ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KATALOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KATALOG"

Transkript

1 KATALOG vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Úřadu práce ČR na rok

2 KONTAKT: Vzdělávací středisko ÚP ČR v Olomouci Vejdovského 4, Olomouc zaměstnanec VS PhDr. Naděje Podolská tel.: zaměstnanec VS Bořivoj Bartoš tel.: Vzdělávací středisko ÚP ČR v Pardubicích B.V.Kunětické 2011, Pardubice zaměstnanec VS Ing. Hana Michalcová tel.: zaměstnanec VS Bc. Marcela Dvořáková tel.: Vzdělávací středisko ÚP ČR v Písku Nábřeží 1.máje 2259, Písek zaměstnanec VS Ing. Bohuslava Straková tel.: zaměstnanec VS Blanka Kubíčková tel.: zaměstnanec VS Michaela Levá tel.: Webové stránky vzdělávacích středisek úřadů práce VS ÚP ČR v Olomouci Pavel Krejčí tel.:

3 Obsah katalogu str.: Kontakt na vzdělávací střediska úřadů práce v Olomouci, Pardubicích a Písku 2 Obsah 3 Kód kurzu Vstupní vzdělávání: V-0 Vstupní vzdělávání pro zaměstnance úřadů práce 5 VVN Vstupní vzdělávání následné 6 Prohlubující vzdělávání: S5 Právní minimum 7 SŘ Správní řád 8 SŘ NSD Specifika správního řádu pro NSD 9 ZP Zákoník práce 10 ZOZ Zákon o zaměstnanosti 11 POH Pohledávky 12 INS Insolvence 13 VZ Veřejné zakázky teorie a praxe 14 VKA-T Veřejnosprávní kontrola APZ - teorie 15 K2F Finanční kontrola 16 S-2E Základní sociálně psychologický výcvik pro zaměstnanost 17 S-2F Základní sociálně psychologický výcvik pro zaměstnance NSD 19 DK-1 Jednání s klientem v problémových situacích 21 KD Komunikační dovednosti pro práci s klientem ÚP 23 IAP Školení poradců individuálních akčních plánů 25 PR Pracovní rehabilitace 26 P-S Práce se skupinou 27 SV Syndrom vyhoření jednání v zátěţových situacích 28 S-1 Základní manaţerské dovednosti 29 M-1 Manaţerské dovednosti řešení konfliktů 30 M-2 Manaţerské dovednosti vedení lidí 31 M-3 Manaţerské dovednosti hodnocení a rozvoj zaměstnanců 32 LD Základní lektorské dovednosti 33 ND Nepojistné dávky 34 PPČ Pěstounská péče 35 PNP Příspěvek na péči 36 3

4 ASS Aktualizační seminář SSP 37 SSPEU Dávky SSP a aplikace souvisejících Nařízení EU 38 OZZ Nový občanský zákoník pro oblast zprostředkování 39 Prohlubující e-learningové vzdělávání: ZZ SSP Základy zákona o státní sociální podpoře pro praxi 41 SŘ SSP Správní řízení a jeho specifika dle zák. č. 117/1995 Sb., o SSP 43 4

5 Vstupní vzdělávání pro zaměstnance úřadů práce Kurz je rozdělen do dvou částí: 1) Vstupní vzdělávání úvodní 2) Vstupní vzdělávání následné Vstupní vzdělávání úvodní V-0 distanční, e-learning Vstupní vzdělávání úvodní se zahajuje bezprostředně po vzniku zaměstnaneckého vztahu a ukončuje se do tří měsíců. Noví zaměstnanci SSP by měli, ještě před vstupním vzděláváním úvodním, absolvovat kurz Základy zákona o státní sociální podpoře pro praxi. Délka na zvládnutí obou kurzů se prodlužuje maximálně na pět měsíců od nástupu do zaměstnání. Vstupní vzdělávání úvodní zajišťuje příslušný úřad práce ve spolupráci se Vzdělávacím střediskem ÚP ČR v Olomouci. Cílovou skupinou vstupního vzdělávání úvodního jsou noví zaměstnanci přijímaní do zaměstnaneckého vztahu. Vzdělávacím cílem vstupního vzdělávání úvodního je zprostředkovat přijímanému zaměstnanci informace a znalosti směřující k osvojení základních dovedností pro způsobilost vykonávat činnosti ve státní správě, včetně jeho seznámení s právními normami a specifickou problematikou úřadu práce. Organizace a funkce Úřadu práce České republiky Organizační struktura Právní předpisy a vnitřní normy řízení Sluţby Úřadu práce České republiky Etický kodex a komunikace Školení zaměstnanců Informace o našem pracovišti Protikorupční program Rovné zacházení Ochrana osobních údajů Měsíční kurz, distanční formou Metody, prostředky výuky a organizační zajištění: E-learning, samostudium prostřednictvím studijních materiálů přístupných na stránkách (VS ÚP ČR Olomouc). Zaměstnanec zařazený do vstupního vzdělávání úvodního má k dispozici svého konzultanta (tím je jeho přímý nadřízený nebo jím určený jiný zaměstnanec), který mu pomáhá při práci se studijním textem a po vypracování úkolů vyplývajících ze studijních materiálů potvrdí svým podpisem osobní list zaměstnance, který zašle naskenovaný em na VS ÚP ČR v Olomouci. VS ÚP ČR vyhotoví osvědčení o 5

