ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001"

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 BRNO Květen 2002

2 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ RÁMEC ČINNOSTI ÚŘADU 1. NÁVRHY NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PŮSOBNOSTI ÚŘADU A JEJICH PŘIZPŮSOBOVÁNÍ PRÁVU EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ NOVÝ ZÁKON O OCHRANĚ HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE (ZÁKON Č.143/2001 SB.) BLOKOVÉ VYJÍMKY VYHLÁŠKA ÚŘADU, KTEROU SE STANOVÍ PODROBNOSTI O NÁLEŽITOSTECH NÁVRHU NA POVOLENÍ SPOJENÍ SOUTĚŽITELŮ PASIVNÍ LEGISLATIVA ROLE SOUTĚŽNÍHO ÚŘADU V REGULOVANÝCH ODVĚTVÍCH VYHODNOCENÍ SPOLUPRÁCE ÚŘADU S REGULAČNIMY ORGÁNY MATERIÁLY VLÁDY, KTERÉ BYLY V RÁMCI PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ ZASLÁNY ÚŘADU OPOŽDĚNĚ NEBO AŽ PO TERMÍNU PRO ZASLÁNÍ STANOVISKA, PŘÍPADNĚ NEBYLY ZASLÁNY VŮBEC III. APLIKACE ZÁKONA O OCHRANĚ HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE...23 A. DOHODY OMEZUJÍCÍ SOUTĚŽ 1. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI VYUŽITÍ POZNATKŮ Z ROZHODOVACÍ PRAXE EK PŘI ROZHODOVÁNÍ ÚŘADU VYBRANÉ PŘÍPADY...35 B. ZNEUŽITÍ DOMINANTNÍHO POSTAVENÍ 1. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI VYUŽITÍ POZNATKŮ Z ROZHODOVACÍ PRAXE EK PŘI ROZHODOVÁNÍ ÚŘADU VYBRANÉ PŘÍPADY...38 C. SPOJOVÁNÍ PODNIKŮ SOUTĚŽITELŮ 1. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI VYUŽITÍ POZNATKŮ Z ROZHODOVACÍ PRAXE EK PŘI ROZHODOVÁNÍ ÚŘADU VYBRANÉ PŘÍPADY STATISTICKÉ ÚDAJE...47 D. ROZKLADOVÉ ŘÍZENÍ...51 IV. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ÚŘADU VYUŽITÍ POZNATKŮ Z ROZHODOVACÍ PRAXE EVROPSKÉ UNIE PŘI ROZHODOVÁNÍ ÚŘADU VYBRANÉ PŘÍPADY STATISTICKÉ ÚDAJE ROZKLADOVÉ ŘÍZENÍ

3 V. VEŘEJNÁ PODPORA 1. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI ČINNOST V OBLASTI METODICKÉ ČINNOST V OBLASTI ROZHODOVACÍ ČINNOST V OBLASTI MONITORINGU KONTAKTY A SPOLUPRÁCE S EVROPSKOU KOMISÍ VYBRANÉ PŘÍPADY A STATISTICKÉ ÚDAJE...67 VI. VII. ŽALOBY PODANÉ PROTI ROZHODNUTÍM ÚŘADU U VRCHNÍCH SOUDŮ 1. HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY...73 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 1. EVROPSKÁ UNIE WTO A OECD SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČNÍMI SOUTĚŽNÍMI ÚŘADY...78 VIII. INFORMAČNÍ ČINNOST ÚŘADU...79 IX. ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ...82 PŘÍLOHY PŘÍLOHA Č. 1 SLEDOVÁNÍ TRENDŮ ROZVOJE SOUTĚŽNÍHO PROSTŘEDÍ NA NĚKTERÝCH RELEVANTNÍCH TRZÍCH PŘÍLOHA Č.2 MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI ÚŘADEM PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE A ČESKÝM TELEKOMUNIKAČNÍM ÚŘADEM 2

4 I. ÚVOD Působnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) a postavení jeho předsedy je vymezeno zákonem č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 187/1999 Sb. Zákonem vymezená působnost Úřadu se vztahuje na podporu a ochranu hospodářské soutěže proti jejímu nedovolenému omezení, na dohled nad zadáváním veřejných zakázek a na kontrolu veřejné podpory. Do kompetence Úřadu patří i některé pravomoci související s aplikací zákona na ochranu před dovozem dumpingových výrobků. Svými rozhodnutími či stanovisky Úřad významně ovlivňuje ekonomiku České republiky a její vstup do EU. Je to vidět velmi zřetelně například při provádění rozhodovací a monitorovací činnosti Úřadu v oblasti veřejné podpory. Činnost související se soutěžní advokacií je vnímána jako fenomén pro propagaci principů hospodářské soutěže a tržních metod při tvorbě nejenom restrukturalizačních a privatizačních politik, ale i při prosazování soutěžních principů při přípravě právních předpisů. V rámci rozhodovací činnosti je Úřad zcela nezávislý. Při vedení řízení je vázán toliko obecně závaznými předpisy, výsledky dokazování a zásadou správního uvážení. Nezávislost Úřadu jako instituce je zaručena prostřednictvím nezávislosti osoby, která stojí v jejím čele, tj. předsedy Úřadu, vyplývající ze zvláštního zákona. Činnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byla v roce 2001 věnována především na splnění úkolů, které pro něj vyplývají ze závazků České republiky obsažených v Evropské dohodě a na odstraňování nedostatků, na něž poukázala Pravidelná zpráva Evropské komise o České republice za rok Značné úsilí bylo věnováno legislativní činnosti. V roce 2001 Úřad v oblasti ochrany hospodářské soutěže vypracoval řadu legislativních návrhů. Nejdůležitějším právním předpisem, který byl vypracován na základě usnesení vlády byl nový zákon o ochraně hospodářské soutěže (dále jen zákon ), který byl publikován ve Sbírce zákonů pod č.143/2001 Sb. a nabyl účinnosti ke dni V návaznosti na tento nový zákon o ochraně hospodářské soutěže Úřad dále vypracoval osm vyhlášek o povolení obecných (blokových) výjimek ze zákazu dohod narušujících soutěž podle 3 odst.1 zákona. Úřad rovněž vypracoval další vyhlášku, kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžitelů. Tato vyhláška byla vydána na základě zákonného zmocnění obsaženého v 26 odst.4 zákona. Ve smyslu doporučení č. 13 materiálu Ministerstva vnitra ČR ze dne 13. června 2001 Analýza doporučení OECD pro další postup v oblasti regulatorní reformy v ČR a návrhy opatření k naplňování těchto doporučení Úřad zpracoval Program o podmínkách aplikace mírnějšího režimu při ukládání pokut ze zakázaných dohod narušujících soutěž leniency program, který byl oficiálně prezentován předsedou Úřadu Josefem Bednářem na tiskové konferenci Úřadu dne 3. července Mírnější režim při ukládání pokut lze aplikovat na soutěžitele, který poskytne jako první Úřadu veškeré relevantní informace, dokumenty, důkazy a svědectví o existenci dohody narušující soutěž, o které Úřad neměl do té doby povědomí anebo byl o dohodě informován, ale nemohl získat dostačující množství spolehlivých důkazů z jiných zdrojů, aby mohl ve správním řízení prokázat existenci předpokládané kartelové dohody. Přijetím a aplikací leniency programu se Česká republika stala 7. zemí světa, které takový program aplikují. (Jedná se o USA, Kanadu, Velkou Británii, Německo, Jižní Koreu a Evropskou komisi). Úřad připravil leniency program, který vychází z leniency programu Evropské komise. Leniency program je dalším účinným nástrojem v boji proti kartelovým dohodám. 3

