ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KATALOG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KATALOG"

Transkript

1 KATALOG vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Úřadu práce ČR na rok

2 KONTAKT: Vzdělávací středisko ÚP ČR v Olomouci Vejdovského 4, Olomouc zaměstnanec VS PhDr. Naděje Podolská tel.: zaměstnanec VS Bořivoj Bartoš tel.: Vzdělávací středisko ÚP ČR v Pardubicích B.V.Kunětické 2011, Pardubice zaměstnanec VS Ing. Hana Michalcová tel.: zaměstnanec VS Bc. Marcela Dvořáková tel.: Vzdělávací středisko ÚP ČR v Písku Nábřeží 1.máje 2259, Písek zaměstnanec VS Ing. Bohuslava Straková tel.: zaměstnanec VS Blanka Kubíčková tel.: zaměstnanec VS Michaela Levá tel.: Webové stránky vzdělávacích středisek úřadů práce VS ÚP ČR v Olomouci Pavel Krejčí tel.:

3 Obsah katalogu str.: Kontakt na vzdělávací střediska úřadů práce v Olomouci, Pardubicích a Písku 2 Obsah 3 Kód kurzu Vstupní vzdělávání: V-0 Vstupní vzdělávání pro zaměstnance úřadů práce 5 VVN Vstupní vzdělávání následné 6 Prohlubující vzdělávání: S5 Právní minimum 7 SŘ Správní řád 8 SŘ NSD Specifika správního řádu pro NSD 9 ZP Zákoník práce 10 ZOZ Zákon o zaměstnanosti 11 POH Pohledávky 12 INS Insolvence 13 VZ Veřejné zakázky teorie a praxe 14 VKA-T Veřejnosprávní kontrola APZ - teorie 15 K2F Finanční kontrola 16 S-2E Základní sociálně psychologický výcvik pro zaměstnanost 17 S-2F Základní sociálně psychologický výcvik pro zaměstnance NSD 19 DK-1 Jednání s klientem v problémových situacích 21 KD Komunikační dovednosti pro práci s klientem ÚP 23 IAP Školení poradců individuálních akčních plánů 25 PR Pracovní rehabilitace 26 P-S Práce se skupinou 27 SV Syndrom vyhoření jednání v zátěţových situacích 28 S-1 Základní manaţerské dovednosti 29 M-1 Manaţerské dovednosti řešení konfliktů 30 M-2 Manaţerské dovednosti vedení lidí 31 M-3 Manaţerské dovednosti hodnocení a rozvoj zaměstnanců 32 LD Základní lektorské dovednosti 33 ND Nepojistné dávky 34 PPČ Pěstounská péče 35 PNP Příspěvek na péči 36 3

4 ASS Aktualizační seminář SSP 37 SSPEU Dávky SSP a aplikace souvisejících Nařízení EU 38 OZZ Nový občanský zákoník pro oblast zprostředkování 39 Prohlubující e-learningové vzdělávání: ZZ SSP Základy zákona o státní sociální podpoře pro praxi 41 SŘ SSP Správní řízení a jeho specifika dle zák. č. 117/1995 Sb., o SSP 43 4

5 Vstupní vzdělávání pro zaměstnance úřadů práce Kurz je rozdělen do dvou částí: 1) Vstupní vzdělávání úvodní 2) Vstupní vzdělávání následné Vstupní vzdělávání úvodní V-0 distanční, e-learning Vstupní vzdělávání úvodní se zahajuje bezprostředně po vzniku zaměstnaneckého vztahu a ukončuje se do tří měsíců. Noví zaměstnanci SSP by měli, ještě před vstupním vzděláváním úvodním, absolvovat kurz Základy zákona o státní sociální podpoře pro praxi. Délka na zvládnutí obou kurzů se prodlužuje maximálně na pět měsíců od nástupu do zaměstnání. Vstupní vzdělávání úvodní zajišťuje příslušný úřad práce ve spolupráci se Vzdělávacím střediskem ÚP ČR v Olomouci. Cílovou skupinou vstupního vzdělávání úvodního jsou noví zaměstnanci přijímaní do zaměstnaneckého vztahu. Vzdělávacím cílem vstupního vzdělávání úvodního je zprostředkovat přijímanému zaměstnanci informace a znalosti směřující k osvojení základních dovedností pro způsobilost vykonávat činnosti ve státní správě, včetně jeho seznámení s právními normami a specifickou problematikou úřadu práce. Organizace a funkce Úřadu práce České republiky Organizační struktura Právní předpisy a vnitřní normy řízení Sluţby Úřadu práce České republiky Etický kodex a komunikace Školení zaměstnanců Informace o našem pracovišti Protikorupční program Rovné zacházení Ochrana osobních údajů Měsíční kurz, distanční formou Metody, prostředky výuky a organizační zajištění: E-learning, samostudium prostřednictvím studijních materiálů přístupných na stránkách (VS ÚP ČR Olomouc). Zaměstnanec zařazený do vstupního vzdělávání úvodního má k dispozici svého konzultanta (tím je jeho přímý nadřízený nebo jím určený jiný zaměstnanec), který mu pomáhá při práci se studijním textem a po vypracování úkolů vyplývajících ze studijních materiálů potvrdí svým podpisem osobní list zaměstnance, který zašle naskenovaný em na VS ÚP ČR v Olomouci. VS ÚP ČR vyhotoví osvědčení o 5

