obèanské sdružení Praha 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obèanské sdružení 120 00 Praha 2"

Transkript

1 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2002 N A D Ì J E Varšavská 37 obèanské sdružení Praha 2 1

2 Prevence sociálního vylouèení èi exkluze a sociální zaèleòování neboli inkluze, subsidiarita a sociální soudržnost, organizovaná obèanská spoleènost a obèanský dialog, partnerství a vytváøení národních asociací a sítí (networking), vztah nevládního neziskového sektoru se státem èi s veøejnou správou to jsou pojmy, kterým jsme donedávna nedokázali ani porozumìt, ale s nimiž se setkáváme stále èastìji. Mohou zùstat jen prázdnými dobovými hesly, ale mohou být naplnìny mezilidskými vztahy. A právì tyto vztahy se snaží Nadìje vytváøet a udržovat. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2002 Text: kolektiv autorù Foto: archiv Nadìje Grafická úprava: Jan Kadlec Sazba: DTP Nadìje Tisk: Printex, Dìlnická 54, Praha 7 Vydala: Nadìje, obèanské sdružení, Varšavská 37, Praha 2 Náklad 500 výtiskù Název Nadìje a logo jsou chránìny zákonem NADÌJE 2003 ISBN

3 ÚVODNÍ SLOVO Motto: Rozdej svùj díl mezi sedm, ba i osm, nevíš, co zlého se na zemi stane. (Bible, Kniha Kazatel 11,2) Milí pøátelé, opìt otevíráte naši výroèní zprávu, ve které chceme pøedstavit svou práci v uplynulém roce. Opìt mùžete posoudit náš pokus na malém prostoru nìkolika stran popsat èinnost ètyø stovek pracovníkù, kteøí každodennì poslouží dvìma tisícùm lidí hledajících pomoc. Rok 2002, poznamenaný neèekanì nízkými státními dotacemi, byl pro nás velmi obtížný. Pøesto se podaøilo všechna støediska udržet, dokonce jsme mohli ve spolupráci se samosprávami mìst otevøít tøi nová støediska, v Písku-Purkraticích a v Praze na Jiním Mìstì støedisko Milíèov, obì pro služby sociální intervence v ohrožených rodinách, a na Vsetínì stacionáø pro dìti s postižením. V Brnì jsme otestovali pøechodné pobyty seniorù na Vinohradech. Po pìtiletém budování se nám podaøilo dokonèit a otevøít Dùm pokojného stáøí v Praze-Zábìhlicích, k èemuž významnì pomohl výtìžek adventního koncertu Èeské televize. Rád bych podìkoval každému, kdo se jakkoliv podílí na našem spoleèném díle, dárci malého i velkého daru, tomu, kdo rozhoduje o dotaci, pøíspìvku nebo grantu, každému, u koho nacházíme pochopení pøi jednání. Nejvíc ze všech chci podìkovat spolupracovníkùm, kteøí vytrvali i v tak tìžkém roce, øeditelùm poboèek, kteøí nesli a stále nesou velkou tíhu odpovìdnosti, a samozøejmì dobrovolníkùm, kteøí nelitují èasu vìnovaného druhým lidem. Pøeji nám všem hojnost Božího požehnání! 3

4 ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA K NADÌJE, OBÈANSKÉ SDRUŽENÍ, SE SÍDLEM V PRAZE 2, VARŠAVSKÁ 37 Ilja Hradecký, pøedseda a ústøední øeditel Registrace u MV ÈR dne pod è. VSP/1-2274/90-R IÈO: , DIÈ: Tel , fax: POBOÈKA PRAHA, VARŠAVSKÁ 37, PRAHA 2 str. 4 Petra Lakatošová, oblastní øeditelka STØEDISKO NÝRSKO, K RADNICI 817, NÝRSKO str. 7 Bohumil Najbert, vedoucí støediska POBOÈKA NEDAŠOV, NEDAŠOV 161 str. 8 Ing. Josef Baránek, øeditel poboèky POBOÈKA VYSOKÉ MÝTO, NÁM. NADÌJE 731, VYSOKÉ MÝTO str. 10 Petr Macek, místopøedseda a oblastní øeditel POBOÈKA LITOMYŠL, MATÌJE KUDÌJE 14, LITOMYŠL str. 12 Ing. Jana Macková, vedoucí poboèky POBOÈKA ÈESKÁ TØEBOVÁ, SEMANÍNSKÁ 2084, ÈESKÁ TØEBOVÁ str. 13 Jiøí Grund, vedoucí poboèky POBOÈKA ZLÍN, BRATØÍ SOUSEDÍKÙ 349, ZLÍN str. 14 Ludmila Vavreèková, øeditelka poboèky POBOÈKA BRNO, VELKOPAVLOVICKÁ 13, BRNO str. 16 Ing. Jan Sláma, místopøedseda a oblastní øeditel POBOÈKA OTROKOVICE, WOLKEROVA 1274, OTROKOVICE str. 20 Ing. Eva Ludvíèková, místopøedsedkynì a oblastní øeditelka POBOÈKA VSETÍN, KOBZÁÒOVA 1537, VSETÍN str. 19 Ester Cvejnová, vedoucí poboèky POBOÈKA PLZEÒ, ŽELEZNIÈNÍ 36, PLZEÒ str. 22 Ing. Jakub Forejt, oblastní øeditel POBOÈKA PÍSEK, SVATOPLUKOVA 1/211, PÍSEK str. 23 Pavel Kubišta, vedoucí poboèky POBOÈKA JABLONEC NAD NISOU, PODHORSKÁ 57, JABLONEC NAD NISOU str. 24 Jan Vanìèek, oblastní øeditel POBOÈKA MLADÁ BOLESLAV, ŠTYRSOVA 918, MLADÁ BOLESLAV str. 25 Mgr. Mirko Tichý, vedoucí poboèky 4

