Věcná a právní východiska zakotvení statusu veřejné prospěšnosti do českého právního řádu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věcná a právní východiska zakotvení statusu veřejné prospěšnosti do českého právního řádu"

Transkript

1 Věcná a právní východiska zakotvení statusu veřejné prospěšnosti do českého právního řádu Ing. Petr Jan Pajas, JUDr. Lenka Deverová, Institut pro sociologické a ekonomické analýzy (ISEA), prosinec 2005 Zpracováno jako výstup projektu Právní a finanční hlediska veřejně prospěšných činností v kontextu občanského práva ČR jako členského státu Evropské unie podporovaného z grantu Nadace VIA v rámci programu Podpora příznivého legislativního a fiskálního prostředí pro NNO, uskutečňovaného díky laskavé podpoře Trustu pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě 1. Výchozí stav První zachycené znění úpravy problematiky obecné prospěšnosti v návrhu nového občanského zákoníku (dále jen OZ ) ze srpna 2002: Obecná prospěšnost 94 (1) Právnické osobě, která 1. sleduje dosažení obecného blaha jako obecně prospěšný cíl zejména na poli humanitárním, kulturním, vědeckém nebo ekologickém, 2. poskytuje veřejnosti obecně prospěšnou službu za předtím stanovených podmínek a za podmínek stejných pro všechny uživatele a 3. jejíž zisk nemá být podle zakladatelského dokumentu použit k prospěchu jejích zakladatelů, členů nebo zaměstnanců, ale naopak musí být použit pro poskytování těch obecně prospěšných služeb, pro něž byla založena, náleží status obecné prospěšnosti, pokud sama takto se svým ziskem skutečně nakládá. Nejde-li o případ podle odstavce 2, má se v pochybnostech za to, že status obecné prospěšnosti právnické osobě nenáleží. (2) Na návrh právnické osoby lze do veřejného rejstříku, kde je sama zapsána, zapsat i status její veřejné prospěšnosti. (3) Zvláštní zákon stanoví, v jakém rozsahu a jakým způsobem se vykonává nad činností obecně pospěšných právnických osob státní dozor. Kritika výchozího stavu Základní výtky vůči původnímu návrhu v 94 : - V názvu části bylo užito jen Obecná prospěšnost, což je pojem velice široký a snadno zavádějící. Ostatně později sami zpracovatelé OZ přijali výraz veřejná prospěšnost při zachování odkazu na obecné blaho jako cíl veřejně prospěšné činnosti v obecném slova smyslu (viz níže) - Název části neodkazoval přímo na status veřejné (obecné) prospěšnosti (dále jen status VP ) na rozdíl od vlastního textu 94 čímž vznikl dojem, že se OZ hodlá zabývat prospěšností jako takovou a jejím rozlišováním na veřejnou a soukromou či vzájemnou. Jednalo se jistě o nedorozumění, jak ostatně později vyplynulo s přístupu navrhovatelů. 1 Viz dokumentyisea_via_kvp.doc, ISEA_UpravaProjektu2.doc a GrantVIA_ISEA_AAILS_v2.xls str.1

2 - Text 94 v odst. 1 písm.a) odkazoval na velmi zúžený výčet obecně prospěšných cílů, což vzbudilo bezprostřední znepokojení a obavy z rizika, že tak budou z přístupu ke statusu VP vyřazeny právnické osoby, zejména občanská sdružení (v novém pojetí spolky ) a nadace působící ve významných oblastech, které z pozice občanského sektoru a i s ohledem na rozvoj společnosti jako celku jsou nezbytné např. oblast ochrany lidských práv, oblast prosazování názorů a potřeb menšin (v angličtině pod označením advocacy ), a návrh nedával prostor pro jejich přesnější vymezení mimo OZ nebo jinými prostředky. - Text 94 odst.1 písm. b) a písm.c) byl v podstatě převzat ze zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen Zákon o OPS ). Tím se stalo, že odkazoval jen na poskytování služeb a aniž by to zjevně bylo úmyslem navrhovatelů OZ, vyjímal z okruhu dosahu statusu VP osoby poskytující finanční nebo jinou materiální podporu a osoby konající činnosti sloužící obecnému blahu nikoli cestou poskytování služeb jiným osobám (publikační a osvětová činnost, zastupování obecných zájmů aj.) - Text 94 odst.1 písm.c) dále podobně jako Zákon o OPS vymezuje okruh osob, jimž status VP náleží, na osoby užívající svůj případný zisk na poskytování služeb, pro než byla založena což je opět přenesení pojmů platných pro OPS na straně jedné a na druhé straně jde o obecně přijímanou zásadu nerozdělování zisku, odlišující zakládání právnické osoby a její působnost za účelem tvorby a užití zisku pro vlastní potřebu a rozvoj od působnosti soustředěné na účel, bez ohledu na vidinu zisku pro vlastní potřebu a prospěch těch, kdo právnickou osobu založili, ovládají ji nebo pro ni pracují. Tato část návrhu v zásadě nevyvolala ani okamžité námitky, ani následný zásadní spor. - Závěrečná část 94 odst.1 pracuje již s pojmem náleží status, což ovšem podmiňuje jednak povinností skutečně se ziskem nakládat, jak stanoví zakládací dokument v souladu s požadavkem 94 odst.1 písm.c). - Poslední věta 94 odst.1 užívá zajímavou formulaci v pochybnostech má se za to, že status VP (osobě) nenáleží s odkazem na nutnost odvrátit pochybnosti zápisem statusu do veřejného rejstříku, kde je osoba zapsána. To na straně jedné dává každému možnost usoudit dle svého, jak status osoby vnímat (samostatně posoudit, zda si zasluhuje jednání náležející osobě se statusem VP), na straně druhé dává právnickým osobám možnost ve smyslu 94 odst.2 o zápis statusu do rejstříku požádat a tím jej učinit zřejmým, viditelným a v neposlední řadě, jak jistě měli navrhovatelé na mysli, i ověřitelným. - Konečně 94 odst.3 odkazoval na zvláštní zákon umožňující vykonávat nad činnostmi osob se statusem VP státní dozor, což byl požadavek krajně nepřijatelný, neboť každá forma státního dozoru nad právnickou osobou je nepochybně omezením jejích svobod a může být vždy zneužita momentální politickou a státní mocí jako nástroj k odstranění nebo omezení osob jí nepohodlných či jinak z jejího pohledu nehodných podpory. - Návrh rovněž neobsahoval žádná ustanovení zavazující stát k podpoře osob se statutem VP, což se jevilo jako evidentní nevyváženost vůči požadavkům na str.2

3 získání statusu kladených a činilo z požadavku zápisu takového statusu bezúčelnou deklaratorní záležitost bez jakékoli souvislosti se zájmem takové osoby a s jejím vztahem ke státu, který si navíc osobuje právo dozoru! Jednání o úpravě pojetí se zpracovateli návrhu Z těchto prvotních důvodů bylo nezbytné pokusit se již v roce 2002 o kontakt se zpracovateli návrhu OZ. Výsledkem přípravy na tato jednání 2 byly mj. dokumenty 3 obsahující celou řadu konkrétních návrhů úprav návrhu OZ. Namísto výše uvedeného 94 odst 3 (v té době již číslovaného jako 107) byla navržena úprava (3)Zvláštní zákon stanoví, v jakém rozsahu a jakým způsobem se obecně prospěšné právnické osoby mohou ucházet o zvláštní výhody, které podle zákona náleží jen osobám se statutem obecné prospěšnosti Toto nové pojetí, zbavující návrh OZ zátěže hrozby státního dozoru nad organizacemi opírajícími se o ústavou zaručené právo sdružovací, bylo ve své podstatě přijato a promítlo se do úprav i v následujících oficiálních verzích návrhu OZ. Namísto odstavce 94 odst. 1 písm. a) ( 104) bylo navrženo širší znění: Právnické osobě, která a) svojí činností sleduje dosažení obecného blaha jako veřejně prospěšný cíl, zejména v oblasti vědy, výzkumu, technického vývoje, vzdělávání, sociální a zdravotní péče, práce s mládeží, požární a protipovodňové ochrany, ochrany přírody, životního prostředí a historických památek a tradic, duchovního rozvoje a humanitárních, charitativních, tělovýchovných a sportovních činností a b) poskytuje veřejně prospěšnou službu nebo podporu za podmínek stanovených v zakladatelském aktu takové právnické osoby stejných pro všechny uživatele nebo žadatele a c) jejíž případný zisk nelze podle zakladatelského dokumentu použit k prospěchu jejích zakladatelů, členů nebo zaměstnanců, ale naopak musí být použit pro poskytování těch obecně prospěšných služeb nebo pro dosažení těch obecně prospěšných cílů, pro něž byla založena 4, náleží status obecné prospěšnosti, pokud sama takto jedná a se svým ziskem skutečně nakládá. Nejde-li o případ podle odstavce 2, má se v pochybnostech za to, že status obecné prospěšnosti právnické osobě nenáleží. Bylo navrženo nové znění 94 odst. 2 ( 107): (2) Zvláštní zákon 5 stanoví, za jakých okolností a jakými postupy je právnické osobě přiznáván status obecné prospěšnosti. Je-li takový status právnické osobě přiznán, je tento status vyznačen předepsaným způsobem i ve veřejném rejstříku, v němž je taková právnická osoba zapsána. 2 V říjnu 2002 se k přímému jednání o návrhu sešli v Praze s prof. Karlem Eliášem Ing. Petr Pajas, JUDr. Lenka Deverová, prof. Ivo Telec a JUDr. Kateřina Ronovská. 3 Viz dokumenty PP_PravnickeOsoby3.doc a PP_LD_Navrh upravoz.doc z února Ustanovení podle písmene c) zajisté nevylučuje výplatu mzdy zaměstnancům a dalších odměn ve smyslu zákoníku práce nebo plateb na základě smluvních vztahů podle občanského nebo obchodního zákoníku. Měly by ovšem být vypláceny v souladu s uzavřenou smlouvou a takové smlouvy by neměly obsahovat ustanovení umožňující rozdělení podílů na zisku za ukončené účetní období. 5 Připadá v úvahu též zmocnění samosprávy kraje, na němž má právnická osoba své sídlo a na němž výlučně působí. str.3

