Úskalí pěstounské péče. Sociální práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úskalí pěstounské péče. Sociální práce"

Transkript

1 Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Úskalí pěstounské péče Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Michal Šmolka Vypracovala: Kristýna Prokopová Čelákovice, 2014

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším, než je krátká doslovná citace, je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. V Čelákovicích, 16. května 2014 Kristýna Prokopová 1

3 Poděkování Tímto bych chtěla poděkovat panu Mgr. Michalu Šmolkovi za odborné vedení mé absolventské práce, za čas, který mně a mé práci věnoval, a za jeho vstřícný přístup a trpělivost. Můj dík dále patří rodině, za podporu po celou dobu studia. V neposlední řadě bych také ráda poděkovala všem rodinám pěstounů za jejich spolupráci a za poskytnuté informace při psaní této práce. Děkuji 2

4 Obsah Úvod.5 1 Cíle práce Hlavní cíl Dílčí cíle.6 2 Teoretická část Rodina Dělení rodiny Význam a funkce rodiny Rodičovská odpovědnost Výchova a výchovné styly Vliv prostřední na duševní vývoj dítěte Potřeby dítěte v rodině Teorie citové vazby Deprivace Typy náhradní rodinné péče Ústavní péče Poručnictví Osvojení Definice pojmu osvojení Motivace osvojitelů Pěstounská péče Definice pojmů Pěstounská péče a její právní úprava Druhy pěstounské péče Dávky pěstounské péče Pěstoun a jeho práva a povinnosti Motivace budoucích pěstounů Postup a podmínky pro získání dítěte do pěstounské péče Příprava a péče budoucích pěstounů Úskalí pěstounské péče Rozdíly mezi pěstounskou péčí a osvojením

5 3 Praktická část Kazuistiky Kazuistika č Kazuistika č Kazuistika č Kazuistika č Kazuistika č Rozhovory Rozhovor č Rozhovor č Rozhovor č Rozhovor č Rozhovor č Vyhodnocení rozhovorů Diskuse.60 Závěr.62 Zusammenfassung..63 Bibliografie 64 Přílohy 4

6 Úvod Tématem absolventské práce je problematika pěstounské péče. Toto téma jsem si vybrala proto, že mne během studia velmi zaujala přednáška o pěstounské péči. Na této přednášce nás s tématem seznamovala lektorka, která se pěstounské péči věnuje jak profesně, tak i v osobním životě. Sama totiž má v pěstounské péči dvě děti a inspirovala mne při výběru tématu absolventské práce. Dále jsem zjistila, že má dlouholetá známá je nyní také pěstounkou a to bylo pro mne rozhodující. Teoretická část absolventské práce bude zaměřena na rodinu a děti, zejména na problematiku pěstounské péče. V práci definuji a popíši pěstounskou péči, zmíním se o možných problémech spojených s pěstounskou péčí a uvedu rozdíly mezi pěstounskou péčí a osvojením. V praktické části práce popíši formou kazuistik pět případů pěstounské péče, z nichž v jednom případě to bude pěstounská rodina, která je v příbuzenském vztahu ke svěřenému dítěti a ostatní nikoli. Zaměřím se také na problémy, které se mohou během výkonu pěstounské péče vyskytnout. Popíši rozdíly mezi pěstounskou péčí, která je v příbuzenském vztahu ke svěřenému dítěti a mezi pěstounskou péčí, která v příbuzenském vztahu není. Kazuistiky doplním rozhovory s pěstouny. Závěrem porovnám rozdíly těchto čtyř pěstounských rodin. Text absolventské práce se může stát možnou inspirací k pěstounství a zároveň by mohla posloužit jako stručný návod budoucím pěstounům. Informace pro mou absolventskou práci budu čerpat z odborné literatury, internetu a od pěstounských rodin. 5

7 1 Cíle práce 1.1 Hlavní cíl Popsat problematiku pěstounské péče. 1.2 Dílčí cíle V praktické části popsat dva případy pěstounské péče, z nichž v jednom případě se jedná o pěstounskou rodinu, která je v příbuzenském vztahu ke svěřenému dítěti a v druhém o pěstounskou rodinu, která v příbuzenském vztahu není. Popsat a porovnat rozdíly v těchto dvou pěstounských rodinách zejména se zaměřením na dítě a jeho integraci do rodiny. 6

8 2 Teoretická část 2.1 Rodina Pouto, jež spojuje tvou skutečnou rodinu, není v krvi, ale ve vzájemné úctě a radosti vašich životů. Málokdy vyrostou členové jedné rodiny pod jednou střechou. Richard Bach Dle Zdeňka Matějčka je rodina základní lidská společenská instituce, která vznikla již v pradávných dobách. Rodina děti připravuje pro život a to tím, že je chrání, vychovává, učí a vzdělává. Pro dítě rodina znamená pocit bezpečí, lásky a základní jistotu v životě a od toho se odvíjí rozvoj jeho osobnosti. Základní rodina je malá skupina osob, kterou tvoří muž, žena a jejich děti a vzájemně jsou spjaty příbuzenskými vztahy a pokrevními svazky. Rozšířená rodina je totéž, ale zahrnují se do ní i ostatní příbuzní jako jsou prarodiče, strýcové, tety a další. [MATĚJČEK, 1994, MATOUŠEK, 2008] Z právního hlediska primární rodina je tedy dítě a jeho rodiče. Dítětem je lidská bytost mladší 18 let, pokud zletilosti nenabude dříve a to může být v 16 letech uzavřením manželství nebo pokud je schopno samo se živit a obstarávat se. Dítě potřebuje právní ochranu, tu mu garantuje Úmluva o právech dítěte, Základní listina práv a svobod, nový občanský zákoník v oblasti rodinného práva a zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Matkou dítěte je žena, která dítě porodila. Otcem dítěte je muž, který splňuje některou z následujících domněnek otcovství. Existují tři právně vyvratitelné domněnky otcovství. První domněnka je, že otcem dítěte je manžel matky a to i 300 dní po rozvodu. Jak manžel, tak i manželka nebo státní zástupce mohou otcovství popřít a to tím, že podají žalobu na popření otcovství. Soud vydá rozsudek na základě znaleckých posudků. Druhá domněnka otcovství je založena na souhlasném prohlášení muže a ženy, že muž je otcem dítěte. Tak mohou učinit pouze za předpokladu, že dítě právně otce nemá, žena je tedy buď neprovdaná, nebo bylo otcovství manžela matky 7

