ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY"

Transkript

1 / Èerven 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 8 kolství 10 ivot ve mìstì 11 Sport 15 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Jaro se pomalu chystá ustoupit létu a my, lidé, se pøipravujeme na èas dovolených, slunce a zaslou eného odpoèinku. K dobrému odpoèinku patøí beze sporu nìjaké dobré ètení a my, milí ètenáøi, doufáme, e ná Obì ník vám ve chvílích volna pøiná í v dy zajímavé, u iteèné a aktuální informace. Pojïme si, tedy spoleènì pøeèíst nìco na téma bylinky a zdravý ivotní styl. Celá tisíciletí byly bylinky vysoce cenìny jak ve vý ivì, tak v lékaøství, kdy ve 20. století se tyto poklady pøírody ocitly ponìkud v ústraní. Dnes jsou v ak znovu objevovány, a to nejen na zahradì, ale i v kuchyních èi domácích lékárnách. Stopy zelených bylinek sahají a do vzdáleného dávnovìku. Planì rostoucí léèivky, byliny s vonnými listy, jedlými koøeny nebo semeny, byly známy ji lidem z doby kamenné. K roz íøení koøeninových rostlin, které pøinesly obohacení kuchyní i lékáren, pøispìl velkou mìrou také císaø Karel Veliký. Ve svém známém naøízení Capitulare de villis, co byly pøíkazy pro císaøské vlastníky pozemkù, nechal v roce 812 pøesnì popsat, jaké bylinky by se mìly pìstovat v zahradách. K tìm doporuèeným rostlinám patøily mj. také alvìj lékaøská a mu kátová, routa, pelynìk, rozmarýn, kmín, anýz, øeøicha, libeèek, saturejka, máta kadeøavá a vodní, koriandr, kerblík a mnoho dal ích. Léèivé rostliny a bylinky v ak v posledních nìkolika desetiletích pro ívají svou renesanci a proto ani my si nemusíme lámat hlavy, kde tyto pøírodní zázraky sehnat. A pokud dáváme pøednost èerstvým bylinám, není nic jednodu ího, ne si je vypìstovat. Nemáte-li dostatek místa pro vlastní uzavøenou bylinkovou zahrádku, mù ete si pro tyto rostliny ponechat na okraji zeleninového záhonu úzký prou ek o íøce 1 m a délce 3 5 m. Základ by mìly tvoøit trvalky jako napøíklad levandule, alvìj, dobromysl, tymián, pelynìk (estragon), yzop, routa, meduòka èi libeèek. Mezi trvalky zasaïte nìkteré jednoleté rostliny, jako napøíklad majoránku, saturejku, bazalku èi kerblík. váním mù ete ji hotový salát (z rajèat, okurek, hlávkového salátu aj.) ozdobit modrými kvìty brutnáku, sedmikráskami a lichoøeøi nicí. Pøejeme dobrou chu. A soutì ní otázka pro tento mìsíc je ji tradièní Jakou rostlinu vidíte na obrázku? Nápovìda i o této rostlinì v dne ním èísle byla øeè. Odpovìdi posílejte na adresu Knihovny (Lipová è. 861, enov) nebo na Výhercem z minulého èísla se stává pan Du an Bastl, který správnì odpovìdìl, e rostlinou v minulém èísle byla myrta. Výherce obdr í kupón na nákup knihy v hodnotì 200, Kè a v echny odpovìdi postupují do závìreèného slosování. Hezké a nièím neru ené letní chvíle vám v em a pøí tì zase na shledanou. Rozmanité letní saláty si mù ete ochutit také bylinkami. Na marinádu do salátù potøebujete 3 l íce dobrého rostlinného oleje a 1 l íci vinného octa. Marinádu osolte a opepøete a pøidejte strou ek èesneku Potom pøidejte hrst jemnì nakrájených bylinek. Obzvlá tì se k sobì hodí následující kombinace: pa itka, brutnák, krvavec men í a meduòka nebo brutnák, kopr a meduòka a nebo také rozchodník skalní, krvavec men í, pelynìk kozalec a yzop. Èerstvé bylinky pak smíchejte s marinádou a podle chuti pøidejte kyselou nebo sladkou smetanu. Krátce pøed podá- ENOVSKÝ OBÌ NÍK 6/2009 1

2 Mìstská policie hlásí ZÁSAHY IN ORMACE ZPRAVODAJSTVÍ Pøímé tel. èíslo: PÈR Vratimov: Tísòová linka: Http: Za velkou zábavu pojali dva mladíci vytrhávání smìrových sloupkù u cesty. Pøi placení pokuty to už taková legrace nebyla Tašku s notebookem odcizil z vozidla neznámý pachatel pøed místní restaurací. Dlouho se však ze svého úlovku neradoval. Po zjištìní, že ukradl jen nìjaké papíry, svùj lup zahodil do kontejneru Nenechavce od svého plechového miláèka vystrašil pøímo jeho majitel. Zapsaná registraèní znaèka snad policii pomùže vypátrat drzouny, kteøí z místa svého konání ujeli pøipraveným autem Po nìkolikerém øádìní ve stylu rally na louce místního chovatele, byl koneènì zadržen mladík z Ostravy. Své šoférské umìní si navíc nechával zvìènit na video. Tìch pár minut záznamu ho nakonec stálo nemalou èástku na zaplacení pokuty a úhradu zpùsobené škody U požáru hájenky v Pežgovském lese zasahovalo nìkolik hasièských sborù. Budovu se však zachránit nepodaøilo. Pøíèiny události se vyšetøují Pøi nezvané návštìvì byl vyplašen pachatel, který vnikl do rod. domku v èásti Podlesí. Z místa utekl a tak pøedpokládal, že už je Mìstský úøad informuje nejspíš vše OK. Hlídka MìP jej však dle udaného popisu a za vydatné pomoci obèanù zjistila a zadržela. Zlodìjíèek byl nemile pøekvapený, když zaznìlo ono známé jménem zákona! V kradeném autì již asi omrzelo jezdit jeho nezákonného majitele. Pokusil se ho zbavit zapálením u žel. vleèky býv. mlýnù. Na místì zasahovali hasièi, pøípad šetøí PÈR V pátek oznámil na policii neš astník krádež svého vozidla. V nedìli bylo strážníky MìP nalezeno a pøedáno. Další šetøení vede policie ÈR Pøi kontrolní èinnosti byla, dle poznatkù poskytnutých policií ÈR, zadržena hlídkou MìP celostátnì hledaná osoba. Mìstská policie má zájem na vytvoøení bezpeèného a klidného prostøedí pro každého obyvatele mìsta a na tom, aby žádný pachatel pøestupku nebo trestného èinu nezùstal bez postihu. Pokud máte nìjaký dotaz, postøeh, kritiku, stížnost atd., mùžete ji zaslat písemnì veliteli MìP na adresu: Mìstská policie Šenov, Radnièní námìstí 300, Šenov nebo na R. Kulhánek, vel. MìP Výsledky voleb do Evropského parlamentu konaných dne okrs. è. 1 okrs. è. 2 okrs. è. 3 okrs. è. 4 celkem Poèet osob v seznamu volièù poèet vydaných úøedních obálek úèast ve volbách v procentech 37,1 26,7 33, ,9 poèet platných hlasù Strana: 1. Libertas.cz Køes anská a demokratická unie - ÈSL Vìci veøejné bèanská demokratická strana Suverenita Volte Pravý Blok Sdružení pro republiku-repub. strana Èeskosl Èeská strana národnì socialistická Evropská demokratická strana Strana svobodných demokratù Demokratická Strana Zelených Èeská strana národnì sociální Národní strana SDŽ - Strana dùstojného života Humanistická strana Moravané Spojení demokraté - Sdružení nezávislých Liberálové.CZ Strana demokracie a svobody Nejen hasièi a živnostníci s uèiteli do Evropy Komunistická strana Èech a Moravy Starostové a nezávislí - Vaše alternativa Strana svobodných obèanù SNK Evropští demokraté Balbínova poetická strana Strana zelených Koruna Èeská Lidé a Politika Strana soukromníkù Èeské republiky Zelení Dìlnická strana Nezávislí Èeská strana sociálnì demokratická ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2009

