O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ"

Transkript

1 O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1. LEDEN 31. PROSINEC 2014

2 Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2014 a) základní údaje o organizaci (název, sídlo, odloučené pracoviště, účel zřízení; u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení také stručné informace o zaměření školy či školského zařízení, organizační struktuře vč. schématu, složení oborů vzdělání, údaje o počtech dětí, žáků, studentů a zaměstnanců), b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, c) rozbor hospodaření příspěvkové organizace: 1. náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (tabulka č. 1); 2. čerpání účelových dotací ve členění dle jednotlivých poskytovatelů a účetních znaků, včetně vyhodnocení jejich čerpání a informacích o případné nedočerpané výši a důvodech nevyčerpání, rozšíření k výše uvedeným bodům: 2.1 výnosy v hlavní činnosti v členění na státní rozpočet, rozpočet zřizovatele, další poskytnuté dotace dle jednotlivých účelových znaků, vyhodnocení jejich čerpání, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejího nevyčerpání, vlastní příjmy (bez DČ) vč. rozboru a hodnocení možnosti jejich opakování a vývoje v dalších letech 2.2 náklady v hlavní činnosti analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, rozbor položek, které se významně podílejí na celkové výši výdajů energie, opravy, služby, materiálové náklady, hodnocení alespoň meziročního vývoje jednotlivých nákladů včetně komentáře a interpretace změnových indexů (u významnějších položek je vhodné hodnotit i víceletý vývoj nákladů). 2.3 výsledek hospodaření - rozbor dosažení výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti včetně komentáře, informace o jeho krytí, návrh na rozdělení do peněžních fondů organizace 3. mzdové náklady, průměrný plat (tabulka č. 4) v návaznosti na počet zaměstnanců a zdroje financování; přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách, rozšíření k výše uvedenému bodu: hodnocení alespoň meziročního vývoje 4. komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření v případě, že rozdíl mezi schváleným plánem a skutečností bude činit více/méně než 10% (tabulka č. 2); 5. péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek včetně informace o jeho inventarizaci, informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku (v souladu s údaji zadanými v elektronické databázi FAMA) a o případných pojistných událostech, 6. vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti - dle jednotlivých okruhů doplňkové činnosti v návaznosti na zřizovací listinu (tabulka č. 6), rozšíření k výše uvedenému bodu: jednotlivé okruhy doplňkové činnosti vymezené ve zřizovací listině budou hodnoceny samostatně, tzn. náklady, výnosy, výsledek hospodaření, přínos pro 2

3 organizaci včetně jejich vývoje a možnosti opakování (včetně informací o neprovozovaných okruzích doplňkové činnosti). 7. peněžní fondy (fond odměn, rezervní fond, investiční fond a FKSP) - údaje o stavech, tvorbě, čerpání a krytí jednotlivých peněžních fondů, včetně jejich zapojení do hospodaření v daném roce, informace o rezervaci volných zdrojů na použití v následujících letech (např. kumulace zdrojů na akce významnějšího charakteru), informace o prostředcích vyčleněných na případné spolufinancování akcí reprodukce majetku navržených ke schválení z rozpočtu MSK, popř. prostředcích blokovaných na předfinancování výdajů projektů spolufinancovaných z ESF (tabulka č. 3), 8. pohledávky celkový objem pohledávek v návaznosti na výkazy, rozpis a vyčíslení nejvýznamnějších položek, vyhodnocení pohledávek po lhůtě splatnosti, příčiny jejich vzniku a návrh řešení, komentář a jmenovitý rozpis dlužníků (název, IČ) u pohledávek starších 1 roku (tabulka č. 5), závazky celkový objem závazků v návaznosti na výkazy; u nejvýznamnějších položek po lhůtě splatnosti do jednoho roku a u všech závazků starších 1 roku včetně jmenovitého rozpisu věřitelů (název, IČ), příčin jejich vzniku a návrhu řešení (k tabulka č. 5), d) výsledky kontrol, e) vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, f) poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, g) informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou o činnosti, u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení také údaj o projednání školskou radou, nebo termín, kdy byla/bude zpráva školské radě předána k vyjádření, h) informace o závodním stravování zaměstnanců organizace, způsobu zajištění stravování (vlastní/náhradním způsobem), informace o uzavřené smlouvě o závodním stravování, zajištění stravování v době prázdnin, kalkulaci výši stravného a vyčíslení jednotlivých nákladů (cena oběda, náklady organizace, příspěvek FKSP, náklady hrazené strávníkem). viz bod (4) i) tabulková část včetně finančních výkazů. 3

