Příloha č.1- Seznam strategických dokumentů školské politiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č.1- Seznam strategických dokumentů školské politiky"

Transkript

1 Příloha č.1- Seznam strategických dokumentů školské politiky Lisabonský summit (březen 2000) Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (tzv. Bílá kniha) přijatý vládou ČR v únoru 2001 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR přijatý vládou v roce 2002 Dlouhodobé záměry krajských úřadů zpracované v souladu s ustanovením 6 zákona č. 564/1990 Sb. (první v roce 2003) Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR přijatý vládou v roce 2005 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

2 Příloha č.2 - Anketní lístek pro kurzy pořádané Komunitní školou Rosice Orientační nabídka kurzů Poř. Název Počet Cena Mám číslo kurzu hodin kurzu zájem ano-ne 1. Počítače pro seniory 2. Tvorba webových stránek 3. Práce s digitálním fotoaparátem 4. Postav si svůj počítač Počítače pro maminky (zajištěno hlídání dětí v budově školy) Tabulky (Excel) 10 2 hod./týden 25 2,5 hod./týden 20 2 hod./týden 20 2 hod./týden 30 2 hod./týden 20 2 hod./týden 500, , , , , ,-

3 7. Zpracování textu (Word) 20 2 hod./týden 1 000,- 8. Tvorba počítačových prezentací (PowerPoint) 20 2 hod./týden 1 000,- 9. Počítačová grafika 20 2 hod./týden 1 600,- 10. Anglický jazyk 1,5 hod./týden 2 500, Tradiční řemesla (drátkování, keramika, aranžování aj.) Další cizí jazyk (ruský, německý, ) Cena dle nabídky 1,5 hod./týden 2 500,- 13. Mám zájem o jiný. Jaký? V hodnot ě Nabídka kurzů je pouze orientační. Vaše volba nebude závazná. Bude slouţit k objednání lektorů a k sestavení přihlášek, které jiţ povedou k oslovení a zapsání jednotlivých zájemců o konkrétní kurz. Vedení kurzu bude vţdy zajištěno profesionálním lektorem. Pokud chcete být vyrozuměni o uskutečnění Vámi vybraného kurzu, nebo potřebujete další upřesňující informace, vyplňte prosím následující údaje: Jméno a příjmení Bydliště. Kontakt telefon/ .. Urny na vyplněné anketní lístky jsou umístěny v mateřské škole u vchodu, v základní škole ( Modrá škatule na chodbě k jídelně) a v prodejně JEDNOTA. Za vyplnění a odevzdání anketního lístku do Vám předem děkujeme!!! Vaše Komunitní škola

4 NEVÝHODY VÝHODY Příloha č. 3 - Porovnání občanského sdružení a obecně prospěšné společnosti, DEVEROVÁ, L., přednáška ze semináře Komunitní škola a právo- Nová škola, o.p.s., Základní škola Hostýnská, Praha, leden 2007 OBČANSKÉ SDRUŢENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST Jednodušší zaloţení. Poskytování sluţeb není moţné přiznat, definice není přesná. Pokud sdruţení bude mít v definici poskytování sluţby, můţe MV zakázat vznik sdruţení. Sloţitější zaloţení, registrace trvá déle. Je moţné poskytovat sluţby jasné a přesné definice poskytovaných sluţeb. Velké mnoţství pracovníků, kteří nemohou být zaměstnanci o.p.s. (minimálně 6 osob = správní a dozorčí rada). Škola nemůţe být spoluzakladatelem obecně prospěšného spolku.

5 Příloha č. 4- Stanovy Komunitní školy Rosice, o.s. Stanovy občanského sdružení KOMUNITNÍ ŠKOLA ROSICE, o.s. Článek 1 1. Přípravný výbor Milan Barták, Ludmila Kociánová, Marcela Kohoutová, Eva Malinská, Romana Chmelíková zřizují občanské sdruţení s názvem Komunitní škola Rosice, o.s. 2. Sídlo sdružení Rosice 97, Rosice Článek 2 3. Cíle činnosti Cílem sdruţení je rozvoj komunitního školství v obci Rosice jako základní článek celoţivotního vzdělávání dospělých, podporovat aktivity Základní školy Rosice směřující ke zlepšení kvality výuky, k vytvoření zdravého a tvůrčího prostředí školy, včetně dalších forem mimoškolního vzdělávání a mimoškolních aktivit ţáků. Článek 3 4. Členství podmínky Členem sdruţení se můţe stát na základě písemné přihlášky schválené valnou hromadou sdruţení fyzická nebo právnická osoba, případně cizí státní příslušník vyvíjející činnost nebo působící v souladu s těmito stanovami. Kaţdou právnickou osobu zastupuje jeden zástupce s jedním hlasovacím hlasem. 5. Členství vznik Členství ve sdruţení vzniká podáním přihlášky a uhrazením ročního členského příspěvku sdruţení. 6. Členství zánik Členství ve sdruţení zaniká na základě projevené vůle člena, na základě neplnění některého bodu stanov nebo nezaplacením členského příspěvku v příslušném roce. V tomto případě musí být odsouhlaseno většinou členů valné hromady. 7. Práva a povinnosti členů sdružení Člen sdruţení má právo účastnit se všech jednání sdruţení. Má právo podílet se na aktivitách Komunitní školy Rosice směřujících k vzdělávání dospělých, podporovat aktivity Základní školy Rosice k vytvoření zdravého a tvůrčího prostředí školy, včetně dalších forem mimoškolního vzdělávání ţáků. Je povinen dodrţovat stanovy sdruţení. Článek 4 8. Orgány sdružení Vrcholné orgány sdružení Valná hromada tvoří ji všichni členové sdruţení. Schází se minimálně jednou ročně na návrh předsedy sdruţení a kdykoliv na návrh minimálně jedné třetiny členů.

