Zpráva o činnosti za období od do

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014"

Transkript

1 Zpráva o činnosti za období od do Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby - v danou chvíli je možno poskytnout službu 3 klientům. Roční kapacita služby konzultací (intervenci) za rok. Tabulková část statistiky Ve sledovaném období byla poskytnuta služba 217 klientům, bylo uskutečněno 1237 konzultací (intervencí), V evidenci žadatelů, se kterými nebylo možné uzavřít ústní smlouvu o poskytnutí sociální služby, není v současné době veden žádný zájemce. Tabulka č. 1 Přehled poskytování služby dle měsíců Počet případů Počet klientů Měsíc Celkem z toho nových Ukončení smlouvy Celkem z toho nových Ukončení smlouvy leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

2 Tabulka č. 2 Počet konzultací dle měsíců Měsíc Počet konzultací Počet konzultací leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem Tabulka č. 3 Počet případů, klientů dle jednotlivých obcí Obec Počet případů/ počet klientů Bartovice 2/3 Český Těšín 4/6 Dolní Datyně 1/1 Dolní Újezd 1/1 Horní Bludovice 1/1 Horní Suchá 4/7 Mosty u Jablunkova 1/1 Orlová 1/2 Ostrava 4/7 Petřvald 2/3 Prostřední Suchá 1/3 Rychvald 1/2 Šenov 1/1 Těrlicko 3/5 Celkem 27 / 43 2

3 Tabulka č. 4 Počet vedených případů, konzultací Problematika Počet případů/ počet konzultací Počet případů/ počet konzultací párová 63/753 50/581 rodinná 60/455 53/467 osobní 27/232 12/112 sociální 27/72 24/77 Celkem případy/ konzultace 177 / / 1237 V roce 2014 bylo vedeno celkem 139 případů, z toho 125 případů bylo nových a 14 případů bylo převedeno z minulého roku. Celkově bylo poskytnuto 1237 konzultací (intervencí), průměrný počet konzultací na případ je 8,9. V roce 2014 došlo ke snížení počtu případů i konzultací v porovnání s rokem předcházejícím, což je způsobeno snížením počtu úvazků pracovníků z 3,0 na 2,14 pracovních úvazků. Tento rok z celkového počtu případů převažovaly případy s rodinnou problematikou, nejvíce konzultací bylo poskytnuto k problematice párové, výrazněji se snížil počet případů s osobní problematikou, a to z 27 na 12 případů. Kromě poskytnutých konzultací klientům při jejich osobních návštěvách, poradna realizovala 15 kontaktů, kdy se jednalo o zodpovězení ových dotazů a o telefonické kontakty nebo krátké osobní návštěvy poradny. Šlo o poskytnutí základního sociálního poradenství nebo o prvotní navázání kontaktu a získání informací, na základě kterých se pak zájemci o sociální službu stali klienty poradny. Ve 14 případech se klienti obrátili na poradnu na doporučení oddělení sociálně právní ochrany dětí, dvakrát jim byla poradna doporučena klinickým psychologem, jednou Centrem prevence, jednou dětským domovem a jednou střední školou. Tabulka č. 5 Konzultace podle účastníků Konzultace Počet konzultací Počet konzultací individuální dyadické rodinné skupinové jiné Celkem Z pohledu počtu účastníků bylo realizováno nejvíce individuálních konzultací (práce s jednotlivcem), a to 701. V porovnáni s rokem 2013 došlo ke snížení počtu konzultací individuálních a skupinových a k nárůstu počtu konzultací dyadických a rodinných. U skupinových konzultací se jednalo o rodičovské skupiny klientů poskytujících pěstounskou péči. 3

