UNIFY R poádá víkendové kurzy, s místem konání v Praze.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIFY R poádá víkendové kurzy, s místem konání v Praze."

Transkript

1 UNIFY R poádá víkendové kurzy, s místem konání v Praze. V pípad plánovaných kurz se jedná o víkendové kurzy, které níže jmenovaní lektoi vyuují také v NCO NZO v Brn. Víkendový kurz Balance ve fyzioterapii V teoretické ásti budou diskutována témata neurofyziologických základ balanního tréninku, praktická ást je cílena k tréninku balance, stability a koordinace za využití pístup z vybraných fyzioterapeutických koncept a metod. Lektor: Doc. Dr. Dagmar Pavl, CSc. Místo konání: Praha Termín: Cena kurzu: 1 700,- K len UNIFY R 2 700,- ne len UNIFY R V cen kurzu je zahrnut uební text Víkendový kurz Instabilita krní pátee V teoretické ásti kurzu budou diskutovány píiny a dsledky dysfunkcní krní pátee vetn jejich výskytu a projev. Praktická ást je zamena k nácviku vybraných diagnostických i terapeutických postup cílených k ovlivnní dysfunkcí krní pátee. Lektor: Doc. Dr. Dagmar Pavl, CSc. Místo konání: Praha Termín: Cena kurzu: 1 700,- K len UNIFY R 2 700,- ne len UNIFY R V cen kurzu je zahrnut uební text Víkendový kurz Práce s neurálními strukturami na podklad Maitlandova konceptu Cílem kurzu je poskytnutí základních informací o terapeutickém konceptu manuální terapie, který rozpracoval australský fyzioterapeut G. Maitland a dále pak konceptu "Mobilizace nervových struktur" dle australského fyzioterapeuta D. Butlera. V praktické ásti kurzu budou provádny vybrané postupy z obou koncept. Lektor: Doc. Dr. Dagmar Pavl, CSc. Místo konání: Praha Termín: Cena kurzu: 1 700,- K len UNIFY R 2 700,- ne len UNIFY R V cen kurzu je zahrnut uební text Víkendový kurz Neinvazivní laserová terapiie pro fyzioterapeuty V teoretické ásti zahrnuje témata biologických úink svtla, aplikované laserové terapie a hygienických pedpis pro práci s laserem. Kurz zahrnuje i praktickou výuku. Lektor: prim. MUDr. Eva Drápelová Místo konání: Praha Termín: Cena kurzu: 1 700,- K len UNIFY R 2 700,- ne len UNIFY R V cen kurzu je zahrnut uební text

2 Uvedené kurzy jsou již zcela naplnny, ti co se na n pihlásili byli zptn mailem informovaní o zaazení i obsazení daného kurzu. V pípad uvolnní míst budou do kurz zaazeni náhradníci v došlém poadí. Informace : nebo na telefonu kanceláe Všechny akce budou mít souhlasné stanovisko profesní organizace UNIFY R pro zapoítávání do kreditního systému. Akreditovaný kurz Diagnostika a terapie funkních poruch pod vedením Mgr. Vry Verchozinové zaíná v Praze. Pihlášky a informace na níže uvedené adrese: Na Hrádku 4, Praha 2, tel: Unie fyzioterapeut eské Republiky Karlovy Vary pipravuje Základní kurz Mkké a mobilizaní techniky Padnášející: MUDr. Vlek Tebo Podmínka : 2 roky praxe v oboru Místo konání: SZŠ - VOŠ, Zahradní ulice, Karlovy Vary Pedpokládaná cena: cca ,-K(po kalkulaci náklad bude bude upesnno) Pedbžnou pihlášku nutn poslat do na adresu: Iva Kalbáová soukromá rehabilitace, Lidická 12, Karlovy Vary,nebo telefonicky. Kurz bude probíhat v 18 vyuovacích dnech (4-6 víkend)z toho klinická praxe 1 2 dny,které budou probíhat v Teboni. Teoretické pednášky budou probíhat v K.V. Minimální poet úastníkú : 20 osob (pi nenaplnní se nebude kurz konat) Podrobné informace zašleme pihlášeným úastníkm do ervna Pedpokládané zahájení kurzu : ervenec až srpen 2006 informace: Iva Kalbáová Na tento kurz bude požádáno o pidlení kreditních bod zde odstihnte