6 absolvování vstupního vzdělávání úvodního, které zašle na pracoviště personalistiky příslušné krajské pobočky. z VS ÚP ČR Olomouc Vstupní vzdělávání následné e-learning Vstupní vzdělávání následné (VVN) je na základě usnesení vlády povinné pro všechny zaměstnance správních úřadů mimo zaměstnanců v dělnických profesích. Zahajuje se po absolvování vstupního vzdělávání úvodního a ukončuje se do 12 měsíců od vzniku zaměstnaneckého vztahu. Kurz je určen všem nově nastoupivším zaměstnancům, kteří absolvovali vstupní vzdělávání úvodní. Vstupní vzdělávání následné zprostředkovává zaměstnancům základní znalosti a vědomosti orientované na společné potřeby státní správy včetně základních dovedností pro způsobilost vykonávat činnosti ve státní správě a jejich seznámení s právními předpisy. Vzdělávacím cílem je seznámit se základy právního systému ČR, s fungováním systému veřejné správy, uvést do problematiky veřejných financí, poskytnout základní znalosti o Evropské unii a informovat o technikách efektivní komunikace. Zaměstnanec po absolvování vstupního vzdělávání následného získá ucelené znalosti o procesech fungování státní správy. 1. Právní systém ČR 2. Veřejná správa 3. Veřejné finance 4. Evropská unie 5. Komunikace E-learning, samostudium Organizační zajištění: Zaměstnanec odpovědný za vzdělávání na jednotlivých krajských pobočkách Závěrečný test a získání osvědčení o úspěšném ukončení kurzu 6

7 Právní minimum S5 Vybavit účastníky výcviku potřebnými právními znalostmi z různých oblastí práva, tyto procvičit a aplikovat do oblasti sluţeb zaměstnanosti s cílem zvýšit úroveň jejich právního vědomí. Základní informace o teorii práva a Listině základních práv a svobod Občanský zákoník Obchodní zákoník Zákoník mezinárodního obchodu Zákon o rodině Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických právních úkonech a autorizované konverzi dokumentů datové schránky Antidiskriminační zákon Zákoník práce Sociální politika státu Zákon o zaměstnanosti Zákon o státní sociální podpoře Správní řád Pětidenní kurz v rozsahu 32 vyučovacích hodin. Kombinace přednášek s aktivními metodami výuky diskuse, skupinová práce. Závěrečný test VS ÚP ČR Pardubice, VS ÚP ČR Písek, VS ÚP ČR Olomouc 7

8 Správní řád SŘ Pro zaměstnance oddělení NSD je vytvořen speciální kurz správního řízení v podmínkách NSD K důleţitým činnostem úřadů práce patří rozhodování ve správním řízení. Proto i cílem kurzu je poskytnout účastníkům tohoto procesu dostatečné právní znalosti a prohloubit úroveň jejich právního vědomí. státní správa, její systém, organizace úřadů práce správní řízení na úřadu práce hlavní zásady správního řízení druhy správních řízení, účastníci a jejich způsobilost zahájení, průběh, přerušení a zastavení správního řízení rozhodnutí opravné prostředky výkon rozhodnutí případové studie závěrečný test Třídenní kurz v rozsahu 20 vyučovacích hodin. Výuka je koncipována jako kombinace přednášek, cvičení a řešení případových studií. Řešení případové studie Závěrečný test VS ÚP ČR Pardubice, VS ÚP ČR Písek, VS ÚP ČR Olomouc 8

9 Specifika správního řádu pro NSD SŘ NSD K důleţitým činnostem úřadů práce patří rozhodování ve správním řízení. Proto i cílem kurzu je poskytnout účastníkům tohoto procesu dostatečné právní znalosti a prohloubit úroveň jejich právního vědomí, zejména pak specifika správního řádu v oblasti nepojistných sociálních dávek. Obsah Právní zdroje /správní řád, zvláštní zákony, občanský zákoník, zákon o rodině/ Základní zásady správního řízení Účastníci řízení, procesní způsobilost, zastupování, opatrovnictví Obecná ustanovení správního řádu /příslušnost, úřední jazyk, oprávněná úřední osoba, doručování, lhůty/ Správní řízení /zahájení řízení, průběh řízení, rozhodnutí, opravné prostředky/ Kazuistika Dvoudenní kurz v rozsahu 14 vyučovacích hodin. Řešení kazuistiky Závěrečný test VS ÚP ČR Pardubice, VS ÚP ČR Písek, VS ÚP ČR Olomouc 9

10 Zákoník práce ZP Zákoník práce je novým předpisem, který je zaloţen na zásadě co není zakázáno je dovoleno, velký důraz se klade na smluvní úpravu pracovněprávních vztahů a jejich přibliţování k občanskému zákoníku. Cílem kurzu je poskytnout účastníkům dostatečné právní znalosti s potřebným právním výkladem a zvýšit tak úroveň jejich právního vědomí. zahájení kurzu exkurz do OZ pouţití občanského zákoníku v oblasti pracovněprávní Pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pracovní doba Bezpečnost práce Odměňování za práci Překáţky v práci a náhrady mzdy Dovolená Péče o zaměstnance Náhrada škody Informování a projednávání v pracovně právním vztahu Další informace, výhled do budoucna případové studie závěrečný test Třídenní kurz v rozsahu 20 vyučovacích hodin. Výuka je koncipována jako kombinace přednášek a cvičení Řešení případové studie Závěrečný test VS ÚP ČR Pardubice, VS ÚP ČR Písek, VS ÚP ČR Olomouc 10

