Bankovní institut vysoká škola Praha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní institut vysoká škola Praha"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Posouzení úrovně finančního poradenství v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Viktor Musílek, DiS. Finance Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha Duben

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Litoměřicích dne 7. dubna 2014 Viktor Musílek - 2 -

3 Poděkování Rád bych tímto poděkoval paní Ing. Olze Šeflové za to, ţe mi pomohla zaměřit úsilí tím správným směrem, a své rodině za neutuchající podporu, nejen při psaní této diplomové práce

4 Anotace Diplomová práce na téma Posouzení úrovně finančního poradenství v ČR má za cíl zhodnotit zpŧsobilost a kvalitu finančních poradcŧ zejména při zpracování finančního plánu. K tomu by měla dopomoci komparace vybraných subjektŧ, zabývající se právě finančním poradenstvím. Podrobně je srovnáván finanční plán prezentovaný vţdy dvěma zástupci z kaţdé společnosti. V jeho rámci je hodnocena vhodnost doporučeného produktu pro konkrétního klienta a odbornost poradce. Celkové vyhodnocení dosaţených výsledkŧ je rozebráno v závěru práce. Klíčová slova: finance, poradenství, finanční plán, pojištění, investice, hypoteční úvěr, spoření Annotation The diploma thesis focuses on the topic "Assessment of the quality of financial advisory in the Czech Republic". The objective of this Thesis is to review the qualification and the quality of work of financial advisors, mainly in processing financial plan. To achieve this objective, the thesis uses comparison of selected subjects dealing with financial advisory. Financial plans are compared in detail, each one presented by two representatives of the particular company. The main empasis is on the suitability of the recommended product for the particular client and the professionality of the advisor. Finally, the thesis evaluates the results. Key words: Finance, Advisory, Financial Plan, Insurance, Investition, Mortgage Loan, Savings - 4 -

5 Obsah Úvod Teoretické vymezení retailových finančních produktŧ Úvěrové produkty Depozitní produkty Investiční produkty Pojistné produkty Metodologie práce Příklad simulovaného klienta Hodnotící kritéria analýzy vybraných subjektŧ při sestavení finančního plánu Analýza a komparace vybraných subjektŧ při úvěrování OVB Allfinanz - poradce A OVB Allfinanz - poradce B Fincentrum - poradce A Fincentrum - poradce B Partners - poradce A Partners - poradce B Analýza a komparace vybraných subjektŧ při sestavení finančního plánu OVB Allfinanz, a.s. - poradce A OVB Allfinanz, a.s. - poradce B Fincentrum, a.s. - poradce A Fincentrum, a.s. - poradce B Partenrs Financial Services, a.s. - poradce A Partners Financial Services, a.s. - poradce B Výsledky a perspektivy finančního poradenství v ČR Výsledky Perspektivy finančního poradenství v ČR Závěr Seznam pouţitých zdrojŧ Seznam obrázkŧ, tabulek a grafŧ Seznam příloh

6 Úvod Před samotným vymezením jednotlivých retailových finančních produktŧ, pohybujících se na finančním trhu, by bylo jistě vhodné blíţe specifikovat a rozklíčovat finanční trh samotný. Finančním trhem se rozumí systém institucí a instrumentŧ, který zabezpečuje pohyb peněz a kapitálu mezi rŧznými ekonomickými subjekty na základě poptávky a nabídky. Pro pohyb kapitálu na finančním trhu jsou charakteristická tři kritéria, kterými jsou likvidita, výnosnost a rizikovost. Celý finanční trh reguluje a dohlíţí Česká národní banka, dle které se člení na následující sektory: Banky Druţstevní záloţny Pojišťovny Obchodníci s cennými papíry Investiční společnosti Fondy kolektivního investování Penzijní společnosti Fondy penzijních společností Vedle výše uvedených sektorŧ hrají v poslední době na finančním trhu velkou úlohu finanční zprostředkovatelé. Tímto pojmem se rozumí právnické osoby anebo fyzické osoby pracující jako OSVČ na základě ţivnostenského listu na oblast Zprostředkování obchodu a sluţeb, které jsou zakotveny v zákoně č. 38/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně ţivnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí). 1 Tímto zákonem se v souladu s právem Evropských společenství a) upravují podmínky podnikání pojišťovacích zprostředkovatelŧ a samostatných likvidátorŧ pojistných událostí,

7 b) upravují podmínky zahájení činnosti pojišťovacích zprostředkovatelŧ na základě práva zřizovat pobočky (usazovat se) nebo svobody dočasně poskytovat sluţby, c) zřizuje registr pojišťovacích zprostředkovatelŧ a samostatných likvidátorŧ pojistných událostí (dále jen "registr") a d) upravuje výkon dohledu nad činností pojišťovacích zprostředkovatelŧ a samostatných likvidátorŧ pojistných událostí. Úlohou finančních zprostředkovatelŧ je na jedné straně aktivně vyhledávat klientely finančním institucím v čele s bankami a pojišťovnami a zvyšovat tak jejich podíl na trhu, na druhé pak řešit potřeby klientŧ, kterými mohou být např. zajištění příjmŧ, financování bydlení, příprava na stáří anebo investování volných peněţních prostředkŧ. Ušetřené náklady při vyuţívání zprostředkovatele jsou výhodou pro obě skupiny. V případě klienta je to dále úspora času a široké portfolio produktŧ, jeţ by mělo mít za následek optimální sestavení finančního plánu, řešícího veškeré potřeby. V oblasti finančního zprostředkování se vyskytuje celá řada pojmŧ od finančních poradcŧ, přes makléře, aţ po externí prodejce. Cílem práce je tedy vyhodnotit jejich zpŧsobilost, potřebné odborné znalosti z oboru a kvalitu při sestavování finančního plánu pro simultánního klienta. Navzdory neustálému přívalu nových finančních poradcŧ jich však ještě v roce 2011 nevyuţívala ani polovina obyvatel, jak dokazuje graf č. 1, na základě prŧzkumu agentury SANEP. 2 2 SANEP (Středisko analýz a empirických prŧzkumŧ) je prvním on-line výzkumným internetovým střediskem veřejného mínění v ČR

8 Graf č. 1 - Kolik obyvatel ČR vyuţívá sluţeb finančního poradce Zdroj: Platnost:

9 1 Teoretické vymezení retailových finančních produktů 1.1 Úvěrové produkty Úvěrové produkty představují pro obchodní banky nejvýznamnější část aktivních obchodŧ a obvykle tvoří podstatnou část aktiv. Úvěr je možné definovat jako časově omezené, úplatné zapůjčení peněz k volnému nebo smluvně vázanému použití 3. Za úvěrové produkty se tak povaţují ty produkty, které umoţňují klientŧm určitý zpŧsob financování a produkty s tím spojené. Základní kritéria pro členění a z nich vyplývající druhy úvěrŧ jsou následující: Příjemce úvěru o Fyzické osoby o Neziskové instituce Doba splatnosti úvěru o Krátkodobé (splatnost do 1 roku) o Střednědobé (splatnost 1-5 let) o Dlouhodobé (Splatnost delší neţ 5 let) Účel pouţití o Účelové o Neúčelové Zpŧsob zajištění o Zajištěné o Nezajištěné Na základě výše uvedených parametrŧ existuje široké spektrum nejrŧznějších úvěrŧ. Nejzákladnějšími typy úvěrŧ pro retailové klienty jsou spotřebitelské úvěry, úvěry ze stavebního spoření a hypoteční úvěry. 3 KALABIS, Z.; Bankovní služby v praxi; Nakladatelství Computer Press, a.s., Brno 2005; ISBN

10 Graf č. 2 - Vývoj objemu úvěrů poskytnutých domácnostem v letech Zdroj: Spotřebitelský úvěr Spotřebitelským úvěrŧm patří u obchodních bank významné postavení. Jak jiţ název napovídá, jedná se o úvěry, které banky, popř. rŧzné splátkové a úvěrové společnosti poskytují klientŧm na nákup spotřebního zboţí. Jejich vzrŧstající význam dokládá jednak graf č. 2, znázorňující celkovou výši spotřebitelských úvěrŧ poskytnutých domácnostem, ale rovněţ i mnoţství nově vznikajících privátních společností v tomto sektoru financování. Právě na základě toho, kdo úvěr poskytl, je moţné úvěry členit na přímé spotřebitelské úvěry, které jsou poskytovány přímo bankou klientovi na základě smluvního vztahu, a na spotřebitelské úvěry nepřímé, jeţ jsou obvykle poskytovány prostřednictvím společnosti prodávající dané spotřební zboţí. Oblast spotřebitelského úvěrování je upravena zákonem č. 321/2001 Sb. a je zaměřena na ochranu drobného spotřebitele tím, ţe ukládá institucím, poskytujícím tento typ produktu při pouţití údaje úrokové sazby v souvislosti s nabídkou úvěru (reklama), udávat roční procentuelní sazbu nákladŧ na spotřebitelský úvěr - RPSN 4, která je samozřejmě uvedena i ve smlouvě o produktu. 5 4 Roční procentuelní sazba nákladŧ - zjednodušeně řečeno, vše co klient zaplatí. 5 PULPÁNOVÁ, S.; Komerční bankovnictví v České republice; Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica; Praha 2007; ISBN ; str

11 Revolvingové spotřebitelské úvěry Tento druh úvěru je poskytován na principu stanovení úvěrového rámce, který dovoluje klientovi automaticky čerpat finanční prostředky, a k jeho splácení dochází automaticky přílivem financí na účet klienta. Zpravidla se jedná o pravidelné měsíční příjmy, jejichţ pomocí se úvěrový rámec obnovuje. Úroky jsou placeny pouze za skutečně čerpanou výši úvěru. Obvyklé typy revolvingových úvěrŧ jsou: Kontokorentní úvěr Úvěrová (kreditní) karta Moţnost kontokorentního úvěru je spojena s běţným účtem klienta, kde je pevně stanovený úvěrový rámec vymezující povolenou výši debetu daného klienta. Ten je stanoven bankou obvykle na základě pravidelných měsíčních obratŧ na účtu. Hlavní výhodou kontokorentu je pro klienta zvýšení platební schopnosti, a to i v případě momentálního nedostatku finančních prostředkŧ. Nevýhodou je pak vysoká úroková sazba pohybující se v rozmezí od 9,5% p. a., aţ po 21,9% p. a. 6 Maximální výše úvěrových limitŧ u kontokorentŧ bank se na českém trhu pohybují od Kč do Kč. Úvěrové, neboli kreditní karty nejsou prozatím v České republice tak rozšířené jako v jiných, zejména západních zemích. I z tohoto dŧvodu bývají velice často v povědomí lidí zaměňovány za karty debetní, které jsou spjaty s jejich běţnými účty. Kreditní kartu mŧţe klient pouţít na zaplacení potaţmo i výběr hotovosti z bankomatu, ale nemusí své závazky hradit ihned. Stejně jako v případě kontokorentu mohou být tyto operace prováděny ve vymezeném úvěrovém rámci stanoveném bankou. Hlavní výhoda kreditní karty, oproti kontokorentu, tkví v tzv. bezúročném období. To bývá individuální podle společnosti, nicméně se zpravidla jedná o maximálně dní. U řady vydaných kreditních karet se bezúročně období vztahuje pouze na bezhotovostní platby, nikoliv na výběry z bankomatŧ. Další výhodou kreditních karet je vyšší bezpečnost, jak při placení v kamenném obchodě, tak čím dál častěji i na internetu, neboť zde zloděj nemá přístup na účet poškozeného. Nevýhodou jsou opět vysoké úroky, pokud klient nestihne uhradit všechny své závazky během bezúročného období, a v neposlední řadě nízká znalost klientŧ produktu samotného. Dle 6 platnost k

12 autorova názoru se bude četnost uţívání kreditních karet postupem času zvyšovat, jelikoţ uţ v dnešní době existují společnosti (např. British Airways), akceptující pouze tento druh karet Splátkové spotřebitelské úvěry Mohou být rovněţ nazývány jednorázové spotřebitelské úvěry, jejichţ prostřednictvím je najednou poskytnuta klientovi sjednaná výše finančních prostředkŧ. Splátkové spotřebitelské úvěry bývají poskytovány v bezhotovostní formě, obvykle (ale ne výhradně) účelově na nákup spotřebního zboţí a sluţeb. Časový úsek, v němţ se pohybuje splatnost úvěru, je vymezen krátkodobým, střednědobým i dlouhodobým horizontem a splácen bývá pravidelnými (zpravidla měsíčními) splátkami jistiny i úroku. 7 Po řádném splacení úvěrový vztah mezi příslušnou společností a klientem končí. Metody splacení úvěru jsou tedy buď jednorázové anebo postupné. Postupné splácení probíhá na základě předem stanoveného splátkového kalendáře, jehoţ součástí jsou přesné termíny a výše splátek anuitní (lineární) formou. Anuitní splácení je nejpouţívanějším druhem splácení a je sestaveno tak, aby byla po celou dobu splátka stejná. Mění se pouze vnitřní struktura, kdy postupem času klesá podíl úrokŧ a roste úmor jistiny. Zpravidla se nedoporučuje, aby splatnost úvěru byla delší neţ vyuţitelnost pořízeného spotřebního předmětu. Dŧleţité členění spotřebitelských úvěrŧ je rovněţ z hlediska účelu a zajištění. Účelové úvěry jsou poskytovány na předem dohodnuté spotřební předměty, jako jsou např. automobil, nebo vybavení domácnosti. Velice často je tento druh úvěru poskytován přímo obchodníkem prodávajícím vybrané zboţí. I díky tomuto aspektu bývá vyřízení účelového úvěru rychlejší, neţ v případě neúčelového. V případě neúčelových úvěrŧ, jak jiţ z názvu plyne, banka nezkoumá, na co klient peníze potřebuje. To je dŧvodem daleko vyšších úrokových sazeb. Také je bankou mnohem dŧkladněji zkoumána bonita klienta neţ u účelového úvěru a i maximální výše bývá obvykle niţší. Z hlediska zajištění se spotřebitelské úvěry dělí na zajištěné a nezajištěné. U nezajištěných úvěrŧ není sjednán ţádný ručitel nebo jiný zajišťovací nástroj. Většinou se jedná o velmi bonitní klienty anebo malé částky. U zajištěných spotřebitelských úvěrŧ je splacení zpravidla zajištěno ručením třetí osoby. 7 PULPÁNOVÁ, S.; Komerční bankovnictví v České republice; Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica; Praha 2007; ISBN ; str upraveno

13 V neposlední řadě je třeba dodat, ţe nejdŧleţitějším ukazatelem pro porovnání výhodnosti úvěru nejsou výše uvedené roční úrokové sazby, ale roční procentní sazba nákladŧ (RPSN). Tento ukazatel udává procenta z dluţné částky, které musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti s úvěrem. Na rozdíl od úroku, který udává pouze cenu vypŧjčených peněz, RPSN určuje, kolik klient skutečně za úvěr během jednoho roku zaplatí. Jsou v něm totiţ zahrnuty veškeré náklady s úvěrem spojené, jako jsou např. poplatek za uzavření smlouvy, poplatek za vedení účtu, poplatek za správu úvěru, aj. V praxi to bývá tedy podstatně vyšší číslo, neţ právě roční úroková sazba, a proto by mu měli potenciální klienti věnovat zvýšenou pozornost. Graf č. 3 - Vývoj objemu poskytnutých spotřebitelských úvěrů v ČR v letech Zdroj: Úvěr ze stavebního spoření Stavební spoření vzniklo v Německu po první světové válce. Za jeho zakladatele je povaţován Georg Krapp, jenţ v roce 1921 inicioval vznik sdruţení, které za příspěvky vybírané od svých členŧ, začalo stavět rodinné domy a byty. Kvŧli nedostatku peněz byly byty ve sdruţení zpočátku přidělovány losem - aţ po větším rozšíření ideje stavebního spoření

14 začalo být toto spoření nabízeno bankami v podobě, kterou známe dnes, a začalo být podporováno státem. Bankovní systém v České republice obohatily stavební spořitelny od roku 1993, coţ bylo umoţněno přijetím zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření. Jeho podstata spočívá v kombinaci spoření a poskytování účelových úvěrů na bytové potřeby za předem daných podmínek včetně pevně stanovených úrokových sazeb. 8 Úvěr ze stavebního spoření se dále dělí na řádný a překlenovací. Pro oba typy úvěrŧ platí striktně účelová podmíněnost, proto mŧţe klient jím získané prostředky pouţít výhradně v souvislosti s řešením bytové potřeby své anebo přímých příbuzných Řádný úvěr Hlavní podstatou stavebního spoření je výhodný úvěr na bydlení v případě, ţe klient nechce anebo nemŧţe ţádat o úvěr hypoteční. Na řádný úvěr ze stavebního spoření má klient nárok při splnění tří základních podmínek: 1) naspoření částky poţadované stavební spořitelnou pro přidělení úvěru (zpravidla 40% z cílové částky) 2) dovršení doby spoření min. 2 let 3) dosaţení určité výše hodnotícího čísla (dle podmínek konkrétní spořitelny) odvíjí se např. od toho, kolik a jak často klient spoří Samozřejmě musí klient prokázat schopnost splácet úvěr, tedy tzv. bonitu a dostatečné zajištění (dle výše a typu úvěru někdy bez zajištění, zpravidla se však ručiteli nebo stavební spořitelně dává do zástavy nemovitost). Mezi výhody řádného úvěru patří úroková sazba, která je po celou dobu splácení neměnná, a moţnost splatit úvěr kdykoli zcela nebo částečně. 8 DVOŘÁK, P.; Bankovnictví pro bankéře a klienty; 3. přepracované a rozšířené vydání; Linde Praha, a.s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka; Praha 2005; ISBN X; str Sourozenec a manţel / ka

