obèanské sdružení Praha 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obèanské sdružení 120 00 Praha 2"

Transkript

1 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2002 N A D Ì J E Varšavská 37 obèanské sdružení Praha 2 1

2 Prevence sociálního vylouèení èi exkluze a sociální zaèleòování neboli inkluze, subsidiarita a sociální soudržnost, organizovaná obèanská spoleènost a obèanský dialog, partnerství a vytváøení národních asociací a sítí (networking), vztah nevládního neziskového sektoru se státem èi s veøejnou správou to jsou pojmy, kterým jsme donedávna nedokázali ani porozumìt, ale s nimiž se setkáváme stále èastìji. Mohou zùstat jen prázdnými dobovými hesly, ale mohou být naplnìny mezilidskými vztahy. A právì tyto vztahy se snaží Nadìje vytváøet a udržovat. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2002 Text: kolektiv autorù Foto: archiv Nadìje Grafická úprava: Jan Kadlec Sazba: DTP Nadìje Tisk: Printex, Dìlnická 54, Praha 7 Vydala: Nadìje, obèanské sdružení, Varšavská 37, Praha 2 Náklad 500 výtiskù Název Nadìje a logo jsou chránìny zákonem NADÌJE 2003 ISBN

3 ÚVODNÍ SLOVO Motto: Rozdej svùj díl mezi sedm, ba i osm, nevíš, co zlého se na zemi stane. (Bible, Kniha Kazatel 11,2) Milí pøátelé, opìt otevíráte naši výroèní zprávu, ve které chceme pøedstavit svou práci v uplynulém roce. Opìt mùžete posoudit náš pokus na malém prostoru nìkolika stran popsat èinnost ètyø stovek pracovníkù, kteøí každodennì poslouží dvìma tisícùm lidí hledajících pomoc. Rok 2002, poznamenaný neèekanì nízkými státními dotacemi, byl pro nás velmi obtížný. Pøesto se podaøilo všechna støediska udržet, dokonce jsme mohli ve spolupráci se samosprávami mìst otevøít tøi nová støediska, v Písku-Purkraticích a v Praze na Jiním Mìstì støedisko Milíèov, obì pro služby sociální intervence v ohrožených rodinách, a na Vsetínì stacionáø pro dìti s postižením. V Brnì jsme otestovali pøechodné pobyty seniorù na Vinohradech. Po pìtiletém budování se nám podaøilo dokonèit a otevøít Dùm pokojného stáøí v Praze-Zábìhlicích, k èemuž významnì pomohl výtìžek adventního koncertu Èeské televize. Rád bych podìkoval každému, kdo se jakkoliv podílí na našem spoleèném díle, dárci malého i velkého daru, tomu, kdo rozhoduje o dotaci, pøíspìvku nebo grantu, každému, u koho nacházíme pochopení pøi jednání. Nejvíc ze všech chci podìkovat spolupracovníkùm, kteøí vytrvali i v tak tìžkém roce, øeditelùm poboèek, kteøí nesli a stále nesou velkou tíhu odpovìdnosti, a samozøejmì dobrovolníkùm, kteøí nelitují èasu vìnovaného druhým lidem. Pøeji nám všem hojnost Božího požehnání! 3

4 ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA K NADÌJE, OBÈANSKÉ SDRUŽENÍ, SE SÍDLEM V PRAZE 2, VARŠAVSKÁ 37 Ilja Hradecký, pøedseda a ústøední øeditel Registrace u MV ÈR dne pod è. VSP/1-2274/90-R IÈO: , DIÈ: Tel , fax: POBOÈKA PRAHA, VARŠAVSKÁ 37, PRAHA 2 str. 4 Petra Lakatošová, oblastní øeditelka STØEDISKO NÝRSKO, K RADNICI 817, NÝRSKO str. 7 Bohumil Najbert, vedoucí støediska POBOÈKA NEDAŠOV, NEDAŠOV 161 str. 8 Ing. Josef Baránek, øeditel poboèky POBOÈKA VYSOKÉ MÝTO, NÁM. NADÌJE 731, VYSOKÉ MÝTO str. 10 Petr Macek, místopøedseda a oblastní øeditel POBOÈKA LITOMYŠL, MATÌJE KUDÌJE 14, LITOMYŠL str. 12 Ing. Jana Macková, vedoucí poboèky POBOÈKA ÈESKÁ TØEBOVÁ, SEMANÍNSKÁ 2084, ÈESKÁ TØEBOVÁ str. 13 Jiøí Grund, vedoucí poboèky POBOÈKA ZLÍN, BRATØÍ SOUSEDÍKÙ 349, ZLÍN str. 14 Ludmila Vavreèková, øeditelka poboèky POBOÈKA BRNO, VELKOPAVLOVICKÁ 13, BRNO str. 16 Ing. Jan Sláma, místopøedseda a oblastní øeditel POBOÈKA OTROKOVICE, WOLKEROVA 1274, OTROKOVICE str. 20 Ing. Eva Ludvíèková, místopøedsedkynì a oblastní øeditelka POBOÈKA VSETÍN, KOBZÁÒOVA 1537, VSETÍN str. 19 Ester Cvejnová, vedoucí poboèky POBOÈKA PLZEÒ, ŽELEZNIÈNÍ 36, PLZEÒ str. 22 Ing. Jakub Forejt, oblastní øeditel POBOÈKA PÍSEK, SVATOPLUKOVA 1/211, PÍSEK str. 23 Pavel Kubišta, vedoucí poboèky POBOÈKA JABLONEC NAD NISOU, PODHORSKÁ 57, JABLONEC NAD NISOU str. 24 Jan Vanìèek, oblastní øeditel POBOÈKA MLADÁ BOLESLAV, ŠTYRSOVA 918, MLADÁ BOLESLAV str. 25 Mgr. Mirko Tichý, vedoucí poboèky 4

