Kč JIHOMORAVSKÁ ENERGETIKA, A.S. 10,8% dluhopisy splatné 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kč 600.000.000 JIHOMORAVSKÁ ENERGETIKA, A.S. 10,8% dluhopisy splatné 2001"

Transkript

1 PROSPEKT Kč JIHOMORAVSKÁ ENERGETIKA, A.S. 10,8% dluhopisy splatné 2001 Dluhopisy v objemu Kč s pevnou úrokovou sazbou splatné v roce 2001 (dále jen "dluhopisy"), vydávané společností Jihomoravská energetika, a.s. (dále jen "JME", "emitent" nebo "společnost") jsou vydávány v listinné podobě a mají formu cenného papíru na doručitele. Jejich jmenovitá hodnota je Kč. Emisní cena se rovná 100% jmenovité hodnoty. Dluhopisy ponesou pevný úrok ve výši 10,8% ode dne jejich vydání. Úrok bude splatný jednou ročně zpětně, vždy k 30. květnu každého roku. První úroková platba bude splatná k 30. květnu Tam, kde to vyžadují daňové předpisy České republiky, bude při výplatě úroku srážena a odváděna příslušná daň. Emitent nebude povinen provádět jakékoliv další platby v souvislosti se srážkou vyžadovanou daňovými předpisy České republiky. Emise dluhopisů byla schválena a povolení k veřejnému obchodování s dluhopisy bylo uděleno rozhodnutím Ministerstva financí České republiky č.j. 103/25 202/1996 ze dne 17. května Dluhopisy budou zpočátku zastupovány sběrným dluhopisem, bez kupónů, který bude uložen u Raiffeisenbank a.s. jako správce sběrného dluhopisu ve prospěch jednotlivých majitelů podílů na sběrném dluhopisu. Sběrný dluhopis bude u Raiffeisenbank a.s. uložen ke dni 30. května (dále den emise ). Sběrný dluhopis bude vyměnitelný za konkrétní dluhopisy nejpozději počínaje 181. dnem ode dne emise. Emitent hodlá požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s. ISIN dluhopisů je CZ Dluhopisy nejsou a nebudou registrovány v souladu se zákonem o cenných papírech Spojených států amerických z roku 1933 a nesmějí být nabízeny, prodávány nebo předávány na území Spojených států amerických nebo osobám, které jsou residenty Spojených států amerických jinak než na základě výjimky z registrační povinnosti podle tohoto zákona nebo v rámci obchodu, který nepodléhá takové registrační povinnosti. Dluhopisy nesmějí být po dobu 40 kalendářních dní od zahájení jejich nabídky nabízeny nebo prodávány či předávány na území Spojených států amerických nebo osobám, které jsou residenty Spojených států amerických. Rozšiřování tohoto prospektu a nabídka, prodej nebo dodání dluhopisů jsou v některých zemích nebo jurisdikcích omezeny zákonem. Osoby, do jejichž držení se tento prospekt dostane, berou na vědomí, že jsou zodpovědné za dodržování omezení, která se mohou v jednotlivých zemích nebo jurisdikcích vztahovat k nákupu, nabídce, prodeji dluhopisů nebo držby nebo rozšiřování jakýchkoli materiálů v souvislosti s dluhopisy, včetně tohoto prospektu. Tento prospekt není nabídkou k upsání nebo nákupu dluhopisů v jakékoli zemi nebo jurisdikci, kde jsou takové nabídky nebo prodej nezákonné. Patria Finance, a.s. Česká spořitelna, a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Credit Lyonnais Bank Praha, a.s. Komerční banka, a.s. Datum tohoto prospektu je 17. května 1996.

2 Emitent neschválil v souvislosti s emisí dluhopisů zveřejnění žádných jiných informací než těch, které jsou obsaženy v tomto prospektu, a to v souvislostech, v jakých jsou v tomto prospektu použity. Nikdo není oprávněn poskytovat v souvislosti s emisí dluhopisů informace a prohlášení, která nejsou obsahem prospektu nebo v jiných souvislostech, než ve kterých jsou obsaženy v prospektu. Pokud by tak někdo učinil, nelze na takové informace či prohlášení spoléhat jako na schválené emitentem nebo vedoucím manažerem a emitentovi ani vedoucímu manažerovi v důsledku takových nebo takto podaných informací nebo prohlášení nevzniká žádný právní závazek. Veškeré výhledy a údaje týkající se budoucí činnosti nebo vývoje emitenta, jeho budoucí hospodářské situace nebo postavení na trhu, které jsou zařazeny do tohoto prospektu, nelze vykládat jako prohlášení či závazný slib emitenta, neboť jsou závislé především na okolnostech politického a ekonomického charakteru, které emitent není schopen ovlivnit. Budoucí nabyvatelé dluhopisů by měli provést vlastní analýzu vývojových trendů a výhledů uvedených v tomto prospektu, případně provést další samostatná šetření, a svá investiční rozhodnutí založit na výsledcích takových analýz a šetření. Vedoucí manažer ani jeho poradci či kterýkoli jeho pracovník, společník, mandatář či jakákoli jiná osoba jednající v jeho zastoupení tímto neposkytuje záruku, ať již explicitní nebo implicitní, ani nepřebírá zodpovědnost za správnost či úplnost, přesnost nebo pravdivost informací obsažených v tomto prospektu, ani za to, že informace obsažené v tomto prospektu nejsou v souvislostech, v jakých jich bylo použito, v žádném podstatném ohledu zavádějící. Vedoucí manažer ani jeho poradci či kterýkoli jeho pracovník, společník, mandatář či jakákoli jiná osoba jednající v jeho zastoupení tímto nepřebírá zodpovědnost za výsledky analýz informací obsažených v prospektu či závěry z nich vyvozené jinými osobami. Emitent bude v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami a, v případě přijetí dluhopisů k obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s., v souladu s burzovními pravidly, uveřejňovat zprávy o výsledcích svého hospodaření a o své finanční situaci. Emitent bude do doby, než budou splaceny všechny dluhopisy této emise, na písemnou žádost majitelů dluhopisů doručenou administrátorovi, zasílat výroční zprávy o své činnosti na adresy mu za tím účelem sdělené, a to na náklady žadatele. Rozšiřování tohoto prospektu a nabídka dluhopisů, ke kterým se tento prospekt vztahuje, mohou být v některých zemích omezeny zákonem. Emitent a vedoucí manažer vyzývají držitele tohoto prospektu, aby se o těchto omezeních informovali a dodržovali je. Nabídka dluhopisů mimo území České republiky může podléhat předchozímu souhlasu nebo povolení státních, správních či jiných orgánů v České republice nebo v zahraničí. S výjimkou povolení emise dluhopisů podle zákona č. 530/1990 Sb. o dluhopisech ve znění pozdějších předpisů a povolení k obchodovatelnosti dluhopisů podle zákona č. 591/1991 Sb. o cenných papírech ve znění pozdějších předpisů na veřejných trzích v České republice k datu vydání tohoto prospektu emitent nepožádal v žádné jiné zemi, ve které je k nabídce nebo obchodování s dluhopisy zapotřebí povolení, o žádné takové povolení. V žádné zemi, kde je k nabídce nebo k obchodování s dluhopisy zapotřebí takového povolení tudíž k datu vydání tohoto prospektu nebylo vydáno žádné povolení nebo rozhodnutí, které by opravňovalo k nabídce nebo obchodování dluhopisů nebo k vlastnictví a rozšiřování jakýchkoli materiálů v souvislosti s dluhopisy. Každý majitel dluhopisů nebo osoba, v jejímž držení se ocitne tento prospekt, bere na vědomí, že bude na vlastní náklady dodržovat veškeré právní předpisy platné v každé zemi nebo jurisdikci, ve kterých bude nakupovat, nabízet, prodávat dluhopisy nebo vlastnit nebo rozšiřovat jakékoli materiály v souvislosti s dluhopisy, včetně tohoto prospektu. Emitent vyzývá budoucí nabyvatele dluhopisů, aby se poradili se svými právními a daňovými poradci o (a) požadavcích stanovených pro nabývání a držbu dluhopisů právními předpisy České republiky a států, jejichž jsou residenty, (b) devizové regulaci nabývání a držby dluhopisů, jakož i přijímání plateb z dluhopisů v České republice i ve státech, jejichž jsou residenty a (c) daňových důsledcích vyplývajících z nabývání, držby, prodeje a přijímání jakýchkoli plateb v souvislosti s dluhopisy v České republice a ve státech, jejichž jsou residenty, a dodržovali je. V tomto prospektu výraz "Kč" znamená zákonnou měnu České republiky.

3 PROHLÁŠENÍ EMITENTA Emitent prohlašuje v souladu s ustanovením 74, odst. 2 zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech ve znění pozdějších předpisů, že v tomto prospektu jsou uvedeny všechny informace podstatné v souvislosti s emisí dluhopisů. Emitent odpovídá za správnost tohoto prospektu a prohlašuje, že veškeré informace v něm uvedené jsou k datu vydání tohoto prospektu ve všech podstatných ohledech úplné, pravdivé a přesné a nejsou v souvislostech, v jakých byly v tomto prospektu použity, v žádném podstatném ohledu zavádějící. Datem vydání prospektu se rozumí den nabytí právní moci rozhodnutí o povolení emise dluhopisů a její veřejné obchodovatelnosti Ministerstvem financí České republiky. 17. května 1996 Ing. Miloslav Vacek předseda představenstva a generální ředitel Ing. Jiří Růžička místopředseda představenstva a finanční ředitel OBSAH Strana Emisní podmínky dluhopisů... 4 Použití výtěžku emise... 9 Emise, nákup a převod dluhopisů... 9 Popis emitenta Vybrané finanční údaje emitenta Výrok nezávislého auditora Česká republika Devizová regulace a zdanění v České republice Upisování a prodej Všeobecné informace Seznam použitých pojmů a zkratek Přílohy... 46