5 S cílem zajištění jednotného výkladu nového zákona o ochraně hospodářské soutěže č. 143/2001 Sb. byl v roce 2001 zpracován Komentář k tomuto zákonu, který po ukončení příslušných redakčních korektur bude v brzké době zveřejněn. Komentář byl zpracován i k zákonu č. 59/2000 Sb. o veřejné podpoře. Pro sjednocení přístupů aplikovaných pracovníky Úřadu ve výkonných oblastech bylo vypracováno šest interních metodických pokynů zaměřených na odhalování kartelových dohod, posuzování spojování soutěžitelů, vymezení relevantního trhu nebo stanovování výše pokut. V souvislosti s pokračováním vstupních rozhovorů o přistoupení České republiky k Evropské unii bylo velkou prioritou Úřadu splnění závazků vyplývajících z Evropské dohody, což by mělo přispět k uzavření kapitoly hospodářská soutěž. Úřad proto klade důraz na zahraniční spolupráci s Evropskou unií, a to zejména s Generálním ředitelstvím Evropské komise pro hospodářskou soutěž a Generálním ředitelstvím pro vnitřní trh, do jehož působnosti náleží mj. i veřejné zakázky. Došlo ke zintenzivnění komunikace mezi Úřadem a Evropskou komisí, v rámci které poskytl Úřad řadu informací o pokroku dosaženém v oblasti hospodářské soutěže a veřejné podpory. Kladně byla hodnocena Výroční zpráva o veřejné podpoře za rok Nabytím účinnosti zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže a osmi vyhlášek Úřadu transponujících evropský systém blokových výjimek byla zajištěna plná slučitelnost se soutěžním právem Evropských společenství. V listopadu byla publikována pravidelná Zpráva Evropské komise o pokroku České republiky při přípravě na členství v Evropské unii. Ve zprávě je pozitivně hodnocen pokrok v oblasti hospodářské soutěže v souvislosti s nabytím účinnosti nového zákona o ochraně hospodářské soutěže a blokových výjimek. Nový zákon byl pozitivně hodnocen a dán za vzor ostatním kandidátským zemím. Kladně byla hodnocena i oblast veřejné podpory. Zpráva se zmiňuje i o dobrém personálním zajištění činnosti Úřadu a dobré úrovni kvalifikace jeho zaměstnanců. Zástupci Úřadu se rovněž aktivně zúčastňovali zasedání Výboru pro soutěžní právo a politiku OECD a jednání v rámci Světové obchodní organizace. Nejvýznamnější událostí ve vztahu k OECD v roce 2001 bylo hloubkové hodnocení regulatorních mechanismů České republiky (regulatory reform review), jehož významnou součástí bylo úspěšné projednávání kapitoly: Role soutěžní politiky v regulatorní reformě dne 14. února 2001 na zasedání Výboru pro soutěžní právo a politiku OECD v Paříži. Dále Úřad neformálně spolupracoval s odborníky soutěžních úřadů zemí EK a OECD při řešení konkrétních případů v rozhodovací činnosti. Za účelem dosažení mezinárodní transparentnosti při posuzování veřejných podpor Úřad zajistil přeložení jednotlivých evropských předpisů a zpracoval metodické pokyny pro každou z oblastí veřejných podpor. Úřad rovněž navrhnul ve spolupráci s ostatními resorty regionální mapy pro veřejnou podporu pro rok 2001 a pro období let s ohledem na ekonomickou vyspělost jednotlivých regionů. V oblasti dohledu nad zadáváním veřejných zakázek byl v minulém roce spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj předložen do Legislativní rady Vlády ČR návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek a dohledu nad jeho zadáváním, který podle názoru předkladatele byl plně slučitelný s právem Evropského společenství a který měl zjednodušit zadávací proces. Návrh nového zákona, který byl po schválení vládou předložen k projednání Parlamentu České republiky, však Poslanecká sněmovna PČR vrátila předkladateli k přepracování. V rámci plnění nelegislativních úkolů vyplývajících z kompetencí Úřadu byla zaměřena zvýšená pozornost především na rychlost vyřizování podnětů, oznámení a návrhů na zahájení správního řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek, samozřejmě při současném zvyšování kvality správních rozhodnutí. Oproti minulému období byla zintenzívněna 4

6 kontrola postupů zadavatelů veřejných zakázek v místě jejich sídla podle zákona o státní kontrole, přičemž Úřad vycházel mimo jiné, i z podnětů Nejvyššího kontrolního úřadu. Významnou činností Úřadu byla přednášky zaměřené na prezentaci Úřadu, osvětová činnost a průběžné seznamování zadavatelů i uchazečů o veřejné zakázky s výkladem zákona o zadávání veřejných zakázek, přičemž v průběhu roku 2001 bylo zodpovězeno více jak 800 písemných dotazů týkajících se výkladů tohoto zákona. Díky všem těmto aktivitám došlo u zadavatelů, kteří mají delší dobu praktické zkušenosti s aplikací tohoto zákona, k dílčímu zlepšení zadávací činnosti. Vzhledem k tomu, že v roce 2001 věnovala veřejnost proti minulému období zvýšenou pozornost zadávání veřejných zakázek, zvýšil se počet podání občanů, veřejných činitelů i orgánů činných v trestním řízení požadujících prošetření konkrétních veřejných zakázek, u kterých existuje důvodné podezření, že zadavatelé nedodrželi zákon. Důkladné prověření těchto podnětů či stížností, již začíná přesahovat rámec možností Úřadu ve stávajícím personálním obsazení a z tohoto důvodu Úřad považuje za nezbytné pro další období zvýšit rozpočtové prostředky minimálně o 10%. Jednou z hlavních priorit Úřadu je ochrana a podpora soutěže jako fenoménu v nejširším smyslu, tedy nejen v oblasti privatizace a restrukturalizace. Úřad se například aktivně podílel na prosazování soutěžní advokacie v oblasti elektronergetiky, kterou vnímá jako strategické odvětví pro celou ekonomiku z hlediska dopadů pro miliony občanů naší republiky. Úřad upozorňoval na negativní dopady vertikální integrace, zejména v oblasti obtížné regulace vertikálně integrované firmy a nebezpečí zneužití dominantního postavení. V rámci soutěžní advokacie Úřad prosazoval, aby nový telekomunikační zákon podřídil pod dohled ČTÚ i odvětví provozování kabelové televize. Úřad se zaměřil na spolupráci s nově zavedenými regulátory v oblasti dynamicky se rozvíjejících trhů. Z tohoto důvodu inicioval předseda Úřadu vznik Memoranda o spolupráci mezi Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Českým telekomunikačním úřadem (Memorandum je v příloze č. 3 této Zprávy) a již během roku 2001 došlo ke konkrétnímu plnění ustanovení Memoranda. Rovněž se začalo se společnými konzultacemi se zástupci ERÚ. Spolupráci s ostatními institucemi státní správy lze hodnotit pozitivně, i když přesto existují oblasti, ve kterých je nutné ještě zkvalitnit spolupráci. Jedná se zejména o oblast veřejné podpory a případy privatizace a restrukturalizace ocelářství, hutnictví a elektroenergetiky. Úřad považuje za důležité, aby mu byly žádosti o stanoviska k předmětným případům zasílány včas před konečným rozhodnutím vlády. Činnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byla zaměřena zejména na případy závažných porušení pravidel hospodářské soutěže a na spojování podniků vedoucích k negativním změnám na trzích s velkými negativními dopady na občany. Za porušení soutěžních pravidel uděloval Úřad podstatně vyšší sankce než v předcházejících letech. Obecně lze konstatovat, že správní řízení vedené v oblasti ochrany hospodářské soutěže v roce 2001 byla zaměřena zejména na posuzování porušování soutěžních pravidel z hlediska dopadu na ekonomiku a zároveň z hlediska negativních dopadů na občany. Proto i uložené výše pokut v minulém roce v porovnání s předcházejícími lety byly podstatně vyšší, protože zohledňují i míru společenského nebezpečí pro spotřebitele z aplikací protisoutěžních praktik. V oblasti hospodářské soutěže v roce 2001 Vrchní soud rozhodoval o 5 žalobách proti rozhodnutí předsedy Úřadu o rozkladech, podaných proti rozhodnutím vydaných podle zákona č.63 / 1991 Sb. o ochraně hospodářské soutěže. Vrchní soud všechny žaloby zamítl. 5

7 Byly potvrzeny takové důležité případy jako byl případ ČEZ / MUS (redukce sjednaných odběrů uhlí), případ Český Telecom / Dattel (nerovné podmínky při tzv. internetovém volání) nebo případ Jihomoravské plynárenské, a.s. (JMP zneužila svého monopolního postavení na trhu dodávek plynu k újmě spotřebitelů tím, že neoprávněně vybírala nad rámec energetického zákona od odběratelů poplatek za osazení plynoměru). Uvedený případ je významný ze dvou hledisek. Potvrdilo se, že soutěžní pravidla existují proto, aby zajistila spotřebitelům prospěch. V důsledku zásahu Úřadu v tomto případě dostalo zpět konečných spotřebitelů neoprávněně vybrané peníze a nebudou nadále vybírány. Rozhodnutí, které Vrchní soud potvrdil, přispělo i ke kultivaci soutěžního prostředí. V tisku byla otištěna zpráva, že ředitel plynárenské společnosti se osobním dopisem omlouvá všem postiženým spotřebitelům. V oblasti veřejných zakázek se Úřad zaměřil kromě zkrácení lhůt v rozhodovací činnosti na intenzivnější provádění kontrolní činnosti v rámci svých kapacit. Činnost ÚOHS v oblasti dohledu nad zadáváním veřejných zakázek přispěla ke kultivaci soutěžního prostředí. Např. ve věci dvou veřejných zakázek na výměnu plynových kotlů a zajištění dodávek výpočetní techniky Úřad ve svém rozhodnutí konstatoval u zadavatele Okresního úřadu ve Vyškově závažná porušení zákona při prokazování kvalifikačních předpokladů uchazečů a při hodnocení nabídek, zadavatel tyto výtky plně akceptoval a učinil personální a organizační opatření, aby v budoucnu k podobným pochybením na OÚ nedocházelo. V dalším rozhodnutí Úřad shledal u zadavatele Statutárního města Brna, městské části Brno-střed při zadávání veřejných zakázek na stavební a rekonstrukční práce závažná porušení zákona pro neodůvodněný výběr mimořádných způsobů zadání veřejné zakázky, při prokazování splnění kvalifikačních předpokladů uchazeči a při hodnocení nabídek, přičemž zadavatel opět názor Úřadu z podstatné části akceptoval a na jeho základě přistoupil ukončení pracovního poměru s odpovědným pracovníkem a ke snížení osobního ohodnocení u dalších pracovníků. V oblasti veřejných zakázek v roce 2001 bylo k Vrchnímu soudu podáno 14 žalob proti rozhodnutí předsedy Úřadu o rozkladech, podaných proti rozhodnutím, vydaných podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Vrchní soud rozhodl o 6 žalobách, z toho u 2 žalob vydal soud usnesení o zastavení řízení, 3 žalobám vyhověl a 1 žalobu zamítl. V oblasti veřejných podpor Úřad nepovolil veřejnou podporu v sektoru ocelářství, čímž dal jasný signál o vytváření stejně příznivého prostředí pro všechny potenciální hráče na trhu. Podnikatelé ze zahraničí přicházejí do stejného prostředí, na které jsou zvyklí. V oblasti veřejné podpory nebyla dosud podána žaloba proti rozhodnutí Úřadu k Vrchnímu Soudu. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže stále ve větší míře používá podpůrně ve svých rozhodnutích poznatky z rozhodovací praxe Evropské komise a Evropského soudního dvora. V uplynulém roce Úřad nadále prováděl aktivní dozor nad plněním podmínek, uložených ve vydaných rozhodnutích. Činnost Úřadu je svou náročností srovnatelná s činností soudu. Z tohoto důvodu je nutné, aby byli pracovníci neustále vzděláváni. Nestačí pouze získaná jazyková vybavenost, odborná připravenost a praxe, ale je nutné každodenní vzdělávání pracovníků a jejich stabilizace. Úřad očekává v tomto smyslu i podporu vlády. V roce 2001 provedl Úřad řadu opatření ke stabilizaci svých pracovníků. Opatření nesledovala pouze stabilizaci počtu zaměstnanců, ale zejména stabilizaci těch zaměstnanců, kteří mají z hlediska odbornosti, výkonu, schopností i pracovního nasazení pro činnost Úřadu největší přínos. 6

