ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY"

Transkript

1 / Èerven 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 8 kolství 10 ivot ve mìstì 11 Sport 15 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Jaro se pomalu chystá ustoupit létu a my, lidé, se pøipravujeme na èas dovolených, slunce a zaslou eného odpoèinku. K dobrému odpoèinku patøí beze sporu nìjaké dobré ètení a my, milí ètenáøi, doufáme, e ná Obì ník vám ve chvílích volna pøiná í v dy zajímavé, u iteèné a aktuální informace. Pojïme si, tedy spoleènì pøeèíst nìco na téma bylinky a zdravý ivotní styl. Celá tisíciletí byly bylinky vysoce cenìny jak ve vý ivì, tak v lékaøství, kdy ve 20. století se tyto poklady pøírody ocitly ponìkud v ústraní. Dnes jsou v ak znovu objevovány, a to nejen na zahradì, ale i v kuchyních èi domácích lékárnách. Stopy zelených bylinek sahají a do vzdáleného dávnovìku. Planì rostoucí léèivky, byliny s vonnými listy, jedlými koøeny nebo semeny, byly známy ji lidem z doby kamenné. K roz íøení koøeninových rostlin, které pøinesly obohacení kuchyní i lékáren, pøispìl velkou mìrou také císaø Karel Veliký. Ve svém známém naøízení Capitulare de villis, co byly pøíkazy pro císaøské vlastníky pozemkù, nechal v roce 812 pøesnì popsat, jaké bylinky by se mìly pìstovat v zahradách. K tìm doporuèeným rostlinám patøily mj. také alvìj lékaøská a mu kátová, routa, pelynìk, rozmarýn, kmín, anýz, øeøicha, libeèek, saturejka, máta kadeøavá a vodní, koriandr, kerblík a mnoho dal ích. Léèivé rostliny a bylinky v ak v posledních nìkolika desetiletích pro ívají svou renesanci a proto ani my si nemusíme lámat hlavy, kde tyto pøírodní zázraky sehnat. A pokud dáváme pøednost èerstvým bylinám, není nic jednodu ího, ne si je vypìstovat. Nemáte-li dostatek místa pro vlastní uzavøenou bylinkovou zahrádku, mù ete si pro tyto rostliny ponechat na okraji zeleninového záhonu úzký prou ek o íøce 1 m a délce 3 5 m. Základ by mìly tvoøit trvalky jako napøíklad levandule, alvìj, dobromysl, tymián, pelynìk (estragon), yzop, routa, meduòka èi libeèek. Mezi trvalky zasaïte nìkteré jednoleté rostliny, jako napøíklad majoránku, saturejku, bazalku èi kerblík. váním mù ete ji hotový salát (z rajèat, okurek, hlávkového salátu aj.) ozdobit modrými kvìty brutnáku, sedmikráskami a lichoøeøi nicí. Pøejeme dobrou chu. A soutì ní otázka pro tento mìsíc je ji tradièní Jakou rostlinu vidíte na obrázku? Nápovìda i o této rostlinì v dne ním èísle byla øeè. Odpovìdi posílejte na adresu Knihovny (Lipová è. 861, enov) nebo na Výhercem z minulého èísla se stává pan Du an Bastl, který správnì odpovìdìl, e rostlinou v minulém èísle byla myrta. Výherce obdr í kupón na nákup knihy v hodnotì 200, Kè a v echny odpovìdi postupují do závìreèného slosování. Hezké a nièím neru ené letní chvíle vám v em a pøí tì zase na shledanou. Rozmanité letní saláty si mù ete ochutit také bylinkami. Na marinádu do salátù potøebujete 3 l íce dobrého rostlinného oleje a 1 l íci vinného octa. Marinádu osolte a opepøete a pøidejte strou ek èesneku Potom pøidejte hrst jemnì nakrájených bylinek. Obzvlá tì se k sobì hodí následující kombinace: pa itka, brutnák, krvavec men í a meduòka nebo brutnák, kopr a meduòka a nebo také rozchodník skalní, krvavec men í, pelynìk kozalec a yzop. Èerstvé bylinky pak smíchejte s marinádou a podle chuti pøidejte kyselou nebo sladkou smetanu. Krátce pøed podá- ENOVSKÝ OBÌ NÍK 6/2009 1

2 Mìstská policie hlásí ZÁSAHY IN ORMACE ZPRAVODAJSTVÍ Pøímé tel. èíslo: PÈR Vratimov: Tísòová linka: Http: Za velkou zábavu pojali dva mladíci vytrhávání smìrových sloupkù u cesty. Pøi placení pokuty to už taková legrace nebyla Tašku s notebookem odcizil z vozidla neznámý pachatel pøed místní restaurací. Dlouho se však ze svého úlovku neradoval. Po zjištìní, že ukradl jen nìjaké papíry, svùj lup zahodil do kontejneru Nenechavce od svého plechového miláèka vystrašil pøímo jeho majitel. Zapsaná registraèní znaèka snad policii pomùže vypátrat drzouny, kteøí z místa svého konání ujeli pøipraveným autem Po nìkolikerém øádìní ve stylu rally na louce místního chovatele, byl koneènì zadržen mladík z Ostravy. Své šoférské umìní si navíc nechával zvìènit na video. Tìch pár minut záznamu ho nakonec stálo nemalou èástku na zaplacení pokuty a úhradu zpùsobené škody U požáru hájenky v Pežgovském lese zasahovalo nìkolik hasièských sborù. Budovu se však zachránit nepodaøilo. Pøíèiny události se vyšetøují Pøi nezvané návštìvì byl vyplašen pachatel, který vnikl do rod. domku v èásti Podlesí. Z místa utekl a tak pøedpokládal, že už je Mìstský úøad informuje nejspíš vše OK. Hlídka MìP jej však dle udaného popisu a za vydatné pomoci obèanù zjistila a zadržela. Zlodìjíèek byl nemile pøekvapený, když zaznìlo ono známé jménem zákona! V kradeném autì již asi omrzelo jezdit jeho nezákonného majitele. Pokusil se ho zbavit zapálením u žel. vleèky býv. mlýnù. Na místì zasahovali hasièi, pøípad šetøí PÈR V pátek oznámil na policii neš astník krádež svého vozidla. V nedìli bylo strážníky MìP nalezeno a pøedáno. Další šetøení vede policie ÈR Pøi kontrolní èinnosti byla, dle poznatkù poskytnutých policií ÈR, zadržena hlídkou MìP celostátnì hledaná osoba. Mìstská policie má zájem na vytvoøení bezpeèného a klidného prostøedí pro každého obyvatele mìsta a na tom, aby žádný pachatel pøestupku nebo trestného èinu nezùstal bez postihu. Pokud máte nìjaký dotaz, postøeh, kritiku, stížnost atd., mùžete ji zaslat písemnì veliteli MìP na adresu: Mìstská policie Šenov, Radnièní námìstí 300, Šenov nebo na R. Kulhánek, vel. MìP Výsledky voleb do Evropského parlamentu konaných dne okrs. è. 1 okrs. è. 2 okrs. è. 3 okrs. è. 4 celkem Poèet osob v seznamu volièù poèet vydaných úøedních obálek úèast ve volbách v procentech 37,1 26,7 33, ,9 poèet platných hlasù Strana: 1. Libertas.cz Køes anská a demokratická unie - ÈSL Vìci veøejné bèanská demokratická strana Suverenita Volte Pravý Blok Sdružení pro republiku-repub. strana Èeskosl Èeská strana národnì socialistická Evropská demokratická strana Strana svobodných demokratù Demokratická Strana Zelených Èeská strana národnì sociální Národní strana SDŽ - Strana dùstojného života Humanistická strana Moravané Spojení demokraté - Sdružení nezávislých Liberálové.CZ Strana demokracie a svobody Nejen hasièi a živnostníci s uèiteli do Evropy Komunistická strana Èech a Moravy Starostové a nezávislí - Vaše alternativa Strana svobodných obèanù SNK Evropští demokraté Balbínova poetická strana Strana zelených Koruna Èeská Lidé a Politika Strana soukromníkù Èeské republiky Zelení Dìlnická strana Nezávislí Èeská strana sociálnì demokratická ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2009

