MASARYKOVA UNIVERZITA. Problémy a rozpory pěstounské péče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA. Problémy a rozpory pěstounské péče"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Problémy a rozpory pěstounské péče Bakalářská práce Brno 2014 Vypracovala: Zuzana Kuchynková Vedoucí práce: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.

2 Anotace Tato bakalářská práce pojednává o problémech a dilematech náhradní rodinné péče. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na celý systém náhradního rodičovství v České republice. Důraz je kladen hlavně na péči pěstounskou, motivaci budoucích pěstounů a na dávky, které získává pěstoun od státu. Část práce se věnuje změnám v oblasti sociálně-právní ochrany dětí po reformě v roce Praktická část představuje výzkum prováděný pomocí rozhovorů s pěstouny zabývající se jejich možnou finanční motivací. Klíčová slova Náhradní rodinná péče, pěstounská péče, dávky pěstounské péče, finanční motivace, adopce, poručenství, reforma, morální dilemata Annotation This bachelor's thesis deals with moral dilemmas of alternative childcare. It is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part focuses on the system of alternative childcare in the Czech Republic. It deals mainly with foster parenting, motivation of future foster parents and with social benefits foster parents get from the state. А part of this thesis is devoted to the changes in the area of social and legal protection of children after the reform of The practical part consists in a research carried out by means of interviews with foster parents aimed at their possible financial motivation. Key words Alternative childcare, foster parenting, benefits foster parents, financial motivation, adoption, guardianship, reform, moral dilemmas

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně, s využitím pouze citovaných literárních pramenů, dalších informací a zdrojů v souladu s Disciplinárním řádem pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V Brně dne 26. listopadu 2014 Zuzana Kuchynková

4 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu práce panu Mgr. Slavomíru Lesňákovi, PhD. za odborné vedení, věcné připomínky a rady při vedení práce. Dále bych ráda poděkovala všem pěstounům, kteří se zúčastnili výzkumu a v neposlední řadě své rodině za podporu a trpělivost.

5 Obsah Úvod Teoretická část Náhradní rodinná péče Formy náhradní rodinné péče Osvojení Pěstounská péče Poručenství Náhradní výchovná péče Žádost o pěstounskou péči Motivace pro přijetí dítěte do náhradní rodinné péče Dávky pěstounské péče Změny v náhradní rodinné péči po reformě Výzkumná část Výzkumný problém Výzkumný cíl Výzkumná otázka Použitá metodologie Analýza získaných dat Morální problémy náhradní rodinné péče Zhodnocení morálních problémů Závěr Literatura Přílohy Pěstoun Pěstoun Pěstoun Pěstoun Pěstoun Pěstoun Pěstoun

6 Pěstoun

7 Úvod Ve své bakalářské práci jsem se rozhodla věnovat tématu náhradní rodinné péče. Zaměřuji se hlavně na pěstounskou péči a morální dilemata s ní spojené kvůli sociální reformě, která přinesla změny týkající se sociálně-právní ochrany dětí. Reforma proběhla v roce 2013 a problematika s ní spojená je tedy velice aktuální a často diskutovaná. Pojem pěstounské péče je známý, ale už méně se ví, co vše tato forma náhradní rodinné péče znamená v praxi. Budoucí pěstouni si často neuvědomují, co vše pěstounská péče obnáší a s jakými problémy se mohou v budoucnosti potýkat. Jedním z cílů reformy byla osvěta lidí a potencionálních pěstounů. Díky oslovení široké veřejnosti a změnám, které se dotkly také dávek, se závratně zvýšil zájem o pěstounskou péči. Nabízela se tedy otázka, co způsobilo nárůst žádostí. Zabývala jsem se možnou skrytou finanční motivací, která vede lidi k rozhodnutí stát se pěstounem. Kromě zvýšení dávek přinesla reforma i možnost stát se tzv. profesionálním pěstounem, který má nahradit ústav po dobu nezbytnou, kdy se pro dítě hledá nové zázemí. Je to forma zaměstnání a tudíž může nastat problém, že touto formou budou lidé řešit nezaměstnanost a finanční problémy. Pěstounská péče je důležitou součástí našeho sociálního systému, která umožňuje lepší budoucnost dětem, které by jinak strávili své dětství v ústavu, který jim v žádném případě nemůže dát do života to co skutečná rodina. Otázkou ovšem je, jestli finanční odměny, které dostávají pěstouni, nejsou natolik vysoké, aby neovlivňovaly základní motivace. V teoretické části jsou zpracovány základní informace týkající se náhradní rodinné péče a pěstounské péče. Velkou část věnuji právě základním motivacím a dávkám, které se po reformě navýšily a tudíž mohou ovlivňovat motivace skryté. Při psaní teoretické části jsem narazila na problém neaktuálnosti publikací vydaných k tomuto tématu. Proto jsem musela věnovat velkou pozornost možným chybám v publikacích napsaných před rokem Aktuálnost informací jsem musela dohledávat na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí nebo v brožurách, které se přímo týkaly reformy. Cílem mé práce je odhalit problémy týkající se systému náhradní rodinné péče, odhalit možné skryté motivace v pěstounské péči, které mohou být závislé na zvýšení dávek i další problémy vztahujících se k roli pěstouna. 6

8 Praktická část zahrnuje předvýzkum a hlavně vlastní výzkum týkající se pěstounské péče, který je tvořen rozhovory s pěstouny. Tyto rozhovory mi umožnily nahlédnout na problematiku jejich očima a zkušenostmi. Tento výzkum může pomoci podívat se na systém náhradní rodinné péče a hlavně péče pěstounské z jiné perspektivy, tedy hlavně pomocí těch, kterých se změny v zákoně dotkly přímo. Jak již bylo řečeno, pěstounská péče je kvůli velkému množství dětí umístěných v ústavech důležitá a je správné ji podporovat a obdivovat. Musí být ovšem kladen velký důraz na to, aby se dobro dětí nestávalo až druhým motivem, proč se lidé stávají pěstouny. 7