8 V souvislosti s harmonizací českého soutěžního práva s právem Evropských společenství a s přípravou České republiky na vstup do Evropské unie kladl Úřad v roce 2001 důraz na školení zaměstnanců v praktických aspektech aplikace příslušných pravidel komunitárního práva. V oblasti ochrany hospodářské soutěže proběhl v červnu ve spolupráci s TAIEXem Evropské komise seminář zaměřený na metodiku šetření kartelových dohod ve spolupráci s italským a dánským soutěžním úřadem. V oblasti veřejné podpory bylo školení pracovníků Úřadu zajišťováno v rámci twinningového projektu Phare, problematika judikatury Evropského soudního dvora v oblasti zadávání veřejných zakázek byla předmětem semináře pořádaného s využitím prostředků Phare v Brně v dubnu 2001 za účasti italského experta. V roce 2001 byli v rámci výběrového řízení vybráni twinningoví školitelé pro oblast hospodářské soutěže a oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek. Přijetím nového zákona o ochraně hospodářské soutěže, ve kterém byly provedeny významné změny zejména v oblasti povolování spojení, vyvolalo potřebu na tyto změny reagovat a pracovníky více specializovat podle toho, zda se jedná o výkonnou činnost související s dohodami narušujícími soutěž či zneužití dominantního postavení nebo o rozhodování ve věci povolování spojení. Z tohoto důvodu byla provedena významná organizační změna spočívající ve vytvoření samostatného úseku se specializací na rozhodování ve věcech dohod narušujících soutěž a zneužívání dominantního postavení a samostatného úseku rozhodujícího o povolování spojení soutěžitelů (fúzí). Oddělení zmíněných činností umožnilo větší soustředěnost, specializaci a odbornou fundovanost při řešení jednotlivých antitrustových případů stejné či podobné věcné povahy a tím i vyšší efektivitu šetření. S cílem zajištění co nejvyšší transparentnosti a zlepšení komunikace Úřadu s veřejností, sdělovacími prostředky a zpravodajskými agenturami funguje na Úřadě oddělení tisku a informací. Jeho pracovníci odpovídají na stovky dotazů, týkající se oblasti hospodářské soutěže, veřejné podpory a zadávání veřejných zakázek, zajišťují vystoupení předsedy Úřadu a pracovníků Úřadu v médiích, informují o zahraničních cestách pracovníků Úřadu, o účasti na konferencích, jednáních ve Výboru pro soutěžní právo OECD, o jednáních se zástupci Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž v Bruselu apod. V oblasti informování ostatních subjektů vzrostl význam Obchodního věstníku. Aktivní komunikace Úřadu s veřejností přispívá ke kultivaci podnikatelského prostředí. 7

9 II. LEGISLATIVNÍ RÁMEC ČINNOSTI ÚŘADU 1. Návrhy nových právních předpisů v působnosti Úřadu a jejich přizpůsobování právu Evropských společenství 1.1 Oblast hospodářské soutěže V roce 2001 Úřad v oblasti ochrany hospodářské soutěže vypracoval řadu legislativních návrhů. Nejdůležitějším právním předpisem, který byl vypracován na základě usnesení vlády č.660 ze dne a usnesení vlády č.1350 ze dne byl nový zákon o ochraně hospodářské soutěže (dále jen zákon ), který byl publikován ve Sbírce zákonů pod č.143/2001 Sb. a nabyl účinnosti ke dni V návaznosti na tento nový zákon o ochraně hospodářské soutěže Úřad dále vypracoval osm vyhlášek o povolení obecných (blokových) výjimek ze zákazu dohod narušujících soutěž podle 3 odst.1 zákona. K vydání vyhlášek o povolení obecných výjimek ze zákazu dohod narušujících soutěž došlo na základě zmocnění obsaženého v ustanovení 26 odst.1 zákona. Úřad rovněž vypracoval další vyhlášku, kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžitelů, která byla publikována pod č. 368/2001 Sb. Tato vyhláška byla vydána na základě zákonného zmocnění obsaženého v 26 odst.4 zákona. 1.2 Oblast zadávání veřejných zakázek Novely zákona o zadávání veřejných zakázek V roce 2001 byl zákon o zadávání veřejných zakázek poprvé novelizován zákonem č. 39/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů. Zákon č. 39/2001 Sb., který nabyl účinnosti dne , zařadil mezi zadavatele veřejných zakázek Českou televizi a Český rozhlas. Dne Parlament České republiky schválil poslanecký návrh novely zákona o zadávání veřejných zakázek, která byla dne publikována ve Sbírce zákonů pod č. 142/2001 Sb. a která nabyla účinnosti téhož dne, tj. 26. dubna Uvedenou poslední novelou byly z řad zadavatelů veřejných zakázek vyjmuti provozovatelé veřejných telekomunikačních sítí nebo provozovatelé telekomunikačních služeb, a dále společnosti provádějící těžbu ropy, plynu, uhlí nebo jiných paliv. Novela rovněž změnila (navýšila) limity peněžitých závazků bez daně z přidané hodnoty u jednotlivých způsobů zadání veřejných zakázek, které jsou jedním z rozhodujících faktorů při volbě způsobu zadání veřejné zakázky Stav přípravy nové právní úpravy v oblasti zadávání veřejných zakázek Návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek a o výkonu dohledu, který byl po schválení vládou předložen k projednání Parlamentu České republiky, Poslanecká sněmovna PČR vrátila MMR k přepracování. Z tohoto důvodu usnesení Vlády České republiky ze dne 19. prosince 2001 č o Plánu legislativních prací vlády na rok 2002 obsahuje legislativní úkol, podle kterého má MMR předložit Vládě v září tohoto roku nový návrh zákona o zadávání veřejných zakázek. Při zpracování a projednávání tohoto návrhu bude Úřad i nadále prosazovat soutěžní principy, aby byla zajištěna co nejvyšší efektivita vynakládaných veřejných prostředků při zadávání veřejných zakázek. Dle dosavadní aplikační praxe se jeví žádoucí, aby byly uplatněny v maximální míře soutěžní principy a naopak výjimky jen ve 8

10 velmi omezené a zákonem definované míře, a aby byla současně zvážena možnost právní odpovědnosti konkrétních fyzických osob. 2. Nový zákon o ochraně hospodářské soutěže (zákon č.143/2001 Sb.) Vzhledem k nutnosti dosáhnout slučitelnosti zákona se soutěžním právem Evropských společenství, a to ve všech oblastech veřejného soutěžního práva, doznal nový zákon celou řadu významných změn. V důsledku provedení těchto změn se podařilo tohoto cíle dosáhnout a vytvořit tak moderní právní normu, která nejen splňuje požadavek její slučitelnosti se soutěžním právem ES, ale která umožní reagovat na aktuální potřebu zachování efektivní hospodářské soutěže a uplatňovat základní a nezbytné principy, které jsou aplikovány Evropskou komisí i antimonopolními úřady členských států EU. Návrh zákona byl konzultován s Výborem pro evropskou integraci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, který konstatoval jeho plný soulad s právem Evropských společenství, i s předními českými i zahraničními odborníky v oblasti soutěžního práva. Plná slučitelnost byla potvrzena i ve stanovisku odboru kompatibility Úřadu vlády. Současně s předáním návrhu zákona vládě byl návrh zaslán k posouzení také Evropské komisi, která rovněž ocenila vysoký stupeň slučitelnosti zákona s právní úpravou Evropských společenství. Již vymezení věcné působnosti zákona je mnohem přesnější než tomu bylo v zákoně předcházejícím, neboť pod společnou legislativní zkratku narušení hospodářské soutěže se zahrnuje vyloučení, omezení, jiné narušení a rovněž pouhé ohrožení hospodářské soutěže. Z hlediska protiprávnosti je přitom nerozhodné o jakou formu narušení soutěže se jedná. Zákon poprvé upravuje způsob aplikace soutěžních pravidel na soutěžitele, kteří poskytují služby obecného hospodářského významu. Na tyto soutěžitele se zákon vztahuje s výjimkou případů, pokud jeho aplikaci neznemožní právě plnění zvláštních úkolů, které byly těmto subjektům svěřeny. Zákon vymezuje odlišně i osobní působnost. Za soutěžitele mohou být považovány nejen subjekty, ale i non-subjekty. Účastníky hospodářské soutěže, tedy soutěžiteli, mohou být nejen fyzické a právnické osoby, ale i sdružení těchto osob bez ohledu na to, zda jde o sdružení s právní subjektivitou nebo bez ní. Podmínkou přiznání statutu soutěžitele je však vždy možnost svou činností soutěž alespoň ovlivňovat. Takto vymezená osobní působnost detailněji stanovuje, které subjekty lze rozumět pod pojmem soutěžitel. V oblasti dohod narušujících soutěž spočívá hlavní změna v upuštění od dosavadního principu schvalování nezakázaných a platných dohod jen za účelem nabytí jejich účinnosti ( 3 odst.4 a 5 zrušeného zákona o ochraně hospodářské soutěže). Toto ustanovení ztratilo svůj praktický význam a zákon tedy vychází shodně jako soutěžní právo ES z obecného zákazu dohod narušujících soutěž. Dohoda je tedy buď zakázaná nebo nikoliv, přičemž ze zákazu lze povolit individuální výjimku ve správním řízení, nebo výjimku obecnou na základě příslušné vyhlášky Úřadu. Další velmi důležitou změnu v oblasti dohod představuje nová úprava pravidla de minimis, které je aplikováno odlišně pro dohody horizontální a odlišně pro dohody vertikální, které nemají na soutěž citlivý dopad a tudíž nepodléhají zákazu dohod narušujících soutěž. Zákon současně vymezuje, kdy nebude pravidlo de minimis aplikováno. Jde zejména o horizontální cenové dohody a dohody o rozdělení trhu nebo nákupních zdrojů a vertikální dohody v případech, kdy dohoda určuje kupujícímu 9