3 Rada mìsta 37. schùze vzala na vìdomí: pøehled plnìní a plánu èerpání odd3639 územní rozvoj pøehled o 10% pozastávce pøíspìvku PO zápis è. 2 likvidaèní komise zprávu hodnotící komise o posouzení nabídek na plnìní zakázky Modernizace a vybavení školek, škol a školských vzdìlávacích center v Šenovì zprávu hodnotící komise o posouzení nabídek Mìstský úøad informuje Hospodaøení s komunálními a velkoobjemovými odpady Komunální odpady (samostatnì pøist. kontejnery) Èerven 2009: sobotní sbìr a svoz (objemné, nebezpeèné z domácností) Lapaèka (u obch.) 8:00 12:00 hod., U Alejského Dvora 12:30 15:00 hod. Èervenec: nepøistavují se VOK Srpen: Tìšínská (u koš.), køiž. Šajarská x Nad Potokem, køiž. Bøezùvka x Ke Stovkám, Datyòská, Pod Èechem, køiž. V Družstvu x Bøezová, Škrbeòská (byt. domy SBD) Záøí: K Hájence x Dlouhá, Nová, Stará Petøvaldská, Václavovická (u b.j.), køiž. Okružní x Na Šimšce, 2x Lapaèka (u obch.), U Alejského Dvora Nové místo pro Vaše odpady. Dnem je zøízeno a otevírá se novì místo pro sbìr objemných odpadù z domácností a elektroodpadù / elektrozaøízení. Sbìrné místo: ul. Na Sedlácích, ohrada Nejde o sbìrný dvùr, ale o místo pro krátkodobé shromažïování vybraných druhù komunálních odpadù. Odpady, které lze na sbìrném místì odkládat: nábytek, koberce, vyøazené sanitární pøedmìty (vany, umyvadla, WC), apod. Zcela vylouèeny jsou jakékoliv stavební odpady. Od uvedeného data se stanovuje otevírací doba takto: Pondìlí, støeda, pátek: 14:00 18:00 hod., sobota: 9:00 12:00 hod. Otevírací doba platí zároveò i pro sbìr bioodpadù. K druhu elektro: žádáme obèany, aby vyøazené elektrospotøebièe a elektroniku odevzdávali (pokud možno) jako elektrozaøízení, tj. kompletní (televizory s nepoškozenou obrazovkou), což by byl ideální stav. Obsluhu nového sbìrného místa v provozních hodinách, soubìžnì s provozem sbìrného místa bioodpadù, bude zajiš ovat pracovník MìPOS Šenov. Kontejnery pro ukládání odpadù, odvoz a další nakládání s odpady zajiš uje pro mìsto OZO Ostrava, s. r. o. Služba je bezplatná, Z jednání samosprávy ve zkratce na plnìní zakázky Rekonstrukce chodníkù vè. prvkù pasivní bezpeènosti podél silnice II/473, II/ 479 a ul. Lipová III. etapa schválila: zøízení místa pro shromažïování vybraných druhù komunálních odpadù v ohradì, ul. Na Sedlácích, a to od za podmínek dojednaných s firmou OZO Ostrava nájemce služebního bytu v MŠ Lapaèka rozpoètová opatøení likvidaci majetku urèená pouze fyzickým osobám s trvalým pobytem v Šenovì a vlastníkùm staveb pro individuální rekreaci, jejichž nemovitost je na území našeho mìsta. Výše popsanou zmìnou dochází k úpravì Harmonogramu sbìru, svozu a odstraòování objemných a nebezpeèných odpadù na r (další pozdìjší úpravy nejsou vylouèeny). Z pøistavování VOK jsou od 2. pololetí vyøazena místa v bezprostøedním okolí ohrady na Sedlácích (ul. Na Sedlácích, Pod Školou, Hasièská, U Školky, Lipová), omezení poètu VOK ul. Kaštanová. Žádná omezení se netýkají høbitova. Zároveò se ruší tøetí mobilní sbìr v sobotu V letošním roce praktikované dva mobilní svozy s NO (soboty v dubnu, èervnu) splòují povinnost ze zákona o odpadech pro obce, které na svém území nemají sbìrný dvùr. V pøípadì vìtšího zájmu ze strany obèanù je možné zajistit ještì v podzimním termínu 1x pojízdnou sbìrnu nebezpeèných odpadù. Od sbìrného místa v dle návrhu likvidaèní komise navýšení limitu poètu dìtí ve Školní družinì pøi Základní škole Šenov a to na 225 dìtí zøízení vìcných bøemen na pozemcích mìsta smlouvy o budoucích kupních smlouvách povìøila: starostku jednáním s PÈR o zajiš ování dopravní bezpeènosti v Šenovì starostku jednáním s Sm VaK o nájmu za užívání majetku mìsta (Stavinohová taj.) ohradì, s dobrou dostupností a èastou otevírací dobou, se oèekává snížení tlaku na poèet pøistavovaných samostatných VOK (hrazených z rozpoètu mìsta), jejich pøeplòování, zlepšení èistoty veøejných prostranství a snížení nákladù na èištìní stanoviš. Vychází vstøíc obèanùm, aby se svých nepotøebných vìcí mìli možnost zbavit kdykoliv, podle momentální situace. Sbìr bioodpadù: ul. Na Sedlácích, ohrada Sbírané bioodpady: tráva, listí, ovoce (padané, dále nevyužitelné) Vylouèené bioodpady ze sbìru: kuchyòské odpady, vìtve z døevin Doporuèení: dopravovat bioodpady do místa sbìru v pytlích, dovezené odpady budou ukládány volnì do kontejnerù, pytle zùstanou dovozci bioodpadù. Pro obèany: zdarma. Stuchlíková, ŽP Pozvání Zveme obèany Šenova na 19. zasedání zastupitelstva mìsta, které se bude konat dne v zasedací místnosti obecního domu. Zahájení zasedání v hodin. Z programu: Èinnost finanèního a kontrolního výboru Zpráva o záchranném systému ve mìstì (zprávy JSDH, komise pro projednávání pøestupkù, PÈR, MìP, Kriz. štábu) Zpráva komise životního prostøedí Zpráva stavební komise Organizaèní Další body programu budou upøesnìny na jednání rady mìsta dne (budou zveøejnìny na úøední desce a vývìsních skøíòkách). ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2009 3

4 Mìstský úøad informuje Hasièský zpravodaj JSDH Šenov Hasièský sbor mìsta Šenova, Hasièská 310 tel.: mobil: Vážení spoluobèané! Po mìsíci se opìt setkáváte s Hasièským zpravodajem, kde bychom vám rádi podávali informace o èinnosti Sboru dobrovolných hasièù mìsta Šenova. Souèástí sboru je výjezdová jednotka, která je zaøazena do Integrovaného záchranného systému jako Jednotka požární ochrany kategorie III, s výjezdem do 10 min. V jednotce slouží v nepøetržitých smìnách celkem 21 èlenù sboru a nejèastìji vyjíždìjí k zásahùm do 5 minut od vyhlášení poplachu pomocí speciálního svolávacího systému, na který jsou napojeny jejich mobilní telefony. V souèasné dobì již nevyjíždìjí hasièi pouze k požárùm, ale také k dopravním ne- jedná o pomoc ZZS s pøesunutím pacienta do záchranky a jeho následným transportem do nemocnice Ohlášen požár na ulici Petøvaldská požár tøí plastových kontejhodám, k únikùm nebezpeèných látek, k likvidaci bodavého hmyzu, k následkùm živelných pohrom a jiným technickým pomocím. Hasièi jsou speciálnì proškoleni v rùzných oblastech a bìhem roku prodìlávají soustavný výcvik. Další neménì dùležitou složkou sboru je oddíl dete potøebovat! Samozøejmì bude ze všeho nejlepší, když se budeme potkávat pouze na poslednì zmínìných akcích! Události od do Jednotka vyjela na ohlášenou událost na ul. rýdeckou, Šenov. Po pøíjezdu na místo události jednotka zjistila, že se Mladých hasièù, který je urèen pro dìti od nejútlejšího vìku až po 18 let. Zde se seznamují se základy hasièských dovedností na pravidelných páteèních schùzkách. Mimo jiné se úèastní hasièských závodù, chodí na rùzné exkurze, výlety, soustøedìní a jezdí na letní tábory. Celý sbor èítá kolem 70 èlenù a je jednou z nejstarších organizací v Šenovì a v loòském roce oslavil 100 let. Sbor se také v neposlední øadì vìnuje prevenci formou nejrùznìjších akcí bìhem celého roku, mezi které patøí rùzné ukázky, den otevøených dveøí, návštìvy škol a školky atd. Naším cílem je být vždy a co nejdøíve tam, kde nás bu- nerù a zahoøení støešní konstrukce garáže. Jednotka požár zlikvidovala. Na místo události byla pøivolána PÈR a hasièský vyšetøovatel Jednotka vyslána k technické pomoci na ulici Pod Školou. Jednalo se o zabouchnuté dveøe opatøené bezpeènostním zámkem v rodinném domì. Jednotka do RD vnikla pomocí nastavovacího žebøíku oknem Výjezd na ohlášenou událost požár myslivecké chaty. Objekt myslivecké chaty byl již v dobì pøíjezdu jednotek zachvácen požárem. Pomocí 4 proudù C se hasièùm bìhem 20 minut podaøilo požár dostat pod kontrolu. Jednotka provádìla dohašovací práce, rozebírání konstrukcí a z objektu byly evakuovány 4 ks PB lahví. Po likvidaci požáru bylo místo zásahu pøedáno PÈR V sobotu krátce po pùlnoci byla jednotka vyslána k požáru osobního vozidla na ulici Na Sedlácích. Jednotka za pomoci jednoho proudu C automobil uhasila V pátek bylo naše mìsto postihnuto vìtrnou smrští. V tomto období jednotka vyjíždìla celkem k 27 událostem. Jednalo se pøevážnì o spadlé stromy, které bránily v provozu. Jednotka také zajiš ovala spadlá elektrická vedení, pomáhala rozebírat spadlé støechy na RD a postupnì odstraòovala stromy, které hrozily pádem Výjezd k dopravní nehodì na ulici rýdeckou. Jednotka provedla úklid vozovky pomocí sorbetu a provedla zajištìní havarovaného vozidla proti požáru. Poté pomohla naložit havarované vozidlo na odtahovou službu Jednotka vyjela na ohlášenou událost na ul. Pøíèná, Šenov. Po pøíjezdu na místo události jednotka zjistila, že se jedná o neakutní otevøení uzavøených prostor. 4 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2009

