Zpravodaj obce ROSICE Červen 2007; ročník 2.; vydání 3.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce ROSICE Červen 2007; ročník 2.; vydání 3."

Transkript

1 Zpravodaj obce ROSICE Červen 2007; ročník 2.; vydání 3. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, čas letních prázdnin je za dveřmi a opět čtete Rosické listy. V mém příspěvku bych Vás chtěl informovat o tom, co je nového, a také odpovím na nepodepsaný dotaz. Za uplynulé dva měsíce se udála řada důležitých událostí. Heslovitě uvádím ty nejdůležitější: - Na parcelách u VPS se již staví. - Do majetku obce byly převedeny pozemky pod místními komunikacemi, smlouvu o bezúplatném převodu požární nádrže (koupaliště) jsem podepsal minulý týden, rybník v Boru u školy nám byl předán, o rybníku v Brčekolech jednáme s pozemkovým fondem, pozemek pod chodníky v Brčekolech je zaměřen a po schválení v Zastupitelstvu Pardubického kraje bude převeden do našeho majetku. - Získali jsme od Pardubického kraje dotace: ,- Kč na projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení na protipovodňová opatření, dotaci ,- Kč na opravu místních komunikací v Boru, ZŠ získala celkem ,- Kč na vybavení školy a na Koloděje, Svazek obcí Košumberska nám poskytne dotaci ,- Kč na opravu křížku v Seslávkách a torza křížku z areálu ZD. - V posledních měsících obec řádně prodala, na základě usnesení Zastupitelstva obce Rosice, více než 30 pozemků a nemovitostí (pozemky pod garážemi, stavební parcely, zahrádky a zaplocené obecní pozemky dlouhodobě užívané jinou osobou). Další smlouvy jsou připraveny. Paní Jaroslava Šulcová z redakční rady píše: V pátek mi přišla ovou poštou anonymní stížnost ohledně neustále plných kontejnerů na tříděný odpad. Konkrétně se jednalo o kontejnery na plastové lahve. Pisatel či pisatelka píše, že tyto kontejnery jsou neustále plné, a to i bezprostředně po jejich vyprázdnění. Že má opravdu velký problém, co s prázdnými lahvemi, a zda by nestálo za úvahu zvýšit počet kontejnerů na tento odpad. Ověřila jsem si tuto skutečnost a musím uznat, že stížnost byla skutečně oprávněná. Kontejner na plast u mostu vedle EKO-Plynu byl až po okraj naplněný /podotýkám, že lahve byly v něm,,sešlápnuté /a kolem něj stálo několik plných igelitových pytlů s prázdnými lahvemi. Podle mého názoru opravdu kapacita sběrných kontejnerů na plast právě teď v letních měsících nestačí. 1

2 Proto jsem požádala pana starostu, aby se k danému problému vyjádřil. A anonymnímu pisateli bych chtěla touto cestou vzkázat, že se příště může klidně podepsat. Problémy v naší obci by si měli lidé naučit říkat,,z očí do očí a pak se je snažit společně řešit. Jen tak se nám bude v naší obci lépe žít. J.Š. Obec do odpadového hospodářství dlouhodobě investuje velké finanční prostředky. Jenom kontejnery máme v hodnotě asi ,- Kč. I přes obrovský nárůst množství odpadů (v r t, v roce t) systém funguje velmi dobře. Plast je vyvážen v zimním období jednou za čtrnáct dní, v letním období se sváží každý týden. Papír je svážen podle potřeby, sklo také tak. Přesto se občas stává, že hlavně u plastů a papíru dojde k rychlému naplnění nádob. Na tento stav jsme již reagovali posílením sběrného místa u prodejny Jednoty o jeden kontejner na plast. Další problémy monitorujeme a v případě potřeby budeme reagovat. Vzhledem k tomu, že i vláda se zabývá zálohováním vratných PET lahví a k životnímu prostředí podstatně šetrnějšímu balení nápojů do skla, očekáváme úbytek plastů v obecních kontejnerech. Systém chceme, pokud možno v letošním roce, rozšířit o nádoby na bílé sklo. Co se opravdu nedaří, je přesvědčit některé osoby, že třídění odpadů neděláme pro úřad, ale že je to životní nutnost pro nás všechny. Často se stává, že bezprostředně po vyvezení kontejnerů se u nich objeví plachta z foliovníku a nebo v horším případě dva desetilitrové kanistry od oleje M2T. Motoristé vědí, že tento olej se přimíchává do benzínu dvoutaktů. Podle množství oleje lze uvažovat o menší, ne rosické firmě. Majitel, který nemá ani základní znalosti o nebezpečných odpadech, by se mohl i se svou firmou přestěhovat na Balkán, nebo raději do Ruska, kde je toto chování normální. I přes občasné bouřky a přívaly deště nám ale počasí přeje a nastupující čas dovolených je nejlepší dobou pro dobití baterek. Proto Vám všem přeji krásné prázdniny a dovolené, hodně zdraví, klidu a pohody a co nejvíce sluníčkových lidiček kolem Vás. Luboš Netolický, starosta obce Z OBECNÍHO ÚŘADU Rada obce v letošním roce nezahálela a na své lednové schůzi se usnesla na: - prodloužení nájemní smlouvy o 1 rok s p. Josefem Odvárkou na pronájem obecní hospody, - provedení opravy střechy a světlíků na budově v areálu tržnice, - nákupu traktoru pro obec. V měsíci březnu projednala a schválila: - uliční čáru pro zástavbu u VPS v Rosicích ve vzdálenosti 6m od hranice stavebního pozemku a pozemku budoucí místní komunikace p.p.č. 174/1, 175/1 a 179/1 k nejbližšímu bodu stavby, a dále koncepci přízemních domů s možností vestavby obytného podkroví, 2