6 absolvování vstupního vzdělávání úvodního, které zašle na pracoviště personalistiky příslušné krajské pobočky. z VS ÚP ČR Olomouc Vstupní vzdělávání následné e-learning Vstupní vzdělávání následné (VVN) je na základě usnesení vlády povinné pro všechny zaměstnance správních úřadů mimo zaměstnanců v dělnických profesích. Zahajuje se po absolvování vstupního vzdělávání úvodního a ukončuje se do 12 měsíců od vzniku zaměstnaneckého vztahu. Kurz je určen všem nově nastoupivším zaměstnancům, kteří absolvovali vstupní vzdělávání úvodní. Vstupní vzdělávání následné zprostředkovává zaměstnancům základní znalosti a vědomosti orientované na společné potřeby státní správy včetně základních dovedností pro způsobilost vykonávat činnosti ve státní správě a jejich seznámení s právními předpisy. Vzdělávacím cílem je seznámit se základy právního systému ČR, s fungováním systému veřejné správy, uvést do problematiky veřejných financí, poskytnout základní znalosti o Evropské unii a informovat o technikách efektivní komunikace. Zaměstnanec po absolvování vstupního vzdělávání následného získá ucelené znalosti o procesech fungování státní správy. 1. Právní systém ČR 2. Veřejná správa 3. Veřejné finance 4. Evropská unie 5. Komunikace E-learning, samostudium Organizační zajištění: Zaměstnanec odpovědný za vzdělávání na jednotlivých krajských pobočkách Závěrečný test a získání osvědčení o úspěšném ukončení kurzu 6

7 Právní minimum S5 Vybavit účastníky výcviku potřebnými právními znalostmi z různých oblastí práva, tyto procvičit a aplikovat do oblasti sluţeb zaměstnanosti s cílem zvýšit úroveň jejich právního vědomí. Základní informace o teorii práva a Listině základních práv a svobod Občanský zákoník Obchodní zákoník Zákoník mezinárodního obchodu Zákon o rodině Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických právních úkonech a autorizované konverzi dokumentů datové schránky Antidiskriminační zákon Zákoník práce Sociální politika státu Zákon o zaměstnanosti Zákon o státní sociální podpoře Správní řád Pětidenní kurz v rozsahu 32 vyučovacích hodin. Kombinace přednášek s aktivními metodami výuky diskuse, skupinová práce. Závěrečný test VS ÚP ČR Pardubice, VS ÚP ČR Písek, VS ÚP ČR Olomouc 7

8 Správní řád SŘ Pro zaměstnance oddělení NSD je vytvořen speciální kurz správního řízení v podmínkách NSD K důleţitým činnostem úřadů práce patří rozhodování ve správním řízení. Proto i cílem kurzu je poskytnout účastníkům tohoto procesu dostatečné právní znalosti a prohloubit úroveň jejich právního vědomí. státní správa, její systém, organizace úřadů práce správní řízení na úřadu práce hlavní zásady správního řízení druhy správních řízení, účastníci a jejich způsobilost zahájení, průběh, přerušení a zastavení správního řízení rozhodnutí opravné prostředky výkon rozhodnutí případové studie závěrečný test Třídenní kurz v rozsahu 20 vyučovacích hodin. Výuka je koncipována jako kombinace přednášek, cvičení a řešení případových studií. Řešení případové studie Závěrečný test VS ÚP ČR Pardubice, VS ÚP ČR Písek, VS ÚP ČR Olomouc 8

9 Specifika správního řádu pro NSD SŘ NSD K důleţitým činnostem úřadů práce patří rozhodování ve správním řízení. Proto i cílem kurzu je poskytnout účastníkům tohoto procesu dostatečné právní znalosti a prohloubit úroveň jejich právního vědomí, zejména pak specifika správního řádu v oblasti nepojistných sociálních dávek. Obsah Právní zdroje /správní řád, zvláštní zákony, občanský zákoník, zákon o rodině/ Základní zásady správního řízení Účastníci řízení, procesní způsobilost, zastupování, opatrovnictví Obecná ustanovení správního řádu /příslušnost, úřední jazyk, oprávněná úřední osoba, doručování, lhůty/ Správní řízení /zahájení řízení, průběh řízení, rozhodnutí, opravné prostředky/ Kazuistika Dvoudenní kurz v rozsahu 14 vyučovacích hodin. Řešení kazuistiky Závěrečný test VS ÚP ČR Pardubice, VS ÚP ČR Písek, VS ÚP ČR Olomouc 9

