DOBROVOLNICTVÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOBROVOLNICTVÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ"

Transkript

1 DOBROVOLNICTVÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Výstupy ze semináře pořádaného dne 19. ledna 2012 v Praze ORGANIZACEMI POD ZÁŠTITOU Ing. Zuzany Brzobohaté, poslankyně Evropského parlamentu PaedDr. Aleny Gajdůškové, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Mgr. Milana Šťovíčka, předsedy výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny ČR

2 Obsah Přínosy dobrovolnictví v ochraně ţivotního prostředí (ŢP)... 4 Studie dobrovolných aktivit ekologických NNO... 7 Analýza financování dobrovolnických aktivit v ochraně přírody v NNO Závěrečné zhodnocení Evropský rok dobrovolnictví Evropský rok dobrovolnictví v ČR se zaměřením na navrhované změny legislativy... 21

3 Přínosy dobrovolnictví v ochraně životního prostředí (ŽP) prezentace na semináři v Evropském domě RNDr. Helena Knappová (tematická skupina pro dobrovolnictví v ŽP) Důvody pro mapování dobrovolnictví v ochraně ŢP v roce 2011 Vyhlášení Evropského roku dobrovolnictví (ERD) 2011 Evropskou Unií Výzva ke spolupráci Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy (MŠMT) Nedostatečné statistické údaje k dobrovolnictví v ŢP Klesající státní podpora dobrovolnických projektů nestátních neziskových organizací Východiska Průzkum dobrovolnictví ze strany Ministerstva ţivotního prostředí (MŢP), květen 2010 Vytvoření tematické skupiny pro dobrovolnictví v ŢP (NNO, MŢP, ) Spolupráce s dalšími organizacemi a institucemi při příleţitosti ERD 2011 (MŠMT, Ministerstvo vnitra, Hestia, Česká rada dětí a mládeţe a další) Ekologické organizace s největším počtem dobrovolníků Český svaz ochránců přírody (ČSOP) Hnutí Brontosaurus Česká společnost ornitologická (ČSO) Čmelák společnost přátel přírody Hnutí Duha Arnika, Asociace stráţců přírody, Sluňákov

4 Typy dobrovolných činností Monitoring, občanská věda Např. sčítání ptáků, mapování hnízdišť rorýsů kvůli ochraně při zateplování domů - ČSO mapování výskytu invazních rostlin jako např. křídlatky japonské sledování výskytu velkých chráněných šelem tzv. Vlčí a rysí hlídky Hnutí duha Terénní práce, výsadby, sběr odpadků Např. jarní přenášení ţab přes frekventované komunikace - tzv. Akce ţába - ČSOP vysazování stromů v rámci víkendových a prázdninových akcí Hnutí Brontosaurus práce v lese Týdny pro les a krajinu Hnutí duha sběr odpadků v rámci mezinárodní kampaně Ukliď svět (koordinuje ČSOP) Dobrovolná stráţ přírody kontrolní a zároveň osvětová činnost přenesení výkonu státní správy na dobrovolné pracovníky dobrovolných stráţců pod NP, správami CHKO a krajskými úřady Organizování kampaní, akcí pro veřejnost Např. Den Země, Den bez aut, ekojarmarky, ekofestivaly atd. Zajišťují desítky organizací, stovky dobrovolníků. Pomoc v zázemí organizací Administrativa, tvorba a provoz webových stránek, organizační práce atd. Ekologická výchova a osvěta (EVVO) Přidaná hodnota nebo doprovodná aktivita většiny dobrovolnických činností popsaných výše Např. Sdruţení mladých ochránců přírody (SMOP) sdruţuje 130 kolektivů, dětí - projekt Zachraňme studánky, celoroční činnost, tábory. Přínosy dobrovolnictví shrnutí Praktická ochrana přírody (pomoc státní ochraně přírody) Ekologická výchova a osvěta (EVVO) Smysluplné aktivity zejména pro mladé lidi a seniory (osobnostní rozvoj dobrovolníků) Státní podpora dobrovolnictví v ŢP sniţování v posledních letech (zejména 2012!) MŢP dotace na projekty NNO v oblasti ochrany ţivotního prostředí - od roku 1992 (velká část těchto projektů v sobě zahrnuje práci s dobrovolníky nebo dobrovolnickou práci členů organizací) MV dotace na základě zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické sluţbě (týká se pouze velmi malého počtu ekologických organizací)