3 Rada mìsta 37. schùze vzala na vìdomí: pøehled plnìní a plánu èerpání odd3639 územní rozvoj pøehled o 10% pozastávce pøíspìvku PO zápis è. 2 likvidaèní komise zprávu hodnotící komise o posouzení nabídek na plnìní zakázky Modernizace a vybavení školek, škol a školských vzdìlávacích center v Šenovì zprávu hodnotící komise o posouzení nabídek Mìstský úøad informuje Hospodaøení s komunálními a velkoobjemovými odpady Komunální odpady (samostatnì pøist. kontejnery) Èerven 2009: sobotní sbìr a svoz (objemné, nebezpeèné z domácností) Lapaèka (u obch.) 8:00 12:00 hod., U Alejského Dvora 12:30 15:00 hod. Èervenec: nepøistavují se VOK Srpen: Tìšínská (u koš.), køiž. Šajarská x Nad Potokem, køiž. Bøezùvka x Ke Stovkám, Datyòská, Pod Èechem, køiž. V Družstvu x Bøezová, Škrbeòská (byt. domy SBD) Záøí: K Hájence x Dlouhá, Nová, Stará Petøvaldská, Václavovická (u b.j.), køiž. Okružní x Na Šimšce, 2x Lapaèka (u obch.), U Alejského Dvora Nové místo pro Vaše odpady. Dnem je zøízeno a otevírá se novì místo pro sbìr objemných odpadù z domácností a elektroodpadù / elektrozaøízení. Sbìrné místo: ul. Na Sedlácích, ohrada Nejde o sbìrný dvùr, ale o místo pro krátkodobé shromažïování vybraných druhù komunálních odpadù. Odpady, které lze na sbìrném místì odkládat: nábytek, koberce, vyøazené sanitární pøedmìty (vany, umyvadla, WC), apod. Zcela vylouèeny jsou jakékoliv stavební odpady. Od uvedeného data se stanovuje otevírací doba takto: Pondìlí, støeda, pátek: 14:00 18:00 hod., sobota: 9:00 12:00 hod. Otevírací doba platí zároveò i pro sbìr bioodpadù. K druhu elektro: žádáme obèany, aby vyøazené elektrospotøebièe a elektroniku odevzdávali (pokud možno) jako elektrozaøízení, tj. kompletní (televizory s nepoškozenou obrazovkou), což by byl ideální stav. Obsluhu nového sbìrného místa v provozních hodinách, soubìžnì s provozem sbìrného místa bioodpadù, bude zajiš ovat pracovník MìPOS Šenov. Kontejnery pro ukládání odpadù, odvoz a další nakládání s odpady zajiš uje pro mìsto OZO Ostrava, s. r. o. Služba je bezplatná, Z jednání samosprávy ve zkratce na plnìní zakázky Rekonstrukce chodníkù vè. prvkù pasivní bezpeènosti podél silnice II/473, II/ 479 a ul. Lipová III. etapa schválila: zøízení místa pro shromažïování vybraných druhù komunálních odpadù v ohradì, ul. Na Sedlácích, a to od za podmínek dojednaných s firmou OZO Ostrava nájemce služebního bytu v MŠ Lapaèka rozpoètová opatøení likvidaci majetku urèená pouze fyzickým osobám s trvalým pobytem v Šenovì a vlastníkùm staveb pro individuální rekreaci, jejichž nemovitost je na území našeho mìsta. Výše popsanou zmìnou dochází k úpravì Harmonogramu sbìru, svozu a odstraòování objemných a nebezpeèných odpadù na r (další pozdìjší úpravy nejsou vylouèeny). Z pøistavování VOK jsou od 2. pololetí vyøazena místa v bezprostøedním okolí ohrady na Sedlácích (ul. Na Sedlácích, Pod Školou, Hasièská, U Školky, Lipová), omezení poètu VOK ul. Kaštanová. Žádná omezení se netýkají høbitova. Zároveò se ruší tøetí mobilní sbìr v sobotu V letošním roce praktikované dva mobilní svozy s NO (soboty v dubnu, èervnu) splòují povinnost ze zákona o odpadech pro obce, které na svém území nemají sbìrný dvùr. V pøípadì vìtšího zájmu ze strany obèanù je možné zajistit ještì v podzimním termínu 1x pojízdnou sbìrnu nebezpeèných odpadù. Od sbìrného místa v dle návrhu likvidaèní komise navýšení limitu poètu dìtí ve Školní družinì pøi Základní škole Šenov a to na 225 dìtí zøízení vìcných bøemen na pozemcích mìsta smlouvy o budoucích kupních smlouvách povìøila: starostku jednáním s PÈR o zajiš ování dopravní bezpeènosti v Šenovì starostku jednáním s Sm VaK o nájmu za užívání majetku mìsta (Stavinohová taj.) ohradì, s dobrou dostupností a èastou otevírací dobou, se oèekává snížení tlaku na poèet pøistavovaných samostatných VOK (hrazených z rozpoètu mìsta), jejich pøeplòování, zlepšení èistoty veøejných prostranství a snížení nákladù na èištìní stanoviš. Vychází vstøíc obèanùm, aby se svých nepotøebných vìcí mìli možnost zbavit kdykoliv, podle momentální situace. Sbìr bioodpadù: ul. Na Sedlácích, ohrada Sbírané bioodpady: tráva, listí, ovoce (padané, dále nevyužitelné) Vylouèené bioodpady ze sbìru: kuchyòské odpady, vìtve z døevin Doporuèení: dopravovat bioodpady do místa sbìru v pytlích, dovezené odpady budou ukládány volnì do kontejnerù, pytle zùstanou dovozci bioodpadù. Pro obèany: zdarma. Stuchlíková, ŽP Pozvání Zveme obèany Šenova na 19. zasedání zastupitelstva mìsta, které se bude konat dne v zasedací místnosti obecního domu. Zahájení zasedání v hodin. Z programu: Èinnost finanèního a kontrolního výboru Zpráva o záchranném systému ve mìstì (zprávy JSDH, komise pro projednávání pøestupkù, PÈR, MìP, Kriz. štábu) Zpráva komise životního prostøedí Zpráva stavební komise Organizaèní Další body programu budou upøesnìny na jednání rady mìsta dne (budou zveøejnìny na úøední desce a vývìsních skøíòkách). ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2009 3

4 Mìstský úøad informuje Hasièský zpravodaj JSDH Šenov Hasièský sbor mìsta Šenova, Hasièská 310 tel.: mobil: Vážení spoluobèané! Po mìsíci se opìt setkáváte s Hasièským zpravodajem, kde bychom vám rádi podávali informace o èinnosti Sboru dobrovolných hasièù mìsta Šenova. Souèástí sboru je výjezdová jednotka, která je zaøazena do Integrovaného záchranného systému jako Jednotka požární ochrany kategorie III, s výjezdem do 10 min. V jednotce slouží v nepøetržitých smìnách celkem 21 èlenù sboru a nejèastìji vyjíždìjí k zásahùm do 5 minut od vyhlášení poplachu pomocí speciálního svolávacího systému, na který jsou napojeny jejich mobilní telefony. V souèasné dobì již nevyjíždìjí hasièi pouze k požárùm, ale také k dopravním ne- jedná o pomoc ZZS s pøesunutím pacienta do záchranky a jeho následným transportem do nemocnice Ohlášen požár na ulici Petøvaldská požár tøí plastových kontejhodám, k únikùm nebezpeèných látek, k likvidaci bodavého hmyzu, k následkùm živelných pohrom a jiným technickým pomocím. Hasièi jsou speciálnì proškoleni v rùzných oblastech a bìhem roku prodìlávají soustavný výcvik. Další neménì dùležitou složkou sboru je oddíl dete potøebovat! Samozøejmì bude ze všeho nejlepší, když se budeme potkávat pouze na poslednì zmínìných akcích! Události od do Jednotka vyjela na ohlášenou událost na ul. rýdeckou, Šenov. Po pøíjezdu na místo události jednotka zjistila, že se Mladých hasièù, který je urèen pro dìti od nejútlejšího vìku až po 18 let. Zde se seznamují se základy hasièských dovedností na pravidelných páteèních schùzkách. Mimo jiné se úèastní hasièských závodù, chodí na rùzné exkurze, výlety, soustøedìní a jezdí na letní tábory. Celý sbor èítá kolem 70 èlenù a je jednou z nejstarších organizací v Šenovì a v loòském roce oslavil 100 let. Sbor se také v neposlední øadì vìnuje prevenci formou nejrùznìjších akcí bìhem celého roku, mezi které patøí rùzné ukázky, den otevøených dveøí, návštìvy škol a školky atd. Naším cílem je být vždy a co nejdøíve tam, kde nás bu- nerù a zahoøení støešní konstrukce garáže. Jednotka požár zlikvidovala. Na místo události byla pøivolána PÈR a hasièský vyšetøovatel Jednotka vyslána k technické pomoci na ulici Pod Školou. Jednalo se o zabouchnuté dveøe opatøené bezpeènostním zámkem v rodinném domì. Jednotka do RD vnikla pomocí nastavovacího žebøíku oknem Výjezd na ohlášenou událost požár myslivecké chaty. Objekt myslivecké chaty byl již v dobì pøíjezdu jednotek zachvácen požárem. Pomocí 4 proudù C se hasièùm bìhem 20 minut podaøilo požár dostat pod kontrolu. Jednotka provádìla dohašovací práce, rozebírání konstrukcí a z objektu byly evakuovány 4 ks PB lahví. Po likvidaci požáru bylo místo zásahu pøedáno PÈR V sobotu krátce po pùlnoci byla jednotka vyslána k požáru osobního vozidla na ulici Na Sedlácích. Jednotka za pomoci jednoho proudu C automobil uhasila V pátek bylo naše mìsto postihnuto vìtrnou smrští. V tomto období jednotka vyjíždìla celkem k 27 událostem. Jednalo se pøevážnì o spadlé stromy, které bránily v provozu. Jednotka také zajiš ovala spadlá elektrická vedení, pomáhala rozebírat spadlé støechy na RD a postupnì odstraòovala stromy, které hrozily pádem Výjezd k dopravní nehodì na ulici rýdeckou. Jednotka provedla úklid vozovky pomocí sorbetu a provedla zajištìní havarovaného vozidla proti požáru. Poté pomohla naložit havarované vozidlo na odtahovou službu Jednotka vyjela na ohlášenou událost na ul. Pøíèná, Šenov. Po pøíjezdu na místo události jednotka zjistila, že se jedná o neakutní otevøení uzavøených prostor. 4 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2009

