ZPRAVODAJ. Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje. Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj. Z obsahu: Novinky a zajímavosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje. Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj. Z obsahu: Novinky a zajímavosti"

Transkript

1 Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj Z obsahu: Novinky a zajímavosti Stalo se Připravujeme Seznam ZO ČSOP v kraji Komunitní centrum Klášter Blahutovice (kresba Petr Lelek). Vydalo Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska 70/RS v prosinci 2008.

2 Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje Novinky a zajímavosti Financování ochrany přírody a krajiny v kraji Nadační fond Via Vitae Informace: nfvv.vitaova.cz Adresa: Nádražní 29, Moravská Ostrava, tel.: , Nadace OKD Informace: Adresa: Prokešovo náměstí 6/2020, Ostrava, tel.: , Nadační Fond Hyundai Informace na Operační program Životní prostředí, osa 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny Informace: nebo Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Ostrava, Trocnovská 2, Ostrava, tel.: Kancelář Ústřední výkonné rady ČSOP má novou adresu Během podzimu se kancelář přestěhovala do nového sídla. Nová adresa je: Kancelář ÚVR ČSOP, Michelská 5, Praha 4 tel , fax , Kancelář je nyní součástí pražského Domu ochránců přírody. Úřední hodiny: pondělí pátek, 8 16 hodin, jindy po předchozí domluvě.

3 ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj Orel skalní se vrací do Beskyd Myšlenka vrátit orla skalního jako hnízdní druh do České republiky zrála v hlavách autorů projektu Návrat orla skalního do Moravskoslezských Beskyd několik desetiletí. V polovině 90. let se v souvislosti s tímto projektem uskutečnili první kroky, jako byl například průzkum historických dat o výskytu orla skalního v Českých zemích. Koncem roku 2000 ze začalo pracovat na vlastním projektuzáchranném programu tohoto druhu. Po celé řadě složitých, několikaletých jednání se zainteresovanými orgány ochrany přírody v ČR a Slovenské republiky se podařilo na sklonku roku 2004 projekt prosadit a získat k jeho realizaci příslušnou výjimku ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Ještě v průběhu roku 2005 se projekt dolaďoval a to především se slovenskými partnery. Orel skalní (Aquila chrysaetos) je v České republice zařazen mezi kriticky ohrožené druhy a přísná ochrana se na něj vztahuje také z příslušné směrnice Evropské unie. Tento dravec je nádherný, majestátní pták s rozpětím křídel okolo 2 metrů a jeho váha se u karpatské populace pohybuje zpravidla v rozmezí 2,5 až 4,5 kg, přičemž samci jsou zhruba o jednu třetinu menší než samice. Dospělí jedinci žijí v trvalých párech a svá hnízda si stavějí na skalních plošinách nebo využívají stromová hnízda. Orli snášejí zpravidla dvě vejce, z narozených mláďat přežívá většinou pouze jedno mládě. Mladší mládě v rámci kainismu umírá, to znamená že starší mládě mladší usmrtí nebo vytlačí na okraj hnízda kde prochladne a uhyne. Tento vlajkový druh je velmi přizpůsobivý co se týká potravy, v jeho potravě najdeme žábu,slepýše, ale uloví i kořist do velikosti dospělé lišky. Orel skalní je velmi konzervativní druh ve vztahu ke svému rodišti a je na něj přísně vázán. To je také základní moment proč bylo k projektu přistoupeno, proč došlo a po dobu pěti let bude docházet k vypouštění mláďat, k jejich repatriaci v Beskydách. Mláďata se musí v této oblasti narodit, vzít ji jako své místo narození, musí u nich dojít k vtištění rodiště. Nejbližší hnízdní populace je vzdálená 30 km, orli skalní se na území Beskyd a okolí občas pohybují na tzv. pohnízděních potulkách, mladí ptáci, nespárovaní, ještě nedrží teritorium a toulají se, ale v době kdy utvoří hnízdní pár se vracejí do svého rodiště, resp. na nejbližší uvolněné teritorium. Záchranná stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích na Moravě Živá zahrada Projekt ČSOP Živá zahrada si klade za cíl motivovat veřejnost k úpravám svých zahrad i pro potřeby volně žijících živočichů. Prostřednictvím Živé zahrady se tak alespoň částečně vrací příroda zpět do blízkosti člověka. Do této dlouhodobé soutěže pro širokou veřejnost se se svou zahradou může přihlásit prakticky kdokoliv. Zvláštní soutěžní kategorií jsou školní zahrady. Účastnit se může celá škola, třída nebo zájmový kroužek. Soutěž je dlouhodobá, proto může soutěžící svoji zahradu postupně přizpůsobovat tak, aby na ni živočich přilákal. Dostává také pravidelné rady, jak na to. Více na