4 Tabulková část k rozborům hospodaření škol a školských zařízení Tabulka č. 1: Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2: Přehled o plnění plánu hospodaření Tabulka č. 3: Tvorba a použití peněžních fondů Tabulka č. 4: Statistický výkaz P1-04 Tabulka č. 5: Stav pohledávek z obchodního styku po lhůtě splatnosti Stav závazků z obchodního styku po lhůtě splatnosti Tabulka č. 6: Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů Tabulka č. 7: Výnosy z transferů (příspěvek na provoz) Tabulka č. 8: Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Rozbor plnění HV Inventarizační zpráva 4

5 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Sídlo: Tyršova 867/ OPAVA Forma hospodaření: příspěvková organizace od IČ: Ředitel školy: Mgr. Martin Ruský Telefon: zástupce statutárního orgánu: Mgr. Milan Šmíd pedagog. zástupce SŠ, Tyršova 34: Mgr. Lenka Svrčinová pedagog. zástupce SŠ, Husova 6: Ing. Zuzana Mikulová pedagog. zástupce VOŠ, Praskova 14: Ing. Jiří Štindl, Ph.D. ekonom: Ing. Petra Kavalová vedoucí vychovatel DM: Mgr. Michal Petro vedoucí školní jídelny: Jarmila Vaculíková vedoucí provozu Vesna: Dagmar Tomášková vedoucí restaurace Terasa: Alexandr Pavlovič vedoucí provozu Zelený jelen: Šárka Sorgeová Okruhy doplňkové činnosti příspěvkové organizace dle zřizovací listiny Pořádání rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení včetně zprostředkování Hostinská činnost 5

6 Obchodní činnost včetně zprostředkování Ubytovací služby Čištění a praní textilu a oděvů Provozování cestovní agentury Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí Pronájem majetku Kopírovací práce Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace sdružuje: Kapacita žáků IZO 1. Střední škola Vyšší odborná škola Domov mládeže Školní jídelna Školní jídelna - výdejna Odloučená pracoviště školy Opava, Alšova 24/ Opava, Alšova 26/ Opava, Alšova 28/ Opava, Tyršova 20/ Opava, náměstí Svobody 2/ Opava, Praskova 14/ Opava, Husova 6/ Opava, náměstí Svobody 4/ Opava, Partyzánská 5/1729 6

7 Učební a studijní obory na Střední škole hotelnictví a služeb a Vyšší odborné škole Opava, Tyršova 34, příspěvková organizaci (dále jen škola): Přehled učebních a studijních oborů Kód H/ H/ H/ H/ L/ H/ H/ H/ M/ M/02 Název Výrobce potravin studium denní délka studia 3 roky Pekař studium denní délka studia 3 roky Cukrář studium denní délka studia 3 roky Řezník-uzenář studium denní délka studia 3 roky Podnikání studium denní délka studia 2 roky (nástavbové) Kuchař-číšník studium denní délka studia 3 roky Prodavač studium denní délka studia 3 roky Kadeřník studium denní délka studia 3 roky Hotelnictví Cestovní ruch Č. j. a datum schválení MŠMT ČR dle ŠVP od , RVP vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne čj / dle ŠVP od , RVP vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne , č. j / dle ŠVP od , RVP vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne , č. j / dle ŠVP od , RVP vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne , č. j / dle ŠVP od RVP vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne , č. j. 9325/ dle ŠVP od RVP vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne , č. j / dle ŠVP od , RVP vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne , č. j / dle ŠVP od , RVP vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne , č. j / HŠOP 1330/A/2010 s platností od , výuka podle ŠVP HŠOP 1330/B/2010 s platností od , výuka podle ŠVP 7