5 Mìstský úøad informuje Vìtrná smrš øádila nad naším mìstem Dne kolem 18. hodiny se nad naším mìstem prohnala vìtrná smrš, která zasáhla do života spousty našich obèanù. Z nìkolika rodinných domù byla stržena støešní krytina, padající stromy poškozovaly hospodáøská stavení i oplocení. Vìtrný živel neušetøil ani majetek mìsta. Vyvrácené vzrostlé stromy likvidovaly i èásti místních komunikací, veøejné osvìtlení, náhrobky na høbitovu. Jako první organizovali pomoc a zasahovali po smršti naši dobrovolní hasièi ve spolupráci s mìstskou policií. Na pomoc byli povoláni i hasièi z okolních obcí a profesionální hasièi z MSK. Na odstraòování závad se podíleli i pracovníci energetiky a železnic. Èasto slyšíme, jak pokulhávají mezilidské vztahy, jak je nám lhostejné, co se dìje za našim plotem nebo našimi dveømi. Sousedská pomoc pøi bezprostøedním odstraòování následkù škod a provizorním zajištìní stržených støech však ukázala, že si umíme pomáhat. Pøedpokládané náklady na odstranìní následkù živelné pohromy v našem mìstì èiní témìø 2 miliony korun. Mìstský podnik služeb pøednostnì odstraòuje vìtrem poškozené stromy, které ohrožují bezpeènost chodcù, cyklistù a motoristù. Poškozené vozovky jsou opravovány tak, aby byly prùjezdné. Mìsto se bude muset finanènì vyrovnat s touto situaci na úkor jiných prací, které byly plánovány na letošní rok. V minulých letech byly na Ministerstvu pro místní rozvoj vypsány dotaèní tituly na pomoc pøi obnovì obecního majetku postiženého živelnou pohromou. Mìsto samozøejmì ihned kontaktovalo pøíslušné pracovníky MMR, ale pro letošní rok nejsou ministerstvem vyèlenìny prostøedky k tomuto úèelu. O pomoc jsme požádali i krajský úøad, který se naší žádostí bude zabývat na svém záøijovém jednání. Ing. Jan Blažek, místostarosta Na fotografiích pøipomínáme spouš, kterou za sebou zanechala vichøice. Další kontrolní akce v Šenovì Dne probìhla v noèních hodinách další kontrolní akce na dodržování zákazu podávání a prodeje alkoholických nápojù mladistvým. Kontroly se zúèastnili strážníci Policie ÈR a Mìstské policie Šenov, pracovníci sociálnì-právní ochrany dìtí ostravského magistrátu a zástupce mìsta. Vedle toho se akce zúèastnili také pøíslušníci Policie ÈR se psy zamìøenými na vyhledávání držení a pøechovávání drog. V restauraci Na Horakùvce bylo zkontrolováno cca 20 dìtí a mladistvých, kteøí se podrobili dechové zkoušce na pøítomnost alkoholu. U ètyø zkontrolovaných mladistvých byla zkouška pozitivní. Rozsah namìøených hodnot se dle výsledkù mìøení Policie ÈR pohyboval v rozmezí 0,35 1,1 promile alkoholu. S dìtmi byl pracovníky místnì pøíslušného orgánu sociálnì-právní ochrany dìtí sepsán úøední záznam, byli kontaktováni zákonní zástupci dìtí, kteøí si proti podpisu museli své ratolesti vyzvednout. Kontrolovány byly i další místa, kde se schází mládež a kde je podezøení z držení a konzumace drog. Tyto obavy se však nepotvrdily. Kontrolní akce budou probíhat i v dalších mìsících. Ing. Jan Blažek, místostarosta ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2009 5

6 jistì jste všichni zaznamenali, co se tady pøehnalo v pátek kolem 18. hodiny. Mìstský úøad informuje Vážení a milí spoluobèané, Chtìli bychom touto cestou podìkovat všem rodinným pøíslušníkùm, pøátelùm, sousedùm, známým, ale i neznámým lidem za skvìlou a pohotovou pomoc pøi úklidu následkù vichøice. Dále dìkujeme za pomoc panu Radimu Burdovi za rychlý a bezpeèný odvoz dcery a jejího otce do nemocnice ve rýdku-místku. Dìkujeme také za zájem panu místostarostovi ing. Janu Blažkovi. Rodina Krištofova Na fotografiích následky vichøice bez dalšího komentáøe. Podìkování Touto cestou chceme moc podìkovat za velikou pomoc pøi živelné pohromì dne , a to paní starostce Kuchaøové, panu místostarostovi Blažkovi, panu starostovi Holeèkovi z Petøvaldu, mìstské policii, šenovskému hasièskému sboru a panu Petru Pøeèkovi, všem kamarádùm a sousedùm. Dìkují Adamkovi Vedení mìsta dìkuje Jednotce sboru dobrovolných hasièù Šenov, Mìstské policii Šenov a Mìstskému podniku služeb Šenov za okamžité zásahy a rychlou pomoc pøi odklizení následkù kvìtnové nièivé vichøice, která postihla nejenom nás, ale také další obce a mìsta na severní Moravì. Starostka mìsta Darja Kuchaøová 6 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2009 Pouèení pro rodièe na prázdniny 1. Popovídejte si se svými dìtmi o bezpeèném domovì Pokud nutnì musíte odejít z bytu a necháváte své školou povinné dítì doma samotné (pøedškoláky doma samotné nenechávejte, mohlo by se vám to nevyplatit jako jedné mamince z Ostravy - Dubiny, která se z nákupu vrátila do vyhoøelého bytu. Naštìstí ji její syn pøivítal jen ušpinìný, ale zdravý. S bytem v panelové zástavbì to ovšem vypadalo úplnì jinak a sousedé jí také její lehkomyslnost dùraznì vyèetli.), vysvìtlete mu, že nesmí manipulovat s ohnìm, schovejte všechny zdroje ohnì, schovejte nebo jinak zabezpeète další nebezpeèné pøedmìty. V pøípadì, že doma máte zbranì, rozložte je na víc dílù a všechny uschovejte oddìlenì. Jasnì mu vysvìtlete, že nesmí otevøít dveøe, aniž by vìdìlo, kdo za nimi je. Øeknìte, komu mùže otevøít, napø. babièce, tetì. Ale zakažte, aby otevíralo komukoli jinému jako napø. elektrikáø, plynaø apod. Tyto øemeslníky, pokud chtìjí provádìt ve vašem bytì opravy, by jste mìli mít vždy pod dozorem. A pokud oni sami tvrdí, že nepotøebují nikoho dospìlého za svými zády, zøejmì nechtìjí jen opravit kapající kohoutek, ale mohou chtít využít naivity dìtí. Dejte možnost dítìti, které zùstane samo doma, aby vám mohlo kdykoli zatelefonovat a poradit se s vámi. Také je samozøejmostí zabezpeèit okna proti nechtìnému pádu dítìte nebo zajistit nebezpeèné živoèichy chované doma, napø. hady a pavouky. V pøípadì, že ponecháte nezletilé dítì bez náležitého dozoru pøimìøeného jeho vìku, rozumové vyspìlosti, popøípadì zdravotnímu stavu a stane se vážná nehoda, vystavujete se nebezpeèí trestního stíhání napø. za trestný èin ublížení na zdraví z nedbalosti. 2. Vysvìtlete svému dítìti, kde jsou bezpeèná místa Pokud si vaše dítì chodí hrát ven samo, promluvte si s ním, kterým místùm se má vyhýbat. Napøíklad frekventovaným komunikacím, rozestavìným domùm, ale také tìsnému okolí problematických restaurací apod. Ukažte mu místa, kde si mùže se svými kamarády hrát. Využijete toho, až se vaše dítì za- (pokraèování na str. 7)

7 ÚDRŽBA POZEMKÙ Pøipomínáme úèinnost obecnì závazné vyhlášky na území mìsta Šenov è.1/2009. OZV má ustanovení o udržování zelenì formou pravidelných seèí, min. 2x roènì. První seè musí být provedena do , druhá do kal. roku. Týká se vlastníkù a uživatelù pozemkù veøejnì pøístupných, zemìdìlsky neobdìlávaných a ostatních, mimo oplocených, soukromých zahrad. MìÚ již nebude rozesílat jednotlivým vlastníkùm/uživatelùm výzvy s termínem odstranìní závadového stavu tak, jako v minulosti. Porušení vyhlášky bude øešeno podle Mìstský úøad informuje Pouèení pro rodièe na prázdniny Upozornìní odboru ŽP zákona o pøestupcích nebo o obcích. Trávu, která vznikne pokosením a nenajde jiné využití, mají obèané možnost bezplatnì odevzdat v místì sbìru bioodpadù. KVALITA VODY STUDÁNKA V mìsíci kvìtnu tohoto roku byl proveden akreditovanou laboratoøí odbìr a rozbor vody, z podzemního zdroje, studánka v lese Bobèok, k. ú. Šenov. Odebraný vzorek byl podroben mikrobiologickému, biologickému a fyzikálnì chemickému rozboru. Vzhledem k tomu, že ze studánky nìkteøí vodu (pokraèování ze str. 6) bere do hry a zapomene se vrátit ve smluvenou dobu domù. Budete vìdìt, kde ho mùžete hledat. 3. Nauète jej používat bezpeènou cestu Nìkdy vaše dítì musí do míst, kde si mùže hrát, projít nebezpeèným úsekem. Tím mùže být rušná silnice, nepøehledný lesík nebo zkratka pøes potok. Projdìte si tuto cestu spoleènì a vysvìtlete, proè je bezpeènìjší ujít navíc sto metrù ke svìtelnému pøechodu, nebo proè je lepší obejít lesík, èi dojít k mostku pøes potok. Nebojte se svému dítìti øíci o nejzávažnìjších následcích, kterým se mùže tímto vyhnout. Otevøenì si s ním popovídejte, že má malou šanci pøežít, když vbìhne pod kola jedoucímu automobilu. Vaše dítì by mìlo vìdìt, že mu mùže ublížit dospìlý èlovìk a že ten, který se na zaèátku hovoru chová pøíjemnì, usmìvavì a mile, nemusí být hodný èlovìk. Nestyïte se mu øíci, že není normální, když mu sahá mezi nohy, na prsa a na zadek. A hlavnì si s ním každý den povídejte, dozvíte se, co v dobì, kdy jste jej nemìli pod dohledem, dìlalo a mùžete ho také usmìrnit, popøípadì informovat policii, že ve vašem okolí je èlovìk, který osahává menší dìti. V neposlední øadì se tím také utužuje rodièovské pouto a možná vám vaše dítì umožní se alespoò tímto zpùsobem vrátit do dìtských let. 4. Vysvìtlete dìtem, kdo jsou bezpeèné osoby Toto doporuèení se vám mùže hodit hlavnì na dovolené v neznámém mìstì. Mùže se stát, že budete pøíliš nadšeni ze starobylých památek nebo roztomilých krámkù a ztratíte svou ratolest z dohledu. Víte, jak vaše dítì zareaguje, když se ocitne v neznámém prostøedí bez bezpeèné náruèe maminky nebo tatínka? Pravdìpodobnì zaène plakat a volat vás. Snad nebude mít smùlu a neobjeví se v jeho pøítomnosti èlovìk, který využije bezbrannosti vašeho dítìte a pod záminkou pomoci si ho odvede neznámo kam. Domluvte si tedy pøedem, kde se potkáte v pøípadì, že se ztratíte. Pokud to není možné, vysvìtlete dìtem, na koho se mùžou obrátit s žádostí o pomoc. Na besedách ve školách, kam za dìtmi chodím, dìti reagují velmi bystøe, ale pøece jenom si je vyzkoušejte. Ztratí-li se v obchodì, a zajde za paní prodavaèkou u pokladny, ta má vìtšinou po ruce telefon a je velmi malý pøed- užívají k pøímé spotøebì, požadavky na kvalitu vody, resp. stanovení ukazatelù a hodnocení ve vztahu k limitním (pøípustným hodnotám), vycházely z požadavkù na pitnou vodu/krácený rozsah dle vyhlášky è. 252/ 2004 Sb. Výsledek mikrobiol., biol. rozboru zneèištìná, voda neodpovídá požadavkùm na vodu pitnou, pro pøímou spotøebu lidí. Výsledek fyzikálnì chemického rozboru voda nevyhovuje v ukazateli ph (nízké), kyselá. Závìr vodu ze studánky nepoužívat jako vodu pitnou. Stuchlíková, ŽP poklad, že by mu chtìla ublížit. Ztratí-li se vám dítì v tramvaji nebo autobusu, doporuète mu, aby nevystupovalo, ale aby šlo k øidièi. Nejenže øidiè si dítì nemùže nikam odvézt, ale má také možnost informovat dispeèink, který zalarmuje policii. Policie už potom zprostøedkuje vaše setkání. No a pokud se dítì ztratí napø. v parku, a se obrátí na policistu, strážníka nebo maminku s koèárkem. Vìøím, že maminka s koèárkem pro dítì najde pochopení a pomùže mu, aniž by zneužila jeho bezbrannosti. Øešením je rovnìž mobilní telefon. Pokud jej dítìti svìøíte, rozhodnì ho pouète, aby si telefon schovalo do kapsy. Vytrhnout mobil z ruky dítìti zvládne i desetiletý zlodìj. Bezpeèných pravidel je mnohem víc, ale k tìm se vrátím nìkdy jindy. Ještì vás chci upozornit na tzv. sousedskou výpomoc. Nezapomínejte na dobré vztahy se sousedy, vzájemnì si mùžete vypomáhat pøi hlídání vašeho majetku i vašich dìtí. A v neposlední øadì korigujte a plánujte svým dìtem zajímavý program na volné chvíle. Nuda totiž s sebou èasto pøináší dìtské roš árny, které nemusí konèit jen chápavým úsmìvem. A pokud si vaše dítì bude z nudy házet kameny a trefovat napø. do oken, náhrada škody pùjde z vaší penìženky. Pøesto vám za všechny policisty pøeji pøíjemné léto a hlavnì hodnì veselých zážitkù, na které budete rádi vzpomínat. Mgr. Olga Bogdanová preventista OOP ÈR Vratimov. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2009 7

