SMLOUVA O NÁJMU PODNIKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O NÁJMU PODNIKU"

Transkript

1 OBSAH SMLOUVA O NÁJMU PODNIKU uzavřená podle ustanovení 488b a násl. z.č. 513/1991Sb., obchodní zákoník, v platném znění uzavřená mezi obchodní společností Městská teplá a.s. a obchodní společností Strade Group a.s. Článek I Článek II Článek III Článek IV odst odst odst odst odst odst odst odst odst odst odst odst odst odst odst. 9 Článek V Článek VI Článek VII odst. 4 odst. 5 odst. 6 Článek VIII Článek IX Článek X Článek XI Základní ustanovení Předmět nájmu Účel nájmu Podniku Vymezení Podniku Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Krátkodobý hmotný majetek Peněžité pohledávky Peněžité závazky Finanční majetek Soudní a jiná řízení Pohledávky za směnečných vztahů Práva z průmyslového a jiného duševního vlastnictví Nehmotná práva Jiná převáděná práva a závazky Přechod práv a povinností z pracovně právních vztahů Přechod závazků k rekultivaci úložišť Přechod práv a závazků z věcných břemen zřízených ve prospěch Pronajimatele Odpisy majetku Přechod vlastnického práva k vybraným oběžným aktivům Vypořádání salda pohledávek a závazků Nájemné za pronájem podniku Inflační doložka Poměrné nájemné Měnová doložka Splatnost nájemného a způsob jeho úhrady Zajištění závazků Nájemce Doba nájmu Plán investic Článek XII Realizace investic Strana 1 (celkem 38)

2 Článek XIII Článek XIV Článek XV Článek XVI Článek XVII Článek XVIII Článek XIX Článek XX Článek XXI Článek XXII Článek XXIII Článek XXIV Článek XXV Článek XXVI Článek XXVII Článek XXVIII Článek XXIX Článek XXX Údržba a opravy Předmětu nájmu Pojištění Podniku, Pojištění provozní činnosti Nájemce Závazky k regulaci cen dodávek tepla Předání a převzetí Podniku Notifikační závazky Nájemce Závazky Nájemce Závazky Pronajimatele Smluvní pokuty Odstoupení od Smlouvy Ukončení Smlouvy Důsledky ukončení Smlouvy Konkurenční doložka Právní poměry Doručování a adresy pro doručování Podmíněná cese práv Platnost a účinnost Smlouvy Společná ustanovení Závěrečná ustanovení Strana 2 (celkem 38)

3 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli : Strade Group a.s.. se sídlem, IČ a DIČ jednající : Ing.Bedvancem, mstp. Předst. nejednající: Kabkem, předs.představenstva na straně jedné (dále jen Nájemce ) a Městská teplá, a.s. se sídlem, IČ a DIČ jednající : Kabkem, předs. představenstva na straně druhé (dále jen Pronajimatel ) v souladu s ustanovením 488b a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění následující SMLOUVU O NÁJMU PODNIKU, dále jen Smlouva Článek I. Základní ustanovení 1. Pronajimatel je právnickou osobou řádně založenou podle právního řádu České republiky, která je zapsána v obchodním rejstříku, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,jak vyplývá z výpisu z obchodního rejstříku Pronajimatele, který tvoří jako nedílná součást Přílohu č.1 této Smlouvy, a která je oprávněna k podnikání : (i) na základě z.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších právních předpisů, v předmětu podnikání : - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (obory dle výpisu ze živnostenského rejstříku Pronajimatele, který tvoří jako nedílná součást Přílohu č.2 této Smlouvy); - vodoinstalatérství, topenářství; - silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně; - zámečnictví, nástrojářství; - montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení; (ii) na základě z.č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, v předmětu podnikání : - výroba elektřiny - výroba tepelné energie - rozvod tepelné energie, a to vše v souladu licencemi vydanými Pronajimateli Energetickým regulačním úřadem podle výše citovaného z.č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění. 2. Nájemce je právnickou osobou řádně založenou podle právního řádu České republiky, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a která je oprávněna k podnikání v předmětu podnikání tak, jak je vymezeno výpisem ze živnostenského rejstříku Nájemce, který tvoří jako nedílná součást Přílohu č.3 této Smlouvy, a/nebo výpisem z obchodního rejstříku Nájemce, který tvoří jako nedílná součást Přílohu č.4 této Smlouvy a/nebo jak vyplývá z rozhodnutí o udělení licence pro podnikání v oblasti výroby tepelné energie a rozvodu tepelné energie, jak vyplývá z Přílohy č.5 této Smlouvy. S ohledem na ustanovení 5 odst. 3 z.č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, nemůže Nájemce požádat Energetický regulační úřad o vydání licencí na výrobu elektřiny, dříve než bude schopen prokázat technické předpoklady k zajištění provozu této licencované činnosti, v daném případě pak užívací právo k energetickému zařízení Pronajimatele, které bude Nájemci založeno touto Smlouvou. V důsledku této právní skutečnosti se obě smluvní strany dohodly na tom, že Nájemce požádá o vydání energetické licence pro výrobu elektřiny příslušný Energetický regulační úřad nejpozději poté, kdy bude mezi oběma smluvními stranami uzavřena tato Smlouva s tím, že smluvní strany si za tímto účelem poskytnou vzájemnou součinnost proto, aby : Strana 3 (celkem 38)

4 Nájemce byl ke dni účinnosti této Smlouvy držitelem licence na výrobu elektřiny a aby rozhodnutí o udělení licence bylo nejpozději ke dni účinnosti této Smlouvy v právní moci; a Pronajimatel zajistil vydání rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o zrušení licencí popsaných v čl. I odst.1, bod (ii) této Smlouvy, včetně právní moci těchto rozhodnutí, s tím, aby jeho oprávnění k podnikání v daných energetických odvětvích bylo ukončeno ke dni předcházejícímu den účinnosti této Smlouvy. 3. Pronajimatel má ve svém výlučném vlastnictví soubor hmotných a nehmotných složek, které tvoří jeho podnik, tak jak je definován v této Smlouvě (dále jen Podnik ), přičemž Podnikem se rozumí ve smyslu ustanovení 5 z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, k podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. 4. Nájemce vyjádřil svůj zájem přijmout Podnik Pronajimatele do nájmu a po dobu trvání nájemního poměru Podnik samostatně provozovat a řídit na vlastní náklad a nebezpečí, jakož i požívat užitky z provozování Podniku. 5. Rozhodnutím valné hromady obchodní společnosti Městská teplá, a.s., IČ, ze dne , o kterém byl pořízen notářský zápise sepsaný Mgr.Ing.Jarvlem, notářem se sídlem v Lázních, pod sp.zn. NZ /2010, N /2010, byl v souladu s ustanovením 67a z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, udělen souhlas k uzavření této Smlouvy. 6. Rozhodnutím valné hromady obchodní společnosti Trade Group a.s., IČ:, ze dne , o kterém byl pořízen notářský zápise sepsaný Mgr.Ing.Jarvlem, notářem se sídlem v Lázních, pod sp.zn. NZ /2010, N /2010, byl v souladu s ustanovením 67a z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, udělen souhlas k uzavření této Smlouvy. 7. Vzhledem ke skutečnosti, že ke dni uzavření této Smlouvy má Nájemce na základě Smlouvy o půjčce akcií ze dne 1.července 2002 majetkovou účast na Pronajimateli, bylo v zájmu obou smluvních stran, aby podmínky nájemního poměru založeného touto Smlouvou, včetně stanovení výše nájemného, byly sjednány tak, aby na straně Pronajimatele nevznikla újma, a proto Pronajimatel zajistil odborné posouzení podmínek nájemního poměru, zejména pokud jde o stanovení výše nájemného, s nímž byly obě smluvní strany před podpisem této Smlouvy srozuměny a na základě něhož potvrzují, že i při vědomí závěrů plynoucích z odborného posouzení obsaženého ve Znaleckém posudku č. 05/2010 ÚZ, vypracovaného dne , Ing.Otodlem, znalecký ústav, IČ: (dále též jen Znalecký posudek ), přistupují k uzavření této Smlouvy, včetně akceptace podmínek pro Pronajimatele příznivějších, než které lze seznat z odborného posouzení vyjádřeného ve Znaleckém posudku. 8. Pronajimatel prohlašuje a zaručuje, že disponuje všemi potřebnými souhlasy orgánů Pronajimatele dle jeho stanov a/nebo dle zákona a/nebo vnitřních předpisů schválených valnou hromadou a/nebo statutárním orgánem a/nebo dozorčí radou, tzn. že Pronajimateli nejsou ani s přihlédnutím k souhlasu valné hromady, který je uveden v čl. I odst.5 této Smlouvy, známé žádné skutečnosti, které by měly nebo při nejvyšší opatrnosti mohly mít za následek neplatnost této Smlouvy. 9. Nájemce prohlašuje a zaručuje, že disponuje všemi potřebnými souhlasy orgánů Nájemce dle jeho stanov a/nebo dle zákona a/nebo vnitřních předpisů schválených valnou hromadou a/nebo statutárním orgánem a/nebo dozorčí radou, tzn. že Nájemci nejsou ani s přihlédnutím k souhlasu valné hromady, který je uveden v čl. I odst.6 této Smlouvy, známé žádné skutečnosti, které by měly nebo při nejvyšší opatrnosti mohly mít za následek neplatnost této Smlouvy. Článek II. Předmět nájmu 1. Pronajimatel přenechává dnem účinnosti této Smlouvy Nájemci v souladu s ustanoveními 488b až 488h z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění svůj Podnik, jak je definován v čl. IV této Smlouvy a jak je vnímán jako věc hromadná příslušnými právními předpisy, aby jej Nájemce samostatně provozoval a řídil na vlastní náklad a nebezpečí a aby z něj pobíral užitky, přičemž současně smluvní strany touto Smlouvou upravují přechod práv a závazků tvořících součást Podniku, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů, na Nájemce. Strana 4 (celkem 38)

