč./mech.) ATL Materiál Opakovatelnost. 1. Řez révy Ručně II-III 1 2. Oprava drátěnky Ručně III Sloupky + drát 1 3. Drcení réví Mechanizovaně III 1 4. Vyvazování vinice jarní Ručně III Páska k vyvazování tažňů 1 5. Dovoz vody Mechanizovaně IV 1 6. Postřik vinice Mechanizovaně IV Sulka 1 7. Nakládání hnoje Mechanizovaně IV 0,25 * 8. Rozmetání hnoje ve vinicích Mechanizovaně IV Chlévský hnůj (50 t.ha -1 ) 0,25 9. Odorání vinice Mechanizovaně V Odhrnutí půdy od kmínků Ručně V Diskování meziřadí Mechanizovaně V Ometání kmínků Mechanizovaně V Podlom Ručně V Dovoz vody Mechanizovaně V Postřik vinice Mechanizovaně V Kum+Polyr Dovoz vody Mechanizovaně VI Postřik vinice Mechanizovaně VI Falc+Aliette Plečkování meziřadí Mechanizovaně VI Kultivace příkmenných pásů Mechanizovaně vinic VI Dovoz vody Mechanizovaně VI Postřik vinice Mechanizovaně VI Zato+Eup Zastrkování letor. a vylamování Ručně zálistků VI Dovoz vody Mechanizovaně VII Postřik vinice Mechanizovaně VII Falc+Aliette Osečkování letorostů Mechanizovaně VII Dovoz vody Mechanizovaně VII Postřik vinice Mechanizovaně VII Zato+Aliette Plečkování meziřadí Mechanizovaně VII Kultivace příkmenných pásů Mechanizovaně vinic VII Odlistění zóny hroznů Ručně VII Dovoz vody Mechanizovaně VIII Postřik vinice Mechanizovaně VIII Zato+Eup Osečkování letorostů Mechanizovaně VIII Dovoz vody Mechanizovaně VIII Postřik vinice Mechanizovaně VIII Mythus Diskování meziřadí Mechanizovaně VIII Plně mech. sklizeň hroznů Mechanizovaně Hrozny moštové IX (8,5t.ha -1 ) Odvoz hroznů Mechanizovaně IX Dosběr hroznů Ručně IX Hloubkové kypření Mechanizovaně X P-K hnojivo (0,4t.ha -1 ) 0, Přiorání vinice Mechanizovaně XI 1 Vysvětlivky použitých zkratek: ATL-agrotechnická lhůta, Kum-Kumulus WG, Polyr- Polyram WG, Aliette-Aliette Bordeaux, Eup-Euparen Multi, Zato-Zato 50WG, Falc-Falcon 460EC, *údaj O,25 vyjadřuje opakovatelnost operace 1 x za 4 roky 9

14 PŘÍKLAD 1 Navrhněte modelový technologický postup pro plodné vinice formou chronologického sledu pracovních operací a zohledněte následující podmínky: - varianta TP.. - výměra pěstitelské plochy (ha) - spon výsadby a typ vedení - správně terminologicky označte jednotlivé pracovní operace (např. řez révy, drcení réví, oprava opěrné konstrukce, vyvazovaní tažňů, nakládání hnoje, rozmetání hnoje, odorání vinice, odhrnutí půdy od kmínků, čištění kmínků, ometání kmínků, podlom, vylamování zálistků, mechanická kultivace přikmenného pásu, dovoz vody, chemická ochrana vinice, chemická kultivace příkmenného pásu, odlistění zóny hroznů, defoliace, částečně mechanizovaná sklizeň hroznů, plně mechanizovaná sklizeň hroznů, ruční dosběr hroznů) - s ohledem na velikost pěstitelské plochy navrhněte operace prováděné ručně a mechanizovaně - u jednotlivých operací doplňte agrotechnické lhůty a spotřebovaný materiál ( např. drát, hnojiva) a zpracujte model chemické ochrany (počet zásahů, použité přípravky, dávky) Navržený technologický postup zpracujte formou tabulkového přehledu (viz. ukázka Tab.2). Tab.2: Technologický postup pro plodné vinice Poř. č. Název operace pracovní Způsob provedení (ruč./mech.) ATL Materiál Poznámka 1. Řez vinice Ručně I. III