5 MŠMT dotace na projekty v oblasti práce s dětmi a mládeţí (vyuţívá velmi malé procento ekologických organizací vzhledem k šíři programu) Vývoj celkových dotací Ministerstva ţivotního prostředí pro nestátní neziskové organizace v letech Přidělená souhrnná výše dotací (tis. Kč) Vývoj dotací MŢP na malé projekty NNO do Kč v posledních pěti letech Další informace a studie naleznete na: Zpracovala RNDr. Helena Knappová

6 Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací prezentace na semináři v Evropském domě Mgr. Tomáš Růžička, výkonný ředitel Nadace Partnerství Zadání studie říjen 2010: objednávka MŢP dosud téměř ţádná data o dobrovolnictví v ţivotním prostředí ve spolupráci s ČSOP osloveno 490 organizací z toho odpovědělo 80 respondentů (16 %) forma dotazníkové šetření oblast dobrovolnictví, struktura rozpočtu sbíraná data za rok 2010 Struktura příjmů rozpočtů (2010)

7 Podíl práce dobrovolníků (2010) Podíl práce zaměstnanců (2010)

8 Nejčastější výdaje (2010) Závěry studie 1. Celkově: Jedná se o unikátní soubor dat, který přináší hrubý obraz o environmentálních NNO v ČR. Příjmy environmentálních organizací jsou diverzifikované. Veřejné rozpočty se podílejí průměrně 53 % na krytí rozpočtu z toho 22 % z národní úrovně. ale 40 % organizací tento zdroj vůbec nevyuţívá. Kaţdá 1 Kč z veřejných rozpočtů je organizacemi zdvojnásobena z jiných zdrojů + hodnota dobrovolné práce. Vlastní činnost jako zdroj příjmů vyuţívá 68 % organizací 21 % celkových příjmů Aţ 42 % organizací nemá ţádné zaměstnance.

9 2. Dobrovolníci: Hodnota celkově odvedené práce dobrovolníky se pohybuje mezi respondenty miliony Kč ( > 2500 dobrovolníků). Pouze 16 % dobrovolníků pracuje pro environmentální organizace pravidelně kaţdý měsíc. Dobrovolníci nejvíce pracují v oblasti: - ochrany přírody (41 %) - environmentální vzdělávání a výchova dětí a mládeţe (16 %) - řízení organizace, kancelář, ostatní (16 %) - poradenství a osvěta (14 %) Další informace a kompletní studii naleznete na: Zpracoval Tomáš Růžička

10 Analýza financování dobrovolnických aktivit v ochraně přírody podpořených z veřejných rozpočtů a finanční ohodnocení dobrovolnických činností ve prospěch společnosti a státu Cíle analýzy prezentace na semináři v Evropském domě Mgr. Ota Kubinec, Analytické centrum s.r.o. Analyzovat vybrané projekty podle typu práce Ocenit dobrovolnou práci příslušnými kategoriemi ISPV ČR Porovnat ocenění práce s podporou z veřejných, nadačních a soukromých zdrojů Shrnout doporučení, jak dobrovolnictví v oblasti ochrany přírody rozvíjet Vybráno 5 programů 2 nevládních organizací Rozdělení podle charakteru projektů Práce pro přírodu Monitoring Osvěta Vzdělávání 1) Finanční přínos pro stát a společnost souhrn Celkem dobrovolníci odpracovali hodin (navíc účast dětí a mládeţe ve výši hodin strávených oddílovou činností) při hodinách příprav. Pokud by se vedoucím vyplácela odměna, pak by výsledné ohodnocení bylo Kč (příprava i účast), a bylali by ohodnocena práce dobrovolníků ve čtyřech zmíněných oblastech, dojdeme k částce Kč a úspoře Kč. Pokud by se počítala úspora rodičů jako samotně vytvořená hodnota, pak by celkové dobrovolné práce vedoucích a účastníků dobrovolných akcí včetně příprav byly oceněny částkou Kč.