5 2. V souladu s ustanovením 488g z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, upravuje tato Smlouva též přechod vlastnického práva ke zboží na skladě, k materiálu určenému ke zpracování, náhradním dílům a jiným věcem určeným podle druhu, které se spotřebovávají nebo zpracovávají v souvislosti s provozem Podniku nebo které slouží k odbytu, na Nájemce. 3. Nájemce dnem účinnosti této Smlouvy přebírá od Pronajimatele do nájmu Podnik, aby jej samostatně provozoval a řídil na vlastní náklad a nebezpečí a aby z něj pobíral užitky, a dále vstupuje dnem účinnosti této Smlouvy do práv a závazků tvořících součást Podniku, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů, a dále přebírá věci určené podle druhu vymezené v čl. II odst.2 této Smlouvy, a to vše v souladu a za podmínek upravených touto Smlouvou, včetně stanovených podmínek a postupu pro vypořádání (i) hodnoty přecházejících práv a závazků a současně (ii) stanovené přiměřené úplaty za druhově určené věci, které přechází do vlastnictví Nájemce. 4. Nájemce se zavazuje hradit Pronajimateli touto Smlouvou sjednané nájemné za pronájem Podniku, které bylo stanoveno s přihlédnutím ke skutečnostem uvedeným v čl. I odst.7 této Smlouvy a které též zohledňuje ustanovení 32b z.č. 586/1992 Sb., zákon o dani z příjmů, v platném znění. Článek III. Účel nájmu Podniku 1. Nájemce se zavazuje při užívání Podniku, který je Nájemci Pronajimatelem přenecháván do nájmu podle této Smlouvy, zachovat, udržovat a rozvíjet podnikatelskou činnost v předmětu podnikání vymezeném v čl. I odst. 1 bod (i) a bod (ii) této Smlouvy, a to po celou dobu trvání nájemního poměru založeného touto Smlouvou, a tuto podnikatelskou činnost provozovat plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, a zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění. 2. Nájemce není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Pronajimatele při provozování pronajatého Podniku : (a) přerušit a/nebo ukončit výkon podnikatelské činnosti v předmětu podnikání uvedeném v čl. I odst.1 bod (i) a bod (ii) této Smlouvy; a/nebo (b) využívat touto Smlouvou pronajatý Podnik k výkonu jiné podnikatelské činnosti, než která je vymezena v ustanovení čl. 1 odst.1 bod (i) a bod (ii) této Smlouvy, přičemž toto omezení se nevztahuje na rozšíření oborů činností zahrnutých v živnosti výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Obě smluvní strany potvrzují, že jednání Nájemce a/nebo užívání pronajímaného Podniku v rozporu s tímto ustanovením čl. III odst.2 Smlouvy bude považováno za podstatné porušení Smlouvy, a to se všemi s tím spojenými právními důsledky. 3. Nájemce se zavazuje v souladu a za podmínek upravených touto Smlouvou zajistit investiční rozvoj pronajímaného Podniku a v této souvislosti a ve vzájemné součinnosti s Pronajimatelem vytvářet vhodné podmínky pro investiční rozvoj Podniku a předpokládanou formou předkládat Pronajimateli k projednání a schválení plány investic na příslušná období trvání nájemního poměru. Článek IV. Vymezení Podniku 1. Jednotlivé složky Podniku jsou vymezeny dle účetního stavu účetnictví - vedeného Pronajimatelem, přičemž při uzavření této Smlouvy je vycházeno z účetního stavu zjištěného ke dni 31.prosince 2009 a vymezeného řádnou účetní závěrkou Pronajimatele, která byla schválena rozhodnutím valné hromady společnosti Městská teplá, a.s., IČ, konané dne 27.května Řádná účetní závěrka Pronajimatele sestavená ke dni 31.prosince 2009 sestávající z rozvahy, výkazu zisku a ztrát a přílohy k účetní závěrce, tvoří jako nedílná součást Přílohu č.6 této Smlouvy. Nájemce výslovně prohlašuje, že byl s ekonomickým a účetním stavem Podniku, jak je zachycen v řádné účetní závěrce Pronajimatele sestavené za rok 2009, plně seznámen. Nájemce současně prohlašuje, že je též plně seznámen s aktuálním účetním, ekonomickým, právním a hospodářským stavem Podniku, který je provozován Pronajimatelem, a to s ohledem na svoji majetkovou účast ve společnosti Karlovarská teplárenská, a.s. a s tímto spojený přístup k rozhodným Strana 5 (celkem 38)

6 informacím výše uvedeného charakteru, jakož i s předpokládanými změnami v účetní, ekonomické, právní a hospodářské oblasti, které nastanou a/nebo mohou nastat v období od podpisu této Smlouvy do dne účinnosti této Smlouvy. 2. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na tom, že po účinnosti Smlouvy bude vypracován podrobný Zápis o předání a převzetí složek pronajímaného Podniku (dále jen Zápis o předání a převzetí ), kterým budou upřesněny jednotlivé složky pronajímaného Podniku dle stavu ke dni účinnosti Smlouvy, tzn. ke dni , a to plně v souladu a za podmínek upravených v čl. XVI této Smlouvy. 3. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. IV odst.1 této Smlouvy, tedy vycházeje z účetního stavu zachyceného v řádné účetní závěrce Pronajimatele sestavené ke dni 31.prosince 2009, vymezují smluvní strany touto Smlouvou pronajímaný Podnik takto : 3.1. Dlouhodobý nehmotný majetek : Podnik Pronajimatele, který je touto Smlouvou přenechán do nájmu Nájemci, tvoří mimo jiné dlouhodobý nehmotný majetek, který je vymezen v Příloze č.7 této Smlouvy (inventurní soupis majetku sestavený dle stavu ke dni ) a jehož zůstatková účetní hodnota ke dni činí tis.kč, avšak s výjimkou emisních povolenek skleníkových plynů CO2, jejichž zůstatkové účetní hodnota ke dni činí tis.kč a o nichž je účtováno na účtu jiný dlouhodobý nehmotný majetek. Pro vyloučení pochybností tak obě smluvní strany výslovně deklarují, že jsou srozuměny s tím, že dnem účinnosti této Smlouvy na Nájemce nepřechází jiný dlouhodobý nehmotný majetek, jmenovitě pak emisní povolenky skleníkových plynů CO2, když v této souvislosti je Nájemce povinen v souladu s platnými právními předpisy, zejména pak z.č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emisi skleníkových plynů, v platném znění, včetně prováděcích právních předpisů vydaných k tomuto z.č. 695/2004 Sb., v platném znění, si zajistit pro období následující po účinnosti této Smlouvy získání příslušných emisních povolenek skleníkových plynů CO2 svým jménem a na své náklady Dlouhodobý hmotný majetek : Podnik Pronajimatele, který je touto Smlouvou přenechán do nájmu Nájemci, tvoří mimo jiné dlouhodobý hmotný majetek, který sestává : z (i) pozemků a (ii) staveb, jak je tento nemovitý majetek specifikován níže, a dále ze (iii) samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí, a z (iv) jiného dlouhodobého majetku, a z (v) nedokončeného dlouhodobého majetku a dále i z (vi) poskytnutých záloh na dlouhodobý majetek, vše v rozsahu vymezeném v Příloze č. 8 této Smlouvy (inventurní soupis majetku sestavený dle stavu ke dni ), a jehož souhrnná zůstatková účetní hodnota ke dni činí 1, tis. Kč. Součástí dlouhodobého hmotného majetku Podniku jsou pak též věci nemovité, a to jmenovitě : (1) stavby : - objekt č.p. 654 (technická vybavenost) postavený na pozemku parc.č. St 1226 (pozemek jiného vlastníka); - objekt č.p. 884 (technická vybavenost) postavený na pozemku parc.č. St. 654 (pozemek jiného vlastníka); - objekt bez čp/če (technická vybavenost) postavený na pozemku parc.č. St (pozemek jiného vlastníka); - objekt bez čp/če (technická vybavenost) postavený na pozemku parc.č. St (pozemek jiného vlastníka); - objekt bez čp/če (technická vybavenost) postavený na pozemku parc.č. St (pozemek jiného vlastníka); - objekt bez čp/če (technická vybavenost) postavený na pozemku parc.č. St (pozemek jiného vlastníka), kteréžto nemovitosti se nachází v obci Karlovy Vary a katastrálním území Stará Role, a které jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, na listu vlastnictví č pro obec Karlovy Vary a katastrální území Stará Role. Strana 6 (celkem 38)