4 EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 10,8%-ní dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě Kč splatné v roce 2001 (dále jen "dluhopisy"), vydávané společností Jihomoravská energetika, a.s. (dále jen "emitent") se sídlem na adrese Lidická 36, Brno, Česká republika, IČO , jsou předmětem smlouvy o správě emise a obstarání plateb ze dne 27. května 1996 (dále jen "smlouva s administrátorem") uzavřené mezi emitentem a Raiffeisenbank a.s., jakožto správcem emise a obstaravatelem plateb v souvislosti s dluhopisy (dále jen "administrátor"). Některá ustanovení těchto emisních podmínek shrnují podrobná ustanovení smlouvy s administrátorem. Stejnopis smlouvy s administrátorem je majitelům dluhopisů a kupónů k dispozici k nahlédnutí ve výplatním místě administrátora, Vodičkova 38, Praha 1, a v sídle emitenta. Emise dluhopisů byla schválena dle zákona č. 530/1990 Sb. o dluhopisech v platném znění a jejich veřejná obchodovatelnost povolena dle zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech v platném znění rozhodnutím Ministerstva financí České republiky č. 103/25 202/1996 ze dne 17. května Dluhopisům byl přidělen ISIN CZ Forma, podoba, jmenovitá hodnota dluhopisů, sběrný dluhopis, převod práv z dluhopisů Dluhopisy znějí na doručitele, jsou vydávány v listinné podobě s kupóny připojenými k nim v době emise a mají jmenovitou hodnotu Kč každý. Celková jmenovitá hodnota emise činí Kč. Emisní cena dluhopisů je 100% jejich jmenovité hodnoty. Dluhopisy budou zpočátku zastupovány sběrným dluhopisem, který bude uložen u Raiffeisenbank a.s. jako správce sběrného dluhopisu ve prospěch jednotlivých majitelů podílů na sběrném dluhopisu. Sběrný dluhopis bude u Raiffeisenbank a.s. uložen ke dni 30. května 1996 (dále jen den emise ). Sběrný dluhopis bude vyměnitelný za konkrétní kusy dluhopisů nejpozději počínaje 181. dnem ode dne emise. Emitent oznámí den (dále jen den zahájení výměny ), od kterého lze vyměňovat podíly na sběrném dluhopise za konkrétní dluhopisy s připojenými kupónovými archy způsobem uvedeným v podmínce 13. Sběrný dluhopis bude vyměnitelný za konkrétní dluhopisy po 90 dní ode dne zahájení výměny v určené provozovně administrátora. Po tomto datu provede administrátor výměnu sběrného dluhopisu za konkrétní dluhopisy automaticky, přičemž konkrétní dluhopisy budou uloženy ve prospěch jejich majitelů do úschovy u administrátora v souladu s obecnými podmínkami stanovenými pro úschovu cenných papírů administrátorem. K převodům práv k podílům na sběrném dluhopise dochází registrací těchto převodů v registru majitelů podílů na sběrném dluhopise vedeném administrátorem v souladu s podmínkami stanovenými pro takové převody administrátorem. K převodu práv z dluhopisů a kupónů dochází jejich předáním. Majitel dluhopisů či kupónu bude považován (s výjimkou případů, kde zákon stanoví jinak) za výlučného majitele dluhopisu nebo kupónu bez ohledu na to, zda dluhopis nebo kupón jsou již splatné, a bez ohledu na jakákoli oznámení vlastnických práv či spoluvlastnických podílů k dluhopisu nebo kupónu i bez ohledu na jakékoliv nápisy na dluhopisu nebo kupónu či oznámení o předchozí ztrátě nebo odcizení dluhopisu nebo kupónu. Žádné osobě nevznikne odpovědnost za to, že takto s majitelem dluhopisu nebo kupónu jedná. 2. Status Dluhopisy zakládají obecné, přímé, nepodřízené, nepodmíněné a (s výhradou ustanovení podmínky 3) nezajištěné závazky emitenta, které (a) jsou navzájem rovnocenné a (b) budou vždy přinejmenším rovnocenné jakýmkoli jiným současným či budoucím obecným, přímým, nezajištěným, nepodřízeným a nepodmíněným závazkům emitenta. 3. Negativní závazek Emitent se zavazuje, že do doby splacení všech dluhopisů v souladu s těmito emisními podmínkami nezajistí ani nedovolí zajištění (a) zástavními právy ke svému současnému nebo budoucímu obchodnímu majetku nebo (b) jinými právy zřízenými ke svému současnému nebo budoucímu obchodnímu majetku za účelem zajištění svých závazků, jakékoli své současné nebo budoucí závazky, pokud současně stejným způsobem nezajistí své závazky vyplývající z těchto emisních podmínek. Pro účely této podmínky se "závazkem" rozumí jakýkoli současný nebo budoucí peněžní závazek emitenta vyplývající z dluhopisů (včetně dluhopisů s předkupním právem na akcie a dluhopisů, s nimiž je spojeno právo na vydání akcií), s výjimkou dluhopisů, které jsou předmětem těchto emisních podmínek, vydaných emitentem na českém nebo zahraničním kapitálovém trhu. 4

5 4. Úrok Dluhopisy budou úročeny pevnou úrokovou sazbou 10,8% ročně, přičemž úroky se počnou připisovat od 30. května 1996 a budou vypláceny za každý uplynulý rok vždy k 30. květnu (dále jen datum výplaty úroku ), a to v souladu s podmínkou 6. První platba úroku bude provedena 30. května Dluhopisy přestanou být úročeny dnem jejich splatnosti, ledaže by splacení jmenovité hodnoty bylo emitentem nebo administrátorem neoprávněně zadrženo nebo odmítnuto. V takovém případě bude příslušný dluhopis nadále úročen shora uvedenou úrokovou sazbou až do dne, kdy administrátor obdrží veškeré částky dlužné v souvislosti s dluhopisy až do takového dne včetně (ledaže by došlo k následnému neprovedení plateb). Pro účely výpočtu úroku za období kratší jednoho roku se bude mít za to, že jeden rok obsahuje třistašedesát (360) dní rozdělených do dvanácti (12) měsíců po třiceti (30) dnech, přičemž v případě neúplného měsíce se bude vycházet z počtu skutečně uplynulých dní (BCK standard 30E/360). 5. Splacení, odkoupení a opce (a) Závěrečné splacení Pokud nedojde k předčasnému splacení dluhopisů podle podmínky 5(c) nebo 8 nebo odkoupení a zrušení dluhopisů podle této podmínky, budou dluhopisy splaceny v jejich jmenovité hodnotě dne 30. května 2001, a to v souladu s podmínkou 6. (b) Odkoupení dluhopisů Emitent může dluhopisy kdykoli odkoupit na volném trhu nebo jinak za jakoukoli cenu za předpokladu, že budou zároveň odkoupeny veškeré dosud nesplatné kupóny připojené k těmto dluhopisům. (c) Předčasné splacení dluhopisů podle volby emitenta Emitent má právo dle své úvahy a za předpokladu, že toto oznámí majitelům dluhopisů v souladu s podmínkou 13 nejpozději 45 dní a nejdříve 60 dní před datem předčasného splacení (přičemž takové oznámení bude neodvolatelné a bude emitenta zavazovat k předčasnému splacení dluhopisů v souladu s ustanovením tohoto odstavce), splatit všechny dluhopisy této emise, které k datu takového předčasného splacení emitentem nebyly odkoupeny v souladu s podmínkou 5(b) a zrušeny v souladu s podmínkou 5(d), k datům a v hodnotě určené procentem jejich jmenovité hodnoty předčasně splácených dluhopisů, stanoveným v níže uvedené tabulce: Den splatnosti: Cena vyjádřená procentem jmenovité hodnoty splácených dluhopisů: 30. května , května ,50 (d) Zrušení dluhopisů Emitent může na základě vlastní úvahy zrušit všechny nebo část dluhopisů jím odkoupených v souladu s ustanoveními této podmínky. V případě, že tak učiní, zajistí emitent, aby veškeré nesplatné kupóny připojené ke zrušovaným dluhopisům nebo odevzdané s nimi byly zničeny a ani zrušené dluhopisy ani zrušené kupóny nebyly dány do oběhu či prodány. 6. Platby (a) Platby jmenovité hodnoty dluhopisů Jmenovitá hodnota dluhopisů bude splacena pouze proti předložení a odevzdání dluhopisu ve výplatním místě administrátora (a) bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce vedený bankou v České republice, sdělený administrátorovi příjemcem platby nejpozději současně s předložením a odevzdáním dluhopisu nebo (b) v hotovosti proti předložení a odevzdání dluhopisu. (b) Platby úroků z dluhopisů Úrok z dluhopisu bude vyplacen pouze proti předložení a odevzdání kupónu ve výplatním místě administrátora (a) bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce vedený bankou v České republice, sdělený administrátorovi příjemcem platby nejpozději současně s předložením a odevzdáním kupónu nebo (b) v hotovosti proti předložení a odevzdání kupónu. (c) Včasnost plateb Pro účely bezhotovostních převodů se platby pokládají za provedené včas, pokud budou (a) v případě mezibankovních bezhotovostních převodů připsány ve prospěch clearingového účtu banky příjemce platby, vedeného v clearingovém centru České národní banky, nejpozději v první pracovní den následující po dni předložení a odevzdání dluhopisu nebo kupónu příjemcem platby nebo (b) ve všech ostatních případech 5

6 pokud byla platba odepsána z účtu administrátora nejpozději v první pracovní den následující po dni předložení a odevzdání dluhopisu nebo kupónu příjemcem platby. (d) Platby v pracovní dny Pokud datum výplaty úroku nebo jmenovité hodnoty nebude v příslušném výplatním místě administrátora pracovním dnem, bude majitel dluhopisu nebo kupónu oprávněn k výplatě splatných částek až v nejbližší následující pracovní den a nevznikne mu nárok na žádné další úroky či jiné platby v souvislosti s takovým zpožděním. Pro účely těchto emisních podmínek se pracovním dnem rozumí den, kdy jsou otevřeny a pracují banky v České republice. (e) Platby v souladu s emisními podmínkami a právními předpisy Jmenovitá hodnota dluhopisů bude splacena a platby úroků budou prováděny výlučně v Kč v souladu s ustanovením podmínek 4 a 5. Veškeré platby v souvislosti s dluhopisy budou ve všech případech prováděny v souladu s obecně závaznými právními předpisy v České republice účinnými k datu provedení plateb. (f) Chybějící nesplatné kupóny Pokud nebude dluhopis odevzdán ke splacení jmenovité hodnoty se všemi dosud nesplatnými kupóny, které k němu přísluší, částka jmenovité hodnoty rovnající se částce takto scházejících kupónů (či v případě neúplného splacení jmenovité hodnoty, ta částka scházejících kupónů, která se rovná podílu částky jmenovité hodnoty skutečně splacené vzhledem k celkové jmenovité hodnotě dluhopisu), bude odečtena z částky určené ke splacení. Každá takto odečtená částka jmenovité hodnoty dluhopisu bude zaplacena způsobem uvedeným v odstavci (a) shora proti odevzdání příslušných chybějících kupónů. 7. Zdanění Veškeré platby v souvislosti s dluhopisy podle podmínky 6 budou provedeny bez srážek nebo odvodů jakýchkoli současných nebo budoucích daní nebo poplatků jakéhokoliv druhu uložených, vybíraných srážených nebo vyměřených Českou republikou nebo jakýmkoliv jejím správním orgánem nebo složkou s pravomocí ukládat daně, ledaže budou takové srážky nebo odvody stanoveny zákonem. V takovém případě provede emitent platby v souvislosti s dluhopisy podle podmínky 6 po srážce nebo odvodu takových daní nebo poplatků v souladu se zákonem stanovenými podmínkami a nebude v souvislosti s tím povinen platit majitelům dluhopisů žádné další částky. 8. Neplnění závazků Pokud dojde k některému z následujících případů a pokud taková situace bude trvat: (a) do deseti (10) pracovních dnů od data výplaty úroku nebo data splatnosti dluhopisů není splacena jakákoliv část jmenovité hodnoty dluhopisů nebo úroku z dluhopisů, nebo (b) jakýkoliv peněžitý závazek nebo závazky emitenta, včetně závazků vyplývajících z poskytnutého ručení, přesahující ve svém úhrnu částku Kč, nebude řádně uhrazen emitentem i přes předchozí upozornění dané emitentu věřitelem o tom, že takový závazek nebo závazky jsou splatné, a takový závazek nebo závazky zůstanou nesplaceny po více než 10 pracovních dní od data doručení takového upozornění. To neplatí pro případ, kdy emitent v dobré víře namítá předepsaným způsobem neplatnost závazku co do jeho výše nebo důvodu a platbu uskuteční do 15 dnů ode dne pravomocného rozhodnutí v této věci, kterým byl uznán povinným plnit; nebo (c) emitent nesplní nebo nedodrží jakýkoliv závazek (jiný než uvedený sub (a) a (b) výše) vyplývající z emisních podmínek dluhopisů a takové porušení zůstane nenapraveno po třicet (30) kalendářních dní ode dne, kdy byl emitent na tuto skutečnost písemně upozorněn kterýmkoliv majitelem dluhopisu dopisem doručeným emitentovi nebo výplatnímu místu administrátora; nebo (d) je přijato rozhodnutí o zrušení emitenta s právním nástupcem nebo právními nástupci a tento právní nástupce nebo právní nástupci společně a nerozdílně nepřevezmou závazky vyplývající pro emitenta z těchto emisních podmínek; nebo (e) emitent převede převážnou část svého obchodního majetku na jinou osobu nebo osoby a taková osoba nebo osoby nepřevezmou společně a nerozdílně závazky z dluhopisů vyplývající pro emitenta z těchto emisních podmínek; 6

