Opatření k podpoře rodin s dětmi Ministerstvo práce a sociálních věcí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí"

Transkript

1 Opatření k podpoře rodin s dětmi Ministerstvo práce a sociálních věcí

2 Oblasti Dokumenty k rodinné politice Usnesení vlády k oblasti služeb péče o děti Návrhy právní úpravy v oblasti služeb péče o děti Opatření v oblasti rodinné politiky a změny

3 Dokumenty k rodinné politice Národní zpráva o rodině Národní koncepce rodinné politiky Prorodinný balíček Národní koncepce o podpoře rodin s dětmi (součástí Prorodinného balíčku) Souhrnná zpráva o plnění Národní koncepce podpory rodin s dětmi

4 Národní zpráva o rodině (2004) zpracována MPSV ve spolupráci s experty na základě usnesení vlády č. 343 ze dne 7.dubna 2003 cíl: zmapovat současnou situaci života rodin v ČR, včetně stavu legislativních i institucionálních nástrojů pro podporu rodiny ve veřejné sféře tři části: - problematika vztahu rodiny a společnosti - sociodemografická problematika současného rodinného života - legislativními a institucionální nástroje rodinné politiky (v oblastech rodinného práva, finanční podpory rodin, prorodinných sociálních služeb, nástroji na podporu slučitelnosti práce v rodině a v zaměstnání, nástroji v oblasti podpory rodiny ve školství, zdravotnictví a v bytové politice).

5 Národní koncepce rodinné politiky (2005) vypracována na základě usnesení vlády č. 343 ze dne 7 dubna 2003 základní cíl Vytvořit všestranně příznivější společenské klima a podmínky pro rodinu, umožňující lidem realizovat vlastní životní strategie v naplňování partnerských a rodičovských plánů. Respektovat přitom diferencované zájmy a potřeby různých rodinných typů a členů rodin. části: obecná část základní orientace, speciální část soubor inspirací a doporučení, realizační část stanovené cíle, odpovědnost a termíny základní zásady realizace: prioritní charakter rodinné politiky, reprezentace diferencovaných zájmů rodin, využití prostoru vytvářeného v rámci politik EU, podpora iniciativ k podpoře rodiny na všech úrovních (rezorty, obce, kraje, NNO) Koordinační úloha MPSV, zajištění každoroční aktualizace Koncepce spojené s odbornou konferencí k rodinné politice

6 Národní koncepce o podpoře rodin s dětmi (2008) schválena usnesením vlády č ze dne 19. listopadu 2008 jako příloha č. I k Souboru prorodinných opatření (tzv. Prorodinný balíček) vycházela z Národní koncepce rodinné politiky 2005 cíle směřovaly více na podporu autonomie rodin a jejich svobodného vyjadřování obsahovala opatření legislativním i nelegislativní povahy zaměřené na vytváření vhodných socioekonomických podmínek, slučitelnosti práce a rodiny, zkvalitňování rodinných vztahů a rodičovských kompetencí, podporu rodin se specifickými potřebami a zapojení všech aktérů do rodinné politiky

7 Prorodinný balíček (2008) schválen usnesením vlády ze dne 19. listopadu 2008 č o Souboru prorodinných opatření Prorodinný balíček (příloha č. I Národní koncepce podpory rodin s dětmi, příloha č. II. Stručná zpráva o plnění opatření v Národní koncepci rodinné politiky) obsahoval východiska a konkrétní návrhy opatření k podpoře rodin s dětmi, a to ve formě detailních zásad těchto návrhů tři okruhy opatření: slučitelnost rodinného a pracovního života vzájemná rodičovská výpomoc, miniškolka, podpora služeb péče o děti v oblasti živnostenského podnikání, zavedení daňových výhod pro zaměstnavatele poskytující nebo zajišťující svým zaměstnancům péči o děti, zavedení slevy na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti aktivní otcovství - zavedení otcovské dávky (v zásadě vytvoření stavu odpovídajícího zavedení otcovské dovolené) náhradní péče o děti rodinného typu: přiznání pěstounům vykonávajícím pěstounskou péči v zařízení pro výkon pěstounské péče nárok na odměnu pěstouna za podmínek upravených zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů usnesením vlády uloženo zpracovat návrhy právní úpravy a do pěti měsíců je předložit vládě k projednání