5 POSLÁNÍ A CÍLE Obèanské sdružení Nadìje bylo založeno dne a registrováno u Ministerstva vnitra Èeské republiky pod èíslem VSP/1-2274/90-R. Nadìje je podle svých stanov nepolitická a mezikonfesní nezisková organizace, pùsobící na celém území Èeské republiky. Posláním Nadìje je praktické uplatòování evangelia v životì a jeho šíøení. Cílem je vybudování a provozování sítì služeb lidem v nouzi na køes anských principech. Ve svých zaøízeních i mimo nì poskytuje Nadìje pomoc duchovní, morální, sociální, zdravotní, lékaøskou, hygienickou, stravovací, ubytovací, hmotnou, právní, poradenskou, osvìtovou, vzdìlávací, výchovnou, apod., vèetnì doplòkových služeb. Své služby zamìøuje zejména na lidi osamìlé, zdravotnì postižené, spoleèensky vylouèené nebo jinak znevýhodnìné. Ve svých zaøízeních i mimo nì Nadìje vyvíjí misijní èinnost ve všech formách. Uplatòována je dobrovolná práce pravidelná i pøíležitostná a práce v pracovním pomìru nebo civilní služba. Spolková èinnost je výhradnì dobrovolná a neformální. Placený aparát neexistuje. PROGRAM ÈINNOSTI INTEGRAÈNÍ PROGRAM PROGRAM PRO TØETÍ VÌK PROGRAM PRO MENTÁLNÌ POSTIŽENÉ NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA PROGRAM ZDRAVOTNÍ POMOCI PROGRAM POTRAVINOVÉ POMOCI MISIJNÍ PROGRAM Praha, Vysoké Mýto, Èeská Tøebová, Plzeò, Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav, Písek Nedašov, Vysoké Mýto, Brno, Zlín, Praha Otrokovice, Zlín, Nedašov, Vsetín Litomyšl Praha, Vysoké Mýto, Brno, Otrokovice, Zlín ve všech poboèkách ve všech poboèkách Integraèní program (od roku 1990) je urèen na pomoc lidem sociálnì vylouèeným a lidem, kterým sociální vylouèení hrozí. Jeho smyslem je spoluúèast na hledání životních cílù a spoleèenského uplatnìní a pomoc pøi návratu do spoleènosti. Souèástí programu je okamžitá pomoc pøi uspokojení základních lidských potøeb, ale také nabídka ubytování a dlouhodobìjší pomoci. Program pro tøetí vìk (od roku 1991) pøedstavuje ucelenou soustavu služeb starým lidem, pøedevším osamìlým. Cílem je udržení nebo obnova co nejhodnotnìjšího života starého èlovìka ve vlastním domovì; teprve když to není možné, pak nabídka nového domova s komplexní péèí. Souèástí programu jsou vedle domácí péèe (home care) a peèovatelské služby také pøechodné pobyty s komplexní nebo èásteènou péèí a domy pokojného stáøí, které pøedstavují trvalý pobyt s komplexní péèí. Program pro mentálnì postižené (od roku 1992) je koncipován jako komplex služeb dìtem, mladým lidem i dospìlým s mentálním postižením a s kombinovanými vadami. Preferováno je bydlení ve vlastní rodinì nebo chránìné bydlení s pobytem ve stacionáøi s chránìnou prací, klientùm s tìžším postižením je urèena komplexní ústavní péèe. Souèástí programu je výchovná a vzdìlávací, zamìøená na rozvoj skrytých schopností pro sebeobsluhu, pocit sebeodpovìdnosti, a pro naplnìní smyslu života, k dosažení maximálního možného stupnì integrace do spoleènosti. Náhradní rodinná výchova (od roku 1995) je alternativou pro opuštìné dìti pøijetím do otevøené rodiny. Vedle bydlení a úplné rodinné péèe je kladen dùraz na integraci do spoleènosti. Program umožòuje prožít dìtem dìtství v pøirozeném prostøedí. Souèástí programu je vytvoøené zázemí pro klubovou èinnost v zájmu pøirozené integrace. Program zdravotní pomoci (od roku 1992) vhodnì doplòuje ostatní sociální programy Nadìje o zdravotní péèi, zejména Integraèní program, Program pro tøetí vìk a Program pro mentálnì postižené. Èinnost lékaøù a zdravotních sester doplòuje komplexní služby jak v ústavech a zaøízeních, tak i v domácí péèi. Dùležitou službu vykonává rovnìž lékaø v ordinaci pro bezdomovce. Program potravinové pomoci (od roku 1990) provází veškeré aktivity Nadìje od jejího vzniku. Program vychází z pøedpokladu, že èlovìk v hmotné nouzi potøebuje nejprve uspokojit svou základní biologickou potøebu - nasytit se. Základním principem je získávání, skladování a distribuce potravin podle podmínek stanovených Evropskou chartou potravinových bank. Misijní program (od roku 1990) je naplnìním stanov Nadìje a pilíøem veškerých jejích aktivit. Vychází z pøesvìdèení, že charitativní a sociální èinnost mùže pomoci a ulevit, ale pravé odpoèinutí a vyøešení podstaty lidské bídy nepøinese. Køes anská pastoraèní péèe a misijní služba je souèástí práce ve všech poboèkách. 5

6 POBOÈKA PRAHA Kontaktní adresa poboèky: Nadìje, poboèka Praha, Varšavská 37, Praha 2 tel.: , fax: úèet: ÈSOB a.s., èíslo /0300 Petra Lakatošová oblastní øeditelka Datum založení poboèky: kvìten 1991 Seznam støediskek provozovaných v roce 2002: Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování služeb: Støedisko pomoci Bolzanova Støedisko pomoci mladým Bolzanova Noclehárna pro muže Husitská Azylová ubytovna pro muže Krásova Azylová ubytovna pro ženy Na Slupi Dùm Nadìje Radotín Dùm Nadìje Vršovice Dùm Nadìje Zábìhlice (zahájení provozu od záøí) Chránìný byt Bajkonurská Støedisko Nadìje Milíèov (zahájení provozu od kvìtna) Dílny pracovní terapie Rybalkova Ordinace praktického lékaøe pro bezdomovce Lùžková èást ordinace praktického lékaøe pro bezdomovce Støedisko pomoci s ošacením Na Slupi Støedisko pomoci s ošacením Krásova Pomoc bezdomovcùm a osobám v krizové situaci Pomoc osobám a rodinám s nízkými pøíjmy Sociální intervence v rodinách dlužníkù za nájemné Pomoc drogovì závislým (zprostøedkování léèby, osvìta) Materiální pomoc osobám ve výkonu trestu s nabídkou následné péèe Výkon trestu obecnì prospìšných prací Výkon veøejnì prospìšných prací Pomoc mladým mužùm pøicházejícím z dìtských domovù a jiných výchovných ústavù Terénní práce (vyhledávání potøebných a závislých lidí v ulicích) Potravinová banka (shromažïování a rozdávání potravin potøebným lidem a dalším neziskovým organizacím) 6