15 Překlenovací úvěr V případě, ţe klient nesplňuje podmínky pro přidělení řádného úvěru, je mu poskytnut úvěr překlenovací. Tím se dočasně překlene doba, dokud klient nesplní podmínky pro nabytí úvěru řádného. Nevýhodou je však vyšší úroková sazba a vyšší poţadavky na bonitu klienta, neboť splácí úroky z celé cílové částky po celou dobu překlenovacího úvěru. Vedle toho ještě dospořuje, aby splnil podmínku 40% z cílové částky. Poté přechází do podmínek řádného úvěru Hypoteční úvěr Hypoteční úvěr je dlouhodobý úvěr poskytovaný bankou na základě zajištění zástavním právem k nemovitosti. Současná úprava hypotečního úvěrování již nepodmiňuje využití poskytovaných peněžních prostředků účelově (k financování bytové potřeby), a tak jimi klient může disponovat naprosto libovolně 10. Právní úprava hypotečního úvěru je řešena zejména v zákoně č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, neboť vychází primárně z úpravy hypotečních zástavních listŧ a nikoli hypotečních úvěrŧ Účelový hypoteční úvěr Hypoteční úvěr účelový lze kromě koupě nemovitosti pouţít také na rekonstrukci, modernizaci, vypořádání spoluvlastnických a dědických podílŧ a refinancování dřívějších úvěrŧ na nemovitosti. Minimální výše úvěru je obvykle stanovená kaţdou bankou individuelně, stejně tak i maximální, která však mŧţe krýt aţ celých 100% hodnoty plánované investice. Zajišťující nemovitost bývá zpravidla ohodnocena 80-90% ceny trţní, stanovené bankou ve spolupráci s odhadcem. V praxi to však bývá ještě o něco méně (cca 70%). Dŧvodem je ochrana banky proti moţným výkyvŧm cen na trhu nemovitostí a případnému rychlému prodeji nemovitosti v případě nedodrţení závazku ze strany klienta. Čerpání úvěru se dělí na jednorázové a postupné. Jednorázové je zpravidla pouţíváno na nákup nemovitosti 10 PULPÁNOVÁ, S.; Komerční bankovnictví v České republice; Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica - Praha 2007; ISBN ; str DVOŘÁK, P.; Bankovnictví pro bankéře a klienty; 3. přepracované a rozšířené vydání; Linde Praha, a.s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka; Praha 2005; ISBN X; str. 527; přejato

16 nebo refinancování, postupné na výstavbu nebo rekonstrukci. Lhŧta splatnosti úvěru se pohybuje v rozmezí 5-30 let, nejčastěji však bývají hypoteční úvěry poskytovány na dobu let. Klient si mŧţe vybrat mezi pohyblivou úrokovou sazbou (floatovou) a pevnou. V případě pevné úrokové sazby je moţnost výběru fixace na 1 aţ 20 let, nejčastěji vybíraným fixačním obdobím bývá 3 a 5 let. Vzhledem k zástavě nemovitosti je úrok niţší neţ u všech ostatních úvěrŧ. Dnem je účinný Nový Občanský Zákoník, který mimo jiné opouští, resp. nezná pojem nemovitost a uţívá pojem nemovitá věc, coţ je pojem podstatně širší neţ nemovitost. Nemovitou věcí jsou pozemky, podzemní stavby se samostatným účelovým určením, dočasné stavby, jednotky, stavby spojené se zemí pevným základem ve vlastnictví nikoliv vlastníka pozemku, věcná práva k těmto věcem a práva, která za nemovitou věc prohlásí zákon. Pojem nemovitost nadále uţívá jiţ jen katastrální zákon. Na pořízení vlastního bydlení fyzických osob skrze hypoteční úvěr se mŧţe podílet i stát svou podporou, která je v ČR poskytována následujícím zpŧsobem: osvobození úrokŧ z HZL od daně z příjmu, které sniţuje náklady na financování hypotečních úvěrŧ, a tak se finálně odráţí v niţší úrokové sazbě hypotečního úvěru, odpočet úroku z hypotečního úvěru od základu daně z příjmu fyzických osob s moţností odpočtu maximálně Kč za zdaňovací období 12 příspěvek k úrokŧm, který mŧţe výrazně sníţit míru zúročení tohoto úvěrového produktu, a tím i výši anuitní splátky. 12 Hypoteční úvěr však musí být pouţit na financování bytové potřeby

17 Graf č. 4 - Průměrná úroková sazba všech poskytnutých hypotečních úvěrů v ČR Zdroj: Neúčelový hypoteční úvěr Jak jiţ název napovídá, peněţní prostředky nabyté pomocí tohoto úvěru mŧţe klient pouţít absolutně libovolně. Díky svému pŧvodu je úvěr znám téţ jako americká hypotéka a je upravována stejným zákonem, jako hypoteční úvěr účelový. 13 Jelikoţ se ale jedná o hypoteční úvěr, i kdyţ v jiné podobě, je dluţník povinen jej zajistit zástavním právem k nemovitosti. Vzhledem k větší rizikovosti jsou neúčelové hypoteční úvěry poskytovány za přísnějších podmínek a s vyšší úrokovou sazbou, neţ ty účelové. O americkou hypotéku dokonce mohou ţádat i klienti, kteří jiţ mají klasický hypoteční úvěr účelový. V praxi však převládají hypoteční úvěry poskytované jako účelové na financování pořízení nemovitostí a bytových potřeb. 13 Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech

18 1.2 Depozitní produkty. Depozitní neboli vkladové obchody představují pasiva obchodní banky a jsou tedy jejími cizími zdroji. Banky jsou v tomto případě v pozici dluţníka a klient naopak v pozici věřitele. Zdroje, které obchodní banka takto získá, jsou nejčastěji pouţity pro poskytování úvěrŧ. Z toho plyne dŧleţitá povinnost pro banku - řízení likvidity. Obchodní banky jsou povinny kdykoli dostát svým závazkŧm a klientŧm vyplatit poţadovaný obnos peněz. Depozitní obchody se nejčastěji dělí z hlediska času na: Krátkodobé - splatnost do jednoho roku, Střednědobé - splatnost jeden aţ čtyři roky, Dlouhodobé - splatnost čtyři a více let. Obvykle platí pravidlo, ţe čím delší je doba splatnosti, tím vyšší je nabízený výnosový úrok produktu. Nejoblíbenější nástroje pro vkládání a zhodnocování finančních prostředkŧ jsou v České republice spořicí účty, termínované vklady a stavební spoření. V ČR jsou pojištěny vklady jak občanŧ (fyzických osob), tak firem (právnických osob), vedené v bankách, stavebních spořitelnách nebo druţstevních záloţnách, v české nebo cizí měně včetně úrokŧ. Pojištění vychází ze zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisŧ, prostřednictvím Fondu pojištění vkladŧ (FPV). Aktivity FPV řídí pětičlenná správní rada, jejíţ členy jmenuje ministr financí. Podmínkou pojištění vkladu je řádná identifikace vkladatele. Klient nenese ţádnou spoluúčast a je pojištěna tak celková částka jeho vkladŧ. Pojistné plnění však mŧţe ze zákona dosáhnout na jednoho klienta u jedné banky maximálně částky odpovídající EUR

19 Tabulka č. 1 - Změny ve výši pojištění vkladů z Fondu pojištění vkladů od do do Od Výše pojistného krytí EUR EUR EUR Lhůta pro vyplacení náhrady vkladů 3 měsíce 3 měsíce 20 dnŧ Spoluúčast 10% - - Zdroj: vlastní úprava Výnosy z úrokŧ na spořicích účtech, termínovaných vkladech, ale i všech ostatních depozitních produktech, jsou dle zákona o daních z příjmu zatíţeny patnáctiprocentní sráţkovou daní. Daň se počítá a sráţí vţdy při připisování úrokŧ. Tato operace bývá na výpisech z oněch produktŧ zpravidla rozepsána, tzn., ţe banka nejprve připíše klientovi úrok, který je posléze sníţen o jiţ zmíněných 15%. Ve výpise je tedy znázorněn kladný i záporný pohyb peněz. Na druhou stranu existuje i varianta, kdy banka daň strhne rovnou a na účet připíše uţ pouze čistý výnos vkladu. Převedeno do čísel, to v praxi znamená, ţe pokud má klient na svém spořicím účtu sjednán roční úrok 1,3% p. a., jeho čistý výnos z vkladu je 1,105% 15. Při menším zŧstatku na účtu anebo niţším úroku, se daň na výsledných výnosech tolik neprojeví. S rostoucím objemem peněz, potaţmo vyšší úrokové míře však její vliv stoupá. U fyzických osob, které zahrnují příslušný vklad do obchodního majetku, je bankou odvedená daň zálohou, jeţ je zúčtována v daňovém přiznání Vklady na viděnou Vklady na viděnou (běţné vklady) jsou kdykoli bez výpovědní lhŧty splatné vklady klientŧ u bank. Těmi nejznámějšími vklady na viděnou jsou zajisté ty v podobě běţných účtŧ. Vzhledem k moţnosti klienta kdykoli se vkladem disponovat bývá úroková sazba velmi nízká, a proto by měl být zŧstatek na těchto účtech jen ve výši potřebné pro zajištění likvidity jeho majitele. 15 1,3% p. a., mínus sráţková daň 15% => 1,3 - (1,3 * 0,15) 16 PULPÁNOVÁ, S.; Komerční bankovnictví v České republice; Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica; Praha 2007; ISBN

20 Stav na souhrnu běţných účtů Z hlediska banky představují vklady na viděnou dŧleţitý zdroj refinancování, který se vyznačuje následujícími rysy: Výše úrokových sazeb je relativně nízká a stabilní 17 Banky profitují i na tom, ţe při provádění platebního styku připisují prostředky na účty příjemcŧ s určitým zpoţděním poté, co je samy obdrţí, z čehoţ jim plynou úrokové výhody (tzv. float zisk) 18 Existence sedliny, která spočívá v tom, ţe jistá část vkladŧ prakticky trvale zŧstává bance k dispozici, coţ je zpŧsobeno následujícími aspekty: o Klienti obvykle zcela nevyčerpávají zŧstatky na svých účtech o Odcházející / přicházející platby z / do banky se částečně vyrovnávají o Při převodech mezi účty klientŧ v rámci jedné banky se celkový stav vkladŧ na viděnou nemění Graf č. 5 - Princip sedliny na souhrnu běţných účtů 30 Princip sedliny na souhrnu běţných účtů POHYBLIVÝ STAV SEDLINA Čas v letech Zdroj: Revenda, Zbyněk; Mandel, Martin; Kodera, Jan; Musílek, Petr; Dvořák, Petr; Peněţní ekonomie a bankovnictví; 5. Aktualizované vydání; Management Press, Praha 2012; str vlastní úprava 17 Úrokové sazby vkladŧ na viděnou nejsou příliš citlivé na změny trţních úrokových sazeb. 18 REVENDA, Z.; MANDEL, M.; KODERA, J.; MUSÍLEK, P.; DVOŘÁK, P.; Peněžní ekonomie a bankovnictví; 5. Aktualizované vydání; Nakladatelství Management Press; Praha 2012; ISBN ; str

21 1.2.2 Spořicí účty Spořicí účet je jedním z nejoblíbenějších depozitních produktŧ na českém trhu. Nabízí totiţ výhody hned dvou finančních produktŧ, kterými jsou termínovaný vklad a běţný účet. Pro klienty je tedy výhodný jednak díky vyššímu zhodnocení, neţ které nabízí běţný účet, ale na druhou stranu jsou zde peníze ihned k dispozici a zajišťují tak maximální likviditu. Z dŧvodu maximální likvidity, absenci výpovědní lhŧty a nulovému riziku není výnosový úrok u spořicích účtŧ nikterak vysoký. Na druhou stranu nejsou spořicí účty zpravidla zatíţeny ţádnými poplatky. Proto představují pro klienty mnohem výhodnější řešení, neţ drţet větší finanční částku na běţném účtu, kde se vzhledem k prakticky nulovému úroku a poplatkŧm spíše znehodnocuje. Spořicí účty nabízí takřka všechny obchodní banky a rovněţ i řada druţstevních záloţen. Nechybí ani moţnost ovládat spořicí účet pomocí internetbankingu nebo mobilního telefonu, jak je jiţ řada klientŧ zvyklá v případě běţného účtu. Spořicí účty si mohou zaloţit fyzické i právnické osoby

22 Tabulka č. 2 - Srovnání vybraných spořicích účtů k Banka Název účtu Úrok v % p.a. Připisování úroků Výpovědní lhůta Poznámka Air Bank Spořicí účet 1,3 měsíčně není TOP3 - garance, ţe úroková sazba bude patřit mezi 3 nejvyšší Česká spořitelna Internetové spoření ČS 0,5-1,1 měsíčně není Kč - 0,5% + bonusový úrok 0,6 při splnění podmínek ČSOB ČSOB spořicí účet 0,65 měsíčně 1 den Fio Banka Fio Konto 0,5 měsíčně není ING Bank ING Konto 1,2 čtvrtletně není Komeční banka KB spořící konto 0,5 čtvrtletně není Produkt určený pro majitele účtu KB mbank emax 0,4 měsíčně není Poštovní spořitelna Era spořicí účet 0,1-1,35 měsíčně / čtvrtletně 14 dnŧ - 1 rok Při výpovědní lhŧtě 14 dnŧ, 1, 3 a měsícŧ - měsíční připisování; při výpovědní lhŧtě 9 a 12 měsícŧ - čtvrtletní připisování Raifeisenbank ekonto Plus 0,01-0,5 měsíčně není Kč - 0,3%; Kč-0,4%; Kč-0,5%; 1-29 mil. Kč-0,5%; nad 30 mil. Kč -0,01% Equa bank Spořicí účet 1,2 - není do Kč je úročeno sazbou 1,2 % p. a. nad Kč je úročeno sazbou 0,01 % p.a. Zdroj: Sporici-ucet.aspx; vlastní úprava Platnost:

23 1.2.3 Termínované vklady Termínovaný vklad je zjednodušeně řečeno jednorázový vklad na bankovní účet na předem sjednanou pevnou lhŧtu a s určitým úrokem. Zpravidla se jedná o lhŧty od jednoho týdne do dvou let, v některých případech i delší dobu. Termínované vklady jsou vhodné pro klienty, kteří mají volné peněţní prostředky a chtějí je zhodnotit, jelikoţ mají výhodnější úrokové sazby, neţ běţné nebo spořicí účty. Úrokové sazby z termínovaných vkladŧ jsou tím vyšší, čím vyšší je vklad a čím delší je doba splatnosti. Mohou být sjednávány buď s výpovědní lhŧtou nebo bez ní. Klienti si mohou zvolit mezi jednorázovým a revolvingovým termínovým vkladem. Jednorázový je po době splatnosti převeden na účet klienta nebo vyplacen v hotovosti. Revolvingové se automaticky obnovují po datu splatnosti, dokud se klient nerozhodne termínovaný vklad ukončit. 19 Termínované vklady, stejně jako spořicí účet, mohou zaloţit fyzické osoby, podnikatelé i právnické osoby a nabízejí je všechny banky v ČR. Z hlediska zpŧsobu časového omezení dispozice se vkladem se rozeznávají dva druhy termínovaných vkladŧ: vklady na pevnou lhŧtu, vklady s výpovědní lhŧtou. Termínované vklady představují pro banku podobně dŧleţitý zdroj jako vklady na viděnou. Na rozdíl od nich jsou však termínované vklady spojeny s niţšími obsluţnými náklady Stavební spoření Jak jiţ bylo poznamenáno výše, základním principem pro vznik stavebního spoření, byla podpora ze strany státu v oblasti bydlení. Ta spočívá jednak ve státním příspěvku, který je klientŧm přičítán ročně v procentuálním poměru z naspořené částky, ale především díky výhodnějším účelovým úvěrŧm. Postupem času získal produkt na oblíbenosti, díky moţnosti neúčelového pouţití naspořené částky a výnosnosti, včetně státní podpory oproti rizikŧm. 19 KALABIS, Z.; Bankovní služby v praxi; Nakladatelství Computer Press, a.s., Brno 2005; ISBN , str upraveno 20 REVENDA, Z.; MANDEL, M.; KODERA, J.; MUSÍLEK, P.; DVOŘÁK, P.; Peněžní ekonomie a bankovnictví; 5. Aktualizované vydání; Nakladatelství Management Press; Praha 2012; ISBN ; str upraveno

24 Stavební spoření je finančním produktem, který mŧţe poskytovat pouze specializovaná banka - stavební spořitelna. Ta se při svém podnikání kromě bankovního zákona řídí také zákonem č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, který prošel několika novelizacemi. 21 Jednou z nejdŧleţitějších změn je novela z roku 1995, která přinesla moţnost pro právnické osoby stát se účastníkem stavebního spoření a moţnost stavební spořitelny stát se účastníkem společností zabývajících se výstavbou nebo výrobou pro účely bydlení. 22 V posledních letech proběhla řada změn týkajících se stavebního spoření (viz tabulka č. 3), které výrazně ubraly na atraktivitě tohoto, jinak stále velice oblíbeného produktu, ke spoření vlastních peněţních prostředkŧ. Tabulka č. 3 - Rozdílné podmínky státní finanční podpory stavebného spoření Parametry produktu Do Od do Od Min. doba trvání 5 let 6 let 6 let Státní podpora v % 25% 15% 10% Max. částka, ke které je připsán příspěvek Kč ročně Kč ročně Kč ročně Max. státní dotace Kč ročně Kč ročně Kč ročně Zdroj: vlastní zpracování dle změn v parametrech stavebního spoření 1.3 Investiční produkty Investování lze popsat jako proces, při kterém dochází k omezení současné potřeby peněz na úkor budoucích výnosŧ. Onen výnos je právě odměnou za dočasnou ztrátu likvidity. Investováním se tedy rozumí poskytování pŧjček v podobě nákupu rŧzných finančních nástrojŧ investory od protistran, které potřebují dodatečné peněţní prostředky. Protistranami mohou být stát, regiony, města či další státní nebo soukromé instituce, potaţmo firmy. Pro 21 PULPÁNOVÁ, S.; Komerční bankovnictví v České republice; Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica; Praha 2007; ISBN ; str SŦVOVÁ, H.; PAVELKA, F.; DEGEN, Z.; NĚMCOVÁ, L.; NÁLEVKOVÁ, L.; Specializované bankovnictví; Bankovní institut, a. s., za finanční účasti Phare; Praha 1997; ISBN ; str upraveno

