Zpravodaj obce ROSICE Červen 2007; ročník 2.; vydání 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce ROSICE Červen 2007; ročník 2.; vydání 3."

Transkript

1 Zpravodaj obce ROSICE Červen 2007; ročník 2.; vydání 3. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, čas letních prázdnin je za dveřmi a opět čtete Rosické listy. V mém příspěvku bych Vás chtěl informovat o tom, co je nového, a také odpovím na nepodepsaný dotaz. Za uplynulé dva měsíce se udála řada důležitých událostí. Heslovitě uvádím ty nejdůležitější: - Na parcelách u VPS se již staví. - Do majetku obce byly převedeny pozemky pod místními komunikacemi, smlouvu o bezúplatném převodu požární nádrže (koupaliště) jsem podepsal minulý týden, rybník v Boru u školy nám byl předán, o rybníku v Brčekolech jednáme s pozemkovým fondem, pozemek pod chodníky v Brčekolech je zaměřen a po schválení v Zastupitelstvu Pardubického kraje bude převeden do našeho majetku. - Získali jsme od Pardubického kraje dotace: ,- Kč na projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení na protipovodňová opatření, dotaci ,- Kč na opravu místních komunikací v Boru, ZŠ získala celkem ,- Kč na vybavení školy a na Koloděje, Svazek obcí Košumberska nám poskytne dotaci ,- Kč na opravu křížku v Seslávkách a torza křížku z areálu ZD. - V posledních měsících obec řádně prodala, na základě usnesení Zastupitelstva obce Rosice, více než 30 pozemků a nemovitostí (pozemky pod garážemi, stavební parcely, zahrádky a zaplocené obecní pozemky dlouhodobě užívané jinou osobou). Další smlouvy jsou připraveny. Paní Jaroslava Šulcová z redakční rady píše: V pátek mi přišla ovou poštou anonymní stížnost ohledně neustále plných kontejnerů na tříděný odpad. Konkrétně se jednalo o kontejnery na plastové lahve. Pisatel či pisatelka píše, že tyto kontejnery jsou neustále plné, a to i bezprostředně po jejich vyprázdnění. Že má opravdu velký problém, co s prázdnými lahvemi, a zda by nestálo za úvahu zvýšit počet kontejnerů na tento odpad. Ověřila jsem si tuto skutečnost a musím uznat, že stížnost byla skutečně oprávněná. Kontejner na plast u mostu vedle EKO-Plynu byl až po okraj naplněný /podotýkám, že lahve byly v něm,,sešlápnuté /a kolem něj stálo několik plných igelitových pytlů s prázdnými lahvemi. Podle mého názoru opravdu kapacita sběrných kontejnerů na plast právě teď v letních měsících nestačí. 1

2 Proto jsem požádala pana starostu, aby se k danému problému vyjádřil. A anonymnímu pisateli bych chtěla touto cestou vzkázat, že se příště může klidně podepsat. Problémy v naší obci by si měli lidé naučit říkat,,z očí do očí a pak se je snažit společně řešit. Jen tak se nám bude v naší obci lépe žít. J.Š. Obec do odpadového hospodářství dlouhodobě investuje velké finanční prostředky. Jenom kontejnery máme v hodnotě asi ,- Kč. I přes obrovský nárůst množství odpadů (v r t, v roce t) systém funguje velmi dobře. Plast je vyvážen v zimním období jednou za čtrnáct dní, v letním období se sváží každý týden. Papír je svážen podle potřeby, sklo také tak. Přesto se občas stává, že hlavně u plastů a papíru dojde k rychlému naplnění nádob. Na tento stav jsme již reagovali posílením sběrného místa u prodejny Jednoty o jeden kontejner na plast. Další problémy monitorujeme a v případě potřeby budeme reagovat. Vzhledem k tomu, že i vláda se zabývá zálohováním vratných PET lahví a k životnímu prostředí podstatně šetrnějšímu balení nápojů do skla, očekáváme úbytek plastů v obecních kontejnerech. Systém chceme, pokud možno v letošním roce, rozšířit o nádoby na bílé sklo. Co se opravdu nedaří, je přesvědčit některé osoby, že třídění odpadů neděláme pro úřad, ale že je to životní nutnost pro nás všechny. Často se stává, že bezprostředně po vyvezení kontejnerů se u nich objeví plachta z foliovníku a nebo v horším případě dva desetilitrové kanistry od oleje M2T. Motoristé vědí, že tento olej se přimíchává do benzínu dvoutaktů. Podle množství oleje lze uvažovat o menší, ne rosické firmě. Majitel, který nemá ani základní znalosti o nebezpečných odpadech, by se mohl i se svou firmou přestěhovat na Balkán, nebo raději do Ruska, kde je toto chování normální. I přes občasné bouřky a přívaly deště nám ale počasí přeje a nastupující čas dovolených je nejlepší dobou pro dobití baterek. Proto Vám všem přeji krásné prázdniny a dovolené, hodně zdraví, klidu a pohody a co nejvíce sluníčkových lidiček kolem Vás. Luboš Netolický, starosta obce Z OBECNÍHO ÚŘADU Rada obce v letošním roce nezahálela a na své lednové schůzi se usnesla na: - prodloužení nájemní smlouvy o 1 rok s p. Josefem Odvárkou na pronájem obecní hospody, - provedení opravy střechy a světlíků na budově v areálu tržnice, - nákupu traktoru pro obec. V měsíci březnu projednala a schválila: - uliční čáru pro zástavbu u VPS v Rosicích ve vzdálenosti 6m od hranice stavebního pozemku a pozemku budoucí místní komunikace p.p.č. 174/1, 175/1 a 179/1 k nejbližšímu bodu stavby, a dále koncepci přízemních domů s možností vestavby obytného podkroví, 2

