MASARYKOVA UNIVERZITA. Problémy a rozpory pěstounské péče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA. Problémy a rozpory pěstounské péče"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Problémy a rozpory pěstounské péče Bakalářská práce Brno 2014 Vypracovala: Zuzana Kuchynková Vedoucí práce: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.

2 Anotace Tato bakalářská práce pojednává o problémech a dilematech náhradní rodinné péče. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na celý systém náhradního rodičovství v České republice. Důraz je kladen hlavně na péči pěstounskou, motivaci budoucích pěstounů a na dávky, které získává pěstoun od státu. Část práce se věnuje změnám v oblasti sociálně-právní ochrany dětí po reformě v roce Praktická část představuje výzkum prováděný pomocí rozhovorů s pěstouny zabývající se jejich možnou finanční motivací. Klíčová slova Náhradní rodinná péče, pěstounská péče, dávky pěstounské péče, finanční motivace, adopce, poručenství, reforma, morální dilemata Annotation This bachelor's thesis deals with moral dilemmas of alternative childcare. It is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part focuses on the system of alternative childcare in the Czech Republic. It deals mainly with foster parenting, motivation of future foster parents and with social benefits foster parents get from the state. А part of this thesis is devoted to the changes in the area of social and legal protection of children after the reform of The practical part consists in a research carried out by means of interviews with foster parents aimed at their possible financial motivation. Key words Alternative childcare, foster parenting, benefits foster parents, financial motivation, adoption, guardianship, reform, moral dilemmas

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně, s využitím pouze citovaných literárních pramenů, dalších informací a zdrojů v souladu s Disciplinárním řádem pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V Brně dne 26. listopadu 2014 Zuzana Kuchynková

4 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu práce panu Mgr. Slavomíru Lesňákovi, PhD. za odborné vedení, věcné připomínky a rady při vedení práce. Dále bych ráda poděkovala všem pěstounům, kteří se zúčastnili výzkumu a v neposlední řadě své rodině za podporu a trpělivost.

5 Obsah Úvod Teoretická část Náhradní rodinná péče Formy náhradní rodinné péče Osvojení Pěstounská péče Poručenství Náhradní výchovná péče Žádost o pěstounskou péči Motivace pro přijetí dítěte do náhradní rodinné péče Dávky pěstounské péče Změny v náhradní rodinné péči po reformě Výzkumná část Výzkumný problém Výzkumný cíl Výzkumná otázka Použitá metodologie Analýza získaných dat Morální problémy náhradní rodinné péče Zhodnocení morálních problémů Závěr Literatura Přílohy Pěstoun Pěstoun Pěstoun Pěstoun Pěstoun Pěstoun Pěstoun

6 Pěstoun

7 Úvod Ve své bakalářské práci jsem se rozhodla věnovat tématu náhradní rodinné péče. Zaměřuji se hlavně na pěstounskou péči a morální dilemata s ní spojené kvůli sociální reformě, která přinesla změny týkající se sociálně-právní ochrany dětí. Reforma proběhla v roce 2013 a problematika s ní spojená je tedy velice aktuální a často diskutovaná. Pojem pěstounské péče je známý, ale už méně se ví, co vše tato forma náhradní rodinné péče znamená v praxi. Budoucí pěstouni si často neuvědomují, co vše pěstounská péče obnáší a s jakými problémy se mohou v budoucnosti potýkat. Jedním z cílů reformy byla osvěta lidí a potencionálních pěstounů. Díky oslovení široké veřejnosti a změnám, které se dotkly také dávek, se závratně zvýšil zájem o pěstounskou péči. Nabízela se tedy otázka, co způsobilo nárůst žádostí. Zabývala jsem se možnou skrytou finanční motivací, která vede lidi k rozhodnutí stát se pěstounem. Kromě zvýšení dávek přinesla reforma i možnost stát se tzv. profesionálním pěstounem, který má nahradit ústav po dobu nezbytnou, kdy se pro dítě hledá nové zázemí. Je to forma zaměstnání a tudíž může nastat problém, že touto formou budou lidé řešit nezaměstnanost a finanční problémy. Pěstounská péče je důležitou součástí našeho sociálního systému, která umožňuje lepší budoucnost dětem, které by jinak strávili své dětství v ústavu, který jim v žádném případě nemůže dát do života to co skutečná rodina. Otázkou ovšem je, jestli finanční odměny, které dostávají pěstouni, nejsou natolik vysoké, aby neovlivňovaly základní motivace. V teoretické části jsou zpracovány základní informace týkající se náhradní rodinné péče a pěstounské péče. Velkou část věnuji právě základním motivacím a dávkám, které se po reformě navýšily a tudíž mohou ovlivňovat motivace skryté. Při psaní teoretické části jsem narazila na problém neaktuálnosti publikací vydaných k tomuto tématu. Proto jsem musela věnovat velkou pozornost možným chybám v publikacích napsaných před rokem Aktuálnost informací jsem musela dohledávat na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí nebo v brožurách, které se přímo týkaly reformy. Cílem mé práce je odhalit problémy týkající se systému náhradní rodinné péče, odhalit možné skryté motivace v pěstounské péči, které mohou být závislé na zvýšení dávek i další problémy vztahujících se k roli pěstouna. 6

8 Praktická část zahrnuje předvýzkum a hlavně vlastní výzkum týkající se pěstounské péče, který je tvořen rozhovory s pěstouny. Tyto rozhovory mi umožnily nahlédnout na problematiku jejich očima a zkušenostmi. Tento výzkum může pomoci podívat se na systém náhradní rodinné péče a hlavně péče pěstounské z jiné perspektivy, tedy hlavně pomocí těch, kterých se změny v zákoně dotkly přímo. Jak již bylo řečeno, pěstounská péče je kvůli velkému množství dětí umístěných v ústavech důležitá a je správné ji podporovat a obdivovat. Musí být ovšem kladen velký důraz na to, aby se dobro dětí nestávalo až druhým motivem, proč se lidé stávají pěstouny. 7