8 V rámci studie ANA- LÝZA PØEPRAVNÍCH VZTAHÙ V OSTRAVÌ, bude v èervnu proveden na území mìsta Ostravy a okolí anketní dopravní prùzkum domácností. Zadavatelem této studie je Dopravní podnik Ostrava. Výše uvedený dopravní prùzkum je zamìøen na získání základních informací o dopravních ná- Spoleèenská rubrika Poznámka k naší rubrice: Všechny oslavence v této spoleèenské rubrice zveøejòujeme bez jejich pøedchozího souhlasu. Výjimeènì se stává, že si nìkterý jubilant nepøeje být v Obìžníku uveden. To samozøejmì respektujeme požadavek na nezveøejnìní jména je však nutno uplatnit na tel nejpozdìji do uzávìrky Obìžníku, tj. do 6. dne v mìsíci. (SO / T. Klimasová) 8 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2009 Mìstský úøad informuje / Kultura Anketní dopravní prùzkum domácností rocích a dopravním chování obyvatel v pracovních dnech a ve víkendových dnech (napø. zdroje a cíle cest, úèel cesty, hybnost, kvalita dopravy atd.). Získané údaje budou využity zejména pøi posuzování pøepravních vztahù v rámci mìsta a okolí a následného hodnocení kvality dopravy v území. Na území mìsta Ostravy a v blízkém okolí V mìsíci èervnu 2009 oslaví významná životní jubilea tito šenovští obèané JARMILA BARTKOVÁ PAVLA BEDNÁØOVÁ JANA BRHÁÈKOVÁ LUBOMÍR ÈÍŽ PAVLA ILKOVÁ MILUŠE OLVARÈNÁ EVŽEN HANZEL ANNA KLIMSZOVÁ MARKÉTA KØIŽÁNKOVÁ OLGA KUDRNOVÁ JINDØICH LERCH ANTONÍN LIPINA IRENA LORENSOVÁ JANA MICHALÍKOVÁ ALENA PAÏOURKOVÁ ALICE PAVLASOVÁ JARMILA POPKOVÁ YVONA ROBENKOVÁ KVÌTOSLAVA SMÉKALOVÁ MARIE SZROMKOVÁ TATIANA ŠÈIŠ¼AKOVÁ JOZE ŠTE ÈÁK O¼GA ŠTE EKOVÁ IRENA TLOLKOVÁ JAROSLAV VARNUŠKA LADISLAV VAŠEK MILAN VICENEC BOHUSLAVA WEISSOVÁ DIAMANTOVOU SVATBU oslavili manželé Josef a Libuše Rajdusovi Všem jubilantùm pøejeme k jejich výroèí pøedevším hodnì zdraví, mnoho štìstí, rodinnou pohodu a spokojenost Omlouváme se kvìtnové jubilantce, paní Vìøe Baèùvkové, jejíž pøíjmení nebylo v pøedešlém èísle Obìžníku otištìno správnì. bude v rámci osobního kontaktu celkem osloveno pøes tisíc domácností. Anketní dopravní prùzkum zapoène v èervnu a bude realizován dvìma zpùsoby. První zpùsob je založen na osobním kontaktu tazatele s domácností, kdy distribuci a následný sbìr dotazníkù do a z domácností budou provádìt proškolení tazatelé. Ti se budou v domácnostech prokazovat tzv. OSVÌD- ÈENÍM O POVÌØENÍ ZPRACOVÁNÍ ANKET- NÍHO DOPRAVNÍHO PRÙZKUMU DOMÁC- NOSTÍ VE MÌSTÌ OS- TRAVA A OKOLÍ (vzor uveden níže). Na území mìsta Ostravy a v blízkém okolí bude v rámci osobního kontaktu s domácností celkem osloveno pøes tisíc domácností. Druhý zpùsob je založen na oslovení domácností bez osobního kontaktu tazatele s domác- VZOR OSVÌDÈENÍ: ností. Do jednotlivých domácností (poštovních schránek) tak budou distribuovány dotazníky s možností bezplatného poštovního vrácení na adresu organizátora prùzkumu (v obálce s dotazníkem bude vložena i odpovìdní obálka). U tohoto druhého zpùsobu bude záležet na ochotì domácnosti, zda dotazník vyplní a zpìt bezplatnì zašle na adresu organizátora. Na území mìsta Ostravy a v blízkém okolí bude v rámci tohoto druhého zpùsobu celkem osloveno pøes pìt tisíc domácností. Tímto žádáme všechny obyvatele o spolupráci a k pøispìní zlepšení dopravy na území Ostravy a okolí. Organizátor prùzkumu: UDIMO spol. s r. o., Sokolská tøída 8, Ostrava Kontaktní osoba: Ing. Ivana Havlíèková ( ). OSVÌDÈENÍM O POVÌØENÍ ZPRACOVÁNÍ ANKETNÍHO DOPRAVNÍHO PRÙZKUMU DOMÁCNOSTÍ VE MÌSTÌ OSTRAVA A OKOLÍ ÚÈEL: Anketní dopravní prùzkum domácností ZADAVATEL PROJEKTU: Dopravní podnik Ostrava ZPRACOVATEL PROZKUMU: UDIMO, spol. s r.o., Sokolská tø. 8, Ostrava DOBA PLATNOSTI: èerven 2009 JMÉNO TAZATELE:... ÈÍSLO OP:... Potvrzujeme tímto, že tato spoleènost byla povìøena zpracováním dokumentu ANALÝZA PØE- PRAVNÍCH VZTAHÙ V OSTRAVÌ, jehož souèástí je i ANKETNÍ DOPRAVNÍ PRÙZKUM DO- MÁCNOSTÍ. Potvrzení je vydáno jako jednoúèelový doklad pro výše uvedený prùzkum, platný v èervnu Toto osvìdèení platí pouze ve spojení s níže uvedeným potvrzením spoleèností UDI- MO, spol. s r. o. MH/Mrl.