9 1. Teoretická část 1.1 Náhradní rodinná péče Podle Matějčka je instituce nevlastního rodičovství a instituce osvojení stejně stará jako samotná rodina. Při kulturním vývoji společnosti se vytvářely různé formy přijetí cizího dítěte do rodiny, které následně upravovaly i zákony. Společnost poznala, že je pro ni přínosnější jedince vychovat. Proto dnes máme různé typy náhradní rodinné výchovy pro děti, které z nějakého důvodu nemohou vyrůstat v rodinně vlastní. 1 Matějček a kol. rozlišuje ve své knize pojmy náhradní rodinná péče a náhradní výchovná péče. Náhradní výchovná péče je forma péče, kdy děti nemohou být vychovávány vlastními rodiči a nejčastěji přecházejí do péče ústavní, kde je dítě vychováváno až do své dospělosti. Náhradní rodinná péče je forma péče, kdy je dítě vychováváno v nové náhradní rodině, je to prostředí, které se nejvíce podobá rodině přirozené. V České republice je to nejčastěji adopce neboli osvojení a pěstounská péče. 2 Dítě po svém narození potřebuje kromě základních věcí pro přežití, jako je potrava, vzduch a pohyb, které mu může dopřát jen další osoba, uspokojit mnoho dalších potřeb. Tyto potřeby jsou důležité pro jeho citový a celkový vývoj, patří zde pocit bezpečí, lásky druhého člověka, pocit jistoty a sebevědomí, vědomí o otevřené budoucnosti a další. V normálních rodinách jsou tyto potřeby uspokojovány nevědomě, a proto si lidé neuvědomují, jak jsou vzácné pro děti, které neměly to štěstí a nikdy nepotkaly rodičovskou lásku. Absence těchto citových potřeb může vést až k citové deprivaci dítěte, které se bohužel mohou na dítěti v budoucnosti velice špatně podepsat. Podle Koluchové se psychická deprivace vyskytuje v našich podmínkách v ústavních zařízeních pro děti, podle typu a úrovně výchovné práce různě, ale vyskytuje se i v některých rodinách. Rodinná deprivace bývá popisována jako výjimečná, hlavně u rodin dysfunkčních. Ovšem toto zkoumání v rodinách je poměrně složitější než v ústavech, protože je pro výzkum špatně přístupná. 3 Výzkumy týkající se potřeb dítěte a jejich psychické deprivace přispívají ke zlepšení výchovy v rodině i v různých formách náhradní rodinné péče. Potřeby dítěte musí být 1 MATĚJČEK, Zdeněk. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Praha: Portál, 1994, s MATĚJČEK, Zdeněk. Náhradní rodinná péče: průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999, s KOLUCHOVÁ, Jarmila. Psychický vývoj dětí v pěstounské péči. 1. vyd. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 1992, s

10 základní motivací pro ty, kteří se rozhodnout osvojit či vzít si dítě do pěstounské péče. V případě jiné motivace pěstounů to potom pro dítě nemusí znamenat to nejlepší. Důležitá otázka také zní, proč se rodiče zříkají svého vlastního dítěte. Podle E. Kafkové to bývají ženy, které jsou svobodné nebo rozvedené a jsou finančně odkázány samy na sebe, tudíž se o děti nemohou postarat. Časté jsou případy nezletilých dívek, které se zřeknou dítěte nebo to mohou být nemocné ženy, ale z velké části jsou to ženy, které se starat nechtějí a často mají více dětí, z toho některé v ústavech. Neplatí však, že dítěte se zříkají jen ženy, které nejsou v žádném svazku. U žen v manželství jsou hlavní důvody pro zřeknutí se dítěte, že se nechtějí starat, mají už hodně dětí nebo jsou už starší (ženy přes 50 let, muži let). Mezi další důvody může patřit rozvod v rodině, partner umírá před porodem dítěte nebo vdaná žena má dítě s jiným a po porodu se vrací k vlastní rodině, kde by dítě nebylo přijato Formy náhradní rodinné péče Existují dva základní druhy náhradní rodinné péče a to je osvojení neboli adopce a pěstounská péče. Pěstounská péče se dále rozlišuje na klasickou, péči na přechodnou dobu a poručenství Osvojení Podle Gabriela a Nováka je osvojení v našem státě nejčastěji realizovanou formou náhradní rodinné péče. Největší výhodou této formy je skutečnost, že osvojitelé, tedy lidé, kteří se rozhodnou takto převzít dítě do své péče, mají stejná práva a povinnosti jako mají jiní biologičtí rodiče ke svým dětem. Tyto práva přechází v plném rozsahu na osvojitele z biologických rodičů, kteří o ně přicházejí. Právní vymezení nacházíme v zákonu č. 94/1963 Sb., o rodině ve znění pozdějších předpisů. 5 Rozlišují se dvě základní formy osvojení neboli adopce. Osvojení prosté, které je označováno jako zrušitelné, kde se osvojitelé původně nezapisovali do rodného listu. Od roku 2006 však platí novela zákona, která ale už stanovuje uvedení osvojitelů v rodném listě. Zrušitelné osvojení může soud z vážných důvodů zrušit na návrh osvojence nebo osvojitele. Zrušením osvojení vznikají znovu vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem a jeho původní rodinou a osvojenec získává zpět své dřívější příjmení. 6 4 MATĚJČEK, Zdeněk. Náhradní rodinná péče: průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999, s GABRIEL, Z., NOVÁK, T. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. Praha: Grada, 2008, s Ministerstvo práce a sociálních věcí [online] [cit. 2014]. Dostupný z: <http://www.mpsv.cz>. 9

11 Druhým typem je osvojení nezrušitelné, kde po pravomocném rozhodnutí již osvojení jako akt zrušit nelze a nabytá rodičovská práva osvojitelů k dítěti jsou trvalá. Takto lze osvojit jen dítě starší jednoho roku. Díky novele z roku 2006 se už rozdíly mezi oběma formami začínají stírat. 7 Osvojit dítě může každá manželská dvojice, jeden z manželů, pokud s tím druhý souhlasí a manžel či manželka rodiče dítěte, výjimečně si dítě může osvojit i samoživitelka. Osvojením vzniká mezi osvojitelem a dítětem příbuzenský vztah a získává jejich příjmení. V České republice může být osvojeno pouze nezletilé dítě nejdříve 6 týdnů po narození, které je právně volné. To se týká dítěte, kterého se rodiče nebo zákonní zástupci zřekli a podepsali souhlas s adopcí. Biologičtí rodiče mohou předem navrhnout konkrétní osoby, v případě předem neurčených osob vybírá osvojitele příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí, tedy spádový krajský úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) nebo Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí. 8 Dalším možným způsobem, jak se stane dítě právně volné je dlouhodobý nezájem rodičů o něj. Tato situace nastává, když se biologičtí rodiče nezajímají o dítě, které není v jejich péči několik měsíců, nesnaží se získat informace o jejich zdravotním stavu a psychickém vývoji. V případě nezájmu rodičů rozlišujeme dva typy. Prvním typem je žádný zájem, což je úplný nezájem o dítě od jeho narození, kdy je ponecháno v péči zdravotníků, a rodiče se nesnaží o žádný kontakt s dítětem. Druhým typem je kvalifikovaný nezájem, který určí soud po době šesti měsíců, kdy rodiče neprojevují zájem o dítě po odebrání z jejich péče. 9 Důležitou součástí osvojení je předadopční péče, kdy před rozhodnutím soudu musí dítě pobývat v nové rodině nejméně tři měsíce na její náklady. Zvláštním typem je osvojení mezinárodní, které se využívá v momentě, kdy není možné v zemi, kde se dítě narodilo, najít pro něj vhodnou rodinu. Proto zde existuje možnost osvojit si dítě z jiné země. Podle MPSV je zde úmluva o právech dítěte, která zaručuje zvláštní ochranu a pomoc poskytovanou státem dítěti, které bylo dočasně nebo trvale zbaveno rodinného prostředí. Stát je povinen mu zabezpečit náhradní péči. 10 Ty smluvní státy Úmluvy o právech dítěte, které uznávají a povolují systém osvojení, zavazuje Úmluva uznat osvojení v cizí zemi jako náhradní způsob péče o dítě tehdy, nemůže-li být dítě předáno do výchovy v zařízení péče o děti nebo rodině osvojitele nebo o ně nemůže být pečováno jiným vhodným 7 GABRIEL, Z., NOVÁK, T. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. Praha: Grada, 2008, s Tamtéž, s Tamtéž, s Ministerstvo práce a sociálních věcí [online] [cit ]. Dostupný z: <http://www.mpsv.cz>. 10