9 1. Teoretická část 1.1 Náhradní rodinná péče Podle Matějčka je instituce nevlastního rodičovství a instituce osvojení stejně stará jako samotná rodina. Při kulturním vývoji společnosti se vytvářely různé formy přijetí cizího dítěte do rodiny, které následně upravovaly i zákony. Společnost poznala, že je pro ni přínosnější jedince vychovat. Proto dnes máme různé typy náhradní rodinné výchovy pro děti, které z nějakého důvodu nemohou vyrůstat v rodinně vlastní. 1 Matějček a kol. rozlišuje ve své knize pojmy náhradní rodinná péče a náhradní výchovná péče. Náhradní výchovná péče je forma péče, kdy děti nemohou být vychovávány vlastními rodiči a nejčastěji přecházejí do péče ústavní, kde je dítě vychováváno až do své dospělosti. Náhradní rodinná péče je forma péče, kdy je dítě vychováváno v nové náhradní rodině, je to prostředí, které se nejvíce podobá rodině přirozené. V České republice je to nejčastěji adopce neboli osvojení a pěstounská péče. 2 Dítě po svém narození potřebuje kromě základních věcí pro přežití, jako je potrava, vzduch a pohyb, které mu může dopřát jen další osoba, uspokojit mnoho dalších potřeb. Tyto potřeby jsou důležité pro jeho citový a celkový vývoj, patří zde pocit bezpečí, lásky druhého člověka, pocit jistoty a sebevědomí, vědomí o otevřené budoucnosti a další. V normálních rodinách jsou tyto potřeby uspokojovány nevědomě, a proto si lidé neuvědomují, jak jsou vzácné pro děti, které neměly to štěstí a nikdy nepotkaly rodičovskou lásku. Absence těchto citových potřeb může vést až k citové deprivaci dítěte, které se bohužel mohou na dítěti v budoucnosti velice špatně podepsat. Podle Koluchové se psychická deprivace vyskytuje v našich podmínkách v ústavních zařízeních pro děti, podle typu a úrovně výchovné práce různě, ale vyskytuje se i v některých rodinách. Rodinná deprivace bývá popisována jako výjimečná, hlavně u rodin dysfunkčních. Ovšem toto zkoumání v rodinách je poměrně složitější než v ústavech, protože je pro výzkum špatně přístupná. 3 Výzkumy týkající se potřeb dítěte a jejich psychické deprivace přispívají ke zlepšení výchovy v rodině i v různých formách náhradní rodinné péče. Potřeby dítěte musí být 1 MATĚJČEK, Zdeněk. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Praha: Portál, 1994, s MATĚJČEK, Zdeněk. Náhradní rodinná péče: průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999, s KOLUCHOVÁ, Jarmila. Psychický vývoj dětí v pěstounské péči. 1. vyd. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 1992, s

10 základní motivací pro ty, kteří se rozhodnout osvojit či vzít si dítě do pěstounské péče. V případě jiné motivace pěstounů to potom pro dítě nemusí znamenat to nejlepší. Důležitá otázka také zní, proč se rodiče zříkají svého vlastního dítěte. Podle E. Kafkové to bývají ženy, které jsou svobodné nebo rozvedené a jsou finančně odkázány samy na sebe, tudíž se o děti nemohou postarat. Časté jsou případy nezletilých dívek, které se zřeknou dítěte nebo to mohou být nemocné ženy, ale z velké části jsou to ženy, které se starat nechtějí a často mají více dětí, z toho některé v ústavech. Neplatí však, že dítěte se zříkají jen ženy, které nejsou v žádném svazku. U žen v manželství jsou hlavní důvody pro zřeknutí se dítěte, že se nechtějí starat, mají už hodně dětí nebo jsou už starší (ženy přes 50 let, muži let). Mezi další důvody může patřit rozvod v rodině, partner umírá před porodem dítěte nebo vdaná žena má dítě s jiným a po porodu se vrací k vlastní rodině, kde by dítě nebylo přijato Formy náhradní rodinné péče Existují dva základní druhy náhradní rodinné péče a to je osvojení neboli adopce a pěstounská péče. Pěstounská péče se dále rozlišuje na klasickou, péči na přechodnou dobu a poručenství Osvojení Podle Gabriela a Nováka je osvojení v našem státě nejčastěji realizovanou formou náhradní rodinné péče. Největší výhodou této formy je skutečnost, že osvojitelé, tedy lidé, kteří se rozhodnou takto převzít dítě do své péče, mají stejná práva a povinnosti jako mají jiní biologičtí rodiče ke svým dětem. Tyto práva přechází v plném rozsahu na osvojitele z biologických rodičů, kteří o ně přicházejí. Právní vymezení nacházíme v zákonu č. 94/1963 Sb., o rodině ve znění pozdějších předpisů. 5 Rozlišují se dvě základní formy osvojení neboli adopce. Osvojení prosté, které je označováno jako zrušitelné, kde se osvojitelé původně nezapisovali do rodného listu. Od roku 2006 však platí novela zákona, která ale už stanovuje uvedení osvojitelů v rodném listě. Zrušitelné osvojení může soud z vážných důvodů zrušit na návrh osvojence nebo osvojitele. Zrušením osvojení vznikají znovu vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem a jeho původní rodinou a osvojenec získává zpět své dřívější příjmení. 6 4 MATĚJČEK, Zdeněk. Náhradní rodinná péče: průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999, s GABRIEL, Z., NOVÁK, T. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. Praha: Grada, 2008, s Ministerstvo práce a sociálních věcí [online] [cit. 2014]. Dostupný z: <http://www.mpsv.cz>. 9