7 (2) stavby : - objekt bez čp/če (technická vybavenost) postavený na pozemku parc.č. St. 194 (pozemek jiného vlastníka), kterážto nemovitost se nachází v obci Karlovy Vary a katastrálním území Počerny, a která je zapsána v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, na listu vlastnictví č pro obec Karlovy Vary a katastrální území Počerny. (3) stavby : - objekt bez čp/če (technická vybavenost) postavený na pozemku parc.č. 132/10 (pozemek jiného vlastníka); - objekt bez čp/če (technická vybavenost) postavený na pozemku parc.č. 194/5 (pozemek jiného vlastníka); - objekt bez čp/če (technická vybavenost) postavený na pozemku parc.č. 382/3 (pozemek jiného vlastníka) a na pozemku parc.č. 382/4 (pozemek jiného vlastníka), kteréžto nemovitosti se nachází v obci Mírová a katastrálním území Mírová, a které jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, na listu vlastnictví č. 195 pro obec Mírová a katastrální území Mírová. (4) stavby : - objekt č.p. 742 (technická vybavenost) postavený na pozemku parc.č. 973/7 (pozemek jiného vlastníka); - objekt č.p. 782 (technická vybavenost) postavený na pozemku parc.č (pozemek jiného vlastníka); - objekt č.p. 930 (technická vybavenost) postavený na pozemku parc.č. 399/32 (pozemek jiného vlastníka); - objekt č.p. 931 (technická vybavenost) postavený na pozemku parc.č. 1053/2 (pozemek jiného vlastníka); - objekt č.p. 933 (technická vybavenost) postavený na pozemku parc.č. 152 (pozemek jiného vlastníka); - objekt č.p. 934 (technická vybavenost) postavený na pozemku parc.č. 399/58 (pozemek jiného vlastníka); - objekt bez čp/če (technická vybavenost) postavený na pozemku parc.č. 399/97 (pozemek jiného vlastníka); - objekt bez čp/če (technická vybavenost) postavený na pozemku parc.č. 769/34 (pozemek jiného vlastníka); - objekt bez čp/če (technická vybavenost) postavený na pozemku parc.č. 774/2 (pozemek jiného vlastníka); - objekt bez čp/če (technická vybavenost) postavený na pozemku parc.č. 780/2 (pozemek jiného vlastníka), kteréžto nemovitosti se nachází v obci Karlovy Vary a katastrálním území Rybáře, a které jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, na listu vlastnictví č pro obec Karlovy Vary a katastrální území Rybáře. (5) stavby : - objekt č.p (občanská vybavenost) postavený na pozemku parc.č. 494/1 (pozemek jiného vlastníka), kterážto nemovitost se nachází v obci Karlovy Vary a katastrálním území Tuhnice, a která je zapsána v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, na listu vlastnictví č. 684 pro obec Karlovy Vary a katastrální území Tuhnice. (6) stavby : - objekt č.p. 484 (technická vybavenost) postavený na pozemku parc.č (pozemek jiného vlastníka); - objekt č.p. 543 (technická vybavenost) postavený na pozemku parc.č. 304 (pozemek jiného vlastníka); Strana 7 (celkem 38)

8 - objekt č.p. 623 (technická vybavenost) postavený na pozemku parc.č. 984 (pozemek jiného vlastníka); - objekt č.p. 625 (technická vybavenost) postavený na pozemku parc.č. 563 (pozemek jiného vlastníka); - objekt č.p. 626 (občanská vybavenost) postavený na pozemku parc.č. 1011/5 (pozemek jiného vlastníka), kteréžto nemovitosti se nachází v obci Karlovy Vary a katastrálním území Drahovice, a které jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, na listu vlastnictví č. 839 pro obec Karlovy Vary a katastrální území Drahovice. (7) stavby : - nebytová jednotka č. 1294/6 (jiný nebytový prostor) nacházející se v budově č.p postavené na pozemku parc.č. 2523, včetně spoluvlastnického podílu v míře 1008/6584 na společných částech budovy čp a na pozemku parc.č. 2523, kteréžto nemovitosti se nachází v obci Karlovy Vary a katastrálním území Karlovy Vary, přičemž daná nebytová jednotka je zapsána v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy Vary, na listu vlastnictví č. 5530, pro obec Karlovy Vary a katastrální území Karlovy Vary. (8) stavby : - objekt č.p. 316 (občanská vybavenost) postavený na pozemku parc.č. St. 508 (pozemek jiného vlastníka), kterážto nemovitost se nachází v obci Karlovy Vary a katastrálním území Doubí u Karlových Var, a která je zapsána v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, na listu vlastnictví č. 544 pro obec Karlovy Vary a katastrální území Doubí u Karlových Var. (9) stavby : - objekt č.p (technická vybavenost) postavený na pozemku parc.č. 2429/2 (pozemek jiného vlastníka); pozemky : - pozemek parc.č. 3579/5 (ostatní plocha - zeleň) o výměře 28 m2; - pozemek parc.č. 3579/8 (zastavená plocha a nádvoří) o výměře 3 m2; kteréžto nemovitosti se nachází v obci Karlovy Vary a katastrálním území Karlovy Vary, a které jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy Vary, na listu vlastnictví č. 1639, pro obec Karlovy Vary a katastrální území Karlovy Vary. (10) pozemky : - spoluvlastnický podíl o velikosti 285/10000 na pozemku parc.č. 2516/2 (zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr) o výměře 1056 m2, kterážto nemovitost se nachází v obci Karlovy Vary a katastrálním území Karlovy Vary a která je zapsána v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, na listu vlastnictví č. 3031, pro obec Karlovy Vary a katastrální území Karlovy Vary. (11) pozemky : - pozemek parc.č. 470/2 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře 374 m2; - pozemek parc.č. 470/3 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře m2; - pozemek parc.č. 475/1 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře m2; - pozemek parc.č. 487/1 (ostatní plocha neplodná půda) o výměře 225 m2; - pozemek parc.č. 487/2 (ostatní plocha neplodná půda) o výměře 69 m2; - pozemek parc.č. 531 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře m2, Strana 8 (celkem 38)

9 kteréžto nemovitosti se nachází v obci Dalovice a katastrálním území Dalovice, a které jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy Vary, na listu vlastnictví č. 300, pro obec Dalovice a katastrální území Dalovice. (12) pozemky : - pozemek parc.č. 183/25 (ostatní plocha dobývací prostor) o výměře m2; - pozemek parc.č. 191/2 (ostatní plocha manipulační plocha) o výměře 79 m2; - pozemek parc.č. 210/1 (ostatní plocha dobývací prostor) o výměře m2; - pozemek parc.č. 210/3 (ostatní plocha dobývací prostor) o výměře m2; - pozemek parc.č. 210/5 (ostatní plocha dobývací prostor) o výměře 364 m2; - pozemek parc.č. 244/3 (ostatní plocha neplodná půda) o výměře 55 m2; - pozemek parc.č. 244/10 (ostatní plocha dobývací prostor) o výměře m2; - pozemek parc.č. 313/1 (ostatní plocha dobývací prostor) o výměře m2; - pozemek parc.č. 313/43 (ostatní plocha dobývací prostor) o výměře 152 m2; - pozemek parc.č. 313/44 (ostatní plocha dobývací prostor) o výměře 15 m2; - pozemek parc.č. 313/45 (ostatní plocha dobývací prostor) o výměře m2; - pozemek parc.č. 313/46 (ostatní plocha dobývací prostor) o výměře 46 m2; - pozemek parc.č. 313/47 (ostatní plocha dobývací prostor) o výměře 11 m2; - pozemek parc.č. 923/3 (ostatní plocha dobývací prostor) o výměře 67 m2, kteréžto nemovitosti se nachází v obci Karlovy Vary a katastrálním území Sedlec u Karlových Var, a které jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy Vary, na listu vlastnictví č. 258, pro obec Karlovy Vary a katastrální území Sedlec u Karlových Var. (13) pozemky : - pozemek parc.č. St. 890 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 261 m2; - pozemek parc.č. St. 896 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 235 m2; - pozemek parc.č. St. 901 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře m2; - pozemek parc.č. St. 902 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře m2; - pozemek parc.č. St. 903 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 65 m2; - pozemek parc.č. St. 905 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 41 m2; - pozemek parc.č. St. 907 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 515 m2; - pozemek parc.č. St. 908 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 209 m2; - pozemek parc.č. St. 909 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 122 m2; - pozemek parc.č. St. 910 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 258 m2; - pozemek parc.č. St. 911 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 581 m2; - pozemek parc.č. St. 912 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 122 m2; - pozemek parc.č. St. 926 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 60 m2; - pozemek parc.č. St. 927 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 39 m2; - pozemek parc.č. St (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 208 m2; - pozemek parc.č. St (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 890 m2; - pozemek parc.č. St (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře m2; - pozemek parc.č. St (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 280 m2; - pozemek parc.č. St (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 62 m2; - pozemek parc.č. St (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 102 m2; - pozemek parc.č. St (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 184 m2; - pozemek parc.č. St (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 677 m2; - pozemek parc.č. St (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 13 m2; - pozemek parc.č. St (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 10 m2; - pozemek parc.č. 450/2 (ostatní plocha - manipulační plocha) o výměře m2; - pozemek parc.č. 451/5 (ostatní plocha - zeleň) o výměře 633 m2; - pozemek parc.č. 505/2 (ostatní plocha - manipulační plocha) o výměře 531 m2; - pozemek parc.č. 554/5 (ostatní plocha - zeleň) o výměře 363 m2; - pozemek parc.č. 589/1 (ostatní plocha - neplodná půda) o výměře 150 m2; - pozemek parc.č. 589/2 (ostatní plocha - neplodná půda) o výměře 170 m2; - pozemek parc.č. 607/7 (ostatní plocha - neplodná půda) o výměře m2; - pozemek parc.č. 840/20 (ostatní plocha - manipulační plocha) o výměře 358 m2; - pozemek parc.č. 840/25 (ostatní plocha - silnice) o výměře 56 m2; - pozemek parc.č. 840/145 (ostatní plocha - manipulační plocha) o výměře 52 m2; Strana 9 (celkem 38)