11 cenu pro další prodej nebo mu pro tento prodej poskytuje úplnou územní ochranu. Pravidlo de minimis nelze dále aplikovat na soubory dohod, kterých se na jedné straně účastní vždy tentýž soutěžitel, popř. kdy v jejich důsledku dochází k podstatnému narušení hospodářské soutěže kumulativním účinkem paralelních sítí. Novým institutem zavedeným zákonem je tzv. negativní atest. V případě, že si soutěžitelé nejsou jisti, zda dohoda, kterou hodlají uzavřít, nepodléhá zákazu podle 3 odst.1 zákona, mohou podat návrh na určení, zda se jedná o zakázanou dohodu či nikoliv. Tento institut je upraven i v oblasti zneužívání dominantního postavení. K zásadní změně došlo rovněž v úpravě kritérií pro povolení individuální výjimky. Kritérium veřejného zájmu již není v jejich výčtu výslovně uvedeno a namísto něj zákon zavádí výhradně soutěžní kritéria. Podmínky stanovené zákonem musí být splněny kumulativně v rámci každé konkrétní dohody. Nově jsou rovněž stanoveny taxativním způsobem náležitosti návrhu a povolení výjimky. V zájmu zvýšení právní jistoty a zajištění rovného postavení účastníků řízení o povolení výjimky je v zákoně rovněž zakotveno pravidlo, podle něhož pokud Úřad nerozhodne ve stanovené lhůtě, platí domněnka, že individuální výjimka byla povolena na dobu požadovanou navrhovatelem (nejdéle však na dva roky). K významným změnám došlo v úpravě dominantního postavení a jeho zneužívání. Dominantní postavení je založeno na principu tržní síly soutěžitelů, která je souhrnem více kritérií než pouze výše tržního podílu. Tedy zůstává sice významným, nikoliv však jediným kritériem pro posouzení postavení soutěžitele na trhu. V souvislosti s novým pojetím dominance zákon opouští princip povinné notifikace takového postavení soutěžitele na trhu. Oproti předchozí právní úpravě je rovněž upuštěno od konstrukce monopolního postavení na trhu, a to v souladu s pojetím dominance v soutěžním právu ES. Naopak nově je v zákoně uveden do českého soutěžního práva institut kolektivní (společné) dominance několika subjektů. Tento institut není ani v evropské právní praxi jednoznačně vymezen, avšak jeho atributy lze charakterizovat např. na základě judikatury Evropského soudního dvora. Uvedený pojem v sobě nezahrnuje žádný prvek shody, kooperace nebo jiné formy konsensu. Pod společnou dominanci však lze zahrnout situaci, kdy několik silných soutěžitelů na trhu, kteří (aniž by mezi nimi existovala jakákoliv forma konsensu) namísto vzájemného konkurenčního boje směřují své konkurenční chování proti třetím subjektům, kteří by mohli vstoupit na trh nebo podobné chování proti spotřebitelům. Nejvýznamnější změny byly provedeny v právní úpravě spojování soutěžitelů. Nově je upravena definice spojení a vychází přitom z 69 obchodního zákoníku. Rozhodujícím kritériem pro posouzení, zda se jedná o spojení, je samostatnost spojujících se soutěžitelů v působení na trhu. Jako jednu z forem zákon výslovně zavádí založení nového soutěžitele společně kontrolovaného více soutěžiteli (společně kontrolovaný podnik). Zcela odlišně od dříve platného pojetí zákon zavedl výši obratu jako kritérium pro určení, zda dané spojení podléhá povolení Úřadu nebo ne. Zákon přitom vychází z principu, že povolení podléhají pouze ta spojení, která mohou podstatným způsobem 10

12 dopadat na efektivní fungování hospodářské soutěže. Zákon rovněž vymezuje co se rozumí čistým obratem a jak bude stanoven společný čistý obrat spojujících se soutěžitelů. K dalším důležitým změnám došlo i v oblasti řízení o povolení spojení zejména zavedením lhůt, ve kterých je Úřad povinen vydat rozhodnutí o spojení. Úprava těchto lhůt přispívá k zajištění právní jistoty soutěžitelů. Nově je dále upraven zákaz soutěžitelům uskutečňovat spojení před právní mocí rozhodnutí Úřadu o povolení spojení, přičemž zákon upravuje i výjimky z tohoto principu. V oblasti ukládání pokut došlo k důležité změně, když byla vypuštěna jednoroční subjektivní lhůta pro uložení pokuty. Tato lhůta byla značně nepraktická, neboť zejména v případech právně i věcně složitých nebylo již možno pokutu uložit pro marné uplynutí této lhůty. Šlo zejména o případy, kdy pravomocná rozhodnutí Úřadu přezkoumával soud. Zákon obsahuje rovněž novou povinnost Úřadu vést kartelový rejstřík (rejstřík dohod), z jejichž zákazu povolil, prodloužil nebo zrušil výjimku, nebo u nichž určil, že dohoda podléhá zákazu. Veřejná povaha kartelového rejstříku přispěje k transparentnosti činnosti Úřadu i soutěžního prostředí na daném trhu. 3. Blokové výjimky Závazek Úřadu k přijetí celého systému obecných výjimek aplikovaných v rámci EU je obsažen ve zmocňovacím ustanovení zákona ( 26 odst.1). V rámci systému blokových výjimek se dohoda, která je uzavřena v souladu s pravidly obsaženými v příslušné vyhlášce, považuje za automaticky vyjmutou z obecného zákazu dohod narušujících soutěž a není tudíž třeba žádat Úřad o povolení individuální výjimky. Celkem došlo na základě tohoto ustanovení k vydání osmi vyhlášek o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž: Vyhláška Úřadu č. 198/2001 Sb. o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle 3 odst.1 zákona pro určité druhy vertikálních dohod Vyhláška Úřadu č.199/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle 3 odst. 1 zákona pro určité druhy dohod o výzkumu a vývoji Vyhláška Úřadu č. 200/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle 3 odst. 1 a 4 odst. 1 zákona, pro určité druhy dohod o poskytování technologií Vyhláška Úřadu č. 201/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle 3 odst. 1 zákona pro určité druhy dohod o specializaci Vyhláška Úřadu č. 202/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle 3 odst. 1 zákona pro určité druhy dohod v oblasti pojišťovnictví 11

13 Vyhláška Úřadu č. 203/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle 3 odst. 1 zákona pro určité druhy dohod týkajících se konzultací o cenách v osobní letecké dopravě a přidělování volného letištního času Vyhláška Úřadu č. 204/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle 3 odst. 1 zákona pro určité druhy dohod o distribuci a servisu motorových vozidel Vyhláška Úřadu č. 205/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle 3 odst.1 zákona pro určité druhy dohod v oblasti drážní, silniční a vnitrozemské vodní dopravy Přijetí obecných výjimek tak povede ke zvýšení právní jistoty soutěžitelů a současně povede i ke snížení administrativní zátěže Úřadu, který se bude moci věnovat závažnějším narušením hospodářské soutěže. 4. Vyhláška Úřadu, kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžitelů Řízení o povolení spojení je podle 15 odst.1 zákona vždy zahájeno na návrh. Povinnost podat návrh na zahájení řízení mají soutěžitelé, kteří se hodlají spojit přeměnou, mají nabýt podnik jiného soutěžitele nebo jeho podstatnou část smlouvou o prodeji podniku, nebo mají založit společně kontrolovaný podnik. Povinnost podat návrh na povolení spojení se týká rovněž soutěžitelů, kteří mají získat možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik. Ustanovení 15 odst. 4 vymezuje obecně náležitosti tohoto návrhu a výslovně odkazuje na vyhlášku Úřadu, která tyto náležitosti podrobně upravuje. Úřad proto vypracoval vyhlášku č. 368/2001 Sb., ze dne 3. října 2001, kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžitelů. Tato vyhláška vychází z principu Nařízení Komise č.447/98 o oznámeních, lhůtách a slyšení stanovených v Nařízení Rady č.4064/89 o kontrole spojování podniků. Uvedená vyhláška je prováděcím předpisem zákona č.143/2001 o ochraně hospodářské soutěže. Vydání této vyhlášky bylo nezbytné zejména pro zajištění realizace povinnosti podání řádného návrhu na povolení spojení a právní jistoty soutěžitelů. Vyhláška přehledným a transparentním způsobem vymezuje, jaké doklady a další náležitosti musí návrh mít, aby jej bylo možno považovat za právně bezvadný. Nedílnou součástí vyhlášky je dotazník, který obsahuje podrobné informace o zamýšleném spojení. 5. Pasivní legislativa Návrh opatření k dalšímu rozvoji konkurence na telekomunikačním trhu v České republice V současné době má na rozvoj hospodářství velký vliv rozvoj telekomunikačního sektoru a tedy i řádně fungující konkurenční prostředí v tomto sektoru. Proto Úřad věnuje značnou pozornost podpoře soutěžního prostředí v tomto dynamicky se rozvíjejícím odvětví. Vzhledem k tomu, že je nezbytné urychlit rozvoj konkurenčního prostředí na trhu poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím veřejné pevné telefonní sítě, požadoval Úřad, aby 12

