Příloha č.1- Seznam strategických dokumentů školské politiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č.1- Seznam strategických dokumentů školské politiky"

Transkript

1 Příloha č.1- Seznam strategických dokumentů školské politiky Lisabonský summit (březen 2000) Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (tzv. Bílá kniha) přijatý vládou ČR v únoru 2001 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR přijatý vládou v roce 2002 Dlouhodobé záměry krajských úřadů zpracované v souladu s ustanovením 6 zákona č. 564/1990 Sb. (první v roce 2003) Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR přijatý vládou v roce 2005 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

2 Příloha č.2 - Anketní lístek pro kurzy pořádané Komunitní školou Rosice Orientační nabídka kurzů Poř. Název Počet Cena Mám číslo kurzu hodin kurzu zájem ano-ne 1. Počítače pro seniory 2. Tvorba webových stránek 3. Práce s digitálním fotoaparátem 4. Postav si svůj počítač Počítače pro maminky (zajištěno hlídání dětí v budově školy) Tabulky (Excel) 10 2 hod./týden 25 2,5 hod./týden 20 2 hod./týden 20 2 hod./týden 30 2 hod./týden 20 2 hod./týden 500, , , , , ,-

3 7. Zpracování textu (Word) 20 2 hod./týden 1 000,- 8. Tvorba počítačových prezentací (PowerPoint) 20 2 hod./týden 1 000,- 9. Počítačová grafika 20 2 hod./týden 1 600,- 10. Anglický jazyk 1,5 hod./týden 2 500, Tradiční řemesla (drátkování, keramika, aranžování aj.) Další cizí jazyk (ruský, německý, ) Cena dle nabídky 1,5 hod./týden 2 500,- 13. Mám zájem o jiný. Jaký? V hodnot ě Nabídka kurzů je pouze orientační. Vaše volba nebude závazná. Bude slouţit k objednání lektorů a k sestavení přihlášek, které jiţ povedou k oslovení a zapsání jednotlivých zájemců o konkrétní kurz. Vedení kurzu bude vţdy zajištěno profesionálním lektorem. Pokud chcete být vyrozuměni o uskutečnění Vámi vybraného kurzu, nebo potřebujete další upřesňující informace, vyplňte prosím následující údaje: Jméno a příjmení Bydliště. Kontakt telefon/ .. Urny na vyplněné anketní lístky jsou umístěny v mateřské škole u vchodu, v základní škole ( Modrá škatule na chodbě k jídelně) a v prodejně JEDNOTA. Za vyplnění a odevzdání anketního lístku do Vám předem děkujeme!!! Vaše Komunitní škola

4 NEVÝHODY VÝHODY Příloha č. 3 - Porovnání občanského sdružení a obecně prospěšné společnosti, DEVEROVÁ, L., přednáška ze semináře Komunitní škola a právo- Nová škola, o.p.s., Základní škola Hostýnská, Praha, leden 2007 OBČANSKÉ SDRUŢENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST Jednodušší zaloţení. Poskytování sluţeb není moţné přiznat, definice není přesná. Pokud sdruţení bude mít v definici poskytování sluţby, můţe MV zakázat vznik sdruţení. Sloţitější zaloţení, registrace trvá déle. Je moţné poskytovat sluţby jasné a přesné definice poskytovaných sluţeb. Velké mnoţství pracovníků, kteří nemohou být zaměstnanci o.p.s. (minimálně 6 osob = správní a dozorčí rada). Škola nemůţe být spoluzakladatelem obecně prospěšného spolku.

5 Příloha č. 4- Stanovy Komunitní školy Rosice, o.s. Stanovy občanského sdružení KOMUNITNÍ ŠKOLA ROSICE, o.s. Článek 1 1. Přípravný výbor Milan Barták, Ludmila Kociánová, Marcela Kohoutová, Eva Malinská, Romana Chmelíková zřizují občanské sdruţení s názvem Komunitní škola Rosice, o.s. 2. Sídlo sdružení Rosice 97, Rosice Článek 2 3. Cíle činnosti Cílem sdruţení je rozvoj komunitního školství v obci Rosice jako základní článek celoţivotního vzdělávání dospělých, podporovat aktivity Základní školy Rosice směřující ke zlepšení kvality výuky, k vytvoření zdravého a tvůrčího prostředí školy, včetně dalších forem mimoškolního vzdělávání a mimoškolních aktivit ţáků. Článek 3 4. Členství podmínky Členem sdruţení se můţe stát na základě písemné přihlášky schválené valnou hromadou sdruţení fyzická nebo právnická osoba, případně cizí státní příslušník vyvíjející činnost nebo působící v souladu s těmito stanovami. Kaţdou právnickou osobu zastupuje jeden zástupce s jedním hlasovacím hlasem. 5. Členství vznik Členství ve sdruţení vzniká podáním přihlášky a uhrazením ročního členského příspěvku sdruţení. 6. Členství zánik Členství ve sdruţení zaniká na základě projevené vůle člena, na základě neplnění některého bodu stanov nebo nezaplacením členského příspěvku v příslušném roce. V tomto případě musí být odsouhlaseno většinou členů valné hromady. 7. Práva a povinnosti členů sdružení Člen sdruţení má právo účastnit se všech jednání sdruţení. Má právo podílet se na aktivitách Komunitní školy Rosice směřujících k vzdělávání dospělých, podporovat aktivity Základní školy Rosice k vytvoření zdravého a tvůrčího prostředí školy, včetně dalších forem mimoškolního vzdělávání ţáků. Je povinen dodrţovat stanovy sdruţení. Článek 4 8. Orgány sdružení Vrcholné orgány sdružení Valná hromada tvoří ji všichni členové sdruţení. Schází se minimálně jednou ročně na návrh předsedy sdruţení a kdykoliv na návrh minimálně jedné třetiny členů.