11 Počet hodin práce Počet hodin přípravy Odměna vedoucím Odměna příprav dobrovolníky Ocenění práce dobrovolníkůúčastníků Celkem Příroda Kč Kč Kč Kč Monitoring Kč Kč Kč Osvěta Kč Kč Kč Kč Vzdělávání Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 2) Podpora projektů z veřejných rozpočtů souhrn Aktivity dobrovolníků byly v roce 2010 podpořeny Kč, z veřejných zdrojů (dotací a grantů SFŢP) šlo na podporu aktivit 73,5% ( Kč), z nadačních zdrojů 21,5% ( Kč) a soukromých zdrojů 5% ( Kč). Celkem Veřejné zdroje Nadační zdroje Soukromé zdroje Příroda Kč Kč Kč Kč Monitoring Kč Kč Kč Osvěta Kč Kč Kč Kč Vzdělávání Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Na mzdy koordinátorů dobrovolnických aktivit (nikoli dobrovolných vedoucích) bylo vyčleněno Kč, 78% ( Kč) z veřejných zdrojů, 21% ( Kč) z nadací a 1% (4 450 Kč) ze soukromých zdrojů.

12 Společné náklady byly podpořeny částkou Kč, z dotací 71% ( Kč), nadacemi 27% ( Kč) a ze soukromých zdrojů 2% (8 536 Kč). Samotné materiálové náklady byly podpořeny Kč, 72% ( Kč) z dotací, 19% ( Kč) z nadací a 8% ( Kč) ze soukromých zdrojů. Vezmeme-li všechny analyzované projekty, docházíme k ocenění ve výši Kč (vč. úspor rodičům), podpořených Kč, z toho státními zdroji Kč. Státu a občanům se kaţdá koruna vloţená na tyto dobrovolnické projekty vrací 6,5krát. Podpora z veřejných rozpočtů vs. oceněná hodnota dobrovolnické práce

13 Podpora všech zdrojů vs. oceněná hodnota dobrovolnické práce Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč Celková podpora Celková podpora Oceněná hodnota Doporučení Výstupy přibliţují, kolikrát se státu a společnosti vrací investovaná koruna získaná z daní nebo jiných příjmů od českých občanů či Evropské unie. Stát se takto jeví jako velice dobrý investor, pokud by v novém roce výrazně nesníţil dotace na práci nevládních neziskových organizací vyuţívajících pro svou činnost (nejen) dobrovolníky. Sníţení dotací v letošním roce 2012 tak pravděpodobně bude pro mnohé organizace likvidační. Analytické centrum při setkáních v rámci Evropského roku dobrovolnictví připravilo několik doporučení, jak zlepšit přístup k dobrovolnickým projektům a neziskovým organizacím v oblasti ochrany přírody a ţivotního prostředí. Tato doporučení mají inspirovat, podnítit diskuzi, která v blízké době povede k zajištění a rozvoji kvalitně zajištěné dobrovolnické práce v České republice. Dobrovolnický zákon a jeho aplikace V dotačních programech veřejných rozpočtů neexistují dotace směřující cíleně na dobrovolnické projekty. Výjimkou se zdá být Ministerstvo vnitra ČR, které akredituje dobrovolnické projekty a poskytuje jim (v současnosti sniţující se) dotace na provoz. Zde naráţíme na problém v definici dobrovolníka, dobrovolnické práce a organizace s dobrovolnickým prvkem v zákoně. Organizací významně se podílejícími na dobrovolnické práci s dobrovolníky je daleko více, ale často jde o jejich členy, se kterými zákon nepočítá.