11 Druhým typem je osvojení nezrušitelné, kde po pravomocném rozhodnutí již osvojení jako akt zrušit nelze a nabytá rodičovská práva osvojitelů k dítěti jsou trvalá. Takto lze osvojit jen dítě starší jednoho roku. Díky novele z roku 2006 se už rozdíly mezi oběma formami začínají stírat. 7 Osvojit dítě může každá manželská dvojice, jeden z manželů, pokud s tím druhý souhlasí a manžel či manželka rodiče dítěte, výjimečně si dítě může osvojit i samoživitelka. Osvojením vzniká mezi osvojitelem a dítětem příbuzenský vztah a získává jejich příjmení. V České republice může být osvojeno pouze nezletilé dítě nejdříve 6 týdnů po narození, které je právně volné. To se týká dítěte, kterého se rodiče nebo zákonní zástupci zřekli a podepsali souhlas s adopcí. Biologičtí rodiče mohou předem navrhnout konkrétní osoby, v případě předem neurčených osob vybírá osvojitele příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí, tedy spádový krajský úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) nebo Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí. 8 Dalším možným způsobem, jak se stane dítě právně volné je dlouhodobý nezájem rodičů o něj. Tato situace nastává, když se biologičtí rodiče nezajímají o dítě, které není v jejich péči několik měsíců, nesnaží se získat informace o jejich zdravotním stavu a psychickém vývoji. V případě nezájmu rodičů rozlišujeme dva typy. Prvním typem je žádný zájem, což je úplný nezájem o dítě od jeho narození, kdy je ponecháno v péči zdravotníků, a rodiče se nesnaží o žádný kontakt s dítětem. Druhým typem je kvalifikovaný nezájem, který určí soud po době šesti měsíců, kdy rodiče neprojevují zájem o dítě po odebrání z jejich péče. 9 Důležitou součástí osvojení je předadopční péče, kdy před rozhodnutím soudu musí dítě pobývat v nové rodině nejméně tři měsíce na její náklady. Zvláštním typem je osvojení mezinárodní, které se využívá v momentě, kdy není možné v zemi, kde se dítě narodilo, najít pro něj vhodnou rodinu. Proto zde existuje možnost osvojit si dítě z jiné země. Podle MPSV je zde úmluva o právech dítěte, která zaručuje zvláštní ochranu a pomoc poskytovanou státem dítěti, které bylo dočasně nebo trvale zbaveno rodinného prostředí. Stát je povinen mu zabezpečit náhradní péči. 10 Ty smluvní státy Úmluvy o právech dítěte, které uznávají a povolují systém osvojení, zavazuje Úmluva uznat osvojení v cizí zemi jako náhradní způsob péče o dítě tehdy, nemůže-li být dítě předáno do výchovy v zařízení péče o děti nebo rodině osvojitele nebo o ně nemůže být pečováno jiným vhodným 7 GABRIEL, Z., NOVÁK, T. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. Praha: Grada, 2008, s Tamtéž, s Tamtéž, s Ministerstvo práce a sociálních věcí [online] [cit ]. Dostupný z: <http://www.mpsv.cz>. 10

12 způsobem v zemi jeho původu (čl. 21 písm. b) Úmluvy o právech dítěte). 11 Tato zvláštní forma osvojení byla přijata v roce 1993 na Haagské konferenci mezinárodního práva soukromého v Úmluvě o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení, kterou Česká republika ratifikovala v roce V této úmluvě je hlavním cílem vytvořit záruky, aby se osvojení uskutečňovalo v zájmu dítěte orgány k tomu určenými, ale také zaručit subsidiaritu osvojení do ciziny Pěstounská péče Právní vymezení určuje zákon č.94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a zákonu č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění pozdějších předpisů. 13 Pěstounská péče je druhou základní formou náhradní rodinné péče, která je řízená státem a zajišťuje hmotné zabezpečení dětí a odměnu lidem, kteří se jich ujali. V tomto případě je dítě svěřeno do péče manželské dvojicí nebo jedinci, kteří se o děti starají a rozhodují za ně v běžných věcech. V případě závažnějších rozhodnutí musí pěstouni žádat o svolení biologických rodičů nebo za ně vydává rozhodnutí soud. 14 Pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat a při péči o osobu dítěte vykonává přiměřeně práva a povinnosti rodičů. Pěstoun nemá vyživovací povinnost k dítěti a právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti má jen v běžných věcech, neboť toto právo nadále náleží rodičům, pokud ovšem nejsou v rodičovské zodpovědnosti omezeni, nebo pokud jí nejsou zbaveni nebo není její výkon pozastaven. Má-li pěstoun za to, že rozhodnutí zákonného zástupce dítěte není v souladu se zájmem dítěte, může se domáhat rozhodnutí soudu. 15 Dítě může být svěřeno do pěstounské péče rozhodnutím soudu. Péče poté zaniká zletilostí dítěte nebo může být zrušena v době jejího trvání rozhodnutím soudu podle zákonu o pěstounské péči. Tato forma náhradní rodinné péče nevylučuje styk s biologickými rodiči, na kterých zůstává rozhodování o zásadních věcech tykající se dítěte např. cesty do zahraničí, výběr povolání, plánované lékařské prohlídky, do doby zletilosti dítěte nebo do úplné ztráty rodičovských práv. 16 Cílem pěstounské péče jako instituce je poskytnout náhradní rodinné prostředí dětem, jestliže nemohou dlouhodobě vyrůstat v prostředí rodiny tvořené jejich biologickými rodiči, 11 Ministerstvo práce a sociálních věcí [online] [cit ]. Dostupný z: <http://www.mpsv.cz>. 12 Tamtéž. 13 MATĚJČEK, Zdeněk. Náhradní rodinná péče: průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999, s Ministerstvo práce a sociálních věcí [online] [cit ]. Dostupný z: <http://www.mpsv.cz>. 15 Tamtéž. 16 Tamtéž. 11