15 4. HLAVNÍ ASPEKTY PŘI VÝBĚRU STROJE Investice do vinohradnické techniky mají určitá specifika, která je třeba brát v úvahu jak při rozhodování o pořízení stroje, tak při jeho využívání a ekonomickém hodnocení provozu. Nákup nové techniky je vždy vážným rozhodnutím s dlouhou dobou návratnosti investičních prostředků. Při nákupu nové techniky je obtížné vyhodnotit ekonomický přínos investice, navíc je třeba brát v úvahu faktor času, neboť výdaje na investice a přínosy z investic vznikají v různých časových obdobích. Vinohradnická technika má stanovenu dobu odepisování v převážné většině případů na 5 let. Skutečná doba používání může být podstatně delší. Především v současné době, kdy zemědělské podniky nemají dostatek finančních prostředků, dosahuje např. u traktorů často více než 20 let. Technický rozvoj však postupuje, a zpravidla za vyřazený stroj již není možné, ani účelné pořídit obdobný nový stroj. Obnova strojového parku se proto prolíná se zaváděním nových, modernějších technologických postupů. Nabídka strojů na trhu je velmi široká a tak je třeba vlastnímu výběru věnovat maximální pozornost. Je nutné posoudit celý systém pěstování a určit prioritní oblasti, které vyžadují nejvíce obnovu strojů. Při samotném výběru by neměla být opomíjena otázka jeho možné návaznosti (agregovatelnosti) na stávající stroje a zařízení podniku i na výhledové výrobní a technologické záměry. Tab.3 uvádí přehled faktorů, které v různé míře ovlivňují rozhodování při pořízení nového stroje: - posouzení technologické opodstatněnosti stroje z hlediska výhledové koncepce rozvoje podniku tzn. zda dojde k rozšíření stávajících pěstitelských ploch, případně zda konkrétní pracovní operace (např. kultivace příkmenného pásu pomocí výkyvné sekce) bude zařazena do technologického postupu - posouzení technické vhodnosti nového stroje (zpravidla výkonnost nového stroje významně převyšuje výkonnost nahrazovaného) a navazujících změn ve strojovém parku při možném sestavování strojních linek tj. možnost bezproblémové agregace nářadí s energetickým prostředkem. Tato zásada platí zejména u aktivního (poháněného) nářadí. Požadavek mechanizačního prostředku na instalovaný výkon motoru traktoru zpravidla uvádí samotní výrobci 11

16 - při výběru je nutné respektovat také pěstitelské podmínky stanoviště např. spon výsadby, výšku révové stěny. Jednotliví výrobci nabízí výrobní řady strojů a nářadí, které se mohou lišit např. šířkou pracovního záběru. Jako příklad lze uvést mulčovače, které jsou využívány při údržbě zatravněného meziřadí vinic (příp. k drcení réví), které jsou na trhu k dispozici s pracovním záběrem od 0,8 3,0 m. Chybný výběr mulčovače se širokým pracovním záběrem by tak ve vztahu ke sponu výsadby znemožnil jeho průjezd meziřadím - stanovení rozsahu celoročního využívání stroje ve vlastním podniku. S ohledem na tento faktor je pěstitel nucen pečlivě zvážit účelnost vlastnictví nového stroje ve vztahu k místním podmínkám a podmínkám pronájmu stroje nebo zajištění operace dodavatelsky formou služeb - stanovení exploatačních ukazatelů (výkonnost, spotřeba PHM, agregovatelnost atd.) a vyhodnocení provozních nákladů - stanovení vhodného okamžiku náhrady vyřazovaného stroje (např. prodávající převezme vyřazovaný stroj na protiúčet, bude využito akční slevy, atd.) - stanovení vhodného způsobu financování (za hotové, na úvěr, leasing apod.) - zajištění a zaškolení obsluhujícího personálu (pro příp. vícesměnný provoz). Při vlastním rozhodování a výběru výrobce a typu stroje by se dále nemělo zapomínat ani na další faktory, které mohou ve svých důsledcích ovlivňovat jak možnosti jeho využití, tak i ekonomiku provozu a obnovy, jako např. schválení stroje podle zákona o státním zkušebnictví, schválení k provozu na veřejných komunikacích, vybavení stroje veškerou potřebnou dokumentací, testy nezávislých zkušeben. Ve vztahu k samotnému výrobci pak v žádném případě nelze opomíjet jeho postavení a úspěšnost na trhu, zajištění záručního servisu (jeho délku, rozsah, kvalitu, podmínky plnění), cenu a pružnost zajištění pozáručního servisu, nabízené pozáruční služby apod. Při rozhodování o variantě financování nově pořizovaného stroje lze v zásadě využít vlastního kapitálu nebo cizího kapitálu (finanční leasing, bankovní úvěr apod. ). Předností úhrady z vlastních prostředků je, že subjekt není zatížen platbou úroků z půjčených peněz ani marží leasingových společností. Nevýhodu pak představuje jednorázově vynaložený objem prostředků (zatížení podnikatelského subjektu), které musí získat buďto z odpisů, nebo ze zdaněného zisku. Jinou variantu běžnou zejména v zahraničí 12