5 Mìstský úøad informuje Vìtrná smrš øádila nad naším mìstem Dne kolem 18. hodiny se nad naším mìstem prohnala vìtrná smrš, která zasáhla do života spousty našich obèanù. Z nìkolika rodinných domù byla stržena støešní krytina, padající stromy poškozovaly hospodáøská stavení i oplocení. Vìtrný živel neušetøil ani majetek mìsta. Vyvrácené vzrostlé stromy likvidovaly i èásti místních komunikací, veøejné osvìtlení, náhrobky na høbitovu. Jako první organizovali pomoc a zasahovali po smršti naši dobrovolní hasièi ve spolupráci s mìstskou policií. Na pomoc byli povoláni i hasièi z okolních obcí a profesionální hasièi z MSK. Na odstraòování závad se podíleli i pracovníci energetiky a železnic. Èasto slyšíme, jak pokulhávají mezilidské vztahy, jak je nám lhostejné, co se dìje za našim plotem nebo našimi dveømi. Sousedská pomoc pøi bezprostøedním odstraòování následkù škod a provizorním zajištìní stržených støech však ukázala, že si umíme pomáhat. Pøedpokládané náklady na odstranìní následkù živelné pohromy v našem mìstì èiní témìø 2 miliony korun. Mìstský podnik služeb pøednostnì odstraòuje vìtrem poškozené stromy, které ohrožují bezpeènost chodcù, cyklistù a motoristù. Poškozené vozovky jsou opravovány tak, aby byly prùjezdné. Mìsto se bude muset finanènì vyrovnat s touto situaci na úkor jiných prací, které byly plánovány na letošní rok. V minulých letech byly na Ministerstvu pro místní rozvoj vypsány dotaèní tituly na pomoc pøi obnovì obecního majetku postiženého živelnou pohromou. Mìsto samozøejmì ihned kontaktovalo pøíslušné pracovníky MMR, ale pro letošní rok nejsou ministerstvem vyèlenìny prostøedky k tomuto úèelu. O pomoc jsme požádali i krajský úøad, který se naší žádostí bude zabývat na svém záøijovém jednání. Ing. Jan Blažek, místostarosta Na fotografiích pøipomínáme spouš, kterou za sebou zanechala vichøice. Další kontrolní akce v Šenovì Dne probìhla v noèních hodinách další kontrolní akce na dodržování zákazu podávání a prodeje alkoholických nápojù mladistvým. Kontroly se zúèastnili strážníci Policie ÈR a Mìstské policie Šenov, pracovníci sociálnì-právní ochrany dìtí ostravského magistrátu a zástupce mìsta. Vedle toho se akce zúèastnili také pøíslušníci Policie ÈR se psy zamìøenými na vyhledávání držení a pøechovávání drog. V restauraci Na Horakùvce bylo zkontrolováno cca 20 dìtí a mladistvých, kteøí se podrobili dechové zkoušce na pøítomnost alkoholu. U ètyø zkontrolovaných mladistvých byla zkouška pozitivní. Rozsah namìøených hodnot se dle výsledkù mìøení Policie ÈR pohyboval v rozmezí 0,35 1,1 promile alkoholu. S dìtmi byl pracovníky místnì pøíslušného orgánu sociálnì-právní ochrany dìtí sepsán úøední záznam, byli kontaktováni zákonní zástupci dìtí, kteøí si proti podpisu museli své ratolesti vyzvednout. Kontrolovány byly i další místa, kde se schází mládež a kde je podezøení z držení a konzumace drog. Tyto obavy se však nepotvrdily. Kontrolní akce budou probíhat i v dalších mìsících. Ing. Jan Blažek, místostarosta ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2009 5

6 jistì jste všichni zaznamenali, co se tady pøehnalo v pátek kolem 18. hodiny. Mìstský úøad informuje Vážení a milí spoluobèané, Chtìli bychom touto cestou podìkovat všem rodinným pøíslušníkùm, pøátelùm, sousedùm, známým, ale i neznámým lidem za skvìlou a pohotovou pomoc pøi úklidu následkù vichøice. Dále dìkujeme za pomoc panu Radimu Burdovi za rychlý a bezpeèný odvoz dcery a jejího otce do nemocnice ve rýdku-místku. Dìkujeme také za zájem panu místostarostovi ing. Janu Blažkovi. Rodina Krištofova Na fotografiích následky vichøice bez dalšího komentáøe. Podìkování Touto cestou chceme moc podìkovat za velikou pomoc pøi živelné pohromì dne , a to paní starostce Kuchaøové, panu místostarostovi Blažkovi, panu starostovi Holeèkovi z Petøvaldu, mìstské policii, šenovskému hasièskému sboru a panu Petru Pøeèkovi, všem kamarádùm a sousedùm. Dìkují Adamkovi Vedení mìsta dìkuje Jednotce sboru dobrovolných hasièù Šenov, Mìstské policii Šenov a Mìstskému podniku služeb Šenov za okamžité zásahy a rychlou pomoc pøi odklizení následkù kvìtnové nièivé vichøice, která postihla nejenom nás, ale také další obce a mìsta na severní Moravì. Starostka mìsta Darja Kuchaøová 6 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2009 Pouèení pro rodièe na prázdniny 1. Popovídejte si se svými dìtmi o bezpeèném domovì Pokud nutnì musíte odejít z bytu a necháváte své školou povinné dítì doma samotné (pøedškoláky doma samotné nenechávejte, mohlo by se vám to nevyplatit jako jedné mamince z Ostravy - Dubiny, která se z nákupu vrátila do vyhoøelého bytu. Naštìstí ji její syn pøivítal jen ušpinìný, ale zdravý. S bytem v panelové zástavbì to ovšem vypadalo úplnì jinak a sousedé jí také její lehkomyslnost dùraznì vyèetli.), vysvìtlete mu, že nesmí manipulovat s ohnìm, schovejte všechny zdroje ohnì, schovejte nebo jinak zabezpeète další nebezpeèné pøedmìty. V pøípadì, že doma máte zbranì, rozložte je na víc dílù a všechny uschovejte oddìlenì. Jasnì mu vysvìtlete, že nesmí otevøít dveøe, aniž by vìdìlo, kdo za nimi je. Øeknìte, komu mùže otevøít, napø. babièce, tetì. Ale zakažte, aby otevíralo komukoli jinému jako napø. elektrikáø, plynaø apod. Tyto øemeslníky, pokud chtìjí provádìt ve vašem bytì opravy, by jste mìli mít vždy pod dozorem. A pokud oni sami tvrdí, že nepotøebují nikoho dospìlého za svými zády, zøejmì nechtìjí jen opravit kapající kohoutek, ale mohou chtít využít naivity dìtí. Dejte možnost dítìti, které zùstane samo doma, aby vám mohlo kdykoli zatelefonovat a poradit se s vámi. Také je samozøejmostí zabezpeèit okna proti nechtìnému pádu dítìte nebo zajistit nebezpeèné živoèichy chované doma, napø. hady a pavouky. V pøípadì, že ponecháte nezletilé dítì bez náležitého dozoru pøimìøeného jeho vìku, rozumové vyspìlosti, popøípadì zdravotnímu stavu a stane se vážná nehoda, vystavujete se nebezpeèí trestního stíhání napø. za trestný èin ublížení na zdraví z nedbalosti. 2. Vysvìtlete svému dítìti, kde jsou bezpeèná místa Pokud si vaše dítì chodí hrát ven samo, promluvte si s ním, kterým místùm se má vyhýbat. Napøíklad frekventovaným komunikacím, rozestavìným domùm, ale také tìsnému okolí problematických restaurací apod. Ukažte mu místa, kde si mùže se svými kamarády hrát. Využijete toho, až se vaše dítì za- (pokraèování na str. 7)