25 investování platí tři základní kritéria - likvidita, výnosnost a míra rizika. Klient by se tedy měl před investováním pečlivě rozmyslet, na jak dlouho si mŧţe dovolit přijít o své finanční prostředky (likvidita) a jaké je ochoten podstoupit riziko. Obvykle platí, ţe čím vyšší je míra rizika, tím vyšší je potenciální výnos, ale nemusí to být vţdy pravidlem. Druhy investování se dělí na individuální a kolektivní. Obrázek č. 1 - Magický trojúhelník investování Výnos Riziko Likvidita Zdroj: vlastní úprava Individuální investování Individuálním investováním rozumíme přímou investici jednotlivce za účelem zhodnocení vloţených finančních prostředkŧ. 23 Je to tedy činnost, při které si investor sám určuje finanční nástroj (aktivum), cenu a čas, kdy bude transakce uskutečněna. Investor často nemá moţnost nakupovat a prodávat aktiva přímo, proto jsou transakce realizovány prostřednictvím osob, které mají oprávnění k obchodování, ale i tak jsou všechna rozhodnutí závislá na samotném investorovi. Samostatnost v rozhodování je tedy základní odlišností mezi individuálním a kolektivním investováním. Hlavními investičními nástroji jsou dluhopisy, hypoteční zástavní listy a akcie. 23 HLAVÁČOVÁ, L.; KOTEN, M.; MLYNAŘÁKOVÁ, M.; PUDILOVÁ, M.; VLASÁKOVÁ, H.; Finanční investování pro střední školy a veřejnost; Nakladatelství učebnic Fortuna, Praha 1996; ISBN ; str upraveno

26 Dluhopisy Dluhopisy představují pŧjčky firmám, obcím nebo státŧm, ale od úvěru se liší tím, ţe mají podobu cenného papíru, a který je upravován zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech. Emitent si jejich vydáváním opatřuje dlouhodobé finanční zdroje na financování svých aktiv a vlastníkovi vyplácí pravidelný úrok. 24 Na konci doby splatnosti je emitent povinen vrátit investorovi vloţenou částku. Jedná se o jeden z nejbezpečnějších cenných papírŧ s mírou výnosnosti obvykle na hraně inflace a oblíbený instrument pro velmi konzervativní investory. Tabulka č. 4 - Státní spořicí dluhopisy (SSD) ČR Celková jmenovitá hodnota SSD v oběhu (mld. Kč) 87,6 Počet drţitelŧ SSD Prŧměrný věk drţitele SSD* (roky) 58,9 Podíl SSD na korunových střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisech (%) 7,5 Podíl SSD na celkovém státním dluhu (%) 5,2 Zdroj: Platnost údajŧ k Hypoteční zástavní listy Rovněţ hypoteční zástavní listy představují formu dluhopisu, určeného především konzervativním investorŧm, kteří dávají přednost zaručenému výnosu a mají investiční horizont delší neţ pět let. Hypoteční zástavní listy jsou vydávané hypotečními bankami s cílem získat finanční prostředky na poskytování hypotečních úvěrŧ. Hypoteční zástavní listy jsou upraveny zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech a zákonem č. 591/1992 Sb., o cenných papírech. 24 HLAVÁČOVÁ, L.; KOTEN, M.; MLYNAŘÁKOVÁ, M.; PUDILOVÁ, M.; VLASÁKOVÁ, H.; Finanční investování pro střední školy a veřejnost; Nakladatelství učebnic Fortuna, Praha 1996; ISBN ; str upraveno

27 Akcie Podstata akcií a práv z nich vyplývajících jsou upraveny v České republice Obchodním zákoníkem. Nákupem akcie se investor stává vlastníkem části společnosti, do jejíchţ akcií se rozhodl investovat. Získává tak právo podílu na zisku, neboli dividendu. Další právo, podílet se na řízení společnosti hlasováním na valné hromadě, je pouze pro významnější investory s větším podílem akcií, jelikoţ počet hlasŧ akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. 25 Malých investorŧ se zanedbatelným hlasovacím podílem se tedy příliš netýká. V neposlední řadě má majitel akcie také právo na přednostní úpis akcií a právo podílet se na likvidačním zŧstatku společnosti. Cílem nákupu akcií je tedy podíl na očekávaném zvýšení hodnoty společnosti. Druhou moţností, jak mŧţe investor vydělat, je nákupem a prodejem akcií, jejichţ cena se v prŧběhu času mění a vzniká tak prostor pro spekulaci Kolektivní investování Kolektivní investování nabízí klientŧm moţnost snazšího investování a s poněkud menším rizikem, neţ u individuálního investování. Podstata kolektivního investování spočívá ve shromaţďování peněţních prostředkŧ od jednotlivých drobných investorŧ a v České republice ho upravuje zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. Investor nákupem podílových listŧ nebo akcií investičního fondu svěří své finanční prostředky fondu a o jejich investování se za něj stará odborník správce fondu. Výhodami kolektivního investování jsou profesionalita, niţší náklady, velký výběr fondŧ a zejména rozloţení rizika. Drobní investoři totiţ nedisponují takovým objemem prostředkŧ, který by jim umoţnil potřebnou diverzifikaci rizika tím, ţe nakoupí rŧzné druhy cenných papírŧ ve vhodných obdobích. 26 Nejpouţívanější formou kolektivního investování jsou podílové fondy, které získávají prostředky pro financování prodejem tzv. podílových listŧ. Základními typy podílových fondŧ jsou fondy peněţního trhu, dluhopisové fondy, akciové fondy, garantované fondy, fondy fondŧ, nemovitostní fondy a indexové fondy. 25 REVENDA, Z.; MANDEL, M.; KODERA, J.; MUSÍLEK, P.; DVOŘÁK, P.; Peněžní ekonomie a bankovnictví; 5. Aktualizované vydání; Nakladatelství Management Press; Praha 2012; ISBN ; str upraveno 26 HLAVÁČOVÁ, L.; KOTEN, M.; MLYNAŘÁKOVÁ, M.; PUDILOVÁ, M.; VLASÁKOVÁ, H.; Finanční investování pro střední školy a veřejnost; Nakladatelství učebnic Fortuna, Praha 1996; ISBN ; str upraveno

28 Fondy peněžního trhu Fondy peněţního trhu investují peněţní prostředky do krátkodobých dluhopisŧ a na mezibankovním trhu. Peněţní trh je dobrou alternativou pro termínované vklady, neboť jsou nekonzervativnější investicí s nízkou kolísavostí ceny podílového listu. Nízké riziko je však vyváţeno nízkým výnosem. Investicí do fondŧ peněţního trhu v podstatě jen investoři uchovávají kupní sílu svých peněz Dluhopisové fondy Struktura dluhopisových fondŧ je tvořena zejména z dluhopisŧ se střední dobou splatnosti a z pohledu rizika se řadí hned za fondy peněţního trhu. Mají vyšší potenciál výnosu, ale s tím ruku v ruce i vyšší míru rizika. O něco větší míra podstupovaného rizika vyplývá ze skutečnosti, ţe během splatnosti střednědobých dluhopisŧ je odhad vývoje budoucích úrokových sazeb poměrně nejistý. 27 Dluhopisové fondy jsou určeny pro investory s investičním horizontem tři a více let Akciové fondy Akciové fondy jsou pro investora nejrizikovější, ale v dlouhodobém časovém horizontu by měly být také nejvýnosnější. Tyto fondy investují získané peněţní prostředky převáţně do akcií firem kotovaných na akciových trzích neboli burzách. V krátkém horizontu je výnos velice nejistý a mŧţe být po dobu několika měsícŧ či let dokonce záporný. Dŧvodem je to, ţe se v krátkém období kurzy akcií vyznačují vysokou volatilitou. S přibývající dobou investice však pravděpodobnost výnosu roste. Riziko, které je spjato s investováním do tohoto typu fondu, spočívá v závislosti především na tom, o jakou firmu se jedná a na zemích, kde je daná firma aktivní. 28 Investice do akciových fondŧ jsou určeny klientŧm, kteří se nebojí podstoupit vyšší míru rizika za účelem vyššího zisku a mohou si dovolit investovat své prostředky na dobu delší neţ pět let FUCHS, D.; Finanční trhy; 1. vydání; Masarykova univerzita; Brno 2004; ISBN ; str upraveno

29 Garantované fondy Základním principem investování do garantovaného fondu je, jak jiţ název napovídá, garance. Jedná se tedy o nejbezpečnější formu investování, která investorovi zaručuje po určité době minimálně plnou návratnost vloţených prostředkŧ. 29 V praxi se lze velice často setkat s následujícími typy garancí: 100% návratnosti, minimálního zisku, maximální ztráty. Společným znakem všech garantovaných fondŧ je předem stanovená doba investice, která bývá zpravidla 1-6 let. Nevýhodou garantovaných fondŧ je vzhledem k jistotě relativně nízký výnos, a proto bývají doporučovány velmi konzervativním klientŧm Fondy fondů Fondy fondŧ se vyznačují maximálním rozptylem rizika, neboť jej na rozdíl od ostatních fondŧ rozptylují dvojnásobně. Dŧvodem je to, ţe fondy fondŧ investují prostředky do nákupu podílových listŧ jiných podílových společností. Nevýhodou je však to, ţe zde dochází také k dvojitým poplatkŧm, jelikoţ se platí vstupní a správcovské poplatky nejen svému fondu, ale i dalším fondŧm, do kterých fond investuje Nemovitostní fondy Nemovitostní fondy jsou v ČR vŧbec jedny z nejmladších. První fond s touto specializací, zde totiţ vznikl aţ v roce Mohou být známé také pod názvem realitní fondy, investující zejména do komerčních, potaţmo rezidenčních nemovitostí. 30 Jejich výnosy jsou posléze dány příjmy z pronájmu anebo prodeje právě těchto nemovitostí. Výše výnosŧ závisí pochopitelně na kvalitě budov, obsazeností nájemcŧ a v neposlední řadě na lokalitě, ve 29 Je však třeba odečíst vstupní poplatek a brát v potaz reálnou hodnotu peněz zpŧsobenou inflací. 30 Administrativní budovy, obchodní centra, apod

30 které se nacházejí. Tento typ fondŧ je povaţován za jeden z bezpečnějších a doporučuje se konzervativním investorŧm s dlouhým časovým horizontem Indexové fondy Indexové fondy jsou velmi populární zejména v USA, kde mají také dlouhou tradici, ale postupem času získávají na oblíbenosti také v ČR. Cílem indexových fondŧ je co nejpřesněji kopírovat vývoj hodnoty určitého burzovního indexu. To spočívá v investování prostředkŧ ve stejné váze a do stejných aktiv, jako vybraný index. Koupit podíl na indexovém fondu si mŧţe investor přímo od investiční společnosti, čímţ se vyhne zbytečným poplatkŧm za zprostředkování. Indexové fondy jsou určeny pro investory, kteří chtějí vyuţít potenciálu světových akciových trhŧ, jsou ochotni akceptovat krátkodobé výkyvy kurzŧ akcií a nevadí jim investice v dlouhodobém časovém horizontu. 1.4 Pojistné produkty Pojištění je jednou ze dvou moţností, jak se mŧţe klient vyrovnat s nahodilými událostmi. Tou druhou je krytí těchto událostí z vlastních zdrojŧ. Pojištění nemŧţe ovlivnit výskyt náhodných událostí a vznik škody, ale finančně eliminuje jejich dopad, neboť lze finančně nahradit vzniklé ztráty. Pojištění je tedy nástroj finanční eliminace negativních dŧsledkŧ nahodilosti. 31 Základní dělení pojištění je na ţivotní a neţivotní. Pojištění je upravováno zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonŧ a zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonŧ DUCHÁČKOVÁ, E.; Principy pojištění a pojišťovnictví; 2. vydání; Nakladatelství Ekopress, s.r.o.; Praha 2005; ISBN ; str Upravuje pojištění odpovědnosti z provozu vozidla neboli povinné ručení

31 1.4.1 Ţivotní pojištění Ţivotní pojištění obsahuje krytí dvou základních rizik. Riziko smrti a riziko doţití. Pojištění pro případ smrti stále zŧstává tím hlavním poţadovaným rizikem k zajištění. Podstatou vzniku a sjednání ţivotního pojištění bylo zajištění příjmŧ osob závislých na ţiviteli rodiny. Postupem času však přibylo i pojištění pro případ doţití, jehoţ smyslem je krýt potřeby klientŧ ve stáří a financování postaktivního období jedince. V současné době ţivotní pojištění kombinuje obě rizika, doţití i smrti a často v něm bývají zahrnuta ještě další rizika neţivotního charakteru, jako např. úraz nebo závaţné nemoci. Nejčastější formy ţivotního pojištění na současném trhu jsou kapitálové ţivotní pojištění, investiční ţivotní pojištění a rizikové ţivotní pojištění. Na atraktivnosti ţivotního pojištění přidává také moţnost daňových úlev, jejichţ maximální výše dosáhne klient při platbě Kč měsíčně na hlavní krytí. 33 Tabulka č. 5 - Struktura ceny ţivotního pojištění Brutto (celkové) pojistné Netto (ryzí) pojistné Správní náklady Rezervotvorná (spořivá) sloţka Riziková sloţka Správní náklady Zdroj: DUCHÁČKOVÁ, E.; Principy pojištění a pojišťovnictví; 2. vydání; Nakladatelství Ekopress, s.r.o.; Praha 2005; ISBN , str. 94 Kapitálové ţivotní pojištění Kapitálové ţivotní pojištění je pojištění, u kterého je předem sjednána a garantována částka pro případ doţití nebo smrti. Část z placeného pojistného 34 je určena na krytí rizika smrti, popř. úrazového připojištění a část je pojišťovnou připisována ve prospěch klienta, na tzv. kapitálovou hodnotu. Investiční ţivotní pojištění Toto pojištění je jistou modifikací kapitálového ţivotního pojištění, s tím rozdílem, ţe částka pro případ doţití není garantována. Investiční životní pojištění je smíšené pojištění pro 33 Při splnění této podmínky si mŧţe klient odečíst Kč / rok od základu daně. Čistá úspora je v tomto případě Kč. 34 Pojistné je úplatou za pojištění. Výše pojistného je uvedena v pojistné smlouvě

32 případ smrti nebo dožití s jednorázovým nebo běžným pojistným, kde pojistné plnění, často jen pojistné plnění pro případ dožití, závisí na vývoji cen podílových jednotek podílového fondu, do kterého je část nebo celé pojistné investováno. 35 Veškeré investiční riziko tak nese sám pojištěný. Na druhou stranu se jedná o flexibilní formu pojištění, takţe veškeré pojistné částky lze kdykoli během pojistné doby libovolně měnit. Rizikové ţivotní pojištění Rizikové pojištění je téţ nazýváno jako dočasně ţivotní pojištění. Jedná se o pojištění pouze pro případ smrti, kde pojistnou událostí je smrt pojištěného z jakékoli příčiny, během pojistné doby. Po uplynutí pojistné doby pojištění zaniká a klient nemá nárok na finanční obnos. Kvŧli absenci spořicí sloţky zde nemá klient moţnost daňových odpočtŧ, jak je tomu u předchozích dvou pojištění Neţivotní pojištění V konstrukci neţivotního pojištění se projevuje v nejkrystaličtější podobě samotná podstata pojištění a jeho ochrana proti finančním dŧsledkŧm nahodilosti. Zejména se jedná o klasická majetková pojištění, ve kterých se odškodňuje nahodilé poškození, nebo zničení věcí patřících pojištěnému. 36 Nejběţnější typy neţivotního pojištění jsou tyto: neţivotní pojištění osob, o úrazové pojištění o nemocenské pojištění pojištění majetková, o pojištění nemovitosti o pojištění domácnosti o pojištění podnikatelských a prŧmyslových rizik o havarijní pojištění o pojištění zemědělských rizik pojištění odpovědnostní, 35 DAŇHEL, J., a kol.; Pojistná teorie; 1. Vydání; Nakladatelství Professional Publishing; Praha 2005; ISBN ; str DAŇHEL, J., a kol.; Pojistná teorie; 1. Vydání; Nakladatelství Professional Publishing; Praha 2005; ISBN , str upraveno

33 o pojištění odpovědnosti za škody zpŧsobené při provozu vozidla (povinné ručení) o profesní pojištění odpovědnosti o pojištění odpovědnosti při běţném ţivotě pojištění právní ochrany, cestovní pojištění Důchodové spoření Vzhledem k nepříznivému vývoji demografických ukazatelŧ a nárokŧ lidí v posptproduktivním věku (v penzi), který uţ bohuţel budoucím dŧchodcŧm nemá stát z čeho v dostatečné míře financovat, roste na klienty tlak v oblasti dlouhodobého spoření a přípravy na penzi. K soukromé přípravě na vlastní dŧchod jsou klientŧm k dispozici vedle pravděpodobně nejpopulárnějšího penzijního připojištění ještě výše uvedené ţivotní pojištění, dŧchodové pojištění a po penzijní reformě v roce 2013 nově vzniklé dŧchodové spoření doprovázené doplňkovým penzijním spořením Penzijní připojištění Penzijní připojištění je součástí třetího pilíře, který je pro účastníky dobrovolný. Jedná se o státem podporovaný systém spoření formou státních příspěvkŧ. Klienti mohli do starého penzijního připojištění vstoupit uzavřením smlouvy do Po té došlo k transformaci fondŧ, které nyní spravují nově vzniklé penzijní společnosti. Klienti, kteří si stihli uzavřít penzijní připojištění za starých podmínek, mají garanci nezáporného zhodnocení, výsluhovou penzi 37 uţ po patnácti letech spoření a moţnost jednorázové výplaty naspořených peněz v šedesáti letech. Po dŧchodové reformě si mohou účastníci penzijního připojištěná zvolit, zda zŧstanou v transformovaných fondech, anebo se rozhodnou přestoupit do účastnických fondŧ, které jsou součástí doplňkového penzijního spoření, jeţ bylo zavedeno právě v rámci reformy. Z hlediska očekávaných výnosŧ, není penzijní připojištění příliš zajímavé, neboť jsou penzijní fondy nuceny investovat v konzervativních portfoliích. 37 Moţnost výběru 50% naspořených prostředkŧ

