O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ"

Transkript

1 O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1. LEDEN 31. PROSINEC 2014

2 Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2014 a) základní údaje o organizaci (název, sídlo, odloučené pracoviště, účel zřízení; u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení také stručné informace o zaměření školy či školského zařízení, organizační struktuře vč. schématu, složení oborů vzdělání, údaje o počtech dětí, žáků, studentů a zaměstnanců), b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, c) rozbor hospodaření příspěvkové organizace: 1. náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (tabulka č. 1); 2. čerpání účelových dotací ve členění dle jednotlivých poskytovatelů a účetních znaků, včetně vyhodnocení jejich čerpání a informacích o případné nedočerpané výši a důvodech nevyčerpání, rozšíření k výše uvedeným bodům: 2.1 výnosy v hlavní činnosti v členění na státní rozpočet, rozpočet zřizovatele, další poskytnuté dotace dle jednotlivých účelových znaků, vyhodnocení jejich čerpání, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejího nevyčerpání, vlastní příjmy (bez DČ) vč. rozboru a hodnocení možnosti jejich opakování a vývoje v dalších letech 2.2 náklady v hlavní činnosti analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, rozbor položek, které se významně podílejí na celkové výši výdajů energie, opravy, služby, materiálové náklady, hodnocení alespoň meziročního vývoje jednotlivých nákladů včetně komentáře a interpretace změnových indexů (u významnějších položek je vhodné hodnotit i víceletý vývoj nákladů). 2.3 výsledek hospodaření - rozbor dosažení výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti včetně komentáře, informace o jeho krytí, návrh na rozdělení do peněžních fondů organizace 3. mzdové náklady, průměrný plat (tabulka č. 4) v návaznosti na počet zaměstnanců a zdroje financování; přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách, rozšíření k výše uvedenému bodu: hodnocení alespoň meziročního vývoje 4. komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření v případě, že rozdíl mezi schváleným plánem a skutečností bude činit více/méně než 10% (tabulka č. 2); 5. péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek včetně informace o jeho inventarizaci, informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku (v souladu s údaji zadanými v elektronické databázi FAMA) a o případných pojistných událostech, 6. vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti - dle jednotlivých okruhů doplňkové činnosti v návaznosti na zřizovací listinu (tabulka č. 6), rozšíření k výše uvedenému bodu: jednotlivé okruhy doplňkové činnosti vymezené ve zřizovací listině budou hodnoceny samostatně, tzn. náklady, výnosy, výsledek hospodaření, přínos pro 2

3 organizaci včetně jejich vývoje a možnosti opakování (včetně informací o neprovozovaných okruzích doplňkové činnosti). 7. peněžní fondy (fond odměn, rezervní fond, investiční fond a FKSP) - údaje o stavech, tvorbě, čerpání a krytí jednotlivých peněžních fondů, včetně jejich zapojení do hospodaření v daném roce, informace o rezervaci volných zdrojů na použití v následujících letech (např. kumulace zdrojů na akce významnějšího charakteru), informace o prostředcích vyčleněných na případné spolufinancování akcí reprodukce majetku navržených ke schválení z rozpočtu MSK, popř. prostředcích blokovaných na předfinancování výdajů projektů spolufinancovaných z ESF (tabulka č. 3), 8. pohledávky celkový objem pohledávek v návaznosti na výkazy, rozpis a vyčíslení nejvýznamnějších položek, vyhodnocení pohledávek po lhůtě splatnosti, příčiny jejich vzniku a návrh řešení, komentář a jmenovitý rozpis dlužníků (název, IČ) u pohledávek starších 1 roku (tabulka č. 5), závazky celkový objem závazků v návaznosti na výkazy; u nejvýznamnějších položek po lhůtě splatnosti do jednoho roku a u všech závazků starších 1 roku včetně jmenovitého rozpisu věřitelů (název, IČ), příčin jejich vzniku a návrhu řešení (k tabulka č. 5), d) výsledky kontrol, e) vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, f) poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, g) informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou o činnosti, u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení také údaj o projednání školskou radou, nebo termín, kdy byla/bude zpráva školské radě předána k vyjádření, h) informace o závodním stravování zaměstnanců organizace, způsobu zajištění stravování (vlastní/náhradním způsobem), informace o uzavřené smlouvě o závodním stravování, zajištění stravování v době prázdnin, kalkulaci výši stravného a vyčíslení jednotlivých nákladů (cena oběda, náklady organizace, příspěvek FKSP, náklady hrazené strávníkem). viz bod (4) i) tabulková část včetně finančních výkazů. 3