3 - pověření starosty obce Rosice k vypořádání nájmu bývalé prodejny v domě č.p. 1 a zajištěním zveřejnění záměru pronájmu uvolněných prostor, - ceník za služby pro občany obce takto: doprava materiálů - KIA valník 15,- Kč/km čekací doba 35,- Kč/ 1/ 4 hod. Zetor 400,- Kč/hod. sekání trávy 0,90,- Kč/m 2 práce s křovinořezem 175,- Kč/hod. ostatní práce prováděné zaměstnanci obce - 150,- Kč/hod., - finanční příspěvek na rok 2007 ve výši 15 tis. Kč na činnost Komunitní školy Rosice, o.s., - nákup travní motorové sekačky pro údržbu na hřbitově, - záměr Zemědělského družstva Rosice u Chrasti na vybudování Hnojiště v areálu ZD dle předložené zastavovací studie vypracované Ing. Janem Jirsákem. Na dubnové schůzi se usnesla na: - znění Dohody o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací mezi Obcí Rosice a Úřadem práce v Chrudimi, - převedení cesty k domu Rosice čp. 218 a 137 do vlastnictví obce Rosice, - uzavření smlouvy mezi Obcí Rosice a s.r.o. Asekol o bezplatném odběru použitých elektrozařízení z domácností, - zveřejnění záměru Obce Rosice na odprodej pozemků p.č. 468/10, 468/5, 174/10, 174/16, 174/8, 179/8, 244/4 a části pozemku p.č. 1503/13, - poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,- Kč Biskupskému gymnáziu Skuteč na Dětskou majálesovou olympiádu, (účastnili se i žáci ZŠ Rosice) - vytvoření zprávy o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené Pardubickým krajem za účelem poskytnutí finanční dotace (na projekt protipovodňových opatření) Zastupitelstvo Obce Rosice se sešlo v únoru projednalo a schválilo např.: - zprávu o výsledku veřejnoprávní finanční kontroly provedenou finančním výborem Obce Rosice v organizacích ZŠ Rosice, MŠ Rosice, TJ Dynamo Rosice a SDH Rosice, Brčekoly a Bor u Chroustovic, - výsledek hospodaření Obce Rosice za rok 2006, - rozpočet Obce Rosice na rok 2007, - prodej nebo směnu pozemku č. 1640/33 s Povodím Labe, prodej pozemku 115/13 paní P. Hromkové za vzájemně dohodnutou cenou 30,- Kč/m 2. Prodej pozemku 1508/21 manž. Pipovým za vzájemně dohodnutou cenu 30,- Kč/m 2, vše v k.ú. Rosice u Chrasti, - nákup traktoru zn. Zetor 8441 s čelním nakladačem a paletovacími vidlemi dle nabídky firmy Bohatec s. r. o, Boskovice, - prodej stavební parcely č. 175/4 a 174/7 v k.ú. Rosice u Chrasti panu O. Pelikánovi za cenu 150 Kč/m 2, - smlouvu o zřízení věcného břemene s VČP a. s., Hradec Králové, týkající se uložení plynárenského zařízení v pozemcích budoucích místních komunikací v zástavbě u VPS za cenu dle znaleckého posudku, - Petici proti diskriminaci obyvatel venkova. - odeslání dopisu ÚZSVM ohledně bezúplatného převodu pozemkových parcel 165/2, 171/2, 1642/4. - ZO vzalo na vědomí vzdání se mandátu zastupitele obce, které podala paní Marcela Vrátilová. (na její místo postoupila náhradnice p. Iveta Kvasničková) 3