11 Zákon o zaměstnanosti ZoZ Zákon o zaměstnanosti komplexně upravuje většinu oblastí činnosti úřadu práce. Je základním právním předpisem pro všechny zaměstnance úřadu práce. Cílem kursu je poskytnout účastníkům dostatečné právní znalosti s potřebným právním výkladem, včetně rozborů příkladů z praxe a zvýšit tak úroveň jejich právního vědomí. právní úprava zaměstnanosti vymezení některých pojmů státní politika zaměstnanosti subjekty, kompetence zprostředkování zaměstnání úřad, agentura práce informační činnost poradenská činnost uchazeč o zaměstnání zájemce o zaměstnání pasivní politika zaměstnanosti - podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání zaměstnávání osob se zdravotním postiţením aktivní politika zaměstnanosti jednotlivé nástroje a opatření činnost dítěte kontrolní činnost zaměstnávání cizinců Dvoudenní kurz v rozsahu 12 vyučovacích hodin. Výuka je koncipována jako kombinace přednášek a rozborů konkrétních případů z praxe Závěrečný test VS ÚP ČR Pardubice, VS ÚP ČR Písek, VS ÚP ČR Olomouc 11

12 Pohledávky vzniklé při výkonu činnosti úřadu práce POH vysvětlit základní pojmy související s vymáháním pohledávek, postihnout škálu pohledávek, přestupků, správních a pořádkových deliktů, uvést právní předpisy, které souvisejí s touto problematikou, probrat všechny druhy pohledávek úřadu práce a způsoby jejich vymáhání základní pojmy pohledávka, promlčení, prekluze, exekuční titul, přestupek, správní delikt, pořádkový delikt právní předpisy související s problematikou vymáhání pohledávek vzniklých při činnosti úřadu práce postup při vymáhání pohledávek rozdělení, přehled pohledávek pohledávky vymáhané na základě rozhodnutí soudu, pohledávky vymáhané dle daňového řádu, pohledávky postupované k vymáhání příslušnému správci daně vymáhání pohledávek zánik, smrt osoby dluţníka, upuštění od vymáhání, prominutí dluhu kritéria účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti shrnutí, zhodnocení případové studie Dvoudenní kurz v rozsahu 12 vyučovacích hodin - výklad lektora - příklady - diskuse - handouty - případové studie Případové studie VS ÚP ČR Pardubice, VS ÚP ČR Písek, VS ÚP ČR Olomouc 12

13 Insolvence INS Cílem kurzu je prohloubení právních znalostí nutných při samostatném vyřizování agendy Insolvence Zahájení kurzu, organizační pokyny, kontrakt Předmět úpravy a osobní působnost z. č. 218/2000 Sb. Vymezení základních pojmů zákona Exkurz do z. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení Ţádost o uspokojení dluţných mzdových nároků Úřední deska Vyřízení ţádosti Sráţky a odvody, informační povinnost Povinnost úhrady mzdových nároků zaměstnavatelem, zánik této povinnosti, povinnost zaměstnance vrátit mzdové prostředky Diskuse k tématům, dotazy, vysvětlení nejasností Závěrečný test, vyhodnocení testu, závěr Výuka je navrţena formou přednášky s vyuţitím prezentačních technik (flipchart, PowerPoint, tištěné materiály), doplněná rozborem praktických příkladů. Dvoudenní kurz v rozsahu 12 vyučovacích hodin. Závěrečný test VS ÚP ČR Pardubice, VS ÚP ČR Písek, VS ÚP ČR Olomouc 13

14 Veřejné zakázky teorie a praxe VZ Aby účastnící pochopili principy a základní postupy ÚP ČR jako veřejného zadavatele v oblasti VZ Vysvětlit změny v zákoně o veřejných zakázkách, které přinesla novela č. 55/2012 Sb., a prováděcí právní předpisy Ukázka praktické aplikace obecných právních předpisů v oblasti VZ v podmínkách ÚP ČR Změny zákona o veřejných zakázkách od souhrnná informace + ÚP ČR SM č. 18/2012; povinnosti a odpovědnost KrP MP OP LZZ č. 9 verze č. 7, účinnost od změny, + Postup pro zadávání zakázek dle MP č. 9 od verze 1.6 Vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely ZvZ + Profil zadavatel ÚP ČR Vyhlášky č. 230 a 231/2012 vymezení předmětu VZ na stavební práce a Obchodní podmínky pro VZ na stavební práce Vyhláška č. 232/2012 Sb., o podrobnostech a rozsahu odůvodnění účelnosti VZ praktický příklad pro oblast rekvalifikací Pro zkušené účastníky samostatná práce (tvorba a úpravy zadávací dokumentace a dokladů provázejících výběrové řízení) Třídenní kurz v rozsahu 20 vyučovacích hodin. Výuka je navrţena formou přednášek s vyuţitím prezentačních technik (flipchart, PowerPoint, tištěné materiály), doplněná rozborem praktických příkladů. Pro zkušené účastníky samostatná práce s následným rozborem a vyhodnocením Závěrečný test VS ÚP ČR Pardubice, VS ÚP ČR Písek, VS ÚP ČR Olomouc 14