4 Proběhlo celkem 5 setkání, kterých se zúčastnilo 4 až 7 pěstounů. Témata a otázky přinášeli většinou sami pěstouni, některé rodičovské skupiny se zaměřovaly na specifická témata nový Občanský zákoník a pěstounská péče, dohody o výkonu pěstounské péče, kontakt s biologickou rodinou, vztahy mezi sourozenci, zletilost dítěte v PP, přechodná pěstounská péče. Do jiných konzultací spadají konzultace s jinými odborníky, vypracování zpráv navazující instituci soud, oddělení sociálně právní ochrany dětí apod., administrace a interpretace testů. Tabulka č. 6 Klienti služby podle pohlaví Klienti služby z toho: Počet klientů Počet klientů muži ženy děti, mladiství Klienti služby- celkem Odborné sociální poradenství bylo poskytnuto celkem 217 klientům. Iniciativnější ve vyhledávání pomoci jsou již několik let ženy, mírně se zvyšuje počet dětí a mladistvých. Tabulka č. 7 Výchozí psychologická problematika Výchozí psychologická problematika Poruchy komunikace Závislosti, z toho - alkohol - gamblerství, sázení - drogy Vztahy rodičů a dětí, mladistvých, výchovné problémy Příbuzenské vztahy, zásahy rodičů do vztahu, soužití generací 6 7 Odcizení, krize vztahu Finanční problematika 4 2 Nevěra Žárlivost 3 4 Problematika pěstounské péče Úprava vztahů k dětem po rozvodu, rozchodu Vztahové problémy 8 6 Adaptační problémy

5 Reakce na rozchod s partnerem 8 1 Vyrovnání se s těžkou životní situaci (úmrtí, nemoc, úraz) 5 4 Emoční labilita 8 5 Poruchy sebehodnocení 11 3 Vztahy po rozvodu, rozchodu partnerů 5 3 Sexuální nesoulad 1 2 Psychické onemocnění 0 0 Vztahy na pracovišti 0 0 Problémy výkonu (v práci, ve škole) 0 0 Nezaměstnanost 2 0 Zvládání hněvu, zlostí 8 4 Domácí násilí 3 2 Nezletilí snoubenci předmanželské poradenství 0 0 Počet zastoupených problematik neodpovídá počtu případů, protože ve většině případů je zastoupeno více problematik. Nejčastěji řešenou výchozí psychologickou problematikou byly poruchy komunikace (28 případů) a odcizení, krize vztahu (25 případů). Nadále byla na poradně podobně jako v minulém roce v dosti velké míře řešena problematika týkající se vztahu rodičů a dětí, mladistvých a výchovných problémů. U nevěry došlo v porovnání s minulým rokem k navýšení z 13 na 19 případů, problematika pěstounské péče byla řešena v 18 případech. K poklesu řešení případů v porovnání s rokem 2013 byla reakce na rozchod s partnerem, porozvodové vztahy, poruchy sebehodnocení, emoční labilita a zvládání hněvu a zlostí. V porovnání s rokem 2013 k mírnému nárůstu došlo u problematiky příbuzenských vztahů, zásahu rodičů do vztahů, soužití generací, žárlivosti, úpravy vztahů po rozvodu, rozchodu. Tabulka č. 8 Výchozí sociálně právní problematika Výchozí sociálně právní problematika rozvod manželství úprava vztahů k dětem po rozvodu, rozchodu výživné bydlení 3 7 zadlužení a jiná finanční problematika 5 16 pomoc s orientací v systému sociálních dávek a systému sociálních služeb 7 7 pracovní právo 1 0 odeslání na jiné instituce, odborníky 5 5 5

6 Počet zastoupených problematik neodpovídá počtu případů, protože ve většině případů je zastoupeno více problematik. U problematiky právního uspořádání rozvodových vztahů došlo ke značnému navýšení z 10 na 16 případů a u zadlužení a jiné finanční problematiky z 5 na 16 případů. K mírnému navýšení došlo u problematiky výživného a bydlení a k mírnému poklesu došlo u úpravy vztahů k dětem po rozvodu, rozchodu. Ve stejném počtu jako v roce 2013 byla poskytnuta pomoc s orientací v systému sociálních dávek a systému sociálních služeb a ve stejném počtu byli klienti odeslání k jiným institucím, odborníkům. Tabulka č. 9 Osvětová činnost Osvětová činnost Počet besed, přednášek od Počet besed, přednášek od besedy 5 3 přednášky 0 1 Pracovnice služby uskutečnily 3 besedy pro studenty Střední integrované školy z Prostřední Suché a 1 přednášku na konferenci k 60. výročí Dětského centra Čtyřlístek. Tabulka č. 10 Odborná praxe studentů Odborná praxe Počet studentů od Počet studentů od souvislá 0 0 průběžná 3 2 jednodenní exkurze 2 4 V roce 2014 byly proběhly 4 jednodenní exkurze a 2 průběžné odborné praxe, které absolvovaly studentky Ostravské univerzity - fakulta sociálních studií, studentky VOŠS Ostrava a 2 pracovnice Poradenského střediska pro rodinu a dítě RaD. Přehled akcí pro klienty Vzhledem k charakteru poskytované služby nepořádáme pro klienty společenské, kulturní ani sportovní akce. Dne proběhla v KD Radost na veřejném jednání Zastupitelstva města Havířova prezentace středisek Sociálních služeb města Havířova k 20. výročí založení organizace. Dne pracovnice služby zajistily provoz stánku na Veletrhu sociálních služeb v Havířově. Dne se uskutečnil Den otevřených dveří v rámci oslav 20. výročí založení SSmH. 6

