ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001"

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 BRNO Květen 2002

2 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ RÁMEC ČINNOSTI ÚŘADU 1. NÁVRHY NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PŮSOBNOSTI ÚŘADU A JEJICH PŘIZPŮSOBOVÁNÍ PRÁVU EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ NOVÝ ZÁKON O OCHRANĚ HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE (ZÁKON Č.143/2001 SB.) BLOKOVÉ VYJÍMKY VYHLÁŠKA ÚŘADU, KTEROU SE STANOVÍ PODROBNOSTI O NÁLEŽITOSTECH NÁVRHU NA POVOLENÍ SPOJENÍ SOUTĚŽITELŮ PASIVNÍ LEGISLATIVA ROLE SOUTĚŽNÍHO ÚŘADU V REGULOVANÝCH ODVĚTVÍCH VYHODNOCENÍ SPOLUPRÁCE ÚŘADU S REGULAČNIMY ORGÁNY MATERIÁLY VLÁDY, KTERÉ BYLY V RÁMCI PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ ZASLÁNY ÚŘADU OPOŽDĚNĚ NEBO AŽ PO TERMÍNU PRO ZASLÁNÍ STANOVISKA, PŘÍPADNĚ NEBYLY ZASLÁNY VŮBEC III. APLIKACE ZÁKONA O OCHRANĚ HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE...23 A. DOHODY OMEZUJÍCÍ SOUTĚŽ 1. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI VYUŽITÍ POZNATKŮ Z ROZHODOVACÍ PRAXE EK PŘI ROZHODOVÁNÍ ÚŘADU VYBRANÉ PŘÍPADY...35 B. ZNEUŽITÍ DOMINANTNÍHO POSTAVENÍ 1. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI VYUŽITÍ POZNATKŮ Z ROZHODOVACÍ PRAXE EK PŘI ROZHODOVÁNÍ ÚŘADU VYBRANÉ PŘÍPADY...38 C. SPOJOVÁNÍ PODNIKŮ SOUTĚŽITELŮ 1. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI VYUŽITÍ POZNATKŮ Z ROZHODOVACÍ PRAXE EK PŘI ROZHODOVÁNÍ ÚŘADU VYBRANÉ PŘÍPADY STATISTICKÉ ÚDAJE...47 D. ROZKLADOVÉ ŘÍZENÍ...51 IV. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ÚŘADU VYUŽITÍ POZNATKŮ Z ROZHODOVACÍ PRAXE EVROPSKÉ UNIE PŘI ROZHODOVÁNÍ ÚŘADU VYBRANÉ PŘÍPADY STATISTICKÉ ÚDAJE ROZKLADOVÉ ŘÍZENÍ

3 V. VEŘEJNÁ PODPORA 1. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI ČINNOST V OBLASTI METODICKÉ ČINNOST V OBLASTI ROZHODOVACÍ ČINNOST V OBLASTI MONITORINGU KONTAKTY A SPOLUPRÁCE S EVROPSKOU KOMISÍ VYBRANÉ PŘÍPADY A STATISTICKÉ ÚDAJE...67 VI. VII. ŽALOBY PODANÉ PROTI ROZHODNUTÍM ÚŘADU U VRCHNÍCH SOUDŮ 1. HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY...73 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 1. EVROPSKÁ UNIE WTO A OECD SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČNÍMI SOUTĚŽNÍMI ÚŘADY...78 VIII. INFORMAČNÍ ČINNOST ÚŘADU...79 IX. ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ...82 PŘÍLOHY PŘÍLOHA Č. 1 SLEDOVÁNÍ TRENDŮ ROZVOJE SOUTĚŽNÍHO PROSTŘEDÍ NA NĚKTERÝCH RELEVANTNÍCH TRZÍCH PŘÍLOHA Č.2 MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI ÚŘADEM PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE A ČESKÝM TELEKOMUNIKAČNÍM ÚŘADEM 2

4 I. ÚVOD Působnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) a postavení jeho předsedy je vymezeno zákonem č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 187/1999 Sb. Zákonem vymezená působnost Úřadu se vztahuje na podporu a ochranu hospodářské soutěže proti jejímu nedovolenému omezení, na dohled nad zadáváním veřejných zakázek a na kontrolu veřejné podpory. Do kompetence Úřadu patří i některé pravomoci související s aplikací zákona na ochranu před dovozem dumpingových výrobků. Svými rozhodnutími či stanovisky Úřad významně ovlivňuje ekonomiku České republiky a její vstup do EU. Je to vidět velmi zřetelně například při provádění rozhodovací a monitorovací činnosti Úřadu v oblasti veřejné podpory. Činnost související se soutěžní advokacií je vnímána jako fenomén pro propagaci principů hospodářské soutěže a tržních metod při tvorbě nejenom restrukturalizačních a privatizačních politik, ale i při prosazování soutěžních principů při přípravě právních předpisů. V rámci rozhodovací činnosti je Úřad zcela nezávislý. Při vedení řízení je vázán toliko obecně závaznými předpisy, výsledky dokazování a zásadou správního uvážení. Nezávislost Úřadu jako instituce je zaručena prostřednictvím nezávislosti osoby, která stojí v jejím čele, tj. předsedy Úřadu, vyplývající ze zvláštního zákona. Činnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byla v roce 2001 věnována především na splnění úkolů, které pro něj vyplývají ze závazků České republiky obsažených v Evropské dohodě a na odstraňování nedostatků, na něž poukázala Pravidelná zpráva Evropské komise o České republice za rok Značné úsilí bylo věnováno legislativní činnosti. V roce 2001 Úřad v oblasti ochrany hospodářské soutěže vypracoval řadu legislativních návrhů. Nejdůležitějším právním předpisem, který byl vypracován na základě usnesení vlády byl nový zákon o ochraně hospodářské soutěže (dále jen zákon ), který byl publikován ve Sbírce zákonů pod č.143/2001 Sb. a nabyl účinnosti ke dni V návaznosti na tento nový zákon o ochraně hospodářské soutěže Úřad dále vypracoval osm vyhlášek o povolení obecných (blokových) výjimek ze zákazu dohod narušujících soutěž podle 3 odst.1 zákona. Úřad rovněž vypracoval další vyhlášku, kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžitelů. Tato vyhláška byla vydána na základě zákonného zmocnění obsaženého v 26 odst.4 zákona. Ve smyslu doporučení č. 13 materiálu Ministerstva vnitra ČR ze dne 13. června 2001 Analýza doporučení OECD pro další postup v oblasti regulatorní reformy v ČR a návrhy opatření k naplňování těchto doporučení Úřad zpracoval Program o podmínkách aplikace mírnějšího režimu při ukládání pokut ze zakázaných dohod narušujících soutěž leniency program, který byl oficiálně prezentován předsedou Úřadu Josefem Bednářem na tiskové konferenci Úřadu dne 3. července Mírnější režim při ukládání pokut lze aplikovat na soutěžitele, který poskytne jako první Úřadu veškeré relevantní informace, dokumenty, důkazy a svědectví o existenci dohody narušující soutěž, o které Úřad neměl do té doby povědomí anebo byl o dohodě informován, ale nemohl získat dostačující množství spolehlivých důkazů z jiných zdrojů, aby mohl ve správním řízení prokázat existenci předpokládané kartelové dohody. Přijetím a aplikací leniency programu se Česká republika stala 7. zemí světa, které takový program aplikují. (Jedná se o USA, Kanadu, Velkou Británii, Německo, Jižní Koreu a Evropskou komisi). Úřad připravil leniency program, který vychází z leniency programu Evropské komise. Leniency program je dalším účinným nástrojem v boji proti kartelovým dohodám. 3

