Table of contents: Obsah:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Table of contents: Obsah:"

Transkript

1 Výroční zpráva 2004 / Annual Report 2004

2 Obsah: Úvodní slovo Programy Nadace Partnerství Média Soutěže a ceny Lidé Nadace Partnerství Adresy členů asociace EPSD Programoví partneři Partnerství pro přírodu Dárci Veřejné sbírky Finanční zpráva Seznam grantů Table of contents: Foreword The Environmental Partnership programs Media Competitions and awards People of the Environmental Partnership Addresses of the EPSD member foundations Program partners Partnership for the Nature Donors Public collections Financial report Awarded grants

3 What is the Czech Environmental Partnership Foundation? The Czech Environmental Partnership Foundation (EP) is the most important Czech foundation supporting environmental projects in all regions of the Czech Republic. Since its establishment in 1991, the foundation has supported over 1600 projects with grants totalling over 150 million CZK. Together with five other foundations from Bulgaria, Hungary, Poland, Romania and Slovakia, the EP is a member of the Environmental Partnership Consortium. The Environmental Partnership receives a contribution from the Foundation Investment Fund. Since 2004, the foundation has merged with the Josef and Petra Vavrouškovi Foundational Fund. The Environmental Partnership s mission is to assist NGOs, communities and other partners in care of the environment and to stimulate sustainable development, crosssector cooperation and public participation in civil society. We believe that towns and regions can develop only in a healthy environment. The Foundation supports sustainable tourism, renewable energy sources and energy savings, sustainable transportation and living public spaces in towns. Public participation in decision-making on the environment issues is one of the basic pillars of modern society. Only proactive citizens can ensure development that does not harm the environment, is sensible to social problems and brings economic prosperity to towns and regions. Nature and landscape protection can be successful only in cooperation with people who live there. We support modern approaches to nature protection based on cooperation with owners, municipalities, state authorities and NGOs. Co je Nadace Partnerství Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické projekty ve všech regionech České republiky. Od svého vzniku v roce 1991 podpořila formou nadačních příspěvků ve výši přes 150 miliónů korun už na 1600 projektů nevládních neziskových organizací a obecních úřadů. Společně s pěti sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental Partnership. Nadace je příjemcem příspěvku do nadačního jmění z Nadačního investičního fondu. Od roku 2004 se Nadace Partnerství sloučila s Nadačním fondem Josefa a Petry Vavrouškových. Posláním Nadace Partnerství je pomáhat nevládním organizacím, obcím a dalším partnerům v péči o životní prostředí, stimulovat trvale udržitelný rozvoj, mezisektorovou spolupráci a účast občanů na věcech veřejných. Jsme přesvědčeni, že rozvoj obcí a regionů je možný pouze s ohledem na zdravé životní prostředí. Nadace Partnerství podporuje šetrné formy turistiky, využívání obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor, šetrnou dopravu a kvalitní a funkční veřejná prostranství v obcích a městech. Zapojení veřejnosti do rozhodování o vlastním životním prostředí chápeme jako jeden ze základních pilířů fungování společnosti. Pouze společnost s aktivními občany, kteří se zajímají o věci veřejné, je schopna zabezpečit rozvoj, který nepoškozuje životní prostředí, je citlivý k sociálním otázkám a zároveň přináší ekonomický rozvoj obcím a regionům. Ochrana přírody a krajiny je možná pouze ve spolupráci s lidmi, kteří v ní žijí. Nadace Partnerství podporuje moderní přístupy ochrany přírody založené na spolupráci s vlastníky, obcemi, státní správou a neziskovými organizacemi. 1

4 Úvodem Ve znamení nových partnerství Rok 2004 nezměnil nic na tom, že udržitelný rozvoj zůstává pořád na okraji zájmu rozhodujících sil v této zemi. Konkurenční výhoda kvalitního životního prostředí, včetně areálů zachovalé přírody je stále, paradoxně, označována za nevýhodu pro rozvoj a podnikání. Zatímco u politiků je podpora moderních ekologických trendů mizivá, mezi manažery a vlastníky je stále více těch, kteří si uvědomují společenskou odpovědnost svých firem a hlásí se ke konceptu udržitelnosti s vyváženou dimenzí ekonomického, sociálního a ekologického rozvoje. To je dobrá zpráva, kterou potvrzuje mj. i rostoucí počet firem, které se oficiálně přihlásily k těmto principům a staly se partnery neziskových organizací. Zdá se, že i média prolomila svůj opatrnický postoj ke zveřejňování dobrých počinů. Nadace Partnerství v roce 2004 nejen prohloubila spolupráci s tradičními partnery, jako je Česká spořitelna, ale rozšířila ji i o další významné firmy, jako jsou Toyota Europe, Skanska CZ nebo TPCA Kolín. Další podniky se zapojily do projektu budování nadačního jmění jako zdroje dlouhodobé podpory ekologických projektů. Přispěly vlastně dvojnásobkem, protože jejich peníze Mottova nadace navýšila o stejnou částku. Všem děkujeme a zveme i další dárce, aby se do tohoto ojedinělého programu zapojily. Vstup do Evropské unie znamenal i pro neziskový sektor nástup konkurence v evropském měřítku. Nadace Partnerství na to byla připravena. Dosavadní spolupráce s nadacemi v dalších 5 zemích byla formalizována do sdružení Partnerství pro udržitelný rozvoj a ještě intenzivněji pracujeme na společných projektech s dalšími partnery v zemích EU, v kandidátských zemích i na Balkáně. Foreword New partnerships In 2004, sustainable development remained a marginal interest of the decisive authorities in this country. The competitive advantage of high quality and healthy environment, including preserving areas of nature, is, paradoxically, still considered disadvantageous for development and business. While the politicians support of modern environmental trends is very low, the number of managers and proprietors who are conscious of corporate social responsibility, and who appreciate the concept of sustainable development, is increasing. This success is confirmed by an increasing number of companies, which accepted these principles, and became partners of non-profit organisations. It seems that even the media changed their cautious attitude towards publicity of corporate charity initiatives. In 2004 The Environmental Partnership Foundation has not only deepened its relationship with traditional partners such as the Czech Saving Bank, but also extended cooperation with other important companies, such as Skanska CZ, TPCA Kolín, or Toyota Europe. Other companies are involved in the foundation endowment-building program, which is important as a sustainable source for financial support of environmental projects. In fact they contributed twice as much, because the C. S. Mott Foundation matches their donation by the same amount. We are much obliged to our donors and invite also new partners to join this unique program. The accession to European Union represents competition on a European scale, even for the non-profit sector. The Czech Environmental Partnership Foundation 2