4 Na květnovém zasedání ZO projednalo: - Závěrečný účet obce Rosice za rok 2006 bez výhrad, - prodej pozemku p. č. 468/10 v k. ú. Rosice u Chrasti a to 1/6 p. M. Přibylové, 1/6 p. Š. Ditrichové, 1/6 p. I. Chvojkové, 1/6 manž. Zaťkovým, 1/6 manž. Kadlecovým, a všem jmenovaným žadatelům jednotlivé části pozemku p. č. 468/5 v k. ú. Rosice u Chrasti, jak je uvedeno v jejich žádostech. Na rozdělení p.p.č. 468/5 bude vypracován geometrický plán, náklady uhradí žadatelé. Prodej pozemků stanoven za cenu 30,- Kč/m 2, - prodej pozemku p. č. 174/10 p. L. Tiché, p.č. 174/16 a p.č. 174/8 manž. Sojkovým, p.č. 179/8 (všechny parcely v k.ú. Rosice u Chrasti) p. M. Ždánskému, za cenu 150,- Kč/m 2, - prodej p.p.č. 244/4 v k.ú. Rosice u Chrasti manž. Matouškovým, za cenu 30,- Kč/m 2, dále prodej pozemků podle geometrického plánu č /2007, vypracovaného f. Václav Hodač s. r. o. a to: p.p.č. 1503/13 manž. Zahálkovým, p.p.č. 1503/57 a p.p.č. 1503/58 (všechny parcely v k.ú. Rosice u Chrasti) p. E. Kalousové a p. A. Hlaváčkové, všechny v ceně 30,- Kč/m 2, - nákup pozemků p.p.č. 268/19 v k.ú. Rosice u Chrasti od. Bc. M. Pokorné, p. M. Němcové, a p. J. Hlaváčkové za celkovou cenu 1,- Kč. Dále ZO projednalo nákup p.p.č. 268/20 v k.ú. Rosice u Chrasti od p. M. Sloukové za celkovou cenu 1,- Kč, - likvidaci trafostanice na obecní tržnici po vybudování nové trafostanice VČE a. s., - osazení zrcadla v zatáčce u domu Rosice čp. 129 na náklady obce, - souhlas s udělením licence p. Petru Klupkovi, Budovatelská 707, Chrast, IČ , na linku č , - provedení oprav havarijního stavu atiky na budovách areálu MŠ Rosice, dle nákresu p. Jiřího Krause. T+J SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI Dlouholetá tradice činnosti Sboru pro občanské záležitosti obce Rosice zdárně pokračuje. Dne l6.června 2007 bylo v obřadní síni v Brčekolech přivítáno do života dalších 10 občánků naší obce. V letošním roce se určitě nebude jednat pouze o jedno vítání malých občánků. Příští je naplánováno již na září, na kterém bude přivítáno dalších 7 miminek, na které se už moc těšíme. Za SPOZ Jitka Jelínková INFORMACE O 2 4

