O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ"

Transkript

1 O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1. LEDEN 31. PROSINEC 2014

2 Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2014 a) základní údaje o organizaci (název, sídlo, odloučené pracoviště, účel zřízení; u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení také stručné informace o zaměření školy či školského zařízení, organizační struktuře vč. schématu, složení oborů vzdělání, údaje o počtech dětí, žáků, studentů a zaměstnanců), b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, c) rozbor hospodaření příspěvkové organizace: 1. náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (tabulka č. 1); 2. čerpání účelových dotací ve členění dle jednotlivých poskytovatelů a účetních znaků, včetně vyhodnocení jejich čerpání a informacích o případné nedočerpané výši a důvodech nevyčerpání, rozšíření k výše uvedeným bodům: 2.1 výnosy v hlavní činnosti v členění na státní rozpočet, rozpočet zřizovatele, další poskytnuté dotace dle jednotlivých účelových znaků, vyhodnocení jejich čerpání, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejího nevyčerpání, vlastní příjmy (bez DČ) vč. rozboru a hodnocení možnosti jejich opakování a vývoje v dalších letech 2.2 náklady v hlavní činnosti analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, rozbor položek, které se významně podílejí na celkové výši výdajů energie, opravy, služby, materiálové náklady, hodnocení alespoň meziročního vývoje jednotlivých nákladů včetně komentáře a interpretace změnových indexů (u významnějších položek je vhodné hodnotit i víceletý vývoj nákladů). 2.3 výsledek hospodaření - rozbor dosažení výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti včetně komentáře, informace o jeho krytí, návrh na rozdělení do peněžních fondů organizace 3. mzdové náklady, průměrný plat (tabulka č. 4) v návaznosti na počet zaměstnanců a zdroje financování; přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách, rozšíření k výše uvedenému bodu: hodnocení alespoň meziročního vývoje 4. komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření v případě, že rozdíl mezi schváleným plánem a skutečností bude činit více/méně než 10% (tabulka č. 2); 5. péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek včetně informace o jeho inventarizaci, informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku (v souladu s údaji zadanými v elektronické databázi FAMA) a o případných pojistných událostech, 6. vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti - dle jednotlivých okruhů doplňkové činnosti v návaznosti na zřizovací listinu (tabulka č. 6), rozšíření k výše uvedenému bodu: jednotlivé okruhy doplňkové činnosti vymezené ve zřizovací listině budou hodnoceny samostatně, tzn. náklady, výnosy, výsledek hospodaření, přínos pro 2

3 organizaci včetně jejich vývoje a možnosti opakování (včetně informací o neprovozovaných okruzích doplňkové činnosti). 7. peněžní fondy (fond odměn, rezervní fond, investiční fond a FKSP) - údaje o stavech, tvorbě, čerpání a krytí jednotlivých peněžních fondů, včetně jejich zapojení do hospodaření v daném roce, informace o rezervaci volných zdrojů na použití v následujících letech (např. kumulace zdrojů na akce významnějšího charakteru), informace o prostředcích vyčleněných na případné spolufinancování akcí reprodukce majetku navržených ke schválení z rozpočtu MSK, popř. prostředcích blokovaných na předfinancování výdajů projektů spolufinancovaných z ESF (tabulka č. 3), 8. pohledávky celkový objem pohledávek v návaznosti na výkazy, rozpis a vyčíslení nejvýznamnějších položek, vyhodnocení pohledávek po lhůtě splatnosti, příčiny jejich vzniku a návrh řešení, komentář a jmenovitý rozpis dlužníků (název, IČ) u pohledávek starších 1 roku (tabulka č. 5), závazky celkový objem závazků v návaznosti na výkazy; u nejvýznamnějších položek po lhůtě splatnosti do jednoho roku a u všech závazků starších 1 roku včetně jmenovitého rozpisu věřitelů (název, IČ), příčin jejich vzniku a návrhu řešení (k tabulka č. 5), d) výsledky kontrol, e) vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, f) poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, g) informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou o činnosti, u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení také údaj o projednání školskou radou, nebo termín, kdy byla/bude zpráva školské radě předána k vyjádření, h) informace o závodním stravování zaměstnanců organizace, způsobu zajištění stravování (vlastní/náhradním způsobem), informace o uzavřené smlouvě o závodním stravování, zajištění stravování v době prázdnin, kalkulaci výši stravného a vyčíslení jednotlivých nákladů (cena oběda, náklady organizace, příspěvek FKSP, náklady hrazené strávníkem). viz bod (4) i) tabulková část včetně finančních výkazů. 3