5 Foreword is ready for this challenge. The actual consortium network with other 5 sister foundations was formalized into the registered association Environmental Partnership for Sustainable Development (EPSD), and we also intensified cooperation with other partners in EU countries, in candidate countries and in Balkan states. The Czech Environmental Partnership Foundation was successful in several projects financed by EU funds. The most important project prepared in 2004 is Cyclists Welcomed which was awarded as number one in Úvodem Nadace Partnerství uspěla v několika projektech podpořených z fondů Evropské unie. Nejvýznamnější je projekt Cyklisté vítáni, který byl ve své skupině v rámci SROP oceněn nejvyšším počtem bodů. V rámci Rady vlády pro nestátní neziskové organizace jsme se snažili ovlivnit nastavení podmínek strukturálních fondů tak, aby neomezovaly účast kvalitních projektů NNO. Podařilo se to jen zčásti a důležitou prioritou zůstává příprava dalšího programovacího období

6 Úvodem Rok 2004 skončil ve znamení katastrof. Vichřice v Tatrách otřásla veřejností střední Evropy a tsunami v jihovýchodní Asii celým světem. Obrovská vlna solidarity občanů, kteří nečekali na své vlády a přispěli na obnovu zničených území velkými částkami, svědčí o tom, že nízká účast ve volbách neznamená, že veřejnost je apatická. Jenom na sbírku pro Tatry organizovanou naší Nadací přispěli Češi částkou téměř 11,5 mil. Kč. Podrobné informace i seznam dárců najdete na webové stránce nadace. Naším dlouhodobým cílem je ale pokud možno ekologickým katastrofám předcházet prosazováním myšlenky udržitelného rozvoje. Děkujeme všem, kdo nám v tom pomáhají. Miroslav Kundrata ředitel Nadace Partnerství Foreword its category of CROP (Common Regional Operational Program). Within the Governmental Council for Non-profit Organisations we tried to modify the structural funds contribution conditions so as not to restrict the participation of good projects of NGOs. Only partial success has been achieved, and preparation of next programming period remains an important priority. The year 2004 stands for a period of catastrophes. The storm in the Tatras shocked the public in Central Europe, and the tsunami in Southwest Asia the whole world. A significant citizen solidarity considerably contributed to the reconstruction of destroyed areas, proving that the public is still sensitive to social and environmental issues, in spite of low election attendance. Almost 11.5 mil. CZK were collected in the Tatras Recovery fundraising campaign organized by our foundation. More detailed information, as well as the list of donors, is available at the foundation s web pages. But our long-term aim is, if possible, to prevent the environmental catastrophes by promoting and implementing sustainable development principles. We invite our partners to join. Miroslav Kundrata director 4

7 The Environmental Partnership Programs Programy Nadace Partnerství Open Grant Program Energy Alternatives Transportation for the 21st Century Greenways Partnership for Public Spaces Nature and Landscape Protection Training Program Tree of Life The Path of the Little Cloud Dragon Základní grantový program Energetické alternativy Doprava pro 21. století Zelené stezky Greenways Partnerství pro veřejná prostranství Ochrana přírody Školicí program Strom života Cesta Mráčkového dráčka 5

