Zpravodaj obce ROSICE Červen 2007; ročník 2.; vydání 3.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce ROSICE Červen 2007; ročník 2.; vydání 3."

Transkript

1 Zpravodaj obce ROSICE Červen 2007; ročník 2.; vydání 3. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, čas letních prázdnin je za dveřmi a opět čtete Rosické listy. V mém příspěvku bych Vás chtěl informovat o tom, co je nového, a také odpovím na nepodepsaný dotaz. Za uplynulé dva měsíce se udála řada důležitých událostí. Heslovitě uvádím ty nejdůležitější: - Na parcelách u VPS se již staví. - Do majetku obce byly převedeny pozemky pod místními komunikacemi, smlouvu o bezúplatném převodu požární nádrže (koupaliště) jsem podepsal minulý týden, rybník v Boru u školy nám byl předán, o rybníku v Brčekolech jednáme s pozemkovým fondem, pozemek pod chodníky v Brčekolech je zaměřen a po schválení v Zastupitelstvu Pardubického kraje bude převeden do našeho majetku. - Získali jsme od Pardubického kraje dotace: ,- Kč na projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení na protipovodňová opatření, dotaci ,- Kč na opravu místních komunikací v Boru, ZŠ získala celkem ,- Kč na vybavení školy a na Koloděje, Svazek obcí Košumberska nám poskytne dotaci ,- Kč na opravu křížku v Seslávkách a torza křížku z areálu ZD. - V posledních měsících obec řádně prodala, na základě usnesení Zastupitelstva obce Rosice, více než 30 pozemků a nemovitostí (pozemky pod garážemi, stavební parcely, zahrádky a zaplocené obecní pozemky dlouhodobě užívané jinou osobou). Další smlouvy jsou připraveny. Paní Jaroslava Šulcová z redakční rady píše: V pátek mi přišla ovou poštou anonymní stížnost ohledně neustále plných kontejnerů na tříděný odpad. Konkrétně se jednalo o kontejnery na plastové lahve. Pisatel či pisatelka píše, že tyto kontejnery jsou neustále plné, a to i bezprostředně po jejich vyprázdnění. Že má opravdu velký problém, co s prázdnými lahvemi, a zda by nestálo za úvahu zvýšit počet kontejnerů na tento odpad. Ověřila jsem si tuto skutečnost a musím uznat, že stížnost byla skutečně oprávněná. Kontejner na plast u mostu vedle EKO-Plynu byl až po okraj naplněný /podotýkám, že lahve byly v něm,,sešlápnuté /a kolem něj stálo několik plných igelitových pytlů s prázdnými lahvemi. Podle mého názoru opravdu kapacita sběrných kontejnerů na plast právě teď v letních měsících nestačí. 1

2 Proto jsem požádala pana starostu, aby se k danému problému vyjádřil. A anonymnímu pisateli bych chtěla touto cestou vzkázat, že se příště může klidně podepsat. Problémy v naší obci by si měli lidé naučit říkat,,z očí do očí a pak se je snažit společně řešit. Jen tak se nám bude v naší obci lépe žít. J.Š. Obec do odpadového hospodářství dlouhodobě investuje velké finanční prostředky. Jenom kontejnery máme v hodnotě asi ,- Kč. I přes obrovský nárůst množství odpadů (v r t, v roce t) systém funguje velmi dobře. Plast je vyvážen v zimním období jednou za čtrnáct dní, v letním období se sváží každý týden. Papír je svážen podle potřeby, sklo také tak. Přesto se občas stává, že hlavně u plastů a papíru dojde k rychlému naplnění nádob. Na tento stav jsme již reagovali posílením sběrného místa u prodejny Jednoty o jeden kontejner na plast. Další problémy monitorujeme a v případě potřeby budeme reagovat. Vzhledem k tomu, že i vláda se zabývá zálohováním vratných PET lahví a k životnímu prostředí podstatně šetrnějšímu balení nápojů do skla, očekáváme úbytek plastů v obecních kontejnerech. Systém chceme, pokud možno v letošním roce, rozšířit o nádoby na bílé sklo. Co se opravdu nedaří, je přesvědčit některé osoby, že třídění odpadů neděláme pro úřad, ale že je to životní nutnost pro nás všechny. Často se stává, že bezprostředně po vyvezení kontejnerů se u nich objeví plachta z foliovníku a nebo v horším případě dva desetilitrové kanistry od oleje M2T. Motoristé vědí, že tento olej se přimíchává do benzínu dvoutaktů. Podle množství oleje lze uvažovat o menší, ne rosické firmě. Majitel, který nemá ani základní znalosti o nebezpečných odpadech, by se mohl i se svou firmou přestěhovat na Balkán, nebo raději do Ruska, kde je toto chování normální. I přes občasné bouřky a přívaly deště nám ale počasí přeje a nastupující čas dovolených je nejlepší dobou pro dobití baterek. Proto Vám všem přeji krásné prázdniny a dovolené, hodně zdraví, klidu a pohody a co nejvíce sluníčkových lidiček kolem Vás. Luboš Netolický, starosta obce Z OBECNÍHO ÚŘADU Rada obce v letošním roce nezahálela a na své lednové schůzi se usnesla na: - prodloužení nájemní smlouvy o 1 rok s p. Josefem Odvárkou na pronájem obecní hospody, - provedení opravy střechy a světlíků na budově v areálu tržnice, - nákupu traktoru pro obec. V měsíci březnu projednala a schválila: - uliční čáru pro zástavbu u VPS v Rosicích ve vzdálenosti 6m od hranice stavebního pozemku a pozemku budoucí místní komunikace p.p.č. 174/1, 175/1 a 179/1 k nejbližšímu bodu stavby, a dále koncepci přízemních domů s možností vestavby obytného podkroví, 2