4 Tabulková část k rozborům hospodaření škol a školských zařízení Tabulka č. 1: Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2: Přehled o plnění plánu hospodaření Tabulka č. 3: Tvorba a použití peněžních fondů Tabulka č. 4: Statistický výkaz P1-04 Tabulka č. 5: Stav pohledávek z obchodního styku po lhůtě splatnosti Stav závazků z obchodního styku po lhůtě splatnosti Tabulka č. 6: Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů Tabulka č. 7: Výnosy z transferů (příspěvek na provoz) Tabulka č. 8: Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Rozbor plnění HV Inventarizační zpráva 4

5 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Sídlo: Tyršova 867/ OPAVA Forma hospodaření: příspěvková organizace od IČ: Ředitel školy: Mgr. Martin Ruský Telefon: zástupce statutárního orgánu: Mgr. Milan Šmíd pedagog. zástupce SŠ, Tyršova 34: Mgr. Lenka Svrčinová pedagog. zástupce SŠ, Husova 6: Ing. Zuzana Mikulová pedagog. zástupce VOŠ, Praskova 14: Ing. Jiří Štindl, Ph.D. ekonom: Ing. Petra Kavalová vedoucí vychovatel DM: Mgr. Michal Petro vedoucí školní jídelny: Jarmila Vaculíková vedoucí provozu Vesna: Dagmar Tomášková vedoucí restaurace Terasa: Alexandr Pavlovič vedoucí provozu Zelený jelen: Šárka Sorgeová Okruhy doplňkové činnosti příspěvkové organizace dle zřizovací listiny Pořádání rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení včetně zprostředkování Hostinská činnost 5

6 Obchodní činnost včetně zprostředkování Ubytovací služby Čištění a praní textilu a oděvů Provozování cestovní agentury Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí Pronájem majetku Kopírovací práce Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace sdružuje: Kapacita žáků IZO 1. Střední škola Vyšší odborná škola Domov mládeže Školní jídelna Školní jídelna - výdejna Odloučená pracoviště školy Opava, Alšova 24/ Opava, Alšova 26/ Opava, Alšova 28/ Opava, Tyršova 20/ Opava, náměstí Svobody 2/ Opava, Praskova 14/ Opava, Husova 6/ Opava, náměstí Svobody 4/ Opava, Partyzánská 5/1729 6

7 Učební a studijní obory na Střední škole hotelnictví a služeb a Vyšší odborné škole Opava, Tyršova 34, příspěvková organizaci (dále jen škola): Přehled učebních a studijních oborů Kód H/ H/ H/ H/ L/ H/ H/ H/ M/ M/02 Název Výrobce potravin studium denní délka studia 3 roky Pekař studium denní délka studia 3 roky Cukrář studium denní délka studia 3 roky Řezník-uzenář studium denní délka studia 3 roky Podnikání studium denní délka studia 2 roky (nástavbové) Kuchař-číšník studium denní délka studia 3 roky Prodavač studium denní délka studia 3 roky Kadeřník studium denní délka studia 3 roky Hotelnictví Cestovní ruch Č. j. a datum schválení MŠMT ČR dle ŠVP od , RVP vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne čj / dle ŠVP od , RVP vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne , č. j / dle ŠVP od , RVP vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne , č. j / dle ŠVP od , RVP vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne , č. j / dle ŠVP od RVP vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne , č. j. 9325/ dle ŠVP od RVP vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne , č. j / dle ŠVP od , RVP vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne , č. j / dle ŠVP od , RVP vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne , č. j / HŠOP 1330/A/2010 s platností od , výuka podle ŠVP HŠOP 1330/B/2010 s platností od , výuka podle ŠVP 7