10 Zákoník práce ZP Zákoník práce je novým předpisem, který je zaloţen na zásadě co není zakázáno je dovoleno, velký důraz se klade na smluvní úpravu pracovněprávních vztahů a jejich přibliţování k občanskému zákoníku. Cílem kurzu je poskytnout účastníkům dostatečné právní znalosti s potřebným právním výkladem a zvýšit tak úroveň jejich právního vědomí. zahájení kurzu exkurz do OZ pouţití občanského zákoníku v oblasti pracovněprávní Pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pracovní doba Bezpečnost práce Odměňování za práci Překáţky v práci a náhrady mzdy Dovolená Péče o zaměstnance Náhrada škody Informování a projednávání v pracovně právním vztahu Další informace, výhled do budoucna případové studie závěrečný test Třídenní kurz v rozsahu 20 vyučovacích hodin. Výuka je koncipována jako kombinace přednášek a cvičení Řešení případové studie Závěrečný test VS ÚP ČR Pardubice, VS ÚP ČR Písek, VS ÚP ČR Olomouc 10

11 Zákon o zaměstnanosti ZoZ Zákon o zaměstnanosti komplexně upravuje většinu oblastí činnosti úřadu práce. Je základním právním předpisem pro všechny zaměstnance úřadu práce. Cílem kursu je poskytnout účastníkům dostatečné právní znalosti s potřebným právním výkladem, včetně rozborů příkladů z praxe a zvýšit tak úroveň jejich právního vědomí. právní úprava zaměstnanosti vymezení některých pojmů státní politika zaměstnanosti subjekty, kompetence zprostředkování zaměstnání úřad, agentura práce informační činnost poradenská činnost uchazeč o zaměstnání zájemce o zaměstnání pasivní politika zaměstnanosti - podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání zaměstnávání osob se zdravotním postiţením aktivní politika zaměstnanosti jednotlivé nástroje a opatření činnost dítěte kontrolní činnost zaměstnávání cizinců Dvoudenní kurz v rozsahu 12 vyučovacích hodin. Výuka je koncipována jako kombinace přednášek a rozborů konkrétních případů z praxe Závěrečný test VS ÚP ČR Pardubice, VS ÚP ČR Písek, VS ÚP ČR Olomouc 11

12 Pohledávky vzniklé při výkonu činnosti úřadu práce POH vysvětlit základní pojmy související s vymáháním pohledávek, postihnout škálu pohledávek, přestupků, správních a pořádkových deliktů, uvést právní předpisy, které souvisejí s touto problematikou, probrat všechny druhy pohledávek úřadu práce a způsoby jejich vymáhání základní pojmy pohledávka, promlčení, prekluze, exekuční titul, přestupek, správní delikt, pořádkový delikt právní předpisy související s problematikou vymáhání pohledávek vzniklých při činnosti úřadu práce postup při vymáhání pohledávek rozdělení, přehled pohledávek pohledávky vymáhané na základě rozhodnutí soudu, pohledávky vymáhané dle daňového řádu, pohledávky postupované k vymáhání příslušnému správci daně vymáhání pohledávek zánik, smrt osoby dluţníka, upuštění od vymáhání, prominutí dluhu kritéria účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti shrnutí, zhodnocení případové studie Dvoudenní kurz v rozsahu 12 vyučovacích hodin - výklad lektora - příklady - diskuse - handouty - případové studie Případové studie VS ÚP ČR Pardubice, VS ÚP ČR Písek, VS ÚP ČR Olomouc 12

13 Insolvence INS Cílem kurzu je prohloubení právních znalostí nutných při samostatném vyřizování agendy Insolvence Zahájení kurzu, organizační pokyny, kontrakt Předmět úpravy a osobní působnost z. č. 218/2000 Sb. Vymezení základních pojmů zákona Exkurz do z. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení Ţádost o uspokojení dluţných mzdových nároků Úřední deska Vyřízení ţádosti Sráţky a odvody, informační povinnost Povinnost úhrady mzdových nároků zaměstnavatelem, zánik této povinnosti, povinnost zaměstnance vrátit mzdové prostředky Diskuse k tématům, dotazy, vysvětlení nejasností Závěrečný test, vyhodnocení testu, závěr Výuka je navrţena formou přednášky s vyuţitím prezentačních technik (flipchart, PowerPoint, tištěné materiály), doplněná rozborem praktických příkladů. Dvoudenní kurz v rozsahu 12 vyučovacích hodin. Závěrečný test VS ÚP ČR Pardubice, VS ÚP ČR Písek, VS ÚP ČR Olomouc 13

