Table of contents: Obsah:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Table of contents: Obsah:"

Transkript

1 Výroční zpráva 2004 / Annual Report 2004

2 Obsah: Úvodní slovo Programy Nadace Partnerství Média Soutěže a ceny Lidé Nadace Partnerství Adresy členů asociace EPSD Programoví partneři Partnerství pro přírodu Dárci Veřejné sbírky Finanční zpráva Seznam grantů Table of contents: Foreword The Environmental Partnership programs Media Competitions and awards People of the Environmental Partnership Addresses of the EPSD member foundations Program partners Partnership for the Nature Donors Public collections Financial report Awarded grants

3 What is the Czech Environmental Partnership Foundation? The Czech Environmental Partnership Foundation (EP) is the most important Czech foundation supporting environmental projects in all regions of the Czech Republic. Since its establishment in 1991, the foundation has supported over 1600 projects with grants totalling over 150 million CZK. Together with five other foundations from Bulgaria, Hungary, Poland, Romania and Slovakia, the EP is a member of the Environmental Partnership Consortium. The Environmental Partnership receives a contribution from the Foundation Investment Fund. Since 2004, the foundation has merged with the Josef and Petra Vavrouškovi Foundational Fund. The Environmental Partnership s mission is to assist NGOs, communities and other partners in care of the environment and to stimulate sustainable development, crosssector cooperation and public participation in civil society. We believe that towns and regions can develop only in a healthy environment. The Foundation supports sustainable tourism, renewable energy sources and energy savings, sustainable transportation and living public spaces in towns. Public participation in decision-making on the environment issues is one of the basic pillars of modern society. Only proactive citizens can ensure development that does not harm the environment, is sensible to social problems and brings economic prosperity to towns and regions. Nature and landscape protection can be successful only in cooperation with people who live there. We support modern approaches to nature protection based on cooperation with owners, municipalities, state authorities and NGOs. Co je Nadace Partnerství Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické projekty ve všech regionech České republiky. Od svého vzniku v roce 1991 podpořila formou nadačních příspěvků ve výši přes 150 miliónů korun už na 1600 projektů nevládních neziskových organizací a obecních úřadů. Společně s pěti sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental Partnership. Nadace je příjemcem příspěvku do nadačního jmění z Nadačního investičního fondu. Od roku 2004 se Nadace Partnerství sloučila s Nadačním fondem Josefa a Petry Vavrouškových. Posláním Nadace Partnerství je pomáhat nevládním organizacím, obcím a dalším partnerům v péči o životní prostředí, stimulovat trvale udržitelný rozvoj, mezisektorovou spolupráci a účast občanů na věcech veřejných. Jsme přesvědčeni, že rozvoj obcí a regionů je možný pouze s ohledem na zdravé životní prostředí. Nadace Partnerství podporuje šetrné formy turistiky, využívání obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor, šetrnou dopravu a kvalitní a funkční veřejná prostranství v obcích a městech. Zapojení veřejnosti do rozhodování o vlastním životním prostředí chápeme jako jeden ze základních pilířů fungování společnosti. Pouze společnost s aktivními občany, kteří se zajímají o věci veřejné, je schopna zabezpečit rozvoj, který nepoškozuje životní prostředí, je citlivý k sociálním otázkám a zároveň přináší ekonomický rozvoj obcím a regionům. Ochrana přírody a krajiny je možná pouze ve spolupráci s lidmi, kteří v ní žijí. Nadace Partnerství podporuje moderní přístupy ochrany přírody založené na spolupráci s vlastníky, obcemi, státní správou a neziskovými organizacemi. 1