3 - pověření starosty obce Rosice k vypořádání nájmu bývalé prodejny v domě č.p. 1 a zajištěním zveřejnění záměru pronájmu uvolněných prostor, - ceník za služby pro občany obce takto: doprava materiálů - KIA valník 15,- Kč/km čekací doba 35,- Kč/ 1/ 4 hod. Zetor 400,- Kč/hod. sekání trávy 0,90,- Kč/m 2 práce s křovinořezem 175,- Kč/hod. ostatní práce prováděné zaměstnanci obce - 150,- Kč/hod., - finanční příspěvek na rok 2007 ve výši 15 tis. Kč na činnost Komunitní školy Rosice, o.s., - nákup travní motorové sekačky pro údržbu na hřbitově, - záměr Zemědělského družstva Rosice u Chrasti na vybudování Hnojiště v areálu ZD dle předložené zastavovací studie vypracované Ing. Janem Jirsákem. Na dubnové schůzi se usnesla na: - znění Dohody o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací mezi Obcí Rosice a Úřadem práce v Chrudimi, - převedení cesty k domu Rosice čp. 218 a 137 do vlastnictví obce Rosice, - uzavření smlouvy mezi Obcí Rosice a s.r.o. Asekol o bezplatném odběru použitých elektrozařízení z domácností, - zveřejnění záměru Obce Rosice na odprodej pozemků p.č. 468/10, 468/5, 174/10, 174/16, 174/8, 179/8, 244/4 a části pozemku p.č. 1503/13, - poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,- Kč Biskupskému gymnáziu Skuteč na Dětskou majálesovou olympiádu, (účastnili se i žáci ZŠ Rosice) - vytvoření zprávy o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené Pardubickým krajem za účelem poskytnutí finanční dotace (na projekt protipovodňových opatření) Zastupitelstvo Obce Rosice se sešlo v únoru projednalo a schválilo např.: - zprávu o výsledku veřejnoprávní finanční kontroly provedenou finančním výborem Obce Rosice v organizacích ZŠ Rosice, MŠ Rosice, TJ Dynamo Rosice a SDH Rosice, Brčekoly a Bor u Chroustovic, - výsledek hospodaření Obce Rosice za rok 2006, - rozpočet Obce Rosice na rok 2007, - prodej nebo směnu pozemku č. 1640/33 s Povodím Labe, prodej pozemku 115/13 paní P. Hromkové za vzájemně dohodnutou cenou 30,- Kč/m 2. Prodej pozemku 1508/21 manž. Pipovým za vzájemně dohodnutou cenu 30,- Kč/m 2, vše v k.ú. Rosice u Chrasti, - nákup traktoru zn. Zetor 8441 s čelním nakladačem a paletovacími vidlemi dle nabídky firmy Bohatec s. r. o, Boskovice, - prodej stavební parcely č. 175/4 a 174/7 v k.ú. Rosice u Chrasti panu O. Pelikánovi za cenu 150 Kč/m 2, - smlouvu o zřízení věcného břemene s VČP a. s., Hradec Králové, týkající se uložení plynárenského zařízení v pozemcích budoucích místních komunikací v zástavbě u VPS za cenu dle znaleckého posudku, - Petici proti diskriminaci obyvatel venkova. - odeslání dopisu ÚZSVM ohledně bezúplatného převodu pozemkových parcel 165/2, 171/2, 1642/4. - ZO vzalo na vědomí vzdání se mandátu zastupitele obce, které podala paní Marcela Vrátilová. (na její místo postoupila náhradnice p. Iveta Kvasničková) 3