9 pravomocně popřeno. Toto prohlášení mohou podat na matričním úřadu nebo u okresního soudu. Otcovství je možné u soudu popřít, pokud se prokázalo, že muž nemůže být biologickým otcem dítěte a následuje domněnka třetí. Podle třetí domněnky je otcem dítěte muž, který s matkou souložil v tzv. kritické době. Kritická doba je méně než sto osmdesát dnů a více než tři sta dnů od soulože do narození dítěte. Tato domněnka je opět projednávána před soudem na základě znaleckých posudků. Podle nového občanského zákoníku může manžel popřít otcovství nejdéle do šesti let od narození dítěte. [KRALÍČKOVÁ, 2000, Dělení rodin Rodinu lze dělit z několika hledisek. Dělení podle uspořádání rodiny je na rodinu základní, kterou tvoří oba rodiče a děti, rozšířená rodina, do které je zahrnuto i širší příbuzenstvo, dále rodina neúplná, v níž chybí jeden rodič, obvykle bývá tvořena ženou a dítětem, rodina monogamní, což je soužití jednoho muže a jedné ženy a polygamní rodina, kde se jedná o soužití jednoho muže s více ženami. Toto soužití se však v naší kultuře nevyskytuje. Rodinu můžeme také dělit podle toho, jaké mají její členové rozhodující úlohy, podle hlavy rodiny. Jsou to rodiny patriarchální, kde hlavní slovo má muž, matriarchální rodina, kde hlavou rodiny je žena, rovnostářská či vyvážená rodina, kde jsou role matky a otce na stejné úrovni, ale každý zastává jinou úlohu, rodina emancipovaná nebo také postmoderní, kdy žena chce mít stejné postavení jako muž, oba rodiče se podílí stejnou měrou na výchově dětí a obstarávání domácnosti. Rodinu lze také dělit podle funkčnosti na rodinu funkční, funkční s přechodnými problémy, problémovou, dysfunkční a rodinu afunkční. Problémově zatíženou rodinu můžeme rozdělit na nezralou, přetíženou, ambiciózní, perfekcionistickou, autoritářskou a rodinu rozmazlující. Rozvedené rodiny lze dělit na rovnostářská úplná rodina, kdy po rozvodu manželství je společná výchova, emancipovaná rodina s uplatněním střídavé výchovy a dále výlučná péče matky nebo otce. [www.kdejsitato.cz] 8

10 2.1.2 Význam a funkce rodiny Rodina je společné soužití osob, které jsou spjaty pokrevně, manželstvím nebo adopcí. Představuje pro člověka to nejdůležitější v životě. Má klíčovou a nenahraditelnou roli jak pro zdraví jednotlivce, tak i lidstva jako celku. Rodina by měla být láskyplné místo, kde se nachází porozumění druhých, naslouchání, podpora našich nejbližších, přátelství. Její prostředí vytváří pocit jistoty a bezpečí, pocit začlenění se někam, pocit někam patřit. V rodině se vytváří úcta vůči sobě i ostatním. Získává se sebepoznání. Je také zdrojem čerpání nové energie. Získává se v ní zkušenost, že lidský život a city jsou důležitější než vše ostatní. V souhrnu je rodina založena na vztazích, vzájemné odpovědnosti a pomoci druhých. Její význam pro člověka a celý svět je tedy velkých rozměrů. Funkce rodiny mohou být např. biologicko-reprodukční nebo také rozmnožovací, která slouží k existenci rodiny, udržení života a pokračování rodu, funkce sociálněekonomická nebo také vyživovací, která spočívá v materiálním zabezpečení členů rodiny, funkce kulturně-výchovná, prostřednictvím níž se uskutečňuje výchova dětí a jejich začlenění do společnosti a funkce emocionální, která obsahuje citové zázemí, pocit lásky, jistoty, spokojenosti, bezpečí apod. [www.kdejsitato.cz] Rodičovská odpovědnost Rodičovská odpovědnost znamená souhrn práv a povinností, které mají rodiče vůči dětem. Vzniká tedy narozením dítěte a zaniká plnou svéprávností dítěte. Rodiče mají povinnost o své dítě pečovat a to zejména o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj. Zastupují nezletilé dítě a spravují jeho jmění. Rodiče mají chránit zájmy dítěte a vykonávat nad ním dohled. Mají právo dítě vychovávat a užívat výchovné prostředky. Mají povinnost vyslechnout názory a přání dítěte. Dítě je povinno rodičům dle svých schopností pomáhat. Rodiče mají povinnost vzájemně se informovat o všem, co se týká dítěte a jeho zájmů. Dítě má právo stýkat se svým druhým rodičem, pokud to soud neomezí nebo nezakáže. [www.zakonyprolidi.cz, 9

11 Rodičovskou odpovědnost mají pouze rodiče dítěte, kteří musí být zletilí a svéprávní. Ze zákona rodičovská odpovědnost náleží oběma rodičům a to i rodičům rozvedeným nebo rodičům, kteří manželství nikdy neuzavřeli. [KRÁLIČKOVÁ, 2000] Rodičovská odpovědnost může být pozastavena, omezena nebo jí rodiče mohou být zbaveni. Pokud je pozastavena u obou rodičů, musí být dítěti ustanoven poručník. Pokud je pozastavena jen u jednoho z rodičů, veškerou odpovědnost přebírá druhý rodič. Pozastavení je možno, pokud rodiči brání ve výkonu závažná překážka nebo je chráněn zájem dítěte. Když nejsou řádně vykonávány povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti, nebo je to v zájmu dítěte, soud může rodičovskou odpovědnost omezit. Při omezení se ustanovuje dítěti opatrovník, pokud je znám pouze jeden rodič. Pokud má dítě rodiče oba, práva a povinnosti přecházejí na druhého rodiče. Jestliže rodič svou rodičovskou odpovědnost zneužívá, zanedbává nebo se dopustil úmyslného trestného činu proti svému dítěti, soud rozhodne o zbavení rodičovské odpovědnosti. Pokud dítě jiného rodiče nemá, opět se mu ustanovuje poručník, jinak odpovědnost přechází na druhého rodiče. Zbavení rodičovské odpovědnosti může být chápáno jako forma sankce nebo trestu pro rodiče. Ve všech uvedených případech rodiči zůstává k dítěti vyživovací povinnost a to v plném rozsahu. Omezená rodičovská odpovědnost se vyskytuje také např. u pěstounské péče, kdy pěstoun má určitá práva a povinnosti jako rodič, ale nepřebírá plnou rodičovskou odpovědnost. [www.zakonyprolidi.cz, KRÁLÍČKOVÁ, 2000] Výchova a výchovné styly Výchovu můžeme definovat jako cílevědomé, plánovité, systematické a všestranné konání směřující k přípravě člověka pro jeho společenské úkoly a osobní život. [http://www.kdejsitato.cz/rodina/vychova-v-rodine.html] Výchova je celoživotní proces a každý člověk se na ní podílí jinak, jinou částí či měrou. Pod výchovou je možné si představit různé získávání znalostí, informací, dovedností, postojů, ale i zvyků, tradic a obyčejů, které se v jednotlivých kulturách a rodinách liší. 10