17 poskytuje řešení, kdy se vzájemně dohodne více pěstitelů a kapitál potřebný na pořízení stroje složí společně. Tab.3: Schéma faktorů ovlivňujících rozhodování o pořízení stroje Koncepce rozvoje podniku (výrobní záměr) Potřeba strojů ve vlastním podniku - v plánovaných technologických postupech Možnosti dalšího uplatnění stroje - formou služby pro cizí Celkový rozsah ročního využití stroje Vhodnost stroje pro provedení operace (výkonnost, kvalita práce, vazba na ostatní stroje, servis ) Pořizovací cena stroje Termín nákupu stroje Forma pořízení Cena služby na trhu Rozhodnutí o pořízení stroje Nákup nového stroje Smluvní zajištění pracovní operace Financování formou leasingu je u nás oblíbené zejména v posledním desetiletí. Představuje pronájem strojů za sjednané nájemné. Pronajímatel (tzn. některá z řady leasingových společností) umožňuje nájemci (tzn.pěstiteli) na základě smlouvy užívání stroje. Velmi často poskytuje i servisní služby spojené s jeho údržbou a opravami. Odpisy stroje provádí leasingová společnost, která jej po celou dobu pronájmu vlastní. Nejčastěji se využívá tzv. finanční leasing, u kterého po skončení leasingové smlouvy přejde stroj bezplatně nebo za zpravidla symbolický poplatek do vlastnictví nájemce. Výhodou leasingu je možnost rychlého 13

18 uplatnění všech nákladů spojených s leasingem ke snížení daňového základu (v průběhu 3 let) a ve srovnání s úvěrem není vyžadována pronajímatelem garance. U bankovních úvěrů musí žadatel prokázat schopnost splácení samotného úvěru, předložit tzv. podnikatelský záměr doložený ekonomickými kalkulacemi (např. rozvahou, výsledovkou, cash flow). O celkových nákladech úvěru rozhoduje vedle výše úrokové sazby také délka splácení. Při pořízení stroje na úvěr je možno využít dotace, které poskytuje Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF). Dotace PGRLF jsou zaměřeny na úhradu části úroků z úvěru a poskytnutí garance za část jistiny. Nově lze na nákup strojů využít nenávratné dotace na strojní investice od Státního zemědělského intervenčního fondu (Operační program Zemědělství). Tato instituce je akreditovanou platební agenturou a zprostředkovatelem finanční podpory, kterou Evropská unie v rámci opatření Společné zemědělské politiky poskytuje České republice z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu. Finance jsou určeny především pro podpory investic do zemědělského majetku (nákup techniky) a podpory mladým začínajícím zemědělcům. Dotace není nároková, základní podmínkou pro její poskytnutí je kvalitně zpracovaný projekt. Finanční prostředky na projekt si musí žadatel zajistit v plné výši sám a podporu dostane až po realizaci projektu. Ve vztahu k pořizovací ceně strojů a faktorům, které ji ovlivňují nelze opomíjet statut podnikatelského subjektu z hlediska placení daně z přidané hodnoty (DPH). Není-li kupující plátcem DPH, pak je pořizovací cena stroje o tuto daň vyšší. PŘÍKLAD 2 Pro modelový postup z příkladu 1 zpracujte návrh mechanizačních prostředků s využitím dostupných podkladů (prospekty, katalogy, internet, uživatelé, vlastní zkušenosti). Návrh zpracujte tak, že do tabulky technologického postupu doplníte stroj nebo soupravu pro každou operaci, s uvedením značky a typu, příp. dalších parametrů (pracovní záběr, předpokládaná výkonnost, agregace, apod.). 14