4 Tabulková část k rozborům hospodaření škol a školských zařízení Tabulka č. 1: Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2: Přehled o plnění plánu hospodaření Tabulka č. 3: Tvorba a použití peněžních fondů Tabulka č. 4: Statistický výkaz P1-04 Tabulka č. 5: Stav pohledávek z obchodního styku po lhůtě splatnosti Stav závazků z obchodního styku po lhůtě splatnosti Tabulka č. 6: Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů Tabulka č. 7: Výnosy z transferů (příspěvek na provoz) Tabulka č. 8: Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Rozbor plnění HV Inventarizační zpráva 4

5 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Sídlo: Tyršova 867/ OPAVA Forma hospodaření: příspěvková organizace od IČ: Ředitel školy: Mgr. Martin Ruský Telefon: zástupce statutárního orgánu: Mgr. Milan Šmíd pedagog. zástupce SŠ, Tyršova 34: Mgr. Lenka Svrčinová pedagog. zástupce SŠ, Husova 6: Ing. Zuzana Mikulová pedagog. zástupce VOŠ, Praskova 14: Ing. Jiří Štindl, Ph.D. ekonom: Ing. Petra Kavalová vedoucí vychovatel DM: Mgr. Michal Petro vedoucí školní jídelny: Jarmila Vaculíková vedoucí provozu Vesna: Dagmar Tomášková vedoucí restaurace Terasa: Alexandr Pavlovič vedoucí provozu Zelený jelen: Šárka Sorgeová Okruhy doplňkové činnosti příspěvkové organizace dle zřizovací listiny Pořádání rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení včetně zprostředkování Hostinská činnost 5

6 Obchodní činnost včetně zprostředkování Ubytovací služby Čištění a praní textilu a oděvů Provozování cestovní agentury Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí Pronájem majetku Kopírovací práce Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace sdružuje: Kapacita žáků IZO 1. Střední škola Vyšší odborná škola Domov mládeže Školní jídelna Školní jídelna - výdejna Odloučená pracoviště školy Opava, Alšova 24/ Opava, Alšova 26/ Opava, Alšova 28/ Opava, Tyršova 20/ Opava, náměstí Svobody 2/ Opava, Praskova 14/ Opava, Husova 6/ Opava, náměstí Svobody 4/ Opava, Partyzánská 5/1729 6

7 Učební a studijní obory na Střední škole hotelnictví a služeb a Vyšší odborné škole Opava, Tyršova 34, příspěvková organizaci (dále jen škola): Přehled učebních a studijních oborů Kód H/ H/ H/ H/ L/ H/ H/ H/ M/ M/02 Název Výrobce potravin studium denní délka studia 3 roky Pekař studium denní délka studia 3 roky Cukrář studium denní délka studia 3 roky Řezník-uzenář studium denní délka studia 3 roky Podnikání studium denní délka studia 2 roky (nástavbové) Kuchař-číšník studium denní délka studia 3 roky Prodavač studium denní délka studia 3 roky Kadeřník studium denní délka studia 3 roky Hotelnictví Cestovní ruch Č. j. a datum schválení MŠMT ČR dle ŠVP od , RVP vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne čj / dle ŠVP od , RVP vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne , č. j / dle ŠVP od , RVP vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne , č. j / dle ŠVP od , RVP vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne , č. j / dle ŠVP od RVP vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne , č. j. 9325/ dle ŠVP od RVP vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne , č. j / dle ŠVP od , RVP vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne , č. j / dle ŠVP od , RVP vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne , č. j / HŠOP 1330/A/2010 s platností od , výuka podle ŠVP HŠOP 1330/B/2010 s platností od , výuka podle ŠVP 7