14 se mohl podílet na přípravě novelizace platného telekomunikačního zákona. Úřad jako orgán působící v oblasti ochrany hospodářské soutěže může přispět ke kvalitě zpracování uvedené novely a tedy i k posílení konkurence v uvedeném segmentu trhu. Tato připomínka byla akceptována a Úřad tedy bude členem pracovní skupiny, která bude pracovat na návrhu novely telekomunikačního zákona. V další zásadní připomínce k tomuto materiálu bylo požadováno, aby rozsah novely byl rozšířen rovněž o oblast služeb poskytovaných kabelovou televizí, která věcně spadá do působnosti zákona o telekomunikacích. V případě, že by zákon o telekomunikacích obsahoval rovněž úpravu uvedených služeb, vykonával by Český telekomunikační úřad také dohled v odvětví kabelové televize. Úřad obdržel desítky stížností spotřebitelů týkajících se výrazného zvyšování cen za poskytování služeb kabelových televizí a zjistil, že tito poskytovatelé nejsou vystaveni řádné konkurenci, která by zajistila objektivní nastavení cen. Vzhledem k tomu, že kabelové televize nebudou v blízké době vystaveni konkurenčnímu tlaku, inicioval Úřad jednání s ČTÚ a MF s cílem nalezení řešení pro kabelové televize ve prospěch spotřebitele. Podle současného stavu prací na novele zákona o telekomunikacích, bude tato novela zpracována tak, že v ní bude upraveno i odvětví kabelové televize. Připomínka Úřadu byla tedy akceptována, což jistě povede ke zlepšení podmínek pro efektivní hospodářskou soutěž na tomto trhu. Návrh vyhlášky o podmínkách připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě K předmětnému návrhu uplatnil Úřad zásadní připomínku, v níž požadoval blíže vymezit pojem účelný technologický rozvoj přenosové nebo distribuční soustavy, a to vzhledem ke skutečnosti, že žadatel o připojení k těmto soustavám se podílí na oprávněně vynaložených nákladech provozovatele. Úřad zejména požadoval, aby z tohoto pojmu bylo zřejmé, že účelný technologický rozvoj přenosové nebo distribuční soustavy bude uskutečněn zejména v případě, že soustava nemůže pokrýt požadavky nových žadatelů o přenos rezervovaného výkonu, a že jde tedy o rozvoj soustavy, která je již provozována. Tato připomínka Úřadu byla akceptována a návrh vyhlášky byl upraven v souladu s uplatněnou připomínkou. Návrh zákona, kterým se mění zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Citovaný návrh předpokládal, že financování a zajišťování výstavby, provozování a údržby dálnice nebo rychlostní silnice a poskytování služeb s těmito činnostmi spojených bude zajišťovat koncesovaná právnická osoba (koncesionář) na základě koncese, kterou se rozumí správní rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů. Vzhledem k tomu, že v uvedeném případě jde o veřejnou zakázku podle 2 písm.a) zákona č.199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je zadavatel povinen postupovat při výběru koncesionáře podle tohoto zákona. Pokud by byla schválena předložená novela zákona o pozemních komunikacích v nezměněné podobě, došlo by tím k rozporu obou uvedených zákonů a k významnému omezení působnosti Úřadu v oblasti zadávání veřejných zakázek. Úřad proto ve své připomínce k novele zákona o pozemních komunikacích požadoval, aby výběr koncesionáře byl proveden v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Připomínka Úřadu byla akceptována. Tím bylo dosaženo 13

15 souladu obou právních norem, byla zachována působnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a dohled nad vynakládáním veřejných prostředků v dané oblasti. Návrh novely zákona č.15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů Výše uvedený návrh v ustanovení 26 vymezil subjekty, kterým Komise pro cenné papíry může poskytnout informace. Vzhledem ke skutečnosti, že mezi těmito subjekty nebyl uveden Úřad pro ochranu hospodářské soutěže bylo požadováno doplnění tohoto ustanovení a zařazení Úřadu mezi oprávněné subjekty, které mohou tyto informace požadovat. Zásadní připomínce Úřadu bylo vyhověno, čímž Úřad získal významné oprávnění, které mu umožní přístup k důležitým informacím o účastnících kapitálového trhu, zejména o poskytovatelích služeb na kapitálovém trhu, investičních instrumentech a operacích uskutečněných na tomto trhu. Oprávnění požadovat informace, které Komise při své činnosti získá, tak může významně napomoci zejména při vedení příslušných správních řízení. Návrh věcného záměru zákona o standardizaci vybraných veřejných služeb Z části čtvrté předloženého návrhu vyplynulo, že v oblasti poskytování veřejných služeb bude mezi poskytovatelem těchto služeb a příslušným garantem uzavírána smlouva, která upraví vzájemný vztah těchto subjektů a jejich práva a povinnosti. Dále bylo v návrhu uvedeno, že na uzavření této smlouvy se vztahuje zákon o zadávání veřejných zakázek. Návrh tohoto zákona rovněž stanovil, že garantem vybrané veřejné služby je kraj nebo zákonem určená obec k zabezpečení dostupnosti zákonem vymezené veřejné služby. Podle 1 odst.2 písm.e) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se však tento zákon nevztahuje na závazky veřejné služby a jiné obdobné závazky, na jejichž úhradě se podílejí veřejné finanční prostředky. Předložený věcný záměr zákona v tomto směru nekoresponduje se stávající právní úpravou. Uvedené zásadní připomínce Úřadu bylo vyhověno. Dojde tedy k přepracování předloženého návrhu, konečná podoba jeho znění však není dosud stanovena. Akceptací této připomínky Úřadu tak bude dosaženo, že oblast poskytování vybraných veřejných služeb bude v souladu s úpravou platnou při zadávání veřejných zakázek. Návrh zákona o patentových zástupcích V zásadní připomínce, uplatněné k předmětnému návrhu zákona Úřad zejména požadoval, aby nebylo odlišně upraveno postavení asistenta patentového zástupce a postavení jiného žadatele o zápis do rejstříku patentových zástupců. Uvedený zápis je totiž podmínkou pro možnost výkonu činností patentového zástupce. Šlo tedy zejména o to, aby přístup obou žadatelů k výkonu činností patentového zástupce byl založen na základě rovných podmínek. Úřad požadoval, aby princip zákona byl upraven tak, aby při splnění podmínky získání odborné praxe v požadované délce nebylo rozlišováno mezi délkou výkonu praxe asistenta patentového zástupce a délkou praxe jiného žadatele. Uvedená zásadní připomínka byla akceptována, čímž byly zajištěny shodné podmínky všech žadatelů o přístup k výkonu činností patentového zástupce na nediskriminačním základě. 14

16 Návrh vyhlášky o způsobu výběru držitele licence pro výkon povinností dodávek nad rámec licence, o způsobu výpočtu prokazatelné ztráty při plnění této povinnosti a o finančních příspěvcích do Energetického regulačního fondu a pravidlech čerpání finančních prostředků z tohoto fondu Uvedený návrh obsahoval ustanovení, podle něhož výběr držitele licence pro výkon povinností dodávek nad rámec licence podléhá zákonu o zadávání veřejných zakázek. Výběr držitele licence je sice veřejnou zakázkou, neboť k úhradě prokazatelné ztráty určeného držitele budou použity prostředky Energetického regulačního fondu, avšak povinnost dodávek nad rámec licence podléhá s ohledem na její charakter exempci podle 1 odst.2 písm.e) zákona o zadávání veřejných zakázek (závazek veřejné služby a jiné obdobné závazky, na jejichž úhradě se podílejí veřejné finanční prostředky). Zákon o zadávání veřejných zakázek se tedy na tyto případy nevztahuje. Ve smyslu 17 odst.7 písm.b) zákona č. 458/2000 Sb., (energetický zákon) stanoví Energetický regulační úřad prováděcím předpisem způsob výběru držitele licence pro výkon povinnosti nad rámec licence. Jedná se tedy vždy o povinnost držitele licence nad rozdíl od zadávání veřejných zakázek, kdy se o výkon povinnosti nejedná. Úřad proto požadoval, aby ze znění zákona byla vypuštěna klauzule o tom, že výběr držitele licence podléhá zákonu o zadávání veřejných zakázek a tato připomínka byla akceptována. Implementační strategie pro oblast dopravy Podstatou předloženého materiálu je zhodnocení přípravy sektoru dopravy na vstup České republiky do Evropské unie. K předloženému materiálu uplatnil Úřad několik zásadních připomínek, které byly předkladatelem akceptovány. V části C (oblast železniční dopravy) bylo mimo jiné uvedeno, že aplikací pravidel soutěže při podnikání v dopravě se bude do přistoupení ČR k EU zabývat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Úřad požadoval, aby do této části bylo doplněno, že aplikací těchto pravidel se bude zabývat i po vstupu ĆR do EU. Pravomoci Evropské komise totiž přejdou pouze na případy protisoutěžního chování, které ovlivní obchod mezi členskými státy EU. Veškeré ostatní případy zůstanou v kompetenci Úřadu podle českého soutěžního práva. V této oblasti Úřad dále požadoval, aby v materiálu bylo doplněno, že aplikaci pravidel státních intervencí bude v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, zajišťovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Shodná připomínka byla Úřadem uplatněna i pro oblast dopravy silniční. V části věnované oblasti letecké dopravy bylo navrženo, aby sledování pravidel soutěže v této oblasti sledovalo Ministerstvo dopravy a spojů (dále jen ministerstvo ), které by se následně po vstupu ČR do EU podílelo i na zahájení správních řízení, přijímání opatření a případně i udělování pokut. Nařízení Rady č. 3975/87/EEC zakotvuje úzkou spolupráci Evropské komise a kompetentních orgánů členských států v dané oblasti. Jako kompetentní orgány je třeba chápat jak orgány odpovědné za ochranu hospodářské soutěže, tak orgány gesčně odpovědné za leteckou dopravu. Za spolupráci s Evropskou komisí při ochraně soutěže bude tedy obecně odpovídat Úřad. Vzhledem k tomu, že veškeré uplatněné připomínky byly akceptovány, došlo k vyjasnění vzájemných kompetencí Úřadu a ministerstva a vymezení spolupráce v oblasti dopravy. 15