9 ŠENOV Knihovna & Šenovské muzeum Dne 29. èervna 2009 probìhla slavnostní vernisáž k výstavì obrazù pana rantiška Procházky, které jsou vystaveny v prostorách Panské oratoøe kostela Prozøetelnosti Boží. Vernisáže se úèastnilo takøka 80 návštìvníkù, kteøí si mj. vyslechli hudební vystoupení v podání p. Romany Príbelové a p. Martina Èápa. Mimoøádný dík patøí také panu faráøi Petru Okapalovi, který velkoryse a zcela nezištnì poskytl pro zahájení výstavy farní prostory, které umožnily dùstojný prùbìh vernisáže. Výstava potrvá do 30. èervna Krásu vystavených obrazù, zachycujících pøevážnì šenovské motivy a okolní krajinu, si mohou návštìvníci prohlédnout ve dnech pondìlí, úterý, ètvrtek a pátek v dobì od 15 do 17 hod. a v nedìli v dobì od 8 do 10 hod. Upozoròujeme na letní provozní dobu, která bude platná od do Otevøeno bude ve dnech pondìlí 8 až 17 hod., ètvrtek 8 až 17 hod. a sobota 8 až 11 hod. Pozvánka k sousedùm Kultura KAM za kulturou, zábavou a sportem VRATIMOV Kino Hvìzda, pøedstavení vždy od hod. 17. a Sedm životù 26. a El Paso v a hod. Zapomenutý ostrov 24. a Pøíbìh o Zoufálkovi Kulturní støedisko 3. až výstava Papírna utváøela mìsto hod. Pirátská pohádka nedìlní pohádka pro dìti 18. a výstava Klubu vyšívaèek hod. oslavy 735. výroèí založení mìsta hod. tradièní Vratimovská pou HAVÍØOV hod. Havíøov v kvìtech kvìtinový prùvod, atrakce, vystoupení, floristická soutìž, vstup zdarma až každou prázdninovou nedìli od do hod. promenádní koncerty Léto 2009 v parku za KD Radost, vstup volný OD 15. ÈERVNA DO 15. ÈERVENCE 2009 Kulturní dùm Petra Bezruèe hod. divadelní pøedstavení Hrdý Budžes vypráví Barbora Hrzánová, Jarmila Vlèková, Libor Jeník 4. až výstava Toulání fotografií z cest po svìtì Marcely Somolové hod. Taneèní akademie pohybových kurzù Kulturní dùm Radost 3. až výstava akademického sochaøe Miroslava Rybièky Umìní a motocykly Kulturní dùm Leoše Janáèka 2. až výstava Nejkrásnìjší dìtem Lucie Seifertové Letní kino zahájen provoz 26. až hod. Mamma-Mia! OSTRAVA Divadlo Petra Bezruèe hod. Bezruèpárty na stodolní hod. Lakomec hod. Paní ministrová RÝDEK-MÍSTEK Muzeum Beskyd Stálá expozice: Beskydy, pøíroda a lidé; Zámecký okruh; rýdek Mariánské poutní místo; rýdek a Místek; Památník Óndry Lysohorského Výstavy: Houby zblízka výstava fotografií Dalibora Jandy od do ; Vladimír Klein sklo, výstava ateliérové skláøské tvorby od do hod. na nádvoøí frýdeckého zámku folklorní festival rýdek-místek hod. vystoupení zpívajícího právníka Iva Jahelky Evidence obyvatel NEJMLADŠÍ OBÈÁNCI MÌSTA Nelly Szabó, Jonáš Robenek, Patricie Najzarová, Vojtìch Kaštyl, Vojtìch Valoviè, Veronika Zlámalová, Radomír Blahovský K narození dìtí rodièùm srdeènì blahopøejeme. ROZLOUÈILI JSME SE Božena Šimšová, Marie Slívová Pozùstalým vyjadøujeme upøímnou soustrast. Žádáme rodièe novorozencù, aby narození oznámili na evidenci obyvatel správní odbor MìÚ, rodný list dítìte vezmìte s sebou. Prosíme tímto pozùstalé o oznamování úmrtí svého rodinného pøíslušníka na evidenci obyvatel. Pøedložením úmrtního listu zemøelého zajistíte vèasné odhlášení osoby z registru obyvatel. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2009 9

10 AKCE ŠKOLY V mìsíci kvìtnu se uskuteènilo mnoho akcí Ekopobyt pro žáky 9. tøíd ve Volovicích u ulneku Školství / Život ve mìstì Základní škola Šenov informuje absolutním vítìzem 1. kategorie a kromì bájeèných cyklocen, které obdrželi všichni vítìzové, si domù odvážel krásné horské kolo. z Øepiš, Šenova, Sedliš, Vratimova na ul. Datyòské, na nám. T. G. Masaryka mohli zmìøit své síly ve fotbalovém turnaji. Pro ty, které zajímá statistika: Družstva tøída 1. Sedlištì, 16:1, 9 bodù; 2. Šenov, 2:3, 4 body; 3. Vratimov, nám. T. G. Masaryka, 1:5, 4 body; 4. Vratimov, ul. Datyòská, 1:11, 0 bodù. POZVÁNKA NA RADOVÁNKY V sobotu zveme všechny obèany, zájemce a pøíznivce školy na tradièní radovánky, které se uskuteèní ve hod na høišti za školou. Pøijïte se pobavit a povzbudit své blízké a známé a rozlouèit se tak se školním rokem. Tìší se na vás žáci, pedagogové a èlenové SRPDŠ jako hlavní organizátoøi. Jednodenní zájezd pro nejlepší žáky do Jeseníkù s exkurzí na Dlouhé stránì Cykloturistický kurz pro žáky 8. tøíd ve Vítkovì Podhradí Zájezd žákù do Anglie. Všechny akce se staly na naší škole tradicí, setkávají se vždy s velkým ohlasem. KRAJSKÉ KOLO DOPRAVNÍ SOUTÌŽE MLADÝCH CYKLISTÙ se uskuteènilo ve dnech v areálu autokempu ve renštátì pod Radhoštìm. Naše škola zde byla zastoupena ètyøèlenným družstvem z 5.B z Podlesí ve složení Markéta Sulková, Jakub Smetana, Kateøina Špánková, Ondøej Strakoš. Soutìžilo se opìt ve ètyøech disciplínách: jízda zruènosti, jízda na dopravním høišti, první pomoc a teoretická èást pravidel silnièního provozu (test). Po nesnadné a dlouhé pøípravì jsme opìt obhájili medailovou pozici pøivezli jsme domù zlatou a postupujeme do celostátního finále, které se koná ve dnech ve Svìtlé nad Sázavou. Jakub Smetana se stal JEN TAK DÁL! Zapsala: Nela Wilková OLYMPIÁDA SLEZSKÉ BRÁNY ATLETIKA 20. kvìtna probìhlo další kolo této soutìže, kterou tentokrát uspoøádala škola Vratimov, ul. Datyòská. Atletických soutìží se zúèastnili žáci základních škol z Vratimova, Paskova, Šenova a Sedliš. Vítìzství si odvezla Základní škola Paskov, naše škola se umístila s malou ztrátou na druhém místì. Všem, kteøí naši školu reprezentovali, dìkujeme. OLYMPIÁDA SLEZSKÉ BRÁNY OTBAL Dne probìhl druhý den ètyødílné Sportovní olympiády mládeže škol obcí sdružených v Regionu Slezská brána. Na první zápolení ve vybíjené dìvèat v Šenovì navázal fotbalový turnaj, který se konal v Sedlištích. Sportovního dopoledne se zúèastnily školy ze Šenova, Vratimova, Sedliš a Øepiš. Jelikož poèasí nám bylo pøíznivì naklonìno, nikomu se nic nestalo, žádná zlomená ruka, noha, žebro, mùžeme øíci, že se dopoledne vydaøilo a žáci základních škol Milé setkání Dne 13. kvìtna probìhlo setkání obyvatel našeho domu s peèovatelskou službou za úèasti paní starostky a dìtí z Mateøské školy Lapaèka u pøíležitosti Dne matek. Dìti, pod vedením paní uèitelek, potìšily svým roztomilým pohádkovým vystoupením a obdarovaly všechny pøítomné maminky, ale i tatínky, malým dáreèkem. Také pro dìti byla pøipravena sladká odmìna. Po ukonèení vystoupení pokraèovalo posezení obyvatel DPS s paní starostkou v pøíjemné atmosféøe. Atmosféru setkání s obyvateli DPS pøibližují tyto fotografie. 10 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2009

11 Život ve mìstì Louèení s pøedškoláky Den byl pro budoucí školáèky mateøské školy Lipová zvláš dùležitý. Zahrada školky se promìnila v pohádkové odpoledne, kde se sešly všechny dìti, jejich maminky, tatínkové, babièky i dìdeèkové a spoleènì si užili krásný, sluneèný pohádkový den, plný zábavy, legrace, tance a zpìvu. Barevné cestièky k perníkové chaloupce, Krtkovy chodbièky, Spidermanovo bludištì, Rákosníèkovy lekníny, velké prádlo u víly Amálky, cvièení králíèkù Boba a Bobka, øádìní ve skákacím hradì a Hopsalínkùv cirkus to byly zapeklité a radostné chvilky, které nám pohádkové odpoledne pøichystalo. A co pøedškoláci? Ti byli paní øeditelkou Lenkou Mlýnkovou slavnostnì napasováni na školáky. Na památku si odnesli šerpu školáèka a pamìtní list s fotografií všech školkových kamarádù. Všichni zamìstnanci MŠ pøejí dìtem, aby se jim ve velké škole líbilo a daøilo a aby na školku rádi vzpomínali. To bylo dìtské radosti... Pronájem sportoviš v areálu SK Šenov Taneèní škola Palas Zástupci taneèní školy Palas navštívili ukrajinské mìsto Lvov, kde probíhal mezinárodní semináø souèasného tance. Ze semináøe si odnesli certifikát ukrajinského ministerstva kultury, opravòující trenéry taneèní školy Palas k taneèní výuce na Ukrajinì. Taneèní škola tak úspìšnì navázala na spolupráci, která se zrodila pøi loòské návštìvì polského Namyslova. Tradièní letní taneèní škola, která probíhá každoroènì, bude tedy letos v mezinárodním duchu, nebo úèast na výuce pøislíbili žáci i trenéøi z ukrajinské taneèní školy. Bližší informace o èinnosti taneèní školy Palas naleznete na internetové adrese: ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/