3 - pověření starosty obce Rosice k vypořádání nájmu bývalé prodejny v domě č.p. 1 a zajištěním zveřejnění záměru pronájmu uvolněných prostor, - ceník za služby pro občany obce takto: doprava materiálů - KIA valník 15,- Kč/km čekací doba 35,- Kč/ 1/ 4 hod. Zetor 400,- Kč/hod. sekání trávy 0,90,- Kč/m 2 práce s křovinořezem 175,- Kč/hod. ostatní práce prováděné zaměstnanci obce - 150,- Kč/hod., - finanční příspěvek na rok 2007 ve výši 15 tis. Kč na činnost Komunitní školy Rosice, o.s., - nákup travní motorové sekačky pro údržbu na hřbitově, - záměr Zemědělského družstva Rosice u Chrasti na vybudování Hnojiště v areálu ZD dle předložené zastavovací studie vypracované Ing. Janem Jirsákem. Na dubnové schůzi se usnesla na: - znění Dohody o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací mezi Obcí Rosice a Úřadem práce v Chrudimi, - převedení cesty k domu Rosice čp. 218 a 137 do vlastnictví obce Rosice, - uzavření smlouvy mezi Obcí Rosice a s.r.o. Asekol o bezplatném odběru použitých elektrozařízení z domácností, - zveřejnění záměru Obce Rosice na odprodej pozemků p.č. 468/10, 468/5, 174/10, 174/16, 174/8, 179/8, 244/4 a části pozemku p.č. 1503/13, - poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,- Kč Biskupskému gymnáziu Skuteč na Dětskou majálesovou olympiádu, (účastnili se i žáci ZŠ Rosice) - vytvoření zprávy o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené Pardubickým krajem za účelem poskytnutí finanční dotace (na projekt protipovodňových opatření) Zastupitelstvo Obce Rosice se sešlo v únoru projednalo a schválilo např.: - zprávu o výsledku veřejnoprávní finanční kontroly provedenou finančním výborem Obce Rosice v organizacích ZŠ Rosice, MŠ Rosice, TJ Dynamo Rosice a SDH Rosice, Brčekoly a Bor u Chroustovic, - výsledek hospodaření Obce Rosice za rok 2006, - rozpočet Obce Rosice na rok 2007, - prodej nebo směnu pozemku č. 1640/33 s Povodím Labe, prodej pozemku 115/13 paní P. Hromkové za vzájemně dohodnutou cenou 30,- Kč/m 2. Prodej pozemku 1508/21 manž. Pipovým za vzájemně dohodnutou cenu 30,- Kč/m 2, vše v k.ú. Rosice u Chrasti, - nákup traktoru zn. Zetor 8441 s čelním nakladačem a paletovacími vidlemi dle nabídky firmy Bohatec s. r. o, Boskovice, - prodej stavební parcely č. 175/4 a 174/7 v k.ú. Rosice u Chrasti panu O. Pelikánovi za cenu 150 Kč/m 2, - smlouvu o zřízení věcného břemene s VČP a. s., Hradec Králové, týkající se uložení plynárenského zařízení v pozemcích budoucích místních komunikací v zástavbě u VPS za cenu dle znaleckého posudku, - Petici proti diskriminaci obyvatel venkova. - odeslání dopisu ÚZSVM ohledně bezúplatného převodu pozemkových parcel 165/2, 171/2, 1642/4. - ZO vzalo na vědomí vzdání se mandátu zastupitele obce, které podala paní Marcela Vrátilová. (na její místo postoupila náhradnice p. Iveta Kvasničková) 3