8 Přehled vzdělávacích programů vyššího odborného vzdělávání se schvalovacími doložkami Kód N/ N/ N/ N/02 Název Řízení hotelového provozu vzdělávání denní délka vzdělávání 3 roky 0 m Řízení hotelového provozu vzdělávání dálkové délka vzdělávání 3 roky 6 m Rozvoj a řízení regionální turistiky vzdělávání denní délka vzdělávání 3 roky 0 m Rozvoj a řízení regionální turistiky vzdělávání dálkové délka vzdělávání 3 roky 6 m Č. j. a datum schválení MŠMT ČR / ze dne 17. března 2010 s platností od 1. září / ze dne 17. března 2010 s platností od 1. září / ze dne 17. března 2010 s platností od 1. září / ze dne 17. března 2010 s platností od 1. září 2010 Dne 13. prosince 2007 vydalo MŠMT ČR rozhodnutí o prodloužení platnosti akreditace bakalářského studijního programu Gastronomie, hotelnictví a turismus se studijním oborem Hotelnictví na dobu platnosti do 31. prosince 2015, forma studia prezenční, standardní doba studia 3 roky uskutečňovaného Obchodně podnikatelskou fakultu Slezské univerzity v Opavě společně se Střední školou hotelnictví a služeb a Vyšší odbornou školou, Opava, příspěvkovou organizací. Rozhodnutí vydalo MŠMT na základě souhlasného stanoviska Akreditační komise ze dne 4. prosince Stav žáků dle výkazu o střední škole k roku Paragraf Střední odborné školy Střední odborná učiliště a učiliště Celkem Střední škola Meziroční pokles žáků

9 Stav žáků dle výkazu o Vyšší odborné škole k roku Paragraf Denní forma studia Ostatní formy studia Celkem Vyšší odborná škola Meziroční pokles studentů

10 Škola profesionálně připravuje žáky pro provoz v zařízeních hotelů, cestovních kanceláří, restaurací, obchodních řetězců, v masových kombinátech, výrobnách pečiva, cukrovinek a zákusků. Odborný výcvik žáků učebních oborů probíhá ve vlastních a cizích střediscích praktického vyučování, a to: Vlastní střediska praktického vyučování žáků Restaurace Terasa, Partyzánská 7, Opava 5 - restaurace poskytuje veškeré služby v oblasti gastronomie - pořádání rodinných oslav, svateb, firemních akcí, rautů, společenských akcí pro veřejnost, denní stravování formou menu, výběr ze stálého jídelníčku. Kuchyně je zaměřena na klasická hotová jídla a minutky. V průběhu školního roku jsou zde pořádány Dny otevřených dveří pro rodiče a zájemce o studium, kde jsou formou ukázek představovány jednotlivé učební obory. Pro veřejnost jsou připravovány ukázkové sváteční tabule. Provoz restaurace zajišťují žáci oborů Kuchař-číšník a Cukrář pod dohledem UOV a provozních zaměstnanců restaurace Samoobslužná jídelna Zelený jelen, náměstí Svobody 2, Opava - jídelna zajišťuje stravování pro širokou veřejnost a nabízí pořádání rodinných oslav, večírků ve dvou banketních místnostech. 10

11 Schinzelův dům, nám. Svobody 4, Opava - v přízemí budovy se nachází provozovna dámského kadeřnictví a holičství, kde poskytují služby žáci oboru Kadeřník pod dohledem UOV. Provozovna má výhodné místo nedaleko centra města. V prvním patře mají kmenové učebny studenti nástavbového studijního oboru L/51 Podnikání a také zde probíhá odborný výcvik žáků oboru Výrobce potravin a Pekař. Cizí střediska praktického vyučování (dále cizí SPV) Jsou zřizovány u podnikatelských subjektů, které vyhovují podmínkám daným smlouvou o obsahu a rozsahu odborného výcviku a podmínkách pro jeho konání. Škola uzavřela smlouvy s těmito partnery: a) obor Pekař: J.L.N., společnost s r. o., Otická 55, Opava (2013/2014, 2014/2015) GLOBUS ČR, k. s., Těšínská 83, Opava (2013/2014, 2014/2015 ) Martin Knappe PEKAŘSVÍ CUKRÁŘSTVÍ, Olomoucká 117, Opava (2013/2014, 2014/2015) BETINA spol. s r.o., Bělehradská 858/23, Vinohrady, Praha 2 (2014/2015) 11