4 Na květnovém zasedání ZO projednalo: - Závěrečný účet obce Rosice za rok 2006 bez výhrad, - prodej pozemku p. č. 468/10 v k. ú. Rosice u Chrasti a to 1/6 p. M. Přibylové, 1/6 p. Š. Ditrichové, 1/6 p. I. Chvojkové, 1/6 manž. Zaťkovým, 1/6 manž. Kadlecovým, a všem jmenovaným žadatelům jednotlivé části pozemku p. č. 468/5 v k. ú. Rosice u Chrasti, jak je uvedeno v jejich žádostech. Na rozdělení p.p.č. 468/5 bude vypracován geometrický plán, náklady uhradí žadatelé. Prodej pozemků stanoven za cenu 30,- Kč/m 2, - prodej pozemku p. č. 174/10 p. L. Tiché, p.č. 174/16 a p.č. 174/8 manž. Sojkovým, p.č. 179/8 (všechny parcely v k.ú. Rosice u Chrasti) p. M. Ždánskému, za cenu 150,- Kč/m 2, - prodej p.p.č. 244/4 v k.ú. Rosice u Chrasti manž. Matouškovým, za cenu 30,- Kč/m 2, dále prodej pozemků podle geometrického plánu č /2007, vypracovaného f. Václav Hodač s. r. o. a to: p.p.č. 1503/13 manž. Zahálkovým, p.p.č. 1503/57 a p.p.č. 1503/58 (všechny parcely v k.ú. Rosice u Chrasti) p. E. Kalousové a p. A. Hlaváčkové, všechny v ceně 30,- Kč/m 2, - nákup pozemků p.p.č. 268/19 v k.ú. Rosice u Chrasti od. Bc. M. Pokorné, p. M. Němcové, a p. J. Hlaváčkové za celkovou cenu 1,- Kč. Dále ZO projednalo nákup p.p.č. 268/20 v k.ú. Rosice u Chrasti od p. M. Sloukové za celkovou cenu 1,- Kč, - likvidaci trafostanice na obecní tržnici po vybudování nové trafostanice VČE a. s., - osazení zrcadla v zatáčce u domu Rosice čp. 129 na náklady obce, - souhlas s udělením licence p. Petru Klupkovi, Budovatelská 707, Chrast, IČ , na linku č , - provedení oprav havarijního stavu atiky na budovách areálu MŠ Rosice, dle nákresu p. Jiřího Krause. T+J SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI Dlouholetá tradice činnosti Sboru pro občanské záležitosti obce Rosice zdárně pokračuje. Dne l6.června 2007 bylo v obřadní síni v Brčekolech přivítáno do života dalších 10 občánků naší obce. V letošním roce se určitě nebude jednat pouze o jedno vítání malých občánků. Příští je naplánováno již na září, na kterém bude přivítáno dalších 7 miminek, na které se už moc těšíme. Za SPOZ Jitka Jelínková INFORMACE O 2 4

5 Telefónica O 2 zaslala na OÚ Rosice sdělení, že v rámci akce Optimalizace 2007, budou během druhého pololetí 2007 odstraněny veřejné telefonní automaty v obcích Bor u Chroustovic a Synčany, z důvodu jejich nevyužívání. Případné dotazy na tel.: nebo ROZHLASOVÉ POSVÍCENÍ V sobotu odvysílal Český rozhlas Pardubice pořad Posvícení věnovaný naší vesnici. Tento pořad přináší zajímavosti a především dobré zprávy z různých koutů našeho kraje, aby jeho obyvatelé poznali život i v těch nejmenších vesničkách. Jeho autoři postupně navštěvují všech 450 obcí Pardubického kraje. Posluchači Českého rozhlasu Pardubice se tak mohou seznámit s aktuálním děním v těchto obcích a jejich pozoruhodnostmi. Rozhlasový pořad o naší obci připravoval jeden z jeho autorů - Vlastík Novák. Na obecním úřadě ho přivítala celá Rada obce Rosice, aby své místo v pořadu měly také Synčany, Brčekoly a Bor. O dění v Boru informoval ing. Novák, o Synčanech promluvil ing. Samek a Brčekoly zastupoval p. Janek. Hovořilo se o celkovém dění v obci, o její historii, o hasičích i hasičkách i o ostatních kulturních a sportovních akcích. Reportér s mikrofonem zavítal také do mateřské školky, kde mu své pěvecké umění předvedly naše šikovné děti, navštívil i základní školu a seznámil se s projektem Komunitní školy Rosice. Na Rosické trhy pozval všechny posluchače ing. Matoušek. I přes veškerou snahu se doba určená pro vysílání nedala nafouknout, tak se ještě spousta věcí do pořadu nevešla. Reportérovi Českého rozhlasu Pardubice p. Novákovi se ale u nás velmi zalíbilo, a tak přislíbil další návštěvu v Rosicích na některé z našich akcí. Ti, kteří si nemohli Posvícení z Rosic poslechnout na vlnách Českého rozhlasu Pardubice, mohou najít záznam z vysílání na internetových stránkách ČR Pardubice nebo na obecním úřadě, kde je k dispozici CD s nahrávkou tohoto pořadu. N. DĚTSKÝ DEN V ROSICÍCH T+J Sdružení rodičů při ZŠ Rosice uspořádal dětský den, který se konal v Rosicích v areálu ZŠ. Organizátoři připravili pro děti hry a netradiční sportovní disciplíny, které měly za účel děti pobavit a otestovat jejich zručnost a dovednost. Odměnou jim byla dobrá zábava, drobné dárky a občerstvení. Pro přítomné rodiče bylo připraveno pohoštění. V průběhu odpoledne se prezentoval místní sbor dobrovolných hasičů ukázkou požárního útoku. Zájemci si sami mohli prakticky techniku hašení i vyzkoušet. Sdružení rodičů srdečně děkuje všem, kteří dobrovolně pomáhali na zajištění celé akce, dále členům SDH, a především děkuje níže uvedeným sponzorům za poskytnutí sponzorských darů: Východočeské plynárenské strojírny Rosice, Jednota - členský výbor Rosice, ZD Rosice, Obec Rosice, MŠ Rosice, rodina Červinkova, prodejna Foto - video Gregor, Akvamal ing. Malinského, Car servis Novák, Květiny - papírnictví paní Hnátkové, Autodílna pana Kratochvíla, paní Plachá, Bufet U NÁS paní Hausmannové, Textil paní Havlíčkové, Podlahářství pana Svobody, Truhlářství pana Štůly. Za SR Věra Malinská ZÁKLADNÍ ŠKOLA Poslední zvonění 5