12 způsobem v zemi jeho původu (čl. 21 písm. b) Úmluvy o právech dítěte). 11 Tato zvláštní forma osvojení byla přijata v roce 1993 na Haagské konferenci mezinárodního práva soukromého v Úmluvě o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení, kterou Česká republika ratifikovala v roce V této úmluvě je hlavním cílem vytvořit záruky, aby se osvojení uskutečňovalo v zájmu dítěte orgány k tomu určenými, ale také zaručit subsidiaritu osvojení do ciziny Pěstounská péče Právní vymezení určuje zákon č.94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a zákonu č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění pozdějších předpisů. 13 Pěstounská péče je druhou základní formou náhradní rodinné péče, která je řízená státem a zajišťuje hmotné zabezpečení dětí a odměnu lidem, kteří se jich ujali. V tomto případě je dítě svěřeno do péče manželské dvojicí nebo jedinci, kteří se o děti starají a rozhodují za ně v běžných věcech. V případě závažnějších rozhodnutí musí pěstouni žádat o svolení biologických rodičů nebo za ně vydává rozhodnutí soud. 14 Pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat a při péči o osobu dítěte vykonává přiměřeně práva a povinnosti rodičů. Pěstoun nemá vyživovací povinnost k dítěti a právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti má jen v běžných věcech, neboť toto právo nadále náleží rodičům, pokud ovšem nejsou v rodičovské zodpovědnosti omezeni, nebo pokud jí nejsou zbaveni nebo není její výkon pozastaven. Má-li pěstoun za to, že rozhodnutí zákonného zástupce dítěte není v souladu se zájmem dítěte, může se domáhat rozhodnutí soudu. 15 Dítě může být svěřeno do pěstounské péče rozhodnutím soudu. Péče poté zaniká zletilostí dítěte nebo může být zrušena v době jejího trvání rozhodnutím soudu podle zákonu o pěstounské péči. Tato forma náhradní rodinné péče nevylučuje styk s biologickými rodiči, na kterých zůstává rozhodování o zásadních věcech tykající se dítěte např. cesty do zahraničí, výběr povolání, plánované lékařské prohlídky, do doby zletilosti dítěte nebo do úplné ztráty rodičovských práv. 16 Cílem pěstounské péče jako instituce je poskytnout náhradní rodinné prostředí dětem, jestliže nemohou dlouhodobě vyrůstat v prostředí rodiny tvořené jejich biologickými rodiči, 11 Ministerstvo práce a sociálních věcí [online] [cit ]. Dostupný z: <http://www.mpsv.cz>. 12 Tamtéž. 13 MATĚJČEK, Zdeněk. Náhradní rodinná péče: průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999, s Ministerstvo práce a sociálních věcí [online] [cit ]. Dostupný z: <http://www.mpsv.cz>. 15 Tamtéž. 16 Tamtéž. 11

13 v případě že ústavní péče ohrožuje či narušuje jejich vývoj nebo nemohou být z různých důvodů svěřeny do osvojení. 17 Existuje několik forem pěstounské péče, které se rozlišují na základě několika kritérií. Časté je rozlišení na individuální a skupinové pěstounské péče, kde je skupinová péče ztotožňovaná s velkými pěstounskými rodinami nebo s matkou pěstounkou, tedy SOS vesničky. Zde pěstouni působí na základě pracovní smlouvy či dohody o pracovní činnosti uzavřené s institucí, která je zřídila. Základní formou pěstounské péče je péče individuální, kterou můžeme rozlišovat na péči klasickou, příbuzenskou nebo dále na pěstounskou péči na určitou dobu či poručenství Pěstounská péče klasická Pěstounství je u nás druhou základní formou náhradní rodinné péče, díky počtu dětí, u kterých je realizováno. Je to nejlepším řešením pokud mají lidé o dítě dlouhodobý a stálý zájem, ale díky biologickým rodičům, kteří o své dítě stále projevují nějaký zájem, není možné osvojení. Jinak by děti, které nejsou právně volné, musely zůstávat v ústavní péči. Pěstoun má právo dítě zastupovat pouze v omezeném rozsahu, tedy hlavně v každodenních záležitostech. Při zásadních rozhodnutích se pěstoun neobejde bez souhlasu zákonného zástupce dítěte, zpravidla jeho biologickým rodičem. To zahrnuje plánované lékařské zákroky, volby povolání, vydávání cestovních dokladů, apod. 19 Pěstouni pobírají zvláštní dávky státní sociální podpory, tzv. dávky pěstounské péče. To může ve výjimečných případech formovat převažující motivaci k pěstounství. Je-li zmíněná motivace u žadatelů dominující, je na místě takový pár či jednotlivce k zařazení do evidence vhodných žadatelů o pěstounství nedoporučit. 20 Motivace peněz může být také důležitou součástí při rozhodování pěstounů vzít si do péče více dětí. Zákon č. 117/1995 Sb. o státní podpoře z roku 2005, přinášel pěstounům, kteří se starají o více dětí nebo o dítě zdravotně postižené tzv. odměnu pěstouna ve zvláštních případech, podle novelou zákony č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí z roku 2013, kterým se nyní řídí podmínky a nároky na dávky pěstounské péče, již není rozlišována odměna pěstouna, odměna pěstouna ve zvláštních případech a odměna pěstouna v zařízení pro 17 MATĚJČEK, Zdeněk. Náhradní rodinná péče: průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999, s Tamtéž, s GABRIEL, Z., NOVÁK, T. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. Praha: Grada, 2008, s Tamtéž, s

