Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21"

Transkript

1 Obecná pravidla Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 I. Obecná charakteristika programu 1) Zaměření programu Název programu je Příspěvkový program Zdravého města Strakonice a MA21. Příspěvky jsou zaměřeny na podporu jednotlivých akcí nebo uzavřené série akcí neziskových organizací a partnerů zdravého města, které jsou v souladu s cíli Projektu Zdravé město Strakonice a MA21 a s cíli podprogramů uvedených níže. Příspěvky budou přidělovány formou otevřených výběrových řízení. 2) Podprogramy I. Realizace aktivit identifikovaných Plánem zdraví a kvality života Zdravého města II. Podpora komunitních akcí neziskových organizací a partnerů zdravého města, především podpora zapojování občanů do komunitního rozvoje a podpora dobrovolnictví III. Podpora externího financování nestátních neziskových organizací (NNO) a) Motivační program - při podání žádostí o externí financování projektů mimo Strakonice b) Kofinancování vybraných programů Fond místního rozvoje (včetně Rychlých grantů) Nadace Via Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde žijí Nadace Via Granty na podporu dobrovolnictví Nadace Adra Granty Na zelenou - Nadace Partnerství Granty Strom života - Nadace Partnerství Základní grantový program - Nadace Partnerství Fond malých projektů Cíl 3, ČR Rakousko a ČR Bavorsko Průběžné komunitní grantové kolo Komunitní nadace Blanicko - Otavská IV. Spolupráce místních NNO vytváření místních nebo oborových koalic V. Podpora dobrovolnických komunitních akcí mladých lidí 1

2 3) Obecné cíle programu široké zapojení veřejnosti do komunitního života podpora neziskových organizací naplňování cílů Projektu Zdravé město Strakonice a MA21 4) Dílčí cíle u jednotlivých podprogramů: I. Realizace aktivit identifikovaných Plánem zdraví a kvality života Zdravého města Strakonice a) řešení aktuálních potřeb identifikovaných Plánem zdraví a kvality života II. Podpora komunitních akcí a) realizace nových činností v duchu poslání žadatele b) rozvoj komunitního života, obnova místních tradic, posilování sounáležitosti lidí s místem, kde žijí, poznávání minulosti daného místa, rozvoj místního kulturního života apod., c) místní ochrana životního prostředí, enviromentální osvětové akce, informačně vzdělávací materiály d) vytváření mechanismů pro vznik místního dárcovství a nasměrování pomoci k dobročinným projektům, vytváření konkrétních příležitostí pro rozvoj dárcovství, e) zapojení obyvatel do obecně prospěšných činností formou finančních příspěvků, dobrovolné práce či materiální pomoci, III. Podpora externího financování nestátních neziskových organizací (NNO) a) motivace místních nestátních neziskových organizací (NNO) k získávání externích finančních zdrojů IV. Spolupráce místních NNO vytváření místních nebo oborových koalic a) Podpora místního partnerství a spolupráce NNO V. Podpora dobrovolnických komunitních akcí mladých lidí a) Zapojení mladých lidí do veřejně prospěšných aktivit 5) Zdroj financování Finančním zdrojem je příslušná kapitola rozpočtu města Strakonice Zdravé město Strakonice. 2