14 Nový návrh zákona počítá v tomto směru opět jen s podporou akreditovaného dobrovolnictví - tedy podpora z Ministerstva vnitra se má vztahovat opět jen na organizace, které vysílají dobrovolníky do jiných organizací a nemají z nich vlastní uţitek, a které navíc musí splnit další v zákoně podmínky. Pro ostatní se počítá s podporou z jejich rezortních ministerstev a nedotačními výhodami (moţnost vyuţít dobrovolnickou práci na kofinancování). Data k ohodnocení dobrovolnické práce Domnívám se, ţe by bylo účelné ve spolupráci s ČSÚ začít sbírat relevantní data o počtech dobrovolníků a počtu jimi odpracovaných hodin v různých oblastech práce a začít ohodnocovat jejich práci. Inspirací pro přesnější ohodnocení dobrovolnické práce jsou, domnívám se, data Informační systému o průměrném výdělku ČR, která zpracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Ideální stav by byl, kdyby povinnost hlásit data měla všechna občanská sdruţení podpořená z veřejných rozpočtů a českých nadací, tato data by se rozdělovala podle typu práce podobným způsobem, jakým bylo učiněno v této analýze. Ve spolupráci s nadacemi i samotnými organizacemi by data mohla být úplná. Díky tomu by dobrovolnictví v ochraně přírody a ţivotního prostředí získalo u rozhodujících orgánů potřebnou prestiţ, která evidentně chybí. Nemělo by jít o zásadní navýšení administrativy, ale efektivní metodikou zjistit počty zapojených účastníků, oboru vykonané práce, počtu odpracovaných hodin apod. Díky tomu budou sledovat NNO i sami dobrovolníci svůj vklad do společnosti a ministerstva budou mít relevantní data o přínosu jejich práce. Nakonec se samotná data mohu stát marketingovým artiklem pro samotné organizace v komunikaci s veřejností, kterou svými výsledky mohou motivovat k podpoře. Cesta ze závislosti V rámci pracovní skupiny ERD se zúčastněné organizace potýkají s podobnými finančními problémy a nejistotou ohledně budoucí dotační politiky vyčleněné na mzdy a společné náklady potřebnými pro zajištění nezbytného zázemí k práci s dobrovolníky. Jak bylo uvedeno, je zde patrná aţ přílišná závislost na veřejných zdrojích a měla by se významně posílit podpora ze soukromých zdrojů. Bylo by smysluplné zváţit vypsání několikaletého národního programu pro organizace s dobrovolnickým prvkem, který by směřoval ke stabilizaci jejich rozpočtů a vedl k získání finanční podpory od veřejnosti způsobem, jakým je to běţné v zahraničí.