14 výkon pěstounské péče. Ovšem příspěvky na dítě se liší podle stupně závislosti dítěte a při přijetí tří a více dětí do péče má pěstoun nárok na příspěvek na automobil. 21 Podle Gabriela a Nováka se často setkáváme s pěstouny, kteří se snaží získat do péče alespoň tři děti i přes to, že jim nemohou zaručit následnou péči a prostor důležitý pro další život. I když se například u nich v rodině objevují problémy s vlastními či už dříve přijatými dětmi, které se špatně adaptovali na školní docházku nebo problému stísněnosti v bytových podmínkách, trvají na svém bez ohledu na zájmy dítěte. V těchto případech často dochází k přehlížení problémů. V dalších případech se jedná i o pěstouny, kteří poskytují přijatým dětem se zdravotním postiženým či jiného etnika velice dobré životní zázemí. Bohužel mohou začít přeceňovat své síly a neuvědomují si, že další rozšiřování jejich početné rodiny může vést ke zhoršení kvality péče Příbuzenská pěstounská péče Příbuzenská pěstounská péče je zvláštní forma pěstounské péče, která bývá v praxi oddělována od klasické. Je to náhradní výchova, která bývá realizovaná příbuznými dítěte, které nemá biologické rodiče nebo se o něj nemohou, či nechtějí starat. Tuto formu péče vykonávají většinou prarodiče dítěte a v menší míře tety, strýcové a výjimečně starší sourozenci. Pěstounství prarodičů je do jisté míry specifické, protože zde může nastat opačný případ než v péči klasické. Nechybí zde dostatek lásky a starostlivosti. Prarodiče bývají méně ochotni vyhledávat odbornou pomoc a odmítají rady jiných pěstounů a často mívají extrémní přístup k biologickým rodičům dítěte, což je způsobeno emočním vztahem k nim, protože rodič je dítětem pěstounů. Často pak pěstouni zakazují přístup rodičů k dítěti a mají tendenci před nimi dítě extrémně ochraňovat, i přes to, že styku dítěte s rodiči nic nebrání a bylo by prospěšné. Nebo naopak se snaží prohřešky svých dětí před vnoučaty omlouvat a přehlížejí jejich negativní vliv na dítě. Dalším problémem je vysoký věk pěstounů, kdy se nedokážou vcítit do generačně jiných problémů a tak nemohou být pro svěřence dostatečným vzorem pro život Pěstounská péče na přechodnou dobu Tato nová forma pěstounské péče je platná od a podle Gabriela a Nováka se setkáváme také s označením profesionální pěstounská péče. Jedná se o případy, kdy biologičtí 21 Ministerstvo práce a sociálních věcí [online] [cit ]. Brožura pěstounské dávky Dostupný z: <http:// 22 GABRIEL, Z., NOVÁK, T. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. Praha: Grada, 2008, s Tamtéž, s

15 rodiče nemohou dočasně vykonávat rodičovské povinnosti nebo nemohou zajistit kvalitní péči pro dítě. Tato forma se taky využívá v období, kdy se pro dítě připravuje dlouhodobější řešení ve formě klasické pěstounské péče nebo osvojení. O umístění dítěte rozhoduje soud. 24 Podle MPSV se pěstounská péče na přechodnou dobu určuje na a. dobu, po kterou nemůže rodič ze závažných důvodů dítě vychovávat, b. dobu, po jejímž uplynutí lze podle 68a zákona o rodině dát souhlas rodiče s osvojením, nebo c. dobu do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že tu není třeba souhlasu rodičů k osvojení podle 68 zákona o rodině. 25 Podle MPSV musí v těchto případech soud každé tři měsíce případ přezkoumat, zda trvají důvody pro svěření do pěstounské péče. Tato forma péče může trvat maximálně jeden rok. Výjimka je pouze v případě, když do péče téhož pěstouna byli později svěřeni sourozenci dítěte, ne však déle než na jeden rok od svěření posledního ze sourozenců. Vyživovací povinnost náleží dále rodičům nebo jiným osobám povinným výživou k dítěti, kterou určí soud. Ten také ukládá, aby výživné poukazovaly příslušnému orgánu státní sociální podporyúřadu práce, který vyplácí pěstounovi na úhradu potřeb dítěte. 26 Znaky pěstounské péče na přechodnou dobu v porovnání s ostatními typy náhradní rodinné péče jsou: 1. umístění dítěte na základě souhlasu biologických rodičů, 2. prvotní účast a spolupráce s biologickou rodinou, 3. zachování možnosti návratu dítěte do biologické rodiny. 27 Tato forma péče je určena hlavně pro děti, které mají alespoň jednoho z rodičů, děti mladých matek, které zatím nejsou schopny plnit své rodičovské povinnosti, pro děti drogově závislých matek, které potřebují čas na doléčení. Dále je tato forma vhodná pro děti z dlouhodobě nefunkčních rodin, pro dítě, které dlouhodobě onemocní a rodič není schopen tuto situaci zvládat a děti, které trpí dlouhodobějšími poruchami chování GABRIEL, Z., NOVÁK, T. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. Praha: Grada, 2008, s Ministerstvo práce a sociálních věcí [online] [cit ]. Dostupný z: <http://www.mpsv.cz/cs/14501#5>. 26 Ministerstvo práce a sociálních věcí [online] [cit ]. Dostupný z: <http:// 27 GABRIEL, Z., NOVÁK, T. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. Praha: Grada, 2008, s Tamtéž, s