5 S cílem zajištění jednotného výkladu nového zákona o ochraně hospodářské soutěže č. 143/2001 Sb. byl v roce 2001 zpracován Komentář k tomuto zákonu, který po ukončení příslušných redakčních korektur bude v brzké době zveřejněn. Komentář byl zpracován i k zákonu č. 59/2000 Sb. o veřejné podpoře. Pro sjednocení přístupů aplikovaných pracovníky Úřadu ve výkonných oblastech bylo vypracováno šest interních metodických pokynů zaměřených na odhalování kartelových dohod, posuzování spojování soutěžitelů, vymezení relevantního trhu nebo stanovování výše pokut. V souvislosti s pokračováním vstupních rozhovorů o přistoupení České republiky k Evropské unii bylo velkou prioritou Úřadu splnění závazků vyplývajících z Evropské dohody, což by mělo přispět k uzavření kapitoly hospodářská soutěž. Úřad proto klade důraz na zahraniční spolupráci s Evropskou unií, a to zejména s Generálním ředitelstvím Evropské komise pro hospodářskou soutěž a Generálním ředitelstvím pro vnitřní trh, do jehož působnosti náleží mj. i veřejné zakázky. Došlo ke zintenzivnění komunikace mezi Úřadem a Evropskou komisí, v rámci které poskytl Úřad řadu informací o pokroku dosaženém v oblasti hospodářské soutěže a veřejné podpory. Kladně byla hodnocena Výroční zpráva o veřejné podpoře za rok Nabytím účinnosti zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže a osmi vyhlášek Úřadu transponujících evropský systém blokových výjimek byla zajištěna plná slučitelnost se soutěžním právem Evropských společenství. V listopadu byla publikována pravidelná Zpráva Evropské komise o pokroku České republiky při přípravě na členství v Evropské unii. Ve zprávě je pozitivně hodnocen pokrok v oblasti hospodářské soutěže v souvislosti s nabytím účinnosti nového zákona o ochraně hospodářské soutěže a blokových výjimek. Nový zákon byl pozitivně hodnocen a dán za vzor ostatním kandidátským zemím. Kladně byla hodnocena i oblast veřejné podpory. Zpráva se zmiňuje i o dobrém personálním zajištění činnosti Úřadu a dobré úrovni kvalifikace jeho zaměstnanců. Zástupci Úřadu se rovněž aktivně zúčastňovali zasedání Výboru pro soutěžní právo a politiku OECD a jednání v rámci Světové obchodní organizace. Nejvýznamnější událostí ve vztahu k OECD v roce 2001 bylo hloubkové hodnocení regulatorních mechanismů České republiky (regulatory reform review), jehož významnou součástí bylo úspěšné projednávání kapitoly: Role soutěžní politiky v regulatorní reformě dne 14. února 2001 na zasedání Výboru pro soutěžní právo a politiku OECD v Paříži. Dále Úřad neformálně spolupracoval s odborníky soutěžních úřadů zemí EK a OECD při řešení konkrétních případů v rozhodovací činnosti. Za účelem dosažení mezinárodní transparentnosti při posuzování veřejných podpor Úřad zajistil přeložení jednotlivých evropských předpisů a zpracoval metodické pokyny pro každou z oblastí veřejných podpor. Úřad rovněž navrhnul ve spolupráci s ostatními resorty regionální mapy pro veřejnou podporu pro rok 2001 a pro období let s ohledem na ekonomickou vyspělost jednotlivých regionů. V oblasti dohledu nad zadáváním veřejných zakázek byl v minulém roce spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj předložen do Legislativní rady Vlády ČR návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek a dohledu nad jeho zadáváním, který podle názoru předkladatele byl plně slučitelný s právem Evropského společenství a který měl zjednodušit zadávací proces. Návrh nového zákona, který byl po schválení vládou předložen k projednání Parlamentu České republiky, však Poslanecká sněmovna PČR vrátila předkladateli k přepracování. V rámci plnění nelegislativních úkolů vyplývajících z kompetencí Úřadu byla zaměřena zvýšená pozornost především na rychlost vyřizování podnětů, oznámení a návrhů na zahájení správního řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek, samozřejmě při současném zvyšování kvality správních rozhodnutí. Oproti minulému období byla zintenzívněna 4

6 kontrola postupů zadavatelů veřejných zakázek v místě jejich sídla podle zákona o státní kontrole, přičemž Úřad vycházel mimo jiné, i z podnětů Nejvyššího kontrolního úřadu. Významnou činností Úřadu byla přednášky zaměřené na prezentaci Úřadu, osvětová činnost a průběžné seznamování zadavatelů i uchazečů o veřejné zakázky s výkladem zákona o zadávání veřejných zakázek, přičemž v průběhu roku 2001 bylo zodpovězeno více jak 800 písemných dotazů týkajících se výkladů tohoto zákona. Díky všem těmto aktivitám došlo u zadavatelů, kteří mají delší dobu praktické zkušenosti s aplikací tohoto zákona, k dílčímu zlepšení zadávací činnosti. Vzhledem k tomu, že v roce 2001 věnovala veřejnost proti minulému období zvýšenou pozornost zadávání veřejných zakázek, zvýšil se počet podání občanů, veřejných činitelů i orgánů činných v trestním řízení požadujících prošetření konkrétních veřejných zakázek, u kterých existuje důvodné podezření, že zadavatelé nedodrželi zákon. Důkladné prověření těchto podnětů či stížností, již začíná přesahovat rámec možností Úřadu ve stávajícím personálním obsazení a z tohoto důvodu Úřad považuje za nezbytné pro další období zvýšit rozpočtové prostředky minimálně o 10%. Jednou z hlavních priorit Úřadu je ochrana a podpora soutěže jako fenoménu v nejširším smyslu, tedy nejen v oblasti privatizace a restrukturalizace. Úřad se například aktivně podílel na prosazování soutěžní advokacie v oblasti elektronergetiky, kterou vnímá jako strategické odvětví pro celou ekonomiku z hlediska dopadů pro miliony občanů naší republiky. Úřad upozorňoval na negativní dopady vertikální integrace, zejména v oblasti obtížné regulace vertikálně integrované firmy a nebezpečí zneužití dominantního postavení. V rámci soutěžní advokacie Úřad prosazoval, aby nový telekomunikační zákon podřídil pod dohled ČTÚ i odvětví provozování kabelové televize. Úřad se zaměřil na spolupráci s nově zavedenými regulátory v oblasti dynamicky se rozvíjejících trhů. Z tohoto důvodu inicioval předseda Úřadu vznik Memoranda o spolupráci mezi Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Českým telekomunikačním úřadem (Memorandum je v příloze č. 3 této Zprávy) a již během roku 2001 došlo ke konkrétnímu plnění ustanovení Memoranda. Rovněž se začalo se společnými konzultacemi se zástupci ERÚ. Spolupráci s ostatními institucemi státní správy lze hodnotit pozitivně, i když přesto existují oblasti, ve kterých je nutné ještě zkvalitnit spolupráci. Jedná se zejména o oblast veřejné podpory a případy privatizace a restrukturalizace ocelářství, hutnictví a elektroenergetiky. Úřad považuje za důležité, aby mu byly žádosti o stanoviska k předmětným případům zasílány včas před konečným rozhodnutím vlády. Činnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byla zaměřena zejména na případy závažných porušení pravidel hospodářské soutěže a na spojování podniků vedoucích k negativním změnám na trzích s velkými negativními dopady na občany. Za porušení soutěžních pravidel uděloval Úřad podstatně vyšší sankce než v předcházejících letech. Obecně lze konstatovat, že správní řízení vedené v oblasti ochrany hospodářské soutěže v roce 2001 byla zaměřena zejména na posuzování porušování soutěžních pravidel z hlediska dopadu na ekonomiku a zároveň z hlediska negativních dopadů na občany. Proto i uložené výše pokut v minulém roce v porovnání s předcházejícími lety byly podstatně vyšší, protože zohledňují i míru společenského nebezpečí pro spotřebitele z aplikací protisoutěžních praktik. V oblasti hospodářské soutěže v roce 2001 Vrchní soud rozhodoval o 5 žalobách proti rozhodnutí předsedy Úřadu o rozkladech, podaných proti rozhodnutím vydaných podle zákona č.63 / 1991 Sb. o ochraně hospodářské soutěže. Vrchní soud všechny žaloby zamítl. 5

7 Byly potvrzeny takové důležité případy jako byl případ ČEZ / MUS (redukce sjednaných odběrů uhlí), případ Český Telecom / Dattel (nerovné podmínky při tzv. internetovém volání) nebo případ Jihomoravské plynárenské, a.s. (JMP zneužila svého monopolního postavení na trhu dodávek plynu k újmě spotřebitelů tím, že neoprávněně vybírala nad rámec energetického zákona od odběratelů poplatek za osazení plynoměru). Uvedený případ je významný ze dvou hledisek. Potvrdilo se, že soutěžní pravidla existují proto, aby zajistila spotřebitelům prospěch. V důsledku zásahu Úřadu v tomto případě dostalo zpět konečných spotřebitelů neoprávněně vybrané peníze a nebudou nadále vybírány. Rozhodnutí, které Vrchní soud potvrdil, přispělo i ke kultivaci soutěžního prostředí. V tisku byla otištěna zpráva, že ředitel plynárenské společnosti se osobním dopisem omlouvá všem postiženým spotřebitelům. V oblasti veřejných zakázek se Úřad zaměřil kromě zkrácení lhůt v rozhodovací činnosti na intenzivnější provádění kontrolní činnosti v rámci svých kapacit. Činnost ÚOHS v oblasti dohledu nad zadáváním veřejných zakázek přispěla ke kultivaci soutěžního prostředí. Např. ve věci dvou veřejných zakázek na výměnu plynových kotlů a zajištění dodávek výpočetní techniky Úřad ve svém rozhodnutí konstatoval u zadavatele Okresního úřadu ve Vyškově závažná porušení zákona při prokazování kvalifikačních předpokladů uchazečů a při hodnocení nabídek, zadavatel tyto výtky plně akceptoval a učinil personální a organizační opatření, aby v budoucnu k podobným pochybením na OÚ nedocházelo. V dalším rozhodnutí Úřad shledal u zadavatele Statutárního města Brna, městské části Brno-střed při zadávání veřejných zakázek na stavební a rekonstrukční práce závažná porušení zákona pro neodůvodněný výběr mimořádných způsobů zadání veřejné zakázky, při prokazování splnění kvalifikačních předpokladů uchazeči a při hodnocení nabídek, přičemž zadavatel opět názor Úřadu z podstatné části akceptoval a na jeho základě přistoupil ukončení pracovního poměru s odpovědným pracovníkem a ke snížení osobního ohodnocení u dalších pracovníků. V oblasti veřejných zakázek v roce 2001 bylo k Vrchnímu soudu podáno 14 žalob proti rozhodnutí předsedy Úřadu o rozkladech, podaných proti rozhodnutím, vydaných podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Vrchní soud rozhodl o 6 žalobách, z toho u 2 žalob vydal soud usnesení o zastavení řízení, 3 žalobám vyhověl a 1 žalobu zamítl. V oblasti veřejných podpor Úřad nepovolil veřejnou podporu v sektoru ocelářství, čímž dal jasný signál o vytváření stejně příznivého prostředí pro všechny potenciální hráče na trhu. Podnikatelé ze zahraničí přicházejí do stejného prostředí, na které jsou zvyklí. V oblasti veřejné podpory nebyla dosud podána žaloba proti rozhodnutí Úřadu k Vrchnímu Soudu. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže stále ve větší míře používá podpůrně ve svých rozhodnutích poznatky z rozhodovací praxe Evropské komise a Evropského soudního dvora. V uplynulém roce Úřad nadále prováděl aktivní dozor nad plněním podmínek, uložených ve vydaných rozhodnutích. Činnost Úřadu je svou náročností srovnatelná s činností soudu. Z tohoto důvodu je nutné, aby byli pracovníci neustále vzděláváni. Nestačí pouze získaná jazyková vybavenost, odborná připravenost a praxe, ale je nutné každodenní vzdělávání pracovníků a jejich stabilizace. Úřad očekává v tomto smyslu i podporu vlády. V roce 2001 provedl Úřad řadu opatření ke stabilizaci svých pracovníků. Opatření nesledovala pouze stabilizaci počtu zaměstnanců, ale zejména stabilizaci těch zaměstnanců, kteří mají z hlediska odbornosti, výkonu, schopností i pracovního nasazení pro činnost Úřadu největší přínos. 6