34 Atraktivní je pro klienty z dŧvodu státního příspěvku, na který mají nárok od měsíční úloţky v hodnotě 300 Kč. Tabulka č. 6 - Výše státního příspěvku na penzijní připojištění Státní příspěvek Měsíční platba do Státní příspěvek od Kč 50 Kč 0 Kč 200 Kč 90 Kč 0 Kč 300 Kč 120 Kč 90 Kč 400 Kč 140 Kč 110 Kč 500 Kč 150 Kč 130 Kč 600 Kč 150 Kč 150 Kč 700 Kč 150 Kč 170 Kč 800 Kč 150 Kč 190 Kč 900 Kč 150 Kč 210 Kč 1000 Kč a více 150 Kč 230 Kč Zdroj: vlastní úprava na základě změn výše státního příspěvku k penzijnímu připojištění Důchodové pojištění Dŧchodovým pojištěním se na trhu nazývají produkty, které nabízejí komerční pojišťovny. S převáţné části se jedná o produkty, které jsou svým charakterem jistým ekvivalentem ţivotního pojištění (ŢP), konkrétně kapitálového ŢP. To znamená, ţe je zde minimální pojistná ochrana a produkt je určen hlavně na spoření. Klient si mŧţe po uplynutí pojistné doby zvolit, zda si nechá vyplatit naspořenou částku jednorázově anebo formou pravidelného dŧchodu. Na rozdíl od penzijního připojištění v dŧchodovém pojištění nehraje ţádnou úlohu stát a není s tímto produktem tedy spojen ţádný příspěvek

35 1.4.6 Důchodové spoření Dŧchodové spoření je na českém finančním trhu novým produktem, který vznikl v rámci dŧchodové reformy a tzv. druhého pilíře. Doplňuje tak první pilíř, který je pro všechny občany povinný, a přispívají do něj formou sociálního pojištění a třetí pilíř, kde si klienti spoří dobrovolně. Vstup do druhého pilíře a tudíţ dŧchodového spoření je rovněţ dobrovolný. Do II. pilíře si klienti nechají zasílat 3 % ze svého sociálního pojištění (sníţení sazby z 28 % na 25 %) a 2 % navíc ze své hrubé mzdy nebo ze základu pro výpočet pojistného. Klienti si také mohou zvolit, do kterého ze čtyř typŧ dŧchodových fondŧ se rozhodnou investovat. Ty se liší na základě investiční strategie. Na výběr jsou: fondy státních dluhopisŧ, konzervativní, vyváţené a dynamické fondy. I v jejich případě platí přímá úměra mezi mírou rizika a potenciálního výnosu. Dŧleţitým aspektem ale je, ţe aţ do dovršení dŧchodového věku nebo přiznání invalidní penze není moţné z programu vystoupit. Dále neexistuje moţnost dostat ani část peněz předčasně a při dosaţení dŧchodového věku nemá klient nárok na vybrání celé sumy peněz, nýbrţ mu bude pojišťovna posílat pravidelný dŧchod ke státnímu dŧchodu Doplňkové penzijní spoření Doplňkové penzijní spoření je rovněţ novým finančním produktem, vzniklým v rámci dŧchodové reformy, a je nástupcem penzijního připojištění. Je tedy rovněţ podporováno státem formou státních příspěvkŧ a také nabízí moţnost zaměstnavatelŧm přispívat svým zaměstnancŧm. Oproti penzijnímu připojištění jsou u doplňkového penzijního spoření dŧleţité rozdíly. Těmi jsou absence garance nezáporného zhodnocení a moţnost výsluhové penze Nárok na výplatu výsluhové penze vzniká po 15 letech placení penzijního připojištění a je vyplácena max. ve výši 50 % celkově naspořené částky

36 2 Metodologie práce Základní informační zdroje pro danou diplomovou práci byly dva. Tím prvním byla odborná literatura, pomocí níţ došlo k vymezení retailových finančních produktŧ na českém trhu. Tím druhým jsou pak především vlastní znalosti a zkušenosti autora z prostředí finančního poradenství. Na jejich základě došlo k absolvování celkem šesti schŧzek, s cílem dŧkladné analýzy práce oslovených finančních poradcŧ při sestavení finančního plánu. Tím se otevřel prostor pro iniciativu samotného autora, vlastní zmapování trhu finančního poradenství a vyuţití informací a poznatkŧ nabytých v praxi, o které se druhá polovina práce opírá. Základní metodou pouţitou v práci je tedy analýza finančního poradenství a v něm vyuţívaných postupŧ a výsledných návrhŧ finančního plánu. Pro samotnou analýzu a komparaci byly vybrány jedny z největších a nejznámějších společností na poli finančního poradenství v ČR, jimiţ jsou OVB Allfinanz, a.s., Fincentrum, a.s., a Partners Financial Service, a.s.. Jelikoţ nezáleţí pouze na společnosti a jejích pravidlech předepisujících systém práce a moţnostech, ale zejména na samotném poradci, byl proveden pro zohlednění individuálních postojŧ a zvýšení objektivnosti analýzy prŧzkum vţdy se dvěma poradci z kaţdé společnosti. Na všech schŧzkách byl simulován totoţný konkrétní klient s vlastními poţadavky a portfoliem. Vzhledem ke sledování cíle, kterým je vyhodnocení kvality finančního poradenství, nebyly poradcŧm sděleny veškeré informace, pokud se na ně nezeptali, v zájmu komplexního zajištění obsluhy klienta. S kaţdým finančním poradcem byla realizována schŧzka, s těmito parametry poţadovanými klientem: financování plánované rekonstrukce rodinného domu a doprovodného zajištění potřeb, dŧm je ve vlastnictví rodičŧ partnerky klienta, kteří se budou stěhovat a vlastníkem se stane právě jejich dcera, rekonstrukce je plánována za pŧl roku a její předpokládaná výše je Kč. Výsledky analýzy a komparace jsou pomocí syntézy formulovány v závěrečném zhodnocení. Z nich také vychází nastínění perspektivy finančního poradenství v ČR, včetně navrţených doporučení

37 2.1 Příklad simulovaného klienta Muž 25 let žije ve společné domácnosti s 26letou partnerkou Bydlí v bytě rodinného domu (jeho) rodičů Oba pracují v administrativě s měsíčním příjmem Kč a Kč Za půl roku plánuje pár stěhování do rodinného domu, který bude převeden do vlastnictví partnerce klienta od rodičů Chtějí dům zevnitř kompletně zrekonstruovat Na rekonstrukci si chtějí vzít 100% hypoteční úvěr Zastavovanou nemovitostí by byl právě onen rodinný dům s odhadovanou cenou 2,5 mil. Kč Do 2 let plánují pořídit přítelkyni automobil v hodnotě Kč Muž má rezervu na běžném účtu Kč a jeho partnerka Kč Oba mají uzavřené penzijní připojištění s pravidelnou měsíční úložkou 300 Kč u společností Allianz od roku 2012 (on) a České spořitelny od roku 2007 (ona) Muž má životní pojištění Dynamik Plus u společnosti Česká pojišťovna s měsíční platbou Kč. V rámci tohoto pojištění je sjednána částka pro případ smrti nebo dožití ve výši Kč, trvalé následky od 0,1% na Kč, invalidita úrazem Kč a denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu (15) na 156 Kč. Měsíční pojistné za úrazové pojištění činí 214 Kč. Pojištění je sjednáno od roku 2008 do roku Partnerka klienta má uzavřené komplexní pojištění pro účastníky penzijního připojištění, kde platí 100 Kč / měsíc a je zde kryta proti trvalým následkům úrazem na Kč a smrti na Kč Oba mají rovněž stavební spoření, muž od roku 2006 na cílovou částku Kč a s aktuálním zůstatkem Kč, které založili a také ještě platí rodiče. Partnerka má nové stavební spoření od konce roku 2012 s cílovou částkou rovněž Kč. Na obě stavební spoření je pravidelně posíláno Kč / měsíc. Po odečtení všech výdajů jim měsíčně společně zbývá cca Kč, ale do projektu, včetně splátky hypotéky jsou ochotni dát maximálně Kč / měsíčně

38 2.2 Hodnotící kritéria analýzy vybraných subjektů při sestavení finančního plánu Ke komparaci vybraných subjektŧ budou slouţit hodnotící kritéria vybraná autorem a skládající se ze čtyř částí: Kontakt, prostředí a úvodní dojem Zjištění současného stavu a potřeb klienta Navrhované řešení (finanční plán) Celkové hodnocení (dojem) poradce Poradce mohl z kaţdé části získat minimálně 0 a maximálně 10 bodŧ. Vzhledem k odlišné dŧleţitosti jednotlivých částí a dopadu na klienta, jim byly přiděleny rŧzné váhy, které výše zmíněné aspekty zohledňují a pomohly k celkovému hodnocení poradce. Přehled vah je znázorněn v tabulce číslo 7. Tabulka č. 7 - Přehled hodnotících kritérií Název části Váha 1. Kontakt, prostředí a úvodní dojem 10% 2. Zjištění současného stavu a potřeb klienta 35% 3. Navrhované řešení 45% 4. Celkové hodnocení poradce 10% Zdroj: Tomáš Beran, Bakalářská práce -- Finanční plán pro retailové klienty - vlastní úprava Po ohodnocení poradce příslušným počtem bodŧ došlo k úpravě dle náleţitých vah, pomocí nichţ je provedeno srovnání dosaţených výsledkŧ a určení celkového pořadí analyzovaných subjektŧ

39 3 Analýza a komparace vybraných subjektů při úvěrování Pro analýzu a porovnání byly vybrány následující subjekty, které momentálně patří dle názoru autora mezi nejvýznamnější poradenské společnosti na českém trhu. Jsou to: OVB Allfinanz, Fincentrum, Partners. Graf č. 6 - Vyuţívané společnosti finančního poradenství Zdroj: Platnost: září 2011 U tří společností a šesti poradcŧ, se kterými se autor v roli klienta setkal, je proces úvěrování velice podobný. Na základě zjištěných poţadavkŧ a veškerých potřebných informací sestaví poradce klientovi nabídku od všech bank, se kterými daná společnost spolupracuje. Nabídka obsahuje víceméně jen úrokové sazby, dobu splatnosti úvěru a případné doprovodné poplatky za vedení účtu, anebo ocenění zastavené nemovitosti. Ještě před výběrem konkrétní banky a následném sepsání ţádosti o úvěr vystupují poradci jako vyjednavači předkládají bankám, v zájmu klienta i svém vlastním, konkurenční nabídky za

40 účelem dalšího sníţení úrokové sazby. Zde hraje nedŧleţitější roli síla kontaktu poradce a atraktivnost obchodu pro banku. Při samotném procesu úvěrování jsou poradci postaveni pro změnu do role prostředníka, mezi bankou (obvykle tam mají svou kontaktní osobu, která pro ně úvěry řeší) a klientem. To znamená, ţe pouze pomáhají klientovi při zajišťování potřebných dokumentŧ a jen je předávají své kontaktní osobě ve vybrané bance, která má celý proces poskytnutí úvěru na starost. Další, moţná ještě dŧleţitější věcí, je vedle schopnosti vyhledat (vyjednat) co nejniţší úrokovou sazbu, zejména znalost a zkušenost poradce z oboru, které mohou klientovi velice pomoci a předejít i moţným nepříjemným starostem v budoucnu. V tomto bodě uţ se jednotliví poradci lišili, stejně tak i při samotném zjišťovaní informací od klienta, sestavením a prezentováním nabídky moţností úvěru. 3.1 OVB Allfinanz - poradce A Systém práce prvního poradce společnosti OVB při poskytování informací, potaţmo přípravy k nabídce hypotečního úvěru je velice rychlý, nezohledňuje takovou šíři trhu jako ostatní poradci. Uţ na první schŧzce při zjišťování potřeb, neboli vyplňování Sloţky klienta, jak se dokument této společnosti jmenuje, klient vyplňuje jednoduché údaje. Těmi jsou základní informace o ţadatelích, jejich příjmy a závazky, výše úvěru a jeho účel a informace o zastavované nemovitosti (místo, typ, hodnota). 39 Tento formulář poté poradce odesílá svým kontaktním osobám v jednotlivých bankách. Kontaktní osoby v řádu několika minut provedou scoring ţadatele, zkontrolují příjmy, registry dluţníkŧ a zpravidla do pŧl hodiny odesílají konkrétní a finální nabídku, zahrnující jiţ definitivní výši úrokové sazby, veškeré slevy a bonusy, které klient mŧţe dostat. Na jedné straně je to perfektní moţnost pro klienty, kteří mají jasno, přesně vědí, jaké parametry by jejich úvěr měl mít a potřebují celý proces realizovat co nejrychleji. Na straně druhé existuje v tomto případě nebezpečí nedostatečného mnoţství informací pro klienta. Nicméně zpracované a předloţené nabídky nejsou pro klienta nikterak závazné a všechna pro a proti byla s poradcem probrána. Další moţností pro klienta je vzít si zpracované nabídky domŧ, vše si v klidu a řádně promyslet. Po rozhodnutí uţ nemusí bance nic dokládat, jelikoţ všechny potřebné informace byly předány a vyhodnoceny v nabídce. Klient tak uţ jen sepíše ţádost o poskytnutí hypotečního úvěru a proces mŧţe začít. 39 Formulář je součástí DP v přílohách

41 3.2 OVB Allfinanz - poradce B V případě druhého poradce stejné společnosti je prŧběh odlišný. Na první schŧzce poradce zjišťuje všechny potřebné informace ke zpracování finančního plánu, včetně základních údajŧ týkajících se poţadovaného hypotečního úvěru. Tyto údaje následně předá svému kolegovi, hypotečnímu specialistovi, který uţ řeší úvěr a vše kolem něj s klientem sám. O tomto procesu je klient samozřejmě informován, takţe nedochází k ţádným zmatkŧm nebo překvapením. To je sice lehce sloţitější proces, nicméně eliminuje případné nedostatky informací nebo zkušeností v oblasti hypoték u poradce, a měl by tak zaručit klientovi absolutní informovanost, popřípadě typy a rady hypotečního odborníka při plánech čerpání úvěru konkrétního klienta. Dále uţ je postup shodný jako v předchozím případě. Hypoteční specialista pomocí svých kontaktŧ v jednotlivých bankách zpracuje klientovi moţné varianty a na následující schŧzce mu je představí a doporučí tu nejvhodnější. Díky vzájemné spolupráci finančního poradce a hypotečního specialisty nedochází ani ke kolizím při sestavení finančního plánu, a ten je tak upravený přesně na míru klienta a přizpŧsoben jeho poţadavkŧm. 3.3 Fincentrum - poradce A U následující společnosti byla s prvním poradcem úvodní schŧzka velice rychlá. Na rozdíl od konkurenčních společností poradce vŧbec nezjišťoval komplexní potřeby klienta a jeho portfolio, nýbrţ jen parametry úvěru, kvŧli kterému byl poradce telefonicky osloven. Schŧzka trvala jen něco kolem dvaceti minut a poradce si jen zjistil a poznamenal výši úvěru, jeho účel a měsíční příjmy klienta. Potřebné informace, které poradce pro zpracování nabídky úvěru postrádal, zjišťovat telefonicky u klienta. Jednalo se především o formu a výši hodnoty zástavy a případného spoluţadatele o úvěr. Na následující schŧzce uţ byl přítomen i poradcŧv kolega, který byl o poznání zkušenější, a celou prezentaci hypotečního úvěru měl na starosti on. Nechyběly doplňující informace k jednotlivým bankám poskytujícím hypoteční úvěr, co se formy čerpání a poplatkŧ týče, vlastní doporučení a typy poradce. Předloţená nabídka všech moţností, zobrazující podmínky úvěru u rozdílných bank, byla zpracována pouze na základních

42 informacích pomocí kalkulátorŧ společnosti a měla tak spíše orientační charakter. Rozhodně dobrá byla rada nového poradce, ţe není aţ tak dŧleţitý rozdíl jedné desetiny v úrokové sazbě, ale zejména podmínky při čerpání úvěru, které jsou u bank odlišné. Tyto rozdíly také vysvětlil a doplnil klady a zápory jednotlivých variant. 3.4 Fincentrum - poradce B I ve druhém případě společnosti Fincentrum byla úvodní schŧzka velice rychlá a netrvala více neţ třicet minut. Nicméně tento poradce byl jiţ o poznání zkušenější neţ jeho předchŧdce a pro sestavení nabídky hypotečního úvěru poţadoval více informací. Těmi byly především místa běţných účtŧ, jeţ kvitoval, neboť oba ţadatelé mají své účty v České spořitelně a poradce tam má údajně svŧj velice dobrý kontakt. Navíc tato banka splňovala poţadované parametry čerpání úvěru, a tak nebylo ani nutné dokládání příjmŧ, jelikoţ si je banka zjistí sama. Ještě týţ den byla nabídka vyhotovena a zaslána klientovi na . Tuto skutečnost doprovodil poradce telefonátem a vysvětlením skutečností týkající se dané nabídky. V případě spokojenosti klienta s nabídkou uţ opět následuje podepsání ţádosti a úvěr a start celého procesu, který poradce stejně jako v ostatních případech řeší za klienta. 3.5 Partners - poradce A Zřejmě i díky nejdelší praxi ze všech šesti analyzovaných, lze tohoto poradce hodnotit jako nejpečlivějšího. První schŧzka trvala přes hodinu, z níţ polovinu času poradce zjišťoval všechny moţné informace o klientovi a jeho poţadavcích ohledně úvěru, na základě kterého se sešli. Nebyla opomenuta jediná skutečnost, která se plánované rekonstrukce klienta týkala. Vedle hlavních bodŧ k sestavení nabídky poradce zjišťoval i další okolnosti, kterými byly zejména, kdo je nynějším majitelem nemovitosti, jíţ se rekonstrukce týká, zdali uţ je rozhodnuto, kdo bude majitelem nemovitosti po rekonstrukci (zda dojde k přepsání vlastnictví) a jestli si klient uvědomuje svou pozici, neboť bude financovat a zhodnocovat cizí nemovitost. Na následné schŧzce byl uţ představen komplexní finanční plán, který obsahoval hotové kalkulace, včetně hypotečního úvěru s nejniţší úrokovou sazbou 2,85% p. a. Na

43 druhou stranu zde chybělo bliţší rozebrání podmínek a moţností čerpání úvěru, včetně uvedení u banky, o jejíţ financování by se jednalo. 3.6 Partners - poradce B Druhý poradce společnosti Partners po zjištění základních informací týkajících se úvěru - výše úvěru, účel a příjmy, přešel k finanční analýze klienta a zjištění jeho dalších cílŧ, plánŧ a potřeb. Typ a výši zajištění zjišťoval prostřednictvím telefonického kontaktu. Na počet ţadatelŧ o hypoteční úvěr se poradce neptal, ačkoli dŧvodem návštěvy, byla plánovaná rekonstrukce rodinného domu s přítelkyní. Druhá schŧzka začala rekapitulací poţadavkŧ, přesněji řečeno poţadovanou výší úvěru za účelem rekonstrukce a představení moţných variant. Moţnosti úvěru byly zobrazeny v přehledné excelovské tabulce, pouze však v nehmotné podobě na PC, bez dalších doplňujících informací, vyjma přiblíţení společnosti Sberbank, která nabízela nejniţší úrokovou sazbu. Podrobnější nabídky hypotečního úvěru od České spořitelny a Sberbank byly posléze klientovi zaslány na s doprovodným textem, ţe se poradce s klientem telefonicky spojí a domluví a domluví na dalším postupu