16 1.2.3 Poručenství Situace, kdy -oba rodiče nezletilého dítěte zemřeli, -byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti, -výkon jejich rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven nebo -nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, -řeší zákon o rodině ustanovením poručníka, který bude nezletilé dítě -vychovávat, -zastupovat a -spravovat jeho majetek místo rodičů ( 78 zákona o rodině). 29 Jestliže to není v rozporu se zájmy dítěte, určí soud poručníkem toho, koho navrhli rodiče. Jestli tak neučinili, určuje soud někoho z příbuzných nebo blízkých osob rodině. Nemůže-li být poručníkem ustanovena fyzická osoba, ustanoví soud poručníkem orgán sociálně-právní ochrany dětí. Dokud není dítěti ustanoven poručník nebo dokud se ustanovený poručník neujme své funkce, činí neodkladné úkony v zájmu dítěte a v jeho zastoupení orgán sociálně-právní ochrany dětí. 30 Poručenská péče je podle Gabriela a Nováka vhodná především pro straší děti, které již mají vytvořenou jistou rodinnou identitu, tedy mají vzpomínky a zážitky z života se svými biologickými rodiči a tudíž by bylo pro ně obtížné se zařadit do nové rodiny. Pro dítě školního věku, které o své rodiče přišlo, není jednoduché být osvojeno. Proto je tato zvláštní forma pěstounské péče pro ně vhodná, protože poručník se stává zákonným zástupcem dítěte, ale nevzniká mezi nimi ze zákona takový poměr jako mezi rodiči a jejich dětmi. Poručník musí předávat soudu zprávy o dítěti, o jeho vývoji a prospívání. Ovšem ve všech důležitých rozhodnutí, týkající se dítěte musí být rozhodnutí poručníka schváleno soudem. Jsou to rozhodnutí podobné jako u klasické pěstounské péče, tedy rozhodnutí o volbě povolání, změna občanství, důležité lékařské úkony, změna příjmení a další. Jediná změna oproti pěstounské péči je v tom, že poručník nežádá o povolení biologické rodiče ale soud. Pro poručníky může být proto jednoduší získat povolení, než u pěstounů od biologických rodičů, protože ti mohou často dělat pěstounům v tomto ohledu problémy Ministerstvo práce a sociálních věcí [online] [cit ]. Dostupný z: <http:// 30 Tamtéž. 31 GABRIEL, Z., NOVÁK, T. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. Praha: Grada, 2008, s

17 1.3 Náhradní výchovná péče V oblasti náhradní výchovy musíme podle Dvořáka rozlišovat pojmy ústavní a ochranná výchova, dále pak zvláštní dětská zařízení a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Tímto termínem se rozumí ústavní výchova a péče o děti v zařízeních vyžadující okamžitou pomoc. Kromě pojmu náhradní výchovná péče se používá také výraz ústavní péče a ochranná péče. 32 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je v zákoně. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí 42 (1) a říká: Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku ( 15), jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné nutné péči. 33 Matějíček a kol. uvádí, že ústavní péče je nejčastěji zařazena pod náhradní výchovnou péči. Ústavní péči volí soud v momentě, kdy rodina dítěte z nějakého důvodu selhává v péči a současně není možné zvolit osvojení nebo pěstounskou péči a pro dítě je nutné zajistit mu prostředí pro jeho život a další výchovu. 34 Podle Dvořáka je soud povinen, před tím než nařídí ústavní péči, zkoumat zda výchovu nelze zajistit ochranou péči nebo náhradní rodinnou péčí. Jestli je dítěti ústavní péče nařízena, je soud povinen nejméně jednou za 6 měsíců přezkoumat, jestli stále trvají důvody pro její nařízení. Poté může dítě přejít z ústavní do ochranné péče. 35 V dnešní době je náhradní výchovná péče realizována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které spravuje školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, dále Ministerstvo zdravotnictví má zvláštní dětská zařízení (kojenecké ústavy, dětské domovy) a Ministerstvo práce a sociálních věcí má zařízení sociální péče a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc DVOŘÁK, Jakub. Systém náhradní výchovy. Praha, 2007, s [online] [cit ]. Dostupný z: <http://www.anv.cz/system_nahradni_vychovy.pdf>. 33 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 34 MATĚJČEK, Zdeněk. Náhradní rodinná péče: průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999, s DVOŘÁK, Jakub. Systém náhradní výchovy. Praha, 2007, s. 7. [online] [cit ]. Dostupný z: <http://www.anv.cz/system_nahradni_vychovy.pdf>. 36 DVOŘÁK, Jakub. Systém náhradní výchovy. Praha, 2007, s. 10. [online] [cit ]. Dostupný z: <http://www.anv.cz/system_nahradni_vychovy.pdf>. 16

18 1.4 Žádost o pěstounskou péči Než se člověk rozhodne vzít si dítě do pěstounské péče, měla by tomu předcházet řada úvah o jeho vyzrálosti a jeho možnostech, jestli je schopný dítě dobře vychovat a dát mu vše, co pro svůj vývoj potřebuje. Toto rozhodnutí by nemělo záležet pouze na tom, jestli je schopen budoucí pěstoun dítě finančně zajistit, protože s tím mu z části pomůže stát, důležité je dát dítěti lásku a smysluplný domov, se kterým se dítě sžije. Pěstoun si musí uvědomit, že dítě přijímá i s jeho nedostatky a hlavním motivem je, dát mu domov. Toto rozhodnutí by mělo být stálé, aby se nestávalo, že pokud dítě není podle představ pěstounů, vrátí ho zpět. Toto jednání dále přispívá k jeho prohlubující psychické a citové deprivaci. Podle MPSV předchází rozhodnutí soudu o osvojení nebo svěření dítěte do pěstounské péče řada činností, které uskutečňují orgány sociálně právní ochrany a také soud. Postup žadatelů při žádosti o svěření dítěte upravuje zákon o sociálně-právní ochraně dítěte, také si vede evidenci osob, které chtějí a jsou vhodní stát se pěstouny. Zprostředkování osvojení a pěstounské péče se řídí podle 19a zákona o sociálně-právní ochraně dětí a (1) Zprostředkování osvojení a pěstounské péče spočívá a) ve vyhledávání dětí uvedených v 2 odst. 2, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení, b) ve vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny, c) v odborné přípravě fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny, d) ve výběru určité fyzické osoby vhodné stát se osvojitelem nebo pěstounem určitého dítěte, jemuž se osvojení nebo pěstounská péče zprostředkovává, a v zajištění osobního seznámení se dítěte s touto osobou. (2) Zprostředkování osvojení a pěstounské péče podle odstavce 1 písm. d) nesmí provádět jiné orgány, právnické nebo fyzické osoby, než jsou orgány sociálně-právní ochrany uvedené v 4 odst Pokud si žadatel či partnerská dvojce ujasnila, že dítě opravdu chtějí do pěstounské péče, je potřeba, aby se obrátili na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, ve větších městech na magistrát, na pracoviště sociálně-právní ochrany dětí oboru sociálních věcí. Zde se jich ujme sociální pracovnice, která má náhradní rodinnou péči na starosti a 37 Ministerstvo práce a sociálních věcí [online] [cit ]. Dostupný z: <http:// 38 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 17

