,----- Krajský úřad Zlínského

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ",----- Krajský úřad Zlínského"

Transkript

1 ,----- Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělenf kontrolní Obec Huštěnovice Huštěnovice Babice datum pověřená úřednl osoba číslo jednací spisová značka Bc. Pavlina Dúbravová KUZL 9858/2011/KŘ KUSP 9858/2011 KŘ Zpráva Č. 322/2011/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Huštěnovice, IČ: za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona Č. 420/2004 Sb., o přezkournávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků ober. Místo provedení přezkoumání: obecnf úřad Huštěnovice 92, Babice Přezkoumání vykonali: kontrolor pověřený řlzenlrn přezkoumání: Bc. Pavlína Dúbravová kontrolor: Ing. Jana Brázdilová Obec Huštěnovice Aleš Richtr - starosta Milada Obalová - účetní zastupovali: Krajský úřad Zlínského kraje tf. Tomáše Bati 21, PO Box Zlín rč: tel.: , fax: e-rnail:

2 A. Přezkoumané písemnosti Druh písemnosti Návrh rozpočtu Popis písemnosti Návrh rozpočtu obce Huštěnovice na rok 2011 byl zpracován na straně příjmú i výdajú v členění dle jednotlivých tříd a výsledného financování. Kontrole byl předložen návrh rozpočtu obce, který byl sestavený jako schodkový s příjmy ve výši ,- Kč, výdaji ,- Kč a záporným saldem hospodaření ve výši ,- Kč. Záporné saldo hospodaření obce Huštěnovice bylo v plné výši kryto z vlastních prostředků obce, a to ze zůstatku finančních prostředků na běžném účtu, jehož počáteční stav k činil Kč (účet u KB). Návrh rozpočtu byl na úřední desce obce vyvěšen dne a sňat dne , datum bylo shodné i s datem vyvěšení na elektronické úřední desce obce - ověřeno na výpis záznamů z elektronické úřední desky. Pravidla provizoria rozpočtového Vzhledem k tomu, že obec schválila rozpočet obce Huštěnovice na rok 2011 až na jednání zastupitelstva dne , bylo hospodaření obce usměrňováno rozpočtovým provizoriem. Rozpočtové provizorizum bylo schváleno usnesením Č. 1, bod 12 na jednání zastupitelstva obce dne Byla doložena příloha usnesení, týkající se rozpočtového provizoria, kde bylo stanoveno, že se budou hradit jen nutné výdaje spojené s chodem obce a obec bude hospodařit s 1/12 objemu rozpočtu na 1 měsíc (jedna se 01/12 skutečnosti loňského roku). Dále bylo stanoveno, že příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Huštěnovice bude poskytnuta záloha v objemu odpovídajícímu 1/4 poskytnutého příspěvku v roce Rozpočtová opatření K bylo provedeno 14 rozpočtových opatření: Usnesením č.2, bod č.7 z jednání za dne bylo starostovi schváleno oprávnění k uskutečnění RO (bližší spec. oprávnění uvedena v usnesení). Veškerá RO provedena starostou obce v roce 2011 byla v souladu s tímto usnesením. RO č. 1/2011 bylo schváleno usnesením Č. 3 v za dne a představovalo navýšení přljrnů o částku ,- Kč, např. navýšení pol o částku 5 306,- Kč - dotace na SLDB, prútoková dotace pro PO na pel ve výši Kč - dotace Moderní škola 2011, navýšení OdPa 3314 o částku ,- Kč - nadační příspěvek Nadace Děti-kultura sport. Dále došlo k navýšením výdajú obce, a to o celkovou částku Kč, např. navýšení OdPa 6149 o částku 5 306,- Kč - výdaje spojené se zajištěním SLDB, navýšení OdPa 3113 o částku Kč - prútoková dotace PO, navýšení OdPa 3314 o částku ,- Kč - výdaj spojený s nadačním příspěvkem Nadace Dětikultura sport. RO č. 2/2011 bylo schváleno starostou obce Huštěnovice dne (přeschváleno za dne , usnesením č.4, bod č.5). Jednalo se pouze o přesuny: v rámci OdPa 3632 a OdPa doplněn účelový znak, nástroj a zdroj. RO č. 3/2011 bylo schváleno starostou obce Huštěnovice dne (přeschváleno za dne , usnesením č.4, bod č.5). Došlo pouze k přesunu finančních prostředků v rámci OdPa již schváleného rozpočtu obce na rok 2011 (např. OdPa 2221,3113, 3314,3319,3419,6149 a 2310). 2

3 RO Č. 4/2011 bylo schváleno starostou obce Huštěnovice dne (přeschváleno ZO dne , usnesením č.4, bod č.5). Došlo pouze k přesunu finančních prostředků v rámci OdPa již schváleného rozpočtu obce na rok 2011 (např. OdPa 2219, 2221, 3113,3319,3326 a 3639). RO Č. 5/2011 bylo schváleno v ZO obce dne usnesením č.4, bod č.6. Došlo k navýšení příjmů i výdajů o částku ,-Kč. Na straně příjmů představoval největší navýšení na OdPa 3611 pal o částku ,- Kč (prodej pozemků na výstavbu RD) a na pal o částku 156 OOO,-Kč(dotace na ÚP obce). Na straně výdajů došlo k největšímu navýšení na OdPa 2212 o částku ,-Kč (oprava silnice okolo bytovky) a současně došlo ke snížení OdPa 2219 o částku 300 OOO,-Kč (kde ZO schválilo opravu komunikace u bytovky). RO Č. 6/2011 bylo schváleno starostou obce Huštěnovice dne (přeschváleno ZO dne , usnesením č.5, bod č.3). Došlo pouze k přesunu finančních prostředků v rámci OdPa 3319, 3632, 3639 a RO č.7/2011 bylo schváleno starostou obce Huštěnovice dne (přeschváleno ZO dne , usnesením č.5, bod č.3). Došlo pouze k přesunu finančních prostředků v rámci OdPa 3326, 3341, 3632 a RO Č. 8/2011 bylo schváleno starostou obce Huštěnovice dne (přeschváleno ZO dne , usnesením Č. 5, bod č.3). Došlo pouze k přesunu finančních prostředků v rámci OdPa 3113, 3399,3632,3639,5512 a RO č.9/2011 bylo schváleno ZO dne usnesením č.5, bod č.4. Došlo k navýšení příjmů i výdajů o částku ,13 Kč. Na straně příjmů došlo k navýšení např. na OdPa 3319 pal o částku ,52 Kč (vratka nespotřebovaná záloha na energii), na pal o částku ,- Kč (dotace na knihovnu od Města UH. Na straně výdajů např. na OdPa 2219 pal o částku ,- Kč (chodníky u silnice), na OdPa 3631 pal o částku ,- Kč (osvětlení přechodu pro chodce). RO Č. 10/2011 bylo schváleno starostou obce Huštěnovice dne (přeschváleno ZO dne , usnesením č.7, bod. č.7) Došlo pouze k přesunu finančních prostředků v rámci OdPa 3632, 3745a6171. RO č.11/2011 bylo schváleno starostou obce Huštěnovice dne (přeschváleno ZO dne , usnesením č.7, bod. č.7) Došlo pouze k přesunu finančních prostředků v rámci OdPa 3113, 3319,3326,3632,3635,3745 a