19 5. VÝKONNOST MECHANIZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ Výkonnost mechanizačního prostředku (soupravy) je množství práce předepsané jakosti vykonané soupravou za časovou jednotku. Vyjadřuje se v jednotkách plochy, (objemu nebo hmotnosti) za zvolenou časovou jednotku (hodina, směna, den, sezona, rok apod.). U mobilních souprav pro polní práce se udává nejčastěji v plošných jednotkách (ha.h -1, ha.sm -1 atd.), u sklizňových souprav se tento údaj doplňuje výkonností vyjádřenou v jednotkách hmotnosti sklizeného nebo zpracovaného materiálu (t.h -1, t.sm -1 atd.). Obecně lze rozeznávat teoretickou, technickou a skutečnou výkonnost. Teoretická výkonnost mobilních souprav je výkonnost při plném využití konstrukčního záběru (B k ), teoretické rychlosti jízdy (v t ), tj. výkonnost, kterou nelze prakticky dosáhnout. Technická výkonnost mobilních souprav se dosahuje při technicky možném (optimálním) využití záběru a rychlosti za daný času nasazení. Skutečná výkonnost mobilních souprav je výkonnost dosažená při konkrétním využití záběru, rychlosti za čas nasazení v konkrétních provozních podmínkách. Plošná výkonnost se obecně stanoví ze vztahu: W 1 = 0,1. B p. v p [ha.h -1 ] kde: W 1 efektivní výkonnost mobilní soupravy [ha.h -1 ] B p - technicky možný (optimální) pracovní záběr soupravy [m] v p - technicky možná (optimální) pracovní rychlost [km.h -1 ] Vzhledem k značným obtížím při stanovení technicky možného (optimálního) pracovního záběru a pracovní rychlosti (bylo by nutno vymezit snadno opakovatelné podmínky pro jejich stanovení), počítá se tato výkonnost ze skutečně dosaženého pracovního záběru a pracovní rychlosti dosažené v konkrétních podmínkách. Skutečné výkonnosti se vyjadřují pomocí součinitelů využití pracovního času. Jejich hodnoty lze stanovit ze struktury času nasazení sledovaného stroje (soupravy) v průběhu celé směny (časový snímek). 15

20 5.1 Struktura času nasazení stroje z těchto částí: Skutečná doba používání stroje (strojní soupravy) se označuje T 09 a skládá se kde: T 09 = T 07 + T 8 + T 9 T 07 - celkový čas nasazení, tj. čas během kterého je mechanizační prostředek využíván pro provedení operace. Jednotkou bývá podle délky sledování minuta, hodina, den T 8 - čas na předepsané údržby vyšších stupňů, čas na sestavování či rozebírání linky T 9 - čas, v němž není prostředek nasazen posezónní opravy, uskladnění Pro potřeby stanovení výkonnosti a provozních nákladů strojních souprav má největší význam celkový čas nasazení T 07. Celkový čas nasazení T 07 lze zjednodušeně vymezit dobou mezi odjezdem a příjezdem stroje z místa garážování v rámci jednoho pracovního dne. Celkový čas nasazení T 07 se dále dělí na: čas hlavní - čas, kdy mechanizační prostředek aktivně vykonává činnost pro kterou je určen (T 1 ) např. kypření, postřik čas vedlejší na pravidelně opakující se pomocnou činnost (T 2 ) - např. otáčení, najíždění do meziřadí, plnění nádrže čas na údržbu, přípravu a seřízení mechanizačního prostředku (T 3 ) čas na odstranění poruch (T 4 ) např. výměna radlice, čištění čas prostojů způsobený obsluhou (T 5 ) čas pro zahájení a ukončení práce (T 6 ) např. přejezdy, přestavení z transportní do pracovní polohy čas ostatních prostojů (T 7 ) Takto rozčleněné časové úseky se skládají do podoby složených časů, které zahrnují příslušné vedlejší nebo ztrátové časy. K nejdůležitějším složeným časům nasazení patří: T 02 = operativní čas, charakterizuje využití ideálního mechanizačního prostředku při ideální organizaci práce (T 02 = T 1 + T 2 ) T 04 = produktivní čas, vyjadřuje využití vyráběného mechanizačního prostředku při běžné organizaci práce, ale v objektivních podmínkách (T 04 = T 02 + T 3 + T 4 ) 16