19 v budoucnu je bude celým procesem provádět. Provede s nimi pohovor o motivaci a o představách o dítěti, předá jim formuláře potřebné k vyřízení. 39 Součástí žádosti o pěstounskou péči musí podle Gabriela a Nováka být: 1. Doklad o státním občanství nebo povolení k trvalému pobytu. 2. Fotografie obou žadatelů. Zde je důležité vybrat vhodné fotografie, protože je to první informace, kterou získají členové poradního sboru, a první dojem žadatelů může mít důležitou roli v rozhodování. 3. Zpráva o zdravotním stavu. Pokud mají žadatelé vážné zdravotní problémy, které by mohly ovlivňovat budoucí péči o dítě, je pravděpodobné, že na základě lékařských zpráv nebudou doporučeni. Pokud se jedná o nějaký typ duševní poruchy, zůstává rozhodnutí na psychologovi, který vypracuje posudek, ale konečné slovo je na posudkovém lékaři. 4. Potvrzení o stálém příjmu od zaměstnavatele, pokud možno i jeho posudek. 5. Zpráva o sociálních poměrech. Tato část je pro psychologa základní informaci o žadateli. Sociální pracovnice obecního úřadu zpracuje anamnézu žadatelů a zprávu o jejich sociálních a bytových podmínkách. Zde může nastávat problém v subjektivním pohledu sociální pracovnice. Náhled na povahu žadatelů, kvalita a stabilita manželství, jejich rodinné vztahy a postoje k výchově dítěte je v rukou sociální pracovnice, které se budoucí pěstouni mohou zalíbit nebo také ne. 6. Opis rejstříku trestů. 7. Písemný souhlas s absolvováním přípravy na přijetí dítěte. Tato příprava znamená jisté školení, kde si budoucí pěstoun rozšiřuje povědomí o jeho předpokladech stát se pěstounem a také o právních otázkách náhradní rodinné péče. 40 Podle MPSV není v základních bodech potvrzení o stálém příjmu od zaměstnavatele, ovšem je zde rozšířen bod zprávy o sociálních poměrech o ekonomické poměry, kde je uvedeno, že orgán sociálně-právní ochrany je oprávněn zjišťovat další údaje o tom, zda je způsob života pěstounů vhodný pro výchovu dětí a zjišťovat, zda nedošlo ke změnám rozhodných skutečností GABRIEL, Z., NOVÁK, T. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. Praha: Grada, 2008, s Tamtéž, s Ministerstvo práce a sociálních věcí [online] [cit ]. Dostupný z: <http:// 18

20 Podle MPSV se u žadatele posuzuje: charakteristika osobnosti, psychický stav, zdravotní stav, jenž zahrnuje posouzení, zda zdravotní stav žadatele z hlediska duševního, tělesného a smyslového nebrání dlouhodobé péči o dítě, předpoklad vychovávat dítě, motivace, která vedla k žádosti o osvojení dítěte nebo k jeho svěření do pěstounské péče, stabilita manželského vztahu a prostředí v rodině, popřípadě další skutečnosti rozhodné pro osvojení dítěte nebo jeho svěření do pěstounské péče 42 Důležitým bodem pro zařazení do evidence pěstounů je příprava na přijetí dítěte, která obsahuje několik tematických okruhů: sebepoznání fyzických osob vhodných stát se osvojitelem, poznání práv a potřeb dítěte, spolupráci s dalšími odborníky, přístup k dítěti a jeho lidským hodnotám, rozvoj zájmů dítěte, uspokojení jeho citových, sociálních a vzdělávacích potřeb. Příprava fyzických osob stát se osvojitelem nebo pěstounem probíhá individuální formou, kde má žadatel sebepoznáním zjistit svou motivaci k náhradní rodinné péči, poznat fungování rodinného systému, zmapovat sociální kontakty a poznat očekávaní dítěte, které bude svěřeno do péče. 43 Podle Gabriela a Nováka může být velkým problémem předsazení této přípravy na přijetí dítěte před psychologickým vyšetřením a rozhodnutím, zda budou žadatelé zařazení mezi vhodné budoucí pěstouny. Tento postup může žadatelům pomoci mít zřetelnější představu o tom, jakým směrem bude směřováno psychologické vyšetření a budou lépe informovaní ohledné specifik náhradní rodinné péče. Mohou se připravit na otázky týkajících se kontroverzních témat jako např. tělesné tresty, bránění styku s biologickými rodiči nebo spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany. Tyto předem nabrané zkušenosti mohou vést ke zkresleným a zavádějících výsledkům pro posouzení jejich vhodnosti Motivace pro přijetí dítěte do náhradní rodinné péče. Mít dítě je pro mnoho lidí nutností, aby byl jejich život šťastný a naplněný. Představa, že nebudou moci předat svou podstatu a dávat lásku další generaci, je pro ně deprimující. Děti dávají rodičům určitou hodnotu a mnohdy se stávají smyslem jejich života. Většina mladých lidí plánuje založit rodinu, a pokud je tato představa nenaplněna, může přijít pocit beznaděje a neuspokojení budoucího života. A právě obrovská touha po dítěti a naplnění vlastního života bývá velkou motivací pro to, stát se náhradními rodiči. 42 Ministerstvo práce a sociálních věcí [online] [cit ]. Dostupný z: <http:// 43 Tamtéž. 44 GABRIEL, Z., NOVÁK, T. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. Praha: Grada, 2008, s

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Náhradní rodinná péče Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Rodiči

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Průvodce osvojením. Jak na osvojení

Průvodce osvojením. Jak na osvojení Průvodce osvojením Jak na osvojení Opuštěné dítě je dítě, které se ne vlastní vinou ocitlo bez vlastní rodiny a není naděje na změnu poměrů v biologické rodině. Je proto žádoucí, aby společnost nalezla

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí M V S P ultikulturní zdělávání ociálních racovníků JUDr. Věra Novotná Sociálně právní ochrana dětí Obsah strana Úvod.. 4 Kapitola I. Základní principy sociálně-právní ochrany dětí a významné ústavní a

Více

Zdeňka Králíčková, 2007

Zdeňka Králíčková, 2007 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2007 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Proces zprostředkování

Proces zprostředkování Proces zprostředkování Rozhodnutí soudu o osvojení nebo svěření dítěte do pěstounské péče předchází řada činností, které uskutečňují orgány sociálně-právní ochrany a též soudy. Zákon o sociálně-právní

Více

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině.