3 ZÁVAZNÁ PIHLÁŠKA Základní kurz Mkké a mobilizaní techniky Jméno a píjmení..... Adresa bydlišt... Adresa pracovišt.... Telefonní íslo a ... Datum narození... len UNIFY R: ano ne Pikládám kopii dokladu o zaplacení semináe V dne Podpis AKREDITOVANÝ KURZ ÍNSKÉ TLAKOVÉ MASÁŽE Absolvent získává certifikát s celostátní platností a garancí MŠMT R. Termín konání devítidenního kurzu: , a Celková cena: 4.500,- K. Místo konání: Rehabilitaní studio, Mil. Horákové 846/94, Praha 7. Bližší informace získáte na a nebo na tel.: , i u: Vážená kolegyn, kolego, dovoluji si Vás pozvat na kurz Cranio-Sacral Therapy /CST/, který se uskutení ve dvou termínech CST I a druhá ást - CST II na jae 2007 Výuka je vedena akreditovaným lektorem The Upledger Institute,Inc,. Zahájení kurzu CST I bude v 9.00 hod. a proto je vhodný píjezd na místo konání ve tvrtek veer /nutno uvést do pihlášky/. Ukonení okolo hod.

4 Místo konání/ do 30 minut od Prahy/:Bude upesnno, ale pravdpodobn- Hotel ASTRA, Srby 184, TUCHLOVICE /kousek od Kladna / - zde najdete podrobné info o službách a cenách. Jsou zde dv kídla pro ubytování s rozdílnou cenou!!! Levnjší ubytování 590,-K na noc vetn snídan. Vzhledem k tomu, že je zde i krásný krytý bazén a další sportovišt doporuuji i úastníkm z Prahy ubytování a využití možností ke krátké rekreaci. Kurzovné: CST I ,-K + CST II 8.500,-K /v cen kurzovné peklad do J a pracovní skripta v eském jazyce/ Pro orientaci - cena stejného kurzu v EU /jedné ásti/se pohybuje okolo EUR a v USA cca 600 USD Ubytování a strava se platí na míst není v cen kurzovného!!! Kurz CST I + II je nabízen jako ucelený program a není možné se pihlásit pouze na CST I. Proto je nutné zaplatit do ástku ,-K (což je kurzovné na CST I + nevratná záloha 1.500,-K na CST II!!!) Pokud nebude platba provedena vas není možné zaruit místo na kurzu. Poet míst omezen na max. 22 osob. Doplatek kurzu CST II 7.000,-K nutno zaplatit do Pozdjší platba s píplatkem +500,-K!!! Je možné zaplatit taktéž celou ástku kurzovného CST I +II do se slevou 500,-K t.j ,-K Kurzovné posílejte na.ú / 0300 u SOB Kromíž, Mgr.Zapletal, v.s a pokud možno do správy pro píjemce uvete vaše jméno!!!!!!pokud budete chtít rezervovat ubytování a stravu oznate toto v pihlášce!!! Prosím o vyplnní a podpis pihlášky a prohlášení, které jsou na konci tohoto dopisu a vše poslat poštou!!!/toto nelze poslat em- potebuji originály s podpisem/. Po absolvování druhé ásti dostanou úastníci potvrzení o absolvování kurzu CST I+II a taktéž 4 kredity od UNIFY R za každou ást tj celkem 8 kredit. A tady je ješt nkolik informací ke kurzu: KURZ JE UREN FYZIOTERAPEUTM, LÉKA M, PSYCHOLOGM, PORODNÍM ASISTENTKÁM a ostatním zájemcm s ukoneným zdravotnickým vzdláním. Kurz je taktéž vhodný pro maséry ve zdravotnictví. Za zdravotnické vzdlání nelze považovat krátkodobé /týdenní/ masérské kurzy!!!