8 Souhrnná zpráva o plnění Národní koncepce podpory rodin s dětmi (2010) zpracovat Souhrnnou zprávu a předložit do 31. května 2010 uloženo usnesením ze dne 19. listopadu č k prorodinnému balíčku uloženo zpracováno ve spolupráci MV, MZ, MPO,MF, MSP, MŠMT, MMR a ÚV z počtu 32 opatření bylo v době předložení Souhrnné zprávy 13 splněno, 2 splněna částečně, 6 bylo plněno, 1 přehodnoceno celkového počtu deseti nesplněných opatření je zahrnuto šest opatření, která byla součástí návrhu zákona o podpoře rodin s dětmi a dále čtyři opatření, která nebyla splněna zejména v souvislosti se zkrácením volebního období minulé vlády

9 Usnesení v oblasti služeb péče o děti I. ze dne 19. listopadu 2008 č o Souboru prorodinných opatření Prorodinný balíček úkol zpracovat paragrafová znění opatření ze dne 2. března 2009 č. 223 vzato na vědomí doporučení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů k zařazení kolektivních zařízení denní péče o děti do doby nástupu povinné školní docházky do působnosti jednoho ministerstva a uloženo zpracovat a vládě do 30. září 2009 předložit koncepční materiál o možnostech systémového řešení agendy denní péče o děti do doby nástupu povinné školní docházky (zřízena pracovní skupina) ze dne 18. ledna 2010 č. 63 vzat na vědomí materiál Možnosti systémového řešení agendy denní péče o děti do zahájení povinné školní docházky a bylo uloženo předložit do 15. března 2010 návrh dalšího postupu týkajícího se problematiky systémového řešení agendy denní péče o děti do zahájení povinné školní docházky ze dne 19. dubna 2010 č. 284 vzala vláda na vědomí materiál Zařazování dětí od dvou let věku do MŠ a uložila zpracovat ekonomickou, sociální i právní analýzu možnosti zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol, vyhodnotit další řešení rozšíření péče o děti do tří let, a předložit vládě informaci do 31. prosince Termín pro předložení informace byl předsedou vlády prodloužen do 31. května 2011

10 Usnesení v oblasti služeb péče o děti II. ze dne 15. června 2011 č. 452 vláda vzala Analýzu na vědomí a bylo uloženo dokončit legislativní změny vedoucí k řešení péče o děti do zahájení povinné školní docházky v souladu s Programovým prohlášením vlády ze dne 4. srpna 2010 a v případě společenské potřeby pokračovat v rámci mezirezortní spolupráce v hledání řešení dalších otázek péče o děti do zahájení povinné školní docházky, a to do 31. prosince 2013 ze dne 22. srpna 2012 č. 607 vláda tento návrh věcného záměru zákona o dětské skupině a o změně souvisejících zákonů schválila, uložila ministru práce a sociálních věcí zpracovat ve spolupráci s ministry financí a zdravotnictví na základě věcného záměru zákona návrh zákona o dětské skupině a o změně souvisejících zákonů a předložit tento návrh vládě do 31. března 2013 ze dne 22. května 2013 č. 372 k návrhu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů schválila vláda návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, kterým vláda uložila ministryni práce a sociálních věcí zpracovat konečné znění vládního návrhu zákona a pověřila předsedu vlády předložit vládní návrh zákona předsedkyni PSP ČR k dalšímu projednání a zároveň pověřila ministryni práce a sociálních věcí, aby odůvodnila vládní návrh zákona

