MASARYKOVA UNIVERZITA. Problémy a rozpory pěstounské péče

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA. Problémy a rozpory pěstounské péče"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Problémy a rozpory pěstounské péče Bakalářská práce Brno 2014 Vypracovala: Zuzana Kuchynková Vedoucí práce: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.

2 Anotace Tato bakalářská práce pojednává o problémech a dilematech náhradní rodinné péče. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na celý systém náhradního rodičovství v České republice. Důraz je kladen hlavně na péči pěstounskou, motivaci budoucích pěstounů a na dávky, které získává pěstoun od státu. Část práce se věnuje změnám v oblasti sociálně-právní ochrany dětí po reformě v roce Praktická část představuje výzkum prováděný pomocí rozhovorů s pěstouny zabývající se jejich možnou finanční motivací. Klíčová slova Náhradní rodinná péče, pěstounská péče, dávky pěstounské péče, finanční motivace, adopce, poručenství, reforma, morální dilemata Annotation This bachelor's thesis deals with moral dilemmas of alternative childcare. It is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part focuses on the system of alternative childcare in the Czech Republic. It deals mainly with foster parenting, motivation of future foster parents and with social benefits foster parents get from the state. А part of this thesis is devoted to the changes in the area of social and legal protection of children after the reform of The practical part consists in a research carried out by means of interviews with foster parents aimed at their possible financial motivation. Key words Alternative childcare, foster parenting, benefits foster parents, financial motivation, adoption, guardianship, reform, moral dilemmas

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně, s využitím pouze citovaných literárních pramenů, dalších informací a zdrojů v souladu s Disciplinárním řádem pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V Brně dne 26. listopadu 2014 Zuzana Kuchynková

4 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu práce panu Mgr. Slavomíru Lesňákovi, PhD. za odborné vedení, věcné připomínky a rady při vedení práce. Dále bych ráda poděkovala všem pěstounům, kteří se zúčastnili výzkumu a v neposlední řadě své rodině za podporu a trpělivost.

5 Obsah Úvod Teoretická část Náhradní rodinná péče Formy náhradní rodinné péče Osvojení Pěstounská péče Poručenství Náhradní výchovná péče Žádost o pěstounskou péči Motivace pro přijetí dítěte do náhradní rodinné péče Dávky pěstounské péče Změny v náhradní rodinné péči po reformě Výzkumná část Výzkumný problém Výzkumný cíl Výzkumná otázka Použitá metodologie Analýza získaných dat Morální problémy náhradní rodinné péče Zhodnocení morálních problémů Závěr Literatura Přílohy Pěstoun Pěstoun Pěstoun Pěstoun Pěstoun Pěstoun Pěstoun

6 Pěstoun

7 Úvod Ve své bakalářské práci jsem se rozhodla věnovat tématu náhradní rodinné péče. Zaměřuji se hlavně na pěstounskou péči a morální dilemata s ní spojené kvůli sociální reformě, která přinesla změny týkající se sociálně-právní ochrany dětí. Reforma proběhla v roce 2013 a problematika s ní spojená je tedy velice aktuální a často diskutovaná. Pojem pěstounské péče je známý, ale už méně se ví, co vše tato forma náhradní rodinné péče znamená v praxi. Budoucí pěstouni si často neuvědomují, co vše pěstounská péče obnáší a s jakými problémy se mohou v budoucnosti potýkat. Jedním z cílů reformy byla osvěta lidí a potencionálních pěstounů. Díky oslovení široké veřejnosti a změnám, které se dotkly také dávek, se závratně zvýšil zájem o pěstounskou péči. Nabízela se tedy otázka, co způsobilo nárůst žádostí. Zabývala jsem se možnou skrytou finanční motivací, která vede lidi k rozhodnutí stát se pěstounem. Kromě zvýšení dávek přinesla reforma i možnost stát se tzv. profesionálním pěstounem, který má nahradit ústav po dobu nezbytnou, kdy se pro dítě hledá nové zázemí. Je to forma zaměstnání a tudíž může nastat problém, že touto formou budou lidé řešit nezaměstnanost a finanční problémy. Pěstounská péče je důležitou součástí našeho sociálního systému, která umožňuje lepší budoucnost dětem, které by jinak strávili své dětství v ústavu, který jim v žádném případě nemůže dát do života to co skutečná rodina. Otázkou ovšem je, jestli finanční odměny, které dostávají pěstouni, nejsou natolik vysoké, aby neovlivňovaly základní motivace. V teoretické části jsou zpracovány základní informace týkající se náhradní rodinné péče a pěstounské péče. Velkou část věnuji právě základním motivacím a dávkám, které se po reformě navýšily a tudíž mohou ovlivňovat motivace skryté. Při psaní teoretické části jsem narazila na problém neaktuálnosti publikací vydaných k tomuto tématu. Proto jsem musela věnovat velkou pozornost možným chybám v publikacích napsaných před rokem Aktuálnost informací jsem musela dohledávat na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí nebo v brožurách, které se přímo týkaly reformy. Cílem mé práce je odhalit problémy týkající se systému náhradní rodinné péče, odhalit možné skryté motivace v pěstounské péči, které mohou být závislé na zvýšení dávek i další problémy vztahujících se k roli pěstouna. 6

8 Praktická část zahrnuje předvýzkum a hlavně vlastní výzkum týkající se pěstounské péče, který je tvořen rozhovory s pěstouny. Tyto rozhovory mi umožnily nahlédnout na problematiku jejich očima a zkušenostmi. Tento výzkum může pomoci podívat se na systém náhradní rodinné péče a hlavně péče pěstounské z jiné perspektivy, tedy hlavně pomocí těch, kterých se změny v zákoně dotkly přímo. Jak již bylo řečeno, pěstounská péče je kvůli velkému množství dětí umístěných v ústavech důležitá a je správné ji podporovat a obdivovat. Musí být ovšem kladen velký důraz na to, aby se dobro dětí nestávalo až druhým motivem, proč se lidé stávají pěstouny. 7