4 Úvodem Ve znamení nových partnerství Rok 2004 nezměnil nic na tom, že udržitelný rozvoj zůstává pořád na okraji zájmu rozhodujících sil v této zemi. Konkurenční výhoda kvalitního životního prostředí, včetně areálů zachovalé přírody je stále, paradoxně, označována za nevýhodu pro rozvoj a podnikání. Zatímco u politiků je podpora moderních ekologických trendů mizivá, mezi manažery a vlastníky je stále více těch, kteří si uvědomují společenskou odpovědnost svých firem a hlásí se ke konceptu udržitelnosti s vyváženou dimenzí ekonomického, sociálního a ekologického rozvoje. To je dobrá zpráva, kterou potvrzuje mj. i rostoucí počet firem, které se oficiálně přihlásily k těmto principům a staly se partnery neziskových organizací. Zdá se, že i média prolomila svůj opatrnický postoj ke zveřejňování dobrých počinů. Nadace Partnerství v roce 2004 nejen prohloubila spolupráci s tradičními partnery, jako je Česká spořitelna, ale rozšířila ji i o další významné firmy, jako jsou Toyota Europe, Skanska CZ nebo TPCA Kolín. Další podniky se zapojily do projektu budování nadačního jmění jako zdroje dlouhodobé podpory ekologických projektů. Přispěly vlastně dvojnásobkem, protože jejich peníze Mottova nadace navýšila o stejnou částku. Všem děkujeme a zveme i další dárce, aby se do tohoto ojedinělého programu zapojily. Vstup do Evropské unie znamenal i pro neziskový sektor nástup konkurence v evropském měřítku. Nadace Partnerství na to byla připravena. Dosavadní spolupráce s nadacemi v dalších 5 zemích byla formalizována do sdružení Partnerství pro udržitelný rozvoj a ještě intenzivněji pracujeme na společných projektech s dalšími partnery v zemích EU, v kandidátských zemích i na Balkáně. Foreword New partnerships In 2004, sustainable development remained a marginal interest of the decisive authorities in this country. The competitive advantage of high quality and healthy environment, including preserving areas of nature, is, paradoxically, still considered disadvantageous for development and business. While the politicians support of modern environmental trends is very low, the number of managers and proprietors who are conscious of corporate social responsibility, and who appreciate the concept of sustainable development, is increasing. This success is confirmed by an increasing number of companies, which accepted these principles, and became partners of non-profit organisations. It seems that even the media changed their cautious attitude towards publicity of corporate charity initiatives. In 2004 The Environmental Partnership Foundation has not only deepened its relationship with traditional partners such as the Czech Saving Bank, but also extended cooperation with other important companies, such as Skanska CZ, TPCA Kolín, or Toyota Europe. Other companies are involved in the foundation endowment-building program, which is important as a sustainable source for financial support of environmental projects. In fact they contributed twice as much, because the C. S. Mott Foundation matches their donation by the same amount. We are much obliged to our donors and invite also new partners to join this unique program. The accession to European Union represents competition on a European scale, even for the non-profit sector. The Czech Environmental Partnership Foundation 2

5 Foreword is ready for this challenge. The actual consortium network with other 5 sister foundations was formalized into the registered association Environmental Partnership for Sustainable Development (EPSD), and we also intensified cooperation with other partners in EU countries, in candidate countries and in Balkan states. The Czech Environmental Partnership Foundation was successful in several projects financed by EU funds. The most important project prepared in 2004 is Cyclists Welcomed which was awarded as number one in Úvodem Nadace Partnerství uspěla v několika projektech podpořených z fondů Evropské unie. Nejvýznamnější je projekt Cyklisté vítáni, který byl ve své skupině v rámci SROP oceněn nejvyšším počtem bodů. V rámci Rady vlády pro nestátní neziskové organizace jsme se snažili ovlivnit nastavení podmínek strukturálních fondů tak, aby neomezovaly účast kvalitních projektů NNO. Podařilo se to jen zčásti a důležitou prioritou zůstává příprava dalšího programovacího období

6 Úvodem Rok 2004 skončil ve znamení katastrof. Vichřice v Tatrách otřásla veřejností střední Evropy a tsunami v jihovýchodní Asii celým světem. Obrovská vlna solidarity občanů, kteří nečekali na své vlády a přispěli na obnovu zničených území velkými částkami, svědčí o tom, že nízká účast ve volbách neznamená, že veřejnost je apatická. Jenom na sbírku pro Tatry organizovanou naší Nadací přispěli Češi částkou téměř 11,5 mil. Kč. Podrobné informace i seznam dárců najdete na webové stránce nadace. Naším dlouhodobým cílem je ale pokud možno ekologickým katastrofám předcházet prosazováním myšlenky udržitelného rozvoje. Děkujeme všem, kdo nám v tom pomáhají. Miroslav Kundrata ředitel Nadace Partnerství Foreword its category of CROP (Common Regional Operational Program). Within the Governmental Council for Non-profit Organisations we tried to modify the structural funds contribution conditions so as not to restrict the participation of good projects of NGOs. Only partial success has been achieved, and preparation of next programming period remains an important priority. The year 2004 stands for a period of catastrophes. The storm in the Tatras shocked the public in Central Europe, and the tsunami in Southwest Asia the whole world. A significant citizen solidarity considerably contributed to the reconstruction of destroyed areas, proving that the public is still sensitive to social and environmental issues, in spite of low election attendance. Almost 11.5 mil. CZK were collected in the Tatras Recovery fundraising campaign organized by our foundation. More detailed information, as well as the list of donors, is available at the foundation s web pages. But our long-term aim is, if possible, to prevent the environmental catastrophes by promoting and implementing sustainable development principles. We invite our partners to join. Miroslav Kundrata director 4

7 The Environmental Partnership Programs Programy Nadace Partnerství Open Grant Program Energy Alternatives Transportation for the 21st Century Greenways Partnership for Public Spaces Nature and Landscape Protection Training Program Tree of Life The Path of the Little Cloud Dragon Základní grantový program Energetické alternativy Doprava pro 21. století Zelené stezky Greenways Partnerství pro veřejná prostranství Ochrana přírody Školicí program Strom života Cesta Mráčkového dráčka 5

