ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KATALOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KATALOG"

Transkript

1 KATALOG vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Úřadu práce ČR na rok

2 KONTAKT: Vzdělávací středisko ÚP ČR v Olomouci Vejdovského 4, Olomouc zaměstnanec VS PhDr. Naděje Podolská tel.: zaměstnanec VS Bořivoj Bartoš tel.: Vzdělávací středisko ÚP ČR v Pardubicích B.V.Kunětické 2011, Pardubice zaměstnanec VS Ing. Hana Michalcová tel.: zaměstnanec VS Bc. Marcela Dvořáková tel.: Vzdělávací středisko ÚP ČR v Písku Nábřeží 1.máje 2259, Písek zaměstnanec VS Ing. Bohuslava Straková tel.: zaměstnanec VS Blanka Kubíčková tel.: zaměstnanec VS Michaela Levá tel.: Webové stránky vzdělávacích středisek úřadů práce VS ÚP ČR v Olomouci Pavel Krejčí tel.:

3 Obsah katalogu str.: Kontakt na vzdělávací střediska úřadů práce v Olomouci, Pardubicích a Písku 2 Obsah 3 Kód kurzu Vstupní vzdělávání: V-0 Vstupní vzdělávání pro zaměstnance úřadů práce 5 VVN Vstupní vzdělávání následné 6 Prohlubující vzdělávání: S5 Právní minimum 7 SŘ Správní řád 8 SŘ NSD Specifika správního řádu pro NSD 9 ZP Zákoník práce 10 ZOZ Zákon o zaměstnanosti 11 POH Pohledávky 12 INS Insolvence 13 VZ Veřejné zakázky teorie a praxe 14 VKA-T Veřejnosprávní kontrola APZ - teorie 15 K2F Finanční kontrola 16 S-2E Základní sociálně psychologický výcvik pro zaměstnanost 17 S-2F Základní sociálně psychologický výcvik pro zaměstnance NSD 19 DK-1 Jednání s klientem v problémových situacích 21 KD Komunikační dovednosti pro práci s klientem ÚP 23 IAP Školení poradců individuálních akčních plánů 25 PR Pracovní rehabilitace 26 P-S Práce se skupinou 27 SV Syndrom vyhoření jednání v zátěţových situacích 28 S-1 Základní manaţerské dovednosti 29 M-1 Manaţerské dovednosti řešení konfliktů 30 M-2 Manaţerské dovednosti vedení lidí 31 M-3 Manaţerské dovednosti hodnocení a rozvoj zaměstnanců 32 LD Základní lektorské dovednosti 33 ND Nepojistné dávky 34 PPČ Pěstounská péče 35 PNP Příspěvek na péči 36 3

4 ASS Aktualizační seminář SSP 37 SSPEU Dávky SSP a aplikace souvisejících Nařízení EU 38 OZZ Nový občanský zákoník pro oblast zprostředkování 39 Prohlubující e-learningové vzdělávání: ZZ SSP Základy zákona o státní sociální podpoře pro praxi 41 SŘ SSP Správní řízení a jeho specifika dle zák. č. 117/1995 Sb., o SSP 43 4

5 Vstupní vzdělávání pro zaměstnance úřadů práce Kurz je rozdělen do dvou částí: 1) Vstupní vzdělávání úvodní 2) Vstupní vzdělávání následné Vstupní vzdělávání úvodní V-0 distanční, e-learning Vstupní vzdělávání úvodní se zahajuje bezprostředně po vzniku zaměstnaneckého vztahu a ukončuje se do tří měsíců. Noví zaměstnanci SSP by měli, ještě před vstupním vzděláváním úvodním, absolvovat kurz Základy zákona o státní sociální podpoře pro praxi. Délka na zvládnutí obou kurzů se prodlužuje maximálně na pět měsíců od nástupu do zaměstnání. Vstupní vzdělávání úvodní zajišťuje příslušný úřad práce ve spolupráci se Vzdělávacím střediskem ÚP ČR v Olomouci. Cílovou skupinou vstupního vzdělávání úvodního jsou noví zaměstnanci přijímaní do zaměstnaneckého vztahu. Vzdělávacím cílem vstupního vzdělávání úvodního je zprostředkovat přijímanému zaměstnanci informace a znalosti směřující k osvojení základních dovedností pro způsobilost vykonávat činnosti ve státní správě, včetně jeho seznámení s právními normami a specifickou problematikou úřadu práce. Organizace a funkce Úřadu práce České republiky Organizační struktura Právní předpisy a vnitřní normy řízení Sluţby Úřadu práce České republiky Etický kodex a komunikace Školení zaměstnanců Informace o našem pracovišti Protikorupční program Rovné zacházení Ochrana osobních údajů Měsíční kurz, distanční formou Metody, prostředky výuky a organizační zajištění: E-learning, samostudium prostřednictvím studijních materiálů přístupných na stránkách (VS ÚP ČR Olomouc). Zaměstnanec zařazený do vstupního vzdělávání úvodního má k dispozici svého konzultanta (tím je jeho přímý nadřízený nebo jím určený jiný zaměstnanec), který mu pomáhá při práci se studijním textem a po vypracování úkolů vyplývajících ze studijních materiálů potvrdí svým podpisem osobní list zaměstnance, který zašle naskenovaný em na VS ÚP ČR v Olomouci. VS ÚP ČR vyhotoví osvědčení o 5