15 Veřejnosprávní kontrola APZ a 78 - teorie VKA - T 1. Zákon č. 551/1991 Sb., o státní kontrole, příprava a průběh veřejnosprávní kontroly, základní pravidla kontrolní činnosti, kontrolní řád 5 hodin Osoby pověřené výkonem kontrolní činnosti Práva a povinnosti kontrolních pracovníků a kontrolovaných osob Pověření a Protokol Řízení o námitkách kontrolovaných osob Pořádková pokuta Náklady kontroly 2. Odlišnosti úpravy zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) účinnost od hodina 3. Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád správní řízení ve věci ukládání pokut - 2 hodiny 4. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole vč. prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., - 12 hodin Vnitřní kontrolní systém ÚP ČR jako orgánu veřejné správy obecně + konkretizace na nástroje APZ a 78 Veřejnosprávní kontrola ÚP ČR jako orgánu veřejné správy (předběţná, průběţná a následná) obecně + konkretizace na nástroje APZ a 78 Třídenní kurz v rozsahu 20 vyučovacích hodin. Při výuce bude pouţita kombinace klasických vyučovacích metod přednáška, diskuse, cvičení. Závěrečný test VS ÚP ČR Pardubice 15

16 Finanční kontrola K2F Prohloubit znalosti v oblasti účetnictví a výkaznictví ve vztahu k výkonu finanční kontroly. základní právní předpisy v oblasti kontroly a hospodářské evidence, jejich vztah k základním obecným předpisům typy subjektů příjemců prostředků ze státního rozpočtu, úloha kontroly nepodnikatelské formy příjemců prostředků ze státního rozpočtu, jejich výkaznictví základní pojmy v účetnictví jak číst v personálních a mzdových výkazech podvojného účetnictví jednoduché účetnictví, výstupy a výkazy zákon o účetnictví Pětidenní kurz v rozsahu 32 vyučovacích hodin. Při výuce bude pouţita kombinace klasických vyučovacích metod přednáška, diskuse, cvičení. Závěrečný test VS ÚP ČR Pardubice 16

17 Základní sociálně psychologický výcvik pro zaměstnanost Forma: S-2E čtyřdenní kurz v rozsahu 29 vyučovacích hodin. 1. den 7 hod. 2. den 8 hod. 3. den 8 hod 4. den 6 hod. Cílem kurzu je zvýšení profesionálního přístupu zaměstnanců úseku zaměstnanosti, rozvoj psychosociálních dovedností a osobních a profesních kompetencí. Osvojit si komunikaci se sociálně znevýhodněnými osobami. Naučit se účelně komunikovat a vést profesionální rozhovor s klientem. Osvojit si etiku pracovníků státní správy a profesionální přístup práce s klientem. Umět jednat s osobami na druhé straně přepáţky vyjádření pochopení a přijetí hranic jejich bezmocnosti. úsek zaměstnanosti jako součást organizační struktury ÚP profesionalita, osobní a profesní předpoklady pro výkon činnosti sociální role a role v zaměstnání typologie úředníka z hlediska přístupu ke klientovi osobnost, sebereflexe, pracovní motivace komunikační dovednosti, struktura rozhovoru řešení konfliktních situací typy chování komunikační strategie při jednání s problémovými klienty případové situace, řešení konkrétních příkladů z pracovního prostředí vymezení kompetencí, moc, pomoc a bezmoc etika v zaměstnání Výuka je prováděna formou výcviku sociálně psychologických dovedností a vyuţívá interaktivní metod - diskuze, brainstorming, zpětná vazba, případové studie a cvičení, řešení modelových situací, cvičení s hraním rolí, simulace situací a modelování optimálního průběhu komunikace. Organizace výuky: Celkový počet 29 vyučovacích hodin je rozdělen do 4 dnů. Seminář je plánován pro maximální počet 15 účastníků v prostorné učebně vzhledem k nácviku sociálně psychologických dovedností a vybavené potřebnou audiovizuální technikou. 17

18 Lektorské zabezpečení Odborné zaměření lektorů je dáno obsahem semináře a budou je realizovat lektoři kurzů se sociálně psychologickou problematikou vyškolení jako lektoři SSZ. Osvojení si sociálně psychologických dovedností bude ověřováno v průběhu realizace kurzu Prezentace konkrétního případu z praxe Studijní literatura Účastníkům bude předán seznam doporučené literatury VS ÚP ČR Písek, VS ÚP ČR Pardubice, VS ÚP ČR Olomouc 18

19 Základní sociálně psychologický výcvik pro NSD Forma: S-2F čtyřdenní kurz v rozsahu 29 vyučovacích hodin 1. den 7 hod. 2. den 8 hod. 3. den 8 hod 4. den 6 hod. Cílem kurzu je zvýšení profesionálního přístupu zaměstnanců úseku NSD, rozvoj psychosociálních dovedností a osobních a profesních kompetencí. Osvojit si komunikaci se sociálně znevýhodněnými osobami. Naučit se účelně komunikovat a vést profesionální rozhovor s klientem. Osvojit si etiku zaměstnanců státní správy a profesionální přístup práce s klientem. Umět jednat s osobami na druhé straně přepáţky vyjádření pochopení a přijetí hranic jejich bezmocnosti. podstata dávek NSD jako součást organizační struktury ÚP profesionalita, osobní a profesní předpoklady pro výkon činnosti sociální role a role v zaměstnání typologie úředníka z hlediska přístupu ke klientovi osobnost, sebereflexe, pracovní motivace komunikační dovednosti, struktura rozhovoru řešení konfliktních situací typy chování komunikační strategie při jednání s problémovými klienty případové situace, řešení konkrétních příkladů z pracovního prostředí vymezení kompetencí, moc, pomoc a bezmoc etika v zaměstnání. Výuka je prováděna formou výcviku sociálně psychologických dovedností a vyuţívá interaktivní metod - diskuze, brainstorming, zpětná vazba, případové studie a cvičení, řešení modelových situací, cvičení s hraním rolí, simulace situací a modelování optimálního průběhu komunikace. Organizace výuky: 19