5 Na kurz CST bude píští rok navazovat kurz Visceral Manipulation, což je manuální ošetení vnitních orgán vetn závsného aparátu orgán. Kniha Viscerální terapie/manipulace od autora této techniky, osteopata J.P.Barrala, vyjde v únoru za cenu cca 998,-K, v rozsahu cca 500str. a je možno si ji objednat na mojí adrese Kurz VM není možné absolvovat bez absolvování kurzu CST I+II, protože na nj voln navazuje a nkteré znalosti a praktické zkušenosti z CST terapie jsou nutné!!! Lektor: A. J. de KONING, D.O., akreditovaný lektor Upledger Institutu v USA pro výuku Craniosacral therapy a Visceral manipulation. Výuka probíhá v anglitin s pekladem do J. CRANIO SACRAL THERAPY 1 Cranio sacral therapy je jemná, praktická technika, která pomáhá odhalit a odstranit nerovnováhu v cranoisacrálním systému, jejíž píinou mže být smyslová, motorická nebo neurologická dysfunkce. Cranoisacrální systém se skládá z membrán a mozkomíšní tekutiny, které obklopují a chrání mozek a míchu. Systém se rozprostírá od lebky, pes obliej a ústa a dol až ke kížové kosti nebo kostrní oblasti. Jemná manuální terapie provádná na craniosacrálním systému zlepšuje pirozené léebné procesy tla a ukázala se být úinná u široké ady medicínských problém. Mezi tyto stavy zahrnujeme bolesti hlavy nejrznjší etiologie, bolest krku a zad, TMJ dysfunkci, chronickou únavu, oní problémy, potíže s motorickou koordinací, endogenní deprese, hyperaktivita, porucha z nedostatku pozornosti, nkteré poruchy centrálního nervového systému a mnohé další. Seminá Craniosacral therapy 1 je navržen tak, aby vás nauil podrobné anatomii a fyziologii craniosacrálního systému a jeho vztahu ke zdraví a k nemoci. Výuka je rozdlena do pednášek, ukázek a praktického cviení. Vaše práce v kurzu obsáhne palpaci a její možný rozsah ve vyhodnocovacím a terapeutickém procesu, ošetení oblieje a jemné uvolující techniky, a také tlakový model, který vysvtluje mechanismus craniosacrálního systému. Praktická cviení se zamují na rozvinutí palpaních dovedností, aby byly odhaleny jemné podnty (stimuly) v tle. Upledgerova metoda uení se objevováním, následovaná diskusí tídy o vašich nálezech vám umožní získat lepší povdomí hmatatelných informací, které vycítíte (uvdomíte si) z vašich palpaních nález. Na konci kurzu by jste mli být schopni najít závažné pekážky a nerovnováhy v craniosacrálním systému za použití struného 10-ti krokového protokolu pro vyhodnocení a péi o celé tlo.

6 CRANIO SACRAL THERAPY II Seminá Craniosacrální terapie II (CSII) jde do vtší hloubky celé podstaty prezentované na CSI, dostane vás na vyšší úrove co se týe porozumní a výkonu (pedvedení) v umní a vd Craniosacrální terapie. Pedpoklady: Znalost Craniosacrální terapie I a vdomosti získané prostednictvím 10-ti krokového protokolu z kurzu CST I asový rozvrh kurz: Registrace a snídan jsou od 8:00 do 9:00 v den, kdy zaíná výuka. Doba trvání semináe je od 9:00 do 17:00, poslední den do cca hod. Polední pestávka cca 1,5hod. Koncové asy seminá se mohou mnit podle hloubky i šíe informací ve výuce. Odv: Obléknte si nco pohodlného, volného, neformálního. Doporuujeme mít i svetr a deku. Vhodné jsou barevné pastelky. Natáení pednášek je vzhledem k autorským právm zakázáno. Na setkání s Vámi se tší Mgr.Stanislav Zapletal Prosím všechny, kteí mohou pivést vlastní lehátko, aby mi tuto skutenostpoznaili do pihlášky. Nejsem schopen zapjit lehátka pro všechny. Budou zde pouze klasické stoly s nafukovací podložkou nebo karimatkou. V nakladatelství POZNÁNÍ /Olomouc/ vyšla kniha/uebnice KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE od J. Upledgera, k dostání ve všech vtších prodejnách knih cca 598,-K. Tato kniha je nezbytnou pomckou pro studium CST!!! Nutné je minimáln peíst a ješt lépe nastudovat kapitoly 1-7 ped kurzem CST I.

