Energotrans SERVIS, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Energotrans SERVIS, a.s."

Transkript

1 Energotrans SERVIS, a.s. Výroční zpráva za rok 2014

2 Obsah Obecné údaje o společnosti 3 Hlavní finanční ukazatele společnosti 3 Základní kapitál, akcionáři 4 Statutární orgány společnosti k 31. prosinci Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za 5 rok 2014 Další informace 6 Zpráva o vztazích za rok Zpráva auditora pro akcionáře společnosti Energotrans SERVIS, a.s. 9 Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci Použité zkratky: ETS Energotrans SERVIS, a.s. Součástí výroční zprávy je zpráva o vztazích za rok 2014 a účetní závěrka za rok

3 Obecné údaje o společnosti Obchodní firma: Energotrans SERVIS, a.s. Právní forma: Akciová společnost Sídlo: Partyzánská 1/7, Holešovice, Praha 7 Identifikační číslo: Datum založení: 29. února 2012 Datum zápisu: 17. dubna 2012 Zapsaná: Městský soud v Praze, sp. zn. B Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Společnost Energotrans SERVIS, a.s. (dále též ETS nebo společnost ) byla založena vkladem části podniku bez veřejné nabídky akcií zakladatelem, společností Energotrans, a.s., dne 29. února 2012 a vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 17. dubna Hlavní podnikatelskou činností ETS je pronájem vlastních nemovitostí. ETS nemá zaměstnance, činnosti pro ETS vykonává na základě smlouvy o spolupráci společnost Pražská teplárenská a.s. Hlavní finanční ukazatele společnosti Struktura aktiv a pasiv (v tis. Kč) Aktiva celkem z toho: Dlouhodobý hmotný majetek Krátkodobé pohledávky Pasiva celkem z toho: Základní kapitál Výsledek hospodaření běžného účetního období Neuhrazená ztráta minulých let Vlastní kapitál Dlouhodobé závazky Struktura hospodářského výsledku (v tis. Kč) Výsledek hospodaření za účetní období z toho: Tržby Odpisy dlouhodobého majetku Provozní výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů (vč. odložené daně)

4 Základní kapitál, akcionáři Výše upsaného základního kapitálu Základní kapitál: ,- Kč Splaceno: 100 % Akcie: ks ve jmenovité hodnotě 1,- Kč Druh akcií: kmenové Forma akcií: na jméno Podoba akcií: listinná Složení akcionářů (k ) Akcionář Pražská teplárenská a.s. Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ Energotrans, a.s. Duhová 1444/2, Michle, Praha 4 Podíl na základním kapitálu (v %) 95 % 5 % Statutární orgány společnosti k 31. prosinci 2014 Představenstvo Ing. Jan Špringl (předseda) Ing. David Onderek (člen) Ing. Jakub Hlavica, MBA (člen) Dozorčí rada Mgr. Michal Antonín (předseda) Ing. Ladislav Moravec (člen) Ing. Jiří Špitálník, CSc. (člen) - 4 -

5 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014 Rok 2014 byl třetím rokem fungování společnosti Energotrans SERVIS, a.s. (ETS). Hlavní podnikatelskou činností společnosti je pronájem vlastních nemovitostí, zejména tepelného napáječe z teplárny Třeboradice do teplárny Malešice, k distribuci tepelné energie. ETS vykázala za rok 2014 tržby ve výši tis. Kč z nájemného z pronájmu vlastních nemovitostí. Náklady ETS spočívaly zejména v odpisech dlouhodobého majetku. Mezi nejvýznamnější investiční akce v roce 2014 patřilo dokončení rekonstrukce čerpací stanice v Třeboradicích a obnova řídicího systému Pražské teplárenské soustavy na části v majetku ETS. Společnost vykázala k 31. prosinci 2014 aktiva v celkové hodnotě tis. Kč, z nichž rozhodující část tvořil dlouhodobý hmotný majetek ve výši tis. Kč. Pasiva byla tvořena především základním kapitálem ve výši tis. Kč. Výsledek hospodaření společnosti za rok 2014 je zisk ve výši tis. Kč, který představenstvo navrhuje nerozdělovat a použít na úhradu ztráty minulých let. Podrobnější údaje o výsledcích hospodaření a stavu majetku jsou obsaženy v přiložené účetní závěrce za rok