8 Základní grantový program Základní grantový program Nadace Partnerství podporuje environmentálně zaměřené aktivity neziskových organizací a obcí. Jeho cílem je zapojování veřejnosti do rozhodování a péče o životní prostředí a pomáhá prosadit inovativní a systémová řešení problémů. Granty ve výši do Kč jsou udělovány projektům v tematických oblastech: ochrana přírody, informování veřejnosti a účast občanů na rozhodování, environmentální legislativa, výchova a vzdělávání a trvale udržitelný regionální rozvoj. Každoročně jsou také podpořeny dva větší projekty institucionálního rozvoje organizací. Prostředky Základního grantového programu pocházely v roce 2004 z výnosů nadačního jmění, z grantu nadace C. S. Mott Foundation a z příspěvků holandské loterijní nadace DOEN. Open Grant Program The program supports environmentally focused activities of NGOs and municipalities. Its aim is to involve people in decision-making and taking care of environment. The program also helps to enforce innovative and systematic solutions of environmental problems. Grants of up to 210,000 CZK are awarded to projects in these areas: nature and landscape conservation, access to decision-making, raising public awareness, environmental legislation, regional development and local heritage interpretation. Every year two projects of institutional development of NGOs are supported. Financial sources of the program in 2004 were the revenues from the endowment, C. S. Mott Foundation grant and from the contribution of DOEN. Koordinátorka programu / Program coordinator: Jana Tesařová, tel , Asistent programu / Program assistant: Radim Cenek, tel , Grantová komise / Grant commission: Ivan Bartoš vedoucí Správy CHKO Poodří / Chief of the Administration of the Poodří PLA, Studénka Jan Dungel výtvarník a zoolog / artist and zoologist, Brno Petr Hlobil Centrum pro dopravu a energetiku, CEE Bankwatch / Centre for Transport and Energy, CEE Bankwatch, Praha / Prague Monika Kašparová poslanecká asistentka poslance a ministra životního prostředí Libora Ambrozka / assistant of the MP and minister of environment Libor Ambrozek Jitka Klinkerová Ústav pro ekopolitiku / Institute for Environmental Policy, Roztoky Čestmír Klos novinář, týdeník EURO / journalist, Euro Weekly, Praha / Prague Libuše Růčková starostka města Broumov / mayor of Broumov 6

9 Open Grant Program Activities in 2004 One of the projects supported in 2004 has been run by TYTO Civic Association. The project significantly contributed to a development of the population of heavily endangered barn owl in the South Moravia Region. TYTO members visited people on farms where owls live and informed them about the needs of owls and about ways of their protection in which the farmers can participate. Why do I work in the EP? The engagement of the people in NGOs is amazing. They deal with environmental problems that should be a question of all of us. I am happy that the foundation helps them to do their useful job. Jana Tesařová Základní grantový program Aktivity v roce 2004 V roce 2004 bylo ve dvou grantových kolech podpořeno 36 projektů v celkové částce ,50 Kč. Jeden z projektů podpořených v roce 2004 realizovalo občanské sdružení TYTO. Projekt významně přispěl k rozvoji populace silně ohroženého druhu sovy pálené na jižní Moravě. Občanské sdružení seznamovalo pracovníky zemědělských farem, kde sova pálená nejčastěji hnízdí, s biologií sovy pálené a možnostmi její ochrany, do níž se nyní aktivně zapojují. Proč pracuji v nadaci? Nasazení lidí z neziskových organizací je obdivuhodné. Navíc se angažují v otázkách životního prostředí, což by měla být záležitost každého z nás. Jsem ráda, že jim nadace pomáhá dělat užitečnou práci. Jana Tesařová 7

10 Energetické alternativy Program Energetické alternativy podporuje projekty zaměřené na využívání obnovitelných zdrojů energie a na moderní cesty k jejím úsporám tak, aby bylo dosaženo snižování emisí CO 2. V roce 2004 program podporoval zejména vzdělávání a osvětu v oblasti úspor energie a jejich obnovitelných zdrojů, a pokračoval tak v trendu nastoupeném v minulých letech. Aktivity v roce 2004 Již pátým rokem pokračuje podpora projektů Úspor energie na školách. Žáci i učitelé zúčastněných škol se dozvídají o různých formách energie spotřebovávaných v budově školy a hledají způsoby, jak tuto energii ušetřit. Navrhují a pomáhají realizovat nízkonákladová opatření k úsporám energie ve svých školách a často také motivují vedení školy, aby přistoupilo k realizaci dalších úsporných opatření. V soutěži o nejlepší žákovský energetický audit školní budovy v regionu získaly nejlepší školy finanční příspěvek na realizaci úsporných opatření. Díky spolupráci nadace se středisky ekologické výchovy se v roce 2004 mohlo zapojit více než 30 škol v sedmi regionech. Proč pracuji v nadaci? Je to pro mne příležitost setkávat se a pracovat s lidmi, kteří nečekají co budoucnost přinese, ale aktivně ji vytvářejí už teď. Radim Cenek Energy Alternatives The program supports projects focused on renewable energy sources and on modern ways of energy saving. The program s main concern is decreasing CO 2 emissions. In 2004 the program gave much support to education and awareness-raising in the area of energy savings and renewable sources, continuing in the paths of previous years. The program has supported Energy Savings at Schools Projects for five years. Pupils and teachers of the participating schools learn about different ways of energy consumption at their schools and try to find ways to save energy. They propose and help to realise low-cost measurements of energy saving and motivate school directors to continue in more significant steps to save the energy at schools. The most effective schools received contributions for these steps. Thanks to the cooperation of the Environmental Partnership and centres of environmental education, over 30 schools could participate in the year Why do I work in the EP? It gives the opportunity to meet and work with the people who do not wait for what the future brings, but actively create the future right now. Radim Cenek Koordinátor programu / Program coordinator: Radim Cenek, tel , 8