17 Návrh zákona o obalech Uvedený návrh předpokládal, že výše zálohy pro jednotlivé druhy vratných zálohovaných obalů (nebo pro vratné zálohované obaly pro jednotlivé druhy výrobků) bude stanovena dohodou o výši zálohy, uzavřenou mezi subjekty oprávněnými k podnikání, které uvádějí na trh nebo do oběhu výrobky ve vratných zálohovaných obalech. V tomto případě jde tedy o dohodu uzavřenou po vertikální linii výrobce -distributor -prodejce. Úřad upozornil, že takové dohody mají výrazný negativní dopad na hospodářskou soutěž, neboť při rozdílných cenách vratných zálohovaných obalů u více výrobců téhož zboží, bude distributor nakupovat zboží pouze u jediného výrobce v závislosti na ceně, za kterou zboží distribuoval. Tím zanikne u jednotlivých distributorů alternativní nabídka téhož zboží od více výrobců, což se negativně projeví i v maloobchodní síti. Tento způsob stanovení výše zálohy je pro Úřad nepřijatelný a Úřad proto požadoval stanovit výši zálohy přímo nařízením vlády. Tato připomínka byla plně akceptována a Ministerstvo průmyslu a obchodu již vydalo návrh nařízení vlády, kterým se stanoví jednotná výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů, což významně přispěje k zachování vysoké úrovně hospodářské soutěže na tomto trhu. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a zákon o živnostenském podnikání Cílem předloženého návrhu je mimo jiné dokončení vytvoření konkurenčního prostředí v přístupu na trh pozemních odbavovacích služeb na letištích. V úpravě služeb odbavovacího procesu na letištích je zakotveno oprávnění Ministerstva dopravy a spojů omezit počet poskytovatelů oprávněných poskytovat služby odbavování zavazadel, nákladů a pošty, technického a provozního odbavení letadla na odbavovací ploše a manipulace s leteckými pohonnými hmotami a oleji pro cizí potřeby, případně vyhradit poskytování uvedených služeb omezenému počtu, nejméně však dvěma dopravcům. Omezení počtu poskytovatelů uvedených služeb, případně vyhrazení poskytování těchto služeb omezenému počtu dopravců však bude mít negativní vliv na úroveň hospodářské soutěže mezi dodavateli těchto služeb. Úřad proto požadoval, aby k omezení přístupu na trh bylo přikročeno pouze na základě relevantních, objektivních, transparentních a nediskriminačních podmínek. Vzhledem k tomu, že v předloženém návrhu taková kritéria obsažena nejsou, požadoval Úřad v tomto smyslu návrh doplnit. Předkladatel zákona připomínku akceptoval a návrh tedy bude doplněn tak, aby obsahoval konkrétní důvody pro přijetí opatření, kterými bude možno regulovat poskytování těchto služeb. K omezení přístupu na trh bude moci dojít pouze výjimečně v nutných případech, např. při nedostatku kapacit z důvodu pracovního přetížení letiště nebo v zájmu zajištění bezpečnosti leteckého provozu. Poskytovatel služeb bude přitom určen na základě výběrového řízení. Nové znění návrhu však bude ještě zasláno před jeho předložením vládě k připomínkám. Návrh zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, pojišťovacích poradcích a samostatných likvidátorech pojistných událostí K návrhu zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, pojišťovacích poradcích a samostatných likvidátorech pojistných událostí (dále jen pojišťovací zprostředkovatelé ) Úřad vznesl tyto připomínky: 16

18 Finanční náročnost, kterou návrh zákona deklaruje pro pojišťovací zprostředkovatele, se z hlediska hospodářské soutěže a dopadů na trh poskytování služby zprostředkování pojištění jeví jako výrazně omezující faktor. Při správním poplatku 20 tis. Kč ročně, ročním poplatku za vedení registru 5000 Kč, uzavření pojištění odpovědnosti za škodu (s limitem pojistného plnění min. 35 tis. Kč na jednu pojistnou událost) a zejména prokázaným vlastnictvím majetku v minimální výši 2 mil. Kč bude okruh těch, kteří mohou vyhovět těmto podmínkám, výrazně omezen. Návrh zákona rovněž omezuje i činnost dosavadních zprostředkovatelů, kteří jako zaměstnanci pojišťoven (příp. zajišťoven) jménem pojišťoven a na jejich účet uzavírají pojistné (zajišťovací) smlouvy. Z 1 odst. 2 vyplývá, že životní pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění uzavíraná na dobu delší než 1 rok již nebudou uzavírána stávajícími zprostředkovateli. Vzhledem k tomu, že většina pojistných smluv je uzavírána na dobu neurčitou, došlo by po schválení zákona k výraznému omezení hospodářské soutěže na trhu zprostředkování pojištění. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některé související předpisy Úřad doporučil doplnit mezi orgány, jimž mohou být poskytnuty informace, také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Toto stanovisko úřadu bylo do přepracovaného návrhu zákona zapracováno. Rozvoj státní podpory exportu v působnosti společnosti EGAP a společnosti ČEB v současné fázi transformace národního hospodářství Ve stanovisku k uvedenému materiálu uplatnil Úřad zásadní připomínky týkající se činnosti obou uvedených společností. V návaznosti na snahu společnosti EGAP uvést na trh nový pojistný produkt (pojištění prospekce trhu) a společnosti ČEB na další rozšíření produktů a zkvalitnění nabízených služeb Úřad požadoval, aby mu byly zaslány veškeré informace o nových pojistných produktech obou společností za účelem posouzení jejich slučitelnosti se závazky vyplývajícími z Evropské dohody. Této připomínce bylo vyhověno a Úřad tedy bude mít možnost tyto produkty posoudit předem a zajistit jejich slučitelnost podle zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře. Důležitá připomínka byla uplatněna k části materiálu týkající se budoucích legislativních opatření, zejména novelizace zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Úřad požadoval, aby záruky státu byly omezeny pouze na závazky plynoucí z oblasti středně a dlouhodobého pojišťování. Pokud by se totiž záruka vztahovala i na závazky plynoucí z krátkodobého (tržně zastupitelného) pojišťování, šlo by o veřejnou podporu, která není slučitelná se závazky vyplývajícími z Evropské dohody a nelze tudíž povolit výjimku podle zákona o veřejné podpoře. Tato zásadní připomínka byla akceptována a zákon č. 58/1995 Sb. byl novelizován v tom smyslu, že veškeré poskytované produkty musí být v souladu se zákonem o veřejné podpoře. 17

19 6. Role soutěžního Úřadu v regulovaných odvětvích Zákon o ochraně hospodářské soutěže vymezuje okruh subjektů, jejichž chování v rámci hospodářské soutěže upravuje. Zákon se vztahuje na všechny subjekty, které lze podřadit pod legislativní zkratku soutěžitel ve smyslu 2 zákona. Podle rozsudku Vrchního soudu v Olomouci čj. 2 A 8/ ze dne může být zneužitím monopolního nebo dominantního postavení jednání, kdy monopolní soutěžitel soustavně porušuje zákon regulující výkon jeho předmětu činnosti (v daném případě to byl energetický zákon se souvisejícími prováděcími předpisy), působí-li tím újmu spotřebitelům, od nichž požaduje platbu za určité úkony související s dodávkou jeho zboží nad rámec tohoto zvláštního zákona. Lze tedy konstatovat, že Regulační úřady jako ČTÚ nebo ERÚ činí opatření vedoucí k dosažení a udržení konkurenčního prostředí v oblasti, kde efektivní hospodářská soutěž téměř neexistuje, zatímco Úřad pro ochranu hospodářské soutěže konkrétními zásahy ve správních řízeních může postihnout chování soutěžitele, které jde nad rámec zvláštního regulačního zákona. Zákon o ochraně hospodářské soutěže se tedy vztahuje na všechny sektory hospodářství bez výjimky, stejně jako na veřejné a soukromé podniky. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je jediným orgánem, který je oprávněn posuzovat případné porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže. Např. jedna energetická společnost ve své žalobě proti rozhodnutí předsedy Úřadu ve věci zneužití monopolního postavení zpochybňovala působnost zákona o ochraně hospodářské soutěže na distributory elektrické energie s tím, že v těchto případech je hospodářská soutěž nahrazena činností regulačního orgánu. Vrchní soud v Olomouci tento názor odmítl a ve svém rozsudku uvedl, že monopolní prostředí není ničím jiným než absolutní koncentrací trhu, a zákon o ochraně hospodářské soutěže tudíž plně dopadá na chování regulovaných, resp. přirozených monopolů (Rozsudek Vrchního soudu 2 A 6/97). 7. Vyhodnocení spolupráce Úřadu s regulačními orgány 7.1. Spolupráce s Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) Úřad přikládá velký význam spolupráci s nově zřízenými regulátory v oblasti dynamicky se rozvíjejících trhů. Z tohoto důvodu inicioval předseda Úřadu vznik Memoranda o spolupráci mezi Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Českým telekomunikačním úřadem a již během roku 2001 došlo ke konkrétnímu plnění Memoranda, zejména v těchto oblastech: Stížnosti uživatelů služeb kabelových televizí Během posledních let Úřad obdržel desítky stížností občanů užívajících služeb kabelových televizí, které se týkaly výrazného zvyšování měsíčních poplatků za poskytování služeb. Analýzy Úřadu prokázaly, že poskytovatelé služeb kabelových televizí nejsou vystaveni řádné konkurenci, která by zajistila objektivní nastavení cen. Vzhledem k tomu, že kabelové televize nebudou ani v blízké době vystaveny soutěžnímu tlaku, inicioval Úřad jednání s ČTÚ 18