12 Je to jakýsi soubor práv a povinností využívat patřičných výchovných prostředků a řídit tak jednání dítěte. Výchovou se rozumí jak rodičovská odpovědnost, tak i osobní péče. V první fázi našeho života přebírá tuto roli spíše žena, matka dítěte, která je pro dítě nepostradatelná, postupem času se zapojuje i otec, sourozenci a další příslušníci rodiny. Role matky a otce jsou nezastupitelné a při výchově velmi důležité. Rodiče by se ve výchově neměli zastupovat, ale doplňovat, působit jako celek. Výchova ovlivňuje naše lidské chování, projevování a začleňování se do společnosti. Vzorce přijaté v raném dětství člověka doprovází po celý život. chování Existují různé formy výchovy, kterými se snaží rodiče působit na své dítě. Výchova může být demokratická či harmonická, autoritářská, liberální, zanedbávající, nadměrně ochranářská nebo disharmonická. Tyto typy výchovy se mohou různě prolínat, rodiče nemusí vždy působit jen jedním výchovným typem. Nejlepším východiskem by měla v rodinách být harmonická a demokratická výchova spojena s liberální Vliv prostředí na duševní vývoj dítěte [www.kdejsitato.cz, KRÁLÍČKOVÁ, 2000] Vliv prostředí, ve kterém se dítě narodí a ve kterém vyrůstá, je značný. Každý člověk potřebuje domov, patřit k někomu, potřebuje mít svou životní jistotu. Mezi rodičem a dítětem se během výchovy utváří hluboký citový vztah, který je oboustranný. Když ale dítě vyrůstá např. v dětském domově, nemá šanci dostát této hloubce citového vztahu. Může si vytvořit určitý vztah mezi ním a vychovatelem, ale city bývají pouze povrchní a netrvají dlouho. V ústavních zařízeních není možné zcela naplnit všechny duševní potřeby, které dítě vyžaduje a to zejména mateřskou lásku. Dítě se často může upínat na jednu osobu a vytvářet si falešné naděje o lásce, ale nikdy nedosáhne takového uspokojení jako ve své rodině. Proto je dobré, že existuje možnost pěstounské péče či osvojení, kde dítě získá tu možnost patřit do rodiny, mít své blízké, někoho kdo o něj bude pečovat, má možnost mít někoho rád a ten mu lásku bude opětovat. Je důležité mít svou rodinu, ve které se vyrůstá a člověk se dozvídá, jak to má v životě vypadat. Naše životní zkušenosti se promítají i do naší budoucí rodiny. Špatný vliv prostředí ale nemusí být jen v ústavních zařízeních. Bohužel existuje i spousta problémových rodin, 11

13 které své děti zanedbávají, nestarají se o ně, rodiče mohou být závislí na alkoholu či drogách a existuje řada dalších problémů, které brání v řádné výchově a péči o dítě. Dětství je to nejhezčí, co v životě existuje a každé dítě by si ho mělo prožít, co nejlépe je možné. Vzpomínky na dětství člověka doprovází celý jeho život, proto by bylo dobré ho nekazit. Děti, které nevyrůstají ve stálém prostředí rodiny, ale prožijí své dětství v ústavech, v náhradních rodinách, mohou mít často více problémů v životě než děti, které vyrůstaly ve stabilní rodině. Tyto děti mohou mít problémy ve škole, později jako dospělí mohou mít problémy s pracovním uplatněním, s navazováním partnerských vztahů nebo i se založením své vlastní rodiny. Mohou mít také problémy se sebehodnocením a duševní rovnováhou. [MATĚJČEK, 1994, MATOUŠEK, 2008] Ztráta rodinného prostředí či zázemí má mnoho vážných důsledků, za jeden z hlavních se dá považovat ztráta citových vazeb s blízkými. Děti bez rodinného zázemí velmi často trpí citovou deprivací. Vztah mezi rodiči a dítětem je považován za jednu z nejsilnějších společenských citových vazeb. Ztráta rodinného zázemí může souviset i s některými poruchami osobnosti či poruchami chování. [WINLKER, Sociální práce, 2003] Potřeby dítěte v rodině Potřeby se mohou rozdělit na fyzické a psychické. Uspokojení základních potřeb dítěte je velmi důležité pro jeho osobnostní vývoj. Následek neuspokojení těchto potřeb může vést k psychické deprivaci a strádání jedince a to ho může provázet a ovlivňovat celý život. Mluví se zejména o potřebách duševních. Matějček definoval pět základních psychických potřeb dítěte a to jsou potřeba stimulace, potřeba smysluplného světa, potřeba životní jistoty, potřeba pozitivní identity a otevřené budoucnosti. Dítě potřebuje vztahy s druhými lidmi. Jedna z nejdůležitějších potřeb pro dítě je mateřská a otcovská láska. Nepřítomnost těchto potřeb je opět spojená s procesem velmi silné deprivace. [MATĚJČEK A KOL., 1999, MATOUŠEK, 2008, WINKELR, ŠPORCOVÁ, Sociální práce, 2003] 12

14 Teorie citové vazby Citová vazba nebo také emoční pouto je charakteristické zvláště potřebou blízkosti druhé osoby a zvláště pak v podmínkách stresu. Nejzákladnější a prvotní citová vazba vzniká již v těhotenství a dále pak mezi kojencem a matkou prostřednictvím uspokojování jeho potřeb. Mezi ní a dítětem se vytváří jistá či nejistá citová vazba a od toho se odvíjí chování dítěte, jak dítě reaguje na matku, zda pociťuje radost nebo je odtažité apod. U jisté citové vazby dítě pociťuje radost, vyžaduje tělesný kontakt s matkou po situaci odloučení. U nejisté vazby dítě nepociťuje radost z návratu matky. Nejistá citová vazba se projevuje odtažitým chováním ve vztahu k matce apod. Existují také poruchy citové vazby (porucha citového pouta mezi rodičem a dítětem). Hlavní příčinou těchto poruch je nedostatek pocitu bezpečí v raném dětství a nenaplnění potřeb dítěte. Dítě potřebuje jednu stabilní osobu, ke které si utváří vztah. Pokud se tak nestane, dítě bývá uzavřeno do sebe a neumí si utvořit fungující vztah s druhým člověkem. Svět mu nepřijde jako bezpečné místo. Dítě může nenávidět sebe i ostatní. Vytváří si vlastně tzv. vztahovou zkušenost do svého budoucího života. [www.adiktologie.cz, Problematika citového pouta (attachment) je tedy spojována zejména s dětmi, které byly zanedbávané či zneužívané, vyrůstaly mimo milující rodinu. Projevy poruchy attachmentu se tedy často objevují u dětí v ústavních zařízeních a dále po příchodu do adoptivních či pěstounských rodin. Právě v rodině s blízkými lidmi se pak může začít vztahování se dítěte k druhým léčit. [http://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/attachment-odulezitosti-citoveho-pouta-v-zivote-o-jeho-poruchach-a-leceni-89.html ] 13