9 1. Teoretická část 1.1 Náhradní rodinná péče Podle Matějčka je instituce nevlastního rodičovství a instituce osvojení stejně stará jako samotná rodina. Při kulturním vývoji společnosti se vytvářely různé formy přijetí cizího dítěte do rodiny, které následně upravovaly i zákony. Společnost poznala, že je pro ni přínosnější jedince vychovat. Proto dnes máme různé typy náhradní rodinné výchovy pro děti, které z nějakého důvodu nemohou vyrůstat v rodinně vlastní. 1 Matějček a kol. rozlišuje ve své knize pojmy náhradní rodinná péče a náhradní výchovná péče. Náhradní výchovná péče je forma péče, kdy děti nemohou být vychovávány vlastními rodiči a nejčastěji přecházejí do péče ústavní, kde je dítě vychováváno až do své dospělosti. Náhradní rodinná péče je forma péče, kdy je dítě vychováváno v nové náhradní rodině, je to prostředí, které se nejvíce podobá rodině přirozené. V České republice je to nejčastěji adopce neboli osvojení a pěstounská péče. 2 Dítě po svém narození potřebuje kromě základních věcí pro přežití, jako je potrava, vzduch a pohyb, které mu může dopřát jen další osoba, uspokojit mnoho dalších potřeb. Tyto potřeby jsou důležité pro jeho citový a celkový vývoj, patří zde pocit bezpečí, lásky druhého člověka, pocit jistoty a sebevědomí, vědomí o otevřené budoucnosti a další. V normálních rodinách jsou tyto potřeby uspokojovány nevědomě, a proto si lidé neuvědomují, jak jsou vzácné pro děti, které neměly to štěstí a nikdy nepotkaly rodičovskou lásku. Absence těchto citových potřeb může vést až k citové deprivaci dítěte, které se bohužel mohou na dítěti v budoucnosti velice špatně podepsat. Podle Koluchové se psychická deprivace vyskytuje v našich podmínkách v ústavních zařízeních pro děti, podle typu a úrovně výchovné práce různě, ale vyskytuje se i v některých rodinách. Rodinná deprivace bývá popisována jako výjimečná, hlavně u rodin dysfunkčních. Ovšem toto zkoumání v rodinách je poměrně složitější než v ústavech, protože je pro výzkum špatně přístupná. 3 Výzkumy týkající se potřeb dítěte a jejich psychické deprivace přispívají ke zlepšení výchovy v rodině i v různých formách náhradní rodinné péče. Potřeby dítěte musí být 1 MATĚJČEK, Zdeněk. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Praha: Portál, 1994, s MATĚJČEK, Zdeněk. Náhradní rodinná péče: průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999, s KOLUCHOVÁ, Jarmila. Psychický vývoj dětí v pěstounské péči. 1. vyd. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 1992, s

10 základní motivací pro ty, kteří se rozhodnout osvojit či vzít si dítě do pěstounské péče. V případě jiné motivace pěstounů to potom pro dítě nemusí znamenat to nejlepší. Důležitá otázka také zní, proč se rodiče zříkají svého vlastního dítěte. Podle E. Kafkové to bývají ženy, které jsou svobodné nebo rozvedené a jsou finančně odkázány samy na sebe, tudíž se o děti nemohou postarat. Časté jsou případy nezletilých dívek, které se zřeknou dítěte nebo to mohou být nemocné ženy, ale z velké části jsou to ženy, které se starat nechtějí a často mají více dětí, z toho některé v ústavech. Neplatí však, že dítěte se zříkají jen ženy, které nejsou v žádném svazku. U žen v manželství jsou hlavní důvody pro zřeknutí se dítěte, že se nechtějí starat, mají už hodně dětí nebo jsou už starší (ženy přes 50 let, muži let). Mezi další důvody může patřit rozvod v rodině, partner umírá před porodem dítěte nebo vdaná žena má dítě s jiným a po porodu se vrací k vlastní rodině, kde by dítě nebylo přijato Formy náhradní rodinné péče Existují dva základní druhy náhradní rodinné péče a to je osvojení neboli adopce a pěstounská péče. Pěstounská péče se dále rozlišuje na klasickou, péči na přechodnou dobu a poručenství Osvojení Podle Gabriela a Nováka je osvojení v našem státě nejčastěji realizovanou formou náhradní rodinné péče. Největší výhodou této formy je skutečnost, že osvojitelé, tedy lidé, kteří se rozhodnou takto převzít dítě do své péče, mají stejná práva a povinnosti jako mají jiní biologičtí rodiče ke svým dětem. Tyto práva přechází v plném rozsahu na osvojitele z biologických rodičů, kteří o ně přicházejí. Právní vymezení nacházíme v zákonu č. 94/1963 Sb., o rodině ve znění pozdějších předpisů. 5 Rozlišují se dvě základní formy osvojení neboli adopce. Osvojení prosté, které je označováno jako zrušitelné, kde se osvojitelé původně nezapisovali do rodného listu. Od roku 2006 však platí novela zákona, která ale už stanovuje uvedení osvojitelů v rodném listě. Zrušitelné osvojení může soud z vážných důvodů zrušit na návrh osvojence nebo osvojitele. Zrušením osvojení vznikají znovu vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem a jeho původní rodinou a osvojenec získává zpět své dřívější příjmení. 6 4 MATĚJČEK, Zdeněk. Náhradní rodinná péče: průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999, s GABRIEL, Z., NOVÁK, T. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. Praha: Grada, 2008, s Ministerstvo práce a sociálních věcí [online] [cit. 2014]. Dostupný z: <http://www.mpsv.cz>. 9