7 POBOÈKA PRAHA Události v roce 2002: V rámci hodnocení kvality poskytovaných sociálních služeb provedlo Ministerstvo práce a sociálních vìcí hodnocení ubytovacích zaøízení Domu Nadìje Vršovice a Domu Nadìje Radotín. Obì zaøízení byla hodnocena kladnì. V návaznosti na adventní koncerty poøádané Èeskou televizí probìhlo pøevzetí šeku na èástku Kè urèenou na dokonèení rekonstrukce Domu Nadìje Zábìhlice. Ve tøetí èásti volného cyklu Obìti s názvem Svìdek natoèené Èeskou televizí byly použity zábìry poøízené ve Støedisku pomoci Bolzanova. Projekt Domu Nadìje Zábìhlice získal èestné uznání v rámci ceny PROROK - PROJEKT ROKU. Cenu vyhlašují Nadace Civilia, Nadace VIA, Nadace rozvoje obèanské spoleènosti a Open Society Fund. Na podporu dostavby Domu Nadìje Zábìhlice poøádala Nadìje a obèanské sdružení Mariona propagaèní akci s názvem Týden pro Nadìji v Praze, jejímž rámci probìhlo nìkolik benefièních koncertù, bohoslužeb, sbírek a výstava fotografií. Úèast na dobroèinném trhu øemesel a koncertu poøádaného organizací I.W.A.P. (International Women s Association of Prague) a jarmarku poøádaného Diakonií Èeskobratrské církve evangelické. V rámci aktivit stavebního øádu IBO (Internationale Bouworde) pomáhalo šest zahranièních dobrovolníkù na rekonstrukci sociální jídelny v Emauzích. Otevøení sbìrného místa v prostorách Støediska pomoci mladým Bolzanova a uvolnìní ubytovacích kapacit Domu Nadìje Radotín pro obèany postižené povodní. Dokonèení rekonstrukce a otevøení Domu Nadìje Zábìhlice, který bude sloužit jako dùm pokojného stáøí pro bezdomovce. Slavnostní otevøení spojené s pøipomenutím Mezinárodního dne za vymýcení chudoby probìhlo 15. øíjna. Návštìva delegace thajského parlamentu vedená pøedsedkyní výboru pro sociální vìci v Domì Nadìje Vršovice. Úèast, prezentace a pøednáška na akci V Praze doma bez domova poøádané Mìstským centrem sociálních služeb a prevence. Úèast na aktivitách projektu S.A.D. s názvem Budování evropských partnerství v boji proti bezdomovství v Praze, Polsku a Rakousku. Tøi štìdroveèerní veèeøe pro 240 osob s vánoèním poselstvím a dárkovými balíèky ve Støedisku pomoci Bolzanova a další spoleèné veèeøe v Domì Nadìje Vršovice, Domì Nadìje Radotín, Domì Nadìje Zábìhlice a v Azylové ubytovnì pro ženy Na Slupi. Na podporu Integraèního programu probíhaly v supermarketech Tesco sbírky do kasièek. Kvalitativní hodnocení: Nabízené služby získaly v prùbìhu roku komplexnìjší podobu díky dokonèení rekonstrukce a otevøení Domu Nadìje Zábìhlice. Integraèní program tak mùže nabízet dlouho postrádanou službu zamìøenou na staré a invalidní bezdomovce. Provozem chránìného bytu v Bajkonurské ulici byl vytvoøen návazný stupeò pro mladé muže, kteøí prošli Domem Nadìje Vršovice, vedoucí k vìtší samostatnosti a zaèlenìní do bìžného života. Výmìnou vybavení v Azylové ubytovnì pro ženy Na Slupi, Domì Nadìje Radotín a ve Støedisku pomoci Bolzanova došlo k zajištìní vìtšího soukromí a zlepšení životního prostøedí uživatelù (naplòování standardù kvality sociálních služeb). Pravidelnì provádìnou supervizí pracovních týmù bylo dosaženo zlepšení komunikace a vztahù na pracovištích. Úèastí sociální pracovnice na vzdìlávacích semináøích bylo dosaženo zkvalitnìní práce se závislými uživateli (pøedevším narkomany). 7

8 POBOÈKA PRAHA Cíle do blízké budoucnosti: Zahájit v Domì Nadìje Radotín provoz azylového domu pro muže. Zahájit provoz sociální jídelny na Praze 2 (záleží na termínu dokonèení rekonstrukce). Získat nové ubytovací prostory pro bezdomovce. Zapojit klienty do pomocných prací ve støediscích. Azylové ubytovny Krásova a Na Slupi, Noclehárna Husitská a Milíèov a Dùm Nadìje Radotín: Poèet lùžek od ledna do listopadu / v prosinci / 131 Poèet ubytovaných Poèet poskytnutých noclehù Dùm Nadìje Zábìhlice (od zaèátku záøí): Poèet lùžek Poèet ubytovaných Dùm Nadìje Vršovice: Poèet lùžek Poèet ubytovaných Poèet poskytnutých noclehù Statistický výkaz roku 2002: Støedisko pomoci Bolzanova: Poèet nových klientù Prùmìrnì poèet návštìv za den Poèet vydaných jídel Poèet ošacených Poèet vykoupaných Støedisko pomoci mladým Bolzanova (od poloviny dubna do konce záøí muselo být z finanèních dùvodù uzavøeno): Poèet klientù celkem Poèet nových klientù Poèet návštìv klientù Poèet ošacených Poèet vykoupaných Ordinace praktického lékaøe: Poèet ošetøení a prohlídek Poèet klientù na lùžkové èásti Poèet výskytù nejèastìjších chorob: Chøipky a dýchací cesty Kožní Bércové vøedy Žaludeèní a støevní potíže Revmatická a neurologická Svrab Prùmìrný poèet zamìstnancù: Poèet návštìv ve støediscích pomoci v jednotlivých mìsících: Poèet noclehù poskytnutých v ubytovacích zaøízení v jednotlivých mìsících: Terénní práce: Poèet kontaktù Poèet závislých Poprvé oslovených Poboèka Praha - vèetnì ústøedí (v tis. Kè) 8