6 Je usnášení schopná za účasti nadpolovičního počtu členů. Rozhoduje o základních věcech sdruţení týkajících se zejména statutu, jednacího řádu a majetku, schvaluje výroční zprávu včetně závěrečného účtu. Schvaluje změny stanov. Výkonný výbor tvoří ho členové sdruţení v minimálním počtu 3 členů, zvolení valnou hromadou. Řídí chod sdruţení mezi zasedáním valné hromady. Připravuje program valné hromady, zprávy o činnosti a hospodaření. Volí a odvolává předsedu sdruţení. Členy prvního výkonného výboru se po registraci stávají jmenováním členové přípravného výboru. Členství ve výkonném výboru zaniká rezignací, úmrtím nebo odvoláním schváleným prostou většinou členů výkonného výboru. Pokud počet členů výkonného výboru poklesne pod minimum (viz výše), provede se dovolba členů na nejbliţším zasedání valné hromady. Výkonný výbor se volí na dobu 1 roku valnou hromadou sdruţení. Prvními členy výkonného výboru jsou: Milan Barták, předseda sdruţení Ludmila Kociánová, koordinátor sdruţení Marcela Kohoutová Eva Malinská Romana Chmelíková, pokladník sdruţení Předseda sdruţení Komunitní škola Rosice člen sdruţení zvolený výkonným výborem. Jedná z pověření výkonné rady v zájmu sdruţení. Rozhoduje o opatřeních, která nesnesou odkladu, a o těchto rozhodnutích informuje výkonný výbor a následně, při nejbliţší příleţitosti, valnou hromadu. Připravuje jednání výkonného výboru. Řídí činnost sdruţení. Uzavírá a rozvazuje smlouvy. Je statutárním zástupcem sdruţení Koordinátor sdruţení Komunitní škola Rosice člen sdruţení zvolený výkonným výborem. Odpovídá zejména za: praktickou realizaci činností zajišťovaných sdruţením organizuje činnosti sdruţení Pokladník sdruţení- člen sdruţení zvolený výkonným výborem. Vybírá příspěvky, proplácí všechny účty a vede pokladní deník Komunitní školy Rosice. Připravuje zprávu o hospodaření Komunitní školy Rosice na výroční zasedání Komunitní školy Rosice.

7 Článek Hospodaření sdružení Finance pro činnost získává sdruţení z grantů a od sponzorů, doplňkově i výběrem vloţného na seminářích a podobných akcích, pokud nejsou náklady akce pokryty jiným způsobem.o hospodaření se sponzorskými prostředky pořizuje v případě poţadavku sponzorů samostatnou zprávu dle jejich dispozic. Dle dohodnutých pravidel předkládá sdruţení sponzorům projekty akcí, harmonogramy a rozpočty. Sdruţení zpracovává kaţdoroční výroční zprávu o činnosti a hospodaření. Sdruţení hospodaří dle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou. Případný zisk je vyuţit v souladu s cíli sdruţení dle článku 2 těchto stanov. O mimořádných výdajích rozhoduje Výkonný výbor s předsedou sdruţení. 10. Podpisové právo Podpisové právo má předseda sdruţení, koordinátor sdruţení, pokladník sdruţení. 11. Revizní orgány Revizi provádí dvoučlenná komise sloţená ze členů sdruţení. Článek Zrušení a zánik sdružení V případě zániku sdruţení se majetek vypořádá buď dle zákona, pokud způsob vypořádání ze zákona nevyplývá, rozhodne valná hromada. Nebude-li z objektivních důvodů valná hromada moci rozhodnout, rozhodne Rada sdruţení O veškerých změnách a doplňcích stanov sdruţení rozhoduje valná hromada Body zde neuvedené se řídí zákony České republiky. Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace u Ministerstva vnitra České republiky