5 Telefónica O 2 zaslala na OÚ Rosice sdělení, že v rámci akce Optimalizace 2007, budou během druhého pololetí 2007 odstraněny veřejné telefonní automaty v obcích Bor u Chroustovic a Synčany, z důvodu jejich nevyužívání. Případné dotazy na tel.: nebo ROZHLASOVÉ POSVÍCENÍ V sobotu odvysílal Český rozhlas Pardubice pořad Posvícení věnovaný naší vesnici. Tento pořad přináší zajímavosti a především dobré zprávy z různých koutů našeho kraje, aby jeho obyvatelé poznali život i v těch nejmenších vesničkách. Jeho autoři postupně navštěvují všech 450 obcí Pardubického kraje. Posluchači Českého rozhlasu Pardubice se tak mohou seznámit s aktuálním děním v těchto obcích a jejich pozoruhodnostmi. Rozhlasový pořad o naší obci připravoval jeden z jeho autorů - Vlastík Novák. Na obecním úřadě ho přivítala celá Rada obce Rosice, aby své místo v pořadu měly také Synčany, Brčekoly a Bor. O dění v Boru informoval ing. Novák, o Synčanech promluvil ing. Samek a Brčekoly zastupoval p. Janek. Hovořilo se o celkovém dění v obci, o její historii, o hasičích i hasičkách i o ostatních kulturních a sportovních akcích. Reportér s mikrofonem zavítal také do mateřské školky, kde mu své pěvecké umění předvedly naše šikovné děti, navštívil i základní školu a seznámil se s projektem Komunitní školy Rosice. Na Rosické trhy pozval všechny posluchače ing. Matoušek. I přes veškerou snahu se doba určená pro vysílání nedala nafouknout, tak se ještě spousta věcí do pořadu nevešla. Reportérovi Českého rozhlasu Pardubice p. Novákovi se ale u nás velmi zalíbilo, a tak přislíbil další návštěvu v Rosicích na některé z našich akcí. Ti, kteří si nemohli Posvícení z Rosic poslechnout na vlnách Českého rozhlasu Pardubice, mohou najít záznam z vysílání na internetových stránkách ČR Pardubice nebo na obecním úřadě, kde je k dispozici CD s nahrávkou tohoto pořadu. N. DĚTSKÝ DEN V ROSICÍCH T+J Sdružení rodičů při ZŠ Rosice uspořádal dětský den, který se konal v Rosicích v areálu ZŠ. Organizátoři připravili pro děti hry a netradiční sportovní disciplíny, které měly za účel děti pobavit a otestovat jejich zručnost a dovednost. Odměnou jim byla dobrá zábava, drobné dárky a občerstvení. Pro přítomné rodiče bylo připraveno pohoštění. V průběhu odpoledne se prezentoval místní sbor dobrovolných hasičů ukázkou požárního útoku. Zájemci si sami mohli prakticky techniku hašení i vyzkoušet. Sdružení rodičů srdečně děkuje všem, kteří dobrovolně pomáhali na zajištění celé akce, dále členům SDH, a především děkuje níže uvedeným sponzorům za poskytnutí sponzorských darů: Východočeské plynárenské strojírny Rosice, Jednota - členský výbor Rosice, ZD Rosice, Obec Rosice, MŠ Rosice, rodina Červinkova, prodejna Foto - video Gregor, Akvamal ing. Malinského, Car servis Novák, Květiny - papírnictví paní Hnátkové, Autodílna pana Kratochvíla, paní Plachá, Bufet U NÁS paní Hausmannové, Textil paní Havlíčkové, Podlahářství pana Svobody, Truhlářství pana Štůly. Za SR Věra Malinská ZÁKLADNÍ ŠKOLA Poslední zvonění 5

6 Tak už je to zase tady! Další školní rok u konce a skvělé prázdniny před námi. Jako každý rok. Těšíme se na slunce i na stín, na blízké i kamarády, na které nezbýval během roku čas, chceme dohnat, co jsme třeba nestihli. Plánujeme, jak budeme příští rok zodpovědnější, dotáhneme věci do konce, budeme psát včas úkoly i vyplňovat složenky,. Prostě, jako každý rok. A jako každý rok prázdniny uběhnou a my se divíme, co jsme všechno nezvládli. Poslední dobou si často vzpomenu na moji oblíbenou knížku z dětství, která mne provází celým životem. Je o malé holčičce, o naslouchání, o tom, co je v životě důležité, o šedivých pánech s doutníky, o čase, který záhadně mizí. Myslím, že žijeme v době onoho příběhu. Čas nám mizí a my nic nestíháme. Ani se usmát jeden na druhého. Tak snad nám to vyjde toto léto. Zastavit se, vydechnout, usmát se. Vždyť o tom jsou nejen prázdniny. Dovolte mi poděkovat zaměstnancům školy, rodičům, Obecnímu úřadu v Rosicích a těm, kteří přispěli ke zdárnému průběhu školního roku a kterým osud školy není lhostejný. Všem čtenářům Zpravodaje přeji za školu hodně dlouhý výdech, lásku, přátele a pevný bod ve vesmíru. Milan Barták, ředitel školy PS: A kdyby vám zbyl ještě nějaký čas, tak doporučuji knížku Děvčátko Momo a ukradený čas od Michaela Endeho (autora Nekonečného příběhu). Organizace školního roku 2007/2008 Období školního vyučování ve školním roce 2007/2008 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 26. října Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2007 a skončí ve středu 2. ledna Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna ŠKOLNÍ BUDNÍK KONEČNĚ V PROVOZU!!! Na konec školního roku se nám podařilo splnit požadavky na provoz školního budníku (bufetu) a od června již prodáváme!!! Konečně!!! Foto z velké přestávky ZŠ Rosice ve Vídni Ve čtvrtek někteří žáci VIII. a IX. třídy viděli Vídeň a ochutnali vídeňskou zmrzlinu. Cesta byla sice dlouhá, ale určitě to stálo za to. Když jsme dojeli do Vídně, vrhli jsme se na památky. Viděli jsme např.: Chrám sv. Štěpána, sochu Marie Terezie, zámek Schönbrunn, Hundertwasser domy aj. Ve Vídni jsme dostali rozchod, a tak jsme si sami mohli vyzkoušet, jak jsme na tom s německým jazykem. (Teda nevím, jestli to zjištění bylo kladné či ne. ). Zhruba ve dvě hodiny jsme se přesunuli do Prateru (nejstarší zábavní park). Bylo to opravdu super, kdybyste to viděli, z těch atrakcí se zvedal žaludek, a to jste na nich ani nemuseli sedět. Zpět do Čech a do naší vesničky jsme se vrátili před 10. hodinou večer. Výlet byl povedený, počasí nám také přálo, takže hodnocení za jedna. 6