44 4 Analýza a komparace vybraných subjektů při sestavení finančního plánu 4.1 OVB Allfinanz, a.s. - poradce A Kontakt, prostředí a úvodní dojem První kontakt proběhl klasickým telefonátem, který byl jednoduchý, stručný a věcný. Poradce vystupoval v telefonu profesionálně, seriózně a vstřícně. Termín a místo schŧzky bylo domluveno jasně a nebyl ţádný problém kanceláře najít. Samotné prostředí pŧsobilo velice dobře. Kanceláří se v daném patře nacházelo několik, ale všechny byly samostatné a schŧzka tak probíhala za zavřenými dveřmi v diskrétním prostředí. Prostor kanceláří byl velice prostorný a moderně zařízený. Poradce na klienta čekal u hlavního vchodu do kanceláří a po představení a podání rukou následoval přesun do jeho vlastní kanceláře. Nechyběla ani nabídka a donesení nápoje klientovi. Úvodní dojem byl tak velice dobrý se známkou 9 bodŧ Zjištění současného stavu a potřeb klienta Na úvod schŧzky zvolil poradce několik jednoduchých obecných otázek k prolomení ledŧ a navázání bliţšího kontaktu. Následovalo představení poradce, jeho pozice ve firmě a délky jeho pŧsobení v oboru. Na to navázal představením společnosti OVB, její pozice na trhu a přínosu právě pro klienta. Po poleţené otázce, zda má klient nějaké zkušenosti s danou společností, se nebál konfrontace a negativa, která mezi širokou veřejností kolují, objektivně uznal a vysvětlil. Velice dobré bylo přirovnání ke sportu, čímţ si klienta naklonil na svou stranu, neboť i on byl sportovního raţení. Představení sebe a společnosti doprovázel poradce jednoduchými obrázky na papír, kde rozkreslil finanční trh a pozici společnosti OVB a klienta. Zdŧrazněna byla především bezplatnost sluţby pro klienta, objektivita a nezávislost ze strany poradce díky šířce portfolia a sjednoceným provizím. Následoval přechod ke zmapování současného stavu financí a portfolia klienta a zjištění jeho potřeb. K tomu slouţí poradci oficiální sešit společnosti OVB, který se nazývá Sloţka klienta. Vzhledem k tomu, ţe byla schŧzka sjednána z dŧvodu plánované

45 rekonstrukce rodinného domu pomocí financování z hypotečního úvěru, začal poradce právě s tímto, pro klienta prioritním bodem. Zbylá část zajištění potřeb uţ byla v reţii poradce, který ji začal nejdŧleţitějším bodem, kterým jsou příjmy a výdaje klienta. Dvojlist sešitu, který slouţí ke zmapování klienta a jeho finanční situace obsahuje několik bodŧ doplněných jednoduchými obrázky, které poradci pomáhají, aby na nic nezapomněl a analýza klienta tak byla co nejpodrobnější. Po zjištění všech informací se ještě poradce ujistil, zda na nic nezapomněl, celou analýzu spolu s klientem shrnul a označil si záleţitosti, které jsou pro klienta prioritní. Celá schŧzka trvala cca hodinu a ze strany poradce byla velice pečlivá, avšak nikoli nudná, neboť byl poradce schopný vkusně implementovat do rozhovoru poznámky a otázky mimo téma, které vedly k uvolnění atmosféry, ale zároveň pomáhaly k posílení vztahu mezi poradcem a klientem. Závěrem bylo domluvení termínu příští schŧzky, na které bude klientovi prezentován konkrétní finanční plán. Ohodnocení této části je 8 bodŧ Navrhované řešení Druhá schŧzka s tématem poradenství začala, stejně jako v dalších případech, shrnutím poţadavkŧ ze strany klienta a základních informací ohledně stávajícího portfolia, zjištěných na schŧzce úvodní. Co se týče konkrétní nabídky hypotečního úvěru, tak ta bohuţel být zpracována nemohla, neboť poradce pro její vytvoření, s pomocí své kontaktní osoby v bance, potřeboval vyplněné dokumenty zejména ohledně příjmŧ obou ţadatelŧ a podobných informací, které zkratka nebylo moţné poradci poskytnout. Nicméně pro zpracování finančního plánu pracoval dál poradce s předpokládanou měsíční splátkou 6000 Kč. Skutečná pravděpodobná splátka by byla zřejmě niţší, nicméně bylo rozhodně lepší kalkulovat s vyšší částkou, neţ ji zbytečně podhodnotit a dělat si tak umělý prostor pro jiné investice. To by mohlo mít v konečném dŧsledku dopad na celkové měsíční výdaje, v rámci kterých si mŧţe pár dovolit měsíčně uvolnit do projektu Kč. Následoval tedy okamţitý přesun k dalšímu bodu, v rámci jehoţ začal poradce s prezentací doporučeného programu ING Smart 40. Ten by měl dle finančního plánu řešit moţnost předčasného splacení hypotéky, zhodnocování finančních prostředkŧ, zabezpečení na dŧchod (stáří) a jako finanční rezerva. Jen těţko si lze představit, ţe program řeší všechny 40 Jedná se o investiční ţivotní pojištění od ING ţivotní pojišťovny, a. s

46 zmíněné body najednou. Jsou to spíše moţnosti, na které mŧţe klient v budoucnu ony investované prostředky pouţít. Předloţeny byly dvě nabídky, které se však pouze lišily v objemu peněz vkládaných na běţné 41 a mimořádné pojistné 42. Jako první však bylo představeno navrhované pojistné krytí obou ţadatelŧ. Pojistná částka pro případ smrti byla nastavena u obou shodně, a sice na Kč. Tento krok poradce odŧvodnil tím, ţe klient i jeho partnerka jsou mladí a ani jeden nemají rizikové povolání, tudíţ jim nehrozí ţádné váţnější nebezpečí smrti v blízké budoucnosti. A kdyby se případně něco stalo, je jeden nebo druhý schopný zbývající nesplacenou částku doplatit ze stavebního spoření, popřípadě z jiţ nakumulovaných prostředkŧ na právě nabízeném produktu. Pojistnou částku navrhl poradce zvýšit aţ v případě narození dětí. S tímto se však nedá souhlasit a pojistná částka pro případ smrti by měla být u obou z partnerského páru nastavena minimálně na onen 1 mil. Kč, aby s případným splacením neměl jeden nebo druhý, v případě neštěstí, ţádné starosti. Tuto chybu alespoň částečně eliminuje dotaz ze strany poradce, který by v případě zájmu částku na pojištění smrti navýšil. Druhým navrhovaným připojištěním byly denní dávky za dobu léčení úrazu, pro klienta ve výši 350 Kč / den a pro jeho partnerku na 400 Kč / den. To poradce odŧvodnil zajištěním měsíčního příjmu v případě úrazu a moţností dál v klidu splácet hypoteční úvěr. V tomto směru byl ze všech poradcŧ jediný. Rozdílné pojistné částky vysvětlil poradce tím, ţe klient má stávající ţivotní pojištění dynamik od ČP, na kterém má denní odškodné ve výši 150 Kč / den. Toto pojištění by vzhledem k brzkému datu konce smlouvy nerušil a součet obou pojistných částek tak vykryje klientovy potřebné výdaje. Tím výčet připojištění končí, coţ je třeba označit za velikou chybu, neboť ani jeden z páru, není dostatečně krytý pro případ skutečně závaţných událostí - trvalé následky úrazu, invalidita, závaţné nemoci. Argumentem opět bylo ponechání stávajících smluv, na kterých se částečně toto krytí nachází. Vedle denního odškodného bylo navrhované pojištění zaměřeno dále na zhodnocení volných finančních prostředkŧ. Doporučená varianta zahrnovala měsíční platbu Kč na běţné pojistné a Kč měsíčně na mimořádné pojistné. Dŧvodem, proč jej poradce doporučil, byla moţnost neplatit v případě nečekaných událostí Kč do mimořádného pojistného a dále lepší předpokládaný stav účtu pojištění po patnácti letech, kdy bude moţné 41 Běţné pojistné je součet částek za připojištění a hlavní krytí, které je klient povinen platit. Běţné pojistné je zatíţené poplatky, a proto je určující i pro výplatu provizí zprostředkovateli. 42 Mimořádné pojistné je oproti běţnému dobrovolné, takţe k jejímu placení není klient vázán. Mimořádné pojistné je zatíţeno pouze poplatkem ve výši 3%, ale tyto vloţené prostředky má klient kdykoli k dispozici. I z tohoto dŧvodu nemá zprostředkovatel za mimořádné pojistné ţádnou provizi

47 předčasně splatit hypoteční úvěr. Druhá varianta byla modelována s měsíční platbou Kč do běţného pojistného a jednorázovým vkladem Kč na mimořádné pojistné. Jako největší nedostatky předloţeného návrhu řešení byly shledány rozhodně absence zajištění pro případ nenadálých závaţných zdravotních událostí. Dále ve finančním plánu chybělo řešení nákupu automobilu a zajištění dŧchodové renty. S tou by se dalo částečně počítat pouze v případě, ţe spořené finanční prostředky v rámci navrhovaného IŢP, pár nepouţije k dřívějšímu splacení hypotečního úvěru. Za kladné lze povaţovat ponechání stávajících smluv klienta i jeho partnerky a doporučení řešení krytí, ačkoli nedostatečné, formou jednoho produktu a volbou varianty s niţším běţným (vyšším mimořádným) měsíčním pojistným. Poradce tak nepŧsobil dojmem, co nejvíce se obohatit na provizi. Přidělený počet bodŧ však musí být niţší, a sice Celkové hodnocení poradce Celkové hodnocení tohoto poradce je do jisté míry jaksi rozpačité. Osobnostně pŧsobil velice dobře, a to jak po vizuální stránce, tak i po té odborné. Veškeré dotazy klienta byl schopen bez problémŧ zodpovědět a o předloţeném produktu věděl úplně vše. Rovněţ vystupování měl sympatické, ale zároveň profesionální. Na jinak velice dobrý celkový dojem vrhá stín polovičaté řešení potřeb klienta, které bylo však rozebráno výše. Za tuto část si tedy poradce vyslouţil 7 bodŧ. 4.2 OVB Allfinanz, a.s. - poradce B Kontakt, prostředí a úvodní dojem Scénář byl velice podobný jako v předchozím případě. První kontakt prostřednictvím telefonu byl bezproblémový a poradce vystupoval profesionálně. Nalezení kanceláří bylo na základě poskytnutých informací rovněţ jednoduché. Opět se jednalo o veliké kanceláře, proto poradce přivítal klienta u vchodových dveří. Kancelář byla taktéţ velmi pěkná, prostorná a diskrétní. Ani zde nechyběla nabídka nápoje ze strany poradce. Následuje ohodnocení 9 body

48 4.2.2 Zjištění současného stavu a potřeb klienta I druhý poradce ze společnosti OVB Allfinanz začal schŧzku nezávazným rozhovorem k uklidnění a aklimatizaci klienta. Po tomto úvodu přišlo na řadu stručné představení poradce, společnosti, kterou zastupuje a její postavení na trhu, jeţ pro bezpečí klientŧ kontroluje ČNB. Shodná byla i otázka na vlastní zkušenosti se společností OVB, popřípadě jiné reference. A velice podobné bylo i objasnění problematiky ze strany týkající se rŧzných pověstí. Shodou okolností bylo opět pouţito sportovní přirovnání. Stěţejní pasáţ schŧzky, kterou je zjištění potřeb klienta poradce taktéţ začal hlavním poţadavkem klienta, tedy plánovanou rekonstrukcí. Vzhledem k prioritě klienta, věnoval poradce tomuto bodu patřičnou dŧslednost a čas. Rovněţ nechyběla Sloţka klienta. Celá analýza byla ze strany poradce vedená profesionálně, pečlivě a kaţdá projednávaná oblast analýzy, stejně jako dotazy klienta byly dobře interpretovány a zodpovězeny. I tento poradce společnosti OVB Allfinanz se nesoustředil pouze na samotného klienta, nýbrţ také na jeho partnerku, která sice přítomna nebyla, ale vzhledem ke společně plánované budoucnosti, by měli rádi zajištění řešené komplexně. Na závěr nechyběla rekapitulace zjištěných skutečností a poţadavkŧ klienta a domluvení nadcházející schŧzky, kde bude představeno navrhované řešení. Poradce si zde vyslouţil 9 bodŧ Navrhované řešení Schŧzka ohledně navrhovaného řešení potřeb, byla taktéţ zahájena rekapitulací základních informací z předešlé schŧzky a zjištěných poţadavkŧ podle priority. Těmi tedy byly rekonstrukce rodinného domu s pomocí hypotečního úvěru ve výši 1 mil. Kč, zajištění příjmŧ v případě nečekaných zdravotních událostí, nákup automobilu v následujících dvou letech a v poslední řadě dŧchodová renta k udrţení ţivotního standardu. Jako první tedy přišla na řadu nabídka hypotečního úvěru (za asistence hypotečního specialisty), s velmi atraktivní úrokovou sazbou 2,59% p. a., ta byla ze všech předloţených nabídek nejniţší. Zároveň však splňovala poţadavky klienta, co se formy čerpání (vyplacení) týče. Spolu s hypotečním úvěrem byla představena rovněţ moţnost předčasného splacení, za pomoci pravidelné investice. Ta byla nastavena poradcem na Kč měsíčně ve dvou investičních variantách - dynamické portfolio a vyváţené portfolio. Obě varianty doplnil

49 komentářem ohledně hlavních rozdílŧ a typologií klienta. Moţnost předčasného splacení úvěru, byla prezentována velice přehlednou tabulkou, zohledňující i daňové odpočty a klient se díky ní dozvěděl, ţe bude moci splatit hypoteční úvěr uţ po třinácti letech. Anebo nějaký rok vydrţet a mít tak po splacení k dispozici ještě finanční rezervu. Dalším na řadě bylo zajištění příjmŧ v případě nečekaných a závaţných zdravotních událostí. I v tomto případě měl poradce připravené dvě varianty. Tou první bylo čistě rizikové pojištění, v rámci něhoţ byli pojištěni klient i jeho partnerka. Poradce to vysvětlil tím, ţe se tak vyhnou poplatkŧm za vedení dvou pojistek a navíc tím, ţe jsou oba na jedné, získají výraznou slevu za měsíční pojistné. To činilo před slevou Kč a po slevě Kč. V rámci tohoto pojištění bylo nastavení pojistných částek u obou shodné, a sice - smrt (nemocí i úrazem) s klesající pojistnou částkou Kč; invalidita II. a III. stupně s klesající pojistnou částkou Kč; závaţná onemocnění s klesající pojistnou částkou Kč; trvalé následky úrazu s progresivním plněním (aţ 800%) Kč. Nastavení pojistných částek zvolil poradce k zachování ţivotního standardu. Druhá varianta uţ oba pojištěné oddělovala. Dŧvody byly dva a poradce je vysvětlil následovně. Tím prvním bylo, ţe se jednalo i investiční ţivotní pojištění, v rámci kterého si tedy kaţdý ještě peníze spořil. A druhým dŧvodem zvolení jiného produktu pro klienta a jiného pro jeho partnerku, z dŧvodu moţnosti speciálního připojištění. Jednalo se o připojištění PRO ŢENY, v rámci kterého by byla klientova partnerka pojištěna pro případ onemocnění, která bývají zpravidla ve výlukách 43 (rakovina prsu, rakovina děloţního čípku, apod.), ale rovněţ se na něj vztahuje i případné rizikové těhotenství, poporodní komplikace, vrozené poruchy, atd. Navíc i toto připojištění obsahovalo progresivní plnění (500%). Obě varianty byly nastaveny s měsíčním pojistným Kč a předpokládané plnění v případě doţití 65 let, bylo cca Kč u klienta a cca Kč u jeho partnerky. Co se týče plánovaného nákupu automobilu, tak pro tento případ, poradce ţádné speciální kroky nedoporučil. Vzhledem k předpokládané hodnotě nakupovaného vozu a příjmŧm obou partnerŧ, by to neměl být větší problém. Případně je zde moţnost pouţít naspořené peníze ze stavebního spoření, které bude připravené k výběru. Obě stavební spoření tedy doporučil ponechat. Poţadované renty v dŧchodovém věku, by za stávající situace nebylo moţné dosáhnout, jelikoţ na ni naspořené prostředky z penzijních připojištění, případné vyplacení z navrhovaných ţivotních pojištění a pravidelné investice, nedosáhnou na potřebnou výši. 43 Jedná se o typ nemoci, nebo zpŧsob úrazu, který pojišťovny neplní a jsou součástí pojistných podmínek