6

7

8

9

10

11 Účetní závěrka k 31. prosinci 2014 (v tisících Kč) Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2014 Energotrans SERVIS, a.s. Rozvaha Aktiva k 31. prosinci 2014 (v tisících Kč) Označ. A K T I V A č. řád. Běžné účetní období Minulé úč. období Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1. Zřizovací výdaje Software Goodwill Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky Stavby Samostatné hmotné movité věci a 3. soubory hmotných movitých věcí Nedokončený dlouhodobý hmotný 7. majetek C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV 2. Účty v bankách D.I. Časové rozlišení D.I.1 Náklady příštích období Příjmy příštích období

12 Účetní závěrka k 31. prosinci 2014 (v tisících Kč) Energotrans SERVIS, a.s. Rozvaha - Pasiva k 31. prosinci 2014 (v tisících Kč) Označ. P A S I V A č. řád. Běžné účetní období Minulé úč. období a b c 5 6 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let A.V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I.3. Rezerva na daň z příjmů B.II. Dlouhodobé závazky B.II.10. Odloţený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Dohadné účty pasivní

13 Účetní závěrka k 31. prosinci 2014 (v tisících Kč) Energotrans SERVIS, a.s. Výkaz zisku a ztráty - druhové členění za rok končící 31. prosincem 2014 (v tisících Kč) Označ. TEXT č. Běžné účetní řád. období Minulé úč. období a b c 1 2 II. Výkony II.1. Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Sluţby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.2. Odměny členům orgánů obchodní korporace C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Trţby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.2 Trţby z prodeje materiálu IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běţnou činnost Q.1. -splatná Q.2. -odloţená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním

14 Účetní závěrka k 31. prosinci 2014 (v tisících Kč) Energotrans SERVIS, a.s. Přehled o peněţních tocích za rok končící 31. prosincem 2014 (v tisících Kč) P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněţní toky z hlavní výdělečné činnosti Běţ. úč. období Min. úč. období Z: Účetní zisk nebo ztráta z běţné činnosti před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněţní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv A.1.6. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky A.1.7. Případné úpravy o ostatní nepeněţní operace A*. Čistý peněţní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, finančními a mimořádnými poloţkami A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení A.** Čistý peněţní tok z provozní činnosti před zdaněním, finančními a mimořádnými poloţkami A.4. Přijaté úroky A.5. Zaplacená daň z příjmů za běţnou činnost a doměrky daně za minulá období A.*** Čistý peněţní tok z provozní činnosti Peněţní toky z investiční činnosti B.1. Nabytí stálých aktiv B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B.*** Čistý peněţní tok vztahující se k investiční činnosti F. Čisté zvýšení nebo sníţení peněţních prostředků R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období

15 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2014 (v tisících Kč) 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Společnost Energotrans SERVIS, a.s. (dále jen společnost ) byla zaloţena vkladem části podniku bez veřejné nabídky akcií zakladatelem, společností Energotrans, a.s., dne 29. února Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 17. dubna Hlavní podnikatelskou činností společnosti je distribuce tepelné energie a pronájem vlastních nemovitostí. Vlastník společnosti Vlastníky společnosti k 31. prosinci 2014 jsou: Praţská teplárenská a.s. 95 % Energotrans, a.s. 5 % Sídlo společnosti Energotrans SERVIS, a.s. Partyzánská 1/ Praha 7 - Holešovice Česká republika Identifikační číslo Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2014 Členové představenstva Členové dozorčí rady Ing. Jan Špringl (předseda) Mgr. Michal Antonín (předseda) Ing. Jakub Hlavica, MBA Ing. David Onderek Změny v obchodním rejstříku Ing. Ladislav Moravec Ing. Jiří Špitálník, CSc. Dne 27. listopadu 2014 byly do obchodního rejstříku zapsány následující informace: - zvolení Ing. Michala Antonína předsedou dozorčí rady, - doplněn počet členů představenstva a dozorčí rady, - změna stanov ze dne 25. června 2014, - Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a druţstvech. Organizační struktura Společnost nemá zaměstnance, činnosti pro společnost vykonává na základě smlouvy o spolupráci Praţská teplárenská a.s