11 Druhým typem je osvojení nezrušitelné, kde po pravomocném rozhodnutí již osvojení jako akt zrušit nelze a nabytá rodičovská práva osvojitelů k dítěti jsou trvalá. Takto lze osvojit jen dítě starší jednoho roku. Díky novele z roku 2006 se už rozdíly mezi oběma formami začínají stírat. 7 Osvojit dítě může každá manželská dvojice, jeden z manželů, pokud s tím druhý souhlasí a manžel či manželka rodiče dítěte, výjimečně si dítě může osvojit i samoživitelka. Osvojením vzniká mezi osvojitelem a dítětem příbuzenský vztah a získává jejich příjmení. V České republice může být osvojeno pouze nezletilé dítě nejdříve 6 týdnů po narození, které je právně volné. To se týká dítěte, kterého se rodiče nebo zákonní zástupci zřekli a podepsali souhlas s adopcí. Biologičtí rodiče mohou předem navrhnout konkrétní osoby, v případě předem neurčených osob vybírá osvojitele příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí, tedy spádový krajský úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) nebo Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí. 8 Dalším možným způsobem, jak se stane dítě právně volné je dlouhodobý nezájem rodičů o něj. Tato situace nastává, když se biologičtí rodiče nezajímají o dítě, které není v jejich péči několik měsíců, nesnaží se získat informace o jejich zdravotním stavu a psychickém vývoji. V případě nezájmu rodičů rozlišujeme dva typy. Prvním typem je žádný zájem, což je úplný nezájem o dítě od jeho narození, kdy je ponecháno v péči zdravotníků, a rodiče se nesnaží o žádný kontakt s dítětem. Druhým typem je kvalifikovaný nezájem, který určí soud po době šesti měsíců, kdy rodiče neprojevují zájem o dítě po odebrání z jejich péče. 9 Důležitou součástí osvojení je předadopční péče, kdy před rozhodnutím soudu musí dítě pobývat v nové rodině nejméně tři měsíce na její náklady. Zvláštním typem je osvojení mezinárodní, které se využívá v momentě, kdy není možné v zemi, kde se dítě narodilo, najít pro něj vhodnou rodinu. Proto zde existuje možnost osvojit si dítě z jiné země. Podle MPSV je zde úmluva o právech dítěte, která zaručuje zvláštní ochranu a pomoc poskytovanou státem dítěti, které bylo dočasně nebo trvale zbaveno rodinného prostředí. Stát je povinen mu zabezpečit náhradní péči. 10 Ty smluvní státy Úmluvy o právech dítěte, které uznávají a povolují systém osvojení, zavazuje Úmluva uznat osvojení v cizí zemi jako náhradní způsob péče o dítě tehdy, nemůže-li být dítě předáno do výchovy v zařízení péče o děti nebo rodině osvojitele nebo o ně nemůže být pečováno jiným vhodným 7 GABRIEL, Z., NOVÁK, T. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. Praha: Grada, 2008, s Tamtéž, s Tamtéž, s Ministerstvo práce a sociálních věcí [online] [cit ]. Dostupný z: <http://www.mpsv.cz>. 10

12 způsobem v zemi jeho původu (čl. 21 písm. b) Úmluvy o právech dítěte). 11 Tato zvláštní forma osvojení byla přijata v roce 1993 na Haagské konferenci mezinárodního práva soukromého v Úmluvě o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení, kterou Česká republika ratifikovala v roce V této úmluvě je hlavním cílem vytvořit záruky, aby se osvojení uskutečňovalo v zájmu dítěte orgány k tomu určenými, ale také zaručit subsidiaritu osvojení do ciziny Pěstounská péče Právní vymezení určuje zákon č.94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a zákonu č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění pozdějších předpisů. 13 Pěstounská péče je druhou základní formou náhradní rodinné péče, která je řízená státem a zajišťuje hmotné zabezpečení dětí a odměnu lidem, kteří se jich ujali. V tomto případě je dítě svěřeno do péče manželské dvojicí nebo jedinci, kteří se o děti starají a rozhodují za ně v běžných věcech. V případě závažnějších rozhodnutí musí pěstouni žádat o svolení biologických rodičů nebo za ně vydává rozhodnutí soud. 14 Pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat a při péči o osobu dítěte vykonává přiměřeně práva a povinnosti rodičů. Pěstoun nemá vyživovací povinnost k dítěti a právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti má jen v běžných věcech, neboť toto právo nadále náleží rodičům, pokud ovšem nejsou v rodičovské zodpovědnosti omezeni, nebo pokud jí nejsou zbaveni nebo není její výkon pozastaven. Má-li pěstoun za to, že rozhodnutí zákonného zástupce dítěte není v souladu se zájmem dítěte, může se domáhat rozhodnutí soudu. 15 Dítě může být svěřeno do pěstounské péče rozhodnutím soudu. Péče poté zaniká zletilostí dítěte nebo může být zrušena v době jejího trvání rozhodnutím soudu podle zákonu o pěstounské péči. Tato forma náhradní rodinné péče nevylučuje styk s biologickými rodiči, na kterých zůstává rozhodování o zásadních věcech tykající se dítěte např. cesty do zahraničí, výběr povolání, plánované lékařské prohlídky, do doby zletilosti dítěte nebo do úplné ztráty rodičovských práv. 16 Cílem pěstounské péče jako instituce je poskytnout náhradní rodinné prostředí dětem, jestliže nemohou dlouhodobě vyrůstat v prostředí rodiny tvořené jejich biologickými rodiči, 11 Ministerstvo práce a sociálních věcí [online] [cit ]. Dostupný z: <http://www.mpsv.cz>. 12 Tamtéž. 13 MATĚJČEK, Zdeněk. Náhradní rodinná péče: průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999, s Ministerstvo práce a sociálních věcí [online] [cit ]. Dostupný z: <http://www.mpsv.cz>. 15 Tamtéž. 16 Tamtéž. 11