12 12 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2009 Život ve mìstì PIONÝRSKÁ SKUPINA ŠENOV POØÁDALA DÌTSKÝ DEN V pátek poøádala naše Pionýrská skupina DÌTSKÝ DEN. V letošním roce jsme chtìli vyzkoušet nìco nového, a proto jsme chtìli uspoøádat Dìtský den již v pátek dopoledne venku na høišti ZŠ Šenov støed, aby nás mohli navštívit i dìti z mateøské školy a prvòáèci a druháèci základních škol. Díky nepøízni poèasí jsme ale museli akci posunout na odpoledne, do tìlocvièny ZŠ Šenov støed. Dìti to neodradilo a tak si pøišly užít svùj den pøímo z družiny nebo pak se svými rodièi. I když se na nás sluníèko mraèilo, pøesto dìti odcházely s rozzáøenými tváøièkami a kapsami naducanými bonbóny. Letos na dìti èekala banda zlotøilých pirátù a mohly si vyzkoušet spoustu pirátských dovedností. Zkusily si také støelbu z airsoftové pistole, z luku a jiné disciplíny. Když dìti pøekonaly nástrahy pirátské bandy a nasbíraly dostatek razítek, èekala je ve staré døevìné truhle sladká pirátská odmìna. PS Šenov tímto moc dìkuje paní øeditelce Mgr. Pavliskové, která nám vyšla ve všem vstøíc a umožnila nám uspoøádat akci i pøes probíhající vyuèování ve školní tìlocviènì, a panu Hegedüsovi z Lukostøeleckého oddílu za spolupráci pøi realizaci akce. Více fotek a informací shlédnete na našich webových stránkách: A protože se školní rok už pomalu chýlí ke konci, tìší se vedoucí a instruktoøi PS Šenov na dìti na našich letních táborech. Za Pionýrskou skupinu Šenov Hanka Králová Republikové setkání pionýrských oddílù na Slapech O víkendu kvìtna 2009 se sešlo pøes 850 pionýrù z Èech, Moravy i Slezska na Slapské pøehradì v kempu Nová Rabynì. Jednou z hlavních dominant tohoto setkání bylo vyvrcholení dlouhodobé hry Poselstvo krále Jiøího. I my jsme se do této hry zapojili a putovali celý školní rok po zemích evropských, plnili poctivì všechny úkoly a po celou dobu jsme byli na prvních pøíèkách. Rozhodli jsme se tedy vyslat 8 zástupcù našeho poselstva Šašci z Shönhofu na druhý konec republiky. Po pùldenním cestování jsme dojeli do cílové stanice, kde jsme si postavili své stany a prošli si okolí. Postupnì pøijíždìli další pionýøi a poselstva, která jsme znali z našeho putování. V páteèní veèer jsme to roztanèili na diskotéce pod širým nebem a zahráli jsme si i spoustu soutìží, za které jsme si odnesli zajímavé ceny. Pozdì k veèeru, když tma zalila celý kraj, rozzáøil se na obloze ohòostroj na uvítanou. V sobotu po snídani nás èekal slavnostní nástup a oficiální uvítání. Hned po nástupu jsme vyjeli na výlet do nedaleké vodní elektrárny Štìchovice, kde jsme strávili mnoho èasu prolézáním tajuplných prostor. Vrátili jsme se na obìd a po nìm nasedli do parníku a užili si hodinovou projížïku po Slapské pøehradì. Po návratu na nás už èekal kancléø Lukáš z Hunce, který pro nás pøipravil úkoly, jež provìøovaly naše dovednosti, které jsme se bìhem celého roku nauèili. Poté, co jsme všechny úkoly splnili a shlédli jsme pøedstavení šermíøù, byli jsme pasováni na stateèné a hrdé rytíøe. Po slavnostním obøadu všechny roztanèila hudební skupina our Promile, a když opìt pøišla tma shlédli jsme ohòovou show. Poslední den jsme (pokraèování na str. 13)

13 Život ve mìstì Èeští a polští skauti si provìøili své dovednosti ve Svojsíkovì závodu O prodlouženém víkendu 8. až 10. kvìtna se do Šenova sjelo více než 120 skautù a skautek nejen z okresu rýdek-místek, ale také z Polska. Sešli se zde, aby pokraèovali v rozvoji èesko-polské spolupráce a za úèelem provìøení svých znalostí i dovedností v soutìži zvané Svojsíkùv závod. Závod uskuteènìný jako souèást projektu Èesko-polské pøeshranièní spolupráce, financované z Evropského fondu pro regionální rozvoj, byl dosud nejvìtší akcí, kterou junácký okres rýdek-místek poøádal. Na pøihlášené soutìžní hlídky èekalo mnoho obtížných úkolù, jako napøíklad poskytnutí první pomoci, støelba ze vzduchovky, práce s GPS, pojídání mouèných èervù èi pøespání v pøírodì. Hlídky si vyzkoušely i èinnosti, se kterými se potkávají v každodenním životì, napøíklad separace odpadu, vyhledávání informací na internetu èi komunikace èlenù soutìžní hlídky mezi sebou. Nadšení a zápal všech zúèastnìných se plnì projevil v sobotu veèer, kdy hlídky dorazily na táboøištì nedaleko Václavovic. Aè vyèerpáni po dopolední èásti závodu zamìøené na praktické dovednosti a znalosti a unaveni po odpolední výpravì, která je vedla pøes zajímavá místa Šenova, se všichni pustili do stavby stanù a pøípravy veèeøe na ohni. Táboøištì se pomalu zahalilo do tmy a souèasnì s tím zaèaly hoøet první ohníèky. Atmosféra v tu chvíli byla slovy nepopsatelná a každý už se myšlenkami ocitl na letním táboøe. Veèerní promítání fotografií z celého dne jen umocnilo dojem a spokojenost všech pøítomných. S nedìlí se i náš program pøiblížil ke konci. Vydatná snídanì doplnila energii na úklid táboøištì a my jsme vìdìli, že už zbývá jen vyhlásit výsledky chlapecké i dívèí kategorie. I když hlavním cílem Svojsíkova závodu není zjistit, která skautská družina je nejlepší, tak jsme mohli gratulovat Rorýsùm ze Starého Mìsta a Èlobrdkám z rýdlantu nad Ostravicí, kteøí se umístili na prvních místech ve svých kategoriích. Úspìchem jsou i místa druhá, nebo i tato jsou postupová do krajského kola SZ, které se uskuteèní èervna v Nýdku. Uznání rovnìž patøí i Polákùm, kteøí se také nenechali zahanbit a nejlepší ze ètyø polských hlídek se umístila na 3. místì. Závìreèná zpìtná vazba od soutìžících prokázala nadšení a radost z toho, že se mohli závodu zúèastnit a mnozí se již nyní nemohou doèkat dalšího roèníku, který probìhne v roce Závìrem mi dovolte vyslovit veliký dík ZŠ Šenov a Školní jídelnì za skvìlé ubytování a chutné stravování, SK Lapaèka za bezplatné zapùjèení høištì a také rodinì ajkošové z Kaòovic za bezplatné zapùjèení poseèeného táboøištì. Dále dìkuji všem, kteøí se na akci podíleli a tìším se na další spolupráci. Martin Sukaè Rádio, velitel závodu Republikové setkání pionýrských oddílù na Slapech (pokraèování ze str. 12) Víkend utekl jako vyjeli na prohlídku muzea vojenské techniky v Lešanech. Po návratu z muzea byl èas naším nepøítelem. Bìhem pár minut jsme poobìdvali, zabalili voda, poèasí nám naštìstí vyšlo a ve vzduchu už jsme cítili blížící se letní tábor, na který se všichni tìšíme a už odpoèítáváme dny, kdy si budeme vìci a stany a spoleènì užívat chvíle pak nás èekala dlouhá cesta zpátky domù. strávené na Bystøièce. Veronika Perzynová ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/

14 Vážení ètenáøi, Senior klub Šenov by vás rád seznámil se svou èinností v prùbìhu I. pololetí Letos jsme nezaèali vùbec vesele, v mìsíci lednu a únoru jsme se rozlouèili se 3 èleny, i pøesto naše èinnost pokraèuje dál. V mìsíci únoru jsme se spoleènì radovali z 90 let pana Alfréda Kuboše, který je na svùj vìk èilý a plný elánu. Náš klub má ve svých øadách 2 èleny døíve narozené, kteøí se rádi zúèastòují našich spoleèných akcí. V dubnu jsme si pøipomnìli patnáctileté založení klubu, a to posezením u harmoniky a zpìvem vèetnì malého pohoštìní. V tomto mìsíci jsme se byli bavit v Horních Bludovicích u našich pøátel. V kvìtnu jsme Rok 1938 byl to jubilejní rok, kdy sokolstvo se svými èsl. legionáøi chtìlo oslavovat 20 let našeho osvobození. Sokolstvo k tomuto výroèí pøipravovalo svùj už X. všesokolský slet. Bohužel zahranièní politické pomìry kalily už pøípravu a nácviky v jednotách. Valná hromada naši TJ SOKOL se konala už 9. ledna a opìtovnì byl starostou zvolen uèitel školy Na Podlesí br. Vilém Maòovský. Výše pøíspìvku byla urèena 29 Kè pro muže a 15 Kè pro ženy. Založen byl sletový fond, aby si mohli èlenové + dorost spoøiti na slet do Prahy. Dne 3. dubna se poøádal Pøedsletový veèer s ukázkami cvièení. 15. kvìtna bylo konáno veøejné cvièení za úèasti sokolských bratøí a sester z Radvanic a Bartovic. V prùvodu šlo 51 žákù, 17 dorostencù v nových krojích, 35 ve cvièebních úborech, 34 mužù v krojích, 52 žákyò, 32 dorostenek, 5 sester ve vlastních a 5 v národních krojích. Naši se rovnìž zúèastnili na veøejných cvièeních v Bartovicích, Radvanicích, Šumbarku a na sletech v Bohumínì Senior klub Šenov Život ve mìstì Pokraèování historie Sokola (dne 5. 6.) a ryštátì (19. 6.) to byly naše zkoušky pro velký svátek v Praze. Do Prahy na X. Všesokolský slet pak odjelo už žákù a 5 žákyò 25. èervna 16 dorostencù a 14 dorostenek + 3 dorostenci a 2 dorostenky z poboèky Václavovice. 2. èervence odjelo pak 29 mužù a 15 žen, aby doplnili poèty cvièících na mužù a žen. Slet vyvrcholil dne 6. èervence prùvodem Prahou ten èítal okolo úèastníkù! Aè vše jásalo a radovalo se, tanèilo a zpívalo, byli sokolové z Dolnorakouské župy smutni. Nesmìli kráèet pod svým praporem a pod naši vlajkou, ale pod vlajkou svého nového pána pod vlajkou s hákovým køížem. Tenkrát i naši se chvìli o svoji nezávislost a právem. V Mnichovì èekali jako laèné šelmy na svou koøist fašisté z Nìmecka, Maïarska i Polska. Naše TJ SOKOL mìla již vypracovány plány na stavbu SOKOLOVNY na jižní èásti svého høištì (dnes ZDŠ) uvažovalo se o koupi hostince U VEÈEØÙ, který majitel p. byli hosty Klubu dùchodcù Luèiny u pøíležitosti Dne matek. I èerven je bohatý na rùzné akce, smažíme vajeèinu, jedeme na zájezd, kde si prohlédneme zámek Linhartovy, dále kostel, který patøil k panství zámku a nyní se nachází v Polsku. Zájezd zakonèíme spoleèným obìdem a prohlídkou Krnova. Máme pozvání pøátel z Kaòovic na jejich setkání, spojené s hudbou a tancem. Z naší èinnosti je zøejmé, že šenovští dùchodci se rádi scházejí a umí se bavit. Ten, kdo chce pøijít mezi nás, bude vítán. Ve II. pololetí nás také èeká hodnì akcí, vèetnì spoleèné dovolené, ale o tom vás rádi budeme informovat pøíštì. Emilie Daxnerová Miksa nabízel ke koupi. Další úvahou byla stavba Hudebního pavilonu s místností a parketem pro tanèení s rozpoètem Kè. Ze všeho ale sešlo. Proè? Polské vojsko stanulo 9. øíjna na hranici Šenova. V tento den pøekroèili demarkaèní èáru stanovenou prozatímnì. Na rozkaz demilitaèní komise vrátili se na pùvodní místa. Takto stáli až do 15. listopadu, kdy polské vojsko se posunulo na novì urèenou demarkaèní èáru a naše inanèní hlídka musela až na køižovatku. Tím byl náš Šenov rozdìlen na dvì èásti. Pøi zabírání obce se odehrávaly srdcervoucí scény. Dìti, ženy ba i muži klekali na kolena a prosili èeské i polské dùstojníky aby Šenov zùstal na èeské stranì. Vše bylo marné. Tak to chtìlo nìkolik polských fanatikù v èele s místním hostinským Prymusem... a ostravským konsulem polským Malhomym. Po obsazení Šenova ustavil se na èeské stranì Slezský odboj. Ten mìl za úkol povzbuzovat naše lidi na druhé stranì... Tím však nebyl kalich hoøkosti vypit do dna. Informace ze sociální oblasti Obèanské sdružení sociálních a finanèních poraden ÈR, spolu se Svazem dùchodcù ÈR informuje: Sociální a finanèní poradna OS Sa P ÈR rozšiøuje své služby a informace o pomoc pøi vyøizování žádostí na státní dotace Zelená úsporám zateplování domù, ekologického topení a dalších ekologických zaøízení. Kontakt: kontakní místo: Odstrèilova 4, Ostrava, odpovìdná osoba: Vladimír Galbavý, 1. místopøedseda, tel , mobil: , fin a n c n i p o r a d - úøední den: ètvrtek od 9.00 do hod., telefonické spojení pondìlí až pátek od 9.00 do hod. na mobilním èísle. Kdo mùže poradnu pøedevším využívat: držitelé prùkazù ZTP, ZTP/P, TP; senioøi, sociálnì slabší rodiny; rodiny s dìtmi. Klientùm Sa Poradny poskytujeme pomoc a informace o slevách: pohonné hmoty v síti vybraných èerpacích stanic, sleva; pojištìní domácnosti a nemovitosti, sleva 10 až 20 %; zákonné a havarijní pojištìní os. aut, sleva %; dodávku plynu a el. energie u vybraného dodavatele, sleva až 7 %; služby vybraného mobilního operátora a pevné linky, sleva 10 až 20 %; prevenci pøed nebankovními úvìry, pøedlužení a exekucí; zajištìní financí na pohøebné program PIETA. Nabízíme i nabídku pracovních pøíležitostí spolupráce v poradnách OSS a P ÈR. Nepla te víc, než je tøeba! 14 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2009