4 Na květnovém zasedání ZO projednalo: - Závěrečný účet obce Rosice za rok 2006 bez výhrad, - prodej pozemku p. č. 468/10 v k. ú. Rosice u Chrasti a to 1/6 p. M. Přibylové, 1/6 p. Š. Ditrichové, 1/6 p. I. Chvojkové, 1/6 manž. Zaťkovým, 1/6 manž. Kadlecovým, a všem jmenovaným žadatelům jednotlivé části pozemku p. č. 468/5 v k. ú. Rosice u Chrasti, jak je uvedeno v jejich žádostech. Na rozdělení p.p.č. 468/5 bude vypracován geometrický plán, náklady uhradí žadatelé. Prodej pozemků stanoven za cenu 30,- Kč/m 2, - prodej pozemku p. č. 174/10 p. L. Tiché, p.č. 174/16 a p.č. 174/8 manž. Sojkovým, p.č. 179/8 (všechny parcely v k.ú. Rosice u Chrasti) p. M. Ždánskému, za cenu 150,- Kč/m 2, - prodej p.p.č. 244/4 v k.ú. Rosice u Chrasti manž. Matouškovým, za cenu 30,- Kč/m 2, dále prodej pozemků podle geometrického plánu č /2007, vypracovaného f. Václav Hodač s. r. o. a to: p.p.č. 1503/13 manž. Zahálkovým, p.p.č. 1503/57 a p.p.č. 1503/58 (všechny parcely v k.ú. Rosice u Chrasti) p. E. Kalousové a p. A. Hlaváčkové, všechny v ceně 30,- Kč/m 2, - nákup pozemků p.p.č. 268/19 v k.ú. Rosice u Chrasti od. Bc. M. Pokorné, p. M. Němcové, a p. J. Hlaváčkové za celkovou cenu 1,- Kč. Dále ZO projednalo nákup p.p.č. 268/20 v k.ú. Rosice u Chrasti od p. M. Sloukové za celkovou cenu 1,- Kč, - likvidaci trafostanice na obecní tržnici po vybudování nové trafostanice VČE a. s., - osazení zrcadla v zatáčce u domu Rosice čp. 129 na náklady obce, - souhlas s udělením licence p. Petru Klupkovi, Budovatelská 707, Chrast, IČ , na linku č , - provedení oprav havarijního stavu atiky na budovách areálu MŠ Rosice, dle nákresu p. Jiřího Krause. T+J SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI Dlouholetá tradice činnosti Sboru pro občanské záležitosti obce Rosice zdárně pokračuje. Dne l6.června 2007 bylo v obřadní síni v Brčekolech přivítáno do života dalších 10 občánků naší obce. V letošním roce se určitě nebude jednat pouze o jedno vítání malých občánků. Příští je naplánováno již na září, na kterém bude přivítáno dalších 7 miminek, na které se už moc těšíme. Za SPOZ Jitka Jelínková INFORMACE O 2 4

5 Telefónica O 2 zaslala na OÚ Rosice sdělení, že v rámci akce Optimalizace 2007, budou během druhého pololetí 2007 odstraněny veřejné telefonní automaty v obcích Bor u Chroustovic a Synčany, z důvodu jejich nevyužívání. Případné dotazy na tel.: nebo ROZHLASOVÉ POSVÍCENÍ V sobotu odvysílal Český rozhlas Pardubice pořad Posvícení věnovaný naší vesnici. Tento pořad přináší zajímavosti a především dobré zprávy z různých koutů našeho kraje, aby jeho obyvatelé poznali život i v těch nejmenších vesničkách. Jeho autoři postupně navštěvují všech 450 obcí Pardubického kraje. Posluchači Českého rozhlasu Pardubice se tak mohou seznámit s aktuálním děním v těchto obcích a jejich pozoruhodnostmi. Rozhlasový pořad o naší obci připravoval jeden z jeho autorů - Vlastík Novák. Na obecním úřadě ho přivítala celá Rada obce Rosice, aby své místo v pořadu měly také Synčany, Brčekoly a Bor. O dění v Boru informoval ing. Novák, o Synčanech promluvil ing. Samek a Brčekoly zastupoval p. Janek. Hovořilo se o celkovém dění v obci, o její historii, o hasičích i hasičkách i o ostatních kulturních a sportovních akcích. Reportér s mikrofonem zavítal také do mateřské školky, kde mu své pěvecké umění předvedly naše šikovné děti, navštívil i základní školu a seznámil se s projektem Komunitní školy Rosice. Na Rosické trhy pozval všechny posluchače ing. Matoušek. I přes veškerou snahu se doba určená pro vysílání nedala nafouknout, tak se ještě spousta věcí do pořadu nevešla. Reportérovi Českého rozhlasu Pardubice p. Novákovi se ale u nás velmi zalíbilo, a tak přislíbil další návštěvu v Rosicích na některé z našich akcí. Ti, kteří si nemohli Posvícení z Rosic poslechnout na vlnách Českého rozhlasu Pardubice, mohou najít záznam z vysílání na internetových stránkách ČR Pardubice nebo na obecním úřadě, kde je k dispozici CD s nahrávkou tohoto pořadu. N. DĚTSKÝ DEN V ROSICÍCH T+J Sdružení rodičů při ZŠ Rosice uspořádal dětský den, který se konal v Rosicích v areálu ZŠ. Organizátoři připravili pro děti hry a netradiční sportovní disciplíny, které měly za účel děti pobavit a otestovat jejich zručnost a dovednost. Odměnou jim byla dobrá zábava, drobné dárky a občerstvení. Pro přítomné rodiče bylo připraveno pohoštění. V průběhu odpoledne se prezentoval místní sbor dobrovolných hasičů ukázkou požárního útoku. Zájemci si sami mohli prakticky techniku hašení i vyzkoušet. Sdružení rodičů srdečně děkuje všem, kteří dobrovolně pomáhali na zajištění celé akce, dále členům SDH, a především děkuje níže uvedeným sponzorům za poskytnutí sponzorských darů: Východočeské plynárenské strojírny Rosice, Jednota - členský výbor Rosice, ZD Rosice, Obec Rosice, MŠ Rosice, rodina Červinkova, prodejna Foto - video Gregor, Akvamal ing. Malinského, Car servis Novák, Květiny - papírnictví paní Hnátkové, Autodílna pana Kratochvíla, paní Plachá, Bufet U NÁS paní Hausmannové, Textil paní Havlíčkové, Podlahářství pana Svobody, Truhlářství pana Štůly. Za SR Věra Malinská ZÁKLADNÍ ŠKOLA Poslední zvonění 5