4 RO č, 12/2011 bylo schváleno starostou obce Huštěnovice dne (přeschváleno ZO dne , usnesením č.7, bod. č.7) Příjmy a výdaje byly navýšeny o stejnou částku ,- Kč. Např. pol příjem dotace na opravu křížů ve výši ,- Kč, OdPa 3113 příspěvek na odpisy PO ve výši ,50 Kč, pol příjem neinvestičního příspěvku od Mikroregionu na slavnosti vína ve výši 35767,- Kč. RO č. 13/2011 bylo schváleno ZO dne usnesením Č. 7, bod Č. 8. Rozpočtové příjmy se zvyšují o ,- Kč a výdaje o ,- Kč. Např. pol příjem neinvestičního příspěvku do Mikroregionu na slavnosti víno ve výši 5 000,- Kč. Výdaje navýšeny na OdPa 3113 pol o ,- Kč, OdPa 3419 pol o ,- Kč, OdPa 3399 o 40000,- Kč. RO č. 14/2011 bylo schváleno starostou obce Huštěnovice. ZO schválilo dne usnesením Č. 7, bod Č. 9 oprávnění pana starosty k provedení úpravy rozpočtu obce za měsíc prosinec k datu Příjmy schváleny ve výši ,- Kč, RO příjmy zvýšeno o částku ,73 Kč příjmy po změnách navýšeny na částku ,73 Kč. Výdaje schváleny ve výši , RO výdaje sníženy o částku ,64 Kč výdaje po změnách sníženy na částku ,36 Kč. Kontrolou údajů v účetním výkaze Fin 2-12 M bylo zjištěno, že rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace po úpravách rozpočtu se na příslušných řádcích (4440, 4450, 4470) tohoto výkazu rovnají. Rozpočtový výhled Obec sestavila a předložila rozpočtový výhled, který byl sestaven na roky Rozpočtový výhled byl sestaven dle ustanovení 3 zákona Č. 250/2000 Sb., v platném znění. V oblasti příjmů byl sestaven dle jednotlivých příjmových tříd (daňové, nedaňové, transfery a kapitálové příjmy) a v oblasti výdajů na běžné a kapitálové výdaje. Schválený rozpočet V zastupitelstvu obce Huštěnovice byl uvedený návrh rozpočtu obce projednán a schválen v navržené výši usnesením zastupitelstva Č. 2 dne Schválený rozpočet byl neprodleně rozepsán v podrobném členění na jednotlivé příjmové a výdajové položky a je uveden ve sloupci I Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu (Fin 2-12 M). Stanovení ukazatelů organizacím závazných Finanční vztah mezi obcí a zřízenou příspěvkovou organizací ZŠ, zřízeným MŠ a školní jídelnou vycházel ze schváleného rozpočtu obce na rok 2011 (OdPa 3113). Návrh příspěvku pro obcí zřízenou příspěvkovou organizaci vycházel z návrhu rozpočtu na rok 2011 pro ZŠ a MŠ Huštěnovice sestaveného ředitelkou PO v celkové výši ,- Kč - celkových výdajů. Zřízené PO byla písemně sdělena výše neinvestičního příspěvku dne na základě schváleného rozpočtu obce na rok 2011 (dne ). Předložený odpisový plán PO na rok 2011 byl ZO Huštěnovice 4

5 schválen usnesením č.2, bod č.5 (odpisy ve výši celkem 73999, Kč). Hospodářský výsledek zřízené PO za rok 2010 ve výši ,87 Kč byl schválen v za dne usnesením č.2, bod č.6. Bylo schváleno jeho převedení do rezervního fondu v plné výši. Zároveň bylo tímto usnesením povoleno čerpání rezervního fondu v roce 2011 do výše , Kč na rozvoj hlavní činnosti. Závěrečný Bankovní účet výpis Kontrolou výdajové části rozpočtu uvedené v účetním výkaze Fin 2 12 M bylo zjištěno, že na pol neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím bylo k zasláno celkem ,00 Kč ( , OOKč neinvestiční příspěvek a ,00 Kč odpisy). Dle sdělení účetní obce byly odpisy ve stejné výši tzn ,00 Kč vráceny zpět na účet zřizovatele. Obec zpracovala a kontrole předložila Návrh závěrečného účtu obce Huštěnovice za rok Návrh ZU byl vyvěšen dne a sňat , uvedené datum bylo shodné i s datem vyvěšení na elektronické úřední desce obce. ověřeno na výpis záznamů z elektronické úřední desky obce. Zastupitelstvo obce Huštěnovice schválilo Závěrečný účet obce za rok 2010 bez výhrad, usnesením č.4, bod č.3 na zastupitelstvu obce dne , součástí předloženého závěrečného účtu byla i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok V průběhu roku 2011 účtovala obec na třech bankovních účtech. Jednalo se o: BU Č /0100 u KB a.s., evidovaný v HUK na účtu Zůstatek tohoto účtu k činil ,44Kč a byl ověřen na elektronický bankovní výpis číslo 181, str. 1 ze dne Municipální konto Č /0300 u ČSOB a.s., evidovaný v HUK na účtu Zůstatek tohoto účtu k činil ,15 Kč a byl ověřen na bankovní výpis číslo 2011/12, str. 1/1 ze dne účet Č /0100 vedený u KB a. s., evidovaný v HUK na účtu sociální fond. Zůstatek tohoto účtu k činil ,78 Kč a byl ověřen na elektronický bankovní výpis čislo 26, str. 1 ze dne Dohoda odpovědnosti o hmotné Ke kontrole byla předložena Dohoda o hmotné odpovědnosti uzavřená mezi účetní obce a starostou obce ze dne , která obsahovala předepsané náležitosti. Evidence majetku Majetek byl evidován na kartách majetku v programu KEO. 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ve výši ,30 Kč pořízení programu (rnajetek-dooprávkovánl, licence Keo) oprávky v plné výši 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ve výši , Kč změna územního plánu oprávky ve výši 2 942, Kč 031 Pozemky ve výši ,30 Kč pořízeny pozemky ve výši , Kč vyřazeny pozemky ve výši 56683,81 Kč 032 Kulturní předměty ve výši , Kč předměty přeřazeny z 021 ve výši , Kč 021 Stavby ve výši ,22 Kč přírůstek ve výši , Kč (mlatový chodník), ve výši ,80 5