5 POSLÁNÍ A CÍLE Obèanské sdružení Nadìje bylo založeno dne a registrováno u Ministerstva vnitra Èeské republiky pod èíslem VSP/1-2274/90-R. Nadìje je podle svých stanov nepolitická a mezikonfesní nezisková organizace, pùsobící na celém území Èeské republiky. Posláním Nadìje je praktické uplatòování evangelia v životì a jeho šíøení. Cílem je vybudování a provozování sítì služeb lidem v nouzi na køes anských principech. Ve svých zaøízeních i mimo nì poskytuje Nadìje pomoc duchovní, morální, sociální, zdravotní, lékaøskou, hygienickou, stravovací, ubytovací, hmotnou, právní, poradenskou, osvìtovou, vzdìlávací, výchovnou, apod., vèetnì doplòkových služeb. Své služby zamìøuje zejména na lidi osamìlé, zdravotnì postižené, spoleèensky vylouèené nebo jinak znevýhodnìné. Ve svých zaøízeních i mimo nì Nadìje vyvíjí misijní èinnost ve všech formách. Uplatòována je dobrovolná práce pravidelná i pøíležitostná a práce v pracovním pomìru nebo civilní služba. Spolková èinnost je výhradnì dobrovolná a neformální. Placený aparát neexistuje. PROGRAM ÈINNOSTI INTEGRAÈNÍ PROGRAM PROGRAM PRO TØETÍ VÌK PROGRAM PRO MENTÁLNÌ POSTIŽENÉ NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA PROGRAM ZDRAVOTNÍ POMOCI PROGRAM POTRAVINOVÉ POMOCI MISIJNÍ PROGRAM Praha, Vysoké Mýto, Èeská Tøebová, Plzeò, Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav, Písek Nedašov, Vysoké Mýto, Brno, Zlín, Praha Otrokovice, Zlín, Nedašov, Vsetín Litomyšl Praha, Vysoké Mýto, Brno, Otrokovice, Zlín ve všech poboèkách ve všech poboèkách Integraèní program (od roku 1990) je urèen na pomoc lidem sociálnì vylouèeným a lidem, kterým sociální vylouèení hrozí. Jeho smyslem je spoluúèast na hledání životních cílù a spoleèenského uplatnìní a pomoc pøi návratu do spoleènosti. Souèástí programu je okamžitá pomoc pøi uspokojení základních lidských potøeb, ale také nabídka ubytování a dlouhodobìjší pomoci. Program pro tøetí vìk (od roku 1991) pøedstavuje ucelenou soustavu služeb starým lidem, pøedevším osamìlým. Cílem je udržení nebo obnova co nejhodnotnìjšího života starého èlovìka ve vlastním domovì; teprve když to není možné, pak nabídka nového domova s komplexní péèí. Souèástí programu jsou vedle domácí péèe (home care) a peèovatelské služby také pøechodné pobyty s komplexní nebo èásteènou péèí a domy pokojného stáøí, které pøedstavují trvalý pobyt s komplexní péèí. Program pro mentálnì postižené (od roku 1992) je koncipován jako komplex služeb dìtem, mladým lidem i dospìlým s mentálním postižením a s kombinovanými vadami. Preferováno je bydlení ve vlastní rodinì nebo chránìné bydlení s pobytem ve stacionáøi s chránìnou prací, klientùm s tìžším postižením je urèena komplexní ústavní péèe. Souèástí programu je výchovná a vzdìlávací, zamìøená na rozvoj skrytých schopností pro sebeobsluhu, pocit sebeodpovìdnosti, a pro naplnìní smyslu života, k dosažení maximálního možného stupnì integrace do spoleènosti. Náhradní rodinná výchova (od roku 1995) je alternativou pro opuštìné dìti pøijetím do otevøené rodiny. Vedle bydlení a úplné rodinné péèe je kladen dùraz na integraci do spoleènosti. Program umožòuje prožít dìtem dìtství v pøirozeném prostøedí. Souèástí programu je vytvoøené zázemí pro klubovou èinnost v zájmu pøirozené integrace. Program zdravotní pomoci (od roku 1992) vhodnì doplòuje ostatní sociální programy Nadìje o zdravotní péèi, zejména Integraèní program, Program pro tøetí vìk a Program pro mentálnì postižené. Èinnost lékaøù a zdravotních sester doplòuje komplexní služby jak v ústavech a zaøízeních, tak i v domácí péèi. Dùležitou službu vykonává rovnìž lékaø v ordinaci pro bezdomovce. Program potravinové pomoci (od roku 1990) provází veškeré aktivity Nadìje od jejího vzniku. Program vychází z pøedpokladu, že èlovìk v hmotné nouzi potøebuje nejprve uspokojit svou základní biologickou potøebu - nasytit se. Základním principem je získávání, skladování a distribuce potravin podle podmínek stanovených Evropskou chartou potravinových bank. Misijní program (od roku 1990) je naplnìním stanov Nadìje a pilíøem veškerých jejích aktivit. Vychází z pøesvìdèení, že charitativní a sociální èinnost mùže pomoci a ulevit, ale pravé odpoèinutí a vyøešení podstaty lidské bídy nepøinese. Køes anská pastoraèní péèe a misijní služba je souèástí práce ve všech poboèkách. 5

6 POBOÈKA PRAHA Kontaktní adresa poboèky: Nadìje, poboèka Praha, Varšavská 37, Praha 2 tel.: , fax: úèet: ÈSOB a.s., èíslo /0300 Petra Lakatošová oblastní øeditelka Datum založení poboèky: kvìten 1991 Seznam støediskek provozovaných v roce 2002: Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování služeb: Støedisko pomoci Bolzanova Støedisko pomoci mladým Bolzanova Noclehárna pro muže Husitská Azylová ubytovna pro muže Krásova Azylová ubytovna pro ženy Na Slupi Dùm Nadìje Radotín Dùm Nadìje Vršovice Dùm Nadìje Zábìhlice (zahájení provozu od záøí) Chránìný byt Bajkonurská Støedisko Nadìje Milíèov (zahájení provozu od kvìtna) Dílny pracovní terapie Rybalkova Ordinace praktického lékaøe pro bezdomovce Lùžková èást ordinace praktického lékaøe pro bezdomovce Støedisko pomoci s ošacením Na Slupi Støedisko pomoci s ošacením Krásova Pomoc bezdomovcùm a osobám v krizové situaci Pomoc osobám a rodinám s nízkými pøíjmy Sociální intervence v rodinách dlužníkù za nájemné Pomoc drogovì závislým (zprostøedkování léèby, osvìta) Materiální pomoc osobám ve výkonu trestu s nabídkou následné péèe Výkon trestu obecnì prospìšných prací Výkon veøejnì prospìšných prací Pomoc mladým mužùm pøicházejícím z dìtských domovù a jiných výchovných ústavù Terénní práce (vyhledávání potøebných a závislých lidí v ulicích) Potravinová banka (shromažïování a rozdávání potravin potøebným lidem a dalším neziskovým organizacím) 6