15 V současné době jsou podobné institucionální programy uzavřené a soukromé nadace (Nadace VIA, Nadace Partnerství, NROS apod.) svou roli na přelomu tisíciletí splnily. Institucionálních grantů vyuţilo několik organizací k diverzifikaci svých příjmů, coţ vedlo ke sníţení jejich závislosti na veřejných rozpočtech. Organizace s dobrovolnickým prvkem podpory institucionálních programů nevyuţívalo (nebo nevyuţilo), neboť svou činnost zaměřovali spíše na provádění samotné dobrovolnické práce, neţ na rozvoj a přeţití ve finančně nestabilních letech. Efektivním nastavením takového programu by byly organizace lépe připraveny na sniţování státní podpory a bylo by na nich, jak této příleţitosti vyuţijí ve svůj prospěch. Velice dobře si vedly při udělování institucionálních grantů nadace, jejich zkušeností by bylo výhodné vyuţít. Nastavením efektivních podmínek a účinné kontroly plnění institucionálních grantů by mohl být významně sníţen tlak na veřejné rozpočty. Roztříštěnost zdrojů na dobrovolnické projekty Patrná je rovněţ roztříštěnost a nevyváţenost dotačních programů pro (nejen) organizace s dobrovolnickým prvkem. Samotné podmínky získání dotace můţe být problémem při kofinancování projektů z jiných zdrojů. Otázkou je, která instituce by měla dobrovolnické projekty (zapojování občanů) primárně podporovat: MŠMT, MŢP, MV nebo MMR? Doporučuji vytvořit mezirezortní skupinu (z odborů přidělování dotací), která ve spolupráci s NNO navrhne sjednocení a vyčlenění prostředků primárně určených pro NNO s dobrovolnickým prvkem. Stálo by za zváţení také vyčlenit téma v dotacích MŢP a podpořit zvlášť NNO s projekty obsahujícími dobrovolnický prvek nebo přidat na bodovém hodnocení projektů při zapojení dobrovolníků v rámci projektu. Mělo by se jasně vymezit, pod jaký rezort dobrovolnictví spadá a tento rezort by měl mít na starosti všechny aktivity. Případně by mohl existovat meziresortní úřad pro dobrovolnictví. Potenciální zdroj na podporu projektů Zdrojem příjmů pro podporu dobrovolnických organizací a jejich projektů by mohly být uhrazené pokuty České inspekce ţivotního prostředí, které se ročně pohybují v několika desítkách miliónů korun. Připomínám, roční dotace neziskových organizací (bez ohledu na dobrovolnický potenciál) na projekty související s ochranou přírody a ţivotního prostředí (tedy z Ministerstva ţivotního prostředí) se v posledních letech pohybovaly kolem 20 mil korun, letošní dotační program počítá s poloviční částkou, která je (nejen) pro dobrovolnické organizace takřka likvidační.

16 Potvrzení o dobrovolnické práci Návrh, jak podpořit dobrovolnictví u veřejnosti. Samotná motivace k dobrovolnictví můţe být dána i způsobem odpočítaných poloţek ze základu daně. Akreditovaná dobrovolnická NNO by poskytovala potvrzení o vykonané dobrovolnické práci v rozsahu X hodin, které by bylo moţno odečíst ze základu daně podobně jako finanční dar. De facto by šlo o dar dobrovolníků státu. Jinou moţností je dohoda neziskových organizací na podmínkách vystavení dobrovolnického certifikátu. V zahraničí jde o běţnou praxi, kdy zájemce o pracovní místo uvádí v ţivotopise také své dobrovolnické aktivity. Dobrovolná práce je tak ve vyspělých zemích vnímána podstatně prestiţněji, neţ v České republice. Zpracoval Mgr. Ota Kubinec

17 Závěrečné zhodnocení Evropský rok dobrovolnictví 2011 a oblast životního prostředí prezentace na semináři v Evropském domě Mgr. Dalimil Toman (Hnutí Brontosaurus, tematická skupina pro dobrovolnictví v ŽP) Co přinesl ERD v ochraně ţivotního prostředí? 1. mapování aktuální situace - výzvy Evropského roku dobrovolnictví 2. spolupráci organizací 3. analýzy a studie 4. informace o aktivitách a propagaci 5. (sebe)uvědomění hodnoty dobrovolnictví 1. Výzvy Evropského roku dobrovolnictví (ERD) výzvy nejen pro jeden rok V oblasti dobrovolnictví v ţivotním prostředí byly na počátku ERD identifikovány níţe uvedená témata a problémy, které se z hlediska organizací pracujících s dobrovolníky v ochraně ţivotního prostředí jevily jako nejzásadnější. Činnost pracovní expertní skupiny se pak po celý rok zaměřovala na hledání řešení problémů u těchto témat a na realizaci konkrétních opatření k jejich zlepšení. Jednalo se o tyto okruhy: nízká míra propagace a informovanost veřejnosti negativní mediální obraz sdruţení působících v oblasti ochrany ţivotního prostředí nízká prestiţ dobrovolnictví chybějící či nedostatečné oceňování dobrovolníků chybějící či nedostatečné metodické materiály nízká podpora ze strany státní správy, popř. samospráv a nesystémovost podpory nevyhovující legislativa (zákon o dobrovolné sluţbě nepostihuje většinu dobrovolnických organizací v ochraně ţivotního prostředí, konflikt členského principu se zákonem) roztříštěnost dobrovolnických aktivit, chybějící ucelený přehled o rozsahu a hodnotě dobrovolnické práce v dané oblasti nízká míra síťování organizací v dané oblasti