13 v případě že ústavní péče ohrožuje či narušuje jejich vývoj nebo nemohou být z různých důvodů svěřeny do osvojení. 17 Existuje několik forem pěstounské péče, které se rozlišují na základě několika kritérií. Časté je rozlišení na individuální a skupinové pěstounské péče, kde je skupinová péče ztotožňovaná s velkými pěstounskými rodinami nebo s matkou pěstounkou, tedy SOS vesničky. Zde pěstouni působí na základě pracovní smlouvy či dohody o pracovní činnosti uzavřené s institucí, která je zřídila. Základní formou pěstounské péče je péče individuální, kterou můžeme rozlišovat na péči klasickou, příbuzenskou nebo dále na pěstounskou péči na určitou dobu či poručenství Pěstounská péče klasická Pěstounství je u nás druhou základní formou náhradní rodinné péče, díky počtu dětí, u kterých je realizováno. Je to nejlepším řešením pokud mají lidé o dítě dlouhodobý a stálý zájem, ale díky biologickým rodičům, kteří o své dítě stále projevují nějaký zájem, není možné osvojení. Jinak by děti, které nejsou právně volné, musely zůstávat v ústavní péči. Pěstoun má právo dítě zastupovat pouze v omezeném rozsahu, tedy hlavně v každodenních záležitostech. Při zásadních rozhodnutích se pěstoun neobejde bez souhlasu zákonného zástupce dítěte, zpravidla jeho biologickým rodičem. To zahrnuje plánované lékařské zákroky, volby povolání, vydávání cestovních dokladů, apod. 19 Pěstouni pobírají zvláštní dávky státní sociální podpory, tzv. dávky pěstounské péče. To může ve výjimečných případech formovat převažující motivaci k pěstounství. Je-li zmíněná motivace u žadatelů dominující, je na místě takový pár či jednotlivce k zařazení do evidence vhodných žadatelů o pěstounství nedoporučit. 20 Motivace peněz může být také důležitou součástí při rozhodování pěstounů vzít si do péče více dětí. Zákon č. 117/1995 Sb. o státní podpoře z roku 2005, přinášel pěstounům, kteří se starají o více dětí nebo o dítě zdravotně postižené tzv. odměnu pěstouna ve zvláštních případech, podle novelou zákony č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí z roku 2013, kterým se nyní řídí podmínky a nároky na dávky pěstounské péče, již není rozlišována odměna pěstouna, odměna pěstouna ve zvláštních případech a odměna pěstouna v zařízení pro 17 MATĚJČEK, Zdeněk. Náhradní rodinná péče: průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999, s Tamtéž, s GABRIEL, Z., NOVÁK, T. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. Praha: Grada, 2008, s Tamtéž, s

14 výkon pěstounské péče. Ovšem příspěvky na dítě se liší podle stupně závislosti dítěte a při přijetí tří a více dětí do péče má pěstoun nárok na příspěvek na automobil. 21 Podle Gabriela a Nováka se často setkáváme s pěstouny, kteří se snaží získat do péče alespoň tři děti i přes to, že jim nemohou zaručit následnou péči a prostor důležitý pro další život. I když se například u nich v rodině objevují problémy s vlastními či už dříve přijatými dětmi, které se špatně adaptovali na školní docházku nebo problému stísněnosti v bytových podmínkách, trvají na svém bez ohledu na zájmy dítěte. V těchto případech často dochází k přehlížení problémů. V dalších případech se jedná i o pěstouny, kteří poskytují přijatým dětem se zdravotním postiženým či jiného etnika velice dobré životní zázemí. Bohužel mohou začít přeceňovat své síly a neuvědomují si, že další rozšiřování jejich početné rodiny může vést ke zhoršení kvality péče Příbuzenská pěstounská péče Příbuzenská pěstounská péče je zvláštní forma pěstounské péče, která bývá v praxi oddělována od klasické. Je to náhradní výchova, která bývá realizovaná příbuznými dítěte, které nemá biologické rodiče nebo se o něj nemohou, či nechtějí starat. Tuto formu péče vykonávají většinou prarodiče dítěte a v menší míře tety, strýcové a výjimečně starší sourozenci. Pěstounství prarodičů je do jisté míry specifické, protože zde může nastat opačný případ než v péči klasické. Nechybí zde dostatek lásky a starostlivosti. Prarodiče bývají méně ochotni vyhledávat odbornou pomoc a odmítají rady jiných pěstounů a často mívají extrémní přístup k biologickým rodičům dítěte, což je způsobeno emočním vztahem k nim, protože rodič je dítětem pěstounů. Často pak pěstouni zakazují přístup rodičů k dítěti a mají tendenci před nimi dítě extrémně ochraňovat, i přes to, že styku dítěte s rodiči nic nebrání a bylo by prospěšné. Nebo naopak se snaží prohřešky svých dětí před vnoučaty omlouvat a přehlížejí jejich negativní vliv na dítě. Dalším problémem je vysoký věk pěstounů, kdy se nedokážou vcítit do generačně jiných problémů a tak nemohou být pro svěřence dostatečným vzorem pro život Pěstounská péče na přechodnou dobu Tato nová forma pěstounské péče je platná od a podle Gabriela a Nováka se setkáváme také s označením profesionální pěstounská péče. Jedná se o případy, kdy biologičtí 21 Ministerstvo práce a sociálních věcí [online] [cit ]. Brožura pěstounské dávky Dostupný z: <http:// 22 GABRIEL, Z., NOVÁK, T. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. Praha: Grada, 2008, s Tamtéž, s