7 POBOÈKA PRAHA Události v roce 2002: V rámci hodnocení kvality poskytovaných sociálních služeb provedlo Ministerstvo práce a sociálních vìcí hodnocení ubytovacích zaøízení Domu Nadìje Vršovice a Domu Nadìje Radotín. Obì zaøízení byla hodnocena kladnì. V návaznosti na adventní koncerty poøádané Èeskou televizí probìhlo pøevzetí šeku na èástku Kè urèenou na dokonèení rekonstrukce Domu Nadìje Zábìhlice. Ve tøetí èásti volného cyklu Obìti s názvem Svìdek natoèené Èeskou televizí byly použity zábìry poøízené ve Støedisku pomoci Bolzanova. Projekt Domu Nadìje Zábìhlice získal èestné uznání v rámci ceny PROROK - PROJEKT ROKU. Cenu vyhlašují Nadace Civilia, Nadace VIA, Nadace rozvoje obèanské spoleènosti a Open Society Fund. Na podporu dostavby Domu Nadìje Zábìhlice poøádala Nadìje a obèanské sdružení Mariona propagaèní akci s názvem Týden pro Nadìji v Praze, jejímž rámci probìhlo nìkolik benefièních koncertù, bohoslužeb, sbírek a výstava fotografií. Úèast na dobroèinném trhu øemesel a koncertu poøádaného organizací I.W.A.P. (International Women s Association of Prague) a jarmarku poøádaného Diakonií Èeskobratrské církve evangelické. V rámci aktivit stavebního øádu IBO (Internationale Bouworde) pomáhalo šest zahranièních dobrovolníkù na rekonstrukci sociální jídelny v Emauzích. Otevøení sbìrného místa v prostorách Støediska pomoci mladým Bolzanova a uvolnìní ubytovacích kapacit Domu Nadìje Radotín pro obèany postižené povodní. Dokonèení rekonstrukce a otevøení Domu Nadìje Zábìhlice, který bude sloužit jako dùm pokojného stáøí pro bezdomovce. Slavnostní otevøení spojené s pøipomenutím Mezinárodního dne za vymýcení chudoby probìhlo 15. øíjna. Návštìva delegace thajského parlamentu vedená pøedsedkyní výboru pro sociální vìci v Domì Nadìje Vršovice. Úèast, prezentace a pøednáška na akci V Praze doma bez domova poøádané Mìstským centrem sociálních služeb a prevence. Úèast na aktivitách projektu S.A.D. s názvem Budování evropských partnerství v boji proti bezdomovství v Praze, Polsku a Rakousku. Tøi štìdroveèerní veèeøe pro 240 osob s vánoèním poselstvím a dárkovými balíèky ve Støedisku pomoci Bolzanova a další spoleèné veèeøe v Domì Nadìje Vršovice, Domì Nadìje Radotín, Domì Nadìje Zábìhlice a v Azylové ubytovnì pro ženy Na Slupi. Na podporu Integraèního programu probíhaly v supermarketech Tesco sbírky do kasièek. Kvalitativní hodnocení: Nabízené služby získaly v prùbìhu roku komplexnìjší podobu díky dokonèení rekonstrukce a otevøení Domu Nadìje Zábìhlice. Integraèní program tak mùže nabízet dlouho postrádanou službu zamìøenou na staré a invalidní bezdomovce. Provozem chránìného bytu v Bajkonurské ulici byl vytvoøen návazný stupeò pro mladé muže, kteøí prošli Domem Nadìje Vršovice, vedoucí k vìtší samostatnosti a zaèlenìní do bìžného života. Výmìnou vybavení v Azylové ubytovnì pro ženy Na Slupi, Domì Nadìje Radotín a ve Støedisku pomoci Bolzanova došlo k zajištìní vìtšího soukromí a zlepšení životního prostøedí uživatelù (naplòování standardù kvality sociálních služeb). Pravidelnì provádìnou supervizí pracovních týmù bylo dosaženo zlepšení komunikace a vztahù na pracovištích. Úèastí sociální pracovnice na vzdìlávacích semináøích bylo dosaženo zkvalitnìní práce se závislými uživateli (pøedevším narkomany). 7

8 POBOÈKA PRAHA Cíle do blízké budoucnosti: Zahájit v Domì Nadìje Radotín provoz azylového domu pro muže. Zahájit provoz sociální jídelny na Praze 2 (záleží na termínu dokonèení rekonstrukce). Získat nové ubytovací prostory pro bezdomovce. Zapojit klienty do pomocných prací ve støediscích. Azylové ubytovny Krásova a Na Slupi, Noclehárna Husitská a Milíèov a Dùm Nadìje Radotín: Poèet lùžek od ledna do listopadu / v prosinci / 131 Poèet ubytovaných Poèet poskytnutých noclehù Dùm Nadìje Zábìhlice (od zaèátku záøí): Poèet lùžek Poèet ubytovaných Dùm Nadìje Vršovice: Poèet lùžek Poèet ubytovaných Poèet poskytnutých noclehù Statistický výkaz roku 2002: Støedisko pomoci Bolzanova: Poèet nových klientù Prùmìrnì poèet návštìv za den Poèet vydaných jídel Poèet ošacených Poèet vykoupaných Støedisko pomoci mladým Bolzanova (od poloviny dubna do konce záøí muselo být z finanèních dùvodù uzavøeno): Poèet klientù celkem Poèet nových klientù Poèet návštìv klientù Poèet ošacených Poèet vykoupaných Ordinace praktického lékaøe: Poèet ošetøení a prohlídek Poèet klientù na lùžkové èásti Poèet výskytù nejèastìjších chorob: Chøipky a dýchací cesty Kožní Bércové vøedy Žaludeèní a støevní potíže Revmatická a neurologická Svrab Prùmìrný poèet zamìstnancù: Poèet návštìv ve støediscích pomoci v jednotlivých mìsících: Poèet noclehù poskytnutých v ubytovacích zaøízení v jednotlivých mìsících: Terénní práce: Poèet kontaktù Poèet závislých Poprvé oslovených Poboèka Praha - vèetnì ústøedí (v tis. Kè) 8

9 STØEDISKO NÝRSKO Bohumil Najbert vedoucí støediska Kontaktní adresa støediska: Nadìje, støedisko Nýrsko, U Radnice 817, Nýrsko tel.: (tel. na vzdìlávací centrum: ) úèet: Èeská spoøitelna a.s., èíslo /0800 Datum vzniku støediska: èerven 1992 Èinnost støediska je zamìøená na poskytování služeb: Vzdìlávací centrum, kurzy, pastorace, vyuèování Misijní program (evangelizace, duchovní péèe, prodej køes- anské literatury) Sociální služby (domácí péèe, terénní služba, poradenství, šatník) Kulturní služby (videoklub, èítárna) Práce s dìtmi (klubová èinnost, výlety, letní tábory) Cíle do blízké budoucnosti: Získat vhodný objekt pro poskytování služeb Získat dárce a sponzory pro naši èinnost Získat a proškolit další dobrovolníky Více zviditelnit nabízené služby Pokraèovat v poskytování služeb a dále je zkvalitòovat Události v roce 2002: Pro zájemce probíhalo vzdìlávání a vyuèování Byla nabízena a zajiš ována duchovní a pastoraèní péèe Potøebným byla poskytována domácí péèe, poradenství, ošacení a pomoc pøi jednávání na úøadech Probíhalo promítání videopoøadù, poslech audiopoøadù a ètení knih Pro dìti byl každý týden pøipravován klub Probìhl letní tábor v Habarticích O vánocích se konala besídka Statistický výkaz roku 2002: Vzdìlávací centrum Misijní program Sociální služby Kulturní služby Práce s dìtmi Dìti do 10 let Dìti nad 10 let Prùmìrný poèet pracovníkù... 1 Støedisko Nýrsko (v tis. Kè) 9