4 Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje Časopis Krása našeho domova Časopis Krása našeho domova vydával v letech Svaz okrašlovací a ochranný. V roce 2001 jeho vydávání obnovil Český svaz ochránců přírody, který se k tradici Svazu okrašlovacího a ochranného hlásí. Krása našeho domova je členským časopisem, který dostávají zdarma všichni členové ČSOP. Vychází dvakrát ročně a jeho vydavatelem je Ústřední výkonná rada ČSOP. Jeho cílem je jednak zprostředkovávat informace mezi jednotlivými členy a příznivci ČSOP a přinášet jim náměty na jejich vlastní činnost, jednak propagovat pestrou činnost ČSOP, potažmo spolkovou ochranu přírody a krajiny obecně, navenek. Rubriky Chráníme přírodu, Krajina a lidé, Ekologická výchova, Pro děti, Živá zahrada, Zelené paragrafy, Rozhovor, Okénko do historie, Naučné stezky, Naše činnost, atd. obsahují množství informací nejen z činnosti ČSOP. Nový environmentální program Díky podpoře Nadace Veronica a úsilí členů sdružení vznikl v letošním roce environmentální program,,voda v krajině. Program je určen pro environmentální vzdělávání žáků druhého stupně základních škol. Tématicky je zaměřen na význam vody v krajině a ochranu vod. V rámci programu byly graficky zpracované 2 metodické listy, které slouží jako pracovní pomůcka k výuce. Zájemci se mohou obracet se svou žádosti o program na lektorku Mgr. Lenku Bakalovou Databáze metod komunitní práce KOMET Databáze shrnuje poznatky z více než 80 projektů zrealizovaných v letech na území České republiky. Její podstatnou část tvoří pilotní projekty, které byly součástí projektu Síť vzdělávacích a informačních center v chráněných krajinných oblastech České republiky. Databáze je jedním z významných výstupů tohoto projektu Českého svazu ochránců přírody. Projekt financovaný z prostředků Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů EU si kladl za cíl přispět k omezení zbytečných konfliktů a nedorozumění mezi návštěvníky CHKO, lidmi žijícími a podnikajícími na jejich území a ochranáři. Lékem na neduhy měly být metody založené na zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů. Vedle projektů realizovaných v rámci projektu ČSOP databáze obsahuje rovněž projekty realizované v rámci programů Nadace Partnerství, která se popularizaci metod Tvorba vize komunity, Interpretace místního dědictví, Plánovací víkend a Utváření místa systematicky věnuje od roku Více na Stalo se Návrat starých ovocných odrůd I letos pokračoval program ČSOP Studénka za záchranu starých ovocných odrůd v regionu. Loni jsme roubovali, uspořádali ovocnou slavnost ve Studénce a vydali brožuru s názvem,,poznej svůj strom Staré odrůdy Moravského Kravařska. Teď jsme se soustředili na propagaci. Za podpory Nadace Veronica vznikl na našich internetových stránkách e-shop, kde jsou k zakoupení všechny námi vydané brožury (dostupné na: Propagace byla mířena účelově také do informačních center Regionu Poodří, zahrádkářských svazů, ostatních sdružení ČSOP, v nichž jsou k dostání pro občany i turisty. Rozvinuli jsme navíc téma sušáren a sušení v regionu, o kterém se můžete více dozvědět ze článku posledního letošního čísla časopisu Poodří. Avšak nezůstalo pouze u propagace a na projekt Staré ovocné odrůdy navázalo partnerské sdružení O.s. Toro ze Spálova. To v letošním roce vysadilo několik desítek stromů v Klokočově u Oder a uskutečnilo spálovskou ovocnou slavnost. V činnosti uvažuje i nadále pokračovat.