4 Projekt Nadace VIA Na podzim roku 2004 se již otázky spojené s přípravou nového OZ staly předmětem širšího zájmu. Iniciativy se ujala Nadace VIA, která poskytla prostředky na dva hlavní projekty, k nimž byly připojeny projekty podpůrné a později i zadání nezávislých studií. Projekt Právní a finanční hlediska veřejně prospěšných činností v kontextu občanského práva ČR jako členského státu Evropské unie, jehož jedním z výstupů je tato práce, byl zaměřen na problematiku statusu VP ve vazbě na projednávání návrhu OZ na setkáních zainteresovaných osobností občanského sektoru a na seminářích organizovaných ve spolupráci s řešiteli projektu vedeného Ligou pro lidská práva. V období od června 2004 do listopadu 2005 proběhly takové porady v Praze a v Brně za proměnlivé účasti jak jednotlivých zainteresovaných osob, tak širší veřejnosti. Shrnutí obav vyplývajících z diskusí a vyjádření expertů Z diskusí vedených v rámci těchto porad a seminářů, ale také z expertních studií 6 vypracovaných na žádost nadace VIA vyplynula především obecná obava z toho, že by se otevřením otázek spojených se statusem veřejné prospěšnosti otevřela pandořina skřínka souvisejících problémů české občanské společnosti: obtížnost jakékoli konsensuálně přijímané definice toho, co je či není veřejně (obecně prospěšné), obava z toho, že činnosti nepohodlné exekutivnímu způsobu vlády (obhajoba zájmů přírody, určitých skupin obyvatel, lokálních zájmů apod.) nebo překážející realizaci investičních či jiných podnikatelských záměrů z obdobných důvodů se stanou přímou obětí právní úpravy přiznávání statusu veřejné prospěšnosti, hrozba kolise různých výkladů prospěšnosti (z pohledu realizace veřejně potřebných staveb, z hlediska ochrany životního prostředí, z hlediska zájmu zajistit zaměstnanost a sociální smír) apod. S tím souvisí otázka, zda má být takové rozlišení vůbec předmětem zákona, což a priori může vést omezením nebo určité diskriminaci některých účastníků tak či onak označených aktivit. V souvislosti s očekávaným spojováním statutu VP s určitými výhodami zazněly v diskusích rovněž pochybnosti o tom, kdo o statusu VP má s konečnou platností rozhodovat a od čeho má odvozovat legitimitu k takovému rozhodování, s tím, že v současné české společnosti existuje riziko zneužití procesu registrace a zejména pak odnímání statusu VP, riziko vzniku dalších možností pro rozvoj korupčního jednání v souvislosti se zajišťováním si přístupu k určitým výhodám spojovaným případně se statusem VP a riziko formálnosti statutu VP. S tím souvisí také obavy z obtížnosti nalézt nejen přijatelnou institucionální podobu subjektu oprávněného rozhodovat o zápisu statusu VP resp. (a zejména) o odejmutí tohoto statusu na straně jedné a z obtížnosti definovat i samotný rozhodovací proces a najít osoby hodné a schopné se takové role ujmout a obtížnost nebo nemožnost měřit či poměřovat veřejnou prospěšnost při současné zjevné potřebě určité diferenciace výhod spojených se statutem VP. 6 Viz zejména studie Liga k diskusi.doc, CVNS Expertiza OZ + VP.doc, CVNS_JR_k VP.doc, JB _VPpuv.doc, EPS Expertiza OZ + VP.doc a NETT expertiza OZ+ VP.doc str.4

5 V souhrnu pak bylo zmíněno z více stran riziko, že zavedením jakéhokoli rozlišení může dojít v občanské společnosti k postižení občanských iniciativ menších a méně schopných se bránit, a tím v zásadě může dojít spíše ke ztrátám než k přínosům. Souhrn těchto obav a výhrad může být užit k argumentaci proti zavádění statusu VP v rámci OZ, byť současně někteří z podobně argumentujících přiznávají, že určitá míra rozlišení v rámci občanského sektoru je již potřebná, ale že by k takové diferenciaci měla být použita kritéria jiná než tak neurčitá, jakými se jim jeví neuchopitelný a všeobjímající pojem prospěšnosti. Podmínka přijatelnosti úpravy Na druhé straně bylo v diskusích a publikacích zdůrazňováno, že pokud budou odstraněny zjevné vady prvotního návrhu (neúplný a nedostatečně otevřený výčet činností, omezení dosahu statusu VP pouze na poskytování služeb, a zejména pak pokus o zavedení státního dozoru) a budou-li se statusem spojeny, byť i prostřednictvím zvláštního zákona jak určité zřetelné výhody, tak také vymahatelné a veřejností kontrolovatelné povinnosti zajišťující transparentnost využití veřejných prostředků a posilující odpovědnost za jejich účelné a hospodárné užití, a pokud bude v maximální míře omezena možnost byrokratizace, zneužití moci a korupčních či klientelských jednání, pak může přijetí základního vymezení existence statusu VP v OZ a přenesení specifiky procesní a věcné, včetně aspektů nezbytné míry veřejné nebo veřejnosti transparentní kontroly přispět k zlepšení současného stavu, k vyjasnění vztahů mezi občanským sektorem a státem a v neposlední řadě i k účinnějšímu využívání veřejných prostředků pro činnosti potřebné a prospěšné, avšak nevykonávané státem nebo jeho složkami nebo jimi vykonávané pouze omezeně. Současný stav v pojetí OZ Výslednicí těchto diskusí, pokud jde o stanovisko navrhovatelů nového OZ vyjadřuje znění paragrafů týkajících se statusu VP, obsažené v konsolidovaném znění návrhu zveřejněném pro účely další diskuse Ministerstvem spravedlnosti ČR v červnu 2005: 121 Veřejná prospěšnost (1) Status veřejné prospěšnosti se přizná právnické osobě, která a) svou činností sleduje dosažení obecného blaha jako veřejně prospěšný cíl, b) vykonává veřejně prospěšnou činnost nebo poskytuje veřejně prospěšnou podporu za předem určených a rovných podmínek pro každého a c) jejíž zisk bude podle zakladatelského právního jednání v podstatné části použit pro výkon těch veřejně prospěšných činností, pro něž je založena, (2) Status veřejné prospěšnosti se odejme právnické osobě, která se svou činností odchýlí od ustanovení odstavce 1 písm. a) nebo b) nebo se svým ziskem naloží v rozporu s ustanovením odstavce 1 písm. c). str.5

6 122 (1) Zákon stanoví, za jakých dalších podmínek a jakým způsobem se právnické osobě přizná nebo odejme status veřejné prospěšnosti. Je-li takový status přiznán nebo odňat, vyznačí se to ve veřejném rejstříku, v němž je taková právnická osoba zapsána. (2) Zákon stanoví, v jakém rozsahu, za jakých podmínek a jakým způsobem se veřejně prospěšná právnická osoba může ucházet o zvláštní výhody, které podle zákona náleží jen osobám se statusem veřejné prospěšnosti. V odůvodnění k 121 a 122 je dále uvedeno: Podle připomínky z pracovní komise Legislativní rady vlády pro právo občanské má zákoník upravit též status obecné prospěšnosti právnických osob. Taková úprava v kodexech není neobvyklá (viz např. 21 BGB 7 ), a proto se navrhuje vtělit ji do navrhovaného zákoníku. Vzhledem k bipartici»veřejný - soukromý«osnova nemluví o obecné prospěšnosti, ale o prospěšnosti veřejné. Rousseovský akcent na obsah veřejné prospěšnosti se však míní zachovat (srov. termín»obecné blaho«použitý v navrhované úpravě). Možná úprava návrhu Pokud vyjdeme z této poslední oficiální verse OZ, či případně ještě budeme očekávat další významnou úpravu terminologickou, která by vedla k nahrazení slov se přizná slovem náleží v návětí 121, zaměříme se v dalším textu na samotnou problematiku určení, obsahu a postupu schvalování zvláštního zákona, kterým se bude řídit proces zápisu statusu VP a s tím spojených zvláštních povinností, který přímo nebo změnou dalších zákonů upraví poskytování se zapsáním statusu VP souvisejících výhod a který nezbytně pojedná i problematiku veřejné kontroly plnění se statusem VP spojených povinností a s tím související možnosti odnětí tohoto statusu při zjevném porušení těchto povinností a závazků, či na vlastní žádost dotčené osoby. Stav v jiných zemích Záměr upravit status VP pro právnické osoby, které splňují zákonem stanovené předpoklady a samy si to žádají a tím souhlasí se zvláštní úpravou svých povinností, neboť očekávají či potřebují získat přístup k výhodám se statusem spojeným je v souladu s trendem, který je znám z řady zemí. Anglie a Wales Nepochybně historicky nejstarší a dosud účinná podpora činností společensky považovaných za potřebné a hodné veřejné podpory je známa z Velké Británie a Severního Irska. V roce 1601 přijal Anglický Parlament první z řady zákonů, tzv. Charity Act, kterým se dostalo podpory všem, kdo pomáhali chudým, stavěli nemocnice, šířili duchovní osvětu a jinak pomáhali udržet sociální smír. Od této původní úpravy se postupně vyvinuly pozdější právní úpravy a rozšířily se také do jiných zemí britské koruny: Skotska, Britské Kolumbie v Kanadě a dalších. V současné době v souladu se čtyřsetletou tradicí může charitativní organizace (Charity Trust) existovat jako jakákoli právnická osoba plnící poslání v oblasti 7 Občanský zákoník Bürgerliches Gesetzbuch Spolkové republiky Německo str.6