7 (f) na majetek emitenta je prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání nebo je prohlášení konkursu na majetek emitenta zamítnuto z důvodu nedostatku majetku; (g) je vydáno pravomocné rozhodnutí nebo přijato usnesení o zrušení emitenta s likvidací, pak: (1) v případě odstavců (a), (d), (e), (f) a (g) může majitel dluhopisu dle své úvahy písemným oznámením doručeným emitentovi nebo příslušné provozovně administrátora požádat o splacení jmenovité hodnoty jím vlastněného dluhopisu a úroku narostlého k takovému dluhopisu ke dni platby; (2) v případě odstavců (b) a (c) mohou majitelé dluhopisů představující více než padesát procent (50%) celkové jmenovité hodnoty dluhopisů, které dosud nebyly odkoupeny a zrušeny (dále jen nesplacené dluhopisy ), prohlásit všechny nesplacené dluhopisy za okamžitě splatné spolu s úrokem k nim narostlým ke dni platby doručením písemného oznámení v tomto smyslu emitentovi nebo výplatnímu místu administrátora. Rozhodnutí o okamžité splatnosti dluhopisu majitelem dle bodu (1) předcházející věty může být tímto majitelem dluhopisu zrušeno ve vztahu k jeho dluhopisům. Rozhodnutí o okamžité splatnosti dle bodu (2) předcházející věty může být zrušeno mimořádným usnesením schůze majitelů dluhopisů (jak je uvedeno v podmínce 12). Nesplacená jmenovitá hodnota a úrok narostlý k dluhopisu v případě (1) a všech nesplacených dluhopisů v případě (2) se stávají okamžitě splatnými na základě výše uvedených oznámení a prohlášení, ledaže by příslušné neplnění závazků bylo emitentem odstraněno dříve, než obdrží tato oznámení či prohlášení, nebo že by taková oznámení či prohlášení byla před provedením platby ze strany emitenta zrušena v souladu s ustanoveními této podmínky. 9. Promlčení Právo na vyplacení jmenovité hodnoty dluhopisů a úroků z dluhopisů zaniká, pokud dluhopisy nebo splatné kupóny nebudou předloženy k proplacení a odevzdány do 10 let od data výplaty úroku nebo data splatnosti dluhopisů. 10. Náhradní dluhopisy a kupóny Jestliže dluhopis nebo kupón budou ztraceny, odcizeny, poškozeny nebo znehodnoceny, mohou být nahrazeny v určené provozovně administrátora v souladu s příslušnými právními předpisy poté, co budou předkladatelem uhrazeny výlohy spojené touto náhradou a dále za splnění podmínek, které může emitent odůvodněně v souvislosti s vydáním náhrady požadovat, zejména co do prokázání nároku nebo slibu odškodnění. Poškozené nebo znehodnocené dluhopisy a kupóny musí být odevzdány před vydáním náhrady. 11. Administrátor Prvním administrátorem emise je Raiffeisenbank a.s. Prvním výplatním místem administrátora je Vodičkova 38, Praha 1. V souvislosti s plněním povinností vyplývajících ze smlouvy s administrátorem jedná administrátor výhradně jako zástupce emitenta a není v žádném vztahu k majitelům dluhopisů nebo kupónů. Emitent je oprávněn kdykoliv vyměnit nebo odvolat administrátora a jmenovat jeho nástupce nebo ustanovit další administrátory těchto dluhopisů. Jakákoli změna administrátora nebo výplatního místa bude neprodleně oznámena majitelům dluhopisů v souladu s ustanovením podmínky Schůze majitelů dluhopisů, opravy zřejmých nesprávností a vzdání se práv Schůze majitelů dluhopisů mohou být v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě s administrátorem a v těchto emisních podmínkách svolány emitentem nebo majiteli dluhopisů za účelem posouzení otázek, jež mohou být předmětem zájmu majitelů dluhopisů. Usnesení týkající se otázek, jež jsou předmětem zájmu majitelů dluhopisů, mohou být přijímána formou řádných nebo mimořádných usnesení. Mimořádného usnesení je zapotřebí ke schválení jakéhokoli existujícího neplnění nebo budoucího nesplnění závazků emitenta podle těchto emisních podmínek. K přijetí mimořádného usnesení se vyžaduje sedmdesátpět procent (75%) přítomných hlasů. Ke schválení řádného usnesení se vyžaduje prostá většina přítomných hlasů. Schůze majitelů dluhopisů, na které má být přijato řádné usnesení, je usnášeníschopná, jsou-li na ní přítomni alespoň dva majitelé dluhopisů, představujících alespoň dvacetpět procent (25%) jmenovité hodnoty dluhopisů, které nebyly k danému okamžiku splaceny nebo odkoupeny a zrušeny (dále pro účely této podmínky jen nesplacené dluhopisy ); v případě odročené schůze, na které má být přijato řádné usnesení, se vyžaduje přítomnost alespoň dvou majitelů dluhopisů, bez ohledu na to, jakou část jmenovité hodnoty nesplacených dluhopisů představují. Schůze majitelů dluhopisů, na které má být přijato mimořádné usnesení, je usnášeníschopná, jsou-li na ní přítomni alespoň dva majitelé dluhopisů, představujících alespoň sedmdesátpět procent (75%) jmenovité hodnoty nesplacených dluhopisů. V případě odročené schůze, na které má být přijato mimořádné usnesení, se vyžaduje přítomnost alespoň dvou majitelů dluhopisů, představujících alespoň dvacetpět procent (25%) jmenovité hodnoty nesplacených dluhopisů. 7

8 Jakékoli usnesení řádně přijaté schůzí majitelů dluhopisů je závazné pro všechny majitele dluhopisů a kupónů bez ohledu na to, zda se zúčastnili schůze, na které bylo takové usnesení přijato. Oznámení a konání schůze majitelů dluhopisů a pravidla pro účast na schůzi majitelů dluhopisů budou emitentem uveřejněna v souladu s podmínkou 13. Administrátor je oprávněn i bez souhlasu majitelů dluhopisů a kupónů rozhodnout o jakékoli opravě těchto emisních podmínek nebo smlouvy s administrátorem, je-li provedena k opravě zřejmého omylu a není dle názoru administrátora schopna poškodit zájmy majitelů dluhopisů a kupónů. 13. Oznámení Oznámení majitelům dluhopisů bude účinné, pokud bude uveřejněno v Hospodářských novinách nebo v jiném obdobném ekonomicky zaměřeném deníku celostátního dosahu v České republice. Za datum každého takového oznámení se bude považovat datum prvního uveřejnění. Majitelé kupónů budou považováni za obeslané v plném rozsahu prostřednictvím oznámení majitelům dluhopisů. 14. Prohlášení emitenta Emitent prohlašuje, že dluží majitelům dluhopisů a po dobu, po kterou budou dluhopisy zastoupeny sběrným dluhopisem, majitelům podílů sběrného dluhopisu, jejichž jména budou uvedena v registru správce sběrného dluhopisu, jmenovitou hodnotu dluhopisů a zavazuje se, že majitelům dluhopisů splatí jmenovitou hodnotu dluhopisů a majitelům kupónů bude vyplácet úrok v souladu s těmito emisními podmínkami dluhopisů. 15. Rozhodné právo, jazyk a sudiště Práva a povinnosti vyplývající z dluhopisů se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy České republiky. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do dalších jazyků. V takovém případě, pokud dojde k rozporu mezi různými jazykovými verzemi, bude rozhodující verze česká. Jakékoli spory vyplývající z těchto emisních podmínek dluhopisů budou předloženy ke konečnému rozhodnutí Rozhodčímu soudu při Obchodní komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen komora ) v souladu s platným rozhodčím řádem komory. Odvolání do řádně vydaného arbitrážního nálezu není přípustné. Řádně vydaný arbitrážní nález je vykonatelný příslušným soudem. 8

9 POUŽITÍ VÝTĚŽKU EMISE Celkový výtěžek z této emise bude po odečtení provize za realizaci emise a výdajů s emisí spojených použit k financování investičních záměrů a celkového rozvoje společnosti, včetně restrukturalizace části stávajících cizích zdrojů financování společnosti. EMISE, NÁKUP A PŘEVOD DLUHOPISŮ Dluhopisy budou zpočátku zastoupeny sběrným dluhopisem, bez kupónů, který bude uložen u Raiffeisenbank a.s. jako správce sběrného dluhopisu ke dni 30. května 1996 (dále jen "administrátor" a "den emise"). Nejpozději 178. den po dni emise zajistí emitent dodání konkrétních dluhopisů s připojenými kupónovými archy administrátorovi. Do doby předání konkrétních dluhopisů jejich majitelům povede administrátor registr majitelů podílů na sběrném dluhopise a bude provádět případné změny v tomto registru v souvislosti s převody nebo přechody práv k podílům na sběrném dluhopise a to za podmínek, které pro takové převody administrátor stanoví vlastním předpisem. Podíly na sběrném dluhopise budou vyměnitelné za konkrétní dluhopisy nejpozději počínaje 181. dnem ode dne emise, ne však dříve než třetí pracovní den poté, co administrátor obdrží od emitenta konkrétní dluhopisy s připojenými kupónovými archy. Sběrný dluhopis bude vyměnitelný za konkrétní dluhopisy po dobu 90 dní ode dne zahájení výměny ve výplatním místě administrátora v Praze 1, Vodičkova 38. Po tomto datu provede administrátor výměnu sběrného dluhopisu za konkrétní dluhopisy automaticky, přičemž konkrétní dluhopisy budou uloženy ve prospěch jejich majitelů do úschovy u administrátora v souladu s obecnými podmínkami stanovenými pro úschovu cenných papírů administrátorem. 9