10 POBOÈKA NEDAŠOV Kontaktní adresa poboèky: Nadìje, poboèka Nedašov, Nedašov 161, Nedašov tel.: , fax: úèet: Èeská spoøitelna a.s., èíslo /0800 Ing. Josef Baránek øeditel poboèky Datum založení poboèky: èerven 1991 Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování služeb: Dùm pokojného stáøí Chránìné pracovištì pro zdravotnì postižené Události v roce 2002: Zabudování pøepravného zaøízení pro trvale ležící klienty v pokoji pro ženy Rozšíøení vjezdu pro zásobovací vozy Každomìsíèní bohoslužby a návštìvy knìze u lùžka Týdnì postní rozjímání Køížové cesty Pracovní terapie rozšíøení o výrobu èarodìjnic Stavìní a kácení máje Prázdninové táboráky se skauty Výlety do pøírody Spoleèenské hry soutìž Kufr na pokraèování Zájezdy: Luhaèovice, Velehrad Úèast na kulturním programu pøi pøíležitosti výroèí založení obce Besídky s dìtmi z místní školy Mikulášská nadílka Peèení vánoèního cukroví Vánoèní koledování, spoleèný Štìdrý veèer Kvalitativní hodnocení: Dùm pokojného stáøí Nedašov nabízí komplexní sociální služby pro všechny celoroènì ubytované klienty, bydlení v jednolùžkových pokojích se sociálním zaøízením, normální nebo dietní stravu, praní prádla apod., vše na základì požadavkù klienta a písemných dohod. Èást služeb využívají i senioøi z blízkého okolí, pro všechny je hledáno nejvhodnìjší øešení jejich nepøíznivé sociální situace, pøípadnì i s pomocí jiných poboèek Nadìje. Nadìje požádala o pilotní inspekci kvality služeb podle Standardù kvality, poboèka provádí pravidelnì sebehodnocení. Kvalitu poskytovaných služeb pravidelnì kontroluje i øeditelská rada na svých výjezdních zasedáních, ale i kontrolní orgány KHS, KÚ a MPSV. Podle výsledkù kontrol jsou upravovány vnitøní provozní pøedpisy. Služby jsou veøejnì nabízeny pøes sociální odbory úøadù obcí a zastupitelé pøi pravidelných návštìvách klientù hodnotí prùbìžnì úroveò poskytovaných služeb. 10

11 POBOÈKA NEDAŠOV Cíle do budoucnosti: V roce 2003: Zkvalitnit služby podle požadavkù standardù Rozšíøit stropní zvedací a dopravní zaøízení na další pokoje pro imobilní klienty Provést terénní úpravy v areálu za úèelem vzniku prostor pro sportovní akce a zátiší pro posezení a zhotovit nový chodník u vstupu do areálu Rozšíøit kapacitu sušárny prádla V dalších letech: Podle finanèních možností dokonèit projekt montáže stropního pøepravného zaøízení v oddìlení pro ležící Provést výmìnu propojovacího a signalizaèního systému Zajistit elektricky polohovatelná lùžka pro všechny trvale ležící klienty Statistický výkaz roku 2002: Lùžková kapacita Prùmìrný poèet klientù...47,93 Prùmìrná obložnost v %...95,86 Prùmìrný vìk klientù...76,9 Složení pokojù: Jednolùžkové Dvoulùžkové... 5 Tøílùžkové... 1 Prùmìrný poèet zamìstnancù Prùmìrný poèet zamìstnancù chránìné dílny... 5 Vìkové složení klientù (v %) Zdravotní zpùsobilost klientù (v %) Poboèka Nedašov (v tis. Kè) 11

12 POBOÈKA VYSOKÉ MÝTO Kontaktní adresa poboèky: Nadìje, poboèka Vysoké Mýto, nám. Nadìje 731, Vysoké Mýto tel.: , fax: úèet: Komerèní banka a.s., èíslo /0100 Petr Macek oblastní øeditel Datum založení poboèky: leden 1992 DÙM POKOJNÉHO STÁØÍ Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování služeb: Dùm pokojného stáøí Ordinace praktického lékaøe a rehabilitace Kuchynì (ètyøi typy diet) Kvalitativní hodnocení: V Domì pokojného stáøí dbáme na studium standardù kvality sociální práce a jejího srovnání s praxí. Vytváøí se systém vzdìlávání pracovníkù. Daøí se nám kontakt obyvatel s dìtmi z o- kolí. Máme dobré vztahy a kontakty s institucemi mìsta. Cíle do blízké budoucnosti: Zkvalitnit služby vzdìláváním personálu Zkvalitnit technické zaøízení domova Události v roce 2002: Zajiš ování služeb sociálních, zdravotních a duchovních Provoz kuchynì Pastoraèní péèe Spoleèenské veèery Vysílání domácího rozhlasu Pravidelná doprava obyvatel do centra mìsta Pøednášky Koncerty Výlety Dny otevøených dveøí Pravidelné spoleèné setkávání seniorù s dìtmi z okolí Statistický výkaz roku 2002: Kapacita lùžek Domu pokojného stáøí Kapacita bezbariérových bytù Prùmìrný vìk klientù...75,6 Obložnost (v %)...98,3 Prùmìrný poèet zamìstnancù: Vìkové složení obyvatel 12

13 POBOÈKA VYSOKÉ MÝTO STØEDISKO HUSOVA tel.: Datum založení støediska: øíjen 1998 Èinnost støediska je zamìøená na poskytování služeb: Integraèní program v nájemních domech pro tìžko pøizpùsobivé a sociálnì potøebné obèany Duchovní a pastoraèní péèe Volnoèasové aktivity a podpora vzdìlávání Kvalitativní hodnocení: Na kvalitu naší práce má pozitivní vliv vzdìlávání pracovníkù, navázali jsme dobré vztahy s dalšími obyvateli nájemních domù a rozšíøili spolupráci se státní správou. Cíle do blízké budoucnosti: Udržet spoleèné prostoty a okolí v náležitém stavu Vytvoøit podmínky pro dokonèení stavebních úprav budovy a prostoru dvora Zvýšit poèet kontaktù s úøady a zainteresovanými složkami Zkvalitnit práci s dìtmi i dospìlými Události v roce 2002: Sociální intervence v rodinách s následnou prací s dìtmi (èinnost zahrnuje 66 školních dìtí, které se v prùmìrném poètu 15 úèastní jednotlivých aktivit) Volnoèasové aktivity dìtí (zpìv, vyprávìní biblických pøíbìhù, soutìže, malování, ruèní práce, sportování v tìlocviènì) Douèování a pomoc pøi øešení domácích úloh Poøádání výletù pro dìti Pomoc pøi letním táboøe (pro 15 dìtí) Soutìžní dopoledne (úèast na dìtském dnu byla 75 dìtí) Turnaje ve stolním tenisu Vánoèní besídky Poradenské èinnosti Misijnì pastoraèní služba Brigády na úpravu a údržbu pøilehlých prostor Vzdìlávání pracovníkù Statistický výkaz roku 2002: Prùmìrný poèet klientù Prùmìrný poèet zamìstnancù:... 2 Vìkové složení obyvatel V roce 2002 provedlo mìsto renovaci 21 bytù, což znamenalo zvýšené pracovní nasazení v kontaktu mezi obyvateli a zúèastnìnými úøady a pracovníky firem. Naši služebnu jsme pøestìhovali do objektu po rekonstrukci. Poboèka Vysoké Mýto (v tis. Kè) 13