8 Příloha č. 5- Smlouva mezi základní školou a komunitní školou Dohoda o využití nebytových prostor 1) Základní škola, Rosice, okres Chrudim zastoupená ředitelem školy Milanem Bartákem, jako pronajímatel IČO bankovní spojení: /0300 a 2) Komunitní škola Rosice, o.s. zastoupená předsedkyní sdružení Ludmilou Kociánovou, jako nájemce registrace sdružení na Ministerstvu vnitra dne pod č.j. VS/1-1/65559/06-R IČO bankovní spojení: /0300 uzavírají tuto dohodu o pronájmu prostor a majetku školy I. Předmět dohody Předmětem této dohody je využití prostor a vybavení základní školy za účelem rozvoje celoživotního vzdělávání dospělých, podpory aktivit Základní školy Rosice směřující ke zlepšení kvality výuky, vytváření zdravého a tvůrčího prostředí školy, včetně dalších forem mimoškolního vzdělávání a mimoškolních aktivit žáků. II. Nájemné Obě smluvní strany se dohodly na nájmu: kroužky 300,-Kč/měsíc, víkendové kurzy 200,- Kč/měsíc, včetně odebrané el. energie. Nájemné bude nájemci fakturováno pronajímatelem 2x ročně. III. Práva a povinnosti Nájemce se zavazuje: - používat pronajaté prostory k účelům uvedených bodě I. - dodržovat bezpečnost a hygienu provozu - udržovat pronajatý prostor v řádném stavu a čistotě - zacházet s majetkem školy tak, aby nedocházelo k jeho poškození - do 2 dnů nahlásit veškeré závady na majetku a zařízení, v případě poškození ze strany nájemce uhradit vzniklou škodu nejdéle do ukončení platnosti této smlouvy

9 Pronajímatel se zavazuje: - zabezpečit přístup do budovy a učeben školy dle ústní dohody - zabezpečit dodávku el. energie - zajistit likvidaci odpadků - zajistit všechny potřebné revize pronajatých prostor a majetku IV. Platnost dohody Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou do V. Závěrečná ustanovení Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této dohody a zároveň prohlašují, že byla uzavřena na základě vzájemné svobodné vůle obou smluvních stran. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku. Platnost této dohody je dána dnem jejího podpisu. V Rosicích ředitel školy nájemce

10 Příloha č. 6- Stanovy občanského sdružení Národní síť venkovských komunitních škol se sídlem v Borech Stanovy občanského sdruţení Národní síť venkovských komunitních škol se sídlem v Borech I. Statut, název a sídlo sdruţení 1) Občanské sdruţení Národní síť venkovských komunitních škol se sídlem v Borech je dobrovolné a samostatné sdruţení zřízené podle zákona č. 83/1990Sb o sdruţování občanů ve znění pozdějších předpisů dále jen sdruţení Sdruţení nese název : Národní síť venkovských komunitních škol se sídlem v Borech 1) Sídlo sdruţení : Bory 161, Bory Česká republika II. Cíle činnosti sdruţení Cíle činnosti sdruţení jsou rozvoj komunitního školství na venkově jako základního článku celoţivotního vzdělávání dospělých, sdílení a zprostředkování dobré praxe, podpora členů sdruţení pořádáním výměnných akcí a setkáváním a zastupování komunitních škol v rámci národních i evropských rozvojových a vzdělávacích struktur. 1) Podpora a rozvíjení spolupráce na poli celoţivotního vzdělávání pro všestranný rozvoj společnosti v obcích s ohledem na dospělé, podporující obecní integrované partnerství budované zdola mezi všemi sloţkami venkovských komunit. 2) Podpora členů sdruţení a nových zájemců o komunitní školy pořádáním společných vzdělávacích akcí k výměně informací, zkušeností a dobré praxe 3) Zastupování členů sdruţení v prosazování společných zájmů a v dalších sdruţeních, asociacích a sítích pro rozvoj a vzdělávání venkova na národní i mezinárodní úrovni 4) Tvorba projektů a publikační činnost ve výše uvedených oblastech III. Členství ve sdruţení 1) Členem sdruţení se můţe stát na základě písemné přihlášky schválené valnou hromadou sdruţení fyzická nebo právnická osoba, případně cizí

11 státní příslušník vyvíjející činnost nebo působící v souladu s těmito stanovami. Kaţdou právnickou osobu zastupuje jeden zástupce s jedním hlasovacím hlasem. 2) Práva členů jsou 3) Povinnosti členů - účastnit se valné hromady s hlasovacím právem - u fyzických osob být volen do výkonných funkcí - podílet se návrhy na koncepci sdruţení - dávat návrhy k plánu činnosti pro nastávající období - podávat podněty a připomínky k hospodaření sdruţení - účastnit se valné hromady - spolupracovat s radou sdruţení - společně se podílet na činnosti sdruţení - jednat v souladu s cíli sdruţení - dodrţovat stanovy sdruţení 4) Zánik členství ve sdruţení můţe nastat - písemnou odhláškou člena ve formě sdělení výkonné radě sdruţení - vyloučením člena valnou hromadou dopustí-li se člen sdruţení jednání nebo činu neslučitelného s cíli sdruţení - zánikem sdruţení - u členů-právnických osob zánikem právnické osoby - smrtí člena IV. Orgány sdruţení 1) Valná hromada je vrcholným orgánem sdruţení. Schází se nejméně jednou ročně. Schvaluje zejména výroční zprávu sdruţení, závěrečný účet a návrh rozpočtu, rozhoduje o návrhu koncepce sdruţení a schvaluje záměry plánu činnosti, najmutí a propuštění výkonného ředitele a grantový řád. Volí ze svého středu Radu sdruţení vţdy na 2 roky a rozhoduje o zániku sdruţení. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů. Rozhodnutí jsou přijímána hlasováním, schválení nastává prostou většinou přítomných členů 2) Rada sdruţení se skládá z předsedy a nejméně dvou členů volených valnou hromadou. Zajišťuje úkoly uloţené jí valnou hromadou. 3) Předseda sdruţení je volen valnou hromadou vţdy na 2 roky. Řídí činnost Rady. Zastupuje sdruţení navenek a vůči třetím osobám. Řídí