6 absolvování vstupního vzdělávání úvodního, které zašle na pracoviště personalistiky příslušné krajské pobočky. z VS ÚP ČR Olomouc Vstupní vzdělávání následné e-learning Vstupní vzdělávání následné (VVN) je na základě usnesení vlády povinné pro všechny zaměstnance správních úřadů mimo zaměstnanců v dělnických profesích. Zahajuje se po absolvování vstupního vzdělávání úvodního a ukončuje se do 12 měsíců od vzniku zaměstnaneckého vztahu. Kurz je určen všem nově nastoupivším zaměstnancům, kteří absolvovali vstupní vzdělávání úvodní. Vstupní vzdělávání následné zprostředkovává zaměstnancům základní znalosti a vědomosti orientované na společné potřeby státní správy včetně základních dovedností pro způsobilost vykonávat činnosti ve státní správě a jejich seznámení s právními předpisy. Vzdělávacím cílem je seznámit se základy právního systému ČR, s fungováním systému veřejné správy, uvést do problematiky veřejných financí, poskytnout základní znalosti o Evropské unii a informovat o technikách efektivní komunikace. Zaměstnanec po absolvování vstupního vzdělávání následného získá ucelené znalosti o procesech fungování státní správy. 1. Právní systém ČR 2. Veřejná správa 3. Veřejné finance 4. Evropská unie 5. Komunikace E-learning, samostudium Organizační zajištění: Zaměstnanec odpovědný za vzdělávání na jednotlivých krajských pobočkách Závěrečný test a získání osvědčení o úspěšném ukončení kurzu 6

7 Právní minimum S5 Vybavit účastníky výcviku potřebnými právními znalostmi z různých oblastí práva, tyto procvičit a aplikovat do oblasti sluţeb zaměstnanosti s cílem zvýšit úroveň jejich právního vědomí. Základní informace o teorii práva a Listině základních práv a svobod Občanský zákoník Obchodní zákoník Zákoník mezinárodního obchodu Zákon o rodině Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických právních úkonech a autorizované konverzi dokumentů datové schránky Antidiskriminační zákon Zákoník práce Sociální politika státu Zákon o zaměstnanosti Zákon o státní sociální podpoře Správní řád Pětidenní kurz v rozsahu 32 vyučovacích hodin. Kombinace přednášek s aktivními metodami výuky diskuse, skupinová práce. Závěrečný test VS ÚP ČR Pardubice, VS ÚP ČR Písek, VS ÚP ČR Olomouc 7

8 Správní řád SŘ Pro zaměstnance oddělení NSD je vytvořen speciální kurz správního řízení v podmínkách NSD K důleţitým činnostem úřadů práce patří rozhodování ve správním řízení. Proto i cílem kurzu je poskytnout účastníkům tohoto procesu dostatečné právní znalosti a prohloubit úroveň jejich právního vědomí. státní správa, její systém, organizace úřadů práce správní řízení na úřadu práce hlavní zásady správního řízení druhy správních řízení, účastníci a jejich způsobilost zahájení, průběh, přerušení a zastavení správního řízení rozhodnutí opravné prostředky výkon rozhodnutí případové studie závěrečný test Třídenní kurz v rozsahu 20 vyučovacích hodin. Výuka je koncipována jako kombinace přednášek, cvičení a řešení případových studií. Řešení případové studie Závěrečný test VS ÚP ČR Pardubice, VS ÚP ČR Písek, VS ÚP ČR Olomouc 8

9 Specifika správního řádu pro NSD SŘ NSD K důleţitým činnostem úřadů práce patří rozhodování ve správním řízení. Proto i cílem kurzu je poskytnout účastníkům tohoto procesu dostatečné právní znalosti a prohloubit úroveň jejich právního vědomí, zejména pak specifika správního řádu v oblasti nepojistných sociálních dávek. Obsah Právní zdroje /správní řád, zvláštní zákony, občanský zákoník, zákon o rodině/ Základní zásady správního řízení Účastníci řízení, procesní způsobilost, zastupování, opatrovnictví Obecná ustanovení správního řádu /příslušnost, úřední jazyk, oprávněná úřední osoba, doručování, lhůty/ Správní řízení /zahájení řízení, průběh řízení, rozhodnutí, opravné prostředky/ Kazuistika Dvoudenní kurz v rozsahu 14 vyučovacích hodin. Řešení kazuistiky Závěrečný test VS ÚP ČR Pardubice, VS ÚP ČR Písek, VS ÚP ČR Olomouc 9

10 Zákoník práce ZP Zákoník práce je novým předpisem, který je zaloţen na zásadě co není zakázáno je dovoleno, velký důraz se klade na smluvní úpravu pracovněprávních vztahů a jejich přibliţování k občanskému zákoníku. Cílem kurzu je poskytnout účastníkům dostatečné právní znalosti s potřebným právním výkladem a zvýšit tak úroveň jejich právního vědomí. zahájení kurzu exkurz do OZ pouţití občanského zákoníku v oblasti pracovněprávní Pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pracovní doba Bezpečnost práce Odměňování za práci Překáţky v práci a náhrady mzdy Dovolená Péče o zaměstnance Náhrada škody Informování a projednávání v pracovně právním vztahu Další informace, výhled do budoucna případové studie závěrečný test Třídenní kurz v rozsahu 20 vyučovacích hodin. Výuka je koncipována jako kombinace přednášek a cvičení Řešení případové studie Závěrečný test VS ÚP ČR Pardubice, VS ÚP ČR Písek, VS ÚP ČR Olomouc 10