6 Je usnášení schopná za účasti nadpolovičního počtu členů. Rozhoduje o základních věcech sdruţení týkajících se zejména statutu, jednacího řádu a majetku, schvaluje výroční zprávu včetně závěrečného účtu. Schvaluje změny stanov. Výkonný výbor tvoří ho členové sdruţení v minimálním počtu 3 členů, zvolení valnou hromadou. Řídí chod sdruţení mezi zasedáním valné hromady. Připravuje program valné hromady, zprávy o činnosti a hospodaření. Volí a odvolává předsedu sdruţení. Členy prvního výkonného výboru se po registraci stávají jmenováním členové přípravného výboru. Členství ve výkonném výboru zaniká rezignací, úmrtím nebo odvoláním schváleným prostou většinou členů výkonného výboru. Pokud počet členů výkonného výboru poklesne pod minimum (viz výše), provede se dovolba členů na nejbliţším zasedání valné hromady. Výkonný výbor se volí na dobu 1 roku valnou hromadou sdruţení. Prvními členy výkonného výboru jsou: Milan Barták, předseda sdruţení Ludmila Kociánová, koordinátor sdruţení Marcela Kohoutová Eva Malinská Romana Chmelíková, pokladník sdruţení Předseda sdruţení Komunitní škola Rosice člen sdruţení zvolený výkonným výborem. Jedná z pověření výkonné rady v zájmu sdruţení. Rozhoduje o opatřeních, která nesnesou odkladu, a o těchto rozhodnutích informuje výkonný výbor a následně, při nejbliţší příleţitosti, valnou hromadu. Připravuje jednání výkonného výboru. Řídí činnost sdruţení. Uzavírá a rozvazuje smlouvy. Je statutárním zástupcem sdruţení Koordinátor sdruţení Komunitní škola Rosice člen sdruţení zvolený výkonným výborem. Odpovídá zejména za: praktickou realizaci činností zajišťovaných sdruţením organizuje činnosti sdruţení Pokladník sdruţení- člen sdruţení zvolený výkonným výborem. Vybírá příspěvky, proplácí všechny účty a vede pokladní deník Komunitní školy Rosice. Připravuje zprávu o hospodaření Komunitní školy Rosice na výroční zasedání Komunitní školy Rosice.

7 Článek Hospodaření sdružení Finance pro činnost získává sdruţení z grantů a od sponzorů, doplňkově i výběrem vloţného na seminářích a podobných akcích, pokud nejsou náklady akce pokryty jiným způsobem.o hospodaření se sponzorskými prostředky pořizuje v případě poţadavku sponzorů samostatnou zprávu dle jejich dispozic. Dle dohodnutých pravidel předkládá sdruţení sponzorům projekty akcí, harmonogramy a rozpočty. Sdruţení zpracovává kaţdoroční výroční zprávu o činnosti a hospodaření. Sdruţení hospodaří dle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou. Případný zisk je vyuţit v souladu s cíli sdruţení dle článku 2 těchto stanov. O mimořádných výdajích rozhoduje Výkonný výbor s předsedou sdruţení. 10. Podpisové právo Podpisové právo má předseda sdruţení, koordinátor sdruţení, pokladník sdruţení. 11. Revizní orgány Revizi provádí dvoučlenná komise sloţená ze členů sdruţení. Článek Zrušení a zánik sdružení V případě zániku sdruţení se majetek vypořádá buď dle zákona, pokud způsob vypořádání ze zákona nevyplývá, rozhodne valná hromada. Nebude-li z objektivních důvodů valná hromada moci rozhodnout, rozhodne Rada sdruţení O veškerých změnách a doplňcích stanov sdruţení rozhoduje valná hromada Body zde neuvedené se řídí zákony České republiky. Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace u Ministerstva vnitra České republiky

8 Příloha č. 5- Smlouva mezi základní školou a komunitní školou Dohoda o využití nebytových prostor 1) Základní škola, Rosice, okres Chrudim zastoupená ředitelem školy Milanem Bartákem, jako pronajímatel IČO bankovní spojení: /0300 a 2) Komunitní škola Rosice, o.s. zastoupená předsedkyní sdružení Ludmilou Kociánovou, jako nájemce registrace sdružení na Ministerstvu vnitra dne pod č.j. VS/1-1/65559/06-R IČO bankovní spojení: /0300 uzavírají tuto dohodu o pronájmu prostor a majetku školy I. Předmět dohody Předmětem této dohody je využití prostor a vybavení základní školy za účelem rozvoje celoživotního vzdělávání dospělých, podpory aktivit Základní školy Rosice směřující ke zlepšení kvality výuky, vytváření zdravého a tvůrčího prostředí školy, včetně dalších forem mimoškolního vzdělávání a mimoškolních aktivit žáků. II. Nájemné Obě smluvní strany se dohodly na nájmu: kroužky 300,-Kč/měsíc, víkendové kurzy 200,- Kč/měsíc, včetně odebrané el. energie. Nájemné bude nájemci fakturováno pronajímatelem 2x ročně. III. Práva a povinnosti Nájemce se zavazuje: - používat pronajaté prostory k účelům uvedených bodě I. - dodržovat bezpečnost a hygienu provozu - udržovat pronajatý prostor v řádném stavu a čistotě - zacházet s majetkem školy tak, aby nedocházelo k jeho poškození - do 2 dnů nahlásit veškeré závady na majetku a zařízení, v případě poškození ze strany nájemce uhradit vzniklou škodu nejdéle do ukončení platnosti této smlouvy

9 Pronajímatel se zavazuje: - zabezpečit přístup do budovy a učeben školy dle ústní dohody - zabezpečit dodávku el. energie - zajistit likvidaci odpadků - zajistit všechny potřebné revize pronajatých prostor a majetku IV. Platnost dohody Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou do V. Závěrečná ustanovení Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této dohody a zároveň prohlašují, že byla uzavřena na základě vzájemné svobodné vůle obou smluvních stran. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku. Platnost této dohody je dána dnem jejího podpisu. V Rosicích ředitel školy nájemce

10 Příloha č. 6- Stanovy občanského sdružení Národní síť venkovských komunitních škol se sídlem v Borech Stanovy občanského sdruţení Národní síť venkovských komunitních škol se sídlem v Borech I. Statut, název a sídlo sdruţení 1) Občanské sdruţení Národní síť venkovských komunitních škol se sídlem v Borech je dobrovolné a samostatné sdruţení zřízené podle zákona č. 83/1990Sb o sdruţování občanů ve znění pozdějších předpisů dále jen sdruţení Sdruţení nese název : Národní síť venkovských komunitních škol se sídlem v Borech 1) Sídlo sdruţení : Bory 161, Bory Česká republika II. Cíle činnosti sdruţení Cíle činnosti sdruţení jsou rozvoj komunitního školství na venkově jako základního článku celoţivotního vzdělávání dospělých, sdílení a zprostředkování dobré praxe, podpora členů sdruţení pořádáním výměnných akcí a setkáváním a zastupování komunitních škol v rámci národních i evropských rozvojových a vzdělávacích struktur. 1) Podpora a rozvíjení spolupráce na poli celoţivotního vzdělávání pro všestranný rozvoj společnosti v obcích s ohledem na dospělé, podporující obecní integrované partnerství budované zdola mezi všemi sloţkami venkovských komunit. 2) Podpora členů sdruţení a nových zájemců o komunitní školy pořádáním společných vzdělávacích akcí k výměně informací, zkušeností a dobré praxe 3) Zastupování členů sdruţení v prosazování společných zájmů a v dalších sdruţeních, asociacích a sítích pro rozvoj a vzdělávání venkova na národní i mezinárodní úrovni 4) Tvorba projektů a publikační činnost ve výše uvedených oblastech III. Členství ve sdruţení 1) Členem sdruţení se můţe stát na základě písemné přihlášky schválené valnou hromadou sdruţení fyzická nebo právnická osoba, případně cizí