18 2. Rozvoj spolupráce organizací v oblasti dobrovolnictví v ochraně ţivotního prostředí Celoročně působila pracovní skupina, do níţ bylo různou měrou zapojeno 17 členů z různých organizací. Proběhlo shromáţdění kontaktů na jednotlivé organizace a byl vytvořen přehled jejich činnosti pro webové stránky a výstavu. Konaly se společné akce a aktivity (Ekofestival Zeleného kruhu, prezentace na Týdnu dobrovolnictví). 3. Analýzy, studie, šetření V rámci Evropského roku dobrovolnictví vzniklo několik studií, analýz a šetření, které mapovaly aktivity a jejich přínos v dané tematické oblasti: - Dotazníkový průzkum mezi příjemci dotací MŢP (zadavatel MŢP) - Analýza Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací (Nadace Partnerství, zadavatel MŢP) - Analýza Financování dobrovolnických aktivit v ochraně přírody podpořených z veřejných rozpočtů a finanční ohodnocení dobrovolnických činností ve prospěch společnosti a státu (Analytické centrum, zadavatel Ing. Zuzana Brzobohatá) - Kvalitativní výzkum (formou fokusních skupin) stavu dobrovolnictví v tematické oblasti (Národní institut dětí a mládeţe) Veškeré studie a analýzy jsou k dispozici ke staţení na 4. Rozšíření informovanosti a propagace Pro zlepšení povědomí o dobrovolnických aktivitách v ochraně ţivotního prostředí a jejich přínosech byly realizovány následující výstupy: - prezentace pracovní skupiny na tematických akcích k ERD - webové podstránky Dobrovolně pro přírodu na ekocentra.cz, ekoporadny.cz a dobrovolnik.cz - výstava Dobrovolně pro přírodu (8 panelů po ročních obdobích + 1 panel úvodní) - sborník příběhů dobrovolníků - mediální výstupy (články, reportáţe) - akce pro veřejnost

19 5. (Sebe)uvědomění hodnoty dobrovolnictví V průběhu ERD si dobrovolníci, organizace a do jisté míry i odborná a laická veřejnost pojmenovali a ujasnili přínosy dobrovolnictví. Ty můţeme spatřovat ve více provazujících se aspektech: - přímé péči o přírodu a ţivotní prostředí - osobnostním rozvoji dobrovolníků, přípravě mladých lidí pro ţivot - neformálním (environmentálním) vzdělávání dobrovolníků - environmentální výchově budování vztahu k místu, přírodě Dobrovolnictví nejen výrazně přispívá ke zdravému ţivotnímu prostředí, ale i k rozvoji jednotlivce a formování odpovědné společnosti. Další informace lze najít na: Reportáž ze semináře: Zpracoval Mgr. Dalimil Toman