8 V souvislosti s harmonizací českého soutěžního práva s právem Evropských společenství a s přípravou České republiky na vstup do Evropské unie kladl Úřad v roce 2001 důraz na školení zaměstnanců v praktických aspektech aplikace příslušných pravidel komunitárního práva. V oblasti ochrany hospodářské soutěže proběhl v červnu ve spolupráci s TAIEXem Evropské komise seminář zaměřený na metodiku šetření kartelových dohod ve spolupráci s italským a dánským soutěžním úřadem. V oblasti veřejné podpory bylo školení pracovníků Úřadu zajišťováno v rámci twinningového projektu Phare, problematika judikatury Evropského soudního dvora v oblasti zadávání veřejných zakázek byla předmětem semináře pořádaného s využitím prostředků Phare v Brně v dubnu 2001 za účasti italského experta. V roce 2001 byli v rámci výběrového řízení vybráni twinningoví školitelé pro oblast hospodářské soutěže a oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek. Přijetím nového zákona o ochraně hospodářské soutěže, ve kterém byly provedeny významné změny zejména v oblasti povolování spojení, vyvolalo potřebu na tyto změny reagovat a pracovníky více specializovat podle toho, zda se jedná o výkonnou činnost související s dohodami narušujícími soutěž či zneužití dominantního postavení nebo o rozhodování ve věci povolování spojení. Z tohoto důvodu byla provedena významná organizační změna spočívající ve vytvoření samostatného úseku se specializací na rozhodování ve věcech dohod narušujících soutěž a zneužívání dominantního postavení a samostatného úseku rozhodujícího o povolování spojení soutěžitelů (fúzí). Oddělení zmíněných činností umožnilo větší soustředěnost, specializaci a odbornou fundovanost při řešení jednotlivých antitrustových případů stejné či podobné věcné povahy a tím i vyšší efektivitu šetření. S cílem zajištění co nejvyšší transparentnosti a zlepšení komunikace Úřadu s veřejností, sdělovacími prostředky a zpravodajskými agenturami funguje na Úřadě oddělení tisku a informací. Jeho pracovníci odpovídají na stovky dotazů, týkající se oblasti hospodářské soutěže, veřejné podpory a zadávání veřejných zakázek, zajišťují vystoupení předsedy Úřadu a pracovníků Úřadu v médiích, informují o zahraničních cestách pracovníků Úřadu, o účasti na konferencích, jednáních ve Výboru pro soutěžní právo OECD, o jednáních se zástupci Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž v Bruselu apod. V oblasti informování ostatních subjektů vzrostl význam Obchodního věstníku. Aktivní komunikace Úřadu s veřejností přispívá ke kultivaci podnikatelského prostředí. 7

9 II. LEGISLATIVNÍ RÁMEC ČINNOSTI ÚŘADU 1. Návrhy nových právních předpisů v působnosti Úřadu a jejich přizpůsobování právu Evropských společenství 1.1 Oblast hospodářské soutěže V roce 2001 Úřad v oblasti ochrany hospodářské soutěže vypracoval řadu legislativních návrhů. Nejdůležitějším právním předpisem, který byl vypracován na základě usnesení vlády č.660 ze dne a usnesení vlády č.1350 ze dne byl nový zákon o ochraně hospodářské soutěže (dále jen zákon ), který byl publikován ve Sbírce zákonů pod č.143/2001 Sb. a nabyl účinnosti ke dni V návaznosti na tento nový zákon o ochraně hospodářské soutěže Úřad dále vypracoval osm vyhlášek o povolení obecných (blokových) výjimek ze zákazu dohod narušujících soutěž podle 3 odst.1 zákona. K vydání vyhlášek o povolení obecných výjimek ze zákazu dohod narušujících soutěž došlo na základě zmocnění obsaženého v ustanovení 26 odst.1 zákona. Úřad rovněž vypracoval další vyhlášku, kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžitelů, která byla publikována pod č. 368/2001 Sb. Tato vyhláška byla vydána na základě zákonného zmocnění obsaženého v 26 odst.4 zákona. 1.2 Oblast zadávání veřejných zakázek Novely zákona o zadávání veřejných zakázek V roce 2001 byl zákon o zadávání veřejných zakázek poprvé novelizován zákonem č. 39/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů. Zákon č. 39/2001 Sb., který nabyl účinnosti dne , zařadil mezi zadavatele veřejných zakázek Českou televizi a Český rozhlas. Dne Parlament České republiky schválil poslanecký návrh novely zákona o zadávání veřejných zakázek, která byla dne publikována ve Sbírce zákonů pod č. 142/2001 Sb. a která nabyla účinnosti téhož dne, tj. 26. dubna Uvedenou poslední novelou byly z řad zadavatelů veřejných zakázek vyjmuti provozovatelé veřejných telekomunikačních sítí nebo provozovatelé telekomunikačních služeb, a dále společnosti provádějící těžbu ropy, plynu, uhlí nebo jiných paliv. Novela rovněž změnila (navýšila) limity peněžitých závazků bez daně z přidané hodnoty u jednotlivých způsobů zadání veřejných zakázek, které jsou jedním z rozhodujících faktorů při volbě způsobu zadání veřejné zakázky Stav přípravy nové právní úpravy v oblasti zadávání veřejných zakázek Návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek a o výkonu dohledu, který byl po schválení vládou předložen k projednání Parlamentu České republiky, Poslanecká sněmovna PČR vrátila MMR k přepracování. Z tohoto důvodu usnesení Vlády České republiky ze dne 19. prosince 2001 č o Plánu legislativních prací vlády na rok 2002 obsahuje legislativní úkol, podle kterého má MMR předložit Vládě v září tohoto roku nový návrh zákona o zadávání veřejných zakázek. Při zpracování a projednávání tohoto návrhu bude Úřad i nadále prosazovat soutěžní principy, aby byla zajištěna co nejvyšší efektivita vynakládaných veřejných prostředků při zadávání veřejných zakázek. Dle dosavadní aplikační praxe se jeví žádoucí, aby byly uplatněny v maximální míře soutěžní principy a naopak výjimky jen ve 8