12 chod kanceláře, není-li jmenován výkonný ředitel. Je statutárním orgánem sdruţení. 4) Revizor je volen valnou hromadou, které odpovídá za svoji činnost. Kontroluje hospodaření, plnění rozpočtu sdruţení a posuzuje závěrečný účet sdruţení. O své činnosti informuje valnou hromadu sdruţení. 5) Sdruţení můţe najmout výkonného ředitele, který zajišťuje její chod.výkonného ředitele najímá a propouští Rada se souhlasem valné hromady. Ostatní zaměstnance sdruţení najímá a propouští výkonný ředitel, pokud nebyl jmenován, či v jeho nepřítomnosti předseda sdruţení. V. Hospodaření sdruţení 1) Finance pro činnost získává sdruţení z členských příspěvků grantů a od sponzorů, doplňkově i výběrem vloţného na seminářích a podobných akcích, pokud nejsou náklady akce pokryty jiným způsobem. O hospodaření se sponzorskými prostředky pořizuje v případě poţadavku sponzorů samostatnou zprávu dle jejich dispozic. Dle dohodnutých pravidel předkládá sdruţení sponzorům projekty akcí, harmonogramy a rozpočty. 2) Sdruţení zpracovává kaţdoroční výroční zprávu o činnosti a hospodaření. 3) Sdruţení hospodaří dle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou. 4) Případný zisk je vyuţit v souladu s cíli sdruţení dle odst II. těchto stanov 5) Granty z prostředků sdruţení musí být schváleny předem 6) O mimořádných výdajích rozhoduje Rada VI. Závěrečná ustanovení 1) V případě zániku sdruţení se majetek vypořádá buď dle zákona, pokud způsob vypořádání ze zákona nevyplývá, rozhodne valná hromada. Nebude-li z objektivních důvodů valná hromada moci rozhodnout, rozhodne Rada sdruţení. 2) O veškerých změnách a doplňcích stanov sdruţení rozhoduje valná hromada 3) Body zde neuvedené se řídí zákony České republiky. 4) Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace u Ministerstva vnitra České republiky

13 Příloha č. 7- Výstupy z Evropského týdne venkovských komunitních škol, srpen 2006

14

15

16

17 Příloha č. 8- Vyhodnocení strukturovaných rozhovorů Venkovskou komunitní školou se zde rozumí: vzdělávací zařízení sídlící a provozující svoji činnost ve venkovské obci do 5000 obyvatel, splňující současně všech pět následujících předpokladů: 1.Právní forma venkovské komunitní školy ( VKŠ) je buď NNO a to Občanské sdruţení dle zák 83/1990 Sb nebo obecně prospěšná společnost, nebo Příspěvková organizace obce, nebo doplňková činnost základní školy v obci. 2. VKŠ poskytuje nějakou formou celoţivotní vzdělávání přístupné všem dospělým obyvatelům obce a to přímo v obci ( ne např.pouze rodičům dětí nebo v blízkém městě). 3. VKŠ sídlí a působí pouze v jedné obci, případně umoţňuje vzdělání občanům z nejbliţších spádových obcí, které vlastní školu nemají. 4. VKŠ se nějakou formou pravidelně podílí na obecních rozvojových aktivitách ( strategie, semináře, besedy) a komunitním ţivotě obce (kluby občanů, bývalých ţáků teenagerů, sportovní krouţky dospělých, divadla, plesy, koncerty). 5. VKŠ má samostatný oddělený rozpočet a je řízena s respektováním principů finanční soběstačnosti a dlouhodobé udrţitelnosti. Mapa strukturovaného rozhovoru, včetně zpracovaných odpovědí (uvedeny kurzívou) Datum: Název školy: Zástupce školy (pozice ve škole): 1. Jakou pravní formu má- bude mít vaše komunitní škola a uveďte důvody zvolení této formy: 4x občanské sdružení-využití různých finačních zdrojů, odděleně vedené účetnictví od školy 1x doplňková činnost školy-zaběhnutý způsob pro mimoškolní aktivity