8 Základní grantový program Základní grantový program Nadace Partnerství podporuje environmentálně zaměřené aktivity neziskových organizací a obcí. Jeho cílem je zapojování veřejnosti do rozhodování a péče o životní prostředí a pomáhá prosadit inovativní a systémová řešení problémů. Granty ve výši do Kč jsou udělovány projektům v tematických oblastech: ochrana přírody, informování veřejnosti a účast občanů na rozhodování, environmentální legislativa, výchova a vzdělávání a trvale udržitelný regionální rozvoj. Každoročně jsou také podpořeny dva větší projekty institucionálního rozvoje organizací. Prostředky Základního grantového programu pocházely v roce 2004 z výnosů nadačního jmění, z grantu nadace C. S. Mott Foundation a z příspěvků holandské loterijní nadace DOEN. Open Grant Program The program supports environmentally focused activities of NGOs and municipalities. Its aim is to involve people in decision-making and taking care of environment. The program also helps to enforce innovative and systematic solutions of environmental problems. Grants of up to 210,000 CZK are awarded to projects in these areas: nature and landscape conservation, access to decision-making, raising public awareness, environmental legislation, regional development and local heritage interpretation. Every year two projects of institutional development of NGOs are supported. Financial sources of the program in 2004 were the revenues from the endowment, C. S. Mott Foundation grant and from the contribution of DOEN. Koordinátorka programu / Program coordinator: Jana Tesařová, tel , Asistent programu / Program assistant: Radim Cenek, tel , Grantová komise / Grant commission: Ivan Bartoš vedoucí Správy CHKO Poodří / Chief of the Administration of the Poodří PLA, Studénka Jan Dungel výtvarník a zoolog / artist and zoologist, Brno Petr Hlobil Centrum pro dopravu a energetiku, CEE Bankwatch / Centre for Transport and Energy, CEE Bankwatch, Praha / Prague Monika Kašparová poslanecká asistentka poslance a ministra životního prostředí Libora Ambrozka / assistant of the MP and minister of environment Libor Ambrozek Jitka Klinkerová Ústav pro ekopolitiku / Institute for Environmental Policy, Roztoky Čestmír Klos novinář, týdeník EURO / journalist, Euro Weekly, Praha / Prague Libuše Růčková starostka města Broumov / mayor of Broumov 6

9 Open Grant Program Activities in 2004 One of the projects supported in 2004 has been run by TYTO Civic Association. The project significantly contributed to a development of the population of heavily endangered barn owl in the South Moravia Region. TYTO members visited people on farms where owls live and informed them about the needs of owls and about ways of their protection in which the farmers can participate. Why do I work in the EP? The engagement of the people in NGOs is amazing. They deal with environmental problems that should be a question of all of us. I am happy that the foundation helps them to do their useful job. Jana Tesařová Základní grantový program Aktivity v roce 2004 V roce 2004 bylo ve dvou grantových kolech podpořeno 36 projektů v celkové částce ,50 Kč. Jeden z projektů podpořených v roce 2004 realizovalo občanské sdružení TYTO. Projekt významně přispěl k rozvoji populace silně ohroženého druhu sovy pálené na jižní Moravě. Občanské sdružení seznamovalo pracovníky zemědělských farem, kde sova pálená nejčastěji hnízdí, s biologií sovy pálené a možnostmi její ochrany, do níž se nyní aktivně zapojují. Proč pracuji v nadaci? Nasazení lidí z neziskových organizací je obdivuhodné. Navíc se angažují v otázkách životního prostředí, což by měla být záležitost každého z nás. Jsem ráda, že jim nadace pomáhá dělat užitečnou práci. Jana Tesařová 7

10 Energetické alternativy Program Energetické alternativy podporuje projekty zaměřené na využívání obnovitelných zdrojů energie a na moderní cesty k jejím úsporám tak, aby bylo dosaženo snižování emisí CO 2. V roce 2004 program podporoval zejména vzdělávání a osvětu v oblasti úspor energie a jejich obnovitelných zdrojů, a pokračoval tak v trendu nastoupeném v minulých letech. Aktivity v roce 2004 Již pátým rokem pokračuje podpora projektů Úspor energie na školách. Žáci i učitelé zúčastněných škol se dozvídají o různých formách energie spotřebovávaných v budově školy a hledají způsoby, jak tuto energii ušetřit. Navrhují a pomáhají realizovat nízkonákladová opatření k úsporám energie ve svých školách a často také motivují vedení školy, aby přistoupilo k realizaci dalších úsporných opatření. V soutěži o nejlepší žákovský energetický audit školní budovy v regionu získaly nejlepší školy finanční příspěvek na realizaci úsporných opatření. Díky spolupráci nadace se středisky ekologické výchovy se v roce 2004 mohlo zapojit více než 30 škol v sedmi regionech. Proč pracuji v nadaci? Je to pro mne příležitost setkávat se a pracovat s lidmi, kteří nečekají co budoucnost přinese, ale aktivně ji vytvářejí už teď. Radim Cenek Energy Alternatives The program supports projects focused on renewable energy sources and on modern ways of energy saving. The program s main concern is decreasing CO 2 emissions. In 2004 the program gave much support to education and awareness-raising in the area of energy savings and renewable sources, continuing in the paths of previous years. The program has supported Energy Savings at Schools Projects for five years. Pupils and teachers of the participating schools learn about different ways of energy consumption at their schools and try to find ways to save energy. They propose and help to realise low-cost measurements of energy saving and motivate school directors to continue in more significant steps to save the energy at schools. The most effective schools received contributions for these steps. Thanks to the cooperation of the Environmental Partnership and centres of environmental education, over 30 schools could participate in the year Why do I work in the EP? It gives the opportunity to meet and work with the people who do not wait for what the future brings, but actively create the future right now. Radim Cenek Koordinátor programu / Program coordinator: Radim Cenek, tel , 8