10 velmi omezené a zákonem definované míře, a aby byla současně zvážena možnost právní odpovědnosti konkrétních fyzických osob. 2. Nový zákon o ochraně hospodářské soutěže (zákon č.143/2001 Sb.) Vzhledem k nutnosti dosáhnout slučitelnosti zákona se soutěžním právem Evropských společenství, a to ve všech oblastech veřejného soutěžního práva, doznal nový zákon celou řadu významných změn. V důsledku provedení těchto změn se podařilo tohoto cíle dosáhnout a vytvořit tak moderní právní normu, která nejen splňuje požadavek její slučitelnosti se soutěžním právem ES, ale která umožní reagovat na aktuální potřebu zachování efektivní hospodářské soutěže a uplatňovat základní a nezbytné principy, které jsou aplikovány Evropskou komisí i antimonopolními úřady členských států EU. Návrh zákona byl konzultován s Výborem pro evropskou integraci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, který konstatoval jeho plný soulad s právem Evropských společenství, i s předními českými i zahraničními odborníky v oblasti soutěžního práva. Plná slučitelnost byla potvrzena i ve stanovisku odboru kompatibility Úřadu vlády. Současně s předáním návrhu zákona vládě byl návrh zaslán k posouzení také Evropské komisi, která rovněž ocenila vysoký stupeň slučitelnosti zákona s právní úpravou Evropských společenství. Již vymezení věcné působnosti zákona je mnohem přesnější než tomu bylo v zákoně předcházejícím, neboť pod společnou legislativní zkratku narušení hospodářské soutěže se zahrnuje vyloučení, omezení, jiné narušení a rovněž pouhé ohrožení hospodářské soutěže. Z hlediska protiprávnosti je přitom nerozhodné o jakou formu narušení soutěže se jedná. Zákon poprvé upravuje způsob aplikace soutěžních pravidel na soutěžitele, kteří poskytují služby obecného hospodářského významu. Na tyto soutěžitele se zákon vztahuje s výjimkou případů, pokud jeho aplikaci neznemožní právě plnění zvláštních úkolů, které byly těmto subjektům svěřeny. Zákon vymezuje odlišně i osobní působnost. Za soutěžitele mohou být považovány nejen subjekty, ale i non-subjekty. Účastníky hospodářské soutěže, tedy soutěžiteli, mohou být nejen fyzické a právnické osoby, ale i sdružení těchto osob bez ohledu na to, zda jde o sdružení s právní subjektivitou nebo bez ní. Podmínkou přiznání statutu soutěžitele je však vždy možnost svou činností soutěž alespoň ovlivňovat. Takto vymezená osobní působnost detailněji stanovuje, které subjekty lze rozumět pod pojmem soutěžitel. V oblasti dohod narušujících soutěž spočívá hlavní změna v upuštění od dosavadního principu schvalování nezakázaných a platných dohod jen za účelem nabytí jejich účinnosti ( 3 odst.4 a 5 zrušeného zákona o ochraně hospodářské soutěže). Toto ustanovení ztratilo svůj praktický význam a zákon tedy vychází shodně jako soutěžní právo ES z obecného zákazu dohod narušujících soutěž. Dohoda je tedy buď zakázaná nebo nikoliv, přičemž ze zákazu lze povolit individuální výjimku ve správním řízení, nebo výjimku obecnou na základě příslušné vyhlášky Úřadu. Další velmi důležitou změnu v oblasti dohod představuje nová úprava pravidla de minimis, které je aplikováno odlišně pro dohody horizontální a odlišně pro dohody vertikální, které nemají na soutěž citlivý dopad a tudíž nepodléhají zákazu dohod narušujících soutěž. Zákon současně vymezuje, kdy nebude pravidlo de minimis aplikováno. Jde zejména o horizontální cenové dohody a dohody o rozdělení trhu nebo nákupních zdrojů a vertikální dohody v případech, kdy dohoda určuje kupujícímu 9

11 cenu pro další prodej nebo mu pro tento prodej poskytuje úplnou územní ochranu. Pravidlo de minimis nelze dále aplikovat na soubory dohod, kterých se na jedné straně účastní vždy tentýž soutěžitel, popř. kdy v jejich důsledku dochází k podstatnému narušení hospodářské soutěže kumulativním účinkem paralelních sítí. Novým institutem zavedeným zákonem je tzv. negativní atest. V případě, že si soutěžitelé nejsou jisti, zda dohoda, kterou hodlají uzavřít, nepodléhá zákazu podle 3 odst.1 zákona, mohou podat návrh na určení, zda se jedná o zakázanou dohodu či nikoliv. Tento institut je upraven i v oblasti zneužívání dominantního postavení. K zásadní změně došlo rovněž v úpravě kritérií pro povolení individuální výjimky. Kritérium veřejného zájmu již není v jejich výčtu výslovně uvedeno a namísto něj zákon zavádí výhradně soutěžní kritéria. Podmínky stanovené zákonem musí být splněny kumulativně v rámci každé konkrétní dohody. Nově jsou rovněž stanoveny taxativním způsobem náležitosti návrhu a povolení výjimky. V zájmu zvýšení právní jistoty a zajištění rovného postavení účastníků řízení o povolení výjimky je v zákoně rovněž zakotveno pravidlo, podle něhož pokud Úřad nerozhodne ve stanovené lhůtě, platí domněnka, že individuální výjimka byla povolena na dobu požadovanou navrhovatelem (nejdéle však na dva roky). K významným změnám došlo v úpravě dominantního postavení a jeho zneužívání. Dominantní postavení je založeno na principu tržní síly soutěžitelů, která je souhrnem více kritérií než pouze výše tržního podílu. Tedy zůstává sice významným, nikoliv však jediným kritériem pro posouzení postavení soutěžitele na trhu. V souvislosti s novým pojetím dominance zákon opouští princip povinné notifikace takového postavení soutěžitele na trhu. Oproti předchozí právní úpravě je rovněž upuštěno od konstrukce monopolního postavení na trhu, a to v souladu s pojetím dominance v soutěžním právu ES. Naopak nově je v zákoně uveden do českého soutěžního práva institut kolektivní (společné) dominance několika subjektů. Tento institut není ani v evropské právní praxi jednoznačně vymezen, avšak jeho atributy lze charakterizovat např. na základě judikatury Evropského soudního dvora. Uvedený pojem v sobě nezahrnuje žádný prvek shody, kooperace nebo jiné formy konsensu. Pod společnou dominanci však lze zahrnout situaci, kdy několik silných soutěžitelů na trhu, kteří (aniž by mezi nimi existovala jakákoliv forma konsensu) namísto vzájemného konkurenčního boje směřují své konkurenční chování proti třetím subjektům, kteří by mohli vstoupit na trh nebo podobné chování proti spotřebitelům. Nejvýznamnější změny byly provedeny v právní úpravě spojování soutěžitelů. Nově je upravena definice spojení a vychází přitom z 69 obchodního zákoníku. Rozhodujícím kritériem pro posouzení, zda se jedná o spojení, je samostatnost spojujících se soutěžitelů v působení na trhu. Jako jednu z forem zákon výslovně zavádí založení nového soutěžitele společně kontrolovaného více soutěžiteli (společně kontrolovaný podnik). Zcela odlišně od dříve platného pojetí zákon zavedl výši obratu jako kritérium pro určení, zda dané spojení podléhá povolení Úřadu nebo ne. Zákon přitom vychází z principu, že povolení podléhají pouze ta spojení, která mohou podstatným způsobem 10

12 dopadat na efektivní fungování hospodářské soutěže. Zákon rovněž vymezuje co se rozumí čistým obratem a jak bude stanoven společný čistý obrat spojujících se soutěžitelů. K dalším důležitým změnám došlo i v oblasti řízení o povolení spojení zejména zavedením lhůt, ve kterých je Úřad povinen vydat rozhodnutí o spojení. Úprava těchto lhůt přispívá k zajištění právní jistoty soutěžitelů. Nově je dále upraven zákaz soutěžitelům uskutečňovat spojení před právní mocí rozhodnutí Úřadu o povolení spojení, přičemž zákon upravuje i výjimky z tohoto principu. V oblasti ukládání pokut došlo k důležité změně, když byla vypuštěna jednoroční subjektivní lhůta pro uložení pokuty. Tato lhůta byla značně nepraktická, neboť zejména v případech právně i věcně složitých nebylo již možno pokutu uložit pro marné uplynutí této lhůty. Šlo zejména o případy, kdy pravomocná rozhodnutí Úřadu přezkoumával soud. Zákon obsahuje rovněž novou povinnost Úřadu vést kartelový rejstřík (rejstřík dohod), z jejichž zákazu povolil, prodloužil nebo zrušil výjimku, nebo u nichž určil, že dohoda podléhá zákazu. Veřejná povaha kartelového rejstříku přispěje k transparentnosti činnosti Úřadu i soutěžního prostředí na daném trhu. 3. Blokové výjimky Závazek Úřadu k přijetí celého systému obecných výjimek aplikovaných v rámci EU je obsažen ve zmocňovacím ustanovení zákona ( 26 odst.1). V rámci systému blokových výjimek se dohoda, která je uzavřena v souladu s pravidly obsaženými v příslušné vyhlášce, považuje za automaticky vyjmutou z obecného zákazu dohod narušujících soutěž a není tudíž třeba žádat Úřad o povolení individuální výjimky. Celkem došlo na základě tohoto ustanovení k vydání osmi vyhlášek o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž: Vyhláška Úřadu č. 198/2001 Sb. o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle 3 odst.1 zákona pro určité druhy vertikálních dohod Vyhláška Úřadu č.199/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle 3 odst. 1 zákona pro určité druhy dohod o výzkumu a vývoji Vyhláška Úřadu č. 200/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle 3 odst. 1 a 4 odst. 1 zákona, pro určité druhy dohod o poskytování technologií Vyhláška Úřadu č. 201/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle 3 odst. 1 zákona pro určité druhy dohod o specializaci Vyhláška Úřadu č. 202/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle 3 odst. 1 zákona pro určité druhy dohod v oblasti pojišťovnictví 11