15 rodiče nemohou dočasně vykonávat rodičovské povinnosti nebo nemohou zajistit kvalitní péči pro dítě. Tato forma se taky využívá v období, kdy se pro dítě připravuje dlouhodobější řešení ve formě klasické pěstounské péče nebo osvojení. O umístění dítěte rozhoduje soud. 24 Podle MPSV se pěstounská péče na přechodnou dobu určuje na a. dobu, po kterou nemůže rodič ze závažných důvodů dítě vychovávat, b. dobu, po jejímž uplynutí lze podle 68a zákona o rodině dát souhlas rodiče s osvojením, nebo c. dobu do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že tu není třeba souhlasu rodičů k osvojení podle 68 zákona o rodině. 25 Podle MPSV musí v těchto případech soud každé tři měsíce případ přezkoumat, zda trvají důvody pro svěření do pěstounské péče. Tato forma péče může trvat maximálně jeden rok. Výjimka je pouze v případě, když do péče téhož pěstouna byli později svěřeni sourozenci dítěte, ne však déle než na jeden rok od svěření posledního ze sourozenců. Vyživovací povinnost náleží dále rodičům nebo jiným osobám povinným výživou k dítěti, kterou určí soud. Ten také ukládá, aby výživné poukazovaly příslušnému orgánu státní sociální podporyúřadu práce, který vyplácí pěstounovi na úhradu potřeb dítěte. 26 Znaky pěstounské péče na přechodnou dobu v porovnání s ostatními typy náhradní rodinné péče jsou: 1. umístění dítěte na základě souhlasu biologických rodičů, 2. prvotní účast a spolupráce s biologickou rodinou, 3. zachování možnosti návratu dítěte do biologické rodiny. 27 Tato forma péče je určena hlavně pro děti, které mají alespoň jednoho z rodičů, děti mladých matek, které zatím nejsou schopny plnit své rodičovské povinnosti, pro děti drogově závislých matek, které potřebují čas na doléčení. Dále je tato forma vhodná pro děti z dlouhodobě nefunkčních rodin, pro dítě, které dlouhodobě onemocní a rodič není schopen tuto situaci zvládat a děti, které trpí dlouhodobějšími poruchami chování GABRIEL, Z., NOVÁK, T. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. Praha: Grada, 2008, s Ministerstvo práce a sociálních věcí [online] [cit ]. Dostupný z: <http://www.mpsv.cz/cs/14501#5>. 26 Ministerstvo práce a sociálních věcí [online] [cit ]. Dostupný z: <http:// 27 GABRIEL, Z., NOVÁK, T. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. Praha: Grada, 2008, s Tamtéž, s

16 1.2.3 Poručenství Situace, kdy -oba rodiče nezletilého dítěte zemřeli, -byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti, -výkon jejich rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven nebo -nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, -řeší zákon o rodině ustanovením poručníka, který bude nezletilé dítě -vychovávat, -zastupovat a -spravovat jeho majetek místo rodičů ( 78 zákona o rodině). 29 Jestliže to není v rozporu se zájmy dítěte, určí soud poručníkem toho, koho navrhli rodiče. Jestli tak neučinili, určuje soud někoho z příbuzných nebo blízkých osob rodině. Nemůže-li být poručníkem ustanovena fyzická osoba, ustanoví soud poručníkem orgán sociálně-právní ochrany dětí. Dokud není dítěti ustanoven poručník nebo dokud se ustanovený poručník neujme své funkce, činí neodkladné úkony v zájmu dítěte a v jeho zastoupení orgán sociálně-právní ochrany dětí. 30 Poručenská péče je podle Gabriela a Nováka vhodná především pro straší děti, které již mají vytvořenou jistou rodinnou identitu, tedy mají vzpomínky a zážitky z života se svými biologickými rodiči a tudíž by bylo pro ně obtížné se zařadit do nové rodiny. Pro dítě školního věku, které o své rodiče přišlo, není jednoduché být osvojeno. Proto je tato zvláštní forma pěstounské péče pro ně vhodná, protože poručník se stává zákonným zástupcem dítěte, ale nevzniká mezi nimi ze zákona takový poměr jako mezi rodiči a jejich dětmi. Poručník musí předávat soudu zprávy o dítěti, o jeho vývoji a prospívání. Ovšem ve všech důležitých rozhodnutí, týkající se dítěte musí být rozhodnutí poručníka schváleno soudem. Jsou to rozhodnutí podobné jako u klasické pěstounské péče, tedy rozhodnutí o volbě povolání, změna občanství, důležité lékařské úkony, změna příjmení a další. Jediná změna oproti pěstounské péči je v tom, že poručník nežádá o povolení biologické rodiče ale soud. Pro poručníky může být proto jednoduší získat povolení, než u pěstounů od biologických rodičů, protože ti mohou často dělat pěstounům v tomto ohledu problémy Ministerstvo práce a sociálních věcí [online] [cit ]. Dostupný z: <http:// 30 Tamtéž. 31 GABRIEL, Z., NOVÁK, T. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. Praha: Grada, 2008, s