12 b) obor Cukrář: GLOBUS ČR, k. s., Těšínská 83, Opava (2013/2014, 2014/2015) Martin ASTON - cukrářská výroba, Mikulášská 1066/58, Krnov (2014/2015) c) obor Řezník: Bivoj, a. s., Jateční 23A, Opava (2013/2014, 2014/2015) d) obor Prodavač: GLOBUS ČR, k. s., Těšínská 83, Opava (2013/2014, 2014/2015) e) obor Kuchař: HILL city, s. r. o., U Cukrovaru 513/6, Opava, místo konání odborného výcviku: Restaurace Contanct, U Cukrovaru 6, Opava (2013/2014, 2014/2015) IBERIA TRADE, společnost s r. o., Pekařská 99/11, Opava, místo konání odborného výcviku: Hotel & Restaurant IBERIA, Pekařská 11, Opava (2013/2014, 2014/2015) SMHZ, spol. s r. o., Ratibořská 1580/37, Opava-Kateřinky, místo konání odborného výcviku: Restaurace Katharein, Ratibořská 37, Opava (2013/2014, 2014/2015) Josef Kurowski, Rýmařovská 1253/19, Bruntál, místo konání odborného výcviku: Hotel Koruna, nám. Republiky 17, Opava (2013/2014, 2014/2015) FINAL-SWEET, s.r.o. se sídlem Hradecká 1, Opava, místo konání odborného výcviku: Středověké pivní sklepy, Hradecká 1, Opava (2013/2014) Gastronomie Opava, s. r. o., Římská 678/26, Praha 2, místo konání odborného výcviku: Gastronomie Opava, U Fortny 49/10, Opava (2013/2014, 2014/2015) d) obor Výrobce potravin: Škola má zřízeno v prostorách společnosti Mondelez CR Biscuit Production s.r.o. stálé SPV oboru Výrobce potravin. Společnost umožňuje, aby v prostorách výroby probíhal odborný výcvik žáků uvedeného oboru. Na základě darovací smlouvy podporuje dárce, který působí v oblasti výroby trvanlivého pečiva, rozvoj vzdělávání mladých lidí v této oblasti. Odborný výcvik uvedeného oboru probíhá také ve školním objektu Schienzelův dům. 12

13 Cizí střediska učební praxe oboru Hotelnictví M/01 1) GASTROKRČMA s. r. o., Roztoky, 17. listopadu 454, Praha 5, místo konání učební praxe Restaurace U Tiskárny, Sady Svobody 4, Opava 1 (2013/2014, 2014/2015) 2) Kateřinská Hotel, s. r. o., Kateřinská 1476/38, Praha 2, místo konání učební praxe Hotel Mercure Ostrava Center, Českobratrská 1742/18, Ostrava-Moravská Ostrava (2013/2014, 2014/2015) 3) Ruby Blue hotel & restaurant, Stodolní 11, Ostrava-Moravská Ostrava (2013/2014) 4) Orchard Hotel, a. s., Hornopolní 3313/42, Ostrava-Moravská Ostrava, místo konání učební praxe Hotel Park Inn, Hornopolní 3313/42, Ostrava-Moravská Ostrava (2013/2014, 2014/2015) 5) Iberia Trade, s. r. o., Pekařská 99/11, Opava, místo konání učební praxe Hotel Iberia, Pekařská 11, Opava (2013/2014, 2014/2015) 6) FINAL-SWEET, s. r. o. se sídlem Hradecká 1, Opava, místo konání učební praxe Středověké pivní sklepy, Hradecká 1, Opava (2013/2014, 2014/2015) 7) ORCO Hotel Ostrava, a. s., Na Poříčí 1047/26, Praha 1 (2013/2014) 8) Mamaison Business&Conference Hotel Imperial Ostrava, Tyršova 6, Ostrava (2014/2015) Tabulka: Přepočtený počet zaměstnanců placených ze státního rozpočtu Kategorie zaměstnanců placených ze SR Počet pedagogických zaměstnanců 100,113 98,712 94,811 90,539 Počet nepedagogických zaměstnanců 35,775 34,679 34,250 35,213 Celkový počet zaměstnanců ze státního rozpočtu 135, , , ,752 Tabulka: Přepočtený počet zaměstnanců placených z jiných zdrojů Kategorie zaměstnanců a zdroje krytí Pedagogičtí placení z jiných zdrojů 0,000 0,000 0,000 0,104 Nepedagogičtí zaměstnanci placených z vlastních zdrojů 15,129 15,321 14,192 13,031 Počet nepedagogických zaměstnanců placených z doplňkové činnosti 2,226 2,158 2,037 1,882 Celkový počet zaměstnanců placených z jiných zdrojů 17,355 17,479 16,229 15,017 13