10 - pozemek parc.č. 840/146 (ostatní plocha - manipulační plocha) o výměře 4 m2; - pozemek parc.č. 840/147 (ostatní plocha - manipulační plocha) o výměře 32 m2; - pozemek parc.č. 840/212 (ostatní plocha - silnice) o výměře 221 m2; stavby : - objekt č.p. 348 (občanská vybavenost) postavený na pozemku parc.č. St objekt č.p. 380 (průmyslový objekt) postavený na pozemku parc.č. St objekt č.p. 389 (občanská vybavenost) postavený na pozemku parc.č. St objekt č.p. 399 (technická vybavenost) postavený na pozemku parc.č. St objekt bez čp/če (občanská vybavenost) postavený na pozemku parc.č. St objekt bez čp/če (technická vybavenost) postavený na pozemku parc.č. St objekt bez čp/če (technická vybavenost) postavený na pozemku parc.č. St objekt bez čp/če (technická vybavenost) postavený na pozemku parc.č. St objekt bez čp/če (technická vybavenost) postavený na pozemku parc.č. St objekt bez čp/če (jiná stavba) postavený na pozemku parc.č. St objekt bez čp/če (jiná stavba) postavený na pozemku parc.č. St objekt bez čp/če (jiná stavba) postavený na pozemku parc.č. St objekt bez čp/če (technická vybavenost) postavený na pozemku parc.č. St objekt bez čp/če (technická vybavenost) postavený na pozemku parc.č. St objekt bez čp/če (technická vybavenost) postavený na pozemku parc.č. St objekt bez čp/če (technická vybavenost) postavený na pozemku parc.č. St objekt bez čp/če (technická vybavenost) postavený na pozemku parc.č. St objekt bez čp/če (jiná stavba) postavený na pozemku parc.č. St objekt bez čp/če (technická vybavenost) postavený na pozemku parc.č. St objekt bez čp/če (jiná stavba) postavený na pozemku parc.č. St objekt bez čp/če (jiná stavba) postavený na pozemku parc.č. St objekt bez čp/če (technická vybavenost) postavený na pozemku parc.č. St objekt bez čp/če (technická vybavenost) postavený na pozemku parc.č. St kteréžto nemovitosti se nachází v obci Karlovy Vary a katastrálním území Bohatice, a které jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy Vary, na listu vlastnictví č. 541, pro obec Karlovy Vary a katastrální území Bohatice Krátkodobý hmotný majetek : Podnik Pronajimatele, který je touto Smlouvou přenechán do nájmu Nájemci, tvoří mimo jiné též i drobný majetek, který nemá povahu zboží na skladě, materiálu určeného ke zpracování, náhradních dílů a jiných věcí určeným podle druhu, které se spotřebovávají nebo zpracovávají v souvislosti s provozem Podniku nebo které slouží k odbytu Peněžité pohledávky : Součástí dle této Smlouvy pronajímaného Podniku jsou též peněžité pohledávky, které vznikly a/nebo vzniknou Pronajimateli při provozování Podniku, a to až do data účinnosti této Smlouvy. Pronajimatel seznámil Nájemce s tím, že ke dni byly jako součást Podniku vykazovány peněžité pohledávky v souhrnné hodnotě tis. Kč, avšak s výjimkou daňových pohledávek Pronajimatele vůči státu, jejichž účetní hodnota ke dni činí 360 tis.kč a o nichž je účtováno na účtu stát daňové pohledávky. Pro vyloučení pochybností tak obě smluvní strany výslovně deklarují, že jsou srozuměny s tím, že dnem účinnosti této Smlouvy na Nájemce nepřechází daňové pohledávky Pronajimatele vůči státu, které jsou účtovány na účtu stát daňové pohledávky. Pronajimatel touto Smlouvou ve smyslu 477 odst.2 obchodního zákoníku a ve smyslu 524 a násl. občanského zákoníku postupuje na Nájemce všechny pohledávky tvořící součást Podniku dle stavu ke dni účinnosti této Smlouvy, a to včetně jejich příslušenství a všech práv s nimi spojených, s výjimkou výše vymezených daňových pohledávek Pronajimatele vůči státu, a Nájemce tyto peněžité pohledávky, včetně jejich příslušenství a všech práv s nimi spojených, bez výhrad a seznámen s jejich stavem přijímá. Pronajimatel je povinen bez zbytečného odkladu po účinnosti této Smlouvy oznámit všem dlužníkům postoupení předmětných peněžitých pohledávek na Nájemce. V takovémto písemném oznámení uvede Strana 10 (celkem 38)

11 Pronajimatel přesné označení Nájemce, co by nového věřitele, právního důvod vzniku takovéto pohledávky, její nominální výši a právní důvod postoupení pohledávky na Nájemce, a to vždy jmenovitě ke každému z dlužníků Pronajimatele samostatně. Úplata za postoupení pohledávek: Obě smluvní strany se současně vzájemně dohodly s přihlédnutím k ustanovení 32b odst.3 z.č. 586/1992 Sb., v platném znění, na tom, že pohledávky tvořící součást Podniku přejdou na Nájemce ke dni účinnosti této Smlouvy, a to za úplatu ve výši, která bude odpovídat zůstatkové účetní hodnotě přecházejících pohledávek, která zohledňuje v řádně vedeném účetnictví Pronajimatele účetní opravné položky a/nebo zákonné opravné položky k pohledávkám, které ke dni účinnosti této Smlouvy přejdou na Nájemce, přičemž podmínky a způsob vypořádání takto sjednané úplaty za postoupení pohledávek je upraven v čl. VI této Smlouvy Peněžité závazky : Součástí dle této Smlouvy pronajímaného Podniku jsou též peněžité závazky, jmenovitě krátkodobé závazky vykázané v účetnictví Pronajimatele, které vznikly a/nebo vzniknou Pronajimateli při provozování Podniku, a to až do data účinnosti této Smlouvy. Pronajimatel seznámil Nájemce s tím, že ke dni byly jako součást Podniku vykazovány krátkodobé závazky, včetně krátkodobých přijatých záloh, v souhrnné hodnotě tis. Kč. Na Nájemce přechází dnem účinnosti této Smlouvy ve smyslu ustanovení 477 odst.3 obchodního zákoníku veškeré peněžité závazky Pronajimatele, o nichž je účtováno v účetnictví Pronajimatele v cizích zdrojích, a to jmenovitě v krátkodobých závazcích a které souvisejí s provozem Podniku, přičemž přesná a úplná specifikace přecházejících závazků bude uvedena v Zápise o předání a převzetí Podniku, a to dle stavu ke dni účinnosti této Smlouvy. Pokud na základě odborného stanoviska nezávislého auditora a/nebo na základě právního předpisu nebude ke dni účinnosti této Smlouvy určeno jinak, pak smluvní strany pro účely odstranění pochybností deklarují, že podle této Smlouvy nepřechází na Nájemce dlouhodobý závazek Pronajimatele uvedený v účetnictví Pronajimatele, a to odložený daňový závazek, jehož hodnota ke dni činila částku tis.kč. V této souvislosti se obě smluvní strany zavazují vyvinout maximální úsilí a vzájemnou součinnost proto, aby byly do účinnosti této Smlouvy ověřeny řádné účetní a daňové postupy ve vztahu k tomuto závazku Pronajimatele účtovanému na účtu odložený daňový závazek a pro případ, že bude ověřeno, že tento závazek je závazkem, který podle právních předpisů souvisí s provozováním Podniku a přechází tak na Nájemce Podniku, bude tato skutečnost potvrzena v Zápisu o předání a převzetí a dále též potvrzena a řešena při vzájemném vypořádání salda pohledávek a závazků ve smyslu ustanovení čl. VI této Smlouvy. K přechodu závazků z Pronajimatele na Nájemce se nevyžaduje souhlas věřitelů. Pronajimatel ve smyslu 477 odst.3 obchodního zákoníku za splnění těchto přecházejících závazků ručí tomuto kterému věřiteli takovéhoto přecházejícího závazku. Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu ode dne účinnosti této Smlouvy oznámit v písemné formě věřitelům Pronajimatele ze závazků přecházejících podle této Smlouvy převzetí takovýchto závazků, které je povinen specifikovat právním důvodem vzniku závazku, výší závazku a dále i uvést právní důvod přechodu závazku z Pronajimatele na Nájemce, a to vždy jmenovitě ke každému z věřitelů Pronajimatele samostatně.. Vypořádání hodnoty přecházejících závazků Obě smluvní strany se současně vzájemně dohodly s přihlédnutím k ustanovení 32b odst.4 z.č. 586/1992 Sb., v platném znění, na tom, že Pronajimatel je povinen uhradit Nájemci nominální hodnotu takto přecházejících závazků, které v souladu s touto Smlouvou, a to dnem její účinnosti, přejdou na Nájemce, přičemž podmínky a způsob vypořádání této povinnosti Pronajimatele vůči Nájemci je upraven v čl. VI této Smlouvy Finanční majetek : Pronajimatel konstatuje, že ke dni účinnosti této Smlouvy bude v rámci Podniku přecházet na Nájemce též finanční majetek, a to peněžní prostředky nacházející se ke dni účinnosti této Smlouvy v podkladně Pronajimatele a dále též i peněžní prostředky nacházející se ke dni účinnosti této Smlouvy na běžném bankovním účtu Pronajimatele : Strana 11 (celkem 38)