8 Přehled vzdělávacích programů vyššího odborného vzdělávání se schvalovacími doložkami Kód N/ N/ N/ N/02 Název Řízení hotelového provozu vzdělávání denní délka vzdělávání 3 roky 0 m Řízení hotelového provozu vzdělávání dálkové délka vzdělávání 3 roky 6 m Rozvoj a řízení regionální turistiky vzdělávání denní délka vzdělávání 3 roky 0 m Rozvoj a řízení regionální turistiky vzdělávání dálkové délka vzdělávání 3 roky 6 m Č. j. a datum schválení MŠMT ČR / ze dne 17. března 2010 s platností od 1. září / ze dne 17. března 2010 s platností od 1. září / ze dne 17. března 2010 s platností od 1. září / ze dne 17. března 2010 s platností od 1. září 2010 Dne 13. prosince 2007 vydalo MŠMT ČR rozhodnutí o prodloužení platnosti akreditace bakalářského studijního programu Gastronomie, hotelnictví a turismus se studijním oborem Hotelnictví na dobu platnosti do 31. prosince 2015, forma studia prezenční, standardní doba studia 3 roky uskutečňovaného Obchodně podnikatelskou fakultu Slezské univerzity v Opavě společně se Střední školou hotelnictví a služeb a Vyšší odbornou školou, Opava, příspěvkovou organizací. Rozhodnutí vydalo MŠMT na základě souhlasného stanoviska Akreditační komise ze dne 4. prosince Stav žáků dle výkazu o střední škole k roku Paragraf Střední odborné školy Střední odborná učiliště a učiliště Celkem Střední škola Meziroční pokles žáků

9 Stav žáků dle výkazu o Vyšší odborné škole k roku Paragraf Denní forma studia Ostatní formy studia Celkem Vyšší odborná škola Meziroční pokles studentů

10 Škola profesionálně připravuje žáky pro provoz v zařízeních hotelů, cestovních kanceláří, restaurací, obchodních řetězců, v masových kombinátech, výrobnách pečiva, cukrovinek a zákusků. Odborný výcvik žáků učebních oborů probíhá ve vlastních a cizích střediscích praktického vyučování, a to: Vlastní střediska praktického vyučování žáků Restaurace Terasa, Partyzánská 7, Opava 5 - restaurace poskytuje veškeré služby v oblasti gastronomie - pořádání rodinných oslav, svateb, firemních akcí, rautů, společenských akcí pro veřejnost, denní stravování formou menu, výběr ze stálého jídelníčku. Kuchyně je zaměřena na klasická hotová jídla a minutky. V průběhu školního roku jsou zde pořádány Dny otevřených dveří pro rodiče a zájemce o studium, kde jsou formou ukázek představovány jednotlivé učební obory. Pro veřejnost jsou připravovány ukázkové sváteční tabule. Provoz restaurace zajišťují žáci oborů Kuchař-číšník a Cukrář pod dohledem UOV a provozních zaměstnanců restaurace Samoobslužná jídelna Zelený jelen, náměstí Svobody 2, Opava - jídelna zajišťuje stravování pro širokou veřejnost a nabízí pořádání rodinných oslav, večírků ve dvou banketních místnostech. 10

11 Schinzelův dům, nám. Svobody 4, Opava - v přízemí budovy se nachází provozovna dámského kadeřnictví a holičství, kde poskytují služby žáci oboru Kadeřník pod dohledem UOV. Provozovna má výhodné místo nedaleko centra města. V prvním patře mají kmenové učebny studenti nástavbového studijního oboru L/51 Podnikání a také zde probíhá odborný výcvik žáků oboru Výrobce potravin a Pekař. Cizí střediska praktického vyučování (dále cizí SPV) Jsou zřizovány u podnikatelských subjektů, které vyhovují podmínkám daným smlouvou o obsahu a rozsahu odborného výcviku a podmínkách pro jeho konání. Škola uzavřela smlouvy s těmito partnery: a) obor Pekař: J.L.N., společnost s r. o., Otická 55, Opava (2013/2014, 2014/2015) GLOBUS ČR, k. s., Těšínská 83, Opava (2013/2014, 2014/2015 ) Martin Knappe PEKAŘSVÍ CUKRÁŘSTVÍ, Olomoucká 117, Opava (2013/2014, 2014/2015) BETINA spol. s r.o., Bělehradská 858/23, Vinohrady, Praha 2 (2014/2015) 11