14 Tabulka: Přepočtený počet zaměstnanců celkem za školu Kategorie zaměstnanců celkem Počet pedagogických zaměstnanců 100,113 98,712 94,811 90,643 Počet nepedagogických zaměstnanců 53,130 52,158 50,479 50,126 Celkový přepočtený počet zaměstnanců 153, , , ,769 B. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ, PRO KTERÉ BYLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘÍZENA Informace o plnění úkolů, pro které byla naše organizace zřízena, uvádíme ve Zprávě o činnosti školy za školní rok 2013/2014. C. ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE C.1 NÁKLADY, VÝNOSY A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ, NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZLEPŠENÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOSTI ŠKOLY Tab.: Rozpis nákladů v hlavní činnosti v za období 2012, 2013, 2014 Označení 2012 % 2013 % 2014 % 501 Spotřeba materiálu ,66 10,6% ,75 9,7% ,31 10,7% 502 Spotřeba energie ,32 5,4% ,52 5,2% ,64 4,5% 504 Prodané zboží ,42 0,5% ,43 0,5% ,80 0,5% 511 Opravy a udržování ,54 4,1% ,61 5,5% ,57 5,3% 512 Cestovné ,36 0,5% ,19 0,4% ,33 0,4% 513 Náklady na reprezentaci 6 105,00 0,0% 9 921,00 0,0% 7 714,00 0,0% 518 Ostatní služby ,04 3,7% ,09 4,2% ,85 3,9% 521 Mzdové náklady ,00 52,6% ,00 51,1% ,00 50,7% 52. Zákonné pojištění ,60 18,2% ,09 17,6% ,91 17,7% 538 Jiné daně a poplatky ,55 0,1% ,00 0,1% ,00 0,1% 542 Jiné pokuty a penále 0,00 0,0% 0,00 0,0% ,00 0,0% 544 Prodaný materiál 3 652,11 0,0% 7 343,76 0,0% 2 634,87 0,0% 547 Manka a škody 0,00 0,0% 210,00 0,0% 0,00 0,0% 549 Ostatní náklady ,03 0,6% ,81 1,3% ,42 1,8% 551 Odpisy DHIM ,80 2,4% ,42 2,0% ,83 2,3% 56 Ostatní finanční náklady 6 072,40 0,0% 354,57 0,0% 118,06 0,0% 558 Náklady z DDM ,89 1,4% ,32 2,2% ,71 2,1% 59. Daň z příjmu 3 528,00 0,0% 0,00 0,0% 131,41 0,0% Náklady celkem ,72 100,0% ,56 100,0% ,71 100,0% 14

15 Největší nákladovou položku tvoří mzdové náklady, včetně zákonných odvodů a to ve výši 68,4 % k celkovým nákladům. Rozbor mzdových nákladů, jejich průměrný plat, je uveden v další kapitole, a proto jenom malé shrnutí včetně srovnání let 2012, 2013, 2014: Mzdové náklady v hlavní činnosti mzdové náklady placené z dotací z toho pedagog, platy pedagog, dohody ostatní zaměstnanci, platy ostatní zaměstnanci, dohody odstupné platy zaměstnanců z ostatních zdrojů z toho vlastních zdrojů UZ 5, hl. činnost vlastních zdrojů UZ 5, dopl. činnost z projektů ESF UZ 255, 33019, podpora málopočetných tříd UZ dohody zaměstnanců z ostatních zdrojů z toho vlastních zdrojů UZ 5, hl. činnost vlastních zdrojů UZ 5, dopl. činnost z projektů ESF UZ 33019, mimorozpočtové zdroje (matematika, ) fond odměn produktivní práce žáků Náhrada za pracovní neschopnost Celkem