12 číslo účtu : /5500 vedený u Raiffeisenbank a.s. číslo účtu : /5500 vedený u Raiffeisenbank a.s. číslo účtu : /5500 vedený u Raiffeisenbank a.s., přičemž zůstatek stavu peněžních prostředků bude definován v Zápise o předání a převzetí sepsaném dle této Smlouvy. Dnem účinnosti této Smlouvy tak Nájemce vstupuje do práv a povinností vyplývajících Pronajimateli : ze Smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu uzavřené mezi Pronajimatelem a Raiffeisenbank a.s. dne , která tvoří Přílohu č. 9 této Smlouvy; a současně ze Smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu uzavřené mezi Pronajimatelem a Raiffeisenbank a.s. dne , která tvoří Přílohu č. 10 této Smlouvy; a současně ze Smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu uzavřené mezi Pronajimatelem a Raiffeisenbank a.s. dne , která tvoří Přílohu č. 11 této Smlouvy. Pronajimatel je povinen alespoň 1 (jeden) měsíc přede dnem účinnosti této Smlouvy oznámit tomuto peněžnímu ústavu skutečnosti, v důsledku nichž by ke dni měla přejít práva a závazky z citovaných smluv o zřízení a vedení běžného účtu na Nájemce a následně ihned po účinnosti této Smlouvy písemně oznámit a prokázat tomuto peněžnímu ústavu skutečnost, na základě které došlo k přechodu práv a závazků z vymezených smluv o zřízení a vedení běžného účtu z Pronajimatele na Nájemce a poskytnout Nájemci součinnost ke změně majitele bankovního účtu a změně podpisových vzorů. Dnem účinnosti této Smlouvy tak Pronajimatel bere na vědomí, že pozbývá oprávnění nakládat s peněžními prostředky nacházejícími se výše specifikovaných bankovních účtech a že práva a závazky Pronajimateli vyplývající z výše označených smluv o zřízení a vedení běžných účtů přechází dnem účinnosti této Smlouvy na Nájemce. Vyloučený bankovní účet Pronajimatele : Nájemce je srozuměn s tím, že Pronajimatel si v období ode dne podpisu této Smlouvy do doby vzniku její účinnosti zřídí běžný bankovní účet u peněžního ústavu se sídlem v České republice, který nebude bankovním účtem pro vypořádání bezhotovostních peněžních převodů souvisejících s provozováním Podniku, a na který bude zřízen Pronajimatelem za účelem vypořádávání finančních převodů mezi Pronajimatelem a Nájemce, jakož i dalších finančních převodů nesouvisejících s provozováním podniku, včetně vypořádání finančních závazků a vypořádání finančních pohledávek, které podle této Smlouvy ke dni její účinnosti nepřechází na Nájemce (dále jen Bankovní účet Pronajimatele ). Nájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že Pronajimatel na takto zřízený Bankovní účet Pronajimatele nejpozději do dne účinnosti této Smlouvy převede peněžní prostředky z provozních bankovních účtů v takovém objemu, který bude dostatečný pro krytí závazků nepřecházejících na Nájemce a splatných v období leden až březen 2011, maximálně však v částce ,-Kč (slovy : pět milionů korun českých). Pro vyloučení pochybností obě smluvní strany potvrzují, že finanční majetek, který bude ke dni účinnosti této Smlouvy na Bankovním účtu Pronajimatele, za předpokladu uvedeného v předchozím odstavci, nepřechází dnem účinnosti této Smlouvy na Nájemce, a to ani práva a závazky ze smlouvy o zřízení a vedení Bankovního účtu Pronajimatele. Pronajimatel je povinen písemně oznámit Nájemci zřízení Bankovního účtu Pronajimatele, včetně všech údajů o bankovním spojení, které jsou vyžadovány pro řádné bezhotovostní převody plnění, k nimž bude Nájemce podle této Smlouvy povinen ve prospěch Pronajimatele a které bude realizovány na Bankovní účet Pronajimatele, a to 10 (deseti) pracovních dní ode dne uzavření smlouvy o zřízení a vedení Bankovního účtu Pronajimatele, nejpozději však 5 (pět) pracovních dní přede dnem účinnosti této Smlouvy. Vypořádání hodnoty finančního majetku : Obě smluvní strany se současně vzájemně dohodly s přihlédnutím k ustanovení 32b odst.3 z.č. 586/1992 Sb., v platném znění, na tom, že finanční majetek tvořící součást Podniku a odpovídající zůstatku stavu peněžních prostředků v podkladně Pronajimatele (hotovostní prostředky) a dále též odpovídající zůstatku stavu peněžních prostředků na výše označených bankovních účtech, s výjimkou finančních prostředků na Bankovním účtu Pronajimatele, přejde na Nájemce ke dni účinnosti této Smlouvy, a to za úplatu ve výši, která bude odpovídat hodnotě zůstatku stavu peněžních prostředků na podkladně Pronajimatele a na daných bankovních účtech Pronajimatele, přičemž podmínky a způsob vypořádání takto sjednané úplaty je upraven v čl. VI této Smlouvy. Strana 12 (celkem 38)

13 3.7. Soudní a jiná řízení : Nájemce byl Pronajimatelem před podpisem této Smlouvy seznámen s tím, že Pronajimatel je v procesním postavení žalobce účastníkem soudních a/nebo rozhodčích a/nebo exekučních řízení, v rámci nichž uplatňuje vůči svým dlužníkům nároky z pohledávek, které jsou součástí Podniku a které tak v důsledku tohoto nájemního poměru přejdou dnem účinnosti této Smlouvy na Nájemce. Nájemce byl Pronajimatelem před podpisem této Smlouvy seznámen s tím, že Pronajimatel je v procesním postavení žalovaného účastníkem soudních a/nebo rozhodčích a/nebo exekučních řízení, v rámci nichž se Pronajimatel procesně brání nárokům, které jsem vůči němu uplatňovány třetími osobami a které jsou součástí Podniku a které tak v důsledku tohoto nájemního poměru přejdou dnem účinnosti této Smlouvy na Nájemce. Přehled soudních a/nebo rozhodčích a/nebo exekučních řízení, jichž je Pronajimatel ke dni podpisu této Smlouvy účasten, jsou vymezena v Příloze č. 12 této Smlouvy, přičemž ke dni účinnosti této Smlouvy bude tento přehled aktualizován a vymezen v Zápisu o předání a převzetí. Nájemce v daném případě výslovně souhlasí s tím, že vstoupí do takovýchto probíhajících soudních a/nebo rozhodčích a/nebo exekučních řízení na místo Pronajimatele postupem dle 107a občanského soudního řádu a bude respektovat procesní stav takovýchto řízení ke dni účinnosti této Smlouvy. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na tom, že nejpozději do 6 (šesti) měsíců ode dne účinnosti této Smlouvy bude provedena analýza a právní audit soudních řízení dle stavu ke dni účinnosti této Smlouvy, a to v zájmu dosažení úpravy vypořádání vzájemných nároků z titulu pohledávek a/nebo závazků z těchto soudních a/nebo rozhodčích a/nebo exekučních řízení, pokud již takové pohledávky a/nebo závazky mezi oběma smluvními stranami nebudou vyřešeny postupem dle čl a/nebo čl této Smlouvy. V rámci úpravy vypořádání vzájemných nároků ze soudních sporů bude analogicky postupováno dle čl a/nebo čl této Smlouvy Pohledávky ze směnečných vztahů : Obě smluvní strany pro účely vyloučení pochybností a při vědomí tohoto, že v rozvaze pronajimatele sestavené ke dni jsou vykázány v položce krátkodobé cenné papíry a podíly směnky v hodnotě tis.kč, konstatují, že na Nájemce nepřejdou ke dni účinnosti této Smlouvy žádné krátkodobé cenné papíry a podíly, když i Pronajimatel potvrzuje, že ke dni předcházejícímu den účinnosti této Smlouvy nebudou v majetku Pronajimatele žádné krátkodobé cenné papíry a podíly, včetně směnek. 4. Součástí pronajímaného Podniku jsou i další, v čl. IV odst.1, odst.2 a odst.3 této Smlouvy, výslovně neuvedené věci, práva a závazky, zejména pak : 4.1. Práva z průmyslového a jiného duševního vlastnictví : Pronajimatel je vlastníkem know-how spojeného s pronajímaným Podnikem /tzv. osobní složka podnikání/, kteréžto sestává zejména z využitelné dodavatelsko-odběratelské sítě obchodních partnerů, výrobních a/nebo technologických procesů atd. Pronajimatel touto Smlouvou přenechává Nájemci po dobu trvání této Smlouvy veškerá práva a jiné majetkové hodnoty související s tímto duševním vlastnictvím Pronajimatele souvisejícím s provozováním Podniku a Nájemce tato práva a jiné majetkové hodnoty přijímá dnem účinnosti této Smlouvy. Pronajimatel výslovně prohlašuje a ujišťuje Nájemce, že mu s odkazem na ustanovení 479 odst.2 obchodního zákoníku nejsou známé žádné skutečnosti, na základě kterých by nedošlo k přechodu práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví Nehmotná práva : V rámci této generální cese vstupuje Nájemce do všech práv a povinností vyplývajících mimo jiné z licenčních smluv k software, a to aniž by byl přechod práv podmíněn udělením souhlasu subjektu, v jehož prospěch svědčí autorská práva k takovémuto software. Strana 13 (celkem 38)

14 4.3. Jiná převáděná práva a závazky : Na Nájemce dnem účinnosti této Smlouvy přechází práva a povinnosti neuvedená v předchozích ustanoveních této Smlouvy či specifikovaná v přílohách této Smlouvy, která slouží a/nebo jsou využitelná při provozování Podniku. Ve smyslu výše uvedeného tak na Nájemce přechází zejména práva a povinnosti vyplývající z uzavřených nájemních smluv, leasingových smluv, kupních smluv, smluv o dílo, mandátních smluv, jakož i dalších obligačních závazkových vztahů tak, jak tyto vztahy budou specifikovány v Zápise o předání a převzetí Podniku sepsaného dle této Smlouvy. Pro přechod práv z těchto obligačních závazkových vztahů platí přiměřeně ustanovení 477 odst.2 obchodního zákoníku a ustanovení 524 a násl. občanského zákoníku. Pro přechod závazků platí přiměřeně ustanovení 477 odst.3 obchodního zákoníku. Pronajimatel a Nájemce se zavazují učinit společné písemné oznámení o přechodu práv a povinností z takovýchto závazkových vztahů, a to vše bez zbytečného odkladu ode dne účinnosti této Smlouvy. Nájemce v daném případě výslovně souhlasí s tím, že vstoupí do práv a závazků z daných obligačních vztahů, a potvrzuje, že bude zcela respektovat charakter a rozsah plnění z těchto obligačních vztahů vyplývající, a to vycházeje ze stavu plnění z těchto předmětných obligačních vztahů ke dni účinnosti této Smlouvy Přechod práv a povinností z pracovně právních vztahů : Práva a povinnosti z pracovně právních vztahů k zaměstnancům pronajímaného Podniku přecházejí ve smyslu ustanovení 480 obchodního zákoníku a dle z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších právních předpisů, na Nájemce. Pronajimatel výslovně prohlašuje a ujišťuje Nájemce, že řádně a včas splní své povinnosti, které mu v souvislosti s přechodem pracovně právních vztahů vyplývají z ustanovení z.č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších právních předpisů. Pronajimatel se zavazuje předat Nájemci bez zbytečného odkladu ode dne účinnosti této Smlouvy veškeré listiny zakládající, doplňující, upřesňující závazkové vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, jakož i veškeré doklady osvědčující závazkové vztahy mezi Pronajimatelem a zaměstnanci Podniku, včetně veškerých listin personální agendy, a to vše v takovém rozsahu, v jakém takováto agenda byla ke dni účinnosti této Smlouvy vedena Pronajimatelem. Pronajimatel se zavazuje současně seznámit v plném rozsahu Nájemce s veškerými ujednáními učiněnými v rámci pracovně právních vztahů, tzn. zejména s přísliby, ústními závazky tak, aby byl Nájemce plně seznámen s obsahem práv a povinností, do nichž vstupuje. Nájemce se zavazuje dnem účinnosti této Smlouvy do všech těchto práv a povinností z pracovně právních vztahů bez výhrad a bez podmínečně vstoupit. Nájemce se zavazuje hradit mzdové nároky zaměstnanců Podniku a všechny s tím související odvody a plnění z mezd, a to počínaje nejbližším výplatním termínem určeným podle pracovně právních vztahů u Pronajimatele následujícím po datu účinnosti této Smlouvy. Seznam zaměstnanců, jejichž pracovně právní vztahy přecházejí dnem účinnosti této Smlouvy na Nájemce, bude vymezen v příloze Zápisu o předání a převzetí vyhotovením podle této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují, že si poskytnout vzájemnou součinnost proto, aby ve lhůtách určených dle obecně závazných právních předpisů byly provedeny všechny úkony, jednání a podání u příslušných orgánů veřejné správy a/nebo osob poskytujících zdravotní pojištění zaměstnanců, a to vše v zájmu toho, aby : (i) bylo ke dni předcházejícímu den účinnosti této Smlouvy ukončeno vedení zaměstnanců, jejichž pracovně právní vztahy přechází podle této Smlouvy na Nájemce, v evidenci Pronajimatele u těchto orgánů veřejné správy a/nebo osob poskytujících zdravotní pojištění; a současně aby (ii) byli ke dni účinnosti této Smlouvy tito zaměstnanci, jejichž pracovně právních vztahy přechází podle této Smlouvy na Nájemce, vedeni v evidenci Nájemce u těchto orgánů veřejné správy a/nebo osob poskytujících zdravotní pojištění. Strana 14 (celkem 38)