17 1.3 Náhradní výchovná péče V oblasti náhradní výchovy musíme podle Dvořáka rozlišovat pojmy ústavní a ochranná výchova, dále pak zvláštní dětská zařízení a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Tímto termínem se rozumí ústavní výchova a péče o děti v zařízeních vyžadující okamžitou pomoc. Kromě pojmu náhradní výchovná péče se používá také výraz ústavní péče a ochranná péče. 32 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je v zákoně. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí 42 (1) a říká: Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku ( 15), jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné nutné péči. 33 Matějíček a kol. uvádí, že ústavní péče je nejčastěji zařazena pod náhradní výchovnou péči. Ústavní péči volí soud v momentě, kdy rodina dítěte z nějakého důvodu selhává v péči a současně není možné zvolit osvojení nebo pěstounskou péči a pro dítě je nutné zajistit mu prostředí pro jeho život a další výchovu. 34 Podle Dvořáka je soud povinen, před tím než nařídí ústavní péči, zkoumat zda výchovu nelze zajistit ochranou péči nebo náhradní rodinnou péčí. Jestli je dítěti ústavní péče nařízena, je soud povinen nejméně jednou za 6 měsíců přezkoumat, jestli stále trvají důvody pro její nařízení. Poté může dítě přejít z ústavní do ochranné péče. 35 V dnešní době je náhradní výchovná péče realizována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které spravuje školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, dále Ministerstvo zdravotnictví má zvláštní dětská zařízení (kojenecké ústavy, dětské domovy) a Ministerstvo práce a sociálních věcí má zařízení sociální péče a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc DVOŘÁK, Jakub. Systém náhradní výchovy. Praha, 2007, s [online] [cit ]. Dostupný z: <http://www.anv.cz/system_nahradni_vychovy.pdf>. 33 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 34 MATĚJČEK, Zdeněk. Náhradní rodinná péče: průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999, s DVOŘÁK, Jakub. Systém náhradní výchovy. Praha, 2007, s. 7. [online] [cit ]. Dostupný z: <http://www.anv.cz/system_nahradni_vychovy.pdf>. 36 DVOŘÁK, Jakub. Systém náhradní výchovy. Praha, 2007, s. 10. [online] [cit ]. Dostupný z: <http://www.anv.cz/system_nahradni_vychovy.pdf>. 16

18 1.4 Žádost o pěstounskou péči Než se člověk rozhodne vzít si dítě do pěstounské péče, měla by tomu předcházet řada úvah o jeho vyzrálosti a jeho možnostech, jestli je schopný dítě dobře vychovat a dát mu vše, co pro svůj vývoj potřebuje. Toto rozhodnutí by nemělo záležet pouze na tom, jestli je schopen budoucí pěstoun dítě finančně zajistit, protože s tím mu z části pomůže stát, důležité je dát dítěti lásku a smysluplný domov, se kterým se dítě sžije. Pěstoun si musí uvědomit, že dítě přijímá i s jeho nedostatky a hlavním motivem je, dát mu domov. Toto rozhodnutí by mělo být stálé, aby se nestávalo, že pokud dítě není podle představ pěstounů, vrátí ho zpět. Toto jednání dále přispívá k jeho prohlubující psychické a citové deprivaci. Podle MPSV předchází rozhodnutí soudu o osvojení nebo svěření dítěte do pěstounské péče řada činností, které uskutečňují orgány sociálně právní ochrany a také soud. Postup žadatelů při žádosti o svěření dítěte upravuje zákon o sociálně-právní ochraně dítěte, také si vede evidenci osob, které chtějí a jsou vhodní stát se pěstouny. Zprostředkování osvojení a pěstounské péče se řídí podle 19a zákona o sociálně-právní ochraně dětí a (1) Zprostředkování osvojení a pěstounské péče spočívá a) ve vyhledávání dětí uvedených v 2 odst. 2, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení, b) ve vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny, c) v odborné přípravě fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny, d) ve výběru určité fyzické osoby vhodné stát se osvojitelem nebo pěstounem určitého dítěte, jemuž se osvojení nebo pěstounská péče zprostředkovává, a v zajištění osobního seznámení se dítěte s touto osobou. (2) Zprostředkování osvojení a pěstounské péče podle odstavce 1 písm. d) nesmí provádět jiné orgány, právnické nebo fyzické osoby, než jsou orgány sociálně-právní ochrany uvedené v 4 odst Pokud si žadatel či partnerská dvojce ujasnila, že dítě opravdu chtějí do pěstounské péče, je potřeba, aby se obrátili na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, ve větších městech na magistrát, na pracoviště sociálně-právní ochrany dětí oboru sociálních věcí. Zde se jich ujme sociální pracovnice, která má náhradní rodinnou péči na starosti a 37 Ministerstvo práce a sociálních věcí [online] [cit ]. Dostupný z: <http:// 38 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 17