7 pomoci v chudobě a nesnázích (což zahrnuje pomoc osobám chudým, nemocným, postiženým, starým a neschopným se o sebe postarat), v oblasti šíření vzdělanosti (včetně výzkumu ve veřejném zájmu, etické výchovy a tělesné výchovy, přičemž za charitativní je považována zejména podpora sportu konaného jako součást školní výchovy), v oblasti podpory náboženství (což zahrnuje nejen křesťanská a monotheistická náboženství, ale také nejrůznější etická společenství) a konečně v dalších oblastech, které jsou prospěšné pro veřejnost způsobem, který zákon o charitách uznává (což s ohledem na charakter britského práva v praxi ponechává mnohé na úsudku soudce, který se rozhoduje v souladu s obecným míněním a snaží se neprotiřečit ustanovením zákona o charitách z roku 1601). Do této kategorie pak spadá např. ochrana životů, ochrana majetku obce a dodržování veřejného pořádku, pomoc postiženým v neštěstí, podpora rozvoje průmyslu, obchodu a umění, podpora veřejné rekreace, obrana národa a obce, prosazování obecných morálních hodnot, ochrana zvířat, pokud je to v zájmu lidí aj. Britská úprava Charity Act z roku 1993 je rovněž významným příkladem přístupu, jakým lze realizovat veřejný dohled nad souladem jednání osob, jimž jsou na základě zákona poskytovány fiskální výhody, s podmínkami zákona samotného.v této souvislosti je klíčová existence a konání Charity Commission for England and Wales Komise pro sledování činnosti a podporu charitativních organizací Anglie a Walesu (dále jen Komise ). Komisi tvoří hlavní komisař a nejméně dva, nejvíce však čtyři další komisaři jmenovaní Státním sekretářem a sloužící jako civilní zaměstnanci Koruny (tj. státu). Alespoň dva z komisařů musí mít nejméně 7 let praxe v soudnictví nebo advokacii. Pomocní komisaři a zaměstnanci jmenovaní hlavním komisařem s platy určenými Ministerstvem financí (Treasury) tvoří pracovní zázemí Komise. Ve správním řízení se komisaři řídí správními zákony, jinak svým vlastním jednacím řádem. Komise jako celek nese právní odpovědnost a užívá svá práva nezávisle na svém aktuálním složení. Je mj. zplnomocněna doplnit správní radu nebo obdobný řídící orgán organizace se statusem charity, je-li jeho rozhodování znemožněno nedostatečným počtem členů, nebo dokonce může ustanovit na přechodnou dobu správce takové organizace, pokud je to nutné pro zachování jejího majetku a naplnění účelu, k němuž byla zřízena. Charity Act z roku 1993 dále vymezuje náležitosti registrace a názvu organizací se statusem charity, určuje práva komisařů na informace o činnosti a řízení takové organizace, vymezuje práva komisařů a soudu v záležitostech dohledu nad správou a užitím majetku těchto organizací, zejména pokud jde o vlastnictví pozemků a disposice s majetkem určeným pro charitativní činnost. Zákon rovněž ukládá organizacím se statusem charity specifické zpravodajské a účetnické povinnosti a určuje poplatky a postupy spojené s činností a službami Komise. str.7

8 Spojené státy americké V USA se fiskální a daňová podpora činností resp. jednotlivých institucí nebo organizací a osob, které takové organizace podporují z vlastních zdrojů vyvíjela postupně cestou úprav zákonů a změn v politice uplatňované federální vládou USA, případně vládami jednotlivých států. Vedle jmenovité podpory určitých aktivit, kterou federální vláda USA provádí obvykle prostřednictvím k tomu účelu založených agentur, je osvobození od federální daně z příjmu nesporně hlavním zvýhodněním mnohých organizací. Vedle organizací jmenovitě v ustanoveních federálního daňového zákona 8 se jedná o celou kategorii občanských organizací, které splňují obecné požadavky k získání zvláštního statusu. Ten je v USA nazýván podle ustanovení zákona jako status organizací podřízených ustanovením 501(c)(3) federálního daňového zákona. Jedná se v zásadě o registrované právnické osoby a dobročinné spolky, fondy a nadace, které jsou založeny a působí výlučně za účelem náboženským, charitativním, vědeckým, osvětovým 9 a vzdělávacím nebo které ověřují bezpečnost veřejnosti, podporují celonárodní či amatérské sportovní soutěže, případně které chrání děti a zvířata před krutým zacházením. Podmínkou získání statusu je, že z jejich čistých příjmů nesmí ani nejmenší část náležet nebo být užita ve prospěch osob s majetkovým či jinak významným vztahem k organizaci 10. Jde o velmi přísně sledovaný požadavek. I nejmenší podíl na zisku kterékoli z jednotlivců významně organizaci ovlivňujících může takovou organizaci vyloučit z okruhu zvýhodnění. To platí i po jejím zániku, neboť je nutné prokázat, že v případě zániku organizace bude likvidační zůstatek užit buď k účelu, na nějž se vztahuje osvobození, nebo převeden na organizaci (organizace) se statusem osvobození od daně z příjmu. K porozumění a správné interpretaci vyjmenovaných činností osvobozených od daně z příjmu je dobré připomenout, že pojem charitativní činnost zahrnuje mj. pomoc chudým nebo sociálně slabším, podporu vzdělávání a výzkumu, péči o zdraví (včetně činností nemocnic působících v tzv. neziskovém režimu), pomoc obcím a samosprávám či jinou péči o obecné blaho. To ovšem neznamená, že organizace musí poskytovat služby jen osobám s nízkými příjmy nebo že by nesměla přijímat úplatu za poskytované služby. Podstatné je, že pravidla nastavená v USA směřují k vyloučení soukromého zájmu a k upřednostnění veřejného zájmu. Osvobození od daně z příjmu se tak sotva může vztahovat nap. na nadační fond, podporující konkrétně určené osoby nebo osoby snadno určitelné, jako např. členy nějakého klubu nebo zaměstnance nějaké spřátelené organizace. Oprávnění rozhodovat o žádosti o daňovou výhodu náleží v USA orgánům vybírajícím daň a spory pak řeší soudy. V této souvislosti je pozoruhodné relativně četné zasahování Nejvyššího soudu USA, který v řadě sporů o uznání statusu podpořil nároky organizací hájících ústavou zaručené svobody a práva. 8 Internal Revenue Code (IRC), V originále je užit pojem literary purpose, který znamená šíření gramotnosti a sečtělosti tomu je snad nejblíže termín osvěta, pokud jej dokážeme v podvědomí oprostit od souvislostí s ideologicky zaměřeným vymýváním mozků 10 Tato formulace byla inspirací pro tvůrce návrhu zákona o neziskových organizacích, který byl v roce 1995 přijat v podobě zákona č. 258/1995 Sb. (zákon o OPS) str.8

9 Maďarsko V našem sousedství je pozoruhodný přístup realizovaný v Maďarsku, kde byl přijat nejen populární zákon o daňových asignacích, který každému plátci daně z příjmu umožňuje samostatně rozhodnout o tom, které neziskové organizaci má být určeno jedno procento jím odvedené daně. Tento zákon však navazuje na zásadnější Zákon o veřejně prospěšných organizacích č. CLVI (156) z roku Tento zákon definuje typy veřejně prospěšných organizací, stanoví podmínky pro získání a odejmutí statutu VP a pravidla, jimiž se musí organizace s tímto statutem řídit pokud jde o registraci, řízení a hospodaření, zpravodajské povinnosti, užití prostředků. Zákon rovněž vymezuje prostor pro právní dohled nad těmito organizacemi. Mezi vyjmenované typy organizací spadají sdružení (spolky) s výjimkou pojišťovacích společností a politických stran a sdružení zaměstnanců a zaměstnavatelů, dále nadace a obecně prospěšné společnosti, jakož i o veřejnoprávní fondy a společnosti, pokud to dovoluje její zřizovací listina. Maďarský zákon definuje status VP, který je registrován a může být poskytnut organizaci, která je určena pro některou z činností v zákoně vyjmenovaných a která, jde-li o spolek, působí nejen pro své členy. Obecně jsou povoleny i další tzv. ekonomické, tj. na výnos zaměřené činnosti, avšak za podmínky, že jejich výnos bude plně užit k podpoře veřejně prospěšných cílů. Jako v USA i zde je požadováno dodržování zásady nerozdělování zisku osobám majícím vliv na chod organizace, neboť jeho užití je možné výlučně pro činnosti určené zakládací listinou nebo jiným závazným dokumentem organizace. Podobně jako je tomu ve Velké Británii a v USA, požívají i v Maďarsku ze zákona některé organizace dokonce status významné veřejné prospěšnosti, který je poskytován těm organizacím, které plní veřejné úlohy jinak zajišťované státem nebo veřejnou správou. Takové organizace pak musí zveřejňovat své základní údaje o hospodaření a o činnosti v místním nebo celostátním tisku. Se statusem VP jsou v Maďarsku spojeny některé výhody jak pro organizace samotné, tak pro osoby, které je finančně podporují. Jedná se především o osvobození od daně z příjmu právnických osob, pokud je příjem dosahován z činnosti, která je v souladu s cíli stanovenými zakládací listinou. Zároveň jsou daňově zvýhodněny i ostatní ekonomické aktivity, pokud výnos z nich slouží statutárním účelům. K tomu se připojují i další zvýhodnění v oblasti poplatků a cel. Organizace se statusem VP je osvobozena od daně z příjmu za služby, které poskytuje fyzickým osobám. Podstatné je také zvýhodnění osob, které takové organizace finančně podporují, pokud je dar nebo příspěvek podmíněn plněním výhradně zákonem vyjmenovaných činností. Tyto úlevy se podstatně zvyšují počínaje druhým rokem souvislé podpory organizace donátorem. Se statusem VP jsou spojena i pravidla přesahující běžné povinnosti právnických osob. Jde zejména o dodržení povinného obsahu zakládací listiny, v níž musí být upravena činnost řídícího orgánu. Ten musí být kolektivní a musí se scházet k pravidelnému zasedání nejméně jedenkrát v roce. Zákon upravuje pro tyto organizace i povinná pravidla pro svolávání a řízení zasedání a přijímání rozhodnutí statutárního nebo řídícího orgánu a způsob, jakým musí být zveřejňovány informace o zasedání a jeho výsledcích. U organizací s příjmem převyšujícím 1 milion maďarských forintů musí být zřízen i dozorčí orgán. Platí samozřejmě i zákaz konfliktu zájmu pro vedoucí činovníky. Povinně je veden rejstřík dárců a musí být prokazatelně zajištěno jejich informování o užití poskytnutých prostředků. Organizace str.9