11 Zákon o zaměstnanosti ZoZ Zákon o zaměstnanosti komplexně upravuje většinu oblastí činnosti úřadu práce. Je základním právním předpisem pro všechny zaměstnance úřadu práce. Cílem kursu je poskytnout účastníkům dostatečné právní znalosti s potřebným právním výkladem, včetně rozborů příkladů z praxe a zvýšit tak úroveň jejich právního vědomí. právní úprava zaměstnanosti vymezení některých pojmů státní politika zaměstnanosti subjekty, kompetence zprostředkování zaměstnání úřad, agentura práce informační činnost poradenská činnost uchazeč o zaměstnání zájemce o zaměstnání pasivní politika zaměstnanosti - podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání zaměstnávání osob se zdravotním postiţením aktivní politika zaměstnanosti jednotlivé nástroje a opatření činnost dítěte kontrolní činnost zaměstnávání cizinců Dvoudenní kurz v rozsahu 12 vyučovacích hodin. Výuka je koncipována jako kombinace přednášek a rozborů konkrétních případů z praxe Závěrečný test VS ÚP ČR Pardubice, VS ÚP ČR Písek, VS ÚP ČR Olomouc 11

12 Pohledávky vzniklé při výkonu činnosti úřadu práce POH vysvětlit základní pojmy související s vymáháním pohledávek, postihnout škálu pohledávek, přestupků, správních a pořádkových deliktů, uvést právní předpisy, které souvisejí s touto problematikou, probrat všechny druhy pohledávek úřadu práce a způsoby jejich vymáhání základní pojmy pohledávka, promlčení, prekluze, exekuční titul, přestupek, správní delikt, pořádkový delikt právní předpisy související s problematikou vymáhání pohledávek vzniklých při činnosti úřadu práce postup při vymáhání pohledávek rozdělení, přehled pohledávek pohledávky vymáhané na základě rozhodnutí soudu, pohledávky vymáhané dle daňového řádu, pohledávky postupované k vymáhání příslušnému správci daně vymáhání pohledávek zánik, smrt osoby dluţníka, upuštění od vymáhání, prominutí dluhu kritéria účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti shrnutí, zhodnocení případové studie Dvoudenní kurz v rozsahu 12 vyučovacích hodin - výklad lektora - příklady - diskuse - handouty - případové studie Případové studie VS ÚP ČR Pardubice, VS ÚP ČR Písek, VS ÚP ČR Olomouc 12

13 Insolvence INS Cílem kurzu je prohloubení právních znalostí nutných při samostatném vyřizování agendy Insolvence Zahájení kurzu, organizační pokyny, kontrakt Předmět úpravy a osobní působnost z. č. 218/2000 Sb. Vymezení základních pojmů zákona Exkurz do z. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení Ţádost o uspokojení dluţných mzdových nároků Úřední deska Vyřízení ţádosti Sráţky a odvody, informační povinnost Povinnost úhrady mzdových nároků zaměstnavatelem, zánik této povinnosti, povinnost zaměstnance vrátit mzdové prostředky Diskuse k tématům, dotazy, vysvětlení nejasností Závěrečný test, vyhodnocení testu, závěr Výuka je navrţena formou přednášky s vyuţitím prezentačních technik (flipchart, PowerPoint, tištěné materiály), doplněná rozborem praktických příkladů. Dvoudenní kurz v rozsahu 12 vyučovacích hodin. Závěrečný test VS ÚP ČR Pardubice, VS ÚP ČR Písek, VS ÚP ČR Olomouc 13

14 Veřejné zakázky teorie a praxe VZ Aby účastnící pochopili principy a základní postupy ÚP ČR jako veřejného zadavatele v oblasti VZ Vysvětlit změny v zákoně o veřejných zakázkách, které přinesla novela č. 55/2012 Sb., a prováděcí právní předpisy Ukázka praktické aplikace obecných právních předpisů v oblasti VZ v podmínkách ÚP ČR Změny zákona o veřejných zakázkách od souhrnná informace + ÚP ČR SM č. 18/2012; povinnosti a odpovědnost KrP MP OP LZZ č. 9 verze č. 7, účinnost od změny, + Postup pro zadávání zakázek dle MP č. 9 od verze 1.6 Vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely ZvZ + Profil zadavatel ÚP ČR Vyhlášky č. 230 a 231/2012 vymezení předmětu VZ na stavební práce a Obchodní podmínky pro VZ na stavební práce Vyhláška č. 232/2012 Sb., o podrobnostech a rozsahu odůvodnění účelnosti VZ praktický příklad pro oblast rekvalifikací Pro zkušené účastníky samostatná práce (tvorba a úpravy zadávací dokumentace a dokladů provázejících výběrové řízení) Třídenní kurz v rozsahu 20 vyučovacích hodin. Výuka je navrţena formou přednášek s vyuţitím prezentačních technik (flipchart, PowerPoint, tištěné materiály), doplněná rozborem praktických příkladů. Pro zkušené účastníky samostatná práce s následným rozborem a vyhodnocením Závěrečný test VS ÚP ČR Pardubice, VS ÚP ČR Písek, VS ÚP ČR Olomouc 14