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Typy náhradní rodinné péče: pěstounská péče pěstounská péče na přechodnou dobu Pěstounská péče - pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat a při péči o osobu dítěte vykonávat přiměřeně

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Rodinné právo III/2 VY_32_INOVACE_197 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Katedra sociální práce a sociální politiky Studijní opora předmětu NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE oboru Sociální práce ve veřejné správě KS

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE POJEM, ÚČEL, OBSAH, VZNIK, ZÁNIK

PĚSTOUNSKÁ PÉČE POJEM, ÚČEL, OBSAH, VZNIK, ZÁNIK ÚČEL PĚSTOUNSKÁ PÉČE POJEM, ÚČEL, OBSAH, VZNIK, ZÁNIK Zdeňka Králíčková, 2012 výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_RODINNÉ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA VZTAH RODIČŮ A DĚTÍ Jak už bylo řečeno v předešlé prezentaci, každý rodič má vůči svým nezletilým potomkům rodičovskou

Více

září 14 Náhradní rodinná péče

září 14 Náhradní rodinná péče zadal Odbor sociální péče graficky zpracoval Odbor vnitřních věcí Informační středisko tisk CCB, spol. s r.o. náklad 5 000 ks vydal Magistrát města Brna 2. vydání září 2014 Magistrát města Brna Dominikánské

Více

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí Sociálně-právní ochrana je pomoc pro děti, jejich rodiče a další dospěláky, kteří se o děti starají nebo se chtějí starat. Děti chrání před násilím, zanedbáváním, zneužíváním

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel ne všichni rodiče

Více

Pěstounská péče je institut natolik rozmanitý, jak rozmanité jsou samotné životní příběhy dětí. Někde jsou kontakty s rodiči časté, v jiných případech třeba žádné. Někdy žije dítě v pěstounské rodině až

Více

Pěstounská péče na. Jak na pěstounskou péči na. přechodnou dobu

Pěstounská péče na. Jak na pěstounskou péči na. přechodnou dobu Pěstounská péče na přechodnou dobu Jak na pěstounskou péči na Co je pěstounská péče na Ve stávajícím systému náhradní rodinné péče se od 1. 6. 2006 objevuje nový institut, kterým je pěstounská péče na.

Více

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je

Více

Zákon č. 56/1928 Sb., o osvojení umožňoval osvojení dospělého člověka (až do roku 1950, kdy byla tato možnost ze zákona vyjmuta).

Zákon č. 56/1928 Sb., o osvojení umožňoval osvojení dospělého člověka (až do roku 1950, kdy byla tato možnost ze zákona vyjmuta). Příloha č. 1 Příloha č. 1 ZÁKONY A DOKUMENTY V této části bakalářské práce komentujeme některé zákony a dokumenty, které se náhradní rodinné péče týkaly a týkají od dob rakouského práva do současnosti.

Více

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme lidi, kterým záleží na osudu ohrožených dětí, které vyrůstají bez lásky a bezpečí, jejichž počet v posledních letech roste jako důsledek krize rodiny a tradičních

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2008 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.07 Téma sady: Rodinné právo rodiče a děti Ročník: 1.-4. ročník

Více

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny,

Více

Opatrovnictví a poručenství. Radovan Dávid

Opatrovnictví a poručenství. Radovan Dávid Opatrovnictví a poručenství Radovan Dávid Opatrovnictví a poručenství Uplatní se v případě nutnosti ochrany zájmů nezletilých dětí ze strany jiných subjektů než rodičů Na základě rozhodnutí soudu Když

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská nauka Ročník:

Více

Rodinné právo. Osvojení. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová LS 2013/2014

Rodinné právo. Osvojení. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová LS 2013/2014 Rodinné právo LS 2013/2014 8. Osvojení CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová lucie.vanova@vsci.cz Náhradní péče o dítě I. rodinná osvojení pěstounství (včetně s.o.s. vesniček) svěření do péče jiné osoby poručnictví

Více

Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku

Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku Do začátku 90. let standardní forma péče Kolektivní domovy Do r. 1997 byla náhradní péče o děti řízena 3 rezorty: zdravotnictvím,

Více

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE Náhradní rodinná péče je poskytována dětem bez rodiny, nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném rodinném

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Státní sociální podpora (též nazývaná v obecné teorii sociálním zaopatřením) se vztahuje na sociální situace, které jsou obecně společností akceptovány a považovány za potřebné

Více

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009 Kapitoly z rodinného a trestního práva přednáška 2. 4. 2009 Vztahy dítěte k nevlastnímu rodiči Na výchově dítěte se podílí i manžel, který není rodičem dítěte (tzv. nevlastní rodič ), za předpokladu, že

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem: dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok. Poradna funguje na principu volné diskuse mezi

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014 Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 1 dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 RODINNÉPRÁVO Upravuje vznik a zánik manželství, vztahy mezi manžely, rodiči, dětmi

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Systém náhradní rodinné péče byl do konce roku 2013 upraven v zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. Od 01.01.2014 nabyl účinnosti zákon č. 82/2012 Sb., občanský

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

Chci se stát pěstounem

Chci se stát pěstounem Chci se stát pěstounem Praktický průvodce problematikou náhradní rodinné péče Říjen 2015 Zpracoval: Tým Hnízdo Čiriklano Kher, Vzájemné soužití o.p.s. 1. Úvod...3 2. Schéma náhradní rodinné péče...5 3.

Více

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Dnes již není pochyb o tom, že pro zdravý a šťastný vývoj a život dítěte je nejlepší, vyrůstá-li ve své biologické rodině. Pokud však tato rodina není funkční,

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření

Více

Č. j. MV /VS-2016 Praha 10. února 2017 Počet listů: 6 Přílohy: 0

Č. j. MV /VS-2016 Praha 10. února 2017 Počet listů: 6 Přílohy: 0 *MVCRX03BTJ4P* MVCRX03BTJ4P prvotní identifikátor odbor všeobecné správy náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV-149289-5/VS-2016 Praha 10. února 2017 Počet listů: 6 Přílohy: 0 Rozeslat dle rozdělovníku

Více

OSVOJENÍ. přijetí cizího dítěte za vlastní statusová změna

OSVOJENÍ. přijetí cizího dítěte za vlastní statusová změna OSVOJENÍ přijetí cizího dítěte za vlastní statusová změna Zdeňka Králíčková, 2007 STATISTIKA Pramen: www.idnes idnes.cz ze dne 9. 8. 2007 V roce 2006 bylo adoptováno 490 dětí, z toho 32 do zahraničí K

Více

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. 272/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je zaměřen na právní vztahy mezi rodiči a dětmi, na právní ochranu dítěte. Má

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského Pozměňovací návrhy Jana Čechlovského k pozměňovacím návrhům ÚPV schváleným usnesením ÚPV dne 29.5.2013 tisk č. 930/2 (vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 28. ledna Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 28. ledna Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 28. ledna 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ ZÁKON Č. 401/2012 Sb. ze dne 7. listopadu 2012, kterým se mění

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11 Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému českého