10 musí též umožnit kontrolu svých dokumentů týkajících se jejího provozu a zveřejňovat údaje o své činnosti a o podmínkách, za nichž případně poskytuje veřejnosti služby. Dozor nad organizacemi se statusem VP náleží daňovým úřadům v místě sídla organizace. Pokud organizace používá prostředky z rozpočtu, je povinna podrobit své účetnictví státnímu auditu a podléhá též dozoru státního zástupce. Rozhodnutí o udělení a změnách statusu VP v Maďarsku náleží soudu. Pokud organizace zjistí, že neplní nadále podmínky statusu VP, je ve lhůtě 60 dnů od skončení platnosti těchto podmínek povinna podat žádost o odnětí statusu, případně o snížení jeho úrovně. Soud však v této záležitosti může rozhodnout i na návrh dozorujícího státního zástupce. Činnosti odpovídající statusu VP zahrnují ochranu zdraví (předcházení nemocem, léčení a rehabilitaci), sociální aktivity (pomoc v rodinách, péče o starší), vědecké a výzkumné aktivity, vzdělávání a školení v dovednostech, osvětu, kulturní aktivity a ochranu kulturního dědictví a památníků, ochranu přírody a zvířat, ochranu životního prostředí, ochranu dětí a mládeže, včetně zastupování jejich zájmů, prosazování rovnosti v sociálních příležitostech pro skupiny postižených, ochranu lidských a občanských práv, aktivity národních a etnických menšin v Maďarsku a Maďarů žijících v zahraničí, provozování sportu s výjimkou sportu profesionálního nebo provozovaného na základě občanskoprávní smlouvy, ochranu spotřebitele, pomoc v rekvalifikaci a získávání zaměstnání, podporu integrace Maďarska do euroatlantických struktur, a v neposlední řadě též poskytování služeb výlučně jiným veřejně prospěšným organizacím. Daňové výhody náleží v Maďarsku též fyzickým nebo právnickým osobám, které poskytly finanční prostředky organizacím se statusem VP. Tyto výhody jsou podstatně vyšší, než v České republice, a podstatně se zvyšují, je-li podpora poskytována déle než jeden rok nebo jde-li o podporu organizace se statusem významné veřejné prospěšnosti. O jaké výhody se jedná ukazuje následující tabulka, v níž je pro oba typy statusu VP uvedeno, kolik procent si dárce (jednotlivec, osoba samostatně výdělečně činná a právnická osoba se sídlem v Maďarsku) může odepsat ze základu daně v procentech hodnoty daru s tím, že v závorce jsou uvedena procenta odpovídající situaci, kdy se jedná již o druhý nebo další rok podpory určité právnické osoby se statusem VP. Maďarská republika výrazně zvýhodňuje dlouhodobou podporu organizací se statusem VP ze soukromých zdrojů, přičemž je stimulace výrazně větší u osob ekonomicky činných tedy živnostníků nebo právnických osob. Dá se říci, že stát se v tomto případě vlastně připojuje k soukromému donátorovi. Nicméně, stát se rovněž chrání před přesunem daňových prostředků mimo svoji kontrolu tím, že stanoví horní meze na přípustné odpočty z daně u fyzických osob a přípustné snížení základu daně u osob ekonomicky činných. Další země a shrnutí Rovněž v Polsku a v Litvě byly přijaty obdobné zákony. Ve všech těchto případech zákonů přijatých k řešení statusu VP v Evropě po roce 1990 je užit v té či oné míře výčtový přístup k vymezení činností podléhajících této úpravě s tím, že se obvykle jedná o výčet otevřený a demonstrativní. Vždy je předpokládáno, že osoby požívající výhod z konání takových činností mají podstatně vyšší povinnosti zpravodajské a str.10

11 musí splňovat přísnější podmínky hospodaření s veřejnými prostředky nebo se všemi svými prostředky, než osoby zcela soukromé a nepožívající podpory z veřejných prostředků. Podobně je obvyklé, že významnější podpory a úlev se dostává osobám, které podporují ty organizace, které veřejně prospěšné činnosti vykonávají. Citlivou otázkou přitom zůstává otázka sledování toho, jak jsou povinnosti uložené zákonem plněny, neboť předpokladem skutečně svobodné občanské iniciativy je minimum zasahování státu a veřejné správy do vlastní činnosti takových iniciativ. Evropská unie Rovněž Evropská unie (EU), zejména Evropská komise (EK) si jsou vědomy potřeby rozvíjet spolupráci s občanskými iniciativami a z toho důvodu jsou každoročně z rozpočtu EU vyčleňovány nemalé prostředky, které lze pro činnosti ve veřejném zájmu získat prostřednictvím nejrůznějších výběrových řízení na specifická témata vypisovaná EK. Nicméně, z obavy, aby se prostředky EU nedostaly touto cestou k těm, kdo se po 11. září 2001 pokoušejí zastrašit občany teroristickými útoky, nebo aby nedocházelo ke zneužívání veřejných prostředků EU pro čistě osobní či soukromé zájmy, vydalo generální ředitelství EK pro justiční otázky, svobodu a bezpečnost diskusní dokument 11, v němž doporučuje členským státům EU, aby ve svých právních řádech zajistili mj. existenci kompetentních orgánů, které by s využitím veřejných rejstříků evidovaly všechny organizace, které se zabývají zajišťováním nebo poskytováním prostředků pro charitativní, náboženské, kulturní, vzdělávací, sociální a vzájemně podpůrné účely, nebo které provádějí ostatní podobné činnosti v zájmu veřejného blaha tzv. neziskové organizace (organizace se statusem VP) za účelem snížení rizik spojených s nedostatečnou informovaností o organizacích působících na území členských států a ucházejících se o daňové úlevy, o právo získávat prostředky od veřejnosti a o možnost přístupu k veřejným dotacím. Přitom jde také o to, aby příslušné orgány poskytovaly metodické vedení takovým organizacím pokud jde o transparentnost jejich hospodaření. Poskytováním indikátorů podezřelých aktivit jsou organizace vlastně chráněny před riziky, které občanský sektor mohou ohrozit. Přitom by zmíněné orgány měly získat oprávnění k tomu, aby si vyžádaly podobnější informace od každé organizace, jejíž činnost vykáže znaky nezákonného chování. Povinnost dohlížet na řádné plnění daňových povinností všech osob, které požívají zvláštních výhod, zůstává na finančních a daňových orgánech. Z toho důvodu EK doporučuje zajistit, aby uvedené právnické osoby nesly veřejně viditelný status, jehož registrací by zároveň mělo dojít k získání a zachování veřejné důvěry a obecné důvěryhodnosti veškeré tzv. neziskové práce. EK rovněž doporučuje členským státům zvážit vedle principu registrace statusu VP také možnost využít různé certifikační přístupy opírající se o vydávání osvědčení o tom, že určitá právnická osoba se řídí etickým kódem s tím, že vydávání takovýchto osvědčení lze svěřit jak veřejným, tak soukromým nebo samosprávným či zastřešujícím oprávněným organizacím. Za účelem dosažení potřebné úrovně koordinace EK rovněž doporučuje, aby v členských státech EU existovaly subjekty, které budou ústředními kontaktními zdroji informací pro případ potřeby vyměnit si v rámci EU poznatky týkající se zneužívání občanských iniciativ pro teroristické aktivity. 11 Viz Draft Recommendations To Member States Regarding A Code Of Conduct For Non-Profit Organisations To Promote Transparency And Accountability Best Practices. An EU design for implementation of FATF Special Recommendation VIII Non-profit Organisations, European Commission, Brussels, July 22, 2005, JLS/D2/DB/NSK D(2005) 82 str.11

12 Mimo návrhů v oblasti právního a institucionálního rámce dává EK ke zvážení samotným organizacím se statusem VP, aby ve svém vlastním zájmu o své působnosti a organizační struktuře vedly přehlednou formou záznamy, jimiž by odpovědný orgán informovaly o všech podstatných skutečnostech a jejich změnách, a to zejména i v situacích, kdy svoji činnost hodlají ukončit. Pak je třeba rovněž zřetelně doložit, jak bude naloženo s likvidačním zůstatkem. Vedle požadavku, aby osoby se statusem VP vedly řádně své účetnictví a zveřejňovaly z něho účetní závěrky, je dán požadavek aby do výročních zpráv o své činnosti, zahrnuly přehled projektů, jichž se v uplynulém období účastnily a jak tím bylo dosahováno cílů, k nimž byly založeny. Samozřejmě, že se předpokládá proporcionalita takovýchto zpravodajských činností ve vztahu k velikosti a rozsahu působnosti každé organizace. Komise ve svém návrhu rovněž předpokládá vytvoření jakési Evropské metodiky resp. Evropské značky důvěryhodnosti pro organizace, které se budou řídit uvedenými zásadami, které by mohly být dotvořeny do podoby jakéhosi etického kodexu pro organizace se statusem VP. Přesto, že uvedený dokument EK vyvolal velmi bouřlivou a v podstatě ne právě příznivou odezvu mezi aktivisty mnoha členských států EU, zůstává skutečností, že EK bude beze sporu trvat na tom, aby určitá společná forma sledování organizací, užívajících výhod přístupu k veřejným prostředkům byla v rámci EU z ohledu na její vnitřní bezpečnost zavedena. Přijetí zákona o statusu VP by nesporně vyšlo této snaze EK vstříc a vytvořilo by tím pro české občanské iniciativy a nadace podstatně lepší podmínky v přístupu k finančním zdrojům EU. Potřeba sjednotit terminologii Český právní řád zahrnuje řadu ustanovení, ať již ve zvláštních zákonech 12 nebo v zákonech daňových 13, v nichž se v té či oné míře a s použitím různých pojmů 12 Zákon č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, Zákon č.227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, Zákon č. 40/1995 Sb. ČR, o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č.140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů; ve znění zákona č. 320/2002 Sb., Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje; ve znění zákona pozdějších předpisů, Zákon č. 299/1992 Sb., o státní podpoře malého a středního podnikání, Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a další, jakož i podzákonné normy, jako např. Vyhláška č. 247/2002 Sb., o osvobození zboží propuštěného do celního režimu volného oběhu od dovozního cla, Vyhláška č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona; ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení; ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č.247/2004 Sb., o provádění některých opatření společných organizací trhu s ovocem a zeleninou a s výrobky zpracovanými z ovoce a zeleniny, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva; ve znění nařízení vlády č. 527/2002 Sb., Nařízení vlády 98/2002, kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu str.12