5 ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj Ekocentrum Poodří Projekt Ekocentrum Poodří je navazujícím projektem na projekt Komunitního a návštěvnického centra Stará kovárna, které vyšlo v minulém čísle zpravodaje. Na přípravu projektu a podání žádosti do další výzvy operačního programu Životní prostředí získalo ČSOP Studénka grant Kč z Nadace OKD. Projekt zahrnuje odborné projektové, ekonomické a projektantské poradenství a bude ukončen v březnu Po úspěšné ukončení projektu se předpokládá zahájení stavební činnosti na budově staré kovárny v blízkosti železničního nádraží ve Studénce. Ta by v budoucnu měla sloužit jako klubovna, divadelní sál a kanceláře sdružení. Za pomoc při realizaci činností sdružení děkujeme všem dobrovolníkům a odborným poradcům. Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích na Moravě je v provozu 25 let Stanice byla budována v letech 1981 až 1983 v rámci tzv. Akce Z. Stalo se tak díky pochopení některých osvícených funkcionářů státní správy na okresní úrovni a díky vstřícnosti a úzké spolupráci s tehdejším vedením MNV v Bartošovicích. Na vlastní výstavbě pak participovala řada externích spolupracovníků především z řad členů Českého svazu ochránců přírody (především Základní organizace ČSOP N. Jičín, Odry, Fulnek a Štramberk) a střediska Klubu sokolníků v Novém Jičíně. V současnosti je v 3 ha areálu na 70 chovatelských zařízení a disponujeme také slušným provozním a sociálním zázemím. Udělal se obrovský kus práce, nicméně určitě nejde o optimální stav, mnoho práce je pořád ještě před námi.

6 Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje Naše úspěšnost (návrat vyléčených, připravených zvířat do volné přírody) se pohybuje v rozmezí 50 až 55%. Chápeme tuto práci především jako humánní a etický přístup, jako naši snahu alespoň částečně odčinit negativní působení člověka na přírodu. Z hlediska zachování biodiverzity není fungování záchranných stanic určitě stěžejní záležitostí,ochranářských opatření. Od počátku roku 1983 do října 2008 bylo přijato v rámci programu péče o handicapované živočichy celkem jedinců 196 druhů. Činnost zařízení v Bartošovicích není již dlouho omezena pouze na fungování záchranné stanice. Od 90. let se věnujeme také tzv. záchranným programům kriticky a silně ohrožených druhů živočichů (v průběhu let to byl raroh velký, sokol stěhovavý, koroptev polní, kvakoš noční), v současné době je to především sýček obecný, sova pálená a orel skalní (po více jako 100 letech chceme, aby se stal opět druhem hnízdícím na území ČR). Běžně ve stanici odchováváme mláďata sovy pálené, sýčka obecného, poštolky obecné, podařil se již také odchov sokola stěhovavého, raroha velkého, výrečka malého, výra velkého, ale třeba i jestřábů lesních. Od roku 1997 fungujeme také jako Záchranné centrum ve smyslu zákona CITES o obchodování s ohroženými druhy organismů a to v tom smyslu, že v našem zařízení jsou dočasně umístěni zabavené exempláře euroasijské fauny, ale také exotičtí ptáci. Do záchranného centra bylo přijato více než jedinců 45 našich i exotických druhů ptáků a savců. Od roku 2000 jsme také zapojeni do programu záchrany, selekce a rozšíření chovu ovce plemena Valaška, naše stádečko čítá 7 ovcí a jednoho berana. Součástí areálu je také sad původních odrůd ovocných dřevin, především jabloní, jde o několik desítek odrůd. Od roku 2000 nastal výrazný posun v činnosti našeho profesionálního zařízení, přestože jsme se věnovali od počátku činnosti stanice také ekologické výchově a osvětě, tak rok 2000 byl v tomto smyslu zlomový. V tomto magickém roce se podařilo vybudovat, především díky britské nadaci, samostatnou expoziční část pro veřejnost. Mohli jsme tak ekovýchovnou činnost rozjet na zcela jiné úrovni. Další výrazný skok v této oblasti nastal po ukončení náročné rekonstrukce centrálního objektu stanice. Více jak deset let trvala finančně velmi náročná oprava tohoto téměř 300 let starého, památkově chráněného objektu. Zmíněná rekonstrukce byla ukončena na podzim roku Do objektu bylo přesunuta část provozního zázemí a většina slouží jako pro potřeby našeho centra ekologické výchovy a Informačního centra Chráněné krajinné oblasti Poodří, které provozujeme od roku května t. r. byla slavnostně otevřena stálá expozice Lidé a krajina Poodří, která výrazně rozšiřuje nabídku informací o životě a přírodě CHKO Poodří. Návštěvnost v roce 1999 dosáhla osob, rok od roku návštěvnost stoupala, v roce 2007 prošlo všemi aktivitami centra ekologické výchovy rekordních osob a předpokládáme, že v letošním roce bude počet návštěvníků obdobný. Naplňování všech odborných programů a projektů, údržba a dostavba areálu stanice není možná bez pochopení, úzké spolupráce a finanční participace státní správy a samosprávných orgánů na úrovni krajů, měst a obcí. Zcela zásadní je také pomoc celé řady externích spolupracovníků, firem, nadací a nevládních organizací. Touto cestou všem co nejupřímněji děkujeme za léta spolupráce, přízeň a důvěru, mediím pak za informování veřejnosti o našich ochranářských aktivitách. Upřímně se těšíme se na další spolupráci. Petr Orel Redakčně kráceno podrobnější informace viz časopis POODŘÍ. Fotografie: archiv stanice Další informace na : Diskuse Základní organizace ČSOP Nová Ostrava uspořádala začátkem října v kulturním domě Poklad v Ostravě-Porubě setkání s občany. Diskutovalo se o zeleni ve městě, cyklostezkách a dalších tématech. Na setkání do Ostravy přijela také ředitelka České inspekce životního prostředí Eva Tylová a ministr životního prostředí Martin Bursík.