21 T 07 = celkový čas nasazení, při snímkování je vyjadřován za směnu, pracovní den, sezónu nebo rok, charakterizuje běžné podmínky (T 07 = T 04 + T 5 + T 6 + T 7 ) Z výše uvedených základních a složených časů lze pak definovat součinitele využití pracovního času. Vyjadřují podíl hlavního času (při kterém se provádí vlastní operace) k ostatním (vedlejším a neproduktivním) časům při sledování. Pomocí těchto součinitelů se stanoví příslušná výkonnost. Součinitel využití operativního času: K 02 T = T 1 02 T1 = T + T 1 2 Je podílem hlavního času k času operativnímu a z jeho hodnoty lze posoudit potřebu vedlejšího času pro provedení operace. Pro určité operace nabývá typických hodnot (např. u orby K 02 = 0,7 0,85, při rozmetání hnojiva K 02 = 0,3 0,45) Součinitel využití produktivního času: K 04 T = T 1 04 T1 = T + T + T + T Zahrnuje další neproduktivní časy nutné k činnosti soupravy v podmínkách skutečného provozu Součinitel využití celkového času nasazení K 07 T = T 1 07 = T + T T 3 T + T T 5 + T 6 + T 7 = T 04 T1 + T + T T 7 Vyjadřuje podíl času hlavního k vedlejším a neproduktivním časům, které jsou zpravidla součástí jedné pracovní směny (cca 8 hod.) 5.2 Roční nasazení stroje Vyjadřuje se v hodinách provozu stroje za rok, nebo v ha ošetřené plochy za rok. Tento parametr významně ovlivňuje fixní složku jednotkových nákladů. Hodnota ročního nasazení stroje ukazuje na rozsah jeho využití v podmínkách uživatele a je ovlivněna velikostí 17

TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY A EKONOMIKA INTEGROVANÉ PRODUKCE ZELENINY TECHNOLOGICAL SYSTEMS AND ECONOMY IN THE SYSTEM OF INTEGRATED VEGETABLE PRODUCTION

TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY A EKONOMIKA INTEGROVANÉ PRODUKCE ZELENINY TECHNOLOGICAL SYSTEMS AND ECONOMY IN THE SYSTEM OF INTEGRATED VEGETABLE PRODUCTION TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY A EKONOMIKA INTEGROVANÉ PRODUKCE ZELENINY TECHNOLOGICAL SYSTEMS AND ECONOMY IN THE SYSTEM OF INTEGRATED VEGETABLE PRODUCTION Zdeněk Abrham, Marie Kovářová Výzkumný ústav zemědělské

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce Tab. č.: 201 Poř. č. livoně Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - hustá výsadba - integrovaná výsadba 1 Výnos slivoní [t/ha] 7,1 8,9 7,1 2 Farmářská cena slivoní [Kč/t] 10500 10500 8000 3 Tržba z

Více

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Tomáš Litschmann Ivan Oukropec V rámci celkového trendu v pěstování speciálních plodin, spočívajícího v posunu k integrované produkci

Více

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu Ekonomika energetických plodin Životnost projektů výsadby energetických plodin: PROJEKTY s krátkým

Více

Žádost o proplacení výdajů B1

Žádost o proplacení výdajů B1 B1 Verze pro příjemce dotace který vede daňovou evidenci V případě že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 2-9 zaškrtne v příslušném sloupec Ne. V případě že subjekt provozuje některou

Více

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013.