14 POBOÈKA LITOMYŠL Kontaktní adresa poboèky: Nadìje, poboèka Litomyšl, Matìje Kudìje 14, Litomyšl tel., fax: úèet: Komerèní banka a.s., èíslo /0100 Ing. Jana Macková vedoucí poboèky Datum založení poboèky: leden 1996 Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování služeb: Náhradní rodinná péèe Misijní støedisko pro dìti a mládež Cíle do blízké budoucnosti: Vytvoøení vìtší návaznosti jednotlivých programù Události v roce 2002: Movie night èajovna s velkoplošným promítáním filmu Klub dobré zprávy klub dìtí (každý týden) Klub køes anské mládeže (každý týden) Víkend tvoøivosti na téma: Ztracený muzika a pantomima Velikonoèní pobyt mládeže Žïárná u Boskovic Košer veèeøe pravá židovská veèeøe s povídáním Dìtský letní tábor Baldovec English camp pro studenty Ramzová (Jeseníky) Follow up pokraèování english campu v Litomyšli a okolí Dobrodružný týden pro SSPoŠ Vysoké Mýto-Mladoèov Adventní koncert sboru z Bìloruska Živý betlém Kvalitativní hodnocení: Statistický výkaz roku 2002: Dvì rodiny se 13 dìtmi, z nichž je 10 v náhradní rodinné péèi. Poèet studentù v pravidelném kontaktu Poèet dìtí v klubu Dobré zprávy Prùmìrný poèet zamìstnancù:... 2 Návštìvnost misijního støediska v jednotlivých mìsících: V roce 2002 se nám podaøilo zkvalitnit a rozšíøit práci s dìtmi od 6 do 13 let a aktivnì do ní zapojit nové studenty. I díky této skuteènosti jsou naše služby komplexnìjší a jsou dostupné vìtšímu poètu klientù. Poboèka Litomyšl (v tis. Kè) 14

15 POBOÈKA ÈESKÁ TØEBOVÁ Jiøí Grund vedoucí poboèky Kontaktní adresa poboèky: Nadìje, poboèka Èeská Tøebová Semanínská 2084, Èeská Tøebová tel.: , úèet: Komerèní banka a.s., èíslo /0100 Datum založení poboèky: bøezen 1997 Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování služeb: Integrace sociálnì potøebných Duchovní a pastoraèní péèe Volnoèasové aktivity a podpora vzdìlávání Správcovská èinnost Cíle do blízké budoucnosti: Pokraèovat v èinnostech provádìných v roce 2002 Pomoci k vyšší vzdìlanosti Romù Prevence kriminality Boj proti nebezpeèným chorobám Události v roce 2002: Služby sociální intervence v ohrožených rodinách Volnoèasové aktivity pro dìti a mládež Výlety Klubu David Schùzky Klubu David Letní tábor pro dìti Fotbalový turnaj Drakiáda pro dìti Vánoèní slavnost Burzy ošacení Domovní schùze Statistický výkaz roku 2002: Poèet klientù celkem Poèet dospìlých Poèet dìtí Poèet pracujících Poèet bytù Kvalitativní hodnocení: Na kvalitu naší práce má pozitivní vliv vzdìlávání pracovníkù, navázali jsme dobré vztahy s dalšími obyvateli nájemních domù a rozšíøili spolupráci se státní správou.také se nám podaøilo rozšíøit èinnost ve volnoèasových aktivitách (rozdìlení Klubu David na mladší i starší dìti). Tím se nám podaøilo dále zkvalitnit naši èinnost. Prùmìrný poèet zamìstnancù:... 4 Poèet dìtí, které navštívily Klub David v jednotlivých mìsících: Poboèka Èeská Tøebová (v tis. Kè) 15

16 POBOÈKA ZLÍN Kontaktní adresa poboèky: Nadìje, poboèka Zlín, Bratøí Sousedíkù 349, Zlín tel.: , fax: úèet: Èeská spoøitelna a.s., èíslo /0800 Ludmila Vavreèková øeditelka poboèky Datum založení poboèky: duben 1992 DÙM NADÌJE ZLÍN A DENNÍ STACIONÁØ S CHRÁNÌNÝM PRACOVIŠTÌM Bratøí Sousedíkù Èinnost støediska je zamìøená na poskytování služeb: Dùm Nadìje Zlín slouží pro celoroèní ubytování s pøípravou klientù do chránìných bytù V chránìných bytech zajiš ujeme asistenèní služby Denní stacionáø s chránìným pracovištìm pro dospìlé obèany s mentálním postižením Chránìné pracovištì U vèelky je integrovaná èajovna s obsluhou handicapovaných obèanù a prodejem výrobkù chránìných dílen Cíle do blízké budoucnosti: Rekonstruovat Dùm Nadìje Zlín, vytvoøit zázemí a pøíjemné prostøedí k bydlení klientù Poskytovat individuální péèi k pøípravì klientù do chránìných bytù Kvalitativní hodnocení: Projekt Nadìje ve Zlínì pro obèany s mentálním postižením je urèen pøedevším absolventùm speciálních škol. Jde pøedevším o pracovní uplatnìní v chránìných dílnách, výbìru volnoèasových aktivit. Dále poskytování celoroèní bydlení v domovì a chránìného bydlení v chránìných bytech. Události v roce 2002: Uskuteènìní projektu Nadìje naopak k 10. výroèí èinnosti poboèky Zlín Ve spolupráci s nìmeckou organizací Lebenshilfe v Esslingenu: úprava zahrady a sportovního høištì u Domu Nadìje Zlín za úèasti klientù partnerských organizací Lebenshilfe a Nadìje, slavnostní otevøení chránìného pracovištì U vèelky, mezinárodní utkání ve stolním tenise, pøedvádìcí a prodejní akce tradièních øemesel chránìných dílen Nadìje ve zlínském supermarketu, narozeninová show pro handicapované obèany celé republiky Pøedvádìcí akce tradièních øemesel ve Zlínském muzeu, na hradì v Malenovicích a v zoo Lešná Ozdravné pobyty v horském støedisku Portáš a Jelenovské u Valašských Klobouk Úèast na závodech v lyžování, plavání, stolním tenise a pøehazované v rámci Èeského hnutí speciálních olympiád Statistický výkaz roku 2002: Poèet ubytovaných v Domì Nadìje Zlín Lùžko akutní pro akutní pøípady... 1 Poèet ubytovaných v chránìných bytech... 4 Poèet klientù denního stacionáøe Poèet osob zamìstnaných na chránìném pracovišti Prùmìrný poèet zamìstnancù Porovnání poètu klientù na denním pobytu a celoroèním pobytu 16