15 Veřejnosprávní kontrola APZ a 78 - teorie VKA - T 1. Zákon č. 551/1991 Sb., o státní kontrole, příprava a průběh veřejnosprávní kontroly, základní pravidla kontrolní činnosti, kontrolní řád 5 hodin Osoby pověřené výkonem kontrolní činnosti Práva a povinnosti kontrolních pracovníků a kontrolovaných osob Pověření a Protokol Řízení o námitkách kontrolovaných osob Pořádková pokuta Náklady kontroly 2. Odlišnosti úpravy zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) účinnost od hodina 3. Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád správní řízení ve věci ukládání pokut - 2 hodiny 4. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole vč. prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., - 12 hodin Vnitřní kontrolní systém ÚP ČR jako orgánu veřejné správy obecně + konkretizace na nástroje APZ a 78 Veřejnosprávní kontrola ÚP ČR jako orgánu veřejné správy (předběţná, průběţná a následná) obecně + konkretizace na nástroje APZ a 78 Třídenní kurz v rozsahu 20 vyučovacích hodin. Při výuce bude pouţita kombinace klasických vyučovacích metod přednáška, diskuse, cvičení. Závěrečný test VS ÚP ČR Pardubice 15

16 Finanční kontrola K2F Prohloubit znalosti v oblasti účetnictví a výkaznictví ve vztahu k výkonu finanční kontroly. základní právní předpisy v oblasti kontroly a hospodářské evidence, jejich vztah k základním obecným předpisům typy subjektů příjemců prostředků ze státního rozpočtu, úloha kontroly nepodnikatelské formy příjemců prostředků ze státního rozpočtu, jejich výkaznictví základní pojmy v účetnictví jak číst v personálních a mzdových výkazech podvojného účetnictví jednoduché účetnictví, výstupy a výkazy zákon o účetnictví Pětidenní kurz v rozsahu 32 vyučovacích hodin. Při výuce bude pouţita kombinace klasických vyučovacích metod přednáška, diskuse, cvičení. Závěrečný test VS ÚP ČR Pardubice 16

17 Základní sociálně psychologický výcvik pro zaměstnanost Forma: S-2E čtyřdenní kurz v rozsahu 29 vyučovacích hodin. 1. den 7 hod. 2. den 8 hod. 3. den 8 hod 4. den 6 hod. Cílem kurzu je zvýšení profesionálního přístupu zaměstnanců úseku zaměstnanosti, rozvoj psychosociálních dovedností a osobních a profesních kompetencí. Osvojit si komunikaci se sociálně znevýhodněnými osobami. Naučit se účelně komunikovat a vést profesionální rozhovor s klientem. Osvojit si etiku pracovníků státní správy a profesionální přístup práce s klientem. Umět jednat s osobami na druhé straně přepáţky vyjádření pochopení a přijetí hranic jejich bezmocnosti. úsek zaměstnanosti jako součást organizační struktury ÚP profesionalita, osobní a profesní předpoklady pro výkon činnosti sociální role a role v zaměstnání typologie úředníka z hlediska přístupu ke klientovi osobnost, sebereflexe, pracovní motivace komunikační dovednosti, struktura rozhovoru řešení konfliktních situací typy chování komunikační strategie při jednání s problémovými klienty případové situace, řešení konkrétních příkladů z pracovního prostředí vymezení kompetencí, moc, pomoc a bezmoc etika v zaměstnání Výuka je prováděna formou výcviku sociálně psychologických dovedností a vyuţívá interaktivní metod - diskuze, brainstorming, zpětná vazba, případové studie a cvičení, řešení modelových situací, cvičení s hraním rolí, simulace situací a modelování optimálního průběhu komunikace. Organizace výuky: Celkový počet 29 vyučovacích hodin je rozdělen do 4 dnů. Seminář je plánován pro maximální počet 15 účastníků v prostorné učebně vzhledem k nácviku sociálně psychologických dovedností a vybavené potřebnou audiovizuální technikou. 17

18 Lektorské zabezpečení Odborné zaměření lektorů je dáno obsahem semináře a budou je realizovat lektoři kurzů se sociálně psychologickou problematikou vyškolení jako lektoři SSZ. Osvojení si sociálně psychologických dovedností bude ověřováno v průběhu realizace kurzu Prezentace konkrétního případu z praxe Studijní literatura Účastníkům bude předán seznam doporučené literatury VS ÚP ČR Písek, VS ÚP ČR Pardubice, VS ÚP ČR Olomouc 18