20 Celkový počet 29 vyučovacích hodin je rozdělen do 4 dnů. Seminář je plánován pro maximální počet 15 účastníků v prostorné učebně vzhledem k nácviku sociálně psychologických dovedností a vybavené potřebnou audiovizuální technikou. Lektorské zabezpečení Odborné zaměření lektorů je dáno obsahem semináře a budou je realizovat lektoři kurzů se sociálně psychologickou problematikou vyškolení jako lektoři SSZ. Osvojení si sociálně psychologických dovedností bude ověřováno v průběhu realizace kurzu Prezentace konkrétního případu z praxe Studijní literatura Účastníkům bude předán seznam doporučené literatury VS ÚP ČR Písek, VS ÚP ČR Pardubice, VS ÚP ČR Olomouc 20

21 Jednání s klientem v problémových situacích DK-1 Cílem kurzu je zvýšení profesionálního přístupu zaměstnanců ÚP v oblasti komunikace a psychosociálních dovedností a to zejména v obtíţných a konfliktních situacích, zdokonalení a zefektivnění komunikace a jednání s problematickými typy klientů a dosaţení efektivního řešení mezilidských konfliktů a problémů, poskytnout účastníkům návod na zvládání negativních emocí plynoucích z náročných situací v kontaktu s klienty, zbavit se nejistoty při jednání, seznámit se s principem zodpovědnosti a etikou zaměstnance ve státní správě. etika ve státní správě, princip zodpovědnosti, Etický kodex, etika v praxi pravidla profesionálního vystupování emoce a jejich role v chování a proţívání zaměstnanců rozpoznání vlastních emocí a proţívání destruktivní formy negativních emocí, hněv a zlost v pracovním i osobním ţivotě sebeovládání - kontrola emocí pravidla komunikace úředníka s klientem verbální a neverbální sloţka komunikace pravidla profesionálního rozhovoru specifické techniky komunikace: naslouchání, mlčení, zrcadlení paralingvistické aspekty komunikace specifické zákonitosti neverbální komunikace při profesionálním jednání s klienty konflikt a jeho příčiny zdroje konfliktů, stupně a fáze konfliktů strategie ke zvládání konfliktů zásady komunikace v konfliktních situacích typologie a komunikační strategie problémových klientů typy problémových klientů podmínky pro úspěšné zvládání problémových klientů 21

22 komunikační asertivita asertivní práva jako základ pro rovnováhu v obtíţných situacích reálné modelové situace a jejich konkrétní řešení. celkem 29 hodin 1. den 7 hod. 2. den 8 hod. 3. den 8 hod 4. den 6 hod. Výuka je prováděna formou výcviku sociálně psychologických dovedností a vyuţívá interaktivní metod - diskuze, brainstorming, zpětná vazba, případové studie a cvičení, řešení modelových situací, cvičení s hraním rolí, simulace situací a modelování optimálního průběhu komunikace s vyuţitím videokamery Organizace výuky: Celkový počet 29 vyučovacích hodin je rozdělen do 4 dnů. Seminář je plánován pro maximální počet 15 účastníků v prostorné učebně vzhledem k nácviku sociálně psychologických dovedností a s potřebnou audiovizuální technikou Lektorské zabezpečení Odborné zaměření lektorů je dáno obsahem semináře a budou je realizovat psychologové a lektoři kurzů se sociálně psychologickou problematikou vyškolení jako lektoři SSZ. Osvojení si sociálně psychologických dovedností bude ověřováno v průběhu realizace kurzu. Ukončení: videonahrávka - prezentace Studijní literatura Účastníkům bude předán seznam doporučené literatury VS ÚP ČR Písek, VS ÚP ČR Pardubice, VS ÚP ČR Olomouc 22

23 Komunikační dovednosti pro práci s klientem KD Hlavním cílem kurzu je zvýšení úrovně schopnosti komunikovat, usnadnit a zefektivnit zaměstnancům úřadů práce komunikaci s klienty, procvičit profesionální přístup v komunikaci a umění naslouchat a sdělovat, natrénovat řešení nejčastějších komunikačních situací. Naučit se vyuţívat různé komunikační styly a řešit interpersonální situace tak, aby výsledkem jejich komunikace s vnějším prostředím byl spokojený klient, a to i v situacích, ve kterých nelze poţadavkům klienta vyhovět. Komunikační schéma, druhy komunikace Komunikace verbální a neverbální Komunikační kanály při práci s klienty Pravidla a techniky aktivního naslouchání Význam zpětné vazby v komunikaci, principy pozitivní komunikace Transakční analýza Rozdíly v komunikaci mezi muţi a ţenami Význam neverbální komunikace v praxi Taktiky neverbální komunikace praktický nácvik Proxemika a posturologie, kinezika, gestika, mimika, haptika, paralingvistika celkem 21 hodin 1. den 7 hod. 2. den 8 hod. 3. den 6 hod. Výuka je prováděna formou výcviku sociálně psychologických dovedností a vyuţívá interaktivní metod: přednáška, diskuze, komunikační hry, brainstorming, případové studie a cvičení, videonahrávky. Organizace výuky: 23

24 Celkový počet 21 vyučovacích hodin je rozdělen do 3 dnů. Seminář je plánován pro maximální počet 15 účastníků v prostorné učebně vzhledem k nácviku sociálně psychologických dovedností a s potřebnou audiovizuální technikou. Lektorské zabezpečení: Odborné zaměření lektorů je dáno obsahem semináře a budou je realizovat a lektoři kurzů se sociálně psychologickou problematikou vyškolení jako lektoři SSZ. Prezentace komunikačních stylů analýza optimální verbální a neverbální komunikace Studijní literatura: Účastníci obdrţí pracovní listy a seznam doporučené literatury VS ÚP ČR Písek, VS ÚP ČR Pardubice, VS ÚP ČR Olomouc 24