7 ÚDRŽBA POZEMKÙ Pøipomínáme úèinnost obecnì závazné vyhlášky na území mìsta Šenov è.1/2009. OZV má ustanovení o udržování zelenì formou pravidelných seèí, min. 2x roènì. První seè musí být provedena do , druhá do kal. roku. Týká se vlastníkù a uživatelù pozemkù veøejnì pøístupných, zemìdìlsky neobdìlávaných a ostatních, mimo oplocených, soukromých zahrad. MìÚ již nebude rozesílat jednotlivým vlastníkùm/uživatelùm výzvy s termínem odstranìní závadového stavu tak, jako v minulosti. Porušení vyhlášky bude øešeno podle Mìstský úøad informuje Pouèení pro rodièe na prázdniny Upozornìní odboru ŽP zákona o pøestupcích nebo o obcích. Trávu, která vznikne pokosením a nenajde jiné využití, mají obèané možnost bezplatnì odevzdat v místì sbìru bioodpadù. KVALITA VODY STUDÁNKA V mìsíci kvìtnu tohoto roku byl proveden akreditovanou laboratoøí odbìr a rozbor vody, z podzemního zdroje, studánka v lese Bobèok, k. ú. Šenov. Odebraný vzorek byl podroben mikrobiologickému, biologickému a fyzikálnì chemickému rozboru. Vzhledem k tomu, že ze studánky nìkteøí vodu (pokraèování ze str. 6) bere do hry a zapomene se vrátit ve smluvenou dobu domù. Budete vìdìt, kde ho mùžete hledat. 3. Nauète jej používat bezpeènou cestu Nìkdy vaše dítì musí do míst, kde si mùže hrát, projít nebezpeèným úsekem. Tím mùže být rušná silnice, nepøehledný lesík nebo zkratka pøes potok. Projdìte si tuto cestu spoleènì a vysvìtlete, proè je bezpeènìjší ujít navíc sto metrù ke svìtelnému pøechodu, nebo proè je lepší obejít lesík, èi dojít k mostku pøes potok. Nebojte se svému dítìti øíci o nejzávažnìjších následcích, kterým se mùže tímto vyhnout. Otevøenì si s ním popovídejte, že má malou šanci pøežít, když vbìhne pod kola jedoucímu automobilu. Vaše dítì by mìlo vìdìt, že mu mùže ublížit dospìlý èlovìk a že ten, který se na zaèátku hovoru chová pøíjemnì, usmìvavì a mile, nemusí být hodný èlovìk. Nestyïte se mu øíci, že není normální, když mu sahá mezi nohy, na prsa a na zadek. A hlavnì si s ním každý den povídejte, dozvíte se, co v dobì, kdy jste jej nemìli pod dohledem, dìlalo a mùžete ho také usmìrnit, popøípadì informovat policii, že ve vašem okolí je èlovìk, který osahává menší dìti. V neposlední øadì se tím také utužuje rodièovské pouto a možná vám vaše dítì umožní se alespoò tímto zpùsobem vrátit do dìtských let. 4. Vysvìtlete dìtem, kdo jsou bezpeèné osoby Toto doporuèení se vám mùže hodit hlavnì na dovolené v neznámém mìstì. Mùže se stát, že budete pøíliš nadšeni ze starobylých památek nebo roztomilých krámkù a ztratíte svou ratolest z dohledu. Víte, jak vaše dítì zareaguje, když se ocitne v neznámém prostøedí bez bezpeèné náruèe maminky nebo tatínka? Pravdìpodobnì zaène plakat a volat vás. Snad nebude mít smùlu a neobjeví se v jeho pøítomnosti èlovìk, který využije bezbrannosti vašeho dítìte a pod záminkou pomoci si ho odvede neznámo kam. Domluvte si tedy pøedem, kde se potkáte v pøípadì, že se ztratíte. Pokud to není možné, vysvìtlete dìtem, na koho se mùžou obrátit s žádostí o pomoc. Na besedách ve školách, kam za dìtmi chodím, dìti reagují velmi bystøe, ale pøece jenom si je vyzkoušejte. Ztratí-li se v obchodì, a zajde za paní prodavaèkou u pokladny, ta má vìtšinou po ruce telefon a je velmi malý pøed- užívají k pøímé spotøebì, požadavky na kvalitu vody, resp. stanovení ukazatelù a hodnocení ve vztahu k limitním (pøípustným hodnotám), vycházely z požadavkù na pitnou vodu/krácený rozsah dle vyhlášky è. 252/ 2004 Sb. Výsledek mikrobiol., biol. rozboru zneèištìná, voda neodpovídá požadavkùm na vodu pitnou, pro pøímou spotøebu lidí. Výsledek fyzikálnì chemického rozboru voda nevyhovuje v ukazateli ph (nízké), kyselá. Závìr vodu ze studánky nepoužívat jako vodu pitnou. Stuchlíková, ŽP poklad, že by mu chtìla ublížit. Ztratí-li se vám dítì v tramvaji nebo autobusu, doporuète mu, aby nevystupovalo, ale aby šlo k øidièi. Nejenže øidiè si dítì nemùže nikam odvézt, ale má také možnost informovat dispeèink, který zalarmuje policii. Policie už potom zprostøedkuje vaše setkání. No a pokud se dítì ztratí napø. v parku, a se obrátí na policistu, strážníka nebo maminku s koèárkem. Vìøím, že maminka s koèárkem pro dítì najde pochopení a pomùže mu, aniž by zneužila jeho bezbrannosti. Øešením je rovnìž mobilní telefon. Pokud jej dítìti svìøíte, rozhodnì ho pouète, aby si telefon schovalo do kapsy. Vytrhnout mobil z ruky dítìti zvládne i desetiletý zlodìj. Bezpeèných pravidel je mnohem víc, ale k tìm se vrátím nìkdy jindy. Ještì vás chci upozornit na tzv. sousedskou výpomoc. Nezapomínejte na dobré vztahy se sousedy, vzájemnì si mùžete vypomáhat pøi hlídání vašeho majetku i vašich dìtí. A v neposlední øadì korigujte a plánujte svým dìtem zajímavý program na volné chvíle. Nuda totiž s sebou èasto pøináší dìtské roš árny, které nemusí konèit jen chápavým úsmìvem. A pokud si vaše dítì bude z nudy házet kameny a trefovat napø. do oken, náhrada škody pùjde z vaší penìženky. Pøesto vám za všechny policisty pøeji pøíjemné léto a hlavnì hodnì veselých zážitkù, na které budete rádi vzpomínat. Mgr. Olga Bogdanová preventista OOP ÈR Vratimov. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2009 7

8 V rámci studie ANA- LÝZA PØEPRAVNÍCH VZTAHÙ V OSTRAVÌ, bude v èervnu proveden na území mìsta Ostravy a okolí anketní dopravní prùzkum domácností. Zadavatelem této studie je Dopravní podnik Ostrava. Výše uvedený dopravní prùzkum je zamìøen na získání základních informací o dopravních ná- Spoleèenská rubrika Poznámka k naší rubrice: Všechny oslavence v této spoleèenské rubrice zveøejòujeme bez jejich pøedchozího souhlasu. Výjimeènì se stává, že si nìkterý jubilant nepøeje být v Obìžníku uveden. To samozøejmì respektujeme požadavek na nezveøejnìní jména je však nutno uplatnit na tel nejpozdìji do uzávìrky Obìžníku, tj. do 6. dne v mìsíci. (SO / T. Klimasová) 8 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2009 Mìstský úøad informuje / Kultura Anketní dopravní prùzkum domácností rocích a dopravním chování obyvatel v pracovních dnech a ve víkendových dnech (napø. zdroje a cíle cest, úèel cesty, hybnost, kvalita dopravy atd.). Získané údaje budou využity zejména pøi posuzování pøepravních vztahù v rámci mìsta a okolí a následného hodnocení kvality dopravy v území. Na území mìsta Ostravy a v blízkém okolí V mìsíci èervnu 2009 oslaví významná životní jubilea tito šenovští obèané JARMILA BARTKOVÁ PAVLA BEDNÁØOVÁ JANA BRHÁÈKOVÁ LUBOMÍR ÈÍŽ PAVLA ILKOVÁ MILUŠE OLVARÈNÁ EVŽEN HANZEL ANNA KLIMSZOVÁ MARKÉTA KØIŽÁNKOVÁ OLGA KUDRNOVÁ JINDØICH LERCH ANTONÍN LIPINA IRENA LORENSOVÁ JANA MICHALÍKOVÁ ALENA PAÏOURKOVÁ ALICE PAVLASOVÁ JARMILA POPKOVÁ YVONA ROBENKOVÁ KVÌTOSLAVA SMÉKALOVÁ MARIE SZROMKOVÁ TATIANA ŠÈIŠ¼AKOVÁ JOZE ŠTE ÈÁK O¼GA ŠTE EKOVÁ IRENA TLOLKOVÁ JAROSLAV VARNUŠKA LADISLAV VAŠEK MILAN VICENEC BOHUSLAVA WEISSOVÁ DIAMANTOVOU SVATBU oslavili manželé Josef a Libuše Rajdusovi Všem jubilantùm pøejeme k jejich výroèí pøedevším hodnì zdraví, mnoho štìstí, rodinnou pohodu a spokojenost Omlouváme se kvìtnové jubilantce, paní Vìøe Baèùvkové, jejíž pøíjmení nebylo v pøedešlém èísle Obìžníku otištìno správnì. bude v rámci osobního kontaktu celkem osloveno pøes tisíc domácností. Anketní dopravní prùzkum zapoène v èervnu a bude realizován dvìma zpùsoby. První zpùsob je založen na osobním kontaktu tazatele s domácností, kdy distribuci a následný sbìr dotazníkù do a z domácností budou provádìt proškolení tazatelé. Ti se budou v domácnostech prokazovat tzv. OSVÌD- ÈENÍM O POVÌØENÍ ZPRACOVÁNÍ ANKET- NÍHO DOPRAVNÍHO PRÙZKUMU DOMÁC- NOSTÍ VE MÌSTÌ OS- TRAVA A OKOLÍ (vzor uveden níže). Na území mìsta Ostravy a v blízkém okolí bude v rámci osobního kontaktu s domácností celkem osloveno pøes tisíc domácností. Druhý zpùsob je založen na oslovení domácností bez osobního kontaktu tazatele s domác- VZOR OSVÌDÈENÍ: ností. Do jednotlivých domácností (poštovních schránek) tak budou distribuovány dotazníky s možností bezplatného poštovního vrácení na adresu organizátora prùzkumu (v obálce s dotazníkem bude vložena i odpovìdní obálka). U tohoto druhého zpùsobu bude záležet na ochotì domácnosti, zda dotazník vyplní a zpìt bezplatnì zašle na adresu organizátora. Na území mìsta Ostravy a v blízkém okolí bude v rámci tohoto druhého zpùsobu celkem osloveno pøes pìt tisíc domácností. Tímto žádáme všechny obyvatele o spolupráci a k pøispìní zlepšení dopravy na území Ostravy a okolí. Organizátor prùzkumu: UDIMO spol. s r. o., Sokolská tøída 8, Ostrava Kontaktní osoba: Ing. Ivana Havlíèková ( ). OSVÌDÈENÍM O POVÌØENÍ ZPRACOVÁNÍ ANKETNÍHO DOPRAVNÍHO PRÙZKUMU DOMÁCNOSTÍ VE MÌSTÌ OSTRAVA A OKOLÍ ÚÈEL: Anketní dopravní prùzkum domácností ZADAVATEL PROJEKTU: Dopravní podnik Ostrava ZPRACOVATEL PROZKUMU: UDIMO, spol. s r.o., Sokolská tø. 8, Ostrava DOBA PLATNOSTI: èerven 2009 JMÉNO TAZATELE:... ÈÍSLO OP:... Potvrzujeme tímto, že tato spoleènost byla povìøena zpracováním dokumentu ANALÝZA PØE- PRAVNÍCH VZTAHÙ V OSTRAVÌ, jehož souèástí je i ANKETNÍ DOPRAVNÍ PRÙZKUM DO- MÁCNOSTÍ. Potvrzení je vydáno jako jednoúèelový doklad pro výše uvedený prùzkum, platný v èervnu Toto osvìdèení platí pouze ve spojení s níže uvedeným potvrzením spoleèností UDI- MO, spol. s r. o. MH/Mrl.