6 Tak už je to zase tady! Další školní rok u konce a skvělé prázdniny před námi. Jako každý rok. Těšíme se na slunce i na stín, na blízké i kamarády, na které nezbýval během roku čas, chceme dohnat, co jsme třeba nestihli. Plánujeme, jak budeme příští rok zodpovědnější, dotáhneme věci do konce, budeme psát včas úkoly i vyplňovat složenky,. Prostě, jako každý rok. A jako každý rok prázdniny uběhnou a my se divíme, co jsme všechno nezvládli. Poslední dobou si často vzpomenu na moji oblíbenou knížku z dětství, která mne provází celým životem. Je o malé holčičce, o naslouchání, o tom, co je v životě důležité, o šedivých pánech s doutníky, o čase, který záhadně mizí. Myslím, že žijeme v době onoho příběhu. Čas nám mizí a my nic nestíháme. Ani se usmát jeden na druhého. Tak snad nám to vyjde toto léto. Zastavit se, vydechnout, usmát se. Vždyť o tom jsou nejen prázdniny. Dovolte mi poděkovat zaměstnancům školy, rodičům, Obecnímu úřadu v Rosicích a těm, kteří přispěli ke zdárnému průběhu školního roku a kterým osud školy není lhostejný. Všem čtenářům Zpravodaje přeji za školu hodně dlouhý výdech, lásku, přátele a pevný bod ve vesmíru. Milan Barták, ředitel školy PS: A kdyby vám zbyl ještě nějaký čas, tak doporučuji knížku Děvčátko Momo a ukradený čas od Michaela Endeho (autora Nekonečného příběhu). Organizace školního roku 2007/2008 Období školního vyučování ve školním roce 2007/2008 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 26. října Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2007 a skončí ve středu 2. ledna Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna ŠKOLNÍ BUDNÍK KONEČNĚ V PROVOZU!!! Na konec školního roku se nám podařilo splnit požadavky na provoz školního budníku (bufetu) a od června již prodáváme!!! Konečně!!! Foto z velké přestávky ZŠ Rosice ve Vídni Ve čtvrtek někteří žáci VIII. a IX. třídy viděli Vídeň a ochutnali vídeňskou zmrzlinu. Cesta byla sice dlouhá, ale určitě to stálo za to. Když jsme dojeli do Vídně, vrhli jsme se na památky. Viděli jsme např.: Chrám sv. Štěpána, sochu Marie Terezie, zámek Schönbrunn, Hundertwasser domy aj. Ve Vídni jsme dostali rozchod, a tak jsme si sami mohli vyzkoušet, jak jsme na tom s německým jazykem. (Teda nevím, jestli to zjištění bylo kladné či ne. ). Zhruba ve dvě hodiny jsme se přesunuli do Prateru (nejstarší zábavní park). Bylo to opravdu super, kdybyste to viděli, z těch atrakcí se zvedal žaludek, a to jste na nich ani nemuseli sedět. Zpět do Čech a do naší vesničky jsme se vrátili před 10. hodinou večer. Výlet byl povedený, počasí nám také přálo, takže hodnocení za jedna. 6