6 Tak už je to zase tady! Další školní rok u konce a skvělé prázdniny před námi. Jako každý rok. Těšíme se na slunce i na stín, na blízké i kamarády, na které nezbýval během roku čas, chceme dohnat, co jsme třeba nestihli. Plánujeme, jak budeme příští rok zodpovědnější, dotáhneme věci do konce, budeme psát včas úkoly i vyplňovat složenky,. Prostě, jako každý rok. A jako každý rok prázdniny uběhnou a my se divíme, co jsme všechno nezvládli. Poslední dobou si často vzpomenu na moji oblíbenou knížku z dětství, která mne provází celým životem. Je o malé holčičce, o naslouchání, o tom, co je v životě důležité, o šedivých pánech s doutníky, o čase, který záhadně mizí. Myslím, že žijeme v době onoho příběhu. Čas nám mizí a my nic nestíháme. Ani se usmát jeden na druhého. Tak snad nám to vyjde toto léto. Zastavit se, vydechnout, usmát se. Vždyť o tom jsou nejen prázdniny. Dovolte mi poděkovat zaměstnancům školy, rodičům, Obecnímu úřadu v Rosicích a těm, kteří přispěli ke zdárnému průběhu školního roku a kterým osud školy není lhostejný. Všem čtenářům Zpravodaje přeji za školu hodně dlouhý výdech, lásku, přátele a pevný bod ve vesmíru. Milan Barták, ředitel školy PS: A kdyby vám zbyl ještě nějaký čas, tak doporučuji knížku Děvčátko Momo a ukradený čas od Michaela Endeho (autora Nekonečného příběhu). Organizace školního roku 2007/2008 Období školního vyučování ve školním roce 2007/2008 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 26. října Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2007 a skončí ve středu 2. ledna Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna ŠKOLNÍ BUDNÍK KONEČNĚ V PROVOZU!!! Na konec školního roku se nám podařilo splnit požadavky na provoz školního budníku (bufetu) a od června již prodáváme!!! Konečně!!! Foto z velké přestávky ZŠ Rosice ve Vídni Ve čtvrtek někteří žáci VIII. a IX. třídy viděli Vídeň a ochutnali vídeňskou zmrzlinu. Cesta byla sice dlouhá, ale určitě to stálo za to. Když jsme dojeli do Vídně, vrhli jsme se na památky. Viděli jsme např.: Chrám sv. Štěpána, sochu Marie Terezie, zámek Schönbrunn, Hundertwasser domy aj. Ve Vídni jsme dostali rozchod, a tak jsme si sami mohli vyzkoušet, jak jsme na tom s německým jazykem. (Teda nevím, jestli to zjištění bylo kladné či ne. ). Zhruba ve dvě hodiny jsme se přesunuli do Prateru (nejstarší zábavní park). Bylo to opravdu super, kdybyste to viděli, z těch atrakcí se zvedal žaludek, a to jste na nich ani nemuseli sedět. Zpět do Čech a do naší vesničky jsme se vrátili před 10. hodinou večer. Výlet byl povedený, počasí nám také přálo, takže hodnocení za jedna. 6