17 POBOÈKA ZLÍN DÙM POKOJNÉHO STÁØÍ Mostní 4058, Zlín tel.: Datum založení støediska: záøí 1998 Èinnost støediska je zamìøená na poskytování služeb: Celoroèní kompletní péèe o èásteènì nebo zcela imobilní a dementní obèany Individuální a skupinové aktivizace a terapie Peèovatelská a ošetøovatelská služba v domácnosti klienta Kvalitativní hodnocení: Cílem našeho støediska je zajistit našim klientùm dùstojné prožití stáøí. Respektovat individualitu a hodnotu každého èlovìka a motivovat ho tak, aby nerezignoval na svùj život domovì a vytváøíme prostor pro dobré vztahy v komunitì domova. Cíle do blízké budoucnosti: Pøestavba lùžkové èásti domova a zvýšení soukromí obyvatel za podmínky finanèního pøispìní magistrátu mìsta Zlína Události v roce 2002: Den otevøených dveøí s vystoupením dìtského souboru Vonièka Oslava velikonoèních svátkù Výlet do lázní Luhaèovice, do Buchlovic a návštìva Velehradu Návštìva Nadìje, poboèka Otrokovice u pøíležitosti Dne otevøených dveøí Posezení s klienty Nadìje denního stacionáøe u Vèelky Návštìva rodných vesnic našich klientù v okolí Zlína Mikulášské vystoupení žákyò zdravotní školy Vánoèní vystoupení dìtí souboru Vonièka a mateøské školky Každý mìsíc mají klienti možnost zúèastnit se pøímo v domovì mše svaté Jednou za mìsíc pøichází do domova dobrovolnice na kanisterapii Každý den probíhají tzv. skupinky, na které pøipravuje naše sociální pracovnice rùzné terapie, napø.: arteterapie, ergoterapie, muzikoterapie, tréninky pamìti, cvièení na kreativitu, kondièní, dechové a relaxaèní cvièení, aj. Statistický výkaz roku 2002: Kapacita (poèet lùžek) z toho pøechodný pobyt... 1 Zdravotní zpùsobilost klientù: trvale upoutaní na lùžko... 9 mobilní za pomoci druhé osoby nebo technických pomùcek Prùmìrný poèet zamìstnancù: Vìkové složení klientù Poboèka Zlín (v tis. Kè) 17

18 POBOÈKA BRNO Kontaktní adresa poboèky: Nadìje, poboèka Brno, Velkopavlovická 13, Brno tel., fax: úèet: ÈSOB a.s., èíslo /0300 Ing. Jan Sláma oblastní øeditel Datum založení poboèky: listopad 1992 Èinnost poboèky je zamìøena na poskytování služeb: Peèovatelská služba v domácnostech a v Domì peèovatelské služby Domácí péèe (home care) Denní stacionáøe pro seniory Dùm pokojného stáøí v Ptašinského ulici Dva domovy pro pøechodné pobyty seniorù v Øeèkovicích a v Bohunicích Interní a geriatrická ordinace Psychiatrická a gerontopsychiatrická ordinace Události v roce 2002: Na zaèátku roku 2002 provedena za 28 pracovních dní rekonstrukce Domu pokojného stáøí na Ptašinského (zrušení prùchodných pokojù, nová jídelna, koupelny, výdejna jídla, izolace). ÚMÈ Brno-Bohunice slavnostnì otevøel Dùm peèovatelské služby na Arménské, kde Nadìje nabízí peèovatelské služby v tøiceti domácnostech. Maškarní bál klientù na Arménské ulici v únoru. Dny otevøených dveøí dne na Arménské a na Hapalovì (televize Prima). Na jaøe navštívilo deset vedoucích pracovníkù poboèky Brno sestry boromejky v Praze Øepích a pracovištì Vážky v Diakonii ÈCE v Krabèicích. Na Hapalovì ulici v prùbìhu roku devìt oslav devadesátin a jedna oslava díkù za 98 let života klienta. Návštìva starostky Stuttgartu pí. C. Müller-Trimbusch s pracovníky MMB v Domì pokojného stáøí na Ptašinského v kvìtnu. Výlety klientù z domovù do pøírody a okolí Brna (napø. do Tišnova-Pøedklášteøí, na hrad Veveøí a pøehradu, do Mariánského údolí). Sté narozeniny paní Popoviciu v Domì pokojného stáøí Ptašinského v èervnu. Otevøení sezónního Domova pro krátkodobé pobyty seniorù na Vinohradech (èerven-záøí) s kapacitou lùžek (zkušební provoz). Pøíprava na realizaci Domova Jiskra nadìje (domov pro seniory s pokroèilými demencemi vèetnì Alzheimerovy choroby v roce 2003). Ve spolupráci a v režii ÚMÈ Vinohrady zahájena realizace integrované zahrady pro seniory a maminky s dìtmi vèetnì dìtského høištì v areálu Nadìje na Vinohradech. V prùbìhu roku 2002 nastal útlum èinnosti Psychiatrické a gerontopsychiatrické ordinace. Podaøilo se udržet provoz Interní a geriatrické ordinace a pokraèovat v poskytování specializované ambulantní péèe o seniory. Pravidelné bohoslužby a mše vèetnì pastoraèních návštìv v prùbìhu celého roku ve tøech Domovech. Slavnostní otevøení novì rekonstruované zahrady na Arménské v režii ÚMÈ Bohunice v záøí za pøítomnosti námìstka primátora Brna. V listopadu vzpomenuli pracovníci brnìnské poboèky 10 let zaèátku práce Nadìje v Brnì: Ekumenická bohoslužba v kostele sv. Vavøince v Øeèkovicích. Spoleèenský veèer pracovníkù a hostù v Dìlnickém domì v Židenicích s výstavou prací klientù. Dny otevøených dveøí na všech pracovištích v Brnì (napø. v Hapalovì 80 návštìvníkù). Pestrý vánoèní program na všech pracovištích (vánoèní divadelní pøedstavení dìtí z MŠ a ZŠ z ulice Elišky Pøemyslovny na Arménské, divadelní pøedstavení mládeže ÈCE z Husovic na Hapalovì i na Ptašinského atd.) 18