11 Transportation for the 21st Century Transportation for the 21st Century (Transportation 21) is a joint program of the Environmental Partnership and the VIA Foundation. Its mission is to promote such transportation policy that consists of well thought-through and sufficient support of public transport, pedestrians and cyclists. The policy should at the same time limit the car transportation. To fulfil its mission the program awards grants, organises excursions, promotes sustainable transportation and spreads information on successful Czech and foreign examples through websites, competition, seminars and publications. Activities in 2004 Transportation 21 organised 3rd annual Traffic calming in towns and cities competition. The winners were Doprava pro 21. století Doprava pro 21. století (Doprava 21) je společný program Nadace Partnerství a Nadace VIA. Jeho posláním je propagovat takovou dopravní politiku, která zahrnuje promyšlenou a dostatečnou podporu veřejné osobní dopravy, pěších a cyklistů za současného omezování individuální automobilové dopravy. K naplnění svého poslání program uděluje granty na podporu projektů přinášejících udržitelná řešení v dopravě, organizuje exkurze pro vybrané cílové skupiny, propaguje šetrnou dopravu a informuje o vhodných domácích i zahraničních příkladech prostřednictvím internetových stránek, veřejných soutěží, přednášek, seminářů a publikační činnosti. Aktivity v roce 2004 Pod organizačním zajištěním programu Doprava 21 se uskutečnil 3. ročník soutěže Zklidňování dopravy ve Koordinátor programu / Program co-ordinator: Petr Šmíd, tel. / fax , Hlavní stránky programu / Main program websites Partner programu / Program partner: Skanska CZ, a. s., od podzimu 2004 / since autumn 2004 Poradní sbor / Advisory board: Libor Ambrozek ministr životního prostředí ČR / minister of environment Ivana Bursíková členka Zastupitelstva hlavního města Prahy / member of the Prague City Assembly Tomáš Feřtek redaktor časopisu Reflex / journalist, Reflex Weekly Ivan Klíma spisovatel / novelist Vladimír Lukšů Fakulta managementu VŠE Jindřichův Hradec / Faculty of Management, University of Economy Jindřichův Hradec Jan Mužík Fakulta architektury ČVUT / Faculty of Architecture, Czech Technical University Luděk Sýkora Přírodovědecká fakulta UK / Faculty of Science, Charles University, Prague Jana Šmídová redaktorka Českého rozhlasu 6 / journalist, Czech Radio 6 Marek Švehla redaktor časopisu Respekt / journalist, Respekt Weekly 9

12 Doprava pro 21. století městech a obcích ČR. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen proběhlo symbolicky 22. září na Evropský den bez aut. Především zástupcům místních samospráv má sloužit příručka Jak zklidnit dopravu v obcích, kterou Doprava 21 vydala v září Jednotlivé kapitoly pojednávají o smyslu a principech zklidňování dopravy, funkcích uličního prostoru, typech dopravně zklidňujících opatření, orientačních nákladech, postupech povolovacího řízení, způsobech zapojování veřejnosti apod. Se zajímavými dopravními řešeními se mohli seznámit účastníci dvou exkurzí po dopravně zklidněných komunikacích v Pardubicích a v Plzni, které Doprava 21 zorganizovala společně s Centrem dopravního výzkumu Brno. Exkurze byly určeny především věcně příslušným pracovníkům státní správy, zástupcům samosprávy a dopravním policistům. Účastníci byli seznámeni s konkrétními zkušenostmi při přípravě a realizaci dopravně zklidňujících opatření, jakož i s přínosem těchto opatření pro snížení nehodovosti a pro zkvalitnění veřejných prostranství. Novou podobu dostaly webové stránky programu Doprava 21. Stránky obsahují více informací a postupně se rozšiřující databázi zajímavých řešení v Česku i v zahraničí Proč pracuji v nadaci? Chci se podílet na rozvoji občanské společnosti, což je také cílem Nadace Partnerství. Petr Šmíd Transportation for the 21st Century announced on the celebration that took place on September 22nd 2004, on the European Car-Free Day. A handbook, Traffic calming in towns was published primarily for the representatives of local authorities. The handbook focuses on principles of traffic calming, functions of the streets, types of traffic calming measurements, costs, public participation, etc. Participants in two excursions organised by Transportation 21 could learn from interesting solutions resulting from experiences with traffic calming in Pardubice and Pilsen. Excursions organised in cooperation with Centre for Traffic Research Brno were visited by representatives of ministries, local governments and policemen. Thanks to these excursions, participants could see the main advantages of traffic calming: a decrease in the car accidents rates and improvements of public spaces. A new design of the Transportation 21 websites are not only more user-friendly but include more information and a growing database of interesting projects of traffic calming and management in Czechia and abroad. Why do I work in the EP I want to participate in the development of the civil society and that is the main mission of the Environmental Partnership. Petr Šmíd 10

13 Greenways Greenways are trails or natural corridors used in accordance with their environmental function and potential for sport, tourism and recreation. They contribute to natural and cultural heritage conservation, improve the traffic situation, provide opportunities for recreation and tourism and provide a stimulus for adopting a healthier lifestyle and the sustainable use of local resources. The Greenways Program has assistance and grant-making components. Assistance includes consultation Zelené stezky Greenways Zelené stezky jsou trasy, komunikace nebo přírodní koridory využívané v souladu s jejich ekologickou funkcí a potenciálem pro sport, turistiku a rekreaci. Přinášejí užitek v oblasti ochrany přírody a kulturního dědictví, zlepšují možnosti pro dopravu, rekreaci a turistiku a jsou výzvou k zdravějšímu životnímu stylu a udržitelnému využívání místních zdrojů. Program Zelené stezky Greenways má asistenční a grantovou složku. Asistence obsahuje poradenství v oblasti Tým programu Zelené stezky Greenways / Greenways Program Team: Národní koordinátor / National coordinator Juraj Flamik, Panská 7, Brno, tel , Manažer mezinárodních projektů / International projects manager Daniel Mourek, Krátká 26, Praha 10, tel. / fax , Manažerka Greenways Praha Vídeň / Prague Vienna Greenways manager Eva Kvapilová, Panská 7, Brno, tel , Manažerka Moravských vinařských stezek / Moravian Wine Trails manager Anna Čarková, tel , Manažerka Krakow Morava Wien Greenways / Krakow Morava Wien Greenways manager, Helena Metelková, tel , (od prosince 2004 / since December 2004) Grantová komise / Grant commission: Jan Dungel předseda komise, předseda správní rady Nadace Partnerství / head of the commission, head of the EP Board of Directors Miroslav Kundrata ředitel Nadace Partnerství / director of the Environmental Partnership Juraj Flamik národní koordinátor Greenways / Greenways national coordinator Tomáš Leskovjan Greenways Travel Club Daniel Drahotský Česká spořitelna, a. s. Za správní radu program garantuje / On behalf of The Board of Directors the program is guaranteed by: Jan Dungel Hlavní stránky programu / Main program websites Generální partner programu / General partner of the program: Nadace České spořitelny 11