7 ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj Stezky, pozorovatelny, studánky Naučnou stezku Chodníčky v Podbeskydí vytvořila Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Kunčicích pod Ondřejníkem - Pozemkový spolek Podbeskydí za významné podpory generálního partnera ČSOP, společnosti RWE Transgas Net, v rámci programu RWE Transgas Net. Blíž přírodě. Cílem programu je ochrana přírody prostřednictvím prezentace významných lokalit veřejnosti. Na realizaci se podílel Obecní úřad v Kunčicích pod Ondřejníkem. Z prostředků tohoto programu byly rovněž podpořena stavba ptačí pozorovatelny v Blahutovicích a úprava studánky poblíž lomu Myslík v Palkovických hůrkách. Připravujeme Sněm ČSOP se bude konat v areálu Střední lesnické školy v Hranicích na Moravě 4. a 5. dubna Více informací na snem.csop.cz Krajské shromáždění ZO ČSOP Moravskoslezského kraje, na kterém budou zvoleni delegáti sněmu, proběhne v sobotu v měsíci únoru v Komunitním centru Klášter v Blahutovicích. Bližší informace na a u garanta shromáždění na tel , , Kontakty na organizace ČSOP v kraji ZO ČSOP 67/01 Adresa: ZO ČSOP Sosnová, Sosnová 187, , tel Aktivity.zkušenosti: údržba a výsadba zeleně, akce pro veřejnost, přehlídka trampské a country písně ZO ČSOP 67/07 Adresa: ZO ČSOP Sovinecko, Stránské 55, Břidličná, tel , Aktivity, zkušenosti: Ornitologické programy, provoz záchranné stanicce dravců a sov, šetrný cestovní ruch, údržba chráněných území ZO ČSOP 67/09 Adresa:: 67/06 SEKOS Jeseníky, Petrovická 251, Krnov, tel.: , Aktivity, zkušenosti: udržba malplošných chráněných území, úpravy zeleně, arboristické práce ZO ČSOP 67/10 Adresa: ZO ČSOP Ryžoviště, 5.května Ryžoviště, tel.: , Aktivity, zkušenosti: realizace prvků USES, údržba chráněných území, opravy drobných kulturních památek ZO ČSOP 67/11 Adresa: ZO ČSOP Brantice u Krnova, Čsl. Armády 942, Krnov 1, tel.: , Aktivity, zkušenosti: arboristické práce, ošetřování a výsadby zeleně