7 ROSICKÉ KOMUNITNÍ TRHY ŠKOLA Jarča Procházková, IX. třída Vzorná reprezentace školy a obce Dopravní kroužek pod vedením paní učitelky Marie Novotné dosahuje stabilně výborných výsledků. Tento rok dopravní družstvo složené z žáků školy - Hedviky Chourové, Lenky Pražanové, Petra Hejduka a Davida Smejkala - opět dokázalo, že patří do republikové špičky. Dosáhlo svého historického úspěchu. Naši cyklisté vyhráli okresní i krajské kolo a jako reprezentanti Pardubického kraje se na republikovém klání ve Zlíně umístili na skvělém 7. místě a v jednotlivcích se stal David Smejkal z 5. třídy třetím nejlepším cyklistou v republice, když mu prvenství uteklo pouze o jeden jediný trestný bod!!! Gratulujeme k takovému úspěchu a děkujeme našim žákům i paní učitelce Novotné za skvělou reprezentaci školy i obce!!! Milan Barták, ředitel školy Jak jsme pro Vás pracovali aneb krátká zpráva o fungování Komunitní školy Dovolte mi trochu zabilancovat nad tím, co Vám, občanům Rosic a okolí, připravila od svého založení Komunitní škola Rosice o. s., škola pro všechny generace. Možná to někomu bude připadat nemnoho, ale věřte, že za vším je mnoho hodin práce všech těch, kteří se podíleli na organizaci, i těch, kteří jednotlivé kroužky a kurzy vedli. Od vzniku KOŠ jsme vám nabídli celkem 11 kroužků a kurzů, které navštěvovalo 98 kurzistů, z toho bylo 23 dospělých. Velice úspěšné byly i kurzy víkendové, které navštívilo celkem 92 účastníků, v rozložení 54 dětí a 38 dospělých. Jak je ze statistiky vidět, tak kroužky i kurzy navštěvovalo více žáků, ale i dospělí nám udělali velkou radost. Některé kroužky a kurzy byly obsazeny rychle, některé však zahájily svou činnost až od druhého pololetí, kdy se je podařilo obsadit. Pevně věříme, že Vás v novém školním roce osloví naše nabídka a že se rozšíří skupina dospělých, kteří se opět rádi vrátí do školních lavic. Na první pololetí školního roku 2007/2008 připravujeme opět počítačové kurzy pro seniory, rádi bychom pozvali ty, kteří nenašli odvahu a kuráž to zkusit v tomto školním roce. Dále se v naší nabídce objeví tvorba webu pro začátečníky, kurzy angličtiny pro začátečníky s rodilým mluvčím aj. Naši nabídku jsme rozšířili o divadelní kroužek, ve sportovních aktivitách jsme vedle karate připravili i kroužek míčových her. Pro ty, kteří na velikonočním jarmarku zhlédli ukázku a nadchl je orientální tanec, máme dobrou zprávu o naplánování nového kurzu, pro relaxaci a protažení těla se chystáme realizovat jógu atd.. Víkendové kurzy, které jsou připravovány nejen pro ty, kteří nemohou na kurzy docházet pravidelně, ale hlavně pro všechny, kteří se chtějí něčemu přiučit nebo přijít relaxovat, jsme rozšířili o paličkování a malbu na hedvábí. Určitě budete moci opět aranžovat s paní Lenochovou a už nyní se na Vás těší pan Šimek, náš dráteník. Dále už nebudu nic prozrazovat, protože všechny potřebné informace se dozvíte na začátku školního roku v bulletinu KOŠ, v Rosických listech nebo ve vývěsce Komunitní školy u vchodu na školní pozemek. Případné dotazy ohledně kroužků a kurzů můžete během prázdnin pokládat na internetové adrese atlas.cz. Ráda bych využila tuto cestu k vyslovení několika poděkování. První by bylo určeno paní Jiroutové, která pro nás ušila návleky. Druhé Obci Rosice, která přispěla finanční částkou na chod Komunitní školy, a třetí poděkování směřuje Pardubickému kraji, který svou finanční podporou zaštítil kurzy pro dospělé (počítačové kurzy i kurz anglického jazyka). Všem Vám moc děkujeme a přejeme krásné léto! 7