14 Zelené stezky Greenways informací, metodických postupů, získávání finančních zdrojů, propagace a projektového managementu. Granty jsou poskytovány začínajícím projektům a projektům s novými myšlenkami. V rámci spolupráce se zahraničními partnery podporuje program Greenways studijní cesty, účast na odborných setkáních a vzájemnou výměnu informací. Aktivity v roce 2004 Mezi 19 projektů, které program Greenways podpořil částkou Kč, především z daru Nadace České spořitelny, patřily například projekt adopce stezek na Mikulovsku Čistá stezka-hezká stezka, vytvoření informačního bodu Greenways v barokním mlýně Jindřichohradeckého zámku nebo příprava koňských stezek podél Greenways Greenways in the area of information, methodology, fundraising, promotion and project management. Grants are provided for starting projects and for projects pursuing new ideas. Within the framework of cooperation with foreign partners, the program supports study trips, participation in professional meetings and mutual information exchange. Activities in 2004 The Greenways Program supported 19 projects with 1,509,654 CZK, using money from the Česká Spořitelna Foundation donation. These included the creation of a Greenways Information Point in the baroque mill of Jindřichův Hradec Castle and preparing of horse-riding trails along Prague Vienna Greenways. 12

15 Greenways The program also organised a week-long promotional cycling ride along Prague Vienna Greenways. The cyclists were a wonderful team of cycling freaks and mayors of towns from 18 big towns along the Greenways. The mayors signed a memorandum confirming cooperation with the Greenways project. Although they didn t sign the memorandum, directors and employees of local branches of Česká spořitelna Bank also took part in this promotional ride. The Czech Senate hosted Czech and European Greenways employees for two large seminars on Greenways. On the way from Krakow to Vienna you will see new signposting and many new information panels. In summer you can plan your holidays with our Summer on Greenways leaflet or you can use interactive maps on the website. Great number of events took place along Greenways. The Greenways Team thanks everybody. Why I do not work in the EP? I cannot imagine judging my job with the amount of goods sold, increase of profits or the number of answered complaints. From time to time I meet some of these in the EP as well. However, to be one fifth of the Greenways Team, to invent beautiful projects that bring happiness to people, to work in a friendly and open-minded team that is a way of life, not work. Juraj Flamik Zelené stezky Greenways Praha Vídeň. Vedle grantového programu se povedlo i několik velkých akcí, zejména týdenní propagační jízda na Greenways Praha Vídeň. Její peloton tvořila nejen skvělá parta cyklistických nadšenců, ale i starostové obcí a 18 velkých měst na trase. Jsou zvěčněni podpisem na Memorandu o spolupráci pro Greenways. Bez podpisů, ale také s nadšením, se jízdy zúčastnili i ředitelé a zaměstnanci poboček České spořitelny. To, že jsou generálním partnerem, už můžete vidět i z putovních výstav o projektech Greenways ve foyer jejích poboček. Také Senát ČR hostil české a evropské Greenways, a to hned na dvou velkých seminářích. Cestou z Krakova nebo Prahy do Vídně budete na Greenways potkávat nové značky a desítky informačních panelů, v létě si můžete naplánovat dovolenou s letákem Léto na Greenways to nejlepší z kulturních akcí na trase Praha Vídeň nebo využit interaktivní mapy na www stránkách. Desítky akcí a projektů podél Greenways se tak díky nadšení mnoha partnerů zatřpytily ve městech i krajině. Greenways tým všem děkuje. Proč v nadaci nepracuji? Nedovedu si představit, že bych svou práci hodnotil objemem prodaného zboží, nárůstem zisku nebo počtem vyřízených stížností. Něco z toho mne občas potká i v nadaci, ale být jednou pětinou Greenways týmu, vymýšlet hezké projekty, které přinášejí užitek a radost lidem, tvořit v přátelském a otevřeném prostředí, to je způsob života, ne práce. Juraj Flamik 13