16 Spotřeba materiálu tvoří druhou největší nákladovou položku, a to 10,7 % z celkových nákladů. Následující tabulka ukazuje přehled čerpání nákladového účtu 501- spotřeba materiálu. Tab.: Analytické členění spotřeby materiálu za období 2012, 2013, 2014 Označení Text % Podíl Potraviny , , ,41 68,18% Potraviny - Vesna, bufety, café , , ,01 3,91% prádlo , , ,00 0,69% OOOP pro žáky , , ,00 1,12% Učebnice 4 310, , ,00 0,08% Knihy , , ,00 0,43% Tiskoviny (i rukověti na CD) , , ,07 1,10% Materiál pro výuku , , ,00 2,17% Kadeřnický materiál , , ,00 1,07% Laboratorní práce 6 494, , ,90 0,06% Materiál na soutěže 6 757,00 810,00 0,00 0,00% Materiál pro výuku , , ,00 0,20% Učební pomůcky do 1000, , , ,00 0,12% Učební pomůcky sportovní potřeby 6 596, , ,00 0,09% Učební pomůcky , , ,00 0,25% DDHM , , ,67 3,31% DDHM ,10 0,00 0,00 0,00% DDHM 3-40 tis. učební pomůcky 2 628,00 0,00 0,00 0,00% DDHM tis ,80 0,00 0,00 0,00% Pohonné hmoty - benzín 1 250,00 245,00 0,00 0,00% Nafta , , ,33 0,55% Benzín sekačky 2 313, , ,00 0,03% Maziva 282,00 0,00 0,00 0,00% Kancelářské potřeby , , ,34 1,49% Čistící a desinfekční prostředky , , ,97 3,26% Léky a zdravotní materiál 4 259, , ,46 0,04% Materiál pro údržbu a opravy , , ,12 1,04% Prací prášky na údržbu OOOP , , ,00 0,07% OOOP - krémy 2 643, , ,72 0,04% Doplňkový mat.(ubrousky, ) , , ,83 0,70% Dekorační materiál 231,23 846, ,96 0,13% Tiskopisy, přihlášky, vysvědčení , , ,00 0,30% Inventář - Terasa, ZJ 4 816, , ,70 0,18% Všeobecný materiál pro provoz , , ,14 4,17% Tonery , , ,93 5,21% Všeobecný materiál - provoz auta 1 175, , ,00 0,02% tiskopisy , ,35 0,00 0,00% nádobí 0, ,14 795,90 0,01% Manka a ztráty v rámci norem 0,00 6,81 45,85 0,00% 501 Spotřeba materiálu , , ,31 100% Hlavní cílem školy je výchova a vzdělávání. Jeho nedílnou součástí je praktické vyučování žáků. Uskutečňuje se v něm spojení výchovy a vzdělávání s praxí s cílem osvojení 16

17 příslušných dovedností a získání schopností využívat vědomosti v praktickém životě. Hlavními formami praktického vyučování ve všech studijních a učebních oborech školy jsou: laboratorní cvičení, odborný výcvik, učební praxe, odborná praxe. Z ekonomického hlediska má praktické vyučování největší spotřebu živé a zhmotnělé práce. Laboratorní cvičení, učební praxe studentů a odborný výcvik učňů jsou vyučovány v odborných učebnách (kuchyních), vlastních a cizích střediscích praktického vyučování. Proto jsou učebny a střediska vybaveny: stroji a zařízením, inventářem (nádobí, sklo, ubrusy), úklidovými prostředky. Učitelé i žáci musí být při praktickém vyučování vybaveni ochrannými pracovními oděvy. Výuka odborného výcviku, učební a odborné praxe žáků probíhá ve školní restauraci Vesna a Terasa, v samoobslužné jídelně Zelený Jelen, ve školní jídelně, v školních bufetech a také u jiných subjektů. Zajištěním této učební a odborné praxe vznikají škole náklady na cestovné pedagogického dozoru. Z následující tabulky vyplývá, že téměř 68,18 % nákladů u této nákladové skupiny tvoří spotřeba potravin. Nezanedbatelnou položkou jsou také náklady na energie, a to ve výši 4,5 % k celkovým nákladům. Následující tabulka ukazuje vývoj nákladů v jednotlivých letech včetně % poměru jednotlivých nákladů k celkové spotřebě daného roku. Tab.: Spotřeba energií za období 2012, 2013, 2014 Náklady 2012 % 2013 % 2014 % Elektrická energie ,11 39% ,60 37% ,03 37% Zemní plyn ,08 34% ,90 33% ,33 32% Vodné, stočné ,34 10% ,21 11% ,55 14% Teplo ,37 17% ,11 19% ,28 17% Spotřeba energie ,90 100% ,82 100% ,19 100% 17