13 Vyhláška Úřadu č. 203/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle 3 odst. 1 zákona pro určité druhy dohod týkajících se konzultací o cenách v osobní letecké dopravě a přidělování volného letištního času Vyhláška Úřadu č. 204/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle 3 odst. 1 zákona pro určité druhy dohod o distribuci a servisu motorových vozidel Vyhláška Úřadu č. 205/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle 3 odst.1 zákona pro určité druhy dohod v oblasti drážní, silniční a vnitrozemské vodní dopravy Přijetí obecných výjimek tak povede ke zvýšení právní jistoty soutěžitelů a současně povede i ke snížení administrativní zátěže Úřadu, který se bude moci věnovat závažnějším narušením hospodářské soutěže. 4. Vyhláška Úřadu, kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžitelů Řízení o povolení spojení je podle 15 odst.1 zákona vždy zahájeno na návrh. Povinnost podat návrh na zahájení řízení mají soutěžitelé, kteří se hodlají spojit přeměnou, mají nabýt podnik jiného soutěžitele nebo jeho podstatnou část smlouvou o prodeji podniku, nebo mají založit společně kontrolovaný podnik. Povinnost podat návrh na povolení spojení se týká rovněž soutěžitelů, kteří mají získat možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik. Ustanovení 15 odst. 4 vymezuje obecně náležitosti tohoto návrhu a výslovně odkazuje na vyhlášku Úřadu, která tyto náležitosti podrobně upravuje. Úřad proto vypracoval vyhlášku č. 368/2001 Sb., ze dne 3. října 2001, kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžitelů. Tato vyhláška vychází z principu Nařízení Komise č.447/98 o oznámeních, lhůtách a slyšení stanovených v Nařízení Rady č.4064/89 o kontrole spojování podniků. Uvedená vyhláška je prováděcím předpisem zákona č.143/2001 o ochraně hospodářské soutěže. Vydání této vyhlášky bylo nezbytné zejména pro zajištění realizace povinnosti podání řádného návrhu na povolení spojení a právní jistoty soutěžitelů. Vyhláška přehledným a transparentním způsobem vymezuje, jaké doklady a další náležitosti musí návrh mít, aby jej bylo možno považovat za právně bezvadný. Nedílnou součástí vyhlášky je dotazník, který obsahuje podrobné informace o zamýšleném spojení. 5. Pasivní legislativa Návrh opatření k dalšímu rozvoji konkurence na telekomunikačním trhu v České republice V současné době má na rozvoj hospodářství velký vliv rozvoj telekomunikačního sektoru a tedy i řádně fungující konkurenční prostředí v tomto sektoru. Proto Úřad věnuje značnou pozornost podpoře soutěžního prostředí v tomto dynamicky se rozvíjejícím odvětví. Vzhledem k tomu, že je nezbytné urychlit rozvoj konkurenčního prostředí na trhu poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím veřejné pevné telefonní sítě, požadoval Úřad, aby 12

14 se mohl podílet na přípravě novelizace platného telekomunikačního zákona. Úřad jako orgán působící v oblasti ochrany hospodářské soutěže může přispět ke kvalitě zpracování uvedené novely a tedy i k posílení konkurence v uvedeném segmentu trhu. Tato připomínka byla akceptována a Úřad tedy bude členem pracovní skupiny, která bude pracovat na návrhu novely telekomunikačního zákona. V další zásadní připomínce k tomuto materiálu bylo požadováno, aby rozsah novely byl rozšířen rovněž o oblast služeb poskytovaných kabelovou televizí, která věcně spadá do působnosti zákona o telekomunikacích. V případě, že by zákon o telekomunikacích obsahoval rovněž úpravu uvedených služeb, vykonával by Český telekomunikační úřad také dohled v odvětví kabelové televize. Úřad obdržel desítky stížností spotřebitelů týkajících se výrazného zvyšování cen za poskytování služeb kabelových televizí a zjistil, že tito poskytovatelé nejsou vystaveni řádné konkurenci, která by zajistila objektivní nastavení cen. Vzhledem k tomu, že kabelové televize nebudou v blízké době vystaveni konkurenčnímu tlaku, inicioval Úřad jednání s ČTÚ a MF s cílem nalezení řešení pro kabelové televize ve prospěch spotřebitele. Podle současného stavu prací na novele zákona o telekomunikacích, bude tato novela zpracována tak, že v ní bude upraveno i odvětví kabelové televize. Připomínka Úřadu byla tedy akceptována, což jistě povede ke zlepšení podmínek pro efektivní hospodářskou soutěž na tomto trhu. Návrh vyhlášky o podmínkách připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě K předmětnému návrhu uplatnil Úřad zásadní připomínku, v níž požadoval blíže vymezit pojem účelný technologický rozvoj přenosové nebo distribuční soustavy, a to vzhledem ke skutečnosti, že žadatel o připojení k těmto soustavám se podílí na oprávněně vynaložených nákladech provozovatele. Úřad zejména požadoval, aby z tohoto pojmu bylo zřejmé, že účelný technologický rozvoj přenosové nebo distribuční soustavy bude uskutečněn zejména v případě, že soustava nemůže pokrýt požadavky nových žadatelů o přenos rezervovaného výkonu, a že jde tedy o rozvoj soustavy, která je již provozována. Tato připomínka Úřadu byla akceptována a návrh vyhlášky byl upraven v souladu s uplatněnou připomínkou. Návrh zákona, kterým se mění zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Citovaný návrh předpokládal, že financování a zajišťování výstavby, provozování a údržby dálnice nebo rychlostní silnice a poskytování služeb s těmito činnostmi spojených bude zajišťovat koncesovaná právnická osoba (koncesionář) na základě koncese, kterou se rozumí správní rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů. Vzhledem k tomu, že v uvedeném případě jde o veřejnou zakázku podle 2 písm.a) zákona č.199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je zadavatel povinen postupovat při výběru koncesionáře podle tohoto zákona. Pokud by byla schválena předložená novela zákona o pozemních komunikacích v nezměněné podobě, došlo by tím k rozporu obou uvedených zákonů a k významnému omezení působnosti Úřadu v oblasti zadávání veřejných zakázek. Úřad proto ve své připomínce k novele zákona o pozemních komunikacích požadoval, aby výběr koncesionáře byl proveden v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Připomínka Úřadu byla akceptována. Tím bylo dosaženo 13

15 souladu obou právních norem, byla zachována působnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a dohled nad vynakládáním veřejných prostředků v dané oblasti. Návrh novely zákona č.15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů Výše uvedený návrh v ustanovení 26 vymezil subjekty, kterým Komise pro cenné papíry může poskytnout informace. Vzhledem ke skutečnosti, že mezi těmito subjekty nebyl uveden Úřad pro ochranu hospodářské soutěže bylo požadováno doplnění tohoto ustanovení a zařazení Úřadu mezi oprávněné subjekty, které mohou tyto informace požadovat. Zásadní připomínce Úřadu bylo vyhověno, čímž Úřad získal významné oprávnění, které mu umožní přístup k důležitým informacím o účastnících kapitálového trhu, zejména o poskytovatelích služeb na kapitálovém trhu, investičních instrumentech a operacích uskutečněných na tomto trhu. Oprávnění požadovat informace, které Komise při své činnosti získá, tak může významně napomoci zejména při vedení příslušných správních řízení. Návrh věcného záměru zákona o standardizaci vybraných veřejných služeb Z části čtvrté předloženého návrhu vyplynulo, že v oblasti poskytování veřejných služeb bude mezi poskytovatelem těchto služeb a příslušným garantem uzavírána smlouva, která upraví vzájemný vztah těchto subjektů a jejich práva a povinnosti. Dále bylo v návrhu uvedeno, že na uzavření této smlouvy se vztahuje zákon o zadávání veřejných zakázek. Návrh tohoto zákona rovněž stanovil, že garantem vybrané veřejné služby je kraj nebo zákonem určená obec k zabezpečení dostupnosti zákonem vymezené veřejné služby. Podle 1 odst.2 písm.e) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se však tento zákon nevztahuje na závazky veřejné služby a jiné obdobné závazky, na jejichž úhradě se podílejí veřejné finanční prostředky. Předložený věcný záměr zákona v tomto směru nekoresponduje se stávající právní úpravou. Uvedené zásadní připomínce Úřadu bylo vyhověno. Dojde tedy k přepracování předloženého návrhu, konečná podoba jeho znění však není dosud stanovena. Akceptací této připomínky Úřadu tak bude dosaženo, že oblast poskytování vybraných veřejných služeb bude v souladu s úpravou platnou při zadávání veřejných zakázek. Návrh zákona o patentových zástupcích V zásadní připomínce, uplatněné k předmětnému návrhu zákona Úřad zejména požadoval, aby nebylo odlišně upraveno postavení asistenta patentového zástupce a postavení jiného žadatele o zápis do rejstříku patentových zástupců. Uvedený zápis je totiž podmínkou pro možnost výkonu činností patentového zástupce. Šlo tedy zejména o to, aby přístup obou žadatelů k výkonu činností patentového zástupce byl založen na základě rovných podmínek. Úřad požadoval, aby princip zákona byl upraven tak, aby při splnění podmínky získání odborné praxe v požadované délce nebylo rozlišováno mezi délkou výkonu praxe asistenta patentového zástupce a délkou praxe jiného žadatele. Uvedená zásadní připomínka byla akceptována, čímž byly zajištěny shodné podmínky všech žadatelů o přístup k výkonu činností patentového zástupce na nediskriminačním základě. 14