13 v případě že ústavní péče ohrožuje či narušuje jejich vývoj nebo nemohou být z různých důvodů svěřeny do osvojení. 17 Existuje několik forem pěstounské péče, které se rozlišují na základě několika kritérií. Časté je rozlišení na individuální a skupinové pěstounské péče, kde je skupinová péče ztotožňovaná s velkými pěstounskými rodinami nebo s matkou pěstounkou, tedy SOS vesničky. Zde pěstouni působí na základě pracovní smlouvy či dohody o pracovní činnosti uzavřené s institucí, která je zřídila. Základní formou pěstounské péče je péče individuální, kterou můžeme rozlišovat na péči klasickou, příbuzenskou nebo dále na pěstounskou péči na určitou dobu či poručenství Pěstounská péče klasická Pěstounství je u nás druhou základní formou náhradní rodinné péče, díky počtu dětí, u kterých je realizováno. Je to nejlepším řešením pokud mají lidé o dítě dlouhodobý a stálý zájem, ale díky biologickým rodičům, kteří o své dítě stále projevují nějaký zájem, není možné osvojení. Jinak by děti, které nejsou právně volné, musely zůstávat v ústavní péči. Pěstoun má právo dítě zastupovat pouze v omezeném rozsahu, tedy hlavně v každodenních záležitostech. Při zásadních rozhodnutích se pěstoun neobejde bez souhlasu zákonného zástupce dítěte, zpravidla jeho biologickým rodičem. To zahrnuje plánované lékařské zákroky, volby povolání, vydávání cestovních dokladů, apod. 19 Pěstouni pobírají zvláštní dávky státní sociální podpory, tzv. dávky pěstounské péče. To může ve výjimečných případech formovat převažující motivaci k pěstounství. Je-li zmíněná motivace u žadatelů dominující, je na místě takový pár či jednotlivce k zařazení do evidence vhodných žadatelů o pěstounství nedoporučit. 20 Motivace peněz může být také důležitou součástí při rozhodování pěstounů vzít si do péče více dětí. Zákon č. 117/1995 Sb. o státní podpoře z roku 2005, přinášel pěstounům, kteří se starají o více dětí nebo o dítě zdravotně postižené tzv. odměnu pěstouna ve zvláštních případech, podle novelou zákony č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí z roku 2013, kterým se nyní řídí podmínky a nároky na dávky pěstounské péče, již není rozlišována odměna pěstouna, odměna pěstouna ve zvláštních případech a odměna pěstouna v zařízení pro 17 MATĚJČEK, Zdeněk. Náhradní rodinná péče: průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999, s Tamtéž, s GABRIEL, Z., NOVÁK, T. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. Praha: Grada, 2008, s Tamtéž, s

14 výkon pěstounské péče. Ovšem příspěvky na dítě se liší podle stupně závislosti dítěte a při přijetí tří a více dětí do péče má pěstoun nárok na příspěvek na automobil. 21 Podle Gabriela a Nováka se často setkáváme s pěstouny, kteří se snaží získat do péče alespoň tři děti i přes to, že jim nemohou zaručit následnou péči a prostor důležitý pro další život. I když se například u nich v rodině objevují problémy s vlastními či už dříve přijatými dětmi, které se špatně adaptovali na školní docházku nebo problému stísněnosti v bytových podmínkách, trvají na svém bez ohledu na zájmy dítěte. V těchto případech často dochází k přehlížení problémů. V dalších případech se jedná i o pěstouny, kteří poskytují přijatým dětem se zdravotním postiženým či jiného etnika velice dobré životní zázemí. Bohužel mohou začít přeceňovat své síly a neuvědomují si, že další rozšiřování jejich početné rodiny může vést ke zhoršení kvality péče Příbuzenská pěstounská péče Příbuzenská pěstounská péče je zvláštní forma pěstounské péče, která bývá v praxi oddělována od klasické. Je to náhradní výchova, která bývá realizovaná příbuznými dítěte, které nemá biologické rodiče nebo se o něj nemohou, či nechtějí starat. Tuto formu péče vykonávají většinou prarodiče dítěte a v menší míře tety, strýcové a výjimečně starší sourozenci. Pěstounství prarodičů je do jisté míry specifické, protože zde může nastat opačný případ než v péči klasické. Nechybí zde dostatek lásky a starostlivosti. Prarodiče bývají méně ochotni vyhledávat odbornou pomoc a odmítají rady jiných pěstounů a často mívají extrémní přístup k biologickým rodičům dítěte, což je způsobeno emočním vztahem k nim, protože rodič je dítětem pěstounů. Často pak pěstouni zakazují přístup rodičů k dítěti a mají tendenci před nimi dítě extrémně ochraňovat, i přes to, že styku dítěte s rodiči nic nebrání a bylo by prospěšné. Nebo naopak se snaží prohřešky svých dětí před vnoučaty omlouvat a přehlížejí jejich negativní vliv na dítě. Dalším problémem je vysoký věk pěstounů, kdy se nedokážou vcítit do generačně jiných problémů a tak nemohou být pro svěřence dostatečným vzorem pro život Pěstounská péče na přechodnou dobu Tato nová forma pěstounské péče je platná od a podle Gabriela a Nováka se setkáváme také s označením profesionální pěstounská péče. Jedná se o případy, kdy biologičtí 21 Ministerstvo práce a sociálních věcí [online] [cit ]. Brožura pěstounské dávky Dostupný z: <http:// 22 GABRIEL, Z., NOVÁK, T. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. Praha: Grada, 2008, s Tamtéž, s