14 Veřejné zakázky teorie a praxe VZ Aby účastnící pochopili principy a základní postupy ÚP ČR jako veřejného zadavatele v oblasti VZ Vysvětlit změny v zákoně o veřejných zakázkách, které přinesla novela č. 55/2012 Sb., a prováděcí právní předpisy Ukázka praktické aplikace obecných právních předpisů v oblasti VZ v podmínkách ÚP ČR Změny zákona o veřejných zakázkách od souhrnná informace + ÚP ČR SM č. 18/2012; povinnosti a odpovědnost KrP MP OP LZZ č. 9 verze č. 7, účinnost od změny, + Postup pro zadávání zakázek dle MP č. 9 od verze 1.6 Vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely ZvZ + Profil zadavatel ÚP ČR Vyhlášky č. 230 a 231/2012 vymezení předmětu VZ na stavební práce a Obchodní podmínky pro VZ na stavební práce Vyhláška č. 232/2012 Sb., o podrobnostech a rozsahu odůvodnění účelnosti VZ praktický příklad pro oblast rekvalifikací Pro zkušené účastníky samostatná práce (tvorba a úpravy zadávací dokumentace a dokladů provázejících výběrové řízení) Třídenní kurz v rozsahu 20 vyučovacích hodin. Výuka je navrţena formou přednášek s vyuţitím prezentačních technik (flipchart, PowerPoint, tištěné materiály), doplněná rozborem praktických příkladů. Pro zkušené účastníky samostatná práce s následným rozborem a vyhodnocením Závěrečný test VS ÚP ČR Pardubice, VS ÚP ČR Písek, VS ÚP ČR Olomouc 14

15 Veřejnosprávní kontrola APZ a 78 - teorie VKA - T 1. Zákon č. 551/1991 Sb., o státní kontrole, příprava a průběh veřejnosprávní kontroly, základní pravidla kontrolní činnosti, kontrolní řád 5 hodin Osoby pověřené výkonem kontrolní činnosti Práva a povinnosti kontrolních pracovníků a kontrolovaných osob Pověření a Protokol Řízení o námitkách kontrolovaných osob Pořádková pokuta Náklady kontroly 2. Odlišnosti úpravy zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) účinnost od hodina 3. Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád správní řízení ve věci ukládání pokut - 2 hodiny 4. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole vč. prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., - 12 hodin Vnitřní kontrolní systém ÚP ČR jako orgánu veřejné správy obecně + konkretizace na nástroje APZ a 78 Veřejnosprávní kontrola ÚP ČR jako orgánu veřejné správy (předběţná, průběţná a následná) obecně + konkretizace na nástroje APZ a 78 Třídenní kurz v rozsahu 20 vyučovacích hodin. Při výuce bude pouţita kombinace klasických vyučovacích metod přednáška, diskuse, cvičení. Závěrečný test VS ÚP ČR Pardubice 15

16 Finanční kontrola K2F Prohloubit znalosti v oblasti účetnictví a výkaznictví ve vztahu k výkonu finanční kontroly. základní právní předpisy v oblasti kontroly a hospodářské evidence, jejich vztah k základním obecným předpisům typy subjektů příjemců prostředků ze státního rozpočtu, úloha kontroly nepodnikatelské formy příjemců prostředků ze státního rozpočtu, jejich výkaznictví základní pojmy v účetnictví jak číst v personálních a mzdových výkazech podvojného účetnictví jednoduché účetnictví, výstupy a výkazy zákon o účetnictví Pětidenní kurz v rozsahu 32 vyučovacích hodin. Při výuce bude pouţita kombinace klasických vyučovacích metod přednáška, diskuse, cvičení. Závěrečný test VS ÚP ČR Pardubice 16

17 Základní sociálně psychologický výcvik pro zaměstnanost Forma: S-2E čtyřdenní kurz v rozsahu 29 vyučovacích hodin. 1. den 7 hod. 2. den 8 hod. 3. den 8 hod 4. den 6 hod. Cílem kurzu je zvýšení profesionálního přístupu zaměstnanců úseku zaměstnanosti, rozvoj psychosociálních dovedností a osobních a profesních kompetencí. Osvojit si komunikaci se sociálně znevýhodněnými osobami. Naučit se účelně komunikovat a vést profesionální rozhovor s klientem. Osvojit si etiku pracovníků státní správy a profesionální přístup práce s klientem. Umět jednat s osobami na druhé straně přepáţky vyjádření pochopení a přijetí hranic jejich bezmocnosti. úsek zaměstnanosti jako součást organizační struktury ÚP profesionalita, osobní a profesní předpoklady pro výkon činnosti sociální role a role v zaměstnání typologie úředníka z hlediska přístupu ke klientovi osobnost, sebereflexe, pracovní motivace komunikační dovednosti, struktura rozhovoru řešení konfliktních situací typy chování komunikační strategie při jednání s problémovými klienty případové situace, řešení konkrétních příkladů z pracovního prostředí vymezení kompetencí, moc, pomoc a bezmoc etika v zaměstnání Výuka je prováděna formou výcviku sociálně psychologických dovedností a vyuţívá interaktivní metod - diskuze, brainstorming, zpětná vazba, případové studie a cvičení, řešení modelových situací, cvičení s hraním rolí, simulace situací a modelování optimálního průběhu komunikace. Organizace výuky: Celkový počet 29 vyučovacích hodin je rozdělen do 4 dnů. Seminář je plánován pro maximální počet 15 účastníků v prostorné učebně vzhledem k nácviku sociálně psychologických dovedností a vybavené potřebnou audiovizuální technikou. 17