19 POBOÈKA BRNO Cíle do blízké budoucnosti: Kvalitativní hodnocení: Z hlediska celkového hodnocení mùže být brnìnská poboèka pro klienty i pro samosprávu i státní správu pøitažlivá svou komplexní nabídkou sociálních a sociálnì zdravotních služeb a jejich logickou návazností: poradenství terénní služby v domácnostech (peèovatelská služba a domácí péèe) 5 center denních služeb (denní stacionáøe) 2 domovy pro pøechodné pobyty seniorù 1 domov pro trvalý pobyt seniorù. To vše odbornì garantováno a doplnìno interní a geriatrickou ordinací vedenou lékaøkou se dvìma atestacemi (financováno pojiš ovnou). V roce 2002 jsme rozšíøili nabídku služeb o èinnosti v Domì s peèovatelskou službou ÚMÈ Bohunice; sezónním (letním) provozováním Domova pro krátkodobé pobyty seniorù (4 mìsíce v dobì dovolených na Vinohradech); rozšíøením dopravy seniorù do center denních služeb (denních stacionáøù) naším autem; zlepšením a stabilizací stravování v centrální kuchyni v Bohunicích pro celou poboèku; zlepšením úrovnì bydlení v DPS Ptašinského provedenou rekonstrukcí (nový spoleèenský prostor jídelna, více koupelen, likvidace prùchodnosti pokojù atd.). Nabídka aktivizaèních èinností pro seniory, kteøí mají zájem, se v roce 2002 zlepšila jak pestrostí, tak kvalifikací personálu. Pøestìhovat kanceláø poboèky a vedení terénních støedisek z Vinohrad. Provést stavební úpravy a zahájit provoz Domova Jiskra nadìje na Vinohradech v roce 2003 v pøípadì zajiètìní financování. Zlepšit nabídku služeb v domovech pro pøechodné pobyty seniorù (napø. odstranit bariérovost na Hapalovì ulici, zlepšit možnosti relaxaèních cvièení na Arménské) v pøípadì zajištìní financování. Zlepšit pracovní podmínky v kuchyni. Navázat užší kontakty s obyvateli Domu s peèovatelskou službou na Arménské. Udržet vysoké procento využití lùžkové kapacity domovù. Usilovat o zrovnoprávnìní a narovnání pokøivených vztahù mezi neziskovými a ostatními sektory sociálních služeb, zejména z hlediska financování. 19

20 POBOÈKA BRNO Statistický výkaz roku 2002: Peèovatelská služba, poèet klientù Domácí péèe (home care), poèet pacientù Domácí péèe poèet spolupracujících lékaøù Interní a geriatrická ordinace, Ptašínského 13: Poèet geriatricých ošetøení Poèet interních ošetøení Dùm pokojného stáøí, Ptašínského 13: Poèet lùžek Poèet trvale bydlících seniorù Domov pro pøechodné pobyty seniorù, Arménská 2: Poèet lùžek Poèet ubytovaných seniorù Domov pro pøechodné pobyty seniorù, Hapalova 20: Poèet lùžek Poèet ubytovaných seniorù Dùm s peèovatelskou službou ÚMÈ Bohunice, Arménská 2/4 (èást roku 2002): Poèet vyžádaných kontaktù Sí denních stacionáøù (celkem 5 center denních služeb): Poèet klientù v centrech Poèet seniorù, kontaktujících právní poradnu Prùmìrný poèet zamìstnancù Poboèka Brno (v tis. Kè) 20

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

obèanské sdružení 120 00 Praha 2

obèanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2001 N A D Ì J E Varšavská 37 obèanské sdružení 120 00 Praha 2 1 Sociální vylouèení, jeho eliminace a prevence, život s lidskou dùstojností, to jsou pojmy, které se èasto opakují v dokumentech

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

Text: kolektiv autorù Foto: archiv Nadìje Grafická úprava: Jan Kadlec. Sazba: DTP Nadìje Tisk: Printex, Dìlnická 54, Praha 7

Text: kolektiv autorù Foto: archiv Nadìje Grafická úprava: Jan Kadlec. Sazba: DTP Nadìje Tisk: Printex, Dìlnická 54, Praha 7 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2000 1 V každé lidské spoleènosti jsou vedle silných osobností také lidé slabí, nemocní, osamìlí, chudí a staøí, lidé, kteøí neunášejí odpovìdnost za svùj vlastní život. Jsou to však lidské

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení ètenáøi, pøátelé, spolupracovníci,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení ètenáøi, pøátelé, spolupracovníci, ÚVODNÍ SLOVO Cožpak nemáš lámat svùj chléb hladovému, pøijímat do domu utištìné, ty, kdo jsou bez pøístøeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt neteèný k vlastní krvi? Tehdy vyrazí jak jitøenka tvé svìtlo

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Výroèní zpráva školy. Kontakt

Výroèní zpráva školy. Kontakt Kontakt MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Mrázkova 700/III, 392 01 Sobìslav Tel: 381 522 054 739 570 420 recepce 739 633 993 øeditelka školy E-mail: skola@rolnicka.cz www.rolnicka.cz

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 I. ÚVODNÍ SLOVO. Vážení uživatelé, partneøi, zamìstnanci a pøíznivci spoleènosti Help-in, o.p.s,

ÚVODNÍ SLOVO 2 I. ÚVODNÍ SLOVO. Vážení uživatelé, partneøi, zamìstnanci a pøíznivci spoleènosti Help-in, o.p.s, OBSAH 1 OBSAH I. Úvodní slovo...2 II. Základní údaje a kontakty...3 III. Poslání...4 IV. Historie...4 V. Mapa pùsobnosti...5 VI. Správa spoleènosti...6 VII. Èinnost v r. 2006...8 1. Služby sociální intervence...8

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 N A D Ě J E Varšavská 37 občanské sdružení 120 00 Praha 2 Stále častěji se mluví o sociální inkluzi, o prevenci sociálního vyloučení, o boji proti chudobě. Společné memorandum o sociálním

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

AMBRA. hipoterapie. canisterapie. volnoèasové aktivity. animoterapie. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum.