6 Evidence pohledávek Kč (měřič rychlosti), ve výši ,60 Kč (zastávkový přístřešek) - oprávky ve výši ,- Kč 022 Samostatné movité věci ve výši ,70 Kč - přírůstek ve výši ,20 Kč (měřič rychlosti) - oprávky ve výši ,30 Kč 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši ,10 Kč - přírůstek ve výši ,-Kč (např. notebook, motorová pila, pracovní stůl, sekačka) - úbytek ve výši ,- Kč (např. psací stůl, koberec korpus, knihovna velká) - oprávky v plné výši 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši ,10,- Kč - přírůstek ve výši ,10,- Kč (např. pozemky pod chodníky, sběrný dvůr, chodník ke hřbitovu, chodník při 1/55) - úbytek ve výši ,- Kč (např. domy a pozemky zařazeny na 021 a 031) 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek ve výši ,- Kč - akcie Slováckých vodáren a kanalizací Majetek ve výpůjčce evidovala paní účetní v operativní evidenci (sešitek), jednalo se o: - uzamykatelný ocelový přístřešek ve výši ,- Kč - nádoba na papír ve výši 12600,- Kč (1kus) - nádoba na bílé sklo ve výši 10907,- Kč (3 kusy) - nádoba na barevné sklo ve výši ,- Kč (1 kus) Dle předložené rozvahy za období 12/2011 evidovala obec následující pohledávky: Dlouhodobé pohledávky ve výši 0,- Kč Krátkodobé pohledávky v celkové výši ,19 Kč 311 Odběratelé ve výši ,75 Kč - jednalo se o pohledávky za vystavenou fakturu (pomocné práce na Rybochovném zařízení) a nájemné nebytových prostor 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši ,- Kč - zálohy na plyn ve výši ,- Kč - zálohy na elektrickou energii ve výši ,- Kč - zálohová faktura na vzdělávací akci ve výši 1 100,- Kč 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti ve výši 54767,- Kč - neuhrazené poplatky za odvoz odpadu v roce 2011 ve výši 25367,- Kč - neuhrazené poplatky za odvoz odpadu v roce ve výši ,-Kč 381 Náklady příštích období ve výši ,75 Kč - neinvestiční příspěvek na JDTM KúZK ve výši 2 465,- Kč - faktura (roční přístup k zákonům Arnet) ve výši 9 960,- Kč a (pojištění lanové pyramidy) ve výši 3 235,- Kč - faktury za pojištění (odpovědnost za škodu, havarijní pojištění a standardní pojištění) ve výši ,75 Kč 385 příjmy příštích období ve výši 8 822,25 Kč - pronájem orné půdy 388 Dohadné účty aktivní ve výši ,44 Kč - revitalizace krajiny v části k.ú. Huštěnovice - následná péče ve výši ,- Kč - neinvestiční dotace na kříže z MMR ve výši ,48 Kč - Eko kom a Asekol ve výši ,76 Kč - revitalizace ploch a revitalizace krajiny ve výši ,20 Kč Kontrola doporučuje projednání pohledávek za neuhrazené poplatky 6

7 Evidence poplatků za odvoz odpadu v roce v Zastupitelstvu obce Ōbec eviduje místní poplatky pomocí tabulky v Excelu, a to dle čísel popisných a trvale přihlášených obyvatel. Místní poplatky lze zaplatit ve dvou splátkách: první splátka nejpozději k a druhá splátka (tj. celá částka) nejpozději do Evidence závazků Dle předložené rozvahy za období 12/2011 evidovala obec následující závazky: Dlouhodobé závazky ve výši 0,00 Kč Krátkodobé závazky ve výši ,68Kč 321 Dodavatelé ve výši ,68 Kč -celkem 14 neuhrazených dodavatelských faktur (Slovácké vodárny a kanalizace, RWE, Volný, DAT, 2 faktury Telefonica Czech Republik, Český úřad zeměměřický a katastrální, Sběrné suroviny, 4 faktury OTR, PK Ossendorf, Ing. Jirí Zeman) 331 Zaměstnanci ve výši ,- Kč 336 Zúčtování s institucemi SZ a ZP ve výši ,- Kč 342 Jiné přímé daně ve výši 16066,- Kč 349 Závazky k územním rozpočtům ve výši 700,- Kč - závazek vůči Městu Uh. Hradiště - přestupková agenda 374 Přijaté zálohy na transfery ve výši ,- Kč - jednalo se o dotaci ze SR, neinvestiční příspěvek od Nadace-Děti kultura a sport, a dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj 383 Výdaje přlštích období ve výši 500,- Kč 384 Výnosy příštích období ve výši ,- Kč - daň z příjrnů ve výši ,- Kč a dvě nájemní smlouvy ve výši 2 810,- Kč 389 Dohadné účty pasivní ve výši ,- Kč - dohad-elektrická energie a plyn 378 Ostatní krátkodobé závazky ve výši 3445,- K - jednalo se o zákonné pojištění za zaměstnance, závazek za nezaplacené obědy zaměstnanců za 12/2011 Faktura Kontrole byly předloženy došlé a vystavené faktury za rok Prověřeno bylo účtování a zařazování rozpočtové skladby u došlých faktur č , nebyly zjištěny žádné nedostatky. Ke každé faktuře byl doložen likvidační lístek a protokol o provedené předběžné řídící kontrole. č. Prověřeno bylo dále účtování a zařazování rozpočtové sklady u faktur vystavených , nebyly zjištěny žádné nedostatky. Vystavovány byly faktury zejména vyplývající z nájemních smluv, dále za hlášení rozhlasem a za zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů. Hlavní kniha Hlavní kniha byla sestavena za období 12/2011v programu KEO a obsahovala obraty a zůstatky jednotlivých analytických účtů. Zůstatky syntetických účtů v hlavní knize odpovídaly zůstatkům účtů v rozvaze za období 12/2011. Inventurní soupis majetku a závazků Plán inventur pro inventarizaci majetku, pohledávek a závazků k obsahoval: - dokladová a fyzická inventura bude provedena do inventura majetku a závazků bude provedena od do složení hlavní inventarizační komise - složení dílčí inventarizační komise č. 1, č. 2 a č.3 - proškolení předsedů a členů inventarizační komise proběhne dne 7

8 (doloženo dokladem o proškolení členů a předsedů inventarizačních komisí a jejich podpisové vzory) - přílohu: seznam inventurních soupisů - podpis starosty obce, dne Inventarizační zpráva za rok 2011 obsahovala: - časový a věcný průběh inventarizace - způsob provedení inventury - doložení provedených inventur (členové inventarizačních komisí sestavili inventurní soupisy) - inventarizační rozdíly nebyly zjištěny - podpisy členů HIK - přílohy: Č. 1 - Seznam všech inventurních soupisů Č. 2 - Jednotlivé inventurní soupisy dle seznamu-přílohy č.1 včetně souvisejících příloh Zpráva byla schválena a podepsána starostou obce dne Doložen soupis majetku obce, který byl k datu vyřazen, obsahoval i protokoly o vyřazení. Soupis schválen starostou obce a podepsán členy HIK. Inventurní soupisy byly vyhotoveny v analytickém členění jednotlivých syntetických účtů a byly podepsány členy inventarizační komise a hmotně odpovědného pracovníka. Rozsah provedené inventarizace odpovídal vyhlášce Č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Kniha došlých faktur Kniha odeslaných faktur Kontrole byla předložena kniha došlých faktur za rok 2011, sestavena pomocí softwaru KEO. Obec zaevidovala roce 2011 celkem 365 faktur. Byla provedena kontrola zůstatku nezaplacených faktur dle KDF ve výši ,68 Kč na SU 321 v rozvaze za 12/2011 nebyl zjištěn rozdíl. Kontrole byla předložena kniha vydaných faktur za roku 2011, sestavena pomocí softwaru KEO. Obec zaevidovala v roce 2011 celkem 37 faktur. K činil zůstatek účtu 311 (odběratelé) částku ,75 Kč. Mzdová agenda Mzdovou agendu zpracovává účetní obce za pomocí výpočetní techniky pomocí mzdového programu v KEO. Odměňování zastupitelstva členů Kontrole byly předloženy mzdové listy všech uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva obce za I. pol. roku Nebyly zjištěny nedostatky, veškeré vyplacené odměny byly v souladu s Nařízením vlády Č. 375/2010 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném zněnf. Pokladní doklad Kontrole byla předložena pokladna za období leden-prosinec 2011, která je vedena elektronicky v systému KEO. Zůstatek pokladny k ve výši O, Kč souhlasí s Rozvahou (SU 261). Veškeré příjmy a výdaje v hotovosti byly doloženy příjmovými a výdajovými pokladními doklady a paragony a stvrzenkami, které obsahovaly předepsané náležitosti dle ustanovení 11 zákona o účetnictví včetně podpisů odpovědných pracovníků a údajů o finanční kontrole. Příjmové a výdajové pokladní doklady jsou číslovány jednou číselnou řadou. K bylo v pokladně evidováno ks příjmových a výdajových pokladních dokladů. 8