16 Návrh vyhlášky o způsobu výběru držitele licence pro výkon povinností dodávek nad rámec licence, o způsobu výpočtu prokazatelné ztráty při plnění této povinnosti a o finančních příspěvcích do Energetického regulačního fondu a pravidlech čerpání finančních prostředků z tohoto fondu Uvedený návrh obsahoval ustanovení, podle něhož výběr držitele licence pro výkon povinností dodávek nad rámec licence podléhá zákonu o zadávání veřejných zakázek. Výběr držitele licence je sice veřejnou zakázkou, neboť k úhradě prokazatelné ztráty určeného držitele budou použity prostředky Energetického regulačního fondu, avšak povinnost dodávek nad rámec licence podléhá s ohledem na její charakter exempci podle 1 odst.2 písm.e) zákona o zadávání veřejných zakázek (závazek veřejné služby a jiné obdobné závazky, na jejichž úhradě se podílejí veřejné finanční prostředky). Zákon o zadávání veřejných zakázek se tedy na tyto případy nevztahuje. Ve smyslu 17 odst.7 písm.b) zákona č. 458/2000 Sb., (energetický zákon) stanoví Energetický regulační úřad prováděcím předpisem způsob výběru držitele licence pro výkon povinnosti nad rámec licence. Jedná se tedy vždy o povinnost držitele licence nad rozdíl od zadávání veřejných zakázek, kdy se o výkon povinnosti nejedná. Úřad proto požadoval, aby ze znění zákona byla vypuštěna klauzule o tom, že výběr držitele licence podléhá zákonu o zadávání veřejných zakázek a tato připomínka byla akceptována. Implementační strategie pro oblast dopravy Podstatou předloženého materiálu je zhodnocení přípravy sektoru dopravy na vstup České republiky do Evropské unie. K předloženému materiálu uplatnil Úřad několik zásadních připomínek, které byly předkladatelem akceptovány. V části C (oblast železniční dopravy) bylo mimo jiné uvedeno, že aplikací pravidel soutěže při podnikání v dopravě se bude do přistoupení ČR k EU zabývat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Úřad požadoval, aby do této části bylo doplněno, že aplikací těchto pravidel se bude zabývat i po vstupu ĆR do EU. Pravomoci Evropské komise totiž přejdou pouze na případy protisoutěžního chování, které ovlivní obchod mezi členskými státy EU. Veškeré ostatní případy zůstanou v kompetenci Úřadu podle českého soutěžního práva. V této oblasti Úřad dále požadoval, aby v materiálu bylo doplněno, že aplikaci pravidel státních intervencí bude v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, zajišťovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Shodná připomínka byla Úřadem uplatněna i pro oblast dopravy silniční. V části věnované oblasti letecké dopravy bylo navrženo, aby sledování pravidel soutěže v této oblasti sledovalo Ministerstvo dopravy a spojů (dále jen ministerstvo ), které by se následně po vstupu ČR do EU podílelo i na zahájení správních řízení, přijímání opatření a případně i udělování pokut. Nařízení Rady č. 3975/87/EEC zakotvuje úzkou spolupráci Evropské komise a kompetentních orgánů členských států v dané oblasti. Jako kompetentní orgány je třeba chápat jak orgány odpovědné za ochranu hospodářské soutěže, tak orgány gesčně odpovědné za leteckou dopravu. Za spolupráci s Evropskou komisí při ochraně soutěže bude tedy obecně odpovídat Úřad. Vzhledem k tomu, že veškeré uplatněné připomínky byly akceptovány, došlo k vyjasnění vzájemných kompetencí Úřadu a ministerstva a vymezení spolupráce v oblasti dopravy. 15

17 Návrh zákona o obalech Uvedený návrh předpokládal, že výše zálohy pro jednotlivé druhy vratných zálohovaných obalů (nebo pro vratné zálohované obaly pro jednotlivé druhy výrobků) bude stanovena dohodou o výši zálohy, uzavřenou mezi subjekty oprávněnými k podnikání, které uvádějí na trh nebo do oběhu výrobky ve vratných zálohovaných obalech. V tomto případě jde tedy o dohodu uzavřenou po vertikální linii výrobce -distributor -prodejce. Úřad upozornil, že takové dohody mají výrazný negativní dopad na hospodářskou soutěž, neboť při rozdílných cenách vratných zálohovaných obalů u více výrobců téhož zboží, bude distributor nakupovat zboží pouze u jediného výrobce v závislosti na ceně, za kterou zboží distribuoval. Tím zanikne u jednotlivých distributorů alternativní nabídka téhož zboží od více výrobců, což se negativně projeví i v maloobchodní síti. Tento způsob stanovení výše zálohy je pro Úřad nepřijatelný a Úřad proto požadoval stanovit výši zálohy přímo nařízením vlády. Tato připomínka byla plně akceptována a Ministerstvo průmyslu a obchodu již vydalo návrh nařízení vlády, kterým se stanoví jednotná výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů, což významně přispěje k zachování vysoké úrovně hospodářské soutěže na tomto trhu. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a zákon o živnostenském podnikání Cílem předloženého návrhu je mimo jiné dokončení vytvoření konkurenčního prostředí v přístupu na trh pozemních odbavovacích služeb na letištích. V úpravě služeb odbavovacího procesu na letištích je zakotveno oprávnění Ministerstva dopravy a spojů omezit počet poskytovatelů oprávněných poskytovat služby odbavování zavazadel, nákladů a pošty, technického a provozního odbavení letadla na odbavovací ploše a manipulace s leteckými pohonnými hmotami a oleji pro cizí potřeby, případně vyhradit poskytování uvedených služeb omezenému počtu, nejméně však dvěma dopravcům. Omezení počtu poskytovatelů uvedených služeb, případně vyhrazení poskytování těchto služeb omezenému počtu dopravců však bude mít negativní vliv na úroveň hospodářské soutěže mezi dodavateli těchto služeb. Úřad proto požadoval, aby k omezení přístupu na trh bylo přikročeno pouze na základě relevantních, objektivních, transparentních a nediskriminačních podmínek. Vzhledem k tomu, že v předloženém návrhu taková kritéria obsažena nejsou, požadoval Úřad v tomto smyslu návrh doplnit. Předkladatel zákona připomínku akceptoval a návrh tedy bude doplněn tak, aby obsahoval konkrétní důvody pro přijetí opatření, kterými bude možno regulovat poskytování těchto služeb. K omezení přístupu na trh bude moci dojít pouze výjimečně v nutných případech, např. při nedostatku kapacit z důvodu pracovního přetížení letiště nebo v zájmu zajištění bezpečnosti leteckého provozu. Poskytovatel služeb bude přitom určen na základě výběrového řízení. Nové znění návrhu však bude ještě zasláno před jeho předložením vládě k připomínkám. Návrh zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, pojišťovacích poradcích a samostatných likvidátorech pojistných událostí K návrhu zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, pojišťovacích poradcích a samostatných likvidátorech pojistných událostí (dále jen pojišťovací zprostředkovatelé ) Úřad vznesl tyto připomínky: 16

18 Finanční náročnost, kterou návrh zákona deklaruje pro pojišťovací zprostředkovatele, se z hlediska hospodářské soutěže a dopadů na trh poskytování služby zprostředkování pojištění jeví jako výrazně omezující faktor. Při správním poplatku 20 tis. Kč ročně, ročním poplatku za vedení registru 5000 Kč, uzavření pojištění odpovědnosti za škodu (s limitem pojistného plnění min. 35 tis. Kč na jednu pojistnou událost) a zejména prokázaným vlastnictvím majetku v minimální výši 2 mil. Kč bude okruh těch, kteří mohou vyhovět těmto podmínkám, výrazně omezen. Návrh zákona rovněž omezuje i činnost dosavadních zprostředkovatelů, kteří jako zaměstnanci pojišťoven (příp. zajišťoven) jménem pojišťoven a na jejich účet uzavírají pojistné (zajišťovací) smlouvy. Z 1 odst. 2 vyplývá, že životní pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění uzavíraná na dobu delší než 1 rok již nebudou uzavírána stávajícími zprostředkovateli. Vzhledem k tomu, že většina pojistných smluv je uzavírána na dobu neurčitou, došlo by po schválení zákona k výraznému omezení hospodářské soutěže na trhu zprostředkování pojištění. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některé související předpisy Úřad doporučil doplnit mezi orgány, jimž mohou být poskytnuty informace, také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Toto stanovisko úřadu bylo do přepracovaného návrhu zákona zapracováno. Rozvoj státní podpory exportu v působnosti společnosti EGAP a společnosti ČEB v současné fázi transformace národního hospodářství Ve stanovisku k uvedenému materiálu uplatnil Úřad zásadní připomínky týkající se činnosti obou uvedených společností. V návaznosti na snahu společnosti EGAP uvést na trh nový pojistný produkt (pojištění prospekce trhu) a společnosti ČEB na další rozšíření produktů a zkvalitnění nabízených služeb Úřad požadoval, aby mu byly zaslány veškeré informace o nových pojistných produktech obou společností za účelem posouzení jejich slučitelnosti se závazky vyplývajícími z Evropské dohody. Této připomínce bylo vyhověno a Úřad tedy bude mít možnost tyto produkty posoudit předem a zajistit jejich slučitelnost podle zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře. Důležitá připomínka byla uplatněna k části materiálu týkající se budoucích legislativních opatření, zejména novelizace zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Úřad požadoval, aby záruky státu byly omezeny pouze na závazky plynoucí z oblasti středně a dlouhodobého pojišťování. Pokud by se totiž záruka vztahovala i na závazky plynoucí z krátkodobého (tržně zastupitelného) pojišťování, šlo by o veřejnou podporu, která není slučitelná se závazky vyplývajícími z Evropské dohody a nelze tudíž povolit výjimku podle zákona o veřejné podpoře. Tato zásadní připomínka byla akceptována a zákon č. 58/1995 Sb. byl novelizován v tom smyslu, že veškeré poskytované produkty musí být v souladu se zákonem o veřejné podpoře. 17