11 Návrhy právní úpravy v oblasti služeb péče o děti Prorodinný balíček (schválen vládou jako nelegislativní text charakteru věcného záměru zákona ) Návrh zákona o podpoře rodin s dětmi a o změně některých zákonů (2009) zákon nebyl projednán (vyslovení nedůvěry vládě) Návrh věcného záměru zákona o službách péče o děti (2011) přepracován na základě připomínek LRV Návrh věcného záměru o dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (2011) - přepracován na základě připomínek a doporučení LRV Návrh věcného záměru zákona o dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (2012) schválen vládou dne 22. srpna 2012 Návrh zákona o poskytování služby péče o děti a o změně souvisejících zákonů (2013) schválen vládou dne 22. května 2013

12 Opatření zasahující rodiny s dětmi a změny I. Služby péče o děti Rozšíření odborné způsobilosti osob, které vykonávají vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu novela živnostenského zákona Úprava podmínek pro provoz tzv. firemních mateřských škol Omezení bezplatnosti posledního ročníku předškolního vzdělávání Podpora plného využití kapacity mateřských škol sdílení jednoho místa v mateřské škole Vyjmutí jeslí z okruhu zdravotnických zařízení, resp. zrušení legislativního zakotvení jeslí v právním řádu ČR Daňová oblast Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované dítě Zrušení možnosti uplatnit slevu na manžela (manželku) a daňové zvýhodnění na vyživované dítě pro určitý okruh poplatníků

13 Opatření zasahující rodiny s dětmi a změny II. Nepojistné dávkové systémy změny: Administrace dávek nepojistných dávkových systémů sjednocení výplaty nepojistných sociálních dávek do struktury Úřadu práce ČR; vytvoření jednotného systému řízení pro všechny sociální dávkové systémy Přídavek na dítě zvýšení částek životního a existenčního minima - u přídavku na dítě došlo k rozšíření okruhu příjemců této dávky. Sociální příplatek jeho zrušení v postupných krocích Rodičovský příspěvek zrušení třírychlostního čerpání, výši dávky a dobu pobírání určuje rodič až do vyčerpání celkové částky Kč; dětem od dvou let je umožněna návštěva předškolního zařízení neomezeně, dětem do dvou let 46 hodin měsíčně; v nároku na rodičovský příspěvek není zohledněno zdravotní postižení dítěte, je zavedena sankce za neplnění povinné školní docházky staršího dítěte v rodině, a to odečtením částky Kč od celkové částky Kč; v lednu až listopadu 2012 byl vyloučen souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči (od byla tato podmínka zrušena). Od prosince 2012 došlo k umožnění souběhu rodičovského příspěvku a příspěvku na péči. U dítěte, které dovršilo dva roky věku, není docházka do zařízení omezena. Porodné - právní úpravou účinnou od 1. ledna 2011 došlo zacílení porodného pouze na prvorodičky v rodině s nízkým příjmem

14 Opatření zasahující rodiny s dětmi a změny III. Nepojistné dávkové systémy změny: Příspěvek na bydlení - každoroční zvýšení příspěvku na bydlení vlivem zvýšení normativních nákladů na bydlení, z nichž se dávka vypočítává. Od 1. ledna 2012 došlo k omezení nejvýše přípustné doby poskytování příspěvku na bydlení. Dávky pěstounské péče - od 1. ledna 2013 přestaly být dávkami státní sociální podpory (nově v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů) Dávky pomoci v hmotné nouzi - od 1. ledna 2012 došlo k časovému omezení výplaty doplatku na bydlení na 84 měsíce v posledních 10 letech (shodně s příspěvkem na bydlení) a k zavedení nového titulu mimořádné okamžité pomoci pro rodiny s dětmi). Od stejného data došlo k navýšení dávek pomoci v hmotné nouzi v návaznosti na valorizaci částek životního a existenčního minima. Příspěvek na péči - od 1. ledna 2012 došlo k zavedení nového způsobu posuzování dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a stupně závislosti na péči; od 1. prosince 2012 zvýšení PnP navázané na nezaopatřenost Dávky pro osoby se zdravotním postižením - vytvořením zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením došlo k nahrazení nevyhovující vyhlášky č. 182/1991 Sb. a k převedení agendy dávek pro zdravotně postižené z obcí na Úřad práce ČR.