9 STØEDISKO NÝRSKO Bohumil Najbert vedoucí støediska Kontaktní adresa støediska: Nadìje, støedisko Nýrsko, U Radnice 817, Nýrsko tel.: (tel. na vzdìlávací centrum: ) úèet: Èeská spoøitelna a.s., èíslo /0800 Datum vzniku støediska: èerven 1992 Èinnost støediska je zamìøená na poskytování služeb: Vzdìlávací centrum, kurzy, pastorace, vyuèování Misijní program (evangelizace, duchovní péèe, prodej køes- anské literatury) Sociální služby (domácí péèe, terénní služba, poradenství, šatník) Kulturní služby (videoklub, èítárna) Práce s dìtmi (klubová èinnost, výlety, letní tábory) Cíle do blízké budoucnosti: Získat vhodný objekt pro poskytování služeb Získat dárce a sponzory pro naši èinnost Získat a proškolit další dobrovolníky Více zviditelnit nabízené služby Pokraèovat v poskytování služeb a dále je zkvalitòovat Události v roce 2002: Pro zájemce probíhalo vzdìlávání a vyuèování Byla nabízena a zajiš ována duchovní a pastoraèní péèe Potøebným byla poskytována domácí péèe, poradenství, ošacení a pomoc pøi jednávání na úøadech Probíhalo promítání videopoøadù, poslech audiopoøadù a ètení knih Pro dìti byl každý týden pøipravován klub Probìhl letní tábor v Habarticích O vánocích se konala besídka Statistický výkaz roku 2002: Vzdìlávací centrum Misijní program Sociální služby Kulturní služby Práce s dìtmi Dìti do 10 let Dìti nad 10 let Prùmìrný poèet pracovníkù... 1 Støedisko Nýrsko (v tis. Kè) 9

10 POBOÈKA NEDAŠOV Kontaktní adresa poboèky: Nadìje, poboèka Nedašov, Nedašov 161, Nedašov tel.: , fax: úèet: Èeská spoøitelna a.s., èíslo /0800 Ing. Josef Baránek øeditel poboèky Datum založení poboèky: èerven 1991 Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování služeb: Dùm pokojného stáøí Chránìné pracovištì pro zdravotnì postižené Události v roce 2002: Zabudování pøepravného zaøízení pro trvale ležící klienty v pokoji pro ženy Rozšíøení vjezdu pro zásobovací vozy Každomìsíèní bohoslužby a návštìvy knìze u lùžka Týdnì postní rozjímání Køížové cesty Pracovní terapie rozšíøení o výrobu èarodìjnic Stavìní a kácení máje Prázdninové táboráky se skauty Výlety do pøírody Spoleèenské hry soutìž Kufr na pokraèování Zájezdy: Luhaèovice, Velehrad Úèast na kulturním programu pøi pøíležitosti výroèí založení obce Besídky s dìtmi z místní školy Mikulášská nadílka Peèení vánoèního cukroví Vánoèní koledování, spoleèný Štìdrý veèer Kvalitativní hodnocení: Dùm pokojného stáøí Nedašov nabízí komplexní sociální služby pro všechny celoroènì ubytované klienty, bydlení v jednolùžkových pokojích se sociálním zaøízením, normální nebo dietní stravu, praní prádla apod., vše na základì požadavkù klienta a písemných dohod. Èást služeb využívají i senioøi z blízkého okolí, pro všechny je hledáno nejvhodnìjší øešení jejich nepøíznivé sociální situace, pøípadnì i s pomocí jiných poboèek Nadìje. Nadìje požádala o pilotní inspekci kvality služeb podle Standardù kvality, poboèka provádí pravidelnì sebehodnocení. Kvalitu poskytovaných služeb pravidelnì kontroluje i øeditelská rada na svých výjezdních zasedáních, ale i kontrolní orgány KHS, KÚ a MPSV. Podle výsledkù kontrol jsou upravovány vnitøní provozní pøedpisy. Služby jsou veøejnì nabízeny pøes sociální odbory úøadù obcí a zastupitelé pøi pravidelných návštìvách klientù hodnotí prùbìžnì úroveò poskytovaných služeb. 10

11 POBOÈKA NEDAŠOV Cíle do budoucnosti: V roce 2003: Zkvalitnit služby podle požadavkù standardù Rozšíøit stropní zvedací a dopravní zaøízení na další pokoje pro imobilní klienty Provést terénní úpravy v areálu za úèelem vzniku prostor pro sportovní akce a zátiší pro posezení a zhotovit nový chodník u vstupu do areálu Rozšíøit kapacitu sušárny prádla V dalších letech: Podle finanèních možností dokonèit projekt montáže stropního pøepravného zaøízení v oddìlení pro ležící Provést výmìnu propojovacího a signalizaèního systému Zajistit elektricky polohovatelná lùžka pro všechny trvale ležící klienty Statistický výkaz roku 2002: Lùžková kapacita Prùmìrný poèet klientù...47,93 Prùmìrná obložnost v %...95,86 Prùmìrný vìk klientù...76,9 Složení pokojù: Jednolùžkové Dvoulùžkové... 5 Tøílùžkové... 1 Prùmìrný poèet zamìstnancù Prùmìrný poèet zamìstnancù chránìné dílny... 5 Vìkové složení klientù (v %) Zdravotní zpùsobilost klientù (v %) Poboèka Nedašov (v tis. Kè) 11