18 Lektorské zabezpečení Odborné zaměření lektorů je dáno obsahem semináře a budou je realizovat lektoři kurzů se sociálně psychologickou problematikou vyškolení jako lektoři SSZ. Osvojení si sociálně psychologických dovedností bude ověřováno v průběhu realizace kurzu Prezentace konkrétního případu z praxe Studijní literatura Účastníkům bude předán seznam doporučené literatury VS ÚP ČR Písek, VS ÚP ČR Pardubice, VS ÚP ČR Olomouc 18

19 Základní sociálně psychologický výcvik pro NSD Forma: S-2F čtyřdenní kurz v rozsahu 29 vyučovacích hodin 1. den 7 hod. 2. den 8 hod. 3. den 8 hod 4. den 6 hod. Cílem kurzu je zvýšení profesionálního přístupu zaměstnanců úseku NSD, rozvoj psychosociálních dovedností a osobních a profesních kompetencí. Osvojit si komunikaci se sociálně znevýhodněnými osobami. Naučit se účelně komunikovat a vést profesionální rozhovor s klientem. Osvojit si etiku zaměstnanců státní správy a profesionální přístup práce s klientem. Umět jednat s osobami na druhé straně přepáţky vyjádření pochopení a přijetí hranic jejich bezmocnosti. podstata dávek NSD jako součást organizační struktury ÚP profesionalita, osobní a profesní předpoklady pro výkon činnosti sociální role a role v zaměstnání typologie úředníka z hlediska přístupu ke klientovi osobnost, sebereflexe, pracovní motivace komunikační dovednosti, struktura rozhovoru řešení konfliktních situací typy chování komunikační strategie při jednání s problémovými klienty případové situace, řešení konkrétních příkladů z pracovního prostředí vymezení kompetencí, moc, pomoc a bezmoc etika v zaměstnání. Výuka je prováděna formou výcviku sociálně psychologických dovedností a vyuţívá interaktivní metod - diskuze, brainstorming, zpětná vazba, případové studie a cvičení, řešení modelových situací, cvičení s hraním rolí, simulace situací a modelování optimálního průběhu komunikace. Organizace výuky: 19

20 Celkový počet 29 vyučovacích hodin je rozdělen do 4 dnů. Seminář je plánován pro maximální počet 15 účastníků v prostorné učebně vzhledem k nácviku sociálně psychologických dovedností a vybavené potřebnou audiovizuální technikou. Lektorské zabezpečení Odborné zaměření lektorů je dáno obsahem semináře a budou je realizovat lektoři kurzů se sociálně psychologickou problematikou vyškolení jako lektoři SSZ. Osvojení si sociálně psychologických dovedností bude ověřováno v průběhu realizace kurzu Prezentace konkrétního případu z praxe Studijní literatura Účastníkům bude předán seznam doporučené literatury VS ÚP ČR Písek, VS ÚP ČR Pardubice, VS ÚP ČR Olomouc 20

21 Jednání s klientem v problémových situacích DK-1 Cílem kurzu je zvýšení profesionálního přístupu zaměstnanců ÚP v oblasti komunikace a psychosociálních dovedností a to zejména v obtíţných a konfliktních situacích, zdokonalení a zefektivnění komunikace a jednání s problematickými typy klientů a dosaţení efektivního řešení mezilidských konfliktů a problémů, poskytnout účastníkům návod na zvládání negativních emocí plynoucích z náročných situací v kontaktu s klienty, zbavit se nejistoty při jednání, seznámit se s principem zodpovědnosti a etikou zaměstnance ve státní správě. etika ve státní správě, princip zodpovědnosti, Etický kodex, etika v praxi pravidla profesionálního vystupování emoce a jejich role v chování a proţívání zaměstnanců rozpoznání vlastních emocí a proţívání destruktivní formy negativních emocí, hněv a zlost v pracovním i osobním ţivotě sebeovládání - kontrola emocí pravidla komunikace úředníka s klientem verbální a neverbální sloţka komunikace pravidla profesionálního rozhovoru specifické techniky komunikace: naslouchání, mlčení, zrcadlení paralingvistické aspekty komunikace specifické zákonitosti neverbální komunikace při profesionálním jednání s klienty konflikt a jeho příčiny zdroje konfliktů, stupně a fáze konfliktů strategie ke zvládání konfliktů zásady komunikace v konfliktních situacích typologie a komunikační strategie problémových klientů typy problémových klientů podmínky pro úspěšné zvládání problémových klientů 21