11 státní příslušník vyvíjející činnost nebo působící v souladu s těmito stanovami. Kaţdou právnickou osobu zastupuje jeden zástupce s jedním hlasovacím hlasem. 2) Práva členů jsou 3) Povinnosti členů - účastnit se valné hromady s hlasovacím právem - u fyzických osob být volen do výkonných funkcí - podílet se návrhy na koncepci sdruţení - dávat návrhy k plánu činnosti pro nastávající období - podávat podněty a připomínky k hospodaření sdruţení - účastnit se valné hromady - spolupracovat s radou sdruţení - společně se podílet na činnosti sdruţení - jednat v souladu s cíli sdruţení - dodrţovat stanovy sdruţení 4) Zánik členství ve sdruţení můţe nastat - písemnou odhláškou člena ve formě sdělení výkonné radě sdruţení - vyloučením člena valnou hromadou dopustí-li se člen sdruţení jednání nebo činu neslučitelného s cíli sdruţení - zánikem sdruţení - u členů-právnických osob zánikem právnické osoby - smrtí člena IV. Orgány sdruţení 1) Valná hromada je vrcholným orgánem sdruţení. Schází se nejméně jednou ročně. Schvaluje zejména výroční zprávu sdruţení, závěrečný účet a návrh rozpočtu, rozhoduje o návrhu koncepce sdruţení a schvaluje záměry plánu činnosti, najmutí a propuštění výkonného ředitele a grantový řád. Volí ze svého středu Radu sdruţení vţdy na 2 roky a rozhoduje o zániku sdruţení. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů. Rozhodnutí jsou přijímána hlasováním, schválení nastává prostou většinou přítomných členů 2) Rada sdruţení se skládá z předsedy a nejméně dvou členů volených valnou hromadou. Zajišťuje úkoly uloţené jí valnou hromadou. 3) Předseda sdruţení je volen valnou hromadou vţdy na 2 roky. Řídí činnost Rady. Zastupuje sdruţení navenek a vůči třetím osobám. Řídí

12 chod kanceláře, není-li jmenován výkonný ředitel. Je statutárním orgánem sdruţení. 4) Revizor je volen valnou hromadou, které odpovídá za svoji činnost. Kontroluje hospodaření, plnění rozpočtu sdruţení a posuzuje závěrečný účet sdruţení. O své činnosti informuje valnou hromadu sdruţení. 5) Sdruţení můţe najmout výkonného ředitele, který zajišťuje její chod.výkonného ředitele najímá a propouští Rada se souhlasem valné hromady. Ostatní zaměstnance sdruţení najímá a propouští výkonný ředitel, pokud nebyl jmenován, či v jeho nepřítomnosti předseda sdruţení. V. Hospodaření sdruţení 1) Finance pro činnost získává sdruţení z členských příspěvků grantů a od sponzorů, doplňkově i výběrem vloţného na seminářích a podobných akcích, pokud nejsou náklady akce pokryty jiným způsobem. O hospodaření se sponzorskými prostředky pořizuje v případě poţadavku sponzorů samostatnou zprávu dle jejich dispozic. Dle dohodnutých pravidel předkládá sdruţení sponzorům projekty akcí, harmonogramy a rozpočty. 2) Sdruţení zpracovává kaţdoroční výroční zprávu o činnosti a hospodaření. 3) Sdruţení hospodaří dle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou. 4) Případný zisk je vyuţit v souladu s cíli sdruţení dle odst II. těchto stanov 5) Granty z prostředků sdruţení musí být schváleny předem 6) O mimořádných výdajích rozhoduje Rada VI. Závěrečná ustanovení 1) V případě zániku sdruţení se majetek vypořádá buď dle zákona, pokud způsob vypořádání ze zákona nevyplývá, rozhodne valná hromada. Nebude-li z objektivních důvodů valná hromada moci rozhodnout, rozhodne Rada sdruţení. 2) O veškerých změnách a doplňcích stanov sdruţení rozhoduje valná hromada 3) Body zde neuvedené se řídí zákony České republiky. 4) Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace u Ministerstva vnitra České republiky

13 Příloha č. 7- Výstupy z Evropského týdne venkovských komunitních škol, srpen 2006

14

15

16

17 Příloha č. 8- Vyhodnocení strukturovaných rozhovorů Venkovskou komunitní školou se zde rozumí: vzdělávací zařízení sídlící a provozující svoji činnost ve venkovské obci do 5000 obyvatel, splňující současně všech pět následujících předpokladů: 1.Právní forma venkovské komunitní školy ( VKŠ) je buď NNO a to Občanské sdruţení dle zák 83/1990 Sb nebo obecně prospěšná společnost, nebo Příspěvková organizace obce, nebo doplňková činnost základní školy v obci. 2. VKŠ poskytuje nějakou formou celoţivotní vzdělávání přístupné všem dospělým obyvatelům obce a to přímo v obci ( ne např.pouze rodičům dětí nebo v blízkém městě). 3. VKŠ sídlí a působí pouze v jedné obci, případně umoţňuje vzdělání občanům z nejbliţších spádových obcí, které vlastní školu nemají. 4. VKŠ se nějakou formou pravidelně podílí na obecních rozvojových aktivitách ( strategie, semináře, besedy) a komunitním ţivotě obce (kluby občanů, bývalých ţáků teenagerů, sportovní krouţky dospělých, divadla, plesy, koncerty). 5. VKŠ má samostatný oddělený rozpočet a je řízena s respektováním principů finanční soběstačnosti a dlouhodobé udrţitelnosti. Mapa strukturovaného rozhovoru, včetně zpracovaných odpovědí (uvedeny kurzívou) Datum: Název školy: Zástupce školy (pozice ve škole): 1. Jakou pravní formu má- bude mít vaše komunitní škola a uveďte důvody zvolení této formy: 4x občanské sdružení-využití různých finačních zdrojů, odděleně vedené účetnictví od školy 1x doplňková činnost školy-zaběhnutý způsob pro mimoškolní aktivity

18 2. Jakou jste zvolili strategii budování komunitní školy (ke každé otázce je možno uvést více odpovědí): 1) Čím je naše komunita vymezena a. geografickou oblastí- 5x b. etnickou příslušností-1x c. religiózní příslušností d. jinak specifická (zejména alternativním pojetím výuky Waldorfská či Montessori škola aj.) e. jiné (uveďte) 2) Na kterou oblast činnosti se Vaše škola zaměří a. spolupráce školy a rodiny- 5x b. problémové skupiny mládeţe- 4x c. spolupráce s místními zájmovými organizacemi- 5x d. vzdělávání dospělých- 3x e. rozšíření nabídky volnočasových aktivit nejen pro ţáky školy- 4x f. pronájem místností- 3x g. organizace společenských akcí pro veřejnost- 3x h. jiné (uveďte) 3) Kdo se do organizace komunitních aktivit v obci zapojí a. pedagogové školy- 4x b. ostatní zaměstnanci školy- 1x c. dobrovolníci z řad bývalých absolventů školy- 2x d. dobrovolníci z řad rodičů ţáků- 3x e. členové místních organizací- 3x f. ostatní členové komunity- 1x