7 ROSICKÉ KOMUNITNÍ TRHY ŠKOLA Jarča Procházková, IX. třída Vzorná reprezentace školy a obce Dopravní kroužek pod vedením paní učitelky Marie Novotné dosahuje stabilně výborných výsledků. Tento rok dopravní družstvo složené z žáků školy - Hedviky Chourové, Lenky Pražanové, Petra Hejduka a Davida Smejkala - opět dokázalo, že patří do republikové špičky. Dosáhlo svého historického úspěchu. Naši cyklisté vyhráli okresní i krajské kolo a jako reprezentanti Pardubického kraje se na republikovém klání ve Zlíně umístili na skvělém 7. místě a v jednotlivcích se stal David Smejkal z 5. třídy třetím nejlepším cyklistou v republice, když mu prvenství uteklo pouze o jeden jediný trestný bod!!! Gratulujeme k takovému úspěchu a děkujeme našim žákům i paní učitelce Novotné za skvělou reprezentaci školy i obce!!! Milan Barták, ředitel školy Jak jsme pro Vás pracovali aneb krátká zpráva o fungování Komunitní školy Dovolte mi trochu zabilancovat nad tím, co Vám, občanům Rosic a okolí, připravila od svého založení Komunitní škola Rosice o. s., škola pro všechny generace. Možná to někomu bude připadat nemnoho, ale věřte, že za vším je mnoho hodin práce všech těch, kteří se podíleli na organizaci, i těch, kteří jednotlivé kroužky a kurzy vedli. Od vzniku KOŠ jsme vám nabídli celkem 11 kroužků a kurzů, které navštěvovalo 98 kurzistů, z toho bylo 23 dospělých. Velice úspěšné byly i kurzy víkendové, které navštívilo celkem 92 účastníků, v rozložení 54 dětí a 38 dospělých. Jak je ze statistiky vidět, tak kroužky i kurzy navštěvovalo více žáků, ale i dospělí nám udělali velkou radost. Některé kroužky a kurzy byly obsazeny rychle, některé však zahájily svou činnost až od druhého pololetí, kdy se je podařilo obsadit. Pevně věříme, že Vás v novém školním roce osloví naše nabídka a že se rozšíří skupina dospělých, kteří se opět rádi vrátí do školních lavic. Na první pololetí školního roku 2007/2008 připravujeme opět počítačové kurzy pro seniory, rádi bychom pozvali ty, kteří nenašli odvahu a kuráž to zkusit v tomto školním roce. Dále se v naší nabídce objeví tvorba webu pro začátečníky, kurzy angličtiny pro začátečníky s rodilým mluvčím aj. Naši nabídku jsme rozšířili o divadelní kroužek, ve sportovních aktivitách jsme vedle karate připravili i kroužek míčových her. Pro ty, kteří na velikonočním jarmarku zhlédli ukázku a nadchl je orientální tanec, máme dobrou zprávu o naplánování nového kurzu, pro relaxaci a protažení těla se chystáme realizovat jógu atd.. Víkendové kurzy, které jsou připravovány nejen pro ty, kteří nemohou na kurzy docházet pravidelně, ale hlavně pro všechny, kteří se chtějí něčemu přiučit nebo přijít relaxovat, jsme rozšířili o paličkování a malbu na hedvábí. Určitě budete moci opět aranžovat s paní Lenochovou a už nyní se na Vás těší pan Šimek, náš dráteník. Dále už nebudu nic prozrazovat, protože všechny potřebné informace se dozvíte na začátku školního roku v bulletinu KOŠ, v Rosických listech nebo ve vývěsce Komunitní školy u vchodu na školní pozemek. Případné dotazy ohledně kroužků a kurzů můžete během prázdnin pokládat na internetové adrese atlas.cz. Ráda bych využila tuto cestu k vyslovení několika poděkování. První by bylo určeno paní Jiroutové, která pro nás ušila návleky. Druhé Obci Rosice, která přispěla finanční částkou na chod Komunitní školy, a třetí poděkování směřuje Pardubickému kraji, který svou finanční podporou zaštítil kurzy pro dospělé (počítačové kurzy i kurz anglického jazyka). Všem Vám moc děkujeme a přejeme krásné léto! 7