22 komunikační asertivita asertivní práva jako základ pro rovnováhu v obtíţných situacích reálné modelové situace a jejich konkrétní řešení. celkem 29 hodin 1. den 7 hod. 2. den 8 hod. 3. den 8 hod 4. den 6 hod. Výuka je prováděna formou výcviku sociálně psychologických dovedností a vyuţívá interaktivní metod - diskuze, brainstorming, zpětná vazba, případové studie a cvičení, řešení modelových situací, cvičení s hraním rolí, simulace situací a modelování optimálního průběhu komunikace s vyuţitím videokamery Organizace výuky: Celkový počet 29 vyučovacích hodin je rozdělen do 4 dnů. Seminář je plánován pro maximální počet 15 účastníků v prostorné učebně vzhledem k nácviku sociálně psychologických dovedností a s potřebnou audiovizuální technikou Lektorské zabezpečení Odborné zaměření lektorů je dáno obsahem semináře a budou je realizovat psychologové a lektoři kurzů se sociálně psychologickou problematikou vyškolení jako lektoři SSZ. Osvojení si sociálně psychologických dovedností bude ověřováno v průběhu realizace kurzu. Ukončení: videonahrávka - prezentace Studijní literatura Účastníkům bude předán seznam doporučené literatury VS ÚP ČR Písek, VS ÚP ČR Pardubice, VS ÚP ČR Olomouc 22

23 Komunikační dovednosti pro práci s klientem KD Hlavním cílem kurzu je zvýšení úrovně schopnosti komunikovat, usnadnit a zefektivnit zaměstnancům úřadů práce komunikaci s klienty, procvičit profesionální přístup v komunikaci a umění naslouchat a sdělovat, natrénovat řešení nejčastějších komunikačních situací. Naučit se vyuţívat různé komunikační styly a řešit interpersonální situace tak, aby výsledkem jejich komunikace s vnějším prostředím byl spokojený klient, a to i v situacích, ve kterých nelze poţadavkům klienta vyhovět. Komunikační schéma, druhy komunikace Komunikace verbální a neverbální Komunikační kanály při práci s klienty Pravidla a techniky aktivního naslouchání Význam zpětné vazby v komunikaci, principy pozitivní komunikace Transakční analýza Rozdíly v komunikaci mezi muţi a ţenami Význam neverbální komunikace v praxi Taktiky neverbální komunikace praktický nácvik Proxemika a posturologie, kinezika, gestika, mimika, haptika, paralingvistika celkem 21 hodin 1. den 7 hod. 2. den 8 hod. 3. den 6 hod. Výuka je prováděna formou výcviku sociálně psychologických dovedností a vyuţívá interaktivní metod: přednáška, diskuze, komunikační hry, brainstorming, případové studie a cvičení, videonahrávky. Organizace výuky: 23

24 Celkový počet 21 vyučovacích hodin je rozdělen do 3 dnů. Seminář je plánován pro maximální počet 15 účastníků v prostorné učebně vzhledem k nácviku sociálně psychologických dovedností a s potřebnou audiovizuální technikou. Lektorské zabezpečení: Odborné zaměření lektorů je dáno obsahem semináře a budou je realizovat a lektoři kurzů se sociálně psychologickou problematikou vyškolení jako lektoři SSZ. Prezentace komunikačních stylů analýza optimální verbální a neverbální komunikace Studijní literatura: Účastníci obdrţí pracovní listy a seznam doporučené literatury VS ÚP ČR Písek, VS ÚP ČR Pardubice, VS ÚP ČR Olomouc 24

25 Školení poradců individuálních akčních plánů IAP Poskytnout informace a vybavit poradce ke zprostředkování nástroji poradenské práce, které zefektivní práci s uchazeči a sjednotí poradenskou činnost na úřadech práce. Zkušenosti z aplikace IAP-programy prevence DNZ Organizační a právnické otázky spojené s IAP Individuální profil uchazeče - moţnosti uchazečů ve vztahu ke sluţbám IAP - předpoklady realizace IAP a jeho obsahu Diagnostika jako podpůrný prostředek k uzavření IAP Individuální plánování jako proces sluţeb ÚP - akceptace IAP klientem - nástroje APZ a ESF vhodné pro individuální plány Příprava IAP - informativní schůzky se skupinami uchazečů - individuální konzultace a sestavení IAP, aktualizace činností a jejich kontrola, vč. hodnocení Rozdílnost individuálních plánů u hendikepovaných skupin - příprava balíčku vhodného obsahu IAP Řešení případových studií (kazuistiky v rámci přípravy IAP) Hodnocení a závěr Čtyřdenní kurz v celkovém rozsahu 29 vyučovacích hodin V kurzu budou pouţity aktivní metody výuky výklad, diskuse, práce ve skupinách, prezentace. Účast na tomto kurzu předpokládá absolvování alespoň kurzu Základní sociálně psychologický výcvik pro útvar zaměstnanosti. Řešení případových studií Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu VS ÚP ČR Pardubice, VS ÚP ČR Písek, VS ÚP ČR Olomouc 25