9 ŠENOV Knihovna & Šenovské muzeum Dne 29. èervna 2009 probìhla slavnostní vernisáž k výstavì obrazù pana rantiška Procházky, které jsou vystaveny v prostorách Panské oratoøe kostela Prozøetelnosti Boží. Vernisáže se úèastnilo takøka 80 návštìvníkù, kteøí si mj. vyslechli hudební vystoupení v podání p. Romany Príbelové a p. Martina Èápa. Mimoøádný dík patøí také panu faráøi Petru Okapalovi, který velkoryse a zcela nezištnì poskytl pro zahájení výstavy farní prostory, které umožnily dùstojný prùbìh vernisáže. Výstava potrvá do 30. èervna Krásu vystavených obrazù, zachycujících pøevážnì šenovské motivy a okolní krajinu, si mohou návštìvníci prohlédnout ve dnech pondìlí, úterý, ètvrtek a pátek v dobì od 15 do 17 hod. a v nedìli v dobì od 8 do 10 hod. Upozoròujeme na letní provozní dobu, která bude platná od do Otevøeno bude ve dnech pondìlí 8 až 17 hod., ètvrtek 8 až 17 hod. a sobota 8 až 11 hod. Pozvánka k sousedùm Kultura KAM za kulturou, zábavou a sportem VRATIMOV Kino Hvìzda, pøedstavení vždy od hod. 17. a Sedm životù 26. a El Paso v a hod. Zapomenutý ostrov 24. a Pøíbìh o Zoufálkovi Kulturní støedisko 3. až výstava Papírna utváøela mìsto hod. Pirátská pohádka nedìlní pohádka pro dìti 18. a výstava Klubu vyšívaèek hod. oslavy 735. výroèí založení mìsta hod. tradièní Vratimovská pou HAVÍØOV hod. Havíøov v kvìtech kvìtinový prùvod, atrakce, vystoupení, floristická soutìž, vstup zdarma až každou prázdninovou nedìli od do hod. promenádní koncerty Léto 2009 v parku za KD Radost, vstup volný OD 15. ÈERVNA DO 15. ÈERVENCE 2009 Kulturní dùm Petra Bezruèe hod. divadelní pøedstavení Hrdý Budžes vypráví Barbora Hrzánová, Jarmila Vlèková, Libor Jeník 4. až výstava Toulání fotografií z cest po svìtì Marcely Somolové hod. Taneèní akademie pohybových kurzù Kulturní dùm Radost 3. až výstava akademického sochaøe Miroslava Rybièky Umìní a motocykly Kulturní dùm Leoše Janáèka 2. až výstava Nejkrásnìjší dìtem Lucie Seifertové Letní kino zahájen provoz 26. až hod. Mamma-Mia! OSTRAVA Divadlo Petra Bezruèe hod. Bezruèpárty na stodolní hod. Lakomec hod. Paní ministrová RÝDEK-MÍSTEK Muzeum Beskyd Stálá expozice: Beskydy, pøíroda a lidé; Zámecký okruh; rýdek Mariánské poutní místo; rýdek a Místek; Památník Óndry Lysohorského Výstavy: Houby zblízka výstava fotografií Dalibora Jandy od do ; Vladimír Klein sklo, výstava ateliérové skláøské tvorby od do hod. na nádvoøí frýdeckého zámku folklorní festival rýdek-místek hod. vystoupení zpívajícího právníka Iva Jahelky Evidence obyvatel NEJMLADŠÍ OBÈÁNCI MÌSTA Nelly Szabó, Jonáš Robenek, Patricie Najzarová, Vojtìch Kaštyl, Vojtìch Valoviè, Veronika Zlámalová, Radomír Blahovský K narození dìtí rodièùm srdeènì blahopøejeme. ROZLOUÈILI JSME SE Božena Šimšová, Marie Slívová Pozùstalým vyjadøujeme upøímnou soustrast. Žádáme rodièe novorozencù, aby narození oznámili na evidenci obyvatel správní odbor MìÚ, rodný list dítìte vezmìte s sebou. Prosíme tímto pozùstalé o oznamování úmrtí svého rodinného pøíslušníka na evidenci obyvatel. Pøedložením úmrtního listu zemøelého zajistíte vèasné odhlášení osoby z registru obyvatel. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2009 9

10 AKCE ŠKOLY V mìsíci kvìtnu se uskuteènilo mnoho akcí Ekopobyt pro žáky 9. tøíd ve Volovicích u ulneku Školství / Život ve mìstì Základní škola Šenov informuje absolutním vítìzem 1. kategorie a kromì bájeèných cyklocen, které obdrželi všichni vítìzové, si domù odvážel krásné horské kolo. z Øepiš, Šenova, Sedliš, Vratimova na ul. Datyòské, na nám. T. G. Masaryka mohli zmìøit své síly ve fotbalovém turnaji. Pro ty, které zajímá statistika: Družstva tøída 1. Sedlištì, 16:1, 9 bodù; 2. Šenov, 2:3, 4 body; 3. Vratimov, nám. T. G. Masaryka, 1:5, 4 body; 4. Vratimov, ul. Datyòská, 1:11, 0 bodù. POZVÁNKA NA RADOVÁNKY V sobotu zveme všechny obèany, zájemce a pøíznivce školy na tradièní radovánky, které se uskuteèní ve hod na høišti za školou. Pøijïte se pobavit a povzbudit své blízké a známé a rozlouèit se tak se školním rokem. Tìší se na vás žáci, pedagogové a èlenové SRPDŠ jako hlavní organizátoøi. Jednodenní zájezd pro nejlepší žáky do Jeseníkù s exkurzí na Dlouhé stránì Cykloturistický kurz pro žáky 8. tøíd ve Vítkovì Podhradí Zájezd žákù do Anglie. Všechny akce se staly na naší škole tradicí, setkávají se vždy s velkým ohlasem. KRAJSKÉ KOLO DOPRAVNÍ SOUTÌŽE MLADÝCH CYKLISTÙ se uskuteènilo ve dnech v areálu autokempu ve renštátì pod Radhoštìm. Naše škola zde byla zastoupena ètyøèlenným družstvem z 5.B z Podlesí ve složení Markéta Sulková, Jakub Smetana, Kateøina Špánková, Ondøej Strakoš. Soutìžilo se opìt ve ètyøech disciplínách: jízda zruènosti, jízda na dopravním høišti, první pomoc a teoretická èást pravidel silnièního provozu (test). Po nesnadné a dlouhé pøípravì jsme opìt obhájili medailovou pozici pøivezli jsme domù zlatou a postupujeme do celostátního finále, které se koná ve dnech ve Svìtlé nad Sázavou. Jakub Smetana se stal JEN TAK DÁL! Zapsala: Nela Wilková OLYMPIÁDA SLEZSKÉ BRÁNY ATLETIKA 20. kvìtna probìhlo další kolo této soutìže, kterou tentokrát uspoøádala škola Vratimov, ul. Datyòská. Atletických soutìží se zúèastnili žáci základních škol z Vratimova, Paskova, Šenova a Sedliš. Vítìzství si odvezla Základní škola Paskov, naše škola se umístila s malou ztrátou na druhém místì. Všem, kteøí naši školu reprezentovali, dìkujeme. OLYMPIÁDA SLEZSKÉ BRÁNY OTBAL Dne probìhl druhý den ètyødílné Sportovní olympiády mládeže škol obcí sdružených v Regionu Slezská brána. Na první zápolení ve vybíjené dìvèat v Šenovì navázal fotbalový turnaj, který se konal v Sedlištích. Sportovního dopoledne se zúèastnily školy ze Šenova, Vratimova, Sedliš a Øepiš. Jelikož poèasí nám bylo pøíznivì naklonìno, nikomu se nic nestalo, žádná zlomená ruka, noha, žebro, mùžeme øíci, že se dopoledne vydaøilo a žáci základních škol Milé setkání Dne 13. kvìtna probìhlo setkání obyvatel našeho domu s peèovatelskou službou za úèasti paní starostky a dìtí z Mateøské školy Lapaèka u pøíležitosti Dne matek. Dìti, pod vedením paní uèitelek, potìšily svým roztomilým pohádkovým vystoupením a obdarovaly všechny pøítomné maminky, ale i tatínky, malým dáreèkem. Také pro dìti byla pøipravena sladká odmìna. Po ukonèení vystoupení pokraèovalo posezení obyvatel DPS s paní starostkou v pøíjemné atmosféøe. Atmosféru setkání s obyvateli DPS pøibližují tyto fotografie. 10 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2009