8 Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje ZO ČSOP 68/01 Adresa: ZO 68/01 ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem, Čeladná 543, , tel.: , , e- mail: wwwpodbeskydí.wz.cz Aktivity, zkušenosti: projekty podporující biodiverzitu, údržba chráněných území, invazní a nepůvodní druhy rostlin, pozemkový spolek Beskydy ZO ČSOP 68/06 Adresa: ZO ČSOP Myricaria, Dobrá 369, Dobrá ZO ČSOP 68/12 Adresa: ZO ČSOP Lubno, Komenského 1128, Frýdlant nad Ostravicí tel.: , Aktivity zkušenosti: práce s dětmi i veřejností, správní řízení, výstavy, výroba ptačích budek, přírodovědné průzkymy a mapování ZO ČSOP 68/15 Adresa: ZO ČSOP Skalka 68/15, Kunčice pod Ondřejníkem 197, Kunčice pod Ondřejníkem, tel.: , Aktivity, zkušenosti: environmentální výchova dětí a mládeže ZO ČSOP 69/01 Adresa: ZO ČSOP 69/01, Jana Wericha 1/399, Havířov-město, tel.: , , zkušenosti: udržba chráněných území, práce s dětmi a mládeží ZO ČSOP 69/04 Adresa: ZO ČSOP při MŠ Frýdecké, A. Jiráska 11, Havířov-Podlesí, tel.: Aktivity, zkušenosti: práce s dětmi a mládeží, projekty na podporu biodiverzity, údržba chráněných území ZO ČSOP 69/07 Adresa: ZO ČSOP Petřvald č. 7, Dolní 801, Petřvald u Karviné ZO ČSOP 69/10 Adresa: ZO ČSOP OLZA Návsí, Pod výtopnou 56, Návsí, tel.: , Aktivity, zkušenosti: správní řízení, výroba a instalace ptačích budek, údržba chráněných území ZO ČSOP 69/12 Adresa: ZO ČSOP Dětmarovice, Dětmarovice 741, Dětmarovice, Aktivity, zkušenosti: práce s dětmi a mládeží, environmentální osvěta RS ČSOP 70/RS Adresa: Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska, Blahutovice 34, Nový Jičín, regionální centrum ČSOP pro Moravskoslezský kraj, tel.: , , Aktivity, zkušenosti: environmentální programy, probační programy, projekty rozvoje obcí a komunit, poradenství, kampaně, semináře, přednášky, ZO ČSOP 70/01 Adresa: ZO ČSO 70/01 Fulnek, Masarykova 396, Fulnek, tel.: , Aktivity, zkušenosti: udržba chráněných území, práce s dětmi i mládeží, správní řízení, pozemkový spolek, stabilizace populace koroptve polní ZO ČSOP 70/02 Adresa: ZO ČSOP Nový Jičín. Palackého ul. 74, Nový Jičín, další kontakt: ZO ČSOP Nový Jičín Záchranná stanice a centrum ekologické výchovy Bartošovice na Moravě č.p. 146, Bartošovice na Moravě, tel.: , , , Aktivity, zkušenosti: záchranná stanice pro volně žijící živočichy, centrum ekologické výchovy, záchranné centrum CITES, stálá expozice Lidé a krajina Poodří