25 Školení poradců individuálních akčních plánů IAP Poskytnout informace a vybavit poradce ke zprostředkování nástroji poradenské práce, které zefektivní práci s uchazeči a sjednotí poradenskou činnost na úřadech práce. Zkušenosti z aplikace IAP-programy prevence DNZ Organizační a právnické otázky spojené s IAP Individuální profil uchazeče - moţnosti uchazečů ve vztahu ke sluţbám IAP - předpoklady realizace IAP a jeho obsahu Diagnostika jako podpůrný prostředek k uzavření IAP Individuální plánování jako proces sluţeb ÚP - akceptace IAP klientem - nástroje APZ a ESF vhodné pro individuální plány Příprava IAP - informativní schůzky se skupinami uchazečů - individuální konzultace a sestavení IAP, aktualizace činností a jejich kontrola, vč. hodnocení Rozdílnost individuálních plánů u hendikepovaných skupin - příprava balíčku vhodného obsahu IAP Řešení případových studií (kazuistiky v rámci přípravy IAP) Hodnocení a závěr Čtyřdenní kurz v celkovém rozsahu 29 vyučovacích hodin V kurzu budou pouţity aktivní metody výuky výklad, diskuse, práce ve skupinách, prezentace. Účast na tomto kurzu předpokládá absolvování alespoň kurzu Základní sociálně psychologický výcvik pro útvar zaměstnanosti. Řešení případových studií Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu VS ÚP ČR Pardubice, VS ÚP ČR Písek, VS ÚP ČR Olomouc 25

26 Pracovní rehabilitace PR Podat dostatek informací z oblasti pracovní rehabilitace včetně ukázek případových studií a procvičení modulu pracovní rehabilitace. Naučit se poskytovat individuální a skupinové poradenství v oblasti pracovní rehabilitace. Individuální a skupinové poradenství pro pracovní rehabilitaci Sestavení Individuálního plánu pracovní rehabilitace Formy pracovní rehabilitace Uzavírání dohod v rámci modulu pracovní rehabilitace Prezentace simulovaného příkladu z praxe Čtyřdenní soustředění v rozsahu 24 vyučovacích hodin. Výuka je prováděna převáţně formou prezentace v Power Pointu, praktická část je zaměřena na příklady z praxe s vyuţitím práce na PC v modulu pracovní rehabilitace. Prezentace simulovaného příkladu z praxe VS ÚP ČR Písek 26

27 Práce se skupinou P-S Zdokonalit vědomosti a dovednosti účastníků kurzu z hlediska participativních, interaktivních metod při práci poradce se skupinami klientů, s důrazem pro výběr vhodné metody ve vztahu k programu skupinové práce a k cílové skupině. Účastníci budou schopni: orientovat se ve vzdělávacích principech a volit vhodné metody skupinové práce zlepšit svoje schopnosti pozorování, poskytování zpětné vazby a sebehodnocení prakticky si vyzkouší a budou schopni aplikovat metody skupinové práce Skupina jako sociální problém Pochopení účelu skupiny, styl spolupráce, sociální klima, komunikace Znalost procesů ve skupině Vzájemná propojenost dynamiky skupiny s postupně se vytvářejícími rolemi členů skupiny Dovednost a strategie vedoucího skupiny Znalost předmětu, schopnost vysvětlovat, jazykové a řečové dovednosti, schopnost rychle myslet, sebeovládání, a respekt k druhým Motivace jako hnací motor jednání člověka Techniky, vedoucí k motivaci klienta. Sebeuvědomění, uvědomění si svých moţností, naučit se rozhodovat, schopnost zvládnutí přechodu - vše s cílem dosáhnout autonomii člověka Klíčové dovednosti Osobní charakteristické rysy získané v průběhu ţivota, schopnost změny úhlu pohledu, vyuţití přenosných dovedností, nabývání statutu dospělého Brainstorming - technika stimulace tvořivého myšlení Vyuţití ke skupinovému i osobnímu poznání ţebříčku ţivotních hodnot, schopností, dovedností, chování, temperamentu, zájmů. Moţnost zjištění objektivních předpokladů pro uplatnění na trhu práce, případně zařazení do aktivit ÚP Zpětná vazba jako metoda učení Krátká prezentace frekventantů před skupinou s moţností předvedení osvědčené techniky ze své praxe, či nově získané Evaluace skupinové práce 4 dny v rozsahu 29 vyučovacích hodin. Zaměřeno na metody skupinové práce. 27