10 POPIS EMITENTA Obchodní jméno Jihomoravská energetika, a.s. Sídlo Lidická 36, Brno IČO Právní forma akciová společnost Datum vzniku ledna Předmět podnikání Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba, nákup, distribuce, tranzit (přenos), dovoz, vývoz, prodej elektřiny a poskytování služeb s tím souvisejících. Pro zabezpečení tohoto hlavního předmětu podnikání se společnost navíc angažuje v dalších aktivitách zahrnující údržbu, opravy a rekonstrukce energetické soustavy a zařízení dispečerské řídící techniky, dispečerské řízení distribuční soustavy 110 kv a nižších napěťových stupňů, cejchování elektroměrů, technologické vybavování rozvoden a dalších doplňkových činnostech. V oblasti výroby a rozvodu elektrické energie emitent podniká na základě autorizace udělené Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky dne 6.10., resp , v souladu se zákonem č. 222/1994 Sb. na dobu 25 let, což je maximální zákonem povolená lhůta. Historie Historie společnosti sahá do dvacátých let, kdy 13. dubna 1913 byla založena akciová společnost Rosické elektrárny. Zakladatelem společnosti byla rakouská společnost OELAG (Österreichische Elektrizitäts Lieferung Actiengesellschaft). Společnost vyráběla elektrickou energii v elektrárně v Oslavanech a zásobovala město Brno a Rosickou báňskou společnost. Rosické elektrárny, a.s. byly v prosinci roku 1921 transformovány do nové akciové společnosti Západomoravské elektrárny. V následujících letech se aktivity společnosti rozšířily uvedením do provozu nových zdrojů elektrické energie a byla dokončena plošná elektrifikace zásobovaného území. V roce 1946 byla společnost znárodněna dekretem prezidenta republiky č. 100/1945 Sb. Do nově vzniklého národního podniku byly převedeny všechny městské a soukromé elektrárny a rozvodné sítě na zásobovaném území. Další období představovalo pro společnost řadu organizačních restrukturalizací. Měnilo se území obhospodařované společností, jméno společnosti a částečně i předmět podnikání. K vznikly Jihomoravské rozvodné závody, koncernový podnik. Podnik byl začleněn do koncernu Českých energetických závodů a měl omezenou právní subjektivitu. V roce 1990 byl tento podnik vyjmut z koncernu Českých energetických závodů a začal opět podnikat samostatně jako Jihomoravské energetické závody, státní podnik, který byl transformován na akciovou společnost Jihomoravská energetika. Ze společnosti Jihomoravská energetika, a.s. byly následně vyčleněny dvě dceřiné společnosti pod názvem JME-montáže, s.r.o. a JME-obchodně technické služby, s.r.o. Privatizace Na základě privatizačního projektu schváleného Ministerstvem pro správu národního majetku České republiky dne 6. října 1993 byla společnost zařazena do druhé vlny kupónové privatizace. Kupónovou metodou bylo zprivatizováno 15% akcií společnosti a dalších 34% bylo bezúplatně převedeno na města a obce. Ve vlastnictví Fondu národního majetku zůstalo k datu vydání tohoto prospektu 46% akcií. Část majetku Jihomoravských energetických závodů, s.p. sestávající se především z pozemků a budov s nedořešenými vlastnickými vztahy a části závazků byla převedena na státní podnik Jihomoravská energetika. Společnost předpokládá, že majetek s.p. Jihomoravská energetika bude v rámci privatizace tohoto státního podniku převeden do společnosti v průběhu roku Společnost byla založena jednorázově rozhodnutím Fondu národního majetku České republiky (dále jen FNM ) přijetím zakladatelské listiny dle schváleného privatizačního projektu ze dne ve formě notářského zápisu. Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, č. vložky 1233 ke dni

11 Kapitalizace ( 000 Kč) Skutečnost k Základní jmění Kapitálové fondy Fondy ze zisku Hospodářský výsledek minulých let Hospodářský výsledek běžného účetního období Vlastní jmění Dlouhodobé úvěry Dlouhodobé závazky Celková kapitalizace Zadlužení 2 ( 000 Kč) Stav k Splatnost Měna Výše úvěru Komerční banka, a.s Kč Komerční banka, a.s Kč Komerční banka, a.s Kč Komerční banka, a.s Kč Investiční a Poštovní banka, a.s Kč Raiffeisenbank AG ATS Raiffeisenbank AG ATS Raiffeisenbank AG ATS ABN-Amro Bank USD/DEM Investiční a Poštovní banka, a.s Kč Union Banka, a.s Kč Všechny výše uvedené úvěry společnosti jsou spláceny v souladu s podmínkami příslušných úvěrových smluv, ve znění jejich případných změn a dodatků. K společnost vykazovala závazky po splatnosti ve výši Kč. Jedná se především o závazky z faktur za materiál u nichž společnost předpokládá vypořádání formou zápočtu proti splatným pohledávkám za týmiž subjekty nebo tyto faktury byly doručeny společnosti po datu splatnosti uvedeném na faktuře. Struktura akcionářů Fond národního majetku České republiky (FNM) ,0% Města a obce ,0% Institucionální investoři ,4% Veřejnost ,6% Zaměstnanecké akcie ,0% Restituční investiční fond ,0% (7 1 Auditované údaje. 2 V březnu 1996 byl společností navíc k částkám úvěrů uvedeným v tabulce, případně poznámkách k tabulce, čerpán další revolvingový úvěr poskytnutý Raiffeisenbank, a.s. v ATS, čerpaný v korunové protihodnotě ve výši 100 mil Kč. Jednotlivé čerpané částky jsou splatné nejpozději do 90 dní od data čerpání. Společnost předpokládá, že tento úvěr nebo jeho část bude splacena z výnosu emise dluhopisů. 3 V lednu 1996 bylo vyčerpáno zbylých 50 mil. Kč. 4 Jedná se o provozní kontokorentní úvěr v celkové limitní částce 300 mil. Kč, sloužící k pokrytí krátkodobých závazků. Zůstatek kontokorentního účtu, na kterém je úvěr veden, se mění denně. 5 Úvěry byly čerpány v protihodnotě v Kč k datu jednotlivých čerpání. 6 Úvěr byl čerpán z jedné třetiny v USD a ze dvou třetin v DEM. Úroky jsou placeny ve stejné měnové skladbě. 7 Investiční úvěr byl vyčerpán až v roce Roční revolvingový úvěr. 9 Z celkového podílu FNM je 20% rezervováno pro strategického partnera, 25% v dočasném držení FNM a 1% drženo do doby ustavení Nadačního investičního fondu. Součástí držby FNM je tzv. zlatá akcie (viz Vydané cenné papíry ) % zaměstnaneckých akcií je dosud v držení společnosti. Společnost předpokládá, že tyto zaměstnanecké akcie budou postupně převedeny na zaměstnance společnosti. K vlastnilo zaměstnanecké akcie zaměstnanců a důchodců společnosti z celkového počtu přibližně zaměstnanců. 11

12 Schéma organizační struktury VALNÁ HROMADA PŘEDSTAVENSTVO DOZORČÍ RADA Generální ředitel Technický ředitel Obchodní ředitel Finanční ředitel Personální ředitel Sekretariát Sekretariát Sekretariát Sekretariát Rozvoj Marketing Expertiza Veřejné vztahy Rozvoj syst. řízení Ústřední provoz Odbyt Plánování Právní Kontrola Dispečink Měření Finance Personální Investice Obchod Mzdy Ochrana Doprava a mechanizace Obchodní inspekce Účetnictví Nemovitý majetek Øízení Řízení jakosti POS Brno-západ POS Brnovýchod POS Brnovenkov POS Boskovice POS Břeclav POS Hodonín POS Jihlava POS Kroměříž POS N. Město na Moravě POS Prostějov POS Třebíč POS Uherské Hradiště POS Vyškov POS Zlín POS Znojmo Středisko odbor. služeb Provozní správa vvn - samostatné oddělení 12

13 Elektrizační soustava Výroba, přenos, přeprava, uskladňování, přeměna a dodávky elektřiny zajišťované ve veřejném zájmu jsou v České republice předmětem zvláštní regulace, jejíž podmínky jsou stanoveny zákonem č. 222/1994 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci v platném znění (dále jen energetický zákon ) a na něj navazujících právních předpisů. Elektrizační soustava je v České republice definována energetickým zákonem jako vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu a rozvod elektřiny, včetně elektrických přípojek a odběrných elektrických zařízení a systém řídící zabezpečovací a měřící techniky a zařízení k přenosu informací pro činnost výpočetní techniky a informačních systémů. Elektrizační soustava je vertikálně dezintegrována; oddělena je výroba elektrické energie a její rozvod ke konečným spotřebitelům. Dominantním výrobcem elektřiny je společnost ČEZ, a.s. (České energetické závody, dále jen ČEZ ), která vyrábí přibližně 80% z celkového objemu elektrické energie vyrobené v České republice. Zbývající část objemu je vyráběna nezávislými výrobci představovanými zejména městskými teplárnami a energetickými centry velkých průmyslových podniků. Distribuce ke konečným spotřebitelům je zajišťována osmi rozvodnými společnostmi (tzv. REAS ), mezi které patří Jihomoravská energetika, a.s. 1 REAS jsou propojeny s ČEZ vysokonapěťovou přenosovou soustavou ( kv), která je ve vlastnictví ČEZ. Elektrizační soustava je řízena centrálním dispečinkem. Tento dispečink je v současné době vlastněn ČEZ, avšak v souladu s energetickým zákonem by měl být osamostatněn a fungovat nezávisle. 2 Česká elektrizační soustava je přímo propojena se západoevropskou elektrizační soustavou UCPTE 3 a splňuje její technické požadavky. REAS zajišťují rozvod elektrické energie od výrobců ke konečným spotřebitelům. Rozvodné společnosti vlastní a provozují distribuční soustavy o napěťových hladinách 110 kv, 22 kv, 6 kv resp. 5,25 kv a sítě nízkého napětí 0,4 kv a zajišťují jejich dispečerského řízení. Pod správu REAS také náleží i příslušné transformační stanice. Nákup elektřiny je ve většině případů realizován na napěťové úrovni 110 kv z transformátorů ČEZ nebo od nezávislých výrobců. Některé z distribučních společností smluvně zajišťují pro ČEZ i provoz, údržbu, revize a opravy vysokonapěťové přenosové soustavy kv. Státní regulace výroby a rozvodu elektrické energie Energetický zákon vstoupil v České republice v účinnost Energetický zákon stanoví pro podnikání v oblasti výroby a rozvodu elektrické energie podmínku státní autorizace, která se za zákonem stanovených podmínek uděluje žadatelům splňujícím odborné a technické podmínky na dobu určitou, a to nejvýše 25 let. Autorizace je nepřenosná a zaniká zánikem držitele autorizace, případně uplynutím doby, na kterou byla udělena, nebo odnětím. Autorizaci uděluje a o jejím odnětí rozhoduje Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Energetický zákon stanoví některá zvláštní práva a povinnosti osob podnikajících v energetice, včetně výroby a rozvodů elektrické energie, která vyplývají jednak z přirozeného monopolního postavení účastníků podnikání v těchto oblastech, jednak ze skutečnosti, že se jedná o činnosti provozované ve veřejném zájmu. Energetický zákon tak stanoví, za splnění určitých podmínek, povinnost držitele autorizace uzavřít s každou fyzickou či právnickou osobou, která o to požádá, smlouvu o dodávkách elektrické energie a vykupovat elektřinu vyrobenou v autorizovaném území z kombinované výroby tepla nebo vyráběnou z obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Zákon dále omezuje právo držitele autorizace na přerušení nebo omezení dodávek elektrické energie na omezený počet přesně stanovených případů (např. ohrožení života, stav nouze, plánované opravy či rekonstrukce, neoprávněný odběr apod.). Držitel autorizace má při výkonu svých činností naopak některá ze zákona vyplývající zvláštní práva (např. právo vstupu na cizí nemovitosti a v nezbytném rozsahu i zásahů do cizího majetku, právo požadovat, aby se odběratel podílel podle výše odebíraného příkonu na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu apod.). 1 Výjimku tvoří šest velkých průmyslových podniků, které jsou zásobovány přímo od ČEZ. 2 Ve smyslu energetického zákona připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (dále jen MPO ) vyhlášku o založení Ústředního energetického dispečinku České republiky pro řízení elektrizační soustavy České republiky. Dispečink by měl mít formu sdružení, jehož členy by byly REAS, ČEZ a veškeří výrobci elektrické energie s instalovaným jednotkovým výkonem nad 50 MW. 3 Svaz pro koordinaci výroby a přenosu elektrické energie. 13