9 Kontrole byly předloženy zápisy z kontroly pokladny ke dni , , a kontrola byla provedena předsedou finanční komise a starostou obce s výsledkem bez nedostatků. Byla provedena namátková kontrola pokladních dokladů za I. pololetí a II. pololetí - nebyly zjištěny nedostatky. Pokladní kniha (deník) Příjmy a výdaje finančních prostředků v hotovosti byly evidovány v pokladní knize obce. Pokladní kniha byla vedena strojově, dle nabídky účetního programu KEO. Proúčtování pokladny bylo prováděno měsíčně. Převody z BU do pokladny a naopak byly doloženy bankovními výpisy a zápisy v pokladní knize - bez rozdílu. Konečné a počáteční stavy hotovosti jednotlivých následných měsíců na sebe navazovaly. / Příloha rozvahy Kontrole byla předložena příloha rozvahy sestavena k v programu KEO. V části A4 byl na účtu 902 evidován drobný dlouhodobý hmotný majetek (internet obcím) ve výši 1 Kč, na účtu 903 byl evidován ostatní majetek (majetek svěřený PO) ve výši ,96Kč a na účtu 943 dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům (očekávaná dotace) ve výši Kč. V části C byly uvedeny příjmy ve schváleném rozpočtu a upraveném rozpočtu - odpovídaly výkazu Fin V části F. G. byl přehled o hospodaření sociálního fondem - odsouhlaseno na Rozvahu a HUK za 12/2011. V části G. byly stavby členěny dle jednotlivých druhů a v části H pozemky dle jednotlivých typů - odpovídaly zůstatkům příslušných analytických účtů. Kontrola doporučuje zvážení evidování drobného majetku na v příloze rozvahy na účtu 902 a upravit směrnici k evidování majetku. Rozvaha Kontrole byla předložena rozvaha sestavena k v programu KEO. Aktiva ve výši ,98 Kč se rovnala pasivům ve stejné výši. Stálá aktiva byla ve výši ,98 Kč netto. Došlo ke korekci stálých aktiv o ,70Kč (oprávkydoloženo přehledem dooprávkování majetku k ) - na účtu 018 ve výši ,00 Kč - na účtu 019 ve výši 2 942,00 Kč - na účtu 021 ve výši ,00 Kč - na účtu 022 ve výši ,30 Kč - na účtu 028 ve výši ,10 Kč Výsledek hospodaření na účtu 493 ve výši ,16 Kč odpovídal výsledku hospodaření po zdanění ve výkazu zisku a ztráty za hlavní činnost za období 12/2011. Na účtu 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let byl zaúčtován výsledek hospodaření za rok 2010 ve výši ,68 Kč. Účetnictví ostatní Dooprávkování dlouhodobého majetku k : K účtům dlouhodobého majetku byla provedena dle rozvahy za období 12/2011 korekce: - k účtu 019 ve výši 2 942,- Kč 9

10 - k účtu 021 ve výši ,- Kč - k účtu 022 ve výši ,30 Kč celkem ve výši ,30 Kč, což neodpovídalo účtování na straně MO účtu 406 ve výši ,30 Kč - rozdíl ve výši ,- Kč jedná se o vyřazení starého územního plánu. Namátkově bylo vybráno 5 položek, u nichž byla prověřena: - kategorizace dlouhodobého majetku do odpisových skupin dle přílohy č. 1 ČÚS Č výše oprávek - výše zůstatkové ceny Na základě data pořízení majetku, zařazení do odpisové skupiny, stanovení zůstatkové ceny (5%) dle Směrnice byl proveden u namátkově vybraných položek výpočet oprávek k nebyly zjištěny nedostatky. Účtový rozvrh Kontrole byl předložen aktuální účtový rozvrh platný pro rok 2011, který byl veden členění SU, AU a text - popis účtu. Výkaz pro hodnocení plnění Kontrole byl předložen Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu Fin 2- rozpočtu 12 M sestavený k Daňové příjmy ,40 Kč Nedaňové příjmy ,93 Kč Kapitálové příjmy ,00 Kč Přijaté transfery ,00 Kč Příjmy celkem ,73 Kč kons. příjmů 27000,00 Kč Příjmy po kons ,73Kč Běžné výdaje Kapitál. výdaje Výdaje celkem kons. výdajů Výdaje po kons ,16 Kč ,20 Kč ,36 Kč 27000,00 Kč ,36 Kč K skončilo hospodaření obce se záporným saldem příjmů a výdajů po konsolidace ve výši ,63 Kč. Záporné saldo hospodaření obce Huštěnovice bylo v plné výši kryto z vlastních prostředků obce, a to ze zůstatku finančních prostředků na běžném účtu. Saldo př. a výdajů po kons ,63 Kč + poč. stav účtů k ( ) ,00Kč = odpovídal zůstatku účtu 231 a ,37Kč v rozvaze a hlavní knize k Kontrolou výkazu Fin 2-12 M za období 12/2011 bylo zjištěno: - kapitálové příjmy ve výši ,- Kč - jednalo se o prodej pozemku na stavbu RD - kapitálové výdaje ve výši ,36 Kč - jednalo se např. o zpevnění plochy u KD, ÚP, nákup pozemků, oplocení sběrného dvora, signalizace-měřič rychlosti, mlatový chodník k revitalizaci ploch veřejné zeleně v obci (neuznatelný výdaj v rámci dotace), investiční transfer "Sdružení obcí pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti Babicko". Příjmy a výdaje po konsolidaci byly plněny na 100,00 %. Závazný ukazatel na straně příjmů a výdajů nebyl překročen. 10

11 Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty obce za období 12/2011 byl sestaven v programu KEO. Obec Huštěnovice v roce 2011 nevykazovala Hospodářskou činnost. Náklady celkem ve výši ,83 Kč Výnosy celkem ve výši ,99 Kč Výsledek hospodaření před zdaněním ve výši ,16 Kč Daň z příjmů ve výši ,00 Kč. Dodatečné odvody daně z příjmů ve výši -90,00 Kč. Výsledek hospodaření po zdanění ve výši ,16 Kč odpovídal zůstatku k účtu 493 v rozvaze. Nejvýznamnější položka nákladů byly ostatní služby na účtu 518 ve výši ,55 Kč. Výnosy z prodeje pozemků na účtu 647 ve výši ,00 Kč odpovídaly kapitálovým příjmů ve výkaze FIN 2-12M na OdPa 3611 pol Výnosy z DzP FO - účet 631 ve výši ,66 Kč odpovídal součtu pol. 1111, 1112 a 1113 ve výkazu FIN 2-12M. Výnosy z DzP PO - účet 632 ve výši ,45 Kč odpovídal součtu pol a 1122 ve výkazu FIN 2-12M. Výnosy z DPH - účet 634 ve výši ,00 Kč odpovídal pol ve výkazu FIN 2-12M. Výnosy z majetkových daní - účet 636 ve výši ,29 Kč odpovídal pol ve výkazu FIN 2-12M. Výnosy ze správních poplatků - účet 605 ve výši ,00 Kč odpovídal pol ve výkazu FIN 2-12M. Na účtu 672 Výnosy územních rozpočtů z transferů ve výši ,48 Kč (dotace ZK, na SLDB, na knihovnu, mikroregion Staroměstko, z Nadace Děti - kultura - sport, od Ministerstva pro místní rozvoj - kříž, předpokládaná dotace na revitalizace zeleně). Účet 554 prodané pozemky ve výši ,81 Kč odpovídal pohybu účtu 031 v HUKza rok Rozvaha zřízených Kontrole byla předložena rozvaha zřízené příspěvkové organizace příspěvkových organizací Základní škola a mateřská škola Huštěnovice za období 12/2011. Stálá aktiva PO k činila částku (Netto) ,15 Kč. Aktiva celkem ve výši ,39 Kč se rovnala pasivům celkem ve stejné výši. Zůstatek BU (účet 241) k činil částku ,96Kč. PO účtuje o finančních fondech dle přílohy rozvahy bylo zjištěno: FKSP - PS fondu ve výši ,70 Kč, tvorba fondu ve výši ,- Kč, čerpání fondu ve výši ,- Kč, zůstatek fondu k ve výši 16980,70 Kč. Rezervní fond - PS fondu ve výši ,02 Kč, tvorba fondu ve výši ,27 Kč, čerpání fondu ,- Kč, zůstatek fondu k ve výši ,29 Kč. Investiční fond - PS fondu 7 731,- Kč, tvorba a čerpání ve výši 0,00 Kč - odpisy byly převedeny zřizovateli, zůstatek fondu k ve výši 7 731,- Kč. Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací Kontrole byl předložen Výkaz zisku a ztráty zřízené příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Huštěnovice sestavený za období 12/2011. Hospodářská činnost nebyla účtována: 11