8 Přehled vzdělávacích programů vyššího odborného vzdělávání se schvalovacími doložkami Kód N/ N/ N/ N/02 Název Řízení hotelového provozu vzdělávání denní délka vzdělávání 3 roky 0 m Řízení hotelového provozu vzdělávání dálkové délka vzdělávání 3 roky 6 m Rozvoj a řízení regionální turistiky vzdělávání denní délka vzdělávání 3 roky 0 m Rozvoj a řízení regionální turistiky vzdělávání dálkové délka vzdělávání 3 roky 6 m Č. j. a datum schválení MŠMT ČR / ze dne 17. března 2010 s platností od 1. září / ze dne 17. března 2010 s platností od 1. září / ze dne 17. března 2010 s platností od 1. září / ze dne 17. března 2010 s platností od 1. září 2010 Dne 13. prosince 2007 vydalo MŠMT ČR rozhodnutí o prodloužení platnosti akreditace bakalářského studijního programu Gastronomie, hotelnictví a turismus se studijním oborem Hotelnictví na dobu platnosti do 31. prosince 2015, forma studia prezenční, standardní doba studia 3 roky uskutečňovaného Obchodně podnikatelskou fakultu Slezské univerzity v Opavě společně se Střední školou hotelnictví a služeb a Vyšší odbornou školou, Opava, příspěvkovou organizací. Rozhodnutí vydalo MŠMT na základě souhlasného stanoviska Akreditační komise ze dne 4. prosince Stav žáků dle výkazu o střední škole k roku Paragraf Střední odborné školy Střední odborná učiliště a učiliště Celkem Střední škola Meziroční pokles žáků

9 Stav žáků dle výkazu o Vyšší odborné škole k roku Paragraf Denní forma studia Ostatní formy studia Celkem Vyšší odborná škola Meziroční pokles studentů

10 Škola profesionálně připravuje žáky pro provoz v zařízeních hotelů, cestovních kanceláří, restaurací, obchodních řetězců, v masových kombinátech, výrobnách pečiva, cukrovinek a zákusků. Odborný výcvik žáků učebních oborů probíhá ve vlastních a cizích střediscích praktického vyučování, a to: Vlastní střediska praktického vyučování žáků Restaurace Terasa, Partyzánská 7, Opava 5 - restaurace poskytuje veškeré služby v oblasti gastronomie - pořádání rodinných oslav, svateb, firemních akcí, rautů, společenských akcí pro veřejnost, denní stravování formou menu, výběr ze stálého jídelníčku. Kuchyně je zaměřena na klasická hotová jídla a minutky. V průběhu školního roku jsou zde pořádány Dny otevřených dveří pro rodiče a zájemce o studium, kde jsou formou ukázek představovány jednotlivé učební obory. Pro veřejnost jsou připravovány ukázkové sváteční tabule. Provoz restaurace zajišťují žáci oborů Kuchař-číšník a Cukrář pod dohledem UOV a provozních zaměstnanců restaurace Samoobslužná jídelna Zelený jelen, náměstí Svobody 2, Opava - jídelna zajišťuje stravování pro širokou veřejnost a nabízí pořádání rodinných oslav, večírků ve dvou banketních místnostech. 10

11 Schinzelův dům, nám. Svobody 4, Opava - v přízemí budovy se nachází provozovna dámského kadeřnictví a holičství, kde poskytují služby žáci oboru Kadeřník pod dohledem UOV. Provozovna má výhodné místo nedaleko centra města. V prvním patře mají kmenové učebny studenti nástavbového studijního oboru L/51 Podnikání a také zde probíhá odborný výcvik žáků oboru Výrobce potravin a Pekař. Cizí střediska praktického vyučování (dále cizí SPV) Jsou zřizovány u podnikatelských subjektů, které vyhovují podmínkám daným smlouvou o obsahu a rozsahu odborného výcviku a podmínkách pro jeho konání. Škola uzavřela smlouvy s těmito partnery: a) obor Pekař: J.L.N., společnost s r. o., Otická 55, Opava (2013/2014, 2014/2015) GLOBUS ČR, k. s., Těšínská 83, Opava (2013/2014, 2014/2015 ) Martin Knappe PEKAŘSVÍ CUKRÁŘSTVÍ, Olomoucká 117, Opava (2013/2014, 2014/2015) BETINA spol. s r.o., Bělehradská 858/23, Vinohrady, Praha 2 (2014/2015) 11