26 Pracovní rehabilitace PR Podat dostatek informací z oblasti pracovní rehabilitace včetně ukázek případových studií a procvičení modulu pracovní rehabilitace. Naučit se poskytovat individuální a skupinové poradenství v oblasti pracovní rehabilitace. Individuální a skupinové poradenství pro pracovní rehabilitaci Sestavení Individuálního plánu pracovní rehabilitace Formy pracovní rehabilitace Uzavírání dohod v rámci modulu pracovní rehabilitace Prezentace simulovaného příkladu z praxe Čtyřdenní soustředění v rozsahu 24 vyučovacích hodin. Výuka je prováděna převáţně formou prezentace v Power Pointu, praktická část je zaměřena na příklady z praxe s vyuţitím práce na PC v modulu pracovní rehabilitace. Prezentace simulovaného příkladu z praxe VS ÚP ČR Písek 26

27 Práce se skupinou P-S Zdokonalit vědomosti a dovednosti účastníků kurzu z hlediska participativních, interaktivních metod při práci poradce se skupinami klientů, s důrazem pro výběr vhodné metody ve vztahu k programu skupinové práce a k cílové skupině. Účastníci budou schopni: orientovat se ve vzdělávacích principech a volit vhodné metody skupinové práce zlepšit svoje schopnosti pozorování, poskytování zpětné vazby a sebehodnocení prakticky si vyzkouší a budou schopni aplikovat metody skupinové práce Skupina jako sociální problém Pochopení účelu skupiny, styl spolupráce, sociální klima, komunikace Znalost procesů ve skupině Vzájemná propojenost dynamiky skupiny s postupně se vytvářejícími rolemi členů skupiny Dovednost a strategie vedoucího skupiny Znalost předmětu, schopnost vysvětlovat, jazykové a řečové dovednosti, schopnost rychle myslet, sebeovládání, a respekt k druhým Motivace jako hnací motor jednání člověka Techniky, vedoucí k motivaci klienta. Sebeuvědomění, uvědomění si svých moţností, naučit se rozhodovat, schopnost zvládnutí přechodu - vše s cílem dosáhnout autonomii člověka Klíčové dovednosti Osobní charakteristické rysy získané v průběhu ţivota, schopnost změny úhlu pohledu, vyuţití přenosných dovedností, nabývání statutu dospělého Brainstorming - technika stimulace tvořivého myšlení Vyuţití ke skupinovému i osobnímu poznání ţebříčku ţivotních hodnot, schopností, dovedností, chování, temperamentu, zájmů. Moţnost zjištění objektivních předpokladů pro uplatnění na trhu práce, případně zařazení do aktivit ÚP Zpětná vazba jako metoda učení Krátká prezentace frekventantů před skupinou s moţností předvedení osvědčené techniky ze své praxe, či nově získané Evaluace skupinové práce 4 dny v rozsahu 29 vyučovacích hodin. Zaměřeno na metody skupinové práce. 27

28 Prezentace účastníků Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu VS ÚP ČR Pardubice Syndrom vyhoření - jednání v zátěžových situacích SV Cílem kurzu je zvýšení profesionálního přístupu zaměstnanců ÚP psychosociálních dovedností, posílení psychické odolnosti a jejich schopnosti zvládání stresu v zaměstnání a poskytnutí základních informací o typech zátěţe, stresu a vyhoření a moţnostech jejich prevence psychologická rizika současného ţivota příčiny, vznik, průběh a důsledky přetíţení na lidský organismus analýza stresorů, stres v zaměstnání, příčiny a projevy stresu techniky a strategie zvládání stresu základní rychlé metody k zvládnutí aktuálního stresu syndrom vyhoření, příčiny, fáze vyhoření autodiagnostika míry rizika syndromu vyhoření obecné zásady prevence syndromu vyhoření zásady psychohygieny. Třídenní kurz v rozsahu 21 vyučovacích hodin (první den 7 hod., druhý den 8 hod., 3 den 6 hod.) Výuka je prováděna formou výcviku sociálně psychologických dovedností a vyuţívá interaktivní metod - diskuze, brainstorming, zpětná vazba, dotazníky, testy, praktická cvičení Organizace výuky: Celkový počet 21 vyučovacích hodin je rozdělen do 3 dnů. Seminář je plánován pro maximální počet 12 účastníků v prostorné učebně vzhledem k nácviku sociálně psychologických dovedností a vybavené potřebnou audiovizuální technikou Lektorské zabezpečení Odborné zaměření lektorů je dáno obsahem semináře a budou je realizovat lektoři kurzů se sociálně psychologickou problematikou vyškolení jako lektoři SSZ. Osvojení si sociálně psychologických dovedností bude ověřováno v průběhu realizace kurzu. Ukončení: analýza zvládání stresové situace formou dotazníku 28