14 Kontrolou podnikání v energetických odvětvích byla energetickým zákonem pověřena Státní energetická inspekce ( SEI ). Při zjištění nedostatků v činnosti autorizovaných osob spočívajících v porušení energetického zákona je SEI oprávněna udělit pokutu až do výše 50 mil. Kč za každé jednotlivé porušení. Ministerstvo průmyslu a obchodu je navíc pověřeno dozorem nad dodržováním podmínek stanovených jednotlivým držitelům autorizací zákonem a vydanými autorizacemi. Spotřeba elektrické energie v ČR Spotřeba elektrické energie v České republice vykazovala do roku 1989 průměrný vzrůst cca 3% ročně. Po roce 1990 došlo k poklesu spotřeby, kdy spotřeba v roce 1993 dosáhla 89,7% spotřeby roku Tento nepříznivý propad byl způsoben celkovou ekonomickou restrukturalizací české ekonomiky a její transformací. V posledních letech byl zaznamenán vzrůst poptávky způsobený především rozvojem elektrického vytápění. Vývoj spotřeby elektřiny v komerční sféře vykazuje relativní stagnaci, spotřeba průmyslových podniků se stabilizovala a nepředpokládá se další pokles. Vývoj spotřeby elektrické energie v České republice 1 (GWh) Domácnosti Komerční sféra Průmysl Celkem Výroba elektrické energie ČEZ představuje dominantního výrobce elektřiny v České republice, avšak z následující tabulky je zřejmý trend snahy nezávislých výrobců zvyšovat svůj podíl na trhu s elektřinou. Celý sektor výroby elektrické energie prochází procesem ekologizace produkce, která je zejména u nezávislých výrobců doprovázena zvyšováním výkonu výrobních kapacit. 2 Podíl výroby těchto dvou skupin znázorňuje následující tabulka: Podíl na trhu výroby elektrické energie ČEZ ,77% 87,75% 85,29% 80,41% 78,87% 77,30% Ostatní výrobci ,23% 12,25% 14,71% 19,59% 21,13% 22,70% Ceny Ceny elektřiny v České republice obecně nedosahují cen západoevropských zemí. Nákupní ceny elektřiny od ČEZ a nezávislých výrobců jsou pro REAS cenami smluvními, avšak odvíjejí se mimo jiné od cen pro konečné spotřebitele, které jsou regulovány Ministerstvem financí České republiky (dále jen MFČR). 4 MFČR se snaží odstranit deformace cen, které přetrvávají v České republice z minulosti. 5 Podle prohlášení MFČR je záměrem zvyšovat ceny elektřiny pro obyvatelstvo o 15% ročně tak, aby do roku 1999 bylo dosaženo stejné úrovně průměrných cen pro obyvatelstvo a ostatní spotřebitele. Lze předpokládat, že takové zvyšování cen bude odpovídat zvyšování nákladů na výrobu elektřiny, její přenos a distribuci. 1 Zdroj: Informační středisko ČEZ, a.s. 2 Na základě zákona č. 309/1991 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami v platném znění (dále jen zákon o ovzduší ) jsou znečišťovatelé ovzduší, včetně provozovatelů tepelných elektráren, povinni nejpozději do dosáhnout emisních limitů stanovených na základě zákona o ovzduší orgány ochrany ovzduší. 3 Zdroj: Informační středisko ČEZ, a.s. 4 Elektrická energie patří na základě zákona č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění mezi zboží s tzv. úředně stanovenými cenami, přičemž její cena je MFČR stanovována jako cena maximální, zvlášť pro jednotlivé druhy odběratelů a jednotlivá tarifně-odběrní pásma, jejichž technické parametry jsou rovněž stanovovány MFČR v příslušném cenovém výměru. 5 Všeobecně platí, že ceny pro velkoodběratele jsou vyšší než ceny pro obyvatelstvo. Ve vyspělých zemích je tento poměr obrácený. 14

15 Nákupní ceny od výrobců nejsou regulovány, podléhají smluvním vztahům a stanovují se v současné době dohodou. Vzhledem k regulaci cen elektřiny pro konečné spotřebitele na straně jedné a daným nákladům na výrobu, přenos a distribuci elektrické energie na straně druhé však nejde o volné stanovení cen. Z hlediska struktury české elektrizační soustavy je pro REAS nejdůležitější dohoda s ČEZ. Nedojde-li k dohodě mezi REAS a ČEZ, je otázka cen postoupena Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky (dále jen MPO ) k rozhodnutí (MPO v takovém případě slouží jako arbitr). Nezávislí výrobci prodávají REAS elektrickou energii za ceny stanovené dohodou. REAS společně s výrobci elektrické energie podávají MPO návrhy na úpravu konečných spotřebitelských cen tak, aby tarify byly průběžně aktualizovány a zohledňovaly nutné náklady na výrobu, přenos a distribuci elektrické energie. Dovoz a vývoz elektrické energie Vývoz elektrické energie realizuje pouze ČEZ na základě smluv, které má s Itálií, Švýcarskem a Spolkovou republikou Německo. Export je realizován prostřednictvím vysokonapěťové sítě. Dovoz elektrické energie je díky vlastnictví vysokonapěťové sítě možný většinou pouze ve spolupráci s ČEZ. REAS společně založily entity zabývající se dovozem elektřiny - První energetická, a.s. ( PEAS ) a Moravská elektroenergetická, a.s. ( MEAS ), jejímž akcionářem je i emitent. Tyto společnosti obdržely v roce 1995 od MPO dovozní licenci na dovoz určitého množství elektrické energie. Část dodávek byla realizována prostřednictvím linek 110 kv, které jsou vlastněny jednotlivými REAS a které spojují Českou republiku a Slovensko, část dovozu byla realizována po přenosové síti ČEZ. Technické prostředky Rozsah a stav technických prostředků Distribuční síť JME je napájena převážně z přenosové soustavy 400 (220) kv, 1 z malé části pak z výroben JME, závodních elektráren a ostatních zdrojů. 2 Společnost sama disponuje distribuční sítí napěťové úrovně 110 kv a níže. Síť 110 kv je provozována v devíti hlavních samostatných oblastech příslušných jednotlivým transformátorům 400/110 kv resp. 220/110 kv. Soustava 110 kv se sestává z venkovních vedení, vlastních transformoven 110/22 kv a závodních transformoven 110/6 kv resp. 110/22 kv. Po vedeních 110 kv se realizuje rovněž výměna elektrické energie se sousedními distribučními energetickými společnostmi - Severomoravskou energetikou, Východočeskou energetikou, Jihočeskou energetikou a se Slovenskem. Síť 22 kv je napájena převážně z distribučních transformoven 110/22 kv. Rozvod na úrovni vysokého napětí je rozhodující měrou zajišťován venkovním a kabelovým vedením 22 kv a částečně napětím 6 kv resp. 5,25 kv. Dožívající síť 6 kv bude postupně nahrazena zařízením o napětí 22 kv. Rozsah distribučního systému Zařízení Rozsah Průměrné stáří (roky) Průměrná odepsanost (%) Vedení 110 kv (km) ,7 z toho: jednoduché dvojité čtyřnásobné Stanice 110/22 kv celkem (ks) ,7 z toho: samostatných u stanic PS Stanice 110 kv (ks) Vedení 22 kv venkovní (km) ,6 58,7 Vedení vn kabelová (km) ,5 46,9 z toho: 22 kv ,3 kv ,3 kv Stanice vn/nn (ks) ,1 66,1 Instalované transformátory (ks) Instalovaný výkon (MVA) Tato přenosová soustava je v majetku ČEZ, a.s. 2 Emitent doplňkově provozuje vlastní vodní elektrárny ve Vranově nad Dyjí, Vír I a Vír II ve Žďáře nad Sázavou a ve Znojmě o celkovém instalovaném výkonu necelých 33 MW. 15