7 zde odstihnout Závazná pihláška na kurz CST I +II 2006 v R Jméno,píjmení,titul : Profese:. Adresa bydlišt, telefon, Znalost anglického jazyka: Zaplaceno kurzovné dne..z útu íslo:. Masérský stl: ano/ne Ubytování: ano / ne snídan: ano /ne obdy:ano/ne veee:ano/ne Prohlášení úastníka CST 2006: Já../vaše jméno a píjmení/ jsem byl seznámen/a/ s tím, že znalosti získané na tomto kurzu slouží výhradn k provádní terapie a NEOPRAVUJÍ K ŽÁDNÉ FORM VÝUKY CRANIOSACRAL THERAPY bez písemného souhlasu Upledger Institutu Inc. v USA a beru na vdomí, že si nelze na tomto kurzu poizovat žádné videonahrávky. Fotografování je možné jen se souhlasem lektora a poadatele v dob k tomu vyhrazené /pi opakování/ a v rozsahu ureném poadatelem. Taktéž nelze bez písemného

8 souhlasu Upledger Institutu Inc. v USA a poadatele/autorská práva na eský peklad/ jakýmkoliv zpsobem šíit skripta ani jejich ásti. Dále souhlasím s podmínkami platby viz pozvánka a beru na vdomí, že kurz je složen z dvou ástí CST I a CST II PODPIS Bez tohoto souhlasu nelze pijmout zájemce na kurz!!! Podmínka UI. Poslat poštou na adresu:mgr.stanislav Zapletal, TALICHOVA 3277, Kromíž !!! Pokud budete potebovat vystavit fakturu pošlete i fakturaní údaje- FA adresu a IO! Nejsem plátce DPH. Pozvánka Centrum léebné rehabilitace REHEX, v.o.s., Hodonín Fyziatricko-rehabilitaní oddlení Nemocnice Beclav,p.o., Lázn Hodonín poádají VI. nadregionální seminá na téma: Úžinové syndromy, syndrom karpálního tunelu Program akce Název akce: Nadregionální seminá Úžinové syndromy, syndrom karpálního tunelu Termín akce: Program: registrace MUDr. J. Podbradský

9 Diferenciální diagnostika akroparestesií MUDr. M. Hudeková Syndrom. karpálního tunelu z pohledu neurologa - diagnostika, EMG, indikace k operaci pestávka Bc. Radana Szarowská Sy. karpálního tunelu z pohledu fyzioterapeuta - diagnostika, pedoperaní diagnostika a terapie diskuze Poplatek: 50 K, platba na míst UNIFY- R byla požádána o udlení souhlasného stanoviska se zaazením akce do kreditního systému poet kredit - 1 Závazné pihlášky / píjmení, jméno, titul, datum narození/ zasílejte na adresu: Diagnóza a terapie funkních poruch pohybového aparátu - mkké techniky a mobilizace Letní (ervenec, srpen) inovaní kurzy na téma: C sy.,l sy. se uskutení - podle potu zájemc - vždy v pondlí a úterý (as upesním). Cena: 2.000,-K, lenové UNIFY R 1.600,-K Informace a pihlášky: Soa Balcárková, Lounských 6, Praha 4 ordinace: tel.: veer: tel.: UNIFY R byla podána žádost o pidlení souhlasného stanoviska se zapotením akce do kreditního systému.

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v eské republice, která zajišuje ípravu vojenských profesionál pro poteby Armády eské republiky (AR) a civilních odborník zejména ve

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. VYPRACOVALA:

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) podle Kolá!e:

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) podle Kolá!e: Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) podle Kolá!e: www.rehabps.com Základní kurz "A": Banská Bystrica 7.-9.6.2013 Miesto konania: Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotnickej univerzity, Sládkovicova

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Věstník OBSAH: 5. Vzdělávací program oboru Dětské lékařství... 41. 6. Vzdělávací program oboru Gynekologie a porodnictví... 61

Věstník OBSAH: 5. Vzdělávací program oboru Dětské lékařství... 41. 6. Vzdělávací program oboru Gynekologie a porodnictví... 61 Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. LISTOPADU 2009 Cena: 530 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod a) Systematické návštvy ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC I. Obecný úvod 1. Orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde se nacházejí osoby omezené na svobod,

Více

Bakalá ská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁ Í NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH

Bakalá ská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁ Í NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH Jihoeská univerzita v eských Budjovicích Teologická fakulta Katedra etiky, psychologie a charitativní práce Bakaláská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁÍ NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH

Více

Volitelné pedmty píloha ŠVP

Volitelné pedmty píloha ŠVP Volitelné pedmty píloha ŠVP strana 1 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu matematická

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více