7 Přehled stížností, námětů a připomínek O možnosti podat stížnost na průběh poskytované služby jsou zájemci o sociální službu informováni před zahájením poskytování služby při vstupní konzultací. Ve sledovaném období pracovnice služby odborné sociální poradenství nevyřizovaly žádnou stížnost, námět nebo připomínku, Vzdělávání pracovníků Pracovnice služby zvyšují svou odbornou způsobilost v souladu s požadavky Zákona č. 108/2006 Sb. a dle vypracovaných individuálních vzdělávacích plánů se zúčastňují různých odborných školení, kurzů, seminářů zaměřených tematicky na jejich pracovní činnost. Pracovnice absolvovaly odborné semináře, přednášky, většinou akreditované Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem vnitra - Nový občanský zákoník a rodinné právo, Komunikace s nespolupracujícím klientem, Děti, rodiče a vývoj mozku, Dítě v náhradní rodině, Základy komunikace s klientem s handicapem, Praktické výpočty dávek dávky vyplácené ÚP ČR. Psycholožka služby započala 160 hodinové vzdělávání Na řešení orientovaný výcvik v poradenství a terapii, který pořádá Dalet v Olomouci. V rámci výcviku absolvovala dvě dvoudenní setkání. Psycholožka služby absolvovala odbornou stáž na Klinice psychiatrie Fakultní nemocnice Olomouc. Vedoucí služby se zúčastnila konference občanského sdružení Dotek s názvem Kde jsem se tu vzal? Vedoucí služby a psycholožka služby se zúčastnily konference Náhradní rodinná péče očima dětí pořádanou CEPP Karviná. Vedoucí služby a sociální pracovnice se zúčastnily XII. národní konference o manželském a rodinném poradenství s názvem Současné podoby partnerského a rodinného soužití. Všechny pracovnice absolvovaly školení BOZP a školení o kybernetické bezpečnosti. Ve sledovaném období pracovnice absolvovaly v rámci vnitřního systému vzdělávání individuální supervizní setkání, která byla zaměřena na odbornou práci s klienty, ve sledovaném období proběhlo 8 supervizí. Pracovnice poradny také uskutečňovaly intervizní setkání, kterých proběhlo 8. Proběhly 2 schůzky pracovní skupiny na tvorbu a revizi standardů kvality, které vedla psycholožka služby. Vyhodnocení plnění úkolů uložených na rok pracovnice prohloubily a následně pokračovaly ve spolupráci s pracovnicemi OSPOD při zajišťování potřeb rodin s dětmi, - podílely se na vytvoření nové služby Služby pro pěstounské rodiny k , která poskytuje doprovázení pěstounských rodin v rámci uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče, - nastavily a vymezily oblasti odborné spolupráce v souvislosti se vznikem Služby pro pěstounské rodiny, v rámci této služby začaly poskytovat odbornou pomoc pěstounským rodinám, uskutečňovat kontakt s biologickou rodinou a zabezpečovat vzdělávání osob pečujících a osob v evidenci. V souvislosti s poskytováním služeb pro Služby pro pěstounské rodiny došlo u poskytování odborného sociálního poradenství ke snížení pracovních úvazků pracovníků z celkového počtu pracovních úvazků 3,0 na 2,14 pracovních úvazků, 7

8 - zvyšovaly dostupnost informací o poskytované službě prostřednictvím webových stránek organizace, informačních materiálů, - probíhala revize metodických materiálů pro naplňování standardů kvality sociálních služeb, - zvyšovaly odbornou způsobilost v souladu s požadavky Zákona č. 108/2006 Sb. a vypracovaných individuálních plánů. Priority pro rok pokračovat ve spolupráci s pracovnicemi OSPOD při zajišťování potřeb rodin s dětmi, - usilovat o ustálení provozu služby s ohledem na snížení úvazků pracovníků a souběhu se Službami pro pěstounské rodiny, - zvýšit dostupnost informací o poskytované službě prostřednictvím webových stránek organizace, informačních materiálů, - revidovat metodické materiály pro naplňování standardů kvality sociálních služeb, - zvyšovat odbornou způsobilost pracovníků v souladu s požadavky Zákona č.108/2006 Sb. a vypracovaných individuálních vzdělávacích plánů. 8

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci...3 2. Sociální služby v roce 2014...5 2.1

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci... 3 2. Přehled o činnosti v roce 2013...