7 ROSICKÉ KOMUNITNÍ TRHY ŠKOLA Jarča Procházková, IX. třída Vzorná reprezentace školy a obce Dopravní kroužek pod vedením paní učitelky Marie Novotné dosahuje stabilně výborných výsledků. Tento rok dopravní družstvo složené z žáků školy - Hedviky Chourové, Lenky Pražanové, Petra Hejduka a Davida Smejkala - opět dokázalo, že patří do republikové špičky. Dosáhlo svého historického úspěchu. Naši cyklisté vyhráli okresní i krajské kolo a jako reprezentanti Pardubického kraje se na republikovém klání ve Zlíně umístili na skvělém 7. místě a v jednotlivcích se stal David Smejkal z 5. třídy třetím nejlepším cyklistou v republice, když mu prvenství uteklo pouze o jeden jediný trestný bod!!! Gratulujeme k takovému úspěchu a děkujeme našim žákům i paní učitelce Novotné za skvělou reprezentaci školy i obce!!! Milan Barták, ředitel školy Jak jsme pro Vás pracovali aneb krátká zpráva o fungování Komunitní školy Dovolte mi trochu zabilancovat nad tím, co Vám, občanům Rosic a okolí, připravila od svého založení Komunitní škola Rosice o. s., škola pro všechny generace. Možná to někomu bude připadat nemnoho, ale věřte, že za vším je mnoho hodin práce všech těch, kteří se podíleli na organizaci, i těch, kteří jednotlivé kroužky a kurzy vedli. Od vzniku KOŠ jsme vám nabídli celkem 11 kroužků a kurzů, které navštěvovalo 98 kurzistů, z toho bylo 23 dospělých. Velice úspěšné byly i kurzy víkendové, které navštívilo celkem 92 účastníků, v rozložení 54 dětí a 38 dospělých. Jak je ze statistiky vidět, tak kroužky i kurzy navštěvovalo více žáků, ale i dospělí nám udělali velkou radost. Některé kroužky a kurzy byly obsazeny rychle, některé však zahájily svou činnost až od druhého pololetí, kdy se je podařilo obsadit. Pevně věříme, že Vás v novém školním roce osloví naše nabídka a že se rozšíří skupina dospělých, kteří se opět rádi vrátí do školních lavic. Na první pololetí školního roku 2007/2008 připravujeme opět počítačové kurzy pro seniory, rádi bychom pozvali ty, kteří nenašli odvahu a kuráž to zkusit v tomto školním roce. Dále se v naší nabídce objeví tvorba webu pro začátečníky, kurzy angličtiny pro začátečníky s rodilým mluvčím aj. Naši nabídku jsme rozšířili o divadelní kroužek, ve sportovních aktivitách jsme vedle karate připravili i kroužek míčových her. Pro ty, kteří na velikonočním jarmarku zhlédli ukázku a nadchl je orientální tanec, máme dobrou zprávu o naplánování nového kurzu, pro relaxaci a protažení těla se chystáme realizovat jógu atd.. Víkendové kurzy, které jsou připravovány nejen pro ty, kteří nemohou na kurzy docházet pravidelně, ale hlavně pro všechny, kteří se chtějí něčemu přiučit nebo přijít relaxovat, jsme rozšířili o paličkování a malbu na hedvábí. Určitě budete moci opět aranžovat s paní Lenochovou a už nyní se na Vás těší pan Šimek, náš dráteník. Dále už nebudu nic prozrazovat, protože všechny potřebné informace se dozvíte na začátku školního roku v bulletinu KOŠ, v Rosických listech nebo ve vývěsce Komunitní školy u vchodu na školní pozemek. Případné dotazy ohledně kroužků a kurzů můžete během prázdnin pokládat na internetové adrese atlas.cz. Ráda bych využila tuto cestu k vyslovení několika poděkování. První by bylo určeno paní Jiroutové, která pro nás ušila návleky. Druhé Obci Rosice, která přispěla finanční částkou na chod Komunitní školy, a třetí poděkování směřuje Pardubickému kraji, který svou finanční podporou zaštítil kurzy pro dospělé (počítačové kurzy i kurz anglického jazyka). Všem Vám moc děkujeme a přejeme krásné léto! 7

8 Přání krásného léta, pohody odpočinku a blahodárného dočerpání energie patří nejen čtenářům Rosických listů, ale i Vám všem, kdo pracujete, spolupracujete, navštěvujete nebo se chystáte přijít do naší Komunitní školy. koordinátorka KOŠ Ludmila Kociánová MATEŘSKÁ ŠKOLA Školní rok utekl jako voda a prázdniny už ťukají na dveře. Společně jsme v průběhu roku zažili spoustu věcí. A nejen ve školce. Několik pěkných a úspěšných akcí připravily šikovné maminky a patří jim za to velké poděkování. Po velkých prázdninách se ze 17 předškoláků stanou velcí školáci. Mnoho štěstí a úspěchů přejeme nejen jim, ale také jejich rodičům. Všem čtenářům Rosických listů přeji za všechny zaměstnance MŠ krásné a klidné letní dny. OKÉNKO DO HISTORIE Mirka Vagenknechtová, ředitelka MŠ Brčekoly V nejstarších zápisech je ves nazývána Břekoly i jinak, asi chybami písařů. Brčekoly leží 12 km východně od Chrudimi, na návrší nad pravým břehem potoka Žejbra, kde hned u potoka stával Štětínský mlýn. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1376 (soudní akta konzistoře pražské). Ves náležela již ve 12. století ke zboží Kláštera podlažického. Když byl tento zrušen, byla ves přičleněna k panství chrasteckému. V roce 1539 prodal Kostka z Postupic panství Diviši Slavatovi. V roce 1601 přešel Statek chrastecký s Brčekoly na Václava Berku z Dubé. Již v roce 1611 byla ves Brčekoly prodána mimo panství Chrast a nebyla včleněna do panství biskupského. Brčekoly se staly součástí panství rosického. Ještě ani po roce 1848 se Brčekoly nestaly politickou obcí a patřily k Rosicím jako osada. V roce 1919 měly Brčekoly vlastní obecní úřad. V roce 1925 získaly Brčekoly vlastní školu (jednotřídku). V roce 1835 bylo v Brčekolech 153 obyvatel, 25 domů, v roce 1890 to bylo 204 obyvatel a 27 domů. Katastrální výměr v roce ha a 190 obyvatel. Kaplička v Brčekolech Jak říká pamětní spis uložený ve věžičce, postavili tuto kapli občané z Brčekol a okolí. Seznam dárců je uložen v cínovém pouzdře. Při opravě kaple byl seznam s dalšími informacemi okopírován a je uložen na Obecním úřadě v Rosicích. Kaple byla zasvěcena Neposkvrněné rodičce boží v roce Kapli vymaloval pan J. Ťopek z Rosic. Od nepaměti stával v místě kaple dřevěný kříž. 8