12 b) obor Cukrář: GLOBUS ČR, k. s., Těšínská 83, Opava (2013/2014, 2014/2015) Martin ASTON - cukrářská výroba, Mikulášská 1066/58, Krnov (2014/2015) c) obor Řezník: Bivoj, a. s., Jateční 23A, Opava (2013/2014, 2014/2015) d) obor Prodavač: GLOBUS ČR, k. s., Těšínská 83, Opava (2013/2014, 2014/2015) e) obor Kuchař: HILL city, s. r. o., U Cukrovaru 513/6, Opava, místo konání odborného výcviku: Restaurace Contanct, U Cukrovaru 6, Opava (2013/2014, 2014/2015) IBERIA TRADE, společnost s r. o., Pekařská 99/11, Opava, místo konání odborného výcviku: Hotel & Restaurant IBERIA, Pekařská 11, Opava (2013/2014, 2014/2015) SMHZ, spol. s r. o., Ratibořská 1580/37, Opava-Kateřinky, místo konání odborného výcviku: Restaurace Katharein, Ratibořská 37, Opava (2013/2014, 2014/2015) Josef Kurowski, Rýmařovská 1253/19, Bruntál, místo konání odborného výcviku: Hotel Koruna, nám. Republiky 17, Opava (2013/2014, 2014/2015) FINAL-SWEET, s.r.o. se sídlem Hradecká 1, Opava, místo konání odborného výcviku: Středověké pivní sklepy, Hradecká 1, Opava (2013/2014) Gastronomie Opava, s. r. o., Římská 678/26, Praha 2, místo konání odborného výcviku: Gastronomie Opava, U Fortny 49/10, Opava (2013/2014, 2014/2015) d) obor Výrobce potravin: Škola má zřízeno v prostorách společnosti Mondelez CR Biscuit Production s.r.o. stálé SPV oboru Výrobce potravin. Společnost umožňuje, aby v prostorách výroby probíhal odborný výcvik žáků uvedeného oboru. Na základě darovací smlouvy podporuje dárce, který působí v oblasti výroby trvanlivého pečiva, rozvoj vzdělávání mladých lidí v této oblasti. Odborný výcvik uvedeného oboru probíhá také ve školním objektu Schienzelův dům. 12

13 Cizí střediska učební praxe oboru Hotelnictví M/01 1) GASTROKRČMA s. r. o., Roztoky, 17. listopadu 454, Praha 5, místo konání učební praxe Restaurace U Tiskárny, Sady Svobody 4, Opava 1 (2013/2014, 2014/2015) 2) Kateřinská Hotel, s. r. o., Kateřinská 1476/38, Praha 2, místo konání učební praxe Hotel Mercure Ostrava Center, Českobratrská 1742/18, Ostrava-Moravská Ostrava (2013/2014, 2014/2015) 3) Ruby Blue hotel & restaurant, Stodolní 11, Ostrava-Moravská Ostrava (2013/2014) 4) Orchard Hotel, a. s., Hornopolní 3313/42, Ostrava-Moravská Ostrava, místo konání učební praxe Hotel Park Inn, Hornopolní 3313/42, Ostrava-Moravská Ostrava (2013/2014, 2014/2015) 5) Iberia Trade, s. r. o., Pekařská 99/11, Opava, místo konání učební praxe Hotel Iberia, Pekařská 11, Opava (2013/2014, 2014/2015) 6) FINAL-SWEET, s. r. o. se sídlem Hradecká 1, Opava, místo konání učební praxe Středověké pivní sklepy, Hradecká 1, Opava (2013/2014, 2014/2015) 7) ORCO Hotel Ostrava, a. s., Na Poříčí 1047/26, Praha 1 (2013/2014) 8) Mamaison Business&Conference Hotel Imperial Ostrava, Tyršova 6, Ostrava (2014/2015) Tabulka: Přepočtený počet zaměstnanců placených ze státního rozpočtu Kategorie zaměstnanců placených ze SR Počet pedagogických zaměstnanců 100,113 98,712 94,811 90,539 Počet nepedagogických zaměstnanců 35,775 34,679 34,250 35,213 Celkový počet zaměstnanců ze státního rozpočtu 135, , , ,752 Tabulka: Přepočtený počet zaměstnanců placených z jiných zdrojů Kategorie zaměstnanců a zdroje krytí Pedagogičtí placení z jiných zdrojů 0,000 0,000 0,000 0,104 Nepedagogičtí zaměstnanci placených z vlastních zdrojů 15,129 15,321 14,192 13,031 Počet nepedagogických zaměstnanců placených z doplňkové činnosti 2,226 2,158 2,037 1,882 Celkový počet zaměstnanců placených z jiných zdrojů 17,355 17,479 16,229 15,017 13