11 Transportation for the 21st Century Transportation for the 21st Century (Transportation 21) is a joint program of the Environmental Partnership and the VIA Foundation. Its mission is to promote such transportation policy that consists of well thought-through and sufficient support of public transport, pedestrians and cyclists. The policy should at the same time limit the car transportation. To fulfil its mission the program awards grants, organises excursions, promotes sustainable transportation and spreads information on successful Czech and foreign examples through websites, competition, seminars and publications. Activities in 2004 Transportation 21 organised 3rd annual Traffic calming in towns and cities competition. The winners were Doprava pro 21. století Doprava pro 21. století (Doprava 21) je společný program Nadace Partnerství a Nadace VIA. Jeho posláním je propagovat takovou dopravní politiku, která zahrnuje promyšlenou a dostatečnou podporu veřejné osobní dopravy, pěších a cyklistů za současného omezování individuální automobilové dopravy. K naplnění svého poslání program uděluje granty na podporu projektů přinášejících udržitelná řešení v dopravě, organizuje exkurze pro vybrané cílové skupiny, propaguje šetrnou dopravu a informuje o vhodných domácích i zahraničních příkladech prostřednictvím internetových stránek, veřejných soutěží, přednášek, seminářů a publikační činnosti. Aktivity v roce 2004 Pod organizačním zajištěním programu Doprava 21 se uskutečnil 3. ročník soutěže Zklidňování dopravy ve Koordinátor programu / Program co-ordinator: Petr Šmíd, tel. / fax , Hlavní stránky programu / Main program websites Partner programu / Program partner: Skanska CZ, a. s., od podzimu 2004 / since autumn 2004 Poradní sbor / Advisory board: Libor Ambrozek ministr životního prostředí ČR / minister of environment Ivana Bursíková členka Zastupitelstva hlavního města Prahy / member of the Prague City Assembly Tomáš Feřtek redaktor časopisu Reflex / journalist, Reflex Weekly Ivan Klíma spisovatel / novelist Vladimír Lukšů Fakulta managementu VŠE Jindřichův Hradec / Faculty of Management, University of Economy Jindřichův Hradec Jan Mužík Fakulta architektury ČVUT / Faculty of Architecture, Czech Technical University Luděk Sýkora Přírodovědecká fakulta UK / Faculty of Science, Charles University, Prague Jana Šmídová redaktorka Českého rozhlasu 6 / journalist, Czech Radio 6 Marek Švehla redaktor časopisu Respekt / journalist, Respekt Weekly 9

12 Doprava pro 21. století městech a obcích ČR. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen proběhlo symbolicky 22. září na Evropský den bez aut. Především zástupcům místních samospráv má sloužit příručka Jak zklidnit dopravu v obcích, kterou Doprava 21 vydala v září Jednotlivé kapitoly pojednávají o smyslu a principech zklidňování dopravy, funkcích uličního prostoru, typech dopravně zklidňujících opatření, orientačních nákladech, postupech povolovacího řízení, způsobech zapojování veřejnosti apod. Se zajímavými dopravními řešeními se mohli seznámit účastníci dvou exkurzí po dopravně zklidněných komunikacích v Pardubicích a v Plzni, které Doprava 21 zorganizovala společně s Centrem dopravního výzkumu Brno. Exkurze byly určeny především věcně příslušným pracovníkům státní správy, zástupcům samosprávy a dopravním policistům. Účastníci byli seznámeni s konkrétními zkušenostmi při přípravě a realizaci dopravně zklidňujících opatření, jakož i s přínosem těchto opatření pro snížení nehodovosti a pro zkvalitnění veřejných prostranství. Novou podobu dostaly webové stránky programu Doprava 21. Stránky obsahují více informací a postupně se rozšiřující databázi zajímavých řešení v Česku i v zahraničí Proč pracuji v nadaci? Chci se podílet na rozvoji občanské společnosti, což je také cílem Nadace Partnerství. Petr Šmíd Transportation for the 21st Century announced on the celebration that took place on September 22nd 2004, on the European Car-Free Day. A handbook, Traffic calming in towns was published primarily for the representatives of local authorities. The handbook focuses on principles of traffic calming, functions of the streets, types of traffic calming measurements, costs, public participation, etc. Participants in two excursions organised by Transportation 21 could learn from interesting solutions resulting from experiences with traffic calming in Pardubice and Pilsen. Excursions organised in cooperation with Centre for Traffic Research Brno were visited by representatives of ministries, local governments and policemen. Thanks to these excursions, participants could see the main advantages of traffic calming: a decrease in the car accidents rates and improvements of public spaces. A new design of the Transportation 21 websites are not only more user-friendly but include more information and a growing database of interesting projects of traffic calming and management in Czechia and abroad. Why do I work in the EP I want to participate in the development of the civil society and that is the main mission of the Environmental Partnership. Petr Šmíd 10