12 b) obor Cukrář: GLOBUS ČR, k. s., Těšínská 83, Opava (2013/2014, 2014/2015) Martin ASTON - cukrářská výroba, Mikulášská 1066/58, Krnov (2014/2015) c) obor Řezník: Bivoj, a. s., Jateční 23A, Opava (2013/2014, 2014/2015) d) obor Prodavač: GLOBUS ČR, k. s., Těšínská 83, Opava (2013/2014, 2014/2015) e) obor Kuchař: HILL city, s. r. o., U Cukrovaru 513/6, Opava, místo konání odborného výcviku: Restaurace Contanct, U Cukrovaru 6, Opava (2013/2014, 2014/2015) IBERIA TRADE, společnost s r. o., Pekařská 99/11, Opava, místo konání odborného výcviku: Hotel & Restaurant IBERIA, Pekařská 11, Opava (2013/2014, 2014/2015) SMHZ, spol. s r. o., Ratibořská 1580/37, Opava-Kateřinky, místo konání odborného výcviku: Restaurace Katharein, Ratibořská 37, Opava (2013/2014, 2014/2015) Josef Kurowski, Rýmařovská 1253/19, Bruntál, místo konání odborného výcviku: Hotel Koruna, nám. Republiky 17, Opava (2013/2014, 2014/2015) FINAL-SWEET, s.r.o. se sídlem Hradecká 1, Opava, místo konání odborného výcviku: Středověké pivní sklepy, Hradecká 1, Opava (2013/2014) Gastronomie Opava, s. r. o., Římská 678/26, Praha 2, místo konání odborného výcviku: Gastronomie Opava, U Fortny 49/10, Opava (2013/2014, 2014/2015) d) obor Výrobce potravin: Škola má zřízeno v prostorách společnosti Mondelez CR Biscuit Production s.r.o. stálé SPV oboru Výrobce potravin. Společnost umožňuje, aby v prostorách výroby probíhal odborný výcvik žáků uvedeného oboru. Na základě darovací smlouvy podporuje dárce, který působí v oblasti výroby trvanlivého pečiva, rozvoj vzdělávání mladých lidí v této oblasti. Odborný výcvik uvedeného oboru probíhá také ve školním objektu Schienzelův dům. 12

13 Cizí střediska učební praxe oboru Hotelnictví M/01 1) GASTROKRČMA s. r. o., Roztoky, 17. listopadu 454, Praha 5, místo konání učební praxe Restaurace U Tiskárny, Sady Svobody 4, Opava 1 (2013/2014, 2014/2015) 2) Kateřinská Hotel, s. r. o., Kateřinská 1476/38, Praha 2, místo konání učební praxe Hotel Mercure Ostrava Center, Českobratrská 1742/18, Ostrava-Moravská Ostrava (2013/2014, 2014/2015) 3) Ruby Blue hotel & restaurant, Stodolní 11, Ostrava-Moravská Ostrava (2013/2014) 4) Orchard Hotel, a. s., Hornopolní 3313/42, Ostrava-Moravská Ostrava, místo konání učební praxe Hotel Park Inn, Hornopolní 3313/42, Ostrava-Moravská Ostrava (2013/2014, 2014/2015) 5) Iberia Trade, s. r. o., Pekařská 99/11, Opava, místo konání učební praxe Hotel Iberia, Pekařská 11, Opava (2013/2014, 2014/2015) 6) FINAL-SWEET, s. r. o. se sídlem Hradecká 1, Opava, místo konání učební praxe Středověké pivní sklepy, Hradecká 1, Opava (2013/2014, 2014/2015) 7) ORCO Hotel Ostrava, a. s., Na Poříčí 1047/26, Praha 1 (2013/2014) 8) Mamaison Business&Conference Hotel Imperial Ostrava, Tyršova 6, Ostrava (2014/2015) Tabulka: Přepočtený počet zaměstnanců placených ze státního rozpočtu Kategorie zaměstnanců placených ze SR Počet pedagogických zaměstnanců 100,113 98,712 94,811 90,539 Počet nepedagogických zaměstnanců 35,775 34,679 34,250 35,213 Celkový počet zaměstnanců ze státního rozpočtu 135, , , ,752 Tabulka: Přepočtený počet zaměstnanců placených z jiných zdrojů Kategorie zaměstnanců a zdroje krytí Pedagogičtí placení z jiných zdrojů 0,000 0,000 0,000 0,104 Nepedagogičtí zaměstnanci placených z vlastních zdrojů 15,129 15,321 14,192 13,031 Počet nepedagogických zaměstnanců placených z doplňkové činnosti 2,226 2,158 2,037 1,882 Celkový počet zaměstnanců placených z jiných zdrojů 17,355 17,479 16,229 15,017 13