3 II. Obecná kritéria vhodnosti 1) Žadatel I. Žadatel musí: a) Mít jednu z následujících právních forem: občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. obecně prospěšná společnost založená podle zákona č. 248/1995 Sb. církevní právnická osoba založená podle zákona č. 3/2002 Sb. jiná nezisková nebo příspěvková organizace v tomto případě vhodnost žadatele posoudí hodnotitelská komise. b) Mít sídlo nebo zřízenou provozovnu na území města Strakonice nebo být schopen realizovat projekt na území města Strakonice; c) Být přímo odpovědný za přípravu a vedení projektu, a nepůsobit jako prostředník. V rámci jednotlivých výzev u jednotlivých podprogramů může být okruh vhodných žadatelů zúžen, výjimečně rozšířen. II. Potenciální žadatelé nejsou oprávnění k účasti v programu, jestliže: a) na jejich majetek byl prohlášen konkurz nebo proti nim bylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnací řízení, nebo byl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku žadatele, nebo jsou v likvidaci; b) byli pravomocně odsouzeni pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku - tato podmínka se vztahuje na osoby vykonávající funkci statutárního orgánu nebo všechny členy statutárního orgánu, u organizačních složek podniku zapsaných v obchodním rejstříku se splnění uvedené podmínky vztahuje rovněž na vedoucího organizační složky podniku, která předkládá Žádost o poskytnutí podpory malého rozsahu a též na odpovědného zástupce žadatele ustanoveného podle zvláštních právních předpisů; c) nemají vyrovnány všechny závazky vůči městu Strakonice a jeho organizacím, Jihočeskému kraji a jeho organizacím, státu; d) se dopustili vážného zkreslení předaných informací požadovaných městem Strakonice jako podmínky k poskytnutí veřejné podpory, v některém z grantových programů vyhlášeným městem Strakonice; e) porušili vážným způsobem smlouvu tím, že nesplnili podmínky v souvislosti se závazky vyplývajícími ze smlouvy s městem Strakonice nebo jiné smlouvy financované z veřejných zdrojů; f) se pokusili získat důvěrné informace nebo ovlivnit hodnotitelskou komisi nebo město Strakonice během procesu vyhodnocování současných nebo dřívějších grantových programů. 3

4 III. Žadatelé mohou: Jednat jednotlivě nebo ve sdružení s partnerskými organizacemi. Partneři žadatelů musí splňovat stejná kriteria vhodnosti, jako jsou stanovena pro žadatele. Žadatel bude vedoucí organizací a v případě, že bude vybrán, též smluvní stranou. 2) Projekty I. Vhodnost projektů, na které může být podpora udělena Bude specifikována v jednotlivých výzvách. II. Velikost projektů Velikost projektů, výše příspěvků a procento kofinancování bude specifikováno v jednotlivých výzvách. 3) Doba trvání projektu a podpory Bude specifikována v jednotlivých výzvách. 4) Podporované oblasti a aktivity V souladu s cíli programu budou podporovány aktivity spadající do některé z oblastí Plánu zdraví a kvality života města Strakonice a další oblasti specifikované v jednotlivých výzvách. 5) Územní vymezení Projekty musí být realizován na území města Strakonice nebo musí být určen pro občany města Strakonice. 6) Počet žádostí na jednoho žadatele Jeden žadatel může předložit nejvýše 3 projekty. V jednotlivých výzvách může být počet předložených projektů snížen. 7) Vhodnost nákladů projektů I. Vhodnost nákladů projektů bude specifikována v jednotlivých výzvách. II. Příspěvek na předložené a vyhodnocené projekty může být poskytnut pouze, pokud nebyl na daný projekt poskytnut současně jiný příspěvek, grant či dar města Strakonice. 4

5 III. Požadavky na zpracování žádosti 1) Formulář žádosti Žádosti musí být předloženy na formuláři Formulář žádosti o příspěvek - Příspěvkový program Zdravého města Strakonice a MA21, který je k dispozici v kanceláři projektového manažera, koordinátora PZM a MA21, v Městském informačním centru nebo v elektronické podobě na internetové adrese popř. 2) Povinné přílohy Žádosti musí být doprovázeny kopií těchto povinných dokladů: Doklad prokazující formální ustavení subjektu žadatele a všech jeho partnerů (doklad o registraci podle příslušného zákona, např. výpis z rejstříku, kopie stanov, zakládací listina aj.). Doklad o oprávnění statutárního orgánu jednat jménem subjektu, případně plnou moc tohoto orgánu. Kopie smlouvy s peněžním ústavem (doklad o přidělení čísla účtu u peněžního ústavu). Kopie rozhodnutí o přidělení IČ (je-li přiděleno a není-li součástí stanov). Čestné prohlášení, že subjekt nemá žádné závazky (po lhůtě splatnosti) vůči městu Strakonice a jeho organizacím, k Jihočeskému kraji a jeho organizacím či ke státu. Upozornění: V případě, že žadatel v daném již předložil platné, výše uvedené dokumenty jako přílohu jiného projektu, podaného na Zdravé město Strakonice, je od této povinnosti osvobozen a přikládá pouze čestné prohlášení, že ve výše uvedených dokumentech nedošlo ke změně. 3) Způsob podávání žádosti Žádosti musí být doručeny na adresu Zdravé město Strakonice, Městský úřad Strakonice, Velké náměstí 2, STRAKONICE poštou, kurýrní službou nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Strakonice. Žádosti musí být předloženy v jednom originále a pěti kopiích a zároveň v elektronické podobě na CD (povinné přílohy se předkládají pouze 1x!) Žádosti musí být vždy v zalepené obálce, na které musí být vyznačeno název příspěvkového programu, úplné jméno žadatele, adresa organizace. Pokud bude při otevírání obálek zjištěno, že je žádost neúplná nebo chybí některé dokumenty, bude žadatel vyzván k doplnění žádosti. Pokud nebude žádost doplněna do 5 pracovních dnů od doručení výzvy, bude pro nekompletnost zamítnuta. 4) Termín odevzdání Termín pro odevzdání žádostí bude specifikován v jednotlivých výzvách. 5) Kontaktní informace Administrátorem programu je Mgr. Michal Novotný (koordinátor Zdravého města a Místní Agendy 21). Kontakt: MěÚ, Velké náměstí 2, telefon:

6 IV. Vyhodnocování a výběr žádostí 1) Hodnotící komise I. Žádosti budou posouzeny hodnotící komisí. Podklady pro hodnotící komisi připravuje administrátor. II. III. Hodnotící komise má minimálně 5 členů a je v ní zpravidla zastoupen: a) zástupce týmu Zdravého města Strakonice, b) zástupce neziskové organizace z jiné obce, c) člen(ka) komise pro rozvoj, d) zástupce rady města, e) zástupce zainteresovaných odborů (rozvoje, životního prostředí, sociální, školství a cestovního ruchu). Členy komisi jmenuje rada města a to včetně 3 náhradníků. 2) Kritéria hodnocení Administrativní soulad Ověření, zda je žádost kompletní provede administrátor programu. Vhodnost žadatelů, partnerů a projektů Vhodnost žadatele, partnerů a projektu v souladu s kriterii uvedenými v oddíle II. této výzvy. V případě, že žádost nebude splňovat tato kritéria ani po lhůtě stanovené k doplnění, administrátor navrhne hodnotitelské komisi žádost vyřadit. 3) Vyhodnocení žádostí Vlastní hodnocení projektu bude provedeno v souladu s hodnotícími kritérii obsaženými v pomocné tabulce (viz níže přiložená pomocná tabulka). Pomocná tabulka Kritérium Max. skóre Záměr projektu se kryje s cíli klíčových oblastí Plánu zdraví a kvality života Zdravého města Strakonice a (nebo) s dílčím cílem příspěvkového 15 programu Aktivita reaguje na námět Plánu zdraví a kvality života, který ještě není realizován (čeká na realizaci) 5 Otevřenost akce vůči široké veřejnosti 17 Předpokládaný počet členů cílové skupiny, kteří se skutečně akce zúčastní nebo na které bude mít akce přímý dopad (u opakujících se akcí rozhoduje doložený údaj z předchozího konání, pokud to charakter akce umožňuje.) 15 Záměr projektu koresponduje s deklarovaným posláním pořádající organizace. 5 Jak uspokojivá je předcházející zkušenost žadatele s pořádáním akcí podobného charakteru? Má žadatel zkušenost s akcemi podobného druhu? 10 Inovativnost projektu 15 Rozpočet projektu (8 b. rozpočet je přehledný a odpovídá aktivitám projektu, 7b. rozpočet je hospodárný a efektivní) 15 Žadatel je smluvním partnerem Zdravého města Strakonice 3 Maximální celkové skóre 100 6