50 Proto poradce doporučil časem začít ještě s jednou pravidelnou investicí Kč pro kaţdého. Ale to pro jistotu aţ poté, co se jim srovnají výdaje za splácení hypotečního úvěru a zajištění formou navrhovaného pojištění. Čím dříve se však začne, tím lépe. Stávající penzijní připojištění doporučil poradce ponechat a platit dál ve stejné výši. Posledním doporučením bylo ze strany poradce zaloţení spořicího účtu a přesunout tam rezervu, kterou klient i jeho partnerka drţí na účtu běţném. Jsou tak zbytečně zatíţeny poplatky a jen se znehodnocují. Na spořicím účtu doporučil drţet nadále rezervu kolem Kč pro případ neplánovaných výdajŧ, nebo jiných potřeb. Vše doplnil komentářem a vysvětlil hlavní a nejdŧleţitější rozdíly mezi spořicím a běţným účtem, na kterém by si měli klienti ponechávat pouze takovou částku, která postačí na krytí pravidelných plateb, plus malá rezerva. Stávající ţivotní pojištění doporučil klientovi upravit následujícím zpŧsobem. Odstranit veškerá připojištění, neboť je kompletně krytý v novém návrhu a ponechat pouze minimální měsíční pojistné na spoření, aby nepřišel o stávající naspořené peníze a byla mu za čtyři roky vyplacena celá sjednaná částka pro případ doţití ve výši Kč. Pojištění jeho partnerky doporučil zrušit, jelikoţ se jedná skutečně jen o minimální krytí a zbytečně placenou stokorunu kaţdý měsíc. V tomto případě tedy nebyl vynechán jediný bod z poţadavkŧ klienta a navrhovaná řešení byla velice vhodná. Také je třeba ocenit představení dvou variant řešení s patřičným komentářem. Poradce tedy netlačil klienta k uzavření IŢP, nýbrţ mu představil moţnou alternativu. Rovněţ doporučení ohledně stávajících smluv byla na místě. Nelze jinak neţ přisoudit tomuto poradci 9 bodŧ Celkové hodnocení poradce I v případě druhého poradce ze společnosti OVB se jednalo o velice sympatického člověka s příjemným vystupováním. Mluvený projev i řeč těla byly zcela profesionální. Na rozdíl od jeho předchŧdce bylo ale vše podtrţeno velice kvalitně zpracovaným finančním plánem a znalostmi, které poradce prokázal. Také bylo patrné, ţe přípravě věnoval dostatek času a předloţený finanční plán byl zpracován velice přehledně. Přidělený počet bodŧ je v tomto případě

51 4.3 Fincentrum, a.s. - poradce A Kontakt, prostředí a úvodní dojem Úvodní telefonický kontakt byl velice rychlý a poradce zněl poněkud zaskočeně. Po sdělení poţadavku klienta neboli dŧvodu jeho zavolání se uţ pouze domluvilo místo a termín schŧzky. V den schŧzky si poradce ještě telefonicky potvrzoval, zda vše platí. To je rozhodně dobré, nicméně 40 minut před schŧzkou, to poněkud ztrácí význam. Alespoň pro klienta určitě. Vzhledem k moţnostem poradce, byla schŧzka realizována v kavárně obchodního centra. To mělo za následek, ţe bylo poněkud sloţitější se s poradcem shledat. Kavárna byla sice příjemná, nicméně se nemŧţe rovnat pohodlí a diskrétnosti kanceláře. Z tohoto dŧvodu je přiděleno 6 bodŧ Zjištění současného stavu a potřeb klienta Tuto pasáţ začal poradce představením společnosti, její pozicí na trhu a oceněními, která obdrţela. Poté se hned přešlo k účelu schŧzky, tedy poţadavkŧm klienta ohledně rekonstrukce. Kromě základních údajŧ k hypotečnímu úvěru, kterými byly výše, účel, místo a příjmy klienta, ţádná podrobnější analýza neproběhla. Poradce dokonce nevěnoval absolutně ţádnou pozornost tomu, ţe rekonstrukci a tudíţ i vzetí úvěru plánuje klient s partnerkou a zajímal se jen o něj. Po probrání parametrŧ úvěru, poradce zmínil, ţe se jeho společnost specializuje na kompletní vytváření finančního plánu, který by v případě zájmu klienta zpracoval i pro něj. Za neefektivní lze povaţovat systém, který obnáší jednu schŧzku navíc, neboť zjištění potřeb klienta a jeho aktuální situace bylo poradcem navrţeno na následující schŧzce. A to i přesto, ţe autor v roli klienta naznačoval, ţe se tak mŧţe stát okamţitě. Celá schŧzka tak trvala jen necelých 30 minut a výstupem byly jen parametry úvěru. Dobře nepŧsobilo ani neustálé cvakání propiskou ze strany poradce a horší mluvený projev, jeţ značí patřičnou nervozitu a na dŧvěře klientovi nedodá. Druhá schŧzka se konala opět v kavárně tentokrát administrativní budovy, kde by se měla nacházet i kancelář poradce. Ta však nebyla vyuţita z neznámých dŧvodŧ. Byl na ni přítomen i poradcŧv o poznání zkušenější kolega, který předloţil srovnání nabídky hypotečních úvěrŧ rŧzných společností. Vše patřičně vysvětlil, přidal vlastní poznatky, zkušenosti a nechybělo ani doporučení klientovi, na základě jakých parametrŧ zvolit banku

52 k poskytnutí úvěru. Jedním z nich byla například forma čerpání úvěru, jelikoţ ta je u všech bank rŧzná a klient by se měl dopředu rozmyslet, která mu bude vyhovovat. Poradce také doplnil, ţe se forma čerpání většinou odvíjí od zpŧsobu realizace rekonstrukce. A sice zda je to za stylem na klíč, kdy celou rekonstrukci provádí jedna firma, anebo svépomocí. Tato pasáţ byla pro klienta velice přínosná a dozvěděl se spoustu uţitečných informací. Následovala analýza klientových potřeb, tentokrát uţ od pŧvodního poradce a bez přítomnosti kolegy. Kladen byl dŧraz především na plánování postupných cílu klienta a zajištění jeho příjmŧ. Dobré bylo zainteresování klienta v podobě vlastního seřazení priorit událostí, které ho mohou potkat. Při vysvětlování jednotlivých bodŧ poradce často odkazoval na předchozí schŧzku, kde jiţ vše říkal a nepŧsobilo to dobrým dojmem na klienta. Jeho partnerku, se kterou klient chystal rekonstrukci rodinného domu, bohuţel v potaz nebral, tudíţ se nemohl dozvědět o plánovaném nákupu vozidla právě pro partnerku ani její stávající zajištění. Z dŧvodu této nekomplexnosti a jedné schŧzce navíc následuje ohodnocení v podobě 6 bodŧ. Nebýt kolegy, který prokázal velice dobré znalosti a zkušenosti z oblasti hypotečních úvěrŧ, bylo by to ještě méně Navrhované řešení Na třetí schŧzce byl opět přítomen poradcŧv kolega, který uţ tentokrát vedl celou prezentaci navrhovaného finančního plánu a nikoli jen problematiku úvěru. Ještě před pokročením k představení navrhovaného řešení došlo k rekapitulaci dosavadních poznatkŧ a ujištění, ţe se nic nezměnilo. Následoval přechod na sestavený finanční plán, jehoţ prvním bodem byla plánovaná rekonstrukce rodinného domu s přítelkyní, financována hypotečním úvěrem. Poradce představil moţnost kombinace hypotéky a podílových fondŧ. Ta spočívá v prodlouţení doby splatnosti úvěru a tím pádem sníţení měsíčních splátek. Onen rozdíl, který na splátce klient šetří je vkládán do pravidelné investice v podílových fondech. Toto řešení poradce vysvětlil krytím případného vypadnutí příjmu, jelikoţ investici klient platit nemusí, kdeţto splátku úvěru ano. Další výhodou je moţná úspora peněz oproti klasické anuitní splátce a v návrhu je to lehce přes Kč. Zmíněné úspory se dosáhne tím, ţe investované prostředky jsou zhodnocovány 5% p. a., kdeţto úroková míra úvěru je 3,2% p. a.. Po dotazu klienta poradce souhlasil, ţe se jedná pouze o orientační údaje, které nenesou ţádnou garanci, avšak vycházejí z historie a statistik. Nastavení pětiprocentního zhodnocení poradce odŧvodnil dynamickou

53 strategií, v jejímţ případě mŧţe dojít k odchylkám, avšak v dlouhodobém časovém horizontu bývá zhodnocení ještě o něco vyšší. To však poradce nechtěl do nabídky zbytečně aplikovat a ponechal niţší míru zhodnocení, coţ je ze strany poradce pozitivní a nesnaţil se tak ohromit velkými čísly. Dalším bodem bylo zajištění příjmŧ klienta v případě nečekaných událostí. Toto zabezpečení měl klient dle poradce zcela nedostatečné. Jako první bylo na řadě zabezpečení výše měsíčních příjmŧ z dŧvodu zvládnutí vykrytí všech nutných výdajŧ. Poradce měl zpracovanou kalkulaci znázorňující přehled nemocenských dávek, v případě pracovní neschopnosti. Počítáno bylo s 60 dny pracovní neschopnosti klienta, za které by obdrţel od státu Kč, tudíţ mu chybí Kč do svého standardního příjmu ze dvou měsícŧ. K tomuto dorovnání doporučil poradce tvořit rezervu na spořicím účtu a v případě potřeby do ní sáhnout. Dokud se klientovi nepodaří si stanovenou rezervu vytvořit, navrhl poradce dočasné sjednání pracovní neschopnosti ve výši 350 Kč/den s odkladnou dobou 28 dní v rámci nového ţivotního pojištění. Toto připojištění by se po dosaţení poţadované rezervy mohlo vyjmout. Vzhledem k vyšší ceně připojištění se jedná o velmi dobré doporučení ze strany poradce. Ve zmiňovaném návrhu nového ţivotního pojištění se dále nacházelo připojištění pro případ trvalých následkŧ úrazem na Kč, invalidity II. a III. stupně s klesající pojistnou částkou na Kč, závaţná onemocnění na Kč a v neposlední řadě pojištění pro případ smrti s klesající pojistnou částkou Kč k zajištění splacení hypotečního úvěru. Návrhy byly zpracované u tří rŧzných společností a drobné rozdíly mezi nimi dokázal poradce bez problémŧ vysvětlit. Pojistné částky byly stanoveny opět na základě přiloţené kalkulace, stanovující případný invalidní dŧchod klienta od státu a dávaly smysl. Vhodné bylo také doporučení stávající pojištění Dynamik upravit tak, aby se odstranila drahá připojištění a zŧstala ponechána pouze nutná částka do spoření, aby klient zbytečně nepřišel o peníze, které si tam spořil, a v roce 2018 mu byla vyplacena celá pojistná částka pro případ doţití. Posledním bodem bylo zajištění dŧchodové renty ve výši Kč měsíčně. I pro tuto část byla sestavena přehledná kalkulace znázorňující předpokládanou výši dŧchodu a potřebné mnoţství finančních prostředkŧ k zajištění poţadované renty. V kalkulaci bylo zohledněno i penzijní připojištění, které si klient pravidelně platí. Pro dosaţení stanoveného cíle poradce doporučil spořit Kč měsíčně formou pravidelných investic, a sice po dobu 43 let, coţ uţ nebylo tak atraktivní řešení. V závěru schŧzky si zkušenější poradce, který celý finanční plán prezentoval, uvědomil, ţe klient řeší budoucnost se svou partnerkou a zjišťoval, zda má i ona nějaké zajištění, jelikoţ to jeho kolega nezjistil. To uţ bylo bohuţel pozdě

54 Hodnocení této části je opět poněkud sloţitější, neboť pŧvodní poradce neřekl téměř nic a veškerou iniciativu přebral jeho kolega. Nicméně finanční plán byl zpracován velice dobře a splňoval všechny poţadavky. Na druhou stranu řešil z dŧvodu špatné předchozí analýzy pouze zajištění klienta. Z tohoto dŧvodu, spolu se zohledněním, ţe i tato schŧzka byla realizována v restauraci obchodního centra, nelze jinak, neţ přidělit 6 bodŧ Celkové hodnocení poradce Prvnímu poradci lze mírně vytknout vystupování, zejména co se verbálního, ale i nonverbálního projevu týká a také systém, který si vyţaduje o jednu schŧzku navíc, oproti zbylým dvěma společnostem. U druhého poradce (jeho kolegy) je na místě pochvala, neboť měl prokazatelné znalosti a věděl si rady s kaţdou poloţenou otázkou a celkové hodnocení výrazně zvedl. Výborná byla jeho doporučení v oblasti řešení hypotečního úvěru. Dobré bylo i stanovení pojistných částek k zajištění příjmŧ a také doporučení tvorby rezervy, které šetří peníze za případné pojištění pracovní neschopnosti. Dobře pŧsobily doprovodné dokumenty, které dokládaly dŧslednou práci poradce a klientovi zŧstaly k dispozici. Velice zajímavě se jevila moţnost hypotečního úvěru, o které poradce klienta informoval telefonicky s týdenním odstupem. Jednalo se o akci s úrokovou sazbou 2,69% p. a. a bez jakýchkoli dalších poplatkŧ. Uděleno 7 bodŧ. 4.4 Fincentrum, a.s. - poradce B Kontakt, prostředí a úvodní dojem Spolupráce s druhým finančním poradcem společnosti Fincentrum odstartovala telefonátem klienta na tzv. Zelenou linku společnosti. Na té se operátorka klienta zeptá, co má v plánu řešit a z jakého je města. Po sdělení poţadovaných informací je klient informován, ţe se mu příslušný poradce ozve do 48 hodin. Jednání je velice profesionální a příjemné. Poradce zavolal ještě týţ den a schŧzka se domluvila hned na následující den v místě bydliště klienta. I v tomto případě bylo jednání profesionální. Vzhledem k tomu, ţe přijel poradce za klientem z jiného města (v daném místě se nevyskytovaly kanceláře společnosti Fincentrum), byla schŧzka realizována taktéţ v kavárně

55 Vzhledem k cestování měl poradce mírné zpoţdění, které se později vysvětlilo problémy s nalezením místa schŧzky, a poradce se za něj omluvil. V této části přiděleno 8 bodŧ Zjištění současného stavu a potřeb klienta Bez jakéhokoli úvodu nebo představení sebe či společnosti přešel poradce ihned k poţadavkŧm klienta. Z řešené problematiky prokazoval patřičné znalosti a měl dobré vystupování. Kvitoval výši zastavované nemovitosti i umístění běţných účtŧ obou ţadatelŧ u stejné banky. Vysvětlil výhody těchto skutečností a upozornil na mimořádné nabídky, které je schopen díky své kontaktní osobě a pobočce České spořitelny zprostředkovat. Identicky jako u jeho předchŧdce poradce upozornil, ţe je schopen kromě zprostředkování výhodného hypotečního úvěru zkontrolovat nastavení všech klientových smluv v oblasti finančních produktŧ. Nicméně s klientem ţádná analýza současného stavu neproběhla, ačkoli autor v roli klienta poradce ujišťoval, ţe zná přesné nastavení smluv. Za to obdrţel od poradce pochvalu, neboť absolutní většina lidí takový přehled nemá. I to však poradce nepřimělo k činnosti a poţádal o zaslání naskenovaných smluv mailem. Tomu lze na jednu stranu porozumět, neboť má tak poradce kompletní nastavení smluv s jistotou, ţe klient nic neopomene, na druhou stranu nezjistil od klienta ţádné jeho poţadavky nebo nejbliţší cíle (kromě rekonstrukce). To lehce kompenzoval fakt, ţe měl zájem o kompletní řešení a vyţádal si i smlouvy partnerky. Otázkou je, zda to bylo z dŧvodu potenciálních vyšších provizí, anebo skutečně se zájmem o klienta. Za tuto část poradce obdrţel 3 body Navrhované řešení Nabídka hypotečního úvěru byla zpracována ještě týţ den a zaslána klientovi na mail, o čemţ byl informován ještě telefonátem ze strany poradce s doprovodnými informacemi ohledně nabídky. Ta byla po předchozí domluvě mezi klientem a poradce zpracována u České spořitelny a jevila stejně jako v předchozím případě poměrně atraktivně, ačkoli byla navrhovaná sazba o tři desetiny procenta vyšší, tedy 2,99% p. a. a taktéţ očištěna o jakékoli doprovodné poplatky. Určitý stín házelo na nabídku špatné jméno klienta, které obsahovala. Bohuţel, co týče navrhovaných řešení, od toho poradce to bylo vše. Dŧvodem bylo to, ţe poradce k dalším krokŧm zpracování finančního plánu nepřistoupil, dokud neměl podepsanou ţádost o hypoteční úvěr. Takové řešení nevrhá na poradce dobré světlo, jelikoţ

56 z toho plyne, ţe dokud nebude mít poradce své jisté, nepomŧţe. Za rychlost zpracování a zaslání nabídky úvěru si v této části poradce vyslouţil alespoň symbolický 1 bod Celkové hodnocení poradce Vzhledem k realizaci pouze jedné schŧzky, je celkové hodnocení druhého poradce společnosti Fincentrum sloţitější. Rozhodně je třeba pochválit systém zelené linky, pomocí které se klientovi ozve poradce z jemu nejbliţšího okolí. A ačkoli to v tomto případě dělila poradce a klienta vzdálenost cca 40 km, nebyl pro poradce problém se za klientem dostavit hned druhý den. Vystupování a projev byly taktéţ na dobré úrovni a prokazovali delší praxi v oboru. Slabou stránkou byla absence jakékoli analýzy klientových potřeb a v neposlední řadě tedy nulové zpracování finančního plánu z výše uvedených dŧvodŧ. Určitá kompenzace za nabídku hypotečního úvěru také není na místě, neboť se v konečném součtu všech předloţených zařadila do té horší poloviny a ještě se špatným jménem klienta. Takţe po slibném začátku strmý pád dolŧ a celkové hodnocení poradce jsou 3 body. 4.5 Partenrs Financial Services, a.s. - poradce A Kontakt, prostředí a úvodní dojem První kontakt proběhl s poradcem opět skrze osobní telefonát, který byl stručný a věcný. Poradce se zeptal, z jakého dŧvodu jej klient kontaktuje a kde získal kontakt. Vyzdvihnout je třeba zejména poradcŧv dotaz, zda chce klient potřeby řešit sám nebo s partnerkou. V tomto ohledu byl ze všech poradcŧ jediný, který tuto informaci zjišťoval jiţ během telefonního kontaktu. Po vysvětlení všech otázek následovala domluva termínu a místa konání první schŧzky. Dobré bylo rovněţ upozornění, ţe délka schŧzky bude kolem jedné hodiny, ať s tím klient počítá. Schŧzka byla realizována v klientském centru společnosti. Vzhledem k mírnému zpoţdění poradce byl klient usazen do křesla a nechyběla nabídka nápoje. Poradce dorazil zhruba s pětiminutovým zpoţděním, za které se však ani neomluvil. Následoval přechod do poradcovy kanceláře. Pouze z dŧvodu pozdějšího příchodu bez omluvy neobdrţel poradce plný počet bodŧ, ale jen