19 Základní sociálně psychologický výcvik pro NSD Forma: S-2F čtyřdenní kurz v rozsahu 29 vyučovacích hodin 1. den 7 hod. 2. den 8 hod. 3. den 8 hod 4. den 6 hod. Cílem kurzu je zvýšení profesionálního přístupu zaměstnanců úseku NSD, rozvoj psychosociálních dovedností a osobních a profesních kompetencí. Osvojit si komunikaci se sociálně znevýhodněnými osobami. Naučit se účelně komunikovat a vést profesionální rozhovor s klientem. Osvojit si etiku zaměstnanců státní správy a profesionální přístup práce s klientem. Umět jednat s osobami na druhé straně přepáţky vyjádření pochopení a přijetí hranic jejich bezmocnosti. podstata dávek NSD jako součást organizační struktury ÚP profesionalita, osobní a profesní předpoklady pro výkon činnosti sociální role a role v zaměstnání typologie úředníka z hlediska přístupu ke klientovi osobnost, sebereflexe, pracovní motivace komunikační dovednosti, struktura rozhovoru řešení konfliktních situací typy chování komunikační strategie při jednání s problémovými klienty případové situace, řešení konkrétních příkladů z pracovního prostředí vymezení kompetencí, moc, pomoc a bezmoc etika v zaměstnání. Výuka je prováděna formou výcviku sociálně psychologických dovedností a vyuţívá interaktivní metod - diskuze, brainstorming, zpětná vazba, případové studie a cvičení, řešení modelových situací, cvičení s hraním rolí, simulace situací a modelování optimálního průběhu komunikace. Organizace výuky: 19

20 Celkový počet 29 vyučovacích hodin je rozdělen do 4 dnů. Seminář je plánován pro maximální počet 15 účastníků v prostorné učebně vzhledem k nácviku sociálně psychologických dovedností a vybavené potřebnou audiovizuální technikou. Lektorské zabezpečení Odborné zaměření lektorů je dáno obsahem semináře a budou je realizovat lektoři kurzů se sociálně psychologickou problematikou vyškolení jako lektoři SSZ. Osvojení si sociálně psychologických dovedností bude ověřováno v průběhu realizace kurzu Prezentace konkrétního případu z praxe Studijní literatura Účastníkům bude předán seznam doporučené literatury VS ÚP ČR Písek, VS ÚP ČR Pardubice, VS ÚP ČR Olomouc 20

21 Jednání s klientem v problémových situacích DK-1 Cílem kurzu je zvýšení profesionálního přístupu zaměstnanců ÚP v oblasti komunikace a psychosociálních dovedností a to zejména v obtíţných a konfliktních situacích, zdokonalení a zefektivnění komunikace a jednání s problematickými typy klientů a dosaţení efektivního řešení mezilidských konfliktů a problémů, poskytnout účastníkům návod na zvládání negativních emocí plynoucích z náročných situací v kontaktu s klienty, zbavit se nejistoty při jednání, seznámit se s principem zodpovědnosti a etikou zaměstnance ve státní správě. etika ve státní správě, princip zodpovědnosti, Etický kodex, etika v praxi pravidla profesionálního vystupování emoce a jejich role v chování a proţívání zaměstnanců rozpoznání vlastních emocí a proţívání destruktivní formy negativních emocí, hněv a zlost v pracovním i osobním ţivotě sebeovládání - kontrola emocí pravidla komunikace úředníka s klientem verbální a neverbální sloţka komunikace pravidla profesionálního rozhovoru specifické techniky komunikace: naslouchání, mlčení, zrcadlení paralingvistické aspekty komunikace specifické zákonitosti neverbální komunikace při profesionálním jednání s klienty konflikt a jeho příčiny zdroje konfliktů, stupně a fáze konfliktů strategie ke zvládání konfliktů zásady komunikace v konfliktních situacích typologie a komunikační strategie problémových klientů typy problémových klientů podmínky pro úspěšné zvládání problémových klientů 21

22 komunikační asertivita asertivní práva jako základ pro rovnováhu v obtíţných situacích reálné modelové situace a jejich konkrétní řešení. celkem 29 hodin 1. den 7 hod. 2. den 8 hod. 3. den 8 hod 4. den 6 hod. Výuka je prováděna formou výcviku sociálně psychologických dovedností a vyuţívá interaktivní metod - diskuze, brainstorming, zpětná vazba, případové studie a cvičení, řešení modelových situací, cvičení s hraním rolí, simulace situací a modelování optimálního průběhu komunikace s vyuţitím videokamery Organizace výuky: Celkový počet 29 vyučovacích hodin je rozdělen do 4 dnů. Seminář je plánován pro maximální počet 15 účastníků v prostorné učebně vzhledem k nácviku sociálně psychologických dovedností a s potřebnou audiovizuální technikou Lektorské zabezpečení Odborné zaměření lektorů je dáno obsahem semináře a budou je realizovat psychologové a lektoři kurzů se sociálně psychologickou problematikou vyškolení jako lektoři SSZ. Osvojení si sociálně psychologických dovedností bude ověřováno v průběhu realizace kurzu. Ukončení: videonahrávka - prezentace Studijní literatura Účastníkům bude předán seznam doporučené literatury VS ÚP ČR Písek, VS ÚP ČR Pardubice, VS ÚP ČR Olomouc 22