15 Opatření zasahující rodiny s dětmi a změny IV. Změny v pojistných dávkových systémech Novela zákona o nemocenském pojištění - Zrušení změn týkajících se výše peněžité pomoci v mateřství (dále jen PPM) a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství; zrušení nevyplácení ošetřovného po dobu prvních tří dnů potřeby ošetřování Novela zákona o důchodovém pojištění - Rozšíření okruhu dětí, kterým vzniká nárok na sirotčí důchod a změna definice osoby, které bylo dítě svěřeno do péče pro posouzení nároku na sirotčí důchod

16 Další aktivity v oblasti podpory rodin s dětmi Individuální projekty MPSV v oblasti rodinné politiky Projekt Sladění práce a rodiny inspirované příklady dobré praxe v Evropě, realizace (mimo jiné realizace Dětské skupiny MPSV) Projekt Audit rodina a zaměstnání ( ) Projekt Táto jak na to? ( ) Finanční podpora prorodinných aktivit a opatření Soutěž Obec přátelská rodině Dotační řízení pro NNO v oblasti podpory rodiny Výzvy pro předkládání grantových projektů zaměřených na vznik a provoz zařízení péče o děti předškolního věku

17 Děkuji Vám za pozornost.

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1.

Více

Reformní záměry v oblasti nepojistných dávek

Reformní záměry v oblasti nepojistných dávek Ministerstvo práce a sociálních věcí Reformní záměry v oblasti nepojistných dávek a služeb sociální ochrany v roce 2011 a dalších letech Materiál pro jednání Pracovního týmu RHSD pro sociální otázky Únor

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální

Více

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Podkladový materiál týmu FPS projektu IPn Reforma terciárního vzdělávání k věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům. Předkládá

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 296/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 296/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 296/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Zástupce předkladatele:

Více

Legislativní a koncepční záměry v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb

Legislativní a koncepční záměry v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb Legislativní a koncepční záměry v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb Mgr. Klára Trubačová PhDr. Radek Suda PhDr. Miloslav Macela Potřeba reformy Úspěšná společnost se mění dříve než

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016 Leden 2012

Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016 Leden 2012 www.esfcr.cz www.kr-kralovehradecky.cz Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016 Leden 2012 Zpracováno v rámci projektu Podpora rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Vysokomýtsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Moravskotřebovsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Přeloučsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Žamberecko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí... 1 1. Úvod... 2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR... 3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod... 4 I. Obecná ustanovení Úmluvy... 5 Článek 1

Více

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod...4 I. Obecná ustanovení Úmluvy...5 Článek 1 - Účel...5

Více

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008 MPSV odbor sociálního pojištění OBSAH ÚVOD... 1 ČÁST A... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ... 2 A.1. Stručná charakteristika... 2 A.1.1.

Více

Ing. Vojtěch Beck, 2015

Ing. Vojtěch Beck, 2015 Ing. Vojtěch Beck, 2015 1 Sociální zabezpečení je interpretováno v různých zemích různě: Zákonem Soustavou samostatných zákonů vymezeno, co do sociálního zabezpečení náleží Konsensus v praxi, co za sociální

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému 2010 Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí v roce 2010 Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního

Více

Sociální politika je jedním ze základních pilířů vzdělání v oboru sociální činnost. Je třeba pochopit teoretický rámec a souvislosti mezi konkrétním sociálním problémem, který je z jiných pohledů probírán

Více

04/09. I. Dávky sociální péče osobám sociálně potřebným. Dávky sociální péče v systému sociálního zabezpečení

04/09. I. Dávky sociální péče osobám sociálně potřebným. Dávky sociální péče v systému sociálního zabezpečení Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 402 04/09 Dávky sociální péče osobám sociálně potřebným Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více