16 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2014 (v tisících Kč) 2. Zásadní účetní postupy používané společností Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými nařízeními a vyhláškami platnými v České republice. Tato účetní závěrka je připravena v souladu s vyhláškou Ministerstva financí České republiky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. (a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vloţený zakladatelem jako součást vkladu části podniku do společnosti je evidován v ocenění dle znaleckého posudku pro zaloţení společnosti, nově pořizovaný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení. Ocenění dlouhodobého majetku vlastní výroby zahrnuje přímý materiál, přímé mzdy a reţijní náklady přímo spojené s jeho výrobou aţ do doby jeho aktivace. V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku: Majetek Metoda Doba odpisování Majetek vloţený zakladatelem do společnosti Majetek nově pořizovaný Stavby Lineární 4 15 let let Stroje a přístroje Zrychlená / Lineární 1 13 let 4 20 let Automobily Lineární -- 5 let Software Lineární 4 roky 4 roky Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Lineární 1-4 roky 8 let (b) Technická zhodnocení na najatém hmotném majetku jsou odpisována lineární metodou po dobu trvání nájemní smlouvy nebo po dobu odhadované ţivotnosti, a to vţdy po tu, která je kratší. Zásoby Zásoby vloţené zakladatelem jako součást vkladu části podniku do společnosti jsou evidovány v ocenění dle znaleckého posudku pro zaloţení společnosti, nově pořizovaný materiál je oceňován v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání do výrobního areálu. Úbytek materiálu je oceňován metodou váţeného aritmetického průměru. Nedokončená výroba je oceňována vlastními náklady, které zahrnují cenu materiálu, práce a proporcionální část výrobních reţijních nákladů podle stavu rozpracovanosti

17 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2014 (v tisících Kč) (c) (d) (e) Stanovení opravných poloţek a rezerv Zásoby Společnost stanoví opravné poloţky k zásobám na základě individuálního posouzení v případě, je-li jejich prodejní cena sníţená o náklady s prodejem niţší, neţ cena pouţitá pro jejich ocenění v účetnictví, nebo jedná-li se o bezobrátkové zásoby na základě vyhodnocení obrátkovosti, kdy při obrátce delší neţ 1 rok a kratší neţ 2 roky se tvoří opravná poloţka ve výši 50 % ocenění materiálu a při obrátce delší neţ 2 roky se tvoří opravná poloţka ve výši 75 % ocenění materiálu (s výjimkou havarijních zásob). Pohledávky Opravná poloţka k pohledávkám se vytváří po vyhodnocení rizikovosti na základě věkové struktury, u pohledávek starších neţ 180 dní a do 365 dnů po splatnosti ve výši 50 % hodnoty pohledávky a u pohledávek starších neţ 365 dní po splatnosti ve výši 100 % hodnoty pohledávky. Kromě vyhodnocení věkové struktury se pohledávky individuálně posuzují a opravná poloţka je tvořena dle míry jejich rizikovosti. Rezervy Rezervu na daň z příjmů vytváří společnost vzhledem k tomu, ţe okamţik sestavení účetní závěrky předchází okamţiku stanovení výše daňové povinnosti. V následujícím účetním období společnost rezervu rozpustí a zaúčtuje zjištěnou daňovou povinnost. V rozvaze je rezerva na daň z příjmů sníţena o zaplacené zálohy na daň z příjmů, případná výsledná pohledávka je vykázána v poloţce Stát - daňové pohledávky. Rezerva na ostatní rizika je tvořena na základě individuálního posouzení rizik hrozících společnosti. Přepočty cizích měn Společnost pouţívá pro přepočet transakcí v cizí měně pevný kurz, který se stanovuje na základě denního kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB první pracovní den kalendářního měsíce a pouţívá se pro účetní případy účtované v příslušném měsíci. V průběhu roku účtuje společnost pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách. Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření. Najatý majetek Společnost aktuálně nepořizuje majetek prostřednictvím finančního leasingu. Nájemné je u operativních nájmů časově rozlišováno a účtováno do účetního období, se kterým souvisí

18 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2014 (v tisících Kč) (f) (g) (h) Daň z příjmů Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odloţené dani. Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený z daňového základu s pouţitím daňové sazby platné v první den účetního období a veškeré doměrky a vratky za minulá období. Odloţená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv, případně dalších dočasných rozdílů (daňová ztráta), s pouţitím očekávané daňové sazby platné pro období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny. O odloţené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, ţe bude v následujících účetních obdobích uplatněna. Klasifikace závazků Společnost klasifikuje část dlouhodobých závazků, bankovních úvěrů a finančních výpomocí, jejichţ doba splatnosti je kratší neţ jeden rok vzhledem k rozvahovému dni, jako krátkodobé. Pouţití odhadů Při přípravě účetní závěrky jsou pouţívány odhady a stanoveny předpoklady, které mají vliv na uplatnění účetních postupů a na výši majetku, závazků, výnosů a nákladů vykázaných v účetní závěrce. Tyto odhady a předpoklady vycházejí z historických zkušeností a různých dalších faktorů, které jsou povaţovány za přiměřené k datu sestavení účetní závěrky, a pouţívají se v situaci, kdy účetní hodnoty majetku a závazků nejsou zcela evidentní z jiných zdrojů nebo kdy existuje nejistota při uplatnění jednotlivých účetních politik. Skutečné výsledky se mohou od odhadů lišit. Odhady a předpoklady jsou průběţně revidovány. Úpravy účetních odhadů jsou zohledněny v období, ve kterém jsou tyto odhady revidovány, pokud se revize týká pouze daného účetního období, nebo v období revize a budoucích obdobích, pokud revize ovlivňuje současné i budoucí období. 3. Změna účetních metod a postupů Během účetního období roku 2014 nedošlo k ţádným významným změnám způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období