29 Studijní literatura Účastníkům bude předán seznam doporučené literatury VS ÚP ČR Písek, VS ÚP ČR Pardubice, VS ÚP ČR Olomouc Základní manažerské dovednosti S-1 Zvyšovat odbornou a řídící úroveň vedoucích zaměstnanců s cílem předat praktické dovednosti a znalosti potřebné k vedení pracovních kolektivů a k dosahování lepších pracovních výsledků. Na konci výcvikového kurzu, prací v syndikátech, cvičeními a skupinovou prací účastníci: - poznají, jak skupiny pracují a porozumí důleţitosti výstavby dobře fungujícího a motivovaného týmu na pracovišti - budou schopni pouţívat vhodné dovednosti v mezilidských vztazích na vyřešení konfliktů a pro povzbuzení týmové práce - porozumí rozličným typům vedení (manaţerským stylům) a identifikují nejvhodnější styly k dosahování rovnováhy mezi potřebami, nutnými pro splnění úkolů a pro uspokojení jednotlivců v organizaci - dokáţí motivovat zaměstnance s cílem zvýšení jejich pracovního nasazení, rozeznají a ocení dobré výkony, respektive provedou hodnocení slabších výkonů - porozumí delegování, které pomáhá manaţerovi k efektivnímu vedení pracovního kolektivu - porozumí plánovacímu procesu a významu managementu času pro úspěšné dosahování cílů řízení a vedení, manaţerské styly motivace, ovlivňování, delegování management času, plánovací proces týmy a role hodnocení a zpětná vazba etika a některé vybrané etické problémy pro zaměstnance veřejné správy Pětidenní kurz v rozsahu 32 vyučovacích hodin. Výuka probíhá formou přednášek a participativních metod. Součástí výuky je i domácí předkurzová příprava. Prezentace manaţerských dovedností 29

Vzdělávací institut Středočeského kraje

Vzdělávací institut Středočeského kraje Úvod Úvod Vážené kolegyně a vážení kolegové, konec roku 2013 prý znamená konec složitého období a začátek období lepšího a příjemnějšího, ne tak krizového a problematického, jako bylo období několika let

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542 o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech V l á d a I. s c h v a l u j e Pravidla vzdělávání zaměstnanců

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ 2015 Vážené klientky, vážení klienti, Dostává se Vám do rukou katalog s nabídkou vzdělávacích kurzů a seminářů, kterou pro rok 2015 připravil Ústav profesních studií,

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ PRO ÚŘEDNÍKY ÚSC A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY 2015

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ LISTOPAD-PROSINEC 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ LISTOPAD-PROSINEC 2015 Akreditovaná instituce MV ČR Akreditované semináře MV ČR Akreditované semináře MPSV ČR KATALOG SEMINÁŘŮ LISTOPAD-PROSINEC 2015 www.profesim.cz FINANCE UŠETŘÍTE U ZAKÁZKOVÝCH SEMINÁŘŮ Chcete, aby pro Vás

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: + PRÁZDNINOVÉ SEMINÁŘE pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Autorský tým: PhDr. Maria Bezchlebová, Mgr. Jaroslav Dadok, Ing. Mgr. Jiřina Gabrielová, RNDr. Robert Gamba, Mgr.

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě...

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě... Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě - termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Aktuální nabídka vzdělávacích programů APSS ČR je vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona č. 108/2006

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o.

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ KOMUNIKAČNÍCH A PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Mezinárodní certifikát kvality vzdělávání dospělých

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1.1 Identifikace zadavatele Název: Daikin Industries Czech Republic, s.r.o. Sídlo: U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Registrace: Krajský soud Plzeň, spisová značka C15190

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře květen / srpen 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz předplatné on-line

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011

ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011 DÁREK ZDARMA PRO vás ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011 Vzdělávací agentura PROFESIM (akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR) si Vás dovoluje pozvat na odborné semináře. Akreditované semináře jsou pro všechny

Více

Vzdělávací akce Institutu pro veřejnou správu Praha. 1. pololetí 2015

Vzdělávací akce Institutu pro veřejnou správu Praha. 1. pololetí 2015 Vzdělávací akce Institutu pro veřejnou správu Praha 1. pololetí 2015 Vážené dámy, vážení pánové, milí zaměstnanci veřejné správy, představujeme Vám katalog vzdělávacích aktivit Institutu pro veřejnou správu

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014-2015 Školicí středisko JMA Jihlava, Pávovská 15b www.jma.as Centrum odborného vzdělávání ve státní správě a samosprávě PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, vzdělávání starostů, členů zastupitelstev,

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 1. pololetí roku 2014, včetně nabídky

Více

Manaţerský program MBA Management staveb aplikace vzdělávacích metod a praktik

Manaţerský program MBA Management staveb aplikace vzdělávacích metod a praktik Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Manaţerský program MBA Management staveb aplikace vzdělávacích metod a praktik Bakalářská práce Autor: Lucie Popprová Oceňování majetku

Více

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 2015 katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 VZDĚLÁVÁNÍ Jsme poradenské, informační a vzdělávací centrum. Dynamicky

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více