15 2.1.7 Deprivace Psychickou deprivací trpí většina dětí, které jsou umístěny do ústavní výchovy a v ústavě vyrůstají od narození či od raného dětství. Nemusí však vznikat jen u dětí s ústavní výchovou, ale i u dětí zanedbávaných, o které se rodiče špatně starají a nejeví o ně zájem. Deprivace vzniká neuspokojením základních psychických potřeb, které nejsou poskytnuté v dostačující míře a po dlouhou dobu. Jako příklady psychických potřeb Matějček uvádí mateřskou lásku a vztah k členům rodiny, stálé prostředí, kde dítě vyrůstá, potřebu začlenit se a mnohé další. Deprivační projevy mohou být různé usínací rituály jako je házení hlavou z jedné strany na druhou, houkání, bušení hlavou do polštáře, cucání palce apod. Dalším deprivačním projevem může být i řeč dítěte, která nemusí odpovídat normálnímu vývoji řeči, ale také emoční nestabilita, dítě je agresivní vůči lidem a věcem, v některých případech může dojít i k sebepoškozování. Projevy deprivace nemusí být zaznamenávány jen v dětství, ale i v pubertě a mohou přetrvat i do dospělosti. Tito lidé pak mohou mít řadu problémů se začleněním se do společnosti, v navazování partnerských vztahů, mohou být nejistí ve své vlastní výchově dětí a v nejhorších případech může vést deprivace z dětství i k trestným činům. [ZEZULOVÁ, 2012, MATĚJČEK A KOL., 2002] 2.2 Typy náhradní rodinné péče Náhradní rodinou péčí se rozumí péče o osiřelé děti. Dítěti buď jeden, nebo oba rodiče zemřeli a tak přichází na řadu péče náhradní, ale to je méně častou variantou. Většina dětí v náhradní rodinné péči jsou děti sociálně osiřelé. Tyto děti svoje rodiče mají, ale ti se o ně z různých důvodů nemohou starat. Rodiče se o ně starat nechtějí, nebo to ani neumějí. Pak nastupuje náhradní rodinná péče. Ta má formu ústavní a rodinnou. Nejdříve se hledá pomoc a náhradní rodina dítěti v jeho okolí u jeho příbuzných u lidí, které zná a až pak v druhé fázi následují lidé cizí, kteří by dítě do své rodiny přijali. [MATOUŠEK, 2008, 14

16 Schéma náhradní rodinné péče Ob. č. 1: Schéma náhradní rodinné péče [www.nahradnirodina.cz] Instituty náhradní rodinné výchovy jsou následující: ústavní výchova, ochranná výchova, osvojení, pěstounská péče, svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče a v některých případech i poručnictví. [KRÁLIČKOVÁ, 2000] 15

17 2.3 Ústavní péče Ústavní výchova je jedna z forem náhradní rodinné péče. Nařizuje ji soud tehdy, když je vážně ohrožena nebo vážně narušena výchova a pokud selžou všechna použitá výchovná opatření. Dalším důvodem mohou být problémy rodičů, kteří o dítě nechtějí pečovat, nebo to ze závažných důvodů není možné. Soud musí jednat v zájmech nezletilého. Pokud to lze, soud má povinnost zajistit dítěti jinou formu náhradní rodinné péče než je ústavní výchova. Dítě by mělo vyrůstat v přirozeném rodinném prostředí. Ústavní zařízení pro výkon ústavní výchovy se dělí podle věku dítěte, podle jeho fyzických a psychických schopností, dle důvodů pro které bylo dítě do ústavní výchovy umístěno. Ústavní výchova, která je neosobní nebo málo profesionální, může vývoj dítě ohrozit či narušit. Ústavní výchovu lze nařídit nejdéle na dobu 3 let. Typy zařízení, ve kterých se provádí ústavní výchova, jsou kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do tří let věku, diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy, domovy pro osoby se zdravotním postižením a také tzv. hostitelská péče. [www.zakonyprolidi.cz, NOVOTNÁ, BURDOVÁ, 2007, 2.4 Poručnictví Poručníkem je fyzická osoba, která získala povinnost o dítě pečovat, vychovávat ho, zastupovat a spravovat jeho majetek. Stala se zákonným zástupcem dítěte. Mezi poručníkem a dítětem není takový poměr jako mezi rodiči a dítětem. Zákon poručíkovi stanoví práva a povinnosti vůči dítěti. Rozhodnutí o poručnictví vynesl soud a to z důvodů, že dítěti zemřeli rodiče, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti nebo byl výkon jejich rodičovské zodpovědnosti pozastaven, rodiče nemají svéprávnost v plném rozsahu. Pokud poručník pečuje o dítě osobně, má nárok na hmotné zabezpečení jako u pěstounské péče. Výkon této funkce podléhá pravidelnému dohledu soudu. Poručník musí podávat soudu zprávy o své činnosti. O závažných rozhodnutích týkajících se dítěte rozhoduje soud. [MATĚJČEK A KOL., 2002] 16

18 Poručnictví zaniká, když dítě dovrší zletilosti, nebo může být z důležitých důvodů zrušeno. To se stane tehdy, pokud je poručník nezpůsobilý pro výkon této funkce nebo porušuje li své povinnosti. [KRÁLÍČKOVÁ, 2000] Poručníkem se může stát i pěstoun a to v situaci, kdy se v pěstounské péči ocitne dítě, které je právně volné. Pěstouni se stávají zákonnými zástupci, ale v rodném listě zůstávají rodiče biologičtí. Poručníci musí vůči dítěti složit poručnický slib. Tímto slibem se zavazují k převzetí rodičovské zodpovědnosti a ke spravování majetku dítěte. [ZEZULOVÁ, 2012] 2.5 Osvojení Definice pojmu osvojení Osvojení je vlastně nejúplnější formou náhradní rodinné výchovy. Osvojení je přijmutí cizího dítěte za své vlastní. Osvojené dítě je zcela začleněné do nové rodiny, osvojitelé se stávají jeho novými rodiči, jejich děti sourozenci a rodiče prarodiči osvojeného dítěte. Vznikají pro ně tedy příbuzenské vztahy. Osvojitelé mají k dítěti rodičovskou odpovědnost a vyživovací povinnost, tu biologičtí rodiče ztrácí. Osvojitelé, noví rodiče mají o vlastních rodičích dítěte jen základní informace, oni sami zůstávají v anonymitě. Osvojit lze pouze dítě, které je právně volné. Podle nového občanského zákoníku je možné osvojit i zletilého. O osvojení rozhoduje vždy soud. Osvojení můžeme rozlišit na zrušitelné a nezrušitelné. [KRÁLÍČKOVÁ, 2000, ŠKOVIERA, 2007, MATĚJČEK A KOL. 1999, 17