8 Přání krásného léta, pohody odpočinku a blahodárného dočerpání energie patří nejen čtenářům Rosických listů, ale i Vám všem, kdo pracujete, spolupracujete, navštěvujete nebo se chystáte přijít do naší Komunitní školy. koordinátorka KOŠ Ludmila Kociánová MATEŘSKÁ ŠKOLA Školní rok utekl jako voda a prázdniny už ťukají na dveře. Společně jsme v průběhu roku zažili spoustu věcí. A nejen ve školce. Několik pěkných a úspěšných akcí připravily šikovné maminky a patří jim za to velké poděkování. Po velkých prázdninách se ze 17 předškoláků stanou velcí školáci. Mnoho štěstí a úspěchů přejeme nejen jim, ale také jejich rodičům. Všem čtenářům Rosických listů přeji za všechny zaměstnance MŠ krásné a klidné letní dny. OKÉNKO DO HISTORIE Mirka Vagenknechtová, ředitelka MŠ Brčekoly V nejstarších zápisech je ves nazývána Břekoly i jinak, asi chybami písařů. Brčekoly leží 12 km východně od Chrudimi, na návrší nad pravým břehem potoka Žejbra, kde hned u potoka stával Štětínský mlýn. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1376 (soudní akta konzistoře pražské). Ves náležela již ve 12. století ke zboží Kláštera podlažického. Když byl tento zrušen, byla ves přičleněna k panství chrasteckému. V roce 1539 prodal Kostka z Postupic panství Diviši Slavatovi. V roce 1601 přešel Statek chrastecký s Brčekoly na Václava Berku z Dubé. Již v roce 1611 byla ves Brčekoly prodána mimo panství Chrast a nebyla včleněna do panství biskupského. Brčekoly se staly součástí panství rosického. Ještě ani po roce 1848 se Brčekoly nestaly politickou obcí a patřily k Rosicím jako osada. V roce 1919 měly Brčekoly vlastní obecní úřad. V roce 1925 získaly Brčekoly vlastní školu (jednotřídku). V roce 1835 bylo v Brčekolech 153 obyvatel, 25 domů, v roce 1890 to bylo 204 obyvatel a 27 domů. Katastrální výměr v roce ha a 190 obyvatel. Kaplička v Brčekolech Jak říká pamětní spis uložený ve věžičce, postavili tuto kapli občané z Brčekol a okolí. Seznam dárců je uložen v cínovém pouzdře. Při opravě kaple byl seznam s dalšími informacemi okopírován a je uložen na Obecním úřadě v Rosicích. Kaple byla zasvěcena Neposkvrněné rodičce boží v roce Kapli vymaloval pan J. Ťopek z Rosic. Od nepaměti stával v místě kaple dřevěný kříž. 8

9 Stanislav Machala AKCE BOROVSKÝCH HASIČŮ III. ROČNÍK MEMORIÁLU JIŘÍHO HANČÁRA Borovští hasiči připravili na 5. července III. ročník memoriálu Jiřího Hančára. Opět se bude soutěžit podle pravidel, která se co nejvíce přibližují skutečným podmínkám při zásahu u požáru. Začátek letošního ročníku je posunut na 13. hodinu a memoriál bude ukončen koncertem dechové hudby Choceňačka. PROGRAM: 13:00 slavnostní nástup zahájení soutěží hod břemenem vyhlášení výsledků koncert dechové hudby CHOCEŇAČKA VÝSTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ Abychom nezapomněli, jak se v dobách minulých budovalo v akci Z, začali jsme v letošním roce za materiálního a hlavně finančního přispění Obce Rosice s výstavbou víceúčelového sportovního hřiště. Stavba takového rozsahu, při které se přemístilo i velké množství zeminy, by se neobešla bez technické pomoci ZD Rosice, kterému rovněž patří náš dík. Po dokončení, které je naplánované na příští rok, bude možné na tomto hřišti hrát nohejbal, volejbal a tenis. Protože materiálové náklady na stavbu tohoto hřiště nejsou rozhodně zanedbatelné, hasiči se rozhodli veškerou ostatní práci provést ve vlastním volnu, bez nároku na odměnu. To, že pracují skutečně všichni, bez rozdílu věku, máte možnost vidět na přiložených obrázcích. Do dnešního dne se při výstavbě zpracovalo 60 tun písku a 310 tun štěrku.v letošním roce nás ještě čeká finální urovnání povrchu hřiště a jeho zhutnění.o dalším postupu prací budeme čtenáře podrobně informovat a se všemi se těšíme na shledání při slavnostním otevření. J. Novák 9