12 POBOÈKA VYSOKÉ MÝTO Kontaktní adresa poboèky: Nadìje, poboèka Vysoké Mýto, nám. Nadìje 731, Vysoké Mýto tel.: , fax: úèet: Komerèní banka a.s., èíslo /0100 Petr Macek oblastní øeditel Datum založení poboèky: leden 1992 DÙM POKOJNÉHO STÁØÍ Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování služeb: Dùm pokojného stáøí Ordinace praktického lékaøe a rehabilitace Kuchynì (ètyøi typy diet) Kvalitativní hodnocení: V Domì pokojného stáøí dbáme na studium standardù kvality sociální práce a jejího srovnání s praxí. Vytváøí se systém vzdìlávání pracovníkù. Daøí se nám kontakt obyvatel s dìtmi z o- kolí. Máme dobré vztahy a kontakty s institucemi mìsta. Cíle do blízké budoucnosti: Zkvalitnit služby vzdìláváním personálu Zkvalitnit technické zaøízení domova Události v roce 2002: Zajiš ování služeb sociálních, zdravotních a duchovních Provoz kuchynì Pastoraèní péèe Spoleèenské veèery Vysílání domácího rozhlasu Pravidelná doprava obyvatel do centra mìsta Pøednášky Koncerty Výlety Dny otevøených dveøí Pravidelné spoleèné setkávání seniorù s dìtmi z okolí Statistický výkaz roku 2002: Kapacita lùžek Domu pokojného stáøí Kapacita bezbariérových bytù Prùmìrný vìk klientù...75,6 Obložnost (v %)...98,3 Prùmìrný poèet zamìstnancù: Vìkové složení obyvatel 12

13 POBOÈKA VYSOKÉ MÝTO STØEDISKO HUSOVA tel.: Datum založení støediska: øíjen 1998 Èinnost støediska je zamìøená na poskytování služeb: Integraèní program v nájemních domech pro tìžko pøizpùsobivé a sociálnì potøebné obèany Duchovní a pastoraèní péèe Volnoèasové aktivity a podpora vzdìlávání Kvalitativní hodnocení: Na kvalitu naší práce má pozitivní vliv vzdìlávání pracovníkù, navázali jsme dobré vztahy s dalšími obyvateli nájemních domù a rozšíøili spolupráci se státní správou. Cíle do blízké budoucnosti: Udržet spoleèné prostoty a okolí v náležitém stavu Vytvoøit podmínky pro dokonèení stavebních úprav budovy a prostoru dvora Zvýšit poèet kontaktù s úøady a zainteresovanými složkami Zkvalitnit práci s dìtmi i dospìlými Události v roce 2002: Sociální intervence v rodinách s následnou prací s dìtmi (èinnost zahrnuje 66 školních dìtí, které se v prùmìrném poètu 15 úèastní jednotlivých aktivit) Volnoèasové aktivity dìtí (zpìv, vyprávìní biblických pøíbìhù, soutìže, malování, ruèní práce, sportování v tìlocviènì) Douèování a pomoc pøi øešení domácích úloh Poøádání výletù pro dìti Pomoc pøi letním táboøe (pro 15 dìtí) Soutìžní dopoledne (úèast na dìtském dnu byla 75 dìtí) Turnaje ve stolním tenisu Vánoèní besídky Poradenské èinnosti Misijnì pastoraèní služba Brigády na úpravu a údržbu pøilehlých prostor Vzdìlávání pracovníkù Statistický výkaz roku 2002: Prùmìrný poèet klientù Prùmìrný poèet zamìstnancù:... 2 Vìkové složení obyvatel V roce 2002 provedlo mìsto renovaci 21 bytù, což znamenalo zvýšené pracovní nasazení v kontaktu mezi obyvateli a zúèastnìnými úøady a pracovníky firem. Naši služebnu jsme pøestìhovali do objektu po rekonstrukci. Poboèka Vysoké Mýto (v tis. Kè) 13

14 POBOÈKA LITOMYŠL Kontaktní adresa poboèky: Nadìje, poboèka Litomyšl, Matìje Kudìje 14, Litomyšl tel., fax: úèet: Komerèní banka a.s., èíslo /0100 Ing. Jana Macková vedoucí poboèky Datum založení poboèky: leden 1996 Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování služeb: Náhradní rodinná péèe Misijní støedisko pro dìti a mládež Cíle do blízké budoucnosti: Vytvoøení vìtší návaznosti jednotlivých programù Události v roce 2002: Movie night èajovna s velkoplošným promítáním filmu Klub dobré zprávy klub dìtí (každý týden) Klub køes anské mládeže (každý týden) Víkend tvoøivosti na téma: Ztracený muzika a pantomima Velikonoèní pobyt mládeže Žïárná u Boskovic Košer veèeøe pravá židovská veèeøe s povídáním Dìtský letní tábor Baldovec English camp pro studenty Ramzová (Jeseníky) Follow up pokraèování english campu v Litomyšli a okolí Dobrodružný týden pro SSPoŠ Vysoké Mýto-Mladoèov Adventní koncert sboru z Bìloruska Živý betlém Kvalitativní hodnocení: Statistický výkaz roku 2002: Dvì rodiny se 13 dìtmi, z nichž je 10 v náhradní rodinné péèi. Poèet studentù v pravidelném kontaktu Poèet dìtí v klubu Dobré zprávy Prùmìrný poèet zamìstnancù:... 2 Návštìvnost misijního støediska v jednotlivých mìsících: V roce 2002 se nám podaøilo zkvalitnit a rozšíøit práci s dìtmi od 6 do 13 let a aktivnì do ní zapojit nové studenty. I díky této skuteènosti jsou naše služby komplexnìjší a jsou dostupné vìtšímu poètu klientù. Poboèka Litomyšl (v tis. Kè) 14