15 rodiče nemohou dočasně vykonávat rodičovské povinnosti nebo nemohou zajistit kvalitní péči pro dítě. Tato forma se taky využívá v období, kdy se pro dítě připravuje dlouhodobější řešení ve formě klasické pěstounské péče nebo osvojení. O umístění dítěte rozhoduje soud. 24 Podle MPSV se pěstounská péče na přechodnou dobu určuje na a. dobu, po kterou nemůže rodič ze závažných důvodů dítě vychovávat, b. dobu, po jejímž uplynutí lze podle 68a zákona o rodině dát souhlas rodiče s osvojením, nebo c. dobu do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že tu není třeba souhlasu rodičů k osvojení podle 68 zákona o rodině. 25 Podle MPSV musí v těchto případech soud každé tři měsíce případ přezkoumat, zda trvají důvody pro svěření do pěstounské péče. Tato forma péče může trvat maximálně jeden rok. Výjimka je pouze v případě, když do péče téhož pěstouna byli později svěřeni sourozenci dítěte, ne však déle než na jeden rok od svěření posledního ze sourozenců. Vyživovací povinnost náleží dále rodičům nebo jiným osobám povinným výživou k dítěti, kterou určí soud. Ten také ukládá, aby výživné poukazovaly příslušnému orgánu státní sociální podporyúřadu práce, který vyplácí pěstounovi na úhradu potřeb dítěte. 26 Znaky pěstounské péče na přechodnou dobu v porovnání s ostatními typy náhradní rodinné péče jsou: 1. umístění dítěte na základě souhlasu biologických rodičů, 2. prvotní účast a spolupráce s biologickou rodinou, 3. zachování možnosti návratu dítěte do biologické rodiny. 27 Tato forma péče je určena hlavně pro děti, které mají alespoň jednoho z rodičů, děti mladých matek, které zatím nejsou schopny plnit své rodičovské povinnosti, pro děti drogově závislých matek, které potřebují čas na doléčení. Dále je tato forma vhodná pro děti z dlouhodobě nefunkčních rodin, pro dítě, které dlouhodobě onemocní a rodič není schopen tuto situaci zvládat a děti, které trpí dlouhodobějšími poruchami chování GABRIEL, Z., NOVÁK, T. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. Praha: Grada, 2008, s Ministerstvo práce a sociálních věcí [online] [cit ]. Dostupný z: <http://www.mpsv.cz/cs/14501#5>. 26 Ministerstvo práce a sociálních věcí [online] [cit ]. Dostupný z: <http:// 27 GABRIEL, Z., NOVÁK, T. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. Praha: Grada, 2008, s Tamtéž, s

16 1.2.3 Poručenství Situace, kdy -oba rodiče nezletilého dítěte zemřeli, -byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti, -výkon jejich rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven nebo -nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, -řeší zákon o rodině ustanovením poručníka, který bude nezletilé dítě -vychovávat, -zastupovat a -spravovat jeho majetek místo rodičů ( 78 zákona o rodině). 29 Jestliže to není v rozporu se zájmy dítěte, určí soud poručníkem toho, koho navrhli rodiče. Jestli tak neučinili, určuje soud někoho z příbuzných nebo blízkých osob rodině. Nemůže-li být poručníkem ustanovena fyzická osoba, ustanoví soud poručníkem orgán sociálně-právní ochrany dětí. Dokud není dítěti ustanoven poručník nebo dokud se ustanovený poručník neujme své funkce, činí neodkladné úkony v zájmu dítěte a v jeho zastoupení orgán sociálně-právní ochrany dětí. 30 Poručenská péče je podle Gabriela a Nováka vhodná především pro straší děti, které již mají vytvořenou jistou rodinnou identitu, tedy mají vzpomínky a zážitky z života se svými biologickými rodiči a tudíž by bylo pro ně obtížné se zařadit do nové rodiny. Pro dítě školního věku, které o své rodiče přišlo, není jednoduché být osvojeno. Proto je tato zvláštní forma pěstounské péče pro ně vhodná, protože poručník se stává zákonným zástupcem dítěte, ale nevzniká mezi nimi ze zákona takový poměr jako mezi rodiči a jejich dětmi. Poručník musí předávat soudu zprávy o dítěti, o jeho vývoji a prospívání. Ovšem ve všech důležitých rozhodnutí, týkající se dítěte musí být rozhodnutí poručníka schváleno soudem. Jsou to rozhodnutí podobné jako u klasické pěstounské péče, tedy rozhodnutí o volbě povolání, změna občanství, důležité lékařské úkony, změna příjmení a další. Jediná změna oproti pěstounské péči je v tom, že poručník nežádá o povolení biologické rodiče ale soud. Pro poručníky může být proto jednoduší získat povolení, než u pěstounů od biologických rodičů, protože ti mohou často dělat pěstounům v tomto ohledu problémy Ministerstvo práce a sociálních věcí [online] [cit ]. Dostupný z: <http:// 30 Tamtéž. 31 GABRIEL, Z., NOVÁK, T. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. Praha: Grada, 2008, s

17 1.3 Náhradní výchovná péče V oblasti náhradní výchovy musíme podle Dvořáka rozlišovat pojmy ústavní a ochranná výchova, dále pak zvláštní dětská zařízení a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Tímto termínem se rozumí ústavní výchova a péče o děti v zařízeních vyžadující okamžitou pomoc. Kromě pojmu náhradní výchovná péče se používá také výraz ústavní péče a ochranná péče. 32 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je v zákoně. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí 42 (1) a říká: Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku ( 15), jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné nutné péči. 33 Matějíček a kol. uvádí, že ústavní péče je nejčastěji zařazena pod náhradní výchovnou péči. Ústavní péči volí soud v momentě, kdy rodina dítěte z nějakého důvodu selhává v péči a současně není možné zvolit osvojení nebo pěstounskou péči a pro dítě je nutné zajistit mu prostředí pro jeho život a další výchovu. 34 Podle Dvořáka je soud povinen, před tím než nařídí ústavní péči, zkoumat zda výchovu nelze zajistit ochranou péči nebo náhradní rodinnou péčí. Jestli je dítěti ústavní péče nařízena, je soud povinen nejméně jednou za 6 měsíců přezkoumat, jestli stále trvají důvody pro její nařízení. Poté může dítě přejít z ústavní do ochranné péče. 35 V dnešní době je náhradní výchovná péče realizována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které spravuje školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, dále Ministerstvo zdravotnictví má zvláštní dětská zařízení (kojenecké ústavy, dětské domovy) a Ministerstvo práce a sociálních věcí má zařízení sociální péče a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc DVOŘÁK, Jakub. Systém náhradní výchovy. Praha, 2007, s [online] [cit ]. Dostupný z: <http://www.anv.cz/system_nahradni_vychovy.pdf>. 33 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 34 MATĚJČEK, Zdeněk. Náhradní rodinná péče: průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999, s DVOŘÁK, Jakub. Systém náhradní výchovy. Praha, 2007, s. 7. [online] [cit ]. Dostupný z: <http://www.anv.cz/system_nahradni_vychovy.pdf>. 36 DVOŘÁK, Jakub. Systém náhradní výchovy. Praha, 2007, s. 10. [online] [cit ]. Dostupný z: <http://www.anv.cz/system_nahradni_vychovy.pdf>. 16