7 4) O přidělení dotace rozhoduje : Na návrh hodnotitelské komise Rada města Strakonic. V. Informace týkající se rozhodnutí o udělení podpory Žadatelé budou informováni písemně nebo telefonicky o rozhodnutí ve věci jejich žádosti nejdříve měsíc po uzávěrce podání žádostí. Informace týkající se rozhodnutí o udělení podpory budou rovněž k dispozici na stránkách Zdravého města Strakonice, popř. Městského úřadu Strakonice. Rozhodnutí ohledně odmítnutí žádosti nebo neudělení podpory je konečné. VI. Podmínky platící pro realizaci projektu po rozhodnutí o udělení podpory a) Úspěšným žadatelům bude písemně doručena informace o přidělení příspěvku. b) Použití finančních prostředků je účelové, uznatelné náklady musí být nezbytné pro realizaci akce popř. činnost žadatele. c) Příjemce příspěvku je povinen vést v účetnictví příspěvek účetně odděleně. d) Příjemce příspěvku je povinen předložit vyúčtování poskytnutého příspěvku včetně kopií účetních dokladů v termínu dle písemného vyrozumění. e) Příjemce příspěvku je povinen strpět kontrolu účetnictví ze strany města Strakonice. f) Příjemce příspěvku je povinen uvádět při propagaci projektu skutečnost, že jeho projekt byl podpořen Zdravým městem Strakonice. Tato pravidla schválila Rada města Strakonice svým usnesením č. 3639/2009 a pravidla nabývají účinnosti dnem 15. října

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina ze dne 10. 3. 2009 č.

Více

Článek I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace (příspěvku)

Článek I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace (příspěvku) Pravidla pro poskytování účelové neinvestiční dotace (příspěvku) z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 Městská část Praha 20 (dále též poskytovatel

Více

1. Základní informace

1. Základní informace Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích dle ustanovení zákona č. 130/2002Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, a o změně některých

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 2. VÝZVU k předkládání žádostí o

Více

Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2011

Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2011 Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2011 1. Základní rámec Programu 1.1. Název Programu Program podpory kultury města Český Krumlov v roce 2011 1.2. Zdůvodnění Programu Systém grantů města

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu)

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) 1. Poskytovatel grantu: město Bílina 2. Cíle grantového schématu a) Všeobecný cíl Vytváření podmínek pro naplňování Komunitního

Více

Zastupitelstvo města Český Brod

Zastupitelstvo města Český Brod Zastupitelstvo města Český Brod vyhlašuje Programy podpory pro kulturu, sport a volnočasové aktivity 1. Úvod 1.1. Nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), ostatní právnické subjekty a fyzické osoby

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU EVROPSKÝ ROK ROZVOJE 2015 PŘÍPRAVNÁ FÁZE (GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA) PREAMBULE PŘEDLOŽENÝCH NESTÁTNÍMI

Více

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže města Český Krumlov v roce 2012. 1.2. Právní rámec Programu Program je v souladu s Pravidly pro poskytování

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Výzva č. 1/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 1/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 1/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního

Více

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji Vypracoval: Nadace Partnerství

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová

Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová ze dne 9.12.2014 Zastupitelstvo obce Zašová schválilo tato pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová: Čl. I Úvodní

Více

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU VYSÍLÁNÍ ČESKÝCH UČITELŮ DO ROZVOJOVÝCH ZEMÍ - PODPORA ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V PARTNERSKÝCH ROZVOJOVÝCH

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY GRANTOVÁ POLITIKA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V OBLASTI KULTURY A UMĚNÍ Připravili: komise Rady HMP pro posuzování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění, Poradní sbor primátora

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

VYHLÁŠENÍ Programu pro poskytnutí finanční podpory z Fondu kultury Zlínského kraje v oblasti: neinvestiční finanční podpora kulturních aktivit a akcí

VYHLÁŠENÍ Programu pro poskytnutí finanční podpory z Fondu kultury Zlínského kraje v oblasti: neinvestiční finanční podpora kulturních aktivit a akcí VYHLÁŠENÍ Programu pro poskytnutí finanční podpory z Fondu kultury Zlínského kraje v oblasti: neinvestiční finanční podpora kulturních aktivit a akcí I. Vyhlašovatel programu Zlínský kraj, Tř. T. Bati

Více

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14

Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 Město Kutná Hora vyhlašuje Výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2015 Schváleno usnesením ZM Kutná Hora č. 207/14 P ř í s p ě v k o v é (g r a n t o v é) o b l a s t i 1. Kultura

Více

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SCREENINGOVÉHO CENTRA A ŠÍŘENÍ POVĚDOMÍ O PREVENCI A VČASNÉ DIAGNOSTICE ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu kulturních, společenských a sportovních akcí regionálního charakteru konaných

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE 4. KOLO VÝZVY

KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE 4. KOLO VÝZVY ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK) KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PROSTŘEDNICTVÍM ODBORU INVESTIC A GRANTOVÝCH SCHÉMAT KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE

Více