13 postupně vytvářelo právní prostředí pro organizace požívající určitých výhod ve vztahu k veřejným prostředkům. Tyto úpravy však trpí značnou nejednotností ba mohou být pojímány i jako chaotické, což je v současnosti již zdrojem obtíží při tvorbě nových zákonů. Příkladem 14 negativních důsledků užívání nedefinovaných pojmů jsou problémy s aplikací zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, kdy ani ministerstvo financí není schopno jednoznačně říci, které organizace lze zahrnout pod pojem dobročinná a humanitární organizace. Význam přijetí zákona o statusu VP bude proto spočívat i v tom, že by měl vytvořit prostor pro sjednocení různých definic neziskových organizací a dalších občanských iniciativ v právních předpisech a také v tom, že by speciální práva popř. specifické povinnosti měly být přiznávány právnickým osobám, kterým náleží ze zákona statut VP avšak jen potud, pokud dodržují zákonem předepsané povinnosti a neodchylují se od předpokladů, za nichž byl jejich status VP vyznačen ve veřejné části jim příslušného rejstříku právnických osob. To však bude znamenat poměrně rozsáhlý zásah do právního řádu požadavkem na novelizaci všech předpisů, které nyní používají nedefinované pojmy. Priority Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Na tuto situaci ostatně reaguje také Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (RNNO) ve své Zprávě o neziskovém sektoru ze dne 14. prosince 2004, vypracované na základě usnesení vlády č. 807 ze dne 6. srpna 2003 tím, že na prvním místě mezi problémy, kterými se bude RNNO zabývat a u nichž požádá vládu o součinnost, uvádí řešení otázky sjednocení právních definic a přístupů v současném právním řádu, které se týkají neziskového sektoru; mj. v rámci daňových zákonů a definování veřejné prospěšnosti v rámci připravovaného Občanského zákoníku. V souladu s výše zmíněným očekáváním EK by náležité ošetření terminologie a postupů týkajících se statusu VP zvláštním zákonem mělo především přinést posílení právních jistot vyjádřením jednoznačného uznání státu pro činnosti konané ve veřejném zájmu specifikací práv a povinností ve vztahu k přístupu k veřejným prostředkům a tím i posílení legitimity působení právnických osob konajících ve veřejném zájmu. integrace příslušníků romské komunity, Zákon č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách a další.. 13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; ve znění pozdějších předpisů, Zákon č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací, a dani z převodu nemovitostí; ve znění pozdějších předpisů a další. 14 Viz Lenka Deverová: Pojmosloví neziskových organizací v právních předpisech ČR (viz část Projekty ISEA, skupina Zákon o veřejné prospěšnosti) str.13

14 Základní důvod pro zavedení statusu VP Současný stav podpory občanské společnosti a rozdělování veřejných prostředků vychází z relativně velmi liberální a ve své době naprosto oprávněné potřeby podpořit vznik pluralitní občanské společnosti opírající se o svobodné jednání občanů sdružujících své úsilí nebo prostředky k dosažení společných cílů nebo k obhajobě sdílených hodnot či k podpoře těch, kdo mohou lépe dosahovat cílů z hlediska občana potřebných. To oprávněně vedlo již na počátku devadesátých let k tomu, že se součástí ústavního pořádku stala Listina základních lidských práv a svobod a že k zajištění některých základních práv byly rychle přijaty zvláštní zákony, jako třeba zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. K podpoře vzniku nových občanských iniciativ pak přispěla i daňová úleva poskytnutá obecně všem právnickým osobám, které nebyly založeny za účelem podnikání, tj. u nichž se za motivaci k založení a působení nepovažuje uplatnění vlastních aktivit k obživě své a svých blízkých nezávislou a soustavnou podnikatelkou činností podmíněnou úspěšným hospodařením, tedy dosahováním zisk. Současně se však z období před rokem 1989 a z praxe státní podpory organizacím vyhovujícím politické objednávce jediné vládnoucí strany přenesla také podpora organizacím vzniklým před rokem 1989, které prokázaly, že chtějí pokračovat ve své činnosti. V dalších letech, zejména po roce 1995 se sice podařilo právní řád konečně doplnit i o zvláštní zákony upravující vznik a působnost nadací (a to jak v původním pojetí, tak se zavedením nadačních fondů, působících vlastně jako jakési trvalé veřejné sbírky) a také existenci skutečně neziskových organizací poskytujících obecně prospěšné služby (ale nepůsobící na bázi členství), známé pod nesystémovým označením obecně prospěšné společnosti ). Nicméně zakládání nadací, nadačních fondů a obecně prospěšných společností zůstalo omezeno výhradně na účely veřejně prospěšné. Dlouho pak trvalo, než se podařilo nalézt prostředky umožňující části nadací vzniklých jako čistě občanské iniciativy bez podstatného vložného majetku vytvořit alespoň určitý základ požadovaného nadačního jmění. Podobně se pak ještě po řadu let hledaly mechanizmy, jež by umožnily vyrovnat přístup k rozpočtovým zdrojům státu mezi občanskými sdruženími navazujícími ve své existenci na dřívější společenské organizace a nově vzniklými opravdu občanskými iniciativami, ať již ve formě občanských sdružení, nebo ve formě nadací, nadačních fondů a obecně prospěšných společností. Po uplynutí 15 let se ukazuje, že zachování onoho počátečního stavu není udržitelné. V rozdělování prostředků státního rozpočtu se postupně přechází na projektový přístup, podobný tomu, jaký většinou užívá ve svých rozvojových a strukturálních programech Evropská unie. Zároveň je záměrem zpracovatelů nového občanského zákoníku otevřít prostor i pro vznik soukromých nadací. V samotném občanském sektoru sílí konkurenční tlak, pokud jde o přístup k veřejným zdrojům a navíc je také stále ještě mnoho občanských sdružení jen snadněji a laciněji provozovatelnou zástěrkou pro podnikání. Veřejné prostředky jsou však vystaveny velkému tlaku z hlediska nezbytnosti úspor, neboť již řadu let žijeme částečně na dluh a další růst veřejného zadlužení je třeba str.14

15 zastavit. Proto je třeba soustředit veřejné prostředky především na činnosti prokazatelně konané ve veřejném zájmu, což dříve nebo později nutně musí vyústit v nezbytnost opustit dosavadní model plošného poskytování daňových výhod podle formy právnické osoby a regulovat přístup k veřejným prostředkům jejich poskytováním podle obsahu činnosti. Současná rozvinutá občanská společnost v České republice je již nepochybně schopná takovou pečlivě připravenou systémovou změnu absorbovat. Jak definovat činnosti pro potřebu zákona o statusu veřejné prospěšnosti Jako daný stav je v současnosti přijímáno, že s určitými typy právnických osob (občanská sdružení včetně odborových organizací, politické strany a politická hnutí, registrované církve a náboženské společnosti, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, veřejné vysoké školy, obce, organizační složky státu 15, kraje, příspěvkové organizace, státní fondy a subjekty, o nichž tak stanoví zvláštní zákon 16 ) je spojeno zvýhodněné zdanění příjmu a to za předpokladu, že jde o jejich statutární činnosti (tj. zakladatelskými listinami nebo platnými stanovami či statutem definované hlavní činnosti) u nichž výdaje překračují příjmy. Pojem zvýhodnění je v uvozovkách mj. i z toho důvodu, že daňová úprava ve skutečnosti mnohé vyjmenované právnické osoby oproti komerčním společnostem spíše znevýhodňuje, neboť činí předmětem daně jednotlivé statutární činnosti, u nichž výdaje překračují příjmy a tím činí vedení účetnictví podstatně složitějším (menší problém) a zároveň oproti stavu u podnikatelských organizací znemožňuje účinné krytí ztrát z jiných činností výnosy z činností podléhajících dani z příjmu (podstatnější problém). Místo positivní úpravy tak máme díky ustanovení 18. odst 6 zákona o daních z příjmů ve skutečnosti zaveden stav nerovnosti před zákonem vyznívající mnohdy v neprospěch subjektů, které nejsou založeny za účelem podnikání tedy těch, kterým měl původně přinést prospěch. Zákon o daních z příjmů současně zvýhodňuje možností odpisu darů v celkové hodnotě nejméně 1000 Kč a to až do 10% základu daně v případě fyzické osoby a darů v hodnotě nejméně 2000 Kč v souhrnné hodnotě do 5% základu daně v případě právnické osoby, pokud jsou dary poskytnuty obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to na financování činností a aktivit zákonem vyjmenovaných ( vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví; na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost 17 ). V případě darů fyzickým osobám je dar odpočitatelný jen tehdy, je-li určen fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení. 15 Zejména ministerstva a správní úřady státu zřízené zákonem, ale též Akademie věd ČR, Grantová agentura ČR a bývale rozpočtové organizace zřízené ústředními orgány, okresními úřady a školskými úřady 16 Viz zákon č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů 18, odst dtto, 15, odst. 5 a 20, odst. 8) str.15