12 Náklady celkem ve výši ,80 Kč - nejvýznamnější položka nákladů byly mzdové náklady na účtu 521 ve výši ,- Kč Výnosy celkem ve výši ,30 Kč Výsledek hospodaření ve výši ,50 Kč odpovídal zůstatku účtu 493 v rozvaze. Na účtu 551 byly zaúčtovány odpisy ve výši ,-Kč. Zřizovací organizačních příspěvkových odpisový plán listina Kontrole byla předložena zřizovací listina PO ZŠ a MŠ Huštěnovice složek a ze dne Soupis předaného majetku do správy PO je vždy organizací, přílohou inventarizace (podrozvahový účet 903). Dále byl ke zřizovací listině vyhotoven Dodatek Č. 1 ze dne , kterým předala obec zřlzené PO majetek ve výši ,80 Kč do správy nakoupený pro PO v roce Jednalo se o regál skladový, vozík na vodní lázeň, mycí a varné zařízení a fotoaparát Fujifilm Pine. Darovací smlouvy V roce 2011 uzavřela obec následující darovací smlouvy: Na OdPa 3314 pol Darovací smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku (daru) ze dne uzavřená mezi obcí Huštěnovice a Nadací Děti-kultura-sport na finanční částku ve výši ,- Kč na vybavení místnosti knihovny zejména na notebook, knihy, výtvarný materiál, lavičky, CD přehrávač. Obec má doložit do vyúčtování. Na OdPa 3319 pol Darovací smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku (daru) ze dne uzavřená mezi obcí Huštěnovice a Nadací Děti-kultura-sport na finanční částku ve výši ,- Kč na vybavení pro taneční kroužek na ozvučovací techniku, hudební nosiče, hudební doprovod, taneční kroje. Obec má doložit do vyúčtování. Pracovní smlouvy platových výměrů včetně V prvním pololetí roku 2011 došlo k jedné změně pracovní smlouvy, včetně platového výměru u pracovnice s os. číslem 78, a to tak, že jí byl zkrácen pracovní úvazek na polovinu. U ostatních pracovních smluv a platových výměrů nedošlo k žádné změně. Kontrole byly předloženy mzdové listy všech pracovníků obce za 1. pololetí roku jejich kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Odměny nebyly vypláceny. Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím V roce 2011, obdržela obec následující transfery: - pol přijala obec částku ve výši 5 306,- Kč na SLDB. Kontrolou bylo zjištěno, že dotace na SLDB byla vyčerpána na 2 doložené dohody s pracovnicemi obecního úřadu (Jednalo se o úkoly: provedení kontroly, aktualizace a doplnění územních podkladů pro provedení sčítání, doplnění požadovaných informací pro Český stat. úřad, a podání informací občanům ohledně sčítání a metodická pomoc občanům při vyplňování sčítacích formulářů prováděná na jejich žádost) a na nákup kancelářských potřeb (CD, DVD, flash disk) ve výši 599,- Kč - doloženo VPD Č ze dne V roce 2012 bude vrácena částka ve výši 1 707,- Kč, což je nevyčerpaná částka dotace na SLDB. - pol přijala obec částku ve výši ,- Kč - jednalo se o příspěvek na výkon st. správy a školství z KÚ ZK. - pol přijala obec částku ve výši ,40,- Kč - jednalo se 12

13 o průtokovou dotaci pro místní ZŠ a MŠ Huštěnovice na akci "Moderní škola 2011" ve výši ,40 Kč, a zbývající část Kč dotace na opravu sakrálních památek sdružení "Severní Chřiby a Pomoraví" - obec Huštěnovice, od Ministerstva pro místní rozvoj na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j /11-52 ze dne , schváleno rozpočtovým opatřením č.12/ pol přijala obec částku ve výši ,- Kč - jednalo se o příspěvek z rozpočtu Města Uherské Hradiště na úhradu nákladů spojených se zajištěním provozu místní knihovny na základě smlouvy Č. EKO/K20/2011 ze dne Výdaje byly použity např. na nákup nových knih, nákup skříňky a kancelářské křeslo do knihovny, aktualizaci softwaru v knihovně a dohodu o provedení práce. Schváleno rozpočtovým opatřením č.9/ pol, přijala obec částku ve výši 40767,- Kč od Mikroregionu Staroměstsko za účast na Slováckých slavnostech vína v Uherském Hradišti. Schváleno rozpočtovým opatřením Č. 12/2011 a 13/ pol přijala obec částku ve výši ,- Kč - jednalo se o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na nový územni plán obce. Doloženo Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne a Rozhodnutím o poskytnutí dotace ze dne Jednalo se o dotaci ex post. Smlouvy nájemní V 1. pololetí roku 2011 byly uzavřeny následující nájemní smlouvy: - Smlouva o pronájmu nebytových prostor ze dne uzavřená mezi Obcí Huštěnovice a Annou Hrňovou na nájem ideální poloviny objektu čp. 358 na p.č. 621 v k.ú. Huštěnovice (jednalo se o novinový stánek). Pronájem byl uzavřen na dobu určitou od do Záměr pronájmu Č. 10/2010 byl vyvěšen a sňat a schválen v ZO dne , usnesení Č. 1, bod 3. - Smlouva o pronájmu nebytových prostor ze dne uzavřená mezi Obcí Huštěnovice a Gabrielou Vlkovou na nájem nebytových prostor v 1.NP budovy MŠ Huštěnovice (provoz kosmetiky). Pronájem byl schválen v ZO dne Smlouva o pronájmu obecního pozemku ze dne uzavřená mezi Obcí Huštěnovice a Irenou Růžičkovou, autoškola lrča na pronájem asfaltové plochy, část p.č. 941/5. Pronájem byl uzavřen na dobu určitou od do Smlouvy o dílo Namátkově byly prověřeny následující smlouvy o dílo: - K akci "Huštěnovice - chodníky a osvětlení přechodů" byla předložena Smlouva o dílo ze dne uzavřená mezi Obcí Huštěnovice a firmou Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. na zhotovení stavebních prací na akci: "Huštěnovice - chodníky, osvětlení přechodů". V ČI. III uvedené smlouvy byla sjednána cena ve výši ,- Kč vč. DPH. - K akci "Revitalizace ploch veřejné zeleně ve vybraných částech obce Huštěnovice" byla předložena Smlouva o dílo ze dne na provedení díla s názvem "Revitalizace ploch veřejné zeleně ve vybraných částech obce Huštěnovice". V ČI. VI. byla sjednána cena díla ve výši ,- Kč vč. DPH. Smlouvy o převodu majetku V prvním pololetí roku 2011 uzavřela obec následující kupní (koupě, prodej, směna, smlouvy: převod) 13