19 2.5.2 Motivace osvojitelů Podobně jako u pěstounské péče je hlavní motivací touha po dítěti. Na možnost osvojení se většinou obracejí bezdětné páry, které nemohou mít své vlastní děti a přejí si naplnit rodičovství. U těchto párů rozhodnutí bývá nedobrovolné, po mnoha zklamáních a neúspěšných pokusech o dítě vlastní. Zpočátku se motivace může zdát nesprávná, jako jediné možné řešení mít dítě, to však nemění nic na tom, že by nemohli být dobrými rodiči pro opuštěné dítě. Budoucí rodiče si většinou přejí, aby dítě bylo co nejmladší, zdravé, inteligentní a krásné. O osvojení usilují i páry, které již jedno dítě mají a chtějí pro něj sourozence nebo páry, které o své dítě přišli a tímto způsobem ho chtějí zemřelé dítě tzv. nahradit. [ZEZULOVÁ, 2012] 2.6 Pěstounská péče Definice pojmů Dagmar Zezulová pěstounskou péči definuje jako jednu z forem náhradní rodinné péče. Uvádí, že je to péče, která je zprostředkovaná státem. Stát dohlíží nad rodinou a výchovou. Do pěstounské péče přichází většinou děti, které jsou starší, ne zcela zdravé děti, děti odlišného etnika, skupiny sourozenců nebo děti, o které rodiče jeví zájem, ale dlouhodobě nevytváří vhodné podmínky pro jejich výchovu. Tyto děti nejsou právně volné. Pěstouni nemají vůči dětem v pěstounské péči rodičovskou zodpovědnost a vyživovací povinnost. Tu mají stále biologičtí rodiče. Pěstouni nesmí dětem bránit styku s biologickými rodiči. [ZEZULOVÁ, 2012] 18

20 Pěstounská péče je zvláštní forma náhradní výchovy, která je poskytována a kontrolována státem. Stát ji zabezpečuje dávkami pěstounské péče. Biologičtí rodiče nadále zůstávají zákonnými zástupci, rodinné a příbuzenské vazby se nepřetrhávají. Rodiče mají právo se s dítětem stýkat, pokud soud nestanoví jinak, mohou své dítě nadále vychovávat a spravovat jeho jmění. Rodičům zůstává vyživovací povinnost vůči dítěti. Výživné však neplatí přímou cestou pěstounům, ale státu a ten ho vyplácí pěstounům formou hmotných dávek pěstounské péče. [KRÁLÍČKOVÁ, 2000] Pěstoun je fyzická osoba ve věku od 18 let, která je plně svéprávná, má čistý trestní rejstřík a podstoupila přípravu pro výkon pěstounské péče. Tato osoba by měla být psychicky a fyzicky zralá. [KRÁLÍČKOVÁ, 2000] Pěstounská péče a její právní úprava Dítě do pěstounské péče svěřuje soud. Soud svěří dítě do pěstounské péče z důvodů, pokud o něj nemůže ani jeden z rodičů či poručník osobně pečovat a starat se. Pěstounská péče má vždy přednost před péčí ústavní. Dítě může být svěřeno do pěstounské péče i na přechodnou dobu. Pěstounská péče může být také soudem stanovena na dobu trvání překážky ze strany rodičů, která brání v osobní péči o dítě. Rodič může podat návrh na vrácení dítěte zpět do své péče. Pokud je to v zájmu dítěte, soud návrh příjme. Biologickým rodičům zůstává vůči dítěti rodičovská odpovědnost i vyživovací povinnost. Rozsah výživného stanoví rodičům soud podle jejich možností a schopností s ohledem na potřeby dítěte. Některé práva a povinnosti podle zákona náleží pěstounovi. Rodiče mají právo se s dítětem stýkat a pěstoun je povinen tento styk umožnit, pokud soud nestanoví jinak. Budoucí pěstoun musí mít bydliště na území České republiky, musí dát souhlas se svěřením dítěte do pěstounské péče a musí se zaručit, že bude dítěti poskytovat řádnou péči a výchovu. Osoba příbuzná či blízká jako pěstoun má vždy přednost, pokud to zájem dítěte vyžaduje. Soud může dítě svěřit do společné péče pěstounům, jsou li manželé. Toto manželství může být pak rozvedeno až po úpravě povinností a práv 19

21 těchto pěstounů. Rozvodem zaniká společná pěstounská péče. Pokud jeden z manželů zemře, pěstounská péče zůstává druhému manželovi. Pokud chce jeden s manželů svěřit dítě výhradně do své pěstounské péče, musí druhý manžel dát souhlas. Ke svěření do pěstounské péče manželů není třeba souhlasu, pokud má druhý z manželů omezenou svéprávnost nebo je souhlas spojen s překážkou, která je těžko překonatelná. Pokud manžel pěstouna žije ve společné rodinné domácnosti, podílí se na péči o dítě v pěstounské péči. Pěstounská péče zaniká nabytím plné svéprávnosti dítěte, nebo zletilostí dítěte. [www.zakonyprolidi.cz] Druhy pěstounské péče Druhy nebo formy pěstounské péče mohou mít podobu individuální nebo skupinové péče. Individuální pěstounskou péčí se rozumí péče náhradní rodiny - tedy pěstouna a pěstounky, která se uskutečňuje v běžném rodinném prostředí. Skupinová pěstounská péče se koná v zařízeních pro výkon pěstounské péče, což jinými slovy jsou velké pěstounské rodiny, kterými se rozumí pěstounský pár, přijaté děti (např. 4 6 či více dětí), ale i vlastní děti pěstounů. Další formou skupinové pěstounské péče je také v zařízeních pro výkon pěstounské péče. Jsou to tzv. SOS dětské vesničky. Zde je pěstounskou péčí pověřena sama matka pěstounka, která může mít pomocnici tzv. tetu, která jí pomáhá s výchovou dětí a při vedení domácnosti. Každá matka - pěstounka se svými svěřenými dětmi bydlí v jednom samostatném domě. SOS dětskou vesničku představuje domů, kde bydlí matky s 6 a více svěřenými dětmi. V SOS vesničkách se jedná spíše o péči o sourozenecké skupiny dětí, které se velmi obtížně zařazují do individuální pěstounské péče a o děti u kterých se předpokládá dlouhodobá péče a nemožnost vrácení se do původní biologické rodiny. Systém SOS vesniček se snaží vytvářet přirozené životní prostředí jako v rodinách. Výše uvedené formy pěstounské péče jsou dlouhodobého charakteru. [MATĚJČEK A KOL., 2002, BALÁŽ, Sociální práce, 2011] 20