13 Greenways Greenways are trails or natural corridors used in accordance with their environmental function and potential for sport, tourism and recreation. They contribute to natural and cultural heritage conservation, improve the traffic situation, provide opportunities for recreation and tourism and provide a stimulus for adopting a healthier lifestyle and the sustainable use of local resources. The Greenways Program has assistance and grant-making components. Assistance includes consultation Zelené stezky Greenways Zelené stezky jsou trasy, komunikace nebo přírodní koridory využívané v souladu s jejich ekologickou funkcí a potenciálem pro sport, turistiku a rekreaci. Přinášejí užitek v oblasti ochrany přírody a kulturního dědictví, zlepšují možnosti pro dopravu, rekreaci a turistiku a jsou výzvou k zdravějšímu životnímu stylu a udržitelnému využívání místních zdrojů. Program Zelené stezky Greenways má asistenční a grantovou složku. Asistence obsahuje poradenství v oblasti Tým programu Zelené stezky Greenways / Greenways Program Team: Národní koordinátor / National coordinator Juraj Flamik, Panská 7, Brno, tel , Manažer mezinárodních projektů / International projects manager Daniel Mourek, Krátká 26, Praha 10, tel. / fax , Manažerka Greenways Praha Vídeň / Prague Vienna Greenways manager Eva Kvapilová, Panská 7, Brno, tel , Manažerka Moravských vinařských stezek / Moravian Wine Trails manager Anna Čarková, tel , Manažerka Krakow Morava Wien Greenways / Krakow Morava Wien Greenways manager, Helena Metelková, tel , (od prosince 2004 / since December 2004) Grantová komise / Grant commission: Jan Dungel předseda komise, předseda správní rady Nadace Partnerství / head of the commission, head of the EP Board of Directors Miroslav Kundrata ředitel Nadace Partnerství / director of the Environmental Partnership Juraj Flamik národní koordinátor Greenways / Greenways national coordinator Tomáš Leskovjan Greenways Travel Club Daniel Drahotský Česká spořitelna, a. s. Za správní radu program garantuje / On behalf of The Board of Directors the program is guaranteed by: Jan Dungel Hlavní stránky programu / Main program websites Generální partner programu / General partner of the program: Nadace České spořitelny 11

14 Zelené stezky Greenways informací, metodických postupů, získávání finančních zdrojů, propagace a projektového managementu. Granty jsou poskytovány začínajícím projektům a projektům s novými myšlenkami. V rámci spolupráce se zahraničními partnery podporuje program Greenways studijní cesty, účast na odborných setkáních a vzájemnou výměnu informací. Aktivity v roce 2004 Mezi 19 projektů, které program Greenways podpořil částkou Kč, především z daru Nadace České spořitelny, patřily například projekt adopce stezek na Mikulovsku Čistá stezka-hezká stezka, vytvoření informačního bodu Greenways v barokním mlýně Jindřichohradeckého zámku nebo příprava koňských stezek podél Greenways Greenways in the area of information, methodology, fundraising, promotion and project management. Grants are provided for starting projects and for projects pursuing new ideas. Within the framework of cooperation with foreign partners, the program supports study trips, participation in professional meetings and mutual information exchange. Activities in 2004 The Greenways Program supported 19 projects with 1,509,654 CZK, using money from the Česká Spořitelna Foundation donation. These included the creation of a Greenways Information Point in the baroque mill of Jindřichův Hradec Castle and preparing of horse-riding trails along Prague Vienna Greenways. 12