20 o předmětné problematice. Úřad spatřuje jako možné dočasné řešení uvedeného stavu podřazení činnosti poskytování služeb kabelových televizí pod působnost zákona o telekomunikacích. V případě, že by zákon o telekomunikacích obsahoval rovněž úpravu uvedených služeb, byť i jen na dočasnou dobu, vykonával by Český telekomunikační úřad rovněž dohled v odvětví kabelové televize, což by nesporně přispělo k dosažení a udržení konkurenčního prostředí ve smyslu 19 zákona č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích. Prvním krokem vedoucím k řešení uvedené problematiky, která se dotýká tisíců koncesionářů, bylo akceptování požadavku Úřadu vzneseného během meziresortního připomínkového řízení k materiálu č.j. 4380/01 Návrh opatření k dalšímu rozvoji konkurence na telekomunikačním trhu v České republice a to podřadit odvětví kabelové televize do novelizovaného telekomunikačního zákona. K této problematice proběhlo dne na ČTÚ jednání mezi pracovníky Úřadu a ČTÚ a byly učiněny závěry pro další postup v uvedené věci. Výběrové řízení na provozovatele UMTS V lednu 2001 Úřad v rámci připomínkového řízení poskytl ČTÚ stanovisko k materiálu Návrh rámcových podmínek výběrového řízení na provozovatele UMTS. Úřad prosazoval, aby výběr provozovatelů UMTS byl proveden při uplatnění stejné metody výběru pro všechny uchazeče v rámci jednoho kola a to i pro stávající provozovatele GSM. Úřad měl i několik připomínek v oblasti zadávání veřejných zakázek, týkaly se úpravy výběrových řízení. Vyjádření Úřadu však nebylo ze strany ČTÚ zohledněno. Cenová kontrola ve společnosti EuroTel Praha V lednu 2001 se Úřad zabýval možným podezřením na porušení ZOHS společností EuroTel Praha při účtování rozdílných telefonních poplatků na různé operátory, které jiný soutěžitel považoval za diskriminační. Úřad inicioval jednání s ČTÚ ohledně cenové kontroly ČTÚ ve společnosti EuroTel Praha. Jednání se též týkalo problematiky propojovacích poplatků a účtování cen konečným spotřebitelům. Požadované výsledky cenové kontroly ani informace o jejím ukončení nebyly Úřadu od ČTÚ poskytnuty, byť byly pro Úřadem vedené správní řízení se společností EuroTel potřebné. Systémová regulace cen za služby televizního signálu prostřednictvím kabelových rozvodů Dne se uskutečnilo jednání mezi Úřadem, ČTÚ a MF v dané věci. Vyvstal spor ohledně kompetencí, kdy ČTÚ dle svého názoru nepokládá šíření televizního signálu za telekomunikační službu. Jak však již bylo uvedeno, na jednání mezi Úřadem a ČTÚ konaném dne byly učiněny závěry pro další postup v uvedené věci. Výsledkem jednání bylo zahájení cenové kontroly Ministerstvem financí u společností Dattelkabel a KabelNet Holding u cen platných pro rok Informace o parametrech sítí V září roku 2001 proběhlo z iniciativy Úřadu jednání o parametrech sítí GSM a NMT, zaměnitelnosti služeb v těchto sítích a o předpisech upravujících povinnost mobilních operátorů tvořit cenové kalkulace. 19

Č.j. VP/S 36/ V Brně dne 14. srpna 2001

Č.j. VP/S 36/ V Brně dne 14. srpna 2001 Č.j. VP/S 36/01-160 V Brně dne 14. srpna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 30. 4. 2001 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1 zákona

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Důvodová zpráva I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vymáhání práv duševního vlastnictví orgány Celní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0087QLG* UOHSX0087QLG ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0127/2016/VZ-11305/2016/533/HKu Brno: 18. března 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

rozhodnutí č. REM/5/ :

rozhodnutí č. REM/5/ : Rada Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný správní orgán podle 107 odst. 8 písm. b) bodu 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

OBSAH. Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory... XI Seznam zkratek... XX Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXX Předmluva...

OBSAH. Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory... XI Seznam zkratek... XX Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXX Předmluva... OBSAH Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory................. XI Seznam zkratek................................................ XX Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Ladislav Němec náměstek ministra Právní prostředí v oblasti železniční

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

Č.j.: VP/S 12/ V Brně dne 26. března 2002

Č.j.: VP/S 12/ V Brně dne 26. března 2002 Č.j.: VP/S 12/02-160 V Brně dne 26. března 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 30. 1. 2002 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1

Více

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Tzv. euronovela energetického zákona Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Důvody připravované novely 1) implementace unijního práva - směrnice 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Označení stanoviska: Veřejné zakázky malého rozsahu Právní předpis: zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Více

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst.

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst. II. Předkládací zpráva Vládě České republiky se předkládá materiál Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2016 na základě 184 odst. 3 a 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornafjb2lyn) IV. ODŮVODNĚNÍ

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornafjb2lyn) IV. ODŮVODNĚNÍ IV. ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních principů, zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny Cílem předkládaného

Více

Legislativa Přehled legislativních novinek

Legislativa Přehled legislativních novinek Legislativa Přehled legislativních novinek 01.03. 2010 31.03.2010 Obsah: Přehled nových právních předpisů vyhlášených ve sbírce zákonů Upozornění na důležité legislativní změny > Nově přijaté předpisy

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Působnost ERÚ Vyhlášky ERÚ 2 Základní charakteristika Ústřední orgán státní správy

Více

Čj. S 100/02 1300/02 VO I V Brně dne 29. května 2002

Čj. S 100/02 1300/02 VO I V Brně dne 29. května 2002 Čj. S 100/02 1300/02 VO I V Brně dne 29. května 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil dne 29. dubna 2002 dle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornar4bw98o) ODŮVODNĚNÍ

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornar4bw98o) ODŮVODNĚNÍ III. ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů V návaznosti na novelu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Zákon o zadávání veřejných zakázek

Zákon o zadávání veřejných zakázek Zákon o zadávání veřejných zakázek Nová právní úprava hlavní změny v novém zákoně Změna terminologie Výjimky z povinnosti zadávat veřejné zakázky v režimu zákona Předběžná oznámení a zdůvodnění veřejné

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornaqpby2ss)

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornaqpby2ss) IV. O d ů v o d n ě n í Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace schválených usnesením vlády není k návrhu tohoto nařízení zpracováno, neboť předseda Legislativní rady

Více

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, Praha 025

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, Praha 025 Český se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 :~~~~f;~~~~~_~.~v::e _:~~I ~"" ~.+.tf-'(iy VYKONATELNÉ dne............. Ceský telekomunikalni.~(~d. Odbor regulace komunlk

Více

Co přináší novela zákona o léčivech? PharmDr. Alena Tomášková odbor farmacie

Co přináší novela zákona o léčivech? PharmDr. Alena Tomášková odbor farmacie Co přináší novela zákona o léčivech? PharmDr. Alena Tomášková odbor farmacie Zákon o léčivech Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon

Více

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Petr Križan Praha, 9. září 2010 Pojem a vymezení veřejné podpory Čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU 4 znaky veřejné podpory - podpora

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek 221 10. funkční období 221 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek (Navazuje na sněmovní tisk č. 638 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

SOUTĚŽNÍ POLITIKA A FUZE V EVROPSKÉM KONTEXTU. Josef Bejček

SOUTĚŽNÍ POLITIKA A FUZE V EVROPSKÉM KONTEXTU. Josef Bejček v v r SOUTĚŽNÍ POLITIKA A FUZE V EVROPSKÉM KONTEXTU Josef Bejček Masarykova univerzita Brno, 2010 Josef Bejček OBSAH SEZNAM ZKRATEK 11 ÚVODEM 12 1. SOUTĚŽNÍ POLITIKA A CÍLOVÉ KONFLIKTY V SOUTĚŽNÍM PRÁVU

Více

Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy

Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy Ministerstvo dopravy odbor drah, železniční a kombinované dopravy Potřeba nové právní úpravy drážní dopravy Stávající zákon o dráhách: koncepčně vychází

Více

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 1. Závaznost a účinnost... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Příprava výběru dodavatele... 2 3.1. Určení předmětu

Více

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Revize zadávacích směrnic současné znění z roku 2004 potřeba modernizace (agenda 2020) nový

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách

Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách Nová právní úprava hlavní změny v novém zákoně Změna terminologie Výjimky z povinnosti zadávat veřejné zakázky v režimu zákona Předběžná oznámení a zdůvodnění