16 Obecně se podobně postupuje v případě darů na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území České republiky 18. Je tedy zjevné, že jde o výčtový přístup k účelům, pro něž je daňové zvýhodnění darů určeno, zakládající nicméně značně nevyvážené postavení právnických osob (širší okruh vyjmenovaných účelů) oproti fyzickým osobám (v tom omezeném výčtu vysloveně chybí např. tak důležitá oblast, jako je poskytování sociální výpomoci, asistentské služby a jiné obdobné činnosti, které nelze označit za službu zdravotnického zařízení). Stát rovněž daňově zvýhodňuje některé podnikatelské aktivity, zejména aktivity související s provozem zaměřeným na výrobu energie z obnovitelných zdrojů nebo na výrobu biologicky degradovatelných látek či na využití geotermální energie 19. Nověji jsou rovněž osvobozením od daně z příjmu z darů a z příjmů z reklamy podporovány licencované zoologické zahrady 20. Zcela výjimečné postavení ze zákona definované veřejně prospěšné činnosti získalo provozování sportu přijetím zvláštního zákona, který pod tento pojem zahrnuje všechny formy tělesné činnosti, které prostřednictvím organizované i neorganizované účasti si kladou za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů v soutěžích všech úrovní 21. Jde tedy zjevně nikoli jen o amatérsky prováděný a organizovaný sport, ale také o sport vykonávaný profesionálně. Zákon navíc ukládá některým ministerstvům, krajům a obcím povinnost zabezpečovat finančně podporu sportu z rozpočtu státu a z veřejných rozpočtů. Toto specifické vyčlenění sportu zakládá výraznou nerovnost ve vztahu k jiným činnostem obvykle považovaným za veřejně prospěšné. Pokud jde o daň z přidané hodnoty (DPH), která je jedním z nejvýznamnějších zdrojů příjmů státu, je nulovou sazbou DPH (tj. osvobozením od daně, avšak bez nároku na odpočet daně uhrazené v rámci nákupu zboží nebo služeb) zvýhodněno (nebo znevýhodněno) několik typů služeb, z nichž jmenujme zejména výchovu a vzdělávání (s výjimkou vzdělávacích činností, které nejsou poskytovány v rámci akreditovaného studijního programu, zejména přípravných kurzů a kvalifikačních kurzů 22 ), zdravotnické služby a zboží, sociální pomoc (zejména ústavní sociální péče poskytovaná veřejnoprávními subjekty nebo dobročinnými organizacemi 23 odtud vidíme, že z okruhu osvobození jsou opět vyloučeny fyzické osoby). Od DPH je rovněž obecně osvobozeno poskytnutí služeb jako protihodnoty členského příspěvku pro vlastní členy politických stran a hnutí, církví a náboženských společností, občanských sdružení včetně odborových organizací, profesních komor nebo jiných právnických osob, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, pokud toto osvobození od daně nenarušuje hospodářskou soutěž; od daně je osvobozeno také dodání zboží těmito osobami v souvislosti s poskytnutými službami 24. Navíc je v případě veřejnoprávních a dobročinných organizací od DPH osvobozeno poskytování služeb souvisejících s ochranou dětí a mládeže 25. Náboženské a obdobné organizace mohou poskytovat pracovníky pro vzdělávací, 18 dtto, 15, odst. 5 a 20, odst. 8) 19 dtto, 4, odst.1), písm. e) 20 dtto, 4, odst.1), písm. zg) 21 Viz 2, odst. 1 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu 22 Viz zákon 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 57, odst. 3) 23 dtto, dtto, 61, odst. 1), písm. a) 25 dtto 61, odst. 1), písm. b) str.16

17 sociální a zdravotnické služby, aniž by odváděly z této činnosti DPH, avšak jen potud, pokud tak činí s přihlédnutím k duchovní péči 26. Konečně, vedle ministerstva kultury, krajů a obcí mohou i právnické osoby, které nebyly založeny za účelem podnikání poskytovat nezdaněné kulturní služby 27. Není překvapením, že i služby posledně jmenovaných právnických osob úzce související se sportem nebo tělesnou výchovou poskytované osobám, které tuto činnost vykonávají (jde tedy o kulturní služby poskytované tedy sportovcům a cvičencům) jsou od DPH osvobozeny 28. Zákon o DPH umožňuje vyjednat si s finančními úřady osvobození od DPH pro veškeré ostatní služby poskytované za výše uvedenými účely výše jmenovanými právnickými osobami, pokud tyto prokáží, že toto osvobození není způsobilé narušit hospodářskou soutěž a že poskytování služeb a dodání zboží je prováděno za účelem získání prostředků k činnostem, pro které jsou tyto osoby založeny nebo zřízeny 29. Samostatnou zmínku si ještě zaslouží výhody poskytované provozovatelům loterií a jiných podobných her podmíněné podporou veřejně prospěšných činností. Toto podnikání lze legálně provozovat, bude-li mj. na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel použito části výtěžku (čistého zisku) provozovatele (jedná se o odvody od 6% pro zisk do 50 milionů Kč, až po odvod ve výši 15% u zisků nad jednu miliardu Kč) 30. To, kdo je příjemcem tohoto odvodu schvaluje ministerstvo, kraj nebo obec, které vydávají příslušné povolení. V této souvislosti neškodí připomenout, že jde o mimořádně významný zdroj financování, který v roce 2003 dosáhl hodnoty přes 1,9 miliardy Kč. Díky tomu, že využití těchto zdrojů je v případě hracích přístrojů v rukou obcí a v ostatních případech je výslednicí přání provozovatele a povolujícího orgánu, nelze se divit tomu, že rozdělení těchto prostředků je vysoce nerovnoměrné: cca 90% čerpají společně obce (29%) a sport (61%). Odstranění vazby výhod na formu právnické osoby Jak vyplývá z textu ustanovení 121 citovaného konsolidovaného návrhu OZ, je jedním z cílů nové úpravy odstranění přímé vazby různých výhod s právní formou žádající osoby. Nový OZ v 118 jednoznačně stanoví, že právnickou osobu lze ustavit ve veřejném nebo soukromém zájmu. Povaha právnické osoby se posuzuje podle její hlavní (statutární) činnosti. U spolků nový OZ jako důvod jejich založení uvádí společný zájem osob, které se v něm chtějí spolčit bez rozlišení na soukromý nebo veřejný zájem. U nadací nový OZ umožní vedle dosavadních nadací zakládaných za čistě veřejně prospěšnými cíli také vznik nadací podporujících osoby z užších okruhů rodin, společností apod. Nebo zcela konkrétních okruhů osob. To znamená, že vzniknou zákonem chráněná sdružení majetku, která budou sloužit spíše soukromým než veřejným účelům a proto nebude 26 dtto 61, odst. 1), písm. c) 27 dtto 61, odst. 1), písm. e) 28 dtto 61, odst. 1), písm. d) 29 dtto 61, odst. 1), písm. f) 30 Viz z.č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů, 4. str.17

18 důvod jim propůjčovat status VP a s ním spojené výhody daňové a fiskální jak pro takové osoby samotné, tak pro příjemce jejich podpory nebo pro dárce takové soukromé aktivity podporující. Status VP se tak stává kriteriem rozlišení mezi právnickými osobami ve veřejném a v soukromém zájmu, aniž by však byl nástrojem hodnocení kvality jejich činnosti. Výčet činností Pokud zvláštní zákon o statusu VP použije výčtovou metodu ke stanovení toho, co je v zásadě a za dalších podmínek považováno za činnost odpovídající statusu VP, pak se nepochybně může opřít o již existující výčty použité v současném právním řádu. Z mezinárodního srovnání je možné najít celou řadu příkladů výčtových seznamů a definic, Příklady z USA, Kanady, Barbadosu a Maďarska jsou uvedeny v příloze č. 1. Příloha č. 2 obsahuje seznam, který vznikl jako výslednice mnohých diskusí na poradě expertů k návrhu Modelového zákona o veřejně prospěšných organizacích. Konečně příloha č. 3 obsahuje seznam veřejně prospěšných činností, které jsou navrhovány v rámci modernizace zákona o veřejné prospěšnosti (Charity Act) Anglie a Walesu 31. Je třeba zajistit, aby jakýkoli výčet použitý v zákoně měl demonstrativní povahu a zůstal tedy do určité míry seznamem otevřeným, zaručujícím, že vzniklý právní rámec zůstane pro budoucí potřeby dostatečně flexibilní a otevřený měnícím se potřebám veřejnosti. Jednou z metod, jak zajistit nejen otevřenost výčtu, ale zároveň i promítnutí zásady subsidiarity vlastní právu EU, může být zmocnění dané zákonem samosprávám krajů, případně i obcí k tomu, aby na dobu určitou a s výhradou nezasahování do výlučných pravomocí vlády a parlamentu vymezily vlastní okruh činností, jež jsou na území daného kraje považovány za hodné podpory z veřejných prostředků, kterými příslušný samosprávní územní celek samostatně disponuje. Při vytváření seznamu činností opravňujících k žádosti o zápis statusu veřejné prospěšnosti bude třeba respektovat zdůvodněné a podnětné názory a připomínky pracovníků občanských organizací, jichž se nová právní úprava bude dotýkat. To bude vyžadovat projednání návrhu zákona v rozšířeném připomínkovém řízení a případně i na veřejných slyšeních před výbory Parlamentu ČR. Další požadavky a předpoklady Zásadním předpokladem, na němž by měl být zákon o statusu VP založen je předpoklad, že zápis statusu VP do rejstříku se provádí na základě žádosti osoby, které status VP ze zákona náleží. Je tomu tak z toho důvodu, že existence zápisu vyvolává u žádající právnické osoby nutnost plnění povinností, které v některých případech mohou přesahovat rámec obecně jinými zákony vyžadovaných povinností. Proto musí zákon zahrnovat i možnost zrušení zápisu statusu veřejné prospěšnosti na vlastní žádost právnické osoby se statusem VP. Nicméně v takovém případě by zákon měl zavázat takovou právnickou osobu k zachování těch závazků plynoucí 31 Viz práce Richard Fries: The Reform of Public Benefit Law in England, London, 2005 poskytnuto laskavě autorem (soubor RF_Reform of PB Law.doc) str.18