11 Život ve mìstì Louèení s pøedškoláky Den byl pro budoucí školáèky mateøské školy Lipová zvláš dùležitý. Zahrada školky se promìnila v pohádkové odpoledne, kde se sešly všechny dìti, jejich maminky, tatínkové, babièky i dìdeèkové a spoleènì si užili krásný, sluneèný pohádkový den, plný zábavy, legrace, tance a zpìvu. Barevné cestièky k perníkové chaloupce, Krtkovy chodbièky, Spidermanovo bludištì, Rákosníèkovy lekníny, velké prádlo u víly Amálky, cvièení králíèkù Boba a Bobka, øádìní ve skákacím hradì a Hopsalínkùv cirkus to byly zapeklité a radostné chvilky, které nám pohádkové odpoledne pøichystalo. A co pøedškoláci? Ti byli paní øeditelkou Lenkou Mlýnkovou slavnostnì napasováni na školáky. Na památku si odnesli šerpu školáèka a pamìtní list s fotografií všech školkových kamarádù. Všichni zamìstnanci MŠ pøejí dìtem, aby se jim ve velké škole líbilo a daøilo a aby na školku rádi vzpomínali. To bylo dìtské radosti... Pronájem sportoviš v areálu SK Šenov Taneèní škola Palas Zástupci taneèní školy Palas navštívili ukrajinské mìsto Lvov, kde probíhal mezinárodní semináø souèasného tance. Ze semináøe si odnesli certifikát ukrajinského ministerstva kultury, opravòující trenéry taneèní školy Palas k taneèní výuce na Ukrajinì. Taneèní škola tak úspìšnì navázala na spolupráci, která se zrodila pøi loòské návštìvì polského Namyslova. Tradièní letní taneèní škola, která probíhá každoroènì, bude tedy letos v mezinárodním duchu, nebo úèast na výuce pøislíbili žáci i trenéøi z ukrajinské taneèní školy. Bližší informace o èinnosti taneèní školy Palas naleznete na internetové adrese: ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/

12 12 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2009 Život ve mìstì PIONÝRSKÁ SKUPINA ŠENOV POØÁDALA DÌTSKÝ DEN V pátek poøádala naše Pionýrská skupina DÌTSKÝ DEN. V letošním roce jsme chtìli vyzkoušet nìco nového, a proto jsme chtìli uspoøádat Dìtský den již v pátek dopoledne venku na høišti ZŠ Šenov støed, aby nás mohli navštívit i dìti z mateøské školy a prvòáèci a druháèci základních škol. Díky nepøízni poèasí jsme ale museli akci posunout na odpoledne, do tìlocvièny ZŠ Šenov støed. Dìti to neodradilo a tak si pøišly užít svùj den pøímo z družiny nebo pak se svými rodièi. I když se na nás sluníèko mraèilo, pøesto dìti odcházely s rozzáøenými tváøièkami a kapsami naducanými bonbóny. Letos na dìti èekala banda zlotøilých pirátù a mohly si vyzkoušet spoustu pirátských dovedností. Zkusily si také støelbu z airsoftové pistole, z luku a jiné disciplíny. Když dìti pøekonaly nástrahy pirátské bandy a nasbíraly dostatek razítek, èekala je ve staré døevìné truhle sladká pirátská odmìna. PS Šenov tímto moc dìkuje paní øeditelce Mgr. Pavliskové, která nám vyšla ve všem vstøíc a umožnila nám uspoøádat akci i pøes probíhající vyuèování ve školní tìlocviènì, a panu Hegedüsovi z Lukostøeleckého oddílu za spolupráci pøi realizaci akce. Více fotek a informací shlédnete na našich webových stránkách: A protože se školní rok už pomalu chýlí ke konci, tìší se vedoucí a instruktoøi PS Šenov na dìti na našich letních táborech. Za Pionýrskou skupinu Šenov Hanka Králová Republikové setkání pionýrských oddílù na Slapech O víkendu kvìtna 2009 se sešlo pøes 850 pionýrù z Èech, Moravy i Slezska na Slapské pøehradì v kempu Nová Rabynì. Jednou z hlavních dominant tohoto setkání bylo vyvrcholení dlouhodobé hry Poselstvo krále Jiøího. I my jsme se do této hry zapojili a putovali celý školní rok po zemích evropských, plnili poctivì všechny úkoly a po celou dobu jsme byli na prvních pøíèkách. Rozhodli jsme se tedy vyslat 8 zástupcù našeho poselstva Šašci z Shönhofu na druhý konec republiky. Po pùldenním cestování jsme dojeli do cílové stanice, kde jsme si postavili své stany a prošli si okolí. Postupnì pøijíždìli další pionýøi a poselstva, která jsme znali z našeho putování. V páteèní veèer jsme to roztanèili na diskotéce pod širým nebem a zahráli jsme si i spoustu soutìží, za které jsme si odnesli zajímavé ceny. Pozdì k veèeru, když tma zalila celý kraj, rozzáøil se na obloze ohòostroj na uvítanou. V sobotu po snídani nás èekal slavnostní nástup a oficiální uvítání. Hned po nástupu jsme vyjeli na výlet do nedaleké vodní elektrárny Štìchovice, kde jsme strávili mnoho èasu prolézáním tajuplných prostor. Vrátili jsme se na obìd a po nìm nasedli do parníku a užili si hodinovou projížïku po Slapské pøehradì. Po návratu na nás už èekal kancléø Lukáš z Hunce, který pro nás pøipravil úkoly, jež provìøovaly naše dovednosti, které jsme se bìhem celého roku nauèili. Poté, co jsme všechny úkoly splnili a shlédli jsme pøedstavení šermíøù, byli jsme pasováni na stateèné a hrdé rytíøe. Po slavnostním obøadu všechny roztanèila hudební skupina our Promile, a když opìt pøišla tma shlédli jsme ohòovou show. Poslední den jsme (pokraèování na str. 13)

13 Život ve mìstì Èeští a polští skauti si provìøili své dovednosti ve Svojsíkovì závodu O prodlouženém víkendu 8. až 10. kvìtna se do Šenova sjelo více než 120 skautù a skautek nejen z okresu rýdek-místek, ale také z Polska. Sešli se zde, aby pokraèovali v rozvoji èesko-polské spolupráce a za úèelem provìøení svých znalostí i dovedností v soutìži zvané Svojsíkùv závod. Závod uskuteènìný jako souèást projektu Èesko-polské pøeshranièní spolupráce, financované z Evropského fondu pro regionální rozvoj, byl dosud nejvìtší akcí, kterou junácký okres rýdek-místek poøádal. Na pøihlášené soutìžní hlídky èekalo mnoho obtížných úkolù, jako napøíklad poskytnutí první pomoci, støelba ze vzduchovky, práce s GPS, pojídání mouèných èervù èi pøespání v pøírodì. Hlídky si vyzkoušely i èinnosti, se kterými se potkávají v každodenním životì, napøíklad separace odpadu, vyhledávání informací na internetu èi komunikace èlenù soutìžní hlídky mezi sebou. Nadšení a zápal všech zúèastnìných se plnì projevil v sobotu veèer, kdy hlídky dorazily na táboøištì nedaleko Václavovic. Aè vyèerpáni po dopolední èásti závodu zamìøené na praktické dovednosti a znalosti a unaveni po odpolední výpravì, která je vedla pøes zajímavá místa Šenova, se všichni pustili do stavby stanù a pøípravy veèeøe na ohni. Táboøištì se pomalu zahalilo do tmy a souèasnì s tím zaèaly hoøet první ohníèky. Atmosféra v tu chvíli byla slovy nepopsatelná a každý už se myšlenkami ocitl na letním táboøe. Veèerní promítání fotografií z celého dne jen umocnilo dojem a spokojenost všech pøítomných. S nedìlí se i náš program pøiblížil ke konci. Vydatná snídanì doplnila energii na úklid táboøištì a my jsme vìdìli, že už zbývá jen vyhlásit výsledky chlapecké i dívèí kategorie. I když hlavním cílem Svojsíkova závodu není zjistit, která skautská družina je nejlepší, tak jsme mohli gratulovat Rorýsùm ze Starého Mìsta a Èlobrdkám z rýdlantu nad Ostravicí, kteøí se umístili na prvních místech ve svých kategoriích. Úspìchem jsou i místa druhá, nebo i tato jsou postupová do krajského kola SZ, které se uskuteèní èervna v Nýdku. Uznání rovnìž patøí i Polákùm, kteøí se také nenechali zahanbit a nejlepší ze ètyø polských hlídek se umístila na 3. místì. Závìreèná zpìtná vazba od soutìžících prokázala nadšení a radost z toho, že se mohli závodu zúèastnit a mnozí se již nyní nemohou doèkat dalšího roèníku, který probìhne v roce Závìrem mi dovolte vyslovit veliký dík ZŠ Šenov a Školní jídelnì za skvìlé ubytování a chutné stravování, SK Lapaèka za bezplatné zapùjèení høištì a také rodinì ajkošové z Kaòovic za bezplatné zapùjèení poseèeného táboøištì. Dále dìkuji všem, kteøí se na akci podíleli a tìším se na další spolupráci. Martin Sukaè Rádio, velitel závodu Republikové setkání pionýrských oddílù na Slapech (pokraèování ze str. 12) Víkend utekl jako vyjeli na prohlídku muzea vojenské techniky v Lešanech. Po návratu z muzea byl èas naším nepøítelem. Bìhem pár minut jsme poobìdvali, zabalili voda, poèasí nám naštìstí vyšlo a ve vzduchu už jsme cítili blížící se letní tábor, na který se všichni tìšíme a už odpoèítáváme dny, kdy si budeme vìci a stany a spoleènì užívat chvíle pak nás èekala dlouhá cesta zpátky domù. strávené na Bystøièce. Veronika Perzynová ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/