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. IČ:00302970 Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. Vlastník popřípadě provozovatel: Obec Malá Morava Dílčí část se samostatnou

Více

Určující faktory návratnosti investic do BPS

Určující faktory návratnosti investic do BPS Určující faktory návratnosti investic do BPS Ing. Zdeněk Nesňal Ústav zemědělské ekonomiky a informací konference Energie zemědělské energie Praha, 23.5.2013 Obsah prezentace Účel analýzy Výchozí podmínky

Více

Ceny služeb mechanizovaných prací

Ceny služeb mechanizovaných prací Tab. : 144 Ceny služeb mechanizovaných prací 1 Podmítka (talířový podmítač) 5,80 l/ha 535,00 Kč/ha 700,00 Kč/ha 2 Podmítka (radličkový kypřič) 6,80 l/ha 495,00 Kč/ha 685,00 Kč/ha 3 Podmítka (zaorávka hnoje

Více

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Restrukturalizace českého cukrovarnictví probíhající v posledních letech podstatně snížila počet cukrovarů v České republice. Zatímco v roce 1979 bylo v České

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

8 Leasing. 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z:

8 Leasing. <http://www.sfinance.cz/firmy-a-podnikani/informace/pruvodce/rozdeleni/> 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z: 8 Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová společnost) a leasingového

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

Příloha č. 5 Platby - Ekologické zemědělství

Příloha č. 5 Platby - Ekologické zemědělství Příloha č. 5 Platby - Ekologické zemědělství Uvedené kalkulace jsou zpracovány jako podklad pro stanovení plateb za účast v jednotlivých titulech ekologického zemědělství navržených v rámci nově připravovaného

Více

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková FINANCOVÁNÍ PODNIKU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

1.1.2010 Cena bez DPH 800 000 1.1.2010 Převzat do evidence dlouhodobého majetku 800 000 1.1.2010 Přijetí první zvýšené splátky (akontace) 150 000

1.1.2010 Cena bez DPH 800 000 1.1.2010 Převzat do evidence dlouhodobého majetku 800 000 1.1.2010 Přijetí první zvýšené splátky (akontace) 150 000 Účetní systémy 1 - Materiál k 7. cvičení Příklad účtování leasingu - podle ČÚS a IAS Zadání podmínek Pronajimatel pořídil 1.1. 2010 mikrobus za účelem jeho pronájmu - pořizovací cena 800 000,- Týž den

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 MATERIÁL 5.1. CHARAKTERISTIKA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz Materiál: a) základní materiál b) pomocný materiál c) provozní hmoty d) obaly ad a) zpracovává se

Více

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET KAPITOLA 5 ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET Společnost EXIMET a. s. vyrábí skleněné lahve. Výrobní program společnosti zahrnuje v současnosti tři druhy lahví lahve na minerální

Více

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva Ekonomika Náklady a jejich členění Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora

Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná 1. Jaký je význam kalkulací? Ke stanovení vnitropodnikových cen výkonů Ke kontrole a rozboru hospodárnosti

Více

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Kombinace

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb

Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb viz. komentář Náklady za rok Kč 1. pořízení vozidla 193 218 2. servis a údržba vozidla 26 198 3. pneumatiky 16 400 4. taxametr 3 436

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady Ekonomika lesního hospodářství 6. cvičení

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD.

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Přístupy k hodnocení návratnosti investic V tržních podmínkách je hlavním užitkem investic přírůstek

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

CENÍK 800-761 KONSTRUKCE SKLOBETONOVÉ A Z POLYKARBONÁTOVÝCH TVÁRNIC

CENÍK 800-761 KONSTRUKCE SKLOBETONOVÉ A Z POLYKARBONÁTOVÝCH TVÁRNIC CENOVÉ PODMÍNKY 2014/ I. CENÍK 800-761 KONSTRUKCE SKLOBETONOVÉ A Z POLYKARBONÁTOVÝCH TVÁRNIC I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje položky konstrukcí sklobetonových na stavebních

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

1MU403 Manažerské účetnictví II. Bohumil Král

1MU403 Manažerské účetnictví II. Bohumil Král 1MU403 Manažerské účetnictví II. VŠE v Praze Členění nákladů a rozhodování Prezentace k přednášce ke kurzu 1MU403 VŠE v Praze Osnova prezentace Pojem nákladů a jeho rozdílná interpretace z hlediska uživatelů