16 Investice Investice v letech ( 000 Kč) Investice celkem Elektrizační soustava z toho: obnova sítí vn a nn Informační systém Ostatní stavby Investiční strategie Investiční strategie společnosti vychází z (i) požadavků marketingu, (ii) vnitřní ekonomické situace společnosti a (iii) organizační strategie vyplývající z předpokladu budoucích trendů rozvoje technických prostředků. Investiční výstavba zahrnuje především následující oblasti: - obnova stávající distribuční sítě - nová výstavba (distribuční síť, dispečink řídící techniky, automatizovaný informační systém, apod.) - stroje (transformátory) - bezpečnost provozu a péče o životní prostředí - rozvoj a modernizace zařízení vyšších napětí - zdokonalení řídících a informačních systémů pro zkvalitnění řízení, zlepšení komunikace se zákazníky a zvýšení spolehlivosti dodávky elektrické energie odběratelům Rozdělování investičních prostředků a výběr investičních akcí je podřizováno především uspokojování poptávky po novém příkonu (elektrickém vytápění apod.), dodržování parametrů jakosti (vysoká životnost, bezporuchovost a bezpečnost obsluhy i okolí) a řešení nevyhovujícího mechanického stavu stávajícího zařízení. Plán celkového objemu investic v letech ( 000 Kč) Investice celkem Elektrizační soustava z toho: obnova sítí vn a nn Informační systém Ostatní stavby Přehled nejdůležitějších investičních akcí do roku 2000 ( 000 Kč) Zahájení Ukončení Investiční náklady Integrovaná digitální síť Trafostanice 110/22kV, Bučovice Vedení 2x110kV, Konice-V. Opatovice Vedení 2x110kV, Slavičín Slušovice Vedení 2x110kV, Čebín-Boskovice Kabel 2x110kV, BNT-Příkop Zapouzdřená rozvodna 110kV TR 110/22kV, Zdounky T403, Otrokovice HDO, Sokolnice Postavení na trhu JME zásobuje region jižní Moravy o rozloze km 2 s více než 2 mil. obyvatel. Společnost vlastní a provozuje elektrickou rozvodnou síť a má na obsluhovaném území přirozený monopol. Toto území je plně elektrifikováno a neposkytuje možnosti dalšího extenzívního rozvoje. Vznik konkurence není v blízké budoucnosti pravděpodobný. 16

17 Dodavatelé Rozhodujícím dodavatelem JME je akciová společnost ČEZ. Dodávky ČEZ představují pro JME přibližně 90% celkového objemu dodávek elektrické energie. Zbylou část energie nakupuje emitent od nezávislých výrobců elektrické energie, jiných REAS a dovozců elektřiny. Mezi nejvýznamnější nezávislé výrobce patří akciové společnosti Teplárna Otrokovice, Teplárny Brno a Teplárna Zlín. ČEZ - představuje pro emitenta jednoznačně nejdůležitějšího dodavatele. Zároveň, JME je pro ČEZ druhým největším odběratelem s podílem 17,3% celkových tržeb ČEZ. 1 ČEZ vlastní energetické zdroje o celkové kapacitě MW. 2 Vzhledem k dominantnímu postavení ČEZ jako dodavatele JME se veškeré ostatní smlouvy o dodávkách elektřiny odvíjejí od jednání s touto společností. Smlouvy s ČEZ jsou uzavírány zpravidla na období kalendářního roku se specifikací ceny a objemu dodávek pro daný rok. Technická specifika výroby a přenosu elektrické energie bez dalšího neumožňují přerušení nebo značné omezení dodávek elektřiny. V případě, když v minulosti nedošlo mezi stranami k písemné dohodě o podmínkách nákupu elektrické energie, dodávky elektřiny přesto probíhaly. Smlouva uzavřená s ČEZ pro rok 1995 nově obsahuje ujednání o stanovení ceny pro dodávky v roce 1996 do doby, než dojde k cenové dohodě pro rok Teplárna Otrokovice - Teplárna Otrokovice má energetický zdroj o instalovaném elektrickém výkonu 37 MW a v roce 1995 dodala JME 108,6 tis. MWh elektřiny, což představovalo 1,32% celkového nakoupeného objemu. Teplárny Brno - Teplárny Brno provozují několik zdrojů tepla a elektrické energie o celkovém elektrickém výkonu 97,2 MW. Dodávky do sítí JME v roce 1995 představovaly 113,3 tis. MWh. Teplárny Brno usilují o realizaci nové paroplynové jednotky o předpokládaném výkonu asi 80 MW, jehož výkon bude k dispozici pro JME. Teplárna Zlín - Teplárna Zlín zásobuje teplem okolí Zlína. Instalovaný elektrický výkon je 35,4 MW a dodávky v roce 1995 dosáhly 0,15% nákupu elektřiny JME. Nezávislí dovozci - Od roku 1993 spolupracuje JME se společnostmi MEAS a CZECHPOL 3 při dovozu elektrické energie. V loňském roce dosáhl objem dovozů 417,9 tis. MWh. Výměna mezi REAS - Od roku 1991 probíhá spolupráce mezi REAS při řízení distribučních sítí. V roce 1995 realizovala JME výměnu elektrické energie v objemu 123 tis. MWh. Přehled hlavních dodavatelů a jejich dodávek JME (GWh) ČEZ , , , ,9 Teplárna Otrokovice, a.s ,8 102,0 110,7 108,6 Teplárny Brno, a.s ,6 85,1 113,3 Teplárna Zlín, a.s ,0 12,3 9,4 12,2 nezávislí dovozci ,0 275,2 417,9 výměna s ostatními REAS ,3 382,0 127,9 123,1 Celkem , , , ,0 Odběratelé Celkový počet zákazníků JME byl v roce 1995 přibližně 950 tis. Hlavním místem spotřeby je město Brno (více než 400 tis. obyvatel). K největším průmyslovým odběratelům patří společnosti Královopolská strojírna, Zetor, ABB I. Brněnská strojírna, Šmeralovy závody a ABB EJF. Druhou nejvíce průmyslovou oblastí je Zlínsko, následované městy Prostějov, Uherské Hradiště, Hodonín, Břeclav, Třebíč a Jihlava. Mezi významné odběratele těchto oblastí patří státní podnik České dráhy, Cementárna Mokrá, Barum Otrokovice, Žďas a další. 1 Největším odběratelem ČEZ je Severomoravská energetika, a.s. (20,5%), třetím největším zákazníkem je Středočeská energetika, a.s. (13,8% ). Tyto údaje byly publikovány ČEZ za rok Zdroj: informace pro akcionáře ČEZ k Nezávislý dovozce elektrické energie. 17

18 Koneční spotřebitelé elektřiny se rozdělují do následujících kategorií: - kategorie A - velkoodběratelé ze sítí velmi vysokého napětí ( VO ) - kategorie B - velkoodběratelé ze sítí vysokého napětí ( VO ) - kategorie C - maloodběratelé (komerční) odebírající ze sítí nízkého napětí ( MOP ) - kategorie D - maloodběratelé-obyvatelstvo odebírající ze sítí nízkého napětí ( MOO ) Následující tabulka ukazuje historický vývoj prodeje elektřiny jednotlivým skupinám zákazníků. Prodej elektrické energie dle odběratelů (MWh) VO MOP MOO Celkem Z výše uvedeného vývoje je patrný trend spotřeby elektřiny v jihomoravském regionu obdobný celostátní spotřebě. V letech 1989 až 1993 nastal celkový pokles spotřeby elektřiny. V roce 1994 došlo ke změně tohoto trendu zejména díky prudkému nárůstu spotřeby obyvatelstva (přibližně o 15%). Tento nárůst byl zapříčiněn především přeměnou vytápění tuhými palivy (uhlí, koks) na elektrickou energii a instalací zařízení na ohřev teplé vody. Pokles poptávky se projevil ve skupině velkoodběratelů díky celkové restrukturalizaci průmyslu v České republice. Do budoucna lze očekávat mírný vzrůst spotřeby v této skupině odběratelů v závislosti na celkovém růstu ekonomiky. Vydané cenné papíry Založením akciové společnosti vyplynula povinnost emitovat akcie společnosti v plné výši základního jmění. Základní jmění společnosti k datu vydání tohoto prospektu činilo Kč a bylo zcela splaceno zakladatelem společnosti formou vložení majetku vyděleného ze státního podniku Jihomoravská energetika, s.p. Základní jmění společnosti bylo k datu vydání prospektu rozděleno následovně: akcií na majitele o jmenovité hodnotě Kč každá vydaných v zaknihované podobě. Akcie jsou veřejně obchodovatelné a jsou kotovány na hlavní trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. (ISIN CZ ) akcií na jméno 1 o jmenovité hodnotě Kč každá vydaných v zaknihované podobě, které byly v souladu s privatizačním projektem emitenta převedeny do vlastnictví měst a obcí Jihomoravského kraje zaměstnaneckých akcií 3 na jméno o jmenovité hodnotě Kč každá vydaných v zaknihované podobě. Zaměstnanecké akcie jsou od roku 1995 akciemi prioritními a přísluší jim prioritní dividenda v minimální výši 5% jmenovité hodnoty akcie v případě, že společnost v daném roce dosáhne zisku alespoň ve výši umožňující výplatu této dividendy. - 1 akcie na jméno o jmenovité hodnotě Kč vydaná v zaknihované podobě se zvláštními právy. 4 1 Všechny akcie společnosti znějící na jméno mají omezenou převoditelnost a nejsou veřejně obchodovatelné. Majitelé akcií na jméno musí mít k převodu akcie souhlas představenstva společnosti po schválení dozorčí radou. 2 Akcie v držení měst a obcí jsou převoditelné pouze mezi městy a obcemi, které jsou držiteli již vydaných akcií společnosti. 3 Majitel zaměstnanecké akcie musí mít k převodu akcie souhlas představenstva společnosti, přičemž zaměstnanecké akcie jsou převoditelné pouze mezi zaměstnanci společnosti a zaměstnanci, kteří odešli do důchodu po K bylo prodáno zaměstnancům společnosti, případně zaměstnancům společnosti, kteří odešli do důchodu po , zaměstnaneckých akcií. Zbývajících zaměstnaneckých akcií bylo k témuž datu v dočasném držení společnosti a je určeno k postupnému prodeji zaměstnancům. 4 Bez souhlasu majitele této akcie nelze rozhodnout o zrušení společnosti, zvýšení nebo snížení základního jmění společnosti nebo změně stanov společnosti. Bez souhlasu majitele této akcie lze základní jmění společnosti zvýšit pouze na návrh Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci, a to o hodnotu určenou dodatečným vkladem podle dodatku k privatizačnímu projektu emitenta, přičemž v jednom účetním období může takové zvýšení činit celkem maximálně 50 mil. Kč. 18