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2014. Nádražní 469, Rakovník

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2014. Nádražní 469, Rakovník Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje ZPRÁVA O ČINNOSTI za rok 2014 Nádražní 469, Rakovník ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 Centra psychologicko-sociálního poradenství Středočeského

Více

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Milí a vážení přátelé, je nám ctí, předložit Vám naši výroční zprávu za rok 2014. Rádi bychom tímto s Vámi sdíleli souhrn činností a údajů za uplynulý

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Žižkova 3, Nový Jičín 741 01, tel: 556 771 144, e-mail: info@pppnj.cz IČO: 62330381 Výroční zpráva o činnosti Pedagogicko psychologické poradny, Nový Jičín, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014

Více

f) podporou spolupráce neziskových organizací a komunitního rozvoje

f) podporou spolupráce neziskových organizací a komunitního rozvoje VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské poradny Nymburk, o. s. za rok 2010 POSLÁNÍ ORGANIZACE Naším cílem je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetence občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo

Více

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450 TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) Orlí 20, Brno, 602 00, www.trialog-brno.cz, info@trialog-brno.cz, tel.: 542 221 501, fax: 542 221 502 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 3 Představení organizace...4

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení ESET-HELP za rok 1999

Zpráva o činnosti občanského sdružení ESET-HELP za rok 1999 Zpráva o činnosti občanského sdružení ESETHELP za rok 999 Občanské sdružení ESETHELP Vejvanovského 60 49 00 Praha 4 tel.: 0/7940879, 0/7940880 A. Charakteristika občanského sdružení ESET HELP Občanské

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 Výroční zpráva/ zpráva o činnosti ŠPZ Školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Petra Novotná Ředitelka PPP ÚO Název zařízení: Pedagogicko-psychologická

Více

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval: Odbor sociální Úřadu městské části Praha 10 kpss@praha10.cz

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

RIAPS výroční zpráva 2013

RIAPS výroční zpráva 2013 RIAPS výroční zpráva 2013 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 RIAPS TRUTNOV REGIONÁLNÍ INSTITUT AMBULANTNÍCH PSYCHOSOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANEB RYCHLÁ INTENZIVNÍ A PŘÁTELSKÁ SLUŽBA... 4 6 AMBULANCE.... 7 11 KONTAKTNÍ

Více

NEWSLETTER. květen. Obsah. Rozhovor. s ředitelem CSSP Mgr. Tomášem Jánem, MBA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA

NEWSLETTER. květen. Obsah. Rozhovor. s ředitelem CSSP Mgr. Tomášem Jánem, MBA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA NEWSLETTER CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA květen 2015 Rozhovor s ředitelem CSSP Mgr. Tomášem Jánem, MBA Centrum sociálních služeb Praha (CSSP) je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy, které je

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 *** Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2008 Mgr. Dagmar

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace OBSAH Úvodní slovo ředitele... Centrum psychologické pomoci... Kde nás najdete... Odborné sociální poradenství... Linka důvěry Karviná...

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů:

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů: Naším cílem je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetencí občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo občanů touto situací ohrožených. Jak cíle naplňujeme? Provozujeme Občanskou

Více

PSYCHOCENTRUM manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace

PSYCHOCENTRUM manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace PSYCHOCENTRUM manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace Pod Příkopem 4, 586 1 Jihlava, tel. 56738855, www. psychocentrum.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A z a r o k 2 8 Pracoviště:

Více

PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE

PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE (2013 2016) OBSAH ÚVOD... 3 1 DEMOGRAFICKÝ POPIS KRAJE... 4 1.1 PLZEŇSKÝ KRAJ A VEŘEJNÁ SPRÁVA... 7 1.2 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI V PLZEŇSKÉM KRAJI...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. MOTTO: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe. Zásady našeho počínání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace OBSAH Úvodní slovo ředitele... Centrum psychologické pomoci... Kde nás najdete... Odborné sociální poradenství... Linka důvěry Karviná...

Více