19 v budoucnu je bude celým procesem provádět. Provede s nimi pohovor o motivaci a o představách o dítěti, předá jim formuláře potřebné k vyřízení. 39 Součástí žádosti o pěstounskou péči musí podle Gabriela a Nováka být: 1. Doklad o státním občanství nebo povolení k trvalému pobytu. 2. Fotografie obou žadatelů. Zde je důležité vybrat vhodné fotografie, protože je to první informace, kterou získají členové poradního sboru, a první dojem žadatelů může mít důležitou roli v rozhodování. 3. Zpráva o zdravotním stavu. Pokud mají žadatelé vážné zdravotní problémy, které by mohly ovlivňovat budoucí péči o dítě, je pravděpodobné, že na základě lékařských zpráv nebudou doporučeni. Pokud se jedná o nějaký typ duševní poruchy, zůstává rozhodnutí na psychologovi, který vypracuje posudek, ale konečné slovo je na posudkovém lékaři. 4. Potvrzení o stálém příjmu od zaměstnavatele, pokud možno i jeho posudek. 5. Zpráva o sociálních poměrech. Tato část je pro psychologa základní informaci o žadateli. Sociální pracovnice obecního úřadu zpracuje anamnézu žadatelů a zprávu o jejich sociálních a bytových podmínkách. Zde může nastávat problém v subjektivním pohledu sociální pracovnice. Náhled na povahu žadatelů, kvalita a stabilita manželství, jejich rodinné vztahy a postoje k výchově dítěte je v rukou sociální pracovnice, které se budoucí pěstouni mohou zalíbit nebo také ne. 6. Opis rejstříku trestů. 7. Písemný souhlas s absolvováním přípravy na přijetí dítěte. Tato příprava znamená jisté školení, kde si budoucí pěstoun rozšiřuje povědomí o jeho předpokladech stát se pěstounem a také o právních otázkách náhradní rodinné péče. 40 Podle MPSV není v základních bodech potvrzení o stálém příjmu od zaměstnavatele, ovšem je zde rozšířen bod zprávy o sociálních poměrech o ekonomické poměry, kde je uvedeno, že orgán sociálně-právní ochrany je oprávněn zjišťovat další údaje o tom, zda je způsob života pěstounů vhodný pro výchovu dětí a zjišťovat, zda nedošlo ke změnám rozhodných skutečností GABRIEL, Z., NOVÁK, T. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. Praha: Grada, 2008, s Tamtéž, s Ministerstvo práce a sociálních věcí [online] [cit ]. Dostupný z: <http:// 18

20 Podle MPSV se u žadatele posuzuje: charakteristika osobnosti, psychický stav, zdravotní stav, jenž zahrnuje posouzení, zda zdravotní stav žadatele z hlediska duševního, tělesného a smyslového nebrání dlouhodobé péči o dítě, předpoklad vychovávat dítě, motivace, která vedla k žádosti o osvojení dítěte nebo k jeho svěření do pěstounské péče, stabilita manželského vztahu a prostředí v rodině, popřípadě další skutečnosti rozhodné pro osvojení dítěte nebo jeho svěření do pěstounské péče 42 Důležitým bodem pro zařazení do evidence pěstounů je příprava na přijetí dítěte, která obsahuje několik tematických okruhů: sebepoznání fyzických osob vhodných stát se osvojitelem, poznání práv a potřeb dítěte, spolupráci s dalšími odborníky, přístup k dítěti a jeho lidským hodnotám, rozvoj zájmů dítěte, uspokojení jeho citových, sociálních a vzdělávacích potřeb. Příprava fyzických osob stát se osvojitelem nebo pěstounem probíhá individuální formou, kde má žadatel sebepoznáním zjistit svou motivaci k náhradní rodinné péči, poznat fungování rodinného systému, zmapovat sociální kontakty a poznat očekávaní dítěte, které bude svěřeno do péče. 43 Podle Gabriela a Nováka může být velkým problémem předsazení této přípravy na přijetí dítěte před psychologickým vyšetřením a rozhodnutím, zda budou žadatelé zařazení mezi vhodné budoucí pěstouny. Tento postup může žadatelům pomoci mít zřetelnější představu o tom, jakým směrem bude směřováno psychologické vyšetření a budou lépe informovaní ohledné specifik náhradní rodinné péče. Mohou se připravit na otázky týkajících se kontroverzních témat jako např. tělesné tresty, bránění styku s biologickými rodiči nebo spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany. Tyto předem nabrané zkušenosti mohou vést ke zkresleným a zavádějících výsledkům pro posouzení jejich vhodnosti Motivace pro přijetí dítěte do náhradní rodinné péče. Mít dítě je pro mnoho lidí nutností, aby byl jejich život šťastný a naplněný. Představa, že nebudou moci předat svou podstatu a dávat lásku další generaci, je pro ně deprimující. Děti dávají rodičům určitou hodnotu a mnohdy se stávají smyslem jejich života. Většina mladých lidí plánuje založit rodinu, a pokud je tato představa nenaplněna, může přijít pocit beznaděje a neuspokojení budoucího života. A právě obrovská touha po dítěti a naplnění vlastního života bývá velkou motivací pro to, stát se náhradními rodiči. 42 Ministerstvo práce a sociálních věcí [online] [cit ]. Dostupný z: <http:// 43 Tamtéž. 44 GABRIEL, Z., NOVÁK, T. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. Praha: Grada, 2008, s

Systém náhradní rodinné péče

Systém náhradní rodinné péče Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém náhradní rodinné péče Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Kateřina TOMANOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Kateřina TOMANOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Kateřina TOMANOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Názor na profesionalizaci pěstounské péče v okrese Mělník Kateřina Tomanová Bakalářská

Více

Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče. Bc. Jaroslava Polášková

Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče. Bc. Jaroslava Polášková Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče Bc. Jaroslava Polášková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou pěstounské péče, současným stavem péče

Více

Informace o náhradní rodinné péči v kostce.