57 4.5.2 Zjištění současného stavu a potřeb klienta Samotná schŧzka začala otázkou ze strany poradce, proč tam klient je a co potřebuje. Po obdrţené odpovědi a před přechodem ke zjištění současného stavu a poţadavkŧ klienta, však poradce ještě podrobně vysvětlil svoji pozici, práci, systém ohodnocení a sjednocených provizí od všech finančních partnerŧ, za účelem absolutní objektivity. Všechny informace byly pro lepší představu doprovázeny psaním na papír. Následovalo jasné vymezení pravidel vztahu mezi klientem a poradcem, doplněné otázkou, zda si vŧbec klient dovede zrovna jeho představit, jako svého poradce. Ţe se nejedná pouze o vyřešení jedné záleţitosti, ale dlouhodobé partnerství, ve kterém hrají vedle znalostí a schopností poradce neméně dŧleţitou roli i sympatie. S tímto konstatováním nelze jinak neţ souhlasit. Dále uţ následovalo podrobné zjištění poţadavkŧ klienta v podobě plánované rekonstrukce a financování pomocí hypotečního úvěru. Této problematice byla věnována převáţná část celé schŧzky a poradce jí věnoval maximální pozornost a nic neponechal náhodě. Více neţ kladně je třeba hodnotit upozornění na pozici klienta, který se stane sice dluţníkem, ale investovat bude do cizí nemovitosti, jelikoţ majitelkou domu bude jeho partnerka. Nechybělo ani odlehčení atmosféry konstatováním, ţe muţi to tak obvykle mají a tolik na majetkové poměry nehledí. Nicméně je třeba se nad tím opravdu zamyslet a s přítelkyní si o této věci promluvit, případně se pokusit nalézt jiné řešení, které klienta v případě budoucích moţných změn ochrání. Dalším dŧleţitým bodem byla poţadovaná výše úvěru. Poradce se ujistil, zda bude opravdu dostačující, neboť bývá zejména u rekonstrukcí obvyklé, ţe je výsledná částka vyšší. Na tomto základě od klienta zjišťoval, co vše je v plánu rekonstruovat. Zbytek času byl věnován zjištění současného stavu klienta a jeho partnerky, včetně jejich portfolia a dalších plánŧ a cílŧ. I v tomto bodě byl poradce dŧsledný a nic neopomenul. Dalo by se říci, ţe poradce nevěnoval moc pozornosti bliţšímu poznání klienta a jeho koníčkŧm, které mají vliv na ţivot kaţdého jedince. Na druhou stranu absenci těchto osobních informací kompenzoval absolutní soustředěností na klíčové body u klientových potřeb. Na závěr celé schŧzky poradce všechny zjištěné informace zrekapituloval a ujistil se, ţe vše sedí. Po té uţ se jen domluvil termín nadcházející schŧzky, na které by rád viděl i partnerku klienta, neboť bude prezentovat navrhované řešení a měl by tak jistotu správného pochopení všech informací i u ní. Za tuto část nemohlo následovat jiné ohodnocení, neţ maximální, tedy 10 bodŧ

58 4.5.3 Navrhované řešení Druhá schŧzka byla realizována opět na stejném místě, s tím rozdílem, ţe kancelář byla nahrazena jakousi kójí, jeţ klientské centrum nabízí a pro jistou míru soukromí byla plně dostačující. Úvodem došlo ke shrnutí základních informací ze schŧzky předcházející a následoval přechod k sestavenému finančnímu plánu. Prvním bodem finančního plánu byla revize současných smluv, opatřená krátkými komentáři. Klientovo stávající pojištění Dynamik doporučil poradce nahradit komplexnějším a levnějším pojištěním. Pojištění partnerky doporučil ponechat a nadále platit. V případě penzijního připojištění poradce pochválil výši měsíční úloţky a vybrané společnosti, z dŧvodu dobrého zhodnocení. Obě stavební spoření také ponechal a v případě potřeby klientovi doporučil vybrat a pouţít. Nicméně poznamenal, ţe v dnešní době uţ se stavební spoření příliš nevyplatí, coţ odargumentoval nízkým zhodnocením a málo atraktivní výší státního příspěvku v porovnání s šestiletou fixací, během které nejsou klientŧm peníze k dispozici. Dalším bodem uţ byly doporučené kroky na základě potřeb klienta, a sice udělat komplexní zajištění příjmu a budoucí rodiny klienta, celkové zajištění jeho partnerky, vyřídit hypotéku a začít dlouhodobě investovat do podílových fondŧ. Podrobnější rozebrání všech zmíněných navrhovaných řešení následovalo hned v zápětí. Zajištění vlastního příjmu plus částečné spoření na rentu připravil poradce s měsíční platbou Kč v podobě ţivotního pojištění. To obsahovalo pojištění pro případ trvalých následkŧ úrazu na 1,2 milionu Kč (se čtyřnásobnou progresí), pro případ závaţného onemocnění na 1,5 milionu Kč s lineárně klesající pojistnou částkou (PČ) do věku 60 let, pro případ invalidního dŧchodu na 2 miliony Kč s lineárně klesající PČ do 65 let a pojištění pro případ smrti na 2,5 milionu Kč, opět s lineárně klesající PČ do 60 let věku. Pojištění také obsahovalo hospitalizaci nemocí či úrazem na 300 Kč / den od 1. dne. V tomto případě uţ se však jednalo pouze o doplňkové připojištění, které tam dle slov poradce, na rozdíl od předchozích připojištění, být nemusí. Na základě modelového zhodnocení by mělo být v 65 letech z této ţivotní pojistky vyplaceno cca Kč. Toto navrhované pojištění mělo zcela nahradit stávající pojištění, které by tedy bylo vypovězeno, coţ bylo chybné doporučení, neboť by tak klient přišel o částku Kč, která by mu byla vyplacena při doţití pojistné smlouvy v roce U klientovy partnerky bylo nastavení ţivotního pojištění téměř shodné. Jedinými rozdíly bylo niţší nastavení pojistných částek pro případ trvalých následkŧ úrazu a smrti. Dŧvodem bylo doporoučení poradce ponechat stávající komplexní pojištění, pomocí kterého budou celkové pojistné

59 částky vyšší. Celková měsíční platba tohoto návrhu pojištění byla Kč měsíčně a v 65 letech by mělo být vyplaceno cca Kč. Oba návrhy splňovaly poţadavky klienta a byly nastaveny velice dobře. Jediným lehkým nedostatkem však byla absence názvu pojišťovny, jejíţ návrh poradce předkládal a také poměr celkového měsíčního pojistného mezi platbou za základní pojištění (krytí smrti a spoření) a připojištěním. Nabídka hypotečního úvěru byla předloţena s úrokovou sazbou 2,85% p. a., takţe byla velice zajímavá. Nicméně i zde byla absence názvu banky, která by úvěr poskytla, coţ je velký nedostatek z dŧvodŧ, které byly jiţ rozebrány výše. Reálná úroková sazba by tak mohla být v případě jiné preferované banky i vyšší. Ani zde nechyběla varianta s moţností předčasného splacení úvěru, ale na rozdíl od předchozích, tento poradce neprodluţoval dobu splatnosti úvěru. Moţnost předčasného splacení byla prezentována formou pravidelné měsíční investice ve výši 950 Kč do dynamického portfolia společnosti Conseq. Zŧstává otázkou, zda je skutečně ideální volné peněţní prostředky s úmyslem předčasného splacení hypotečního úvěru investovat zrovna do dynamického portfolia. Vše bylo však přehledně zpracováno pomocí tabulek, ve které nechyběly ani daňové úlevy, na které má klient nárok a celková reálná platba za úvěr. Předposlední částí finančního plánu před jeho rekapitulací, byla modelace pravidelné měsíční investice ve výši Kč v dynamickém portfoliu společnosti Conseq. To mělo představovat alternativu místo oněch 950 Kč, která by měla za následek předčasné splacení hypotéky po 15 letech, a ještě by zbylo cca Kč k pouţití na libovolný účel. Doporučená částka ze strany poradce do pravidelné investice byla však ještě o jeden tisíc vyšší, tedy Kč. Argumentem pro tuto výši bylo, ţe se jedná o spravedlivou částku vzhledem ke společně splácené hypotéce, coţ byla dobrá poznámka, i kdyţ Kč navíc není zanedbatelná částka. A to je ještě nutno započítat případnou druhou investici na Kč (pro jednoho nebo pro oba) na zajištění renty v dŧchodu. Závěrečným bodem byl plánovaný nákup automobilu v hodnotě tisíc Kč, který poradce do svého plánu nezahrnul s konstatováním, ţe s příjmy a výdaji, které pár má, to není tak velká investice, tudíţ není třeba se na to jakkoli specielně připravovat. Dále doplnil, ţe v případě potřeby mohou pouţít prostředky z klientova stavebního spoření, u kterého bude v té době moţnost výběru. Velice dobré bylo jednoznačně i doporučení pravidelně odkládat na spořicí účet určitou částku a udrţovat likvidní rezervu okolo Kč pro případ nečekaných výdajŧ. Celkově byl finanční plán prezentován velmi dobře, systematicky a srozumitelně. Poradce dokázal zodpovědět jakýkoli dotaz ze strany klienta a jakékoli nejasnosti neměl

60 problém vysvětlit. Při podrobnějším rozebrání finančního plánu ale pŧsobily trochu zmatek navrhované rŧzně částky do pravidelné investice. Pŧvodně byl finanční plán prezentován s celkovým zatíţením i s hypotékou na Kč měsíčně nad současný stav, coţ by splňovalo mantinely, které měl klient vymezeny. Při dodrţení doporučení poradce, zejména z dŧvodu dodrţení spravedlivé částky ke společně splácené hypotéce, by se však celková měsíční platba vyšplhala na Kč měsíčně. A to není počítáno s další investicí za účelem zajištění renty, kterou však poradce prezentoval jako doplňkovou moţnost, s kterou však bude potřeba časem začít. Na druhou stranu to však byly všemoţné varianty pro klienta a konečné rozhodnutí stejně závisí jen na něm a takhle má moţnost srovnání. Za tuto část obdrţel poradce 7 bodŧ Celkové hodnocení poradce Vzhledem k velmi kvalitně odvedené analýze zajištění potřeb a plánŧ klienta, byl zpracován finanční plán, který splňoval všechny poţadavky klienta a neopomenul ani jeho partnerku. Řešení byla navrţena v rámci rozpočtu obou partnerŧ a nechyběly ani varianty s vyššími platbami pro ilustraci a poţadované rentě v dŧchodu. Veškeré dotazy byl poradce schopen bez jakýchkoli problémŧ vysvětlit, stejně jako moţnost předčasného splacení hypotečního úvěru. Velice dobrá byla rovněţ doporučení ohledně případných budoucích komplikací, které by mohli vzniknout z dŧvodu společně placené hypotéky kontra majitel financované nemovitosti. Negativně je třeba hodnotit absenci názvŧ finančních institucí, u kterých byly projekty zpracovány a navrţeny. Jedinou výjimku tvořila modelace přímé investice, která byla předloţena ve formě oficiálního výpočtu z kalkulátoru, ale nabídka pojištění a hypotečního úvěru byly sepsány jen v bodech. Zcela chybné bylo pak doporučení stávající pojištění vypovědět, čímţ by klient přišel o peníze. Nebýt tohoto chybného doporučení, bylo by celkové hodnocení ještě vyšší, neboť byl poradce sofistikovaný a své práci rozuměl. Obdrţený počet bodŧ za tuto část je

61 4.6 Partners Financial Services, a.s. - poradce B Kontakt, prostředí a úvodní dojem Kontaktování druhého poradce společnosti Partners proběhlo rovněţ po telefonu. Ten pŧsobil sympatickým dojmem, ale s jistou dávkou nepozornosti. Ačkoli klient na vyzvání poradce své jméno zopakoval, byl nucen ho při domluvě termínu schŧzky, o pŧl minuty později, říci ještě jednou, jelikoţ si ho poradce nezapamatoval. Pro podtrţení nepříliš ideálního začátku, napsal poradce v následné SMS, která obsahovala údaje o domluvené schŧzce, jméno klienta chybně. Rekapitulace domluvené schŧzky formou textové zprávy lze hodnotit kladně, jelikoţ se tím předchází případným komplikacím. Ve zprávě nechyběla ani adresa kanceláře pro jednoduchou orientaci. Ihned po příchodu do kanceláře ve smluvený den se poradce omluvil za chybné oslovení, coţ vyvolalo dobrý dojem, neboť si onu chybu poradce uvědomil a pamatoval. Prostředí kanceláře bylo skromnější, avšak klidné, čisté a naplňovalo tak potřebný komfort schŧzky. Ani v tomto případě nechyběla nabídka nápoje. Po několika minutách a úvodních větách bylo ze strany poradce klientovi navrţena moţnost tykání, coţ vzhledem k podobnému věku obou účastníkŧ nebylo na škodu. Po úvodních lapáliích se jménem klienta byl tedy úvodní dojem velmi dobrý a zaslouţí si 8 bodŧ Zjištění současného stavu a potřeb klienta Tuto pasáţ odstartoval poradce dotazy ohledně klientovy minulosti v konkurenční společnosti, na kterou přišel pomocí internetu. Přiznal, ţe si před kaţdou úvodní schŧzkou zjišťuje o svých klientech základní informace. Tuto skutečnost lze brát pozitivně, neboť se připravuje uţ na první vzájemnou schŧzku, dovede si udělat o klientovi obrázek a mít připravena rŧzná témata ke konverzaci během analýzy potřeb. Na druhou stranu nemusí brát tuto skutečnost kaţdý pozitivně. Po krátkém představení poradce a sdělení dŧvodu schŧzky, tedy poţadavku klienta na hypoteční úvěr se záměrem rekonstruovat rodinný dŧm, přešel poradce k vysvětlení své práce a úlohy na finančním trhu. Taktéţ vymezil jasná pravidla spolupráce mezi ním a klientem, neboli co mŧţe klient očekávat od něj, ale také se on očekává od klienta. Dále hovořil o společnosti Partners, kterou zastupuje, a jejích výhod pro klienty a odlišnostech ve zpŧsobu

62 práce, oproti jejich největší konkurenci, kterou je společnost OVB. Jako jediný ze všech poradcŧ tedy řešil konkurenční boj. Samotné zjištění potřeb, poţadavkŧ a plánŧ klienta začal poradce mapováním příjmŧ a výdajŧ klienta. Na rozdíl od svého kolegy (předchozí poradce) však nebyl tak pečlivý a víceméně nechal na klientovi, ať pomocí několika bodŧ, které měl na monitoru, spočítá své celkové výdaje. Při takovém postupu se velice snadno zapomene na některé výdaje, zejména na ty, které nejsou tak pravidelné, ale rozhodně hrají dŧleţitou roli v celkovém součtu. 44 Analýza k hypotečnímu úvěru, byla stejně jako zjištění všech dalších potřeb klienta provedena komplexně a bez problémŧ. To samé platí i pro zjištění veškerých plánŧ, od těch nejbliţších, aţ po dlouhodobé. Bohuţel však jen samotného klienta a nikoli uţ jeho partnerky, která hraje roli, jak v případě hypotéky, tak i budoucích plánŧ, jeţ klient zmiňoval. Lze to tedy označit jako chybu poradce, jeţ si tuto souvislost neuvědomil a odvedl tak pouze poloviční práci. To samé platí i při zjišťování stávajícího portfolia, kdyţ se poradce tázal na dosavadní zajištění pouze samotného klienta. V případě stavebního spoření a penzijního připojištění se na bliţší informace také neptal. Dobrý dojem udělala reakce poradce při zjištění, ţe klient řeší danou problematiku ještě s jiným poradcem, z konkurenční společnosti. Poradce se nikterak neurazil a klienta pochválil, ţe mu na vlastních penězích záleţí a řeší je, coţ není v dnešní době bohuţel obvyklé. V závěru schŧzky byl poradce velmi dŧsledný, místy aţ neústupný a dotěrný, při získávání doporučení na nové klienty, coţ by opět mohlo být pro řadu lidí nepříjemné. Obzvlášť, kdyţ poradce doposavad neprokázal své kvality a jednalo se jen o první schŧzku. Hodnocení této části je tedy jen 5 bodŧ Navrhované řešení Druhá schŧzka, jejímţ tématem bylo poradenství a představení zpracovaných návrhŧ řešení v rámci finančního plánu, začala podobně jako u předcházejících poradcŧ, tedy rekapitulací základních informací, cílŧ a plánŧ klienta. Následoval přechod k samotným návrhŧm ze strany poradce. Jako první byly klientovi představeny nabídky hypotečního úvěru, konkrétně od České spořitelny a Sberbank. Zde je nejprve nutno podotknout, ţe poradce kalkuloval s výší zástavy v hodnotě 2 miliony Kč, na rozdíl od ostatních poradcŧ, kteří počítali s částkou 2,5 milionu 44 Jedná se zejména o dovolené, nákupy dárkŧ a oblečení

63 Kč. Dále poradce zadal do nabídek splatnost pouze 30 let, aby si udělal prostor pro moţnost předčasného splacení úvěru pomocí pravidelné investice, které bude podrobněji popsáno níţe. Oba tyto aspekty se odrazily v úrokové sazbě, která byla ze všech předloţených nabídek nejvyšší, a sice 3,49% p. a. v případě České spořitelny a 3,04% p. a u Sberbank. Vyjma výše měsíční splátky a poplatku za zpracování hypotečního úvěru, nebyly klientovi sděleny ţádné další informace, jako formy čerpání ani jiné dŧleţité informace. Jednalo se skutečně jen o prostou nabídku, ze které bylo patrné jen to nejzákladnější. V případě nabídky úvěru od České spořitelny chyběla dokonce i celková částka, kterou klient zaplatí. Na základě všech zmíněných poznatkŧ, lze tedy napsat, ţe úvěry nejsou příliš silnou stránkou tohoto poradce a jeho jedinou prací bylo zadání parametrŧ do kalkulačky. Bodem čísla dva, byla jiţ zmíněná moţnost předčasného splacení onoho úvěru. Základní princip, jak jej poradce vysvětlil, je následující. Předpokládaná prŧměrná splátka hypotečního úvěru ve výši 1 milion Kč se splatností na 20 let je Kč. 45 Naproti tomu, prŧměrná měsíční splátka totoţného úvěru se splatností 30 let, je cca Kč. Oněch ušetřených Kč se pouţije do pravidelné investice, kterou poradce modeloval s dynamickou strategií a po dvaceti letech, by tam měl klient naspořeno cca Kč, coţ by stačilo na splacení zbývající jistiny hypotečního úvěru. Bohuţel na rozdíl od ostatních poradcŧ, nebylo toto tvrzení podloţeno podrobnou kalkulací. Poslední částí zpracovaného projektu byl návrh nového ţivotního pojištění pro klienta. Nabídky byly vytvořeny celkem čtyři, a sice u společností Metlife, Aegon, Allianz a Česká podnikatelská pojišťovna. Všechny varianty byly zpracovány s totoţnými pojistnými částkami a lišily se tak pouze měsíční platbou a modelovým výnosem na konci pojistné doby. Jen v případě pojišťovny Allianz byla jiná forma výplaty pojistné částky v případě částečné invalidity, ale princip krytí zŧstal zachován. Pojistné částky tedy byly nastaveny poradcem následovně: smrt Kč, trvalé následky úrazem Kč s progresí 500%, invalidita II. - IV. stupně Kč, závaţné nemoci Kč a denní odškodné za následky úrazu 100 Kč / den. Vzhledem k tomu, ţe klient řešil s poradcem současně i hypoteční úvěr na 1 milion Kč, byla navrhovaná pojistná částka pro případ smrti zcela chybná a nedostačující. Pojištění pro případ trvalých následkŧ a invalidity, včetně pojistných částek, bylo v pořádku. Mírným nedostatkem byla absence procentuálního vyjádření minimálního poškození těla u trvalých následkŧ, neboť kaţdá pojišťovna to má nastaveno jinak a odvíjí se od toho pojistné plnění. Co se týče závaţných nemocí, tak mohla být pojistná částka 45 Jednalo se o modelaci, kterou měl poradce v oficiálních deskách společnosti a byla prezentována formou čísel i grafŧ