28 Prezentace účastníků Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu VS ÚP ČR Pardubice Syndrom vyhoření - jednání v zátěžových situacích SV Cílem kurzu je zvýšení profesionálního přístupu zaměstnanců ÚP psychosociálních dovedností, posílení psychické odolnosti a jejich schopnosti zvládání stresu v zaměstnání a poskytnutí základních informací o typech zátěţe, stresu a vyhoření a moţnostech jejich prevence psychologická rizika současného ţivota příčiny, vznik, průběh a důsledky přetíţení na lidský organismus analýza stresorů, stres v zaměstnání, příčiny a projevy stresu techniky a strategie zvládání stresu základní rychlé metody k zvládnutí aktuálního stresu syndrom vyhoření, příčiny, fáze vyhoření autodiagnostika míry rizika syndromu vyhoření obecné zásady prevence syndromu vyhoření zásady psychohygieny. Třídenní kurz v rozsahu 21 vyučovacích hodin (první den 7 hod., druhý den 8 hod., 3 den 6 hod.) Výuka je prováděna formou výcviku sociálně psychologických dovedností a vyuţívá interaktivní metod - diskuze, brainstorming, zpětná vazba, dotazníky, testy, praktická cvičení Organizace výuky: Celkový počet 21 vyučovacích hodin je rozdělen do 3 dnů. Seminář je plánován pro maximální počet 12 účastníků v prostorné učebně vzhledem k nácviku sociálně psychologických dovedností a vybavené potřebnou audiovizuální technikou Lektorské zabezpečení Odborné zaměření lektorů je dáno obsahem semináře a budou je realizovat lektoři kurzů se sociálně psychologickou problematikou vyškolení jako lektoři SSZ. Osvojení si sociálně psychologických dovedností bude ověřováno v průběhu realizace kurzu. Ukončení: analýza zvládání stresové situace formou dotazníku 28

29 Studijní literatura Účastníkům bude předán seznam doporučené literatury VS ÚP ČR Písek, VS ÚP ČR Pardubice, VS ÚP ČR Olomouc Základní manažerské dovednosti S-1 Zvyšovat odbornou a řídící úroveň vedoucích zaměstnanců s cílem předat praktické dovednosti a znalosti potřebné k vedení pracovních kolektivů a k dosahování lepších pracovních výsledků. Na konci výcvikového kurzu, prací v syndikátech, cvičeními a skupinovou prací účastníci: - poznají, jak skupiny pracují a porozumí důleţitosti výstavby dobře fungujícího a motivovaného týmu na pracovišti - budou schopni pouţívat vhodné dovednosti v mezilidských vztazích na vyřešení konfliktů a pro povzbuzení týmové práce - porozumí rozličným typům vedení (manaţerským stylům) a identifikují nejvhodnější styly k dosahování rovnováhy mezi potřebami, nutnými pro splnění úkolů a pro uspokojení jednotlivců v organizaci - dokáţí motivovat zaměstnance s cílem zvýšení jejich pracovního nasazení, rozeznají a ocení dobré výkony, respektive provedou hodnocení slabších výkonů - porozumí delegování, které pomáhá manaţerovi k efektivnímu vedení pracovního kolektivu - porozumí plánovacímu procesu a významu managementu času pro úspěšné dosahování cílů řízení a vedení, manaţerské styly motivace, ovlivňování, delegování management času, plánovací proces týmy a role hodnocení a zpětná vazba etika a některé vybrané etické problémy pro zaměstnance veřejné správy Pětidenní kurz v rozsahu 32 vyučovacích hodin. Výuka probíhá formou přednášek a participativních metod. Součástí výuky je i domácí předkurzová příprava. Prezentace manaţerských dovedností 29

Příloha č. 1 Schéma vzdělávacího systému v České republice

Příloha č. 1 Schéma vzdělávacího systému v České republice Příloha č. 1 Schéma vzdělávacího systému v České republice Příloha č. 2 Organizační struktura Úřadu práce v Břeclavi interní auditor Sekretariát ředitele Odbor zprostředkování a poradenství Odbor trhu

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší Najděte nejlepší Nábor ve veřejné správě založený na kompetencích 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy 1

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků

Vzdělávání sociálních pracovníků Vzdělávání sociálních pracovníků Akreditační systém Ministerstva práce a sociálních věcí je ustaven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Systém

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY

LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY Příjemce podpory SCHOLA SERVIS zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov,

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144 Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílové skupiny osob projektu Zájemci o zaměstnání Uchazeči o zaměstnání Osoby pečující

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Písemná zpráva zadavatele. podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Písemná zpráva zadavatele. podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Písemná zpráva zadavatele podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 1. Název veřejné zakázky: Semináře pro lektory zabývajících se dalším vzděláváním nové vyhlášení

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte!

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! 1.1. Název organizace 0 1.2. 1.3. IČ organizace Právní forma organizace 1.4. ulice, číslo domu Sídlo organizace

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Část č. 3: Hledám zaměstnání

Část č. 3: Hledám zaměstnání Příloha č. 9 Specifikace poradenského programu a specifické technické podmínky Část č. 3: Hledám zaměstnání Poradenský program bude zaměřen na motivaci a aktivizaci účastníků k uplatnění na trhu práce,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru

Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru 1. TEORIE A PRAXE KOMUNIKACE Úvod Význam kurzu pro frekventanty, výhody, které jim může přinést. Organizační záležitosti, termíny kurzů. Poučení o

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

Příloha 5. Specifikace předmětu zakázky - Nabídková cena pro dílčí plnění 3 Měkké a manažerské dovednosti

Příloha 5. Specifikace předmětu zakázky - Nabídková cena pro dílčí plnění 3 Měkké a manažerské dovednosti Příloha 5. Specifikace předmětu zakázky - Nabídková cena pro dílčí plnění 3 Měkké a manažerské dovednosti Název zakázky Zadavatel Druh zakázky Uchazeč: IČO: SÍDLO: Rozvoj profesního vzdělávání zaměstnanců

Více

Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo

Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo Restrukturalizace vzdělávání registr.