18 Budova školy Tyršova 34, Tyršova 20, nám. Svobody 2, 4 a Domov mládeže Alšova, Husova 6, Terasa jsou vytápěny vlastními plynovými kotelnami. U budovy školy Praskova 14 (VOŠ) je dodávka tepla zajištěna smluvně. Náklady na spotřebu vody v korunovém vyjádření se zvýšily, zatímco spotřeba plynu, elektrické energie a tepla klesla, viz tabulka. Vysoké náklady jsou také náklady za služby, a to ve výši 3,9 % k celkovým nákladům. Tab.: Analytické členění ostatních služeb za období 2012, 2013, 2014 Označení Text % Služby pošt - spotřeba známek , ,20 29,00 0,0% Služby pošt - poštovné , , ,00 1,7% Internet , , ,50 2,8% Telefonní poplatky , , ,51 4,0% Školení a vzdělávání DVPP a SIPVZ ,00 0,00 0,00 0,0% Školení a vzdělávání ostatní akr ,00 0,00 0,00 0,0% Školení neakreditované akce ,00 0,00 0,00 0,0% Školení BOZP a PO ,00 0,00 0,00 0,0% Nájemné , , ,00 1,1% Nájemné movitých věc ,00 0,00 0,00 0,0% Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 2,1% Služby zpracování dat - poplatek ČS 34,00 0,00 0,00 0,0% Programy do 7000,- Kč , , ,31 14,5% % odpis programů 7-60 tis. Kč , , ,50 1,8% Přepravné , , ,00 0,9% Likvidace odpadů , , ,15 6,0% Revize a odborné prohlídky , , ,88 5,1% Ostatní služby - úklid 235,8 0, ,00 0,2% Náklady na poplatky za bankovní služby , , ,53 2,7% Ostatní služby - ostraha objektů 4 558, , ,00 0,3% Ostatní služby - provize za zprostředkování , , ,75 3,8% Ostatní služby - startovné 6 350, , ,00 0,2% Ostatní služby - reklama, inzerce , , ,10 2,9% Ostatní služby - zhotovení klíčů 7 404, , ,70 0,2% Ostatní služby - správa sítě, softwaru , , ,49 18,2% Ostatní služby - UPC 1 608, , ,00 0,1% Ostatní služby služby k úpravě programu , , ,10 7,9% Ostatní služby - konference 0,00 0, ,00 0,0% Ostatní služby - servis kopírky , , ,70 2,2% Ostatní služby - praní prádla , , ,52 12,4% Ostatní služby - různé , , ,11 8,9% ,61 0,00 0,00 0,0% 518 Ostatní služby , , ,85 100,0% Výraznou nákladovou položkou u této skupiny nákladů je správa sítě, praní prádla a služby spojené s nákupem a úpravou programu. Škola provozuje rozsáhlou počítačovou síť, má 8 počítačových učeben, 5 učeben s interaktivními tabulemi a učebny s dataprojektory a prezentační technikou, PC techniku v každém kabinetu a ve sborovnách. Nezanedbatelnou 18

19 položkou jsou také náklady na revize. Tabulka viz výše, ukazuje čerpání nákladového účtu 518 ostatní služby. Významnou položku tvoří také náklady z drobného dlouhodobého majetku, a to ve výši 2,1 % k celkovým nákladům. Škola každoročně obnovuje zařízení v oblasti výpočetní techniky, zlepšuje a obnovuje zařízení potřebné k zabezpečení provozu vlastních středisek praktického vyučování. VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI Tab.: Rozpis výnosů v hlavní činnosti v za období 2012, 2013, 2014 Označení Text 2012 % 2013 % 2014 % 602 Výnosy z prodeje služeb ,21 18,2% ,26 17,2% ,27 18,3% 604 Tržby za zboží ,00 0,5% ,18 0,7% ,65 0,6% 644 Výnosy z prodeje 3 199,88 0,0% 7 465,84 0,0% 0,00 0,0% 648 Čerpání fondů ,69 1,3% ,47 1,8% ,89 0,8% 649 Ostatní výnosy z činnosti ,11 0,3% 4 202,17 0,0% ,24 0,1% 662 Úroky bankovních účtů 4 991,29 0,0% 1 499,04 0,0% 699,84 0,0% 663 Kurzové zisky 136,91 0,0% 517,09 0,0% 26,72 0,0% 669 Ostatní finanční výnosy ,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 672 Výnosy územních rozpočtu ,20 79,7% ,15 80,4% ,25 80,3% Výnosy celkem ,29 100,0% ,20 100,0% ,86 100,0% 19