14 Vážení ètenáøi, Senior klub Šenov by vás rád seznámil se svou èinností v prùbìhu I. pololetí Letos jsme nezaèali vùbec vesele, v mìsíci lednu a únoru jsme se rozlouèili se 3 èleny, i pøesto naše èinnost pokraèuje dál. V mìsíci únoru jsme se spoleènì radovali z 90 let pana Alfréda Kuboše, který je na svùj vìk èilý a plný elánu. Náš klub má ve svých øadách 2 èleny døíve narozené, kteøí se rádi zúèastòují našich spoleèných akcí. V dubnu jsme si pøipomnìli patnáctileté založení klubu, a to posezením u harmoniky a zpìvem vèetnì malého pohoštìní. V tomto mìsíci jsme se byli bavit v Horních Bludovicích u našich pøátel. V kvìtnu jsme Rok 1938 byl to jubilejní rok, kdy sokolstvo se svými èsl. legionáøi chtìlo oslavovat 20 let našeho osvobození. Sokolstvo k tomuto výroèí pøipravovalo svùj už X. všesokolský slet. Bohužel zahranièní politické pomìry kalily už pøípravu a nácviky v jednotách. Valná hromada naši TJ SOKOL se konala už 9. ledna a opìtovnì byl starostou zvolen uèitel školy Na Podlesí br. Vilém Maòovský. Výše pøíspìvku byla urèena 29 Kè pro muže a 15 Kè pro ženy. Založen byl sletový fond, aby si mohli èlenové + dorost spoøiti na slet do Prahy. Dne 3. dubna se poøádal Pøedsletový veèer s ukázkami cvièení. 15. kvìtna bylo konáno veøejné cvièení za úèasti sokolských bratøí a sester z Radvanic a Bartovic. V prùvodu šlo 51 žákù, 17 dorostencù v nových krojích, 35 ve cvièebních úborech, 34 mužù v krojích, 52 žákyò, 32 dorostenek, 5 sester ve vlastních a 5 v národních krojích. Naši se rovnìž zúèastnili na veøejných cvièeních v Bartovicích, Radvanicích, Šumbarku a na sletech v Bohumínì Senior klub Šenov Život ve mìstì Pokraèování historie Sokola (dne 5. 6.) a ryštátì (19. 6.) to byly naše zkoušky pro velký svátek v Praze. Do Prahy na X. Všesokolský slet pak odjelo už žákù a 5 žákyò 25. èervna 16 dorostencù a 14 dorostenek + 3 dorostenci a 2 dorostenky z poboèky Václavovice. 2. èervence odjelo pak 29 mužù a 15 žen, aby doplnili poèty cvièících na mužù a žen. Slet vyvrcholil dne 6. èervence prùvodem Prahou ten èítal okolo úèastníkù! Aè vše jásalo a radovalo se, tanèilo a zpívalo, byli sokolové z Dolnorakouské župy smutni. Nesmìli kráèet pod svým praporem a pod naši vlajkou, ale pod vlajkou svého nového pána pod vlajkou s hákovým køížem. Tenkrát i naši se chvìli o svoji nezávislost a právem. V Mnichovì èekali jako laèné šelmy na svou koøist fašisté z Nìmecka, Maïarska i Polska. Naše TJ SOKOL mìla již vypracovány plány na stavbu SOKOLOVNY na jižní èásti svého høištì (dnes ZDŠ) uvažovalo se o koupi hostince U VEÈEØÙ, který majitel p. byli hosty Klubu dùchodcù Luèiny u pøíležitosti Dne matek. I èerven je bohatý na rùzné akce, smažíme vajeèinu, jedeme na zájezd, kde si prohlédneme zámek Linhartovy, dále kostel, který patøil k panství zámku a nyní se nachází v Polsku. Zájezd zakonèíme spoleèným obìdem a prohlídkou Krnova. Máme pozvání pøátel z Kaòovic na jejich setkání, spojené s hudbou a tancem. Z naší èinnosti je zøejmé, že šenovští dùchodci se rádi scházejí a umí se bavit. Ten, kdo chce pøijít mezi nás, bude vítán. Ve II. pololetí nás také èeká hodnì akcí, vèetnì spoleèné dovolené, ale o tom vás rádi budeme informovat pøíštì. Emilie Daxnerová Miksa nabízel ke koupi. Další úvahou byla stavba Hudebního pavilonu s místností a parketem pro tanèení s rozpoètem Kè. Ze všeho ale sešlo. Proè? Polské vojsko stanulo 9. øíjna na hranici Šenova. V tento den pøekroèili demarkaèní èáru stanovenou prozatímnì. Na rozkaz demilitaèní komise vrátili se na pùvodní místa. Takto stáli až do 15. listopadu, kdy polské vojsko se posunulo na novì urèenou demarkaèní èáru a naše inanèní hlídka musela až na køižovatku. Tím byl náš Šenov rozdìlen na dvì èásti. Pøi zabírání obce se odehrávaly srdcervoucí scény. Dìti, ženy ba i muži klekali na kolena a prosili èeské i polské dùstojníky aby Šenov zùstal na èeské stranì. Vše bylo marné. Tak to chtìlo nìkolik polských fanatikù v èele s místním hostinským Prymusem... a ostravským konsulem polským Malhomym. Po obsazení Šenova ustavil se na èeské stranì Slezský odboj. Ten mìl za úkol povzbuzovat naše lidi na druhé stranì... Tím však nebyl kalich hoøkosti vypit do dna. Informace ze sociální oblasti Obèanské sdružení sociálních a finanèních poraden ÈR, spolu se Svazem dùchodcù ÈR informuje: Sociální a finanèní poradna OS Sa P ÈR rozšiøuje své služby a informace o pomoc pøi vyøizování žádostí na státní dotace Zelená úsporám zateplování domù, ekologického topení a dalších ekologických zaøízení. Kontakt: kontakní místo: Odstrèilova 4, Ostrava, odpovìdná osoba: Vladimír Galbavý, 1. místopøedseda, tel , mobil: , fin a n c n i p o r a d - úøední den: ètvrtek od 9.00 do hod., telefonické spojení pondìlí až pátek od 9.00 do hod. na mobilním èísle. Kdo mùže poradnu pøedevším využívat: držitelé prùkazù ZTP, ZTP/P, TP; senioøi, sociálnì slabší rodiny; rodiny s dìtmi. Klientùm Sa Poradny poskytujeme pomoc a informace o slevách: pohonné hmoty v síti vybraných èerpacích stanic, sleva; pojištìní domácnosti a nemovitosti, sleva 10 až 20 %; zákonné a havarijní pojištìní os. aut, sleva %; dodávku plynu a el. energie u vybraného dodavatele, sleva až 7 %; služby vybraného mobilního operátora a pevné linky, sleva 10 až 20 %; prevenci pøed nebankovními úvìry, pøedlužení a exekucí; zajištìní financí na pohøebné program PIETA. Nabízíme i nabídku pracovních pøíležitostí spolupráce v poradnách OSS a P ÈR. Nepla te víc, než je tøeba! 14 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2009

15 ! PØEPIŠTE DÌJINY! Mužstvo mužù SK Šenov si již v prùbìhu kvìtna 2009 s pøedstihem 6 kol pøed ukonèením soutìžního roèníku vybojovalo postup do krajské soutìže 1.B tøídy. Stalo se tak poprvé v historii Mìsta Šenov a po více než 35 letech, kdy muži SK Šenov naposled hráli krajskou soutìž! To co se nepodaøilo Alexandru Minichovi jako aktivnímu hráèi Šenova, to v letošní fotbalové sezónì dokázal jako trenér SK Šenov a splnil tak i vytýèený cíl daný mìstem Šenov. Patøí mu za to obrovské podìkování. U této pøíležitosti bychom chtìli podìkovat hráèùm za zodpovìdný pøístup a skvìlou reprezentaci Šenova a hlavnì všem funkcionáøùm oddílu kopané SK Šenov i jejich rodinným pøíslušníkùm, kteøí vìnují tomuto sportu zdarma mnoho volného èasu. Mezi nì patøí pánové A. Minich, M. Ringoš, L. Gazdík, B. Macura, P. Tlolka, P. Štìpán st., Zd. Novák, E. a L. Kornas, trenéøi mládežnických týmù a další (nelze je zde vyjmenovat všechny) dobrovolní fandové šenovského fotbalu. Tento historický úspìch by se nepodaøilo splnit Sport SK ŠENOV ODDÍL KOPANÉ bez aktivní podpory sponzorù, a to zejména spoleènosti SKLOMAX CZ spol. s r.o., BEXTRA s.r.o., MUDRA CZ s.r.o., PERGE International, s.r.o., KROÈEK Elektro, KOMENDA STØECHY s.r.o., MÌSTO ŠENOV a dalších sponzorù a podnikatelù, bez kterých by èinnost oddílu nebyla možná. Jejich podpory si velice vážíme dìkujeme. Tabulka mužù MìP S Ostrava (k ): Poø. Družstvo Záp. V R P Skóre Body 1. Šenov : Petøkovice B : Kr. Pole B : Lok. Ostrava : Tøebovice : Kunèièky : Svinov : Ludgeøovice B : Hrušov : VD Start : Hlubina : Muglinov : Michálkovice : Pustkovec : Radost z postupu do krajské soutìže... Zahrádkáøi informují Zájezd na lóru 2009 Dne se koná zájezd na letní lóru Olomouc. Odjezd v 7.00 hod. od restaurace Na Špici Šenov-Støed, námìstí, Lapaèka. Cena 250 Kè a je v ní zahrnuta doprava a vstupné na lóru. Pøi zpáteèní cestì zastávka v Teplicích nad Beèvou aragonitové jeskynì. Výbìr penìz v DZ ul. Tìšínská dne od 13 do 14 hod. Ještì je pár volných míst možno se pøihlásit na tel Za výbor ÈZS Jan Lampart. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/