22 Krátkodobého charakteru je pěstounská péče na přechodnou dobu. Péče je poskytována vyškolenými pěstouny. Tato forma pěstounské péče je spíše řešením krizové situace biologických rodičů, kteří si potřebují vyřešit své problémy a svou životní situaci. Dítě je do přechodné pěstounské péče svěřeno, když ho rodiče ze závažných důvodů nejsou schopni nebo nemohou vychovávat, nebo na dobu než rodiče dají souhlas k osvojení, nebo než soud vydá pravomocný rozsudek, o tom, že není třeba souhlasu rodičů k osvojení. Pěstounská péče na přechodnou dobu může být nejdéle 1 rok. U sourozenců je pěstounská péče na přechodnou dobu nejdéle 1 rok od umístění posledního sourozence. Odměna pěstouna se vyplácí i po dobu, po kterou není umístěno do rodiny dítě. Krajský úřad vede evidenci osob, které mohou pěstounskou péči na přechodnou dobu vykonávat. [www.rozumacit.cz] Soud může pěstounskou péči stanovit na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. [http://obcanskyzakonik.justice.cz/] Pěstounská péče tak může řešit nastalé krize v rodině atd. Rodiče mohou děti požadovat i zpět. [http://obcanskyzakonik.justice.cz/rodinne-pravo/konkretni-zmeny/pestounska-pece/] Dávky pěstounské péče Právní úprava je obsažena v zákoně o státní sociální podpoře. Dítě svěřené do pěstounské péče je zajištěno dávkami státní sociální podpory. Tyto dávky jsou vypláceny pěstounům a jsou následující: a) příspěvek na úhradu potřeb dítěte Tímto příspěvkem se rozumí výživné pro dítě. Výživné mají platit biologičtí rodiče, ale někteří jsou sociálně slabí a proto výživné platí podle svých možností a schopností, někdy však neplatí vůbec. Stát se ho na rodičích domáhá. Pěstounům místo výživného vyplácí příspěvek odpovídající potřebám dítěte. Příspěvek se vyplácí každý měsíc. Výše příspěvku se odvíjí od věku dítěte a jeho zdravotního stavu. Zdravé dítě ve věku do 6 let má nárok na příspěvek 4500 Kč, 21

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Typy náhradní rodinné péče: pěstounská péče pěstounská péče na přechodnou dobu Pěstounská péče - pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat a při péči o osobu dítěte vykonávat přiměřeně

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Zdeňka Králíčková, 2007

Zdeňka Králíčková, 2007 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2007 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

září 14 Náhradní rodinná péče

září 14 Náhradní rodinná péče zadal Odbor sociální péče graficky zpracoval Odbor vnitřních věcí Informační středisko tisk CCB, spol. s r.o. náklad 5 000 ks vydal Magistrát města Brna 2. vydání září 2014 Magistrát města Brna Dominikánské

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.07 Téma sady: Rodinné právo rodiče a děti Ročník: 1.-4. ročník

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_RODINNÉ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme lidi, kterým záleží na osudu ohrožených dětí, které vyrůstají bez lásky a bezpečí, jejichž počet v posledních letech roste jako důsledek krize rodiny a tradičních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Pěstounská péče je institut natolik rozmanitý, jak rozmanité jsou samotné životní příběhy dětí. Někde jsou kontakty s rodiči časté, v jiných případech třeba žádné. Někdy žije dítě v pěstounské rodině až

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE POJEM, ÚČEL, OBSAH, VZNIK, ZÁNIK

PĚSTOUNSKÁ PÉČE POJEM, ÚČEL, OBSAH, VZNIK, ZÁNIK ÚČEL PĚSTOUNSKÁ PÉČE POJEM, ÚČEL, OBSAH, VZNIK, ZÁNIK Zdeňka Králíčková, 2012 výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty

Více

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině.

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Náhradní rodinná péče Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Rodiči

Více

Průvodce osvojením. Jak na osvojení

Průvodce osvojením. Jak na osvojení Průvodce osvojením Jak na osvojení Opuštěné dítě je dítě, které se ne vlastní vinou ocitlo bez vlastní rodiny a není naděje na změnu poměrů v biologické rodině. Je proto žádoucí, aby společnost nalezla

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2008 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA VZTAH RODIČŮ A DĚTÍ Jak už bylo řečeno v předešlé prezentaci, každý rodič má vůči svým nezletilým potomkům rodičovskou

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Katedra sociální práce a sociální politiky Studijní opora předmětu NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE oboru Sociální práce ve veřejné správě KS

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Rodinné právo III/2 VY_32_INOVACE_197 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 RODINNÉPRÁVO Upravuje vznik a zánik manželství, vztahy mezi manžely, rodiči, dětmi

Více

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel ne všichni rodiče

Více

Přehled o délce soudního řízení ode dne nápadu do dne právní moci podle předmětu a výsledku Okresní soudy - počet věcí (spisů)

Přehled o délce soudního řízení ode dne nápadu do dne právní moci podle předmětu a výsledku Okresní soudy - počet věcí (spisů) Výchova a výchovná opatření 101 - První rozhodnutí o výchově dítěte - svěřeno 351 2532 4763 3419 1987 1381 2793 1057 557 102 - První rozhodnutí o výchově dítěte - svěřeno otci 34 168 327 232 156 119 255

Více

Platné znění příslušné části zákona o registrovaném partnerství s vyznačením navrhovaných změn HLAVA III NEEXISTENCE A NEPLATNOST PARTNERSTVÍ

Platné znění příslušné části zákona o registrovaném partnerství s vyznačením navrhovaných změn HLAVA III NEEXISTENCE A NEPLATNOST PARTNERSTVÍ V. Platné znění příslušné části zákona o registrovaném partnerství s vyznačením navrhovaných změn HLAVA III NEEXISTENCE A NEPLATNOST PARTNERSTVÍ 5 Partnerství nevznikne, jestliže prohlášení trpělo podstatnou

Více

Výchova a výchovná opatření

Výchova a výchovná opatření Výchova a výchovná opatření 101 - První rozhodnutí o výchově dítěte - svěřeno 142 113 88 135 283 124 194 166 168 102 - První rozhodnutí o výchově dítěte - svěřeno otci 187 139 135 157 257 144 227 189 187

Více

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE Náhradní rodinná péče je poskytována dětem bez rodiny, nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném rodinném

Více

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny,

Více

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Pěstounská péče na. Jak na pěstounskou péči na. přechodnou dobu

Pěstounská péče na. Jak na pěstounskou péči na. přechodnou dobu Pěstounská péče na přechodnou dobu Jak na pěstounskou péči na Co je pěstounská péče na Ve stávajícím systému náhradní rodinné péče se od 1. 6. 2006 objevuje nový institut, kterým je pěstounská péče na.