16 Partnerství pro veřejná prostranství Partnerství pro veřejná prostranství je dlouhodobý program Nadace Partnerství zaměřený na aktivní zapojování veřejnosti do úprav veřejných prostranství a do života komunity. V současnosti v tomto programu realizujeme projekt revitalizace stanice metra Budějovická v Praze (prostřednictvím Partnerství, o. p. s.) a program Škola pro udržitelný život. Obě tyto aktivity prakticky aplikují metody komunitního rozvoje, které propaguje Nadace Partnerství ve školicím programu Partnerství pro veřejná prostranství. Škola pro udržitelný život Společný grantový a asistenční program Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy a etiky SEVER. Program je realizován ve spolupráci s Toyota, Groundwork Velká Británie, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Polsko a krajským úřadem Královéhradeckého kraje. Cílem programu je propagovat vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojení veřejnosti do konkrétních Partnership for Public Spaces The Partnership for Public Spaces program is a long-term program of the EP. It focuses on the active participation of people in the reconstruction of public spaces and in the life of the community. In 2004 the program consists of the project of revitalization of the Budějovická metro station in Prague (realised by Partnerstvi, o. p. s.) and of the Schools for Sustainable Development program. Both activities use the methods of community development, which are promoted by the EP in the Training Program. Schools for Sustainable Development Schools for Sustainable Development is a joint grant and assistant program of the EP and the Centre for the Environmental Education and Ethics SEVER. The program is run in cooperation with Toyota, Groundwork UK, the Polish Environmental Partnership Foundation and the Administration of Hradec Králové Region. 14

17 Partnership for Public Spaces The aim is to promote education in the area of sustainable development and to promote public participation in activities focused in improving the local environment. Activities in 2004 The program in Czechia started in 2004 in Hradec Králové Region and will spread to other regions. It also takes place in Poland and the United Kingdom. The teachers and pupils of ten schools had the opportunity to plan and bring to life their own project to create something independently, invite the representatives of their town and general public, coordinate the project and finish it successfully. Each member of the project gained new experience, skills and better awareness of active civil society and sustainable development. Koordinátoři projektu Utváření místa na Budějovické / Budejovicka Project coordinators: Robert Sedlák, tel , Renata Vailová, tel , Hlavní stránky programu / Main program websites: Koordinátor programu Škola pro udržitelný život / Schools for Sustainable Development Program coordinator: Michal Veselý, tel , Partnerství pro veřejná prostranství akcí směřujících ke zlepšení životního prostředí. Program nabízí lidem příležitost zapojit se do zlepšování jejich okolí a celé obce. Aktivity v roce 2004 Projekt byl zahájen v roce 2004 v Královéhradeckém kraji a od roku 2005 se rozšiřuje do krajů dalších. Současně probíhá také ve Velké Británii a v Polsku. Kolektivy učitelů a žáků deseti škol měly možnost si vyzkoušet, jaké to je naplánovat a hlavně pak zrealizovat vlastní projekt. Něco samostatně vytvořit, pozvat k tomu zástupce obce i širokou veřejnost, vše dohromady zkoordinovat a dotáhnout až do konce. Každý účastník projektu získal nové zkušenosti, dovednosti a možná začal trochu víc chápat, co vlastně znamená občanská společnost a udržitelný život. Poradní sbor Školy pro udržitelný život / Advisory Board: Jiří Kulich Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER / Centre for environmental education and ethics SEVER Petra Bouchnerová Formánková Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER / Centre for environmental education and ethics SEVER Petr Rybář Krajský úřad Královéhradeckého kraje / Administration of the Hradec Králové Region Radka Dlabajová Nadace Partnerství / Environmental Partnership 15

18 Partnerství pro veřejná prostranství Utváření místa na Budějovické Na jaře 2003 byl zahájen projekt Utváření místa, který se zabývá zkvalitněním veřejného prostoru v okolí stanice metra Budějovická v Praze 4. Iniciátorem projektu je Česká spořitelna. Projekt koordinuje Nadace Partnerství, která čerpá ze zkušenosti a zázemí programu Partnerství pro veřejná prostranství a především z know-how amerických partnerů Project for Public Spaces z New Yorku, kteří se revitalizací veřejných prostranství zabývají již téměř 30 let. Současně s přípravou a projednáváním dlouhodobé vize jsou postupně realizovány dílčí malé projekty. V roce 2004 byl instalován jednoduchý orientační systém, prostranství před centrálou České spořitelny bylo zlepšeno zkvalitněním mobiliáře, doplněním zeleně a výtvarného objektu Jaro, léto, podzim zima od Rostislava Pospíšila. Další změna k lepšímu byla provedena v podchodu, kde šedá zeď v průčelí byla barevně pojednána výtvarníky. Proč pracuji v nadaci? Mám rád to dobrodružství stavění mostů mezi tradičním pojetím architektury a urbanismu na straně jedné a lidmi jako uživateli jejich výtvorů na straně druhé, kdy stavebním materiálem není beton, ale dialog, komunikace, partnerství. Robert Sedlák Partnership for Public Spaces Place-making at Budějovická In 2003, the place-making project started. It is focused on improving the public spaces near the Budějovická metro station in Prague. The project was initiated by the Česká spořitelna Bank and is coordinated by the EP, using the experience and background of the PPS program and the know-how of the American partners from the Project for Public Spaces, NY. Their experience with revitalization of public spaces is 30 years long. Beside the ongoing work towards the long-term vision, small projects take place. In 2004, simple orientation system was installed, the place in front of the Česká spořitelna Bank was improved with places for relaxing. Lots of greenery was planted, and a statue by Rostislav Pospíšil called The Seasons was added. Another improvement was re-painting the subway, where the grey wall was decorated by painters. Why do I work in the EP? I like the adventure of building bridges between a traditional architecture and urbanism on one side, and the people as users of the work on the other side. Not cement concrete, but dialogue, communication and partnership are the building materials. Robert Sedlák 16