19 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2014 (v tisících Kč) 4. Dlouhodobý majetek (a) Dlouhodobý nehmotný majetek Pořizovací cena Zřizovací výdaje Software Goodwill Nedok. nehmotný majetek Celkem Zůstatek k Přírůstky Zůst. k Oprávky Zůstatek k Odpisy Zůstatek k Zůst. hodn Zůst. hodn Nejvýznamnější přírůstek dlouhodobého nehmotného majetku představuje obnova řídícího systému. (b) Dlouhodobý hmotný majetek Pořizovací cena Pozemky Stavby Stroje a zařízení Nedokončený hmotný majetek Celkem Zůstatek k Přírůstky Přeúčtování Zůstatek k Oprávky Zůstatek k Odpisy Zůstatek k Zůst. hodn Zůst. hodn Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého hmotného majetku v roce 2014 patřilo dokončení rekonstrukce čerpací stanice v Třeboradicích a rekonstrukce části tunelu horkovodu. 5. Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba Poskytnuté úvěry Úroková sazba p.a. Jištění Datum splatnosti Měna Nominální hodnota Úrok za období Hodnota k EP Energy, a.s. 3,400 % bez zajištění Kč Celkem poskytnuté úvěry Úvěr společnosti EP Energy, a.s. byl poskytnut 29. ledna 2014 (smlouva byla uzavřena 23. ledna 2014). Maximální doba splatnosti úvěru je 23. ledna 2019, předčasné splacení je moţné kdykoliv bez sankce. Splátky jistiny nejsou definovány. Úrokové období činí 6 měsíců, přičemţ první úrokové období začalo dnem čerpání úvěru

20 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2014 (v tisících Kč) 6. Pohledávky a závazky (a) Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů činí tis. Kč ( tis. Kč), ţádná z pohledávek není pochybná, ani po lhůtě splatnosti. (b) 7. Základní kapitál Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí tis. Kč ( tis. Kč). Ve srovnatelném období převáţnou část krátkodobých závazků představoval závazek ze smlouvy o dílo na rekonstrukci čerpací stanice ve výši tis. Kč. Všeobecně přijatým postupem společnosti je platit závazky ve lhůtě splatnosti, a tudíţ neexistují ţádné závazky po splatnosti. Registrovaný základní kapitál společnosti ve výši tis. Kč byl zcela splacen nepeněţitým vkladem části podniku a v průběhu účetního období nedošlo k jeho změně. 8. Vlastní kapitál (a) Přehled o změnách vlastního kapitálu Základní kapitál Výsledek hospodaření běţného období Neuhrazená ztráta min. let Celkem Zůstatek k Převod neuhrazené ztráty Zisk za rok Zůstatek k (b) Plánované rozdělení zisku vytvořeného v běţném období O rozdělení zisku za rok 2014 dosud nebylo rozhodnuto. 9. Informace o tržbách Veškeré vlastní výkony ve výši tis. Kč ( tis. Kč) realizovala společnost pouze v rámci České republiky a tvoří je nájemné z pronájmu vlastních nemovitostí. 10. Informace o spřízněných osobách (a) Pohledávky a závazky z obchodních vztahů V pohledávkách a závazcích z obchodních vztahů, popsaných v bodě 6, jsou obsaţeny i následující zůstatky účtů týkající se vztahů k podnikům ve skupině: Pohledávky k Závazky k Praţská teplárenská a.s AISE, s.r.o Celkem