18 1.4 Žádost o pěstounskou péči Než se člověk rozhodne vzít si dítě do pěstounské péče, měla by tomu předcházet řada úvah o jeho vyzrálosti a jeho možnostech, jestli je schopný dítě dobře vychovat a dát mu vše, co pro svůj vývoj potřebuje. Toto rozhodnutí by nemělo záležet pouze na tom, jestli je schopen budoucí pěstoun dítě finančně zajistit, protože s tím mu z části pomůže stát, důležité je dát dítěti lásku a smysluplný domov, se kterým se dítě sžije. Pěstoun si musí uvědomit, že dítě přijímá i s jeho nedostatky a hlavním motivem je, dát mu domov. Toto rozhodnutí by mělo být stálé, aby se nestávalo, že pokud dítě není podle představ pěstounů, vrátí ho zpět. Toto jednání dále přispívá k jeho prohlubující psychické a citové deprivaci. Podle MPSV předchází rozhodnutí soudu o osvojení nebo svěření dítěte do pěstounské péče řada činností, které uskutečňují orgány sociálně právní ochrany a také soud. Postup žadatelů při žádosti o svěření dítěte upravuje zákon o sociálně-právní ochraně dítěte, také si vede evidenci osob, které chtějí a jsou vhodní stát se pěstouny. Zprostředkování osvojení a pěstounské péče se řídí podle 19a zákona o sociálně-právní ochraně dětí a (1) Zprostředkování osvojení a pěstounské péče spočívá a) ve vyhledávání dětí uvedených v 2 odst. 2, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení, b) ve vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny, c) v odborné přípravě fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny, d) ve výběru určité fyzické osoby vhodné stát se osvojitelem nebo pěstounem určitého dítěte, jemuž se osvojení nebo pěstounská péče zprostředkovává, a v zajištění osobního seznámení se dítěte s touto osobou. (2) Zprostředkování osvojení a pěstounské péče podle odstavce 1 písm. d) nesmí provádět jiné orgány, právnické nebo fyzické osoby, než jsou orgány sociálně-právní ochrany uvedené v 4 odst Pokud si žadatel či partnerská dvojce ujasnila, že dítě opravdu chtějí do pěstounské péče, je potřeba, aby se obrátili na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, ve větších městech na magistrát, na pracoviště sociálně-právní ochrany dětí oboru sociálních věcí. Zde se jich ujme sociální pracovnice, která má náhradní rodinnou péči na starosti a 37 Ministerstvo práce a sociálních věcí [online] [cit ]. Dostupný z: <http:// 38 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 17

19 v budoucnu je bude celým procesem provádět. Provede s nimi pohovor o motivaci a o představách o dítěti, předá jim formuláře potřebné k vyřízení. 39 Součástí žádosti o pěstounskou péči musí podle Gabriela a Nováka být: 1. Doklad o státním občanství nebo povolení k trvalému pobytu. 2. Fotografie obou žadatelů. Zde je důležité vybrat vhodné fotografie, protože je to první informace, kterou získají členové poradního sboru, a první dojem žadatelů může mít důležitou roli v rozhodování. 3. Zpráva o zdravotním stavu. Pokud mají žadatelé vážné zdravotní problémy, které by mohly ovlivňovat budoucí péči o dítě, je pravděpodobné, že na základě lékařských zpráv nebudou doporučeni. Pokud se jedná o nějaký typ duševní poruchy, zůstává rozhodnutí na psychologovi, který vypracuje posudek, ale konečné slovo je na posudkovém lékaři. 4. Potvrzení o stálém příjmu od zaměstnavatele, pokud možno i jeho posudek. 5. Zpráva o sociálních poměrech. Tato část je pro psychologa základní informaci o žadateli. Sociální pracovnice obecního úřadu zpracuje anamnézu žadatelů a zprávu o jejich sociálních a bytových podmínkách. Zde může nastávat problém v subjektivním pohledu sociální pracovnice. Náhled na povahu žadatelů, kvalita a stabilita manželství, jejich rodinné vztahy a postoje k výchově dítěte je v rukou sociální pracovnice, které se budoucí pěstouni mohou zalíbit nebo také ne. 6. Opis rejstříku trestů. 7. Písemný souhlas s absolvováním přípravy na přijetí dítěte. Tato příprava znamená jisté školení, kde si budoucí pěstoun rozšiřuje povědomí o jeho předpokladech stát se pěstounem a také o právních otázkách náhradní rodinné péče. 40 Podle MPSV není v základních bodech potvrzení o stálém příjmu od zaměstnavatele, ovšem je zde rozšířen bod zprávy o sociálních poměrech o ekonomické poměry, kde je uvedeno, že orgán sociálně-právní ochrany je oprávněn zjišťovat další údaje o tom, zda je způsob života pěstounů vhodný pro výchovu dětí a zjišťovat, zda nedošlo ke změnám rozhodných skutečností GABRIEL, Z., NOVÁK, T. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. Praha: Grada, 2008, s Tamtéž, s Ministerstvo práce a sociálních věcí [online] [cit ]. Dostupný z: <http:// 18