19 g. jiné (uveďte) 4) Kdo bude činnost koordinovat a. komunitní koordinátor-4x b. ředitel školy- 1x c. zástupce ředitele d. určený pedagog- 4x (zároveň koordinátor) e. pedagogové střídavě podle plánované akce f. jiné (uveďte) 5) Z čeho bude činnost financována a. z prostředků zřizovatele- 3x b. z prostředků státního rozpočtu- 1x c. z doplňkové činnosti školy- 1x d. z výnosů komunitních aktivit- 5x e. z grantů- 5x f. z prostředků sponzorů- 4x g. jiné (uveďte) 6) Jaké je třeba zajistit podmínky v oblasti a. technického vybavení- 5x b. materiálního vybavení- 5x c. personální- 5x d. jiné (uveďte)- finanční - 5x

20 7) Proč jsou podle Vás venkovské školy správným místem pro zajišťování potřeb komunity? a. dopravní obsluţnost- 5x b. přirozenost- příslušníci komunity navštěvovali místní základní školu ve svém dětství- 5x c. cena- niţší náklady na provoz (vytopená budova, vybudované zázen mí, ) a tím i niţší kurzovné- 5x d. neformální vztah aktivity probíhají spíše v neformálním duchu- 5x e. jiné (uveďte) 3. Uveďte některé z běžných problémů, kterým školy v současné době musí čelit, jsou: - izolace a bezmocnost v řešení problémů, nedostatečné propojení komunity s příslušnými úřady, které jí mohou a mají pomáhat, - nedostatek systematické kooperace mezi partnery a rodiči, - nízká efektivita a účinnost v poskytování programů pro znevýhodněné účastníky vzdělávacího procesu, - slabý fundrasing a podceňované vztahy s veřejností. 4. Popište faktory bránící dalšímu rozvoji komunitních projektů: - nedostatek informací a profesních dovedností komunitně orientovaných škol - nedostatek vzájemné výměny zkušeností mezi školami - neexistence zastřešující organizace komunitních škol (zahrnující i různé typy sítí a komunitních škol) - nedostatek zkušeností s tvorbou plánu komunitního vzdělávání a jeho následnou realizací, strategickým posilováním komunitního rozměru školy, public relations školy, fundraisingem a dále nedostatky v oblasti týmové spolupráce, komunikačních schopností apod.

21 5. Co byste potřeboval(a) při realizaci komunitních aktivit: - šíření zkušeností z transformace běžné školy ve školu komunitní - systematická práce a podpora dalšího rozvoje škol, které dnes realizují aktivity komunitního charakteru - legislativní podporu ve vzdělávacím systému v ČR, vyjasnění pozice koordinátora komunitního vzdělávání Název subjektu Základní škola Rosice, okres Chrudim Základní škola Nasavrky Základní škola Seč Základní škola Jevíčko Základní škola Trhová Kamenice Způsob fungování KŠ (zamýšlený způsob fungování) Finanční zabezpečení fungování komunitní školy Postavení koordninátora ve vztahu ke škole z vlastní činnosti (poplatky za z řad pedagogů, vedlejší občanské sdružení kurzy), financni podpora obce, granty pracovní úvazek finanční příspěvky z grantů, doplňková činnost z vlastní činnosti (poplatky za ředitelka školy kurzy) finanční příspěvky z grantů, z řad pedagogů, vedlejší občanské sdružení členské příspěvky, přislíbená financní podpora obce pracovní úvazek z vlastní činnosti (poplatky za z řad pedagogů, vedlejší občanské sdružení kurzy), finanční příspěvky z grantů pracovní úvazek občanské sdružení finanční příspěvky z grantů dobrovolník z řad rodičů Finanční ohodnocení koordinátora ze zisku sdružení, grantů granty, příjmy z doplňkové činnosti ze zisku sdružení, grantů ze zisku sdružení, grantů ze zisku sdružení, grantů

22 Příloha č.9- Strategické dokumenty a SWOT analýza ZŠ ROSICE (výňatek 2005) SWOT analýza ZŠ Rosice, seminář "Blatiny", Tato SWOT analýza byla vytvořena při víkendovém pobytu všech pedagogických zaměstnanců škol zaměřeném na tvorbu vlastního ŠVP. silné stránky rizika *typ rodinné školy (malá škola) *přetíţení učitelů- nebezpečí "vyhoření" *dobrý kolektiv *nedostatek dětí *přátelské prostředí pro děti *přechod ţáků z venkova do městského *přátelské prostředí pro děti prostředí( sociálně patologické jevy) *kvalitní školní časopis *zvyšování nákladů na provoz školy *velký výběr zájmových krouţků slabé stránky *malá aktivita rodičů *nedostatečné prostory *nedostatečná aprobovanost učitelů (2.st.) *nedostatek učitelů cizích jazyků *chybějící odborné učebny *rezervy ve výuce hudební výchovy *problémy s dopravou dětí do školy *účast na soutěţích příležitosti *projekty *soutěţe *prezentace školy *podpora DVPP *tvorba ŠVP Příležitosti a hrozby v organizačním externím prostředí Příležitosti Zřizovatel podporující celkovou rekonstrukci školy s přístavbou Zřízení dislokovaného pracoviště Základní umělecké školy Chrast v budově školy Poptávka po vzdělávacích aktivitách a víkendových kurzech pro dospělé Hrozby Nedobrý demografický vývoj Stagnující vztahy rodičů ke škole Zhoršující se dopravní obsluţnost do obce Velká nezaměstnanost v obci odliv obyvatel

23 Poslání a vize - propojení rodiny, školy a obce - vytvoření kreativního místa setkávání s cílem propojení různých vrstev obyvatelstva obce, např. starší občané a ţáci základní školy ve společné činnosti - zaangaţování místní podnikatelské skupiny do aktivit Komunitní školy Rosice - transparentnost současného trendu ve vzdělávání Krátkodobé cíle - realizovat otevření prvních vzdělávacích kurzů pro dospělé dle nabídky, alespoň jeden aţ dva kurzy zaměřené na PC se zřetelem na vyjádřená přání komunity /viz. anketa/ - pokusit se uspokojit poptávku po dalším vzdělávání cizích jazyků /preference Aj/ - zajištění kvalitního lektora - v rámci obnovy tradičních řemesel otevřít dílnu keramiky pro děti a dospělé s ohledem na pracovní vytíţení i o víkendu Dlouhodobé cíle - vytvoření fungujícího vzdělávacího a rekvalifikačního komunitního centra v rámci obce Rosice a jejího okolí - vyplnění nedostačující nabídky dalšího vzdělávání pro děti i dospělé se zaměřením na PC gramotnost, jazykovou vybavenost a podporu kreativity - zvláštní zřetel na znevýhodněné skupiny např. sociálně slabé občany, seniory, ţeny na mateřské dovolené pro tuto skupinu předpokládané vytvoření dětského koutku se zajištěním odborné péče pro děti - popularizace a oţivení tradičních řemesel a zvyků