21 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2014 (v tisících Kč) (b) Transakce se spřízněnými osobami Výnosy za období Nákupy za období Praţská teplárenská a.s TERMOTA PRAHA a.s AISE, s.r.o SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s Celkem (c) (d) Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv V pohledávkách ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv je obsaţen úvěr poskytnutý společnosti EP Energy, a.s. ve výši tis. Kč ( tis. Kč). Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů Představenstvo Dozorčí rada Počet členů Odměny z titulu výkonu funkce Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady 9 11,5 9 11,5 11. Stát daňové závazky a dotace Daňové závazky činí tis. Kč ( tis. Kč) a představují především závazky z daně z přidané hodnoty ve výši tis. Kč ( tis. Kč). Ţádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti. 12. Informace o odměnách statutárním auditorům Povinný audit Ostatní ověřovací sluţby Celkem Daň z příjmů (a) Splatná Splatná daň z příjmů zahrnuje odhad daně za zdaňovací období 2014 ve výši tis. Kč ( tis. Kč). K 31. prosinci 2014 byla rezerva v souladu s postupem popsaným v bodě 2 (c) sníţena o uhrazené zálohy ve výši tis. Kč, zbylá část odhadu daně ve výši tis. Kč je vykázána jako rezerva na daň z příjmů (2013 pohledávka ve výši tis. Kč)

22 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2014 (v tisících Kč) (b) Odloţená Vykázané odloţené daňové pohledávky a závazky Závazky Rozdíl Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Odloţená daňová pohledávka (+) / závazek (-) V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 2 (f) byla pro výpočet odloţené daně pouţita daňová sazba 19 % ( %). 14. Závazky nevykázané v rozvaze (a) (b) Závazky spojené s plánovanými investičními výdaji Společnost předpokládá v roce 2015 budoucí závazky týkající se investičních výdajů zejména na obnovu řídícího systému ve výši tis. Kč (2013 předpokládaná výše na rok 2014 činila tis. Kč). Soudní spory Společnost se neúčastní ţádného soudního sporu, jehoţ rozhodnutí by mělo dopad do závazků společnosti. 15. Významné následné události Dne 27. ledna 2015 byla uzavřena smlouva o poskytnutí úvěru společnosti EP Energy, a.s. ve výši tis. Kč s úrokovou mírou 1,8 % p.a. a splatností do roku od data podpisu, tedy do 27. ledna 2016 s moţností předčasného splacení. Dne 29. ledna 2015 byl splacen úvěr poskytnutý společnosti EP Energy, a.s., popsáno v bodě 5. Kromě výše uvedených skutečností nedošlo do data sestavení účetní závěrky k ţádným dalším významným následným událostem, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci Představenstvo společnosti

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s.

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Kolín, a.s. která dříve působila pod názvem Elektrárna Kolín, se stala členem skupiny Dalkia v České republice v lednu 2007. Dalkia Kolín zásobuje tepelnou energií dodávanou v

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

PREměření, a.s. - člen Skupiny PRE VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2011

PREměření, a.s. - člen Skupiny PRE VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2011 PREměření, a.s. - člen Skupiny PRE VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2011 V Praze dne 27.2.2012 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1. Základní údaje

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014

Příloha účetní závěrky za rok 2014 19 20 21 22 23 Příloha účetní závěrky za rok 2014 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI...3 1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ...3 1.3.

Více

Úvodní slovo generálního ředitele

Úvodní slovo generálního ředitele Výroční zpráva SAB Finance a.s. za rok 2013 Úvodní slovo generálního ředitele Vážení klienti, vážený akcionáři, vážené kolegyně a kolegové, dostáváte do rukou výroční zprávu společnosti SAB Finance a.s.

Více

Obsah. 1 Zpráva jednatelů 3 Výrok auditora 7 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 13 Roční účetní závěrka 21 Příloha roční účetní závěrky

Obsah. 1 Zpráva jednatelů 3 Výrok auditora 7 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 13 Roční účetní závěrka 21 Příloha roční účetní závěrky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2 GE Money Auto Výroční zpráva 2010 Obsah 1 Zpráva jednatelů 3 Výrok auditora 7 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 13 Roční účetní závěrka 21 Příloha roční účetní závěrky Zpráva

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vybrané ukazatele 7 Vrcholové orgány společnosti 9 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku 10

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ)

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) 1 Tímto opravujeme a doplňujeme výroční zprávu společnosti RM-S HOLDING, a.s. za rok 2009 (dále jen Dodatek k výroční zprávě za rok 2009 ) takto:

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999 KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny Výroční zpráva 1999 Obsah Profil společnosti 1 Složení vrcholových orgánů 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Zpráva představenstva 5 ALPHA

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více