18 2. Jakou jste zvolili strategii budování komunitní školy (ke každé otázce je možno uvést více odpovědí): 1) Čím je naše komunita vymezena a. geografickou oblastí- 5x b. etnickou příslušností-1x c. religiózní příslušností d. jinak specifická (zejména alternativním pojetím výuky Waldorfská či Montessori škola aj.) e. jiné (uveďte) 2) Na kterou oblast činnosti se Vaše škola zaměří a. spolupráce školy a rodiny- 5x b. problémové skupiny mládeţe- 4x c. spolupráce s místními zájmovými organizacemi- 5x d. vzdělávání dospělých- 3x e. rozšíření nabídky volnočasových aktivit nejen pro ţáky školy- 4x f. pronájem místností- 3x g. organizace společenských akcí pro veřejnost- 3x h. jiné (uveďte) 3) Kdo se do organizace komunitních aktivit v obci zapojí a. pedagogové školy- 4x b. ostatní zaměstnanci školy- 1x c. dobrovolníci z řad bývalých absolventů školy- 2x d. dobrovolníci z řad rodičů ţáků- 3x e. členové místních organizací- 3x f. ostatní členové komunity- 1x

19 g. jiné (uveďte) 4) Kdo bude činnost koordinovat a. komunitní koordinátor-4x b. ředitel školy- 1x c. zástupce ředitele d. určený pedagog- 4x (zároveň koordinátor) e. pedagogové střídavě podle plánované akce f. jiné (uveďte) 5) Z čeho bude činnost financována a. z prostředků zřizovatele- 3x b. z prostředků státního rozpočtu- 1x c. z doplňkové činnosti školy- 1x d. z výnosů komunitních aktivit- 5x e. z grantů- 5x f. z prostředků sponzorů- 4x g. jiné (uveďte) 6) Jaké je třeba zajistit podmínky v oblasti a. technického vybavení- 5x b. materiálního vybavení- 5x c. personální- 5x d. jiné (uveďte)- finanční - 5x

20 7) Proč jsou podle Vás venkovské školy správným místem pro zajišťování potřeb komunity? a. dopravní obsluţnost- 5x b. přirozenost- příslušníci komunity navštěvovali místní základní školu ve svém dětství- 5x c. cena- niţší náklady na provoz (vytopená budova, vybudované zázen mí, ) a tím i niţší kurzovné- 5x d. neformální vztah aktivity probíhají spíše v neformálním duchu- 5x e. jiné (uveďte) 3. Uveďte některé z běžných problémů, kterým školy v současné době musí čelit, jsou: - izolace a bezmocnost v řešení problémů, nedostatečné propojení komunity s příslušnými úřady, které jí mohou a mají pomáhat, - nedostatek systematické kooperace mezi partnery a rodiči, - nízká efektivita a účinnost v poskytování programů pro znevýhodněné účastníky vzdělávacího procesu, - slabý fundrasing a podceňované vztahy s veřejností. 4. Popište faktory bránící dalšímu rozvoji komunitních projektů: - nedostatek informací a profesních dovedností komunitně orientovaných škol - nedostatek vzájemné výměny zkušeností mezi školami - neexistence zastřešující organizace komunitních škol (zahrnující i různé typy sítí a komunitních škol) - nedostatek zkušeností s tvorbou plánu komunitního vzdělávání a jeho následnou realizací, strategickým posilováním komunitního rozměru školy, public relations školy, fundraisingem a dále nedostatky v oblasti týmové spolupráce, komunikačních schopností apod.

21 5. Co byste potřeboval(a) při realizaci komunitních aktivit: - šíření zkušeností z transformace běžné školy ve školu komunitní - systematická práce a podpora dalšího rozvoje škol, které dnes realizují aktivity komunitního charakteru - legislativní podporu ve vzdělávacím systému v ČR, vyjasnění pozice koordinátora komunitního vzdělávání Název subjektu Základní škola Rosice, okres Chrudim Základní škola Nasavrky Základní škola Seč Základní škola Jevíčko Základní škola Trhová Kamenice Způsob fungování KŠ (zamýšlený způsob fungování) Finanční zabezpečení fungování komunitní školy Postavení koordninátora ve vztahu ke škole z vlastní činnosti (poplatky za z řad pedagogů, vedlejší občanské sdružení kurzy), financni podpora obce, granty pracovní úvazek finanční příspěvky z grantů, doplňková činnost z vlastní činnosti (poplatky za ředitelka školy kurzy) finanční příspěvky z grantů, z řad pedagogů, vedlejší občanské sdružení členské příspěvky, přislíbená financní podpora obce pracovní úvazek z vlastní činnosti (poplatky za z řad pedagogů, vedlejší občanské sdružení kurzy), finanční příspěvky z grantů pracovní úvazek občanské sdružení finanční příspěvky z grantů dobrovolník z řad rodičů Finanční ohodnocení koordinátora ze zisku sdružení, grantů granty, příjmy z doplňkové činnosti ze zisku sdružení, grantů ze zisku sdružení, grantů ze zisku sdružení, grantů