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění v

Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění v Přednáška č.6 II. pilíř sociálního zabezpečení (ČR) - Státní sociální podpora Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Přijetím zákona č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů, dochází od 1. ledna 2008 ke změnám dávek poskytovaných podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální

Více

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1 OBSAH Autoři jednotlivých ustanovení..................................... XI Seznam zkratek............................................... XIII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

-trvalé spojení muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem

-trvalé spojení muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem Otázka: Rodinné právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): iluska Rodinné právo - tvoří právní normy, které upravují manželství, vztahy mezi manželi, rodiči a dětmi, mezi dalšími příbuznými -soukromé

Více

Výchova k občanství NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

Výchova k občanství NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE Výchova k občanství NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE Anotace: Prezentace slouží jako výukový materiál k tématu náhradní rodinné péče. Obsahuje důvody vedoucí k náhradní rodinné péči, odkaz na zákon a instituce v

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

Přehled o délce soudního řízení ode dne nápadu do dne právní moci podle předmětu a výsledku Okresní soudy - počet věcí (spisů)

Přehled o délce soudního řízení ode dne nápadu do dne právní moci podle předmětu a výsledku Okresní soudy - počet věcí (spisů) Výchova a výchovná opatření 101 - První rozhodnutí o výchově dítěte - svěřeno 351 2532 4763 3419 1987 1381 2793 1057 557 102 - První rozhodnutí o výchově dítěte - svěřeno otci 34 168 327 232 156 119 255

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO Hlava dvacátá sedmá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému

Více

Platné znění příslušné části zákona o registrovaném partnerství s vyznačením navrhovaných změn HLAVA III NEEXISTENCE A NEPLATNOST PARTNERSTVÍ

Platné znění příslušné části zákona o registrovaném partnerství s vyznačením navrhovaných změn HLAVA III NEEXISTENCE A NEPLATNOST PARTNERSTVÍ V. Platné znění příslušné části zákona o registrovaném partnerství s vyznačením navrhovaných změn HLAVA III NEEXISTENCE A NEPLATNOST PARTNERSTVÍ 5 Partnerství nevznikne, jestliže prohlášení trpělo podstatnou

Více

Výchova a výchovná opatření

Výchova a výchovná opatření Výchova a výchovná opatření 101 - První rozhodnutí o výchově dítěte - svěřeno 142 113 88 135 283 124 194 166 168 102 - První rozhodnutí o výchově dítěte - svěřeno otci 187 139 135 157 257 144 227 189 187

Více

HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE

HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Dávky pěstounské péče 47e HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE 47e Okruh dávek pěstounské péče Dávkami pěstounské péče jsou a) příspěvek na úhradu potřeb dítěte, b) odměna pěstouna, c) příspěvek při převzetí

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2004 IV. volební období. Návrh

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2004 IV. volební období. Návrh PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2004 IV. volební období 677 Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální

Více

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ve věci oprávnění subjektů provádějících zprostředkování náhradní rodinné péče a osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí zveřejňovat osobní

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2013 - vyjádřeno procentuélně

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2013 - vyjádřeno procentuélně Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 88 dotazů, 91 odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY RODINNÉ PRÁVO OSNOVA: Definice, prameny Manželství vznik, důvody neplatného manželství, zánik Přímá a pobočná linie Vztahy mezi manželi Vztahy mezi rodiči a dětmi Náhradní výchova Vyživovací povinnosti

Více

Soud může něčí svéprávnost omezit ze závažného důvodu, např. pro jeho duševní poruchu. Takovému člověku současně jmenuje opatrovníka.

Soud může něčí svéprávnost omezit ze závažného důvodu, např. pro jeho duševní poruchu. Takovému člověku současně jmenuje opatrovníka. 2 0. O b č a n s k é p r á v o I Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Občanské právo je souhrn soukromoprávních ustanovení, upravujících osobní stav, právní postavení a vzájemná práva a povinnosti

Více

Vyhledávání osob vhodných stát se pěstouny v Karlovarském kraji. Obsah

Vyhledávání osob vhodných stát se pěstouny v Karlovarském kraji. Obsah Obsah Výkladová část... 4 1.1 Ústavní (institucionální) péče... 4 1.2 Školská zařízení... 5 1.3 Zdravotnická zařízení... 6 1.4 Zařízení sociálních služeb... 6 1.5 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou

Více

Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 971 (1) Jsou-li výchova dítěte nebo jeho tělesný, rozumový či duševní stav,

Více

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011 Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Jihlava 31. 10. 2011 Základní východiska Mezinárodní závazky České republiky, judikatura Evropského soudu pro lidská práva

Více

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. březen 2014. (zpracováno v souladu s platnou legislativou)

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. březen 2014. (zpracováno v souladu s platnou legislativou) NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY březen 2014 (zpracováno v souladu s platnou legislativou) 1. Kde a jakým způsobem lze požádat o svěření dítěte do náhradní rodinné péče? Žádosti o zařazení do evidence žadatelů o přijetí

Více

Téma kapitoly: Pěstounská péče

Téma kapitoly: Pěstounská péče Téma kapitoly: Pěstounská péče Linda ŠVRČINOVÁ Obsah kapitoly Kapitola seznamuje čtenáře s pěstounskou péčí jako formou náhradní péče o dítě. Čtenáři nabízí pohled na legislativní ukotvení problematiky,

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí standard číslo 4 PŘÍLOHA Č. 1 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: 1.1.2015 1.1.2015 0 Zpracovatel: Tomáš Lukačina, DiS koordinátor zavádění standardů Garant: Mgr. Jana Maťková vedoucí oddělení sociálně-právní

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 5. 9. 2013 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů, dětských domovů a dětských center ve Zlínském

Více

Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/ Předmět: Občanská nauka Ročník: 2.

Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/ Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. RODINNÉ PRÁVO Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/34 0535 Škola: Soukromá střední odborná škola Břeclav, s.r.o. Mládežnická 3, 690 02 Břeclav Předmět:

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Příprava k přijetí dítěte do rodiny

Příprava k přijetí dítěte do rodiny Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy zařízení CIPS Libereckého kraje, p.o. Dvorská 445/10, Liberec 5-Králův Háj tel.: 485 108 866, 485 103 190, e-mail: rodpor.liberec@volny.cz fax: 485 105

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Standard č. 1 Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby Vydal: Mgr. Bc. Romana Svobodová Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Datum: 11. 12. 2014 Revize č.: Stran: 1-5 Kritérium 1a Pověřená

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minumu Základní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí.

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí. MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV datum tisku: 1. 1. 2014 platí od : 1. 1. 2014 POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA odbor a oddělení: pracovní zařazení: zaměstnanec: Odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny

Více