24 Příloha č. 10- Výběr z obecního zpravodaje Duben 2007 Komunitní škola Rosice informuje Senioři a počítače Čas letí, jaro je v plném proudu a my (Komunitní škola) m{me za sebou první kurz počítačů pro seniory. Velmi n{s těší, že naši zralí a zkušení spoluobčané drží krok s dobou a chtějí se d{le vzděl{vat. První kurz byl zaměřen na z{kladní obsluhu počítače. Naučili se vytv{řet a upravovat text. Měnit velikost, barvu i typ písma. Zakl{dat nové soubory a složky. Kopírovat, přesunovat a ukl{dat. Musím konstatovat, že všichni zúčastnění byli výborní a snažili se pracovat na své osobní maximum, což často nevidím ani u ž{ků podstatně mladších. Všem účastníkům kurzu patří velk{ pochvala. Tím to ale nekončí. Setk{v{me se společně i nad{le, protože jsme pro V{s připravili navazující kurz Internet pro seniory. Většina z předchozího kurzu využila nabídky pokračovat a použít získané dovednosti a vědomosti pr{ce s počítačem k dalšímu kroku. Pokud jste v{hali a nezúčastnili jste se těchto kurzů, nevadí! Budeme tu pro V{s i v dalším školním roce 2007/2008. R{di V{s přivít{me na počítačových kurzech i na jiných akcích Komunitní školy. Za Komunitní školu Rosice Luděk Klouda, lektor počítačových kurzů Kdo všechno chce být informov{n o komunitní škole aneb setk{ní na nejvyšší úrovni Myšlenka komunitních škol se st{v{ velmi aktu{lní nejen na úrovni obcí a měst, ale postupně putuje st{le výš. Dne naši Komunitní školu i z{kladní školu navštívila radní Pardubického kraje Mgr. Bc. Jana Smetanov{, kter{ je zodpovědn{ za rozvoj

25 lidských zdrojů, celoživotní vzděl{v{ní a zaměstnanost. Setk{ní se společně se z{stupci Komunitní školy zúčastnil také pan starosta Luboš Netolický. Probírali jsme vznik, fungov{ní a význam Komunitní školy pro obec i širší okolí. Posl{ní komunitní školy a její funkci při celoživotním vzděl{v{ní. Schůzka proběhla v př{telské atmosféře a všechny zúčastněné strany se dohodly na úzké a trvalé spolupr{ci. Podpora Pardubického kraje n{s velmi těší! Ale to není všechno! Dne jsme se všichni společně (za Komunitní školu Milan Bart{k, Eva Malinsk{, za obec Rosice starosta obce Luboš Netolický, za Pardubický kraj radní Mgr. Bc. Jana Smetanov{) vydali do Z{kladní a Komunitní školy v Borech. Funguje zde komunitní školství o něco déle a jsou pro naši školu určitým vzorem. Vidíme, že to jde! Čekalo n{s zde setk{ní s ministryní školství, ml{deže a tělovýchovy Mgr. Danou Kuchtovou. Po úvodních prezentacích n{s čekalo neform{lní a př{telské povíd{ní. Paní ministryně projevovala z{jem o věc, ptala se na konkrétní akce, úspěchy i problémy. A slíbila n{m všem, že i ministerstvo bude pamatovat na komunitní školy jako na prvek vzděl{v{ní, který je nutný a přínosný zejména pro rozvoj a podporu venkova. Eva Malinsk{, zakl{dající členka Komunitní školy Červen 2007 Jak jsme pro Vás pracovali aneb krátká zpráva o fungování Komunitní školy Dovolte mi trochu zabilancovat nad tím, co Vám, občanům Rosic a okolí, připravila od svého zaloţení Komunitní škola Rosice o. s., škola pro všechny generace.

26 Moţná to někomu bude připadat nemnoho, ale věřte, ţe za vším je mnoho hodin práce všech těch, kteří se podíleli na organizaci i těch, kteří jednotlivé krouţky a kurzy vedli. Od vzniku KOŠ jsme vám nabídli celkem 11 kroužků a kurzů, které navštěvovalo 98 kurzistů, z toho bylo 23 dospělých. Velice úspěšné byly i kurzy víkendové, které navštívilo celkem 92 účastníků, v rozloţení 54 dětí a 38 dospělých. Jak je ze statistiky vidět, tak krouţky i kurzy navštěvovalo více ţáků, ale i dospělí nám udělali velkou radost. Některé krouţky a kurzy byly obsazeny rychle, ale některé zahájily svou činnost aţ od druhého pololetí, kdy se je podařilo obsadit. Pevně věříme, ţe Vás v novém školním roce osloví naše nabídka a ţe se rozšíří skupina dospělých, kteří se opět rádi vrátí do školních lavic. Na první pololetí školního roku 2007/2008 připravujeme opět počítačové kurzy pro seniory, rádi bychom pozvali ty, kteří nenašli odvahu a kuráţ to zkusit v tomto školním roce. Dále se v naší nabídce objeví tvorba webu pro začátečníky, kurzy angličtiny pro začátečníky s rodilým mluvčím aj. Naši nabídku jsme rozšířili o divadelní kroužek, ve sportovních aktivitách jsme vedle karate připravili i kroužek míčových her. Ti, co na velikonočním jarmarku zhlédli ukázku a nadchl je orientální tanec, tak i pro ně máme dobrou zprávu o naplánování nového kurzu, pro relaxaci a protaţení těla se chystáme realizovat jógu atd.. Víkendové kurzy, které jsou připravovány nejen pro ty, kteří nemohou na kurzy docházet pravidelně, ale hlavně pro všechny, kteří se chtějí něčemu přiučit nebo přijít relaxovat, jsme rozšířili o paličkování a malbu na hedvábí. Určitě budete moci opět aranţovat s paní Lenochovou a uţ nyní se na Vás těší pan Šimek, náš dráteník. Dále uţ nebudu nic prozrazovat, protoţe všechny potřebné informace se dozvíte na začátku školního roku v bulletinu KOŠ, v Rosických novinách nebo ve vývěsce Komunitní školy u vchodu na školní pozemek. Případné dotazy ohledně krouţků a kurzů můţete během prázdnin pokládat na internetové adrese atlas.cz. Ráda bych vyuţila tuto cestu k vyslovení několika poděkování. První by bylo určeno paní Jiroutové, která pro nás ušila návleky. Druhé Obci Rosice, která přispěla finanční částkou na chod Komunitní školy a třetí poděkování směřuje Pardubickému kraji, který svou finanční podporou zaštítil kurzy pro dospělé (počítačové kurzy i kurz anglického jazyka). Všem Vám moc děkujeme a přejeme krásné léto!