9 ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj ZO ČSOP70/03 Adresa: ČSOP ZO 70/03 Studénka, Panská 229, Studénka, tel.: , Aktivity, zkušenosti: údržba chráněných území, cyklostezky, naučné stezky, pozemkový spolek, posudky, strategie UR, centrum Stará kovárna, práce s dětmi a mládeží ZO ČSOP 70/04 Adresa: 70/04 ZO ČSOP Bartošovice, Bartošovice na Moravě 373, Bartošovice na Moravě, tel.: , , Aktivity, zkušenosti: staré krajové odrůdy ovocných dřevin, údržba chráněných území, práce s dětmi a mládeží, provoz a údržba naučné stezky ZO ČSOP 70/05 Adresa: ZO ČSOP Jeseník nad Odrou, Jeseník nad Odrou 246, , tel.: , , Aktivity, zkušenosti: práce s dětmi a mládeží, pozemkový spolek Domov, projekty podporující biodiverzitu, údržba chráněných území, provoz a údržba informační a naučné stezky, regionální časopis ZO ČSOP 70/07 Adresa: ZO ČSOP APOLLO, Drážné 833, Štramberk, tel.: , , Aktivity, zkušenosti: údržba chráněných území, ochrana biodiverzity, naučná stezka ZO ČSOP 70/13 Adresa: ZO ČSOP Odry 70/13, Sídliště Míru13, Odry, tel.: , www. csop-odry.webpark.cz Aktivity, zkušenosti: údržba chráněných území, interpretace místního přírodního a kulturního dědictví informační a naučné stezky, provoz terénní základny, regionální časopis ZO ČSOP 70/19 Adresa: ZO ČSOP Vestia Ženklava, Ženklava 68, , tel.: , Aktivity, zkušenosti: údržba významných krajinných prvků, přírodovědné průzkumy a monitoring ZO ČSOP 72/01 Adresa: 1. ZO ČSOP Opava, Husova 17, Opava, tel.: , , Aktivity, zkušenosti: projekty podporující biodiverzitu, práce s dětmi ZO ČSOP 72/04 Adresa: ZO 72/04 Větrný mlýn, Čapkova 13, Opava 1, tel.: , Aktivity, zkušenosti: údržba chráněných ploch, ochrana kulturní památky ZO ČSOP 72/05 Adresa: ZO ČSOP Areka, Nádražní okruh 5 (Sněmovní 2), Opava1, tel.: , web.quick.cz/areka_opava/ Aktivity, zkušenosti: environmentální výchova a osvěta dětí a mládeže, tábory, akce pro veřejnost ZO ČSOP 72/06 Adresa: 72/06 ZO ČSOP Opava, Edvarda Beneše 5, Opava 5, tel.: , , Aktivity, zkušenosti: provoz akreditovaného Ekocentra Vikštejn, projekty biodiverzity, ZO ČSOP 72/07 Adresa: ZO ČSOP Levrekův ostrov, Průkopnická 18, Vřesina u Hlučína, Aktivity, zkušenosti: údržby maloplošných chráněných území a dalších přírodně zajímavých lokalit ZO ČSOP 72/08 Adresa: ZO ČSOP Ochránce, Rybníčky 338, Otice, tel.: , Aktivity, zkušenosti: projekty na ochranu biodiverzity

10 Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje ZO ČSOP 72/23 Adresa: ZO ČSOP 72/23, Opavská 86, Velká Polom ZO ČSOP 72/26 Adresa: ZO ČSOP NIVA Hradec nad Moravicí, Podolská 88, Hradec nad Moravicí, tel.: , e- mail: Aktivity, zkušenosti: environmentální osvěta, údržba chráněných a cenných území, pozemkový spolek Niva ZO ČSOP 72/27 Adresa: ZO ČSOP Hlučín, Opavská 20, Bolatice, ZO ČSOP 73/03 Adresa: Nová Ostrava, Vřesinská 185, Ostrava-Poruba, tel.: , Aktivity, zkušenosti: správní řízení, ochrana zeleně příprava cyklostezek ZO ČSOP 73/05 Adresa: ZO ČSOP Olza, Závada 198, Petrovice u Karviné, tel.: , Aktivity, zkušenosti: poradenství ve správních řízeních, posudky - ornitologie, transfery, průzkumy, fotografování, besedy, přednášky, výstavy, vyroba a instalace budek a hnízdních podložek, pozemkový spolek ZO ČSOP 73/18 Adresa: ZO ČSOP ALCES Čkalovova 10, , Ostrava-Poruba, tel: , Aktivity, zkušenosti: projekty podporující biodiverzitu, správní řízení, práce s mládeží ZO ČSOP 73/19 Adresa: ZO ČSOP Onyx, Gen. Sochora 1242, Ostrava. Aktivity, zkušenosti: projekty MA 21 Podpořte ochranu přírody a krajiny v Moravskoslezském kraji Můžete se sami aktivně zapojit do spolkového života zelených nevládních organizací, můžete využít jejich poradenských či odborných kapacit při řešení Vašich záměrů, projektů či problémů, můžete podpořit jejich činnost materiální, organizační nebo finanční pomocí, můžete jen tak strávit čas na některé z jejich akcí určené pro veřejnost a potkat tak nové lidi, nové prostředí, nové možnosti. Můžete... Vydává Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska, regionální centrum ČSOP pro Moravskoslezský kraj IČO: , ISSN Adresa redakce: Blahutovice 34, Nový Jičín, tel.: , ,