15 POBOÈKA ÈESKÁ TØEBOVÁ Jiøí Grund vedoucí poboèky Kontaktní adresa poboèky: Nadìje, poboèka Èeská Tøebová Semanínská 2084, Èeská Tøebová tel.: , úèet: Komerèní banka a.s., èíslo /0100 Datum založení poboèky: bøezen 1997 Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování služeb: Integrace sociálnì potøebných Duchovní a pastoraèní péèe Volnoèasové aktivity a podpora vzdìlávání Správcovská èinnost Cíle do blízké budoucnosti: Pokraèovat v èinnostech provádìných v roce 2002 Pomoci k vyšší vzdìlanosti Romù Prevence kriminality Boj proti nebezpeèným chorobám Události v roce 2002: Služby sociální intervence v ohrožených rodinách Volnoèasové aktivity pro dìti a mládež Výlety Klubu David Schùzky Klubu David Letní tábor pro dìti Fotbalový turnaj Drakiáda pro dìti Vánoèní slavnost Burzy ošacení Domovní schùze Statistický výkaz roku 2002: Poèet klientù celkem Poèet dospìlých Poèet dìtí Poèet pracujících Poèet bytù Kvalitativní hodnocení: Na kvalitu naší práce má pozitivní vliv vzdìlávání pracovníkù, navázali jsme dobré vztahy s dalšími obyvateli nájemních domù a rozšíøili spolupráci se státní správou.také se nám podaøilo rozšíøit èinnost ve volnoèasových aktivitách (rozdìlení Klubu David na mladší i starší dìti). Tím se nám podaøilo dále zkvalitnit naši èinnost. Prùmìrný poèet zamìstnancù:... 4 Poèet dìtí, které navštívily Klub David v jednotlivých mìsících: Poboèka Èeská Tøebová (v tis. Kè) 15

16 POBOÈKA ZLÍN Kontaktní adresa poboèky: Nadìje, poboèka Zlín, Bratøí Sousedíkù 349, Zlín tel.: , fax: úèet: Èeská spoøitelna a.s., èíslo /0800 Ludmila Vavreèková øeditelka poboèky Datum založení poboèky: duben 1992 DÙM NADÌJE ZLÍN A DENNÍ STACIONÁØ S CHRÁNÌNÝM PRACOVIŠTÌM Bratøí Sousedíkù Èinnost støediska je zamìøená na poskytování služeb: Dùm Nadìje Zlín slouží pro celoroèní ubytování s pøípravou klientù do chránìných bytù V chránìných bytech zajiš ujeme asistenèní služby Denní stacionáø s chránìným pracovištìm pro dospìlé obèany s mentálním postižením Chránìné pracovištì U vèelky je integrovaná èajovna s obsluhou handicapovaných obèanù a prodejem výrobkù chránìných dílen Cíle do blízké budoucnosti: Rekonstruovat Dùm Nadìje Zlín, vytvoøit zázemí a pøíjemné prostøedí k bydlení klientù Poskytovat individuální péèi k pøípravì klientù do chránìných bytù Kvalitativní hodnocení: Projekt Nadìje ve Zlínì pro obèany s mentálním postižením je urèen pøedevším absolventùm speciálních škol. Jde pøedevším o pracovní uplatnìní v chránìných dílnách, výbìru volnoèasových aktivit. Dále poskytování celoroèní bydlení v domovì a chránìného bydlení v chránìných bytech. Události v roce 2002: Uskuteènìní projektu Nadìje naopak k 10. výroèí èinnosti poboèky Zlín Ve spolupráci s nìmeckou organizací Lebenshilfe v Esslingenu: úprava zahrady a sportovního høištì u Domu Nadìje Zlín za úèasti klientù partnerských organizací Lebenshilfe a Nadìje, slavnostní otevøení chránìného pracovištì U vèelky, mezinárodní utkání ve stolním tenise, pøedvádìcí a prodejní akce tradièních øemesel chránìných dílen Nadìje ve zlínském supermarketu, narozeninová show pro handicapované obèany celé republiky Pøedvádìcí akce tradièních øemesel ve Zlínském muzeu, na hradì v Malenovicích a v zoo Lešná Ozdravné pobyty v horském støedisku Portáš a Jelenovské u Valašských Klobouk Úèast na závodech v lyžování, plavání, stolním tenise a pøehazované v rámci Èeského hnutí speciálních olympiád Statistický výkaz roku 2002: Poèet ubytovaných v Domì Nadìje Zlín Lùžko akutní pro akutní pøípady... 1 Poèet ubytovaných v chránìných bytech... 4 Poèet klientù denního stacionáøe Poèet osob zamìstnaných na chránìném pracovišti Prùmìrný poèet zamìstnancù Porovnání poètu klientù na denním pobytu a celoroèním pobytu 16

17 POBOÈKA ZLÍN DÙM POKOJNÉHO STÁØÍ Mostní 4058, Zlín tel.: Datum založení støediska: záøí 1998 Èinnost støediska je zamìøená na poskytování služeb: Celoroèní kompletní péèe o èásteènì nebo zcela imobilní a dementní obèany Individuální a skupinové aktivizace a terapie Peèovatelská a ošetøovatelská služba v domácnosti klienta Kvalitativní hodnocení: Cílem našeho støediska je zajistit našim klientùm dùstojné prožití stáøí. Respektovat individualitu a hodnotu každého èlovìka a motivovat ho tak, aby nerezignoval na svùj život domovì a vytváøíme prostor pro dobré vztahy v komunitì domova. Cíle do blízké budoucnosti: Pøestavba lùžkové èásti domova a zvýšení soukromí obyvatel za podmínky finanèního pøispìní magistrátu mìsta Zlína Události v roce 2002: Den otevøených dveøí s vystoupením dìtského souboru Vonièka Oslava velikonoèních svátkù Výlet do lázní Luhaèovice, do Buchlovic a návštìva Velehradu Návštìva Nadìje, poboèka Otrokovice u pøíležitosti Dne otevøených dveøí Posezení s klienty Nadìje denního stacionáøe u Vèelky Návštìva rodných vesnic našich klientù v okolí Zlína Mikulášské vystoupení žákyò zdravotní školy Vánoèní vystoupení dìtí souboru Vonièka a mateøské školky Každý mìsíc mají klienti možnost zúèastnit se pøímo v domovì mše svaté Jednou za mìsíc pøichází do domova dobrovolnice na kanisterapii Každý den probíhají tzv. skupinky, na které pøipravuje naše sociální pracovnice rùzné terapie, napø.: arteterapie, ergoterapie, muzikoterapie, tréninky pamìti, cvièení na kreativitu, kondièní, dechové a relaxaèní cvièení, aj. Statistický výkaz roku 2002: Kapacita (poèet lùžek) z toho pøechodný pobyt... 1 Zdravotní zpùsobilost klientù: trvale upoutaní na lùžko... 9 mobilní za pomoci druhé osoby nebo technických pomùcek Prùmìrný poèet zamìstnancù: Vìkové složení klientù Poboèka Zlín (v tis. Kè) 17