27 Květen 2010

28 Příloha č. 11- Dotazník pro účastníky kurzu Název kurzu: Počítače pro seniory Termín konání: 11.dubna 2.května 2007 Jméno lektora: Luděk Klouda 1. Kurz byl pro mne Přínosný méně přínosný nic mi nepřinesl 2. Lektor kurzu se mi věnoval vţdy, kdyţ jsem potřeboval pouze někdy nevěnoval se mi 3. Náplň kurzu byla pro mne přiměřená obtíţná příliš obtíţná jednoduchá velmi jednoduchá 4. Doporučil bych tento kurz svým známým ano ne 5. Nejvíce se mi líbilo/ zaujalo mne. 6. Nejméně mne oslovilo / nelíbilo se mi.

29 Příloha č. 12- Keramika:fotodokumentace

30 Příloha č.13-karate: fotodokumentace

31 Příloha č. 14- Pozvánka na Den otevřených dveří ZŠ a KŠ Rosice Základní škola Rosice a Komunitní škola Rosice zvou na Den otevřených dveří Kdy: sobota 19.dubna 2008 od 8.30 do 11 hod. Kde: v budově školy Program: Prezentace činnosti komunitní školy + keramická dílna (průběžně) Technický kroužek v akci (průběžně) Výuka ve vybraných tř ídách (9-10 hod.) Kroužek karate ( v ukázka) Škola a počítač (průběžně) Co děláme o př estávkách (průběžně) Pro nejmenší návštěvníky bude otevř en dětský koutek ( hod.). Od 8.30 hod. bude opět otevř ena Férová kavárnička s Fair Trade kávou a kakaem. Budete mít možnost zakoupit si v místě i Fair Trade produkty (kávy, kakaa, čokolády). Příloha č. 15- Angličtina pro předškoláky: fotodokumentace

32 Příloha č. 16- Šachový kroužek: fotodokumentace

33

34 Příloha č.17- Nabídka aktivit komunitní školy na školní rok 2010/2011

35

36

37

38

39

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů Stanovy spolku Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM - autistické děti a my, z.s. (dále jen "spolek") Sídlo: Mozartova 1092/2, 736 01 Havířov - Podlesí Čl. 2 Doba trvání spolku Spolek je založen na dobu neurčitou.

Více

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl.

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen sdružení ) Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je

Více

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku STANOVY SPOLKU Málinka z.s. Název spolku: Málinka z.s. Sídlo spolku: Nemile 90, 789 01 Zábřeh Čl. 1 Název, sídlo Čl. 2 Právní postavení spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující rodiče a příznivce

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Klub ekologické výchovy Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Klub ekologické výchovy Zkráceně: (K E V) ( dále jen sdružení) Sídlem

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

V souladu s 6 zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů v platném znění, předkládá přípravný výbor ve složení:

V souladu s 6 zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů v platném znění, předkládá přípravný výbor ve složení: Ministerstvo vnitra ČR- odbor všeobecné správy oddělení volební a sdružování, úsek sdružování Náměstí Hrdinů 3 140 21 Praha 4 Věc: písemný návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

Komunitní školy - centra místního vzdělávání

Komunitní školy - centra místního vzdělávání Komunitní školy - centra místního vzdělávání Stařeč 24.3.2011 Představení ředitel ZŠ a MŠ Bory Předseda občanského sdruţení Komunitní škola Bory Předseda občanského sdruţení Národní síť venkovských komunitních

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček Stanovy spolku Spolek rodičů - Havlíček Článek 1 Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název spolku je Spolek rodičů - Havlíček (dále jen spolek) 2. Sídlo spolku je ZŠ Litoměřice Havlíčkova

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Čl. 1 Základní ustanovení Na podporu aktivit v NB, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne

Více

Stanovy. Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111. Čl. 1

Stanovy. Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111. Čl. 1 Stanovy Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111 Čl. 1 1. Název spolku: (dále jen spolek ) Spolek rodičů a přátel Středního odborného učiliště

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE CHRUDIM

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE CHRUDIM STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE CHRUDIM Článek 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel DDM Chrudim Sídlo: Palackého 418, 537 01, Chrudim Článek 2 Účel spolku 1. Spolek rodičů

Více

STANOVY. Spolek rodičů a přátel dětí Základní školy a Mateřské školy Skřipov, okres Opava

STANOVY. Spolek rodičů a přátel dětí Základní školy a Mateřské školy Skřipov, okres Opava STANOVY Spolek rodičů a přátel dětí Základní školy a Mateřské školy Skřipov, okres Opava I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel dětí Základní školy a Mateřské školy Skřipov, okres

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I.

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. S T A N O V Y Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. Základní ustanovení 1. Handicap Sport Club Havířov, z.s. (dále jen spolek) je dobrovolným sdružením fyzických osob ve smyslu zákona č. 89/2012

Více

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 1.1 Sdružení rodičů a přátel Základní umělecké školy Karla Malicha v Holicích (dále jen SRP ZUŠ Karla Malicha ) se jako občanské sdružení vzniklé dne 14.5.1992

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

STANOVY UNIE RODIČŮ ČR PŘI ZŠ a MŠ ČESKÁ BĚLÁ

STANOVY UNIE RODIČŮ ČR PŘI ZŠ a MŠ ČESKÁ BĚLÁ STANOVY UNIE RODIČŮ ČR PŘI ZŠ a MŠ ČESKÁ BĚLÁ Článek I Název a sídlo Název občanského sdružení: Sídlo sdružení: Česká Bělá 300. Článek II Postavení Unie. Občanské sdružení unie rodičů při ZŠ a MŠ Česká

Více

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Článek I. Název a sídlo spolku 1) Název zní Spolek BOSMA ANGEL. 2) Spolek sídlí na adrese Hasova 3094/3, 143 00 Praha 4 Modřany. 3) IČ: 22708537, registrace provedena

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Omská. z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Omská. z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Omská. z. s. I. Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Omská, z. s. 2. Sídlo spolku: Gymnázium, Omská 1300, 100 00 Praha 10. 3. Spolek je

Více

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. (dále jen Klub nebo spolek). 2. Sídlo spolku: ZŠ Záhuní 408, 744

Více

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s.