19 6. Role soutěžního Úřadu v regulovaných odvětvích Zákon o ochraně hospodářské soutěže vymezuje okruh subjektů, jejichž chování v rámci hospodářské soutěže upravuje. Zákon se vztahuje na všechny subjekty, které lze podřadit pod legislativní zkratku soutěžitel ve smyslu 2 zákona. Podle rozsudku Vrchního soudu v Olomouci čj. 2 A 8/ ze dne může být zneužitím monopolního nebo dominantního postavení jednání, kdy monopolní soutěžitel soustavně porušuje zákon regulující výkon jeho předmětu činnosti (v daném případě to byl energetický zákon se souvisejícími prováděcími předpisy), působí-li tím újmu spotřebitelům, od nichž požaduje platbu za určité úkony související s dodávkou jeho zboží nad rámec tohoto zvláštního zákona. Lze tedy konstatovat, že Regulační úřady jako ČTÚ nebo ERÚ činí opatření vedoucí k dosažení a udržení konkurenčního prostředí v oblasti, kde efektivní hospodářská soutěž téměř neexistuje, zatímco Úřad pro ochranu hospodářské soutěže konkrétními zásahy ve správních řízeních může postihnout chování soutěžitele, které jde nad rámec zvláštního regulačního zákona. Zákon o ochraně hospodářské soutěže se tedy vztahuje na všechny sektory hospodářství bez výjimky, stejně jako na veřejné a soukromé podniky. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je jediným orgánem, který je oprávněn posuzovat případné porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže. Např. jedna energetická společnost ve své žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu ve věci zneužití monopolního postavení zpochybňovala působnost zákona o ochraně hospodářské soutěže na distributory elektrické energie s tím, že v těchto případech je hospodářská soutěž nahrazena činností regulačního orgánu. Vrchní soud v Olomouci tento názor odmítl a ve svém rozsudku uvedl, že monopolní prostředí není ničím jiným než absolutní koncentrací trhu, a zákon o ochraně hospodářské soutěže tudíž plně dopadá na chování regulovaných, resp. přirozených monopolů (Rozsudek Vrchního soudu 2 A 6/97). 7. Vyhodnocení spolupráce Úřadu s regulačními orgány 7.1. Spolupráce s Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) Úřad přikládá velký význam spolupráci s nově zřízenými regulátory v oblasti dynamicky se rozvíjejících trhů. Z tohoto důvodu inicioval předseda Úřadu vznik Memoranda o spolupráci mezi Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Českým telekomunikačním úřadem a již během roku 2001 došlo ke konkrétnímu plnění Memoranda, zejména v těchto oblastech: Stížnosti uživatelů služeb kabelových televizí Během posledních let Úřad obdržel desítky stížností občanů užívajících služeb kabelových televizí, které se týkaly výrazného zvyšování měsíčních poplatků za poskytování služeb. Analýzy Úřadu prokázaly, že poskytovatelé služeb kabelových televizí nejsou vystaveni řádné konkurenci, která by zajistila objektivní nastavení cen. Vzhledem k tomu, že kabelové televize nebudou ani v blízké době vystaveny soutěžnímu tlaku, inicioval Úřad jednání s ČTÚ 18

20 o předmětné problematice. Úřad spatřuje jako možné dočasné řešení uvedeného stavu podřazení činnosti poskytování služeb kabelových televizí pod působnost zákona o telekomunikacích. V případě, že by zákon o telekomunikacích obsahoval rovněž úpravu uvedených služeb, byť i jen na dočasnou dobu, vykonával by Český telekomunikační úřad rovněž dohled v odvětví kabelové televize, což by nesporně přispělo k dosažení a udržení konkurenčního prostředí ve smyslu 19 zákona č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích. Prvním krokem vedoucím k řešení uvedené problematiky, která se dotýká tisíců koncesionářů, bylo akceptování požadavku Úřadu vzneseného během meziresortního připomínkového řízení k materiálu č.j. 4380/01 Návrh opatření k dalšímu rozvoji konkurence na telekomunikačním trhu v České republice a to podřadit odvětví kabelové televize do novelizovaného telekomunikačního zákona. K této problematice proběhlo dne na ČTÚ jednání mezi pracovníky Úřadu a ČTÚ a byly učiněny závěry pro další postup v uvedené věci. Výběrové řízení na provozovatele UMTS V lednu 2001 Úřad v rámci připomínkového řízení poskytl ČTÚ stanovisko k materiálu Návrh rámcových podmínek výběrového řízení na provozovatele UMTS. Úřad prosazoval, aby výběr provozovatelů UMTS byl proveden při uplatnění stejné metody výběru pro všechny uchazeče v rámci jednoho kola a to i pro stávající provozovatele GSM. Úřad měl i několik připomínek v oblasti zadávání veřejných zakázek, týkaly se úpravy výběrových řízení. Vyjádření Úřadu však nebylo ze strany ČTÚ zohledněno. Cenová kontrola ve společnosti EuroTel Praha V lednu 2001 se Úřad zabýval možným podezřením na porušení ZOHS společností EuroTel Praha při účtování rozdílných telefonních poplatků na různé operátory, které jiný soutěžitel považoval za diskriminační. Úřad inicioval jednání s ČTÚ ohledně cenové kontroly ČTÚ ve společnosti EuroTel Praha. Jednání se též týkalo problematiky propojovacích poplatků a účtování cen konečným spotřebitelům. Požadované výsledky cenové kontroly ani informace o jejím ukončení nebyly Úřadu od ČTÚ poskytnuty, byť byly pro Úřadem vedené správní řízení se společností EuroTel potřebné. Systémová regulace cen za služby televizního signálu prostřednictvím kabelových rozvodů Dne se uskutečnilo jednání mezi Úřadem, ČTÚ a MF v dané věci. Vyvstal spor ohledně kompetencí, kdy ČTÚ dle svého názoru nepokládá šíření televizního signálu za telekomunikační službu. Jak však již bylo uvedeno, na jednání mezi Úřadem a ČTÚ konaném dne byly učiněny závěry pro další postup v uvedené věci. Výsledkem jednání bylo zahájení cenové kontroly Ministerstvem financí u společností Dattelkabel a KabelNet Holding u cen platných pro rok Informace o parametrech sítí V září roku 2001 proběhlo z iniciativy Úřadu jednání o parametrech sítí GSM a NMT, zaměnitelnosti služeb v těchto sítích a o předpisech upravujících povinnost mobilních operátorů tvořit cenové kalkulace. 19

rozhodnutí č. REM/5/ :

rozhodnutí č. REM/5/ : Rada Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný správní orgán podle 107 odst. 8 písm. b) bodu 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Tzv. euronovela energetického zákona Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Důvody připravované novely 1) implementace unijního práva - směrnice 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh

Více

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Ladislav Němec náměstek ministra Právní prostředí v oblasti železniční

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem () Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel programu opatření... 2 1.2. Právní

Více

Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002

Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002 Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 1.3. 2002 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1 zákona

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení

1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzaakáázzky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny b) v popisu předmětu veřejné zakázky c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

Popis předmětu veřejné zakázky. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele.

Popis předmětu veřejné zakázky. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzaakáázzky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Důvodem pro vyhlášení veřejné

Více

Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843

Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843 Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Rozšíření administrativních prostor II. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

Čj. S 100/02 1300/02 VO I V Brně dne 29. května 2002

Čj. S 100/02 1300/02 VO I V Brně dne 29. května 2002 Čj. S 100/02 1300/02 VO I V Brně dne 29. května 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil dne 29. dubna 2002 dle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů,

Více

SOUTĚŽNÍ POLITIKA A FUZE V EVROPSKÉM KONTEXTU. Josef Bejček

SOUTĚŽNÍ POLITIKA A FUZE V EVROPSKÉM KONTEXTU. Josef Bejček v v r SOUTĚŽNÍ POLITIKA A FUZE V EVROPSKÉM KONTEXTU Josef Bejček Masarykova univerzita Brno, 2010 Josef Bejček OBSAH SEZNAM ZKRATEK 11 ÚVODEM 12 1. SOUTĚŽNÍ POLITIKA A CÍLOVÉ KONFLIKTY V SOUTĚŽNÍM PRÁVU

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Odůvodněníí veřejjné zakázky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Petr Križan Praha, 9. září 2010 Pojem a vymezení veřejné podpory Čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU 4 znaky veřejné podpory - podpora

Více

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je prosinec 2015.