14 Tabulka: Přepočtený počet zaměstnanců celkem za školu Kategorie zaměstnanců celkem Počet pedagogických zaměstnanců 100,113 98,712 94,811 90,643 Počet nepedagogických zaměstnanců 53,130 52,158 50,479 50,126 Celkový přepočtený počet zaměstnanců 153, , , ,769 B. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ, PRO KTERÉ BYLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘÍZENA Informace o plnění úkolů, pro které byla naše organizace zřízena, uvádíme ve Zprávě o činnosti školy za školní rok 2013/2014. C. ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE C.1 NÁKLADY, VÝNOSY A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ, NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZLEPŠENÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOSTI ŠKOLY Tab.: Rozpis nákladů v hlavní činnosti v za období 2012, 2013, 2014 Označení 2012 % 2013 % 2014 % 501 Spotřeba materiálu ,66 10,6% ,75 9,7% ,31 10,7% 502 Spotřeba energie ,32 5,4% ,52 5,2% ,64 4,5% 504 Prodané zboží ,42 0,5% ,43 0,5% ,80 0,5% 511 Opravy a udržování ,54 4,1% ,61 5,5% ,57 5,3% 512 Cestovné ,36 0,5% ,19 0,4% ,33 0,4% 513 Náklady na reprezentaci 6 105,00 0,0% 9 921,00 0,0% 7 714,00 0,0% 518 Ostatní služby ,04 3,7% ,09 4,2% ,85 3,9% 521 Mzdové náklady ,00 52,6% ,00 51,1% ,00 50,7% 52. Zákonné pojištění ,60 18,2% ,09 17,6% ,91 17,7% 538 Jiné daně a poplatky ,55 0,1% ,00 0,1% ,00 0,1% 542 Jiné pokuty a penále 0,00 0,0% 0,00 0,0% ,00 0,0% 544 Prodaný materiál 3 652,11 0,0% 7 343,76 0,0% 2 634,87 0,0% 547 Manka a škody 0,00 0,0% 210,00 0,0% 0,00 0,0% 549 Ostatní náklady ,03 0,6% ,81 1,3% ,42 1,8% 551 Odpisy DHIM ,80 2,4% ,42 2,0% ,83 2,3% 56 Ostatní finanční náklady 6 072,40 0,0% 354,57 0,0% 118,06 0,0% 558 Náklady z DDM ,89 1,4% ,32 2,2% ,71 2,1% 59. Daň z příjmu 3 528,00 0,0% 0,00 0,0% 131,41 0,0% Náklady celkem ,72 100,0% ,56 100,0% ,71 100,0% 14

15 Největší nákladovou položku tvoří mzdové náklady, včetně zákonných odvodů a to ve výši 68,4 % k celkovým nákladům. Rozbor mzdových nákladů, jejich průměrný plat, je uveden v další kapitole, a proto jenom malé shrnutí včetně srovnání let 2012, 2013, 2014: Mzdové náklady v hlavní činnosti mzdové náklady placené z dotací z toho pedagog, platy pedagog, dohody ostatní zaměstnanci, platy ostatní zaměstnanci, dohody odstupné platy zaměstnanců z ostatních zdrojů z toho vlastních zdrojů UZ 5, hl. činnost vlastních zdrojů UZ 5, dopl. činnost z projektů ESF UZ 255, 33019, podpora málopočetných tříd UZ dohody zaměstnanců z ostatních zdrojů z toho vlastních zdrojů UZ 5, hl. činnost vlastních zdrojů UZ 5, dopl. činnost z projektů ESF UZ 33019, mimorozpočtové zdroje (matematika, ) fond odměn produktivní práce žáků Náhrada za pracovní neschopnost Celkem