8 Přání krásného léta, pohody odpočinku a blahodárného dočerpání energie patří nejen čtenářům Rosických listů, ale i Vám všem, kdo pracujete, spolupracujete, navštěvujete nebo se chystáte přijít do naší Komunitní školy. koordinátorka KOŠ Ludmila Kociánová MATEŘSKÁ ŠKOLA Školní rok utekl jako voda a prázdniny už ťukají na dveře. Společně jsme v průběhu roku zažili spoustu věcí. A nejen ve školce. Několik pěkných a úspěšných akcí připravily šikovné maminky a patří jim za to velké poděkování. Po velkých prázdninách se ze 17 předškoláků stanou velcí školáci. Mnoho štěstí a úspěchů přejeme nejen jim, ale také jejich rodičům. Všem čtenářům Rosických listů přeji za všechny zaměstnance MŠ krásné a klidné letní dny. OKÉNKO DO HISTORIE Mirka Vagenknechtová, ředitelka MŠ Brčekoly V nejstarších zápisech je ves nazývána Břekoly i jinak, asi chybami písařů. Brčekoly leží 12 km východně od Chrudimi, na návrší nad pravým břehem potoka Žejbra, kde hned u potoka stával Štětínský mlýn. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1376 (soudní akta konzistoře pražské). Ves náležela již ve 12. století ke zboží Kláštera podlažického. Když byl tento zrušen, byla ves přičleněna k panství chrasteckému. V roce 1539 prodal Kostka z Postupic panství Diviši Slavatovi. V roce 1601 přešel Statek chrastecký s Brčekoly na Václava Berku z Dubé. Již v roce 1611 byla ves Brčekoly prodána mimo panství Chrast a nebyla včleněna do panství biskupského. Brčekoly se staly součástí panství rosického. Ještě ani po roce 1848 se Brčekoly nestaly politickou obcí a patřily k Rosicím jako osada. V roce 1919 měly Brčekoly vlastní obecní úřad. V roce 1925 získaly Brčekoly vlastní školu (jednotřídku). V roce 1835 bylo v Brčekolech 153 obyvatel, 25 domů, v roce 1890 to bylo 204 obyvatel a 27 domů. Katastrální výměr v roce ha a 190 obyvatel. Kaplička v Brčekolech Jak říká pamětní spis uložený ve věžičce, postavili tuto kapli občané z Brčekol a okolí. Seznam dárců je uložen v cínovém pouzdře. Při opravě kaple byl seznam s dalšími informacemi okopírován a je uložen na Obecním úřadě v Rosicích. Kaple byla zasvěcena Neposkvrněné rodičce boží v roce Kapli vymaloval pan J. Ťopek z Rosic. Od nepaměti stával v místě kaple dřevěný kříž. 8

9 Stanislav Machala AKCE BOROVSKÝCH HASIČŮ III. ROČNÍK MEMORIÁLU JIŘÍHO HANČÁRA Borovští hasiči připravili na 5. července III. ročník memoriálu Jiřího Hančára. Opět se bude soutěžit podle pravidel, která se co nejvíce přibližují skutečným podmínkám při zásahu u požáru. Začátek letošního ročníku je posunut na 13. hodinu a memoriál bude ukončen koncertem dechové hudby Choceňačka. PROGRAM: 13:00 slavnostní nástup zahájení soutěží hod břemenem vyhlášení výsledků koncert dechové hudby CHOCEŇAČKA VÝSTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ Abychom nezapomněli, jak se v dobách minulých budovalo v akci Z, začali jsme v letošním roce za materiálního a hlavně finančního přispění Obce Rosice s výstavbou víceúčelového sportovního hřiště. Stavba takového rozsahu, při které se přemístilo i velké množství zeminy, by se neobešla bez technické pomoci ZD Rosice, kterému rovněž patří náš dík. Po dokončení, které je naplánované na příští rok, bude možné na tomto hřišti hrát nohejbal, volejbal a tenis. Protože materiálové náklady na stavbu tohoto hřiště nejsou rozhodně zanedbatelné, hasiči se rozhodli veškerou ostatní práci provést ve vlastním volnu, bez nároku na odměnu. To, že pracují skutečně všichni, bez rozdílu věku, máte možnost vidět na přiložených obrázcích. Do dnešního dne se při výstavbě zpracovalo 60 tun písku a 310 tun štěrku.v letošním roce nás ještě čeká finální urovnání povrchu hřiště a jeho zhutnění.o dalším postupu prací budeme čtenáře podrobně informovat a se všemi se těšíme na shledání při slavnostním otevření. J. Novák 9

10 SDH BRČEKOLY V sobotu 23. června se v Brčekolech konala hasičská soutěž O pohár Brčekol, spojená s pivními slavnostmi pivovaru Rychtář Hlinsko. V areálu Pod Kopcem se sjelo celkem 14 družstev mužů a 4 družstva žen. Soutěžící hasiči si energii a sílu k boji doplňovali u nově vybudovaného přístřešku s občerstvením. Brčekolští měli na sobotní dopoledne objednán dostatek piva, dobrého jídla i pěkné počasí, takže všichni odjížděli domů spokojeni. Přejeme všem Brčekolským, aby stejně tak dobře dopadla v sobotu i první prázdninová s koncertem Ready Kirken. Výsledky soutěže: Družstva mužů: SDH Lukavice 1. místo SDH Příseka 2. místo SDH Výsonín A 3. místo SDH Brčekoly I. 4. místo SDH Výsonín B 5. místo SDH Sladim 6. místo SDH Brčekoly II. 7. místo SDH Rosice 8. místo SDH Chacholice 9. místo SDH Bor u Chroust. 10. místo SDH Čankovice 11. místo SDH Chudim 12. místo SDH Blížňovice 13. místo Družstva žen: SDH Chacholice SDH Chrudim SDH Slatiňany SDH Lukavice 1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 10