64 vzhledem k věku klienta klidně vyšší, ale jak poradce správně poznamenal, jedná se o poměrně drahé připojištění. Posledním připojištěním, spíše doplňkovým, bylo denní odškodné za dobu nezbytně nutnou pro léčení úrazu. I v tomto případě nabídky postrádali informaci, od kterého dne léčení pojišťovna sjednanou částku vyplácí, coţ je poměrně zásadní údaj, ne-li ten nejdŧleţitější. Z předloţených nabídek bylo klientovi doporučeno investiční ţivotní pojištění od společnosti Metlife, které by plně nahradilo současné pojištění, které bylo dle slov poradce nedostatečné. Argumenty pro volbu této varianty bylo měsíční pojistné 982 Kč (nejméně ze všech), dále nejvyšší výnos při doţití 46, kdy však není známo, s jakým zhodnocením poradce kalkuloval a v neposlední řadě také velikost samotné společnosti Metlife, která zaručuje případné pojistné plnění a finanční stabilitu. Jako chybné je však třeba označit doporučení vypovědět stávající pojištění. Poradce měl sice pravdu v tom, ţe krytí je nedostatečné a poměrně drahé, ale zřejmě si nevšiml, ţe je v něm také sjednána částka pro případ doţití, o kterou by klient přišel. Vzhledem k tomu, ţe pojištění končí za 4 roky, byla by to zbytečná ztráta, která by se dala řešit i jinak. Zbylé plány, jako poţadovaná dŧchodová renta nebo nákup automobilu řešeny vŧbec nebyly. Proto je hodnocení této části ve výši 4 bodŧ Celkové hodnocení poradce Ani tomuto poradci se nedá vytknout snaha. V porovnání, se svým nutno dodat výrazně zkušenějším kolegou, však výrazně zaostával, a to ve všech směrech. Sympatický projev a nadšení při práci, bohuţel kompenzovaly výrazné chyby. Za prvé neřešil pár jako celek, ačkoli bylo jednoznačně řečeno, ţe o hypoteční úvěr bude ţádat klient s partnerkou, jejíţ rodinný dŧm mají v plánu rekonstruovat, tudíţ by měli být zajištěni oba. Dále bylo nedostatečné rozebrání podmínek ohledně hypotečního úvěru, coţ byla pro pár nejdŧleţitější věc a zaslouţila by si tak více pozornosti. A v neposlední řadě chybné doporučení vypovědět stávající ţivotní pojištění. Co se týče návrhu nového zajištění formou investičního ţivotního pojištění, tak to bylo jinak dobré. Připojištění i pojistné částky byly z pohledu zajištění klienta v pořádku, stejně tak doporučení společnosti Metlife, která vyšla z předloţených návrhŧ nejlevněji, ačkoli se jedná skutečně o známou a velkou pojišťovnu. Moţnost předčasného 46 Autor předpokládá, ţe je toho dosaţeno díky levnějším připojištěním

65 splacení hypotečního úvěru se principielně shodovala s nabídkami jeho předchŧdcŧ. Celkový dojem a ohodnocení tohoto poradce je 5 bodŧ

66 Dosaţený počet bodů 5 Výsledky a perspektivy finančního poradenství v ČR 5.1 Výsledky Kontakt prostředí a úvodní dojem Parametry, které zohledňovaly tuto část analýzy, byly především vstřícnost a vystupování poradce v telefonu, za účelem domluvení schŧzky. Dále pochopitelně dochvilnost poradce a v neposlední řadě prostředí, ve kterém byla úvodní schŧzka realizována, za účelem maximálního pohodlí a diskrétnosti pro klienta. Svou roli zde samozřejmě sehrála i schopnost poradce navození dobré atmosféry k co nejlepší aklimatizaci klienta. Graf č. 7 - Kontakt, prostředí a úvodní dojem Kontakt, prostředí a úvodní dojem OVB - poradce A OVB - poradce B Fincentrum - poradce A Fincentrum - poradce B Partners - poradce A Partners - poradce B Zdroj: vlastní úprava na základě přidělených bodŧ Vzhledem k niţšímu počtu rozhodujících faktorŧ, byly výsledky v této kategorii velice vyrovnané. Nejlépe dopadly poradci společnosti OVB Allfinanz, a. s., kteří si díky svým vlastním moderním kancelářím, sympatickým projevem a vystupováním vyslouţili 9 bodŧ, stejně jako první poradce společnosti Partners, a. s.. O druhé místo se dělil druhý poradce ze

67 Dosaţený počet bodů společnosti Partners spolu s poradcem zastupujícím společnost Fincentrum. První pracovník této společnosti celé pořadí uzavřel s dosaţenými šesti body, zejména z dŧvodu realizace schŧzky v nákupním centru a horšímu outfitu Zjištění současného stavu a potřeb klienta V této části byla přirozeně nejvíce hodnocena schopnost poradce komplexně zanalyzovat stávající situaci klienta, současný stav financí a v neposlední řadě jeho nejbliţší cíle a plány. Dalším aspektem byla srozumitelnost poradce při objasňovaní jednotlivých bodŧ analýzy a forma pouţívaných pomŧcek k zaznamenání zjištěných informací. Graf č. 8 - Zjištění současného stavu a potřeb klienta 12 Zjištění současného stavu a potřeb klienta OVB - poradce A OVB - poradce B Fincentrum - poradce A Fincentrum - poradce B Partners - poradce A Partners - poradce B 0 Zdroj: vlastní úprava na základě přidělených bodŧ Za tuto část si nejvíce, a sice plný počet bodŧ vyslouţil poradce A ze společnosti Partners, jehoţ analýza byla rozhodně nejpodrobnější ze všech absolvovaných. Prioritnímu tématu, kterým byla rekonstrukce, věnoval stoprocentní pozornost a neopomenul ani takové maličkosti, jako případně majetkové vypořádání partnerŧ. Na druhém a třetím místě skončily s jednobodovým rozestupem poradci z OVB, kteří byli rovněţ dŧkladní, ale ve srovnání s precizností vítěze této pasáţe, přeci jen malinko ztráceli. Druhá polovina uţ byla výrazně horší. Hlavním dŧvodem bylo nezohlednění klientovy partnerky. Jako poslední se znovu umístil zástupce společnosti Fincentrum, ačkoli to byl tentokrát druhý poradce. Ten sice

68 Dosaţený počet bodů klientovu partnerku neopomenul, ale kromě informací k úvěru, ţádnou další analýzu neprováděl. Pouze si vyţádal stávající smlouvy naskenovat a poslat na mail, coţ lze povaţovat za vskutku nedostačující a odbytý zpŧsob řešení Navrhované řešení Nejdŧleţitější část předloţeného finanční plánu, tedy navrhované řešení bylo hodnoceno podle následujících parametrŧ. Největší váhu měla smysluplnost a samozřejmě přehlednost prezentovaných návrhŧ. Ruku v ruce s tím pochopitelně zohledněna i doporučení ohledně stávajících smluv. Dalším sledovaným ukazatelem bylo dodrţení vymezeného finančního rámce a řešení všech poţadovaných částí za účelem dosaţení maximálně komplexního finančního plánu. Graf č. 9 - Navrhované řešení Navrhované řešení OVB - poradce A OVB - poradce B Fincentrum - poradce A Fincentrum - poradce B Partners - poradce A Partners - poradce B Zdroj: vlastní úprava na základě přidělených bodŧ V rámci této části dopadl nejlépe poradce B ze společnosti OVB, který předloţil, jak nejzajímavější nabídku hypotečního úvěru, tak i komplexní řešení všech dalších potřeb. O nic horší nebyl jeho kolega ze společnosti Partners, kterému však musely být strţeny body za doporučení zrušení stávající ţivotní pojistky klienta. Poradci na třetím aţ čtvrtém místě prezentovali zpravidla jen polovičatá řešení. U poradce s obdrţeným jedním bodem, se vyjma zaslání nabídky hypotečního úvěru nedá ani o navrhovaném řešení hovořit. Nutno

69 Dosaţený počet bodů podotknout, ţe se jedná spíše o subjektivní hodnocení, stejně jako ve všech ostatních částech analýzy Celkové hodnocení poradce Tato část, která celou analýzu uzavírala, zohledňovala zejména vystupování poradce a to jak verbální, tak i nonverbální. Dalším kritériem byla znalost produktŧ a z ní vycházející schopnost argumentovat. Přihlíţeno bylo rovněţ k případným obchodním tlakŧm, popř. jiným formám neprofesionálního jednání. Graf č Celkové hodnocení poradce Celkové hodnocení poradce OVB - poradce A OVB - poradce B Fincentrum - poradce A Fincentrum - poradce B Partners - poradce A Partners - poradce B Zdroj: vlastní úprava na základě přidělených bodŧ Výsledky dosaţené za tuto část uţ byly opět o něco vyrovnanější. Nejlépe se umístil s devíti body poradce B společnosti OVB, následován o bod poradcem A ze společnosti Partners. Oba měli nejprofesionálnější přístup a jednání doplněný potřebnými znalostmi. Naopak nejhŧře dopadl poradce B zastupující společnost Fincentrum, který vzhledem k nepodání ţádosti o hypoteční úvěr, ţádnou další aktivitu nevyvíjel. O dva body více získal druhý zástupce společnosti Partners, který pro změnu aţ příliš dŧkladně vyţadoval od klienta kontakty na jeho známé, kterým by se mohl ozvat

70 Na základě přisouzených bodŧ v jednotlivých analyzovaných částech, došlo k přepočtu podle předem stanovených vah v rámci metodologie práce. Konečné hodnoty dosaţených bodŧ všech subjektŧ jsou zobrazeny v tabulce č. 8. Tabulka č. 8 - Celkové hodnocení vybraných subjektů Hodnocený subjekt Kontakt, prostředí a úvodní dojem Zjištění současného stavu a potřeb klienta Navrhované řešení Celkové hodnocení poradce Výsledný počet bodů OVB - poradce A ,65 OVB - poradce B Fincentrum - poradce A ,1 Fincentrum - poradce B ,6 Partners - poradce A ,35 Partners - poradce B ,85 Přidělená váha 10% 35% 45% 10% X Zdroj: Tomáš Beran, Bakalářská práce -- Finanční plán pro retailové klienty - vlastní úprava Z dosaţených výsledkŧ je patrné, ţe si nejlépe vedl poradce B ze společnosti OVB, těsně následován poradcem A, zastupujícím společnost Partners. Ten obdrţel nejvíce bodŧ za svou bezchybnou a precizní analýzu. Chybné doporučení ohledně stávajícího pojištění klienta ho však stálo celkové vítězství. Na třetím a čtvrtém skončili poradce A ze společnosti OVB, který po dobré první polovině zklamal navrhovaným řešením a poradce A ze společnosti Fincentrum, který byl ve všech sledovaných oblastech lehce nad prŧměrem. Nutno však podotknout, ţe výslednou známku výrazně ovlivnil jeho o poznání zkušenější a zdatnější kolega, bez jehoţ přítomnosti by byl obdrţený počet bodŧ citelně niţší. Pátý se umístil poradce B ze společnosti Partners, který byl sice sympatický a nechybělo mu nadšení, nicméně v opravdu dŧleţitých oblastech (zjištění potřeb, navrhované řešení) celkem selhal a své kvality nepotvrdil. Celé pořadí uzavírá se znatelným odstupem Poradce B, hájící barvy společnosti Fincentrum. Dŧvody jeho nízkého hodnocení byly jiţ rozebrány. Pro lepší ilustraci byly celkové výsledky převedeny do grafu číslo 9, znázorňujícího celkové pořadí jednotlivých poradcŧ

71 Dosaţený počet bodů Dosaţený počet bodů Graf č Celkové hodnocení vybraných subjektů Celkové hodnocení OVB - poradce A OVB - poradce B Fincentrum - poradce A Fincentrum - poradce B Partners - poradce A Partners - poradce B Zdroj: vlastní úprava na základě výsledných bodŧ z tabulky č. 8 Pro další moţnost srovnání byly výsledné body obou poradcŧ ze stejné poradenské společnosti sečteny a převedeny do grafu č. 10, jeţ stanovil celkové pořadí analyzovaných subjektŧ. Společnost OVB získala v celkovém součtu 15,65 bodŧ, následovaná společností Partners s celkovým výsledkem 13,2 body a jako třetí reprezentanti společnosti Fincentrum s celkovým součtem 8,7 bodŧ. Graf č Celkové pořadí společností Celkové pořadí společností OVB Fincentrum Partners Zdroj: vlastní úprava na základě součtu celkových bodŧ z tabulky č

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty Pracovní list Workshop: Finanční trh, finanční produkty Úkol č. 1 Osobní půjčka Doplňte v následující tabulce kolik zaplatíte za úvěr celkem (vč. úroků) při jednotlivých RPSN. Současně porovnejte, zda

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Věra Keselicová. Prosinec 2011

Věra Keselicová. Prosinec 2011 VY_62_INOVACE_VK11 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová Prosinec 2011 8.

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./

HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./ HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./ Jan Starý Obsah prezentace: Hypoteční úvěr Vývoj hypotečních úvěrů v ČR Hypoteční zástavní listy 1. HYPOTEČNÍ ÚVĚR DEFINICE HYPOTEČNÍHO

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006)

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006) Doktorand: Jiří Vopátek VŠE Praha, Fakulta managementu v J. Hradci Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku II. pilíře v rámci důchodového zabezpečení ve stáří. Příspěvek přibližuje uvedený pilíř

Více

Roční Termínovaný vklad v CZK

Roční Termínovaný vklad v CZK Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 3.11.2014) BANKOVNÍ PRODUKTY Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti.

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. Akontace Zálohová úhrada části, případně celé dodávky zboží. Bankomat Samoobslužné zařízení umožňující

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Jsou vydávány na dobu delší než 1 rok Stejně jako šeky a směnky mají zákonem

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1.

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1. Kontakt ÚROKOVÉ SAZBY PRO TERMÍNOVANÉ VKLADY Privátní a osobní bankovnictví IQ MAXI vklad Platnost od: 02.02.2015 CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů položky TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3.

Více

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová Vkladové služby bank Bc. Alena Kozubová Vkladové služby Banky získávájí peněžní prostředky od vkladatelů tj. fyzických nebo právnických osob. Banky s těmito peněžními prostředky dále podnikají. Klient

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) V. Úvěry Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent) 2. Účelové, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky Spotřebitelské i Hotovostní 4. Hypoteční

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Účelové, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky

Více

Obsah přednášky. Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr

Obsah přednášky. Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr Blanka Křížová Obsah přednášky Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr Islámské bankovnictví: východiska šaria = svatý zákon

Více

Spoluprace v oblasti financování bydlení

Spoluprace v oblasti financování bydlení Spoluprace v oblasti financování bydlení 1 Společnost Top Consultant s.r.o. se zabývá finančním plánováním pro privátní a korporátní klientelu. Dále pak zprostředkováním investičních, pojistných a úvěrových

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké

Více

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010 OBSAH: 1. Vkladové produkty v české měně sporožirové účty běžné účty investiční účet Šikovné spoření České spořitelny, Šikovné spoření České spořitelny Plus vkladové účty nový vkladový účet Perfektní vklad

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Výhody poradce Money Plus +

Výhody poradce Money Plus + PRESENTÁTOR Popis práce finančního trenéra Sociální dávky při pracovní neschopnosti, Půjčky vs. Investice, Financování bydlení a Finanční svoboda Výhody poradce Money Plus + penzijní fond hypotéka leasing

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti B22 Finance

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky - Spotřebitelské i Hotovostní

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

Využijte výhod. ČSOB Motivačního programu

Využijte výhod. ČSOB Motivačního programu Využijte výhod ČSOB Motivačního programu Exkluzivní nabídka benefitů pro vaši firmu Komplexní multiúčelový program pro vaši společnost Účinný nástroj motivace vašich zaměstnanců Vážení obchodní přátelé,

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově B ÚVĚRY Úvěry pro fyzické osoby Hypoteční úvěry Sazebník za peněžní a obchodní služby poskytované fyzickým osobám Hypoteční

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. Volksbank CZ, a.s. 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha. Marketing

TISKOVÁ KONFERENCE. Volksbank CZ, a.s. 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha. Marketing TISKOVÁ KONFERENCE Marketing 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha Volksbank CZ, a.s. Obsah 2 Hospodářské výsledky Volksbank CZ v roce 2007 prezentuje: Johann Lurf, předseda představenstva 15 let Volksbank

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_415 Jméno autora: Třída/ročník: Ing. Soňa Hanáková

Více

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy Jednání zastupitelstva města dne: 2. 0. 206 Věc: Portfolio města Předkládá: Ing. Eva Burešová, starostka města Zpracoval (a): Ing. Pavinská, VFO MěÚ Doksy

Více