11

Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj

Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj Komunitní centrum Klášter Blahutovice (kresba Petr Lelek). Obsah ZPRAVODAJE Novinky a zajímavosti...3 Financování ochrany přírody a krajiny v

Více

Rozvoj Karpatské ekologické sítě Posílit schopnost Iniciativy pro karpatský ekoregion (CERI) podporovat implementaci Karpatské úmluvy

Rozvoj Karpatské ekologické sítě Posílit schopnost Iniciativy pro karpatský ekoregion (CERI) podporovat implementaci Karpatské úmluvy Č. 2 prosinec 2006 Vydává CERI pro ty, kdož mají obavy a chtějí jednat. CERI je koalice NNO a výzkumných institucí společně pracující pro společnou vizi ochrany a udržitelného rozvoje Karpat. Foto: B.

Více

příspěvků z konference

příspěvků z konference S b o r n í k příspěvků z konference na téma PODÍL ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD PŘI ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTĚ Ostrava, 11. prosince 2007 OBSAH Environmentální výchova v Zoo Ostrava... 3 Šárka

Více

ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj

ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj OBSAH: Novinky a zajímavosti z činnosti 3 Stalo se 4 5 Setkání s přírodou 6 Živá zahrada 7 Kampaň Místo

Více

Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací

Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací Listopad 2011 Pro MŽP ČR zpracovala: Partnerství, o.p.s. založená Nadací Partnerství Kontaktní osoba: Tomáš Růžička, tomas.ruzicka@nap.cz

Více

Českého svazu ochránců přírody

Českého svazu ochránců přírody 1/2011 ZPRAVODAJ Českého svazu ochránců přírody ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje ÚVOD Zpravodaj, který se Vám dostává do rukou vydává Krajské sdružení ZO ČSOP Pardubického kraje díky podpoře

Více

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje Základní údaje o ČSOP Vlašim Adresa: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965 E-mail: vlasim@csop.cz Internet: www.csopvlasim.cz, www.blanicti-rytiri.cz,

Více

ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 4/2009

ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 4/2009 DEPEŠE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 4/2009 Zvýšení členských příspěvků v roce 2010... 1 Kolektivní členové ČSOP.4 Z obsahu Rozšíření národní sítě záchranných stanic..5 Soutěž programu Zelená karta...7

Více

Základní údaje o ČSOP Vlašim. Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Další organizační údaje ČSOP VLAŠIM

Základní údaje o ČSOP Vlašim. Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Další organizační údaje ČSOP VLAŠIM ČSOP VLAŠIM Základní údaje o ČSOP Vlašim Adresa: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965 E-mail: vlasim@csop.cz Internet: www.csopvlasim.cz

Více

výroční zpráva sdružení Arnika

výroční zpráva sdružení Arnika výroční zpráva sdružení Arnika 2002 Obsah: 3 Slovo předsedy 4 O Arnice Slovo předsedy 5 6 8 10 12 14 16 18 Organizační struktura Arniky Činnost Arniky v roce 2002: - Program Ochrana přírody - Program Toxické

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Z PR AVO DA J. Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje. Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj

Z PR AVO DA J. Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje. Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj OBSAH: informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004 2 zajímavosti, kaleidoskop, kuriozity 3 stalo

Více

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje ČSOP VLAŠIM

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje ČSOP VLAŠIM ČSOP VLAŠIM Základní údaje o ČSOP Vlašim Adresa: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965 E-mail: vlasim@csop.cz Internet: www.csopvlasim.cz,

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ Krtkova zahrada Mateřská škola Bělá nad Svitavou 8 Koutek splněných přání Základní škola

Více

Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj

Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj OBSAH: informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004 2 zajímavosti z činnosti, nabídka programů 3