11 N. DYNAMO Máme tu polovinu června a s ní i konec soutěží v kopané. Žáci Dynama v posledním kole uhráli remízu 1 : 1 v Prosetíně a celkově skončili v okresním přeboru na pěkném třetím místě. Dorost prohrál doma s SK Rozhovice 0 : 3 a skončil v okresním přeboru na posledním místě. Muži odehráli poslední utkání soutěže v Heřmanově Městci s místním béčkem a remizovalo 2 : 2. Celkově skončilo družstvo na třetím místě okresního přeboru, stejně jako žáci. Rovněž se dařilo oddílu nohejbalu, který se stal okresním přeborníkem. Děkujeme všem příznivcům Dynama za podporu a přízeň v uplynulém ročníku a zveme všechny fanoušky kopané a občany Rosic na 4. a 5. srpna, kdy na našem stadiónu uspořádá Dynamo 30. ročník memoriálu Františka Slavíka v kopané za účasti domácího družstva, SK Rozhovice, SK Hrochův Týnec a SK Bítovany. Vážení rodiče a spoluobčané Rosic, opět se na Vás obracíme - přijďte nám pomoci s mládeží, protože chceme, aby i nadále byl sportovní areál v Rosicích provozován a plně využíván. K tomu je však potřeba dostatečná základna mládeže. Proto Vás touto cestou oslovujeme - pošlete své kluky na stadion zahrát si kopanou. Vybavení na stadionu je velmi kvalitní, včetně šaten, sprch a dalšího vybavení pro sportování. Vás jako rodiče sportování nebude nic stát. Používání celého areálu a sportovního zařízení budou mít Vaše děti zcela zdarma, včetně dopravy k utkáním. O své potomky nemusíte mít strach, starat se o ně budou dvakrát v týdnu (v pondělí a ve středu) trenéři. S námi najdou chlapci zábavu, prospěšnou pro jejich další růst a život, budou moci budovat kamarádství, kolektivní odpovědnost, naučí se radosti z pohybu a z výhry, ale i schopnosti uznat, že soupeř je někdy lepší. Kopaná je kolektivní hra, kde je nutná spolupráce a odpovědnost každého jednotlivce. Bez toho není možné dosáhnout úspěchu. Zavítejte mezi nás a přesvědčte se sami, že chlapci budou v dobrých rukou. Vážení rodiče, přijďte nám pomoci i Vy, ať už jako trenéři, či vedoucí oddílu. Veškerá Vaše snaha bude vítána! Petr Dachovský Z DOB DÁVNO MINULÝCH První pomoc Krvácení: a) n o s u : Hlavu nachýlit nazad a šňupat studenou vodu. Při větším krvácení položit naznak, ruce dát za hlavu a šňupat ledovou, případně osolenou vodu. b) z ú s t : čisté kousky ledu v ústech rozpouštět. Mdloba: Naznak položit, omývat studenou vodou spánky, třít octem, čerstvý vzduch, Hoffmanské kapky. Opaření, popálení: Potírat bílkem, lněným olejem smíšeným s vápennou vodou. Otrava: Vyssát, vyplivnout a ránu salmiakem potírat. Důkladně ránu obvázat, aby otrava byla lokalisována. Úpal sluneční: Šat uvolnit, položit do stínu, ledové sprchy na hlavu. 11

12 Rány jakékoliv ničím nevymývat ani nečistit. Obvázat třeba jen čistým kapesníkem neb šátkem a odebrat se k lékaři. Uštknutí hadem: Okamžité vymačkání a vyssátí místa, kde uštknutí se stalo, pak co nejrychlejší desinfekce kalioumpermanganatem (neb kysel. chromovou, vinnou, citronovou, chlorovou vodou, chlorovým vápnem, ammoniakem), vnitřně pak více koňaku, rumu, araku, slivovice, vůbec lihoviny, co právě jest po ruce, až do opojení. Teplé lůžko, pocení. Utopence rychle svléci, tělem třásti, položit hlavu svismo dolů, aby voda mohla z plic unikati. Umělé dýchání: kleknout za hlavu a rychle za sebou hrudník a žebra stlačovat a uvolňovat. Jazyk vytáhnout a jím pohybovat. Ruce křížem překládat a roztahovat, údy třít a dávat teplé obklady. Hluboko do sebe nassát vzduch a vdechovat mu do úst. Vše stále a stále opakovat.. Umělé dýchání se musí provádět nejméně 3 hodiny; až po 3 hodinách je možné považovat veškeré úsilí za bezvýsledné. Udušení: Čerstvý vzduch. Umělé dýchání (viz. utopení). Tělo třít studenou vodou, podávat po kapkách silné kávy, vína, koňaku. Vlastenecký kalendář 1938 N. 12

13 SDH ROSICE ZVE Hasiči Rosice ve spolupráci s hlineckým pivovarem RYCHTÁŘ pořádají v areálu Rosické tržnice 1. PIVNÍ SLAVNOST dne od 17 hodin vstupné 40,- Kč, od 22,- hod 50,- Kč velký výběr piv, občerstvení zajištěno štěstíčka hraje DJ RONNY pro mladé i dříve narozené Rosické listy vydává Obecní úřad Rosice ve spolupráci s redakční radou. Schváleno Ministerstvem kultury pod evid. č. MK ČR E Náklad 500 kusů Uzávěrka příštího čísla 15. srpna 2007 Neprodejné 13

Červen 2008; ročník 3.; vydání 3.