19 s předchozího užívání statusu VP, které nejsou ke dni odstoupení od statusu VP splněny. Status VP může náležet jen právnické osobě, která se ve svých zakládacích listinách popřípadě stanovách nebo statutu (dále jen základní dokumenty ) prohlašuje za osobu, která jako své hlavní činnosti vykonává výlučně (variantně převážně s kvantifikací tohoto pojmu) jednu nebo více činností ze zákona považovaných za činnosti, na jejichž výkon se vztahuje status VP. Naprosto nepominutelnou podmínkou pro možnost požádat o zápis statusu VP musí být v základních listinách zřetelně vyjádřený zákaz rozdělování zisku a nepřiměřeného odměňování osob majících majetkový, řídící nebo pracovní vztah k žadateli o zápis statusu veřejné prospěšnosti, jakož i povinnost zveřejňovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření, zahrnující zhodnocením plnění statutárního poslání (hlavních činností), včetně zhodnocení poměru nákladů na správu organizace k nákladům na její činnost. Požadováno by rovněž mělo být, aby byl v základních dokumentech stanoven a nadále dodržován zákaz rozhodování osob a/nebo řídících orgánů organizace pod vlivem konfliktu mezi zájmem osobním a zájmem organizace nebo veřejnosti, a to zejména v případě užití výhod spojených se statusem VP. Pokud jde o právnické osoby s ročním obratem převyšujícím objemem určitou částku (např. pětinásobek ročního limitu stanoveného pro registraci plátce DPH) musí být zaručeno rovněž doložení zprávy auditora za jedno až dvě účetní období předcházející datu podání žádosti, poskytující věrné a úplné údaje umožňující ověřit splnění podmínek pro udělení statusu VP. Zápis statusu VP do rejstříku V souladu s ustanovením 121 konsolidovaného návrhu OZ se předpokládá, že zákon upraví procedurálně postup provedení zápisu o statusu VP a jeho případného odejmutí. Nepředpokládá se, že by mělo jít o složitý technický úkon, neboť se jedná v zásadě o následující záležitosti: 1. o samotné vyznačení změny ve veřejné části rejstříku, v němž je příslušná právnická osoba vedena, ovšem s užitím ve všech rejstřících stejné a dostatečně zřetelné formy tohoto vyznačení; zákon by měl umožnit i sloučení základních informací o osobách se statusem VP do jediného společného informačního souboru dostupného veřejnosti na internetu, 2. o rozšíření sbírky listin vedených rejstříkem o dokumenty, které je žadatel o zápis statusu VP povinen ze zákona k žádosti o zápis přiložit, pokud již nejsou součástí sbírky listin z jiných důvodů. Zákon by měl rovněž umožnit, aby o zápis statusu VP mohly žádat i nově vzniklé právnické osoby, avšak s tím, že takový zápis bude pouze dočasný a platný po dobu určitou (např. do 18 měsíců od vzniku právnické osoby nebo zápisu statusu VP). V takovém případě by právnická osoba k žádosti dokládala jen ty dokumenty, které v dané době předložit může a doklady dokumentující činnost a hospodaření předloží str.19

20 po uplynutí přechodného období, kdy buď požádá o trvalý zápis statusu VP s doplněnými dokumenty a aktualizovanými údaji nebo požádá o jeho odejmutí a přitom vypořádá své závazky plynoucí z přijatých výhod. Je ke zvážení, zda by mělo smysl a zda by bylo administrativně únosné a věcně zdůvodnitelné, aby byl status VP zapisován jen na dobu určitou, minimálně však na několik let, např. na 5 nebo 10. Takový požadavek by však měl smysl jen u takových právních forem, které v zásadě mohou mít jinou povahu nebo vykonávat jiné činnosti, než odpovídá statusu VP. Pro případ odejmutí statusu VP musí zákon vymezit nezbytné závažné důvody k takovému rozhodnutí vedoucí např. to, že osoba, které náleží status VP, přestane vykonávat veřejně prospěšnou činnost, nejde-li o krátkodobé přerušení se zjevným úmyslem v této činnosti po vymezené době nečinnosti opět pokračovat, případně že tato osoba přestane splňovat podmínky, které zákon pro zápis statusu VP stanoví a v určené lhůtě nezajistila nápravu. Zvláštním důvodem k odejmutí statusu VP pak nutně musí být zneužití veřejných prostředků pro jiné než veřejně prospěšné činnosti nebo k nepřiměřenému obohacení třetích osob. Rozhodnutí o odejmutí statusu VP by mělo zásadně náležet místně příslušnému obecnému soudu. Při tak závažném rozhodování jako je odejmutí statusu VP, musí být zaručena nezávislost rozhodování, kterou zajistí pouze řízení před obecným soudem. Řízení o odejmutí statusu veřejné prospěšnosti bude zahajováno buď na návrh osoby, která prokáže právní zájem, včetně návrhu orgánu určeného zákonem ke sledování a podpoře osob se statusem VP a popř. na návrh zřizovatele nebo z vůle soudu i bez návrhu. Proti rozhodnutí soudu bude v souladu s úpravou soudního řízení podávat opravné prostředky. Zpravodajské povinnosti osob se statusem VP Při stanovení povinností spojených s užíváním statusu VP bude v souladu se současnou úpravou platnou pro nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a pro další instituce řídící se obdobnými zvláštními zákony (veřejné vysoké školy apod.) nezbytné požadovat ve vztahu k užití prostředků z veřejných zdrojů mj. povinnost publikování výroční zprávy o činnosti a hospodaření, zahrnující dostatečně podrobné informace o využití veřejných prostředků a zhodnocení, jak je tím plněno statutární poslání právnické osoby se statusem VP. Zároveň bude požadováno povinné zveřejnění celé zprávy auditora, je-li zákonem vyžadována nebo bude-li to auditor požadovat nebo pokud zjistí, že se organizace dopustila závažného porušení zákona. K zajištění vysoké transparentnosti hospodaření s veřejnými prostředky a do značné míry i s ohledem na zvyšování důvěryhodnosti organizací hlásících se dobrovolně ke statusu VP přispěje požadavek, aby při překročení určitého podílu nákladů na správu organizace z celkového objemu příjmů z veřejných zdrojů byla taková organizace se statusem VP povinna ve své výroční zprávě zveřejnit také základní informace o osobách podílejících se na jejím řízením a na řízení projektů využívajících veřejné prostředky spolu s uvedením alespoň podílu mezd a odměn těchto pracovníků na celkových nákladech projektu nebo organizace. Tímto opatřením je sledován zájem veřejnosti, aby odměňování zaměstnanců bylo přiměřené. str.20

Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou :

Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou : Jak darovat? Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou : Hlavním posláním Sdružení je informovanost členů

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 ČÁST PRVNÍ Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva

Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva Občanský zákoník Zákon o statusu veřejné prospěšnosti Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Účinnost

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. OD 1/1/2014 nabyl účinnost zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., z ákon o nabytí nemovitých věcí a zákon č. 304/2013 sb. o veřejných rejstřících právnických

Více

Aleš Mrázek. Nový Občanský zákoník a status veřejné prospěšnosti

Aleš Mrázek. Nový Občanský zákoník a status veřejné prospěšnosti Aleš Mrázek Nový Občanský zákoník a status veřejné prospěšnosti Co je veřejná prospěšnost? Status veřejné prospěšnosti je ve většině evropských zemí používán pro vymezení organizací, které svojí činností

Více

Prezidium Exekutorské komory České republiky Na Pankráci Praha 4. V Praze dne

Prezidium Exekutorské komory České republiky Na Pankráci Praha 4. V Praze dne Prezidium Exekutorské komory České republiky Na Pankráci 58 140 00 Praha 4 V Praze dne 04.09.2015 Věc: Návrh na změnu Statut redakční rady časopisu Komorní listy Vážené prezidium, dovoluji si Vám předložit

Více

Parlament České republiky. Senát. 9. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona

Parlament České republiky. Senát. 9. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona 330 9. funkční období 330 Návrh senátního návrhu zákona senátora Františka Bublana a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských

Více

STATUT. nadačního fondu. Nadační fond Advance Institute. Čl. 1 Název a sídlo nadačního fondu. Nadační fond Advance Institute (dále jen nadační fond )

STATUT. nadačního fondu. Nadační fond Advance Institute. Čl. 1 Název a sídlo nadačního fondu. Nadační fond Advance Institute (dále jen nadační fond ) STATUT nadačního fondu Nadační fond Advance Institute 1.1. Název nadačního fondu zní: Čl. 1 Název a sídlo nadačního fondu Nadační fond Advance Institute (dále jen nadační fond ) 1.2. Sídlo nadačního fondu

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s.

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Název spolku je: Síť ekologických poraden STEP, z. s. (dále jen Spolek ). 2. Spolek používá zkrácený název STEP, jenž

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL PODPORY ZÁJMOVÉ ČINNOSTI STUDENTŮ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 13. ÚNORA 2015

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL PODPORY ZÁJMOVÉ ČINNOSTI STUDENTŮ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 13. ÚNORA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 16. února 2007

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

K vymezení pojmu veřejné prospěšnosti

K vymezení pojmu veřejné prospěšnosti K vymezení pojmu veřejné prospěšnosti Milena Černá Předsedkyně EAPN ČR Ředitelka Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové 1 Občanská společnost Vytváří se v prostoru Mezi státem a jeho institucemi Mezi trhem

Více

Návrh ZÁKON ze dne.. 2013 o statusu veřejné prospěšnosti

Návrh ZÁKON ze dne.. 2013 o statusu veřejné prospěšnosti I. Návrh ZÁKON ze dne.. 2013 o statusu veřejné prospěšnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 (1) Tento zákon upravuje podmínky, za kterých může veřejně

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1074/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1074/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 1074/0 Návrh poslanců Otto Chaloupky, Kateřiny Klasnové, Víta Bárty a Michala Babáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. VII. SETKÁNÍ STAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE 15. ÚNORA 2011 - TURNOV PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 * auditorská činnost (tři auditoři), daňové poradenství (2

Více

Daňová podpora veřejné prospěšnosti

Daňová podpora veřejné prospěšnosti Daňová podpora veřejné prospěšnosti Mezinárodní odborná konference o statusu veřejné prospěšnosti 9. září 2010 Martin Jareš Ministerstvo financí Obsah prezentace Obecné principy daňové politiky Daňová

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Návrh ZÁKON. ze dne.. 2014

Návrh ZÁKON. ze dne.. 2014 I. Návrh ZÁKON ze dne.. 2014 o podmínkách pro zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku podle občanského zákoníku (zákon o statusu veřejné prospěšnosti) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 19. května

Více

Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů.

Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů. Sponzorské dary 1. Právní předpisy Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů. 1. zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 2. zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické,

Více

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Veřejně prospěšný poplatník v roce 2014 z pohledu daní z příjmů RNDr. Ivan BRYCHTA nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Co způsobilo

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

Dary v knihovnách. Knihovny a přijímání darů

Dary v knihovnách. Knihovny a přijímání darů Dary v knihovnách Knihovny a přijímání darů Obecné informace S účinností od 1. 1. 2014 byl zrušen zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (darovací daň byla zrušena

Více

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. ROZBOR: Postavení občanského sdružení a postavení obecně prospěšné společnosti (v současné právní úpravě i ve světle nového občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014) I. Občanské sdružení: Úprava občanského

Více

Hlavní typy příjemců. Základní právní listin upravující fungování. Prioritní osa (PO) Způsobilí příjemci v polské části Programu

Hlavní typy příjemců. Základní právní listin upravující fungování. Prioritní osa (PO) Způsobilí příjemci v polské části Programu Způsobilí příjemci v polské části Programu Vedoucí partner nebo partner projektu musejí náležet do jedné z níže uvedených kategorií institucí, tj. musejí být: a) státní institucí (vládní), regionální nebo

Více

ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I V zákoně č. 234/2014 Sb., o státní službě,

Více

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. MAS Zlatá cesta, o. p. s. (dále jen společnost ) vznikla dne 3. srpna 2006 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským

Více

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: II.

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: II. ZAKLÁDACÍ LISTINA KYKLOP o.p.s. I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti:------ 1. Název obecně prospěšné společnosti je: KYKLOP o.p.s ------ 2. Sídlem obecně prospěšné společnosti je:

Více

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Příloha č. 1 výzvy č. 03_15_024 Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Žadatelé, školy, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, osoby samostatně výdělečně činné, obce,

Více

Jednání RVNNO dne 21. ledna 2014 legislativní situace NNO po 1. lednu 2014

Jednání RVNNO dne 21. ledna 2014 legislativní situace NNO po 1. lednu 2014 Jednání RVNNO dne 21. ledna 2014 legislativní situace NNO po 1. lednu 2014 Občanský zákoník č.89/2012 Sb. - platný Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (sociální družstva) platný Zákon o rejstřících

Více

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově je občanským sdružením, jenž vzniklo dle Zk. č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR ze dne

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM UNIVERZITA KARLOVA DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky

Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky 1 Preambule Tento zákon upravuje právní formu poskytovatelů zdravotních služeb zakládaných

Více

115/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o podpoře sportu ve znění zákonů č. 219/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 183/2010 Sb.

115/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o podpoře sportu ve znění zákonů č. 219/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 183/2010 Sb. 115/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o podpoře sportu ve znění zákonů č. 219/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 183/2010 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět

Více

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE Článek 1. Obecná část 1. Zásady pro poskytování finančních podpory z rozpočtu Libereckého kraje (dále jen kraj) upravují v návaznosti

Více

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Příloha č. 4 ke statutu ČVUT PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Článek 1 Obecná ustanovení 1. V oblasti hospodaření se ČVUT řídí zákonem, dalšími obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy ČVUT a příkazy

Více

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. I. Zřízení Arcidiecézní charita Olomouc (dále jen

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

STATUT. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. s t a t u t :

STATUT. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. s t a t u t : STATUT VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. IČ 260 04 674, se sídlem Turnov, Jana Palacha 804, PSČ 511 01, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl

Více

S t a n o v i s k o. I. K celkovému zaměření návrhů

S t a n o v i s k o. I. K celkovému zaměření návrhů Legislativní rada vlády Č. j.: 293/04 V Praze dne 9. srpna 2004 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o rovném zacházení

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 OBSAH Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 1 Úvod do problematiky neziskových organizací...19 1.1 Vymezení pojmů...19

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

Z á k o n. ze dne..2012

Z á k o n. ze dne..2012 Z á k o n ze dne..2012 o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,

Více

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZMĚNY PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ & OPS II. část

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZMĚNY PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ & OPS II. část Nett - nezávislý think tank pro občanskou společnost NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZMĚNY PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ & OPS II. část Seminář pro Nadaci Via, duben 2013, Praha - Cesta k rozhodnutí - Rizika a obavy Rozhodovací

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

Stanovy spolku Křižovatka, z. s.

Stanovy spolku Křižovatka, z. s. Stanovy spolku Křižovatka, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku zní: Křižovatka, z. s. (dále jen spolek ). 2. Spolek je právnickou osobou podle zákona č. 89/2012 Sb. Spolek není založen za účelem

Více

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada Statut F-nadace (úplné znění ke dni 30.4.2009) Článek I Základní ustanovení 1. Název nadace je F-nadace (dále jen nadace ), IČO 60449837. Nadace vznikla registrací u Obvodního úřadu v Praze 3 dne 25. července

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Příloha č. 4 ke statutu ČVUT PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Článek 1 Obecná ustanovení 1. V oblasti hospodaření se ČVUT řídí zákonem, dalšími obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy ČVUT a příkazy

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

STANOVY SPOLKU. Tělovýchovná jednota Sokol Pačejov z.s

STANOVY SPOLKU. Tělovýchovná jednota Sokol Pačejov z.s STANOVY SPOLKU Tělovýchovná jednota Sokol Pačejov z.s Čl. I. Název a sídlo spolku 1. Název spolku zní Tělovýchovná jednota Sokol Pačejov z. s. (dále též spolek ). 2. Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

S T A N O V Y : Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y : Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku Rodičovské sdružení Gymnázia Třinec je občanským sdružením vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších přepisů, na základě registrace provedené Ministerstvem vnitra ke

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015)

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) Nadační fond CANI PREAMBULE Nadační fond CANI si klade za cíl vybudovat, provozovat a podporovat výcvik canisterapeutických psů, terapii za pomoci canisterapie,

Více

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení Stanovy organizace OliMali stanovy občanského sdružení 1. Základní ustanovení a) Název sdružení: OliMali b) OliMali (dále jen sdružení) je neziskové, charitativní sdružení k poskytování obecně prospěšných

Více

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních Hospodářský řád 1. Úvodní ustanovení 1.1 Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

TENDENCE VÝVOJE ČESKÉHO NADAČNÍHO PRÁVA V RÁMCI SJEDNOCENÉ EVROPY. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.

TENDENCE VÝVOJE ČESKÉHO NADAČNÍHO PRÁVA V RÁMCI SJEDNOCENÉ EVROPY. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. TENDENCE VÝVOJE ČESKÉHO NADAČNÍHO PRÁVA V RÁMCI SJEDNOCENÉ EVROPY JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. Masarykova univerzita Brno, 2009 6 Tendence vývoje českého nadačního práva v rámci sjednocené Evropy OBSAH

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 29.11.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1993 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 483 Z Á K O N České národní rady ze

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU Část první Základní ustanovení 1 1) Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou (dále jen komora ) je sdružení podnikatelů, zřízeným zákonem ČNR

Více

STANOVY: Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku. Čl. 2 Účel Spolku

STANOVY: Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku. Čl. 2 Účel Spolku Rodičovské sdružení Gymnázia Třinec je občanským sdružením vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších přepisů, na základě registrace provedené Ministerstvem vnitra ke

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Právní výklad k zákonnému zmocnění odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra K obecně závazné vyhlášce o vymezení školských obvodů spádové základní školy a školských obvodů spádové mateřské

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 3 k č. j.: 3066/M/15, 63348/ENV/15 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších a zákon č. 131/2000

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4.

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. 2010 Rozvoj finanční kapacity

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

CPr_1 Civilní právo 1 PRÁVNICKÁ OSOBA Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

CPr_1 Civilní právo 1 PRÁVNICKÁ OSOBA Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. CPr_1 Civilní právo 1 PRÁVNICKÁ OSOBA Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Základní konstrukce vymezení právnické osoby (PO) - 20 o.z.:

Více

VÝKLAD K VYHLÁŠCE č. 411/2008 Sb., O STANOVENÍ DRUHŮ ZVÍŘAT VYŽADUJÍCÍCH ZVLÁŠTNÍ PÉČI - - ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ ODŮVODNĚNÍ K NÁVRHU VYHLÁŠKY

VÝKLAD K VYHLÁŠCE č. 411/2008 Sb., O STANOVENÍ DRUHŮ ZVÍŘAT VYŽADUJÍCÍCH ZVLÁŠTNÍ PÉČI - - ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ ODŮVODNĚNÍ K NÁVRHU VYHLÁŠKY VÝKLAD K VYHLÁŠCE č. 411/2008 Sb., O STANOVENÍ DRUHŮ ZVÍŘAT VYŽADUJÍCÍCH ZVLÁŠTNÍ PÉČI - - ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ ODŮVODNĚNÍ K NÁVRHU VYHLÁŠKY I. OBECNÁ ČÁST Dosavadní právní úprava (do 30.9.2008) Dosud

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Předkladatel: Ministerstvo dopravy

Předkladatel: Ministerstvo dopravy ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

Změna Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA)

Změna Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) Příloha usnesení vlády ze dne 3. února 2016 č. 76 Změna Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA), schválené usnesením vlády ze dne 14. prosince

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II.

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II. ZAKLÁDACÍ LISTNA KYKLOP o.p.s. I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- 1. Název obecně prospěšné společnosti je: KYKLOP o.p.s ----------------------------------

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více