16 Spotřeba materiálu tvoří druhou největší nákladovou položku, a to 10,7 % z celkových nákladů. Následující tabulka ukazuje přehled čerpání nákladového účtu 501- spotřeba materiálu. Tab.: Analytické členění spotřeby materiálu za období 2012, 2013, 2014 Označení Text % Podíl Potraviny , , ,41 68,18% Potraviny - Vesna, bufety, café , , ,01 3,91% prádlo , , ,00 0,69% OOOP pro žáky , , ,00 1,12% Učebnice 4 310, , ,00 0,08% Knihy , , ,00 0,43% Tiskoviny (i rukověti na CD) , , ,07 1,10% Materiál pro výuku , , ,00 2,17% Kadeřnický materiál , , ,00 1,07% Laboratorní práce 6 494, , ,90 0,06% Materiál na soutěže 6 757,00 810,00 0,00 0,00% Materiál pro výuku , , ,00 0,20% Učební pomůcky do 1000, , , ,00 0,12% Učební pomůcky sportovní potřeby 6 596, , ,00 0,09% Učební pomůcky , , ,00 0,25% DDHM , , ,67 3,31% DDHM ,10 0,00 0,00 0,00% DDHM 3-40 tis. učební pomůcky 2 628,00 0,00 0,00 0,00% DDHM tis ,80 0,00 0,00 0,00% Pohonné hmoty - benzín 1 250,00 245,00 0,00 0,00% Nafta , , ,33 0,55% Benzín sekačky 2 313, , ,00 0,03% Maziva 282,00 0,00 0,00 0,00% Kancelářské potřeby , , ,34 1,49% Čistící a desinfekční prostředky , , ,97 3,26% Léky a zdravotní materiál 4 259, , ,46 0,04% Materiál pro údržbu a opravy , , ,12 1,04% Prací prášky na údržbu OOOP , , ,00 0,07% OOOP - krémy 2 643, , ,72 0,04% Doplňkový mat.(ubrousky, ) , , ,83 0,70% Dekorační materiál 231,23 846, ,96 0,13% Tiskopisy, přihlášky, vysvědčení , , ,00 0,30% Inventář - Terasa, ZJ 4 816, , ,70 0,18% Všeobecný materiál pro provoz , , ,14 4,17% Tonery , , ,93 5,21% Všeobecný materiál - provoz auta 1 175, , ,00 0,02% tiskopisy , ,35 0,00 0,00% nádobí 0, ,14 795,90 0,01% Manka a ztráty v rámci norem 0,00 6,81 45,85 0,00% 501 Spotřeba materiálu , , ,31 100% Hlavní cílem školy je výchova a vzdělávání. Jeho nedílnou součástí je praktické vyučování žáků. Uskutečňuje se v něm spojení výchovy a vzdělávání s praxí s cílem osvojení 16

17 příslušných dovedností a získání schopností využívat vědomosti v praktickém životě. Hlavními formami praktického vyučování ve všech studijních a učebních oborech školy jsou: laboratorní cvičení, odborný výcvik, učební praxe, odborná praxe. Z ekonomického hlediska má praktické vyučování největší spotřebu živé a zhmotnělé práce. Laboratorní cvičení, učební praxe studentů a odborný výcvik učňů jsou vyučovány v odborných učebnách (kuchyních), vlastních a cizích střediscích praktického vyučování. Proto jsou učebny a střediska vybaveny: stroji a zařízením, inventářem (nádobí, sklo, ubrusy), úklidovými prostředky. Učitelé i žáci musí být při praktickém vyučování vybaveni ochrannými pracovními oděvy. Výuka odborného výcviku, učební a odborné praxe žáků probíhá ve školní restauraci Vesna a Terasa, v samoobslužné jídelně Zelený Jelen, ve školní jídelně, v školních bufetech a také u jiných subjektů. Zajištěním této učební a odborné praxe vznikají škole náklady na cestovné pedagogického dozoru. Z následující tabulky vyplývá, že téměř 68,18 % nákladů u této nákladové skupiny tvoří spotřeba potravin. Nezanedbatelnou položkou jsou také náklady na energie, a to ve výši 4,5 % k celkovým nákladům. Následující tabulka ukazuje vývoj nákladů v jednotlivých letech včetně % poměru jednotlivých nákladů k celkové spotřebě daného roku. Tab.: Spotřeba energií za období 2012, 2013, 2014 Náklady 2012 % 2013 % 2014 % Elektrická energie ,11 39% ,60 37% ,03 37% Zemní plyn ,08 34% ,90 33% ,33 32% Vodné, stočné ,34 10% ,21 11% ,55 14% Teplo ,37 17% ,11 19% ,28 17% Spotřeba energie ,90 100% ,82 100% ,19 100% 17