15 Greenways The program also organised a week-long promotional cycling ride along Prague Vienna Greenways. The cyclists were a wonderful team of cycling freaks and mayors of towns from 18 big towns along the Greenways. The mayors signed a memorandum confirming cooperation with the Greenways project. Although they didn t sign the memorandum, directors and employees of local branches of Česká spořitelna Bank also took part in this promotional ride. The Czech Senate hosted Czech and European Greenways employees for two large seminars on Greenways. On the way from Krakow to Vienna you will see new signposting and many new information panels. In summer you can plan your holidays with our Summer on Greenways leaflet or you can use interactive maps on the website. Great number of events took place along Greenways. The Greenways Team thanks everybody. Why I do not work in the EP? I cannot imagine judging my job with the amount of goods sold, increase of profits or the number of answered complaints. From time to time I meet some of these in the EP as well. However, to be one fifth of the Greenways Team, to invent beautiful projects that bring happiness to people, to work in a friendly and open-minded team that is a way of life, not work. Juraj Flamik Zelené stezky Greenways Praha Vídeň. Vedle grantového programu se povedlo i několik velkých akcí, zejména týdenní propagační jízda na Greenways Praha Vídeň. Její peloton tvořila nejen skvělá parta cyklistických nadšenců, ale i starostové obcí a 18 velkých měst na trase. Jsou zvěčněni podpisem na Memorandu o spolupráci pro Greenways. Bez podpisů, ale také s nadšením, se jízdy zúčastnili i ředitelé a zaměstnanci poboček České spořitelny. To, že jsou generálním partnerem, už můžete vidět i z putovních výstav o projektech Greenways ve foyer jejích poboček. Také Senát ČR hostil české a evropské Greenways, a to hned na dvou velkých seminářích. Cestou z Krakova nebo Prahy do Vídně budete na Greenways potkávat nové značky a desítky informačních panelů, v létě si můžete naplánovat dovolenou s letákem Léto na Greenways to nejlepší z kulturních akcí na trase Praha Vídeň nebo využit interaktivní mapy na www stránkách. Desítky akcí a projektů podél Greenways se tak díky nadšení mnoha partnerů zatřpytily ve městech i krajině. Greenways tým všem děkuje. Proč v nadaci nepracuji? Nedovedu si představit, že bych svou práci hodnotil objemem prodaného zboží, nárůstem zisku nebo počtem vyřízených stížností. Něco z toho mne občas potká i v nadaci, ale být jednou pětinou Greenways týmu, vymýšlet hezké projekty, které přinášejí užitek a radost lidem, tvořit v přátelském a otevřeném prostředí, to je způsob života, ne práce. Juraj Flamik 13

16 Partnerství pro veřejná prostranství Partnerství pro veřejná prostranství je dlouhodobý program Nadace Partnerství zaměřený na aktivní zapojování veřejnosti do úprav veřejných prostranství a do života komunity. V současnosti v tomto programu realizujeme projekt revitalizace stanice metra Budějovická v Praze (prostřednictvím Partnerství, o. p. s.) a program Škola pro udržitelný život. Obě tyto aktivity prakticky aplikují metody komunitního rozvoje, které propaguje Nadace Partnerství ve školicím programu Partnerství pro veřejná prostranství. Škola pro udržitelný život Společný grantový a asistenční program Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy a etiky SEVER. Program je realizován ve spolupráci s Toyota, Groundwork Velká Británie, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Polsko a krajským úřadem Královéhradeckého kraje. Cílem programu je propagovat vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojení veřejnosti do konkrétních Partnership for Public Spaces The Partnership for Public Spaces program is a long-term program of the EP. It focuses on the active participation of people in the reconstruction of public spaces and in the life of the community. In 2004 the program consists of the project of revitalization of the Budějovická metro station in Prague (realised by Partnerstvi, o. p. s.) and of the Schools for Sustainable Development program. Both activities use the methods of community development, which are promoted by the EP in the Training Program. Schools for Sustainable Development Schools for Sustainable Development is a joint grant and assistant program of the EP and the Centre for the Environmental Education and Ethics SEVER. The program is run in cooperation with Toyota, Groundwork UK, the Polish Environmental Partnership Foundation and the Administration of Hradec Králové Region. 14

17 Partnership for Public Spaces The aim is to promote education in the area of sustainable development and to promote public participation in activities focused in improving the local environment. Activities in 2004 The program in Czechia started in 2004 in Hradec Králové Region and will spread to other regions. It also takes place in Poland and the United Kingdom. The teachers and pupils of ten schools had the opportunity to plan and bring to life their own project to create something independently, invite the representatives of their town and general public, coordinate the project and finish it successfully. Each member of the project gained new experience, skills and better awareness of active civil society and sustainable development. Koordinátoři projektu Utváření místa na Budějovické / Budejovicka Project coordinators: Robert Sedlák, tel , Renata Vailová, tel , Hlavní stránky programu / Main program websites: Koordinátor programu Škola pro udržitelný život / Schools for Sustainable Development Program coordinator: Michal Veselý, tel , Partnerství pro veřejná prostranství akcí směřujících ke zlepšení životního prostředí. Program nabízí lidem příležitost zapojit se do zlepšování jejich okolí a celé obce. Aktivity v roce 2004 Projekt byl zahájen v roce 2004 v Královéhradeckém kraji a od roku 2005 se rozšiřuje do krajů dalších. Současně probíhá také ve Velké Británii a v Polsku. Kolektivy učitelů a žáků deseti škol měly možnost si vyzkoušet, jaké to je naplánovat a hlavně pak zrealizovat vlastní projekt. Něco samostatně vytvořit, pozvat k tomu zástupce obce i širokou veřejnost, vše dohromady zkoordinovat a dotáhnout až do konce. Každý účastník projektu získal nové zkušenosti, dovednosti a možná začal trochu víc chápat, co vlastně znamená občanská společnost a udržitelný život. Poradní sbor Školy pro udržitelný život / Advisory Board: Jiří Kulich Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER / Centre for environmental education and ethics SEVER Petra Bouchnerová Formánková Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER / Centre for environmental education and ethics SEVER Petr Rybář Krajský úřad Královéhradeckého kraje / Administration of the Hradec Králové Region Radka Dlabajová Nadace Partnerství / Environmental Partnership 15