15 ! PØEPIŠTE DÌJINY! Mužstvo mužù SK Šenov si již v prùbìhu kvìtna 2009 s pøedstihem 6 kol pøed ukonèením soutìžního roèníku vybojovalo postup do krajské soutìže 1.B tøídy. Stalo se tak poprvé v historii Mìsta Šenov a po více než 35 letech, kdy muži SK Šenov naposled hráli krajskou soutìž! To co se nepodaøilo Alexandru Minichovi jako aktivnímu hráèi Šenova, to v letošní fotbalové sezónì dokázal jako trenér SK Šenov a splnil tak i vytýèený cíl daný mìstem Šenov. Patøí mu za to obrovské podìkování. U této pøíležitosti bychom chtìli podìkovat hráèùm za zodpovìdný pøístup a skvìlou reprezentaci Šenova a hlavnì všem funkcionáøùm oddílu kopané SK Šenov i jejich rodinným pøíslušníkùm, kteøí vìnují tomuto sportu zdarma mnoho volného èasu. Mezi nì patøí pánové A. Minich, M. Ringoš, L. Gazdík, B. Macura, P. Tlolka, P. Štìpán st., Zd. Novák, E. a L. Kornas, trenéøi mládežnických týmù a další (nelze je zde vyjmenovat všechny) dobrovolní fandové šenovského fotbalu. Tento historický úspìch by se nepodaøilo splnit Sport SK ŠENOV ODDÍL KOPANÉ bez aktivní podpory sponzorù, a to zejména spoleènosti SKLOMAX CZ spol. s r.o., BEXTRA s.r.o., MUDRA CZ s.r.o., PERGE International, s.r.o., KROÈEK Elektro, KOMENDA STØECHY s.r.o., MÌSTO ŠENOV a dalších sponzorù a podnikatelù, bez kterých by èinnost oddílu nebyla možná. Jejich podpory si velice vážíme dìkujeme. Tabulka mužù MìP S Ostrava (k ): Poø. Družstvo Záp. V R P Skóre Body 1. Šenov : Petøkovice B : Kr. Pole B : Lok. Ostrava : Tøebovice : Kunèièky : Svinov : Ludgeøovice B : Hrušov : VD Start : Hlubina : Muglinov : Michálkovice : Pustkovec : Radost z postupu do krajské soutìže... Zahrádkáøi informují Zájezd na lóru 2009 Dne se koná zájezd na letní lóru Olomouc. Odjezd v 7.00 hod. od restaurace Na Špici Šenov-Støed, námìstí, Lapaèka. Cena 250 Kè a je v ní zahrnuta doprava a vstupné na lóru. Pøi zpáteèní cestì zastávka v Teplicích nad Beèvou aragonitové jeskynì. Výbìr penìz v DZ ul. Tìšínská dne od 13 do 14 hod. Ještì je pár volných míst možno se pøihlásit na tel Za výbor ÈZS Jan Lampart. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/

16 Sport / Inzerce Volejbalový turnaj O Májovou stuhu enova Dal í roèník volejbalového turnaje smí ených dru stev O Májovou stuhu enova, probìhl v sobotu 30. kvìtna 2009 v tìlocviènì Z enov støed. Na turnaj dorazilo 8 týmù. Základní 2 skupiny vyhrály dru stva Fren tátu p.r. a Viper Havíøov. Dále do bojù o místo postoupily týmy tramberka a jeden z týmù enova. V dal ích bojích o koneèné umístìní se v ak poøadí promíchalo. Ve finále se nakonec støetli Tux Team enov a Viper Havíøov, který nakonec zvítìzil 2:0 a získal tak i putovní pohár domácího Orla. Loòský obhájce tramberk skonèil a tøetí. Dal í poøadí v turnaji: 4. Fren tát p.r. A, 5. Snv enov, 6. O. Havíøov, 7. Fren tát p.r.b, 8. Kopøivnice. Pozvánka Srdeènì Vás zveme na SETKÁNÍ RODIN, které se uskuteèní v nedìli 21. èervna 2009 na høi ti SK Lapaèka v enovì od 15 hod. Náplò setkání: V 15 hod. zahájení a pak program pro dìti i rodièe. Pro dìti pøipraveny atrakce trampolína, skákací hrad a sportovní soutì e. Obèerstvení zaji tìno. Vstupné dobrovolné. Doporuèujeme i sportovní obleèení. Dìti, nezapomeòte vzít s sebou své rodièe a jejich dobrou náladu. Na Va i úèast se tì í poøadatelé Orel a KDU-ÈSL enov JAK SE CÍTÍTE? Jste stále unaveni? Va e kondice není to, co bývalo? Váha ukazuje více, ne chcete? V zrcadle vidíte to, co nechcete? Ná Wellness program Vám pomù e vytvarovat Va i postavu, redukovat nadbyteènou hmotnost, navrátit ztracenou vitalitu a získat optimální du evní kondici bez krutých diet a hladovìní. Neodkládejte stále své rozhodnutí, nevymlouvejte se, e to nejde, zaènìte hned a spoleènì toho dosáhneme. Volejte na tel , více na poznejte ten rozdíl Analýzu stavby tìla s prvotními doporuèeními provádíme bezplatnì. 16 ENOVSKÝ OBÌ NÍK 6/2009

17 Inzerce fotorejuvenace (fotoomlazení) fotoepilace q q q q q q q q q q q info na: Kosmetika Šenov zdravotní støedisko tel.: Rychlá pùjèka až Kè bez ruèitele mobil: Výkopové práce mikrorýpadlem (šíøka 80 cm), šíøka lžic 22 a 35 cm. Možnost obkopávání základù pøed provádìním izolací proti vlhkosti. Elektropohon minimální hluènost. Tel.: Restaurace na Špici vám nabízí: Odpolední menu za 65 Kè Teplá jídla po celý den od pondìlí do soboty Rozvoz jídel do domu Venkovní posezení s dìtským høištìm Venkovní kurt na soft tenis, volejbal, nohejbal, basketbalový koš... BOWLING kontakt a rezervace: Budete opravovat, stavìt, kupovat domek nebo byt? inancování mùžete provést výhodnì pomocí úvìru ze stavebního spoøení nebo HYPOTÉKY Výhodné úrokové sazby již od 4,75 %! Pøíklad splátek: úvìr 1 mil. spl spl spl. 820 Kè Informace: Magdalena Žuchová Kanceláø: Radnièní nám., mob Prodám starší rodinný dùm v Šenovì o vel. 3+1, èásteènì podsklepený, pøízemní, s pùdou a sedlovou støechou. ÚT-plynové, ZP-110 m 2, pozemek 1413 m 2. V zahradì vysázeny okrasné a ovocné stromy. Cena Kè tel.: Chcete malovat? staèí jen zavolat malování, dekorativní malby a nástøiky (Gotele) nátìry radiátorù, zárubní, dveøí apod. montáž sádrokartonových pøíèek a stropù úklidové práce pùdní pøestavby nátìry fasád SLEVA 10 % na nátìr fasády Staèí si jen schùzku zdarma objednat na tel. è Tomáš Müller Prodej, servis, instalace satelitní techniky a antén, prodej karet do satelitù a audiovizuální techniky za výhodné ceny. Kontakt: Tomáš Müller, Pod køížem 501, Václavovice, tel.: , TAXI Bystroò Šenov Po Èt hod. Pá Ne NONSTOP odvezeme Vás i Vaše auto, taxi pro 6 osob, slevy pro stálé zákazníky a jízdy nad 50 km, dovezeme i vìtší nákupy (praèka, pohovka atd.) tel.: q q q q q q q q q q q ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/