14 Tabulka: Přepočtený počet zaměstnanců celkem za školu Kategorie zaměstnanců celkem Počet pedagogických zaměstnanců 100,113 98,712 94,811 90,643 Počet nepedagogických zaměstnanců 53,130 52,158 50,479 50,126 Celkový přepočtený počet zaměstnanců 153, , , ,769 B. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ, PRO KTERÉ BYLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘÍZENA Informace o plnění úkolů, pro které byla naše organizace zřízena, uvádíme ve Zprávě o činnosti školy za školní rok 2013/2014. C. ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE C.1 NÁKLADY, VÝNOSY A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ, NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZLEPŠENÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOSTI ŠKOLY Tab.: Rozpis nákladů v hlavní činnosti v za období 2012, 2013, 2014 Označení 2012 % 2013 % 2014 % 501 Spotřeba materiálu ,66 10,6% ,75 9,7% ,31 10,7% 502 Spotřeba energie ,32 5,4% ,52 5,2% ,64 4,5% 504 Prodané zboží ,42 0,5% ,43 0,5% ,80 0,5% 511 Opravy a udržování ,54 4,1% ,61 5,5% ,57 5,3% 512 Cestovné ,36 0,5% ,19 0,4% ,33 0,4% 513 Náklady na reprezentaci 6 105,00 0,0% 9 921,00 0,0% 7 714,00 0,0% 518 Ostatní služby ,04 3,7% ,09 4,2% ,85 3,9% 521 Mzdové náklady ,00 52,6% ,00 51,1% ,00 50,7% 52. Zákonné pojištění ,60 18,2% ,09 17,6% ,91 17,7% 538 Jiné daně a poplatky ,55 0,1% ,00 0,1% ,00 0,1% 542 Jiné pokuty a penále 0,00 0,0% 0,00 0,0% ,00 0,0% 544 Prodaný materiál 3 652,11 0,0% 7 343,76 0,0% 2 634,87 0,0% 547 Manka a škody 0,00 0,0% 210,00 0,0% 0,00 0,0% 549 Ostatní náklady ,03 0,6% ,81 1,3% ,42 1,8% 551 Odpisy DHIM ,80 2,4% ,42 2,0% ,83 2,3% 56 Ostatní finanční náklady 6 072,40 0,0% 354,57 0,0% 118,06 0,0% 558 Náklady z DDM ,89 1,4% ,32 2,2% ,71 2,1% 59. Daň z příjmu 3 528,00 0,0% 0,00 0,0% 131,41 0,0% Náklady celkem ,72 100,0% ,56 100,0% ,71 100,0% 14

15 Největší nákladovou položku tvoří mzdové náklady, včetně zákonných odvodů a to ve výši 68,4 % k celkovým nákladům. Rozbor mzdových nákladů, jejich průměrný plat, je uveden v další kapitole, a proto jenom malé shrnutí včetně srovnání let 2012, 2013, 2014: Mzdové náklady v hlavní činnosti mzdové náklady placené z dotací z toho pedagog, platy pedagog, dohody ostatní zaměstnanci, platy ostatní zaměstnanci, dohody odstupné platy zaměstnanců z ostatních zdrojů z toho vlastních zdrojů UZ 5, hl. činnost vlastních zdrojů UZ 5, dopl. činnost z projektů ESF UZ 255, 33019, podpora málopočetných tříd UZ dohody zaměstnanců z ostatních zdrojů z toho vlastních zdrojů UZ 5, hl. činnost vlastních zdrojů UZ 5, dopl. činnost z projektů ESF UZ 33019, mimorozpočtové zdroje (matematika, ) fond odměn produktivní práce žáků Náhrada za pracovní neschopnost Celkem