Více

Soud může něčí svéprávnost omezit ze závažného důvodu, např. pro jeho duševní poruchu. Takovému člověku současně jmenuje opatrovníka.

Soud může něčí svéprávnost omezit ze závažného důvodu, např. pro jeho duševní poruchu. Takovému člověku současně jmenuje opatrovníka. 2 0. O b č a n s k é p r á v o I Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Občanské právo je souhrn soukromoprávních ustanovení, upravujících osobní stav, právní postavení a vzájemná práva a povinnosti

Více

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí Sociálně-právní ochrana je pomoc pro děti, jejich rodiče a další dospěláky, kteří se o děti starají nebo se chtějí starat. Děti chrání před násilím, zanedbáváním, zneužíváním

Více

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Systém náhradní rodinné péče byl do konce roku 2013 upraven v zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. Od 01.01.2014 nabyl účinnosti zákon č. 82/2012 Sb., občanský

Více

Proces zprostředkování

Proces zprostředkování Proces zprostředkování Rozhodnutí soudu o osvojení nebo svěření dítěte do pěstounské péče předchází řada činností, které uskutečňují orgány sociálně-právní ochrany a též soudy. Zákon o sociálně-právní

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009 Kapitoly z rodinného a trestního práva přednáška 2. 4. 2009 Vztahy dítěte k nevlastnímu rodiči Na výchově dítěte se podílí i manžel, který není rodičem dítěte (tzv. nevlastní rodič ), za předpokladu, že

Více

Č. j. MV /VS-2016 Praha 10. února 2017 Počet listů: 6 Přílohy: 0

Č. j. MV /VS-2016 Praha 10. února 2017 Počet listů: 6 Přílohy: 0 *MVCRX03BTJ4P* MVCRX03BTJ4P prvotní identifikátor odbor všeobecné správy náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV-149289-5/VS-2016 Praha 10. února 2017 Počet listů: 6 Přílohy: 0 Rozeslat dle rozdělovníku

Více

Opatrovnictví a poručenství. Radovan Dávid

Opatrovnictví a poručenství. Radovan Dávid Opatrovnictví a poručenství Radovan Dávid Opatrovnictví a poručenství Uplatní se v případě nutnosti ochrany zájmů nezletilých dětí ze strany jiných subjektů než rodičů Na základě rozhodnutí soudu Když

Více

Zákon č. 56/1928 Sb., o osvojení umožňoval osvojení dospělého člověka (až do roku 1950, kdy byla tato možnost ze zákona vyjmuta).

Zákon č. 56/1928 Sb., o osvojení umožňoval osvojení dospělého člověka (až do roku 1950, kdy byla tato možnost ze zákona vyjmuta). Příloha č. 1 Příloha č. 1 ZÁKONY A DOKUMENTY V této části bakalářské práce komentujeme některé zákony a dokumenty, které se náhradní rodinné péče týkaly a týkají od dob rakouského práva do současnosti.

Více

Sociálně-právní ochrana dětí OSPOD

Sociálně-právní ochrana dětí OSPOD Sociálně-právní ochrana dětí OSPOD Na oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) pracují sociální pracovníci a sociální kurátoři, kteří mají na starost děti a jejich rodiny. OSPOD sídlí na městském

Více

Rodinné právo. Osvojení. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová LS 2013/2014

Rodinné právo. Osvojení. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová LS 2013/2014 Rodinné právo LS 2013/2014 8. Osvojení CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová lucie.vanova@vsci.cz Náhradní péče o dítě I. rodinná osvojení pěstounství (včetně s.o.s. vesniček) svěření do péče jiné osoby poručnictví

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je zaměřen na právní vztahy mezi rodiči a dětmi, na právní ochranu dítěte. Má

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11 Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému českého

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská nauka Ročník:

Více

Přehled obsahu O autorech Předmluva Předmluva k druhému vydání Obsah

Přehled obsahu O autorech Předmluva Předmluva k druhému vydání Obsah str. m. č. O autorech... V Předmluva...VII Předmluva k druhému vydání... IX Obsah...XVII Autoři jednotlivých kapitol...xxxiii Seznam použitých zkratek...xxxv Literatura... XXXIX Obecná část... 1 Kapitola

Více

Název vzdělávacího materiálu

Název vzdělávacího materiálu Tematická oblast Název vzdělávacího materiálu Datum vytvoření 2. 10. 2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Občanské a rodinné právo 4. ročník čtyřletého gymnázia a 8. ročník osmiletého gymnázia

Více

http://www.detipatridomu.cz/

http://www.detipatridomu.cz/ Hezký den rádi bychom Vás seznámili s jednou z forem náhradní rodinné péče, která je dle našeho názoru širokou veřejností poněkud opomíjená, a to především z důvodu malé informovanosti. Na úvod si dovolíme

Více

Výchova k občanství NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

Výchova k občanství NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE Výchova k občanství NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE Anotace: Prezentace slouží jako výukový materiál k tématu náhradní rodinné péče. Obsahuje důvody vedoucí k náhradní rodinné péči, odkaz na zákon a instituce v

Více

Rodinné právo Právní vzdělávání Nový občanský zákoník (NOZ)

Rodinné právo Právní vzdělávání Nový občanský zákoník (NOZ) Rodinné právo Právní vzdělávání Nový občanský zákoník (NOZ) 1 Rodinné právo: Souhrn právních norem upravující tři základní okruhy právních vztahů: Právní úprava manželství a vztahy mezi manžely Právní

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO Hlava dvacátá sedmá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému

Více

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY RODINNÉ PRÁVO OSNOVA: Definice, prameny Manželství vznik, důvody neplatného manželství, zánik Přímá a pobočná linie Vztahy mezi manželi Vztahy mezi rodiči a dětmi Náhradní výchova Vyživovací povinnosti

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly Oblasti :

Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly Oblasti : Sociálně právní ochrana dětí Úvod do SP ZS 2016 Ochrana práv dětí Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly

Více

Chci se stát pěstounem

Chci se stát pěstounem Chci se stát pěstounem Praktický průvodce problematikou náhradní rodinné péče Říjen 2015 Zpracoval: Tým Hnízdo Čiriklano Kher, Vzájemné soužití o.p.s. 1. Úvod...3 2. Schéma náhradní rodinné péče...5 3.