14 Obec jako kupující: - Kupní smlouva ze dne uzavřená mezi Obcí Huštěnovice a paní Jindřiškou Šaratovou. Jednalo se o nákup nemovitostí - pozemků, na LV č. 665 v k. ú. Huštěnovice, p.č. 731, p.č. 730/1 a p.č. 730/3. Dle ČI. III. byla dohodnutá kupní cena ve výši ,- Kč. Vklad práva zapsán v kata str u nemovitostí dne a právní účinky vkladu vznikly ke dni Kupní smlouva ze dne uzavřená mezi Obcí Huštěnovice a paní Lenkou Bogorovou a panem Mojmírem Bogorou. Jednalo se o nákup nemovitostí - pozemek na p.č. 703/64 - orná půda o výměře 603 m2 v k.ú. Huštěnovice. Dle ČI. III. byla dohodnutá kupní cena ve výši ,- Kč. Vklad práva zapsán v kata str u nemovitostí dne Celkem na pol naúčtována částka ve výši ,- Kč - jednalo se o nákup pozemků ve výši x správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí + geometrický plán ve výši ,- Kč k bezúplatnému převodu pozemků od ŘSD pod chodníky - bude dořešeno Smlouvou o bezúplatném převodu nejpozději do konce roku Obec jako prodávající: - Kupní smlouva ze dne uzavřená mezi obcí Huštěnovice a paní Pavlou Konečnou. Jednalo se o prodej nemovitosti - pozemku p.č. 703/54 - orná půda v k.ú. Huštěnovice. Dle ČI. III. byla dohodnutá kupní cena ve výši ,- Kč, z toho cena za pozemek ve výši ,- Kč a částka 7 383,- Kč byla za návrh na vklad a vyhotovení GP. Vklad práva zapsán v katastru nemovitostí dne , právní účinky vkladu vznikly ke dni Kupní smlouva ze dne uzavřená mezi obcí Huštěnovice a panem Zd. Brázdilem a paní PaedDr. Katarínou Brázdilovu. Jednalo se o prodej nemovitosti - pozemku p.č. 703/64 - orná půda v k.ú. Huštěnovice. Dle ČI. III. byla dohodnutá kupní cena ve výši ,- Kč, z toho cena za pozemek ve výši ,- Kč a částka 6 289,- Kč byla za návrh na vklad a vyhotovení GP. Vklad práva zapsán v katastru nemovitostí dne , právní účinky vkladu vznikly ke dni K uvedeným prodaným pozemkům byl doložen Záměr obce č. 1/2011 na prodej pozemků: p.č. 703/54 a p.č. 703/64, který byl vyvěšen dne a sňat dne Celkem na pol naúčtována částka ve výši ,- Kč - jednalo se o prodej pozemků ve výši Smlouvy o výpůjčce V I.pol. roku 2011 byla uzavřena Smlouva o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení, uzavřena mezi Obcí Huštěnovice a firmou Asekol s.r.o. dne Předmětem smlouvy byla výpůjčka jednoho kusu unifikovaného uzamykatelného přístřešku v pořtzovacl ceně ,- Kč (zaznamenáno v operativní evidenci paní účetní obce Huštěnovice). Dokumentace zakázkám k veřejným Kontrole byla předložena: - Dokumentace k akci "Huštěnovice - chodníky a osvětlení přechodů". Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky nepřesáhla hranice dle 12 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jednalo se o veřejnou zakázku malého rozsahu. 14

15 Dle 18 odst. 3 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, není zadavatel povinen při zakázce malého rozsahu postupovat dle výše uvedeného zákona, je však povinen dodržet zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Obec Huštěnovice si organizovala výběr firmy ve vlastní režii. Dle předložené dokumentace byly osloveny a nabídky podaly celkem tři firmy. Výběrová komise (složená z členů zastupitelstva) vybrala ekonomicky nejvýhodnější nabldku firmy PSVS, a.s. s nabídkovou cenou ve výši ,- Kč s DPH (doloženo Oznámením o výběru nejvhodnější nabídky ze dne ). - Dokumentace k akci "Revitalizace ploch veřejné zeleně ve vybraných částech obce Huštěnovice" Administrativně tuto veřejnou zakázku zabezpečovala firma EUROPROFIN S.R.O. Doložena byla Smlouvu o dílo s firmou EUROPROFIN s.r.o. ze dne , cena díla byla sjednána ve výši ,- Kč. Dle předložené dokumentace byly osloveny a nabídky podaly celkem tři firmy. Výběrová komise vybrala ekonomicky nejvýhodnější nabídku firmy FLORSTYL s.r.o. s nabídkovou cenou ve výši ,67 Kč bez DPH (doloženo Oznámením o výběru nejvhodnější nabídky ze dne ). Vnitřní předpis a směrnice Výsledky kontrol zřízených organizací Obec Huštěnovice zpracovala směrnici Č. 8 k odpisování dlouhodobého majetku. Směrnice byla podepsáno starostou obce a nabyla účinnosti dne Dne usnesením Č. 7, bod. Č. 12 schválilo ZO směrnici Č. 7 pro provedení inventarizace majetku a závazků obce. Kontrole byla předložena zpráva o provedení veřejnosprávní kontroly ve zřízené příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Huštěnovice. - kontrola byla provedena od 25. do kontrolu provedl předseda finančního výboru a účetní obecního úřadu - kontrolovány byly směrnice, pokladna, faktury přijaté a faktury FKSP, mzdové náklady, bankovní výpisy, zálohové faktury, vnitřní doklady a účetní výkazy - kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky Zápisy zastupitelstva usnesení z jednání Ke kontrole byly předloženy zápisy, usnesení z jednání včetně zastupitelstva obce v roce 2011: Usnesení č. 2 ze dne za schvaluje: - odpisový plán PO na r. 2011, převod hospodářského výsledku PO ve výši ,87 Kč do rezervního fondu a čerpání rezervního fondu do výše ,00 Kč, rozpočet na r. 2011, oprávnění starosty k přesunu fin. prostředků, dále viz. usnesení č.2, rozpočtový výhled na období , rozpočtové opatření č.4/2010, výběrové řízení na revitalizaci ploch veřejné zeleně, koupi pozemků p.č. 731, 730/1, 730/3 o celkové výměře 779 m2 za 70Kč/m2, koupi 1/2 domu č.8 max. do výše 40 OOOKč, pravidla pro hospodaření se sociálním fondem, prodej pozemků p.č. 703/54 o výměře 717m2-751 Kč/m2, p.č.703/64 o výměře 603m2-870Kč/m2. Usnesení č. 3 ze dne za schvaluje: - směnu pozemku v majetku obce p.č, 6180/61 k.ú. St. Město za 15