16 Spotřeba materiálu tvoří druhou největší nákladovou položku, a to 10,7 % z celkových nákladů. Následující tabulka ukazuje přehled čerpání nákladového účtu 501- spotřeba materiálu. Tab.: Analytické členění spotřeby materiálu za období 2012, 2013, 2014 Označení Text % Podíl Potraviny , , ,41 68,18% Potraviny - Vesna, bufety, café , , ,01 3,91% prádlo , , ,00 0,69% OOOP pro žáky , , ,00 1,12% Učebnice 4 310, , ,00 0,08% Knihy , , ,00 0,43% Tiskoviny (i rukověti na CD) , , ,07 1,10% Materiál pro výuku , , ,00 2,17% Kadeřnický materiál , , ,00 1,07% Laboratorní práce 6 494, , ,90 0,06% Materiál na soutěže 6 757,00 810,00 0,00 0,00% Materiál pro výuku , , ,00 0,20% Učební pomůcky do 1000, , , ,00 0,12% Učební pomůcky sportovní potřeby 6 596, , ,00 0,09% Učební pomůcky , , ,00 0,25% DDHM , , ,67 3,31% DDHM ,10 0,00 0,00 0,00% DDHM 3-40 tis. učební pomůcky 2 628,00 0,00 0,00 0,00% DDHM tis ,80 0,00 0,00 0,00% Pohonné hmoty - benzín 1 250,00 245,00 0,00 0,00% Nafta , , ,33 0,55% Benzín sekačky 2 313, , ,00 0,03% Maziva 282,00 0,00 0,00 0,00% Kancelářské potřeby , , ,34 1,49% Čistící a desinfekční prostředky , , ,97 3,26% Léky a zdravotní materiál 4 259, , ,46 0,04% Materiál pro údržbu a opravy , , ,12 1,04% Prací prášky na údržbu OOOP , , ,00 0,07% OOOP - krémy 2 643, , ,72 0,04% Doplňkový mat.(ubrousky, ) , , ,83 0,70% Dekorační materiál 231,23 846, ,96 0,13% Tiskopisy, přihlášky, vysvědčení , , ,00 0,30% Inventář - Terasa, ZJ 4 816, , ,70 0,18% Všeobecný materiál pro provoz , , ,14 4,17% Tonery , , ,93 5,21% Všeobecný materiál - provoz auta 1 175, , ,00 0,02% tiskopisy , ,35 0,00 0,00% nádobí 0, ,14 795,90 0,01% Manka a ztráty v rámci norem 0,00 6,81 45,85 0,00% 501 Spotřeba materiálu , , ,31 100% Hlavní cílem školy je výchova a vzdělávání. Jeho nedílnou součástí je praktické vyučování žáků. Uskutečňuje se v něm spojení výchovy a vzdělávání s praxí s cílem osvojení 16

17 příslušných dovedností a získání schopností využívat vědomosti v praktickém životě. Hlavními formami praktického vyučování ve všech studijních a učebních oborech školy jsou: laboratorní cvičení, odborný výcvik, učební praxe, odborná praxe. Z ekonomického hlediska má praktické vyučování největší spotřebu živé a zhmotnělé práce. Laboratorní cvičení, učební praxe studentů a odborný výcvik učňů jsou vyučovány v odborných učebnách (kuchyních), vlastních a cizích střediscích praktického vyučování. Proto jsou učebny a střediska vybaveny: stroji a zařízením, inventářem (nádobí, sklo, ubrusy), úklidovými prostředky. Učitelé i žáci musí být při praktickém vyučování vybaveni ochrannými pracovními oděvy. Výuka odborného výcviku, učební a odborné praxe žáků probíhá ve školní restauraci Vesna a Terasa, v samoobslužné jídelně Zelený Jelen, ve školní jídelně, v školních bufetech a také u jiných subjektů. Zajištěním této učební a odborné praxe vznikají škole náklady na cestovné pedagogického dozoru. Z následující tabulky vyplývá, že téměř 68,18 % nákladů u této nákladové skupiny tvoří spotřeba potravin. Nezanedbatelnou položkou jsou také náklady na energie, a to ve výši 4,5 % k celkovým nákladům. Následující tabulka ukazuje vývoj nákladů v jednotlivých letech včetně % poměru jednotlivých nákladů k celkové spotřebě daného roku. Tab.: Spotřeba energií za období 2012, 2013, 2014 Náklady 2012 % 2013 % 2014 % Elektrická energie ,11 39% ,60 37% ,03 37% Zemní plyn ,08 34% ,90 33% ,33 32% Vodné, stočné ,34 10% ,21 11% ,55 14% Teplo ,37 17% ,11 19% ,28 17% Spotřeba energie ,90 100% ,82 100% ,19 100% 17