22 Příloha č.9- Strategické dokumenty a SWOT analýza ZŠ ROSICE (výňatek 2005) SWOT analýza ZŠ Rosice, seminář "Blatiny", Tato SWOT analýza byla vytvořena při víkendovém pobytu všech pedagogických zaměstnanců škol zaměřeném na tvorbu vlastního ŠVP. silné stránky rizika *typ rodinné školy (malá škola) *přetíţení učitelů- nebezpečí "vyhoření" *dobrý kolektiv *nedostatek dětí *přátelské prostředí pro děti *přechod ţáků z venkova do městského *přátelské prostředí pro děti prostředí( sociálně patologické jevy) *kvalitní školní časopis *zvyšování nákladů na provoz školy *velký výběr zájmových krouţků slabé stránky *malá aktivita rodičů *nedostatečné prostory *nedostatečná aprobovanost učitelů (2.st.) *nedostatek učitelů cizích jazyků *chybějící odborné učebny *rezervy ve výuce hudební výchovy *problémy s dopravou dětí do školy *účast na soutěţích příležitosti *projekty *soutěţe *prezentace školy *podpora DVPP *tvorba ŠVP Příležitosti a hrozby v organizačním externím prostředí Příležitosti Zřizovatel podporující celkovou rekonstrukci školy s přístavbou Zřízení dislokovaného pracoviště Základní umělecké školy Chrast v budově školy Poptávka po vzdělávacích aktivitách a víkendových kurzech pro dospělé Hrozby Nedobrý demografický vývoj Stagnující vztahy rodičů ke škole Zhoršující se dopravní obsluţnost do obce Velká nezaměstnanost v obci odliv obyvatel

23 Poslání a vize - propojení rodiny, školy a obce - vytvoření kreativního místa setkávání s cílem propojení různých vrstev obyvatelstva obce, např. starší občané a ţáci základní školy ve společné činnosti - zaangaţování místní podnikatelské skupiny do aktivit Komunitní školy Rosice - transparentnost současného trendu ve vzdělávání Krátkodobé cíle - realizovat otevření prvních vzdělávacích kurzů pro dospělé dle nabídky, alespoň jeden aţ dva kurzy zaměřené na PC se zřetelem na vyjádřená přání komunity /viz. anketa/ - pokusit se uspokojit poptávku po dalším vzdělávání cizích jazyků /preference Aj/ - zajištění kvalitního lektora - v rámci obnovy tradičních řemesel otevřít dílnu keramiky pro děti a dospělé s ohledem na pracovní vytíţení i o víkendu Dlouhodobé cíle - vytvoření fungujícího vzdělávacího a rekvalifikačního komunitního centra v rámci obce Rosice a jejího okolí - vyplnění nedostačující nabídky dalšího vzdělávání pro děti i dospělé se zaměřením na PC gramotnost, jazykovou vybavenost a podporu kreativity - zvláštní zřetel na znevýhodněné skupiny např. sociálně slabé občany, seniory, ţeny na mateřské dovolené pro tuto skupinu předpokládané vytvoření dětského koutku se zajištěním odborné péče pro děti - popularizace a oţivení tradičních řemesel a zvyků

24 Příloha č. 10- Výběr z obecního zpravodaje Duben 2007 Komunitní škola Rosice informuje Senioři a počítače Čas letí, jaro je v plném proudu a my (Komunitní škola) m{me za sebou první kurz počítačů pro seniory. Velmi n{s těší, že naši zralí a zkušení spoluobčané drží krok s dobou a chtějí se d{le vzděl{vat. První kurz byl zaměřen na z{kladní obsluhu počítače. Naučili se vytv{řet a upravovat text. Měnit velikost, barvu i typ písma. Zakl{dat nové soubory a složky. Kopírovat, přesunovat a ukl{dat. Musím konstatovat, že všichni zúčastnění byli výborní a snažili se pracovat na své osobní maximum, což často nevidím ani u ž{ků podstatně mladších. Všem účastníkům kurzu patří velk{ pochvala. Tím to ale nekončí. Setk{v{me se společně i nad{le, protože jsme pro V{s připravili navazující kurz Internet pro seniory. Většina z předchozího kurzu využila nabídky pokračovat a použít získané dovednosti a vědomosti pr{ce s počítačem k dalšímu kroku. Pokud jste v{hali a nezúčastnili jste se těchto kurzů, nevadí! Budeme tu pro V{s i v dalším školním roce 2007/2008. R{di V{s přivít{me na počítačových kurzech i na jiných akcích Komunitní školy. Za Komunitní školu Rosice Luděk Klouda, lektor počítačových kurzů Kdo všechno chce být informov{n o komunitní škole aneb setk{ní na nejvyšší úrovni Myšlenka komunitních škol se st{v{ velmi aktu{lní nejen na úrovni obcí a měst, ale postupně putuje st{le výš. Dne naši Komunitní školu i z{kladní školu navštívila radní Pardubického kraje Mgr. Bc. Jana Smetanov{, kter{ je zodpovědn{ za rozvoj