19 Nature an Landscape Protection Nature and landscape protection is possible only in cooperation with the people who live there. The Environmental Partnership supports modern approaches to nature protection based on cooperation with owners, towns, state authorities and NGOs. The Environmental Partnership supports nature protection projects using its Open Grant Program. Ochrana přírody Ochrana přírody a krajiny je možná pouze ve spolupráci s lidmi, kteří v ní žijí. Nadace Partnerství podporuje moderní přístupy ochrany přírody založené na spolupráci s vlastníky, obcemi, státní správou a neziskovými organizacemi. Nadace Partnerství podporuje projekty ochrany přírody a krajiny především ze svého Základního grantového programu. 17

20 Ochrana přírody Aktivity v roce 2004 V roce 2004 Nadace Partnerství připravila ve spolupráci s Arnikou a Tradicí Bílých Karpat dva pobyty skupiny zahraničních expertů v povodí Ploučnice a v Bílých Karpatech. Tyto týdenní pobyty byly zaměřeny na diskuse s místními zájmovými skupinami o problematice protipovodňové ochrany a marketingu místních produktů. Zahraniční skupiny zpracovaly na závěr svého pobytu doporučení k řešení současného stavu. V rámci spolupráce s americkou nadací QLF připravila Nadace Partnerství stáž pro dva zástupce státní a dobrovolné ochrany přírody do Nové Anglie v USA. Stáž byla zaměřena na metody ochrany přírody ve spolupráci s vlastníky a neziskovými organizacemi. S partnerskou organizací ICPL z Walesu připravila nadace školení k interpretaci přírodních lokalit pro správy CHKO a národních parků, které bylo realizováno v únoru Proč pracuji v nadaci? Baví mě pracovat v týmu zapálených lidí, kteří cítí svoji odpovědnost a dávají do práce svoje srdce a přesvědčení. Tomáš Růžička Nature an Landscape Protection Activities in 2004 Together with Arnika and Traditions of the White Carpathians, the Environmental Partnership prepared two study trips of foreign experts on watershed of Ploučnice and in the White Carpathians. These weeklong study trips focused on discussions with local interest groups on the questions of protection against floods and on the marketing of local products. As a result of the trip, teams of experts proposed possible solutions of current problems. In cooperation with Quebec Labrador Foundation, the Environmental Partnership prepared an internship for representatives of state and voluntary nature conservationists. The internship in New England, USA, focused on methods of nature protection in cooperation with owners and NGOs. With ICPL, Wales, the Environmental Partnership delivered a seminar on nature heritage interpretation for administrations of PLAs and national parks in February Why do I work for the EP? I like to work in a team of enthusiastic people that feel responsibility and enrich the work with their hearts and beliefs. Tomáš Růžička Koordinátor programu / Program coordinator: Tomáš Růžička, tel , 18

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Seminář a exkurze pro poskytovatele služeb podél Labské stezky v Ústeckém kraji v rámci projektu Partnerství o.p.s Labská stezka bez hranic

Seminář a exkurze pro poskytovatele služeb podél Labské stezky v Ústeckém kraji v rámci projektu Partnerství o.p.s Labská stezka bez hranic Seminář a exkurze pro poskytovatele služeb podél Labské stezky v Ústeckém kraji v rámci projektu Partnerství o.p.s Labská stezka bez hranic Nadace Partnerství Vás srdečně zve na jednodenní seminář spojený

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE MONTHLY PROGRAMDECEMBER 2016 Czechs meeting foreigners and vice versa Discussions, debates, games, trips Informal atmosphere Opportunity to meet new people No need to speak Czech In Prague and Central

Více

Publicita projektů CZ09 Info na webu

Publicita projektů CZ09 Info na webu Publicita projektů CZ09 Info na webu Jan Aschermann, MŠMT 27.8. 2015 Komunikace - co kde najdete na webu Změna struktury Norských fondů na webu MŠMT Změna kontaktních telefonů na MŠMT Základní informace

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Energy Saving Fund City of Litoměřice. Riga 25 th September 2015

Energy Saving Fund City of Litoměřice. Riga 25 th September 2015 Energy Saving Fund City of Litoměřice Riga 25 th September 2015 Overview Introduction - City of Litoměřice Main activities in the energy sector Support of solar system for citizens Reasons for ESF establishment

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne:

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne: Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner Sledované období: 27. 2. 28. 3. 2013 Zpracováno dne: 29. 3. 2013 Obsah: 1. Investujeme.cz Pomůže Temelín růstu a II. pilíř půstu?...3 2. Měšec.cz

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk Název vzdělávacího Viktoriánská Anglie, Britské impérium materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Mgr. Jarmila Iblerová Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací

Více

Jak jsme se dostali k dobrovolnictví?

Jak jsme se dostali k dobrovolnictví? Jak jsme se dostali k dobrovolnictví? gymnázium je od roku 2008 členem mezinárodní sítě škol EAC (EAC = European Active Citizenship) spolupráci škol řídí nevládní organizace CESES se sídlem v italském

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

U DOKTORA. U DOKTORKY

U DOKTORA. U DOKTORKY U DOKTORA. U DOKTORKY Je mi špatně. Jakou máte teplotu? Je mi dobře. Máte pojištění? Co tě bolí? Co vás bolí? Neboj se. Nebojte se. Bolí mě hlava. Otevři ústa. Otevřete ústa. Bolí mě v krku. Svlékni se.