Více

ČSOB a Era pro podporu regionů

ČSOB a Era pro podporu regionů Vítězné projekty Menších komunitních grantů ČSOB : JIHOČESKÝ KRAJ Krajina Mikuláše Rutharda Obnova starých krajinných struktur na Chlumecku a jejich hospodářské využití aneb Přiveď ovečku na pastvu a vysaď

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

MAS Krkonoše zapůjčuje 3 prodejní stánky kontakt: pí Eva Trýznová, +420 608 050 063, tryznova@mas-krkonose.cz

MAS Krkonoše zapůjčuje 3 prodejní stánky kontakt: pí Eva Trýznová, +420 608 050 063, tryznova@mas-krkonose.cz Newsletter 3 Vážená paní starostko, vážený pane starosto, představujeme Vám třetí vydání newsletteru Centra rozvoje Česká Skalice, kde naleznete aktuální výzvy grantových programů, tiskové zprávy o proběhlých

Více

Moravskoslezské 1/2015

Moravskoslezské 1/2015 Moravskoslezské 1/2015 Občasník Moravskoslezského kraje zaměřený na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v kraji ročník V, číslo 1, červen 2015 Milé čtenářky, milí čtenáři, vítáme vás u předprázdninového

Více

Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace

Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace Prioritní oblast IV Ochrana životního prostředí a klimatické změny I. Identifikace programu a výzvy Název programu Číslo výzvy k předkládání

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Seminární práce z předmětu Péče o životní prostředí Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů Zpracovali: Vít Kolečkář,

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PORADENSTVÍ studie

ENVIRONMENTÁLNÍ PORADENSTVÍ studie ENVIRONMENTÁLNÍ PORADENSTVÍ studie STEP prosinec 2005 1 Objednatel ČR - Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65, 100 10 Praha 10 Zastoupené: Mgr. Jakubem Kašparem, ředitelem odboru vnějších vztahů

Více

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna o.p.s.

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna o.p.s. Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 OBSAH 1. Organizace 2. Investice do rozvoje vzdělávání 3. Spolupráce se Středočeským krajem 4. Spolupráce s dalšími subjekty

Více

LESY A DOBROVOLNICTVÍ

LESY A DOBROVOLNICTVÍ LESY A DOBROVOLNICTVÍ ÚVOD METODICKÉHO MATERIÁLU 2 6 Úvodní slovo ředitelka Dobrovolnického centra Mgr. Lenka Černá Úvodní slovo ministr zemědělství ČR Ing. Petr Bendl Úvodní slovo ministr životního prostředí

Více

RADA NÁRODNÍHO POZEMKOVÉHO SPOLKU 2007

RADA NÁRODNÍHO POZEMKOVÉHO SPOLKU 2007 RADA NÁRODNÍHO POZEMKOVÉHO SPOLKU 2007 Mgr. Roman Barták PhDr. Pavel Bureš Mgr. Václav Izák Mgr. Miroslav Janík Martin Klaudys Mgr. Michal Krátký organizace (členství v Radě) ÚVR ČSOP Národní památkový

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 314 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Oficiální název

Více

Jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč?

Jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč? Jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč? POZEMKOVÉ SPOLKY Český svaz ochránců přírody 2009 Pozemkové spolky partner vlastníků, obcí a úřadů Obsah Pozemkové spolky partner vlastníků, obcí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 moravskoslezská kulturně ekologická nadace Tištěno na recyklovaném papíru. VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE VERONICA ZA ROK 2007 Referenční období 1.1.2007 31.12. 2007 Okamžik sestavení výroční

Více

O B S A H. Programy Dětí Země... 4 Příroda... 4 Odpady a toxické látky... 5 Doprava... 6. Publikační činnost... 17 Finanční zpráva...

O B S A H. Programy Dětí Země... 4 Příroda... 4 Odpady a toxické látky... 5 Doprava... 6. Publikační činnost... 17 Finanční zpráva... VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 0 O B S A H Úvodní slovo předsedy Dětí Země... 3 Programy Dětí Země... 4 Příroda... 4 Odpady a toxické látky... 5 Doprava... 6 Zprávy z poboček a klubů Dětí Země... 8 Foto Dětí Země...

Více