20 Z uvedených tabulek a grafů je zřejmě, že 80,30 % z celkových příjmů tvoří přijaté transfery, které slouží ke krytí mzdových a provozních nákladů školy, 18,3 % tvoří příjmy z prodeje služeb, a to produktivní práce žáků středisek praktického vyučování restaurace Terasa, samoobslužné jídelny Zelený jelen, Kadeřnictví, školné žáků VOŠ, zápisné, tržby za ubytování a stravování. Zbytek tvoří zanedbatelné procento k celkovým výnosům. Výnosy z prodeje služeb 2014 % Výnosy ze školného ,00 3% Výnosy - zápisné ,00 0% Výnosy za produktivní práce žáků ,35 69% Tržba z prodeje služeb - 21%-ZJ ,28 0% Výnosy za zprostředkování služeb, cizí SPV ,77 0% Výnosy za stravování studenti ,00 15% Výnosy za stravování zaměstnanci ,09 4% výnosy za ubytování DM ,00 8% Výnosy z prodeje služeb - opisy 1 640,00 0% Ostatní výnosy - technické zabezpečení akcí ,15 0% Ostatní výnosy - kopírovací karty 5 614,06 0% Ostatní výnosy - studijní průkazy 3 171,73 0% Ostatní výnosy - čipové karty ŠJ ,36 0% Ostatní výnosy - Husova 6 359,48 0% Výnosy z prodeje služeb ,27 100% 20

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mgr. Martin Ruský, Mgr. Milan Šmíd Mgr.

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Iveta Němcová..

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010 Vypracoval

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Příloha č. 16 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - Náklady N Á K L A D Y Příloha č. 2 Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace SÚ 2013 1) 2014 2) 4) 2013 1) 2014 2) Náklady v tis.kč Spotřebované

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ŠKOLY OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2014 1 OBSAH Obsah Základní charakteristika školy... 3 Vyhodnocení plnění úkolů... 9 Rozbor hospodaření školy... 10 1) Náklady, výnosy a výsledek hospodaření...

Více

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace - rozbor hospodaření školy za rok 2011 A) Základní údaje o organizaci Zřizovatel:...

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 O b s a h: I. Informace o organizaci II. Financování více zdrojově - Rozpočet

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 GYMNÁZIUM J.Á. KOMENSKÉHO ul. Komenského č.169 688 31 Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 V Uherském Brodě RNDr. Karel Radil dne 31. ledna 2003 ředitel školy Gymnázium J.Á. Komenského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

UCT/VEMA 22.01 Org: 14451042/0 účtový rozvrh 11/02/10 Strana 1 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlohodobý

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o hospodaření školy Příjmy Výdaje Majetek školy Rozbor hospodaření 2003 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2003 PŘÍJMY: CELKOVÉ PŘÍJMY 19 324 180,90 Kč z toho prostředky získané vlastní

Více

o hospodaření školy za kalendářní rok 2014

o hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná-Mizerov V Ý R O Č N Í Z P R Á VA o hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Název dokumentu: Výroční zpráva o hospodaření

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 1 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 (č.org. 10602) Zpráva o hospodaření za rok 2014 2 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Rozbor hospodaření za rok 2014 1)Úvod Škola: Gymnázium

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník .po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 Účet Název V období Konečný stav NÁKLADY 501002 Čistící a úklidové prostředky

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké 213 2 1 4, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 13 Hlavní projekt: Projekt: Název: Výroční zpráva o h o s p o d a ř e n í soukromé vysoké 213 Autor:

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 Zpracovala: Bc. Šárka Chobotová ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč.

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o. Rudé armády 1458, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO: 26011247, DIČ: CZ26011247 zápis v OR KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 19957 Zpráva o činnosti hospodářský

Více

IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH

IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH Bankovní spojení: 19-65825-011/0710 Tel.: 296 336 700, Fax:

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

Výroční zpráva. o hospodaření školy. Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, l. máje 268, okr. Prachatice

Výroční zpráva. o hospodaření školy. Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, l. máje 268, okr. Prachatice Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, l. máje 268, okr. Prachatice IČO : 47 259 132 Osvědčení o registraci u FÚ Vimperk - č. CZ 47259132 Výpis z registru ekonom. subjektů - CZ 0315 Prachatice Výroční

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.3.2015 KUMSX01H6PT1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více