18 Inzerce Automatické závlahové systémy zn. Hunter, TORO, Gardena pro zahrady, skalky, zimní zahrady, høištì, parky Zakládání trávníkù setých i rolovaných, vèetnì údržby Likvidace døevin a štìpkování Nákladní autodoprava s hydraulickým jeøábem (Avie 9t, 2,5t) GASIPINTEPS s.r.o. rýdecká 338, Šenov tel , Výkup barevných kovù Nejvyšší možné ceny! Mìï až 80, Kè Hliník až 20, Kè Mosaz až 50, Kè Bronz až 60, Kè Nerez až 20, Kè Šenovská 641, Petøvald Otevírací doba: Po Pá: 8 16 hod. Tel.: Koupím rodinný dùm nebo pozemek k výstavbì RD v Šenovì a okolí. Možno i k rekonstrukci. Cena nerozhoduje. Tel.: Prodám jednoosý traktor TJ-6,5 s vleèkou a pøíslušenstvím. Cena dohodou. Tel.: Oznámení Léèebné rehabilitace Jaroslava Mojová Od záøí zapoène 6týdenní cyklus cvièení podle Mojžíšové a v øíjnu probìhne praktický dvouhodinový semináø dechové gymnastiky a péèe o dìti s respiraèními nemocemi. Bližší informace na rehabilitaci nebo na tel. èísle Mìsíèník Mìstského úøadu v Šenovì, vychází okolo 15. v mìsíci, reg. è. MK ÈR E Redakèní rada: starostka Mgr. Darja Kuchaøová, místostarosta Ing. Jan Blažek, tajemník Ludmila Stavinohová, spr. odbor Radka Svobodová. Adresa: Mìstský úøad, Radnièní nám. 300, Šenov. IÈO Grafická úprava, technická redakce a sazba firma VMCG, Zeyerova 11, Ostrava ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 6/2009 Tisk: Tiskárna HAROK, Šenov. Inzerci pøijímá MìÚ Šenov, správní odbor.

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Sociální práce a poradenství pro obèany

Sociální práce a poradenství pro obèany Èíslo 2 13. 4. 2012 Sociální práce a poradenství pro obèany Od ledna 2012 byly pøevedeny na Úøad práce ÈR krajskou poboèku v Ostravì kompetence v oblasti výplaty sociálních dávek (napø. pøíspìvek na živobytí,

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno!

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Èíslo 5 18. 5. 2015 Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Dvakrát do roka jsou celé Václavovice v pohybu. První (a druhou) sobotu v kvìtnu a stejnì tak v listopadu probíhá akce s hrdým názvem

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Prosinec 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 7 kolství 9 ivot ve mìstì 11 Sport 14 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Purpura s vanilkou voní krajem, lidé peèou vánoèky, andìlé si chystají zásoby

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Vá ení spoluobèané! Záøí 2010. ivot u nás a u sousedù, pøeshranièní projekt pro spolkové organizace a jejich aktivity

Vá ení spoluobèané! Záøí 2010. ivot u nás a u sousedù, pøeshranièní projekt pro spolkové organizace a jejich aktivity / Záøí 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 8 kolství 11 ivot ve mìstì 12 Sport 13 Vá ení spoluobèané! Pravidelným zavr ením ka dého volebního období bývají ohlédnutí za aktivitami Radnice,

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

/ Bøezen DESET LET MÌSTA ŠENOVA. Pozvání

/ Bøezen DESET LET MÌSTA ŠENOVA. Pozvání / Bøezen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 6 Školství 7 Život ve mìstì 8 Sport 12 DESET LET MÌSTA ŠENOVA Paní Zima se nás letos rozhodla potrestat a takøka naším územím jen proletìla a nám

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

kolství Vá ení spoluobèané slu eb pro obèany, udr ení bezpeènosti ve mìstì. Nosným programem celého volebního období je roz íøení kanalizace

kolství Vá ení spoluobèané slu eb pro obèany, udr ení bezpeènosti ve mìstì. Nosným programem celého volebního období je roz íøení kanalizace Uvnitø najdete u MìÚ informuje Na úvodní stránce Obì níku se v prùbìhu roku spí e setkáváte s èlánky, které jsou vìnované rùzným výroèím nebo zajímavostem spojených se enovem. V prvním vydání Obì níku

Více

/ Listopad DESET LET MÌSTA ŠENOV. Podzim nás zasypal barevnou nádherou spadaného listí a do oèí nám neodbytnì záøí

/ Listopad DESET LET MÌSTA ŠENOV. Podzim nás zasypal barevnou nádherou spadaného listí a do oèí nám neodbytnì záøí / Listopad 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 6 Školství 7 Život ve mìstì 7 Rùzné 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Podzim nás zasypal barevnou nádherou spadaného listí a do oèí nám neodbytnì záøí

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Plánovaná kanalizace pro rok 2010 nebude

Plánovaná kanalizace pro rok 2010 nebude / Únor 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 Sport 6 Inzerce 8 Plánovaná kanalizace pro rok 2010 nebude V øíjnu loòského roku mìsto po ádalo o dotaci na roz íøení kanalizace.

Více

Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta Šenov

Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta Šenov Listopad /2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 5 Školství 7 Život ve mìstì 8 Sport 9 Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta Šenov Ve volbách do zastupitelstva mìsta Šenov, konaných

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3.

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. kola Èeského poháru. Roèenka Tìlocvièné jednoty Sokol Nové Veselí

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Kvìten 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 9 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Nemyslím si, e by vùbec Karla Hynka Máchu mohlo pøi psaní jeho nejslavnìj í básnì

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra 2014/ 14 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Rok 2015 se pøehoupl do své druhé poloviny, v na ich krajích vládne léto a v ichni doufáme, e uká e svou

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

Zvony pro Rovereto. Sport. Uvnitø najdete u. kolství. ivot ve mìstì

Zvony pro Rovereto. Sport. Uvnitø najdete u. kolství. ivot ve mìstì Uvnitø najdete u MìÚ informuje Také u nás, v enovì, se v den státního svátku, 28. øíjna 2012, v 21 hodin rozezní dvìma sty údery zvony enovského kostela. A jak jsme k této, u nás v enovì nové, tradici

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

RAK 22. 6. 22. 7. Èerven 2003 do každého domu èíslo 6. Placeno pøevodem è. 70324

RAK 22. 6. 22. 7. Èerven 2003 do každého domu èíslo 6. Placeno pøevodem è. 70324 Placeno pøevodem è. 70324 Èerven 2003 do každého domu èíslo 6 RAK 22. 6. 22. 7. Veškerá lidská moudrost vychází z pøírody, jejíž je èlovìk nedílnou souèástí. A je to tedy pøíroda, která vám podle data

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

/ Únor ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL BYLINKY ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 2/2009 1. Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 6 Školství 6 Život ve mìstì 7.

/ Únor ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL BYLINKY ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 2/2009 1. Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 6 Školství 6 Život ve mìstì 7. / Únor 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 6 Školství 6 Život ve mìstì 7 Sport 8 ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL BYLINKY Pøinášíme vám, milí ètenáøi, nové èíslo našeho pravidelného Obìžníku a s ním také

Více

LÉTO 2007 CHORVATSKO ŠPANÌLSKO FRIEND-TOUR, s. r. o. Kvìtinková 16, 130 00 Praha 3-Jarov e-mail: info@friendtour.cz, www.friendtour.cz tel./fax: 266 314 296, mobil: 607 176 706 Již 17 let na trhu Podgora

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Mìsíc kvìten je minulostí a s ním i oslavy 70. výroèí konce II. svìtové války, ale my na e pravidelné povídání

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského

Více

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání / Èerven 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 4 Život ve mìstì 5 Školství 9 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj plavky... zrovna tato slova známé písnièky mì napadají

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

/ Záøí DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání

/ Záøí DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání / Záøí 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 12 DESET LET MÌSTA ŠENOV Konec léta, konec prázdnin, konec dovolených, a to vše bývá spojováno s mìsícem záøí,

Více

50 let základní koly enov

50 let základní koly enov Uvnitø najdete u MìÚ informuje V nedìli dne 2. záøí roku 1962 byla slavnostnì pøedána k u ívání novostavba základní devítileté koly v enovì. Padesát let v lidském ivotì je dosti výrazným mezníkem, pojïme

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì enovem, aneb kudy na procházku První z letních mìsícù èerven, posel doby dovolených, léta, slunce a radosti, pøímo vybízí k procházkám provonìnou

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Záøí 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 10 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Letní doba dovolených a bezstarostných prázdnin nám v em jistì pøinesla nepøeberné

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 ADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HA OBSAH VÌŽE A SKLUZAVKY... 2 Sestava Standard,Pro nejmenší, ajholovice, Moravská,Pozlovice, Most Aztékù, Sestava Mini, Zvíøátko se skluzavkou,malá

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 2 vyšlo: øíjen 2010 C O J E U N Á S N O V É H O ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Èervenec - srpen 2003 do každého domu èíslo 7 8

Èervenec - srpen 2003 do každého domu èíslo 7 8 Placeno pøevodem è. 70324 Èervenec - srpen 2003 do každého domu èíslo 7 8 LEV 23. 7. 23. 8. 24. 8. 23. 9. PANNA Luna se nachází ve znamení ohnivého lva a posléze pak ve znamení cudné panny. My všichni

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 14. 5. a 11. 6. 2014. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Více

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s.

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více