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu RODINNÉ PRÁVO. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu RODINNÉ PRÁVO. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu RODINNÉ PRÁVO I. soustředění Název tématického celku: ÚVOD DO RODINNÉHO PRÁVA, PROBLEMATIKA UZAVÍRÁNÍ MANŽELSTVÍ A JEHO ZÁNIKU Předmětem prvního soustředění

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí M V S P ultikulturní zdělávání ociálních racovníků JUDr. Věra Novotná Sociálně právní ochrana dětí Obsah strana Úvod.. 4 Kapitola I. Základní principy sociálně-právní ochrany dětí a významné ústavní a

Více

OSVOJENÍ. přijetí cizího dítěte za vlastní statusová změna

OSVOJENÍ. přijetí cizího dítěte za vlastní statusová změna OSVOJENÍ přijetí cizího dítěte za vlastní statusová změna Zdeňka Králíčková, 2007 STATISTIKA Pramen: www.idnes idnes.cz ze dne 9. 8. 2007 V roce 2006 bylo adoptováno 490 dětí, z toho 32 do zahraničí K

Více

Obsah. Seznam zkratek... 11

Obsah. Seznam zkratek... 11 Seznam zkratek................................................ 11 Kapitola 1 Průběh řízení a dokazování ve zvláštních řízeních soudních.................................... 13 1.1 Formální průběh zvláštních

Více

Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče

Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče Rodiče a rodina v životě dítěte MUDr. Petra Uhlíková Centrum dorostové a vývojové psychiatrie Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN 26. 6. 2012 Rodina a její

Více

-trvalé spojení muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem

-trvalé spojení muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem Otázka: Rodinné právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): iluska Rodinné právo - tvoří právní normy, které upravují manželství, vztahy mezi manželi, rodiči a dětmi, mezi dalšími příbuznými -soukromé

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem: dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok. Poradna funguje na principu volné diskuse mezi

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Téma VI.2.2 Domácnost, rodina a finance 9. Rodinné právo Rodinné právo je soubor právních

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Pracovní list je zaměřen na rodinné vztahy. V úvodní části si žáci zopakují znalosti

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Státní sociální podpora (též nazývaná v obecné teorii sociálním zaopatřením) se vztahuje na sociální situace, které jsou obecně společností akceptovány a považovány za potřebné

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 28. ledna Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 28. ledna Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 28. ledna 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ ZÁKON Č. 401/2012 Sb. ze dne 7. listopadu 2012, kterým se mění

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014 Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 1 dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

POUČENÍ. zákonného zástupce dítěte orgánem sociálně-právní ochrany dětí

POUČENÍ. zákonného zástupce dítěte orgánem sociálně-právní ochrany dětí POUČENÍ zákonného zástupce dítěte orgánem sociálně-právní ochrany dětí (dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů,

Více

Děkuji Vám za strávený čas naším rozhovorem a přeji Vám příjemný den.

Děkuji Vám za strávený čas naším rozhovorem a přeji Vám příjemný den. PŘÍLOHY: Příloha č. 1: Scénář rozhovoru s OSPOD Příloha č. 2: Scénář rozhovoru se zástupci ústavních zařízení Příloha č. 3: Scénář rozhovoru s pěstouny Příloha č. 4: Vyhodnocení individuálního plánu dítěte

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O OSVOJENÍ DÍTĚTE

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O OSVOJENÍ DÍTĚTE ČÁST A DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O OSVOJENÍ DÍTĚTE I OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení: Datum a místo narození: Bydliště: Státní příslušnost: Stav: Číslo občanského průkazu (pasu): rozená: rodné číslo: národnost:

Více

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Uzavření manželství Náležitosti sňatku Narození dítěte cizinci Rozvod, výživa a výchova nezletilých dětí v době po rozvodu manželství Rozvod manželství

Více

Změna jména a příjmení

Změna jména a příjmení 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Změna jména a příjmení 04. Základní informace k životní situaci Fyzická osoba, které byl matričním úřadem vydán matriční doklad, má

Více

Systém finančních dávek určených převážně pro rodiny s nezaopatřenými dětmi.

Systém finančních dávek určených převážně pro rodiny s nezaopatřenými dětmi. Otázka: Státní sociální podpora Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dorilas Státní sociální podpora druhy dávek, nárokovost Státní sociální podpora je třetím pilířem sociální politiky Systém

Více

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011 Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Jihlava 31. 10. 2011 Základní východiska Mezinárodní závazky České republiky, judikatura Evropského soudu pro lidská práva

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

Datum zpět vzetí žádosti:

Datum zpět vzetí žádosti: Domov PETRA Mačkov Mačkov 79, 388 01 Blatná tel.: 383 413 111 fax: 383 413 198 e mail : info@domovpetra.cz internet www.domovpetra.cz č. účtu: 27228291/0100 IČ: 708 717 79 DIČ: CZ 708 717 79 Podání žádosti:

Více

Téma kapitoly: Pěstounská péče

Téma kapitoly: Pěstounská péče Téma kapitoly: Pěstounská péče Linda ŠVRČINOVÁ Obsah kapitoly Kapitola seznamuje čtenáře s pěstounskou péčí jako formou náhradní péče o dítě. Čtenáři nabízí pohled na legislativní ukotvení problematiky,

Více

Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku

Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku Do začátku 90. let standardní forma péče Kolektivní domovy Do r. 1997 byla náhradní péče o děti řízena 3 rezorty: zdravotnictvím,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením Způsobilost k právním úkonům Právní ochrana lidí s postižením 1 Rozhodování lidí s postižením Autonomní - Člověk rozhoduje samostatně, nese důsledky svých rozhodnutí sám a je za ně odpovědný. Náhradní

Více

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského Pozměňovací návrhy Jana Čechlovského k pozměňovacím návrhům ÚPV schváleným usnesením ÚPV dne 29.5.2013 tisk č. 930/2 (vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace

Více

Rodinné právo. Sociálně-právní ochrana dětí 11. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová LS 2013/2014

Rodinné právo. Sociálně-právní ochrana dětí 11. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová LS 2013/2014 Rodinné právo LS 2013/2014 11. Sociálně-právní ochrana dětí CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová lucie.vanova@vsci.cz Osnova semináře pojem SPOD orgány SPOD zákon o SPOD mezinárodněprávní instrumenty ochrany

Více

Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/ Předmět: Občanská nauka Ročník: 2.

Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/ Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. RODINNÉ PRÁVO Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/34 0535 Škola: Soukromá střední odborná škola Břeclav, s.r.o. Mládežnická 3, 690 02 Břeclav Předmět:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Chvalkovice březen 2010 Organizace provozu mateřské školy Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola je součástí

Více