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence Daňová evidence Ing. Štěpánka Fröhlichová Obsah 1. Úvod do DE kdo vede DE 2. Obsah daňové evidence 3. Forma daňové evidence 4. Peněžní deník 5. Evidence pohledávek a závazků 6. Evidence dlouhodobého majetku

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

Zpráva o přepočtu ceny dopravního výkonu v MAD Česká Lípa pro rok 2013. Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 1. července 2013 Přílohy: -

Zpráva o přepočtu ceny dopravního výkonu v MAD Česká Lípa pro rok 2013. Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 1. července 2013 Přílohy: - Zpráva o přepočtu ceny dopravního výkonu v MAD Česká Lípa pro rok 2013 Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 1. července 2013 Přílohy: - Obsah: 1. Základní informace a princip výpočtu ceny dopravního výkonu

Více

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

V hl. m. Praze jsou tyto podmínky i nadále splněny.

V hl. m. Praze jsou tyto podmínky i nadále splněny. Informace o ověření platnosti stanovené maximální ceny osobní taxislužby 1. Úvod Hlavní město Praha se pravidelně zabývá situací na trhu v taxislužbě poskytované na území hl. m. Prahy z důvodu ověření,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková Mobility Management Congress Program Firemní vozidla a daně Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob Silniční

Více

TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS

TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS Zdeněk Abrham, Marie Kovářová Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Abstract Paper deals with economy

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Shrnutí Článek se zabývá vyhodnocením provozních měření traktorových dopravních souprav s cílem stanovit vliv svahu na energetické a

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu

Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu I. Úloha zisku v podnikání Zisk je cílem veškerého podnikání, ne však jediným. Podnikatelé sledují další monetární cíle: - zajištění platební pohotovosti

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-27423/2014_P-IV Z Á S A D Y Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení 2015 až 2018 Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_13 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 Skalagro, a.s., Skalička č.p. 2 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 1. Účetní jednotka Obchodní firma: Skalagro, a.s. Sídlo: Skalička č.p. 2 Právní forma: akciová společnost IČ: 25338978 Předmět

Více

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Správa bytových objektů Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009 5. CENY 5.1. Stanovení ceny nového výrobku 5.2. Cenové změny Cena je obecně definována jako specifická forma směnné hodnoty vyjádřená v penězích jako všeobecném ekvivalentu; v praxi je cena určena jako

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Malé a střední podnikání na venkově

Malé a střední podnikání na venkově Malé a střední podnikání na venkově 1 Vymezení základních pojmů: Financování Investiční činnost Investiční plánování Metody hodnocení investic 2 Financování činnost směřující k opatření podnikového kapitálu

Více

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Metoda časového rozlišení III. Další zásady časového rozlišení IV. Závěrečná ustanovení Legislativní rámec Příloha č. 3 Příloha č. 26 Organizačního řádu MěÚ Směrnice

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 193 Poř. č. Chmel Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - vyšší výnos - nižší vstupy 1 Výnos suchého chmele [t/ha] 1,25 2,00 2 Cena suchého chmele od výrobce [Kč/t] 150000 140000 150000 3 Tržba

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Financování projektů řešených metodou EPC European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I Finanční odbor předkládá radě města k projednání V Dačicích: 30. 11. 2012 Vypracovala: Ing. Lea Andrejsová Návrh rozpočtového u města Dačic na období r. 2014

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Ceník společnosti AGRO SVOBODA s.r.o. Ceník je platný od 1. 1. 2015 Ceny jsou stanovené bez PHM a DPH

Ceník společnosti AGRO SVOBODA s.r.o. Ceník je platný od 1. 1. 2015 Ceny jsou stanovené bez PHM a DPH Ceník společnosti AGRO SVOBODA s.r.o. Ceník je platný od 1. 1. 2015 Ceny jsou stanovené bez PHM a DPH SKLIZEŇ PÍCNIN POKOS JETELOVIN A TTP S KONDICIONÉREM Pracovní záběr 8,30 m Pracovní záběr 6,50 m 700

Více

Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti

Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti Připraveno pro konferenci Slovak PPP Forum 2009 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho

Více