16 pozemek PF p.č. 1022/23 k.ú. Huštěnovice, sazebník poplatků OÚ Huštěnovice, rozpočtové opatření č. 1/2011. Usnesení Č. 4 ze dne ZO schvaluje: - Závěrečný účet obce Huštěnovice za rok 2010 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodaření a to bez výhrad, schvaluje rozpočtové opatření č. 2,3,4,5/2011, příspěvek Sdružení pro rozvoj Baťova kanálu ve výši 5Kč na občana a rok, zřízení věcného břemena na pozemcích p.č. 620/3, 693, 694/1, 694/2, 694/3, 694/4, 703/2, 703/3, 710/3, 711/3 s firmou E.ON Distribuce a.s. za úplatu 5 OOOKč, pronájem pozemku p.č. 482 o výměře 4 490m2 za 0,50 Kč/m2/rok, finanční spoluúčast na dofinancování projektu "Zlepšování systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany města St. Město a obcí Staroměstska" z rozpočtu roku Usnesením Č. 5 ze dne ZO schvaluje: - rozpočtové opatření č. 6,7,8,9/2011, koupi pozemku p.č. 1044/29 o výměře 42m2 ve výši 70Kč/m2, výsledek výběrového řízení na úpravu chodníků a osvětlení přechodů - vítězná firma PSVS, a.s., odštěpný závod 6- Morava, Tlumačov cenová nabídka Kč, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena p.č. 107/3 a p.č.17. Usnesením Č. 7 ze dne ZO schvaluje: - nájemní smlouvu na pronájem lékárny firmě Thilia Apotheka s.r.o., pronájem p.č. 982/1 a 982/3 panu Josefovi Tománkovi a Ladislavu Zetíkovi, rozpočtové opatření č. 10, 11, 12, 13/2011, starostu jako osobu oprávněnou k úpravě rozpočtu obce za měsíc prosinec a k datu , schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2012, pravidla pro hospodaření se sociálním fondem, vnitřní směrnici č.7 pro provedení inventarizace majetku a závazků obce. Zprávy o plnění přijatých Nápravná opatření zjištěných chyb a nedostatků při závěrečném opatření (zák. 420/2004 Sb., přezkoumání hospodaření obce Huštěnovice za rok 2010 byly 320/2001 Sb., apod.) zaslány OS dne na KÚ ZK. Peněžní fondy obce (FRB, sociální, apod.) - pravidla tvorby a použití Obec Huštěnovice měla zřízen peněžní fond - sociální fond. Fond se řídil vyhotovenými Pravidly pro hospodaření se sociálním fondem ze dne Příděl byl stanoven v roční výši ,- Kč, včetně připsaných úroků na samostatný účet fondu. Pro potřeby sociálního fondu byl zřízen samostatný účet u KB a.s. Byla provedena kontrola okruhu sociáln ího fondu k : zůstatek k ,23 Kč příděl ,55 Kč výdaje ,00 Kč (čerpáno na penzijní připojištění ve výši 9 400,00 Kč, bankovní poplatky ve výši 1 019,00 Kč, zbývající část ve výši 9 414,00 Kč byla čerpána např. na kulturní akce, dovolenou, masáže) zůstatek k ,78 Kč - byl shodný se zůstatek účtu 419 v rozvaze a hlavní knize za období 12/2011 Doklady k tvorbě a čerpání byly zakládány v šanonu sociálního fondu. V dílčím přezkoumání bylo kontrolou doporučeno upravit v Pravidlech pro hospodaření se sociálním fondem či. II. Čerpání fondu (neřeší se odchod a příchod nových zaměstnanců, převádění nevyčerpaného zůstatku osobního konta, atd.). Pravidla byla upravena dle doporučení kontroly s platností od ):,

17 B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání B. I. Přezkoumané předměty, v nichž nebyly nalezeny chyby ani nedostatky č. č, č. Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku Předmět: Zákon 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami Předmět: Zákon 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo e) ručení za závazky fyzických a právnických osob Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob Předmět: Zákon 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo h) účetnictví vedené územním celkem B. II. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písmo b) a písmo c) zákona č. 420/2004 Sb. C. Závěr C. I. Odstraňování chyb a nedostatků 1. Při di/čím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 2. Při přezkoumání hospodaření za předchozf roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky. přfpadně tyto chyby a nedostatky byly napraveny. C II. Při přezkoumání hospodaření obce Huštěnovice za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky [ 10 odst. 3 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb.]. 17

18 C.III. Nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 pism. aj zákona Č. 420/2004 Sb. C. IV. Při přezkoumání hospodaření obce Huštěnovice za rok 2011 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písmo b) následujícf ukazatele: a) podfl pohledávek na rozpočtu územního celku b) podíl závazků na rozpočtu územního celku c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 1,38 % 3,10 % 0% Huštěnovice, dne Bc. Pavlína Dúbravová kontrolor pověfený ttzentm pfezkoumání podpis Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje přezkoumání. výsledky konečného dílčího Aleš Richtr starosta obce Huštěnovice prohlašuje, že v kontrolovaném období územní celek nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,.nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.). Aleš Richtr starosta 1 x obdrží: Obec Huštěnovice 1 x obdrží: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor Kancelář ředitele, oddělení kontrolní Poznámka: Územní celek je ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 písmo b) zákona Č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. 18

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 879/2012 KUSP 879/2012 KŘ

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 25.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 321/2012 KUSP 321/2013 KŘ Zpráva

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára Štítná nad Vláří- Popov 72 763 33 Štítná nad Vláří- Popov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 22.5.2013

Více

Zpráva č. 249/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Haluzice, IČ: 00837288 za rok 2012

Zpráva č. 249/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Haluzice, IČ: 00837288 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Haluzice Haluzice 19 763 24 Vlachovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 29.5.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 36632/2012 KUSP 36632/2012

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje 1 1,,c:::;>,;,:,'U,..... Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 687 04 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30.

Více

Krajský úřad Zllnského kraje

Krajský úřad Zllnského kraje Krajský úřad Zllnského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 68704 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka

Více

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Morkovský region Město Morkovice-Slížany 115 768 33 Kroměříž datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2015 Ing. Ivo Lejsal

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 084969/2012/KUSK 003186/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání LHOTA IČ: 00237001 za rok 2012 hospodaření obce Přezkoumání se uskutečnilo dne: 29.5.2013

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/54423/2013/KŘ-K/7152 Č.j.: KU OK 9128/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 24484/2011 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Čakov,

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Jestřabí Jestřabí 1 763 33 Štítná nad Vláří datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová

Více

Zpráva č. 63/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldřichovice, IČ: 00568678 za rok 2011

Zpráva č. 63/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldřichovice, IČ: 00568678 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Oldřichovice Oldřichovice 86 763 61 Napajedla datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 11.4.2012 Mgr. Marie Ostrožíková KUZL 855/2012 KUSP

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLEN[ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č-j KUJCK 15898f2012 OEKO-PŘ stejnopis Č 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Habří,

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129 Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/74077/2011/KŘ-K/7220 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 13236/2012 Počet stran: 7 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slavkovský

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011 Krajsk' úřad Středočeského kraje.. I.: I' Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ 1I2857/20111KUSK Čj.: 00316I/2012/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE

Více

A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI. Druh písemnosti. Popis písemnosti

A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI. Druh písemnosti. Popis písemnosti KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR O D D.Ě LEN I PŘE Z K U M U A MET O D I K Y H O S POD A Ř E N [ O B C I č.j.: KUJCK 13 631/2010 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. obce Smrček IČ: 15054209

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. obce Smrček IČ: 15054209 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 11. března 2015 jako jednorázové přezkoumání obce Smrček IČ: 15054209 Přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 Přezkoumání 7.1.2013-22.5.2013 se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc c-: LI..-. O~e ~J?v.2l/ ~(i{/.!.a~' d._ 9...1:.,LL'?3 IVyfizen.(),:nr 9. 9,1p-?3 Čís. ic:d.4/ý16113phf... i? _ Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ SpZn.: KÚOK/54841/2012/KŘ-K/7450 Č.j.: KUOK 4995/2013