18 Budova školy Tyršova 34, Tyršova 20, nám. Svobody 2, 4 a Domov mládeže Alšova, Husova 6, Terasa jsou vytápěny vlastními plynovými kotelnami. U budovy školy Praskova 14 (VOŠ) je dodávka tepla zajištěna smluvně. Náklady na spotřebu vody v korunovém vyjádření se zvýšily, zatímco spotřeba plynu, elektrické energie a tepla klesla, viz tabulka. Vysoké náklady jsou také náklady za služby, a to ve výši 3,9 % k celkovým nákladům. Tab.: Analytické členění ostatních služeb za období 2012, 2013, 2014 Označení Text % Služby pošt - spotřeba známek , ,20 29,00 0,0% Služby pošt - poštovné , , ,00 1,7% Internet , , ,50 2,8% Telefonní poplatky , , ,51 4,0% Školení a vzdělávání DVPP a SIPVZ ,00 0,00 0,00 0,0% Školení a vzdělávání ostatní akr ,00 0,00 0,00 0,0% Školení neakreditované akce ,00 0,00 0,00 0,0% Školení BOZP a PO ,00 0,00 0,00 0,0% Nájemné , , ,00 1,1% Nájemné movitých věc ,00 0,00 0,00 0,0% Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 2,1% Služby zpracování dat - poplatek ČS 34,00 0,00 0,00 0,0% Programy do 7000,- Kč , , ,31 14,5% % odpis programů 7-60 tis. Kč , , ,50 1,8% Přepravné , , ,00 0,9% Likvidace odpadů , , ,15 6,0% Revize a odborné prohlídky , , ,88 5,1% Ostatní služby - úklid 235,8 0, ,00 0,2% Náklady na poplatky za bankovní služby , , ,53 2,7% Ostatní služby - ostraha objektů 4 558, , ,00 0,3% Ostatní služby - provize za zprostředkování , , ,75 3,8% Ostatní služby - startovné 6 350, , ,00 0,2% Ostatní služby - reklama, inzerce , , ,10 2,9% Ostatní služby - zhotovení klíčů 7 404, , ,70 0,2% Ostatní služby - správa sítě, softwaru , , ,49 18,2% Ostatní služby - UPC 1 608, , ,00 0,1% Ostatní služby služby k úpravě programu , , ,10 7,9% Ostatní služby - konference 0,00 0, ,00 0,0% Ostatní služby - servis kopírky , , ,70 2,2% Ostatní služby - praní prádla , , ,52 12,4% Ostatní služby - různé , , ,11 8,9% ,61 0,00 0,00 0,0% 518 Ostatní služby , , ,85 100,0% Výraznou nákladovou položkou u této skupiny nákladů je správa sítě, praní prádla a služby spojené s nákupem a úpravou programu. Škola provozuje rozsáhlou počítačovou síť, má 8 počítačových učeben, 5 učeben s interaktivními tabulemi a učebny s dataprojektory a prezentační technikou, PC techniku v každém kabinetu a ve sborovnách. Nezanedbatelnou 18