25 lidských zdrojů, celoživotní vzděl{v{ní a zaměstnanost. Setk{ní se společně se z{stupci Komunitní školy zúčastnil také pan starosta Luboš Netolický. Probírali jsme vznik, fungov{ní a význam Komunitní školy pro obec i širší okolí. Posl{ní komunitní školy a její funkci při celoživotním vzděl{v{ní. Schůzka proběhla v př{telské atmosféře a všechny zúčastněné strany se dohodly na úzké a trvalé spolupr{ci. Podpora Pardubického kraje n{s velmi těší! Ale to není všechno! Dne jsme se všichni společně (za Komunitní školu Milan Bart{k, Eva Malinsk{, za obec Rosice starosta obce Luboš Netolický, za Pardubický kraj radní Mgr. Bc. Jana Smetanov{) vydali do Z{kladní a Komunitní školy v Borech. Funguje zde komunitní školství o něco déle a jsou pro naši školu určitým vzorem. Vidíme, že to jde! Čekalo n{s zde setk{ní s ministryní školství, ml{deže a tělovýchovy Mgr. Danou Kuchtovou. Po úvodních prezentacích n{s čekalo neform{lní a př{telské povíd{ní. Paní ministryně projevovala z{jem o věc, ptala se na konkrétní akce, úspěchy i problémy. A slíbila n{m všem, že i ministerstvo bude pamatovat na komunitní školy jako na prvek vzděl{v{ní, který je nutný a přínosný zejména pro rozvoj a podporu venkova. Eva Malinsk{, zakl{dající členka Komunitní školy Červen 2007 Jak jsme pro Vás pracovali aneb krátká zpráva o fungování Komunitní školy Dovolte mi trochu zabilancovat nad tím, co Vám, občanům Rosic a okolí, připravila od svého zaloţení Komunitní škola Rosice o. s., škola pro všechny generace.

26 Moţná to někomu bude připadat nemnoho, ale věřte, ţe za vším je mnoho hodin práce všech těch, kteří se podíleli na organizaci i těch, kteří jednotlivé krouţky a kurzy vedli. Od vzniku KOŠ jsme vám nabídli celkem 11 kroužků a kurzů, které navštěvovalo 98 kurzistů, z toho bylo 23 dospělých. Velice úspěšné byly i kurzy víkendové, které navštívilo celkem 92 účastníků, v rozloţení 54 dětí a 38 dospělých. Jak je ze statistiky vidět, tak krouţky i kurzy navštěvovalo více ţáků, ale i dospělí nám udělali velkou radost. Některé krouţky a kurzy byly obsazeny rychle, ale některé zahájily svou činnost aţ od druhého pololetí, kdy se je podařilo obsadit. Pevně věříme, ţe Vás v novém školním roce osloví naše nabídka a ţe se rozšíří skupina dospělých, kteří se opět rádi vrátí do školních lavic. Na první pololetí školního roku 2007/2008 připravujeme opět počítačové kurzy pro seniory, rádi bychom pozvali ty, kteří nenašli odvahu a kuráţ to zkusit v tomto školním roce. Dále se v naší nabídce objeví tvorba webu pro začátečníky, kurzy angličtiny pro začátečníky s rodilým mluvčím aj. Naši nabídku jsme rozšířili o divadelní kroužek, ve sportovních aktivitách jsme vedle karate připravili i kroužek míčových her. Ti, co na velikonočním jarmarku zhlédli ukázku a nadchl je orientální tanec, tak i pro ně máme dobrou zprávu o naplánování nového kurzu, pro relaxaci a protaţení těla se chystáme realizovat jógu atd.. Víkendové kurzy, které jsou připravovány nejen pro ty, kteří nemohou na kurzy docházet pravidelně, ale hlavně pro všechny, kteří se chtějí něčemu přiučit nebo přijít relaxovat, jsme rozšířili o paličkování a malbu na hedvábí. Určitě budete moci opět aranţovat s paní Lenochovou a uţ nyní se na Vás těší pan Šimek, náš dráteník. Dále uţ nebudu nic prozrazovat, protoţe všechny potřebné informace se dozvíte na začátku školního roku v bulletinu KOŠ, v Rosických novinách nebo ve vývěsce Komunitní školy u vchodu na školní pozemek. Případné dotazy ohledně krouţků a kurzů můţete během prázdnin pokládat na internetové adrese atlas.cz. Ráda bych vyuţila tuto cestu k vyslovení několika poděkování. První by bylo určeno paní Jiroutové, která pro nás ušila návleky. Druhé Obci Rosice, která přispěla finanční částkou na chod Komunitní školy a třetí poděkování směřuje Pardubickému kraji, který svou finanční podporou zaštítil kurzy pro dospělé (počítačové kurzy i kurz anglického jazyka). Všem Vám moc děkujeme a přejeme krásné léto!