23 Komunikační dovednosti pro práci s klientem KD Hlavním cílem kurzu je zvýšení úrovně schopnosti komunikovat, usnadnit a zefektivnit zaměstnancům úřadů práce komunikaci s klienty, procvičit profesionální přístup v komunikaci a umění naslouchat a sdělovat, natrénovat řešení nejčastějších komunikačních situací. Naučit se vyuţívat různé komunikační styly a řešit interpersonální situace tak, aby výsledkem jejich komunikace s vnějším prostředím byl spokojený klient, a to i v situacích, ve kterých nelze poţadavkům klienta vyhovět. Komunikační schéma, druhy komunikace Komunikace verbální a neverbální Komunikační kanály při práci s klienty Pravidla a techniky aktivního naslouchání Význam zpětné vazby v komunikaci, principy pozitivní komunikace Transakční analýza Rozdíly v komunikaci mezi muţi a ţenami Význam neverbální komunikace v praxi Taktiky neverbální komunikace praktický nácvik Proxemika a posturologie, kinezika, gestika, mimika, haptika, paralingvistika celkem 21 hodin 1. den 7 hod. 2. den 8 hod. 3. den 6 hod. Výuka je prováděna formou výcviku sociálně psychologických dovedností a vyuţívá interaktivní metod: přednáška, diskuze, komunikační hry, brainstorming, případové studie a cvičení, videonahrávky. Organizace výuky: 23

24 Celkový počet 21 vyučovacích hodin je rozdělen do 3 dnů. Seminář je plánován pro maximální počet 15 účastníků v prostorné učebně vzhledem k nácviku sociálně psychologických dovedností a s potřebnou audiovizuální technikou. Lektorské zabezpečení: Odborné zaměření lektorů je dáno obsahem semináře a budou je realizovat a lektoři kurzů se sociálně psychologickou problematikou vyškolení jako lektoři SSZ. Prezentace komunikačních stylů analýza optimální verbální a neverbální komunikace Studijní literatura: Účastníci obdrţí pracovní listy a seznam doporučené literatury VS ÚP ČR Písek, VS ÚP ČR Pardubice, VS ÚP ČR Olomouc 24

25 Školení poradců individuálních akčních plánů IAP Poskytnout informace a vybavit poradce ke zprostředkování nástroji poradenské práce, které zefektivní práci s uchazeči a sjednotí poradenskou činnost na úřadech práce. Zkušenosti z aplikace IAP-programy prevence DNZ Organizační a právnické otázky spojené s IAP Individuální profil uchazeče - moţnosti uchazečů ve vztahu ke sluţbám IAP - předpoklady realizace IAP a jeho obsahu Diagnostika jako podpůrný prostředek k uzavření IAP Individuální plánování jako proces sluţeb ÚP - akceptace IAP klientem - nástroje APZ a ESF vhodné pro individuální plány Příprava IAP - informativní schůzky se skupinami uchazečů - individuální konzultace a sestavení IAP, aktualizace činností a jejich kontrola, vč. hodnocení Rozdílnost individuálních plánů u hendikepovaných skupin - příprava balíčku vhodného obsahu IAP Řešení případových studií (kazuistiky v rámci přípravy IAP) Hodnocení a závěr Čtyřdenní kurz v celkovém rozsahu 29 vyučovacích hodin V kurzu budou pouţity aktivní metody výuky výklad, diskuse, práce ve skupinách, prezentace. Účast na tomto kurzu předpokládá absolvování alespoň kurzu Základní sociálně psychologický výcvik pro útvar zaměstnanosti. Řešení případových studií Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu VS ÚP ČR Pardubice, VS ÚP ČR Písek, VS ÚP ČR Olomouc 25

26 Pracovní rehabilitace PR Podat dostatek informací z oblasti pracovní rehabilitace včetně ukázek případových studií a procvičení modulu pracovní rehabilitace. Naučit se poskytovat individuální a skupinové poradenství v oblasti pracovní rehabilitace. Individuální a skupinové poradenství pro pracovní rehabilitaci Sestavení Individuálního plánu pracovní rehabilitace Formy pracovní rehabilitace Uzavírání dohod v rámci modulu pracovní rehabilitace Prezentace simulovaného příkladu z praxe Čtyřdenní soustředění v rozsahu 24 vyučovacích hodin. Výuka je prováděna převáţně formou prezentace v Power Pointu, praktická část je zaměřena na příklady z praxe s vyuţitím práce na PC v modulu pracovní rehabilitace. Prezentace simulovaného příkladu z praxe VS ÚP ČR Písek 26