19 položkou jsou také náklady na revize. Tabulka viz výše, ukazuje čerpání nákladového účtu 518 ostatní služby. Významnou položku tvoří také náklady z drobného dlouhodobého majetku, a to ve výši 2,1 % k celkovým nákladům. Škola každoročně obnovuje zařízení v oblasti výpočetní techniky, zlepšuje a obnovuje zařízení potřebné k zabezpečení provozu vlastních středisek praktického vyučování. VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI Tab.: Rozpis výnosů v hlavní činnosti v za období 2012, 2013, 2014 Označení Text 2012 % 2013 % 2014 % 602 Výnosy z prodeje služeb ,21 18,2% ,26 17,2% ,27 18,3% 604 Tržby za zboží ,00 0,5% ,18 0,7% ,65 0,6% 644 Výnosy z prodeje 3 199,88 0,0% 7 465,84 0,0% 0,00 0,0% 648 Čerpání fondů ,69 1,3% ,47 1,8% ,89 0,8% 649 Ostatní výnosy z činnosti ,11 0,3% 4 202,17 0,0% ,24 0,1% 662 Úroky bankovních účtů 4 991,29 0,0% 1 499,04 0,0% 699,84 0,0% 663 Kurzové zisky 136,91 0,0% 517,09 0,0% 26,72 0,0% 669 Ostatní finanční výnosy ,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 672 Výnosy územních rozpočtu ,20 79,7% ,15 80,4% ,25 80,3% Výnosy celkem ,29 100,0% ,20 100,0% ,86 100,0% 19

20 Z uvedených tabulek a grafů je zřejmě, že 80,30 % z celkových příjmů tvoří přijaté transfery, které slouží ke krytí mzdových a provozních nákladů školy, 18,3 % tvoří příjmy z prodeje služeb, a to produktivní práce žáků středisek praktického vyučování restaurace Terasa, samoobslužné jídelny Zelený jelen, Kadeřnictví, školné žáků VOŠ, zápisné, tržby za ubytování a stravování. Zbytek tvoří zanedbatelné procento k celkovým výnosům. Výnosy z prodeje služeb 2014 % Výnosy ze školného ,00 3% Výnosy - zápisné ,00 0% Výnosy za produktivní práce žáků ,35 69% Tržba z prodeje služeb - 21%-ZJ ,28 0% Výnosy za zprostředkování služeb, cizí SPV ,77 0% Výnosy za stravování studenti ,00 15% Výnosy za stravování zaměstnanci ,09 4% výnosy za ubytování DM ,00 8% Výnosy z prodeje služeb - opisy 1 640,00 0% Ostatní výnosy - technické zabezpečení akcí ,15 0% Ostatní výnosy - kopírovací karty 5 614,06 0% Ostatní výnosy - studijní průkazy 3 171,73 0% Ostatní výnosy - čipové karty ŠJ ,36 0% Ostatní výnosy - Husova 6 359,48 0% Výnosy z prodeje služeb ,27 100% 20

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818/1a, Karviná Hranice ISO 16016 Netolerované rozměry dle ISO 2768 - mk Veškeré drsnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní

Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy Eva Kroczková, hlavní účetní V Karviné, dne 19. 2. 2015 Obsah Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI...

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Předkládá : Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy Obsah a) základní údaje o organizaci... 2 b) vyhodnocení

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Vypracovala: Mária Krušinová Předkládá: RNDr.

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba Poruba,, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 214 Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ V Ostravě - Porubě 26

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace PSČ: 793 26 Tel./fax: 554 751 086 E-mail: sgvrbno@razdva.cz IČ: 70 64 55 66 htttp://www.sgvrbno.cz Zpráva o činnosti

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ŠKOLNÍ 664, 277 11 NERATOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ŠKOLNÍ 664, 277 11 NERATOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ŠKOLNÍ 664, 277 11 NERATOVICE Zpráva o hospodaření SOŠ a SOU Neratovice k 31. 12. 2013 Zpracovala: Ing. Marcela Hrejsová, ředitelka SOŠ a SOU Neratovice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ V Ostravě-Porubě 14.02.2014 A.Základní

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i 2004/2005 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i za školní rok 2004/2005 Motto Nejdůležitější je to, co se děje ve škole vnitřní diskuse a vytváření

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH 1. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo ředitele a) Základní údaje o škole....... 4 Název zařízení. 4 Sídlo. 4 Identifikátor zařízení. 4 Právní forma... 4 IČO.. 4 Zřizovatel

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ŠKOLY ČÁST: ROZBOR

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2003

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2003 Sportovní gymnázium, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2003 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Předkládá: Mgr. Václav Štencel Projednáno v Radě školy dne 19.

Více