18 POBOÈKA BRNO Kontaktní adresa poboèky: Nadìje, poboèka Brno, Velkopavlovická 13, Brno tel., fax: úèet: ÈSOB a.s., èíslo /0300 Ing. Jan Sláma oblastní øeditel Datum založení poboèky: listopad 1992 Èinnost poboèky je zamìøena na poskytování služeb: Peèovatelská služba v domácnostech a v Domì peèovatelské služby Domácí péèe (home care) Denní stacionáøe pro seniory Dùm pokojného stáøí v Ptašinského ulici Dva domovy pro pøechodné pobyty seniorù v Øeèkovicích a v Bohunicích Interní a geriatrická ordinace Psychiatrická a gerontopsychiatrická ordinace Události v roce 2002: Na zaèátku roku 2002 provedena za 28 pracovních dní rekonstrukce Domu pokojného stáøí na Ptašinského (zrušení prùchodných pokojù, nová jídelna, koupelny, výdejna jídla, izolace). ÚMÈ Brno-Bohunice slavnostnì otevøel Dùm peèovatelské služby na Arménské, kde Nadìje nabízí peèovatelské služby v tøiceti domácnostech. Maškarní bál klientù na Arménské ulici v únoru. Dny otevøených dveøí dne na Arménské a na Hapalovì (televize Prima). Na jaøe navštívilo deset vedoucích pracovníkù poboèky Brno sestry boromejky v Praze Øepích a pracovištì Vážky v Diakonii ÈCE v Krabèicích. Na Hapalovì ulici v prùbìhu roku devìt oslav devadesátin a jedna oslava díkù za 98 let života klienta. Návštìva starostky Stuttgartu pí. C. Müller-Trimbusch s pracovníky MMB v Domì pokojného stáøí na Ptašinského v kvìtnu. Výlety klientù z domovù do pøírody a okolí Brna (napø. do Tišnova-Pøedklášteøí, na hrad Veveøí a pøehradu, do Mariánského údolí). Sté narozeniny paní Popoviciu v Domì pokojného stáøí Ptašinského v èervnu. Otevøení sezónního Domova pro krátkodobé pobyty seniorù na Vinohradech (èerven-záøí) s kapacitou lùžek (zkušební provoz). Pøíprava na realizaci Domova Jiskra nadìje (domov pro seniory s pokroèilými demencemi vèetnì Alzheimerovy choroby v roce 2003). Ve spolupráci a v režii ÚMÈ Vinohrady zahájena realizace integrované zahrady pro seniory a maminky s dìtmi vèetnì dìtského høištì v areálu Nadìje na Vinohradech. V prùbìhu roku 2002 nastal útlum èinnosti Psychiatrické a gerontopsychiatrické ordinace. Podaøilo se udržet provoz Interní a geriatrické ordinace a pokraèovat v poskytování specializované ambulantní péèe o seniory. Pravidelné bohoslužby a mše vèetnì pastoraèních návštìv v prùbìhu celého roku ve tøech Domovech. Slavnostní otevøení novì rekonstruované zahrady na Arménské v režii ÚMÈ Bohunice v záøí za pøítomnosti námìstka primátora Brna. V listopadu vzpomenuli pracovníci brnìnské poboèky 10 let zaèátku práce Nadìje v Brnì: Ekumenická bohoslužba v kostele sv. Vavøince v Øeèkovicích. Spoleèenský veèer pracovníkù a hostù v Dìlnickém domì v Židenicích s výstavou prací klientù. Dny otevøených dveøí na všech pracovištích v Brnì (napø. v Hapalovì 80 návštìvníkù). Pestrý vánoèní program na všech pracovištích (vánoèní divadelní pøedstavení dìtí z MŠ a ZŠ z ulice Elišky Pøemyslovny na Arménské, divadelní pøedstavení mládeže ÈCE z Husovic na Hapalovì i na Ptašinského atd.) 18

19 POBOÈKA BRNO Cíle do blízké budoucnosti: Kvalitativní hodnocení: Z hlediska celkového hodnocení mùže být brnìnská poboèka pro klienty i pro samosprávu i státní správu pøitažlivá svou komplexní nabídkou sociálních a sociálnì zdravotních služeb a jejich logickou návazností: poradenství terénní služby v domácnostech (peèovatelská služba a domácí péèe) 5 center denních služeb (denní stacionáøe) 2 domovy pro pøechodné pobyty seniorù 1 domov pro trvalý pobyt seniorù. To vše odbornì garantováno a doplnìno interní a geriatrickou ordinací vedenou lékaøkou se dvìma atestacemi (financováno pojiš ovnou). V roce 2002 jsme rozšíøili nabídku služeb o èinnosti v Domì s peèovatelskou službou ÚMÈ Bohunice; sezónním (letním) provozováním Domova pro krátkodobé pobyty seniorù (4 mìsíce v dobì dovolených na Vinohradech); rozšíøením dopravy seniorù do center denních služeb (denních stacionáøù) naším autem; zlepšením a stabilizací stravování v centrální kuchyni v Bohunicích pro celou poboèku; zlepšením úrovnì bydlení v DPS Ptašinského provedenou rekonstrukcí (nový spoleèenský prostor jídelna, více koupelen, likvidace prùchodnosti pokojù atd.). Nabídka aktivizaèních èinností pro seniory, kteøí mají zájem, se v roce 2002 zlepšila jak pestrostí, tak kvalifikací personálu. Pøestìhovat kanceláø poboèky a vedení terénních støedisek z Vinohrad. Provést stavební úpravy a zahájit provoz Domova Jiskra nadìje na Vinohradech v roce 2003 v pøípadì zajiètìní financování. Zlepšit nabídku služeb v domovech pro pøechodné pobyty seniorù (napø. odstranit bariérovost na Hapalovì ulici, zlepšit možnosti relaxaèních cvièení na Arménské) v pøípadì zajištìní financování. Zlepšit pracovní podmínky v kuchyni. Navázat užší kontakty s obyvateli Domu s peèovatelskou službou na Arménské. Udržet vysoké procento využití lùžkové kapacity domovù. Usilovat o zrovnoprávnìní a narovnání pokøivených vztahù mezi neziskovými a ostatními sektory sociálních služeb, zejména z hlediska financování. 19