18 Partnerství pro veřejná prostranství Utváření místa na Budějovické Na jaře 2003 byl zahájen projekt Utváření místa, který se zabývá zkvalitněním veřejného prostoru v okolí stanice metra Budějovická v Praze 4. Iniciátorem projektu je Česká spořitelna. Projekt koordinuje Nadace Partnerství, která čerpá ze zkušenosti a zázemí programu Partnerství pro veřejná prostranství a především z know-how amerických partnerů Project for Public Spaces z New Yorku, kteří se revitalizací veřejných prostranství zabývají již téměř 30 let. Současně s přípravou a projednáváním dlouhodobé vize jsou postupně realizovány dílčí malé projekty. V roce 2004 byl instalován jednoduchý orientační systém, prostranství před centrálou České spořitelny bylo zlepšeno zkvalitněním mobiliáře, doplněním zeleně a výtvarného objektu Jaro, léto, podzim zima od Rostislava Pospíšila. Další změna k lepšímu byla provedena v podchodu, kde šedá zeď v průčelí byla barevně pojednána výtvarníky. Proč pracuji v nadaci? Mám rád to dobrodružství stavění mostů mezi tradičním pojetím architektury a urbanismu na straně jedné a lidmi jako uživateli jejich výtvorů na straně druhé, kdy stavebním materiálem není beton, ale dialog, komunikace, partnerství. Robert Sedlák Partnership for Public Spaces Place-making at Budějovická In 2003, the place-making project started. It is focused on improving the public spaces near the Budějovická metro station in Prague. The project was initiated by the Česká spořitelna Bank and is coordinated by the EP, using the experience and background of the PPS program and the know-how of the American partners from the Project for Public Spaces, NY. Their experience with revitalization of public spaces is 30 years long. Beside the ongoing work towards the long-term vision, small projects take place. In 2004, simple orientation system was installed, the place in front of the Česká spořitelna Bank was improved with places for relaxing. Lots of greenery was planted, and a statue by Rostislav Pospíšil called The Seasons was added. Another improvement was re-painting the subway, where the grey wall was decorated by painters. Why do I work in the EP? I like the adventure of building bridges between a traditional architecture and urbanism on one side, and the people as users of the work on the other side. Not cement concrete, but dialogue, communication and partnership are the building materials. Robert Sedlák 16

19 Nature an Landscape Protection Nature and landscape protection is possible only in cooperation with the people who live there. The Environmental Partnership supports modern approaches to nature protection based on cooperation with owners, towns, state authorities and NGOs. The Environmental Partnership supports nature protection projects using its Open Grant Program. Ochrana přírody Ochrana přírody a krajiny je možná pouze ve spolupráci s lidmi, kteří v ní žijí. Nadace Partnerství podporuje moderní přístupy ochrany přírody založené na spolupráci s vlastníky, obcemi, státní správou a neziskovými organizacemi. Nadace Partnerství podporuje projekty ochrany přírody a krajiny především ze svého Základního grantového programu. 17

20 Ochrana přírody Aktivity v roce 2004 V roce 2004 Nadace Partnerství připravila ve spolupráci s Arnikou a Tradicí Bílých Karpat dva pobyty skupiny zahraničních expertů v povodí Ploučnice a v Bílých Karpatech. Tyto týdenní pobyty byly zaměřeny na diskuse s místními zájmovými skupinami o problematice protipovodňové ochrany a marketingu místních produktů. Zahraniční skupiny zpracovaly na závěr svého pobytu doporučení k řešení současného stavu. V rámci spolupráce s americkou nadací QLF připravila Nadace Partnerství stáž pro dva zástupce státní a dobrovolné ochrany přírody do Nové Anglie v USA. Stáž byla zaměřena na metody ochrany přírody ve spolupráci s vlastníky a neziskovými organizacemi. S partnerskou organizací ICPL z Walesu připravila nadace školení k interpretaci přírodních lokalit pro správy CHKO a národních parků, které bylo realizováno v únoru Proč pracuji v nadaci? Baví mě pracovat v týmu zapálených lidí, kteří cítí svoji odpovědnost a dávají do práce svoje srdce a přesvědčení. Tomáš Růžička Nature an Landscape Protection Activities in 2004 Together with Arnika and Traditions of the White Carpathians, the Environmental Partnership prepared two study trips of foreign experts on watershed of Ploučnice and in the White Carpathians. These weeklong study trips focused on discussions with local interest groups on the questions of protection against floods and on the marketing of local products. As a result of the trip, teams of experts proposed possible solutions of current problems. In cooperation with Quebec Labrador Foundation, the Environmental Partnership prepared an internship for representatives of state and voluntary nature conservationists. The internship in New England, USA, focused on methods of nature protection in cooperation with owners and NGOs. With ICPL, Wales, the Environmental Partnership delivered a seminar on nature heritage interpretation for administrations of PLAs and national parks in February Why do I work for the EP? I like to work in a team of enthusiastic people that feel responsibility and enrich the work with their hearts and beliefs. Tomáš Růžička Koordinátor programu / Program coordinator: Tomáš Růžička, tel , 18