10 SDH BRČEKOLY V sobotu 23. června se v Brčekolech konala hasičská soutěž O pohár Brčekol, spojená s pivními slavnostmi pivovaru Rychtář Hlinsko. V areálu Pod Kopcem se sjelo celkem 14 družstev mužů a 4 družstva žen. Soutěžící hasiči si energii a sílu k boji doplňovali u nově vybudovaného přístřešku s občerstvením. Brčekolští měli na sobotní dopoledne objednán dostatek piva, dobrého jídla i pěkné počasí, takže všichni odjížděli domů spokojeni. Přejeme všem Brčekolským, aby stejně tak dobře dopadla v sobotu i první prázdninová s koncertem Ready Kirken. Výsledky soutěže: Družstva mužů: SDH Lukavice 1. místo SDH Příseka 2. místo SDH Výsonín A 3. místo SDH Brčekoly I. 4. místo SDH Výsonín B 5. místo SDH Sladim 6. místo SDH Brčekoly II. 7. místo SDH Rosice 8. místo SDH Chacholice 9. místo SDH Bor u Chroust. 10. místo SDH Čankovice 11. místo SDH Chudim 12. místo SDH Blížňovice 13. místo Družstva žen: SDH Chacholice SDH Chrudim SDH Slatiňany SDH Lukavice 1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 10

11 N. DYNAMO Máme tu polovinu června a s ní i konec soutěží v kopané. Žáci Dynama v posledním kole uhráli remízu 1 : 1 v Prosetíně a celkově skončili v okresním přeboru na pěkném třetím místě. Dorost prohrál doma s SK Rozhovice 0 : 3 a skončil v okresním přeboru na posledním místě. Muži odehráli poslední utkání soutěže v Heřmanově Městci s místním béčkem a remizovalo 2 : 2. Celkově skončilo družstvo na třetím místě okresního přeboru, stejně jako žáci. Rovněž se dařilo oddílu nohejbalu, který se stal okresním přeborníkem. Děkujeme všem příznivcům Dynama za podporu a přízeň v uplynulém ročníku a zveme všechny fanoušky kopané a občany Rosic na 4. a 5. srpna, kdy na našem stadiónu uspořádá Dynamo 30. ročník memoriálu Františka Slavíka v kopané za účasti domácího družstva, SK Rozhovice, SK Hrochův Týnec a SK Bítovany. Vážení rodiče a spoluobčané Rosic, opět se na Vás obracíme - přijďte nám pomoci s mládeží, protože chceme, aby i nadále byl sportovní areál v Rosicích provozován a plně využíván. K tomu je však potřeba dostatečná základna mládeže. Proto Vás touto cestou oslovujeme - pošlete své kluky na stadion zahrát si kopanou. Vybavení na stadionu je velmi kvalitní, včetně šaten, sprch a dalšího vybavení pro sportování. Vás jako rodiče sportování nebude nic stát. Používání celého areálu a sportovního zařízení budou mít Vaše děti zcela zdarma, včetně dopravy k utkáním. O své potomky nemusíte mít strach, starat se o ně budou dvakrát v týdnu (v pondělí a ve středu) trenéři. S námi najdou chlapci zábavu, prospěšnou pro jejich další růst a život, budou moci budovat kamarádství, kolektivní odpovědnost, naučí se radosti z pohybu a z výhry, ale i schopnosti uznat, že soupeř je někdy lepší. Kopaná je kolektivní hra, kde je nutná spolupráce a odpovědnost každého jednotlivce. Bez toho není možné dosáhnout úspěchu. Zavítejte mezi nás a přesvědčte se sami, že chlapci budou v dobrých rukou. Vážení rodiče, přijďte nám pomoci i Vy, ať už jako trenéři, či vedoucí oddílu. Veškerá Vaše snaha bude vítána! Petr Dachovský Z DOB DÁVNO MINULÝCH První pomoc Krvácení: a) n o s u : Hlavu nachýlit nazad a šňupat studenou vodu. Při větším krvácení položit naznak, ruce dát za hlavu a šňupat ledovou, případně osolenou vodu. b) z ú s t : čisté kousky ledu v ústech rozpouštět. Mdloba: Naznak položit, omývat studenou vodou spánky, třít octem, čerstvý vzduch, Hoffmanské kapky. Opaření, popálení: Potírat bílkem, lněným olejem smíšeným s vápennou vodou. Otrava: Vyssát, vyplivnout a ránu salmiakem potírat. Důkladně ránu obvázat, aby otrava byla lokalisována. Úpal sluneční: Šat uvolnit, položit do stínu, ledové sprchy na hlavu. 11