16 Sport / Inzerce Volejbalový turnaj O Májovou stuhu enova Dal í roèník volejbalového turnaje smí ených dru stev O Májovou stuhu enova, probìhl v sobotu 30. kvìtna 2009 v tìlocviènì Z enov støed. Na turnaj dorazilo 8 týmù. Základní 2 skupiny vyhrály dru stva Fren tátu p.r. a Viper Havíøov. Dále do bojù o místo postoupily týmy tramberka a jeden z týmù enova. V dal ích bojích o koneèné umístìní se v ak poøadí promíchalo. Ve finále se nakonec støetli Tux Team enov a Viper Havíøov, který nakonec zvítìzil 2:0 a získal tak i putovní pohár domácího Orla. Loòský obhájce tramberk skonèil a tøetí. Dal í poøadí v turnaji: 4. Fren tát p.r. A, 5. Snv enov, 6. O. Havíøov, 7. Fren tát p.r.b, 8. Kopøivnice. Pozvánka Srdeènì Vás zveme na SETKÁNÍ RODIN, které se uskuteèní v nedìli 21. èervna 2009 na høi ti SK Lapaèka v enovì od 15 hod. Náplò setkání: V 15 hod. zahájení a pak program pro dìti i rodièe. Pro dìti pøipraveny atrakce trampolína, skákací hrad a sportovní soutì e. Obèerstvení zaji tìno. Vstupné dobrovolné. Doporuèujeme i sportovní obleèení. Dìti, nezapomeòte vzít s sebou své rodièe a jejich dobrou náladu. Na Va i úèast se tì í poøadatelé Orel a KDU-ÈSL enov JAK SE CÍTÍTE? Jste stále unaveni? Va e kondice není to, co bývalo? Váha ukazuje více, ne chcete? V zrcadle vidíte to, co nechcete? Ná Wellness program Vám pomù e vytvarovat Va i postavu, redukovat nadbyteènou hmotnost, navrátit ztracenou vitalitu a získat optimální du evní kondici bez krutých diet a hladovìní. Neodkládejte stále své rozhodnutí, nevymlouvejte se, e to nejde, zaènìte hned a spoleènì toho dosáhneme. Volejte na tel , více na poznejte ten rozdíl Analýzu stavby tìla s prvotními doporuèeními provádíme bezplatnì. 16 ENOVSKÝ OBÌ NÍK 6/2009

17 Inzerce fotorejuvenace (fotoomlazení) fotoepilace q q q q q q q q q q q info na: Kosmetika Šenov zdravotní støedisko tel.: Rychlá pùjèka až Kè bez ruèitele mobil: Výkopové práce mikrorýpadlem (šíøka 80 cm), šíøka lžic 22 a 35 cm. Možnost obkopávání základù pøed provádìním izolací proti vlhkosti. Elektropohon minimální hluènost. Tel.: Restaurace na Špici vám nabízí: Odpolední menu za 65 Kè Teplá jídla po celý den od pondìlí do soboty Rozvoz jídel do domu Venkovní posezení s dìtským høištìm Venkovní kurt na soft tenis, volejbal, nohejbal, basketbalový koš... BOWLING kontakt a rezervace: Budete opravovat, stavìt, kupovat domek nebo byt? inancování mùžete provést výhodnì pomocí úvìru ze stavebního spoøení nebo HYPOTÉKY Výhodné úrokové sazby již od 4,75 %! Pøíklad splátek: úvìr 1 mil. spl spl spl. 820 Kè Informace: Magdalena Žuchová Kanceláø: Radnièní nám., mob Prodám starší rodinný dùm v Šenovì o vel. 3+1, èásteènì podsklepený, pøízemní, s pùdou a sedlovou støechou. ÚT-plynové, ZP-110 m 2, pozemek 1413 m 2. V zahradì vysázeny okrasné a ovocné stromy. Cena Kè tel.: Chcete malovat? staèí jen zavolat malování, dekorativní malby a nástøiky (Gotele) nátìry radiátorù, zárubní, dveøí apod. montáž sádrokartonových pøíèek a stropù úklidové práce pùdní pøestavby nátìry fasád SLEVA 10 % na nátìr fasády Staèí si jen schùzku zdarma objednat na tel. è Tomáš Müller Prodej, servis, instalace satelitní techniky a antén, prodej karet do satelitù a audiovizuální techniky za výhodné ceny. Kontakt: Tomáš Müller, Pod køížem 501, Václavovice, tel.: , TAXI Bystroò Šenov Po Èt hod. Pá Ne NONSTOP odvezeme Vás i Vaše auto, taxi pro 6 osob, slevy pro stálé zákazníky a jízdy nad 50 km, dovezeme i vìtší nákupy (praèka, pohovka atd.) tel.: q q q q q q q q q q q ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/

18 Inzerce Automatické závlahové systémy zn. Hunter, TORO, Gardena pro zahrady, skalky, zimní zahrady, høištì, parky Zakládání trávníkù setých i rolovaných, vèetnì údržby Likvidace døevin a štìpkování Nákladní autodoprava s hydraulickým jeøábem (Avie 9t, 2,5t) GASIPINTEPS s.r.o. rýdecká 338, Šenov tel , Výkup barevných kovù Nejvyšší možné ceny! Mìï až 80, Kè Hliník až 20, Kè Mosaz až 50, Kè Bronz až 60, Kè Nerez až 20, Kè Šenovská 641, Petøvald Otevírací doba: Po Pá: 8 16 hod. Tel.: Koupím rodinný dùm nebo pozemek k výstavbì RD v Šenovì a okolí. Možno i k rekonstrukci. Cena nerozhoduje. Tel.: Prodám jednoosý traktor TJ-6,5 s vleèkou a pøíslušenstvím. Cena dohodou. Tel.: Oznámení Léèebné rehabilitace Jaroslava Mojová Od záøí zapoène 6týdenní cyklus cvièení podle Mojžíšové a v øíjnu probìhne praktický dvouhodinový semináø dechové gymnastiky a péèe o dìti s respiraèními nemocemi. Bližší informace na rehabilitaci nebo na tel. èísle Mìsíèník Mìstského úøadu v Šenovì, vychází okolo 15. v mìsíci, reg. è. MK ÈR E Redakèní rada: starostka Mgr. Darja Kuchaøová, místostarosta Ing. Jan Blažek, tajemník Ludmila Stavinohová, spr. odbor Radka Svobodová. Adresa: Mìstský úøad, Radnièní nám. 300, Šenov. IÈO Grafická úprava, technická redakce a sazba firma VMCG, Zeyerova 11, Ostrava ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2009 Tisk: Tiskárna HAROK, Šenov. Inzerci pøijímá MìÚ Šenov, správní odbor.

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Kvìten 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 9 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Nemyslím si, e by vùbec Karla Hynka Máchu mohlo pøi psaní jeho nejslavnìj í básnì

Více

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Rok nám pomalu utekl, jak voda v øece a v ichni se pomalu chystáme na pøíchod roku nového a pøemý líme,

Více

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Milí ètenáøi na eho Obì níku, vítáme vás v mìsíci bøeznu a pøiná íme vám dal í z na ich pravidelných úvodníkù,

Více

kolství Ze starých èasù Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek.

kolství Ze starých èasù Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek. Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Nad moøem tmavých jehliènatých lesù malebnì prostoupených svì í svìtlou zelení velikých skupin listnatých stromù, vypíná

Více

ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10. Placeno pøevodem è. 70324

ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10. Placeno pøevodem è. 70324 Placeno pøevodem è. 70324 Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10 ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Není na svìtì žádného èlovìka, který by se druhému navlas ve všem podobal, a pøece jsou mnozí lidé sobì podobní. A to

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje ÈERVEN 2005 èíslo 6 Historické vláèky v Mladìjovì nejezdí Po mladìjovské úzkokolejce zatím nevyjel jediný historický vláèek. Aèkoliv byla turistická sezóna již zahájena, úzkorozchodná tra zeje prázdnotou.

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin DUBEN 2007 èíslo 4 V. roèník Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin Potupná maska Nejvìtší muèírna v ÈR, která bude otevøena ve sklepních prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti zpøístupní

Více

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu).

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu). 9 XII. roèník Einsiedelnská kaple v Ostrovì oslaví tøi sta let Tøi stovky let od vzniku výrazné dominanty ostrovského Posvátného okrsku - Einsiedelnské kaple si pøipomínáme právì nyní, v záøí. Nádherná

Více

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 Slovo starosty èerné skládky rekonstrukce a modernizace teplárny Kovosvit MAS informuje spoleèenská kronika úspìch sezimoústeckých modeláøù zprávy ze školství a kultury Slovo

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 128 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2012 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, stroj èasu nám vymìøuje poslední mìsíc v roce 2012 a brzy budou vánoce. Jak už to bývá, nìkomu se tento rok vyvedl

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì Vzácné pamìtní stromy na Ostrovsku Léto se pøehouplo do druhého poloèasu, a abychom do podzimu vpluli øádnì nabití, je nutné zásobit se tolik potøebnou energií. Jestliže chceme stále se zrychlující životní

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006 ROČNÍK 15 KVĚTEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 4. 2006 TISK: 29. 4. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 134 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2013 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, blíží se konec roku a s ním atmosféra Vánoc, ale i novoroèních pøedsevzetí. V obci je už sice i cítit pøedvolební

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. èervna 2004 strana 1 èíslo: 6 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. èervna 2004 V tomto èísle najdete: Školáci v Chorvatsku str. 4 K výroèí B. Smetany str. 6 Benátecké jaro str. 7 Výlet do vých.

Více

LISTY OZNAMUJE. Povodeò se stále projevuje. O Z N Á M E N Í o dobì a místì konání voleb do zastupitelstev obcí. Vydává město Stod

LISTY OZNAMUJE. Povodeò se stále projevuje. O Z N Á M E N Í o dobì a místì konání voleb do zastupitelstev obcí. Vydává město Stod STODSKÉ LISTY Volby do zastupitelstev Hasièi se doèkali Sprejeøi øádili Oprava ve školce Z historie Stoda Zájezd pro milovníky dechovky Nové cestovní pasy DDM - Den otevøených dveøí Vydává město Stod Èíslo

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více