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE IČ: 00639745 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Štíhlice

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLENí PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 12201/2012 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Okrouhlá

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 se uskutečnilo ve dnech: 11.1.2013 11.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Vysoká Srbská, IČ: 00273228 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva č. 71/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Poteč, IČ: 00568694 za rok 2011

Zpráva č. 71/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Poteč, IČ: 00568694 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Poteč Poteč 12 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2012 Mgr. Marie Ostrožíková KUZL 889/2012 KUSP 889/2012

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 se uskutečnilo ve dnech: 17.2.20\4 na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Krajsk' úřad Středočeskěho.. kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 075979/2012/KUSK 00152112013/KUSK Stejnopis č.!2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVY IČ: 00233005 za

Více

SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE. IČ: 00238597 za rok 2011

SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE. IČ: 00238597 za rok 2011 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE IČ: 00238597 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rymice, IČ: 00544558 za rok 2012

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rymice, IČ: 00544558 za rok 2012 - Krajský úřad Zlínskéhn kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělenf kontrolnf Obec Rymice Rymice 4 769 01 Holešov 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 17.4.2013 ing. Marie Hermanová KUZL

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Jasenná, IČ: 00272736 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2013 I Krajsk" úřad Středočeského kraje... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 072211/2013/KUSK 000613/20 14/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE IČ: 00240001 za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013. Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 079052/2013/KUSK 181091/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v JEDOMELICE IČ: 00234460 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly

K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly L I B E R E C K Ý K R A J K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly Obecní úřad Plavy čp. 186 p. Věra Mužíčková, starostka 468 46 Plavy Váš dopis ze dne: Vaše čj./zn. Naše čj.značka:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDE:LENI PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 25187/2011 OEKO-PŘ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Hajany, IČ 60829257

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE. IČ: 00640212 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE. IČ: 00640212 za rok 2013 Krajsk' úřad Středočeského kraje.. : I Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 077920/2013/KUSK 102165/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE IČ: 00640212 za

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010 Zborovská 11 15021 Praha5 SpZn: Čj.: SZ 03802312010IKUSK 007555/20111KUSK Stejnopis č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY IČ: 00235571 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žďár nad Metují, IČ: 00273279 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ IČ: 00235024 za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo 7.10.2010 10.2.2011 ve dnech: na základě zákona

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE. IČ: 00509868 za rok 2012

SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE. IČ: 00509868 za rok 2012 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE IČ: 00509868 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tuřany IČ: 00572811 za

Více

Zápisy zastupitelstva usnesení

Zápisy zastupitelstva usnesení Zápisy zastupitelstva usnesení z o poskytnutí bezúročné půjčky ze sociálního fondu ve výši 50 tis. K - usnesením Č. 11/12 ze dne 14. 5. 2012 půjčku ve výši 20 tis. Kč paní Pavolové ze sociálního fondu.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENI PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 29627/2013-0EKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Dvory,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KRENEK. IČ: 00236985 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KRENEK. IČ: 00236985 za rok 2013 Zborovská 11 150 2] Praha 5 SpZn: Čj. SZ 08167012013/KUSK 005753/2014/KUSK Stejnopis č. ;L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v KRENEK IČ: 00236985 za rok 2013 Přezkoumání 2l.5.2014 se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINARE. IČ: 00236578 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINARE. IČ: 00236578 za rok 2012 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ_069439/2012/KUSK 00175612013/KUSK Stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 'V VINARE IČ: 00236578 za rok 2012 Přezkoumání 28.2.2013 se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Lukavec u Hořic, IČ: 00271781 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 056849/2013/KU K Čj.: 121698/2013/KUSK Stejnopis č.!; Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE IČ: 00473481 za rok 2013 Přezkoumání 27.9.2013 27.3.2014

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2014 Přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Libňatov, IČ: 00278084 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Okna, IČ: 00673412 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Okna, IČ: 00673412 za rok 2010 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK - 0137/10/Vob Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Okna, IČ: 00673412 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 2.3.2011 na základě

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008. , v. obce ZLATA OLESNICE. Ing. Jana Nováková

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008. , v. obce ZLATA OLESNICE. Ing. Jana Nováková ajský úřaql!~ereckého Odbor kontroly kraje \\\liberec~ý ~ kraj Č.j: LK/238/08/NOV/obce ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008, v obce ZLATA OLESNICE Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY Krajský úřad Středočeského kraje ODBOR FINANČNÍ KONTROLY Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_085827/2010/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 006785/2011/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 2.10.2012 14.2.2013 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 756 12 Horní Lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21.2.2012 Ing. Antonín Putala

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK/153/08/Vo/obce Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Přezkoumání se uskutečnilo dne: 12. 2. 2009 na základě zákona

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 620 000 4 785 110 4 817 735 Nedaňové příjmy třída 2 741 800 1

Více

Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření, v

Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření, v Krajsk; úřad Středočeského t :,.. kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 Číslo jednací: 138961/2009/KUSK Spisová značka: SZ_102944/2009/KUSK Stejnopis Č. 2 Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření, v obce UZICE

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce HŘIMĚŽDICE. Ič: 00242268 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce HŘIMĚŽDICE. Ič: 00242268 za rok 2013 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 090270/2013/KUSK 003395120 14/KUSK Stejnopis č. / Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce HŘIMĚŽDICE Ič: 00242268 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

/_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf

/_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf I /_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf i Obecní úřad ŘEPNtKY ' Ocs.c dne:!jotl. {i; Čislo dop~~ zásilky: Zpracovatel. -p. Ukládací zr.,» PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor I Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Úpa, IČ: 71211721 za rok 2014 Přezkoumání se

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOURIM. IČ: 00235482 za rok 2009. Marie Milanovičová Jiří Černovský

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOURIM. IČ: 00235482 za rok 2009. Marie Milanovičová Jiří Černovský Krajský úřad Středočeského kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 018177/2009fKUSK 001564/2010fKUSK Stejnopis Č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města." KOURIM IČ: 00235482 za rok 2009

Více

Obec Lhotka. Lhotka č. 11, 588 56 Telč

Obec Lhotka. Lhotka č. 11, 588 56 Telč Obec Lhotka Lhotka č. 11, 588 56 Telč Závěrečný účet za rok 2011 - ve zkráceném rozsah u vkč Občané mají možnost nahlédnout do originálních výkazů FIN 2-12M, ROZVAHA, výkaz ZISKU A ZTRÁT a PŘÍLOHA v plném

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

vyřazení majetku s uvedením důvodu vyřazení.

vyřazení majetku s uvedením důvodu vyřazení. Kniha došlých faktur vyřazení majetku s uvedením důvodu vyřazení. Dále byla provedena inventarizace i na účtech: 403 "Transfery na pořízení dl. majetku" ve výši 23 541 071,00 Kč Předmětem inventarizace

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 'V 'V RATMERICE. IČ: 00473481 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 'V 'V RATMERICE. IČ: 00473481 za rok 2012 Krajský úřad Středočeského kraje Zborovská 11 15o 21 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 058954/2012/KUSK 001543/2013/KUSK Stejnopis č. t Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 'V 'V RATMERICE IČ: 00473481 za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 045464/2014/KUSK 006676/2015/KUSK Stejnopis č. 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK IČ: 00239526 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Okřínek

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8.9.2011 24.1.2012 na základě zákona č.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014 Elektronický podpis - 3.4.2015 KUMSX01H9R1G Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

i. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

i. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument i. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní OSO Sdružení měst a obcí Východní Moravy třída Tomáše Bati 5146 76001 Zlín datum pověřená úřední

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2011 Přezkoumání

Více