9 Stanislav Machala AKCE BOROVSKÝCH HASIČŮ III. ROČNÍK MEMORIÁLU JIŘÍHO HANČÁRA Borovští hasiči připravili na 5. července III. ročník memoriálu Jiřího Hančára. Opět se bude soutěžit podle pravidel, která se co nejvíce přibližují skutečným podmínkám při zásahu u požáru. Začátek letošního ročníku je posunut na 13. hodinu a memoriál bude ukončen koncertem dechové hudby Choceňačka. PROGRAM: 13:00 slavnostní nástup zahájení soutěží hod břemenem vyhlášení výsledků koncert dechové hudby CHOCEŇAČKA VÝSTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ Abychom nezapomněli, jak se v dobách minulých budovalo v akci Z, začali jsme v letošním roce za materiálního a hlavně finančního přispění Obce Rosice s výstavbou víceúčelového sportovního hřiště. Stavba takového rozsahu, při které se přemístilo i velké množství zeminy, by se neobešla bez technické pomoci ZD Rosice, kterému rovněž patří náš dík. Po dokončení, které je naplánované na příští rok, bude možné na tomto hřišti hrát nohejbal, volejbal a tenis. Protože materiálové náklady na stavbu tohoto hřiště nejsou rozhodně zanedbatelné, hasiči se rozhodli veškerou ostatní práci provést ve vlastním volnu, bez nároku na odměnu. To, že pracují skutečně všichni, bez rozdílu věku, máte možnost vidět na přiložených obrázcích. Do dnešního dne se při výstavbě zpracovalo 60 tun písku a 310 tun štěrku.v letošním roce nás ještě čeká finální urovnání povrchu hřiště a jeho zhutnění.o dalším postupu prací budeme čtenáře podrobně informovat a se všemi se těšíme na shledání při slavnostním otevření. J. Novák 9

10 SDH BRČEKOLY V sobotu 23. června se v Brčekolech konala hasičská soutěž O pohár Brčekol, spojená s pivními slavnostmi pivovaru Rychtář Hlinsko. V areálu Pod Kopcem se sjelo celkem 14 družstev mužů a 4 družstva žen. Soutěžící hasiči si energii a sílu k boji doplňovali u nově vybudovaného přístřešku s občerstvením. Brčekolští měli na sobotní dopoledne objednán dostatek piva, dobrého jídla i pěkné počasí, takže všichni odjížděli domů spokojeni. Přejeme všem Brčekolským, aby stejně tak dobře dopadla v sobotu i první prázdninová s koncertem Ready Kirken. Výsledky soutěže: Družstva mužů: SDH Lukavice 1. místo SDH Příseka 2. místo SDH Výsonín A 3. místo SDH Brčekoly I. 4. místo SDH Výsonín B 5. místo SDH Sladim 6. místo SDH Brčekoly II. 7. místo SDH Rosice 8. místo SDH Chacholice 9. místo SDH Bor u Chroust. 10. místo SDH Čankovice 11. místo SDH Chudim 12. místo SDH Blížňovice 13. místo Družstva žen: SDH Chacholice SDH Chrudim SDH Slatiňany SDH Lukavice 1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 10