27 Květen 2010

28 Příloha č. 11- Dotazník pro účastníky kurzu Název kurzu: Počítače pro seniory Termín konání: 11.dubna 2.května 2007 Jméno lektora: Luděk Klouda 1. Kurz byl pro mne Přínosný méně přínosný nic mi nepřinesl 2. Lektor kurzu se mi věnoval vţdy, kdyţ jsem potřeboval pouze někdy nevěnoval se mi 3. Náplň kurzu byla pro mne přiměřená obtíţná příliš obtíţná jednoduchá velmi jednoduchá 4. Doporučil bych tento kurz svým známým ano ne 5. Nejvíce se mi líbilo/ zaujalo mne. 6. Nejméně mne oslovilo / nelíbilo se mi.

29 Příloha č. 12- Keramika:fotodokumentace

30 Příloha č.13-karate: fotodokumentace

31 Příloha č. 14- Pozvánka na Den otevřených dveří ZŠ a KŠ Rosice Základní škola Rosice a Komunitní škola Rosice zvou na Den otevřených dveří Kdy: sobota 19.dubna 2008 od 8.30 do 11 hod. Kde: v budově školy Program: Prezentace činnosti komunitní školy + keramická dílna (průběžně) Technický kroužek v akci (průběžně) Výuka ve vybraných tř ídách (9-10 hod.) Kroužek karate ( v ukázka) Škola a počítač (průběžně) Co děláme o př estávkách (průběžně) Pro nejmenší návštěvníky bude otevř en dětský koutek ( hod.). Od 8.30 hod. bude opět otevř ena Férová kavárnička s Fair Trade kávou a kakaem. Budete mít možnost zakoupit si v místě i Fair Trade produkty (kávy, kakaa, čokolády). Příloha č. 15- Angličtina pro předškoláky: fotodokumentace

32 Příloha č. 16- Šachový kroužek: fotodokumentace

33

34 Příloha č.17- Nabídka aktivit komunitní školy na školní rok 2010/2011

35

36

37

38

39

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Fundraising

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace Adresa školy: Kostelní 9, 460 31 Liberec 2 Tel., fax 485 100 750 e-mail : eva.semusiova@szs-lib.cz

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

PŘÍKLAD AUTOEVALUACE. Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání

PŘÍKLAD AUTOEVALUACE. Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání PŘÍKLAD AUTOEVALUACE Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání Ing. Milena Dolejská Červen 2011 JIHLAVA OBSAH PŘÍKLAD AUTOEVALUACE... 3 1. Úvod - zdůvodnění vybraného zaměření... 3 2. Charakteristika

Více

Federace dětských domovů ČR. BULLETIN č. 66

Federace dětských domovů ČR. BULLETIN č. 66 Federace dětských domovů ČR BULLETIN č. 66 Vychází na jaře 2006 Obsah: str. Přehled 8. jednání výboru FDD ČR 3 Úloha školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy v ţivotě dítěte z nefunkční

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK Výroční zpráva za rok 2014 Vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci Social Reporting Standard SRS (verze 2012) Obsah: Část A 1. Předmět zprávy 1.1 Rozsah 1.2 Cyklus

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

Bakalářská práce. Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Activities and financing of non-profit organization.

Bakalářská práce. Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Activities and financing of non-profit organization. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Activities and financing of non-profit organization Kateřina Kindlová Cheb 2013 Čestné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V Uh. Hradišti dne: 1. 9. 2013 Zpracovali: pracovníci DDM Uh. Hradiště Vydává: Mgr. Ivana Zůbková, ředitelka DDM Uh. Hradiště AKTUALIZACE k 1. 9. 2013 1 I. Identifikační údaje

Více

Pedagogické střípky III

Pedagogické střípky III Pedagogické střípky III Sborník projektových záměrů, realizovatelných ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vypracovaných a obhájených účastníky III. ročníku Studia pedagogiky volného času v

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 822 ze dne 21.5.2013 k návrhu na vstup hl.m. Prahy do zájmového sdružení právnických osob Národní síť Zdravých měst

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 3. pracovní návrh - květen 2015 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Láskyplný domov pro každé dítě loga esf 2 Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Sdružení SOS dětských vesniček Praha 2013 Autoři: Mgr. Jindra

Více

Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování

Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování DESET KROKŮ PROCESEM KOMUNITNÍHO PLANOVÁNÍ krok č.10 Přílohy k metodice č.10 Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování PROGRAMOVÝ TÝM PROJEKTU EQUAL 0076 Centrum

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Úvodní slovo. Úvodní slovo

Úvodní slovo. Úvodní slovo Moderní sportovní klub Vydání první Nakladatelství Olympia 2011 Úvodní slovo Úvodní slovo Rok 2011 byl Evropskou komisí vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví a ČSTV se zapojil do aktivit na podporu dobrovolnictví

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

Institucionálního zabezpečení Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu a Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu

Institucionálního zabezpečení Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu a Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu Návrh Institucionálního zabezpečení Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu a Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu Projekt: Zavádění národních standardů ve vybraných sektorech cestovního

Více

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová OBČANSKÁ PRAXE KFI/OBPRX Studijní materiál Mgr. Petra Šobáňová Obsah 1) Základní vymezení NNO 2) Založení občanského sdružení 3) Dobrovolnictví 4) Grantové žádosti a projekty 5) Fundraising 6) Public relations

Více