20 Podle MPSV se u žadatele posuzuje: charakteristika osobnosti, psychický stav, zdravotní stav, jenž zahrnuje posouzení, zda zdravotní stav žadatele z hlediska duševního, tělesného a smyslového nebrání dlouhodobé péči o dítě, předpoklad vychovávat dítě, motivace, která vedla k žádosti o osvojení dítěte nebo k jeho svěření do pěstounské péče, stabilita manželského vztahu a prostředí v rodině, popřípadě další skutečnosti rozhodné pro osvojení dítěte nebo jeho svěření do pěstounské péče 42 Důležitým bodem pro zařazení do evidence pěstounů je příprava na přijetí dítěte, která obsahuje několik tematických okruhů: sebepoznání fyzických osob vhodných stát se osvojitelem, poznání práv a potřeb dítěte, spolupráci s dalšími odborníky, přístup k dítěti a jeho lidským hodnotám, rozvoj zájmů dítěte, uspokojení jeho citových, sociálních a vzdělávacích potřeb. Příprava fyzických osob stát se osvojitelem nebo pěstounem probíhá individuální formou, kde má žadatel sebepoznáním zjistit svou motivaci k náhradní rodinné péči, poznat fungování rodinného systému, zmapovat sociální kontakty a poznat očekávaní dítěte, které bude svěřeno do péče. 43 Podle Gabriela a Nováka může být velkým problémem předsazení této přípravy na přijetí dítěte před psychologickým vyšetřením a rozhodnutím, zda budou žadatelé zařazení mezi vhodné budoucí pěstouny. Tento postup může žadatelům pomoci mít zřetelnější představu o tom, jakým směrem bude směřováno psychologické vyšetření a budou lépe informovaní ohledné specifik náhradní rodinné péče. Mohou se připravit na otázky týkajících se kontroverzních témat jako např. tělesné tresty, bránění styku s biologickými rodiči nebo spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany. Tyto předem nabrané zkušenosti mohou vést ke zkresleným a zavádějících výsledkům pro posouzení jejich vhodnosti Motivace pro přijetí dítěte do náhradní rodinné péče. Mít dítě je pro mnoho lidí nutností, aby byl jejich život šťastný a naplněný. Představa, že nebudou moci předat svou podstatu a dávat lásku další generaci, je pro ně deprimující. Děti dávají rodičům určitou hodnotu a mnohdy se stávají smyslem jejich života. Většina mladých lidí plánuje založit rodinu, a pokud je tato představa nenaplněna, může přijít pocit beznaděje a neuspokojení budoucího života. A právě obrovská touha po dítěti a naplnění vlastního života bývá velkou motivací pro to, stát se náhradními rodiči. 42 Ministerstvo práce a sociálních věcí [online] [cit ]. Dostupný z: <http:// 43 Tamtéž. 44 GABRIEL, Z., NOVÁK, T. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. Praha: Grada, 2008, s

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Náhradní rodinná péče Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Rodiči

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Průvodce osvojením. Jak na osvojení

Průvodce osvojením. Jak na osvojení Průvodce osvojením Jak na osvojení Opuštěné dítě je dítě, které se ne vlastní vinou ocitlo bez vlastní rodiny a není naděje na změnu poměrů v biologické rodině. Je proto žádoucí, aby společnost nalezla

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny,

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Rodinné právo III/2 VY_32_INOVACE_197 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině.

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_RODINNÉ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Zdeňka Králíčková, 2007

Zdeňka Králíčková, 2007 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2007 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009 Kapitoly z rodinného a trestního práva přednáška 2. 4. 2009 Vztahy dítěte k nevlastnímu rodiči Na výchově dítěte se podílí i manžel, který není rodičem dítěte (tzv. nevlastní rodič ), za předpokladu, že

Více

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Dnes již není pochyb o tom, že pro zdravý a šťastný vývoj a život dítěte je nejlepší, vyrůstá-li ve své biologické rodině. Pokud však tato rodina není funkční,

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Pěstounská péče je institut natolik rozmanitý, jak rozmanité jsou samotné životní příběhy dětí. Někde jsou kontakty s rodiči časté, v jiných případech třeba žádné. Někdy žije dítě v pěstounské rodině až

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.07 Téma sady: Rodinné právo rodiče a děti Ročník: 1.-4. ročník

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2008 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská nauka Ročník:

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA VZTAH RODIČŮ A DĚTÍ Jak už bylo řečeno v předešlé prezentaci, každý rodič má vůči svým nezletilým potomkům rodičovskou

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY RODINNÉ PRÁVO OSNOVA: Definice, prameny Manželství vznik, důvody neplatného manželství, zánik Přímá a pobočná linie Vztahy mezi manželi Vztahy mezi rodiči a dětmi Náhradní výchova Vyživovací povinnosti

Více

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011 Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Jihlava 31. 10. 2011 Základní východiska Mezinárodní závazky České republiky, judikatura Evropského soudu pro lidská práva

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014 Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 1 dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Příprava k přijetí dítěte do rodiny

Příprava k přijetí dítěte do rodiny Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy zařízení CIPS Libereckého kraje, p.o. Dvorská 445/10, Liberec 5-Králův Háj tel.: 485 108 866, 485 103 190, e-mail: rodpor.liberec@volny.cz fax: 485 105

Více

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. březen 2014. (zpracováno v souladu s platnou legislativou)

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. březen 2014. (zpracováno v souladu s platnou legislativou) NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY březen 2014 (zpracováno v souladu s platnou legislativou) 1. Kde a jakým způsobem lze požádat o svěření dítěte do náhradní rodinné péče? Žádosti o zařazení do evidence žadatelů o přijetí

Více

Téma kapitoly: Pěstounská péče

Téma kapitoly: Pěstounská péče Téma kapitoly: Pěstounská péče Linda ŠVRČINOVÁ Obsah kapitoly Kapitola seznamuje čtenáře s pěstounskou péčí jako formou náhradní péče o dítě. Čtenáři nabízí pohled na legislativní ukotvení problematiky,

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem: dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok. Poradna funguje na principu volné diskuse mezi

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je zaměřen na právní vztahy mezi rodiči a dětmi, na právní ochranu dítěte. Má