20 Evropský rok dobrovolnictví v ČR se zaměřením na navrhované změny legislativy prezentace na semináři v Evropském domě Ing. Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže Představení tezí navrhovaných změn Zákona o dobrovolnické sluţbě Aleš Sedláček představil navrhované teze zákona o dobrovolnictví, zpracované expertní legislativní skupinou MŠMT. Pan Sedláček prezentoval návrh objektivně z pohledu předkladatele, MŠMT. Stalo se tak z důvodů onemocnění a následné omluvy zástupce MŠMT. Znění tezí navrhovaných úprav zákona lze stáhnout: Připomínky k návrhům zákona v diskusní části semináře V diskusní části semináře pan Sedláček podrobil tento návrh vlastní konstruktivní kritice z pohledu České rady dětí a mládeţe i dalších spolupracujících organizací. Pojmenoval klady i slabiny návrhu, které zde vnímá. Pochybnosti se týkají především následujících částí tezí: 1) V první části tezí je pouţita negativní definice dobrovolnictví. Vzhledem k tomu, ţe první část je v podstatě deklarativní, bylo by dobré udrţet pozitivní definici. Přihlášení se k dobrovolnictví podle části jedna záleţí na subjektivním uváţení jedince. 2) V druhé části je deklarován jiţ o něco vyšší práh vstupu. Přesto se zde jiţ operuje s poměrně tvrdými benefity, poskytovanými státem. Je zde patrná nevyváţenost, která ohroţuje pojetí této druhé části. MŠMT nebude pravděpodobně schopno mandatorně zajistit úhradu pojištění všech dobrovolníků, kteří budou zaevidováni v databázi. Není jasné, kdo by takovou databázi provozoval a kdo by její provoz hradil.

21 Příslušné metodiky pro sniţování základu daně z příjmu fyzických osob (DPFO) a kofinancování dotací je nutno jednat s ministerstev financí. Není jisté, ţe bude pro stát akceptovatelné v části s takto nízkou bariérou vstupu a s prakticky ţádnou kontrolou. Můţe si klást otázku, zda to, co bude jako odpustek na dani nárokováno plátcem, bylo skutečně vykonáno v obvyklé kvalitě za obvyklou cenu. 3) Třetí část se věnuje pouze vysílajícím organizacím. Nedává moţnost akreditace a potenciálního dotačního příspěvku ze strany ministerstva vnitra přijímajícím organizacím nebo organizacím, dle terminologie současného zákona "vysílajícím sami sobě". Toto povaţujeme za diskriminaci, která se nedá omluvit logickým konceptem tezí, obzvláště v situaci, kdy udrţitelnost druhé části tezí v předkládané podobě povaţujeme za nereálnou. 4. Nemoţnost vysílat dobrovolníky v akreditovaném reţimu přímo fyzickým osobám povaţují některé organizace za neopodstatněnou a nešťastnou. Je to řešitelné vsunutím mezičlánku, čili přijímající právnické osoby. Toto řešení však není systémové. Zpracoval Ing. Aleš Sedláček Tuto publikaci lze volně šířit či z ní čerpat informace.

Vypracoval: Mgr. Ota Kubinec, ota.kubinec@gmail.com

Vypracoval: Mgr. Ota Kubinec, ota.kubinec@gmail.com Analýza financování dobrovolnických aktivit v ochraně přírody podpořených z veřejných rozpočtů a finanční ohodnocení dobrovolnických činností ve prospěch společnosti a státu Vypracoval: Mgr. Ota Kubinec,

Více

Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací

Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací Listopad 2011 Pro MŽP ČR zpracovala: Partnerství, o.p.s. založená Nadací Partnerství Kontaktní osoba: Tomáš Růžička, tomas.ruzicka@nap.cz

Více

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Fundraising

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Výuka finanční gramotnosti na základních školách Diplomová práce Brno 2011 Vypracovala: Bc. Petra Holásková Vedoucí práce: Ing. Oldřich

Více

Firemní dobrovolnictví a dárcovství

Firemní dobrovolnictví a dárcovství VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŢBETY BRATISLAVA KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE EXTERNÁ FORMA DETAŠOVANÉ PRACOVISKO ŢILINA II Firemní dobrovolnictví a dárcovství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Studijní program:

Více

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Úvod Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Zpracovala: Mgr. Tereza Vajdová, PhD. Tato zpráva vznikla na základě usnesení vlády č. 807 ze dne 6. srpna 2003 a jedná se o první oficiální zprávu na

Více

5. března 2012. Analýza absorpční kapacity potenciálních příjemců rizikového kapitálu

5. března 2012. Analýza absorpční kapacity potenciálních příjemců rizikového kapitálu 5. března 2012 Analýza absorpční kapacity potenciálních příjemců rizikového kapitálu Obsah Manaţerské shrnutí... 3 1. Úvod a cíle...10 2. Poptávka po rizikovém kapitálu... 11 2.1. Cíle projektu v této

Více

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel Projekt: Projektový tým: WD-50-07-1 Procesy řízení regionálního

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007-2015 je výsledkem práce Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje a členů pracovních skupin. Odborný konzultant: Centrum evropského

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Založení a financování sociálního podniku Establishing and financing of social entreprise Dominika Lenthárová Plzeň 2014 Čestné prohlášení

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PORADENSTVÍ studie

ENVIRONMENTÁLNÍ PORADENSTVÍ studie ENVIRONMENTÁLNÍ PORADENSTVÍ studie STEP prosinec 2005 1 Objednatel ČR - Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65, 100 10 Praha 10 Zastoupené: Mgr. Jakubem Kašparem, ředitelem odboru vnějších vztahů

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

FINANCOVÁNÍ VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE V ČR V LETECH 2004 2010

FINANCOVÁNÍ VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE V ČR V LETECH 2004 2010 FINANCOVÁNÍ VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE V ČR V LETECH 2004 2010 EKONOMICKÁ ANALÝZA ZPRACOVAL: ING. JAROSLAV ČERNÝ s využitím studie Analýza ČRDM ekonomické aspekty činnosti ČRDM autorů Mgr. et

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Radmila Herzánová Anna Kovářová Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU VÍTEJ! Ústecká zkušenost - uplatňování nezaměstnaných v rámci akreditované dobrovolnické služby.

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU VÍTEJ! Ústecká zkušenost - uplatňování nezaměstnaných v rámci akreditované dobrovolnické služby. ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU VÍTEJ! Ústecká zkušenost - uplatňování nezaměstnaných v rámci akreditované dobrovolnické služby. 1 Úvod str. 4 - Úvodní slovo vedoucí projektu Vítej! Mgr. Lenka Černá - Proč

Více

Celkově bylo do procesu hodnocení přijato 282 projektových ţádostí.

Celkově bylo do procesu hodnocení přijato 282 projektových ţádostí. Výzva č. 37, oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání V oblasti podpory 3.1 Individuální další vzdělávání byla vyhlášena výzva s pořadovým číslem 37 pro příjem ţádostí individuálních projektů ostatních

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

Historie a současnost dobrovolnictví v České republice

Historie a současnost dobrovolnictví v České republice Historie a současnost dobrovolnictví v České republice Dokument zpracovaný pro Ing. Zuzanu Brzobohatou, poslankyni Evropského parlamentu jako podklad pro Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Bakalářská práce. Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Activities and financing of non-profit organization.

Bakalářská práce. Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Activities and financing of non-profit organization. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Activities and financing of non-profit organization Kateřina Kindlová Cheb 2013 Čestné

Více

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví a bankovnictví Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Marcela Kobernová finance Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 1 2 OBSAH Úvod 4 A. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Definice globálního rozvojového vzdělávání.

Více

Studie o dobrovolnictví

Studie o dobrovolnictví Studie o dobrovolnictví (Koncepce politiky vlády vůči nestátním neziskovým organizacím do roku 2020) 1) Vývoj a současnost dobrovolnictví jako jednoho z typologických znaků NNO 1.1 Kořeny lidské sounáležitosti

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vyuţití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova.

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vyuţití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova. CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Vyuţití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova. Vladimír Němec Olomouc 2013 CARITAS Vyšší odborná škola sociální

Více