15 4.5. Přechod závazků k rekultivaci úložišť popílku : Na Nájemce dnem účinnosti této Smlouvy přechází závazky Pronajimatele vyplývající z obecně závazných právních předpisů a platných a účinných smluvních dokumentů vztahujících se k provádění zejména technické a biologické rekultivace úložišť popílku dle rozhodnutí: (i) (ii) (iii) složiště RÁDLER technická rekultivace na základě rozhodnutí vydaného Magistrátem města Karlovy Vary stavebním úřadem č.j. OHA 8891/96/VH-330 ze dne s termínem dokončení do 31. prosince Tento termín byl prodloužen rozhodnutím č.j. SÚ/1661/02/VH-330 do 31. prosince 2004; a biologická rekultivace je povolena povolením Magistrátem města Karlovy Vary stavebním úřadem č.j. SÚ/7249z/98/Šim ze dne 7. října složiště PREMLOVICE rekultivace na základě rozhodnutí o využití území vydaného Magistrátem města Karlovy Vary stavebním úřadem č.j. SÚ/7086vv/98/Šim ze dne 21. září složiště SEDLEC rekultivace na základě rozhodnutí o využití území vydaného Magistrátem města Karlovy Vary stavebním úřadem č.j. SÚ/7086z/98/Šim ze dne Přechod práv a závazků z věcných břemen zřízených ve prospěch Pronajimatele : Pronajimatel seznámil Nájemce s tím, že v jeho pospěch, co by provozovatele rozvodu tepelné energie, jsou zřízena (i) věcná břemena na základě obecně závazných právních předpisů; a/nebo (ii) oprávnění na základě smluvních vztahů bez věcně právních účinků; a/nebo (iii) věcná břemena na základě smluvních vztahů s věcně právními účinky, vše za účelem zajištění výkonu práva vstupu na pozemky a/nebo do staveb ve vlastnictví třetích osob, zpravidla za účelem údržby, oprav, umístění a zachování provozování rozvodů tepelné energie, které jsou součástí Podniku. Nájemce vstupuje dnem účinnosti této Smlouvy do práv a závazků, která vyplývají Pronajimateli, co by osobě oprávněné k výkonu práv z výše uvedených právních vztahů, a to v souvislosti s využitím technologických zařízení a rozvodů tepelné energie, a to včetně závazků korespondujících s danými právy vstupu na pozemky a/nebo do staveb ve vlastnictví třetích osob, s čímž je Nájemce plně srozuměn. Bude-li nutné pro zajištění řádného výkonu práva vstupu na pozemky a/nebo do staveb ve vlastnictví třetích osob, které jsou povinny strpět na základě výše označených právních vztahů vstup na pozemky a/nebo do staveb v jejich vlastnictví, zajistit změnu v osobě oprávněné k výkonu takových práv do katastru nemovitostí a/nebo doložit přechod práv a povinností z daných právních vztahů, zavazuje se Pronajimatel poskytnout Nájemci odpovídající součinnost a případně též potvrdit skutečnosti týkající se přechodu práv a povinností na Nájemce i formou souhlasného prohlášení a/nebo jiné listiny, která bude podkladem pro zápis změny v právních vztazích v katastru nemovitostí. 5. Vzhledem ke skutečnosti,že Pronajimatel je vlastníkem motorových vozidel, která jsou součástí Podniku a které jsou zahrnuty v dlouhodobém hmotném majetku a/nebo v krátkodobém hmotném majetku, a proto budou tato motorová vozidla, co by součást Podniku, užívána ode dne účinnosti této Smlouvy Nájemcem. Obě smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost proto, aby nejpozději do 31.ledna 2011 byl Nájemce zapsán v technickém průkazu každého z motorových vozidel, která bude oprávněn podle této Smlouvy, co by součást Podniku, užívat, zapsán jako provozovatel. Nájemce současně bere na vědomí povinnost podat ve vztahu k těmto motorovým vozidlům podat přiznání k dani silniční dle obecně závazných právních předpisů a hradit po dobu trvání nájemního poměru silniční daň vážící se k těmto motorovým vozidlům. 6. Pronajimatel prohlašuje a ujišťuje Nájemce o tom, že stav Podniku, zejména pak stav majetku, pohledávek a závazků, odpovídá obvyklým podmínkám, za nichž je Podnik obdobného charakteru obvykle provozován, a že součástí Podniku nejsou pohledávky a ani závazky, které by se jakkoli vymykaly obvyklým obchodním podmínkám a řádné správě a provozování Podniku. Strana 15 (celkem 38)

16 7. Pronajimatel zaručuje Nájemci a ujišťuje jej, že nezamlčel žádné významné obligační vztahy a ani významné závazky vážící se k Podniku, které by se vymykaly běžnému obchodnímu styku souvisejícímu s řádným provozováním daného Podniku a/nebo obvyklým obchodním podmínkám odrážejícím zajištění správy majetku Podniku s péčí řádného hospodáře. 8. Smluvní strany prohlašují a berou na vědomí, že Podnikem se rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání Pronajimatele, přičemž k danému Podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří Pronajimateli a slouží k provozování tohoto Podniku nebo vzhledem ke své povaze mají sloužit tomuto účelu. Jednotlivé složky Podniku co do jejich specifikace i hodnotového vyjádření pak budou výslovně určeny ke dni vzniku obligačních právních účinků této Smlouvy, a to na základě předání a převzetí Podniku a s tím souvisejícího protokolárního převzetí jednotlivých složek Podniku. Podnik Pronajimatele, jak je touto Smlouvou definován, bude dále též označován jen jako Předmět nájmu. 9. Odpisy majetku : Odpisy technického zhodnocení : Obě smluvní strany se dohodly na tom, že Nájemce je oprávněn provádět ve smyslu z.č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů, odpisy technického zhodnocení Předmětu nájmu, které bude provedenou v souladu a za podmínek upravených touto Smlouvou. Nájemce má po skončení nájmu založeného touto Smlouvou vůči Pronajimateli nárok na úhradu částek Nájemcem vynaložených na technické zhodnocení provedeného na Předmětu nájmu sníženého o řádně zúčtované odpisy technického zhodnocení, tzn. na vypořádání zůstatkové účetní hodnoty technického zhodnocení dle stavu ke dni skončení nájemního poměru založeného touto Smlouvou, pokud již takový nárok Nájemce nebyl vypořádán při realizaci investic ve smyslu a za podmínek upravených touto Smlouvou. Nájemce je povinen vést řádným a průkazným způsobem veškerou účetní, daňovou a smluvní evidenci a dokumentaci vztahující se k technickému zhodnocení provedenému na Předmětu nájmu v souladu s Plánem investic schváleným Pronajimatelem podle této Smlouvy a pravidelně, nejméně jednou za účelní období, nechat ověřit údaje a evidenci týkající se zařazení a odpisování technického zhodnocení nezávislým auditorem a zprávu o tomto ověření předat Pronajimateli, zpravidla nejpozději do 30.dubna každého kalendářního roku trvání této Smlouvy, počínaje rokem Nájemce se zavazuje, že při odpisování technického zhodnocení bude postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dále v souladu s pravidly a vnitřními předpisy Pronajimatele přijatými podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění pro účely odpisování dlouhodobého majetku a technického zhodnocení provedeného na dlouhodobém majetku, s nimiž je seznámen a které jsou mu známé s ohledem na majetkovou účast Nájemce ve společnosti Karlovarská teplárenská, a.s. podle Smlouvy o půjčce akcií ze dne V případě rozporu při výkladu pojmů a/nebo postupů v souvislosti s prováděním odpisování dlouhodobého majetku a/nebo technického zhodnocení dlouhodobého majetku tvořícího součást Podniku budou oběma smluvními stranami respektovány a/nebo aplikovány pojmy a/nebo postupy uplatňované Pronajimatelem do dne účinnosti této Smlouvy, včetně vnitřních předpisů Pronajimatele, pokud Pronajimatel nevyjádří písemně souhlas s aplikací jiných pojmů či postupů. Odpisy dlouhodobého majetku : Obě smluvní strany se dohodly na tom, že Nájemce je oprávněn pokračovat dle 32b z.č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, v platném znění v odpisování dlouhodobého majetku a provádět ve smyslu z.č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů, a z.č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a dále v souladu s vnitřními předpisy Pronajimatele přijatými pro účely vymezení podmínek a postupů pro odpisování dlouhodobého majetku, s nimiž byl Nájemce před podpisem této Smlouvy seznámen, počínaje dnem účinnosti této Smlouvy odpisy dlouhodobého majetku, který je součástí touto Smlouvou pronajímaného podniku. Nájemce je povinen počínaje dnem účinnosti této Smlouvy vést řádným a průkazným způsobem veškerou účetní, daňovou a smluvní evidenci a dokumentaci vztahující se k odpisování dlouhodobého Strana 16 (celkem 38)