18 Budova školy Tyršova 34, Tyršova 20, nám. Svobody 2, 4 a Domov mládeže Alšova, Husova 6, Terasa jsou vytápěny vlastními plynovými kotelnami. U budovy školy Praskova 14 (VOŠ) je dodávka tepla zajištěna smluvně. Náklady na spotřebu vody v korunovém vyjádření se zvýšily, zatímco spotřeba plynu, elektrické energie a tepla klesla, viz tabulka. Vysoké náklady jsou také náklady za služby, a to ve výši 3,9 % k celkovým nákladům. Tab.: Analytické členění ostatních služeb za období 2012, 2013, 2014 Označení Text % Služby pošt - spotřeba známek , ,20 29,00 0,0% Služby pošt - poštovné , , ,00 1,7% Internet , , ,50 2,8% Telefonní poplatky , , ,51 4,0% Školení a vzdělávání DVPP a SIPVZ ,00 0,00 0,00 0,0% Školení a vzdělávání ostatní akr ,00 0,00 0,00 0,0% Školení neakreditované akce ,00 0,00 0,00 0,0% Školení BOZP a PO ,00 0,00 0,00 0,0% Nájemné , , ,00 1,1% Nájemné movitých věc ,00 0,00 0,00 0,0% Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 2,1% Služby zpracování dat - poplatek ČS 34,00 0,00 0,00 0,0% Programy do 7000,- Kč , , ,31 14,5% % odpis programů 7-60 tis. Kč , , ,50 1,8% Přepravné , , ,00 0,9% Likvidace odpadů , , ,15 6,0% Revize a odborné prohlídky , , ,88 5,1% Ostatní služby - úklid 235,8 0, ,00 0,2% Náklady na poplatky za bankovní služby , , ,53 2,7% Ostatní služby - ostraha objektů 4 558, , ,00 0,3% Ostatní služby - provize za zprostředkování , , ,75 3,8% Ostatní služby - startovné 6 350, , ,00 0,2% Ostatní služby - reklama, inzerce , , ,10 2,9% Ostatní služby - zhotovení klíčů 7 404, , ,70 0,2% Ostatní služby - správa sítě, softwaru , , ,49 18,2% Ostatní služby - UPC 1 608, , ,00 0,1% Ostatní služby služby k úpravě programu , , ,10 7,9% Ostatní služby - konference 0,00 0, ,00 0,0% Ostatní služby - servis kopírky , , ,70 2,2% Ostatní služby - praní prádla , , ,52 12,4% Ostatní služby - různé , , ,11 8,9% ,61 0,00 0,00 0,0% 518 Ostatní služby , , ,85 100,0% Výraznou nákladovou položkou u této skupiny nákladů je správa sítě, praní prádla a služby spojené s nákupem a úpravou programu. Škola provozuje rozsáhlou počítačovou síť, má 8 počítačových učeben, 5 učeben s interaktivními tabulemi a učebny s dataprojektory a prezentační technikou, PC techniku v každém kabinetu a ve sborovnách. Nezanedbatelnou 18

19 položkou jsou také náklady na revize. Tabulka viz výše, ukazuje čerpání nákladového účtu 518 ostatní služby. Významnou položku tvoří také náklady z drobného dlouhodobého majetku, a to ve výši 2,1 % k celkovým nákladům. Škola každoročně obnovuje zařízení v oblasti výpočetní techniky, zlepšuje a obnovuje zařízení potřebné k zabezpečení provozu vlastních středisek praktického vyučování. VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI Tab.: Rozpis výnosů v hlavní činnosti v za období 2012, 2013, 2014 Označení Text 2012 % 2013 % 2014 % 602 Výnosy z prodeje služeb ,21 18,2% ,26 17,2% ,27 18,3% 604 Tržby za zboží ,00 0,5% ,18 0,7% ,65 0,6% 644 Výnosy z prodeje 3 199,88 0,0% 7 465,84 0,0% 0,00 0,0% 648 Čerpání fondů ,69 1,3% ,47 1,8% ,89 0,8% 649 Ostatní výnosy z činnosti ,11 0,3% 4 202,17 0,0% ,24 0,1% 662 Úroky bankovních účtů 4 991,29 0,0% 1 499,04 0,0% 699,84 0,0% 663 Kurzové zisky 136,91 0,0% 517,09 0,0% 26,72 0,0% 669 Ostatní finanční výnosy ,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 672 Výnosy územních rozpočtu ,20 79,7% ,15 80,4% ,25 80,3% Výnosy celkem ,29 100,0% ,20 100,0% ,86 100,0% 19