Více

Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002

Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002 Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 1.3. 2002 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1 zákona

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. 1.1 Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. 1.1 Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část 1.1 Zhodnocení platného právního stavu Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Obecný přístup k novému zákonu princip obecné regulace, zákon není návod východiskem směrnice, věcný záměr, výsledky konzultací od obecné části ke speciálním odpovědnost

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH - ZÁKON O LÉČIVECH - ZÁKON O REGISTRU SMLUV Efektivní právní služby 1 STRUČNÉ SHRNUTÍ PRÁVNÍHO RÁMCE PRO DNEŠNÍ DOPOLEDNE zákon o zadávání veřejných zakázek shrnutí legislativního

Více

59 ZÁKON. ze dne 24. února o veřejné podpoře ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

59 ZÁKON. ze dne 24. února o veřejné podpoře ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 59 ZÁKON ze dne 24. února 2000 o veřejné podpoře (zákon byl zrušen ke dni 1. května 2004 zákonem č. 215/2004 Sb.) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny b) v popisu předmětu veřejné zakázky c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Více

Postavení ERÚ v navrhované novele EZ

Postavení ERÚ v navrhované novele EZ Seminář HV PSP ČR Postavení ERÚ v navrhované novele EZ Josef Fiřt Energetický regulační úřad Rozhodovací pravomoci ERÚ v oblasti rozhodování sporů soukromoprávního charakteru 17 odst. 5 vedle stávající

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem () Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel programu opatření... 2 1.2. Právní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů Částka 51 Sbírka zákonů č. 135 / 2016 Strana 2453 135 ZÁKON ze dne 19. dubna 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto

Více

Manuál k jednotnému postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Manuál k jednotnému postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Manuál k jednotnému postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Tento dokument si klade za cíl stručně a přehledně informovat o základních postupech při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI))

Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI)) P6_TA(2007)0023 Satut evropské soukromé společnosti Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI)) Evropský parlament, - s ohledem

Více

III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu I. Návrh seznamu komodit určených pro standardizaci

III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu I. Návrh seznamu komodit určených pro standardizaci III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu Pro komodity související s provozem ústředních orgánů státní správy a jejich podřízených organizací 1 stanoví ministerstvo

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení

1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzaakáázzky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Popis předmětu veřejné zakázky. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele.

Popis předmětu veřejné zakázky. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzaakáázzky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Důvodem pro vyhlášení veřejné

Více

í 5b Povinnost uchovávání údajů oznamovaných Agentuře Působnost ministerstva Energetický regulační úřad a jeho působnost a

í 5b Povinnost uchovávání údajů oznamovaných Agentuře Působnost ministerstva Energetický regulační úřad a jeho působnost a OBSAH Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými au to ry... XI Seznam zkratek...xx Seznam předpisů citovaných v kom entáři...xxx Předmluva... XXXVI ZÁKON č. 458/2000 Sb., O PODMÍNKÁCH PODNIKÁNÍ A O

Více

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Číslo řídícího dokumentu: Druh řídícího dokumentu: 741.01.0-SM-2016-RMO vnitřní předpis SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Zpracoval: Schválil (vydal): Datum nabytí účinnosti dokumentu:

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13 Autoři jednotlivých částí......................................... 5 Předmluva................................................... 13 Kapitola I: Výchozí pojmy..................................... 15 Úvod

Více

Strana 1 z 5. Kompletní číselník NIPEZ je uveřejněn v aplikaci NIPEZ dostupné na http://ciselnik.nipez.cz/faces/login.xhtml.

Strana 1 z 5. Kompletní číselník NIPEZ je uveřejněn v aplikaci NIPEZ dostupné na http://ciselnik.nipez.cz/faces/login.xhtml. K UV č. 289 ze dne 22. dubna 2015 (č.j. 368/15) Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu Pro komodity související s provozem ústředních orgánů státní správy a

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (malá RIA)

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (malá RIA) ODŮVODNĚNÍ Vyhlášky č. 58/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Český telekomunikační úřad Čj. 3 049/2007-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Praha dne: 20. 2. 2007 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České

Více

Soustava veřejných rozpočtů 10

Soustava veřejných rozpočtů 10 Soustava veřejných rozpočtů 10 Ing. Yvona Legierská 30.10.2015 1 30.10.2015 1. Soustava veřejných rozpočtů a její právní úprava a ekonomický význam 2. Rozpočtový proces 3. Územní rozpočty 4. Hospodaření

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 345 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - 2 - ZÁKON

Více

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR 19. ročník vodohospodářské výstavy VODOVODY KANALIZACE, 19. - 21. května 2015 Praha,

Více

Chystaná změna pravidel pro smlouvy o veřejné přepravě cestujících po železnici - novelizace nařízení (ES) č.1370/2007.

Chystaná změna pravidel pro smlouvy o veřejné přepravě cestujících po železnici - novelizace nařízení (ES) č.1370/2007. Chystaná změna pravidel pro smlouvy o veřejné přepravě cestujících po železnici - novelizace nařízení (ES) č.1370/2007 Marek Stavinoha KONFERENCE DOHLED NAD ZADÁVÁNÍM VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ČR Brno, 6. října

Více

Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843

Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843 Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Rozšíření administrativních prostor II. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje 215/2004 Sb. ZÁKON ze dne 2. dubna 2004 o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část) Změna: 109/2009 Sb.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 944/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 944/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 944/0 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 10. funkční období N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech

Více

Č. J.: VP/S 155/02 V Brně dne 31. ledna 2003

Č. J.: VP/S 155/02 V Brně dne 31. ledna 2003 Č. J.: VP/S 155/02 V Brně dne 31. ledna 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 18.12.2002 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky ze dne 13.12.2002

Více

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je prosinec 2015.

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je prosinec 2015. Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzakázzky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Realizací předmětu plnění veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele spočívajících v zajištění

Více

PREdistribuce, a.s. Zpráva o plnění Programu opatření v roce 2009

PREdistribuce, a.s. Zpráva o plnění Programu opatření v roce 2009 PREdistribuce, a.s. Zpráva o plnění Programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Více

Veřejná podpora 1. (základní informace)

Veřejná podpora 1. (základní informace) Veřejná podpora 1 (základní informace) Veřejná podpora není obecně přípustná. Veřejná podpora, která splňuje všechna kritéria uvedená v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU je v zásadě neslučitelná se

Více

Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi

Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi Mgr. Karel Košťál Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice Právnická firma roku v České republice

Více

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 1. Závaznost a účinnost...1 2. Definice pojmů...1 3. Příprava výběru dodavatele...2 3.1. Určení předmětu a

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky:

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky: čj. KrÚ 35949/2014 Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška )

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

Statut společnosti MAS 21, o.p.s.

Statut společnosti MAS 21, o.p.s. MAS 21 SR/STATUT/2014/1 Tímto Statutem níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada), příslušná podle odst. 4.2.1 písm. f/ zakládací

Více

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo,

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo, 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy e předsedo, dovolte, abych se na Vás obrátil s následujícím zásadním problémem týkajícím se návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o

Více

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu MŽP poř. č. 2 I. Název legislativního úkolu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů

Více

SBĚR, PŘEPRAVA A LIKVIDACE ODPADŮ PRO ELI BEAMLINES. Název veřejné zakázky:

SBĚR, PŘEPRAVA A LIKVIDACE ODPADŮ PRO ELI BEAMLINES. Název veřejné zakázky: Název veřejné zakázky: SBĚR, PŘEPRAVA A LIKVIDACE ODPADŮ PRO ELI BEAMLINES Název zadavatele: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Sídlo: Na Slovance 2, 182 21 Praha 8 IČ: 68378271 Osoba oprávněná jednat jménem

Více

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou Právní úprava 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

I n f o r m a c e. o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona

I n f o r m a c e. o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona I n f o r m a c e o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona 1. Právní rámec problematiky Právo trvalého užívání nemovitého majetku státu

Více

*uohsx001ed5z* UOHSX001ED5Z

*uohsx001ed5z* UOHSX001ED5Z Toto rozhodnutí nabylo právní moci a stalo se vykonatelným dne 23.9.2009 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE R O Z H O D N U T Í *uohsx001ed5z* UOHSX001ED5Z Č.j. R 1/2004-12078/2009/600/IKr

Více

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají?

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají? Nová pravidla pro veřejnou podporu v oblasti financování veřejných služeb hospodářské povahy (tzv. služeb obecného hospodářského zájmu) Vážení klienti, vážení spolupracovníci, rádi bychom Vás informovali

Více

1. Základní identifikační údaje. 2. Cíl návrhu vyhlášky

1. Základní identifikační údaje. 2. Cíl návrhu vyhlášky Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace - RIA SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ zprávy RIA IV. 1. Základní identifikační údaje Název návrhu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví

Více

Zavádění a ochrana konkurence na železnici

Zavádění a ochrana konkurence na železnici Zavádění a ochrana konkurence na železnici Robert Neruda první místopředseda Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 13. listopadu 2009, Telč Názory přednášejícího nepředstavují oficiální stanovisko Úřadu

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE Článek 1. Obecná část 1. Zásady pro poskytování finančních podpory z rozpočtu Libereckého kraje (dále jen kraj) upravují v návaznosti

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

v oblasti veřejných zakázek Adéla Havlová

v oblasti veřejných zakázek Adéla Havlová Zákonné limity pro podnikání v oblasti veřejných zakázek Adéla Havlová 10.6.2010 Shrnutí prezentace 1. Novinky v zákoně o veřejných zakázkách 2. Trestné činny týkající se veřejných zakázek 3. Kartely ve

Více