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Stezky Greenways Soutěže cesty Městy a Město stromů Granty, asistence Daniel Mourek Ondřej Fábera Nadace Partnerství Pomáháme pečovat o životní prostředí,

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Michaela Valentová. Institute for Environmental Policy, p.b.c Praha 2 Kateřinská 26

Michaela Valentová. Institute for Environmental Policy, p.b.c Praha 2 Kateřinská 26 Michaela Valentová Institute for Environmental Policy, p.b.c. 120 00 Praha 2 Kateřinská 26 www.ekopolitika.cz Programmes supporting Pedestrians and Walkability in the Czech Republic Governmental level

Více

Soutěžní kategorie C: Nejlepší informační kampaň zaměřená na hospodaření s energií. Plán kampaně

Soutěžní kategorie C: Nejlepší informační kampaň zaměřená na hospodaření s energií. Plán kampaně Soutěžní kategorie C: Nejlepší informační kampaň zaměřená na hospodaření s energií Plán kampaně Název kampaně: Ekologové Podrobné údaje o soutěžících a škole: Mgr. Lenka Kučerová, 7.B Základní škola Kladno,

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz. Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe

Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz. Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe Spolupráce s NP Saské Švýcarsko Chráněná krajinná oblast Labské pískovce Národní Park

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 --ANNUAL REPORT 2011 BUĎME AKTIVNÍMI OBČANY ZAJÍMEJME SE O DRUHÉ Název našeho občanského sdružení BALIME je zkratka Bavíme Lidi Medii Cíle: Vzdělávací činnost, především v oblasti

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Ochrana životního prostředí a změna klimatu

Ochrana životního prostředí a změna klimatu Ochrana životního prostředí a změna klimatu Environmental protection and climate change Sysel obecný Jiří Bohdal Biodiverzita a ekosystémové služby Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním

Více

PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK)

PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK) PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK) BOŽENA MANNOVÁ, JOSEF BIČÍK České vysoké učení technické v Praze Abstrakt: Vzhledem k rostoucímu počtu seniorů v populaci je velmi důležité poskytnout seniorům vzdělání,

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK

SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK Co mají společné? Použity Google Obrázky 2 Co mají společné? Použity Google Obrázky 3 Spolupráci? Použity Google Obrázky

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE Together We Can Manage Společně to zvládneme Jen pár slov Jak dlouho? How long? 15 minut /minutes Mgr. Ellina Horalíková Členka správní rady Autism Europe

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Kulatý stůl životní prostředí a udržitelné rozvojové cíle v projektech rozvojové spolupráce

Kulatý stůl životní prostředí a udržitelné rozvojové cíle v projektech rozvojové spolupráce FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Kulatý stůl životní prostředí a udržitelné rozvojové cíle v projektech rozvojové spolupráce Daniel Svoboda člen Správní rady FoRS Development Worldwide, spolek

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Pathways and Challenges of Integration at a Local Level in Prague

Pathways and Challenges of Integration at a Local Level in Prague Pathways and Challenges of Integration at a Local Level in Prague CZECH REPUBLIC Pop.: 10 588 063 Foreign.: 509 963 Foreigners percentage: 4,82 % 1.) Ukraine (112956) 2.) Slovakia (109 610) 3.) Vietnam

Více

Biotechnology in the Czech Republic where we are?

Biotechnology in the Czech Republic where we are? Biotechnology in the Czech Republic where we are? Martin Bunček Technology Agency of the Czech Republic České Budějovice 20th September 2016 great past sad present promising future * long tradition in

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

Svět v pohybu. Rizika a příležitosti.

Svět v pohybu. Rizika a příležitosti. Svět v pohybu. Rizika a příležitosti. Globální rizika 5 hlavních rizik z hlediska pravděpodobnos ti Extrémní projevy počasí Rozsáhlá nedobrovolná migrace Přírodní pohromy Teroristické útoky Datové podvody

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Jiří Bárta, 3. února 2006 Obsah a cíl prezentace: trendy ve financování obecně prospěšných projektů NNO a sociální

Více

MUDr. Milan Cabrnoch. poslanec Evropského parlamentu. 20. října 2005, Kutná Hora

MUDr. Milan Cabrnoch. poslanec Evropského parlamentu. 20. října 2005, Kutná Hora Zdravotní politika MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu 20. října 2005, Kutná Hora 1 motto: zdravotní péče je služba jako každá jiná; má svého zákazníka s jeho očekáváním a svého poskytovatele,

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_200 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Eva Lopatová

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje 6 různých cvičení včetně krátkého překladu, pomocí

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 2004 2007

SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 2004 2007 SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 24 27 STRUČNÝ PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACE Roman Prokop Souhrn: Od r. 24 zaznamenaly univerzity třetího věku v České republice významný rozvoj také díky státní dotaci,

Více

1. KAPITOLA: Jan Kněžínek. Odpověď státních institucí na rozhodnutí Výboru světového dědictví

1. KAPITOLA: Jan Kněžínek. Odpověď státních institucí na rozhodnutí Výboru světového dědictví 1. KAPITOLA: Odpověď státních institucí na rozhodnutí Výboru světového dědictví Praha, leden 2008 Zpracovatelé: Martin Zídek (MK ČR) Lada Pekárková (MHMP-OKP) Jan Kněžínek ředitel Odboru kultury, památkové

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více