27 Práce se skupinou P-S Zdokonalit vědomosti a dovednosti účastníků kurzu z hlediska participativních, interaktivních metod při práci poradce se skupinami klientů, s důrazem pro výběr vhodné metody ve vztahu k programu skupinové práce a k cílové skupině. Účastníci budou schopni: orientovat se ve vzdělávacích principech a volit vhodné metody skupinové práce zlepšit svoje schopnosti pozorování, poskytování zpětné vazby a sebehodnocení prakticky si vyzkouší a budou schopni aplikovat metody skupinové práce Skupina jako sociální problém Pochopení účelu skupiny, styl spolupráce, sociální klima, komunikace Znalost procesů ve skupině Vzájemná propojenost dynamiky skupiny s postupně se vytvářejícími rolemi členů skupiny Dovednost a strategie vedoucího skupiny Znalost předmětu, schopnost vysvětlovat, jazykové a řečové dovednosti, schopnost rychle myslet, sebeovládání, a respekt k druhým Motivace jako hnací motor jednání člověka Techniky, vedoucí k motivaci klienta. Sebeuvědomění, uvědomění si svých moţností, naučit se rozhodovat, schopnost zvládnutí přechodu - vše s cílem dosáhnout autonomii člověka Klíčové dovednosti Osobní charakteristické rysy získané v průběhu ţivota, schopnost změny úhlu pohledu, vyuţití přenosných dovedností, nabývání statutu dospělého Brainstorming - technika stimulace tvořivého myšlení Vyuţití ke skupinovému i osobnímu poznání ţebříčku ţivotních hodnot, schopností, dovedností, chování, temperamentu, zájmů. Moţnost zjištění objektivních předpokladů pro uplatnění na trhu práce, případně zařazení do aktivit ÚP Zpětná vazba jako metoda učení Krátká prezentace frekventantů před skupinou s moţností předvedení osvědčené techniky ze své praxe, či nově získané Evaluace skupinové práce 4 dny v rozsahu 29 vyučovacích hodin. Zaměřeno na metody skupinové práce. 27

28 Prezentace účastníků Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu VS ÚP ČR Pardubice Syndrom vyhoření - jednání v zátěžových situacích SV Cílem kurzu je zvýšení profesionálního přístupu zaměstnanců ÚP psychosociálních dovedností, posílení psychické odolnosti a jejich schopnosti zvládání stresu v zaměstnání a poskytnutí základních informací o typech zátěţe, stresu a vyhoření a moţnostech jejich prevence psychologická rizika současného ţivota příčiny, vznik, průběh a důsledky přetíţení na lidský organismus analýza stresorů, stres v zaměstnání, příčiny a projevy stresu techniky a strategie zvládání stresu základní rychlé metody k zvládnutí aktuálního stresu syndrom vyhoření, příčiny, fáze vyhoření autodiagnostika míry rizika syndromu vyhoření obecné zásady prevence syndromu vyhoření zásady psychohygieny. Třídenní kurz v rozsahu 21 vyučovacích hodin (první den 7 hod., druhý den 8 hod., 3 den 6 hod.) Výuka je prováděna formou výcviku sociálně psychologických dovedností a vyuţívá interaktivní metod - diskuze, brainstorming, zpětná vazba, dotazníky, testy, praktická cvičení Organizace výuky: Celkový počet 21 vyučovacích hodin je rozdělen do 3 dnů. Seminář je plánován pro maximální počet 12 účastníků v prostorné učebně vzhledem k nácviku sociálně psychologických dovedností a vybavené potřebnou audiovizuální technikou Lektorské zabezpečení Odborné zaměření lektorů je dáno obsahem semináře a budou je realizovat lektoři kurzů se sociálně psychologickou problematikou vyškolení jako lektoři SSZ. Osvojení si sociálně psychologických dovedností bude ověřováno v průběhu realizace kurzu. Ukončení: analýza zvládání stresové situace formou dotazníku 28

29 Studijní literatura Účastníkům bude předán seznam doporučené literatury VS ÚP ČR Písek, VS ÚP ČR Pardubice, VS ÚP ČR Olomouc Základní manažerské dovednosti S-1 Zvyšovat odbornou a řídící úroveň vedoucích zaměstnanců s cílem předat praktické dovednosti a znalosti potřebné k vedení pracovních kolektivů a k dosahování lepších pracovních výsledků. Na konci výcvikového kurzu, prací v syndikátech, cvičeními a skupinovou prací účastníci: - poznají, jak skupiny pracují a porozumí důleţitosti výstavby dobře fungujícího a motivovaného týmu na pracovišti - budou schopni pouţívat vhodné dovednosti v mezilidských vztazích na vyřešení konfliktů a pro povzbuzení týmové práce - porozumí rozličným typům vedení (manaţerským stylům) a identifikují nejvhodnější styly k dosahování rovnováhy mezi potřebami, nutnými pro splnění úkolů a pro uspokojení jednotlivců v organizaci - dokáţí motivovat zaměstnance s cílem zvýšení jejich pracovního nasazení, rozeznají a ocení dobré výkony, respektive provedou hodnocení slabších výkonů - porozumí delegování, které pomáhá manaţerovi k efektivnímu vedení pracovního kolektivu - porozumí plánovacímu procesu a významu managementu času pro úspěšné dosahování cílů řízení a vedení, manaţerské styly motivace, ovlivňování, delegování management času, plánovací proces týmy a role hodnocení a zpětná vazba etika a některé vybrané etické problémy pro zaměstnance veřejné správy Pětidenní kurz v rozsahu 32 vyučovacích hodin. Výuka probíhá formou přednášek a participativních metod. Součástí výuky je i domácí předkurzová příprava. Prezentace manaţerských dovedností 29

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ADMINISTRATIVA P

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ADMINISTRATIVA P MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-87700-9/PO-PVP-2011 Kódové označení: ADMIN-P Počet listů: 25 S c h v a l u je : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. Generální