11 N. DYNAMO Máme tu polovinu června a s ní i konec soutěží v kopané. Žáci Dynama v posledním kole uhráli remízu 1 : 1 v Prosetíně a celkově skončili v okresním přeboru na pěkném třetím místě. Dorost prohrál doma s SK Rozhovice 0 : 3 a skončil v okresním přeboru na posledním místě. Muži odehráli poslední utkání soutěže v Heřmanově Městci s místním béčkem a remizovalo 2 : 2. Celkově skončilo družstvo na třetím místě okresního přeboru, stejně jako žáci. Rovněž se dařilo oddílu nohejbalu, který se stal okresním přeborníkem. Děkujeme všem příznivcům Dynama za podporu a přízeň v uplynulém ročníku a zveme všechny fanoušky kopané a občany Rosic na 4. a 5. srpna, kdy na našem stadiónu uspořádá Dynamo 30. ročník memoriálu Františka Slavíka v kopané za účasti domácího družstva, SK Rozhovice, SK Hrochův Týnec a SK Bítovany. Vážení rodiče a spoluobčané Rosic, opět se na Vás obracíme - přijďte nám pomoci s mládeží, protože chceme, aby i nadále byl sportovní areál v Rosicích provozován a plně využíván. K tomu je však potřeba dostatečná základna mládeže. Proto Vás touto cestou oslovujeme - pošlete své kluky na stadion zahrát si kopanou. Vybavení na stadionu je velmi kvalitní, včetně šaten, sprch a dalšího vybavení pro sportování. Vás jako rodiče sportování nebude nic stát. Používání celého areálu a sportovního zařízení budou mít Vaše děti zcela zdarma, včetně dopravy k utkáním. O své potomky nemusíte mít strach, starat se o ně budou dvakrát v týdnu (v pondělí a ve středu) trenéři. S námi najdou chlapci zábavu, prospěšnou pro jejich další růst a život, budou moci budovat kamarádství, kolektivní odpovědnost, naučí se radosti z pohybu a z výhry, ale i schopnosti uznat, že soupeř je někdy lepší. Kopaná je kolektivní hra, kde je nutná spolupráce a odpovědnost každého jednotlivce. Bez toho není možné dosáhnout úspěchu. Zavítejte mezi nás a přesvědčte se sami, že chlapci budou v dobrých rukou. Vážení rodiče, přijďte nám pomoci i Vy, ať už jako trenéři, či vedoucí oddílu. Veškerá Vaše snaha bude vítána! Petr Dachovský Z DOB DÁVNO MINULÝCH První pomoc Krvácení: a) n o s u : Hlavu nachýlit nazad a šňupat studenou vodu. Při větším krvácení položit naznak, ruce dát za hlavu a šňupat ledovou, případně osolenou vodu. b) z ú s t : čisté kousky ledu v ústech rozpouštět. Mdloba: Naznak položit, omývat studenou vodou spánky, třít octem, čerstvý vzduch, Hoffmanské kapky. Opaření, popálení: Potírat bílkem, lněným olejem smíšeným s vápennou vodou. Otrava: Vyssát, vyplivnout a ránu salmiakem potírat. Důkladně ránu obvázat, aby otrava byla lokalisována. Úpal sluneční: Šat uvolnit, položit do stínu, ledové sprchy na hlavu. 11

12 Rány jakékoliv ničím nevymývat ani nečistit. Obvázat třeba jen čistým kapesníkem neb šátkem a odebrat se k lékaři. Uštknutí hadem: Okamžité vymačkání a vyssátí místa, kde uštknutí se stalo, pak co nejrychlejší desinfekce kalioumpermanganatem (neb kysel. chromovou, vinnou, citronovou, chlorovou vodou, chlorovým vápnem, ammoniakem), vnitřně pak více koňaku, rumu, araku, slivovice, vůbec lihoviny, co právě jest po ruce, až do opojení. Teplé lůžko, pocení. Utopence rychle svléci, tělem třásti, položit hlavu svismo dolů, aby voda mohla z plic unikati. Umělé dýchání: kleknout za hlavu a rychle za sebou hrudník a žebra stlačovat a uvolňovat. Jazyk vytáhnout a jím pohybovat. Ruce křížem překládat a roztahovat, údy třít a dávat teplé obklady. Hluboko do sebe nassát vzduch a vdechovat mu do úst. Vše stále a stále opakovat.. Umělé dýchání se musí provádět nejméně 3 hodiny; až po 3 hodinách je možné považovat veškeré úsilí za bezvýsledné. Udušení: Čerstvý vzduch. Umělé dýchání (viz. utopení). Tělo třít studenou vodou, podávat po kapkách silné kávy, vína, koňaku. Vlastenecký kalendář 1938 N. 12

13 SDH ROSICE ZVE Hasiči Rosice ve spolupráci s hlineckým pivovarem RYCHTÁŘ pořádají v areálu Rosické tržnice 1. PIVNÍ SLAVNOST dne od 17 hodin vstupné 40,- Kč, od 22,- hod 50,- Kč velký výběr piv, občerstvení zajištěno štěstíčka hraje DJ RONNY pro mladé i dříve narozené Rosické listy vydává Obecní úřad Rosice ve spolupráci s redakční radou. Schváleno Ministerstvem kultury pod evid. č. MK ČR E Náklad 500 kusů Uzávěrka příštího čísla 15. srpna 2007 Neprodejné 13

Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2008; ročník 3.; vydání 5.

Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2008; ročník 3.; vydání 5. - 1 - Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2008; ročník 3.; vydání 5. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, příroda se připravuje na zimu, podzimní krásné barevné scenérie postupně odvane vítr, dušičkové počasí nás

Více

ZPRAVODAJ OBCE ROSICE

ZPRAVODAJ OBCE ROSICE ZPRAVODAJ OBCE ROSICE Červen 2011, ročník 6, vydání 3 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, první polovinu roku máme téměř za sebou a stavby zahájené před rokem se pomalu předávají. Vodovod je úplně hotový

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

ZPRAVODAJ OBCE ROSICE

ZPRAVODAJ OBCE ROSICE ZPRAVODAJ OBCE ROSICE Duben 2011, ročník 6, vydání 2 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, zdá se, že jaro trvalo několik dní a počasí přešlo skokem do léta. Pomalu jsme si na takový průběh změny ročních

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Zpravodaj obce ROSICE Únor 2008; ročník 3.; vydání 1.

Zpravodaj obce ROSICE Únor 2008; ročník 3.; vydání 1. Zpravodaj obce ROSICE Únor 2008; ročník 3.; vydání 1. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, první vydání Rosických listů v roce bývá plné velice důležitých informací pro celoroční chod obce. Nejinak tomu

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

Dolnohbitské listy. Kutálení František Hrubín

Dolnohbitské listy. Kutálení František Hrubín Dolnohbitské listy ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ HBITY - Dolní Hbity, Horní Líšnice, Jelence, Káciň, Kaliště, Luhy, Nepřejov, Třtí -------------------------------------------------------------- ----------------

Více

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010 Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2010 1 Vážení spoluobčané, čas podzimní nás, myslím,

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky.

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. OTNICKÝ 46 ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 16. ročník 23. prosince 2011 Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. BABSKÉ HODY Číslo 46 - prosinec 2011

Více

Ďáblický. Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12. prosinec 2013

Ďáblický. Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12. prosinec 2013 Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e prosinec 2013 Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady a zastupitelstva...2 Třetí společná beseda...3

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Proč píší občané Starého Ranska petici v souvislosti s nepřizpůsobivými občany? Přijdeme o ordinaci dětského lékaře? Bude na Viničkách

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH

NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH ZPRAVODAJ Ročník: LIV Číslo: 3/2013 NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH PROGRAM 1. Úvod, schválení programu jednání, určení

Více

Jevíčský zpravodaj. Výroba čepelek v Jevíčku včera a dnes. Fotoaktuality ČERVENEC 2015. www.jevicko.cz. Měsíčník města Jevíčka

Jevíčský zpravodaj. Výroba čepelek v Jevíčku včera a dnes. Fotoaktuality ČERVENEC 2015. www.jevicko.cz. Měsíčník města Jevíčka se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka ČERVENEC 2015 Výroba čepelek v Jevíčku včera a dnes Co vlastně dnes víme o bývalém n. p. DIU Jevíčko, informace se dají vyhledat různými

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Prodloužená... Výročí bitvy Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce Informace 4 Další informace 4 203. výročí bitvy u Slavkova 4 Poděkování 5 Kulatá

Více

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY NASE NOVINY 2014 Děti se konečně dočkaly vytoužených prázdnin a my všichni se již těšíme na letní prosluněné dny, kdy budeme moci svoji duši rozmazlovat sladkým nicneděláním. Je před námi čas her, cestování,

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Vážení spoluobčané, www.hodslavice.cz duben 2011 Ú V O D N Í S L O V O

Vážení spoluobčané, www.hodslavice.cz duben 2011 Ú V O D N Í S L O V O www.hodslavice.cz duben 2011 Ú V O D N Í S L O V O Dagmar Pátková, komise pro životní prostředí Vážení spoluobčané, nastává nejkrásnější období roku, kdy delší sluneční svit způsobí ten každoroční zázrak

Více

Provoz D CENTRA zahájen

Provoz D CENTRA zahájen IČO: 278742, MK ČR E 12735 č í s l o 3 r o č n í k 2 0 1 1 úvodník Milí spoluobčané, dostává se vám do rukou předposlední číslo Dobroučských novin pro rok 2011. Léto skončilo a začala škola. Děti mají

Více

Štítecký list Číslo 5 Datum vydání: Štíty 9. 10. 2007

Štítecký list Číslo 5 Datum vydání: Štíty 9. 10. 2007 Štítecký list Číslo 5 Datum vydání: Štíty 9. 10. 2007 ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2007 Vážení spoluobčané, setkávání občanů v rámci partnerství měst a obcí má již dlouholetou tradici. Jsem rád, že Vás mohu informovat

Více

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU 2012 LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU Galerie Mutěňáků - Václav Liška (str. 4) Den otevřených dveří ve škole (str. 10) Coca-Cola Školský pohár (str. 13) Dětské hody (str. 20) Pozvánka do kina (str. 21)

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více