17 majetku Pronajimatele a pravidelně, nejméně jednou za účelní období, nechat ověřit údaje a evidenci týkající se zařazení a/nebo odpisování dlouhodobého majetku nezávislým auditorem a zprávu o tomto ověření předat Pronajimateli, zpravidla nejpozději do 30.dubna každého kalendářního roku trvání této Smlouvy, počínaje rokem Nájemce se zavazuje, že při odpisování dlouhodobého majetku bude postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dále v souladu s pravidly a vnitřními předpisy Pronajimatele přijatými podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění pro účely odpisování dlouhodobého majetku a technického zhodnocení provedeného na dlouhodobém majetku, s nimiž je seznámen a které jsou mu známé s ohledem na majetkovou účast Nájemce ve společnosti Karlovarská teplárenská, a.s. podle Smlouvy o půjčce akcií ze dne V případě rozporu při výkladu pojmů a/nebo postupů v souvislosti s prováděním odpisování dlouhodobého majetku a/nebo technického zhodnocení dlouhodobého majetku tvořícího součást Podniku budou oběma smluvními stranami respektovány a/nebo aplikovány pojmy a/nebo postupy uplatňované Pronajimatelem do dne účinnosti této Smlouvy, včetně vnitřních předpisů Pronajimatele, pokud Pronajimatel nevyjádří písemně souhlas s aplikací jiných pojmů či postupů. Článek V. Přechod vlastnického práva k vybraným oběžným aktivům 1. V souladu s ustanovením 488g z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, přechází dnem účinnosti této Smlouvy na Nájemce vlastnické právo ke zboží na skladě, k materiálu určenému ke zpracování, náhradním dílům a jiným věcem určeným podle druhu, které se spotřebovávají nebo zpracovávají v souvislosti s provozem Podniku nebo které slouží k odbytu. 2. Přesný a úplný seznam movitých věcí odpovídajících definici dle čl. V odst.1 této Smlouvy bude uveden výslovně v Zápisu o předání a převzetí, a to spolu s jejich hodnotou vyjádřenou ve skladových cenách vyznačených v účetnictví Pronajimatele dle stavu ke dni Obě smluvní strany se vzájemně dohodly s přihlédnutím k ustanovení 488g odst.2 obchodního zákoníku na způsobu určení přiměřené úplaty (kupní ceny) za věci vymezené v čl. V odst.1 této Smlouvy, k nimž přejde vlastnické právo dnem účinnosti této Smlouvy na Nájemce, a to tak, že Nájemce bude povinen uhradit Pronajimateli úplatu za tyto věci (kupní cenu) ve výši odpovídající skladové ceně vyznačené v účetnictví Pronajimatele dle stavu ke dni , vše v rozsahu potvrzeném inventarizací těchto movitých věcí provedené ke dni , která se stane součástí Zápisu o předání a převzetí. Takto určená kupní cena je sjednána bez daně z přidané hodnoty, přičemž daň z přidané hodnoty bude k takto zjištěné kupní ceně daných movitých věcí připočtena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, přičemž dnem uskutečnitelného zdanitelného plnění bude den účinnosti této Smlouvy. 4. Pronajimatel vyúčtuje Nájemci plnění dle čl. V odst.3 této Smlouvy formou řádného daňového dokladu, který svými náležitostmi bude splňovat požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy (dále jen Faktura č.1 ), přičemž Fakturu č.1 doručí Pronajimatel Nájemci nejpozději do 3 (tří) pracovních dní poté, kdy bude alespoň potvrzen inventurní soupis tohoto majetku oběma smluvními stranami dle stavu ke dni účinnosti této Smlouvy. 5. Nájemce je povinen uhradit Pronajimateli, a to bezhotovostním převodem na Bankovní účet Pronajimatele, určený dle čl. IV odst této Smlouvy, plnění určené dle čl. V odst.3 této Smlouvy a vyúčtované Fakturou č.1 nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dní ode dne doručení Faktury č.1. Článek VI. Vypořádání salda pohledávek a závazků 1. V souladu s ustanovením čl. III odst této Smlouvy vznikne dnem účinnosti této Smlouvy povinnost Nájemce zaplatit Pronajimateli úplatu za postoupení pohledávek tvořících součást Podniku, které přejdou na Nájemce ke dni účinnosti této Smlouvy a která bude odpovídat zůstatkové účetní hodnotě přecházejících pohledávek, která zohledňuje v řádně vedeném účetnictví Pronajimatele účetní opravné položky a/nebo zákonné opravné položky k pohledávkám, tedy pohledávek, které na Nájemce přecházející podle této Smlouvy. Strana 17 (celkem 38)

18 2. V souladu s ustanovením čl. III, odst této Smlouvy, je Pronajimatel povinen uhradit Nájemci nominální hodnotu závazků, které v souladu s touto Smlouvou, a to dnem její účinnosti, přejdou na Nájemce. 3. V souladu s ustanovením čl. III odst této Smlouvy je Nájemce povinen uhradit Pronajimateli částku odpovídajícího hodnotě finančního majetku, který tvoří součást Podniku a který odpovídá zůstatku stavu peněžních prostředků v podkladně Pronajimatele (hotovostní prostředky) a současně zůstatku stavu peněžních prostředků na v této Smlouvě označených bankovních účtech a který přechází dnem účinnosti této Smlouvy na Nájemce. 4. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. VI odst.1, odst.2 a odst.3 této Smlouvy se obě smluvní strany zavazují : (a) (b) přesně a úplně specifikovat dle stavu ke dni účinnosti této Smlouvy, tedy ke dni , na Nájemce přecházející pohledávky a závazky tvořící součást Podniku, přičemž přesný a úplný přehled pohledávek a závazků musí tvořit jako nedílná součást přílohu Zápisu o předání a převzetí; a současně přesně a úplně specifikovat skutečnou hodnotu finančního majetku, jak hotovostní prostředky, tak peněžní prostředky na bankovních účtech, který přechází dnem účinnosti této Smlouvy na Nájemce, přičemž přesný a úplný přehled finančního majetku musí tvořit jako nedílná součást přílohu Zápisu o předání a převzetí. Současně v Zápisu o předání a převzetí bude uveden a oběma smluvními stranami potvrzen rozdíl mezi : (i) platební povinností Pronajimatele vůči Nájemci dle čl. VI odst.2 této Smlouvy; a (ii) platební povinností Nájemce vůči Pronajimateli dle čl. VI odst.1 této Smlouvy a platební povinností Nájemce vůči Pronajimateli dle čl. VI odst. 3 této Smlouvy, (dále jen Saldo pohledávek a závazků ). 5. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že co do částky, v níž se budou vzájemně krýt vzájemné platební povinnosti Nájemce a Pronajimatele z titulů uvedených v čl. VI odst.4 této Smlouvy, budou vzájemné pohledávky a závazky Nájemce a Pronajimatele započítány, a to buď již v Zápise o předání a převzetí nebo na základě samostatné písemné dohody, k jejímuž uzavření se obě smluvní strany zavazují. 6. Obě smluvní strany se dohodly, že vyrovnají částku odpovídající Saldu pohledávek a závazků, které bude zjištěno postupem dle čl. VI odst.4 této Smlouvy, a to bezhotovostním převodem na Bankovní účet Pronajimatele, určený dle čl. IV odst této Smlouvy, nebo na bankovní účet Nájemce, který Nájemce za tímto účelem Pronajimateli písemně oznámí, a to nejpozději do 3 (tří) měsíců ode dne podpisu Zápisu o předání a převzetí, nejpozději však do 30.června Článek VII. Nájemné za pronájem Podniku 1. Obě smluvní strany se dohodly, že nájemné za nájem Podniku bez vad a chybějících či vadných věcí, bude určeno následujícím způsobem a bude sestávat ze součtu : (a) částky ve výši ,-Kč (slovy : třináct milionů pět set tisíc korun českých) ročně, která podléhá eventuálnímu zvýšení ve smyslu a za podmínek upravených v čl. VII odst.4 této Smlouvy (dále též jen Přímé nájemné ); a (b) částky odpovídající hodnotě účetních odpisů z dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku tvořícího součást Podniku a vykázaných v řádné účetní závěrce za příslušný kalendářní rok, v němž nájemní poměr založený touto Smlouvou trval, a ověřených auditorem určeným v souladu se z.č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění valnou hromadou Nájemce k ověření účetních závěrek Nájemce za příslušné účetní období a současně též i auditorem určeným v souladu se z.č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění valnou hromadou Pronajimatele k ověření účetních závěrek Pronajimatele za příslušné účetní období (dále též jen Odpisy ). Strana 18 (celkem 38)