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Soutěžní kategorie C: Nejlepší informační kampaň zaměřená na hospodaření s energií. Plán kampaně

Soutěžní kategorie C: Nejlepší informační kampaň zaměřená na hospodaření s energií. Plán kampaně Soutěžní kategorie C: Nejlepší informační kampaň zaměřená na hospodaření s energií Plán kampaně Název kampaně: Ekologové Podrobné údaje o soutěžících a škole: Mgr. Lenka Kučerová, 7.B Základní škola Kladno,

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE Together We Can Manage Společně to zvládneme Jen pár slov Jak dlouho? How long? 15 minut /minutes Mgr. Ellina Horalíková Členka správní rady Autism Europe

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Liberálně-konzervativní akademie. Liberal Conservative Academy

Liberálně-konzervativní akademie. Liberal Conservative Academy 10 let CEVRO Liberálně-konzervativní akademie 10 years of CEVRO Liberal Conservative Academy Vznik CEVRO Foundation of CEVRO CEVRO vzniklo v srpnu 1999 se základní myšlenkou podporovat ty, kteří chtějí

Více

Ochrana životního prostředí a změna klimatu

Ochrana životního prostředí a změna klimatu Ochrana životního prostředí a změna klimatu Environmental protection and climate change Sysel obecný Jiří Bohdal Biodiverzita a ekosystémové služby Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

Jak jsme se dostali k dobrovolnictví?

Jak jsme se dostali k dobrovolnictví? Jak jsme se dostali k dobrovolnictví? gymnázium je od roku 2008 členem mezinárodní sítě škol EAC (EAC = European Active Citizenship) spolupráci škol řídí nevládní organizace CESES se sídlem v italském

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost Založení Partnerství, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Partnerství byla založena za účelem poskytování a zprostředkování informací a služeb

Více

WHAT IF ECONOMY BENEFITED THE PEOPLE AND NOT PEOPLE THE ECONOMY?

WHAT IF ECONOMY BENEFITED THE PEOPLE AND NOT PEOPLE THE ECONOMY? WHAT IF ECONOMY BENEFITED THE PEOPLE AND NOT PEOPLE THE ECONOMY? CO KDYBY EKONOMIKA PROSPÍVALA LIDEM A NIKOLI LIDÉ EKONOMICE? INVITATION to the under the patronage of Nobel Peace Prize Laureate Prof. Muhammad

Více

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 CZECH REPUBLIC AJ 3 Konverzační témata DUM č. 17 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ANGLICKÝ JAZYK Advertising

ANGLICKÝ JAZYK Advertising ANGLICKÝ JAZYK Advertising www.ssgbrno.cz Vytvořila: Mgr. Jana Macenauerová Adverstising Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na SŠG

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Stezky Greenways Soutěže cesty Městy a Město stromů Granty, asistence Daniel Mourek Ondřej Fábera Nadace Partnerství Pomáháme pečovat o životní prostředí,

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

Foundation of banks in the Czech Republic

Foundation of banks in the Czech Republic Foundation of banks in the Czech Republic Pavlína Haltofová 1 Abstract Foundations and civic associations are non-governmental, non-profit organizations, which account for the majority of NGOs in the Czech

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ www.pwc.com Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha Seminář pro příjemce z OPPK 24. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Program 13.30 13.45 Registrace účastníků

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU CH4LLENGE

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU CH4LLENGE NÁRODNÍ SEMINÁŘ PROJEKTU CH4LLENGE Plány udržitelné městské mobility v České republice Brno, 13.10. 2013 PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU CH4LLENGE Mgr. Iva Machalová Odbor dopravy Magistrátu města Brna Úvod Plán

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange ČESKO-ASIJSKÉ FÓRUM obchodní, kulturní a vzdělávací výměna CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange 2. ROČNÍK/2 nd EDITION Březen / March 2008 ČESKO-ASIJSKÉ FÓRUM obchodní, kulturní

Více

Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže

Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže aktivní občanství AICM active citizenship Association for Support for the Development of Youth Information Centres in the Czech Republic bezdomovectví

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Imagine you could save one life by writing an article Would you do that? Představte si, že napsáním článku byste mohli zachránit sto životů. Udělali

Více

STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU KAAD

STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU KAAD STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU - KAAD Východní Evropa program - Katolická akademická služba pro cizince www.kaad.de Stipendia pro křesťanské studenty (po 6. semestru), absolventy vysokých škol a vědecké

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé

Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé 1. Odkud pochází Vaši zahraniční generální ředitelé/regionální ředitelé? 42% zahraničních regionálních ředitelů pochází ze západní

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více