Informace o náhradní rodinné péči v kostce. Informace o náhradní rodinné péči v kostce. Autor textu: Bc. Alena Krausová Projekt: Získávání zájemců o náhradní rodinnou péči a podpora žadatelů v Ústeckém kraji Náborová kampaň: Zasaďte se o spokojené

Více

ADOPCE.COM PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ

ADOPCE.COM PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ ADOPCE.COM PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ OBSAH 1. Děti potřebují žít v rodině 2. Odkud přicházejí děti do náhradní rodinné péče 3. Které děti jsou osvojovány a které svěřovány do pěstounské péče 4. Typy

Více

Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost. Bc. Jana Ševčíková

Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost. Bc. Jana Ševčíková Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost Bc. Jana Ševčíková Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá především problematikou náhradní rodinné péče

Více

Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory

Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ OBSAH 1. Děti potřebují žít v rodině 2. Odkud přicházejí děti do náhradní rodinné péče 3. Které děti jsou osvojovány a které svěřovány do pěstounské péče 4. Typy (instituty)

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Možnosti sociálně-právní ochrany dětí v praxi DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. et Mgr. Zdeňka

Více

Role orgánu sociálně-právní ochrany dětí v příbuzenské pěstounské péči

Role orgánu sociálně-právní ochrany dětí v příbuzenské pěstounské péči UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Role orgánu sociálně-právní ochrany dětí v příbuzenské pěstounské péči Petra Heinzová, DiS. Katedra: Sociální práce Vedoucí práce:

Více

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku)

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Obsah 1. Co je náhradní rodinná péče?...2 2. Pěstounská péče na přechodnou dobu...4 3. Jak

Více

Partneři projektu: Realizátor projektu: Odborný garant a realizátor:

Partneři projektu: Realizátor projektu: Odborný garant a realizátor: Partneři projektu: Realizátor projektu: Odborný garant a realizátor: Autor textu: Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková, Martina Vančáková - Středisko náhradní rodinné péče, Praha,

Více

Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života

Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji

Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel

Více

Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice

Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice Situační analýza Autoři: Mgr. Jan Folda (editor), Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, PhDr. Hana

Více

PĚSTOUNSKÁ RODINA. Můj záchranný kruh. Průvodce pro žadatele o pěstounskou péči v Libereckém kraji

PĚSTOUNSKÁ RODINA. Můj záchranný kruh. Průvodce pro žadatele o pěstounskou péči v Libereckém kraji PĚSTOUNSKÁ RODINA Můj záchranný kruh Průvodce pro žadatele o pěstounskou péči v Libereckém kraji OBSAH 1. Úvodní slovo 3 2. Co je pěstounská péče 5 Pěstounská péče na přechodnou dobu 6 Příbuzenská pěstounská

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Pěstounská péče na přechodnou dobu současná úprava a úvahy de lege ferenda

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Pěstounská péče na přechodnou dobu současná úprava a úvahy de lege ferenda Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Pěstounská péče na přechodnou dobu současná úprava a úvahy de lege ferenda Lenka Večeřová 2008/2009 Prohlašuji, že jsem

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra soukromého práva a civilního procesu Diplomová práce MEZINÁRODNÍ OSVOJENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracovala: Adéla Jílková Konzultant diplomové práce:

Více

Adopce a adaptace dítěte do rodiny v České republice

Adopce a adaptace dítěte do rodiny v České republice UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Adopce a adaptace dítěte do rodiny v České republice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Lenka

Více

Může se stát. pěstounem

Může se stát. pěstounem www.nadacnifondjt.cz Může se stát? pěstounem Manuál pro pracovníky Úřadu práce ČR Jak aktivně nacházet náhradní rodiče - profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

PROFESIONÁLNÍ PĚSTOUNSKÁ PÉČE V SYSTÉMU NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

PROFESIONÁLNÍ PĚSTOUNSKÁ PÉČE V SYSTÉMU NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY PROFESIONÁLNÍ PĚSTOUNSKÁ PÉČE V SYSTÉMU NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Lada Neradová Sociální práce 2009-2012 Vedoucí bakalářské

Více

Osvojení dítěte. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Bakalářská práce. Olha Krátká. Autor:

Osvojení dítěte. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Bakalářská práce. Olha Krátká. Autor: Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Osvojení dítěte Bakalářská práce Autor: Olha Krátká Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Eva Karhanová-Horynová Praha Duben,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková Základní informace o náhradní rodinné péči Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Anna Koudelová

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Anna Koudelová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Anna Koudelová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Anna Koudelová Studijní obor: Všeobecná

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI A PÉČI PORUČNÍKA

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI A PÉČI PORUČNÍKA ZÁKLADNÍ INFORMACE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI A PÉČI PORUČNÍKA Věduna Bubleová, Jana Frantíková, Lucie Vránová Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI A PÉČI PORUČNÍKA

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI A PÉČI PORUČNÍKA ZÁKLADNÍ INFORMACE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI A PÉČI PORUČNÍKA Věduna Bubleová, Jana Frantíková, Filip Vyskočil, Alena Vávrová, Pavla Pokorná Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka Středisko náhradní

Více

PŘÍPRAVA DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ NA SAMOSTATNÝ ŽIVOT PREPARING CHILDREN FROM CHILDREN`S HOMES FOR EVERYDAY LIFE

PŘÍPRAVA DĚTÍ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ NA SAMOSTATNÝ ŽIVOT PREPARING CHILDREN FROM CHILDREN`S HOMES FOR EVERYDAY LIFE Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor (kombinace): Sociálních studií a speciální pedagogiky Speciální pedagogika Speciální

Více

Náhradní rodinná péče a její ústavněprávní souvislosti u nás a na Slovensku

Náhradní rodinná péče a její ústavněprávní souvislosti u nás a na Slovensku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Náhradní rodinná péče a její ústavněprávní souvislosti u nás a na Slovensku Bakalářská práce Autor: Stanislava Bečvářová Právní administrativa

Více

Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte

Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Vedoucí práce: Lucie

Více

Srovnání institutu pěstounské péče v České republice a Velké Británii

Srovnání institutu pěstounské péče v České republice a Velké Británii CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Srovnání institutu pěstounské péče v České republice a Velké Británii Téma práce: Srovnání systémů náhradní rodinné péče v České republice

Více