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru

Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru 1. TEORIE A PRAXE KOMUNIKACE Úvod Význam kurzu pro frekventanty, výhody, které jim může přinést. Organizační záležitosti, termíny kurzů. Poučení o

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144 Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílové skupiny osob projektu Zájemci o zaměstnání Uchazeči o zaměstnání Osoby pečující

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

ZLÍN. pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

ZLÍN. pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - PROSINEC 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 ZLÍN Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 Tisková informace Praha 10. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 V Praze dne 12. ledna 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální

Více

1. Manažerská akademie

1. Manažerská akademie Manažerská akademie 1. Manažerská akademie Téma: Efektivní komunikace v podmínkách veřejné správy Školení manažerských dovedností se bude primárně soustředit na problematiku komunikace v podmínkách veřejné

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

PORADENSTVÍ na ÚP HK

PORADENSTVÍ na ÚP HK PORADENSTVÍ na ÚP HK Úřad práce v Hradci Králové Zástupce: Mgr. Jana Sýkorová Oddělení poradenství ÚP HK - složení 2 speciální poradci zabezpečení poradenství (poradce psycholog + poradce pro změnu povolání)

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

Vzdělávací aktivity Institutu pro veřejnou správu Praha. Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová, 20. 6. 2012 Aleš Svoboda

Vzdělávací aktivity Institutu pro veřejnou správu Praha. Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová, 20. 6. 2012 Aleš Svoboda Vzdělávací aktivity Institutu pro veřejnou správu Praha Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová, 20. 6. 2012 Aleš Svoboda Historie Institutu 1968 zřízen Ministerstvem vnitra ČSR 2000 příspěvková organizace

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-1142/IZS 2006 Praha 24. dubna 2006 S c h v a l u j e:... Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra, v.r. V Z

Více

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1 OBSAH Autoři jednotlivých ustanovení..................................... XI Seznam zkratek............................................... XIII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo

Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo Restrukturalizace vzdělávání registr.

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Lektorské dovednosti Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858 Mgr. Jana Merhautová (supervizor v sociálních a zdravotních organizacích, lektor, arteterapeut, zařazena do Národního registru nezávislých odborníků v sociálních službách) SEZNAM KURZŮ ČÍSLO AKREDITACE,

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ NA INTERNETU Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Obchodní akademie Břeclav Smetanovo nábřeží 17, 690 28 Břeclav Příležitost pro každého vzdělávací projekt OP VK OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Výuka bude probíhat v učebně OK

Více

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika manažerského rozvoje Management by Resultes je na výsledky

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Odpověď na dotaz k Výzvě

Odpověď na dotaz k Výzvě Odpověď na dotaz k Výzvě Název zakázky: Vzdělávání v měkkých dovednostech pro ELTODO-CITELUM, s. r. o. Předmět zakázky: Zajištění školících akcí měkkých dovedností Aktualizace dne: 1.4.2011 Dotaz č. 4:

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Public relations v sociálních službách Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

Zadavatel: Fond dalšího vzdělávání se sídlem Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 IČO: 00405698

Zadavatel: Fond dalšího vzdělávání se sídlem Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 IČO: 00405698 Zadavatel: Fond dalšího vzdělávání se sídlem Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 IČO: 00405698 Veřejná zakázka: Základní školení v socioekonomických kompetencích SEKO (finanční gramotnost a měkké dovednosti)

Více

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1.

Více

SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program

SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program Českomoravská konfederace odborových svazů REALIZAČNÍ PROJEKT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ AKTIVITA VZDĚLÁVACÍ SLUŽBA PSYCHO-SOCIÁLNÍHO TYPU 1)

Více

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví E-learning Projekt EU Hippocrates Vzdělávání školitelů ve zdravotnictví Mgr. Dana Fragnerová, Mgr. Jana Frischmannová E-learning v rámci projektu Hippocrates

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Po ukončení studia budou posluchači umět analyzovat rizika existenčního ohroţení obyvatelstva a ozbrojených sloţek státu, organizovat účinnou prevenci těchto rizik,

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

PŘEDSTAVENÍ FIRMY. POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PŘEDSTAVENÍ FIRMY. POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc PŘEDSTAVENÍ FIRMY POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc KDO JSME Naše firma oslavila v letošním roce jiţ 18. narozeniny. Od roku 1996 se věnujeme vzdělávání dospělých v oblasti profesních

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Sebepoznávání Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PROFESNÍ ETIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM PROFESNÍ ETIKA VÝUKOVÝ PROGRAM PROFESNÍ ETIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

Třinecké vzdělávání, s.r.o. Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ. Obsah školení

Třinecké vzdělávání, s.r.o. Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ. Obsah školení Realizátor projektu: Třinecké vzdělávání, s.r.o. Název projektu: Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ Obsah školení V rámci projektu proběhnou 4 vzdělávací programy: Plyn Tlakové

Více

Rozvojový program. pro vedoucí pracovníky

Rozvojový program. pro vedoucí pracovníky Rozvojový program pro vedoucí pracovníky Koncepce programu 2 Koncepce a obsahová náplň tréninkových kurzů vychází z výstupů analýzy tréninkových potřeb a ze specifik způsobu práce účastníků programu. Cíle

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky)

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) 3MA663 Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) International Business Case Studies Geschäftsfällestudios

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více