20 Z uvedených tabulek a grafů je zřejmě, že 80,30 % z celkových příjmů tvoří přijaté transfery, které slouží ke krytí mzdových a provozních nákladů školy, 18,3 % tvoří příjmy z prodeje služeb, a to produktivní práce žáků středisek praktického vyučování restaurace Terasa, samoobslužné jídelny Zelený jelen, Kadeřnictví, školné žáků VOŠ, zápisné, tržby za ubytování a stravování. Zbytek tvoří zanedbatelné procento k celkovým výnosům. Výnosy z prodeje služeb 2014 % Výnosy ze školného ,00 3% Výnosy - zápisné ,00 0% Výnosy za produktivní práce žáků ,35 69% Tržba z prodeje služeb - 21%-ZJ ,28 0% Výnosy za zprostředkování služeb, cizí SPV ,77 0% Výnosy za stravování studenti ,00 15% Výnosy za stravování zaměstnanci ,09 4% výnosy za ubytování DM ,00 8% Výnosy z prodeje služeb - opisy 1 640,00 0% Ostatní výnosy - technické zabezpečení akcí ,15 0% Ostatní výnosy - kopírovací karty 5 614,06 0% Ostatní výnosy - studijní průkazy 3 171,73 0% Ostatní výnosy - čipové karty ŠJ ,36 0% Ostatní výnosy - Husova 6 359,48 0% Výnosy z prodeje služeb ,27 100% 20

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 E-mail: info@sspkrnov.cz, telefon: 554 637 151, fax: 554 637 152 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 V Krnově, dne 11.02.2013 Zpracovala:

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2013 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2015 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2015 1.Příjmy provozní

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Karlovice Sídlo: Karlovice 143, 793 23 Karlovice Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel školy Obec Karlovice Ředitel

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA J Ů Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 DNE: 19.9.216 JEDNACÍ ČÍSLO: 777/216/POSSM NÁZEV: Materiál dle pravidel ANOTACE: Materiál v souladu

Více

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015 Komentář k hospodaření organizace v roce Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1. 7. 2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní

Více

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA J Ů, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 52 DNE: 31. 10. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 825 /2016 /Ssm NÁZEV: Rozpočtové opatření ANOTACE: Žádám o schválení změn v rozpočtu pro rok 2016 dle

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mgr. Martin Ruský, Mgr. Milan Šmíd Mgr.

Více

se sídlem Opava, Tyršova 867/34, ORGANIZAČNÍ ŘÁD

se sídlem Opava, Tyršova 867/34, ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: se sídlem Opava, Tyršova 867/34, 746 95 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mgr. Martin Ruský, Mgr. Milan Šmíd Mgr. Martin Ruský, ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2016 Změny ve

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2015

Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2015 Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2015 Struktura výnosů v roce 2015 Výnosy 2015 Kč dotace UZ 333 53 20 190 000,00 26 653 171,45 dotace UZ 330 34 91 892,00 dotace UZ 330 61 97 889,00 dotace UZ 330

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Iveta Němcová..

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Škola spravuje majetek města v hodnotě 96 985 674 Kč. Jedná se o budovy Plánická 194/I, Komenského 134/IV, tělocvična a sportovní areál Na Vodojemu

Více

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 765 za Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Stará Voda, okres Cheb Příspěvková organizace Stará Voda 125 353 01 Mariánské Lázně IČO: 70995796 Č. j. : 09/12 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 Přehled článků:

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 Obsah: 1. Úvod 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace 3. Hlavní finanční ukazatele 4. Investiční

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2012 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace tel.: 487 833 123, fax: 487 833 101, e-mail: sps@sps-cl.cz, web: www.sps-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Vypracovala:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

NÁVRH ROČNÍHO FINANČNÍHO PLÁNU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK NÁKLADY Finanční plán Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace

NÁVRH ROČNÍHO FINANČNÍHO PLÁNU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK NÁKLADY Finanční plán Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace NÁVRH ROČNÍHO FINANČNÍHO PLÁNU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK 2017 NÁKLADY Finanční plán 2017 501 10 Materiál 16 000 10 000 4 000 2 000 501 10 Materiál - výstavy

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2005 V roce 2005 jsme provedli 3 rozpočtové změny: viz. přiložené dokumenty 1) Rozpočtová změna č. 1

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO Kalendářní rok Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO Kalendářní rok Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 24.2.2016 Projednáno školskou radou dne:25.2 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 25.2.2015 Projednáno školskou radou dne: 27.2.2015 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

ÚZ SÚ AÚ AÚ I. Náklady z činnosti Spotřeba materiálu

ÚZ SÚ AÚ AÚ I. Náklady z činnosti Spotřeba materiálu A.Náklady celkem - účtová tř. 5 14 013 0 14 013 I. Náklady z činnosti 14 010 0 14 010 Spotřeba materiálu 501 450 0 450 z toho: potraviny pro klienty, žáky 030X 000X potraviny pro zaměstnance 036X 009X

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více