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE

HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Dávky pěstounské péče 47e HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE 47e Okruh dávek pěstounské péče Dávkami pěstounské péče jsou a) příspěvek na úhradu potřeb dítěte, b) odměna pěstouna, c) příspěvek při převzetí

Více

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Uzavření manželství Náležitosti sňatku Narození dítěte cizinci Rozvod, výživa a výchova nezletilých dětí v době po rozvodu manželství Rozvod manželství

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

Normativní instrukce č. 11/2013

Normativní instrukce č. 11/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 11/2013 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších

Více

Systém náhradní rodinné péče

Systém náhradní rodinné péče Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém náhradní rodinné péče Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2013 - vyjádřeno procentuélně

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2013 - vyjádřeno procentuélně Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 88 dotazů, 91 odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Středisko náhradní rodinné péče, spolek Praha 2014 PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE I. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

tel.: 485 108 866, 485 103 190, e-mail: rodpor.liberec@volny.cz fax: 485 105 082, www.rpliberec.cz

tel.: 485 108 866, 485 103 190, e-mail: rodpor.liberec@volny.cz fax: 485 105 082, www.rpliberec.cz zařízení CIPS Libereckého kraje, p.o. Dvorská 445/10, Liberec 5-Králův Háj péče aneb Pár důležitých po tel.: 485 108 866, 485 103 190, e-mail: rodpor.liberec@volny.cz fax: 485 105 082, www.rpliberec.cz

Více

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1 OBSAH Autoři jednotlivých ustanovení..................................... XI Seznam zkratek............................................... XIII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Může se stát. pěstounem

Může se stát. pěstounem www.nadacnifondjt.cz Může se stát? pěstounem Manuál pro pracovníky Úřadu práce ČR Jak aktivně nacházet náhradní rodiče - profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. 272/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minumu Základní

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

Domácnost a formy soužití

Domácnost a formy soužití Domácnost a formy soužití Společně posuzované osoby Posuzují se společně s žadatelem Nejčastěji rodina, vždy se společně posuzují rodiče a nezaopatřené děti, manželé a registrovaní partneři Popř. patří

Více

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku)

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Obsah 1. Co je náhradní rodinná péče?...2 2. Pěstounská péče na přechodnou dobu...4 3. Jak

Více

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku)

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Obsah 1. Co je náhradní rodinná péče?...2 2. Pěstounská péče na přechodnou dobu...4 3. Jak

Více

Normativní instrukce č. 5/2013

Normativní instrukce č. 5/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 5/2013 Dávky pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Datum

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006 o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 261/2007 Sb., 362/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 41/2009

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů Úvodem............................ 11 Seznam zkratek...................... 13 A. CIVILNÍ ČÁST................. 15 I. Obecně........................

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Radovan Dávid, 2012 Obsah Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu ČR Zákon o rodině Občanský

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Novela zákona o sociálněprávní

Novela zákona o sociálněprávní Novela zákona o sociálněprávní ochraně dětí zákon č. 401/2012 Sb. ze dne 7. 11. 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí 18. ledna 2013 Obsah dnešního semináře 1) Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Životní situace Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Úprava poměrů k nezletilým dětem (úprava výchovy a výživy pro dobu před a po rozvodu) Určení, zvýšení / snížení / výživného

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Obsah kritéria standardu 3a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

PNP PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

PNP PŘÍSPĚVEK NA PÉČI PNP PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Zákon o sociálních službách č. 108/2006Sb., o sociálních službách Změna zákona, odstranění nefunkčního a diskriminujícího způsobu posuzování a jeho negativního dopadu na osoby s postižením

Více

Domácnost, která hospodaří s penězi. Manželství

Domácnost, která hospodaří s penězi. Manželství Domácnost, která hospodaří s penězi Manželství KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Adopce a její podmínky v ČR

MASARYKOVA UNIVERZITA. Adopce a její podmínky v ČR MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výchovy ke zdraví Adopce a její podmínky v ČR Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: Mgr. Jana Gajdošová Autor práce: Lucie Krejčová Bibliografický

Více

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb.(část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 85/2010 Sb. Změna: 73/2011

Více

MANŽELSTVÍ VZNIK MANŽELSTVÍ

MANŽELSTVÍ VZNIK MANŽELSTVÍ MANŽELSTVÍ Manželství je trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem. Hlavním účelem manželství je založení rodiny a řádná výchova dětí. VZNIK MANŽELSTVÍ Muž a žena, kteří chtějí

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1.

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Obec:... Část obce:...

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Obec:... Část obce:... ÚŘAD PRÁCE ČR OZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko A. Žadatel: Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Trvalý pobyt: 1. doručování 5) : Rodinný stav 6) : Manžel(ka) 7) : Rodiče 8) : Bydliště

Více

Sociálně-právní ochrana dětí. Radovan Dávid, 2008

Sociálně-právní ochrana dětí. Radovan Dávid, 2008 Sociálně-právní ochrana dětí Radovan Dávid, 2008 ÚVOD 2 Program přednášky Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti

Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Nový Jičín nepodléhající oznamovací povinnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů

Více

"Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí

Smluvní rodiny ohrožují práva dětí "Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí Úprava smluvních rodin v novém zákonu o ústavní péči je hrubě nedostatečná, nesystematická a v této podobě a za současné situace může vážně ohrozit práva dětí. Výzva

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364 Kapacita služby: Okamžitá

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti - pojem, cíl, úkoly - subjekty a objekty sociální politiky - oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ http://www.uplnezneni.cz/zakon/359-1999-sb-o-socialne-pravni-ochrane-deti/ Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 SB., AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ Č.505/2012 SB.; ZÁKON UPRAVUJÍCÍ OCHRANU PRÁV DÍTĚTE NA PŘÍZNIVÝ

Více

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí Datum účinnosti: 1. dubna 2000 Poslední zapracovaná změna: zákon č. 124/2008 Sb. s účinností dnem 1.7.2008 Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_RODINNÉ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více