19 Nájemce a/nebo auditor určený valnou hromadou Nájemce k ověření účetních závěrek Nájemce za dané účetní období poskytne potřebnou součinnost Pronajimateli a jím určenému auditoru k tomu, aby bylo dosaženo konsensu obou smluvních stran při určení takto vymezené části nájemného; a (c) částky odpovídající hodnotě daně z nemovitostí, k jejíž úhradě bude za příslušný kalendářní rok povinen Pronajimatel vůči správci daně dle 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění ve vztahu k nemovitostem tvořícím součást pronajímaného Podniku podle této Smlouvy, přičemž Pronajimatel v písemné formě oznámí Nájemci předpis výše daně z nemovitostí pro příslušné období, a to zpravidla vždy do každého 15.května kalendářního roku trvání této Smlouvy (dále jen Daň ). 2. Nájemce je povinen s ohledem na ujednání čl. VII odst.1 této Smlouvy Pronajimateli sjednané nájemné, které je tedy stanoveno podle tohoto vzorce : N = Pn + O + D, přičemž N. se pro účely této Smlouvy rozumí nájemné bez daně z přidané hodnoty, k jehož úhradě vůči Pronajimateli je Nájemce povine za každý příslušný rok trvání nájemního poměru Pn se pro účely této Smlouvy rozumí částka určená pro příslušný rok podle čl. VII odst.1 písm.a) této Smlouvy, případně zvýšená v souladu s ustanovením čl. VII odst.4 této Smlouvy O se pro účely této Smlouvy rozumí částka určená pro příslušný rok podle čl. VII odst.1 písm.b) této Smlouvy, a to na základě postupem zde sjednaným ověřené hodnoty účetních odpisů z dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Pronajimatele vykázaných v řádné účetní závěrce za takovýto příslušný rok D se pro účely této Smlouvy rozumí částka odpovídající hodnotě daně z převodu nemovitostí, k jejíž úhradě bude za příslušný kalendářní rok povinen Pronajimatel vůči správci daně dle 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění ve vztahu k nemovitostem tvořícím součást pronajímaného Podniku podle této Smlouvy, a která bude určena postupem dle čl. VII odst.1 písm.c) této Smlouvy. 3. Sjednané nájemné určené dle čl. VII odst.2 této Smlouvy bude zvýšeno o daň z přidané hodnoty dle z.č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů. 4. Inflační doložka : Přímé nájemné určené dle čl. VII odst.1 písm.a) této Smlouvy nebude v období ode dne účinnosti této Smlouvy do data 31. prosince 2012 předmětem navýšení, tzn. že Přímé nájemné určené dle čl. VII odst.1 písm.a) této Smlouvy bude zvýšeno poprvé pro období roku Smluvní strany se dohodly, že od data 1.ledna 2013 bude částka odpovídající Přímému nájemnému vždy k 1. lednu každého následujícího kalendářního roku trvání této Smlouvy zvyšována o 50% (padesát procent) míry inflace stanovené Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok, oproti výši úplaty za předchozí kalendářní rok, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Mírou inflace se pro účely této Smlouvy rozumí přírůstek průměrného indexu spotřebitelských cen (CPI Consumer Price Index) za posledních dvanáct měsíců proti průměru předchozích dvanácti měsíců. 5. Poměrné nájemné Pokud k uzavření Smlouvy, resp. ke skončení nájmu, došlo v průběhu kalendářního roku, náleží Pronajímateli pouze poměrná část nájemného odpovídající době, po níž právo užívání Předmětu nájmu trvalo. Poměrná část bude určena poměrem počtu dní daného kalendářního roku a počtu dní, po které Nájemce Předmět nájmu užíval. 6. Měnová doložka Obě smluvní strany se vzájemně dohodly pro případ, že dojde v průběhu trvání nájemního vztahu ke zrušení měny, v níž je nájemné sjednáno, na tom, že v takovém případě je Nájemce povinen hradit Strana 19 (celkem 38)

20 sjednané nájemné v měně, v níž bude realizován běžný platební styk v České republice, přičemž pro kursový přepočet bude použit kurs platný v den předcházejí dni zrušení měny, v níž je touto Smlouvou nájemné sjednáno, pokud z obecně závazných právních předpisů nebude vyplývat jinak. Článek VIII. Splatnost nájemného a způsob úhrady 1. Nájemce se zavazuje hradit Pronajimateli sjednané nájemné určené dle čl. VII odst.2 této Smlouvy následujícím způsobem : (a) část nájemného odpovídajícího částce Přímého nájemného dle čl. VII odst.1 písm.a) této Smlouvy, případně zvýšené v příslušném kalendářním roce postupem dle čl. VII odst.4 této Smlouvy, a to včetně příslušné daně z přidané hodnoty, je Nájemce povinen uhradit Pronajimateli nejpozději do každého 30.června příslušného kalendářního roku, v němž nájemní poměr založený touto Smlouvou trvá, přičemž datum uskutečnitelného zdanitelného plnění je vždy den 30.června příslušného kalendářního roku; a (b) (c) část nájemného odpovídajícího částce Daně dle čl. VII odst.1 písm.c) této Smlouvy, a to včetně příslušné daně z přidané hodnoty, je Nájemce povinen uhradit Pronajimateli nejpozději do každého 25.května příslušného kalendářního roku, v němž nájemní poměr založený touto Smlouvou trvá, přičemž datum uskutečnitelného zdanitelného plnění je vždy den 31.května příslušného kalendářního roku; a část nájemného odpovídajícího částce Odpisů určené dle čl. VII odst.1 písm.b) této Smlouvy, a to včetně daně z přidané hodnoty, je Nájemce povinen uhradit Pronajimateli nejpozději do každého 31.května kalendářního roku následujícího za rok, za které je nájemné za pronájem Podniku hrazeno, přičemž datum uskutečnitelného zdanitelného plnění je den 31.prosince příslušného kalendářního roku, za který je nájemné hrazeno, když v této souvislosti se obě smluvní strany dohodly na tom, že : (i) (ii) Nájemce nejpozději do 10.ledna následujícího kalendářního roku doručí Pronajimateli přehled a specifikaci Odpisů, včetně částky Odpisů zjištěné z předběžné inventarizace dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Podniku vypracované ke dni 31.prosince příslušného kalendářního roku; a Pronajimatel nejpozději do 15.ledna následujícího kalendářního roku doručí Nájemci řádný daňový doklad, na základě kterého bude provedeno vyúčtování části nájemného odpovídajícího částce Odpisů se zdanitelným plněním ke dni 31.prosince příslušného roku, přičemž splatnost dané části nájemného vyúčtované daňovým dokladem bude ke dni 31.května kalendářního roku následujícího za rok, za které je nájemné za pronájem Podniku hrazeno. Pokud bude postupem předvídaným v čl. VII odst.1 písm.b) této Smlouvy zjištěn nesoulad mezi částkou Odpisů oznámenou Nájemcem Pronajimateli dle bodu (i) shora a skutečnou hodnotou Odpisů ověřenou auditory Nájemce a Pronajimatele, bude zpravidla před splatností této části nájemného provedeno účetní a daňové vyrovnání rozdílu formou daňového dobropisu nebo daňového vrubopisu, vše v souladu se z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Obě smluvní strany si poskytnou vzájemnou součinnost a vytvoří každá na své straně takové podmínky, aby ke dni splatnosti této části nájemného odpovídajícího Odpisům mohlo být řádně a v souladu s touto Smlouvou vyúčtováno a vypořádáno mezi smluvními stranami. 2. Peněžitá plnění hrazená Nájemcem podle čl. VIII odst.1 této Smlouvy bude prováděna bezhotovostním převodem na Bankovní účet Pronajimatele, určený postupem dle čl. IV odst této Smlouvy. 3. Pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, Pronajimatel vystaví a Nájemci doručí alespoň 5 (pět) pracovních dní přede dnem splatnosti jakéhokoli peněžitého plnění nájemného řádný daňový doklad, jímž vyúčtuje sjednané plnění na úhradu nájemného, včetně příslušné daně z přidané hodnoty. Článek IX. Zajištění závazků Nájemce Strana 20 (celkem 38)

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH

SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH mezi městem Prostějov a MANTHELLAN a.s. ze dne 16.7. 2010 www.ssd.com OBSAH SMLOUVY Článek 1 Definice, výklad...2 Článek 2 Povinnosti před uzavřením Kupních smluv...5 Článek

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci

Více

Smlouva o nájmu věci č. 9149003008

Smlouva o nájmu věci č. 9149003008 Smlouva o nájmu věci č. 9149003008 uzavřená podle zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů České dráhy, a.s. se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 zapsána v obchodním rejstříku

Více

Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky Banky pro fyzické osoby podnikatele (dále jen Úvěrové podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek (dále jen Všeobecné

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2014 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2015 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ OSOBY I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky Banky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby (dále jen Úvěrové podmínky ) představují

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY I

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY I EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY I pro pojištění investic v zahraničí proti riziku zamezení převodu výnosů z investice, vyvlastnění nebo politicky motivovaného

Více

Smlouva o vedení účetnictví

Smlouva o vedení účetnictví Smlouva o vedení účetnictví Objednatel: Sídlo (adresa): IČ: DIČ: zastoupený registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl., vložka dále jen "objednatel" na straně jedné a Zhotovitel: Ta-reform s.r.o. registrovaná

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče (VZOR) Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji místopřísežně, že jsem uchazečem: a) který v posledních 3 letech

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 SMLOUVA O DÍLO Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 Uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) evidenční číslo: níže

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, 118 10 Praha 1 PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji části podniku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací (dále jen Smlouva)

Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací (dále jen Smlouva) Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací (dále jen Smlouva) uzavřená mezi smluvními stranami VODOVODY A KANALIZACE Sídlo: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč Jednající: MVDr. Pavlem Heřmanem, předsedou

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

OPIS. Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s

OPIS. Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s Strana první NZ 610/2014 N 652/2014 OPIS Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne dvanáctého září roku dvatisícečtrnáct (12.9.2014) jménem JUDr. Hany Kožiakové, notáře v Opavě,

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více