Červen 2008; ročník 3.; vydání 3. - 1 - Zpravodaj obce ROSICE Červen 2008; ročník 3.; vydání 3. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, školní prázdniny, čas zasloužené dovolené a doufám že i pěkného počasí, začíná pro většinu z nás. První

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

Zápis. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 2. 6. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 2. 6. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 2. 6. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 1/2015 3. Projednání a schválení

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Jmenovaní ověřovatelé: Přítomni: osm zastupitelů

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členové zastupitelstva obce 4 občané

Více

Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice

Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne 9.7.2007 v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice Přítomni: J. Strýček, M. Glejtek, S. Zemba, R. Rajnochová, B. Kostiha, L. Švehla, P. Pargač,

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 20. června 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ Obec Dobšín Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ Přítomni: Jaroslav Černý, Lenka Bočková, Jiří Čech, Václav Červinka, Filip Hájek, Jaroslav

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007 Obec Sviny Čj.10 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení. 7. Koupě vodní nádrže na pozemku p.č. 702 k.ú. Přítkov

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení. 7. Koupě vodní nádrže na pozemku p.č. 702 k.ú. Přítkov Zápis a usnesení 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 29. 11. 2011 ve 13,00 hodin

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Přítomni: Hrušková Věra, Kašparová Anna, Radosta Jan, David František, ing. Havelda Martin, ing. David František,

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8. Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11.

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8. Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11. MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11.2012 Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009 1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: - zapisovatel: Fr. Mach - ověřovatelé zápis: J. Soukal,

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

ZÁPIS z 50. jednání Rady města Libáň konané dne 10.12.2012 od 16.00 hodin

ZÁPIS z 50. jednání Rady města Libáň konané dne 10.12.2012 od 16.00 hodin ZÁPIS z 50. jednání Rady města Libáň konané dne 10.12.2012 od 16.00 hodin pozn. zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany ZÁPIS č. 3/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 19.6.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřad-chlumčany sp. 154 PSČ439 03 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 4 / 2 0 0 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 1 č.j. 7/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 25.6.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 25.6.2015 20:45

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 24. 6. 2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 24. 6. 2013 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ DNE 24. 6. 2013 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová Vlasta, Dvořák Václav, Brychta

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.2.2008 od 18.00 hod na OÚ ve Žlebech.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.2.2008 od 18.00 hod na OÚ ve Žlebech. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.2.2008 od 18.00 hod na OÚ ve Žlebech. Přítomno: 8 18.30 hod. p. Mrkvička Omluveni: 2 Neomluven: 1 Řídící zasedání: p. Šindelář Návrhová komise: ing. Kožený,

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 9. 9. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Výroční zpráva za rok 2014 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2014 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Výroční zpráva za rok 2014 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím V souladu s ustanovením 18 odst.1 shora uvedeného zákona zveřejňuje město Hlinsko jako

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Obec Sviny Čj.8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Zápis. ze 4. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 2.2. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV

Zápis. ze 4. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 2.2. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Zápis ze 4. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 2.2. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, p.marie Procházková, Ing.arch.Jan

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 14. 4. 2015 od 18.00 hod.

Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 14. 4. 2015 od 18.00 hod. Obec Svojšice Zastupitelstvo obce Svojšice Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 14. 4. 2015 od 18.00 hod. Přítomni: starosta p. Šmejkal, členové: p. Frýda, p. Havlina,

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 27. srpna 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 27. srpna 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 27. srpna 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program:

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program: ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015 Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny Program: 1. Informace o průběhu rekonstrukce Zateplení OU Jarošov 2. Žádost o odkoupení obecního

Více

Z á p i s. z veř. zasedání ZO Lukavec u Hořic dne 25.února 2009. Přítomni dle prezenční listiny.

Z á p i s. z veř. zasedání ZO Lukavec u Hořic dne 25.února 2009. Přítomni dle prezenční listiny. Z á p i s z veř. zasedání ZO Lukavec u Hořic dne 25.února 2009 Přítomni dle prezenční listiny. Program: 1. program Czech POINT 2. útulek pro psy- Hořice 3. příspěvek gymnazium časopis 4. příspěvek hasiči

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012. Schválený program jednání:

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012. Schválený program jednání: Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012 Přítomni: Ježek, Polanka, Houdek, Marek M, Kotrch Vl. a J. Beneš Nepřítomni: Nehézová M.-omluvena Hosté:

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více