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Stanovy spolku Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Čl. I Název a sídlo Název: Spolek přátel Chaberské školy, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Praha IČ: 024 68 689 Registrovaný ve spolkovém rejstříku vedeném

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec Článek I Název a sídlo Název občanského sdružení: Sídlo sdružení: Dubenec 156, 544

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Úvodní ustanovení 1

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Úvodní ustanovení 1 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Název, sídlo a IČO Úvodní ustanovení 1 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia F. M. Pelcla Rychnov nad Kněžnou (dále jen

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení STANOVY občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení DOMOV JITKA Název občanského sdružení: Sídlo: Vsetín 755 01,

Více

Stanovy občanského sdružení Gospel Train

Stanovy občanského sdružení Gospel Train Stanovy občanského sdružení Gospel Train 1. Název sdružení: Gospel Train Čl. 1 Název a sídlo 2. Sídlo sdružení: Polívkova 12, 158 00 Praha 5 - Jinonice Čl. 2 Charakter sdružení Sdružení je dobrovolným,

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Stanovy občanského sdružení Plchovánek

Stanovy občanského sdružení Plchovánek Stanovy občanského sdružení Plchovánek Článek 1. Poslání sdružení a) Občanské sdružení Plchovánek (dále jen OS Plchovánek ) vzniká na základě potřeby obyvatel obce Plch rozvíjet kulturní a společenský

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ Preambule Občanské sdružení rodičů při ZŠDP bylo založeno 9. dubna 2008, dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. S účinností zákona č. 89/2012

Více

Stanovy Občanského sdružení Kohoutov

Stanovy Občanského sdružení Kohoutov Stanovy Občanského sdružení Kohoutov Čl. 1. Základní ustanovení 1.1 Název občanského sdružení: Občanské sdružení Kohoutov (dále jen sdružení ) 1.2 Sdružení má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí

Více

NÁVRH STANOV. Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Krčín

NÁVRH STANOV. Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Krčín NÁVRH STANOV Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Krčín Čl. I Úvodní ustanovení Název sdružení: Sídlo: Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Krčín Žižkovo náměstí 1, 549 01 Nové Město nad Metují Čl. II Právní postavení

Více

Stanovy. Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ostrava Hrabová

Stanovy. Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ostrava Hrabová Stanovy Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ostrava Hrabová Spolek přijalo název: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ostrava Hrabová Spolek má sídlo: Paskovská 110/46, Ostrava Hrabová, 720 00 Spolek je společenstvím

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

SPOLEK POD STUDENCEM

SPOLEK POD STUDENCEM SPOLEK POD STUDENCEM S T A N O V Y I. Název 1. Název spolku je: Spolek Pod Studencem (dále spolek) 2. Zkratka názvu: SPS II. Sídlo, působnost 1. Sídlo spolku: (adresa) Janáčkova 207, 407 21 Česká Kamenice

Více

S T A N O V Y. občanského sdružení. MLADÍ pro Dobřany. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

S T A N O V Y. občanského sdružení. MLADÍ pro Dobřany. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení S T A N O V Y občanského sdružení MLADÍ pro Dobřany čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název sdružení je: Mladí pro Dobřany (dále jen sdružení ). 2. Sídlem sdružení jsou Dobřany, ulice

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI FRANZE KAFKY zapsaného spolku

STANOVY SPOLEČNOSTI FRANZE KAFKY zapsaného spolku STANOVY SPOLEČNOSTI FRANZE KAFKY zapsaného spolku Během uplynulých let ztratilo už několik generací naší země povědomí o středoevropském charakteru naší kultury, o německy psané pražské literatuře, o židovské

Více

Stanovy spolku ART Foundation z.s.

Stanovy spolku ART Foundation z.s. Stanovy spolku ART Foundation z.s. registrovaného Mininisterstvem vnitra ČR, dne 16.01.2007 pod č.j. VS/1-1/66 255/07-R, IČ 27053474, zapsaného u Městského soudu v Praze, L 17368 Stanovy schváleny Správní

Více

Stanovy. Centrum hiporehabilitace Mirákl o.s.

Stanovy. Centrum hiporehabilitace Mirákl o.s. Stanovy Centrum hiporehabilitace Mirákl o.s. 1 Článek I. Základní ustanovení Název: Centrum hiporehabilitace Mirákl o.s., ve zkratce C.H. Mirákl o.s. (dále jen sdružení ) C.H. Mirákl o.s. je dobrovolné

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku 1 HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., stanovy STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo Název: HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. Sídlo: U

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Stanovy spolku Občanské sdružení při MŠ Národní

Stanovy spolku Občanské sdružení při MŠ Národní Stanovy spolku Občanské sdružení při MŠ Národní 1. NÁZEV A SÍDLO 1.1 Název spolku je: Občanské sdružení při MŠ Národní, z. s. (dále jen spolek ). 1.2 Sídlem spolku je: Národní 416/37, Praha 1. 2. CHARAKTER

Více

Stanovy České společnosti fyziků v medicíně, z.s.

Stanovy České společnosti fyziků v medicíně, z.s. Stanovy České společnosti fyziků v medicíně, z.s. Čl. 1 Charakter sdružení (1) Česká společnost fyziků v medicíně, z.s. (dále jen ČSFM) je založena podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve

Více

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s.

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Název spolku je: Síť ekologických poraden STEP, z. s. (dále jen Spolek ). 2. Spolek používá zkrácený název STEP, jenž

Více

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Kravsko, z.s.

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Kravsko, z.s. Stanovy Čl. 1 Název a sídlo 1) Název spolku: 2) Sídlo spolku: Kravsko 169, 671 51 Čl. 2 Hlavní činnosti spolku 1) Vzájemná spolupráce a podpora mezi rodiči a učiteli, zejména: péče o zkvalitnění provozních

Více

Stanovy Asociace pracovníků středisek výchovné péče

Stanovy Asociace pracovníků středisek výchovné péče 1 Stanovy Asociace pracovníků středisek výchovné péče Hlava I. Název, sídlo a působnost organizace Čl.1. Zakládaná stavovská organizace má název: Asociace pracovníků středisek výchovné péče (dále jen Asociace).

Více

STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, Článek I Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, Článek I Úvodní ustanovení STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, 141 00 Článek I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel gymnázia při Gymnáziu, Praha 4, Postupická

Více

Návrh na registraci občanského sdružení

Návrh na registraci občanského sdružení Věc: Návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, předkládá přípravný výbor ve složení: Veronika Kolářová, bytem: Bítov 2, 266 01 Beroun r.č. 776105/0660

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství PREAMBULE My spotřebitelé biopotravin a příznivci ekologického zemědělství se svobodně sdružujeme za účelem

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s.

Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s. Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s. Název a sídlo: Občanského sdružení, které bude užívat název LEPŠÍ KOSTELEC o.s., se sídlem Smržická 884, 798 41 Kostelec na Hané (IČO: 28553837). Místem

Více

Spolek Parkán STANOVY

Spolek Parkán STANOVY Spolek Parkán STANOVY Čl. I Název a sídlo Spolek Parkán má sídlo v Praze 8 Ďáblicích, U Parkánu 17/11, 182 00. Čl. II Účel spolku Spolek Parkán si klade za cíl podporovat spolupráci rodičů, pedagogů a

Více

STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s.

STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s. STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s. 1. Základní ustanovení 1.1 Sdružení se nazývá Tělovýchovná jednota Sport pro všechny, z. s. V běžném korespondenčním styku nebo při propagaci

Více

STANOVY Japonského klubu Olomouc

STANOVY Japonského klubu Olomouc STANOVY Japonského klubu Olomouc Hlava I. Název, sídlo, působnost Článek 1. Japonský klub Olomouc, o.s. (dále jen JKO) působí na celém území České republiky, jeho sídlem je Katedra asijských studií Filozofické

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Sokolská 1052, 374 01 Spolek podporující činnost žáků ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny. Rodiče, zákonní zástupci a přítomní přátelé

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více

Statut společnosti MAS 21, o.p.s.

Statut společnosti MAS 21, o.p.s. MAS 21 SR/STATUT/2014/1 Tímto Statutem níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada), příslušná podle odst. 4.2.1 písm. f/ zakládací

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

STANOVY PARDUBICKÉHO KRAJE NÁZEV SÍDLO. Sídlo: Bělehradská 389, Pardubice Polabiny IČ:

STANOVY PARDUBICKÉHO KRAJE NÁZEV SÍDLO. Sídlo: Bělehradská 389, Pardubice Polabiny IČ: STANOVY CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE NÁZEV 1. Název organizace je CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Pardubického kraje, (dále jen Centrum) Zkratka CZP PK SÍDLO 2. Sídlo: Bělehradská

Více

Sdružení rodičů a přátel školy při Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště, z.s. Stanovy. I.

Sdružení rodičů a přátel školy při Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště, z.s. Stanovy. I. Sdružení rodičů a přátel školy při Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště, z.s. Stanovy I. Úvodní ustanovení 1. Sdružení rodičů a přátel školy při Střední škole průmyslové,

Více

STANOVY spolku Centrum pro rodinný život, z.s.

STANOVY spolku Centrum pro rodinný život, z.s. STANOVY spolku Centrum pro rodinný život, z.s. Článek I. Název, sídlo, IČO 1. Název: Centrum pro rodinný život, z.s. (dále jen spolek ) 2. Sídlo: Biskupské náměstí 2 779 00 Olomouc 3. IČO: 14615240 Článek

Více

S t a n o v y. Hornického spolku Solles Chodov. Čl.1 Název a sídlo

S t a n o v y. Hornického spolku Solles Chodov. Čl.1 Název a sídlo S t a n o v y Hornického spolku Solles Chodov Čl.1 Název a sídlo Název: Hornický spolek Solles Chodov (dále jen "sdružení ") Sídlo: Hrnčířská 462, 357 35 Chodov Čl.2 Statut sdružení Sdružení je dobrovolné,

Více

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Úvodní ustanovení Občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží Ostravsko opavské diecéze (dále

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

S T A N O V Y. Centra aktivního odpočinku - Jezdecké společnosti na Špičáku změna č. 2. Centrum aktivního odpočinku- Jezdecká společnost na Špičáku

S T A N O V Y. Centra aktivního odpočinku - Jezdecké společnosti na Špičáku změna č. 2. Centrum aktivního odpočinku- Jezdecká společnost na Špičáku S T A N O V Y Centra aktivního odpočinku - Jezdecké společnosti na Špičáku změna č. 2 Článek I. - Název a sídlo Název: Centrum aktivního odpočinku- Jezdecká společnost na Špičáku Centrum aktivního odpočinku

Více

Stanovy Spolku přátel SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ Kněžskodvorská 33/A 370 04 České Budějovice

Stanovy Spolku přátel SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ Kněžskodvorská 33/A 370 04 České Budějovice I.Název spolku Stanovy Spolku přátel SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ Kněžskodvorská 33/A 370 04 České Budějovice Spolek přátel SŠ OSaP a VOŠ, Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice (dále jen

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku STANOVY

STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku STANOVY STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku Článek 1. Název, sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Petra Bezruče ve

Více

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY. Stanovy. Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992. Zpracováno Radou Klubu rodičů

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY. Stanovy. Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992. Zpracováno Radou Klubu rodičů KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY Stanovy Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992 Zpracováno Radou Klubu rodičů 2011 I. Základní ustanovení 1. Klub rodičů a přátel gymnázia

Více

STANOVY. Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s.

STANOVY. Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s. ASOCIACE SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o. s. STANOVY Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název sdružení: Zkrácené označení: Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s. ASP ČR, o. s. Sídlo: Základní

Více

Stanovy. Čl. 2 Statut spolku Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. Spolek je právnickou osobou.

Stanovy. Čl. 2 Statut spolku Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. Spolek je právnickou osobou. Stanovy Čl. 1. Název a sídlo spolku Název spolku: PRO Arny z. s. (dále jen spolek ) Sídlo spolku: Riegrova 1756/51, České Budějovice, 370 01 Čl. 2 Statut spolku Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující

Více

STANOVY SPOLKU KRČÍN

STANOVY SPOLKU KRČÍN STANOVY SPOLKU KRČÍN Název spolku: Spolek Krčín (dále jen spolek). Článek I Název spolku Článek II Sídlo spolku Sídlo spolku je na adrese:.. Nové Město nad Metují Článek III Právní postavení spolku 1.

Více

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Část I. Základní ustanovení 1 Název, sídlo a působnost spolku 1. Název spolku: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s. 2. Asociace institucí

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s.

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Spolek Amelie, z.s. vznikl pod názvem Amelie, o.s. v roce 2006 a byl zapsán v rejstříku občanských sdružení Ministerstva vnitra České republiky

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. Sídlo: A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka STANOVY SPOLKU

Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. Sídlo: A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka STANOVY SPOLKU STANOVY SPOLKU Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. Článek I Základní ustanovení Spolek Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. (dále jen spolek) je dobrovolná společenská organizace sdružující

Více

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově je občanským sdružením, jenž vzniklo dle Zk. č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR ze dne

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Šeříkova 33, z.s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Šeříkova 33, z.s. Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Šeříkova 33, z.s. Článek I Základní ustanovení 1. Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Šeříkova 33, z. s. (dále jen Spolek ) je dobrovolným spolkem rodičů, zákonných

Více

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Preambule Vědomi si potřeby a odpovědnosti za obnovu a rozvoj duchovního a společenského života na venkově, ve kterém spatřujeme historické kořeny národní

Více

S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s.

S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s. S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s. čl. I. Název a sídlo Název sdružení : Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o.s. Sídlo sdružení : Městský

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

STANOVY JIKA Olomouckého dobrovolnického centra ( dále jen sdružení)

STANOVY JIKA Olomouckého dobrovolnického centra ( dále jen sdružení) 1 STANOVY JIKA Olomouckého dobrovolnického centra ( dále jen sdružení) Čl. I Úvodní ustanovení 1) Název sdružení: JIKA - Olomoucké dobrovolnické centrum, o.s. 2) Sídlo sdružení: Olomouc, Rooseveltova 84,

Více