19 S výjimkou směnek v rámci běžného obchodního styku a výše popsaných akcií společnosti nevydala JME k datu vydání tohoto prospektu žádné jiné cenné papíry. Valná hromada ani představenstvo společnosti neschválily k datu vydání tohoto prospektu vydání konvertibilních dluhopisů ani jiného dluhu převoditelného do základního jmění společnosti. S výjimkami popsanými výše společnost neschválila ani žádná přednostní práva na vydání akcií společnosti. Společnost v roce 1994 vyplatila dividendu v celkové výši Kč, což představovalo 30 Kč na jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě Kč. Nominální hodnota podílu Podíl JME Název společnosti (Kč) (%) JME-montáže, s.r.o ,0 JME-obchodně technické služby, s.r.o ,0 Penzijní fond energie, a.s ,4 Moravská elektroenergetická, a.s ,3 AISE-JME, s.r.o ,8 Teplárny Brno, a.s ,4 Penzijní fond Koruna, a.s ,0 Sdružení ČSRES ,5 Sdružení SDVE ČR I ,2 Čekom plus, a.s ,2 Kromě výše uvedených účastí na podnikání jiných českých a zahraničních právnických osob se společnost majetkově ani jinak nepodílí na podnikání jiných českých nebo zahraničních právnických osob vkladem vyšším než 1% hodnoty základního jmění takových osob ani nemá jiného postavení ve skupině majetkově vzájemně propojených osob. Společnost se majetkově nepodílí na podnikání žádné fyzické osoby. Rezervní fond Zákonný rezervní fond společnosti byl vytvořen k datu vzniku společnosti ve výši 11% základního jmění společnosti. Tento fond se každoročně doplňuje dotací ze zisku společnosti ve výši minimálně 5% čistého zisku za uplynulé účetní období, a to až do doby, kdy jeho výše dosáhne 20% v té době platného základního jmění společnosti. K činily prostředky shromážděné v zákonném rezervním fondu emitenta 11,8% základního jmění společnosti. 1 Kapitálové účasti emitenta v jiných obchodních společnostech či sdruženích přesahující v jednotlivém případě 50 mil. Kč vyžadují souhlas dozorčí rady společnosti. 2 Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku ke dni se základním jměním 183 tis. Kč. Hlavním předmětem podnikání je montáž, oprava, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů. 3 Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku ke dni se základním jměním 100 tis. Kč. Hlavním předmětem podnikání je zprostředkovatelská činnost, montáž, oprava a údržba vyhrazených elektrických zařízení, projektování elektrických zařízení, poradenská činnost, projektování v investiční výstavbě a revize elektrických zařízení. 4 Hlavní podnikatelskou činností fondu je provádění penzijního připojištění osob se státním příspěvkem. Dalšími akcionáři je 19 obchodních společností podnikajících v oblasti energetiky a plynárenství. 5 Automatizované integrované systémy energetiky - aplikace DSM (Demand Side Management) pro velkoodběratele. 6 Hlavní podnikatelskou činností fondu je provádění penzijního připojištění osob se státním příspěvkem. Dalšími akcionáři fondu je 16 obchodních společností podnikajících v oblasti strojírenství a chemického průmyslu. 7 Sdružení českých rozvodných energetických společností. Sdružení ČSRES založily REAS v České republice ve formě zájmového sdružení osob. Poskytuje jim především legislativně-právní a ekonomický servis. 8 Sdružení dodavatelů a výrobců elektřiny. Sdružení bylo založeno REAS v rámci přípravy ke zřízení Ústředního energetického dispečinku v souladu s energetickým zákonem. Právní forma je shodná jako u sdružení ČSRES. 9 ČEKOM plus, a.s. byla založena jako speciální společnost s cílem získat kapitálovou účast na podnikání v oblasti bezdrátového telefonního spojení systémem GSM (Global System for Mobile Telecommunication). Licence k provozování GSM nebyla společnosti udělena. Emitent předpokládá, že společnost bude v budoucnu využita k jiným účelům. 19

20 Soudní spory a správní řízení Emitent nevede žádný soudní ani obchodní spor, hodnota jehož předmětu by přesáhla 5% obchodního jmění společnosti. Spory vedené společností jsou spory aktivními a jejich předmětem jsou převážně splatné pohledávky společnosti, včetně vymáhání těchto pohledávek v konkursním řízení. K byly v konkursním řízení společností vymáhány pohledávky v celkové hodnotě Kč. Emitent má v oblasti rozvodu elektrické energie v Jihomoravském kraji přirozené monopolní postavení. Z toho vyplývá i zvláštní režim regulace emitenta v této oblasti, vyplývající především ze zákona č. 222/1994 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci v platném znění a na něj navazujících předpisů a ze zákona č. 63/1991 Sb. o ochraně hospodářské soutěže v platném znění. Dozorem nad podnikáním emitenta, včetně podmínek využívání monopolního postavení emitenta, jsou na základě uvedených předpisů pověřeny Ministerstvo pro hospodářskou soutěž České republiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Státní energetická inspekce. Tyto orgány v rámci výkonu dozoru nad podnikáním emitenta v minulosti čas od času provedly správní řízení za účelem zjištění, zda emitent nezneužívá monopolního postavení v oblasti rozvodu elektřiny v Jihomoravském kraji nebo zda dodržuje ustanovení energetického zákona. Uvedené orgány v minulosti nezjistili žádné pochybení ze strany emitenta, které by znamenalo zneužití monopolního postavení nebo porušení podmínek energetického zákona. Je pravděpodobné, že podobná řízení mohou být uvedenými orgány státní správy vedena i v budoucnu. Statutární orgány Představenstvo Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo má pět členů. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada společnosti. Volební období je pět let, opětovná volba je možná. Představenstvo společnosti je tvořeno následujícími členy: Ing. Miloslav Vacek (53), předseda představenstva. Člen představenstva penzijního fondu Koruna, a.s., člen dozorčí rady Čekom plus, a.s. Ing. Jiří Růžička (52), místopředseda představenstva. Předseda představenstva IF české a slovenské energetiky, a.s., místopředseda dozorčí rady MEAS. Ing. Ladislav Lorenc (40), člen představenstva. Předseda představenstva Čekom plus, a.s. Ing. Zdeněk Machala (50), člen představenstva. Předseda představenstva MEAS. JUDr. Roman Hodoši (38), člen představenstva. Dozorčí rada Dozorčí rada je nejvyšším kontrolním orgánem společnosti a dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada má devět členů. Šest členů volí valná hromada, tři členy zaměstnanci společnosti. Volební období je pět let, opětovná volba je možná. Dozorčí rada společnosti je tvořena následujícími členy: Ing. Ladislav Černý (62), předseda dozorčí rady (zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky). Absolvent VTA (Vojenská technická akademie) v Brně. Ing. Milena Hurytová (49), místopředsedkyně dozorčí rady (zástupce Fondu národního majetku České republiky). Absolventka VÚT v Brně. Ing. Jaromír Pánek (55), člen dozorčí rady (zástupce města Brna). Absolvent VÚT v Brně, náměstek primátorky města Brna, člen představenstva Teplárny Brno, a.s. Mgr. Jaromír Brychta (38), člen dozorčí rady (zástupce Sdružení měst a obcí). Absolvent Masarykovy univerzity v Brně. Ing. Zdeněk Ress (53), člen dozorčí rady. Vedoucí portfoliových investic Expandia, a.s. Ing. Miroslav Nováček (42), člen dozorčí rady. Absolvent VÚT v Brně, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Brněnské vodovody a kanalizace, a.s. 20

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 13 % p.a., vydávané společností HELVET HOLDING SE, se sídlem Praha 1, Nové Město,

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI SNAPCORE a.s.

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI SNAPCORE a.s. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI SNAPCORE a.s. 1.1. Emitent: I. Základní charakteristika dluhopisů. Emitentem dluhopisů je obchodní společnost SNAPCORE a.s., se sídlem Václavské náměstí 846/1, Palác

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Raiffeisenbank a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU. hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem. v celkovém předpokládaném objemu emise

Raiffeisenbank a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU. hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem. v celkovém předpokládaném objemu emise DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem v celkovém předpokládaném objemu emise 2 000 000 000 Kč splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001928 Emisní kurz: [Tento údaj

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost BPA sport marketing a.s., založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, PSČ 110 00, IČO:

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Emisní podmínky Dluhopisů SAMMATI 2022

Emisní podmínky Dluhopisů SAMMATI 2022 Emisní podmínky Dluhopisů SAMMATI 2022 1. Emitent. Emitent Sammati s.r.o. (dále jen Emitent ) vydává níže vymezené dluhopisy a určuje jejich emisní podmínky v souladu s ustanovením 8 zákona č. 190/2004

Více

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ 01 2021 uzavřená mezi FINEMO.CZ s.r.o. a... dne... TATO SMLOUVA BYLA UZAVŘENA MEZI: (1) FINEMO.CZ S.R.O. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1,

Více

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Tyto emisní podmínky vymezují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníka dluhopisů, jakož i náležitosti dluhopisů a jejich emise. Dluhopisy

Více

300.000.000 Kč. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty Česká spořitelna, a.s. EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007

300.000.000 Kč. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty Česká spořitelna, a.s. EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007 EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007 300.000.000 Kč Dluhopisy s výnosem závislým na souboru indexů a koši akcií splatné v roce 2011, emisní kurz 100,00 % jmenovité hodnoty ISIN CZ0003701237 Tento

Více

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pevným výnosem. v celkovém předpokládaném objemu emise

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pevným výnosem. v celkovém předpokládaném objemu emise EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ dluhopisy s pevným výnosem v celkovém předpokládaném objemu emise 200 000 000 Kč splatné v roce 2016 ISIN CZ0003702938 Emisní kurz: 100 % jmenovité hodnoty

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost E&V Holding a.s., IČ: 24238759, se sídlem Nad Laurovou 2853/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

RM otevřený podílový fond na jehož účet jedná DELTA Investiční společnost, a.s.

RM otevřený podílový fond na jehož účet jedná DELTA Investiční společnost, a.s. RM otevřený podílový fond na jehož účet jedná DELTA Investiční společnost, a.s. Dluhopisový program v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 1.000.000.000 Kč s dobou trvání 10 let Dluhopisy v předpokládané

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR %

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu

Více

Emisní podmínky dluhopisů

Emisní podmínky dluhopisů Emisní podmínky dluhopisů Dluhopis BOOLER INVEST Limited Emitent: BOOLER INVEST Limited, W1B3HH London, 3rd Floor 207 Regent Street, Spojené království Velké Británie a Irska, Registrační číslo: 10179565,

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost REALITNÍ FOND PRAHA a.s., IČ: 030 71 740, se sídlem Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, společnost zapsaná v obchodním

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost REALITNÍ FOND PRAHA a.s., IČ: 030 71 740, se sídlem Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, společnost zapsaná v obchodním

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Emisní podmínky společnosti REGIUS HOLDING s.r.o

Emisní podmínky společnosti REGIUS HOLDING s.r.o Emisní podmínky společnosti REGIUS HOLDING s.r.o (vydané v souladu s ust. 8 a násl. zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Tyto emisní podmínky vymezují práva a povinnosti

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. celková jmenovitá hodnota 650 000 000 Kč dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem splatné v r. 2012 ISIN CZ0003501447 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v celkové jmenovité

Více

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. podřízené dluhopisy pevným úrokovým výnosem

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. podřízené dluhopisy pevným úrokovým výnosem EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ podřízené dluhopisy pevným úrokovým výnosem v celkovém předpokládaném objemu emise 125 000 000 Kč splatné v roce 2016 ISIN CZ0003702953 Emisní kurz: 102,21

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ dluhopisy s výnosem na bázi diskontu v celkové jmenovité hodnotě emise 300 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003701302 Emisní kurz 75,41 % jmenovité

Více

Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s.

Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s. Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s. 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost AGROPA a.s., založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Horažďovice, Olšany 75, PSČ 341

Více

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým

Více

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 2. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, , VAR %

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 2. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, , VAR % Strana 1042 Sbírka zákonů č. 98 / 2014 Částka 42 98 SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 2. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014 2020, VAR % Ministerstvo

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem. v celkovém předpokládaném objemu emise

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem. v celkovém předpokládaném objemu emise EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v celkovém předpokládaném objemu emise 50 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003703373 Emisní kurz: 107,09 % jmenovité

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem v celkovém předpokládaném objemu emise 700 000 000 Kč (maximálně do 1 000 000 000 Kč) splatné v roce 2016

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 9. 5. 2012, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 2013

Sdělení Ministerstva financí ze dne 9. 5. 2012, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 2013 Sdělení Ministerstva financí ze dne 9. 5. 2012, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 2013 Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTÉČNÍ

Více

p.k. Solvent s.r.o. Emisní podmínky dluhopisů

p.k. Solvent s.r.o. Emisní podmínky dluhopisů p.k. Solvent s.r.o. Emisní podmínky dluhopisů Obsah 1. Emitent 3 2. Základní popis dluhopisů 3 3. Centrální evidence 4 4. Upisovatelé a úpis Dluhopisů 4 5. Vlastník Dluhopisu, převod Dluhopisů 4 6. Vydání

Více

Emisní podmínky dluhopisů společnosti. CEE Real Estate s.r.o. Dluhopis CEERE VI/2021

Emisní podmínky dluhopisů společnosti. CEE Real Estate s.r.o. Dluhopis CEERE VI/2021 Emisní podmínky dluhopisů společnosti CEE Real Estate s.r.o. Dluhopis CEERE VI/2021 1 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto emisní podmínky vydala jako emitent dluhopisů společnost CEE Real Estate s.r.o., se sídlem

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

EMISNÍ PODMÍNKY č. 001/2017 REALITNÍ DLUHOPISY SPOLEČNOSTI 2M INVEST LTD.

EMISNÍ PODMÍNKY č. 001/2017 REALITNÍ DLUHOPISY SPOLEČNOSTI 2M INVEST LTD. EMISNÍ PODMÍNKY č. 001/2017 REALITNÍ DLUHOPISY SPOLEČNOSTI 2M INVEST LTD. Tyto emisní podmínky č. 001/2017 vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů,

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Česká pojišťovna a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ dluhopisy s pevným

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Štěpánská apartmá 9,60/17

Štěpánská apartmá 9,60/17 Emisní podmínky dluhopisů Štěpánská apartmá 9,60/17 emitent: Štěpánská apartmá, a.s. se sídlem Praha, Libeň, Na Malém klínu 1787/24, PSČ 182 00, IČ: 45271852 zapsaná v Obchodním rejstříku pod spisovou

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

HVB Bank Czech Republic a. s.

HVB Bank Czech Republic a. s. PROSPEKT CENNÉHO PAPÍRU HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů

Více

EMISNÍ PODMÍNKY ZAKLADATELSKÉ EMISE DLUHOPISŮ VYMĚNITELNÝCH ZA AKCIE GWC BOHEMIA A.S.

EMISNÍ PODMÍNKY ZAKLADATELSKÉ EMISE DLUHOPISŮ VYMĚNITELNÝCH ZA AKCIE GWC BOHEMIA A.S. EMISNÍ PODMÍNKY ZAKLADATELSKÉ EMISE DLUHOPISŮ VYMĚNITELNÝCH ZA AKCIE GWC BOHEMIA A.S. 1. Emitent GWC Bohemia, a.s. (dále jen Emitent) vydává níže vymezené dluhopisy a určuje jejich emisní podmínky v souladu

Více

Kč. Hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 3,70% p.a. splatné v roce 2012 ISIN CZ

Kč. Hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 3,70% p.a. splatné v roce 2012 ISIN CZ EMISNÍ DODATEK ZE DNE 9. SRPNA 2007 1 500 000 000 Kč Hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 3,70% p.a. splatné v roce 2012 ISIN CZ0002001126 Tento emisní dodatek (dále jen Emisní dodatek )

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

EMISNÍ PODMÍNKY PROGRAMU

EMISNÍ PODMÍNKY PROGRAMU EMISNÍ PODMÍNKY PROGRAMU Hypoteční zástavní listy vydávané v rámci tohoto Dluhopisového programu (dále také jen "Dluhopisy") jsou vydávány podle Zákona o dluhopisech společností Wüstenrot hypoteční banka

Více

pro třetí výnosové období od do ve výši 7,50 % p. a. ISIN: CZ

pro třetí výnosové období od do ve výši 7,50 % p. a. ISIN: CZ Strana 4906 Sbírka zákonů č. 376 / 2012 376 SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 1. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro Prémiový spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 2015, FIX %

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Působnost ERÚ Vyhlášky ERÚ 2 Základní charakteristika Ústřední orgán státní správy

Více

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni.

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 8. DUBNA 2008 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností

Více

Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent

Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 20.3.2012 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 1. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro

Sdělení Ministerstva financí ze dne 1. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro Sdělení Ministerstva financí ze dne 1. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 2017 II, FIX % Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

PŘÍLOHA č. 1. Statutární město Olomouc. TECPROM a.s. Smlouva o Převodu Akcií

PŘÍLOHA č. 1. Statutární město Olomouc. TECPROM a.s. Smlouva o Převodu Akcií PŘÍLOHA č. 1 Statutární město Olomouc a TECPROM a.s. Smlouva o Převodu Akcií TATO SMLOUVA O PŘEVODU AKCIÍ (dále také jen Smlouva ), BYLA UZAVŘENA MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI: 1. STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

OBSAH. Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory... XI Seznam zkratek... XX Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXX Předmluva...

OBSAH. Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory... XI Seznam zkratek... XX Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXX Předmluva... OBSAH Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory................. XI Seznam zkratek................................................ XX Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise 250 000 000 Kč splatné v roce 2012 ISIN CZ0002002140 Emisní

Více

DLUHOPISOVÝ PROGRAM. v objemu Kč s dobou trvání 10 let

DLUHOPISOVÝ PROGRAM. v objemu Kč s dobou trvání 10 let PROFI CREDIT Czech, a.s. DLUHOPISOVÝ PROGRAM v objemu 5.000.000.000 Kč s dobou trvání 10 let 1 EMISNÍ PODMÍNKY PROGRAMU Dluhopisy (dále jen "Dluhopisy") vydávané v rámci tohoto dluhopisového programu (dále

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

Oznámení o změně emisních podmínek HZL KB VAR 1/2037, HZL KB VAR 2/2037, HZL KB VAR 3/2037 a HZL KB VAR 4/2037

Oznámení o změně emisních podmínek HZL KB VAR 1/2037, HZL KB VAR 2/2037, HZL KB VAR 3/2037 a HZL KB VAR 4/2037 HZL KB VAR 1/2037, HZL KB VAR 2/2037, HZL KB VAR 3/2037 a HZL KB VAR 4/2037 Česká národní banka schválila rozhodnutím č.j. 2008/13251/570 Sp/2008/327/572 ze dne 13.11.2008, které nabylo právní moci dne

Více

Emisní podmínky dluhopisového programu a prospekt. ŽS Brno a.s.

Emisní podmínky dluhopisového programu a prospekt. ŽS Brno a.s. ŽS Brno a.s. Společné emisní podmínky dluhopisového programu v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 3 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 5 let. a Prospekt dluhopisů Na základě tohoto dluhopisového

Více

Emisní podmínky dluhopisového programu a prospekt. ŽS Brno a.s.

Emisní podmínky dluhopisového programu a prospekt. ŽS Brno a.s. ŽS Brno a.s. Společné emisní podmínky dluhopisového programu v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 3 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 5 let. a Prospekt dluhopisů Na základě tohoto dluhopisového

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle části páté

Více

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - typ MO

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - typ MO Strana 1 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - typ MO č. SoSSE/522978 uzavřená mezi: Obchodníkem s elektřinou (na straně jedné): Pražská energetika, a.s. sídlo: Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 458/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 458/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1. ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 458/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2004 458/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. listopadu 2000 o podmínkách

Více

EMISNÍ PODMÍNKY. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem. splatné v roce 2010 ISIN CZ0003501538. Emisní kurz k datu emise: 100 %

EMISNÍ PODMÍNKY. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem. splatné v roce 2010 ISIN CZ0003501538. Emisní kurz k datu emise: 100 % ČSOB Leasing, a. s. EMISNÍ PODMÍNKY Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 9.000.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2010

Více

DLUHOPISOVÝ PROGRAM. Aranžér programu. Československá obchodní banka, a. s.

DLUHOPISOVÝ PROGRAM. Aranžér programu. Československá obchodní banka, a. s. DLUHOPISOVÝ PROGRAM v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let (společné emisní podmínky dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu po 1.12.2012)

Více

Dluhopis Družstevního podniku strojírenského, výrobního družstva, Praha ISIN CZ0003509317 přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.

Dluhopis Družstevního podniku strojírenského, výrobního družstva, Praha ISIN CZ0003509317 přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Dluhopis Družstevního podniku strojírenského, výrobního družstva, Praha ISIN CZ0003509317 přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Emisní podmínky Družstevní podnik strojírenský, výrobní družstvo,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

Emisní podmínky. Dluhopis SANTAL spol. s r.o. 2012 ISIN CZ0003509135 přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.

Emisní podmínky. Dluhopis SANTAL spol. s r.o. 2012 ISIN CZ0003509135 přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Emisní podmínky Dluhopis SANTAL spol. s r.o. 2012 ISIN CZ0003509135 přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Obsah: 1. Náležitosti Dluhopisu...3 2. Obecná charakteristika Dluhopisů...4 2.1

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

Dluhopis JVP rozvoj ISIN CZ0003507279 přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Emisní podmínky. JVP system s.r.o.

Dluhopis JVP rozvoj ISIN CZ0003507279 přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Emisní podmínky. JVP system s.r.o. Dluhopis JVP rozvoj ISIN CZ0003507279 přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Emisní podmínky JVP system s.r.o. EMISNÍ PODMÍNKY Obsah: 1. NÁLEŽITOSTI DLUHOPISU... 3 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Dluhopis Profilas s.r.o. 2012 ISIN CZ přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Emisní podmínky. Profilas s.r.o.

Dluhopis Profilas s.r.o. 2012 ISIN CZ přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Emisní podmínky. Profilas s.r.o. Dluhopis Profilas s.r.o. 2012 ISIN CZ přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Emisní podmínky Profilas s.r.o. EMISNÍ PODMÍNKY Obsah: 1. NÁLEŽITOSTI DLUHOPISU... 3 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka Právní úprava cenných papírů Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka DLUHOPIS Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech I. Část: základní ustanovení II. Část: zvláštní druhy dluhopisů III. Část: státní dozor

Více