20 POBOÈKA BRNO Statistický výkaz roku 2002: Peèovatelská služba, poèet klientù Domácí péèe (home care), poèet pacientù Domácí péèe poèet spolupracujících lékaøù Interní a geriatrická ordinace, Ptašínského 13: Poèet geriatricých ošetøení Poèet interních ošetøení Dùm pokojného stáøí, Ptašínského 13: Poèet lùžek Poèet trvale bydlících seniorù Domov pro pøechodné pobyty seniorù, Arménská 2: Poèet lùžek Poèet ubytovaných seniorù Domov pro pøechodné pobyty seniorù, Hapalova 20: Poèet lùžek Poèet ubytovaných seniorù Dùm s peèovatelskou službou ÚMÈ Bohunice, Arménská 2/4 (èást roku 2002): Poèet vyžádaných kontaktù Sí denních stacionáøù (celkem 5 center denních služeb): Poèet klientù v centrech Poèet seniorù, kontaktujících právní poradnu Prùmìrný poèet zamìstnancù Poboèka Brno (v tis. Kè) 20

obèanské sdružení 120 00 Praha 2

obèanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2001 N A D Ì J E Varšavská 37 obèanské sdružení 120 00 Praha 2 1 Sociální vylouèení, jeho eliminace a prevence, život s lidskou dùstojností, to jsou pojmy, které se èasto opakují v dokumentech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 N A D Ě J E Varšavská 37 občanské sdružení 120 00 Praha 2 Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen;

Více

občanské sdružení 155 00 Praha 5

občanské sdružení 155 00 Praha 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 7 N A D Ě J E K Brance 11/19e občanské sdružení 155 00 Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Text: kolektiv autorů Foto: archiv Naděje Grafická úprava: Václav Grindler Sazba: DTP

Více

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 zpráva Výroèní Zpracovala : Jana Schwarzová Foto: archiv Farní charity Prachatice Vydala: FCH Prachatice Grafická úprava a tisk: srneczekdesign Úvod 4 Základní údaje o organizaci

Více

Odbor správy majetku vedoucí Ing. Jiøí Šùstek

Odbor správy majetku vedoucí Ing. Jiøí Šùstek MÌSTO LUHAÈOVICE Zastupitelstvo mìsta Luhaèovic ZML pracovalo v roce 2011 ve složení: PhDr. František Hubáèek, Ing. Marie Semelová, Mgr. Roman Lebloch, Ing. Pavel Køenek, Bc. Eva Tomalová, Alena Tománková,

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví

Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví (OP LZZ, CZ.1.04/5.1.01/12.00115) Centrum pro rozvoj péče Úvodní slovo Publikace, kterou právì držíte v rukou, vznikla v rámci

Více

POMÁHÁME LIDEM PROGRAM PRO DĚTI A MLÁDEŽ

POMÁHÁME LIDEM PROGRAM PRO DĚTI A MLÁDEŽ 1 Účelem, cílem a společným zájmem členů je vybudování a provozování sítě veřejně prospěšných služeb lidem na křesťanských principech. Ve svých zařízeních i mimo ně poskytuje NADĚJE jako svou hlavní činnost

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

ÈERVEN. roèník XV/2005

ÈERVEN. roèník XV/2005 ÈERVEN 5 roèník XV/2005 Slavnost v Pohádce máje Vážení spoluobèané, Srdeènì vás zveme na Slavnost v Pohádce máje, která se koná v nedìli 12. èervna 2005 od 15 hodin v areálu Pohádky máje u Podkomorské

Více

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIV ² È. 2 ² ÚNOR 2004 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny Babièce Viktorii Mazurkové

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Projektový pracovník veøejné správy Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Obsah 1. Úvodní slovo 2 2. Popis vzniku projektu 4 2.1 Zjiš ování potøeb cílové skupiny

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO Nejlepší ekologický zemědělec za uplynulý rok - farma Borová 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Slovo předsedy Struktura členské základny Poradenství Projekty Propagace a podpora odbytu Zastupování členů svazu Zahraniční

Více

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník.

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník. O B È A S N Í K D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopøivnice Èeský Tìšín Frýdek-Místek Tøinec Nový

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK ZPRÁVA VÝROÈNÍ 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk Tel.: 583 326 111, fax: 583 213 265,

Více

Archiv 2000 2004 též na www.mediprax.cz

Archiv 2000 2004 též na www.mediprax.cz URGENTNÍ UM MEDICÍNA 2/2006 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Z OBSAHU ÈÍSLA 2/2006: Pøipravenost rezortu zdravotnictví a systémový pøístup k prioritám bezpeènostní politiky ve zdravotnictví Projekt

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

organizace spoèívá v informaèní, osvìtové a poradenské èinnosti vèetnì

organizace spoèívá v informaèní, osvìtové a poradenské èinnosti vèetnì 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Agentura Koniklec je obèanské sdružení pro lidská práva a životní prostøedí, založené v roce 1992. Agentura Koniklec smìøuje k vyhledávání a uskuteèòování efektivních a netradièních

Více

Náchodská prima sezóna 2005

Náchodská prima sezóna 2005 Náchodský zpravodaj 1 Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Za Ladislavem Novotným... str. 6 Kvìtnová výroèí... str. 6 Náchodský

Více

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi:

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi: Králický zpravodaj 07/2004-1 Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku Pracovní návrh k veøejné diskuzi: 1. Cíl koncepce Koncepce chce být

Více

PUBLIKACE: DESET LET NADĚJE SLOVO ÚVODEM

PUBLIKACE: DESET LET NADĚJE SLOVO ÚVODEM PUBLIKACE: DESET LET NADĚJE SLOVO ÚVODEM Motto: Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li ve tvé moci je prokázat. (Bible, Kniha Přísloví 3,27) Deset let z hlediska historického není dlouhá doba;

Více