12 Rány jakékoliv ničím nevymývat ani nečistit. Obvázat třeba jen čistým kapesníkem neb šátkem a odebrat se k lékaři. Uštknutí hadem: Okamžité vymačkání a vyssátí místa, kde uštknutí se stalo, pak co nejrychlejší desinfekce kalioumpermanganatem (neb kysel. chromovou, vinnou, citronovou, chlorovou vodou, chlorovým vápnem, ammoniakem), vnitřně pak více koňaku, rumu, araku, slivovice, vůbec lihoviny, co právě jest po ruce, až do opojení. Teplé lůžko, pocení. Utopence rychle svléci, tělem třásti, položit hlavu svismo dolů, aby voda mohla z plic unikati. Umělé dýchání: kleknout za hlavu a rychle za sebou hrudník a žebra stlačovat a uvolňovat. Jazyk vytáhnout a jím pohybovat. Ruce křížem překládat a roztahovat, údy třít a dávat teplé obklady. Hluboko do sebe nassát vzduch a vdechovat mu do úst. Vše stále a stále opakovat.. Umělé dýchání se musí provádět nejméně 3 hodiny; až po 3 hodinách je možné považovat veškeré úsilí za bezvýsledné. Udušení: Čerstvý vzduch. Umělé dýchání (viz. utopení). Tělo třít studenou vodou, podávat po kapkách silné kávy, vína, koňaku. Vlastenecký kalendář 1938 N. 12

13 SDH ROSICE ZVE Hasiči Rosice ve spolupráci s hlineckým pivovarem RYCHTÁŘ pořádají v areálu Rosické tržnice 1. PIVNÍ SLAVNOST dne od 17 hodin vstupné 40,- Kč, od 22,- hod 50,- Kč velký výběr piv, občerstvení zajištěno štěstíčka hraje DJ RONNY pro mladé i dříve narozené Rosické listy vydává Obecní úřad Rosice ve spolupráci s redakční radou. Schváleno Ministerstvem kultury pod evid. č. MK ČR E Náklad 500 kusů Uzávěrka příštího čísla 15. srpna 2007 Neprodejné 13

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007 Obec Sviny Čj.10 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny)

konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny) Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva obce Sirá konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin Přítomno: 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny) Omluveni: 0 Ověřovatelé zápisu: Petr Novák

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 9. 9. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Kálal Robert, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava,

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Zápis Z 29. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 5. 12. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 29. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 5. 12. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 29. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 5. 12. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

ZÁPIS č. 10/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 21.11. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 10/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 21.11. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 10/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 21.11. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni:Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Milana Mišůnová,

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán. Z á p i s č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 10. července 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D.,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Soubor usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 2. 3. 2015

Soubor usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 2. 3. 2015 Soubor usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 1/3/2015 schvaluje rozpočet obce Jenišovice na rok 2015 ve znění přílohy tohoto Usnesení. Usnesení

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 22.1.2015

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 22.1.2015 - 42 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 22.1.2015 Přítomno: 7 členů rady Program: 1. Kontrola usnesení - spolupráce s JUDr. Plavcem - usnesení č. 49/2014 ze dne 17.12.2014 postup

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.2.2008 od 18.00 hod na OÚ ve Žlebech.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.2.2008 od 18.00 hod na OÚ ve Žlebech. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.2.2008 od 18.00 hod na OÚ ve Žlebech. Přítomno: 8 18.30 hod. p. Mrkvička Omluveni: 2 Neomluven: 1 Řídící zasedání: p. Šindelář Návrhová komise: ing. Kožený,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 3/2014 Datum konání: 14. 5. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 3/2014 Datum konání: 14. 5. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 3/2014 Datum konání: 14. 5. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Krčil, p. Čuchal, p. Pokorná Omluveni: p. Hanykýř, p.

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 28.6.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání Veřejné schůze zastupitelstva obce Sousedovice č. 92/2014 konaného dne 12.9.2014

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání Veřejné schůze zastupitelstva obce Sousedovice č. 92/2014 konaného dne 12.9.2014 Obec Sousedovice Zápis ze zasedání Veřejné schůze zastupitelstva obce Sousedovice č. 92/2014 konaného dne 12.9.2014 Přítomni: Polanka P., Beneš J., Nehézová M., Kotrch Vl., Marek M., Houdek M. Nepřítomni:

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Přítomno: Omluveno: P r o g r a m: 7 členů zastupitelstva obce 4 členi zastupitelstva obce 1) Zahájení,

Více

o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 04. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 konaného dne 10. ledna 2013 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni: DiS. Luboš Berger, Ing. Leoš Bláha,

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 20. srpna 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 20. srpna 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 20. srpna 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, David Vošmik,

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz

691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz OBEC JEVIŠOVKA Z Á P I S 691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 3 zasedání

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program:

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program: ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015 Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny Program: 1. Informace o průběhu rekonstrukce Zateplení OU Jarošov 2. Žádost o odkoupení obecního

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2013 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2013 proběhlo

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa Zastupitelstvo MČ Praha Benice I. schvaluje Návrhovou komisi ve složení Ing.

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více