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je prosinec 2015. Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzakázzky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Realizací předmětu plnění veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele spočívajících v zajištění

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

Postavení ERÚ v navrhované novele EZ

Postavení ERÚ v navrhované novele EZ Seminář HV PSP ČR Postavení ERÚ v navrhované novele EZ Josef Fiřt Energetický regulační úřad Rozhodovací pravomoci ERÚ v oblasti rozhodování sporů soukromoprávního charakteru 17 odst. 5 vedle stávající

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ pro účely splnění povinností zadavatele dle ust. 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Analogické využití v koncesním

Více

Smlouva na dodávku spojovacího materiálu pro železniční svršek na období roků 2011-2014 / konsignační sklady/

Smlouva na dodávku spojovacího materiálu pro železniční svršek na období roků 2011-2014 / konsignační sklady/ Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Smlouva na dodávku spojovacího materiálu pro železniční svršek na období roků 2011-2014 / konsignační sklady/ Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky

Více

III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu I. Návrh seznamu komodit určených pro standardizaci

III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu I. Návrh seznamu komodit určených pro standardizaci III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu Pro komodity související s provozem ústředních orgánů státní správy a jejich podřízených organizací 1 stanoví ministerstvo

Více

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Revize zadávacích směrnic současné znění z roku 2004 potřeba modernizace (agenda 2020) nový

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Důvodem pro vyhlášení VZ je potřeba zajistit realizaci manažerských školení

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy

Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy Ministerstvo dopravy odbor drah, železniční a kombinované dopravy Potřeba nové právní úpravy drážní dopravy Stávající zákon o dráhách: koncepčně vychází

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných městem Staré Město a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi Článek I Úvodní

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13 Autoři jednotlivých částí......................................... 5 Předmluva................................................... 13 Kapitola I: Výchozí pojmy..................................... 15 Úvod

Více

Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi

Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi Mgr. Karel Košťál Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice Právnická firma roku v České republice

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Vlastimil Fidler Obecný přístup k novému zákonu regulace odpovídá evropským směrnicím zpřísnění a doplnění pravidel oproti směrnici

Více

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 1. Závaznost a účinnost...1 2. Definice pojmů...1 3. Příprava výběru dodavatele...2 3.1. Určení předmětu a

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Působnost ERÚ Vyhlášky ERÚ 2 Základní charakteristika Ústřední orgán státní správy

Více

Popis předmětu veřejné zakázky.

Popis předmětu veřejné zakázky. 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Realizací veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech

Více

Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách

Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách Nová právní úprava hlavní změny v novém zákoně Změna terminologie Výjimky z povinnosti zadávat veřejné zakázky v režimu zákona Předběžná oznámení a zdůvodnění

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Strana 1 z 5. Kompletní číselník NIPEZ je uveřejněn v aplikaci NIPEZ dostupné na http://ciselnik.nipez.cz/faces/login.xhtml.

Strana 1 z 5. Kompletní číselník NIPEZ je uveřejněn v aplikaci NIPEZ dostupné na http://ciselnik.nipez.cz/faces/login.xhtml. K UV č. 289 ze dne 22. dubna 2015 (č.j. 368/15) Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu Pro komodity související s provozem ústředních orgánů státní správy a

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Sídlo zadavatele: Praha 1, Staroměstské náměstí 6, PSČ 110 15

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Sídlo zadavatele: Praha 1, Staroměstské náměstí 6, PSČ 110 15 ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název zadavatele: Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Sídlo zadavatele: Praha 1, Staroměstské náměstí 6, PSČ 110 15 IČO: 66002222 Název veřejné zakázky:

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu MŽP poř. č. 2 I. Název legislativního úkolu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů

Více

Oproti předběžnému oznámení uveřejněnému dne 19. 2. 2014 nedošlo ke změnám.

Oproti předběžnému oznámení uveřejněnému dne 19. 2. 2014 nedošlo ke změnám. 1) účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Realizací veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele spočívajících v zajištění

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Praha: Topné oleje 2012/S 3-004730. Oznámení o zakázce.

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Praha: Topné oleje 2012/S 3-004730. Oznámení o zakázce. 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:4730-2012:text:cs:html CZ-Praha: Topné oleje 2012/S 3-004730 Oznámení o zakázce Dodávky Směrnice 2004/18/ES Oddíl I: Veřejný

Více

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17 OBSAH Předmluva.............................................................XI Seznam použitých zkratek................................................ XIV Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.................................

Více

CEJIZA. Odůvodnění veřejné zakázky. dle 156 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

CEJIZA. Odůvodnění veřejné zakázky. dle 156 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) CEJIZA Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

Novinky a praktické dopady novelizace zákona o veřejných zakázkách Příprava nového zákona

Novinky a praktické dopady novelizace zákona o veřejných zakázkách Příprava nového zákona Novinky a praktické dopady novelizace zákona o veřejných zakázkách Příprava nového zákona MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Vlastimil Fidler Připravované změny novelizace zákona č. 137/2006 Sb. předpokládaná

Více

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací Revize Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, Kapitoly 1 Všeobecně Ing. Jaroslav Vodička 1 Historie řešení otázek kvality

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona Zadavatel veřejné zakázky: Město Železný Brod náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod IČ: 00262633 Statutární zástupce : André Jakubička, starosta Název veřejné zakázky: Terminál Železný Brod - 1. etapa

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278365-2010:text:cs:html CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL I:

Více

Praktické aspekty veřejných zakázek i ve vztahu k zahraničí problematika jediné podané nabídky VLADIMÍR LEVANDOVSKÝ

Praktické aspekty veřejných zakázek i ve vztahu k zahraničí problematika jediné podané nabídky VLADIMÍR LEVANDOVSKÝ KONFERENCE 3. 10. 2013 - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2013/2014 "OD LOSOVAČEK K PODSTŘELENÝM CENÁM" (IV. ročník) Praktické aspekty veřejných zakázek i ve vztahu k zahraničí problematika jediné podané nabídky VLADIMÍR

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel: Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Sídlo: Nádražní 869/55, 702 00 Ostrava Zastoupený: Ing. Aleš Uvíra, pověřený

Více

Veřejné zakázky a stavebnictví: -změny v roce 2015 - nový zákon o zadávání VZ

Veřejné zakázky a stavebnictví: -změny v roce 2015 - nový zákon o zadávání VZ Veřejné zakázky a stavebnictví: -změny v roce 2015 - nový zákon o zadávání VZ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Vlastimil Fidler Změny novelizace zákona č. 137/2006 Sb. účinnost 6.3.2015 nový zákon o veřejných

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Zadavatel: Veřejná zakázka: Předmět veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: Pardubický kraj Výběr dopravce pro uzavření

Více

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo,

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo, 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy e předsedo, dovolte, abych se na Vás obrátil s následujícím zásadním problémem týkajícím se návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška ) Název veřejné zakázky: Letní a

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

CZ-Brno: Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení, pro dálnice, silnice, přistávací plochy a železnice; zarovnávání ploch

CZ-Brno: Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení, pro dálnice, silnice, přistávací plochy a železnice; zarovnávání ploch 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:353326-2010:text:cs:html CZ-Brno: Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení, pro dálnice, silnice,

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: FN Ostrava - Edukační centrum Ostrava - rekonstrukce operačních sálů

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: FN Ostrava - Edukační centrum Ostrava - rekonstrukce operačních sálů ZADAVATEL: Fakultní nemocnice Ostrava Sídlem: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava Poruba Zastoupený: doc. MUDr. David Feltl, Ph.D,.MBA - náměstek ředitele pro strategii jednající na základě pověření ze

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi komunitní práce - Broumovsko

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi komunitní práce - Broumovsko Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi komunitní práce - Broumovsko odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a dle vyhlášky 232/2012 Sb.,

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice LEGISLATIVNÍ RÁMEC VÝSTAVBY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

4. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na 3 roky.

4. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na 3 roky. Odůvodnění veřejné zakázky, vypracované v souladu s ust. 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon). Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky nazvané Výběr

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 570-R/05-473/140/ZH V Praze dne 8.12.2005

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 570-R/05-473/140/ZH V Praze dne 8.12.2005 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 570-R/05-473/140/ZH V Praze dne 8.12.2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 9.11.2005

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace DIVADLO NA VINOHRADECH Kvalifikační dokumentace k Oznámení veřejné zakázky č. 202011008789 ze dne 05/03/2012 na akci Rekonstrukce technického zázemí Divadla na Vinohradech metodou EPC Zpracovatel: ENVIROS,

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění podle 156 odst. 1 a 2 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou Sbírky zákonů č. 232/2012, o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti

Více

Z á k o n. ze dne..2012

Z á k o n. ze dne..2012 Z á k o n ze dne..2012 o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,

Více

*MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor

*MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor Doručeno dne: 9. 3. 2015 *MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor odbor právní náměstí Hrdinů 1634/3 P.O. BOX 155/P 140 21 Praha 4 Č. j.: MV-17688-46/P-2015 Praha 3. března 2015 Počet listů: 6

Více