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Lektorské dovednosti Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast

Více

ČÁST II. Manažerské dovednosti

ČÁST II. Manažerské dovednosti Příloha č. 1 ODBORNÁ SPECIFIKACE ČÁST II. Manažerské dovednosti Tato část veřejné zakázky je zaměřena na realizaci kurzů Manažerské dovednosti. Veškeré výstupy týkající se předmětu výběrového řízení budou

Více

1. IDENTIFIKACE ŽADATELE (vzdělavatele) Název organizace (vzdělavatele) IČ organizace. Právní forma organizace. Sídlo organizace

1. IDENTIFIKACE ŽADATELE (vzdělavatele) Název organizace (vzdělavatele) IČ organizace. Právní forma organizace. Sídlo organizace k veřejné zakázce Vytvoření informačního systému pro agendu akreditací v rámci projektu Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE

Více

CZ.1.04/2.1.00/

CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná konference k regionálnímu individuálnímu projektu NA SKOK! CZ.1.04/2.1.00/13.00074 3. prosince 2012 Olomouc, Reprezentační sál Anag, Palác Bohemia Tento projekt je financován z prostředků ESF

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

PORADENSTVÍ na ÚP HK

PORADENSTVÍ na ÚP HK PORADENSTVÍ na ÚP HK Úřad práce v Hradci Králové Zástupce: Mgr. Jana Sýkorová Oddělení poradenství ÚP HK - složení 2 speciální poradci zabezpečení poradenství (poradce psycholog + poradce pro změnu povolání)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT CZ 1.04/2.1.00/13.00061 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE Příloha č. 2 OBECNÉ INFORMACE Dodavatel vzdělávací aktivity bude povinen: - zajistit vzdělávací aktivity včetně veškerých aktivit souvisejících s realizací a zahrnutých do ceny dle požadavku výzvy - spolupracovat

Více

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vám nabídli možnost účasti na otevřených vzdělávacích programech, které jsme pro Vás připravili na období duben až červen v Liberci. Můžete si vybrat z akreditovaných

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP (Odborně způsobilá osoba v plnění úkolů v prevenci rizik) a na Zkoušku OZO BOZP Termín

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

KOMBINOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY, PORADCE A KONZULTANTY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK

KOMBINOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY, PORADCE A KONZULTANTY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK KOMBINOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY, PORADCE A KONZULTANTY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK cíl obsah předpokládaná cílová skupina metody výuky technologie

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRÉNINK INTERNÍCH LEKTORŮ Máte možnost získání nezbytně nutné pedagogické minimum pro interní vzdělávání

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele EDLiT s.r.o. 2 IČO 26840791 3 Sídlo Tyršova 275, 739 61 Třinec 4 Adresa instituce

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE Projekt je spolufinancován z EU, Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Název operačního programu: Název globálního grantu: Název oblasti

Více

ČÁST I. Interaktivní komunikační dovednosti

ČÁST I. Interaktivní komunikační dovednosti Příloha č. 1 ODBORNÁ SPECIFIKACE ČÁST I. Interaktivní komunikační dovednosti Tato část veřejné zakázky je zaměřena na realizaci kurzů Interaktivní komunikační dovednosti. Veškeré výstupy týkající se předmětu

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Třinecké vzdělávání, s.r.o. Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ. Obsah školení

Třinecké vzdělávání, s.r.o. Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ. Obsah školení Realizátor projektu: Třinecké vzdělávání, s.r.o. Název projektu: Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ Obsah školení V rámci projektu proběhnou 4 vzdělávací programy: Plyn Tlakové

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-1142/IZS 2006 Praha 24. dubna 2006 S c h v a l u j e:... Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra, v.r. V Z

Více

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol V průběhu projektu byly připraveny, odzkoušeny a do základních a středních škol zavedeny účinné nástroje kariérového poradenství: 1. V první

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. U Tiskárny 515/3, 702 00 OSTRAVA IČ: 68145209 Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č. 5344963 Aktualizace

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě Příloha č. 4 Akreditované vzdělávací programy indikativní seznam akceptovatelných obdobných akreditovaných vzdělávacích kurzů 1. Strategie plánování a řízení Vybrané aspekty strategického řízení Strategické

Více

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42)

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42). Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Kontakt: PhDr.

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM +Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAŽERSKÁ AKADEMIE Cíl kurzu : Cílem vzdělávacího programu je posílení manažerských dovedností liniových a středních

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): 05933 Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání

Více

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/ Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/13.00059 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Public relations v sociálních službách Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Strategické plánování a řízení Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY. Popis vzdělávacích kurzů. Realizace odborného vzdělávání. zaměstnanců společnosti SUPER PET, a. s.

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY. Popis vzdělávacích kurzů. Realizace odborného vzdělávání. zaměstnanců společnosti SUPER PET, a. s. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Popis vzdělávacích kurzů Realizace odborného vzdělávání zaměstnanců společnosti SUPER PET, a. s. Veřejná zakázka společností SUPER PET a.s. Dotovaný zadavatel Název: SUPER

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Alca plast servis, s.r.o.

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Alca plast servis, s.r.o. Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Alca plast servis, s.r.o. PODROBNÝ ROZSAH PLNĚNÍ Část A VYTVOŘENÍ KOMPETENČNÍCH MODELŮ 1. Tvorba specifických kompetenčních

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Článek I. Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř Školní vzdělávací program Obchodní akademie Chotěboř Dodatek č. 2 k ŠVP platnému od 1. září 2011, počínaje prvním ročníkem Zpracoval: kolektiv

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Všeobecná sestra. Sekvenční manažerská činnost - personalistika

Všeobecná sestra. Sekvenční manažerská činnost - personalistika Všeobecná sestra Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Základy managementu v ošetřovatelství Sekvenční manažerská činnost - personalistika Sekvenční manažerská činnost - personalistika

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více