AMBRA. hipoterapie. canisterapie. volnoèasové aktivity. animoterapie. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum. VÝROÈNÍ SDRUŽENÍ ZPRÁVA AMBRA adresa: Stržanov 34, Žïár n. Sáz. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum.cz hipoterapie canisterapie volnoèasové aktivity animoterapie 2 0 0 3 Vysoèina

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Úvodní slovo...2 Základní údaje a kontakty...3 Poslání, historie...4 Mapa pùsobnosti...5 Správa spoleènosti...6 Èinnost v r. 2007...8 Služby sociální intervence...8 Služby

Více

a k iè ln o R E C È ie n o k ia D la o k š á k tic k ra p í a ln iá c e p s la o k í š n d la k á, z la ok šák øs te a M

a k iè ln o R E C È ie n o k ia D la o k š á k tic k ra p í a ln iá c e p s la o k í š n d la k á, z la ok šák øs te a M Mateøská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Výroèní zpráva školy školní rok 2016/2017 I. Základní údaje o škole Název školy, sídlo: Mateøská škola, základní škola speciální

Více

Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce

Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce V říjnu až prosinci 2012 byly podepsány Dohody o projektu mezi zástupci švýcarské strany a Ministerstva financí Národní koordinační jednotky Programu

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace...

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

Emauzy ÈR. Výroèní zpráva. Sídlo obèanského sdružení: Ekologická 515; 516 01 Rychnov nad Knìžnou

Emauzy ÈR. Výroèní zpráva. Sídlo obèanského sdružení: Ekologická 515; 516 01 Rychnov nad Knìžnou Emauzy ÈR Výroèní zpráva 2009 Sídlo obèanského sdružení: Ekologická 515; 516 01 Rychnov nad Knìžnou Z HISTORIE ORGANIZACE Obèanské sdružení bylo založeno a zaregistrováno u MV ÈR pod èj. VSC/1-6559/91-R

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Statutární mìsto Frýdek-Místek Magistrát mìsta Frýdku-Místku Odbor sociálních služeb Radnièní 1148 738 22 Frýdek-Místek

Statutární mìsto Frýdek-Místek Magistrát mìsta Frýdku-Místku Odbor sociálních služeb Radnièní 1148 738 22 Frýdek-Místek Statutární mìsto Frýdek-Místek Magistrát mìsta Frýdku-Místku Odbor sociálních služeb Radnièní 1148 738 22 Frýdek-Místek úvodní slovo Vážení spoluobèané, je mi ctí pøipojit pár úvodních slov k pøedkládanému

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

TRIADA-Poradenské centrum, o.s.

TRIADA-Poradenské centrum, o.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2012 TRIADA-Poradenské centrum, o.s. Obèanské sdružení založené v roce 2003 - registrace Ministerstva vnitra ÈR è. VS/1 1/55713/03-R, IÈ 266 47 486 Poskytovatel sociálních služeb registrace

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK Olomouc, 2013

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK Olomouc, 2013 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK 2012 Olomouc, 2013 Slovo úvodem Vážení pøátelé, dìkujeme, že jste si ke ètení vybrali právì tuto

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Analýza výzkumného potenciálu sítí. Lùžková kapacita zaøízení. (ot. 7a) Hlavní mìsto Praha 1 1 0 0 70 0. Jihoèeský kraj 1 1 1 0 25 0

Analýza výzkumného potenciálu sítí. Lùžková kapacita zaøízení. (ot. 7a) Hlavní mìsto Praha 1 1 0 0 70 0. Jihoèeský kraj 1 1 1 0 25 0 Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální sítì pro vstup do jednotného systému vìdy a výzkumu) Substituèní V rámci projektu NETAD bylo realizováno 6 analýz pøipravenosti

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

OBČANSKÁ PORADNA BRNO VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2003. Anenská 10, 602 00 Brno e-mail: poradna.brno@volny.cz

OBČANSKÁ PORADNA BRNO VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2003. Anenská 10, 602 00 Brno e-mail: poradna.brno@volny.cz OBČANSKÁ PORADNA BRNO ČLEN ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2003 Anenská 10, 602 00 Brno e-mail: poradna.brno@volny.cz VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH POSLÁNÍ 2003 Poslání...5 Orgány sdružení...6

Více

Adresáø. poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku

Adresáø. poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku Adresáø poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobèané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných zmìn.

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Pøedstavenstvo sdružení MUDr. Ondøej Pìè, pøedseda pøedstavenstva Iva Èervenková, DiS., èlen pøedstavenstva Bc. Regína Babická, èlen pøedstavenstva

Pøedstavenstvo sdružení MUDr. Ondøej Pìè, pøedseda pøedstavenstva Iva Èervenková, DiS., èlen pøedstavenstva Bc. Regína Babická, èlen pøedstavenstva VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2 1 ESET - HELP, obèanské sdružení Vejvanovského 161 149 Praha 4 IÈO: 6293726 Tel.: 2/ 72 94 8 79 Tel./fax: 2/ 72 94 8 8 e-mail: esethelp@volny.cz, eset@mbox.vol.cz internet: www.esethelp.cz

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

OBSAH. I. Základní údaje o škole...2

OBSAH. I. Základní údaje o škole...2 OBSAH I. Základní údaje o škole...2 II. Pøehled oborù vzdìlání...3 Složení tøíd...4 III. Pracovníci školy...5 IV. Vzdìlávání pracovníkù školy...5 V. Zápis a pøijímací øízení...6 VI. Výsledky zkoušek a

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Základní informace o službě

Základní informace o službě Vyhodnocení dotazníku pro analýzu a hodnocení potřebnosti sociálních služeb v místních podmínkách v rámci projektu S akcentem na budoucnost (2006 2008), realizovaného Centrem pro zdravotně postižené Libereckého

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku KATALOG poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku Naplánujme spoleènì služby takové, jaké skuteènì chceme a potøebujeme To je úvodní motto k projektu komunitního plánování sociálních služeb (KPSS),který

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 zpráva Výroèní Zpracovala : Jana Schwarzová Foto: archiv Farní charity Prachatice Vydala: FCH Prachatice Grafická úprava a tisk: srneczekdesign Úvod 4 Základní údaje o organizaci

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

CZECH REPUBLIC NABÍDKA INZERTNÍCH, PROPAGAÈNÍCH A PERSONÁLNÍCH SLUŽEB

CZECH REPUBLIC NABÍDKA INZERTNÍCH, PROPAGAÈNÍCH A PERSONÁLNÍCH SLUŽEB NABÍDKA INZERTNÍCH, PROPAGAÈNÍCH A PERSONÁLNÍCH SLUŽEB ELSA ÈR 2004 Vážení pøátelé, ELSA (The European Law Students' Association Evropská asociace studentù práva) je nezávislá, nepolitická a nezisková

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 N A D Ě J E Varšavská 37 občanské sdružení 120 00 Praha 2 Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen;

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Integrované projekty - význam spolupráce. Konstantinovy Láznì I 5.

Integrované projekty - význam spolupráce. Konstantinovy Láznì I 5. Integrované projekty - význam spolupráce Konstantinovy Láznì I 5. 11. 2009 Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí 9 obcí (z toho 2 mìsta)

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více